STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I BEKJEMPELSE AV ØKONOMISK KRIMINALITET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I BEKJEMPELSE AV ØKONOMISK KRIMINALITET"

Transkript

1 STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I BEKJEMPELSE AV ØKONOMISK KRIMINALITET 15 studiepoeng Modul 2 Godkjent i høgskolestyret 25. april 2012

2 1. Innledning Økonomisk kriminalitet er et samlebegrep for en rekke lovbrudd som primært er rettet mot næringslivet og offentlig sektor. Studiet omfatter profittmotiverte, lovstridige handlinger som begås i tilknytning til virksomhet som i seg selv er eller gir seg ut for å være lovlig. Et kjennetegn ved økonomisk kriminalitet er at det ofte ikke er noen personlig fornærmet i saken, og at det ikke er noe åsted i tradisjonell forstand. Myndighetenes innsats er derfor ofte avgjørende for å avdekke denne kriminaliteten. Alvorlig økonomisk kriminalitet begås gjerne av ressurssterke og profesjonelle aktører, som benytter seg av til dels kompliserte metoder som krever innsikt i ulik bransjekunnskap. Kriminaliteten kjennetegnes også av grensekryssende strukturer og transaksjonsmønstre som ofte er brukt bevisst for å gjøre det vanskelig og ressurskrevende å avdekke og etterforske sakene. Norge har gjennom internasjonale konvensjoner og avtaler forpliktet seg til å ivareta og håndheve lover og regelverk knyttet til denne type aktivitet. Økonomisk kriminalitet avdekkes ofte av kontrolletatenes tilsyn. En forutsetning for å få størst mulig effekt av den samlede innsatsen mot økonomisk kriminalitet er et godt samarbeid mellom de ulike kontrolletatene, samt mellom kontrolletatene og politiet og påtalemyndigheten. Studiet i etterforsking av økonomisk kriminalitet består av to moduler: Modul 1: Videreutdanning i finansiell etterforsking og inndragning (10 studiepoeng). Modul 2: Videreutdanning i bekjempelse av økonomisk kriminalitet (15 studiepoeng). Utdanningen fullføres med en påbyggingsmodul på 5 studiepoeng, som er felles for flere etterforskingsstudier. Studieplan for videreutdanning i bekjempelse av økonomisk kriminalitet 2012 Side 1

3 2. Formål Formålet med utdanningen er å bidra til at politiet og påtalemyndigheten blir bedre kvalifisert til å bekjempe økonomisk kriminalitet, og etterforske økonomiske straffesaker med høy kvalitet i saksbehandlingen og innenfor tilfredsstillende saksbehandlingstid. 3. Målgruppe og opptakskrav 3.1 Målgruppe Målgruppen er ansatte i politiet og påtalemyndigheten som arbeider eller er tiltenkt å arbeide med bekjempelse av økonomisk kriminalitet. Det forutsettes at deltakerne er valgt ut i henhold til lokale kompetanseplaner. Tilsatte i samarbeidende kontrolletater kan også søke studiet. 3.2 Opptakskrav Søkere må ha: Politiskolen/Politihøgskolen, revisorutdanninger, Master i rettsvitenskap eller tilsvarende, eller annen relevant utdanning minimum på bachelornivå ansettelse i politiet og påtalemyndigheten eller samarbeidende kontrolletat bestått Videreutdanning i finansiell etterforsking og inndragning (modul 1) minimum tre års praksis etter endt grunnutdanning relevante etterforskingarbeidsoppgaver under utdanningsperioden Søkere uten økonomibakgrunn må forut for studiet ha gjennomført nettbasert utdanning i grunnleggende regnskapsforståelse hos NKI eller NKS eller tilsvarende. Det kan etter særskilt vurdering gjøres unntak fra opptakskravene om praksis og det formelle kravet om bestått Videreutdanning i finansiell etterforsking og inndragning (modul 1). Studieplan for videreutdanning i bekjempelse av økonomisk kriminalitet 2012 Side 2

4 4. Læringsutbytte Generell kompetanse Studentene kan etter gjennomført utdanning: framstå med økt innsikt og trygghet i sin egen yrkesrolle identifisere og vurdere aktuelle etiske dilemma innenfor fagfeltet vise innsikt og forståelse for rettskildebruk og for betydningen av både forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap vise et selvstendig ansvar for ulike etterforskingsoppgaver innen fagfeltet bidra til utvikling og kompetanseheving lokalt Kunnskaper Studentene har etter gjennomført utdanning utdypende kunnskap om: lovmessig forankring og regulering av de utvalgte temaene innen økonomisk kriminalitet sanksjonssystemet og rettspraksis for de utvalgte temaene innen økonomisk kriminalitet nødvendigheten av notoritet og systematisk dokumenthåndtering de negative konsekvenser økonomisk kriminalitet har for det enkelte individ, foretak og samfunnet som helhet metoder for avdekking og etterforsking av av ulike lovbrudd innen følgende hovedtema: o underslag o bedragerier o korrupsjon o økonomisk utroskap o konkurskriminalitet o regnskapsovertredelser o skatte- og avgiftskriminalitet o verdipapirkriminalitet o merkevareforfalskning mulighetene ved og rettslige rammer for, samarbeid med kontrolletatene og andre samarbeidspartnere Studieplan for videreutdanning i bekjempelse av økonomisk kriminalitet 2012 Side 3

5 Ferdigheter Studentene kan etter gjennomført utdanning identifisere ulike former for økonomisk kriminalitet foreta begrunnede valg av etterforskingsmetoder iverksette nødvendige etterforskingsskritt identifisere potensielle bevis og vurdere bruken av disse anvende reglene på et konkret faktum 5. Organisering og arbeidskrav Studiet er organisert som et deltidsstudium med samlinger og nettbasert undervisning. Utdanningen er estimert til ca. 420 timer og skal som hovedregel gjennomføres i løpet av ett år. I dette ligger deltakelse i undervisning, øvingsoppgaver, individuelt arbeid, gruppearbeid, nettbasert arbeid og litteraturstudier. Samlingene er obligatoriske og utgjør til sammen inntil 105 timer. En nettbasert læringsplattform benyttes i administrering og pedagogisk gjennomføring av studiet. Arbeidsmåtene i studiet skal bidra til å gi studentene godt læringsutbytte, og særlig belyse sammenhengen mellom teori og praksis. Det legges vekt på varierte arbeidsformer med stor grad av studentaktivitet. Studentene forventes å ta ansvar for egenlæring. Det er en forutsetning at de er aktive og tar et medansvar forfelles læringsutbytte. Arbeidskrav Følgende arbeidskrav må være oppfylt og godkjent før studentene får avlegge eksamen: En individuell oppgave med utgangspunkt i et sentralt tema i studiet. Tema og problemstilling skal godkjennes av fagsvarlige (inntil 1500 ord). Studieplan for videreutdanning i bekjempelse av økonomisk kriminalitet 2012 Side 4

6 En individuell oppgave som tar utgangspunkt i et emne eller case gitt av fagansvarlig (inntil 5000 ord). 6. Vurdering Studiet avsluttes med en individuell åtte timers hjemmeeksamen. Det gis graderte karakterer fra A til F, hvor F er ikke bestått. 7. Litteratur 7.1 Obligatorisk pensum (870 sider) 1 Andenæs, J. & Myhrer, T.-G. (2009). Norsk straffeprosess (4. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. Kap.: 8 10, 21 39, 41 42, 49 og 75 (234 sider). Andenæs, J. & Andorsen, K. V. (2008). Spesiell strafferett og formuesforbrytelser. Oslo: Universitetsforlaget. Kap.: 27 31, 41, 47 og (129 sider). Bergo, K. (2014). Børs- og verdipapirrett [4. utg.]. Oslo: Cappelen Damm. Kap.: 2, 3, 10.2, 10.4 og 10.5 (83 sider). Matningsdal, M. (2010). Norsk spesiell strafferett. Bergen: Fagbokforlaget. Kap.: 31, 32, (99 sider). Stordrange, B. (2014). Forbrytelser mot vårt økonomiske system (3. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. (172 sider). Følgende obligatorisk pensum distribueres elektronisk Alalehto, T., Larsson, P. & Korsell, L. (2014). Ekonomisk brottslighet. En nordisk reader. Studentlitteratur. Artikkel 8: (14 sider). Gundersen, Aa. & Stenvik, A. (Red.). (2008). Aktuell imaterialrett. Oslo: Gyldendal akademisk. Kap. 5.1 (2 sider). 1 Pensum endret 12. januar 2015 Studieplan for videreutdanning i bekjempelse av økonomisk kriminalitet 2012 Side 5

7 Harboe, E., Leikvang, T. & Lystad, R. S. (2005). Ligningsloven: Kommentarutgave. Oslo: Universitetsforlaget. Kap.: 12 (8 sider). Holmboe, M. & Jahre, H. P. (2011). Dobbeltstraff er ikke enkelt: Gjentatt straffeforfølgning etter Den europeiske menneskerettskonvensjons protokoll 7 artikkel 4: En oppdatering. Lov og rett, 50(4), (21 sider). Lassesen, B. S & Stenvik, A. (2011). Kjennetegnsrett (3. utg.) Oslo: Universitetsforlaget. Kap.: 1.I og 15.I 15.II. (13 sider). Stub, M. (2011). Tilsynsforvaltningens kontrollvirksomhet: Undersøkelse og beslag i feltet mellom forvaltningsprosess og straffeprosess. Oslo: Universitetsforlaget. Kap.: og 9 (40 sider). Øyen, Ø. (2010). Vernet mot selvinkriminering i straffeprosessen. Bergen: Fagbokforlaget. Kap.: og 9.1 (55 sider). 7.2 Forutsettes kjent Andenæs, J., Matningsdal, M. & Rieber-Mohn, G. F. (2010). Alminnelig strafferett (5. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. Kap.: 47 (21 sider). Andenæs, J. & Myhrer, T.-G. (2009). Norsk straffeprosess (4. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. Pensum: Kap.: 40 og 43 (10 sider). Dyrnes, A.-M.(2004). Inndragning: Hva må gjøres?. Oslo: Ciceron. Kap.: (119 sider). Høgberg, A. P. & Stridbeck, U. (Red.). (2008). Hvitvasking. Oslo: Universitetsforlaget. Kap.: 2 10 (251 sider). Matningsdal, M. (2010). Norsk spesiell strafferett. Bergen: Fagbokforlaget. Kap.: (37 sider). NOU 1996:21. (1996). Mer effektiv inndragning av vinning. Oslo: Statens forvaltningstjeneste. Kap.: 5, 7, 10, 13 og 14 (48 sider). NOU 2009:15. (2009). Skjult informasjon: Åpen kontroll. Oslo: Departementenes servicesenter. Kap.: 15.9 og 19 (19 sider). St.meld. nr 18. ( ). (1999). Om Norges deltakelse i internasjonalt politisamarbeid. Oslo: Justis- og politidepartement. Kap.: 1 5 (50 sider). Studieplan for videreutdanning i bekjempelse av økonomisk kriminalitet 2012 Side 6

8 Sunde, I. M. (2011). Automatisert rettshåndhevelse på nettet. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvitenskap, 98(3), (22 sider). Riksadvokaten (2007). Selvvasking: Retningslinjer og praktiseringen av straffeloven 317 annet ledd (Rundskriv, Ra 07/225). Oslo: Riksadvokaten. (11 sider). 7.3 Støttelitteratur Gjems-Onstad, O. (2013). Valg av selskapsform (4. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. Kap.: 5-10 (132 sider). Stub, M. (2011). Tilsynsforvaltningens kontrollvirksomhet: Undersøkelse og beslag i feltet mellom forvaltningsprosess og straffeprosess. Oslo: Universitetsforlaget. Kap.: og 9 (37 sider). Øyen, Ø. (2010). Vernet mot selvinkriminering i straffeprosessen. Bergen: Fagbokforlaget. Studieplan for videreutdanning i bekjempelse av økonomisk kriminalitet 2012 Side 7

STUDIEPLAN. VIDEREUTDANNING FOR AVANSERTE INFORMANTBEHANDLERE Modul 2. 10 studiepoeng. INFORMANTVEILEDERE Modul 3. 5 studiepoeng

STUDIEPLAN. VIDEREUTDANNING FOR AVANSERTE INFORMANTBEHANDLERE Modul 2. 10 studiepoeng. INFORMANTVEILEDERE Modul 3. 5 studiepoeng STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR AVANSERTE INFORMANTBEHANDLERE Modul 2 10 studiepoeng OG INFORMANTVEILEDERE Modul 3 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 4. desember 2013 1. Innledning Informantbehandling

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSIC INVESTIGATORS COMPUTER ENGINEERS

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSIC INVESTIGATORS COMPUTER ENGINEERS STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSIC INVESTIGATORS COMPUTER ENGINEERS 25 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Godkjent av rektor 8. mai 2015 1. Innledning Etterforsking

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon av modul1 godkjent av rektor 29. august 2013 1. Innledning Veiledning utøves innenfor mange

Detaljer

STUDIEPLAN NASJONAL BEREDSKAP OG KRISEHÅNDTERING

STUDIEPLAN NASJONAL BEREDSKAP OG KRISEHÅNDTERING FORSVARETS HØGSKOLE STUDIEPLAN NASJONAL BEREDSKAP OG KRISEHÅNDTERING 15 studiepoeng (10 + 5 studiepoeng) Godkjent i høgskolestyret 25. april 2012 1. Innledning Politiet og Forsvaret er sentrale aktører

Detaljer

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING UTRYKNINGSKJØRING

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING UTRYKNINGSKJØRING STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING UTRYKNINGSKJØRING 20 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon godkjent av rektor 28. april 2014 1. Innledning Endring og utvikling preger politiet som

Detaljer

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING ETTERFORSKING

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING ETTERFORSKING STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING ETTERFORSKING 20 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon godkjent av rektor 28. april 2014 1. Innledning Endring og utvikling preger politiet som andre

Detaljer

Fagplan for Bachelorstudiet. Studieåret 2013/2014

Fagplan for Bachelorstudiet. Studieåret 2013/2014 Fagplan for Bachelorstudiet BI Studieåret 2013/2014 Fagplan for Bachelorstudiet BI Studieåret 2013/2014 Innhold Innledning 5 Hovedområde: Politi og samfunn 15 Politilære POL110 16 Sosiologi SOS110 19 Yrkesetikk

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING AV AVHØRSINSTRUKTØRER I ETTERFORSKING

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING AV AVHØRSINSTRUKTØRER I ETTERFORSKING STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING AV AVHØRSINSTRUKTØRER I ETTERFORSKING Påbyggingsmodul 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 1. juni 2011 1. Innledning Avhør er en av politiets viktigste etterforskingsmetoder,

Detaljer

Fagplan for Bachelorstudiet BII

Fagplan for Bachelorstudiet BII Fagplan for Bachelorstudiet BII Studieåret 2013/2014 Fagplan for Bachelorstudiet BII Studieåret 2013/2014 Innhold INNLEDNING 5 HOVEDOMRÅDE: POLITI OG SAMFUNN 15 Tverretatlig samarbeid 16 Forvaltningstjeneste

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR POLITIUTDANNINGEN 2014-2017

FAGPLAN BACHELOR POLITIUTDANNINGEN 2014-2017 FAGPLAN BACHELOR POLITIUTDANNINGEN 2014-2017 Innhold Innledning... 3 Formål... 3 Mål... 3 Innhold... 4... 9 Vurdering... 11 Bachelorutdanningens første studieår (B1)... 12 Hovedområdet Politi og samfunn...

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kull 2014 høst (STAKRI) HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 32 20 64 00 Side 2/6 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Fagplan for Bachelorstudiet BIII. Studieåret 2015/2016

Fagplan for Bachelorstudiet BIII. Studieåret 2015/2016 Fagplan for Bachelorstudiet BIII Studieåret 2015/2016 Fagplan for Bachelorstudiet BIII Studieåret 2015/2016 Innhold INNLEDNING 5 HOVEDOMRÅDE: POLITI OG SAMFUNN 15 Forvaltningsrett og privatrettslige emner

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse STUDIEPLAN Årsstudium i musikk og helse 27. januar 2003, revidert 19. juni 2008 1 INNLEDNING... 3 1.1 Forkunnskaper... 3 1.2 Mål for studiet... 3 1.3 Struktur og organisering... 4 1.4 Arbeidsformer...

Detaljer

Fengselsbetjentutdanningen

Fengselsbetjentutdanningen Fengselsbetjentutdanningen Studieplan for høgskolekandidat i straffegjennomføring 120 studiepoeng 2014-2015 Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Innhold i studieprogrammet...

Detaljer

Studieplan. for. Fagskole i kommunehelsetjenester. Drammen kommune

Studieplan. for. Fagskole i kommunehelsetjenester. Drammen kommune Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 1 for Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Godkjent av NOKUT 21.mai 2008 Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 2 Innledning Drammen

Detaljer

STUDIEPLAN FOR GRADEN BACHELOR I RETTSVITENSKAP VED FOLKEUNIVERSITETET MIDT-NORGE

STUDIEPLAN FOR GRADEN BACHELOR I RETTSVITENSKAP VED FOLKEUNIVERSITETET MIDT-NORGE 2014/2015 STUDIEPLAN FOR GRADEN BACHELOR I RETTSVITENSKAP VED FOLKEUNIVERSITETET MIDT-NORGE Studieplan og fagplanene er vedtatt ved Høgskolen i Molde i tråd med gjeldende samarbeidsavtale mellom Høgskolen

Detaljer

Studieplan INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR

Studieplan INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR 1 Studieplan INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: xx.xx.xxxx Studiet er etablert: 01.08.2014 2 1. Innledning For å møte framtidas krav til omstilling, nytenkning

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Studieplan Ledelse av innovasjon og velferdesteknologi i helse-og omsorgstjenesten. 7,5 studiepoeng

Studieplan Ledelse av innovasjon og velferdesteknologi i helse-og omsorgstjenesten. 7,5 studiepoeng Studieplan Ledelse av innovasjon og velferdesteknologi i helse-og omsorgstjenesten 7,5 studiepoeng Studieplan godkjent 14. januar 2015 2 1. Innledning Høgskolen i Hedmark, Fagakademiet og Ressurssenter

Detaljer

Studieplan. Aktiv omsorg. 15 studiepoeng

Studieplan. Aktiv omsorg. 15 studiepoeng Studieplan Aktiv omsorg 15 studiepoeng Godkjent av dekan ved HiT, Fakultet for helse- og sosialfag, 1. februar 2013 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn, behov og formål Det offentlige står overfor store utfordringer

Detaljer

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 22. september 2003, rev 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

Rammeplan for Bachelor politiutdanning

Rammeplan for Bachelor politiutdanning Rammeplan for Bachelor politiutdanning Godkjent av Politihøgskolens styre 9. februar 2006 Godkjent av Justis- og politidepartementet 10. juli 2007 1. INNLEDNING Bachelor - politiutdanning er en 3-årig

Detaljer

www.dmmh.no Studieplan Pedagogisk veiledning for praksislærere Videreutdanning Deltid 15 sp 2015-2016 Rev 210215

www.dmmh.no Studieplan Pedagogisk veiledning for praksislærere Videreutdanning Deltid 15 sp 2015-2016 Rev 210215 www.dmmh.no Studieplan Pedagogisk veiledning for praksislærere Videreutdanning Deltid 15 sp 2015-2016 Rev 210215 Navn Pedagogisk veiledning for praksislærere Nynorsk Pedagogisk rettleiing for praksislærarar

Detaljer

Studieplan for. Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak

Studieplan for. Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak Studieplan for Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent 16.01.2013 1 Overordnet beskrivelse

Detaljer

Studieplan i Vernepleierfaglige områder. Videreutdanning i juss. 15 studiepoeng

Studieplan i Vernepleierfaglige områder. Videreutdanning i juss. 15 studiepoeng Studieplan i Vernepleierfaglige områder Videreutdanning i juss 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2008 Godkjent avdelingsstyret AHS Etableringstillatelse godkjent

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

Studieplan. SEPREP Ung

Studieplan. SEPREP Ung Skriv 2.2 September 2012 Studieplan SEPREP Ung Forebygging og tidlig oppdagelse, behandling og oppfølging av psykose/alvorlig psykisk lidelse hos ungdom 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert:

Detaljer

Politiets forebygging av arbeidsmarkedskriminalitet

Politiets forebygging av arbeidsmarkedskriminalitet Politiets forebygging av arbeidsmarkedskriminalitet En teoretisk oppgave BACHELOROPPGAVE (OPPG300) Politihøgskolen 2015 Kand.nr: 689 Antall ord: 6446 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Sosialpedagogikk 1 Første del av årsstudium i sosialpedagogikk 1 år deltid 30 studiepoeng Grunnutdanning / Videreutdanning

Sosialpedagogikk 1 Første del av årsstudium i sosialpedagogikk 1 år deltid 30 studiepoeng Grunnutdanning / Videreutdanning Sosialpedagogikk 1 Første del av årsstudium i sosialpedagogikk 1 år deltid 30 studiepoeng Grunnutdanning / Videreutdanning Godkjent av Dato: Endret av Dato: Innholdsfortegnelse MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...

Detaljer