HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

Save this PDF as:
Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret"

Transkript

1 MØTE NR. 2/2008 HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Fra kl.: til kl TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Varaordfører Tor Arvid Myrseth KSL Eli Liland SP Medlem Medlem Elna Fredriksen KSL Hilde Sunde SP Medlem Willy Holmgren KOBL Gyldig forfall Reidar Holmgren KOBL Medlem Lasse Hansen KOBL Medlem Kjell Kr. Bårdsen KOBL Medlem Harald Bredesen SV Medlem Ragnar Olsen AP Medlem Randi Solli Pedersen AP Medlem Terje Wikstrøm AP Medlem Anne Grete Johansen AP Gyldig forfall Robert Wilhelmsen AP Medlem Liv Brith Ingilæ AP Medlem Jon Einar Strige AP Medlem Ellen Johansen KrF Fra adm. (evt. andre): MERKNADER: Geir Nesse, rådmann Pål Reidar Fredriksen, plan- og utviklingsleder Grete Olsen, sekretær Det framkom ingen merknader til innkalling. Harald Bredesen etterlyste orientering av rådmannen om planer/utvikling av aktiviteter på Markoppneset/Kvalsund Næringspark og Nussir AS. Orienteringen blir gitt på slutten av møtet. Sakslista godkjent. BEHANDLEDE SAKER: Fra og med sak 6/08 til og med sak 15/08.

2 ORIENTERING: Rådmannen orienterte om arbeidet Kvalsund Næringspark holder på med, bl.a. Markoppneset. Når det gjelder informasjon om Nussir AS, vises det til vedtak i sak 10/08. UTSKRIFTER: Hovedutskrift er sendt til: Medlemmene, møtende varamedlemmer, kontrollutvalgets medlemmer, rådmann, avdelingene, servicekontoret, biblioteket, lederne i politiske partier/lister, VEFIK IKS, KUSEK IKS, Sagat, Finnmark Dagblad og kommunens hjemmeside

3 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/08 08/233 REFERATSAKER 7/08 08/231 GODKJENNING AV PROTOKOLL 8/08 08/241 SØKNAD OM FRITAK SOM 5. VARAMEDLEM TIL PERSONAL- OG ØKONOMIUTVALGET - KJELL KRISTIAN BÅRDSEN 9/08 07/885 VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER/MEDDOMMERE TIL HÅLOGALAND LAGMANNSRETT FOR PERIODEN 1. MAI JANUAR /08 07/1010 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 11/08 08/229 PROSJEKT "INNFØRING AV BALANSERT MÅLSTYRING (BMS) I KVALSUND KOMMUNE" - FORSLAG TIL MÅLEKART OG ØNSKET RESULTAT 12/08 08/230 ETABLERING AV NAV-KVALSUND 13/08 08/81 SØKNADER OM FORNYELSE AV SALG- OG SKJENKEBEVILLING FOR ALKOHOL GJELDENDE TIL /08 08/37 ENDRING AV FORSKRIFT OM FORBUD MOT BRUK AV PIGGTRÅD I GJERDE 15/08 06/1215 PRIVAT REGULERINGSPLAN - SOLBAKKEN FRITIDSOMRÅDE

4 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Kommunestyret Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/233 Saksnr.: Utvalg Møtedato 6/08 Kommunestyret REFERATSAKER Ordførers innstilling: Referatsakene tas til orientering. Behandling: Innstillingen, enstemmig vedtatt. Vedtak: Referatsakene tas til orientering.

5 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Kommunestyret Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: 033 &17 Arkivsaksnr.: 08/231 Saksnr.: Utvalg Møtedato 7/08 Kommunestyret GODKJENNING AV PROTOKOLL Ordførers innstilling: Protokoll fra møte godkjennes. Behandling: Innstillingen, enstemmig vedtatt. Vedtak: Protokoll fra møte godkjennes.

6 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Kommunestyret Saksbehandler: Tor Arvid Myrseth Arkiv: 033 &16 Arkivsaksnr.: 08/241 Saksnr.: Utvalg Møtedato 8/08 Kommunestyret SØKNAD OM FRITAK SOM 5. VARAMEDLEM TIL PERSONAL- OG ØKONOMIUTVALGET - KJELL KRISTIAN BÅRDSEN Ordførers innstilling: Kjell Kristian Bårdsen gis fritak som 5. varamedlem til personal- og økonomiutvalget. Det velges ikke nytt 5. varamedlem til personal- og økonomiutvalget siden medlemmer og varamedlemmer skal velges blant faste medlemmer i kommunestyret. Samarbeidsgrupperingen har dermed ikke valgbare medlemmer til 5. varamannsplassen i personal- og økonomiutvalget, jfr. 8 pkt 2 i Kommuneloven. Behandling: Innstillingen, enstemmig vedtatt. Vedtak: Kjell Kristian Bårdsen gis fritak som 5. varamedlem til personal- og økonomiutvalget. Det velges ikke nytt 5. varamedlem til personal- og økonomiutvalget siden medlemmer og varamedlemmer skal velges blant faste medlemmer i kommunestyret. Samarbeidsgrupperingen har dermed ikke valgbare medlemmer til 5. varamannsplassen i personal- og økonomiutvalget, jfr. 8 pkt 2 i Kommuneloven.

7 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Kommunestyret Saksbehandler: Tor Arvid Myrseth Arkiv: X42 Arkivsaksnr.: 07/885 Saksnr.: Utvalg Møtedato 9/08 Kommunestyret VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER/MEDDOMMERE TIL HÅLOGALAND LAGMANNSRETT FOR PERIODEN 1. MAI JANUAR 2013 Ordførers innstilling: Elna Fredriksen og Ragnar Olsen velges som lagrettemedlemmer/meddommere til Hålogaland lagmannsrett i perioden fra 1. mai 2008 til 1. januar Behandling: Innstillingen vedtatt med 14 mot 1 stemme. Vedtak: Elna Fredriksen og Ragnar Olsen velges som lagrettemedlemmer/meddommere til Hålogaland lagmannsrett i perioden fra 1. mai 2008 til 1. januar 2013.

8 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Kommunestyret Saksbehandler: Geir Nesse Arkiv: L70 &73 Arkivsaksnr.: 07/1010 Saksnr.: Utvalg Møtedato 10/08 Kommunestyret ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER Personal- og økonomiutvalgets innstilling: Kommunestyret vedtar etter en totalvurdering å ikke imøtekomme anmodningen om å bosette flyktninger i Kvalsund i Behandling: Ragnar Olsen fremmet på vegne av AP/KrF følgende tilleggsforslag: Kommunestyret ber administrasjonen om å utarbeide en plan for å motta flyktninger. Planarbeidet må være ferdig i løpet av Harald Bredesen fremmet på vegne av samarbeidsgrupperingen følgende forslag: 1. Saken utsettes og tas opp i et arbeidsmøte i kommunestyret i starten av april, hvor flyktningkonsulenten i Hammerfest inviteres. 2. I det samme møte ber vi om en redegjørelse fra Nussir AS om deres fremdriftsplaner i kommunen. VOTERING Først ble pkt. 1 i forslaget fra samarbeidsgrupperingen tatt opp. Forslaget vedtatt med 8 mot 7 stemmer. Deretter ble pkt. 2 i forslaget fra samarbeidsgrupperingen tatt opp. Enstemmig vedtatt.

9 Vedtak: 1. Saken utsettes og tas opp i et arbeidsmøte i kommunestyret i starten av april, hvor flyktningkonsulenten i Hammerfest inviteres. 2. I det samme møte ber vi om en redegjørelse fra Nussir AS om deres fremdriftsplaner i kommunen.

10 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Kommunestyret Saksbehandler: Geir Nesse Arkiv: 030 &14 Arkivsaksnr.: 08/229 Saksnr.: Utvalg Møtedato 11/08 Kommunestyret PROSJEKT "INNFØRING AV BALANSERT MÅLSTYRING (BMS) I KVALSUND KOMMUNE" - FORSLAG TIL MÅLEKART OG ØNSKET RESULTAT Personal- og økonomiutvalgets innstilling: Under henvisning til saksutredningen samt vedleggene legger rådmannen frem saken med følgende forslag til vedtak: A. Fremlagt målekart for hjemmetjenester, inklusiv forslag til ønsket resultat 2008, godkjennes. B. Fremlagt målekart for beboere i døgninstitusjon, inklusiv forslag til ønsket resultat 2008, godkjennes. C. Fremlagt målekart for pårørende til beboere i døgninstitusjon, inklusiv forslag til ønsket resultat 2008, godkjennes. D. Fremlagt målekart for barnehager, inklusiv forslag til ønsket resultat 2008, godkjennes. E. Fremlagt målekart for SFO, inklusiv forslag til ønsket resultat 2008, godkjennes. F. Fremlagt målekart for skoler, inklusiv forslag til ønsket resultat 2008, godkjennes. G. Fremlagt målekart for byggesaksbehandling, inklusiv forslag til ønsket resultat 2008, godkjennes.

11 H. Fremlagt gjennomgående målekart for brukerundersøkelsene samt medarbeiderundersøkelsen, inklusiv forslag til ønsket resultat 2008, godkjennes. Behandling: Ragnar Olsen fremmet følgende fellesforslag: Som personal- og økonomiutvalgets innstilling med følgende tillegg: Rådmannen bes utarbeide et eget punkt i planen som sier noe om evaluering og oppfølging. Dette legges fram for kommunestyret til behandling i møte i april. VOTERING Framsatt fellesforslag ble satt opp mot innstillingen. Fellesforslaget, enstemmig vedtatt. Vedtak: Under henvisning til saksutredningen samt vedleggene legger rådmannen frem saken med følgende forslag til vedtak: A. Fremlagt målekart for hjemmetjenester, inklusiv forslag til ønsket resultat 2008, godkjennes. B. Fremlagt målekart for beboere i døgninstitusjon, inklusiv forslag til ønsket resultat 2008, godkjennes. C. Fremlagt målekart for pårørende til beboere i døgninstitusjon, inklusiv forslag til ønsket resultat 2008, godkjennes. D. Fremlagt målekart for barnehager, inklusiv forslag til ønsket resultat 2008, godkjennes. E. Fremlagt målekart for SFO, inklusiv forslag til ønsket resultat 2008, godkjennes. F. Fremlagt målekart for skoler, inklusiv forslag til ønsket resultat 2008, godkjennes. G. Fremlagt målekart for byggesaksbehandling, inklusiv forslag til ønsket resultat 2008, godkjennes.

12 H. Fremlagt gjennomgående målekart for brukerundersøkelsene samt medarbeiderundersøkelsen, inklusiv forslag til ønsket resultat 2008, godkjennes. Rådmannen bes utarbeide et eget punkt i planen som sier noe om evaluering og oppfølging. Dette legges fram for kommunestyret til behandling i møte i april.

13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Kommunestyret Saksbehandler: Aina Holmgren Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 08/230 Saksnr.: Utvalg Møtedato 12/08 Kommunestyret ETABLERING AV NAV-KVALSUND Personal- og økonomiutvalgets innstilling: Kommunestyret vedtar forslaget til prosjektavtale for NAV Kvalsund mellom NAV Finnmark og Kvalsund kommune og godkjenner rammene for prosjektet slik det foreligger. Behandling: Innstillingen, enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret vedtar forslaget til prosjektavtale for NAV Kvalsund mellom NAV Finnmark og Kvalsund kommune og godkjenner rammene for prosjektet slik det foreligger.

14 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Kommunestyret Saksbehandler: Rita Dreyer Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/81 Saksnr.: Utvalg Møtedato 13/08 Kommunestyret SØKNADER OM FORNYELSE AV SALG- OG SKJENKEBEVILLING FOR ALKOHOL GJELDENDE TIL Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling: 1. I henhold til lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v av gis bevilling for salg av øl gruppe 1 til Coop Kvalsund BA v/ Oddvar Holmgren som styrer og Norunn Hansen som stedsfortreder. Stedsfortreder må dokumentere bestått kunnskapsprøve inne Salg skal kun foregå i Coop Kvalsunds lokaler i Kvalsund. 2. I henhold til lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v av gis bevilling for salg av øl gruppe 1 til Masterelv Handel AS v/ Kari Aslaksen som styrer og Arnt Steinar Sporsheim som stedsfortreder. Begge har dokumentert bestått kunnskapsprøve. Salg skal kun foregå i Masterelv Handels lokaler i Kokelv. 3. I henhold til lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v av gis bevilling for salg av øl gruppe 1 til Skaidisenteret AS v/ Svein Arne Hansen som styrer og Liv Britt Ingelæ som stedsfortreder. Stedsfortreder må dokumentere bestått kunnskapsprøve innen Salg skal kun foregå fra Skaidisenterets lokaler på Skaidi. 4. I henhold til lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v av gis bevilling for salg av øl gruppe 1 til Skaidi Handel v/ Bjørn Kristiansen. Salg skal kun foregå i Skaidi Handels lokaler på Skaidi. Jfr Alkohollovens 1-7c gjøres det unntak for kravet om stedsfortreder på grunn av salgsstedets størrelse. 5. I henhold til lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v av gis bevilling for salg og skjenking av øl, vin og brennevin gruppe 1, 2 og 3 til Skaidi Fjellstue AS v/ Lars Bjørn Mehus som styrer og Truls Brevik Mehus som stedsfortreder.

15 Fjellstues lokaler. Bevillingen gjelder også for salg og skjenking på båten M/S Articus innenfor Kvalsund kommunes grenser 6. I henhold til lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v av gis bevilling for salg og skjenking av øl, vin og brennevin gruppe 1, 2 og 3 til Skaidi Hotell v/ Tove Merete Høpner som styrer og Hans Josefsen som stedsfortreder. Begge har dokumentert bestått kunnskapsprøve. Bevillingen gjelder for salg og skjenking av alkohol gruppe 1, 2 og 3 i Skaidi Hotells lokaler på Skaidi samt Trollgammen og salg og skjenking av alkohol gruppe 1og 2 ved bålplass nær Trollgammen. 7. I henhold til lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v av gis bevilling for salg og skjenking av øl, vin og brennevin gruppe 1, 2 og 3 til Skaidikroa AS v/ Elly Johansen som styrer og Inger Anneli Sara som stedsfortreder. Begge har dokumentert bestått kunnskapsprøve. Salg og skjenking skal kun foregå i Skaidikroas lokaler på Skaidi. Bevillingen gjelder også for salg og skjenking av alkohol gruppe 1og 2 på terrassen tilhørende Skaidikroa. 8. I henhold til lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v av gis bevilling for salg og skjenking av øl, vin og brennevin gruppe 1, 2 og 3 til Forsikringsspesialisten Hammerfest AS v/ Adrian Israelsen Dybvik som styrer og Kenneth Hansen som stedsfortreder. Begge må dokumentere bestått kunnskapsprøve innen Daglig leder må dokumentere bestått etablererprøve før bevilling gis. Salg og skjenking skal kun foregå i Forsikringsspesialisten Hammerfests lokaler i Rådhusveien 2 i Kvalsund. Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol Alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol. Alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol. I henhold til Alkohollovens 3-7 og kommunale retningslinjer for alkoholbevillingspolitikken er salgs- og skjenketider som følger. Salg og skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 utenom oppsatte tider er ikke tillatt.. Salgstiden for øl: Mandag til og med fredag fra kl Lørdag fra kl Skjenketider for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 ( øl, vin og lignende) er Mandag til og med torsdag fra kl Fredag og lørdag fra kl Søndag fra kl

16 Skjenketider for alkoholholdig drikk gruppe 3 (brennevin) er: Mandag til og med torsdag kl Fredag og lørdag kl Søndag kl Bevillingshaver er i henhold til forskriftens 1-3 ansvarlig for at salg og skjenking skjer i overensstemmelse med Alkoholloven og de bestemmelser som er gitt med hjemmel i den. Bevillingshaver plikter å føre tilsyn med de ansattes utøvelse av salg og utlevering av alkoholholdige drikkevarer, og er ansvarlig for at de ansatte blir gjort kjent med regelverket. I henhold til samme lov kan kommunestyret vedta innskrenkinger i bevillingen. Etter Alkohollovens 1-6 gjøres bevillingen gjeldende til Behandling: Følgende representanter stilte spørsmål om egen habilitet og fratrådte møtet: 1. Ragnar Olsen svigerbror til styrer ved Coop Kvalsund. 2. Reidar Holmgren bror til styrer ved Coop Kvalsund. 3. Randi S. Pedersen styremedlem Coop Kvalsund. 4. Tor Myrseth styremedlem Coop Kvalsund. 5. Liv Brith Ingilæ - stedfortreder Skaidisenteret. Vedtak: Representantene fra 2 til 5 erklært inhabil, jfr. Forvaltningslovens 6. Repr. nr. 1 erklært habil, jfr. Forvaltningslovens 6. Repr. Ragnar Olsen tiltrådte møtet. 11 repr. til stede. Møtet ble ledet av varaordfører Eli Liland. Ellen Johansen KrF fremmet følgende forslag: Som omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling med følgende endringer: Pkt. 3 Skaidisenteret får ikke fornyet salgsbevilling på salg av øl, gruppe 1. Pkt. 7 Salg av alkoholholdige drikker gis i tidsrommet fra kl

17 VOTERING Framsatt forslag fra KrF ble satt opp mot innstillingen. Innstillingen vedtatt med 10 stemmer. 1 stemme for forslaget. Vedtak: 1. I henhold til lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v av gis bevilling for salg av øl gruppe 1 til Coop Kvalsund BA v/ Oddvar Holmgren som styrer og Norunn Hansen som stedsfortreder. Stedsfortreder må dokumentere bestått kunnskapsprøve inne Salg skal kun foregå i Coop Kvalsunds lokaler i Kvalsund. 2. I henhold til lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v av gis bevilling for salg av øl gruppe 1 til Masterelv Handel AS v/ Kari Aslaksen som styrer og Arnt Steinar Sporsheim som stedsfortreder. Begge har dokumentert bestått kunnskapsprøve. Salg skal kun foregå i Masterelv Handels lokaler i Kokelv. 3. I henhold til lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v av gis bevilling for salg av øl gruppe 1 til Skaidisenteret AS v/ Svein Arne Hansen som styrer og Liv Britt Ingelæ som stedsfortreder. Stedsfortreder må dokumentere bestått kunnskapsprøve innen Salg skal kun foregå fra Skaidisenterets lokaler på Skaidi. 4. I henhold til lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v av gis bevilling for salg av øl gruppe 1 til Skaidi Handel v/ Bjørn Kristiansen. Salg skal kun foregå i Skaidi Handels lokaler på Skaidi. Jfr Alkohollovens 1-7c gjøres det unntak for kravet om stedsfortreder på grunn av salgsstedets størrelse. 5. I henhold til lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v av gis bevilling for salg og skjenking av øl, vin og brennevin gruppe 1, 2 og 3 til Skaidi Fjellstue AS v/ Lars Bjørn Mehus som styrer og Truls Brevik Mehus som stedsfortreder. Fjellstues lokaler. Bevillingen gjelder også for salg og skjenking på båten M/S Articus innenfor Kvalsund kommunes grenser. 6. I henhold til lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v av gis bevilling for salg og skjenking av øl, vin og brennevin gruppe 1, 2 og 3 til Skaidi Hotell v/ Tove Merete Høpner som styrer og Hans Josefsen som stedsfortreder. Begge har dokumentert bestått kunnskapsprøve. Bevillingen gjelder for salg og skjenking av alkohol gruppe 1, 2 og 3 i Skaidi Hotells lokaler på Skaidi samt Trollgammen og salg og skjenking av alkohol gruppe 1og 2 ved bålplass nær Trollgammen. 7. I henhold til lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v av gis bevilling for salg og skjenking av øl, vin og brennevin gruppe 1, 2 og 3 til Skaidikroa AS v/ Elly Johansen som styrer og Inger Anneli Sara som stedsfortreder. Begge har dokumentert bestått kunnskapsprøve. Salg og skjenking skal kun foregå i Skaidikroas lokaler på Skaidi. Bevillingen gjelder

18 også for salg og skjenking av alkohol gruppe 1og 2 på terrassen tilhørende Skaidikroa. 8. I henhold til lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v av gis bevilling for salg og skjenking av øl, vin og brennevin gruppe 1, 2 og 3 til Forsikringsspesialisten Hammerfest AS v/ Adrian Israelsen Dybvik som styrer og Kenneth Hansen som stedsfortreder. Begge må dokumentere bestått kunnskapsprøve innen Daglig leder må dokumentere bestått etablererprøve før bevilling gis. Salg og skjenking skal kun foregå i Forsikringsspesialisten Hammerfests lokaler i Rådhusveien 2 i Kvalsund. Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol Alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol. Alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol. I henhold til Alkohollovens 3-7 og kommunale retningslinjer for alkoholbevillingspolitikken er salgs- og skjenketider som følger. Salg og skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 utenom oppsatte tider er ikke tillatt.. Salgstiden for øl: Mandag til og med fredag fra kl Lørdag fra kl Skjenketider for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 ( øl, vin og lignende) er Mandag til og med torsdag fra kl Fredag og lørdag fra kl Søndag fra kl Skjenketider for alkoholholdig drikk gruppe 3 (brennevin) er: Mandag til og med torsdag kl Fredag og lørdag kl Søndag kl Bevillingshaver er i henhold til forskriftens 1-3 ansvarlig for at salg og skjenking skjer i overensstemmelse med Alkoholloven og de bestemmelser som er gitt med hjemmel i den. Bevillingshaver plikter å føre tilsyn med de ansattes utøvelse av salg og utlevering av alkoholholdige drikkevarer, og er ansvarlig for at de ansatte blir gjort kjent med regelverket. I henhold til samme lov kan kommunestyret vedta innskrenkinger i bevillingen. Etter Alkohollovens 1-6 gjøres bevillingen gjeldende til

19

20 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Kommunestyret Saksbehandler: Rita L. Mathisen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/37 Saksnr.: Utvalg Møtedato 14/08 Kommunestyret ENDRING AV FORSKRIFT OM FORBUD MOT BRUK AV PIGGTRÅD I GJERDE Utviklingsutvalgets innstilling: Kommunestyret vedtar endring av Forskrift om forbud mot bruk av piggtråd med følgende ordlyd: Forskrift om forbud mot bruk av piggtråd i gjerder i Kvalsund kommune Vedtatt av Kvalsund kommunestyre den med hjemmel i lov av 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern 29 tredje ledd og lov av 5. mai 1961 om grannegjerder 18 a. (Vedtaket skal stadfestes av Mattilsynet) 1 Formål Formålet med denne forskriften er å hindre skader på mennesker og dyr ved bruk av piggtråd. 2. Virkeområde Forskriften gjelder for Kvalsund kommune 3 Forbud mot piggtråd Forbudet gjelder for all bruk av piggtråd i gjerder, dvs. både på innmark og utmark Grunneier må selv fjerne ulovlig oppsatt piggtråd. All fjernet piggtråd skal lagres/destrueres på forsvarlig måte. 4 Behandling av fjernet piggtråd Piggtråd som nevnt i 3 andre ledd skal oppbevares eller destrueres på forsvarlig måte

21 5 Dispensasjon Kommunen kan i særlige tilfeller etter søknad dispensere fra bestemmelsen i denne forskriften. Med særlige forhold menes først og fremst industrianlegg eller annen næringsvirksomhet med et spesielt behov for sikring. 6 Pliktforsømmelse og straff Ved brudd på forskriftens 3 første ledd, kan kommunen sørge for fjerning av slik piggtråd på grunneiers regning. Brudd på denne forskriften kan straffes med bot eller fengsel i inntil et halvt år jf. dyrevernloven Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft ved kunngjørelsestidspunktet. Behandling: Tor Myrseth, Randi S. Pedersen, Reidar Holmgren og Liv Brith Ingilæ tiltrådte møtet. 15 representanter til stede. VOTERING Innstillingen, enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret vedtar endring av Forskrift om forbud mot bruk av piggtråd med følgende ordlyd: Forskrift om forbud mot bruk av piggtråd i gjerder i Kvalsund kommune Vedtatt av Kvalsund kommunestyre den med hjemmel i lov av 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern 29 tredje ledd og lov av 5. mai 1961 om grannegjerder 18 a. (Vedtaket skal stadfestes av Mattilsynet) 1 Formål Formålet med denne forskriften er å hindre skader på mennesker og dyr ved bruk av piggtråd. 2. Virkeområde Forskriften gjelder for Kvalsund kommune

22 3 Forbud mot piggtråd Forbudet gjelder for all bruk av piggtråd i gjerder, dvs. både på innmark og utmark Grunneier må selv fjerne ulovlig oppsatt piggtråd. All fjernet piggtråd skal lagres/destrueres på forsvarlig måte. 4 Behandling av fjernet piggtråd Piggtråd som nevnt i 3 andre ledd skal oppbevares eller destrueres på forsvarlig måte 5 Dispensasjon Kommunen kan i særlige tilfeller etter søknad dispensere fra bestemmelsen i denne forskriften. Med særlige forhold menes først og fremst industrianlegg eller annen næringsvirksomhet med et spesielt behov for sikring. 6 Pliktforsømmelse og straff Ved brudd på forskriftens 3 første ledd, kan kommunen sørge for fjerning av slik piggtråd på grunneiers regning. Brudd på denne forskriften kan straffes med bot eller fengsel i inntil et halvt år jf. dyrevernloven Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft ved kunngjørelsestidspunktet.

23 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Kommunestyret Saksbehandler: Jon Einar Strige Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 06/1215 Saksnr.: Utvalg Møtedato 15/08 Kommunestyret PRIVAT REGULERINGSPLAN - SOLBAKKEN FRITIDSOMRÅDE Utviklingsutvalgets innstilling: Reguleringsplan for Solbakken fritidsområde vedtas, jfr plan- og bygningslovens Behandling: Innstillingen, enstemmig vedtatt. Vedtak: Reguleringsplan for Solbakken fritidsområde vedtas, jfr plan- og bygningslovens 27-2.

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.02.2008 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen SV Gyldig forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 1/2008 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte mandag den 18.02.2008 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Harald Bredesen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 4/2016 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.05.2016 Tid: Fra kl.: 16:00 til kl.: 17:40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Terje Wikstrøm, AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 3/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.03.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 4/2008 Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.06.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.03.2012 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 2015 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.04.2005 Utsatt til 2.5.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 9/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Skaidi hotell Møtedato: 15.05.2008 Tid: Fra kl.: 16.00 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.04.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2012 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2015 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 10:10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria Aksberg

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådmann Møtedato: 29.07.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2009 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 9/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.09.2010 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/08 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 4/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 09.10.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Ragnar Olsen AP Randi Solli Pedersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.04.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 18.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Tor Arvid

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 3/2016 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 14.04.2016 klokka 09:00 på kommunestyresalen på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.09.2007 Tid: Fra kl.: 18.05 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.10.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Ragnar Olsen AP Rita Dreyer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.09.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 14.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.10.2010 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 16.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Partsammensatt

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Partsammensatt MØTE NR. 4/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.04.2009 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.55 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon avn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 5/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.10.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 7/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.10.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 14.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Tor Myrseth

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.02.2005 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Johnny Stenersen AP, leder Magne Medlie KrF Anne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 5/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.06.2009 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 5/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2010 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 6/2012 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 13.12.2012 kl 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.09.2010 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 10.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen SV Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen Nestleder Ingar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.04.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 12/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.25 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.10.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Randi S. Pedersen AP Willy

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.11.2007 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen SV Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 2/2008 Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.04.2008 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Harald Bredesen

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte torsdag den 28.04.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 5/2013 Møtested: Rådhuset Møtedato: 31.10.2013 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

SETTEVARAORDFØRER: Randi Solli Pedersen AP ble enstemmig valgt som settevaraordføer

SETTEVARAORDFØRER: Randi Solli Pedersen AP ble enstemmig valgt som settevaraordføer MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Miljøbygget Møtedato 20.02.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Vararepresentanter Ordfører Ragnar Olsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.03.2013 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.02.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: SAKSLISTE:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.11.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 1/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.06.2013 Tid: Fra kl.: 09.30 - til kl. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/11 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.02.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.11.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Harald Bredesen SV Nestleder Hilde Sunde

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.06.2007 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 15.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 5/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.11.2007 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 14.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 9/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.12.2009 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 17.25 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 10/2011 Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.11.2011 Tid: Fra kl.: 11.30 - til kl. 15.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar

Detaljer

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte Møte nr. 4/2007 I henhold til Kommunelovens 17 innkalles medlemmene i det nyvalgte kommunestyret til konstituerende møte tirsdag 09.10.07 kl. 18.00 på rådhuset

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Ragnar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget HOVEDUTSKRIFT Møte nr. 4/2005 Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.06.2005 Tid: Fra kl.: 09.30 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Magne Medlie KrF, varaordfører Randi S. Pedersen AP Ingunn Torbergsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.09.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Tor Arvid

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.10.2006 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Medlem Magne Medlie

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 8/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.11.2008 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 16.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget. 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget. 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15 MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato : 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Medlem Magne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 2/2006 Møtested: Rådhuset Møtedato : 14.03.2006 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 31.01.2007 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 13.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 4/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.05.2015 Tid: Fra kl.: 12:00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2011 HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 05.12.2011 Tid: Fra kl.: 08.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.06.2006 Tid: Fra kl.: 12.30 - til kl. 15.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: ORIENTERING:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.09.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Forfall T Leder Randi Solli Pedersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 3/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2013 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 13.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Robert Wilhelmsen Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 1/2011 HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.03.2011 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 18.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2007 HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.05.2013 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.08.2012 Tid: Fra kl.: 17.00 - til kl. 18.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret MØTE NR. 7/2015 HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.10.2015 Tid: Fra kl.: 18:00 til kl.: 20:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Terje Wikstrøm, AP Randi

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2014 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl.: 16:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Navn Robert

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.12.2011 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl.13.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.09.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Randi S. Pedersen AP, leder Per Andersen AP Ellen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.04.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johnny Stenersen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 2/2006 Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.05.2006 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 14.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Anne Grete Johansen AP

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.05.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.30 TIL STEDE PÅ MØTET:AP Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.02.2013 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.06.2014 Tid: Fra kl.: 09:00 - til kl. 13.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2007 Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.12.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: (På grunn av uvær utgikk møtet 19.12.07, ny møtedato 28.12.07) Innkalte: Funksjon

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl.: 15:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.11.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.06.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.11.2009 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 10.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon avn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen SV Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato 26.04.2012: Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 13.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar Olsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 5/2013 Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Møtedato: 02.09.2013 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl. 13.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Leder Randi Solli

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.03.2006 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: Ragnar Olsen AP,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.02.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 10.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen, SV Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 2/2005 Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.03.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. Andre): Forfall: MERKNADER: Randi

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.03.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.03.2007 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 14.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2011 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.06.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.09.2006 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Magne Medlie KrF Willy

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT MØTE NR.3/2009 Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.06.2009 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon avn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.11.2013 Tid: Fra kl.: 15.00 - til kl. 17.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.10.2012 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEI KALLI G Kommunestyret

MØTEI KALLI G Kommunestyret MØTEI KALLI G Kommunestyret Møte nr. 5/2009 Kommunestyret holder møte torsdag 22.10.2009 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem Varamedlem avn Tor Arvid Myrseth

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 6/2016 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.08.2016 Tid: Fra kl.: 10:10 til kl.: 12:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Terje Wikstrøm, AP FO Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 2/2009 Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.05.2009 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon avn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer