Vedlegg. Beskrivelse av tiltak i 2004 Program for digital kompetanse. Beskrivelse av tiltak i

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg. Beskrivelse av tiltak i 2004 Program for digital kompetanse. Beskrivelse av tiltak i 2004 43"

Transkript

1 Vedlegg Program for digital kompetanse 43

2 Infrastruktur HØYKOM-Skole Programmet HØYKOM-Skole ble etablert høsten 2002 som en del av HØYKOMprogrammet for å stimulere skolene til å tilknytte seg bredbåndsnett og ta i bruk pedagogiske bredbåndsanvendelser. Programmet er en tilskuddsordning, hvor primært skoleeiere kan søke om støtte. HØYKOM-Skole skal bidra til at alle skoler får mulighet til å utnytte bredbånd i læringsarbeidet gjennom støtte til infrastruktur, utvikling av innhold og tjenester og økt samhandling mellom skoler. HØYKOM-Skole videreføres fra UFD har gitt et tentativt tilsagn om at HØYKOM-Skole skal videreføres også i Tidsramme: Oppstart Årlige utlysninger avhenger av budsjettrammen. Medspillere: Skoleeiere kommuner og fylkeskommuner, skoler, samt private skoleeiere Operatør: Norges forskningsråd Internett: FEIDE FEIDE (Felles Elektronisk Identitet for UH-sektoren) er et prosjekt som skal utarbeide et system for pålitelige persondata, sikker identifikasjon av brukere av nett-tjenester og tildeling av rettigheter. Utgangspunktet for FEIDE er behovet for å etablere felles elektronisk identitet for brukere på universiteter og høgskoler. Målsettingen er å få FEIDE-løsninger fullt integrert i alle applikasjoner og systemer i denne sektoren. FEIDE har en egen aktivitet for kort og korttjenester, der hensikten er å koordinere mulig bruk av kort som lagringsmedium for elektronisk identitet. FEIDE er planlagt videreført som prosjekt i Etableringen av FEIDE som en permanent driftsorganisasjon i 2005 skal vurderes nærmere i Tidsramme: Medspillere: Universiteter, høgskoler Operatør: UNINETT Internett: FEIDE for grunnopplæringen FEIDE-løsninger i grunnopplæringen innebærer blant annet en forenkling av skolehverdagen for lærere og elever samt kostnadsbesparelser for skoleeier. Dette prosjektet er rettet mot skoler i grunnopplæringen i 2004 og har som mål å skaffe et erfaringsgrunnlag for å vurdere om FEIDE skal innføres i storskala i perioden

3 Tidsramme: 2004 Medspillere: UNINETT, Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) v/uio, skoler, skoleeiere kommuner og fylkeskommuner samt private skoleeiere Operatør: UNINETT ABC Internett: SOLID veiledningssenter Kompetanseprogrammet SOLID (Skoler og lokalmiljø i digital utvikling) hadde i 2003 som mål å gjøre et utvalg universiteter og høgskoler i stand til å bistå skoleeiere i sitt omland med bygging og utvikling av bredbåndsnett, nettverksdrift og IKT-tjenester til grunn- og videregående skoler. I 2004 vil SOLID-veilederne danne et kompetansenettverk som går aktivt ut til skoleeiere i sine nærområder. SOLID-veilederne vil også betjene en veiledningstelefon. Målet er å informere, synliggjøre og sette fokus på fremtidige tekniske løsninger til grunn- og videregående skoler i regionene. Tidsramme: Oppstart 2004 Medspillere: 11 høgskoler og et universitet er med i ordningen Operatør: UNINETT ABC Internett: Prosjekt Anbefalinger og veiledninger Erfaringer viser at mangel på gode driftsløsninger og personell med innkjøps- drifts- og bestillerkompetanse hos skoleeier er en hindring for implementering av IKT i skolen. UNINETT ABC startet i 2003 en prosess med å utvikle anbefalinger for forskjellige drifts-, nett- og bredbåndsløsninger, for å for å øke skoleeieres og skolelederes mulighet til å foreta fornuftige valg i slike spørsmål. En rekke anbefalinger er under utarbeidelse, og en ekstern arbeidsgruppe som skal arbeide med tilrettelegging for målgruppen vil bli opprettet. I 2004 skal anbefalinger og faktaark utvikles innen en rekke fagområder. Dette materialet vil bli publisert på Internett, og formidles gjennom SOLID-nettverket. Tidsramme: Medspillere: Skoleledere, skoleeiere kommuner og fylkeskommuner, samt private skoleeiere Operatør: UNINETT ABC Internett: 45

4 Ressurssparing for skolene med åpen kildekodeløsninger Prosjektet SkoleLinux hevder at å benytte fri programvare i skolen vil medføre omfattende gevinster både økonomisk og samfunnsmessig. Med fri programvare menes programvare som utvikles på verdensbasis som såkalt open source. Dette betyr at kildekoden er fritt tilgjengelig for alle. Med slike løsninger er brukeren ikke bundet til en enkelt leverandør som så har bindinger for videre- og/eller supplerende kjøp og bruk. I 2004 vil Program for digital kompetanse støtte arbeidet med åpne kildekodeløsninger gjennom prosjekter som innhenter erfaringer om bruk og utvikling av driftsløsninger. Tidsramme: 2004 Medspillere: Læringssenteret/Utdanningsdirektoratet, Skoleeiere kommuner og fylkeskommuner, samt private skoleeiere Operatør: SkoleLinux Internett: Utdanning.no Utdanning.no er en nettportal opprettet av UFD i 2003 som samler nettbasert informasjon, digitale læringsressurser og tjenester knyttet til hele utdanningssektoren. Portalen ble først lansert for høyere utdanning våren 2003, og relansert i fullskala med innhold for alt fra grunnopplæringen til voksnes læring 1. september Hovedoppgaver i 2004 relatert til infrastruktur: Etablering av permanent redaksjon fra et samarbeid mellom Læringssenteret/Utdanningsdirektoratet, Norgesuniversitetet og Vox med lokalialisering ved Universitetet i Tromsø. Utvikling av delingsteknologi for eksport og import av innhold mellom andre offentlige portaler. Tidsramme: Lansert 2003, permanent fra 2004 Medspillere: UiT, Norgesuniversitetet, Vox, Læringssenteret/Utdanningsdirektoratet, offentlige og private innholdsleverandører/samarbeidspartnere Operatør: Utdanning.no ved permanent redaksjon Internett: 46

5 Kompetanseutvikling Lærende nettverk Lærende nettverk er et nytt prosjekt som starter i 2004 med skoler/skoleledere, lærerutdanningene og skoleeiere som målgrupper. Gjennom kunnskapsdeling og kunnskapsutvikling i lærende nettverk skal disse aktørene bevisstgjøres og kvalifiseres slik at IKT i større grad tas i bruk i læringsarbeidet der det gir faglig og pedagogisk merverdi. Lærende nettverk bygger videre på og kopler erfaringer fra satsinger som PLUTO (Program for LærerUtdanning, Teknologi og Omstilling) og PILOT (Prosjekt for Innovasjon i Læring, Organisering og Teknologi). Skolene som inviteres skal være en blanding av innovative IKT-skoler som for eksempel har deltatt i PILOT, PLUTO, ENIS eller andre nettverk, praksisskoler knyttet til lærerutdanningen samt skoler som ikke har deltatt i IKT-nettverk av noe slag og som er motiverte for IKT-satsing. Lærer-utdanningen skal lede nettverkene. Tidsramme: Medspillere: Lærerutdanningen, skoler, skoleledere, Fylkesmennenes utdanningsavdelinger, skoleeiere kommuner og fylkeskommuner samt private skoleeiere, andre UH/FoU-miljøer, Vox, aktuelle voksenopplæringsaktører, Fylkeskommunens næringsavdelinger Operatør: Læringssenteret/Utdanningsdirektoratet Oppfølging av LærerIKT LærerIKT er utviklet som et nettbasert etterutdanningsopplegg der lærere i grunn- og videregående skole skal få økte IKT-ferdigheter samt øvelse i praktisk-pedagogisk bruk av IKT. Opplegget forutsetter samarbeid mellom lærere, samt utvikling av konkrete undervisningsopplegg med IKT som sentralt verktøy, under veiledning fra høgskoleansatte. En evaluering av LærerIKT avsluttes i mars UFD vil avvente evalueringen før det tas beslutning om videre satsing når det gjelder IKT-rettet etterutdanning for lærere. I 2004 skal likevel det materialet som ble utviklet gjennom deltagelsen av LærerIKT tilgjengeliggjøres i samarbeid med Læringssenteret /Utdanningsdirektoratet og Skolenettet. Tidsramme: Treårig utviklingsprosjekt fra 2001 avventer evaluering. Medspillere: Læringssenteret/Utdanningsdirektoratet, Grunn- og videregående skoler, høgskoler, skoleeiere Operatør: Høgskolen i Agder Internett: 47

6 Digitale læringsressurser, læreplaner og arbeidsformer Utdanning.no Utdanning.no er en nettportal initiert av UFD i 2003 som samler nettbasert informasjon, digitale læringsressurser og tjenester knyttet til utdanning på tvers av sektoren. Portalen ble først lansert for høyere utdanning våren 2003, og relansert i fullskala med innhold for alt fra grunnopplæringen til voksnes læring fra 1. september Foreløpig er to plattformer for digitale læringsressurser etablert og et tredje, Markedsplassen er under utarbeidelse: Ressursverkstedet er en delingsdatabase hvor lærere og andre kan publisere egne undervisningsopplegg som er fritt tilgjengelig for alle. Læringsressurser er en base for alle typer digitale læringsressurser. Disse er kategorisert og kvalitetssikret av redaksjonen for Utdanning.no. Markedsplassen vil være en del av Utdanning.no for kommersielt produserte betalingsressurser. Utdanning.no samarbeider med IKT Norge for å etablere denne tjenesten. Tidsramme: Lansert 2003, permanent fra 2004 Medspillere: UiT, Norgesuniversitetet, Vox, Læringssenteret/Utdanningsdirektoratet, offentlige og private innholdsleverandører/samarbeidspartnere Operatør: Utdanning.no ved permanent redaksjon Internett: Digitale læremidler / Utvikling av digitale læringsressurser Det er utviklet en rekke digitale læremidler i regi av Læringssenteret innenfor prioriterte fagområder som matematikk, naturfag, norsk, engelsk og samfunnslære. Disse læremidlene er produsert av forskjellige profesjonelle aktører innenfor dette markedet. Det er i tillegg satt i gang to FoU-prosjekter som skal se på modeller for utvikling av digitale læringsressurser, samt utviklet en multimediebase bestående av gratis, opphavsrettsklarert innhold (bilder, lyd, video og animasjoner) til bruk i elever og læreres læringsarbeid. En strategi for digitale læringsressurser er under utarbeidelse og vil være avgjørende for hvordan arbeidet med digitale læremidler vil være i 2004 og framover. Tidsramme: Medspillere: Private og offentlige innholdsprodusenter, forlag, skoler med flere Operatør: Læringssenteret/Utdanningsdirektoratet Internett: IKT i samisk utdanning På grunn av mangel på løsning for samiske fonter har utviklingen av digitale læremidler på samisk blitt forsinket. For å bøte på dette ble det i 2003 igangsatt et prosjekt i 48

7 samarbeid med Sametinget. Departementet har gitt støtte til Sametinget for å stimulere bruken av IKT i samisk utdanning, særlig med fokus på utvikling av et samisk skolenett og digitale læremidler på samisk. I kontraktene med aktørene som utvikler digitale læringsressurser i samarbeid med/støttet av Læringssenteret, er det sikret en rett til å få ressursene oversatt til samisk til kostpris. Tidsramme: Medspillere: Læringssenteret/Utdanningsdirektoratet, skoler Operatør: Sametinget Internett: estandard estandard prosjektet ble igangsatt i januar Målet for prosjekter er å etablere et nettverk av aktører innenfor utdanningssektoren for å fremme arbeidet med standarder i utvikling av teknologistøttede læringsaktiviteter. Prosjektet skal sette standardisering av elæring på dagsorden for relevante utdanningsmiljøer i Norge. Internasjonalt standardiseringsarbeid på området skal formidles til et nettverk av interessenter som bygges opp både innen offentlig og privat virksomhet. Prosjektet skal ha særlig fokus på standardiseringsforslag som kan bidra til å realisere målsettingene for nettportalen Utdanning.no. Prosjektet retter oppmerksomheten mot læringsteknologi, pedagogikk og tilrettelegging for ulike brukerkulturer. Tidsramme: Medspillere: Læringssenteret/Utdanningsdirektoratet, ITU, Universiteter og høgskoler, Norgesuniversitetet, International Organization for Standatization (ISO) med flere Operatør: Høgskolen i Oslo Internett: Et forum for samarbeid mellom det offentlige og det private næringsliv UFD vil i 2004 opprette et samarbeidsforum mellom det offentlige og det private næringsliv for å drøfte aktuelle kommersielle tema og utfordringer knyttet til Program for digital kompetanse og de ulike satsingsområdene. Forumet skal fungerer som en diskusjonsarena med tanke på å konkretisere samarbeid mellom offentlige og private aktører. Tidsramme: Mulige medspillere: bedrifter, interesseorganisasjoner, Læringssenteret/ Utdanningsdirektoratet, skoleeiere, KS, Norges forskningsråd, UH-miljøer m.fl. Operatør: UFD 49

8 Operasjon Miner va Prosjektet har som formål å motivere unge jenter til i større grad velge realfag og dermed kvalifisere seg til teknologistudier. Prosjektet har som målsetting å styrke realfag og teknologiske fag gjennom hele det 13-årige skoleløpet, og i særlig grad bidra til at jentene får positiv holdning til disse fagene. Undervisningen på deltakerskolene legges opp slik at jenter blir motiverte for faget, føler at de lykkes og derved får økt selvtillit. Det satses på elevaktivitet, forståelse og engasjement. Jentene får også mulighet til å møte positive rollemodeller, gjennom at kvinner med naturvitenskap og teknologi som fagfelt fungerer som mentorer. Tidsramme: Internasjonalt prosjekt fra 1988, norsk fra Videreføres Operatør: Læringssenteret/Utdanningsdirektoratet Medspillere: Universiteter, teknisk-industrielle forskningsinstitutter, næringsliv, skoler Internett: (Operasjon Minerva Vest-Norge) (Operasjon Minerva Midt-Norge) Skolenettet.no Skolenettet.no er en nettportal for grunnopplæringen som retter seg mot både elever, lærere, foreldre og andre som er interessert i skole og læring. Skolenettet har som mål å fremme bruk av IKT i skolesektoren, og inneholder en mengde kvalitetssikrede digitale læringsressurser for skolens fagområder samt nyhetsstoff, læreplaner og fagstoff. Skolenettet har en rekke underliggende nettsteder og innholdsområder. Det er i 2003 inngått et samarbeid mellom Skolenettet.no og Utdanning.no som videreutvikles i Skolenettet drives av Læringssenteret. Det skal i 2004 vurderes hvordan de ulike portalene i utdanningssektoren kan samordnes. Tidsramme: Under vurdering Operatør: Læringssenteret/Utdanningsdirektoratet Medspillere: Skoler, Utdanning.no Internett: Internasjonalt samarbeid Midler avsatt til internasjonalt samarbeid er hovedsakelig ment å dekke medlemsavgift og norsk støtte til kontoret i Brussel for European Schoolnet EUN. Norge deltar også i samarbeidet omkring Nordisk skolenett 75. I tillegg er det satt av noe midler til norsk operatør for EU s nye elæringsprogram

9 Det europeiske skolenettet er en sammenslutning av utdanningsmyndigheter i 26 europeiske land. Læringssenteret møter fast i styringsorganer for EUN Consortium og EUN Partnership, og i Policy Innovation Committee. Norge deltar i følgende EUNtilknyttede prosjekter: ENIS: European Network of Innovative Schools nasjonalt og Europeisk nettverk for kunnskapsbygging og erfaringsdeling omkring IKT og læring. Valnet: European Schoolnet Validation Networks of Excellence er et prosjekt innenfor EUs IST-program. Valnet skal bidra til kunnskapsdannelse omkring innovasjon og forutsetninger for morgendagens skole. ENIS-nettverket fungerer som testskoler. Spring Day: Prosjekt for å stimulere til økt bevissthet blant elever omkring europeiske spørsmål, spesielt relatert til demokrati, utviklingen av en europeisk grunnlov og utvidelsen av EU. ALOHA et delvis EU-finansiert prosjekt i forlengelsen av Celebrate. Hovedfokus i prosjektet er på modifisering, integrering og gjenbruk av læringsobjekter med utgangspunkt i et konstruktivistisk læringssyn. Prosjektkoordinator er EUN. Av andre partnere kan nevnes; Finland, Ungarn, Italia og Israel. Prosjektet har et budsjett på ca Euro hvorav ca. 55% dekkes av EU. Prosjektstart er september elearning Awards: Årlig europeisk konkurranse for digitale læringsressurser. EUN har dessuten signalisert videreføring av siste års nettkampanjer for erfaringutveksling og synliggjøring av lokalt utviklede læringsressurser. Tidsramme: Foreløpig uavklart Medspillere: EU kommisjonen, European Schoolnet, Skoler i og utenfor Norge Operatør: Læringssenteret/Utdanningsdirektoratet Internett: (Spring day) (ENIS) (Valnet) (Celebrate) IKT i voksnes læring: Data på lett norsk (arbeidstittel) er en videreføring av DILLA, i form av et selvstartende opplæringsprogram på CD rom. Programmet skal gi begynner opplæring i IKT for målgruppene: voksne med lese- og skrivevansker og voksne med norsk som fremmedspråk. Utviklingen av opplæringsprogrammet må ferdigstilles mai 2004, og en testversjon foreligger januar Programmet vil være en videre utvikling av Dilla din tur, tilrettelagt for målgruppene. Tidsramme: Operatør: Vox Internett: IKT i norskopplæringen for voksne innvandrere (INOVI) er et prosjekt som tar i bruk ulike IKT-modeller i norskopplæringen for voksne innvandrere i kommuner over hele landet. 51

10 Tidsramme: Prosjekt Den fleksible student er et forskningsprosjekt som styres av VOX. Prosjektet tar for seg hvordan den voksne deltidsstudenten opplever studiesituasjonen, sett i lys av forpliktelser i forhold til arbeid, hjem, økonomi osv. Operatør: Vox Medspillere: Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Agder Tidsramme: Pedagogisk utviklingsarbeid i de frittstående fjernundervisningsinstitusjonene. Midlene skal tildeles etter søknad fra de frittstående fjernundervisningsinstitusjonene. Inntil kr. fra tilskuddsordningen kan knyttes til arbeid med søknadsvurdering. Tidsramme: løpende Seniornett har som formål å fremme eldres deltagelse i informasjonssamfunnet ved å sette i gang klubber og etablere ulike former for nettbaserte og fysiske møteplasser hvor eldre kan møtes for å få IT opplæring. Tidsramme: løpende Operatør: Seniornett Internett: IKT og funksjonshemmede Tiltak på dette området har vært omtalt i blant annet Regjeringens handlingsplan enorge 2005 og Stortingsmelding nr. 40 ( )Nedbygging av funksjonshemmende barrierer. Tiltak som retter seg mot elever og studenter med særskilte behov, blir videreførte. For elever med særskilte behov prøves det ut nyere språkteknologi (taletjenester m.m.), blant annet i utviklingen av lydbøker, læremidler og i tilbud om opplæring. Tidsramme: 2004 Medspillere: Statens råd for funksjonshemmede Operatør: UFD og Læringssenteret Puggandplay Puggandplay er en TV- og nettsatsing for barn og unge mellom 9 og 13 år. Faglærere og lærerstudenter fra Høgskolen i Hedmark som svarer på spørsmålene som kommer inn, innen fagområder som matte, naturfag, norsk og samfunnsfag. Puggandplay er utviklet med støtte av og i samarbeid med UFD og NRK. Tidsramme:

11 Medspillere: NRK Operatører: fabelaktiv as - TV-produksjonsselskap, Apropos Internett as - Internett konsulentselskap, Høgskolen i Hedmark Internett: Kursdatabase for all høyere utdanning Utvidelse av kursdatabase til Utdanning.no til å omfatte all høyere utdanning. Prosjektet må sees i sammenheng med Utdanning.no Tidsramme: 2004 Medspiller: Utdanning.no Operatør: Norgesuniversitetet Internett: 53

12 Forskning og utvikling ITU ITU Forsknings- og kompetansenettverket for IT i utdanning ble opprettet som et prosjekt i Prosjektet ble avsluttet og evaluert i Evalueringen slo fast at ITU spiller en svært viktig nettverks- og formidlingsrolle og har gitt mange viktige bidrag til forskning og utvikling. Derfor ble det bestemt at ITU fra 2004 etableres som en nasjonal faglig enhet under det Utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. ITU vil også i fremtiden være fremtredende operatør for FoU innenfor UFDs IKT satsing. I henhold til mandatet vil ITU i 2004 ha oppgaver knyttet til en rekke oppgaver: Nærmere avklaring og bruksretting av begrepet digital kompetanse gjennom utredninger Videreføring av oppstartede aktiviteter som ITU Monitor, Digitale læringsarenaer, IKT-ABC for skoleledere, evaluering av IKT i flerkulturelle skoler i Oslo indre øst, sluttrapport fra følgeforskningen i PILOT, sluttrapport fra PLUTO-prosjektet Ulike formidlings- og nettverksoppgaver Forprosjekt om nasjonal (effekt)studie om IKT, læringsutbytte og læringsstrategier. ITU har fått i oppdrag fra UFD å utarbeide rammene for en norsk variant av den engelske ImpaCT2 76 undersøkelsen. Forprosjektet vil avsluttes våren Målet for forprosjektet vil være å utvikle design og metode for et hovedprosjekt som skal settes ut på anbud. Tidsramme: Oppfølging av SITES SITES (Second Information Technology in Education Study) 2005 er en oppfølging av et internasjonalt forskningsprosjekt (SITES Modul 1 og 2) hvor 28 land deltok. Formålet var å se på hvordan IKT kvalitativt påvirker undervisningen. I SITES 2005 fokuseres det på trender fra Modul 1 og 2. I tillegg er det under avklaring en mer FoU-rettet modul for å se på hvordan IKT kan evalueres i en faglig sammenheng, dvs. IKT brukt både i fag og IKT som verktøy for problemløsning. Tidsramme: Tidsramme: ITU som prosjekt ble etablert 1997, nasjonal faglig enhet ved UiO fra 2004 Medspillere: UV-fakultetet ved Universitet i Oslo, internasjonale forskningsinstitusjoner, andre FoU-miljøer Operatør: ITU Internett: Nasjonal (effekt)studie om IKT, læringsutbytte og læringsstrategier Hovedprosjekt Dette er en oppfølging av et forprosjekt i regi av ITU ( se over). Formålet med studien er å undersøke elevers læringsutbytte ved bruk av IKT. Studien vil utgjøre en sentral del av 54

13 kunnskapsgrunnlaget for Program for digital kompetanse. Studien vil bestå av både kvantitative og kvalitative komponenter. Tidsramme: Medspillere: UNINETT ABC, Læringssenteret og andre relevante aktører Operatør: Avgjøres etter anbud. KUL - Program for Kunnskap, utdanning og læring - Modul for IKT og læring Innenfor rammen av handlingsplanen IKT i norsk utdanning ble det bevilget penger til en egen modul for IKT i det nye utdannings- og forskningsprogrammet Kunnskap, utdanning og læring som administreres av Norges forskningsråd. Målet for denne modulen er å styrke kompetansen i norsk utdanningsforskning innenfor IKT og læring. Foreløpig har fire nye prosjekter mottatt støtte fra dette programmet. Tidsramme: Medspillere: Ulike FoU-miljøer Operatør: Norges forskningsråd Internett: Utredning om tilstanden for digital kompetanse i UH-sektoren Det er behov for å iverksette et utredningsprosjekt som gir bedre innsikt i tilstanden knyttet til digital kompetanse i UH-sektoren. Tidsramme: Medspillere/aktører: Ulike universiteter og høgskoler Operatør: Norgesuniversitetet Program for digital kompetanse programbeskrivelse 55

Lærende nettverk - IKT-basert skoleutvikling gjennom lærende nettverk

Lærende nettverk - IKT-basert skoleutvikling gjennom lærende nettverk Lærende nettverk - IKT-basert skoleutvikling gjennom lærende nettverk Lærende nettverk 02.03.04 1 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 Hovedmål... 3 Nettverkets deltakere...3 Nettverkenes innhold... 3

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE

HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE FOR SKOLENE I RØYKEN KOMMUNE 2006-2008 1 HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE 2006-2008 FOR SKOLENE I RØYKEN KOMMUNE Innledning De nye læreplanene, som trer i kraft

Detaljer

Digitale læremidler - hva finnes?

Digitale læremidler - hva finnes? Digitale læremidler - hva finnes? Dina Dalaaker Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning - ITU, Universitetet i Oslo ITU - Nasjonal enhet ved UiO FoU - Kartlegging ITU Monitor 2009/SITES 2006

Detaljer

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Program for digital kompetanse 2004-2008 - programbeskrivelse 1 Program for digital

Detaljer

Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering av elever og lærere. Løsningen er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet)

Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering av elever og lærere. Løsningen er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet) Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering av elever og lærere Løsningen er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet) Senter for IKT i utdanningen har et ansvar for innføring av Feide i grunnopplæringa

Detaljer

Kreativitet og innovasjon/entreprenørskap i utdanningen i grunnskolen og videregående opplæring i Norge

Kreativitet og innovasjon/entreprenørskap i utdanningen i grunnskolen og videregående opplæring i Norge Oslo, 3. mai. 2013 Kreativitet og innovasjon/entreprenørskap i utdanningen i grunnskolen og videregående opplæring i Norge 1. Er kreativitet og innovasjon ivaretatt i læreplanene/opplæringen, og i tilfelle

Detaljer

Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016

Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016 Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016 Innledning I læreplanverket for Kunnskapsløftet er digitale ferdigheter definert som en grunnleggende ferdighet, på lik linje med

Detaljer

Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering i utdanningssektoren. De har valgt Feide (Felles elektronisk identitet)

Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering i utdanningssektoren. De har valgt Feide (Felles elektronisk identitet) Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering i utdanningssektoren De har valgt Feide (Felles elektronisk identitet) UNINETT ABC har et ansvar for innføring av Feide i grunnopplæringa Hva er Feide?

Detaljer

Forsknings- og utviklingsarbeid i Kultur for læring. Lars Arild Myhr 24. November 2015

Forsknings- og utviklingsarbeid i Kultur for læring. Lars Arild Myhr 24. November 2015 Forsknings- og utviklingsarbeid i Kultur for læring Lars Arild Myhr 24. November 2015 Søknad om innovasjonsprosjekt til Norges forskningsråd Målsettinger: Faglige resultater i grunnskolen skal forbedres,

Detaljer

Plan for digital kompetanse i bergensskolen 2005-2008

Plan for digital kompetanse i bergensskolen 2005-2008 Vedlegg Plan for digital kompetanse i bergensskolen 2005-2008 Innhold 1. Innledning 2. Status og utfordringer 3. Visjon og målsettinger 4. Satsingsområder og tiltak 5. Økonomi/ansvarsfordeling 6. Vurdering

Detaljer

Fra forskning til praksis

Fra forskning til praksis Fra forskning til praksis New Millennium Learners Unge, lærende som: Bruker informasjon som gjerne er digital og ikke trykt Prioriterer bilder, lyd og bevegelse fremfor tekst Er komfortable med multitasking

Detaljer

Høgskolen i Telemark Utdanningsseksjonen

Høgskolen i Telemark Utdanningsseksjonen Høgskolen i Telemark Utdanningsseksjonen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref: 14/3274 1 Vår ref: 2014/959 Dato: 17.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge. Nye digitale læringsformer

Detaljer

Digitale læremidler - utforsking og vurdering. 30. september 2012 Håkon Swensen

Digitale læremidler - utforsking og vurdering. 30. september 2012 Håkon Swensen Digitale læremidler - utforsking og vurdering 30. september 2012 Håkon Swensen 31.10.2012 Plan for dagen Digitale læringsressurser Studieplan og arbeidskrav Begreper og definisjoner Om digitale læringsressurser

Detaljer

Velkommen til Kulturminner og kulturlandskap

Velkommen til Kulturminner og kulturlandskap Velkommen til Kulturminner og kulturlandskap Kunnskap, læring og samarbeid for bærekraftig utvikling Dragvoll gård, 10. april Foto: Schrøder Naturfagkonferansen 2012 Innhold Om Naturfagsenteret Utdanning

Detaljer

Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016

Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016 Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1. MANDAT, ORGANISERING OG PROSESS... 3 1.2. STRATEGIENS OPPBYGGING OG SKOLENES OPPFØLGING... 3 1.3. FYLKESKOMMUNENS

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Bakgrunn Planen er en videreføring av Strategiplan pedagogisk bruk av IKT 2008 2011 og bygger på den samme forståelse av hva pedagogisk IKT-kompetanse er, og hvordan

Detaljer

Realfagsatsingen Ny tiltaksplan 2007/2008

Realfagsatsingen Ny tiltaksplan 2007/2008 Realfagsatsingen Ny tiltaksplan 2007/2008 Moria-erklæringen særlig styrke realfagene gjennom hele utdanningsløpet og øke innsatsen for å rekruttere elever til disse fagene. Arbeidslivet Matematikksenteret

Detaljer

Oppdragsbrev for 2006. til. Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa v/høgskolen i Volda. Statsbudsjettet 2006, kapittel 0226

Oppdragsbrev for 2006. til. Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa v/høgskolen i Volda. Statsbudsjettet 2006, kapittel 0226 Oppdragsbrev for 2006 til Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa v/høgskolen i Volda Statsbudsjettet 2006, kapittel 0226 Januar 2006 INNHOLD... 1 1. INNLEDNING... 3 2. STYRING AV SENTRENE... 3 3. OPPDRAG

Detaljer

2. Gruppen: Del erfaringene med hverandre og plassér lappene på flipover.

2. Gruppen: Del erfaringene med hverandre og plassér lappene på flipover. Gruppeoppgave basert på walk and talk 1. To og to (som gikk tur sammen): Skriv ned de 3-5 punktene dere opplever som viktigst for å lykkes og de 3-5 punktene dere oppleversom vanskeligst. 2. Gruppen: Del

Detaljer

Entreprenørskap i norsk skole. Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap

Entreprenørskap i norsk skole. Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap Entreprenørskap i norsk skole Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap Trond Storaker 24. mai 2013 03.06.2013 1 Hva er entreprenørskap Entreprenørskap

Detaljer

Hva har rektor med digitale verktøy og læringsressurser å gjøre? Spill av tid eller strategisk ledelse?

Hva har rektor med digitale verktøy og læringsressurser å gjøre? Spill av tid eller strategisk ledelse? Hva har rektor med digitale verktøy og læringsressurser å gjøre? Spill av tid eller strategisk ledelse? 13. November 2009 Astrid Søgnen Direktør 171 undervisningssteder 138 grunnskoler 25 1 videregående

Detaljer

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 24.03.2009 2008/2332-5900/2009 / B13 Saksframlegg Saksbehandler: Stein Kristiansen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Hovedsamarbeidsutvalget DIGITALE LÆREMIDLER

Detaljer

Institute of Educational Research, University of Oslo Lærende nettverk for fornyelse av lærerutdanning

Institute of Educational Research, University of Oslo Lærende nettverk for fornyelse av lærerutdanning Lærende nettverk for fornyelse av lærerutdanning Ola Erstad PFI Universitetet i Oslo 1 2 Med bakgrunn i PILOT PLUTO 3 Organisering Lærerutdanningen driver nettverkene I nettverket representert ved skoleleder

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 I tiltaksplanen presenteres statlig initierte tiltak for å bedre rekrutteringen av førskolelærere til barnehagene. Planen bygger på Strategi

Detaljer

CLICK TO EDIT MASTER TITLE

CLICK TO EDIT MASTER TITLE Digital skole hver dag CLICK TO EDIT MASTER TITLE Click to edit Master subtitle style 10/20/2005 www.itu.no 1 DIGITAL SKOLE HVER DAG - om helhetlig utvikling av digital kompetanse i Eventuell illustrasjon

Detaljer

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning «Digitalisering åpner for at kunnskap blir tilgjengelig

Detaljer

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Orientering fra Utdanningsdirektoratet v/ Anne-Ma Grønlie og Jørgen Nicolaysen Avdeling for skoleutvikling Kompetanse for kvalitet t Rektorutdanningen Lederutdanning

Detaljer

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen 12. Desember 2005 Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen Prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen Fysisk aktivitet i Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer

2. Gruppen: Del erfaringene med hverandre og plassér lappene på flipover.

2. Gruppen: Del erfaringene med hverandre og plassér lappene på flipover. Gruppeoppgave basert på walk and talk 1. To og to (som gikk tur sammen): Skriv ned de 3-5 punktene dere opplever som viktigst for å lykkes og de 3-5 punktene dere oppleversom vanskeligst. 2. Gruppen: Del

Detaljer

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland Gry Okan 23.november 2015 Velkommen til Nordland! o 700 km fra Andenes til Bindal o 240 000 innbyggere o 44 kommuner o Et variert næringsliv o 16 videregående

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Flesberg Rollag Nore og Uvdal Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Innhold 1 Innledning... 3 2 Utviklingsområder... 4 2.1 Videreutdanning... 4 2.1.1 Flesberg kommune... 4 2.1.2

Detaljer

Verktøy og fellesskap i små skoler

Verktøy og fellesskap i små skoler Verktøy og fellesskap i små skoler Tilfellene -Lærende nettverk - 24- mila skolan Umeå, 1. februar - 08 Hallstein Hegerholm Lærende netteverk nasjonal satsing Lærende nettverk - nasjonal satsing på IKT

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Arbeidsplan for forskningsutvalg 2011 Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av styre 2. februar Mandat og reglement for faste utvalg,

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 2: Den digitale skolen 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Kompetanseutvikling og rekruttering

Kompetanseutvikling og rekruttering Kompetanseutvikling og rekruttering Informere, motivere til deltakelse og rekruttere Innhente planer og fordele midler Tilrettelegge for erfaringsspredning Initiere, koordinere og delta i nettverk i fylket

Detaljer

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 1 Visjon Profesjonell og smart bruk av IT Utviklingsidé 2014 Gjennom målrettet, kostnadseffektiv og sikker bruk av informasjonsteknologi yte profesjonell

Detaljer

Utviklingsorientert forvaltningsorgan under KD. Etablert 1.jan. Tromsø VIRKEOMRÅDE. Oslo. Sammenslåing av kompetansemiljø. Barnehagelærerutdanning

Utviklingsorientert forvaltningsorgan under KD. Etablert 1.jan. Tromsø VIRKEOMRÅDE. Oslo. Sammenslåing av kompetansemiljø. Barnehagelærerutdanning Etablert 1.jan 2010 Utviklingsorientert forvaltningsorgan under KD Sammenslåing av kompetansemiljø Tromsø VIRKEOMRÅDE Barnehage Grunnskole VGS Lærerutdanning Barnehagelærerutdanning Oslo Etablert 1.jan

Detaljer

MOOC i Norge Jon Iddeng

MOOC i Norge Jon Iddeng kunnskap gir vekst MOOC i Norge Jon Iddeng Avgitt juni 2014 Høringsfrist oktober 2014 Til behandling. MOOC-utvalgets definisjon Utvalget har valgt å legge følgende kjennetegn til grunn for sin definisjon

Detaljer

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Håkon Kavli, GNIST-sekretariatet 02.05.2012 1 Innføring av valgfag Økt fleksibilitet Varierte arbeidsmåter Et mer praktisk og relevant

Detaljer

MatematikkMOOC Holmenseminaret 31.08.2015

MatematikkMOOC Holmenseminaret 31.08.2015 MatematikkMOOC Holmenseminaret 31.08.2015 Trond Ingebretsen Direktør Senter for IKT i utdanningen ti@iktsenteret.no Matematikk og arealforståelse i en mer motiverende og relevant kontekst(?) iktsenteret.no/ressurssamling/filmer-ikt-i-praksis

Detaljer

Status arbeid med IKTstrategi. Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen

Status arbeid med IKTstrategi. Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen Status arbeid med IKTstrategi for UH-sektoren Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen Stortingsmelding 18 (2014-15) etablerere en arbeidsgruppe som skal utarbeide en helhetlig strategi og forslag til

Detaljer

Rapport om Forskning og utvikling innen e-læring. Fagforum for FoU ved Nettverksuniversitetet 2004-2005.

Rapport om Forskning og utvikling innen e-læring. Fagforum for FoU ved Nettverksuniversitetet 2004-2005. Rapport om Forskning og utvikling innen e-læring. Fagforum for FoU ved Nettverksuniversitetet 2004-2005. Utviklet av: Hugo Nordseth, Høgskolen i Nord-Trøndelag (leder) Arne Breistein og Morten Lindeland,

Detaljer

Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017

Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017 Kompetanseplan for grunnskolen i Vestre Toten 2016 2017 Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017 med utgangpunkt i mål og satsingsområder for grunnskolen i Vestre Toten 2014-2018 Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer

Integrering av VITEN i lærerutdanningen

Integrering av VITEN i lærerutdanningen Vedlegg til statusrapport til prosjektet: Integrering av VITEN i lærerutdanningen Veiledning av FPPU-studenter ved NTNU FPPU - Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning er NTNUs fjernundervisningstilbud

Detaljer

HiØ :PULS. Pedagogisk utviklings- og læringssenter. Mandat. Kjerneområder I henhold til det foreslåtte mandat vil PULS kjerneområder være:

HiØ :PULS. Pedagogisk utviklings- og læringssenter. Mandat. Kjerneområder I henhold til det foreslåtte mandat vil PULS kjerneområder være: HiØ :PULS Pedagogisk utviklings- og læringssenter Mandat PULS hovedoppgave er å bidra til å opprettholde og utvikle høy studie- og undervisningskvalitet ved å: o stimulere til samarbeid innenfor undervisning,

Detaljer

Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering av elever og lærere. Løsningen er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet)

Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering av elever og lærere. Løsningen er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet) Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering av elever og lærere Løsningen er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet) Senter for IKT i utdanningen har et ansvar for innføring av Feide i grunnopplæringa

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere i Tromsø kommune 2012 2015 Byrådsleder Innhold Felles visjon for skolene i Tromsø:... 2 De tre utviklingsmålene for

Detaljer

Utlysning av midler i Den naturlige skolesekken

Utlysning av midler i Den naturlige skolesekken Til skoleledere og lærere i grunnskolen og Vg1 Dato: Oslo 31.09.09 Utlysning av midler i Den naturlige skolesekken Grunnskoler og videregående skoler, Vg1 kan søke om inntil kr 50 000,- for å gjennomføre

Detaljer

Høring NOU 2014:5 MOOC til Norge. Nye digitale læringsformer i høyere utdanning.

Høring NOU 2014:5 MOOC til Norge. Nye digitale læringsformer i høyere utdanning. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 14/3274-1 Vår ref.207.03øbe Dato: 20.10.14 Høring NOU 2014:5 MOOC til Norge. Nye digitale læringsformer i høyere utdanning. Vi viser til brevet

Detaljer

Status og nyheter. Av cand.scient Knut Yrvin KOMIT 27. okt 2004. Lysark kun til fri kopiering

Status og nyheter. Av cand.scient Knut Yrvin KOMIT 27. okt 2004. Lysark kun til fri kopiering Status og nyheter Av cand.scient Knut Yrvin KOMIT 27. okt 2004 Lysark kun til fri kopiering Hva forvernter brukerne? Sentralisert drift Ressurssparing for skolene med åpen kildekodeløsninger Driftskonsepter

Detaljer

ARK eller APP? Forskningsbaserte valg av teknologi og læremidler. skolelederkonferansen skolen i digital utvikling

ARK eller APP? Forskningsbaserte valg av teknologi og læremidler. skolelederkonferansen skolen i digital utvikling ARK eller APP? Forskningsbaserte valg av teknologi og læremidler skolelederkonferansen skolen i digital utvikling Øystein Gilje Universitetet i Oslo #ark_app // @ogilje Vurdere ulike ideologiers betydning

Detaljer

www.iktplan.no erik.westrum@iktsenteret.no linda.veronika.moen@iktsenteret.no heidi.odegaard.dolbakken@iktsenteret.no

www.iktplan.no erik.westrum@iktsenteret.no linda.veronika.moen@iktsenteret.no heidi.odegaard.dolbakken@iktsenteret.no www.iktplan.no erik.westrum@iktsenteret.no linda.veronika.moen@iktsenteret.no heidi.odegaard.dolbakken@iktsenteret.no Hva skal elever lære? Fra plan til praksis, hvordan? Hvordan jobbe systematisk? Supporten:

Detaljer

Utdanningsavdelingen. Kompetanseplan for utdanningssektoren 2011-2013 Årsplan 2011. Vest-Agder Fylkeskommune

Utdanningsavdelingen. Kompetanseplan for utdanningssektoren 2011-2013 Årsplan 2011. Vest-Agder Fylkeskommune Utdanningsavdelingen Kompetanseplan for utdanningssektoren 2011-2013 Årsplan 2011 Vest-Agder Fylkeskommune Innhold Forankring... 2 Mål... 3 Kompetansestrategi for Vest-Agderskolen... 4 Etterutdanning...

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning av lærere Statlige utdanningsmyndigheter, arbeidstakerorganisasjonene, KS og universiteter

Detaljer

Senter for IKT i utdanningen: Analyse, løsninger og anbefalinger

Senter for IKT i utdanningen: Analyse, løsninger og anbefalinger Senter for IKT i utdanningen: Analyse, løsninger og anbefalinger Forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet Skolelederkonferansen 2012 Etablert 1. januar 2010 Sammenslåing av flere kompetansemiljø

Detaljer

FYR PROSJEKTET. Fellesfag Yrkesretting Relevans FYR

FYR PROSJEKTET. Fellesfag Yrkesretting Relevans FYR FYR PROSJEKTET Fellesfag Yrkesretting Relevans FYR Innhold Hva er FYR?... 3 Målsettingen med FYR-prosjektet... 3 Horten knutepunktskole for FYR... 3 Fagkoordinatorene på Horten... 4 Prosjektledelse FYR...

Detaljer

IKT i norsk utdanning. Årsplan for 2000. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Administrasjonsavdelingen, Seksjon for informasjonssystemer

IKT i norsk utdanning. Årsplan for 2000. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Administrasjonsavdelingen, Seksjon for informasjonssystemer IKT i norsk utdanning Årsplan for 2000 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Administrasjonsavdelingen, Seksjon for informasjonssystemer 2 Offentlige etater kan bestille årsplanen hos: Statens

Detaljer

IKT - Strategiplan for. Grorud skole

IKT - Strategiplan for. Grorud skole IKT - plan for Grorud skole IKT-ABC 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE IKT-strategiplan for...1 Grorud skole...1 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Innledning...3 3 Situasjonsbeskrivelse...4 4 Kritiske suksessfaktorer...5

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 Innholdsfortegnelse 1 Målgrupper / kommunale kontaktpersoner... 4 2 Plan for gjennomføring... 4 2.1 Ledere på kommunalt nivå... 4 2.2 Kompetanseutvikling

Detaljer

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET 2015 2019 D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET >> INTRODUKSJON >> BRUKERFRONT >> DATAFANGST >> SAMHANDLING >> ARBEIDSPROSESSER >> TEKNOLOGI OG STYRING ÅPENT, ENKELT, SIKKERT Arbeidsmåter

Detaljer

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus Refleksjonsnotat 1 Et nytt fagområde Jan Frode Lindsø S898564 Master i IKT-støttet læring Høgskolen i Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Presentasjon av pensumlitteratur... 3 Design og

Detaljer

Arbeidsplan Norgesuniversitetets spesialkompetansegruppe for pedagogisk bruk av IKT 2008-2010

Arbeidsplan Norgesuniversitetets spesialkompetansegruppe for pedagogisk bruk av IKT 2008-2010 Arbeidsplan Norgesuniversitetets spesialkompetansegruppe for pedagogisk bruk av IKT 2008-2010 Arbeidsplanen tar utgangspunkt i mandat for spesialkompetansegruppen om pedagogisk bruk av IKT, som vedtatt

Detaljer

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler Harstad kommune Kommune i Troms med 24.500 innbyggere Vel 2800 elever 333 lærerårsverk 13 skoler Hva nå? Strategisk plan for oppvekst skal revideres. Ny plan skal utarbeides og fremmes til k- styrebehandling

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg

Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg «Verden er min mulighet - prepared for the world» Sammen skaper vi utfordrende digitale og teknologiske læringsmiljøer med plass til fellesskap, fornyelse

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014 Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2011-2014 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2011 2014 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Nordområdene Strategiplan 2011-2015 1 Visjon: SAMMEN BERIKER VI NORDOMRÅDENE - Gjennom grenseoverskridende samarbeid innen barnehage og grunnopplæringen vil vi i nordområdene få til mer samhandling tilpasset

Detaljer

Feide Nøkkel til den digitale skolen

Feide Nøkkel til den digitale skolen Feide Nøkkel til den digitale skolen Narvik, 2008-04-24 Snorre Løvås www.uninettabc.no Digitale tjenester. 2 Digitale tjenester krever pålogging 3 Hva vi ser Større tilfang av tjenester Tjenester til ansatte,

Detaljer

Fra forskning til praksis

Fra forskning til praksis Fra forskning til praksis New Millennium Learners Unge, lærende som: Bruker informasjon som gjerne er digital og ikke trykt Prioriterer bilder, lyd og bevegelse fremfor tekst Er komfortable med multitasking

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kunnskapsdepartementet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025 Kompetanse for kvalitet felles satsing på videreutdanning Vi ønsker å styrke

Detaljer

Utlysning høsten 2012 Regionalt forskningsfond Agder. Bodil Lindestad daglig leder RFF Agder

Utlysning høsten 2012 Regionalt forskningsfond Agder. Bodil Lindestad daglig leder RFF Agder Utlysning høsten 2012 Regionalt forskningsfond Agder Bodil Lindestad daglig leder RFF Agder Fra FoU-strategi til nye FoU-prosjekter i RFF FoU-strategi pr fylke FoU-strategien er utarbeidet i regi av Fylkeskommunen

Detaljer

Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet

Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet Medlemmene i Stortingets Kirke, utdannings- og forskningskomité Stortinget 0026 Oslo Vår ref: CAR 26. september 2011 Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet Tekna

Detaljer

Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater

Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater Foto: Jo Michael Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater Are Turmo Kompetansedirektør, NHO Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 20 000 medlemmer og 500.000 ansatte i medlemsbedriftene

Detaljer

HANDLINGSPLANEN FOR LIKESTILLING I BARNEHAGE OG GRUNNOPPLÆRING

HANDLINGSPLANEN FOR LIKESTILLING I BARNEHAGE OG GRUNNOPPLÆRING HANDLINGSPLANEN FOR LIKESTILLING I BARNEHAGE OG GRUNNOPPLÆRING 2008-2010 Sist oppdatert: Oktober 2008 Hensikten med denne linken er å bevisstgjøre i forhold til tiltak og ansvar på den enkelte arbeidsplass.

Detaljer

IKT-ABC. Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves. 08/05/2008 NKUL, Trondheim www.itu.no

IKT-ABC. Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves. 08/05/2008 NKUL, Trondheim www.itu.no IKT-ABC Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves Agenda Bakgrunn for IKT-ABC Hva forskning viser Helhetlig skoleutvikling Hva er IKT-ABC? Betydningen av IKT-strategi Praktisk oppgave:

Detaljer

Utredning om etablering av regionale forskningsfond. VRI-samling 4/12-07

Utredning om etablering av regionale forskningsfond. VRI-samling 4/12-07 Utredning om etablering av regionale forskningsfond VRI-samling 4/12-07 Forskningsrådets hovedprinsipper for regionale forskningsfond Målgrupper og finansieringsordninger Styringsmodell Stortinget har

Detaljer

TALIS 2013 oppsummering av norske resultater

TALIS 2013 oppsummering av norske resultater TALIS 2013 oppsummering av norske resultater Faktaark juni 2014 Her er en oppsummering av noen utvalgte resultater fra OECD-studien Teaching and Learning International Survey 2013 (TALIS). Oppsummeringen

Detaljer

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling Idé, design og trykk: Tapir Uttrykk Nasjonalt sertifikat: 1660 Grafisk design og trykk: Tapir Uttrykk Nasjonalt sertifikat: 1660 Produksjon: Tapir Uttrykk Nasjonalt sertifikat: 1660 Tapir Uttrykk Nasjonalt

Detaljer

Voksnes læring og grunnleggende ikt. Voksnes læring og grunnleggende IKT

Voksnes læring og grunnleggende ikt. Voksnes læring og grunnleggende IKT 2012-2013 Side 1/5 KODE IKTVO Emnebetegnelse Voksnes læring og grunnleggende IKT 30 Studiepoeng Norsk Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap Godkjent 29.06.2011 Institutt for pedagogikk HØST 2012

Detaljer

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning Vedlegg 2 Veiledning LÆRERSPØRRESKJEMA Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag Din skole er med i prosjektet Bedre vurderingspraksis med utprøving av modeller for kjennetegn

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo kommune ble startet i 2006, og er et prosjekt som baserer seg på skolenes egne kunst-

Detaljer

Lektor II ordningen Styrking av realfagene Anders Isnes. 27.August 2009

Lektor II ordningen Styrking av realfagene Anders Isnes. 27.August 2009 Lektor II ordningen Styrking av realfagene Anders Isnes 27.August 2009 1 Starten I den første strategiplanen for styrking av realfagene ble det foreslått å opprett et nasjonalt senter for naturfagene i

Detaljer

LÆRERLØFTET. Kompetanse for kvalitet 2009-2012. Strategi for videre- og etterutdanning av lærere og rektorer.

LÆRERLØFTET. Kompetanse for kvalitet 2009-2012. Strategi for videre- og etterutdanning av lærere og rektorer. LÆRERLØFTET Kompetanse for kvalitet 2009-2012 Strategi for videre- og etterutdanning av lærere og rektorer. Innhold Innhold... 2 Visjon for skolene.... 3 Utviklingsmål... 3 Mål for kompetanseheving og

Detaljer

Digitale læringsressurser

Digitale læringsressurser Digitale læringsressurser Kartlegging av hva som finnes av digitale læremidler for videregående skole Utført av ITU Vibeke Kløvstad Dina Dalaaker Kvantitativ kartlegging ITU Forskning og utvikling Policy

Detaljer

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Lærende nettverk i friluft Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Friluftsrådet Sør fungerer som nettverkskoordinator for prosjektet «Lærende nettverk i friluft

Detaljer

Lærende nettverkmodell for skoleutvikling. IKT-basert skoleutvikling gjennom lærende nettverk

Lærende nettverkmodell for skoleutvikling. IKT-basert skoleutvikling gjennom lærende nettverk Lærende nettverkmodell for skoleutvikling IKT-basert skoleutvikling gjennom lærende nettverk Ola Erstad: Innledende presentasjon av tiltaket lærende nettverk Pia Vangen: Vi møter et nettverk - noen erfaringer

Detaljer

Generell Feide-arkitektur

Generell Feide-arkitektur Generell Feide-arkitektur Introduksjon Feide er i stor grad innført i universitets- og høgskolesektoren, og blir nå innført i grunnopplæringen. Samtlige fylkeskommuner er enten ferdige eller godt i gang

Detaljer

Seminar FUNNKe Tromsø 13.september

Seminar FUNNKe Tromsø 13.september Seminar FUNNKe Tromsø 13.september Bakgrunn (2002/2003) Behov for å få bredbånd til distriktene (i tråd med EFTAs retningslinjer) Kravene til høykapasitets elektronisk kommunikasjon har økt og øker dramatisk

Detaljer

Støtteskjema for vurdering av pedagogisk egnethet og tekniske og formelle krav ved digitale læringsressurser

Støtteskjema for vurdering av pedagogisk egnethet og tekniske og formelle krav ved digitale læringsressurser Støtteskjema for vurdering av pedagogisk egnethet og tekniske og formelle krav ved digitale læringsressurser Dette skjemaet er utviklet med tanke på å være en støtte i arbeidet med å vurdere pedagogisk

Detaljer

Lærerutdanning og IKT

Lærerutdanning og IKT Cathrine Tømte 12.2.2014 Lærerutdanning og IKT På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? NIFU rapport 20/2013 2 Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning - NIFU Uavhengig

Detaljer

Satsingen Vurdering for læring

Satsingen Vurdering for læring Satsingen Vurdering for læring Møte med skoleeiere Utdanningsdirektoratet 11.6.2010 Siv Hilde Lindstrøm, Hedda Birgitte Huse, Ida Large Hvorfor satser Norge på vurdering for læring? Internasjonal forskning/trender

Detaljer

FYSISK INAKTIVITET. Fysisk inaktivitet er i ferd med å bli framtidens store helseproblem

FYSISK INAKTIVITET. Fysisk inaktivitet er i ferd med å bli framtidens store helseproblem FYSISK INAKTIVITET Fysisk inaktivitet er i ferd med å bli framtidens store helseproblem (World Health Report 2002) Fysisk inaktivitet er en minst like viktig risikofaktor som røyking, overvekt, høyt h

Detaljer

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy Forskningsrådets regionale oppdrag På vei mot en regional policy Regional policy Forskningsrådets første regionale policy skal gi innspill til Forskningsrådets nye strategi som skal ferdigstilles i 2014.

Detaljer

Bredbåndsfylket Troms AS

Bredbåndsfylket Troms AS Bredbåndsfylket Troms AS Når nettene blir lange er mulighetene mange bakgrunn Kravene til høykapasitets elektronisk kommunikasjon har økt og øker dramatisk i årene fremover Gjelder skoleverk, helse, telemedisin,

Detaljer

Rådgiverkoordinatorsamling Bodø 27.-28 januar 2015 Tonje Gravås, Nasjonal enhet for karrierevieledning, Vox

Rådgiverkoordinatorsamling Bodø 27.-28 januar 2015 Tonje Gravås, Nasjonal enhet for karrierevieledning, Vox Rådgiverkoordinatorsamling Bodø 27.-28 januar 2015 Tonje Gravås, Nasjonal enhet for karrierevieledning, Vox KD BLD ASD Nasjonal koordineringsgruppe for karriereveiledning Nasjonalt forum for karriereveiledning

Detaljer

ecampus program 2011-2015 (16.02.2010)

ecampus program 2011-2015 (16.02.2010) ecampus program 2011-2015 (16.02.2010) Norge står overfor flere store undervisningsrelaterte utfordringer i de nærmeste årene, og noen av de kravene som må håndteres for å opprettholde vår kunnskapsbaserte

Detaljer