HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget"

Transkript

1 MØTE NR. 1/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Fra kl.: til kl TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Randi S. Pedersen AP, leder Stig Gunnar Lyngmo AP Reidar Holmgren KOBL Tor Myrseth KSL Klarte ikke å skaffe vararepr. for Ellen Johansen KrF Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: PROTOKOLL: TILLEGGSSAK: Per Stensøy, teknisk sjef Kai-Hugo Knutsen, fung. leder for plan og næring Rita L. Mathisen, konsulent landbruk Kai Hugo Knutsen KOBL - gyldig forfall Ingunn Torbergsen KSL - Per Andersen AP - Ellen Johansen KrF - møtte ikke hadde tatt feil av dato. Det framkom ingen merknader til innkalling og saksliste. Protokoll fra møte godkjent. Følgende tilleggssak ble enstemmig vedtatt tatt opp til behandling: Sak 20/06 Regulering av Skaiditun hyttefelt 1. gangs behandling. BEHANDLEDE SAKER: Fra og med sak 1/06 til og med sak 20/06. UTSKRIFTER:

2 Hovedutskrift er sendt til: Medlemmene, møtende varamedlemmer, kontrollutvalgets medlemmer, omsorg- og oppvekstutvalget til orientering, personal- og økonomiutvalget til orientering, rådmann, ordfører, teknisk sjef, leder for plan og næring, servicekontoret, biblioteket, revisjon, Sagat, Finnmark Dagblad og kommunens hjemmeside.

3 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/06 06/00125 REFERAT - LANDBRUK/NÆRING 0002/06 06/00051 SØKNAD OM TILSKUDD FOR KJØP AV SLÅMASKIN 0003/06 05/01257 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV TRAKTOR 0004/06 05/01156 SØKNAD OM TILSKUDD TIL FISKERIREISEPROSJEKT - "ARCTIC DEEP SEA FISHING" 0005/06 05/01392 SØKNAD PÅ MIDLER TIL GJENNOMFØRING AV NYSKAPNINGSKONFERANSE I HAMMERFEST 0006/06 05/01288 SØKNAD OM EGENKAPITALSTØTTE 0007/06 05/01375 SØKNAD OM FINANSIERING FOR UTARBEIDELSE AV PLANGRUNNLAG FOR MOTTAKSSTASJON I KVALSUND 0008/06 05/01373 SØKNAD OM FORPROSJEKTMIDLER, KONGESNEGLEFISKE 0009/06 06/00141 REFERATSAKER TEKNISK 0010/06 05/00894 RAMMETILLATELSE FOR BYGGING AV BOLIG I KVALSUNDVEIEN 73 OG /06 05/01061 SØKNAD OM TILDELING AV HYTTETOMT 0012/06 05/01328 GNR.14, BNR.40 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM ETABLERING AV BOLIGTOMT STALLOGARGO 0013/06 05/01070 GNR.9, BNR.53 SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSAREAL

4 0014/06 05/00478 KVALSUND HAVN - UTLEGG AV FLYTEBRYGGE 0015/06 04/00555 REGULERINGSPLAN - STALLOGARGO VEST - 2. GANGS BEHANDLING (Innstillingssak til kommunestyret) 0016/06 06/00126 REGULERINGSPLAN FOR STEINBAKKEN SYD 0017/06 05/01322 REGULERINGSPLAN KVALSUND HAVN - OPPSTART 0018/06 04/00790 GNR. 23, BNR. 63 REGULERINGSPLAN "ELVEBAKKEN" OMREGULERING - 2. GANGS BEHANDLING (Innstillingssak til kommunestyret) 0019/06 05/00457 REGULERINGSPLAN - "SEGELNES" GNR. 10, BNR /06 04/01368 REGULERINGS AV SKAIDITUN HYTTEFELT- 1. GANGS BEHANDLING

5 Saksbehandler: Rita L. Mathisen Arkiv: Arkivsaksnr.: 06/ / REFERAT - LANDBRUK/NÆRING Referatsakene tas til orientering. Referatsakene tas til orientering.

6 Saksbehandler: Rita L. Mathisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 06/ / SØKNAD OM TILSKUDD FOR KJØP AV SLÅMASKIN Reidar Svendsen innvilges et tilskudd på 20 %, inntil kr ,- i forbindelse med investering i ny slåmaskin. Tilskuddet belastes primærnæringsfondet kto og utbetales i henhold til Vilkår for støtte fra næringsfond. Reidar Svendsen innvilges et tilskudd på 20 %, inntil kr ,- i forbindelse med investering i ny slåmaskin. Tilskuddet belastes primærnæringsfondet kto og utbetales i henhold til Vilkår for støtte fra næringsfond.

7 Saksbehandler: Hilde Svendsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 05/ / SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV TRAKTOR Karl Hugo Graneng Storvik innvilges ett tilskudd på 10% av kostnadene ex. mva, maksimalt kr ,- for kjøp av ny traktor. Tilskuddet belastes primærnæringsfondet, konto og utbetales i henhold til vilkår for støtte fra næringsfond. Tilskuddet utbetales etter bilag. Innstillingen vedtatt med 3 mot 1 stemme. Karl Hugo Graneng Storvik innvilges ett tilskudd på 10% av kostnadene ex. mva, maksimalt kr ,- for kjøp av ny traktor. Tilskuddet belastes primærnæringsfondet, konto og utbetales i henhold til vilkår for støtte fra næringsfond. Tilskuddet utbetales etter bilag.

8 Saksbehandler: Kai-Hugo Knutsen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 05/ / SØKNAD OM TILSKUDD TIL FISKERIREISEPROSJEKT - "ARCTIC DEEP SEA FISHING Etter en helhetlig vurdering avslår Kvalsund kommune søknaden fra Hammerfest Turist AS om tilskudd til prosjektet Arctic deep sea fishing. Etter en helhetlig vurdering avslår Kvalsund kommune søknaden fra Hammerfest Turist AS om tilskudd til prosjektet Arctic deep sea fishing.

9 Saksbehandler: Kai-Hugo Knutsen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 05/ / SØKNAD PÅ MIDLER TIL GJENNOMFØRING AV NYSKAPNINGSKONFERANSE I HAMMERFEST Hammerfest Næringshage innvilges et tilskudd på kr til gjennomføring av det omsøkte tiltaket. Tilskuddet belastes post og utbetales etter sluttregnskap for konferansen. Hammerfest Næringshage innvilges et tilskudd på kr til gjennomføring av det omsøkte tiltaket. Tilskuddet belastes post og utbetales etter sluttregnskap for konferansen.

10 Saksbehandler: Kai-Hugo Knutsen Arkiv: 243 Arkivsaksnr.: 05/ / SØKNAD OM EGENKAPITALSTØTTE Skaidi Fjellstue AS innvilges et tilskudd på kr som egenkapitalstøtte for deltakelse i det omsøkte prosjektet. Tilskuddet gis i henhold til Vilkår for støtte fra næringsfond, og utbetales etter bilag. 2 stemmer for innstillingen. 2 stemmer i mot. Med leders dobbeltstemme ble innstillingen vedtatt. Skaidi Fjellstue AS innvilges et tilskudd på kr som egenkapitalstøtte for deltakelse i det omsøkte prosjektet. Tilskuddet gis i henhold til Vilkår for støtte fra næringsfond, og utbetales etter bilag.

11 Saksbehandler: Kai-Hugo Knutsen Arkiv: U40 Arkivsaksnr.: 05/ / SØKNAD OM FINANSIERING FOR UTARBEIDELSE AV PLANGRUNNLAG FOR MOTTAKSSTASJON I KVALSUND Barlindhaug Norfico AS innvilges kr ,- som delfinansiering i det omsøkte prosjektet. Det forutsettes at prosjektet fullfinansieres før igangettelse. Tilskuddet gis i henhold til Vilkår for støtte fra næringsfond, og utbetales etter bilag. Tilskuddet belastes post stemmer for innstillingen. 2 stemmer mot. Med leders dobbeltstemme ble innstillingen vedtatt. Barlindhaug Norfico AS innvilges kr ,- som delfinansiering i det omsøkte prosjektet. Det forutsettes at prosjektet fullfinansieres før igangsettelse. Tilskuddet gis i henhold til Vilkår for støtte fra næringsfond, og utbetales etter bilag. Tilskuddet belastes post

12 Saksbehandler: Kai-Hugo Knutsen Arkiv: U40 Arkivsaksnr.: 05/ / SØKNAD OM FORPROSJEKTMIDLER, KONGESNEGLEFISKE Arctic Whelk SUS innvilges et tilskudd på 50 %, maksimalt kr ,- til det omsøkt forprosjektet. Tilskuddet utbetales etter bilag og i henhold til Vilkår for støtte fra næringsfond. Tilskuddet belastes post Stig Gunnar Lyngmo AP fremmet følgende forslag: Saken utsettes til neste møte i utviklingsutvalget. Framsatt forslag, enstemmig vedtatt. Saken utsettes til neste møte i utviklingsutvalget.

13 Saksbehandler: Per Stensøy Arkiv: Arkivsaksnr.: 06/ / REFERATSAKER TEKNISK Referatsakene tas til orientering. Referatsakene tas til orientering.

14 Saksbehandler: Jon Einar Strige/Per Stensøy Arkiv: G/B 8/250 Arkivsaksnr.: 05/ / RAMMETILLATELSE FOR BYGGING AV BOLIG I KVALSUNDVEIEN 73 OG 75 Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 7 gis det dispensasjon fra godkjent reguleringsplan vedtatt for bygging av 2 stk boliger i Kvalsundveien 73 og 75. Som adkomst til tomtene benyttes innregulert avkjørsel ved profil i.h.h.t. reguleringsplan for gang- og sykkelvei. I forbindelse med gjennomføring av tiltaket skal det dokumenteres at Miljøverndepartements retningslinjer T-1442 (Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen) tilfredstilles. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 7 gis det dispensasjon fra godkjent reguleringsplan vedtatt for bygging av 2 stk boliger i Kvalsundveien 73 og 75. Som adkomst til tomtene benyttes innregulert avkjørsel ved profil i.h.h.t. reguleringsplan for gang- og sykkelvei. I forbindelse med gjennomføring av tiltaket skal det dokumenteres at Miljøverndepartements retningslinjer T-1442 (Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen) tilfredstilles.

15 Saksbehandler: Per Stensøy Arkiv: L83 Arkivsaksnr.: 05/ / SØKNAD OM TILDELING OM HYTTETOMT I.h.h.t Plan- og Bygningslovens 7 og 31 gis det ikke dispensasjon til tiltaket, og det gis avslag på søknad om tildeling av hyttetomt i Øvre og Nedre Trangedal hyttefelt, som omsøkt. 2 stemmer for innstillingen. 2 stemmer mot. Med leders dobbeltstemme ble innstillingen vedtatt. I.h.h.t Plan- og Bygningslovens 7 og 31 gis det ikke dispensasjon til tiltaket, og det gis avslag på søknad om tildeling av hyttetomt i Øvre og Nedre Trangedal hyttefelt, som omsøkt.

16 Saksbehandler: Jon Einar Strige Arkiv: G/B 14/40 Arkivsaksnr.: 05/ / GNR.14, BNR.40 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM ETABLERING AV BOLIGTOMT STALLOGARGO Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 7 gis det dispensasjon fra arealplanens krav om utarbeidelse av reguleringsplan før tiltak godkjennes. Med hjemmel i Plan og bygningslovens 93 godkjennes fradelingen av boligtomt fra gnr. 14, bnr. 40 som omsøkt. De endelige tomtegrenser fastsettes av Kvalsund kommune i forbindelse med utarbeidelse av målebrev. Byggesøknad, opparbeidelse av avkjørsel, parkeringsplasser etc. skal være ihht. reguleringsplanforslagets bestemmelser. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 7 gis det dispensasjon fra arealplanens krav om utarbeidelse av reguleringsplan før tiltak godkjennes. Med hjemmel i Plan og bygningslovens 93 godkjennes fradelingen av boligtomt fra gnr. 14, bnr. 40 som omsøkt. De endelige tomtegrenser fastsettes av Kvalsund kommune i forbindelse med utarbeidelse av målebrev. Byggesøknad, opparbeidelse av avkjørsel, parkeringsplasser etc. skal være ihht. reguleringsplanforslagets bestemmelser.

17 Saksbehandler: Jon Einar Strige Arkiv: G/B 9/53 Arkivsaksnr.: 05/ / GNR.9, BNR.53 - SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSAREAL Det gis tillatelse i samsvar med PBL 93 til deling av grunneiendom på gnr 9 bnr 36, for tilleggsareal til gnr 9 bnr 53. Vedtaket forutsetter at : - Tilleggsarealet blir sammenføyd med gnr 9 bnr Tomtegrensenes avstandskrav til eksisterende byggingsmasser ivaretaes. - Omkostningene ved etableringen dekkes av søker/erverver. Det gis tillatelse i samsvar med PBL 93 til deling av grunneiendom på gnr 9 bnr 36, for tilleggsareal til gnr 9 bnr 53. Vedtaket forutsetter at : - Tilleggsarealet blir sammenføyd med gnr 9 bnr Tomtegrensenes avstandskrav til eksisterende byggingsmasser ivaretaes. - Omkostningene ved etableringen dekkes av søker/erverver.

18 Saksbehandler: Per Stensøy Arkiv: L42 Arkivsaksnr.: 05/ / KVALSUND HAVN - UTLEGG AV FLYTEBRYGGE WILLY HOLMGREN OG PEDER HANSEN Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 33 vedtar utviklingsutvalget forbud mot deling og byggearbeid for tiltak nevnt under Plan og bygningslovens 81, 86 a og 93, inntil det er utarbeidet reguleringsplan for Kvalsund havn med omkringliggende områder. Leder fremmet følgende tillegg til innstillingen: Utlagt flytebrygge får ligge uten landgang inntil reguleringsplanen er vedtatt. Tor Myrseth fremmet på vegne av KOBL og KSL følgende forslag: Willy Holmgren og Peder Hansen gis tillatelse til å legge ut flytebrygge i Kvalsund fiskerihavn i henhold til 93 i Plan- og bygningsloven, og i henhold til tillatelse gitt av Kystverket i brev av og brev av VOTERING Først ble innstillingen tatt opp. 2 stemmer for innstillingen. 2 stemmer i mot. Med leders dobbeltstemme ble innstillingen vedtatt. Så ble framsatt forslag ble KOBL/KSL satt opp mot leders tilleggsforslag: 2 stemmer for leders tilleggsforslag. 2 stemmer for KOBL/KSL s forslag. Med leders dobbeltstemme ble leders tilleggsforslag vedtatt.

19 Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 33 vedtar utviklingsutvalget forbud mot deling og byggearbeid for tiltak nevnt under Plan og bygningslovens 81, 86 a og 93, inntil det er utarbeidet reguleringsplan for Kvalsund havn med omkringliggende områder. Utlagt flytebrygge får ligge uten landgang inntil reguleringsplanen er vedtatt.

20 Saksbehandler: Jon Einar Strige/Per Stensøy Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 04/ / REGULERINGSPLAN - STALLOGARGO VEST - 2. GANGS BEHANDLING (Innstillingssak til kommunestyret) Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 27-2 vedtar kommunestyret reguleringsplan for Stallogargo vest med tilhørende bestemmelser datert Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 27-2 vedtar kommunestyret reguleringsplan for Stallogargo vest med tilhørende bestemmelser datert

21 Saksbehandler: Per Stensøy/Jon Einar Strige Arkiv: Arkivsaksnr.: 06/ / REGULERINGSPLAN FOR STEINBAKKEN SYD Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 27-1 vedtar utviklingsutvalget at reguleringsplan for Steinbakken syd med tilhørende bestemmelser datert legges ut til offentlig ettersyn. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 27-1 vedtar utviklingsutvalget at reguleringsplan for Steinbakken syd med tilhørende bestemmelser datert legges ut til offentlig ettersyn.

22 Saksbehandler: Per Stensøy Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 05/ / REGULERINGSPLAN KVALSUND HAVN OPPSTART Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 27-1 vedtar utviklingsutvalget oppstart av reguleringsarbeidet for Kvalsund havn. Reguleringsområdet begrenses i øst av moloen, i sør og vest av RV 94 og i nord av en linje fra ytre ende av moloen på ytre side av fiskerikai og fylling i sjøen til RV94. Reguleringsområdet er inntegnet på vedlagte kart. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 27-1 vedtar utviklingsutvalget oppstart av reguleringsarbeidet for Kvalsund havn. Reguleringsområdet begrenses i øst av moloen, i sør og vest av RV 94 og i nord av en linje fra ytre ende av moloen på ytre side av fiskerikai og fylling i sjøen til RV94. Reguleringsområdet er inntegnet på vedlagte kart.

23 Saksbehandler: Per Stensøy Arkiv: G/B 23/62 Arkivsaksnr.: 04/ / GNR. 23, BNR. 63 REGULERINGSPLAN "ELVEBAKKEN" OMREGULERING - 2. GANGS BEHANDLING (Innstillingssak til kommunestyret) Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 27-2 vedtar kommunestyret reguleringsendring for Elvebakken hyttefelt gnr. 23, bnr. 62 etter plankart datert og reguleringsbestemmelser datert Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 27-2 vedtar kommunestyret reguleringsendring for Elvebakken hyttefelt gnr. 23, bnr. 62 etter plankart datert og reguleringsbestemmelser datert

24 Saksbehandler: Jon Einar Strige/Per Stensøy Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 05/ / REGULERINGSPLAN - "SEGELNES" GNR. 10, BNR. 66 Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 27-1 vedtar utviklingsutvalget at reguleringsplan for Segelnes gnr. 10, bnr. 66 legges ut til offentlig ettersyn med følgende endringer: 1. Hyttetomtene skal reduseres til 1000 m2. Det settes som krav at disse skal fradeles, og skilles ut som egne enheter. 2. Reguleringsbestemmelsene skal inneholde følgende tilleggsbestemmelser: a. Det settes forbud mot inngjerding av hyttetomtene. b. I forbindelse med byggesøknaden skal det fremlegges profiler som viser tiltakets terrengtilpassing. c. Før tiltak kan godkjennes skal det utarbeides vann-, avløps- og elektrisitetsplan for området. d. Det tillates ikke ført luftstrekk for strøm inn i området. e. Skulle det under arbeid i marken komme fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Finnmark fylkeskommune.

25 Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 27-1 vedtar utviklingsutvalget at reguleringsplan for Segelnes gnr. 10, bnr. 66 legges ut til offentlig ettersyn med følgende endringer: 1. Hyttetomtene skal reduseres til 1000 m2. Det settes som krav at disse skal fradeles, og skilles ut som egne enheter. 2. Reguleringsbestemmelsene skal inneholde følgende tilleggsbestemmelser: a. Det settes forbud mot inngjerding av hyttetomtene. b. I forbindelse med byggesøknaden skal det fremlegges profiler som viser tiltakets terrengtilpassing. c. Før tiltak kan godkjennes skal det utarbeides vann-, avløps- og elektrisitetsplan for området. d. Det tillates ikke ført luftstrekk for strøm inn i området. e. Skulle det under arbeid i marken komme fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Finnmark fylkeskommune.

26 Saksbehandler: Per Stensøy Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/ / REGULERINGS AV SKAIDITUN HYTTEFELT 1. GANGS BEHANDLING Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 27-1, 2. ledd vedtar utviklingsutvalget at reguleringsplan for Skaiditun hyttefelt datert , med tilhørende bestemmelser datert legges ut til offentlig ettersyn. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 27-1, 2. ledd vedtar utviklingsutvalget at reguleringsplan for Skaiditun hyttefelt datert , med tilhørende bestemmelser datert legges ut til offentlig ettersyn.

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.07.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.01.2005 Utsatt til 27.01.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 Randi Pedersen AP, leder Ingunn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 2/2006 Møtested: Rådhuset Møtedato : 14.03.2006 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 2/2005 Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.03.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. Andre): Forfall: MERKNADER: Randi

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 4/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.06.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 14.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Randi S. Pedersen AP, leder Per Andersen AP Ellen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 31.01.2007 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 13.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.06.2007 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 15.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.11.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.09.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Randi S. Pedersen AP, leder Per Andersen AP Ellen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.03.2007 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 14.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.11.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 9/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Skaidi hotell Møtedato: 15.05.2008 Tid: Fra kl.: 16.00 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.09.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 14.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.04.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Randi S. Pedersen AP, leder Per Andersen AP Ellen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2007 Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.12.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: (På grunn av uvær utgikk møtet 19.12.07, ny møtedato 28.12.07) Innkalte: Funksjon

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.10.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Randi S. Pedersen AP Willy

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.04.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.09.2007 Tid: Fra kl.: 18.05 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.02.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: SAKSLISTE:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 4/2008 Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.06.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.10.2010 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 16.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget HOVEDUTSKRIFT Møte nr. 4/2005 Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.06.2005 Tid: Fra kl.: 09.30 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Magne Medlie KrF, varaordfører Randi S. Pedersen AP Ingunn Torbergsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 8/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.11.2008 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 16.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådmann Møtedato: 29.07.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.10.2006 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Medlem Magne Medlie

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen Nestleder Ingar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.04.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 18.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Tor Arvid

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.04.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Gyldig forfall

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 14.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Tor Myrseth

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.09.2006 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Magne Medlie KrF Willy

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 8/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.11.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.11.2007 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen SV Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.03.2006 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: Ragnar Olsen AP,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 5/2013 Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Møtedato: 02.09.2013 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl. 13.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Leder Randi Solli

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 7/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.10.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.05.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.30 TIL STEDE PÅ MØTET:AP Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.07.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 18.25 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2009 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.05.2006 Tid: Fra kl.: 18.15 - til kl. 19.17 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Ragnar Olsen AP, ordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.05.2013 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.03.2013 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.03.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

SETTEVARAORDFØRER: Randi Solli Pedersen AP ble enstemmig valgt som settevaraordføer

SETTEVARAORDFØRER: Randi Solli Pedersen AP ble enstemmig valgt som settevaraordføer MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Miljøbygget Møtedato 20.02.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Vararepresentanter Ordfører Ragnar Olsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.06.2006 Tid: Fra kl.: 12.30 - til kl. 15.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: ORIENTERING:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 1/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.06.2013 Tid: Fra kl.: 09.30 - til kl. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.06.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.09.2010 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 10.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen SV Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.2014 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 11:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.09.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Tor Arvid

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 10/2011 Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.11.2011 Tid: Fra kl.: 11.30 - til kl. 15.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.11.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: TILLEGGSSAKER:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget. 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget. 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15 MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato : 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Medlem Magne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 9/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.09.2010 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2007 HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 12/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.25 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2011 HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 05.12.2011 Tid: Fra kl.: 08.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.09.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Forfall T Leder Randi Solli Pedersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 5/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.06.2009 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 3/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.03.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/08 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Ragnar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 4/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 09.10.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Ragnar Olsen AP Randi Solli Pedersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.04.2005 Utsatt til 2.5.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.08.2012 Tid: Fra kl.: 17.00 - til kl. 18.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 2/2006 Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.05.2006 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 14.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Anne Grete Johansen AP

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 9/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.12.2014 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 11:40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.02.2005 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Johnny Stenersen AP, leder Magne Medlie KrF Anne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.11.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.06.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 6/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2014 Tid: Fra kl.: 11:00 - til kl.: 14:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 12/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 21.12.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Ragnar Olsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato 26.04.2012: Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 13.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar Olsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2005 Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 08.11.2005 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 14.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Ragnar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.11.2009 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 10.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon avn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen SV Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.02.2008 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen SV Gyldig forfall

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.08.2005 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 14.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: PROTOKOLL:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.02.2013 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Partsammensatt

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Partsammensatt MØTE NR. 4/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.04.2009 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.55 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon avn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 1/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte torsdag den 16.02.2006 kl. 09.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom du ikke kan

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2017 HOVEDUTSKRIFT Møtested: kommunestyresalen, Kvalsund rådhus Møtedato: 23.03.2017 Tid: Fra kl.10:00 til kl.13.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/11 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.02.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 2/2008 Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.04.2008 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Harald Bredesen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 5/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2010 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.09.2008 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.06.2014 Tid: Fra kl.: 09:00 - til kl. 13.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.11.2006 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johnny Stenersen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.10.2012 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR.2/2018 HOVEDUTSKRIFT Møtested: kommunestyresalen, Kvalsund rådhus Møtedato: 01.03.2018 Tid: Fra kl. 10:00 til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.02.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 10.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen, SV Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2017 HOVEDUTSKRIFT Møtested: kommunestyresalen, Kvalsund rådhus Møtedato: 11.05.2017 Tid: Fra kl. 10:00 til kl. 12:55 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 4/2015 Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.04.2015 Tid: Fra kl.: 12:00-00:00 - til kl. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2016 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.01.2016 Tid: Fra kl.: 10:00 til kl. 13:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 6/2016 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.08.2016 Tid: Fra kl.: 10:10 til kl.: 12:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Terje Wikstrøm, AP FO Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.06.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 6/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.12.2009 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 09.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon avn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen SV Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.06.2015 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 12:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen Nestleder

Detaljer