STUDIEPLAN VIDAREUTDANNING I ARBEID MOT ØKONOMISK KRIMINALITET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDIEPLAN VIDAREUTDANNING I ARBEID MOT ØKONOMISK KRIMINALITET"

Transkript

1 STUDIEPLAN VIDAREUTDANNING I ARBEID MOT ØKONOMISK KRIMINALITET 15 studiepoeng Modul 2 Godkjent i høgskolestyret 25. april 2012

2 1. Innleiing Økonomisk kriminalitet er eit samleomgrep for ei rekkje lovbrot som primært er retta mot næringslivet og offentleg sektor. Studiet omfattar profittmotiverte, lovstridige handlingar knytt til verksemd som i seg sjølv er eller gir seg ut for å vere lovleg. Eit kjenneteikn ved økonomisk kriminalitet er at det ofte ikkje er nokon personleg fornærma i saka, og at det ikkje er nokon tradisjonell åstad. Innsatsen til styresmaktene er difor ofte avgjerande for å avdekkje denne kriminaliteten. Det er gjerne ressurssterke og profesjonelle aktørar som utfører alvorleg økonomisk kriminalitet, og dei nyttar til dels infløkte metodar som krev god innsikt i ulike bransjar. Kriminaliteten er òg kjenneteikna av grensekryssande strukturar og transaksjonsmønster som ofte vert brukte medvite for å gjere det vanskeleg og ressurskrevjande å avdekkje og etterforske sakene. Noreg har gjennom internasjonale avtalar forplikta seg til å rette seg etter og handheve lover og regelverk knytt til slik aktivitet. Det er ofte kontrolletatane som avdekkjer økonomisk kriminalitet. Ein føresetnad for å få størst mogleg effekt av den samla innsatsen mot økonomisk kriminalitet er eit godt samarbeid mellom kontrolletatane, og mellom kontrolletatane og politiet/påtalemakta. Studiet i etterforsking av økonomisk kriminalitet har to modular: Modul 1: Vidareutdanning i finansiell etterforsking og inndraging (10 studiepoeng). Modul 2: Vidareutdanning i arbeid mot økonomisk kriminalitet (15 studiepoeng). Utdanninga vert fullført med ein påbyggingsmodul som gir fem studiepoeng, og som er felles for fleire etterforskingsstudium. Studieplan for vidareutdanning i arbeid mot økonomisk kriminalitet 2012 Side 1

3 2. Føremål Utdanninga skal gjere politiet og påtalemakta betre kvalifiserte til å arbeide mot økonomisk kriminalitet gjennom effektiv sakshandsaming og med tilfredsstillande sakshandsamingstid. 3. Målgruppe og opptakskrav 3.1 Målgruppe Målgruppa er tilsette i politiet og påtalemakta som arbeider, eller skal arbeide, for å hindre økonomisk kriminalitet. Det er ein føresetnad at deltakarane vert valde ut i samsvar med dei lokale kompetanseplanane. Tilsette i samarbeidande kontrolletatar kan òg søkje på studiet. 3.2 Opptakskrav Søkjarane må: ha politiskolen/politihøgskolen, revisorutdanning, mastergrad i rettsvitskap eller tilsvarande eller anna relevant utdanning på minst bachelornivå vere tilsette i politiet og påtalemakta eller ein samarbeidande kontrolletat ha bestått vidareutdanning i finansiell etterforsking og inndraging (modul 1) ha minst tre års praksis etter avslutta grunnutdanning ha relevante etterforskingsoppgåver under utdanningsperioden Søkjarar utan økonomibakgrunn må ha gjennomført nettbasert utdanning i grunnleggjande reknskapsforståing hjå NKI, NKS eller tilsvarande. Etter særskilt vurdering kan det gjerast unntak frå opptakskrava om praksis og det formelle kravet om bestått Vidareutdanning i finansiell etterforsking og inndraging (modul 1). 4. Læringsutbyte Ålmenn kompetanse Etter avslutta utdanning skal studentane kunne: Studieplan for vidareutdanning i arbeid mot økonomisk kriminalitet 2012 Side 2

4 stå fram med auka innsikt og tryggleik i si eiga yrkesrolle identifisere og vurdere aktuelle etiske dilemma innanfor fagfeltet ha innsikt i og forstå bruken av rettskjelder og kva forskings- og røynslebasert kunnskap vil seie vise eit sjølvstendig ansvar for ulike etterforskingsoppgåver innanfor fagfeltet medverke til lokal utvikling og kompetanseheving Kunnskapar Etter avslutta utdanning har studentane utdjupande kunnskap om: Lovforankring og lovregulering av dei utvalde emna innanfor økonomisk kriminalitet. Sanksjonssystemet og rettspraksis for dei utvalde emna innanfor økonomisk kriminalitet. Verdien av notoritet og systematisk dokumenthandsaming. Dei negative konsekvensane økonomisk kriminalitet har for enkeltindividet, næringslivet og samfunnet som heilskap. Metodar for avdekking og etterforsking av av ulike lovbrot i følgjande kategoriar: o underslag Ferdigheiter o bedrageri o korrupsjon o økonomisk utruskap o konkurskriminalitet o rekneskapsbrot o skatte- og avgiftskriminalitet o verdipapirkriminalitet o merkevareforfalsking Moglegheiten til samarbeid med og dei rettslege rammene for samarbeidet med kontrolletatane og andre partar. Etter avslutta utdanning skal studentane kunne: Studieplan for vidareutdanning i arbeid mot økonomisk kriminalitet 2012 Side 3

5 identifisere ulike former for økonomisk kriminalitet velje dei rette etterforskingsmetodane setje i verk naudsynte etterforskingssteg identifisere potensielle bevis og vurdere bruken av dei bruke reglane på eit konkret faktum 5. Organisering og arbeidskrav Studiet er lagt opp som eit deltidsstudium med samlingar og nettbasert undervising. Utdanninga tar om lag 420 timar og skal i regelen gjennomførast på eitt år. Det omfattar undervising, øvingsoppgåver, individuelt arbeid, gruppearbeid, nettbasert arbeid og litteraturstudium. Samlingane er obligatoriske og utgjer til saman inntil 105 timar. Ei nettbasert læringsplattform vert brukt til administrasjon og pedagogisk gjennomføring av studiet. Arbeidsmåtane i studiet skal gi studentane godt læringsutbyte, og særleg klargjere sambandet mellom teori og praksis. Det vert lagt vekt på varierte arbeidsformer med mykje studentaktivitet. Det er forventa at studentane tar ansvar for eiga læring. Det er ein føresetnad at dei er aktive og tar ansvar for felles læringsutbyte. Arbeidskrav Arbeidskrav som må vere oppfylte og godkjente før studentane kan ta eksamen: Ei individuell oppgåve med utgangspunkt i eit sentralt emne i studiet. Emnet og problemstillinga skal godkjennast av den fagsansvarlege (inntil 3000 ord). Ei individuell oppgåve som tar utgangspunkt i eit emne eller ei sak som den fagansvarlege vel (inntil 2000 ord). Studieplan for vidareutdanning i arbeid mot økonomisk kriminalitet 2012 Side 4

6 6. Vurdering Studiet vert avslutta med ein individuell heimeeksamen over åtte timar. Karakterane er graderte frå A til F, der F er ikkje bestått. 7. Litteratur 7.1 Obligatorisk pensum (900 sider) Andenæs, J. & Myhrer, T.-G. (2009). Norsk straffeprosess (4. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. Kap.: 8 10, 21 39, 41 42, 49 og 75 (234 sider). Andenæs, J. & Andorsen, K. V. (2008). Spesiell strafferett og formuesforbrytelser. Oslo: Universitetsforlaget. Kap.: 27 31, 41, 47 og (129 sider). Bergo, K. (2008). Børs- og verdipapirrett [3. utg.]. Oslo: Cappelen Damm. Kap.: 2 og 10 (74 sider). Eskeland, S. & Høgetveit, E. (red.). (1994). Økonomiske forbrytelser og straff: Juridiske grunnlagsproblemer. Oslo: Ad Notem Gyldedal. Kap.: 9 (19 sider). Gjems-Onstad, O. (1999). Valg av selskapsform (4. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. Kap.: 2 og 3 (41 sider). Gundersen, Aa. & Stenvik, A. (red.). (2008). Aktuell imaterialrett. Oslo: Gyldendal akademisk. S (2 sider). Harboe, E., Leikvang, T. & Lystad, R. S. (2005). Ligningsloven: Kommentarutgåve. Oslo: Universitetsforlaget. Kap.: 12 (8 sider). Holmboe, M. & Jahre, H. P. (2011). Dobbeltstraff er ikke enkelt: Gjentatt straffeforfølgning etter Den europeiske menneskerettskonvensjons protokoll 7 artikkel 4: En oppdatering. Lov og rett, 50(4), (21 sider). Lassesen, B. S & Stenvik, A. (2011). Kjennetegnsrett (3. utg.) Oslo: Universitetsforlaget. Kap.: (11 sider). Matningsdal, M. (2010). Norsk spesiell strafferett. Bergen: Fagbokforlaget. Kap.: 31, 32, (99 sider). Studieplan for vidareutdanning i arbeid mot økonomisk kriminalitet 2012 Side 5

7 Stordrange, B. (2007). Forbrytelser mot vårt økonomiske system (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. (212 sider). Stub, M. (2011). Tilsynsforvaltningens kontrollvirksomhet: Undersøkelse og beslag i feltet mellom forvaltningsprosess og straffeprosess. Oslo: Universitetsforlaget. Kap.: og 9 (37 sider). Øyen, Ø. (2010). Vernet mot selvinkriminering i straffeprosessen. Bergen: Fagbokforlaget. Kap.: 9.1 (13 sider). 7.2 Skal vere kjent Andenæs, J., Matningsdal, M. & Rieber-Mohn, G. F. (2010). Alminnelig strafferett (5. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. Kap.: 47 (21 sider). Andenæs, J. & Myhrer, T.-G. (2009). Norsk straffeprosess (4. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. Pensum: Kap.: 40 og 43 (10 sider). Dyrnes, A.-M.(2004). Inndragning: Hva må gjøres?. Oslo: Ciceron. Kap.: (119 sider). Høgberg, A. P. & Stridbeck, U. (red.). (2008). Hvitvasking. Oslo: Universitetsforlaget. Kap.: 2 10 (251 sider). Matningsdal, M. (2010). Norsk spesiell strafferett. Bergen: Fagbokforlaget. Kap.: (37 sider). NOU 1996:21. (1996). Mer effektiv inndragning av vinning. Oslo: Statens forvaltingsteneste. Kap.: 5, 7, 10, 13 og 14 (48 sider). NOU 2009:15. (2009). Skjult informasjon: Åpen kontroll. Oslo: Departementenes servicesenter. Kap.: 15.9 og 19 (19 sider). St.meld. nr 18. ( ). (1999). Om Norges deltakelse i internasjonalt politisamarbeid. Oslo: Justis- og politidepartement. Kap.: 1 5 (50 sider). Sunde, I. M. (2011). Automatisert rettshåndhevelse på nettet. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvitenskap, 98(3), (22 sider). Riksadvokaten (2007). Selvvasking: Retningslinjer og praktiseringen av straffeloven 317 annet ledd (Rundskriv, Ra 07/225). Oslo: Riksadvokaten. (11 sider). Studieplan for vidareutdanning i arbeid mot økonomisk kriminalitet 2012 Side 6

8 7.3 Støttelitteratur Stub, M. (2011). Tilsynsforvaltningens kontrollvirksomhet: Undersøkelse og beslag i feltet mellom forvaltningsprosess og straffeprosess. Oslo: Universitetsforlaget. Kap.: og 9 (37 sider). Øyen, Ø. (2010). Vernet mot selvinkriminering i straffeprosessen. Bergen: Fagbokforlaget. Studieplan for vidareutdanning i arbeid mot økonomisk kriminalitet 2012 Side 7

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I BEKJEMPELSE AV ØKONOMISK KRIMINALITET

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I BEKJEMPELSE AV ØKONOMISK KRIMINALITET STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I BEKJEMPELSE AV ØKONOMISK KRIMINALITET 15 studiepoeng Modul 2 Godkjent i høgskolestyret 25. april 2012 1. Innledning Økonomisk kriminalitet er et samlebegrep for en rekke lovbrudd

Detaljer

STUDIEPLAN. VIDEREUTDANNING FOR AVANSERTE INFORMANTBEHANDLERE Modul 2. 10 studiepoeng. INFORMANTVEILEDERE Modul 3. 5 studiepoeng

STUDIEPLAN. VIDEREUTDANNING FOR AVANSERTE INFORMANTBEHANDLERE Modul 2. 10 studiepoeng. INFORMANTVEILEDERE Modul 3. 5 studiepoeng STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR AVANSERTE INFORMANTBEHANDLERE Modul 2 10 studiepoeng OG INFORMANTVEILEDERE Modul 3 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 4. desember 2013 1. Innledning Informantbehandling

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING FOR ANSATTE I POLITIET MED BEGRENSET POLITIMYNDIGHET

STUDIEPLAN UTDANNING FOR ANSATTE I POLITIET MED BEGRENSET POLITIMYNDIGHET STUDIEPLAN UTDANNING FOR ANSATTE I POLITIET MED BEGRENSET POLITIMYNDIGHET 20 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innledning Enkelte av politiets oppgaver gjennomføres i dag av ansatte

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSIC INVESTIGATORS COMPUTER ENGINEERS

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSIC INVESTIGATORS COMPUTER ENGINEERS STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSIC INVESTIGATORS COMPUTER ENGINEERS 25 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Godkjent av rektor 8. mai 2015 1. Innledning Etterforsking

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR ETTERFORSKINGSLEDERE

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR ETTERFORSKINGSLEDERE STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR ETTERFORSKINGSLEDERE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innledning Etterforsking av straffesaker utgjør en av kjernefunksjonene

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon av modul1 godkjent av rektor 29. august 2013 1. Innledning Veiledning utøves innenfor mange

Detaljer

AVDELING FOR SAMFUNNSFAG (ASF)

AVDELING FOR SAMFUNNSFAG (ASF) 2003/2004 AVDELING FOR SAMFUNNSFAG AVDELING FOR SAMFUNNSFAG () Avdelinga held til i Kulturhuset i Sogndal sentrum, og har om lag 475 studieplassar og om lag 30 tilsette. Opningstid i ekspedisjonen: kl

Detaljer

STUDIEPLAN NASJONAL BEREDSKAP OG KRISEHÅNDTERING

STUDIEPLAN NASJONAL BEREDSKAP OG KRISEHÅNDTERING FORSVARETS HØGSKOLE STUDIEPLAN NASJONAL BEREDSKAP OG KRISEHÅNDTERING 15 studiepoeng (10 + 5 studiepoeng) Godkjent i høgskolestyret 25. april 2012 1. Innledning Politiet og Forsvaret er sentrale aktører

Detaljer

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING ETTERFORSKING

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING ETTERFORSKING STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING ETTERFORSKING 20 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon godkjent av rektor 28. april 2014 1. Innledning Endring og utvikling preger politiet som andre

Detaljer

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING UTRYKNINGSKJØRING

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING UTRYKNINGSKJØRING STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING UTRYKNINGSKJØRING 20 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon godkjent av rektor 28. april 2014 1. Innledning Endring og utvikling preger politiet som

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING AV AVHØRSINSTRUKTØRER I ETTERFORSKING

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING AV AVHØRSINSTRUKTØRER I ETTERFORSKING STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING AV AVHØRSINSTRUKTØRER I ETTERFORSKING Påbyggingsmodul 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 1. juni 2011 1. Innledning Avhør er en av politiets viktigste etterforskingsmetoder,

Detaljer

AVDELING FOR HELSEFAG (AHF) AHF

AVDELING FOR HELSEFAG (AHF) AHF AVDELING FOR HELSEFAG () Avdelinga sin aktivitet er fordelt på to studiestader; Førde og Sandane. På Vie i Førde er det om lag 410 studieplassar og 45 tilsette, med vekt på grunn- og vidareutdanningar

Detaljer

Styresak. Bakgrunn: Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 25.10.2006. Saka gjeld: Retningsliner for selskapsetablering

Styresak. Bakgrunn: Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 25.10.2006. Saka gjeld: Retningsliner for selskapsetablering Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 25.10.2006 Sakhandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Retningsliner for selskapsetablering Arkivsak 2006/351/011 Styresak 103/06 B Styremøte 08.11.

Detaljer

AVDELING FOR ØKONOMI OG SPRÅK (AØS)

AVDELING FOR ØKONOMI OG SPRÅK (AØS) 2003/2004 AVDELING FOR ØKONOMI OG SPRÅK AVDELING FOR ØKONOMI OG SPRÅK () Avdelinga er lokalisert i Fossbygget i Sogndal sentrum, og all undervisning føregår i same bygg. Avdelinga har om lag 445 studieplassar

Detaljer

Fagplan for Bachelorstudiet. Studieåret 2013/2014

Fagplan for Bachelorstudiet. Studieåret 2013/2014 Fagplan for Bachelorstudiet BI Studieåret 2013/2014 Fagplan for Bachelorstudiet BI Studieåret 2013/2014 Innhold Innledning 5 Hovedområde: Politi og samfunn 15 Politilære POL110 16 Sosiologi SOS110 19 Yrkesetikk

Detaljer

Fagplan for Bachelorstudiet BII

Fagplan for Bachelorstudiet BII Fagplan for Bachelorstudiet BII Studieåret 2013/2014 Fagplan for Bachelorstudiet BII Studieåret 2013/2014 Innhold INNLEDNING 5 HOVEDOMRÅDE: POLITI OG SAMFUNN 15 Tverretatlig samarbeid 16 Forvaltningstjeneste

Detaljer

PRA 135 Rettleiing innføringskurs. Diverse informasjon, program og pensum Sogndal og Førde hausten 2015

PRA 135 Rettleiing innføringskurs. Diverse informasjon, program og pensum Sogndal og Førde hausten 2015 AVDELING FOR HELSEFAG AVDELING FOR LÆRARUTDANNING OG IDRETT AVDELING FOR SAMFUNNSFAG PRA 135 Rettleiing innføringskurs. Diverse informasjon, program og pensum Sogndal og Førde hausten 2015 Velkommen til

Detaljer

Strategi- og handlingsplan for utdanning 2015-2020

Strategi- og handlingsplan for utdanning 2015-2020 Strategi- og handlingsplan for utdanning 2015-2020 Vedteken av styret 17.06.15 Visjon for utdanningsområdet Strategi og handlingsplan for utdanning byggjer på høgskulen sin overordna strategiplan der visjonen

Detaljer

Fritak for delar av universitets-/høgskolestudium på grunnlag av dokumentasjon av realkompetanse. Rettleiing

Fritak for delar av universitets-/høgskolestudium på grunnlag av dokumentasjon av realkompetanse. Rettleiing Fritak for delar av universitets-/høgskolestudium på grunnlag av dokumentasjon av realkompetanse Rettleiing 2 Fritak for delar av universitets-/høgskolestudium på grunnlag av dokumentasjon av realkompetanse

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

Kontroll, personvern og autonomi

Kontroll, personvern og autonomi Kontroll, personvern og autonomi Av Øyvind Rongevær Nye teknologiar er ofte med å letta produksjonsprosessar og bidra til betre arbeidsmiljø. Men berre om arbeidstakarane opplever at det gjer arbeidet

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

Udir-3-2009 Særlege problemstillingar i samband med retten til skyss

Udir-3-2009 Særlege problemstillingar i samband med retten til skyss Udir-3-2009 Særlege problemstillingar i samband med retten til skyss 1) Innleiing Retten til skyss og bakgrunnen for reglane Det er eit grunnleggjande prinsipp i norsk skole at elevane skal få oppfylt

Detaljer

DET KONGELIGE FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENT. Statsråden. Vår referanse Dato 200702733-/HMS 13.februar 2008

DET KONGELIGE FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENT. Statsråden. Vår referanse Dato 200702733-/HMS 13.februar 2008 DET KONGELIGE FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENT Statsråden Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 BERGEN P ^ FEB, 2,Bu6 iisyf )Fa. Deres referanse Vår referanse Dato 200702733-/HMS 13.februar

Detaljer

INNHOLD VERD Å VITE... 3 FAGPLAN FOR TVERRFAGLIG VIDEREUTDANNING I PSYKISK HELSEARBEID... 18

INNHOLD VERD Å VITE... 3 FAGPLAN FOR TVERRFAGLIG VIDEREUTDANNING I PSYKISK HELSEARBEID... 18 Verd å vite 2004-2005 INNHOLD VERD Å VITE... 3 FAGPLAN FOR TVERRFAGLIG VIDEREUTDANNING I PSYKISK HELSEARBEID... 18 INNLEDNING... 19 MÅL... 21 INNHOLD... 22 Hovedemne 1: Felles innholdsdel (30 studiepoeng)...

Detaljer

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2013 Engelsk ENG0012 Sentralt gitt skriftleg eksamen etter 10. trinn for elevar og for vaksne deltakarar og privatistar Nynorsk Eksamensrettleiing for

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Suksessfaktorar og utfordringar i etikkarbeidet med vekt på leiarfunksjonen

Suksessfaktorar og utfordringar i etikkarbeidet med vekt på leiarfunksjonen L41 Masteroppgåve i Verdibasert leiing Suksessfaktorar og utfordringar i etikkarbeidet med vekt på leiarfunksjonen Ein studie i to distriktskommunar med utgangspunkt i det nasjonale prosjektet «Samarbeid

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipp for opplæringa «Prinsipp for opplæringa» samanfattar og utdjupar føresegnene i opplæringslova og forskrifta til lova, medrekna læreplanverket for opplæringa,

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13.

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Praksis skal sikre at studentene

Detaljer