HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget"

Transkript

1 MØTE NR. 1/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Fra kl.: til kl TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon avn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder Øyvind Moberg Larsen SP Gyldig forfall Tor Espen Olaussen KSL Medlem Jorunn Mikkelsen SV Reidar Holmgren KOBL Medlem Randi Solli Pedersen AP Robert Wilhelmsen AP Medlem Terje Wikstrøm AP Fra adm. (evt. andre): Pål-Reidar Fredriksen, plan- og utviklingsleder Grete Olsen, sekretær Tor Myrseth, ordfører MERK ADER: TILLEGGSSAKER: Det framkom ingen merknader til innkalling. Følgende tilleggssaker ble enstemmig vedtatt tatt opp til behandling: Sak 23/09 Referatsaker plan- og utvikling 24/09 Gnr. 16, bnr. 10 Mindre endringer på kommuneplanens arealdel, vedlegg 3 område LNF 57, Storbukta 25/09 Bedrekommune.no Nettbasert brukerundersøkelse byggesak SAKSLISTA: PROTOKOLL: Godkjent Protokoll fra møte godkjent BEHA DLEDE SAKER: Fra og med sak 1/09 til og med sak 25/09.

2 ORIE TERI G: Ordfører orienterte om Den nye sameretten som er sendt til høring. Plan- og utviklingsleder orienterte om diverse saker. UTSKRIFTER: Hovedutskrift er sendt til: Medlemmene, møtende varamedlemmer, kontrollutvalgets medlemmer, kommunestyret, omsorgog oppvekstutvalget og personal- og økonomiutvalget til orientering, ordfører, rådmann, plan- og utviklingsavdelingen, servicekontoret, biblioteket, Vefik IKS, Kusek IKS, Sagat, Finnmark Dagblad og kommunens hjemmeside

3 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/76 REFERAT OG MELDI GER - LA DBRUK OG ÆRI G 2/09 09/52 SØK AD OM DISPE SASJO FRA HU DELOVE S BESTEMMELSE OM BÅ DTVA G FOR HU D VEST-FI MARK FUGLEHU DKLUBB 3/09 07/1076 SUPPLERI GSVALG AV 2. VARAMEDLEM I ATURFORVALT I GSUTVALGET /09 09/31 SØK AD OM MIDLER TIL SKAIDI UTVIKLI G 5/09 08/861 SØK AD OM I VESTERI GSTILSKUDD SKAIDI HOTELL 6/09 09/53 SØK AD OM STØTTE FOR I KJØP AV AVIGASJO SUTSTYR I SIKKERHETSØYEMED - KARL JULIUSSE 7/09 08/668 VEST-FI MARK REGIO RÅD FELLES STRATEGISK PLA SØK AD OM FI A SIERI G 8/09 08/726 ORGA ISERI G AV KVALSU D HAV EDISTRIKT - VURDERI G AV ØKO OMI 9/09 07/93 G R.23, B R.20 - VARSEL OM OPPSTART AV REGULERI GSARBEIDE FOR HYTTEFELT "ROSTADBAKKE " I REPPARFJORD 2. GA GS BEHA DLI G 10/09 08/792 G R. 4, B R. 1, F R SØK AD OM DISPE SASJO FRA REGULERI GSBESTEMMELSE E 4C A GÅE DE TAKVI KEL 11/09 08/551 E DRI G AV REGULERI GSBESTEMMELSE DE FOR EDRE TRA GDAL HYTTEFELT

4 12/09 08/525 E DRI G AV REGULERI GSBESTEMMELSER FOR BJØR LIA HYTTEFELT 13/09 08/596 MI DRE VESE TLIG E DRI G - REGULERI GSPLA HOFSETHHØGDA VEST HYTTEFELT 14/09 08/558 E DRI G AV REGULERI GSBESTEMMELSE E FOR KROKE HYTTEFELT 15/09 08/572 E DRI G AV REGULERI GSBESTEMMELSER FOR HOFSETHHAUGE HYTTEFELT 16/09 08/527 REGULERI GSPLA - SKAIDILIA HYTTEFELT - MI DRE VESE TLIG E DRI G 17/09 04/1437 UTBYGGI GSAVTALE - SKAIDIÅSE HYTTEFELT 18/09 04/1368 UTBYGGI GSAVTALE - HOFSETHHØGDA ØST HYTTEFELT 19/09 06/733 G R. 24, B R. 8: ULOVLIG MO TERT SEPTIKTA K 20/09 08/765 SØK AD OM DELI G AV GRU EIE DOM G R. 7, B R. 9. I KAKELV FORMÅL: 2 BOLIGTOMTER OG 2 FRITIDSTOMTER. 21/09 08/406 G R. 17, B R SØK AD OM DELI G AV GRU EIE DOM, FORMÅL - FRITIDSHUS/HYTTE. 22/09 07/809 G R. 8, B R SØK AD OM FRADELI G TILLEGGSAREAL TIL G R. 8, B R B R KLAGE PÅ GEBYR 23/09 08/872 REFERATSAKER - PLA - OG UTVIKLI G 24/09 08/752 G R. 16, B R MI DRE E DRI GER PÅ KOMMU EPLA E S AREALDEL, VEDLEGG 3 - OMRÅDE L F 57, STORBUKTA 25/09 08/734

5 BEDREKOMMU E. O - ETTBASERT BRUKERU DERSØKELSE BYGGESAK

6 Saksbehandler: Rita L. Mathisen Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/76 1/ REFERAT OG MELDI GER - LA DBRUK OG ÆRI G Referatsakene tas til orientering. Referatsakene tas til orientering.

7 Saksbehandler: Rita L. Mathisen Arkiv: K44 &18 Arkivsaksnr.: 09/52 2/ SØK AD OM DISPE SASJO FRA HU DELOVE S BESTEMMELSE OM BÅ DTVA G FOR HU D VEST- FI MARK FUGLEHU DKLUBB gir Vest-Finnmark Fuglehundklubb dispensasjon fra båndtvangsbestemmelse for hund (hundelovens 9e) i perioden april 2009 for avholdelse av jaktprøver på Sennalandet på begge sider av E6 fra kommunegrensa Alta Kvalsund til og med Aissaroaivve. gir Vest-Finnmark Fuglehundklubb dispensasjon fra båndtvangsbestemmelse for hund (hundelovens 9e) i perioden april 2009 for avholdelse av jaktprøver på Sennalandet på begge sider av E6 fra kommunegrensa Alta Kvalsund til og med Aissaroaivve.

8 Saksbehandler: Rita L. Mathisen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 07/1076 3/ SUPPLERI GSVALG AV 2. VARAMEDLEM I ATURFORVALT I GSUTVALGET Som nytt 2. varamedlem velges Yngve Nilsen, Fægfjord. Som nytt 2. varamedlem velges Yngve Nilsen, Fægfjord.

9 Saksbehandler: Geir Nesse Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 09/31 4/ SØK AD OM MIDLER TIL SKAIDI UTVIKLI G bevilger kr ,- til Skaidi Utvikling, jfr. statuttenes punkt 1 og 2,1. Det forutsettes at Hammerfest kommune og øvrige aktører bevilger pengene i samsvar med selskapets forslag til finansiering. Beløpet belastes post og utbetales i h.h.t Statuttene for Kvalsund kommunens næringsfond. Willy Holmgren fremmet følgende forslag: Saka utsettes til neste møte. VOTERING Utsettelsesforslaget, enstemmig vedtatt. Saka utsettes til neste møte.

10 Saksbehandler: Trygve Nilsen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 08/861 5/ SØK AD OM I VESTERI GSTILSKUDD SKAIDI HOTELL gir med dette tilskudd på kr ,- til Skaidi hotell til investering av dusjanlegg, garderobe og varmekabler til sitt uteanlegg. Tilskuddet belastes post og utbetales i henhold til statutter for Kvalsund kommunens næringsfond. gir med dette tilskudd på kr ,- til Skaidi hotell til investering av dusjanlegg, garderobe og varmekabler til sitt uteanlegg. Tilskuddet belastes post og utbetales i henhold til statutter for Kvalsund kommunens næringsfond. SAKSFREMLEGG

11 Saksbehandler: Trygve Nilsen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 09/53 6/ SØK AD OM STØTTE FOR I KJØP AV AVIGASJO S- UTSTYR I SIKKERHETSØYEMED - KARL JULIUSSE innvilger tilskudd på kr ,- til Karl Juliussen som omsøkt. Tilskuddet utbetales i henhold til statuttene for næringsfondet. Tilskuddet belastes post og utbetales i henhold til Statuttene for Kvalsund kommunes næringsfond. innvilger tilskudd på kr ,- til Karl Juliussen som omsøkt. Tilskuddet utbetales i henhold til statuttene for næringsfondet. Tilskuddet belastes post og utbetales i henhold til Statuttene for Kvalsund kommunes næringsfond. SAKSFREMLEGG

12 Saksbehandler: Trygve Nilsen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 08/668 7/ VEST-FI MARK REGIO RÅD - FELLES STRATEGISK PLA SØK AD OM FI A SIERI G bevilger kr ,- til gjennomføring av tiltakene i Felles tiltaksplan Tilskuddet belastes post og utbetales i henhold til statutter for næringsfondet. bevilger kr ,- til gjennomføring av tiltakene i Felles tiltaksplan Tilskuddet belastes post og utbetales i henhold til statutter for næringsfondet. SAKSFREMLEGG

13 Saksbehandler: Trygve Nilsen Arkiv: P01 Arkivsaksnr.: 08/726 8/ ORGA ISERI G AV KVALSU D HAV EDISTRIKT - VURDERI G AV ØKO OMI vil avvente med å etablere et foretak. Dette begrunnes med den usikkerheten som er på inntekstssiden. vil avvente med å etablere et foretak. Dette begrunnes med den usikkerheten som er på inntekstssiden.

14 Saksbehandler: Terje Viggo Hansen Arkiv: G/B 23/20 Arkivsaksnr.: 07/93 9/ G R. 23, B R VARSEL OM OPPSTART AV REGULERI GSARBEIDE FOR HYTTEFELT "ROSTADBAKKE " I REPPARFJORD 2. GA GS BEHA DLI G Kommunestyret godkjenner forslag til reguleringsplan for gnr. 23, bnr. 20 Rostabakken hyttefelt, jfr. Plan- og bygningslovens 27-2, nr. 1. Willy Holmgren fremmet følgende forslag: Saken utsettes i påvente av nye opplysninger om flomfare. VOTERING Utsettelsesforslaget, enstemmig vedtatt. Utsettelsesforslaget, enstemmig vedtatt.

15 Saksbehandler: Terje Viggo Hansen Arkiv: G/B 4/1-192 Arkivsaksnr.: 08/792 10/ G R. 4, B R. 1, F R SØK AD OM DISPE SASJO FRA REGULERI GSBESTEMMELSE E 4C A GÅE DE TAKVI KEL tar ikke klagen til følge og tilrår at det ikke gis dispensasjon etter pbl. 7 til å bygge hytte med takvinkel inntil 34grader. Med en takvinkel på 34 grader vil mønehøyden over topp av grunnmur bli 5,57m og dermed overskride tillatt mønehøyde. tar ikke klagen til følge og tilrår at det ikke gis dispensasjon etter pbl. 7 til å bygge hytte med takvinkel inntil 34grader. Med en takvinkel på 34 grader vil mønehøyden over topp av grunnmur bli 5,57m og dermed overskride tillatt mønehøyde. SAKSFREMLEGG

16 Saksbehandler: Trygve Nilsen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 08/551 11/ E DRI G AV REGULERI GSBESTEMMELSE DE FOR EDRE TRA GDAL HYTTEFELT vedtar mindre vesentlig reguleringsendring av reguleringsplan for Nedre Trangdal hyttefelt med tilhørende bestemmelser datert , jfr. Plan- og bygningslovens 28-1 nr. 2. vedtar mindre vesentlig reguleringsendring av reguleringsplan for Nedre Trangdal hyttefelt med tilhørende bestemmelser datert , jfr. Plan- og bygningslovens 28-1 nr. 2.

17 Saksbehandler: Trygve Nilsen Arkiv: L12 &21 Arkivsaksnr.: 08/525 12/ E DRI G AV REGULERI GSBESTEMMELSER FOR BJØR LIA HYTTEFELT vedtar mindre vesentlig reguleringsendring av reguleringsplan for Bjørnlia hyttefelt med tilhørende bestemmelser datert , jfr. Plan- og bygningslovens 28-1 nr. 2. vedtar mindre vesentlig reguleringsendring av reguleringsplan for Bjørnlia hyttefelt med tilhørende bestemmelser datert , jfr. Plan- og bygningslovens 28-1 nr. 2.

18 Saksbehandler: Trygve Nilsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/596 13/ MI DRE VESE TLIG E DRI G - REGULERI GSPLA HOFSETHØGDA VEST HYTTEFELT vedtar mindre vesentlig reguleringsendring av reguleringsplan for Hofsethøgda vest hyttefelt med tilhørende bestemmelser datert , jfr. Planog bygningslovens 28-1 nr. 2. vedtar mindre vesentlig reguleringsendring av reguleringsplan for Hofsethøgda vest hyttefelt med tilhørende bestemmelser datert , jfr. Planog bygningslovens 28-1 nr. 2.

19 Saksbehandler: Trygve Nilsen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 08/558 14/ E DRI G AV REGULERI GSBESTEMMELSE E FOR KROKE HYTTEFELT vedtar mindre vesentlig reguleringsendring av reguleringsplan for Kroken hyttefelt med tilhørende bestemmelser datert , jfr. Plan- og bygningslovens 28-1 nr. 2. vedtar mindre vesentlig reguleringsendring av reguleringsplan for Kroken hyttefelt med tilhørende bestemmelser datert , jfr. Plan- og bygningslovens 28-1 nr. 2.

20 Saksbehandler: Trygve Nilsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/572 15/ E DRI G AV REGULERI GSBESTEMMELSER FOR HOFSETHAUGE HYTTEFELT vedtar mindre vesentlig reguleringsendring av reguleringsplan for Hofsethaugen hyttefelt med tilhørende bestemmelser datert , jfr. Plan- og bygningslovens 28-1 nr. 2. Innstillingen, enstemmig vedtatt vedtar mindre vesentlig reguleringsendring av reguleringsplan for Hofsethaugen hyttefelt med tilhørende bestemmelser datert , jfr. Plan- og bygningslovens 28-1 nr. 2.

21 Saksbehandler: Trygve Nilsen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 08/527 16/ REGULERI GSPLA - SKAIDILIA HYTTEFELT - MI DRE VESE TLIG E DRI G vedtar mindre vesentlig reguleringsendring av reguleringsplan for Skaidilia hyttefelt med tilhørende bestemmelser datert , jfr. Plan- og bygningslovens 28-1 nr. 2. vedtar mindre vesentlig reguleringsendring av reguleringsplan for Skaidilia hyttefelt med tilhørende bestemmelser datert , jfr. Plan- og bygningslovens 28-1 nr. 2. SAKSFREMLEGG

22 Saksbehandler: Pål Reidar Fredriksen Arkiv: G/B 24/1 Arkivsaksnr.: 04/ / UTBYGGI GSAVTALE - SKAIDIÅSE HYTTEFELT (Innstillingssak til kommunestyret) I henhold til Plan og bygningslovens 64a vedtar kommunestyret oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale med Skaidiåsen hyttefelt. I henhold til Plan og bygningslovens 64a vedtar kommunestyret oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale med Skaidiåsen hyttefelt.

23 Saksbehandler: Pål Reidar Fredriksen Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/ / UTBYGGI GSAVTALE - HOFSETHHØGDA ØST HYTTEFELT (Innstillingssak til kommunestyret) I henhold til Plan og bygningslovens 64a vedtar kommunestyret oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale med Hammerfesthotellene AS vedr. Hofsethhøgda Øst hyttefelt. I henhold til Plan og bygningslovens 64a vedtar kommunestyret oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale med Hammerfesthotellene AS vedr. Hofsethhøgda Øst hyttefelt.

24 Saksbehandler: Pål Reidar Fredriksen Arkiv: G/B 24/8 Arkivsaksnr.: 06/733 19/ G R. 24, B R. 8: ULOVLIG MO TERT SEPTIKTA K opprettholder administrativt vedtak om ileggelse av 4X saksbehandlingsgebyr med hjemmel i plan og bygningslovens og Kvalsund kommunes gebyrregulativ som følge av ulovlig tiltak. Saken oversendes klagenemnda for endelig klagebehandling. opprettholder administrativt vedtak om ileggelse av 4X saksbehandlingsgebyr med hjemmel i plan og bygningslovens og Kvalsund kommunes gebyrregulativ som følge av ulovlig tiltak. Saken oversendes klagenemnda for endelig klage behandling.

25 Saksbehandler: Jon Einar Strige Arkiv: L33 Arkivsaksnr.: 08/765 20/ SØK AD OM DELI G AV GRU EIE DOM G R. 7, B R. 9 I KAKELV - FORMÅL: 2 BOLIGTOMTER OG 2 FRITIDSTOMTER gir jfr arealplanbestemmelsen 3 tillatelse til deling av grunneiendom gnr 7 bnr 9 for to parseller til boligformål. gir dispensasjon ihht arealplan bestemmelsen 9.2 og pbl 7, til deling av grunneiendom gnr 7 bnr 9 for to parseller til fritids/hytte formål. Tillatelsene gis på følgende vilkår: - Det skal utarbeides og være godkjent vei, vann og avløpsplan for hele området før tiltak kan igangsettes og godkjennes. - Tiltak kan ikke igangsettes før godkjente befaringsrapporter fra Finnmark fylkeskommune og Sametinget forelegges kommunen. - Det tillates beite på den del av eiendommen som ikke er gjerdet inn. - Eventuelle gjerder og bygninger holdes vedlike eller fjernes helt for å sikre mennesker og dyr. - Evnt. inngjerding av tomtene må avklares i samråd med grunneier gir jfr arealplanbestemmelsen 3 tillatelse til deling av grunneiendom gnr 7 bnr 9 for to parseller til boligformål. gir dispensasjon ihht arealplan bestemmelsen 9.2 og pbl 7, til deling av grunneiendom gnr 7 bnr 9 for to parseller til fritids/hytte formål. Tillatelsene gis på følgende vilkår:

26 - Det skal utarbeides og være godkjent vei, vann og avløpsplan for hele området før tiltak kan igangsettes og godkjennes. - Tiltak kan ikke igangsettes før godkjente befaringsrapporter fra Finnmark fylkeskommune og Sametinget forelegges kommunen. - Det tillates beite på den del av eiendommen som ikke er gjerdet inn. - Eventuelle gjerder og bygninger holdes vedlike eller fjernes helt for å sikre mennesker og dyr. - Evnt. inngjerding av tomtene må avklares i samråd med grunneier

27 Saksbehandler: Jon Einar Strige Arkiv: G/B 17/23 Arkivsaksnr.: 08/406 21/ G R.17, B R.23 - SØK AD OM DELI G AV GRU EIE DOM, FORMÅL FRITIDSHUS/HYTTE gir, jfr pbl 7 og arealplanbestemmelsene 9 dispensasjon til deling av grunneiendom på gnr. 17, bnr. 23, som omsøkt. Tillatelsen gis med vilkår, jfr landbruksmyndighetenes uttalelse i brev av gir, jfr pbl 7 og arealplanbestemmelsene 9 dispensasjon til deling av grunneiendom på gnr. 17, bnr. 23, som omsøkt. Tillatelsen gis med vilkår, jfr landbruksmyndighetenes uttalelse i brev av

28 Saksbehandler: Pål Reidar Fredriksen Arkiv: G/B 8/44 Arkivsaksnr.: 07/809 22/ G R. 8, B R SØK AD OM FRADELI G TILLEGGSAREAL TIL G R. 8, B R B R KLAGE PÅ GEBYR Med hjemmel i Plan og bygningslovens 109, delingslovens 5.2 og Kvalsund kommunes gebyrregualtiv for 2008 avviser utviklingsutvalget klagen på kart- og delingsgebyr i sak 07/809. Saken oversendes klagenemnda for endelig klagebehandling. Tor Espen Olaussen stilte spørsmål om egen habilitet søker er svigermor og fratrådte møtet. Olaussen ble enstemmig erklært inhabil, jfr. Forvaltningslovens 6. 4 repr. til stede. VOTERING Med hjemmel i Plan og bygningslovens 109, delingslovens 5.2 og Kvalsund kommunes gebyrregualtiv for 2008 avviser utviklingsutvalget klagen på kart- og delingsgebyr i sak 07/809. Saken oversendes klagenemnda for endelig klagebehandling. SAKSFREMLEGG

29 Saksbehandler: Terje Viggo Hansen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/872 23/ REFERATSAKER - PLA - OG UTVIKLI G Referatsakene tas til orientering. Tor Espen Olaussen tiltrådte møtet. 5 repr. til stede. Referatsakene tas til orientering.

30 Saksbehandler: Terje Viggo Hansen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 08/752 24/ G R. 16, B R MI DRE E DRI GER PÅ KOMMU EPLA E S AREALDEL, VEDLEGG 3 - OMRÅDE L F 57, STORBUKTA (Innstillingessak til kommunestyret) Kommunestyret vedtar ihht Pbl annet ledd bokstav c en mindre endring i kommuneplanens arealdel, vedlegg 3 - område LNF -57 som gir følgende omfang: Område Boliger Fritidsboliger Erverv Storbukt merket LNF Kommunestyret vedtar ihht Pbl annet ledd bokstav c en mindre endring i kommuneplanens arealdel, vedlegg 3 - område LNF -57 som gir følgende omfang: Område Boliger Fritidsboliger Erverv Storbukt merket LNF

31 Saksbehandler: Pål Reidar Fredriksen/Sigurd Beite Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/734 25/ BEDREKOMMU E. O - ETTBASERT BRUKERU DERSØKELSE BYGGESAK (Innstillingssak til kommunestyret) 1. Kommunestyret tar den fremlagte orientering om gjennomført brukerundersøkelse innen byggesaksbehandling 2008 til etterretning. 2. Kommunestyret ber om at ledelse og ansatte i avdelingen nøye vurderer tilbakemeldingene og sørger for å forbedre forholdene på de enkelte områder som undersøkelsen har omfattet. 1. Kommunestyret tar den fremlagte orientering om gjennomført brukerundersøkelse innen byggesaksbehandling 2008 til etterretning. 2. Kommunestyret ber om at ledelse og ansatte i avdelingen nøye vurderer tilbakemeldingene og sørger for å forbedre forholdene på de enkelte områder som undersøkelsen har omfattet.

0 1!, 10,,,,,, ( 1) 1 ( ) ( ) ( ) ( ) 3. 3 0. 4 50. 4 1. 7 32. 7 1. 5 34. 3 1. 2 3. 2 0. 4 49. 8 1. 6 32. 6 1. 4 33. 9 1. 2, 5 8 3 4, 7 10, 600,

0 1!, 10,,,,,, ( 1) 1 ( ) ( ) ( ) ( ) 3. 3 0. 4 50. 4 1. 7 32. 7 1. 5 34. 3 1. 2 3. 2 0. 4 49. 8 1. 6 32. 6 1. 4 33. 9 1. 2, 5 8 3 4, 7 10, 600, 0 1 1 1 2 19 2 3 33 3 4 45 4 5 57 5 6 71 6 8 83 8 10 95 10 12 107 12 15 119 15 18 131 18 21 143 21 24 155 2 2 167 2 3 179 [ ] 191 0 1!, 10,,,,,, ( 1) 1 ( ) ( ) ( ) ( ) 3. 3 0. 4 50. 4 1. 7 32. 7 1. 5 34.

Detaljer

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应 国 ' 东 极 也 直 前 增 东 道 台 商 才 R od e ric h P t ak 略 论 时 期 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 * 冯 立 军 已 劳 痢 内 容 提 要 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 始 于 元 代 代 大 规 模 开 展 的 功 效 被 广 为 颂 扬 了 国 国 内 市 场 窝 的 匮 乏 窝 补 虚 损 代 上 流 社 会 群 体 趋 之 若 鹜 食 窝

Detaljer

<4D6963726F736F667420576F7264202D20323031353030393036D6D0D2BDD7A8D2B5D7D4C6C0B1A8B8E6B5DA3131B8E52DC5C5B0E62E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20323031353030393036D6D0D2BDD7A8D2B5D7D4C6C0B1A8B8E6B5DA3131B8E52DC5C5B0E62E646F63> 新 疆 医 科 大 学 中 医 学 专 业 认 证 自 评 报 告 ( 初 稿 ) 2015 年 9 月 目 录 第 一 部 分 前 言...1 一 学 校 概 况...1 二 中 医 学 专 业 概 况...4 三 专 业 人 才 培 养 定 位 与 思 路...5 四 专 业 特 色...6 五 认 证 准 备 情 况...8 第 二 部 分 中 医 学 专 业 毕 业 生 知 识 能 力 素

Detaljer

untitled

untitled 2006 4 2006 2006 925 30 2006 481 2006 481 30 1 2 1 A 73 2 B 149 C 229 3 1 A 2005 7 1 2006 30 2 2006 222 3 2006 229 2006 7 4 60 2 1 3 4 2 1 A 73 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 / 14 10+1 15 16 17 5 18 19

Detaljer

26 D00 27 D02 28 D03 29 D05 30 D06 31 D10 32 D12 33 D13 34 D14 35 D16 36 D17 37 D18, 38 D19 39 D20 40 D21 41 D22 42 D23 43 D24 44 D25 45 D26 46 D27 47

26 D00 27 D02 28 D03 29 D05 30 D06 31 D10 32 D12 33 D13 34 D14 35 D16 36 D17 37 D18, 38 D19 39 D20 40 D21 41 D22 42 D23 43 D24 44 D25 45 D26 46 D27 47 2 (600 ) 1 A03 2 A18 3 A23 4 A38 5 A39 6 A41 7 A59 [ ] 8 B15 9 B16 10 B17 11 B18 12 B19 13 B30 14 B37 15 C47 16 C50 17 C53 18 C54 19 C56 20 C60 21 C62 22 C64 ( ) 23 C65 24 C66 25 C71 16 26 D00 27 D02 28

Detaljer

Ba ba zang li shang de ma ma 在 这 个 海 边 的 小 城 市 里, 天 空 喜 欢 下 雨 尤 其 是 空 气 湿 润 的 五 月, 家 家 户 户 的 阳 台 上 总 是 腻 着 一 层 肮 脏 的 黏 液, 汪 出 一 种 令 人 不 爽 的 光 亮 霉 菌 这

Ba ba zang li shang de ma ma 在 这 个 海 边 的 小 城 市 里, 天 空 喜 欢 下 雨 尤 其 是 空 气 湿 润 的 五 月, 家 家 户 户 的 阳 台 上 总 是 腻 着 一 层 肮 脏 的 黏 液, 汪 出 一 种 令 人 不 爽 的 光 亮 霉 菌 这 今 天 我 是 升 旗 手 爱 心 教 育 系 列 目 录 1 爸 爸 葬 礼 上 的 妈 妈 001 2 亲 爱 的 主 持 人 021 3 亲 戚 们 048 4 救 救 朋 友 062 5 暑 假 有 一 点 无 聊 076 6 姨 父 打 进 了 热 线 电 话 094 7 你 不 是 我 想 要 的 那 个 人 111 8 被 海 水 包 围 的 鱼 129 9 妈 妈 怎 么 会 下 岗

Detaljer

1,, ;,,,, (,,, 3

1,, ;,,,, (,,, 3 , 2016 2, ( 2016 43,, (,,,,,,,, 2020,,, ( 2 1,, ;,,,, (,,, 3 , (,,, (, 2,,, (,,,,, ( 302 ( 4 , 3,,, - - -,,,,,,,,, (,,,, 5 , ( 4, (,,,, - - - - ; (,,, (, ( 1 6 ,, ;,, (, 2 G11, G1211 ( G1112 G1015 G12S

Detaljer

《中华人民共和国道路交通安全法》释义

《中华人民共和国道路交通安全法》释义 中 华 人 民 共 和 国 道 路 交 通 安 全 法 释 义 第 一 章 总 则 总 则 是 一 部 法 律 法 规 纲 领 性 概 括 性 的 规 定, 为 其 他 各 章 的 具 体 规 范 奠 定 基 础 其 他 各 章 的 内 容 必 须 体 现 总 则 确 定 的 基 本 原 则, 具 体 运 用 时 也 必 须 符 合 总 则 确 定 的 原 则 和 精 神 道 路 交 通 安 全 法

Detaljer

untitled

untitled 1 料 來 北 立 聯 2 3 4 5 GIS 6 7 8 9 車 路 離 北 車 ( ) 0 北 車 5:30 22:30 12-15 15-20 652 北 車 05:30 22:30 12-15 15-20 222 路 5:20 22:30 12-15 15-20 287 路 05:00( 例 05:20) 22:30 4-6 10-15 287() 05:30 22:30 15-20 15-20

Detaljer

( ) - 2 -

( ) - 2 - ( ) 1 = 300VA 1.5 2 = 2A 1.5 3 3mA - 1 - ( ) - 2 - 1 2 3 4 5-3 - 1) ( ) 2) 3) 4) 5) 1) F F (1) F (2) F - 4 - 192 2) 9 9 9 193 3) 6 7 8 6 A 000F 4) 4 5 E 4 5 E 1) (LED ) 2) (LED ) 3) 4) 8 1) 2) - 5 - 3)

Detaljer

06?????k?g

06?????k?g ( 一 ) 補 養 劑 -1 北 沙 3.0 當 歸 3.0 6g 養 陰 疏 肝 胸 陽 虛 發 熱 泄 瀉 及 0102 麥 門 3.0 枸 杞 3.0 tid 膜 炎, 肝 炎, 外 感 未 解 者, 不 一 貫 煎 生 地 8.0 川 楝 2.0 萎 縮 性 胃 炎, 宜 柳 州 醫 記 肋 間 神 經 痛, 神 經 官 能 症 肉 桂 0.2 山 藥 0.9 4g 炮 附 0.2 澤 瀉

Detaljer

102461210008660 723 102481100010006 380 102481100010009 380 102481100010011 380 102481100010019 190 102481100010023 380 102481100010698 380 102481100010947 380 102481100020004 120 102481100020015 380 102481100020017

Detaljer

20 6 30 15 6 30 16 6 30 20 20 11 10 27

20 6 30 15 6 30 16 6 30 20 20 11 10 27 2 1 20 6 30 15 6 30 16 6 30 20 20 11 10 27 801-8511 050 (3530) 8380 http://www.customs.go.jp/moji/ http://www.customs.go.jp/ 1 4 10 5 7 11 8 6 6 3,180 2.1 6 4,533 29.5 5 4,157 18.4 4 5,732 23.1 9,023 1

Detaljer

02 1974 74 1983 162 1986 14 1979 75 1970 90 1977 69 443 1975 174 1967 10 11 1971 100 69 129 1986 226 129 1979 13 1990 381 1988 58 1986 24 20 30 50 1987 190 1989 158 159 42 1985 34 K.L. 1982 29 1987 39

Detaljer

辽宁中医药大学

辽宁中医药大学 辽 宁 中 医 药 大 学 年 中 医 类 别 医 师 资 格 综 合 笔 试 成 绩 分 析 报 告 高 等 中 医 药 教 育 研 究 及 评 价 中 心 二 O 一 三 年 七 月 中 医 类 别 医 师 资 格 考 试 是 由 国 家 中 医 药 管 理 局 中 医 师 资 格 认 证 中 心 负 责 的 行 业 准 入 考 试, 是 评 价 申 请 医 师 资 格 者 是 否 具 备 从

Detaljer

专 业 基 础 课 ( 必 修 ) MA118 数 学 分 析 (C 类 )( 1) 6 96 1 EC109 经 济 学 原 理 4 64 1 AC311 会 计 学 2 32 1 MA077 线 性 代 数 (B 类 ) 3 48 1 EC104 经 济 与 管 理 精 要 1 16 1 CS1

专 业 基 础 课 ( 必 修 ) MA118 数 学 分 析 (C 类 )( 1) 6 96 1 EC109 经 济 学 原 理 4 64 1 AC311 会 计 学 2 32 1 MA077 线 性 代 数 (B 类 ) 3 48 1 EC104 经 济 与 管 理 精 要 1 16 1 CS1 2016 级 经 济 类 试 点 班 ( 经 济 学 金 融 学 ) 课 程 设 置 一 览 表 课 程 代 码 课 程 名 称 学 分 学 时 推 荐 学 期 备 注 通 识 教 育 课 程 (39 学 分 ) 公 共 课 程 类 ( 必 修 ) TH000 思 想 道 德 修 养 与 法 律 基 础 3 32 1 EN025 大 学 基 础 英 语 (1) 3 64 1 PE001 体 育 (1)

Detaljer

《捕捉儿童敏感期》

《捕捉儿童敏感期》 捕 捉 儿 童 敏 感 期 出 版 前 言...7 第 一 章 4 个 孩 子 的 敏 感 期 故 事...8 妞 妞 (0 4 岁 )... 8 黑 白 相 交 的 地 方... 8 旋 转... 9 就 不 要 新 帽 子... 9 小 霸 王... 10 诅 咒... 10 畅 畅 (0 4 岁 )... 11 世 界 就 是 味 道... 11 对 接... 12 宝 贝, 你 的 玩 具

Detaljer

2 國 文 考 科 試 題 解 析 命 題 出 處 與 南 一 版 第 五 冊 第 二 課 幽 夢 影 選 課 程 內 涵 同 試 題 解 析 某 君 講 信 用, 重 然 諾, 行 事 穩 健, 工 作 負 責 較 符 合 謹 飭 友 謹 飭 友 指 的 是 言 行 謹 慎 而 有 節 制 的 朋

2 國 文 考 科 試 題 解 析 命 題 出 處 與 南 一 版 第 五 冊 第 二 課 幽 夢 影 選 課 程 內 涵 同 試 題 解 析 某 君 講 信 用, 重 然 諾, 行 事 穩 健, 工 作 負 責 較 符 合 謹 飭 友 謹 飭 友 指 的 是 言 行 謹 慎 而 有 節 制 的 朋 學年度 1 國中基本學力測驗 國文考科試題解析 一 單題 1-34 題 1. 本以為這次的計畫萬無一失 沒想到 最後竟無法實行 下列詞語 何者最 適宜填入 中 (A)亡羊補牢 (B)百密一疏 (C)咫尺天涯 (D)千鈞一髮 答 案 B 命題出處 與南一版第二冊第十課吃冰的滋味應用練習第二大題 詞語辨用 題型內涵同 試題解析 題幹中 計畫萬無一失 最後 竟然無法實行 故選(B) (A)亡羊補牢 丟失了羊

Detaljer

untitled

untitled 1917~2006 ( ) 讀 龍 良 龍 來 便 來 便 老 兩 老 了 便 龍 老 更 不 龍 老 離 牢 了 念 便 了 ( ) 省 ( ) 年 6 年 ---- 95 年 ( ) AD1884 年 陸 讀 盧 北 年 葉 蘭 兩 了 葉 蘭 ( ) 來 林 瑩 兩 勵 立 陵 識 離 見 六 年 惡 力 量 年 不 更 歷 練 了 數 更 留 見 六 六 年 紐 不 流 兩 見 來 落 落

Detaljer

29 碳 酸 钙 D3 片 ( 别 名 维 生 素 D3 碳 酸 钙 ) 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 30 炔 诺 酮 滴 丸 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 31 去 氯 羟 嗪 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 32 茶 苯 海 明 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 33

29 碳 酸 钙 D3 片 ( 别 名 维 生 素 D3 碳 酸 钙 ) 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 30 炔 诺 酮 滴 丸 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 31 去 氯 羟 嗪 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 32 茶 苯 海 明 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 33 附 件 3 吉 林 省 公 布 的 低 价 药 品 清 单 1 甲 苯 咪 唑 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 2 双 羟 萘 酸 噻 嘧 啶 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 3 布 洛 芬 ( 缓 释 胶 囊 缓 释 片 颗 粒 ) 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 4 复 方 对 乙 酰 氨 基 酚 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 5 萘 普 生 片 ( 胶 囊 ) 分

Detaljer

穨飲食與養老_決定版_.PDF

穨飲食與養老_決定版_.PDF 1 *...... 1 * 1 ( 1986) 2 2 3 4 5 2 3 ( 1984) ( ) ( ) 4 5 ( 1986) 407 3 6 7 6 ( 1992) 1293 1296 7 1278 4 5. 8 9 10 8 ( 1987) 6 7 9 ( 1986) 58 10 8 6 11 12 1. 183 ( ) 13 2. 72 14 3. 4.75 4. 4. 75 11 9 89

Detaljer

untitled

untitled AD1897----1931 () 寧 () 年 22 年 ---- 20 年 () 年 更 麟 來 () 1. 年 12 讀 異 15 年 20 北 行 禮 年 六 22 北 23 留 拉 24 紐 倫 25 倫 羅 離 26 林 27 林 林 不 離 女 29 陸 北 識 30 陸 戀 北 不 不 31 陸 北 梁 32 說 黎 鱗 冷 1 / 15 33 梁 葉 參 35 說 輪 36 1119

Detaljer

untitled

untitled 1 / 207 ...8 1...8 2...11 3...11...15 1...15 2...16 3...19 ---...22 1...22 2...23 3...24 4...26 5...30 6...34...37 1...37 2...37 3...38...39 1...39 2...44...48 1...48 2...50 2 / 207 ...51 1...52 2...53

Detaljer

该 奈 自 受 PZ 多 透 soc i e B t h y. y t is NA YL OR exp os ed t h a t b e i n g wh o res or sa in t es s e s we r e m ad e n b ot om. M ean wh i l e NA YL

该 奈 自 受 PZ 多 透 soc i e B t h y. y t is NA YL OR exp os ed t h a t b e i n g wh o res or sa in t es s e s we r e m ad e n b ot om. M ean wh i l e NA YL 探 性 通 性 圣 重 ' 颠 并 格 洛 丽 亚 奈 勒 小 说 贝 雷 的 咖 啡 馆 对 圣 经 女 性 的 重 写 郭 晓 霞 内 容 提 要 雷 的 咖 啡 馆 中 权 社 会 支 配 的 女 性 形 象 美 国 当 代 著 名 黑 人 女 作 家 格 洛 丽 亚 过 对 6 个 圣 经 女 性 故 事 的 重 写 奈 勒 在 其 小 说 贝 覆 了 圣 经 中 被 父 揭 示 了 传 统

Detaljer

Microsoft Word - 永政发〔2016〕48号.doc

Microsoft Word - 永政发〔2016〕48号.doc 永 政 发 2016 48 号 各 功 能 区 管 委 会, 各 镇 ( 街 道 ) 人 民 政 府 ( 办 事 处 ), 县 政 府 直 属 各 单 位 : 县 教 育 局 制 定 的 2016 年 永 嘉 县 初 中 毕 业 升 学 考 试 与 高 中 招 生 实 施 方 案 已 经 县 人 民 政 府 同 意, 现 批 转 给 你 们, 请 认 真 贯 彻 实 施 永 嘉 县 人 民 政 府

Detaljer

1980 34 51 1980 34 51 1980 34 51 hu hu hu hu hu hu hu hu hu ( x) ( x) ( x) ( x) X X X X X X X X 1990 1990 X X X 1990 11 1

Detaljer

Microsoft Word - 大事记.doc

Microsoft Word - 大事记.doc 大 事 记 目 录 前 言...3 1945 年...4 1946 年...4 1947 年...9 1948 年...11 1949 年...14 1950 年...18 1951 年...21 1952 年...24 1953 年...26 1954 年...28 1955 年...32 1956 年...34 1957 年...37 1958 年...40 1959 年...43 1960 年...47

Detaljer

( ) ( ( ( ( , ) 13 ( ) ( (2012 ) ( ( 16 ( ( ( ( 292 ( ( (1

( ) ( ( ( ( , ) 13 ( ) ( (2012 ) ( ( 16 ( ( ( ( 292 ( ( (1 ( 155 1 ( 2014 11 2 ( 2005 29 3 ( 2012 13 4 ( 2014 12 5 ( 2014 9 6 ( 2014 9 7 ( 2014 1431 8 ( ( 2003 4 2003 54 9 ( 2008 7 ( 2013 1890 3 ( ) ( 10 2004 16 ( 2000 2433 ( 11 2014 5 12 (1990 2 20, 1990 11 )

Detaljer

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的 寻 访 名 城 前 诗 学 符 号 的 原 乡 要 要 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 总 序 海 男 呈 现 在 我 们 眼 前 的 这 套 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 丛 书 袁 从 一 开 始 就 打 开 了 时 间 地 图 和 历 史 相 遇 中 的 旅 行 线 路 遥 在 这 个 逐 渐 丧 失 记 忆 力 和 想 象 力 的 二 十 一 世 纪 袁 重 新 回 到 原

Detaljer

壹、摘 要

壹、摘 要 彰 化 縣 102 年 度 國 民 中 小 學 學 生 獨 立 研 究 作 品 徵 選 作 品 說 明 書 作 品 編 號 : 組 別 : 國 小 高 年 級 組 ( 四 五 六 年 級 ) 國 中 組 數 學 類 自 然 與 生 活 科 技 類 人 文 社 會 類 作 品 名 稱 : 山 水 之 間 ~ 福 佬 客 ( 山 ) 在 閩 南 族 群 ( 水 ) 的 尋 根 第 一 階 段 研 究 訓

Detaljer

!" #!$ %& (()) %&!*+!)) " #! " #!"$* !"! # $ % & #"! # $ % $"! # $ % (()!#** ! " # " # #$ % & (( )$ # &$ ) & #)*! ! " # " # #$ % #& #( #! " $! " # " #) # * $ +! " # " #, #$&- !" # $"!% &!$ &! $ &! " #$

Detaljer

广东省公安厅关于贯彻执行《社会消防技术服务管理规定》及其配套文件的通知

广东省公安厅关于贯彻执行《社会消防技术服务管理规定》及其配套文件的通知 关 于 贯 彻 执 行 社 会 消 防 技 术 服 务 管 理 规 定 及 其 配 套 文 件 的 通 知 各 地 级 以 上 市 公 安 局, 顺 德 区 公 安 局 : 现 将 公 安 部 社 会 消 防 技 术 服 务 管 理 规 定 ( 公 安 部 令 第 129 号, 以 下 简 称 规 定, 见 附 件 1) 及 消 防 技 术 服 务 监 督 管 理 法 律 文 书 ( 式 样 ) (

Detaljer

《佛山市东平新城南片控制性详细规划修编》

《佛山市东平新城南片控制性详细规划修编》 高 明 区 户 外 广 告 专 项 规 划 公 示 稿 为 推 进 户 外 广 告 规 划 管 理 工 作, 满 足 佛 山 市 城 市 管 理 考 核 的 要 求, 促 进 城 市 升 级, 佛 山 市 高 明 区 发 展 规 划 和 统 计 局 组 织 编 制 了 高 明 区 户 外 广 告 专 项 规 划 根 据 中 华 人 民 共 和 国 城 乡 规 划 法, 为 了 保 障 公 民 参 与

Detaljer

untitled

untitled 000514 2005 1 000514 2005 2 000514 2005 3 000514 2005 4 000514 2005 5 000514 2005 6 000514 2005 7 000514 2005 8 000514 2005 9 000514 2005 10 000514 2005 11 000514 2005 1 (2003)56 [2003]56 12004122 20040334000

Detaljer

重庆渝开发股份有限公司

重庆渝开发股份有限公司 000514 2004 1 000514 2004 2 000514 2004 3 000514 2004 4 000514 2004 5 000514 2004 6 000514 2004 7 000514 2004 8 000514 2004 9 000514 2004 10 000514 2004 11 000514 2004 12 000514 2004 13 000514 2004 14

Detaljer

(精校版)陕西省语文卷文档版(含答案)-2011年普通高等学校招生统一考试.doc

(精校版)陕西省语文卷文档版(含答案)-2011年普通高等学校招生统一考试.doc 语 文 试 题 一 古 代 诗 文 阅 读 (27 分 ) ( 一 ) 默 写 常 见 的 名 句 名 篇 (6 分 ) 1. 补 写 出 下 列 名 句 名 篇 中 的 空 缺 部 分 (6 分 ) (1) 入 则 无 法 家 拂 士,, 国 恒 亡 ( 孟 子 生 于 忧 患, 死 于 安 乐 ) (2) 师 者, ( 韩 愈 师 说 ) (3) 宁 溘 死 以 流 亡 兮, ( 屈 原 离 骚

Detaljer

种 印 证 方 式 正 是 体 现 了 鬼 搭 车 这 个 故 事 的 传 统 性, 如 无 论 古 今 中 外 的 异 文 都 有 冥 钞 这 一 细 节, 因 为 在 外 型 上, 人 们 难 以 把 人 与 鬼 区 别 开 来, 只 能 通 过 冥 钞 鉴 别 人 与 鬼 的 身 份 第 二,

种 印 证 方 式 正 是 体 现 了 鬼 搭 车 这 个 故 事 的 传 统 性, 如 无 论 古 今 中 外 的 异 文 都 有 冥 钞 这 一 细 节, 因 为 在 外 型 上, 人 们 难 以 把 人 与 鬼 区 别 开 来, 只 能 通 过 冥 钞 鉴 别 人 与 鬼 的 身 份 第 二, 1 为 什 么 说 传 统 节 日 是 时 空 以 外 的 时 空? 节 日 主 要 指 的 是 民 间 传 统 的 周 期 性 的 集 体 参 与 的 实 践 或 活 动 时 空 具 有 不 可 推 测 性, 没 有 明 确 的 起 点 和 终 点 所 谓 的 时 空 以 外 的 时 空 是 指 人 们 为 了 体 现 出 自 身 掌 控 自 然 的 能 力 而 规 定 了 一 个 人 文 的 时

Detaljer

她 摸 了 摸 自 己 的 耳 朵, 看 着 自 己 戴 着 耳 钉 的 耳 朵, 心 中 不 免 有 些 自 豪, 挨 了 三 枪, 在 左 边 打 了 三 个 洞, 不 料 太 疼, 忍 不 下 去, 右 边 的 就 没 有 打 不 过, 还 挺 好 的, 对 称 什 么 的 最 讨 厌 了,

她 摸 了 摸 自 己 的 耳 朵, 看 着 自 己 戴 着 耳 钉 的 耳 朵, 心 中 不 免 有 些 自 豪, 挨 了 三 枪, 在 左 边 打 了 三 个 洞, 不 料 太 疼, 忍 不 下 去, 右 边 的 就 没 有 打 不 过, 还 挺 好 的, 对 称 什 么 的 最 讨 厌 了, 替 嫁 娘 子 好 痴 缠 / 作 者 : 菊 铭 锲 子 1 桃 树 结 缘 哦 买 噶! 我 终 于 280 级 了 某 女 子 顶 着 一 头 的 鸟 窝, 戴 着 副 天 然 黑 眼 镜, 坐 在 笔 记 本 面 前 大 叫 因 太 高 兴 了, 险 些 儿, 蹦 起 恰 恰 来 啪 门 被 踹 开 了 随 后, 一 欧 巴 桑, 双 手 叉 腰, 嘴 角 扭 曲, 眉 毛 竖 立 起 来,

Detaljer

《杜甫集》

《杜甫集》 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$!"#!%#!&#! # $$$$$$$$$$$$$$$! # $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$!(#!)#!)#!*+#!*+#

Detaljer

COP中文范本

COP中文范本 四 川 宏 达 ( 集 团 ) 有 限 公 司 全 球 契 约 年 度 进 展 报 告 2010 年 5 月 13 日 目 录 高 管 致 辞... 1 公 司 简 介... 2 一 经 济 绩 效... 3 1. 体 系 与 政 策... 3 2. 工 作 与 成 果... 3 3. 反 馈 与 评 价... 3 二 环 境 绩 效... 3 1. 体 系 与 政 策... 4 2. 工 作 与

Detaljer

冶金企业安全生产监督管理规定

冶金企业安全生产监督管理规定 冶 金 企 业 安 全 生 产 监 督 管 理 规 定 国 家 安 全 生 产 监 督 管 理 总 局 国 家 安 全 生 产 监 督 管 理 总 局 令 第 26 号 冶 金 企 业 安 全 生 产 监 督 管 理 规 定 已 经 2009 年 8 月 24 日 国 家 安 全 生 产 监 督 管 理 总 局 局 长 办 公 会 议 审 议 通 过, 现 予 公 布, 自 2009 年 11 月

Detaljer

PowerPoint 演示文稿

PowerPoint 演示文稿 张 工 培 训 注 册 消 防 工 程 师 考 试 免 费 宣 讲 课 土 木 建 筑 培 训 领 导 者 1 关 于 资 格 考 试 科 目 及 报 考 条 件 1 什 么 时 候 考 试? 一 级 和 二 级 是 同 一 时 间 考 试 吗? 根 据 公 安 部 消 防 局 官 方 答 疑,2015 年 一 级 注 册 消 防 工 程 师 资 格 考 试 时 间 和 报 名 方 式 计 划 由

Detaljer

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BAECB1A6C0F6A3BAB7C7B9ABBFAAB7A2D0D0B9C9C6B1C4BCBCAFD7CABDF0CAB9D3C3B5C4BFC9D0D0D0D4B1A8B8E62E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BAECB1A6C0F6A3BAB7C7B9ABBFAAB7A2D0D0B9C9C6B1C4BCBCAFD7CABDF0CAB9D3C3B5C4BFC9D0D0D0D4B1A8B8E62E646F63> 证 券 代 码 :002165 证 券 简 称 : 红 宝 丽 公 告 编 号 :2010-022 南 京 红 宝 丽 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 使 用 的 可 行 性 报 告 二 〇 一 〇 年 十 月 1 目 录 第 一 节 募 集 资 金 使 用 计 划 3 第 二 节 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 可 行 性 分 析 3 第 三 节 本 次

Detaljer

调 查 概 述, 调 查 主 要 发 现 为 此 绿 色 和 平 主 张 01 调 查 背 景 02 环 境 信 息 公 开 的 法 理 基 础 及 实 践 03 中 国 的 环 境 信 息 公 开 办 法 ( 试 行 ) 调 查 对 象 04 05 调 查 方 法 06 07 免 责 声 明 : 08 09 调 查 主 要 结 果 及 分 析 10 11 12 超 越 第 二 十 一 条 企 业

Detaljer

五花八门宝典(一).doc

五花八门宝典(一).doc BBS...5... 11...23...26...31...46...49...54...55...57...59...62... 110... 114... 126... 132... 149 I "108" 1 2 3 4 BBS 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 M ( ) Kg S ( ) A ( ) K (

Detaljer

Undangan Finalis

Undangan Finalis & 1 P E M E R I N T A H P R O V I N S I J A W A T E N G A H D 1N A S p E N D I D 1K A N Jl Pe A1d N o 134 Se r r c l p 35 1530 1 F x (024) 352 00 7 ] Se r A u s t u s 20 15 No o r : o o s Ke / 0 5 \ 2

Detaljer

SIGNUM 3SB3

SIGNUM 3SB3 SGNUM * 6, 8 6, 8 6, 8 8 : : : : ( ) Ø22mm 6, 8 6, 8 6, 8 8 : : : : ( ) 7, 10 7, 9 7, 8 : (2 /3 ) RNS ( SB) : : CES / BKS : ( / ) 10 7, 8 : (2 /3 ) RNS ( 360012K1) : : MR : 7 Ø22mm 16 16 16 16 : : : :

Detaljer

江 西 : 失 信 被 执 行 人 曝 光 台 写 入 两 会 报 告 摘 要 1 月 27 日, 江 西 省 十 二 届 人 大 五 次 会 议 举 行 第 二 次 全 体 会 议, 江 西 省 高 级 人 民 法 院 院 长 张 忠 厚 向 大 会 作 江 西 省 高 级 人 民 法 院 工 作

江 西 : 失 信 被 执 行 人 曝 光 台 写 入 两 会 报 告 摘 要 1 月 27 日, 江 西 省 十 二 届 人 大 五 次 会 议 举 行 第 二 次 全 体 会 议, 江 西 省 高 级 人 民 法 院 院 长 张 忠 厚 向 大 会 作 江 西 省 高 级 人 民 法 院 工 作 安 徽 : 道 德 信 贷 帮 助 想 干 事 的 好 人 干 成 事 摘 要 安 徽 省 实 施 道 德 信 贷 工 程 两 年 多 来, 通 过 对 道 德 模 范 和 身 边 好 人 优 先 评 级 授 信 优 惠 贷 款 利 率 等 举 措, 为 有 需 要 的 道 德 模 范 和 身 边 好 人 化 解 资 金 之 渴 道 德 模 范 和 身 边 好 人 用 善 行 义 举 温 暖 了 社

Detaljer

形 式 审 查 不 通 过, 将 说 明 原 因 并 予 退 回, 不 予 重 新 修 改 提 交 ( 形 式 审 查 常 见 主 要 问 题 参 考 附 件 3) ( 三 ) 申 请 人 下 载 打 印 网 上 状 态 为 请 交 纸 质 材 料 至 窗 口 受 理 的 申 报 书, 报 送 项

形 式 审 查 不 通 过, 将 说 明 原 因 并 予 退 回, 不 予 重 新 修 改 提 交 ( 形 式 审 查 常 见 主 要 问 题 参 考 附 件 3) ( 三 ) 申 请 人 下 载 打 印 网 上 状 态 为 请 交 纸 质 材 料 至 窗 口 受 理 的 申 报 书, 报 送 项 关 于 申 报 2016 年 度 广 东 省 基 础 与 应 用 基 础 研 究 专 项 资 金 ( 省 自 然 科 学 基 金 ) 项 目 的 通 知 来 源 : 广 东 省 科 技 厅 基 础 研 究 与 科 研 条 件 处 发 布 日 期 : 2015-08-12 粤 科 函 基 字 (2015)1150 号 按 照 广 东 省 省 级 财 政 专 项 资 金 管 理 办 法 规 定,2016

Detaljer

撤 离 你 听 到 了 吗? 它 们 已 经 进 了 墙 里 边 了 那 些 金 属 的 撞 击 声 在 狂 风 之 中 很 难 听 清, 但 断 然 不 会 有 错 围 坐 在 桌 边 的 四 人 靠 得 更 紧 了 些, 并 不 是 因 为 害 怕, 而 是 为 了 取 暖 你 们 觉 得 呢?

撤 离 你 听 到 了 吗? 它 们 已 经 进 了 墙 里 边 了 那 些 金 属 的 撞 击 声 在 狂 风 之 中 很 难 听 清, 但 断 然 不 会 有 错 围 坐 在 桌 边 的 四 人 靠 得 更 紧 了 些, 并 不 是 因 为 害 怕, 而 是 为 了 取 暖 你 们 觉 得 呢? 撤 离 你 听 到 了 吗? 它 们 已 经 进 了 墙 里 边 了 那 些 金 属 的 撞 击 声 在 狂 风 之 中 很 难 听 清, 但 断 然 不 会 有 错 围 坐 在 桌 边 的 四 人 靠 得 更 紧 了 些, 并 不 是 因 为 害 怕, 而 是 为 了 取 暖 你 们 觉 得 呢? 普 雷 斯 科 特 完 全 没 有 掩 饰 他 的 紧 张, 我 想 那 些 墙 壁 很 厚, 它

Detaljer

12--康复治疗学专业(四年制)物理-作业-言语

12--康复治疗学专业(四年制)物理-作业-言语 上 海 中 医 药 大 学 制 实 施 规 定 ( 本 科 生 ) 一 学 制 七 年 制 本 硕 连 读 其 学 制 为 7 年, 可 允 许 在 9 年 内 完 成 学 特 殊 情 况 经 批 准 可 延 长 至 l0 年 完 成 学 五 年 制 本 科 学 士 学 位 其 学 制 为 年, 可 允 许 在 7 年 内 完 成 学 特 殊 情 况 经 批 准 可 延 长 至 年 完 成 学 四

Detaljer

! *!"#$%&'()*+,-./#01 6, 8 6, 8 6, 8 8!"# ( / )!"# ( / )!"# ( / )! ( ) 3SB3!" Ø22mm!"# ( / ) 6, 8 6, 8 6, 8 8!"# ( / )!"# ( / )!"# ( ) 7, 10 7, 9 7, 8

! *!#$%&'()*+,-./#01 6, 8 6, 8 6, 8 8!# ( / )!# ( / )!# ( / )! ( ) 3SB3! Ø22mm!# ( / ) 6, 8 6, 8 6, 8 8!# ( / )!# ( / )!# ( ) 7, 10 7, 9 7, 8 SIRIUS 3SB3 sirius s ! *!"#$%&'()*+,-./#01 6, 8 6, 8 6, 8 8!"# ( / )!"# ( / )!"# ( / )! ( ) 3SB3!" Ø22mm!"# ( / ) 6, 8 6, 8 6, 8 8!"# ( / )!"# ( / )!"# ( ) 7, 10 7, 9 7, 8! (2 /3 ) ( / ) RONIS! ( SB) CES

Detaljer

杭州师范大学2013年本科教学质量报告

杭州师范大学2013年本科教学质量报告 杭 州 师 范 大 学 2013 年 本 科 教 学 质 量 报 告 杭 州 师 范 大 学 是 一 所 以 教 师 教 育 艺 术 教 育 和 文 理 基 础 学 科 为 主, 医 工 经 管 法 协 调 发 展 的 综 合 性 大 学 百 余 年 办 学, 弘 文 励 教, 青 蓝 相 继, 学 校 逐 渐 形 成 了 以 勤 慎 诚 恕 博 雅 精 进 为 校 训 的 优 良 传 统 和 人

Detaljer

目 录 一 本 科 教 育 基 本 情 况...2 ( 一 ) 学 校 人 才 培 养 总 目 标 与 服 务 定 位...2 ( 二 ) 专 业 设 置 与 支 撑...2 ( 三 ) 在 校 生 情 况...4 ( 四 ) 本 科 生 源 质 量 情 况...4 二 师 资 与 教 学 条 件.

目 录 一 本 科 教 育 基 本 情 况...2 ( 一 ) 学 校 人 才 培 养 总 目 标 与 服 务 定 位...2 ( 二 ) 专 业 设 置 与 支 撑...2 ( 三 ) 在 校 生 情 况...4 ( 四 ) 本 科 生 源 质 量 情 况...4 二 师 资 与 教 学 条 件. 福 建 医 科 大 学 2014 年 本 科 教 学 质 量 报 告 2015 年 10 月 目 录 一 本 科 教 育 基 本 情 况...2 ( 一 ) 学 校 人 才 培 养 总 目 标 与 服 务 定 位...2 ( 二 ) 专 业 设 置 与 支 撑...2 ( 三 ) 在 校 生 情 况...4 ( 四 ) 本 科 生 源 质 量 情 况...4 二 师 资 与 教 学 条 件...7

Detaljer

Microsoft Word - 1-3陳詠琳-近代..

Microsoft Word - 1-3陳詠琳-近代.. 近 代 數 字 卦 研 究 考 述 陳 詠 琳 摘 要 所 謂 的 數 字 卦, 乃 指 出 土 文 物 上 某 種 奇 特 的 卜 筮 符 號, 有 學 者 表 示 這 些 符 號 為 數 字, 並 將 之 與 周 易 連 結, 遂 使 此 類 符 號 有 筮 數 易 卦 之 稱, 為 一 門 新 穎 的 易 學 研 究 議 題 張 政 烺 以 奇 數 為 陽, 偶 數 為 陰 的 原 則, 把

Detaljer

Microsoft Word - 人生感悟

Microsoft Word - 人生感悟 总目录 作者简介 序 前言 名人赠书及个人作品 淄博市柳泉诗社领导赠诗 诗词目录 一 童年拾趣 二 青年轶事 三 战时纪实 四 感事抒怀 五 江山揽胜 六 咏物寄意 七 缅怀先哲 八 亲朋情怀 九 凭吊纪哀 十 盛世晚年 附 鸿雁佳情 后记 作者简介 主要简历 秦永文 男 汉族 山东省广饶县圈子村 1927 年 5 月 22 日出生 1945 年 7 月以前 上小学 中学 失学务农两年 又读私塾四年

Detaljer

入 学 考 试 重 点 考 查 学 生 的 基 础 专 业 知 识 基 本 实 验 操 作 技 能 独 立 思 考 和 动 手 能 力 笔 试 和 面 试 的 试 题 都 有 足 够 的 难 度, 以 利 择 优 录 取 新 录 取 的 研 究 生 第 一 次 见 面, 池 先 生 会 作 一 次

入 学 考 试 重 点 考 查 学 生 的 基 础 专 业 知 识 基 本 实 验 操 作 技 能 独 立 思 考 和 动 手 能 力 笔 试 和 面 试 的 试 题 都 有 足 够 的 难 度, 以 利 择 优 录 取 新 录 取 的 研 究 生 第 一 次 见 面, 池 先 生 会 作 一 次 严 师 慈 母 池 际 尚 院 士 培 养 研 究 生 记 实 叶 德 隆 叶 德 隆, 男,1936 年 12 月 初 生 中 国 地 质 大 学 ( 武 汉 ) 地 球 科 学 学 院 教 授 1960 年 北 京 地 质 学 院 岩 石 矿 物 学 专 业 毕 业 并 留 校 任 教,1962 年 北 京 地 质 学 院 研 究 生 毕 业 主 要 从 事 岩 浆 岩 岩 石 学 晶 体 光

Detaljer

17-针灸推拿学专业(专升本)指导性教学计划(2013版)-

17-针灸推拿学专业(专升本)指导性教学计划(2013版)- 上 海 中 医 药 大 学 学 分 制 实 施 规 定 ( 本 科 生 ) 一 学 制 七 年 制 本 硕 连 读 其 学 制 为 7 年, 可 允 许 在 9 年 内 完 成 学 业 特 殊 情 况 经 批 准 可 延 长 至 l0 年 完 成 学 业 五 年 制 本 科 学 士 学 位 其 学 制 为 年, 可 允 许 在 7 年 内 完 成 学 业 特 殊 情 况 经 批 准 可 延 长 至

Detaljer

名称未設定-2

名称未設定-2 著 者種類論文タイトル巻 号ページ発行年 - D 9G, O D - 237 46G, O 46G 3 8 D A G 46G 5 46G 9G 3 1 D A 3 D 9G G 3 0 3, - P 46G 46G 3 801 8 85 6 9 801 9 85 6 9 9 9 85 6 801 85 6 9 9 85 6 9 85 6 726 9 85 6 8 1 7269 8 6 7 79 4

Detaljer

Persuasive Techniques (motorcycle helmet)

Persuasive Techniques (motorcycle helmet) M O D E A T H E E L E M E N T S O F A N A R G U M E N T 1n t h l s t e s t i m o n y g iv e n b e f o r e t h e M a ry l a n d Se n a t e t h e s p e a ke r m a ke s a s t r o n g c l a i m a b o u t t

Detaljer

542 33 1 20 20 6 435 15 311 48 1 4 3 2 0 8 18 200 4 1,888 305 62 2 2 3 61 42 1,346 47 390 40 12 2 2 6 41 8 7 3 3 1 18 301 1 19 24 14 3 3 12 335 110 1 1 1, 582 45 76 547 1 147 46 1,103 96 1 22 8 6,721 70

Detaljer

编 号 1 2 3 2 广 东 省 第 七 届 教 育 教 学 成 果 奖 ( 第 五 完 成 人 ) 附 件 2: 第 七 届 广 东 教 育 教 学 成 果 奖 ( 高 等 教 育 ) 二 等 奖 获 奖 项 目 公 示 名 单 ( 排 名 不 分 先 后 ) 成 果 名 称 所 属 学 校 主

编 号 1 2 3 2 广 东 省 第 七 届 教 育 教 学 成 果 奖 ( 第 五 完 成 人 ) 附 件 2: 第 七 届 广 东 教 育 教 学 成 果 奖 ( 高 等 教 育 ) 二 等 奖 获 奖 项 目 公 示 名 单 ( 排 名 不 分 先 后 ) 成 果 名 称 所 属 学 校 主 一 教 学 成 果 奖 项 目 申 请 团 队 教 学 改 革 工 作 成 绩 1 广 东 职 业 2012 年 第 三 届 院 级 教 学 成 果 奖 二 等 奖 ( 第 一 完 成 人 ) 编 号 1 2 3 2 广 东 省 第 七 届 教 育 教 学 成 果 奖 ( 第 五 完 成 人 ) 附 件 2: 第 七 届 广 东 教 育 教 学 成 果 奖 ( 高 等 教 育 ) 二 等 奖 获 奖

Detaljer

中山黄圃马安村吊村建设规划

中山黄圃马安村吊村建设规划 中 山 市 黄 圃 镇 马 安 村 名 村 建 设 规 划 目 录 1 总 则... 2 1.1 编 制 背 景... 2 1.2 编 制 过 程... 2 3.3.6 特 色 营 造 行 动... 10 4 建 设 项 目 库... 12 5 规 划 的 实 施... 13 5.1 实 施 建 议 与 政 策 措 施... 13 5.2 建 设 项 目 实 施 引 导... 14 6 附 录 :

Detaljer

Ps22Pdf

Ps22Pdf 1 9 9 9 ( ) 063, ;,, ;,, ( CIP) / - :, 1998 10 ISBN 7 113 03130 7 T U 476 CIP ( 1998) 28879 : : : ( 100054, 8 ) : : : : 787 1092 1/ 16 : 15 : 383 : 1999 2 1 1999 2 1 : 1 : ISBN 7 113 03130 7/ T U 588 :

Detaljer

城市建设与构建和谐城市的探究

城市建设与构建和谐城市的探究 城 市 设 计 导 则 与 建 筑 集 群 设 计 的 滨 海 实 践 天 津 未 来 科 技 城 渤 龙 湖 总 部 经 济 区 城 市 设 计 实 施 综 述 王 靖 摘 要 本 文 通 过 对 天 津 未 来 科 技 城 渤 龙 湖 总 部 经 济 区 城 市 设 计 城 市 设 计 导 则 及 建 筑 集 群 设 计 的 过 程 回 顾, 突 显 了 城 市 设 计 导 则 在 指 引 建

Detaljer

2.181% 0.005%0.002%0.005% 2,160 74,180, ,000, ,500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2

2.181% 0.005%0.002%0.005% 2,160 74,180, ,000, ,500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 90,000,000 9,000,000 81,000,000 2.18 0.10 3300 1 2.181% 0.005%0.002%0.005% 2,160 74,180,000 8.24 81,000,000 2.18 13,500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 1,000,0001,000,000 1,000,000 2,000 2.18 1% 0.005%0.002%0.005%

Detaljer

1

1 1 1 名 誉 主 任 院 徐 瑞 新 主 任 院 宋 贵 伦 北 京 社 工 故 事 编 委 会 副 主 任 院 赵 蓬 奇 刘 京 刘 占 山 委 员 院 赵 冠 军 董 鸿 乐 张 强 王 海 涛 刘 霖 梁 家 倩 参 与 编 写 院 杨 沛 龙 张 江 张 婷 尚 君 杨 洪 跃 周 海 山 王 勇 王 会 贤 徐 辉 刘 奇 序 看 到 这 么 多 基 层 社 会 工 作 者 的 故

Detaljer

关于公布第九届湖北省青少年遥控车辆模型竞赛(未来杯)

关于公布第九届湖北省青少年遥控车辆模型竞赛(未来杯) 第 24 届 湖 北 省 青 少 年 科 技 创 新 大 赛 青 少 年 科 技 创 新 成 果 获 奖 名 单 一 等 奖 项 目 编 号 项 目 标 题 项 目 成 员 学 校 名 称 BI09003 探 秘 温 度 对 维 生 素 C 的 影 响 黄 超 黄 石 市 下 陆 中 学 BO09006 水 分 亏 缺 下 春 小 麦 叶 片 光 合 色 素 含 量 与 能 量 转 化 的 关 系

Detaljer

Mankiw 5/e Chapter 11: Aggregate Demand II

Mankiw 5/e Chapter 11: Aggregate Demand II CHAPTER ELEVEN Application of IS-LM Model macroeconomics N. Gregory Mankiw College of Management, HUST , IS-LM Application of IS-LM Model slide 1 1. IS-LM 2. 3. IS-LM 4. IS-LM 5. IS-LM 6. 7. 8. Application

Detaljer

1 基 本 情 况 ( 关 于 你 本 人 ) 问 题 1 您 的 国 籍 是 哪 里? 1. 中 国 2. 韩 国 朝 鲜 3. 菲 律 宾 4. 美 国 5. 印 度 尼 西 亚 6. 泰 国 7. 越 南 8. 其 他 ( ) 问 题 2 您 的 性 别 是? 请 选 择 相 应 的 选 项

1 基 本 情 况 ( 关 于 你 本 人 ) 问 题 1 您 的 国 籍 是 哪 里? 1. 中 国 2. 韩 国 朝 鲜 3. 菲 律 宾 4. 美 国 5. 印 度 尼 西 亚 6. 泰 国 7. 越 南 8. 其 他 ( ) 问 题 2 您 的 性 别 是? 请 选 择 相 应 的 选 项 有 关 针 对 在 日 外 国 人 的 问 卷 调 查 [ 关 于 协 助 调 查 事 项 ] 为 进 一 步 促 进 多 种 文 化 的 共 同 发 展, 青 森 县 和 财 团 法 人 青 森 县 国 际 交 流 协 会 决 定 以 县 内 居 住 的 外 国 人 为 对 象, 采 取 随 机 抽 样, 并 对 其 进 行 问 卷 调 查 我 们 将 有 效 利 用 调 查 结 果 进 行 分

Detaljer

06知识单元-集成运算放大电路

06知识单元-集成运算放大电路 6 6 S060B a b c b c v 0 = v 0 = v 0 = v f v0 = v S060G v 0 v S060I V- = V + V N = V P I- =0I + = 0 I = 0 S060N V IO I IO v = 0 vo=0 A od VO = ( V V ) S060B A od I o = I I A od = r d = r od = - 46 - A od

Detaljer

Microsoft Word - China translation AOP 2011.KJ proofread.doc

Microsoft Word - China translation AOP 2011.KJ proofread.doc 2012 2011 2011 7 1 Ke r r y Br own 2011 1989 11 2010 2 20 2 20 3 ' ' 8 2008 4 3 5 20, 24 8 Fl or a Sapi o - Anna be l Ega n 2012 Joshua Rosenzweig 2 40 2008 GDP 24 7 26 2008 Shanghai i s t 8 Jeremy Gol

Detaljer

州 盟 ) 县 ( ) 组 织 机 构 代 码 企 业 详 细 名 称 武 汉 东 湖 开 发 武 汉 新 芯 集 成 电 路 制 造 有 限 公 司 黄 石 市 下 陆 大 冶 有 色 自 强 服 务 有 限 责 任 公 司 黄 石 市 下 陆

州 盟 ) 县 ( ) 组 织 机 构 代 码 企 业 详 细 名 称 武 汉 东 湖 开 发 武 汉 新 芯 集 成 电 路 制 造 有 限 公 司 黄 石 市 下 陆 大 冶 有 色 自 强 服 务 有 限 责 任 公 司 黄 石 市 下 陆 附 件 2016 年 国 家 重 点 监 控 企 业 名 单 一 废 水 国 家 重 点 监 控 企 业 名 单 ( 共 2660 家 ) 湖 北 省 (132 家 ) 市 ( 地 州 盟 ) 县 ( ) 组 织 机 构 代 码 企 业 详 细 名 称 汉 阳 616400141 百 威 ( 武 汉 ) 国 际 啤 酒 有 限 公 司 青 山 177681913 武 汉 钢 铁 ( 集 团 ) 公

Detaljer

( c ) 鉴 于 有 关 的 事 宜 往 往 会 涉 及 可 能 难 以 应 付 的 复 杂 技 术 问 题, 申 请 人 务 须 在 申 请 初 期 聘 请 一 名 认 可 人 士 ( 根 据 建 筑 物 条 例 注 册 的 建 筑 师 工 程 师 或 测 量 师 ) 提 供 服 务, 以 避

( c ) 鉴 于 有 关 的 事 宜 往 往 会 涉 及 可 能 难 以 应 付 的 复 杂 技 术 问 题, 申 请 人 务 须 在 申 请 初 期 聘 请 一 名 认 可 人 士 ( 根 据 建 筑 物 条 例 注 册 的 建 筑 师 工 程 师 或 测 量 师 ) 提 供 服 务, 以 避 附 錄 四 屋 宇 署 有 关 楼 宇 安 全 规 定 的 一 般 指 引 ( 供 学 校 申 请 及 增 设 校 舍 之 用 ) 1. 屋 宇 署 署 长 的 角 色 ( a ) 如 拟 在 并 非 为 作 学 校 用 途 而 设 计 及 建 造 的 房 产 内 申 请 增 设 校 舍, 必 须 连 同 屋 宇 署 署 长 根 据 教 育 条 例 ( 第 279 章 ) 第 1 2 ( 1 ) (

Detaljer

SLC30 LED 8 LED SS SS F F 24V AC/DC LED UL c-ul TÜV EN 15 F : IDEC F F C H L V G H2 F 30H 30W mm F 30H 30W mm C 15H 30W mm 2 H 30H 60W mm H2 30H 60W m

SLC30 LED 8 LED SS SS F F 24V AC/DC LED UL c-ul TÜV EN 15 F : IDEC F F C H L V G H2 F 30H 30W mm F 30H 30W mm C 15H 30W mm 2 H 30H 60W mm H2 30H 60W m LED 8 LED SS SS F F V A/D LED ULc-UL TÜV EN 5 F : IDE F F H L V G H F 0H 0W mm F0H 0W mm 5H 0W mm H 0H 0W mm H 0H 0W mm L 0H 90W mm V 0H 0W mm G 0H 0W mm 8 SS SL0/0 F V A/D LED F LED LED LED LED SXS/8

Detaljer

2募投项目环评批复及验收情况

2募投项目环评批复及验收情况 吉 林 金 浦 钛 业 股 份 有 限 公 司 下 属 南 京 钛 白 化 工 有 限 责 任 公 司 申 请 再 融 资 环 境 保 护 核 查 技 术 报 告 南 京 钛 白 化 工 有 限 责 任 有 限 公 司 二 〇 一 三 年 十 二 月 目 录 1. 核 查 范 围 内 企 业 概 况... 1 1.1 工 作 由 来... 1 1.2 核 查 依 据... 1 1.3 申 请 核 查

Detaljer

I 宋 出 认 V 司 秋 通 始 司 福 用 今 给 研 除 用 墓 本 发 共 柜 又 阙 杂 既 * *" * " 利 牙 激 I * 为 无 温 乃 炉 M S H I c c *c 传 统 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 a 开 始 用 牡 壳 煅 烧 石 灰 南

I 宋 出 认 V 司 秋 通 始 司 福 用 今 给 研 除 用 墓 本 发 共 柜 又 阙 杂 既 * * * 利 牙 激 I * 为 无 温 乃 炉 M S H I c c *c 传 统 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 a 开 始 用 牡 壳 煅 烧 石 灰 南 尽 对 古 证 K 避 不 B 要 尽 也 只 得 随 包 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 传 统 国 古 代 建 筑 的 顿 灰 及 其 基 本 性 质 李 黎 张 俭 邵 明 申 提 要 灰 也 称 作 贝 壳 灰 蜊 灰 等 是 煅 烧 贝 壳 等 海 洋 生 物 得 的 氧 化 钙 为 主 要 成 分 的 材 料 灰 作 为 国 古 代 沿 海 地 区 常 用 的 建

Detaljer

武 汉 理 工 大 学 2015 年 教 师 招 聘 需 求 序 号 学 / 单 位 学 科 和 专 业 方 向 计 划 要 求 1 材 料 科 学 与 工 程 学 ( 含 特 种 功 能 材 料 实 验 室 2 交 通 学 3 管 理 学 ( 含 危 机 灾 害 研 究 中 心 ) 4 机 电 工

武 汉 理 工 大 学 2015 年 教 师 招 聘 需 求 序 号 学 / 单 位 学 科 和 专 业 方 向 计 划 要 求 1 材 料 科 学 与 工 程 学 ( 含 特 种 功 能 材 料 实 验 室 2 交 通 学 3 管 理 学 ( 含 危 机 灾 害 研 究 中 心 ) 4 机 电 工 附 录 : 六 校 岗 位 招 聘 信 息 表 电 子 科 技 大 学 2015 年 部 分 学 教 师 岗 位 招 聘 信 息 学 学 科 及 研 究 方 向 层 次 电 子 工 程 学 光 电 信 息 学 计 算 机 科 学 与 工 程 学 射 频 电 路 及 系 统 ; 电 磁 场 及 微 波 技 术 ; 天 线 设 计 ; 图 像 及 数 字 音 视 频 技 术 ; 遥 感 信 息 处 理

Detaljer

STELLA DEL MARE G =136 a d d3 4 RE m z mz mz SOL mz mz SImz mz V. Sozio a d d3 4 mz mz mz mz mz mz mz Chia - ro mata d d LA4 mz LA mz RE mz mz mz mz a

STELLA DEL MARE G =136 a d d3 4 RE m z mz mz SOL mz mz SImz mz V. Sozio a d d3 4 mz mz mz mz mz mz mz Chia - ro mata d d LA4 mz LA mz RE mz mz mz mz a STELLA DEL MARE G =136 3 4 RE m z SI V. Sozio 3 4 Chia - ro mata d d LA4 LA RE k kk s k k s k kz k s k kz k s k k j - ti - no che il so - le ba - ciò, nean-che u - na nu-vo-la in cie - lo, - ce è la brez

Detaljer

平安银行2013年社会责任报告_ 单个页面-图片

平安银行2013年社会责任报告_ 单个页面-图片 2013 01 2014 2014 2014 2014 2014 02 04 06 24 24 31 42 42 53 56 56 61 62 64 66 68 34 35 39 10 11 21 GRI 02 2013 2013, e 2013 2013 870 03 2013 56.1759% 18,917.41 2013 12 18,917.4 17.75% 12,170.02 19.18%8,472.89

Detaljer

Microsoft Word - 目次範例-catalog016204.doc

Microsoft Word - 目次範例-catalog016204.doc 財 政 經 濟 篇 行 政 規 則 行 政 院 金 融 監 督 管 理 委 員 會 令 中 華 民 國 99 年 10 月 25 日 金 管 銀 法 字 第 09910003990 銀 行 辦 理 結 構 型 商 品 所 收 本 金 性 質 及 會 計 處 理 之 相 關 事 項 規 定 如 下 : 一 結 構 型 商 品 所 收 之 本 金 不 視 為 存 款, 該 本 金 於 計 算 銀 行 法

Detaljer

?????????????(2008~2020?)

?????????????(2008~2020?) 全 国 水 土 保 持 信 息 化 发 展 纲 要 (2008~2020 年 ) 中 华 人 民 共 和 国 水 利 部 推 进 信 息 化 建 设 是 党 和 国 家 的 一 项 战 略 举 措 党 的 十 七 大 报 告 中 明 确 指 出, 要 全 面 认 识 工 业 化 信 息 化 城 镇 化 市 场 化 国 际 化 深 入 发 展 的 新 形 势 新 任 务, 深 刻 把 握 我 国 发

Detaljer

97 04 25 0970002232 97 12 31 1-7 1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 24 A1. 0 1 ( 6 ) 2 ( 6 ) 3 4 A1a.? 5 6 0 1 A1b.? 0 1 2 A2. 0 1 A2b. A2c. A2a. A2d. 1 A3. 1 A4 2 0 A4 A3a.?? 0 A4 1 A3b. 0 A4 1 A3c.?? 1

Detaljer

你很難不去注意到她

你很難不去注意到她 劇 場 搞 怪 女 化 身 糕 點 奶 奶 用 創 意 打 造 甜 品 天 堂 你 很 難 不 去 注 意 到 她 濃 眉 大 眼 長 髮 垂 肩, 就 像 是 個 從 古 裝 連 續 劇 裡 走 出 來 的 美 女 真 的! 差 一 點, 她 就 要 往 大 螢 幕 上 發 展 了 曾 經 忙 著 穿 梭 在 劇 場 裡, 參 與 過 不 少 戲 劇 演 出, 也 當 過 幕 後 工 作 人 員

Detaljer

竞赛报名与报名审核

竞赛报名与报名审核 2014 年 全 国 职 业 院 校 技 能 大 赛 高 职 组 广 东 省 选 拔 赛 工 程 造 价 基 本 技 能 赛 项 竞 赛 指 南 主 办 : 广 东 省 教 育 厅 承 办 : 广 州 城 建 职 业 学 院 协 办 : 广 联 达 软 件 股 份 有 限 公 司 目 录 一. 竞 赛 的 几 个 重 要 时 间...1 二. 竞 赛 时 间 地 点 及 费 用...1 ( 一 )

Detaljer

目录

目录 1 目 录 认 识 志 愿 服 务... 3 志 愿 服 务... 3 志 愿 者... 3 志 愿 服 务 的 社 会 作 用... 3 社 会 保 障 功 能... 3 社 会 动 员 功 能... 4 社 会 整 合 功 能... 5 社 会 教 化 功 能... 6 反 思 志 愿 服 务... 6 国 外 城 市 社 区 志 愿 服 务 的 实 践... 6 高 校 青 年 志 愿 服 务...

Detaljer

30.00% 25.00% 25.00% 22.50% 20.00% 15.00% 12.50% 15.00% 12.50% 10.00% 7.50% 5.00% 2.50% 2.50% 0.00% 文 学 理 学 工 学 法 学 教 育 学 管 理 学 历 史 学 艺 术 学 ( 三 ) 学 生

30.00% 25.00% 25.00% 22.50% 20.00% 15.00% 12.50% 15.00% 12.50% 10.00% 7.50% 5.00% 2.50% 2.50% 0.00% 文 学 理 学 工 学 法 学 教 育 学 管 理 学 历 史 学 艺 术 学 ( 三 ) 学 生 四 川 文 理 学 院 2014 年 本 科 教 学 质 量 报 告 2014 年 来, 在 教 育 主 管 部 门 的 关 怀 指 导 下, 在 学 校 党 政 班 子 的 正 确 领 导 下, 广 大 师 生 员 工 团 结 一 心, 按 照 国 家 中 长 期 教 育 改 革 和 发 展 规 划 纲 要 和 教 育 部 对 办 应 用 型 本 科 的 要 求, 深 入 贯 彻 落 实 学 校

Detaljer

江 小 说 中 的 南 京 大 屠 杀 与 民 族 国 家 观 念 表 达 究 大 致 采 取 个 案 分 析 以 解 读 叙 述 策 略 等 角 度 切 人 讨 钗 和 哈 金 南 京 安 魂 曲 关 时 代 相 关 作 者 来 自 多 个 国 家 作 两 部 小 说 为 例 从 直 面 历 史

江 小 说 中 的 南 京 大 屠 杀 与 民 族 国 家 观 念 表 达 究 大 致 采 取 个 案 分 析 以 解 读 叙 述 策 略 等 角 度 切 人 讨 钗 和 哈 金 南 京 安 魂 曲 关 时 代 相 关 作 者 来 自 多 个 国 家 作 两 部 小 说 为 例 从 直 面 历 史 对 小 说 中 的 南 京 大 屠 杀 与 民 族 国 家 观 念 表 达 + 李 永 东 摘 要 南 京 大 屠 杀 是 中 外 战 争 史 上 骇 人 听 闻 的 暴 虐 事 件 作 为 创 作 题 材 然 目 前 关 于 南 京 大 屠 杀 的 文 学 研 究 却 相 当 薄 弱 还 不 少 作 家 以 之 停 留 单 个 作 品 分 析 的 阶 段 因 此 有 必 要 从 民 族 国 家 观

Detaljer

20187 2018 2018 20183 2018 1 5 2 1 1 1 2 83335660 2 2018 2018 6 19 3 2018 JGZD18_001 JGZD18_002 JGZD18_003 JGZD18_004 JGZD18_005 JGZD18_006 JGZD18_007 JGZD18_008 JGZD18_009 JGZD18_010 JGZD18_011 JGZD18_012

Detaljer

未完成的追踪(提纲)

未完成的追踪(提纲) 87 51 1993 11.19 CHICCO 1989 1993 11 19 400 87 51 200 CHICOO 1 1993 95 1998 1999 6 97 20 5 6 14 6 8 11 18 / 45 27 5 2 2000 5 / 12 / 30 5 8 7 8 22 / 27 10 6 40 27 ( ) 1999 7 ( ) 4 X 92 95 -- 64.7% 3 25

Detaljer

" ) * #%$ # " " " " "! " " " " " ##$ # " )! % #+$ " " & "! ( #($ " #!$ #"! ", % #-$!" # $ " "

 ) * #%$ #   !   ##$ # )! % #+$  & ! ( #($ #!$ #! , % #-$! # $ #$$% " " " " " "!&$!#$!#!!$!!!$$!$ $( %)!$#!&* #+ )+!#+ &#+ "!(, -./01 2/03 405./01./01 6 2/07 2/08./9?( ; - 408./9, 4: ; 2

Detaljer