HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget"

Transkript

1 MØTE NR. 4/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Fra kl.: til kl TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon avn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder Øyvind Moberg Larsen SP Gyldig forfall Tor Espen Olaussen KSL Medlem Jorunn Mikkelsen SV Medlem Randi Solli Pedersen KAP Medlem Terje Wikstrøm KAP Fra adm. (evt. andre): MERK ADER: TILLEGGSAK: Pål-Reidar Fredriksen, plan- og utviklingsleder Tor Myrseth, ordfører Grete Olsen, sekretær Det framkom ingen merknader til innkalling. Følgende tilleggssak ble enstemmig vedtatt tatt opp til behandling: Sak 58/09 Gnr. 4, bnr. 2 Søknad om dispensasjon for oppføring av uthus. SAKSLISTA: Godkjent PROTOKOLL: Protokoll fra møte godkjent. SPØRSMÅL: Plan- og utviklingsleder svarte på spørsmål. BEHA DLEDE SAKER: Fra og med sak 40/09 til og med sak 58/09.

2 UTSKRIFTER: Hovedutskrift er sendt til: Medlemmene, møtende varamedlem, kontrollutvalgets medlemmer, kommunestyret, omsorg- og oppvekstutvalget og personal- og økonomiutvalget til orientering, ordfører, rådmann, plan- og utviklingsavdelingen, servicekontoret, biblioteket, Sagat, Finnmark Dagblad og kommunens hjemmeside

3 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 40/09 09/334 RET I GSLI JER FOR ATURFORVALT I GSUTVALGET 41/09 09/490 SØK AD OM TILSKUDD TIL Å KJØPE MI IGRAVER - SVEI OLE SØR ES 42/09 09/349 SØK AD OM I VESTERI GSTILSKUDD ELI LILA D 43/09 09/252 SØK AD OM I VESTERI GSTILSKUDD SKAIDI HOTELL 44/09 09/351 SØK AD OM MIDLER TIL I FRASTRUKTUR - ETABLERI G AV BE SI UTSALG I KVALSU D SE TRUM COOP MARKED KVALSU D 45/09 09/475 SØK AD OM STØTTE FRA KOMMU ALT ÆRI GSFO D - ASKUR AS 46/09 09/31 SØK AD OM MIDLER TIL UTVIKLI G AV SKAIDIOMRÅDET - SKAIDI UTVIKLI G 47/09 09/67 SØK AD FRA MAI STREAM ORWAY FI MARK AS OM UTV. BIOMASSE 48/09 09/513 REFERATSAKER PLA - OG UTVIKLI G 49/09 04/567 G R. 8, B R. 58, F R. 1: KJØP AV FISKEBRUK/TOMT 50/09 09/112 MIDLERTIDIG FORBUD MOT DELI G OG BYGGEARBEID FOR FLOMUTSATTE OMRÅDER, REPPARFJORDELVA 51/09 08/342 G R.7, B R SØK AD OM DELI G AV GRU EIE DOM KLAGEBEHA DLI G

4 52/09 09/327 G R. 24, B R VEDRØRE DE FESTEAVGIFT 53/09 09/326 FESTEAVGIFT EIE DOM 24/120/0 54/09 08/559 G R. 8, B R SALG AV KOMMU AL TOMT 55/09 08/755 G R. 11, B R SØK AD OM OPPRETTI G AV PU KTFESTER I SARABY 56/09 08/918 DISPE SASJO FRA KRAV OM REGULERI GSPLA - SØK AD OM FRADELI G AV E PARSELL MED SJØRETT G R 8 B R /09 09/273 DISPE SASJO FRA AREALPLA BESTEMMELSE GJELDE DE FOR B28 - SØK AD OM DELI G AV GRU EIE DOM G R 17 B R 6 I KLUBBUKT. 58/09 09/156 G R. 4, B R. 2 - SØK AD OM DISPE SASJO FOR OPPFØRI G AV UTHUS LARS BJØR MEHUS

5 Saksbehandler: Rita L. Mathisen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 09/334 40/ RET I GSLI JER FOR ATURFORVALT I GSUTVALGET godkjenner vedlagte utkast av retningslinjer for naturforvaltningsutvalget. Jorunn H. Mikkelsen fremmet på vegne av samarbeidsgrupperingen følgende tilleggsforslag: Pkt. 3. Nytt strekpunkt: - miljø/forurensing VOTERING Leders innstillingen med framsatt tilleggsforslag tatt opp samlet. Enstemmig vedtatt. godkjenner vedlagte utkast av retningslinjer for naturforvaltningsutvalget. Pkt. 3. Nytt strekpunkt: - miljø/forurensing

6 Saksbehandler: Trygve Nilsen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 09/490 41/ SØK AD OM TILSKUDD TIL Å KJØPE MI IGRAVER SVEI OLE SØR ES innvilger Svein Ole Sørnes et tilskudd på kr ,- til kjøp av minigraver. Tilskuddet belastets post og utbetales i henhold til næringsfondets statutter. Tor Espen Olaussen stilte spørsmål om egen habilitet søker er onkel (føler seg inhabil). Olaussen fratrådte møtet. Enstemmig erklært inhabil. 4 repr. til stede. VOTERING Innstillingen, enstemmig vedtatt. innvilger Svein Ole Sørnes et tilskudd på kr ,- til kjøp av minigraver. Tilskuddet belastets post og utbetales i henhold til næringsfondets statutter.

7 Saksbehandler: Trygve Nilsen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 09/349 42/ SØK AD OM I VESTERI GSTILSKUDD ELI LILA D innvilger tilskudd på kr ,- til Eli Liland for etablering av ridebane, jfr. statuttenes punkt 1 og punkt 2,1. Tilskuddet belastes post og utbetales i henhold til statuttenes for næringsfondet. Tor Espen Olaussen tiltrådte møtet. Tor Espen Olaussen stilte spørsmål om egen habilitet søker svigermor. Olaussen fratrådte møtet. Enstemmig inhabil, jfr. Forvaltningslovens 6. 4 repr. til stede. VOTERING Innstillingen, enstemmig vedtatt.

8 innvilger tilskudd på kr ,- til Eli Liland for etablering av ridebane, jfr. statuttenes punkt 1 og punkt 2,1. Tilskuddet belastes post og utbetales i henhold til statuttenes for næringsfondet.

9 Saksbehandler: Trygve Nilsen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 09/252 43/ SØK AD OM I VESTERI GSTILSKUDD SKAIDI HOTELL avslår søknaden fra Skaidi hotell, jfr. statuttenes punkt 2,3. Tor Espen Olaussen tiltrådte møtet. 5 repr. til stede. Innstillingen, enstemmig vedtatt. avslår søknaden fra Skaidi hotell, jfr. statuttenes punkt 2,3.

10 Saksbehandler: Trygve Nilsen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 09/351 44/ SØK AD OM MIDLER TIL I FRASTRUKTUR - ETABLERI G AV BE SI UTSALG I KVALSU D SE TRUM - COOP MARKED KVALSU D bevilger kr ,- i infrastrukturtiltak til Coop Marked Kvalsund, jfr. statuttenes punkt 2,1. Tilskuddet belastes post og utbetales i henhold til statuttene for næringsfondet. Randi Solli Pedersen stilte spørsmål om egen habilitet arbeidstaker på butikken. Pedersen fratrådte møtet. Enstemmig erklært habil. VOTERING Innstillingen, enstemmig vedtatt. bevilger kr ,- i infrastrukturtiltak til Coop Marked Kvalsund, jfr. statuttenes punkt 2,1. Tilskuddet belastes post og utbetales i henhold til statuttene for næringsfondet.

11 Saksbehandler: Trygve Nilsen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 09/475 45/ SØK AD OM TILSKUDD FRA KOMMU ALT ÆRI GSFO D - ASKUR AS bevilger kr ,- til ASKUR as til utvikling av nye produkter ved tørrfiskfabrikken, jfr. statuttene for næringsfondet. Tilskuddet belastes post og utbetales i henhold til statuttene for næringsfondet. Innstillingen, enstemmig vedtatt. bevilger kr ,- til ASKUR as til utvikling av nye produkter ved tørrfiskfabrikken, jfr. statuttene for næringsfondet. Tilskuddet belastes post og utbetales i henhold til statuttene for næringsfondet.

12 Saksbehandler: Trygve Nilsen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 09/31 46/ SØK AD OM MIDLER TIL UTVIKLI G AV SKAIDIOMRÅDET - SKAIDI UTVIKLI G Saken utsettes i påvente av en avklaring om Skaidi Utvikling/- Skaidi Skiheiser. Innstillingen, enstemmig vedtatt. Saken utsettes i påvente av en avklaring om Skaidi Utvikling/- Skaidi Skiheiser.

13 Saksbehandler: Trygve Nilsen Arkiv: U43 Arkivsaksnr.: 09/67 47/ SØK AD FRA MAI STREAM ORWAY FI MARK AS OM UTV. BIOMASSE Kvalsund kommune er positiv til utvidelse av biomassen i på matfisk i Toknesbukta i Kvalsund kommune. Vedtaket er i samsvar med arealdelens retningslinjer punkt 6. Tor Espen Olaussen stilte spørsmål om egen habilitet egen arbeidsplass. Olaussen fratrådte møtet. Enstemmig habil. VOTERING Innstillingen, enstemmig vedtatt. Kvalsund kommune er positiv til utvidelse av biomassen i på matfisk i Toknesbukta i Kvalsund kommune. Vedtaket er i samsvar med arealdelens retningslinjer punkt 6.

14 Saksbehandler: Svein Tore Kristoffersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/513 48/ REFERATSAKER PLA - OG UTVIKLI G Referatsakene tas til orientering. Innstillingen, enstemmig vedtatt. Referatsakene tas til orientering.

15 Saksbehandler: Pål Reidar Fredriksen Arkiv: L54 Arkivsaksnr.: 04/567 49/ G R. 8, B R. 58, F R. 1: KJØP AV FISKEBRUK/TOMT vil etter en samlet vurdering takke nei til tilbudet om overtakelse av ½ parten av gnr. 8, bnr. 1 med tilhørende fiskebruk. Kommunen sørger for at området snarest sikres/gjerdes inn. Bruksgjenstander av kulturhistorisk verdi må registreres og tas vare på og kommunen stiller lagringsplass til disposisjon for dette. Brannsjefen i Kvalsund bes vurdere hvorvidt det kan foretas en kontrollert nedbrenning av fiskebruket. Øyvind Moberg Larsen (sign.) nestleder Willy Holmgren stilte spørsmål om egen habilitet bror til grunneier og fratrådte møtet. Holmgren enstemmig erklært inhabil, jfr. Forvaltningslovens 6. 4 repr. til stede. Jorunn H. Mikkelsen ble enstemmig valgt til å lede møtet. Terje Wikstrøm KAP fremmet følgende fellesforslag: Endring i leders innstilling, siste setning: Brannsjefen i Kvalsund bes vurdere hvorvidt det kan foretas en kontrollert nedbrenning/riving av fiskebruket.

16 VOTERING Innstillingen med framsatt endringsforslag tatt opp samlet. Enstemmig vedtatt. vil etter en samlet vurdering takke nei til tilbudet om overtakelse av ½ parten av gnr. 8, bnr. 1 med tilhørende fiskebruk. Kommunen sørger for at området snarest sikres/gjerdes inn. Bruksgjenstander av kulturhistorisk verdi må registreres og tas vare på og kommunen stiller lagringsplass til diposisjon for dette. Brannsjefen i Kvalsund bes vurdere hvorvidt det kan foretas en kontrollert nedbrenning/riving av fiskebruket.

17 Saksbehandler: Pål Reidar Fredriksen Arkiv: X53 Arkivsaksnr.: 09/112 50/ MIDLERTIDIG FORBUD MOT DELI G OG BYGGEARBEID FOR FLOMUTSATTE OMRÅDER, REPPARFJORDELVA vedtar jfr. Pbl 33 midlertidig forbud mot deling og byggearbeid for følgende eiendommer: Gnr. 23, bnr 18 Solbakken Øvre gjelder område mellom RV94 og Repparfjordelva Gnr. 23, bnr 17 Solbakken Mellom gjelder område mellom RV94 og Repparfjordelva Gnr. 23, bnr. 1, fnr 11 Gnr. 23, bnr. 84 Veslebakken Gnr. 23, bnr. 49 Alfheimen Gnr. 23, bnr. 19 Ripperfjordelven Gnr. 23, bnr. 94 Elveplassen Gnr. 23, bnr. 91 Tusvebo Gnr. 23, bnr. 92 Finnfram Gnr. 23, bnr. 149 Gnr. 23, bnr. 75 Tene Gnr. 23, bnr. 1, fnr 4 Gnr. 23, bnr. 1, fnr 9 Gnr. 23, bnr. 70 Johannesburg Gnr. 23, bnr. 89 Repparbo Gnr. 23, bnr. 20 Rostadbakken gjelder område mellom RV94 og Repparfjordelva Gnr. 23, bnr. 45 Finnholmen Willy Holmgren tiltrådte møtet. 5. repr. til stede.

18 VOTERING Innstillingen, enstemmig vedtatt. vedtar jfr. Pbl 33 midlertidig forbud mot deling og byggearbeid for følgende eiendommer: Gnr. 23, bnr 18 Solbakken Øvre gjelder område mellom RV94 og Repparfjordelva Gnr. 23, bnr 17 Solbakken Mellom gjelder område mellom RV94 og Repparfjordelva Gnr. 23, bnr. 1, fnr 11 Gnr. 23, bnr. 84 Veslebakken Gnr. 23, bnr. 49 Alfheimen Gnr. 23, bnr. 19 Ripperfjordelven Gnr. 23, bnr. 94 Elveplassen Gnr. 23, bnr. 91 Tusvebo Gnr. 23, bnr. 92 Finnfram Gnr. 23, bnr. 149 Gnr. 23, bnr. 75 Tene Gnr. 23, bnr. 1, fnr 4 Gnr. 23, bnr. 1, fnr 9 Gnr. 23, bnr. 70 Johannesburg Gnr. 23, bnr. 89 Repparbo Gnr. 23, bnr. 20 Rostadbakken gjelder område mellom RV94 og Repparfjordelva Gnr. 23, bnr. 45 Finnholmen

19 Saksbehandler: Pål Reidar Fredriksen Arkiv: G/B 7/50 Arkivsaksnr.: 08/342 51/ G R.7, B R.50 - SØK AD OM DELI G AV GRU EIE DOM - KLAGEBEHA DLI G Klagen tas ikke til følge. s vedtak av opprettholdes. Leder trekte sin innstilling. Jorunn H. Mikkelsen SV fremmet på vegne av samarbeidsgrupperingen følgende forslag: i Kvalsund kommune beklager på det sterkeste at naboer med klagerett ikke har blitt meddelt vedtak av Klagen tas ikke til følge, fordi de som klager har tinglyst bruksrett til veien. s vedtak av opprettholdes. Saken oversendes fylkeslandbrukskontoret for endelig klagebehandling. Forslaget, enstemmig vedtatt.

20 i Kvalsund kommune beklager på det sterkeste at naboer med klagerett ikke har blitt meddelt vedtak av Klagen tas ikke til følge, fordi de som klager har tinglyst bruksrett til veien. s vedtak av opprettholdes. Saken oversendes fylkeslandbrukskontoret for endelig klagebehandling.

21 Saksbehandler: Pål Reidar Fredriksen Arkiv: G/B 24/119 Arkivsaksnr.: 09/327 52/ G R.24, B R VEDRØRE DE FESTEAVGIFT avviser anmodningen om fritak/nedsatt festeavgift fra Mazs Izmailov og oversender saken til klagenemnda for endelig klagebehandling. Innstillingen, enstemmig vedtatt. avviser anmodningen om fritak/nedsatt festeavgift fra Mazs Izmailov og oversender saken til klagenemnda for endelig klagebehandling.

22 Saksbehandler: Pål Reidar Fredriksen Arkiv: G/B 24/120 Arkivsaksnr.: 09/326 53/ FESTEAVGIFT EIE DOM 24/120/0 avviser anmodningen om fritak/nedsatt festeavgift fra Almar Kristiansen og oversender saken til klagenemnda for endelig klagebehandling. Innstillingen, enstemmig vedtatt. avviser anmodningen om fritak/nedsatt festeavgift fra Almar Kristiansen og oversender saken til klagenemnda for endelig klagebehandling.

23 Saksbehandler: Pål Reidar Fredriksen Arkiv: G/B 8/191 Arkivsaksnr.: 08/559 54/ G R.8, B R SALG AV KOMMU AL TOMT Som en følge av at innløsning etter lov om tomtefeste blir dyrere enn kjøp av tomten ihht gebyrregulativet, tilbys Randi Solli Pedersen kjøp av gnr. 8, bnr 191 for kr ,- Randi S. Pedersen stilte spørsmål om egen habilitet søker. Pedersen fratrådte møtet. Enstemmig erklært inhabil, jfr. Forvaltningslovens 6. 4 repr. til stede. VOTERING Innstillingen, enstemmig vedtatt. Som en følge av at innløsning etter lov om tomtefeste blir dyrere enn kjøp av tomten ihht gebyrregulativet, tilbys Randi Solli Pedersen kjøp av gnr. 8, bnr 191 for kr ,-

24 Saksbehandler: Jon Einar Strige Arkiv: G/B 11/16 Arkivsaksnr.: 08/755 55/ G R. 11, B R SØK AD OM OPPRETTI G AV PU KTFESTER I SARABY gir tillatelse til deling av 3 stk punktfester med formål fritidsboliger på grunneiendom gnr. 11, bnr. 16, jfr pbl 63, 93 og arealplanbestemmelsen 3. Tillatelsen gis på følgende vilkår: - Statens vegvesen krav, jfr. Veglovens 40 skal være avklart/godkjent. - Areal-og kulturvernavdelingen gir godkjenning, eventuelt godkjent befaringsrapport. - Det tillates beite på eiendommen. - Eventuelle gjerder og bygninger holdes ved like eller fjernes helt for å sikre mennesker og dyr. - Evnt. inngjerding av tomtene må avklares i samråd med grunneier. - Ved behov for vei, vann og avløp i området skal det utarbeides infrastruktur plan for området som skal godkjennes av Kvalsund kommune. Randi S. Pedersen tiltrådte møtet. 5 repr. til stede. Tor Espen Olaussen KSL fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av samarbeidsgrupperingen: Nytt strekpunkt: - Det gis dispensasjon fra strandsonebestemmelsene 17-2 i Plan- og bygningsloven.

25 VOTERING Innstillingen med framsatt tilleggsforslag tatt opp samlet. Enstemmig vedtatt. gir tillatelse til deling av 3 stk punktfester med formål fritidsboliger på grunneiendom gnr. 11, bnr. 16, jfr pbl 63, 93 og arealplanbestemmelsen 3. Tillatelsen gis på følgende vilkår: - Statens vegvesen krav, jfr. Veglovens 40 skal være avklart/godkjent. - Areal-og kulturvernavdelingen gir godkjenning, eventuelt godkjent befaringsrapport. - Det tillates beite på eiendommen. - Eventuelle gjerder og bygninger holdes ved like eller fjernes helt for å sikre mennesker og dyr. - Evnt. inngjerding av tomtene må avklares i samråd med grunneier. - Ved behov for vei, vann og avløp i området skal det utarbeides infrastruktur plan for området som skal godkjennes av Kvalsund kommune. - Det gis dispensasjon fra strandsonebestemmelsene 17-2 i Plan- og bygningsloven.

26 Saksbehandler: Jon Einar Strige Arkiv: G/B gnr. 8/136 Arkivsaksnr.: 08/918 56/ DISPE SASJO FRA KRAV OM REGULERI GSPLA - SØK AD OM FRADELI G AV E PARSELL MED SJØRETT G R 8 B R 136 gir jfr pbl 7 og arealplanbestemmelsens 9 dispensasjon fra krav om regulering til deling av grunneiendom gnr 8 bnr 136, som omsøkt. Tillatelsen gis på følgende vilkår: - Krav om adkomstløsning jfr Statensvegvesen brev av må være ivaretatt og godkjent. - Uavklarte forhold som kan knyttes til pbl kap XII (byggetomta).være ivaretatt og avklart. Innstillingen, enstemmig vedtatt. gir jfr pbl 7 og arealplanbestemmelsens 9 dispensasjon fra krav om regulering til deling av grunneiendom gnr 8 bnr 136, som omsøkt. Tillatelsen gis på følgende vilkår: - Krav om adkomstløsning jfr Statensvegvesen brev av må være ivaretatt og godkjent. - Uavklarte forhold som kan knyttes til pbl kap XII (byggetomta).være ivaretatt og avklart.

27 Saksbehandler: Jon Einar Strige Arkiv: G/B 17/6 Arkivsaksnr.: 09/273 57/ DISPE SASJO FRA AREALPLA BESTEMMELSE GJELDE DE FOR B28 - SØK AD OM DELI G AV GRU EIE DOM G R 17 B R 6 I KLUBBUKT. gir, jfr pbl 7 og arealplanbestemmelsene 9 dispensasjon fra arealplanbestemmelsen gjeldende for B28, til deling av grunneiendom på gnr. 17, bnr. 6, som omsøkt. Tillatelsen gis på følgende vilkår: - Endelig befaringsrapport fra Finnmark fylkeskommune må være godkjent. - Landbruksmyndighetenes vilkår blir ivaretatt. Innstillingen, enstemmig vedtatt. gir, jfr pbl 7 og arealplanbestemmelsene 9 dispensasjon fra arealplanbestemmelsen gjeldende for B28, til deling av grunneiendom på gnr. 17, bnr. 6, som omsøkt. Tillatelsen gis på følgende vilkår: - Endelig befaringsrapport fra Finnmark fylkeskommune må være godkjent. - Landbruksmyndighetenes vilkår blir ivaretatt.

28 Saksbehandler: Pål Reidar Fredriksen Arkiv: G/B 4/2 Arkivsaksnr.: 09/156 58/ G R. 4, B R. 2 - SØK AD OM DISPE SASJO FOR OPPFØRI G AV UTHUS LARS BJØR MEHUS gir ihht Plan og bygningslovens 7 dispensasjon for oppføring av et uthus på 23,5 m2 på gnr. 4, bnr 2. Jorunn H. Mikkelsen SV fremmet følgende forslag: gir ikke dispensasjon til bygging/oppføring av et uthus på 23,5 m2 på gnr. 4, bnr. 2, jfr. Plan- og bygningslovens 7. VOTERING Framsatt forslag ble satt opp mot innstillingen. Innstillingen vedtatt med 3 stemmer. 2 stemmer for forslaget. gir ihht Plan og bygningslovens 7 dispensasjon for oppføring av et uthus på 23,5 m2 på gnr. 4, bnr 2.

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.04.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.10.2010 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 16.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 8/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.11.2008 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 16.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2007 Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.12.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: (På grunn av uvær utgikk møtet 19.12.07, ny møtedato 28.12.07) Innkalte: Funksjon

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.06.2007 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 15.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.09.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 14.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 31.01.2007 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 13.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.02.2009 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon avn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 9/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Skaidi hotell Møtedato: 15.05.2008 Tid: Fra kl.: 16.00 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.11.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.04.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Gyldig forfall

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.03.2007 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 14.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådmann Møtedato: 29.07.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.03.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 4/2008 Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.06.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 5/2013 Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Møtedato: 02.09.2013 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl. 13.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Leder Randi Solli

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.09.2009 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon avn Forfall Møtte Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder Øyvind

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 2/2005 Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.03.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. Andre): Forfall: MERKNADER: Randi

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.09.2007 Tid: Fra kl.: 18.05 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 3/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.03.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.04.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 18.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Tor Arvid

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 2/2006 Møtested: Rådhuset Møtedato : 14.03.2006 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 7/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.10.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.07.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 18.25 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.05.2013 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.03.2013 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Partsammensatt

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Partsammensatt MØTE NR. 4/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.04.2009 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.55 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon avn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 4/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.06.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 14.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Randi S. Pedersen AP, leder Per Andersen AP Ellen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.09.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Randi S. Pedersen AP, leder Per Andersen AP Ellen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2008 HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.02.2008 Tid: Fra kl.: 18.15 - til kl. 19.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2009 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.02.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: SAKSLISTE:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.07.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 8/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.11.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 14.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Tor Myrseth

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.08.2012 Tid: Fra kl.: 17.00 - til kl. 18.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.02.2013 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.09.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Forfall T Leder Randi Solli Pedersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.05.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.30 TIL STEDE PÅ MØTET:AP Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2011 HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 05.12.2011 Tid: Fra kl.: 08.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget HOVEDUTSKRIFT Møte nr. 4/2005 Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.06.2005 Tid: Fra kl.: 09.30 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Magne Medlie KrF, varaordfører Randi S. Pedersen AP Ingunn Torbergsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 5/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2010 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.01.2005 Utsatt til 27.01.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 Randi Pedersen AP, leder Ingunn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.11.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.10.2006 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Medlem Magne Medlie

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.10.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Randi S. Pedersen AP Willy

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 10/2011 Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.11.2011 Tid: Fra kl.: 11.30 - til kl. 15.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 4/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 09.10.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Ragnar Olsen AP Randi Solli Pedersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/08 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.2014 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 11:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.09.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Tor Arvid

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget. 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget. 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15 MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato : 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Medlem Magne

Detaljer

SETTEVARAORDFØRER: Randi Solli Pedersen AP ble enstemmig valgt som settevaraordføer

SETTEVARAORDFØRER: Randi Solli Pedersen AP ble enstemmig valgt som settevaraordføer MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Miljøbygget Møtedato 20.02.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Vararepresentanter Ordfører Ragnar Olsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.11.2007 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen SV Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 1/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.06.2013 Tid: Fra kl.: 09.30 - til kl. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 5/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.06.2009 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 9/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.09.2010 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 12/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.25 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2016 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.09.2016 Tid: Fra kl.: 10:00 til kl. 13:55 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen, AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.09.2010 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 10.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen SV Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2007 HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen Nestleder Ingar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.11.2009 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 10.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon avn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen SV Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 9/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.12.2014 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 11:40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/11 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.02.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2012 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 9/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.12.2009 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 17.25 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 5/2013 Møtested: Rådhuset Møtedato: 31.10.2013 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 5/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.10.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.11.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.06.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.09.2006 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Magne Medlie KrF Willy

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT MØTE NR.3/2009 Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.06.2009 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon avn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.06.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2008 HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.03.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.03.2006 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: Ragnar Olsen AP,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 6/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.12.2009 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 09.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon avn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen SV Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.10.2012 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 5/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.11.2007 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 14.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.09.2008 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.06.2006 Tid: Fra kl.: 12.30 - til kl. 15.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: ORIENTERING:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.06.2014 Tid: Fra kl.: 09:00 - til kl. 13.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.12.2011 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl.13.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato 26.04.2012: Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 13.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar Olsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.11.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Harald Bredesen SV Nestleder Hilde Sunde

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2014 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl.: 16:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Navn Robert

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.11.2006 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johnny Stenersen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 3/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2013 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 13.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Robert Wilhelmsen Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 2/2008 Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.04.2008 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Harald Bredesen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2017 HOVEDUTSKRIFT Møtested: kommunestyresalen, Kvalsund rådhus Møtedato: 23.03.2017 Tid: Fra kl.10:00 til kl.13.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.06.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

MØTEI KALLI G Utviklingsutvalget

MØTEI KALLI G Utviklingsutvalget elmøte nr. 4/2009 MØTEI KALLI G Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte tirsdag 07.07.2009 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem avn Willy Holmgren

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 12/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 21.12.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Ragnar Olsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret MØTE NR. 7/2015 HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.10.2015 Tid: Fra kl.: 18:00 til kl.: 20:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Terje Wikstrøm, AP Randi

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.02.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 10.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen, SV Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 6/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2014 Tid: Fra kl.: 11:00 - til kl.: 14:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer