HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget"

Transkript

1 MØTE NR. 3/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Fra kl.: til kl TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Gyldig forfall Reidar Holmgren KOBL Nestleder Øyvind Larsen SP Medlem Jorunn H. Mikkelsen SV Gyldig forfall Tor Espen Olaussen KSL Medlem Randi S. Pedersen AP Medlem Terje Wikstrøm AP Nestleder Øyvind Larsen ledet møtet. Fra adm. (evt. andre): MERKNADER: TILLEGGSSAKER: Jon Einar Strige, fungerende leder for plan- og utvikling Trygve Nilsen, rådgiver plan og næring Grete Olsen, sekretær Merknad til innkalling fra Randi S. Pedersen: Med så mange saker på sakskartet er det for seint å starte møtet kl Følgende tilleggssaker ble lagt fram for behandling: Sak 49/08 Revisjon av Lov av 15. mai 1992 om laksefisk og innlandsfisk m.v. Høring 50/08 Mindre vesentlig reguleringsendring Brekkmo bolig og hyttefelt 51/08 Høringsinnspill til bestemmelser for kommunens behandling og vurdering av søknader etter Finnmarksloven 24. Sak 49/08 og 50/08 tas opp til behandling, enstemmig. Sak 51/08 utsettes p.g.a sakens kompleksitet. SAKSLISTA: Godkjent. BEHANDLEDE SAKER: Fra og med sak 31/08 til og med sak 50/08. SPØRSMÅL: Det ble stilt en del spørsmål fra representantene.

2 UTSKRIFTER: Hovedutskrift er sendt til: Medlemmene, møtende varamedlemmer, kontrollutvalgets medlemmer, kommunestyret-, omsorg- og oppvekstutvalget og personal- og økonomiutvalget til orientering, ordfører, rådmann, plan- og utviklingsavdelingen, servicekontoret, biblioteket, VEFIK IKS, KUSEK IKS, Sagat, Finnmark Dagblad og kommunens hjemmeside

3 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 31/08 08/272 RERERAT - LANDBRUK OG NÆRING 32/08 07/1141 SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV EIENDOMMENE GNR. 5, BNR. 4 OG GNR. 7, BNR. 2 - NY BEHANDLING 33/08 08/223 TILSKUDD - EVALUERING 34/08 08/237 SØKNAD OM STØTTE TIL PROSJEKT "KLASSIFISERING OG ØKT SIKKERHET AV BÅT OG UTSTYR I TURISTFISKE" 35/08 08/286 REFERATSAKER PLAN OG UTVIKLING 36/08 07/207 KLAGEBEHANDLING ANGÅENDE FRANK NILSEN M/FLERE SØKNAD OM DELING AV EIENDOMMEN GNR. 8, BNR NYE PARSELLER OG 1 NY PARSELL TIL EKSISTERENDE BYGG 37/08 06/960 KLAGEBEHANDLING ANG. - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM DISPENSASJON GNR. 17, BNR. 7 I KLUBBUKT. 38/08 07/973 BNR. 4, BNR. 1, FNR KLAGE PÅ VEDTAK OM STANSING AV TILTAK 39/08 06/751 GNR. 4, BNR. 1, FNR. 226: KLAGE ULOVLIG AVLØPSANLEGG 40/08 06/734 GNR. 24, BNR. 1, FNR. 34: ULOVLIG MONTERT SEPTIKTANK ANKE 41/08 06/755 GNR. 4, BNR. 1, FNR. 108: AVLØPSANLEGG ANKE 42/08 06/761 GNR.4, BNR.1, FNR. 182: ANKE PÅ AVSLAG OM UTSLIPPSTILLATELSE

4 43/08 07/1307 SØKNAD OM FRADELING MED FORMÅL BYGGING AV BOLIG - ANETTE LÆGLAND, HAMMERFEST 44/08 07/1228 GNR.17, BNR.49 - SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - ELVENES I BRENNSVIK ODDVALD LARSEN 45/08 07/709 GNR.23, BNR.2 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - REIDUN ERDAL 46/08 08/271 SØKNAD OM TOMT FOR BEDRIFTSETABLERING I KVALSUND HRS METALLCO AS 47/08 05/787 OVERTAKELSE AV PRIVAT VANNBRØNN FOR KOMMUNAL DRIFT - SKAIDI ALPINANLEGG 48/08 06/22 GNR.17, BNR.13 - REGULERINGSPLAN FOR GOTTERIK HYTTEFELT 1. GANGS BEHANDLING 49/08 08/193 REVISJON AV LOV AV 15. MAI 1992 OM LAKSEFISK OG INNLANDSFISK M.V. - HØRING 50/08 05/121 MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING - BREKKMO BOLIG OG HYTTEFELT 51/08 07/1077 HØRINGSINNSPILL TIL BESTEMMELSER FOR KOMMUNENS BEHANDLING OG VURDERING AV SØKNADER ETTER FINNMARKSLOVEN 24 - Saken utsatt

5 Saksbehandler: Rita L. Mathisen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/272 31/ RERERAT - LANDBRUK OG NÆRING Referater og meldinger tas til orientering. Innstillingen, enstemmig vedtatt. Referater og meldinger tas til orientering.

6 Saksbehandler: Rita L. Mathisen Arkiv: G/B 7/2 Arkivsaksnr.: 07/ / SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV EIENDOMMENE GNR. 5, BNR. 4 OG GNR. 7, BNR. 2 - NY BEHANDLING gir konsesjon til Repparfjord Eiendom A/S for erverv av eiendommene Stubbeborg, gnr. 7, bnr. 2 på følgende vilkår: Det tillates ikke masseuttak på omsøkte eiendommer. Event. Gjerde rundt fritidseiendommen gnr. 7, bnr. 2, fnr. 1 holdes vedlike eller fjernes helt for å sikre mennesker og dyr. For delen av eiendommen gnr. 5, bnr. 4 som utgjør elvebreddområde skal det gis adgang for allmenn ferdsel i samband med natur- og friluftsbruk. Leder fremmet følgende tilleggsforslag til innstillingen: Nytt kulepunkt: Det tillates beite på den delen av eiendommen som ikke er gjerdet inn. VOTERING Innstilling med framsatt tilleggsforslag, enstemmig vedtatt.

7 gir konsesjon til Repparfjord Eiendom A/S for erverv av eiendommene Stubbeborg, gnr. 7, bnr. 2 på følgende vilkår: Det tillates ikke masseuttak på omsøkte eiendommer. Event. Gjerde rundt fritidseiendommen gnr. 7, bnr. 2, fnr. 1 holdes vedlike eller fjernes helt for å sikre mennesker og dyr. For delen av eiendommen gnr. 5, bnr. 4 som utgjør elvebreddområde skal det gis adgang for allmenn ferdsel i samband med natur- og friluftsbruk. Det tillates beite på den delen av eiendommen som ikke er gjerdet inn.

8 Saksbehandler: Trygve Nilsen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 08/223 33/ TILSKUDD - EVALUERING tar evalueringen til orientering. Innstillingen, enstemmig vedtatt. tar evalueringen til orientering.

9 Saksbehandler: Trygve Nilsen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 08/237 34/ SØKNAD OM STØTTE TIL PROSJEKT "KLASSIFISERING OG ØKT SIKKERHET AV BÅT OG UTSTYR I TURISTFISKE" Hammerfest og omegn næringsutvikling innvilges tilskudd på kr ,- som delfinansiering av prosjekt Klassifisering og økt sikkerhet av båt og utstyr i turistfiske. Tilskuddet belastes post og utbetales i henhold til Vilkår for støtte fra næringsfondet. Leder trekte sin innstilling. Repr. Tor Espen Olaussen fremmet på vegne av samarbeidsgrupperingen følgende forslag: Søknaden om støtte til prosjekt Klassifisering og økt sikkerhet av båt og utstyr i turistfiske avslås. Vi avslås søknaden da den ikke er i henhold til Vilkår for støtte fra næringsfondet. Repr. Randi S. Pedersen fremmet på vegne av AP følgende forslag: Hammerfest og omegn næringsutvikling innvilges tilskudd på kr ,- som delfinansiering av prosjekt Klassifisering og økt sikkerhet av båt og utstyr i turistfiske.

10 Tilskuddet belastes post og utbetales i henhold til Vilkår for støtte fra næringsfondet. VOTERING AP s forslag ble satt opp mot samarbeidsgrupperingens forslag. Samarbeidsgrupperingsforslag vedtatt med 3 stemmer. 2 stemmer for AP s forslag. Søknaden om støtte til prosjekt Klassifisering og økt sikkerhet av båt og utstyr i turistfiske avslås. Vi avslås søknaden da den ikke er i henhold til Vilkår for støtte fra næringsfondet.

11 Saksbehandler: Pål Reidar Fredriksen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/286 35/ REFERATSAKER PLAN OG UTVIKLING Referatsakene tas til orientering. Innstillingen, enstemmig vedtatt. Referatsakene tas til orientering.

12 Saksbehandler: Jon Einar Strige Arkiv: G/B 8/106 Arkivsaksnr.: 07/207 36/ KLAGEBEHANDLING ANGÅENDE FRANK NILSEN M/FLERE SØKNAD OM DELING AV EIENDOMMEN GNR. 8, BNR NYE PARSELLER OG 1 NY PARSELL TIL EKSISTERENDE BYGG tar klagen til følge og gir, jfr. Plan- og bygningslovens 63, 93 og arealbestemmelsen 3 tillatelse til deling av grunneiendom gnr. 8, bnr. 10 og 106, for omsøkte parseller på vest (øvresiden) siden av RV 94. tar klagen til følge og gir dispensasjon ihht Plan- og bygningslovens 7 og arealbestemmelsen 9, gjeldende for omsøkt område (på nedsiden) øst for RV 94. Tillatelsen gis med følgende forbehold: - At formålet med tillatelsen er å dele grunneiendommen gjeldende for omsøkt område (på nedsiden) øst for RV 94 i to ideelle halvpart på hver tiltenkt eierpart som en del av arv. Nye parseller skal ha samme grunnstatus (landbruk/fiske) som givereiendom 8/10, At framtidig arbeid og tiltak som nevnt i 81, 84, 86a, 86b og 93, samt fradeling av eiendom til slike formål på parsellene må ikke være i strid med arealbruken for området og må avklares i hvert enkelt tilfelle. - At berørte fag (sektor) myndigheter gir godkjenning. - Gjerder og bygninger holdes vedlike eller fjernes helt for å sikre mennesker og dyr. - Det tillatelse beite på den del av eiendommen som ikke er gjerdet inn.

13 Innstillingen, enstemmig vedtatt. tar klagen til følge og gir, jfr. Plan- og bygningslovens 63, 93 og arealbestemmelsen 3 tillatelse til deling av grunneiendom gnr. 8, bnr. 10 og 106, for omsøkte parseller på vest (øvresiden) siden av RV 94. tar klagen til følge og gir dispensasjon ihht Plan- og bygningslovens 7 og arealbestemmelsen 9, gjeldende for omsøkt område (på nedsiden) øst for RV 94. Tillatelsen gis med følgende forbehold: - At formålet med tillatelsen er å dele grunneiendommen gjeldende for omsøkt område (på nedsiden) øst for RV 94 i to ideelle halvpart på hver tiltenkt eierpart som en del av arv. Nye parseller skal ha samme grunnstatus (landbruk/fiske) som givereiendom 8/10, At framtidig arbeid og tiltak som nevnt i 81, 84, 86a, 86b og 93, samt fradeling av eiendom til slike formål på parsellene må ikke være i strid med arealbruken for området og må avklares i hvert enkelt tilfelle. - At berørte fag (sektor) myndigheter gir godkjenning. - Gjerder og bygninger holdes vedlike eller fjernes helt for å sikre mennesker og dyr. - Det tillatelse beite på den del av eiendommen som ikke er gjerdet inn.

14 Saksbehandler: Jon Einar Strige Arkiv: G/B 17/7 Arkivsaksnr.: 06/960 37/ KLAGEBEHANDLING SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 17, BNR. 7 I KLUBBUKT tar anken til følge og gir dispensasjon, jfr. Plan- og bygningslovens 7, til deling av grunneiendom på gnr. 17, bnr. 7 i Klubbukt som omsøkt. Innstillingen, enstemmig vedtatt. tar anken til følge og gir dispensasjon, jfr. Plan- og bygningslovens 7, til deling av grunneiendom på gnr. 17, bnr. 7 i Klubbukt som omsøkt.

15 Saksbehandler: Terje Viggo Hansen Arkiv: G/B 4/1-38 Arkivsaksnr.: 07/973 38/ BNR.4, BNR.1, FNR.38 - KLAGE PÅ VEDTAK OM STANSING AV TILTAK Med hjemmel i plan-og bygningslovens 92a Endring eller fjerning av tiltak etter pbl. 93 annet ledd, og 92b Kontroll med bestående byggverk og arealer, opprettholder utviklingsutvalget vedtak om stansing av ulovlig arbeide. Utvalget stadfester også at 4xsaksgebyr for ulovlig igangsatt arbeide skal opprettholdes jfr. Kvalsund kommunes gebyrregulativ, og at tiltaket skal fjernes om ikke tillatelse innhentes fra vegvesenet og kommunen. Innstillingen, enstemmig vedtatt. Med hjemmel i plan-og bygningslovens 92a Endring eller fjerning av tiltak etter pbl. 93 annet ledd, og 92b Kontroll med bestående byggverk og arealer, opprettholder utviklingsutvalget vedtak om stansing av ulovlig arbeide. Utvalget stadfester også at 4xsaksgebyr for ulovlig igangsatt arbeide skal opprettholdes jfr. Kvalsund kommunes gebyrregulativ, og at tiltaket skal fjernes om ikke tillatelse innhentes fra vegvesenet og kommunen.

16 Saksbehandler: Pål Reidar Fredriksen Arkiv: G/B 4/1-226 Arkivsaksnr.: 06/751 39/ GNR. 4, BNR. 1, FNR. 226: KLAGE ULOVLIG AVLØPSANLEGG opprettholder rådmannens avslag på utslippstillatelse og vedtak om riving av etablert avløpsanlegg begrunnet i reguleringsbestemmelsene for Bjørnlia Hyttefelt. opprettholder ilagt 4x saksbehandlingsgebyr som følge av ulovlig tiltak. Leder trekte sin innstilling. Tor Espen Olaussen fremmet på vegne av samarbeidsgrupperingen følgende forslag: Saken utsettes og sendes tilbake til administrasjonen til fornyet behandling. Forslaget, enstemmig vedtatt. Saken utsettes og sendes tilbake til administrasjonen til fornyet behandling.

17 Saksbehandler: Pål Reidar Fredriksen Arkiv: Arkivsaksnr.: 06/734 40/ GNR. 24, BNR. 1, FNR. 34: ULOVLIG MONTERT SEPTIKTANK - ANKE opprettholder rådmannens avslag på utslippstillatelse og vedtak om riving av etablert avløpsanlegg begrunnet i reguleringsbestemmelsene for Hofsethaugen Hyttefelt. Leder trekte sin innstilling. Tor Espen Olaussen fremmet på vegne av samarbeidsgrupperingen følgende forslag: Saken utsettes og sendes tilbake til administrasjonen til fornyet behandling. Forslaget, enstemmig vedtatt. Saken utsettes og sendes tilbake til administrasjonen til fornyet behandling.

18 Saksbehandler: Pål Reidar Fredriksen Arkiv: G/B 4/1-108 Arkivsaksnr.: 06/755 41/ GNR. 4, BNR. 1, FNR. 108: AVLØPSANLEGG ANKE opprettholder rådmannens avslag på utslippstillatelse og vedtak om riving av etablert avløpsanlegg begrunnet i reguleringsbestemmelsene for Bjørnlia Hyttefelt. Leder trekte sin innstilling. Tor Espen Olaussen fremmet på vegne av samarbeidsgrupperingen følgende forslag: Saken utsettes og sendes tilbake til administrasjonen til fornyet behandling. Forslaget, enstemmig vedtatt. Saken utsettes og sendes tilbake til administrasjonen til fornyet behandling. SAKSFREMLEGG

19 Saksbehandler: Pål Reidar Fredriksen Arkiv: G/B 4/1-182 Arkivsaksnr.: 06/761 42/ GNR.4, BNR.1, FNR. 182: ANKE PÅ AVSLAG OM UTSLIPPSTILLATELSE opprettholder rådmannens avslag på søknad om utslippstillatelse begrunnet i gjeldende reguleringsbestemmelser for Bjørnlia Hyttefelt. Leder trekte sin innstilling. Tor Espen Olaussen fremmet på vegne av samarbeidsgrupperingen følgende forslag: Saken utsettes og sendes tilbake til administrasjonen til fornyet behandling. Forslaget, enstemmig vedtatt. Saken utsettes og sendes tilbake til administrasjonen til fornyet behandling. SAKSFREMLEGG

20 Saksbehandler: Jon Einar Strige Arkiv: G/B 23/10 Arkivsaksnr.: 07/ / SØKNAD OM FRADELING MED FORMÅL BYGGING AV BOLIG - ANETTE LÆGLAND, HAMMERFEST gir tillatelse ihht arealplanbestemmelsene 3 og pbl 93 til deling av grunneiendom på gnr 23 bnr 10. Det gis dispensasjon jfr pbl 7 og arealplanbestemmelsen 9, til deling av grunneiendom gnr 23 bnr 10 for den delen av parsell som berøres av strandsonen, som omsøkt. Delingstillatelsen gis med følgende forbehold: 1. Det tillates ingen bygging eller tiltak ihht pbl kapittel XIV og 93, i den delen av parsell som berøres av strandsonen (nedenfor fylkesvei). 2. Evnt. inngjerding av tomta må avklares i samråd med grunneier. Gjerder og bygninger holdes vedlike eller fjernes helt slik at de ikke er til skade for mennesker og dyr. Det tillates beite på resteiendommen. Innstillingen, enstemmig vedtatt. gir tillatelse ihht arealplanbestemmelsene 3 og pbl 93 til deling av grunneiendom på gnr 23 bnr 10. Det gis dispensasjon jfr pbl 7 og arealplanbestemmelsen 9, til deling av grunneiendom gnr 23 bnr 10 for den delen av parsell som berøres av strandsonen, som omsøkt. Delingstillatelsen gis med følgende forbehold:

21 1. Det tillates ingen bygging eller tiltak ihht pbl kapittel XIV og 93, i den delen av parsell som berøres av strandsonen (nedenfor fylkesvei). 2. Evnt. inngjerding av tomta må avklares i samråd med grunneier. Gjerder og bygninger holdes vedlike eller fjernes helt slik at de ikke er til skade for mennesker og dyr. Det tillates beite på resteiendommen.

22 Saksbehandler: Jon Einar Strige Arkiv: G/B 17/49 Arkivsaksnr.: 07/ / GNR.17, BNR.49 - SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - ELVENES I BRENNSVIK Da søknaden strider mot pbl 17-2 og 68, og arealplanbestemmelsen 3, gir ikke tillatelse til deling av grunneiendom gnr 17 bnr 49 som omsøkt. Leder trekte sin innstilling. Tor Espen Olaussen fremmet på vegne av samarbeidsgrupperingen følgende forslag: gir, jfr. Plan- og bygningslovens 63, 93 og arealplanbestemmelsen 3, tillatelse til deling av grunneiendom gnr. 17, bnr. 49 som omsøkt. Tillatelsen gis på følgende vilkår: At Sametinget gir godkjenning, eventuelt godkjent befaringsrapport. Det tillates beite på eiendommen som ikke er inngjerdet. Eventuelle gjerder og bygninger holdes ved like eller fjerned helt for å sikre mennesker og dyr. Forslaget, enstemmig vedtatt.

23 gir, jfr. Plan- og bygningslovens 63, 93 og arealplanbestemmelsen 3, tillatelse til deling av grunneiendom gnr. 17, bnr. 49 som omsøkt. Tillatelsen gis på følgende vilkår: At Sametinget gir godkjenning, eventuelt godkjent befaringsrapport. Det tillates beite på eiendommen som ikke er inngjerdet. Eventuelle gjerder og bygninger holdes ved like eller fjerned helt for å sikre mennesker og dyr.

24 Saksbehandler: Jon Einar Strige Arkiv: G/B 23/2 Arkivsaksnr.: 07/709 45/ GNR.23, BNR.2 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - REIDUN ERDAL gir jfr pbl 63, 93 og arealplanbestemmelsen 3. tillatelse til deling av 1stk parsell med formål fritidsbolig på grunneiendom gnr 23 bnr 2. Tillatelsen gis på følgende vilkår: - Statens vegvesen krav jfr veglovens 40 skal være avklart/godkjent. - At sametinget gir godkjenning, eventuelt godkjent befaringsrapport. - Det tillates beite på eiendommen som ikke er inngjert. - Eventuelle gjerder og bygninger holdes ved like eller fjernes helt for å sikre mennesker og dyr. Innstillingen, enstemmig vedtatt. gir jfr pbl 63, 93 og arealplanbestemmelsen 3. tillatelse til deling av 1stk parsell med formål fritidsbolig på grunneiendom gnr 23 bnr 2. Tillatelsen gis på følgende vilkår: - Statens vegvesen krav jfr veglovens 40 skal være avklart/godkjent. - At sametinget gir godkjenning, eventuelt godkjent befaringsrapport. - Det tillates beite på eiendommen som ikke er inngjert. - Eventuelle gjerder og bygninger holdes ved like eller fjernes helt for å sikre mennesker og dyr.

25

26 Saksbehandler: Pål Reidar Fredriksen Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 08/271 46/ SØKNAD OM TOMT FOR BEDRIFTSETABLERING I KVALSUND HRS METALLCO AS går i mot at det gis tomt til HRS Metallco AS ved Kvalsund fiskebruk. ber selskapet utrede andre lokaliteter i Kvalsund kommune. Innstillingen, enstemmig vedtatt. går i mot at det gis tomt til HRS Metallco AS ved Kvalsund fiskebruk. ber selskapet utrede andre lokaliteter i Kvalsund kommune.

27 Saksbehandler: Terje Viggo Hansen Arkiv: Q1 Arkivsaksnr.: 05/787 47/ OVERTAKELSE AV PRIVAT VANNBRØNN FOR KOMMUNAL DRIFT - SKAIDI ALPINANLEGG anser det opprinnelige tilbud om erstatning av tapt vannforsyning fra Skaidi Utvikling til Knut Einan som tilfredstillende, og ønsker ikke kommunal overtakelse av vannbrønn. Innstillingen, enstemmig vedtatt. anser det opprinnelige tilbud om erstatning av tapt vannforsyning fra Skaidi Utvikling til Knut Einan som tilfredstillende, og ønsker ikke kommunal overtakelse av vannbrønn.

28 Saksbehandler: Pål Reidar Fredriksen Arkiv: G/B 17/13 Arkivsaksnr.: 06/22 48/ GNR.17, BNR.13 - REGULERINGSPLAN FOR GOTTERIK HYTTEFELT - 1. GANGS BEHANDLING I henhold til Plan- og bygningslovens 27-1 vedar utviklingsutvalget at reguleringsplan for Gotterik hyttefelt legges ut til offentlig ettersyn. Innstillingen, enstemmig vedtatt. I henhold til Plan- og bygningslovens 27-1 vedar utviklingsutvalget at reguleringsplan for Gotterik hyttefelt legges ut til offentlig ettersyn.

29 Saksbehandler: Rita L. Mathisen Arkiv: U42 Arkivsaksnr.: 08/193 49/ REVISJON AV LOV AV 15. MAI 1992 OM LAKSEFISK OG INNLANDSFISK M.V. HØRING har ingen innvendinger til revisjon av Lov av 15. mai 1992 om laksefisk og innlandsfisk m.v. Innstillingen, enstemmig. har ingen innvendinger til revisjon av Lov av 15. mai 1992 om laksefisk og innlandsfisk m.v.

30 Saksbehandler: Trygve Nilsen Arkiv: G/B 8/85 Arkivsaksnr.: 05/121 50/ MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING - BREKKMO BOLIG OG HYTTEFELT vedtar jfr. Plan- og bygningslovens 28-1 punkt 2, en mindre vesentlig endring av reguleringsbestemmelsene for reguleringsplan Brekkmo bolig og hyttefelt (gnr. 8, bnr. 85), hvor beskrevet sti utvides fra 1,0 meter til 1,5 meter. Innstillingen, enstemmig vedtatt. vedtar jfr. Plan- og bygningslovens 28-1 punkt 2, en mindre vesentlig endring av reguleringsbestemmelsene for reguleringsplan Brekkmo bolig og hyttefelt (gnr. 8, bnr. 85), hvor beskrevet sti utvides fra 1,0 meter til 1,5 meter.

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.04.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 8/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.11.2008 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 16.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.09.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 14.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.10.2010 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 16.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.06.2007 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 15.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 31.01.2007 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 13.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2007 Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.12.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: (På grunn av uvær utgikk møtet 19.12.07, ny møtedato 28.12.07) Innkalte: Funksjon

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.07.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.09.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Randi S. Pedersen AP, leder Per Andersen AP Ellen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 4/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.06.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 14.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Randi S. Pedersen AP, leder Per Andersen AP Ellen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 9/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Skaidi hotell Møtedato: 15.05.2008 Tid: Fra kl.: 16.00 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.11.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 4/2008 Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.06.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 2/2006 Møtested: Rådhuset Møtedato : 14.03.2006 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.01.2005 Utsatt til 27.01.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 Randi Pedersen AP, leder Ingunn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.07.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 18.25 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 5/2013 Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Møtedato: 02.09.2013 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl. 13.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Leder Randi Solli

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.09.2007 Tid: Fra kl.: 18.05 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.04.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 18.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Tor Arvid

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådmann Møtedato: 29.07.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.2014 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 11:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.03.2007 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 14.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.11.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.05.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.30 TIL STEDE PÅ MØTET:AP Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 2/2005 Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.03.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. Andre): Forfall: MERKNADER: Randi

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.03.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.09.2008 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.05.2013 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2008 HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.02.2008 Tid: Fra kl.: 18.15 - til kl. 19.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 10/2011 Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.11.2011 Tid: Fra kl.: 11.30 - til kl. 15.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 8/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.11.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 1/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.06.2013 Tid: Fra kl.: 09.30 - til kl. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2011 HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 05.12.2011 Tid: Fra kl.: 08.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget HOVEDUTSKRIFT Møte nr. 4/2005 Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.06.2005 Tid: Fra kl.: 09.30 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Magne Medlie KrF, varaordfører Randi S. Pedersen AP Ingunn Torbergsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.03.2013 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.02.2009 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon avn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen Nestleder Ingar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 7/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.10.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.10.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Randi S. Pedersen AP Willy

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.09.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Forfall T Leder Randi Solli Pedersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2009 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.08.2012 Tid: Fra kl.: 17.00 - til kl. 18.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.11.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 12/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.25 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.02.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: SAKSLISTE:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.09.2006 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Magne Medlie KrF Willy

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 5/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.06.2009 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.09.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Tor Arvid

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 9/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.09.2010 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 9/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.12.2014 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 11:40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 14.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Tor Myrseth

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 3/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.03.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.03.2006 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: Ragnar Olsen AP,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.06.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget. 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget. 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15 MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato : 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Medlem Magne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 4/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 09.10.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Ragnar Olsen AP Randi Solli Pedersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.02.2013 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 4/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.07.2009 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon avn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.10.2006 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Medlem Magne Medlie

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.09.2010 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 10.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen SV Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 12/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 21.12.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Ragnar Olsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.10.2012 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Partsammensatt

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Partsammensatt MØTE NR. 4/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.04.2009 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.55 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon avn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato 26.04.2012: Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 13.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar Olsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/08 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.02.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 14.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Randi S. Pedersen AP, leder Stig Gunnar Lyngmo AP

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2007 HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem

Detaljer

SETTEVARAORDFØRER: Randi Solli Pedersen AP ble enstemmig valgt som settevaraordføer

SETTEVARAORDFØRER: Randi Solli Pedersen AP ble enstemmig valgt som settevaraordføer MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Miljøbygget Møtedato 20.02.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Vararepresentanter Ordfører Ragnar Olsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/11 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.02.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.06.2006 Tid: Fra kl.: 12.30 - til kl. 15.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: ORIENTERING:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.11.2007 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen SV Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.06.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 5/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2010 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.09.2009 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon avn Forfall Møtte Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder Øyvind

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.04.2005 Utsatt til 2.5.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 5/2013 Møtested: Rådhuset Møtedato: 31.10.2013 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2012 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.03.2015 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 12:25 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.06.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 3/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2013 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 13.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Robert Wilhelmsen Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2011 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.06.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.06.2015 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 12:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.02.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 10.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen, SV Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.11.2009 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 10.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon avn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen SV Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2017 HOVEDUTSKRIFT Møtested: kommunestyresalen, Kvalsund rådhus Møtedato: 11.05.2017 Tid: Fra kl. 10:00 til kl. 12:55 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 6/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2014 Tid: Fra kl.: 11:00 - til kl.: 14:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 2/2008 Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.04.2008 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Harald Bredesen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.04.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 3/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.09.2013 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Leder Ragnar Olsen AP Nestleder Rita

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2016 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.01.2016 Tid: Fra kl.: 10:00 til kl. 13:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 5/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.10.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2017 HOVEDUTSKRIFT Møtested: kommunestyresalen, Kvalsund rådhus Møtedato: 23.03.2017 Tid: Fra kl.10:00 til kl.13.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 6/2016 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.08.2016 Tid: Fra kl.: 10:10 til kl.: 12:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Terje Wikstrøm, AP FO Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 6/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.05.2015 Tid: Fra kl.: 09:00 - til kl. 10.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører Rita Dreyer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.05.2006 Tid: Fra kl.: 18.15 - til kl. 19.17 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Ragnar Olsen AP, ordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 4/2013 HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.09.2013 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 18.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn

Detaljer