Vedlegg. Beskrivelse av tiltak i 2004 Program for digital kompetanse. Beskrivelse av tiltak i

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg. Beskrivelse av tiltak i 2004 Program for digital kompetanse. Beskrivelse av tiltak i 2004 43"

Transkript

1 Vedlegg Program for digital kompetanse 43

2 Infrastruktur HØYKOM-Skole Programmet HØYKOM-Skole ble etablert høsten 2002 som en del av HØYKOMprogrammet for å stimulere skolene til å tilknytte seg bredbåndsnett og ta i bruk pedagogiske bredbåndsanvendelser. Programmet er en tilskuddsordning, hvor primært skoleeiere kan søke om støtte. HØYKOM-Skole skal bidra til at alle skoler får mulighet til å utnytte bredbånd i læringsarbeidet gjennom støtte til infrastruktur, utvikling av innhold og tjenester og økt samhandling mellom skoler. HØYKOM-Skole videreføres fra UFD har gitt et tentativt tilsagn om at HØYKOM-Skole skal videreføres også i Tidsramme: Oppstart Årlige utlysninger avhenger av budsjettrammen. Medspillere: Skoleeiere kommuner og fylkeskommuner, skoler, samt private skoleeiere Operatør: Norges forskningsråd Internett: FEIDE FEIDE (Felles Elektronisk Identitet for UH-sektoren) er et prosjekt som skal utarbeide et system for pålitelige persondata, sikker identifikasjon av brukere av nett-tjenester og tildeling av rettigheter. Utgangspunktet for FEIDE er behovet for å etablere felles elektronisk identitet for brukere på universiteter og høgskoler. Målsettingen er å få FEIDE-løsninger fullt integrert i alle applikasjoner og systemer i denne sektoren. FEIDE har en egen aktivitet for kort og korttjenester, der hensikten er å koordinere mulig bruk av kort som lagringsmedium for elektronisk identitet. FEIDE er planlagt videreført som prosjekt i Etableringen av FEIDE som en permanent driftsorganisasjon i 2005 skal vurderes nærmere i Tidsramme: Medspillere: Universiteter, høgskoler Operatør: UNINETT Internett: FEIDE for grunnopplæringen FEIDE-løsninger i grunnopplæringen innebærer blant annet en forenkling av skolehverdagen for lærere og elever samt kostnadsbesparelser for skoleeier. Dette prosjektet er rettet mot skoler i grunnopplæringen i 2004 og har som mål å skaffe et erfaringsgrunnlag for å vurdere om FEIDE skal innføres i storskala i perioden

3 Tidsramme: 2004 Medspillere: UNINETT, Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) v/uio, skoler, skoleeiere kommuner og fylkeskommuner samt private skoleeiere Operatør: UNINETT ABC Internett: SOLID veiledningssenter Kompetanseprogrammet SOLID (Skoler og lokalmiljø i digital utvikling) hadde i 2003 som mål å gjøre et utvalg universiteter og høgskoler i stand til å bistå skoleeiere i sitt omland med bygging og utvikling av bredbåndsnett, nettverksdrift og IKT-tjenester til grunn- og videregående skoler. I 2004 vil SOLID-veilederne danne et kompetansenettverk som går aktivt ut til skoleeiere i sine nærområder. SOLID-veilederne vil også betjene en veiledningstelefon. Målet er å informere, synliggjøre og sette fokus på fremtidige tekniske løsninger til grunn- og videregående skoler i regionene. Tidsramme: Oppstart 2004 Medspillere: 11 høgskoler og et universitet er med i ordningen Operatør: UNINETT ABC Internett: Prosjekt Anbefalinger og veiledninger Erfaringer viser at mangel på gode driftsløsninger og personell med innkjøps- drifts- og bestillerkompetanse hos skoleeier er en hindring for implementering av IKT i skolen. UNINETT ABC startet i 2003 en prosess med å utvikle anbefalinger for forskjellige drifts-, nett- og bredbåndsløsninger, for å for å øke skoleeieres og skolelederes mulighet til å foreta fornuftige valg i slike spørsmål. En rekke anbefalinger er under utarbeidelse, og en ekstern arbeidsgruppe som skal arbeide med tilrettelegging for målgruppen vil bli opprettet. I 2004 skal anbefalinger og faktaark utvikles innen en rekke fagområder. Dette materialet vil bli publisert på Internett, og formidles gjennom SOLID-nettverket. Tidsramme: Medspillere: Skoleledere, skoleeiere kommuner og fylkeskommuner, samt private skoleeiere Operatør: UNINETT ABC Internett: 45

4 Ressurssparing for skolene med åpen kildekodeløsninger Prosjektet SkoleLinux hevder at å benytte fri programvare i skolen vil medføre omfattende gevinster både økonomisk og samfunnsmessig. Med fri programvare menes programvare som utvikles på verdensbasis som såkalt open source. Dette betyr at kildekoden er fritt tilgjengelig for alle. Med slike løsninger er brukeren ikke bundet til en enkelt leverandør som så har bindinger for videre- og/eller supplerende kjøp og bruk. I 2004 vil Program for digital kompetanse støtte arbeidet med åpne kildekodeløsninger gjennom prosjekter som innhenter erfaringer om bruk og utvikling av driftsløsninger. Tidsramme: 2004 Medspillere: Læringssenteret/Utdanningsdirektoratet, Skoleeiere kommuner og fylkeskommuner, samt private skoleeiere Operatør: SkoleLinux Internett: Utdanning.no Utdanning.no er en nettportal opprettet av UFD i 2003 som samler nettbasert informasjon, digitale læringsressurser og tjenester knyttet til hele utdanningssektoren. Portalen ble først lansert for høyere utdanning våren 2003, og relansert i fullskala med innhold for alt fra grunnopplæringen til voksnes læring 1. september Hovedoppgaver i 2004 relatert til infrastruktur: Etablering av permanent redaksjon fra et samarbeid mellom Læringssenteret/Utdanningsdirektoratet, Norgesuniversitetet og Vox med lokalialisering ved Universitetet i Tromsø. Utvikling av delingsteknologi for eksport og import av innhold mellom andre offentlige portaler. Tidsramme: Lansert 2003, permanent fra 2004 Medspillere: UiT, Norgesuniversitetet, Vox, Læringssenteret/Utdanningsdirektoratet, offentlige og private innholdsleverandører/samarbeidspartnere Operatør: Utdanning.no ved permanent redaksjon Internett: 46

5 Kompetanseutvikling Lærende nettverk Lærende nettverk er et nytt prosjekt som starter i 2004 med skoler/skoleledere, lærerutdanningene og skoleeiere som målgrupper. Gjennom kunnskapsdeling og kunnskapsutvikling i lærende nettverk skal disse aktørene bevisstgjøres og kvalifiseres slik at IKT i større grad tas i bruk i læringsarbeidet der det gir faglig og pedagogisk merverdi. Lærende nettverk bygger videre på og kopler erfaringer fra satsinger som PLUTO (Program for LærerUtdanning, Teknologi og Omstilling) og PILOT (Prosjekt for Innovasjon i Læring, Organisering og Teknologi). Skolene som inviteres skal være en blanding av innovative IKT-skoler som for eksempel har deltatt i PILOT, PLUTO, ENIS eller andre nettverk, praksisskoler knyttet til lærerutdanningen samt skoler som ikke har deltatt i IKT-nettverk av noe slag og som er motiverte for IKT-satsing. Lærer-utdanningen skal lede nettverkene. Tidsramme: Medspillere: Lærerutdanningen, skoler, skoleledere, Fylkesmennenes utdanningsavdelinger, skoleeiere kommuner og fylkeskommuner samt private skoleeiere, andre UH/FoU-miljøer, Vox, aktuelle voksenopplæringsaktører, Fylkeskommunens næringsavdelinger Operatør: Læringssenteret/Utdanningsdirektoratet Oppfølging av LærerIKT LærerIKT er utviklet som et nettbasert etterutdanningsopplegg der lærere i grunn- og videregående skole skal få økte IKT-ferdigheter samt øvelse i praktisk-pedagogisk bruk av IKT. Opplegget forutsetter samarbeid mellom lærere, samt utvikling av konkrete undervisningsopplegg med IKT som sentralt verktøy, under veiledning fra høgskoleansatte. En evaluering av LærerIKT avsluttes i mars UFD vil avvente evalueringen før det tas beslutning om videre satsing når det gjelder IKT-rettet etterutdanning for lærere. I 2004 skal likevel det materialet som ble utviklet gjennom deltagelsen av LærerIKT tilgjengeliggjøres i samarbeid med Læringssenteret /Utdanningsdirektoratet og Skolenettet. Tidsramme: Treårig utviklingsprosjekt fra 2001 avventer evaluering. Medspillere: Læringssenteret/Utdanningsdirektoratet, Grunn- og videregående skoler, høgskoler, skoleeiere Operatør: Høgskolen i Agder Internett: 47

6 Digitale læringsressurser, læreplaner og arbeidsformer Utdanning.no Utdanning.no er en nettportal initiert av UFD i 2003 som samler nettbasert informasjon, digitale læringsressurser og tjenester knyttet til utdanning på tvers av sektoren. Portalen ble først lansert for høyere utdanning våren 2003, og relansert i fullskala med innhold for alt fra grunnopplæringen til voksnes læring fra 1. september Foreløpig er to plattformer for digitale læringsressurser etablert og et tredje, Markedsplassen er under utarbeidelse: Ressursverkstedet er en delingsdatabase hvor lærere og andre kan publisere egne undervisningsopplegg som er fritt tilgjengelig for alle. Læringsressurser er en base for alle typer digitale læringsressurser. Disse er kategorisert og kvalitetssikret av redaksjonen for Utdanning.no. Markedsplassen vil være en del av Utdanning.no for kommersielt produserte betalingsressurser. Utdanning.no samarbeider med IKT Norge for å etablere denne tjenesten. Tidsramme: Lansert 2003, permanent fra 2004 Medspillere: UiT, Norgesuniversitetet, Vox, Læringssenteret/Utdanningsdirektoratet, offentlige og private innholdsleverandører/samarbeidspartnere Operatør: Utdanning.no ved permanent redaksjon Internett: Digitale læremidler / Utvikling av digitale læringsressurser Det er utviklet en rekke digitale læremidler i regi av Læringssenteret innenfor prioriterte fagområder som matematikk, naturfag, norsk, engelsk og samfunnslære. Disse læremidlene er produsert av forskjellige profesjonelle aktører innenfor dette markedet. Det er i tillegg satt i gang to FoU-prosjekter som skal se på modeller for utvikling av digitale læringsressurser, samt utviklet en multimediebase bestående av gratis, opphavsrettsklarert innhold (bilder, lyd, video og animasjoner) til bruk i elever og læreres læringsarbeid. En strategi for digitale læringsressurser er under utarbeidelse og vil være avgjørende for hvordan arbeidet med digitale læremidler vil være i 2004 og framover. Tidsramme: Medspillere: Private og offentlige innholdsprodusenter, forlag, skoler med flere Operatør: Læringssenteret/Utdanningsdirektoratet Internett: IKT i samisk utdanning På grunn av mangel på løsning for samiske fonter har utviklingen av digitale læremidler på samisk blitt forsinket. For å bøte på dette ble det i 2003 igangsatt et prosjekt i 48

7 samarbeid med Sametinget. Departementet har gitt støtte til Sametinget for å stimulere bruken av IKT i samisk utdanning, særlig med fokus på utvikling av et samisk skolenett og digitale læremidler på samisk. I kontraktene med aktørene som utvikler digitale læringsressurser i samarbeid med/støttet av Læringssenteret, er det sikret en rett til å få ressursene oversatt til samisk til kostpris. Tidsramme: Medspillere: Læringssenteret/Utdanningsdirektoratet, skoler Operatør: Sametinget Internett: estandard estandard prosjektet ble igangsatt i januar Målet for prosjekter er å etablere et nettverk av aktører innenfor utdanningssektoren for å fremme arbeidet med standarder i utvikling av teknologistøttede læringsaktiviteter. Prosjektet skal sette standardisering av elæring på dagsorden for relevante utdanningsmiljøer i Norge. Internasjonalt standardiseringsarbeid på området skal formidles til et nettverk av interessenter som bygges opp både innen offentlig og privat virksomhet. Prosjektet skal ha særlig fokus på standardiseringsforslag som kan bidra til å realisere målsettingene for nettportalen Utdanning.no. Prosjektet retter oppmerksomheten mot læringsteknologi, pedagogikk og tilrettelegging for ulike brukerkulturer. Tidsramme: Medspillere: Læringssenteret/Utdanningsdirektoratet, ITU, Universiteter og høgskoler, Norgesuniversitetet, International Organization for Standatization (ISO) med flere Operatør: Høgskolen i Oslo Internett: Et forum for samarbeid mellom det offentlige og det private næringsliv UFD vil i 2004 opprette et samarbeidsforum mellom det offentlige og det private næringsliv for å drøfte aktuelle kommersielle tema og utfordringer knyttet til Program for digital kompetanse og de ulike satsingsområdene. Forumet skal fungerer som en diskusjonsarena med tanke på å konkretisere samarbeid mellom offentlige og private aktører. Tidsramme: Mulige medspillere: bedrifter, interesseorganisasjoner, Læringssenteret/ Utdanningsdirektoratet, skoleeiere, KS, Norges forskningsråd, UH-miljøer m.fl. Operatør: UFD 49

8 Operasjon Miner va Prosjektet har som formål å motivere unge jenter til i større grad velge realfag og dermed kvalifisere seg til teknologistudier. Prosjektet har som målsetting å styrke realfag og teknologiske fag gjennom hele det 13-årige skoleløpet, og i særlig grad bidra til at jentene får positiv holdning til disse fagene. Undervisningen på deltakerskolene legges opp slik at jenter blir motiverte for faget, føler at de lykkes og derved får økt selvtillit. Det satses på elevaktivitet, forståelse og engasjement. Jentene får også mulighet til å møte positive rollemodeller, gjennom at kvinner med naturvitenskap og teknologi som fagfelt fungerer som mentorer. Tidsramme: Internasjonalt prosjekt fra 1988, norsk fra Videreføres Operatør: Læringssenteret/Utdanningsdirektoratet Medspillere: Universiteter, teknisk-industrielle forskningsinstitutter, næringsliv, skoler Internett: (Operasjon Minerva Vest-Norge) (Operasjon Minerva Midt-Norge) Skolenettet.no Skolenettet.no er en nettportal for grunnopplæringen som retter seg mot både elever, lærere, foreldre og andre som er interessert i skole og læring. Skolenettet har som mål å fremme bruk av IKT i skolesektoren, og inneholder en mengde kvalitetssikrede digitale læringsressurser for skolens fagområder samt nyhetsstoff, læreplaner og fagstoff. Skolenettet har en rekke underliggende nettsteder og innholdsområder. Det er i 2003 inngått et samarbeid mellom Skolenettet.no og Utdanning.no som videreutvikles i Skolenettet drives av Læringssenteret. Det skal i 2004 vurderes hvordan de ulike portalene i utdanningssektoren kan samordnes. Tidsramme: Under vurdering Operatør: Læringssenteret/Utdanningsdirektoratet Medspillere: Skoler, Utdanning.no Internett: Internasjonalt samarbeid Midler avsatt til internasjonalt samarbeid er hovedsakelig ment å dekke medlemsavgift og norsk støtte til kontoret i Brussel for European Schoolnet EUN. Norge deltar også i samarbeidet omkring Nordisk skolenett 75. I tillegg er det satt av noe midler til norsk operatør for EU s nye elæringsprogram

9 Det europeiske skolenettet er en sammenslutning av utdanningsmyndigheter i 26 europeiske land. Læringssenteret møter fast i styringsorganer for EUN Consortium og EUN Partnership, og i Policy Innovation Committee. Norge deltar i følgende EUNtilknyttede prosjekter: ENIS: European Network of Innovative Schools nasjonalt og Europeisk nettverk for kunnskapsbygging og erfaringsdeling omkring IKT og læring. Valnet: European Schoolnet Validation Networks of Excellence er et prosjekt innenfor EUs IST-program. Valnet skal bidra til kunnskapsdannelse omkring innovasjon og forutsetninger for morgendagens skole. ENIS-nettverket fungerer som testskoler. Spring Day: Prosjekt for å stimulere til økt bevissthet blant elever omkring europeiske spørsmål, spesielt relatert til demokrati, utviklingen av en europeisk grunnlov og utvidelsen av EU. ALOHA et delvis EU-finansiert prosjekt i forlengelsen av Celebrate. Hovedfokus i prosjektet er på modifisering, integrering og gjenbruk av læringsobjekter med utgangspunkt i et konstruktivistisk læringssyn. Prosjektkoordinator er EUN. Av andre partnere kan nevnes; Finland, Ungarn, Italia og Israel. Prosjektet har et budsjett på ca Euro hvorav ca. 55% dekkes av EU. Prosjektstart er september elearning Awards: Årlig europeisk konkurranse for digitale læringsressurser. EUN har dessuten signalisert videreføring av siste års nettkampanjer for erfaringutveksling og synliggjøring av lokalt utviklede læringsressurser. Tidsramme: Foreløpig uavklart Medspillere: EU kommisjonen, European Schoolnet, Skoler i og utenfor Norge Operatør: Læringssenteret/Utdanningsdirektoratet Internett: (Spring day) (ENIS) (Valnet) (Celebrate) IKT i voksnes læring: Data på lett norsk (arbeidstittel) er en videreføring av DILLA, i form av et selvstartende opplæringsprogram på CD rom. Programmet skal gi begynner opplæring i IKT for målgruppene: voksne med lese- og skrivevansker og voksne med norsk som fremmedspråk. Utviklingen av opplæringsprogrammet må ferdigstilles mai 2004, og en testversjon foreligger januar Programmet vil være en videre utvikling av Dilla din tur, tilrettelagt for målgruppene. Tidsramme: Operatør: Vox Internett: IKT i norskopplæringen for voksne innvandrere (INOVI) er et prosjekt som tar i bruk ulike IKT-modeller i norskopplæringen for voksne innvandrere i kommuner over hele landet. 51

10 Tidsramme: Prosjekt Den fleksible student er et forskningsprosjekt som styres av VOX. Prosjektet tar for seg hvordan den voksne deltidsstudenten opplever studiesituasjonen, sett i lys av forpliktelser i forhold til arbeid, hjem, økonomi osv. Operatør: Vox Medspillere: Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Agder Tidsramme: Pedagogisk utviklingsarbeid i de frittstående fjernundervisningsinstitusjonene. Midlene skal tildeles etter søknad fra de frittstående fjernundervisningsinstitusjonene. Inntil kr. fra tilskuddsordningen kan knyttes til arbeid med søknadsvurdering. Tidsramme: løpende Seniornett har som formål å fremme eldres deltagelse i informasjonssamfunnet ved å sette i gang klubber og etablere ulike former for nettbaserte og fysiske møteplasser hvor eldre kan møtes for å få IT opplæring. Tidsramme: løpende Operatør: Seniornett Internett: IKT og funksjonshemmede Tiltak på dette området har vært omtalt i blant annet Regjeringens handlingsplan enorge 2005 og Stortingsmelding nr. 40 ( )Nedbygging av funksjonshemmende barrierer. Tiltak som retter seg mot elever og studenter med særskilte behov, blir videreførte. For elever med særskilte behov prøves det ut nyere språkteknologi (taletjenester m.m.), blant annet i utviklingen av lydbøker, læremidler og i tilbud om opplæring. Tidsramme: 2004 Medspillere: Statens råd for funksjonshemmede Operatør: UFD og Læringssenteret Puggandplay Puggandplay er en TV- og nettsatsing for barn og unge mellom 9 og 13 år. Faglærere og lærerstudenter fra Høgskolen i Hedmark som svarer på spørsmålene som kommer inn, innen fagområder som matte, naturfag, norsk og samfunnsfag. Puggandplay er utviklet med støtte av og i samarbeid med UFD og NRK. Tidsramme:

11 Medspillere: NRK Operatører: fabelaktiv as - TV-produksjonsselskap, Apropos Internett as - Internett konsulentselskap, Høgskolen i Hedmark Internett: Kursdatabase for all høyere utdanning Utvidelse av kursdatabase til Utdanning.no til å omfatte all høyere utdanning. Prosjektet må sees i sammenheng med Utdanning.no Tidsramme: 2004 Medspiller: Utdanning.no Operatør: Norgesuniversitetet Internett: 53

12 Forskning og utvikling ITU ITU Forsknings- og kompetansenettverket for IT i utdanning ble opprettet som et prosjekt i Prosjektet ble avsluttet og evaluert i Evalueringen slo fast at ITU spiller en svært viktig nettverks- og formidlingsrolle og har gitt mange viktige bidrag til forskning og utvikling. Derfor ble det bestemt at ITU fra 2004 etableres som en nasjonal faglig enhet under det Utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. ITU vil også i fremtiden være fremtredende operatør for FoU innenfor UFDs IKT satsing. I henhold til mandatet vil ITU i 2004 ha oppgaver knyttet til en rekke oppgaver: Nærmere avklaring og bruksretting av begrepet digital kompetanse gjennom utredninger Videreføring av oppstartede aktiviteter som ITU Monitor, Digitale læringsarenaer, IKT-ABC for skoleledere, evaluering av IKT i flerkulturelle skoler i Oslo indre øst, sluttrapport fra følgeforskningen i PILOT, sluttrapport fra PLUTO-prosjektet Ulike formidlings- og nettverksoppgaver Forprosjekt om nasjonal (effekt)studie om IKT, læringsutbytte og læringsstrategier. ITU har fått i oppdrag fra UFD å utarbeide rammene for en norsk variant av den engelske ImpaCT2 76 undersøkelsen. Forprosjektet vil avsluttes våren Målet for forprosjektet vil være å utvikle design og metode for et hovedprosjekt som skal settes ut på anbud. Tidsramme: Oppfølging av SITES SITES (Second Information Technology in Education Study) 2005 er en oppfølging av et internasjonalt forskningsprosjekt (SITES Modul 1 og 2) hvor 28 land deltok. Formålet var å se på hvordan IKT kvalitativt påvirker undervisningen. I SITES 2005 fokuseres det på trender fra Modul 1 og 2. I tillegg er det under avklaring en mer FoU-rettet modul for å se på hvordan IKT kan evalueres i en faglig sammenheng, dvs. IKT brukt både i fag og IKT som verktøy for problemløsning. Tidsramme: Tidsramme: ITU som prosjekt ble etablert 1997, nasjonal faglig enhet ved UiO fra 2004 Medspillere: UV-fakultetet ved Universitet i Oslo, internasjonale forskningsinstitusjoner, andre FoU-miljøer Operatør: ITU Internett: Nasjonal (effekt)studie om IKT, læringsutbytte og læringsstrategier Hovedprosjekt Dette er en oppfølging av et forprosjekt i regi av ITU ( se over). Formålet med studien er å undersøke elevers læringsutbytte ved bruk av IKT. Studien vil utgjøre en sentral del av 54

13 kunnskapsgrunnlaget for Program for digital kompetanse. Studien vil bestå av både kvantitative og kvalitative komponenter. Tidsramme: Medspillere: UNINETT ABC, Læringssenteret og andre relevante aktører Operatør: Avgjøres etter anbud. KUL - Program for Kunnskap, utdanning og læring - Modul for IKT og læring Innenfor rammen av handlingsplanen IKT i norsk utdanning ble det bevilget penger til en egen modul for IKT i det nye utdannings- og forskningsprogrammet Kunnskap, utdanning og læring som administreres av Norges forskningsråd. Målet for denne modulen er å styrke kompetansen i norsk utdanningsforskning innenfor IKT og læring. Foreløpig har fire nye prosjekter mottatt støtte fra dette programmet. Tidsramme: Medspillere: Ulike FoU-miljøer Operatør: Norges forskningsråd Internett: Utredning om tilstanden for digital kompetanse i UH-sektoren Det er behov for å iverksette et utredningsprosjekt som gir bedre innsikt i tilstanden knyttet til digital kompetanse i UH-sektoren. Tidsramme: Medspillere/aktører: Ulike universiteter og høgskoler Operatør: Norgesuniversitetet Program for digital kompetanse programbeskrivelse 55

Rapport om Forskning og utvikling innen e-læring. Fagforum for FoU ved Nettverksuniversitetet 2004-2005.

Rapport om Forskning og utvikling innen e-læring. Fagforum for FoU ved Nettverksuniversitetet 2004-2005. Rapport om Forskning og utvikling innen e-læring. Fagforum for FoU ved Nettverksuniversitetet 2004-2005. Utviklet av: Hugo Nordseth, Høgskolen i Nord-Trøndelag (leder) Arne Breistein og Morten Lindeland,

Detaljer

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Program for digital kompetanse 2004-2008 - programbeskrivelse 1 Program for digital

Detaljer

Per Hetland og Inge Ramberg. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering. NIFU skriftserie nr.

Per Hetland og Inge Ramberg. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering. NIFU skriftserie nr. Per Hetland og Inge Ramberg Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering NIFU skriftserie nr. 13/2003 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 Senter for IKT i utdanningen. 1. Leders beretning 6

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 Senter for IKT i utdanningen. 1. Leders beretning 6 Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 4 Senter for IKT i utdanningen INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Leders beretning 6 2. Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Senterets virksomhetsmål i 2014 8 2.1 Organisering

Detaljer

Notat. Til: UFD Fra: Fagråd for nasjonalt læringsnett 31.01.04

Notat. Til: UFD Fra: Fagråd for nasjonalt læringsnett 31.01.04 Notat Innspill strategi for digitale læringsressurser Til: UFD Fra: Fagråd for nasjonalt læringsnett 31.01.04 1 Innhold Innspill strategi for digitale læringsressurser... 3 Sammendrag og anbefalinger...3

Detaljer

Utdanningsdirektoratets langtidsplan for læremiddelarbeid 2013-2016

Utdanningsdirektoratets langtidsplan for læremiddelarbeid 2013-2016 Utdanningsdirektoratets langtidsplan for læremiddelarbeid 2013-2016 1 Innhold 1 Bakgrunn... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forskningsbasert kunnskap om læremidler og læremiddelpraksis... 6 1.3 Status for tilskuddsmidler

Detaljer

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag 2011-2014 1 1. Bakgrunn Gjennom Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009-2014,

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN FOR BUDSJETTÅRET

TILDELINGSBREV TIL SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN FOR BUDSJETTÅRET TILDELINGSBREV TIL SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN FOR BUDSJETTÅRET 2012 INNHOLD 1 Mål og hovedprioriteringer, rolle og ansvar... 3 1.1 Nettverk, samordning og kommunikasjon... 5 1.2 Læring og digitale læringsressurser...

Detaljer

IKT-plan for Tromsø-skolene 2009-2012

IKT-plan for Tromsø-skolene 2009-2012 IKT-plan for Tromsø-skolene 2009-2012 Rådmannen 24.11.08 INNHOLD INNHOLD 1 1 INNLEDNING 2 1.1 FORORD...2 1.2 MANDAT...2 1.3 ARBEIDET MED PLANEN...3 2 BEGRUNNELSER 4 2.1 INNLEDNING...4 2.2 HOVEDMOMENTER...4

Detaljer

EVALUERING AV NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA

EVALUERING AV NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA Juni, 2009 Kunnskapsdepartementet EVALUERING AV NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA Sluttrapport 2 3 4 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 5 1.1 Evalueringens formål og fokus 5 1.2 Metodisk tilnærming til evalueringen

Detaljer

FELLES IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I ØRU-KOMMUNENE 2006-09

FELLES IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I ØRU-KOMMUNENE 2006-09 FELLES IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I ØRU-KOMMUNENE 2006-09 (Regional konkretisering og realisering av Program for digital kompetanse 2004-2008) Vedtatt og anbefalt av ØRU-styret 16.06.06 Felles IKT-plan for

Detaljer

Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo

Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01219-3 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med rettighetshaverne er enhver eksemplarfremstilling

Detaljer

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer

Årsrapport 2004 HØYKOM. Høykom rapport 501 Versjon 1.1 Side 1

Årsrapport 2004 HØYKOM. Høykom rapport 501 Versjon 1.1 Side 1 Årsrapport 2004 HØYKOM Høykom rapport 501 Versjon 1.1 Side 1 Forord Høykom ble i 1998 vedtatt etablert som en tilskuddsordning over 3 år (1999-2001) og ble i 2001 vedtatt forlenget med 3 nye år. Her framlegges

Detaljer

Tilstandsrapport for utdanningssektoren 2002. Grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring

Tilstandsrapport for utdanningssektoren 2002. Grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring Tilstandsrapport for utdanningssektoren 2002 Grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring Tilstandsrapport for utdanningssektoren 2002 Grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring Læringssenteret

Detaljer

DIGITAL SKOLE HVER DAG om helhetlig utvikling av digital kompetanse i grunnopplæringen

DIGITAL SKOLE HVER DAG om helhetlig utvikling av digital kompetanse i grunnopplæringen DIGITAL SKOLE HVER DAG om helhetlig utvikling av digital kompetanse i grunnopplæringen Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) Pb 1161 Blindern 0317 Oslo www.itu.no Design og produksjon:

Detaljer

Eksempelsamling Fra Handlingsplan til Program for digital kompetanse noen innovative eksempler på bruk av IKT fra grunnskole til høyere utdanning.

Eksempelsamling Fra Handlingsplan til Program for digital kompetanse noen innovative eksempler på bruk av IKT fra grunnskole til høyere utdanning. IKT i norsk utdanning Eksempelsamling Fra Handlingsplan til Program for digital kompetanse noen innovative eksempler på bruk av IKT fra grunnskole til høyere utdanning. Utdanning.no alt på ett sted Utdanning.no

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Entreprenørskap i utdanningen

Entreprenørskap i utdanningen Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009 2014 Forord Å gi alle mulighet til å ta utdanning av høy kvalitet, er avgjørende for å videreutvikle det norske velferdssamfunnet.

Detaljer

PILOTER FOR SKOLEUTVIKLING Rapport for forskningen i PILOT 2000-2003

PILOTER FOR SKOLEUTVIKLING Rapport for forskningen i PILOT 2000-2003 ITU SKRIFTSERIE RAPPORT 28 PILOTER FOR SKOLEUTVIKLING Rapport for forskningen i PILOT 2000-2003 FORFATTERE Ola Erstad Forsknings- og kompetansnettverk for IT i utdanning (ITU) www.itu.no Produsert i samarbeid

Detaljer

IKT - status og erfaringer i grunnskolen

IKT - status og erfaringer i grunnskolen 66948_Rapport17_2005_Omslag.qxp 05.09.2005 11:43 Side A Oslo kommune Kommunerevisjonen Rapport 17/2005 IKT - status og erfaringer i grunnskolen 2005 Kommunerevisjonen integritet og verdiskaping IKT - status

Detaljer

ITU skal være Norges fremste FoU-miljø i kunnskap om digitale medier i læringsaktiviteter. ITUs årsrapport 2004 1

ITU skal være Norges fremste FoU-miljø i kunnskap om digitale medier i læringsaktiviteter. ITUs årsrapport 2004 1 Årsrapport 2004 ITU skal være Norges fremste FoU-miljø i kunnskap om digitale medier i læringsaktiviteter ITUs årsrapport 2004 1 Innhold Forord... 3 ITUs ansatte og noder i 2004... 4 ITUs stab...4 ITUs

Detaljer

Om fremtidig behov for bredbånd i utdanningssektoren

Om fremtidig behov for bredbånd i utdanningssektoren Juni 2003 En utredning for programstyret i HØYKOM Tove Kristiansen Solfrid Grøndahl Doris Jorde Magnus Kvingedal Ingrid Melve/Gunnar Bøe Torbjørn Moe Arne Vegard Sveen Morten Søby Vibeke Kløvstad Skole

Detaljer

1 Sammendrag. Notat. Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO. Saksnr. Vår dato: 31.01.2007 2006/2155

1 Sammendrag. Notat. Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO. Saksnr. Vår dato: 31.01.2007 2006/2155 Saksnr Utarbeidet av: Lisbeth Pedersen Direkte tlf: 23302770 lpe@udir.no Deres dato: 2006/2155 Deres referanse: 200604599/MHE Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Kopi til: Dag Johnsen

Detaljer

Årsrapport 2005. for Utdanningsdirektoratet

Årsrapport 2005. for Utdanningsdirektoratet Årsrapport 2005 for Utdanningsdirektoratet Illustrasjoner: Nordahl & Solheim Foto: Jannecke Sanne Design og rådgivning: Nucleus AS Direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Elæring ved Høgskolen i Telemark

Elæring ved Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Elæring ved Høgskolen i Telemark - Forslag fra en arbeidsgruppe - levert juni 2009 Digital kompetanse er [ ] i ferd med å bli en forutsetning for å delta i arbeidsliv og samfunnsdebatt

Detaljer

IKT i ungdomskolen. Tor-Even Kirkeby-Garstad. Master i informatikk. En studie av ungdomsskolene i Trondheim. Hovedveileder: Terje Rydland, IDI

IKT i ungdomskolen. Tor-Even Kirkeby-Garstad. Master i informatikk. En studie av ungdomsskolene i Trondheim. Hovedveileder: Terje Rydland, IDI En studie av ungdomsskolene i Trondheim Tor-Even Kirkeby-Garstad Master i informatikk Oppgaven levert: Juni 2007 Hovedveileder: Terje Rydland, IDI Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt

Detaljer

1. Bærekraftig utvikling og utdanningens rolle

1. Bærekraftig utvikling og utdanningens rolle Forord Dette dokumentet viser Utdanningsdirektoratets innsats for utdanning for bærekraftig utvikling i grunnopplæringen. Hensikten er å klargjøre mål, prioriteringer og enkelte tiltak som skal gjelde

Detaljer

Oppdragsbrev for 2007 til

Oppdragsbrev for 2007 til Oppdragsbrev for 2007 til Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Nasjonalt senter for leseopplæring

Detaljer

Norsk landrapport til OECD. OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes Januar 2011

Norsk landrapport til OECD. OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes Januar 2011 Norsk landrapport til OECD OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes Januar 2011 Denne rapporten er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet som del av OECDs Review

Detaljer