STUDIEPLAN UTDANNING FOR ANSATTE I POLITIET MED BEGRENSET POLITIMYNDIGHET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDIEPLAN UTDANNING FOR ANSATTE I POLITIET MED BEGRENSET POLITIMYNDIGHET"

Transkript

1 STUDIEPLAN UTDANNING FOR ANSATTE I POLITIET MED BEGRENSET POLITIMYNDIGHET 20 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012

2 1. Innledning Enkelte av politiets oppgaver gjennomføres i dag av ansatte som er gitt begrenset politimyndighet til å utføre yrkesspesifikke polisiære arbeidsoppgaver. Dette omfatter først og fremst arrestforvarere, grensekontrollører og transportledsagere. Arrestforvarere ivaretar innsatte i arrester, forestår transport av varetektsfanger til ulike fremstillinger og ivaretar sikkerhet, ro og orden i tinghusene. Grensekontrollører foretar inn- og utgående grensekontroll for å ivareta Schengenlandenes regelverk og interesser. De skal bidra til å avdekke ulovlig innvandring og grenseoverskridende kriminalitet. Transportledsagere foretar transittjeneste. De fører tilsyn med innsatte i internat og ledsager asylsøkere samt utlendinger uten lovlig opphold ut av landet. Alle de over nevnte utøver arbeid som er strengt regulert og som berører mennesker i sårbare situasjoner. Det er derfor viktig at de ansatte har god kompetanse til å utføre sine arbeidsoppgaver. Politihøgskolen vil bidra til dette gjennom utdanning i begrenset politimyndighet. Utdanningen er organisert i en grunnmodul og tre påbyggingsmoduler: Modul 1: Generelt om begrenset politimyndighet Modul 2A: Begrenset politimyndighet for arrestforvarere Modul 2B: Begrenset politimyndighet for grensekontrollører Modul 2C: Begrenset politimyndighet for transportledsagere Modul 1 har et omfang av 15 studiepoeng, mens hver påbyggingsmodul gir 5 studiepoeng. 2. Formål Formålet med utdanningen er å bidra til at politimyndighet i yrkesspesifikke polisiære arbeidsoppgaver blir utøvet på en kvalitativ god måte slik at hensynet til rettssikkerhet og personvern ivaretas. Studieplan begrenset politimyndighet 2012 Side 1

3 3. Målgruppe og opptakskrav 3.1 Målgruppe Målgruppen er ansatte i politi- og lensmannsetaten med begrenset politimyndighet. Det forutsettes at deltagerne er valgt ut i henhold til lokale kompetanseplaner. 3.2 Opptakskrav Søkere til modul 1 må ha: ansettelse som enten arrestforvarer, grensekontrollør eller transportledsager arbeidet minst ett år som arrestforvarer, grensekontrollør eller transportledsager Søkere må enten dokumentere generell studiekompetanse, eller utdanning svarende til minst 60 studiepoeng, eller realkompetanse som kan erstatte manglende formell kompetanse. Det forutsettes at søkerne har gjennomgått lokal opplæring i henhold til rundskriv om begrenset politimyndighet. Søkere til modul 2A, 2B og 2C må ha bestått modul 1 ansettelse som enten arrestforvarer, grensekontrollør eller transportledsager 4. Læringsutbytte Generell kompetanse Studentene kan etter gjennomført utdanning fremstå med økt innsikt og trygghet i yrkesrollen utvise selvstendig ansvar ved utøvelsen av begrenset politimyndighet identifisere og vurdere etiske dilemma i arbeidsutførelsen vise forståelse for betydningen av dokumentert kunnskap og korrekt anvendelse av lovverket ved utøvelsen av politimyndighet Studieplan begrenset politimyndighet 2012 Side 2

4 5. Modul 1 - Generelt om begrenset politimyndighet 15 studiepoeng 5.1 Kunnskap Studentene har etter gjennomført utdanning kunnskap om: politiets, påtalemyndighetens og domstolenes organisering og funksjon grunnleggende strafferettslige og straffeprosessuelle emner de rettslige rammene for begrenset politimyndighet ulike rettslige grunnlag for maktbruk og grunnvilkårene for bruk regelsett som styrer sentrale arbeidsoppgaver innenfor egen yrkesgruppe utvalgte arrestasjonsteknikker og faremomentene ved bruk av disse enkelte symptomer på alvorlige psykiske og fysiske helseproblemer stress og stressreaksjoner kommunikasjon, konflikthåndtering og etikk kulturforståelse og mangfold 5.2 Ferdigheter Studentene kan etter gjennomført utdanning: gjennomføre tvangsmidler etter straffeprosessloven anvende inngrepshjemler etter politiloven bruke inngrepshjemler etter utlendingsloven møte ulike grupper mennesker på en profesjonell måte identifisere ruspåvirkning ved bruk av metoden tegn og symptomer identifisere ulike årsaker til og tegn på stress utføre enkle basisteknikker i arrestasjonsteknikk og begrunne hjemmelsgrunnlaget ivareta egen og andres sikkerhet utføre livreddende førstehjelp 5.3 Organisering og arbeidsmåter Modulen er organisert som et deltidsstudium med samlinger og studiearbeid utenom samlingene, og skal som hovedregel gjennomføres i løpet av seks måneder. Utdanningen er estimert til ca. 420 timer. I dette ligger deltakelse i undervisning, øvelser, trening, individuelt arbeid, gruppearbeid, nettbasert arbeid og litteraturstudier. Studieplan begrenset politimyndighet 2012 Side 3

5 Arbeidsmåtene i studiet skal bidra til å gi studentene godt læringsutbytte, og særlig belyse sammenhengen mellom teori og praksis. Det legges vekt på varierte arbeidsformer med stor grad av studentaktivitet. En del av undervisningen baseres på praktiske eksempler fra studentenes arbeidshverdag. Samlingene utgjør inntil 140 timer som kan fordeles over kortere og lengre tid. Det er obligatorisk deltakelse på samlingene. En nettbasert læringsplattform benyttes i administrering og pedagogisk gjennomføring av studiet. 5.4 Arbeidskrav Følgende arbeidskrav må være oppfylt og godkjent før studentene får avlegge eksamen: To rapporter som studenten skal skrive på bakgrunn av en egenopplevd situasjon. Valg av situasjon skal godkjennes av fagansvarlig. Et individuelt refleksjonsnotat (inntil 600 ord). En prøve i Tegn og symptomer. 5.5 Vurdering Studiet avsluttes med en skriftlig hjemmeeksamen på 4 timer. Det benyttes karakterene bestått/ikke bestått. Studieplan begrenset politimyndighet 2012 Side 4

6 5.6 Litteratur Obligatorisk litteratur (850 sider) Bjørklund, R. (1997). Politipsykologi (2. utg.). Nesbru: Vett & Viten. Pensum: S (146 sider) Eriksen T. H. (2001). Flerkulturell forståelse. Oslo: Tano Aschehoug. Pensum: S og (26 sider) Fife, A. (2002). Tverrkulturell kommunikasjon. Oslo: Yrkeslitteratur. Pensum: S , 47-57, 59-79, ,167 og 183. (89 sider) Gullestad, M. (2002). Det norske sett med nye øyne. Oslo: Universitetsforlaget. Pensum: S (32 sider) Kippe, H. & Seiersted, A. (2005). Spesiell strafferett og spesiallover (2. utg.). Nesbru: Vett og viten. Pensum: S (21 sider) Kramer, J. (1986). Norsk identitet: Et produkt av underutvikling og stammetilhørighet. I: A. M. Klausen (Red.), Den norske væremåte: Antropologisk søkelys på norsk kultur (s ). Oslo: Cappelen. (9 sider) Lie, A. L. & Lagestad, P. (2011). Arrestasjonsteknikk (2. utg.). Oslo: Gyldendal. Pensum velges i forhold til de valgte basisteknikkene. Melhuus, M. (2001). Hvilken skam uten ære? Eller: finnes den skamløse æren? I: T. Wyller (Red.), Skam: Perspektiver på skam, ære og skamløshet i det moderne (s ). Bergen: Fagbokforlaget. (19 sider) Myhrer, T-G. (2007). Begrenset politimyndighet. I: H. O. Gundhus, P. Larsson & T- G. Myhrer (Red.), Polisiær virksomhet: Hva er det hvem gjør det? (s ). Oslo: Politihøgskolen. (23 sider) Nielsen, G. H. (1997). Psykiske lidelser og psykologisk behandling. I: G. H. Nielsen & K. Raaheim (Red.), En innføringsbok i psykologi for universiteter og høgskoler (s ). Oslo: Cappelen Akademisk. (23 sider) Nilstad, M. (2005). Etikk: yrkesetikk i politiet. Nesbru: Vett og Viten. Pensum: S , , (75 sider) Studieplan begrenset politimyndighet 2012 Side 5

7 Vevstad, V. (2010). Utlendingsloven: Lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her: Kommentarutgave. Oslo: Universitetsforlaget. Pensum: S , , , og (226 sider) Williksen, E. & Bjerknes, O. T. (2012). Politirapport (3. utg.). Nesbru: Vett & Viten. Pensum: S , 57-72, , (126 sider) Øiseth, O. V., Kjeldsen, T. & Sundvoll, A. (2009). Tegn og symptomer på misbruk av narkotika eller andre rusmidler (23. rev. utg.). Nesbru: Vett og Viten. (85 sider) Studieplan begrenset politimyndighet 2012 Side 6

8 6 Modul 2A - Begrenset politimyndighet for arrestforvarere 5 studiepoeng 6.1 Generell kompetanse Studentene kan etter gjennomført utdanning: framstå med økt innsikt og trygghet i rollen som arrestforvarer vise respekt for enkeltindividet 6.2 Kunnskaper Studentene har etter gjennomført utdanning kunnskap om: aktuelle emner innenfor alminnelig og spesiell strafferett aktørene i straffeprosessen og domstolsbehandlingen arrestantens rettigheter og plikter kulturforståelse og konflikthåndtering tverrkulturell kommunikasjon yrkesbelastninger og skader regelsett som styrer sentrale yrkesspesifikke arbeidsoppgaver kontrollorganene sin funksjon, oppgaver og sentrale avgjørelser, med hovedvekt på Spesialenheten for politisaker og Arresttilsynet symptomer på alvorlige psykiske og fysiske helseproblemer 6.3 Ferdigheter Studentene kan etter gjennomført utdanning: kommunisere med arrestantene på en hensiktsmessig og forsvarlig måte identifisere tegn på alvorlig helserisiko hos arrestantene og bidra til å forebygge isolasjonsskader foreta etiske avveininger 6.4 Organisering og arbeidsmåter Modulen er organisert som et deltidsstudium med samlinger og studiearbeid utenom samlingene, og skal som hovedregel gjennomføres i løpet av tre måneder. Utdanningen er estimert til ca. 140 timer. I dette ligger deltakelse i undervisning, øvingsoppgaver, individuelt arbeid, gruppearbeid, nettbasert arbeid og litteraturstudier. Studieplan begrenset politimyndighet 2012 Side 7

9 Arbeidsmåtene i studiet skal bidra til å gi studentene godt læringsutbytte, og særlig belyse sammenhengen mellom teori og praksis. Det legges vekt på varierte arbeidsformer med stor grad av studentaktivitet. Samlingene utgjør ca. 40 timer som kan fordeles over kortere og lengre tid. Det anbefales å organisere modulen som to samlinger á 3 dager. Det er obligatorisk deltakelse på samlingene. En nettbasert læringsplattform benyttes i administrering og pedagogisk gjennomføring av studiet. Arbeidskrav Følgende arbeidskrav må være oppfylt og godkjent før studentene får avlegge eksamen: En individuell oppgave som skal omhandle et selvvalgt tema fra studiet og godkjennes av fagansvarlig. Arbeidskravet skal vise innsikt i kunnskap- og ferdighetskravene i studiet og relateres til egen praksis (inntil 2000 ord). 6.5 Vurdering Studiet avsluttes med en skriftlig hjemmeeksamen over 2 timer. Det benyttes karakterene bestått/ikke bestått. 6.6 Litteratur Obligatorisk pensum (318 sider) Fredriksen, Steinar (2009): Innføring i straffeprosess. S , 75-88, , , , , og (102 sider) Oslo: Gyldendal Akademiske Kippe, Harald og Asmund Seiersted (2005): Spesiell strafferett. S , og (48 sider) 2 utgave. Oslo: Vett og viten Nordhelle, Grethe: Mekling konfliktforståelse og konflikthåndtering. S (142 der). Oslo: Gyldendal norsk forlag Studieplan begrenset politimyndighet 2012 Side 8

10 NOU 2009:12: Et ansvarlig politi. Åpenhet, kontroll og læring. S , (27 sider) Forutsettes kjent Obligatorisk pensum på modul 1 Studieplan begrenset politimyndighet 2012 Side 9

11 7. Modul 2B - Begrenset politimyndighet for grensekontrollører 5 studiepoeng 7.1 Generell kompetanse Studentene kan etter gjennomført utdanning: framstå med økt innsikt og trygghet i rollen som grensekontrollør vise respekt for enkeltindividet 7.2 Kunnskaper Studentene har etter gjennomført utdanning kunnskap om: regelverket tilknyttet grensekontrollen, herunder spesielt utlendingsloven og grenseforordningen rettigheter og plikter for reisende historiske, religiøse og politiske bakgrunner for ulike grupper reisende tverrkulturell kommunikasjon regelsett som styrer sentrale funksjonsspesifikke arbeidsmetoder trender i internasjonal kriminalitet 7.3 Ferdigheter Studentene kan etter gjennomført utdanning behandle de reisende på en human og sikker måte kommunisere med de reisende på en hensiktsmessig måte foreta etiske avveininger avdekke og håndtere straffbare handlinger i initialfasen i tilknytning til deres ansvarsområde 7.4 Organisering og arbeidsmåter Modulen er organisert som et deltidsstudium med samlinger og studiearbeid utenom samlingene, og skal som hovedregel gjennomføres i løpet av tre måneder. Utdanningen er estimert til ca. 140 timer. I dette ligger deltakelse i undervisning, øvingsoppgaver, individuelt arbeid, gruppearbeid, nettbasert arbeid og litteraturstudier. Studieplan begrenset politimyndighet 2012 Side 10

12 Arbeidsmåtene i studiet skal bidra til å gi studentene godt læringsutbytte, og særlig belyse sammenhengen mellom teori og praksis. Det legges vekt på varierte arbeidsformer med stor grad av studentaktivitet. Samlingene utgjør ca. 40 timer som kan fordeles over kortere og lengre tid. Det anbefales å organisere modulen som to samlinger á 3 dager. Det er obligatorisk deltakelse på samlingene. En nettbasert læringsplattform benyttes i administrering og pedagogisk gjennomføring av studiet. Arbeidskrav Følgende arbeidskrav må være oppfylt og godkjent før studentene får avlegge eksamen: En individuell oppgave som skal omhandle et selvvalgt tema fra studiet og godkjennes av fagansvarlig. Arbeidskravet skal vise innsikt i kunnskap- og ferdighetskravene i studiet og relateres til egen praksis (inntil 2000 ord). 7.5 Vurdering Studiet avsluttes med en skriftlig hjemmeeksamen over 2 timer. Det benyttes karakterene bestått/ikke bestått. 7.6 Litteratur Obligatorisk pensum (294 sider) al-araki, M. (2007). Kulturanalyse: et verktøy for god kommunikasjon mellom mennesker, Kap. 5. (19 s.), Oslo: Cappelen Akademiske. Kvalbein, A. (1999). God kontakt: Praktisk kommunikasjonslære. Kristiansand: Ij forlaget.pensum: Kap. 5. (10 s.) * Røkenes, O. H. & Hansen, P. (2006). Bære eller briste: Kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker. Bergen: Fagbokforlaget. Pensum: Kap. 7. (25 s.) * Studieplan begrenset politimyndighet 2012 Side 11

13 Rønneberg, K. (2011). Politisamtaler med publikum: Språkbruk som fremmer eller hemmer god kommunikasjon.oslo: Unipub. Pensum: s. 7-8, Kap. 1, Kap. 6 (s ) og Kap. 7 (34 s.) * Schengen Boarders Code «Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 562/2006 av 15. mars 2006 om innføringen av fellesskapsregler som regulerer bevegelser over grensen (grenseforordninge) med vedlegg (totalt 63 sider med vedlegg) Vevstad, Vigdis (2010): Utlendingsloven kommentarutgave, S , og side (143 sider): Universitetsforlaget Forutsettes kjent RPOD «Grensekontrollrundskrivet» (16 sider) RPOD «Politiets utøvelse av utlendingskontroll på territoriet, herunder i grenseområdene» (8 sider) RPOD «Politiets arbeid med søknader om beskyttelse (asyl), identifisering og uttransportering av utlendinger etter utlendingsloven (7 sider) RS «Bruk av ankomstregisteringsskjema ved søknad om beskyttelse» (4 sider) Obligatorisk pensum på modul 1 Studieplan begrenset politimyndighet 2012 Side 12

14 8. Modul 2C - Begrenset politimyndighet for transportledsagere 5 studiepoeng 8.1 Generell kompetanse Studentene kan etter gjennomført utdanning: framstå med økt innsikt og trygghet i rollen som transportledsager vise respekt for enkeltindividet 8.2 Kunnskaper Studentene har etter gjennomført utdanning kunnskap om: sentrale aktuelle deler av utlendingsloven rettigheter og plikter for utlendinger kulturforståelse, mekling, konflikthåndtering og tverrkulturell kommunikasjon migrasjon og illegal innvandring trender i internasjonal kriminalitet symptomer på alvorlig helsefare mindreårige i internering regelsett som styrer funksjonsspesifikke arbeidsmetoder 8.3 Ferdigheter Studentene kan etter gjennomført utdanning kommunisere og behandle utlendingen på en hensiktsmessig og forsvarlig måte identifisere tegn på alvorlig helserisiko og bidra til å forebygge isolasjonsskader foreta etiske avveininger 8.4 Organisering og arbeidsmåter Modulen er organisert som et deltidsstudium med samlinger og studiearbeid utenom samlingene, og skal som hovedregel gjennomføres i løpet av tre måneder. Utdanningen er estimert til ca. 140 timer. I dette ligger deltakelse i undervisning, øvingsoppgaver, individuelt arbeid, gruppearbeid, nettbasert arbeid og litteraturstudier. Studieplan begrenset politimyndighet 2012 Side 13

15 Arbeidsmåtene i studiet skal bidra til å gi studentene godt læringsutbytte, og særlig belyse sammenhengen mellom teori og praksis. Det legges vekt på varierte arbeidsformer med stor grad av studentaktivitet. Samlingene utgjør ca. 40 timer som kan fordeles over kortere og lengre tid. Det anbefales å organisere modulen som to samlinger á 3 dager. Det er obligatorisk deltakelse på samlingene. En nettbasert læringsplattform benyttes i administrering og pedagogisk gjennomføring av studiet. Arbeidskrav Følgende arbeidskrav må være oppfylt og godkjent før studentene får avlegge eksamen: En individuell oppgave som skal omhandle et selvvalgt tema fra studiet og godkjennes av fagansvarlig. Arbeidskravet skal vise innsikt i kunnskap- og ferdighetskravene i studiet og relateres til egen praksis (inntil 2000 ord). 8.5 Vurdering Studiet avsluttes med en skriftlig hjemmeeksamen over 2 timer. Det benyttes karakterene bestått/ikke bestått. 8.6 Litteratur Obligatorisk pensum (289 sider) Nordhelle, Grethe: Mekling konfliktforståelse og konflikthåndtering. S (142 sider). Oslo: Gyldendal norsk forlag Kvalbein, A. (1999). God kontakt: Praktisk kommunikasjonslære. Kristiansand: Ij forlaget. Pensum: Kap. 5. (10 s.) * Røkenes, O. H. & Hansen, P. (2006). Bære eller briste: Kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker. Bergen: Fagbokforlaget. Pensum: Kap. 7. (25 s.) * Studieplan begrenset politimyndighet 2012 Side 14

16 Vevstad, Vigdis (2010): Utlendingsloven kommentarutgave, S , , (112 sider): Universitetsforlaget Forutsettes kjent RPOD «Politiets arbeid med søknader om beskyttelse(asyl), identifisering og uttransportering av utlendinger etter utlendingsloven» (7 sider) G «Returdirektivet» (6 sider) G «Retningslinjer for arbeidet med assistert frivillig retur» (8 sider) Obligatorisk pensum på modul 1 Studieplan begrenset politimyndighet 2012 Side 15

STUDIEPLAN. VIDEREUTDANNING FOR AVANSERTE INFORMANTBEHANDLERE Modul 2. 10 studiepoeng. INFORMANTVEILEDERE Modul 3. 5 studiepoeng

STUDIEPLAN. VIDEREUTDANNING FOR AVANSERTE INFORMANTBEHANDLERE Modul 2. 10 studiepoeng. INFORMANTVEILEDERE Modul 3. 5 studiepoeng STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR AVANSERTE INFORMANTBEHANDLERE Modul 2 10 studiepoeng OG INFORMANTVEILEDERE Modul 3 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 4. desember 2013 1. Innledning Informantbehandling

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon av modul1 godkjent av rektor 29. august 2013 1. Innledning Veiledning utøves innenfor mange

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSIC INVESTIGATORS COMPUTER ENGINEERS

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSIC INVESTIGATORS COMPUTER ENGINEERS STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSIC INVESTIGATORS COMPUTER ENGINEERS 25 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Godkjent av rektor 8. mai 2015 1. Innledning Etterforsking

Detaljer

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING UTRYKNINGSKJØRING

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING UTRYKNINGSKJØRING STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING UTRYKNINGSKJØRING 20 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon godkjent av rektor 28. april 2014 1. Innledning Endring og utvikling preger politiet som

Detaljer

STUDIEPLAN NASJONAL BEREDSKAP OG KRISEHÅNDTERING

STUDIEPLAN NASJONAL BEREDSKAP OG KRISEHÅNDTERING FORSVARETS HØGSKOLE STUDIEPLAN NASJONAL BEREDSKAP OG KRISEHÅNDTERING 15 studiepoeng (10 + 5 studiepoeng) Godkjent i høgskolestyret 25. april 2012 1. Innledning Politiet og Forsvaret er sentrale aktører

Detaljer

Fagplan for Bachelorstudiet. Studieåret 2013/2014

Fagplan for Bachelorstudiet. Studieåret 2013/2014 Fagplan for Bachelorstudiet BI Studieåret 2013/2014 Fagplan for Bachelorstudiet BI Studieåret 2013/2014 Innhold Innledning 5 Hovedområde: Politi og samfunn 15 Politilære POL110 16 Sosiologi SOS110 19 Yrkesetikk

Detaljer

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING ETTERFORSKING

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING ETTERFORSKING STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING ETTERFORSKING 20 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon godkjent av rektor 28. april 2014 1. Innledning Endring og utvikling preger politiet som andre

Detaljer

Fagplan for Bachelorstudiet BII

Fagplan for Bachelorstudiet BII Fagplan for Bachelorstudiet BII Studieåret 2013/2014 Fagplan for Bachelorstudiet BII Studieåret 2013/2014 Innhold INNLEDNING 5 HOVEDOMRÅDE: POLITI OG SAMFUNN 15 Tverretatlig samarbeid 16 Forvaltningstjeneste

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR POLITIUTDANNINGEN 2014-2017

FAGPLAN BACHELOR POLITIUTDANNINGEN 2014-2017 FAGPLAN BACHELOR POLITIUTDANNINGEN 2014-2017 Innhold Innledning... 3 Formål... 3 Mål... 3 Innhold... 4... 9 Vurdering... 11 Bachelorutdanningens første studieår (B1)... 12 Hovedområdet Politi og samfunn...

Detaljer

Fagplan for Bachelorstudiet BIII. Studieåret 2015/2016

Fagplan for Bachelorstudiet BIII. Studieåret 2015/2016 Fagplan for Bachelorstudiet BIII Studieåret 2015/2016 Fagplan for Bachelorstudiet BIII Studieåret 2015/2016 Innhold INNLEDNING 5 HOVEDOMRÅDE: POLITI OG SAMFUNN 15 Forvaltningsrett og privatrettslige emner

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING AV AVHØRSINSTRUKTØRER I ETTERFORSKING

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING AV AVHØRSINSTRUKTØRER I ETTERFORSKING STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING AV AVHØRSINSTRUKTØRER I ETTERFORSKING Påbyggingsmodul 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 1. juni 2011 1. Innledning Avhør er en av politiets viktigste etterforskingsmetoder,

Detaljer

Fengselsbetjentutdanningen

Fengselsbetjentutdanningen Fengselsbetjentutdanningen Studieplan for høgskolekandidat i straffegjennomføring 120 studiepoeng 2014-2015 Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Innhold i studieprogrammet...

Detaljer

Rammeplan for Bachelor politiutdanning

Rammeplan for Bachelor politiutdanning Rammeplan for Bachelor politiutdanning Godkjent av Politihøgskolens styre 9. februar 2006 Godkjent av Justis- og politidepartementet 10. juli 2007 1. INNLEDNING Bachelor - politiutdanning er en 3-årig

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse STUDIEPLAN Årsstudium i musikk og helse 27. januar 2003, revidert 19. juni 2008 1 INNLEDNING... 3 1.1 Forkunnskaper... 3 1.2 Mål for studiet... 3 1.3 Struktur og organisering... 4 1.4 Arbeidsformer...

Detaljer

Studieplan. for. Fagskole i kommunehelsetjenester. Drammen kommune

Studieplan. for. Fagskole i kommunehelsetjenester. Drammen kommune Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 1 for Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Godkjent av NOKUT 21.mai 2008 Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 2 Innledning Drammen

Detaljer

Studieplan. Revidert: 06.04.14 Godkjent i Undervisningsutvalget 08.04.14 (UUV sak 1/5) Vedtatt av høyskolekollegiet 22.05.14

Studieplan. Revidert: 06.04.14 Godkjent i Undervisningsutvalget 08.04.14 (UUV sak 1/5) Vedtatt av høyskolekollegiet 22.05.14 Studieplan Revidert: 06.04.14 Godkjent i Undervisningsutvalget 08.04.14 (UUV sak 1/5) Vedtatt av høyskolekollegiet 22.05.14 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 2. LÆRINGSUTBYTTE 4 3. VURDERING 5 4. STUDIETS

Detaljer

Studieplan. SEPREP Ung

Studieplan. SEPREP Ung Studieplan SEPREP Ung Forebygging og tidlig oppdagelse, behandling og oppfølging av psykose/alvorlig psykisk lidelse hos ungdom 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 1 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Studieplan. SEPREP Ung

Studieplan. SEPREP Ung Skriv 2.2 September 2012 Studieplan SEPREP Ung Forebygging og tidlig oppdagelse, behandling og oppfølging av psykose/alvorlig psykisk lidelse hos ungdom 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert:

Detaljer

Studieplan for. Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak

Studieplan for. Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak Studieplan for Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent 16.01.2013 1 Overordnet beskrivelse

Detaljer

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 22. september 2003, rev 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kull 2014 høst (STAKRI) HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 32 20 64 00 Side 2/6 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Psykisk helsearbeid og rusarbeid Studieplan for fagskoleutdanning i: Psykisk helsearbeid og rusarbeid 60 fagskolepoeng Høst 2014 Innhold 1 Innledning... 1 2 Opptak... 1 2.1 Opptakskrav... 2 2.2 Søknad om og innvilgelse av opptak... 2

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

STUDIEPLAN FOR GRADEN BACHELOR I RETTSVITENSKAP VED FOLKEUNIVERSITETET MIDT-NORGE

STUDIEPLAN FOR GRADEN BACHELOR I RETTSVITENSKAP VED FOLKEUNIVERSITETET MIDT-NORGE 2014/2015 STUDIEPLAN FOR GRADEN BACHELOR I RETTSVITENSKAP VED FOLKEUNIVERSITETET MIDT-NORGE Studieplan og fagplanene er vedtatt ved Høgskolen i Molde i tråd med gjeldende samarbeidsavtale mellom Høgskolen

Detaljer

Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri

Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri 30 studiepoeng Studieplan Godkjent av styret for Høgskolen i Tromsø, 26. oktober 2000. Sist endret august 2006. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2

Detaljer

Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser STUDIEPLAN

Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser STUDIEPLAN Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser STUDIEPLAN Behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser Videreutdanning, 60 studiepoeng

Detaljer

Studieplan Master 1.år Videreutdanning i miljøarbeid og tverrprofesjonalitet

Studieplan Master 1.år Videreutdanning i miljøarbeid og tverrprofesjonalitet Studieplan Master 1.år Videreutdanning i miljøarbeid og tverrprofesjonalitet 1.år i mastergrad i helse og sosialfag; kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper (60 studiepoeng) Godkjent i studieutvalgsmøte

Detaljer

Bachelorstudium - yrkesfaglærer i service og samferdsel. Bachelor s Programme in Vocational Teacher Education in Service and Transport

Bachelorstudium - yrkesfaglærer i service og samferdsel. Bachelor s Programme in Vocational Teacher Education in Service and Transport Bachelorstudium - yrkesfaglærer i service og samferdsel Bachelor s Programme in Vocational Teacher Education in Service and Transport 180 studiepoeng Heltid Studieprogramkode: YLSSH, YLSSN, YLSSR Godkjent

Detaljer

Det gjøres oppmerksom på at fagplanen er under revisjon.

Det gjøres oppmerksom på at fagplanen er under revisjon. Fagplan Praktisk-pedagogisk utdanning i musikk Teacher education in music 60 studiepoeng Innholdsfortegnelse Praktisk-pedagogisk utdanning i musikk... 1 Pedagogikk MUS-5001... 3 Fagdidaktikk MUS-5002...

Detaljer