HEISTAD SKOLE SKISSEPROSJEKT SPESIALAVDELING - 09.SEPTEMBER 2010 HEISTAD SKOLE. SKISSEPROSJEKT Dato: Rev.d.: INNHOLDSFORTEGNELSE:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HEISTAD SKOLE SKISSEPROSJEKT SPESIALAVDELING - 09.SEPTEMBER 2010 HEISTAD SKOLE. SKISSEPROSJEKT Dato: 09.09.10 Rev.d.: INNHOLDSFORTEGNELSE:"

Transkript

1 HEISTAD SKOLE SKISSEPROSJEKT SPESIALAVDELING - 09.SEPTEMBER 2010 HEISTAD SKOLE SKISSEPROSJEKT Dato: Rev.d.: INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG Arealer 2. PROSJEKTFORUTSETNINGER, ORGANISERING AV PROSJEKTET Byggherre og engasjerte rådgivere, brukermedvirkning Planforutsetninger, overordnede planer Prosjektets ide og pedagogiske muligheter Situasjonsplan Hovedprinsippene for organisering av prosjektet Miljø og energi Branntekniske prinsipper Akustikk Utvidelsesmuligheter. Endringsdyktighet Universell utforming Riggområde Sanitæranlegg Varmeanlegg Brannslukking Luftbehandlingsanlegg Automatiseringsanlegg Utomhusanlegg 5 ELKRAFTTEKNISKE ANLEGG Generelt elkraftanlegg Høyspenning Fordelingsanlegg Lysanlegg Elvarme Driftstekniske anlegg 6 TELE OG AUTOMATISERINGSANLEGG Generelt Dataanlegg Telefon Alarm og signal Lyd og bildeanlegg Automatisering 7 TEGNINGER 3 BYGNING Bygning generelt Grunn og fundamenter Bæresystemer Yttervegger Innervegger Dekker Gulv og overflater Himlinger Yttertak Fast inventar Løst inventar 4 VVS Generelt 1 2

2 1. SAMMENDRAG 2. PROSJEKTFORUTSETNINGER, ORGANISERING AV PROSJEKTET AREALER BYGGHERRE OG ENGASJERTE RÅDGIVERE, BRUKERMEDVIRKNING SPESIALAVDELING BRUKSAREAL BRUTTOAREAL UNDERVISNINGSAREAL 368.5m m2 <mindre økn brukerkrav innarbeides i detaljprosj> Prosjektleder Bruker ARK LARK PGL RIB RIBR RIE RIV RIA Rolf Berg, Porsgrunn kommune Rektor Ingun Berens arkitektkontoret Børve og Borchsenius v/dag Haraldsen Feste as v/ Pål Mæhlum arkitektkontoret Børve og Borchsenius Rambøll v/unni Horne Neas brannconsult v/ Sigurd Øyvang RSG v/ Svein Gustavsen Sweco v/ Sindre Karlsson Akustikk-konsult v/ånund Skomedal POLITISKE FORUTSETNINGER, PLANFORUTSETNINGER, Skolestrukturvedtak Porsgrunn kommune har i sitt vedtak om ny skolestruktur, forutsatt at spesialavdelingen på Hovet skal flyttes til Heistad skole i et nybygg. Den legges mellom den nye skolen og Heistadhallen. Den består av avdelingene Regnbuen og Marihøna. Forslaget til utforming er utarbeidet i samarbeid med lærerne og personalet til de to avdelingene. Reguleringsplan Det foreligger en reguleringsplan for området fra Det er en flateregulering med høydeangivelse og en ellers mer generell plan. Skisseprosjektet forholder seg til reguleringsplanen og avviker ikke fra denne. PROSJEKTETS IDE OG PEDAGOGISKE MULIGHETER Arkitektur Bygget består av et bygg som har tilsvarende form som elevfløyene på barneskolen og har slektsskap både i form og fasadeuttrykk. Bygget har 1 etasje og store takutstikk på begge sider. Det dannes da et overdekket inngangsparti mot vest og tilsvarende et overdekket gangareal mot ungdomsskolen som er med på å binde sammen det nye skoleanlegget med Heistadhallen. Sammen med to letak, er det da mulig å gå tørrskodd mellom skolen og garderobeanlegget. Hovedinngangen er fra vest og den eksisterende gangvegen mellom Lundedalen og Heistadhallen beholdes som atkomstveg til anlegget. Det blir da kjøreveg helt fra til svalgangen. Pedagogiske Muligheter 3 4

3 De to avdelingene har fått hver sin inngang med hver sine garderober. De er begge bygd opp rundt et baserom med mange smårom til forskjellig bruk. Mellom inngangene, ligger rom og funksjoner som kan deles mellom de to avdelingene slik at en oppnår en sambruk av arealer. SITUASJONSPLAN Den nye skolen og spesialavdelingen, ligger på et område som i dag er parkeringsplass for ungdomskolen og tilfeldig naturmark. Landskapet rundt er preget av Skog og furukoller. Et tydelig grøntdrag følger bekken som renner gjennom området. De nærmeste naboene til den nye skolen er Heistad ungdomskole, Heistad hallen og Heistad helsesenter. Mindre veier på sør og vestsiden av området rammer inn området. Det landskapsmessige hovedgrepet er et tydelig grøntdrag/hovedakse som på tvers bygningens retninger. Dette er et tydelig brudd, men samtidig som det knytter barneskolen, ungdomskolen og spesialavdelingen sammen med hovedadkomsten sammen i ett grep. Området omkranses av ny og eksisterende vegetasjon rammer inn skoleområdet. Eksisterende grusvei inn til spesial avd. beholdes og oppgraderes. Trafikken inn og ut til spesial avdelingen reguleres med automatisk vegbom. Krysset utvides slik at det er plass til utkjørsel fra kortidsparkeringen og inn/utkjørsel fra spesialavdeling. Spesialavdeling Spesial avdelingen med omkringliggende områder. Området avgrenses av skolebygget, nytt garderobeanlegg, Heistad hallen og bekken. En trerekke følger grusveien fra parkeringsplassen og til hovedaksen. Heleområdet innholder elementer som er spesielt tilpasset denne avdelingen, men også elementer som alle kan bruke. Eksisterende sandbane beholdes. Ny ballbinge skal etableres ved siden av denne. Et 3m høyt flettverksgjerde danner avgresningen og sikrer godt innsyn i bingen. Området asfalteres. Foran spesialavdelingen er tilkomsten med bil sikret frem til elevinngangene. Området er delt inn i flere soner, med et sanserom som kan åpnes og lukkes. Her er det elementer som vegg av farget akryl, frukttrær, vegetasjon med lukt og hengekøyer. Området har en mykere overflateflate med grus. Den mer aktive sonen har utsyn til ballbingen trebenker, lekebord, klanginstrument, trær, hekker, vannlek, lyd, lys, spesiell tilpasset fugleredehuske med gummibelgg under. Her legges det opptil sambruk og åpenhet for alle slags elever. I skråningen ned mot bekken ligger det både en tilpasset grusti og bred sklie. Bekken steinsettes i dette området slik at den får et tydeligere løp. Bekken renner inn under treaksen og ned i et nytt løp langs med gs- vegen. Trafikktiltak Det legges opp til trygg skoleveg. Det legges opp til et markert opphevet gangfelt i kryssing med Lundedalen. Vegtraseene strammes opp slik at linjeføringene blir klare og med riktig bredde. Parkering Det legges opp til korttidsplasser ved innkjøringslommen ved atkomsten. Denne skal fungere som korttidsplasser for besøkende og foreldre som skal levere barn til skolen. For lærerne, både på barneskolen og ungdomsskolen er det tenkt at de skal parkere på Hei sin parkeringsplass foran svømmehallen. Parkeringsplassen merkes opp. Det er vist 2 handikap-plasser ved hovedinngangen til barneskolen. HOVEDPRINSIPPENE FOR ORGANISERING AV PROSJEKTET Hovedinngangen til bygget er fra vest. Det finnes to innganger, en til hver avdeling. Man kommer straks inn i en garderobe med et stort bad i tilknytning til dette arealet. Begge basene har to større sentralrom hvor alle smårommene ligger inntil. På Marihøna er dette et kombinert spise og lekeareal med en kjøkkenløsning som en del av rommet. I bakkant ligger grupperom, sanserom, datarom, lager og ekstra wc. På Regnbuen er baserommet et aktivitets og samlingsrom. Et eget kjøkken og et spiserom ligger inntil dette rommet. I bakkant ligger grupperom, hvilerom, datarom og kontor. Mellom de to avdelingene ligger et felles fysioterapirom, felles personaltoalett og et felles vaskerom. Mot skolegården er det en bruksinngang som gir atkomst til barneskolen. Det gir mulighet for sambruk med skolen om undervisningsrom personalrom, lærergarderober og eget arbeidsrom for lærere. MILJØ OG ENERGI Spesialavdelingen får de samme miljømessige grepene som barneskolen. Bygget får passivhusstandard og knyttes på det samme flisfyringsanlegget med vannbåren varme. Tiltak for redusert bruk av energi : Passivhusstandard Bygningskropp - Superisolert bygningskropp U-verdi under 0.15 W/m2K, helst ned mot 0.10 W/m2K (vegg 350mm isolasjon, tak 450mm isolasjon,gulv 300mm isolasjon) - Kuldebrofrie ytterkonstruksjoner med kuldebroverdier under 0.01 W/mK - Superisolerte vinduer med total u-verdi 0.80 W/m2K - Klimaskjerm med minimerte luftlekkasjer, lekasjetall under 0.6 oms/t - Balansert ventilasjon med varmegjenvinning minst 80% Belysning: Bevegelsessensorer Maks bruk av LED-lys Bevisst holdning til energimerkede apparater Ventilasjon: Gjenvinner minst 80% Behovsstyrt Bruk av lavemiterende bygningsprodukter Aktive tiltak for produsert energi Varmepumpe Flis/pellets fyringsanlegg Oppvarming: Vannbåren varme med Oppvarming med energi fra flis/pellets fyringsanlegg. BRANNTEKNISKE PRINSIPPER Det legges opp til fullsprinkling av bygningen. Dette muliggjør en åpen og fleksibel skole garderober skilles ut som egne brannceller. Rømning skjer direkte til det fri gjennom utganger eller vinduer. 5 6

4 20 BYGNING GENERELT AKUSTIKK Det vil b li lagt vekt på at himlinger og vegger skal ha riktige akustiske egenskaper som å sikre godt innemiljø 9 UTVIDELSESMULIGHETER. ENDRINGSDYKTIGHET Det har vært uttrykt ønske for mye lagerplass. Det er mange tekniske hjelpemidler som skal lagres. Det er tatt med to uteboder til lagring, en til hver avdeling. Disse kan enkelt utvides med en modul og dermed doble utvendig lagerkapasitet. Bygget er eller ikke tilrettelagt for å utvides. UNIVERSELL UTFORMING Skolen blir planlagt og tilrettelagt ut i fra kravene om universell utforming. Aktuelle prosjekteringsverktøy blir lagt til grunn ( Porsgrunn kommune, Trondheim kommune) Porsgrunn kommunes ergoterapeuter er trukket aktivt inn i planleggingsprosessen og er viktige for å sikre god tilrettelegging for alle grupper. Bygget har en klar hovedinngang med trinnfri atkomst. Det vil bli arbeidet med farger, lysinnslipp og ledelinjer i den videre prosjekteringen for å gjøre det lettest mulig for svaksynte og orientere sg. GRUNN OG FUNDAMENTER Grunnen, spesialavdeling I forprosjektfase foreligger en undersøkelse fra firmaet Bjørgulf og Haukelid datert Ytterligere undersøkelser er bestilt. Det er usikkert når disse foreligger. Undersøkelsen fra Bjørgulf og Haukelid inneholder 24 grunnboringer i et rutenett med maskevidde 25m x 25m. Boringene viser meget varierende dybder fra terreng til antatt fjelloverflate. I nordre hjørne ligger fjellet 1,65m under terreng, mens i søndre del ble det boret ned til 21m uten at fjell ble truffet. Løsmassenes skjærfasthet varierer. De fleste boringene avdekket et tørrskorpelag i dybde 2-2,5m under terreng. Under tørrskorpen lå en bløtere leire med liten skjærfasthet. Rapporten antyder at "lette byggverk", på tomtens nordre del, kan fundamenteres med kontinuerlig plate på mark. Fundamenter, spesialavdeling og garderobe Spesialavdelingen og garderobene mot idretthall betraktes som lette byggverk. Disse blir beliggende på en liten oppfylling på tomtens nordre del hvor grunnundersøkelsene antyder at direktefundamentering vil fungere. Dette må vurderes nærmere i detaljprosjekt. Byggene legges på 150mm betongplate på 250mm trykkfast isolasjon og komprimert fylling (pukk). Betongplaten forsterkes med bunndragere (400x350) under søyleradene. RIGGOMRÅDE BÆRESYSTEMER Det vil bli en byggeplass med mange aktiviteter, spesielt hvis tilbygg til ungdomsskolen og tilbygg til Heistadhallen kommer samtidig. Det er imidlertid et stort uteareal med mange angrepspunkter slik at det vil være gode muligheter for å planlegge et godt riggområde for de ulike aktivitetene.. Figur 1: Oversikt bæresystem i spesialavdeling og garderobe 7 8

5 Bæresystem Det etableres søylerader av HUP-søyler beliggende i byggets yttervegger og skillevegg mot korridor. Søyleavstanden blir ca 5-6m. Over søylene legges det kontinuerlige stålbjelker av valseprofil (I- og H-profil) som gjemmes i vegg- og takkonstruksjon. I tette veggfelt etableres vindavstivning ved stålkryss mellom søylene. Dekker Det benyttes plasstøpt betong i bunnplate (som beskrevet under "Fundamenter"). YTTERVEGGER Ytterveggene behandles ulikt avhengig av himmelretning : Nord og syd: Kles med paneler av vedlikeholdsfrie termobehandlet harpiks (bakelitt) og naturlig trefinert og beskyttet overflate. De gir et lyst og vennlig uttrykk. Øst og vest: Veggene bygges opp med høye smale glassfelt og spaltekledning.som solavskjerming legges persienner mellom glassene. Persienne motorstyres. Nord: Boks mot nordveggen bygges i farget glass som gir et klart særpreg til rommet innefor. Typisk oppbygging av yttervegg: Veggkledning (tegl eller veggplater) 35 mm lufting Vindsperre 350 mm isolasjon Plastfolie 50mm inn i veggen fra innside platekledning YTTERTAK Yttertaket spenner mellom hovedbæresystem. For det meste med spennvidde ca. 6m. Yttertaket er tenkt bestående av trapeskorrugerte stålplater med høyde 128mm eller 170mm. Utenpå disse kommer isolasjon og tekking. Taket får en utkrager på ca 2m på begge sider av bygget. DEKKER Det benyttes plasstøpt betong i bunnplate, dekke over kjeller og dekke over 1 etg. For dekke på plan 2 er det tenkt at formplater (50-70mm) benyttes som forskaling og som utgjør til slutt en del av det komplette dekket. GULV OG OVERFLATER På gulv i basearealene brukes det en overflate som ikke motvirker betongdekkenes magasinerende egenskaper, slipt betong eventuelt keramisk flis. Ved slipt betong slisses gulvene i overgang mellom rom pga lydforhold. I smårom linoleumsbelegg eller parkett HIMLINGER Alle smårommet og del av gangsonen får nedforet himling med akustiske plater eller perforerte gipsplater. I baserommene beholdes den store takhøyden som romlige og flotte rom. Det legges en akustisk himling som følger takfallet. YTTERTAK Yttertaket spenner mellom hovedbæresystem. For det meste med spennvidde ca. 6m. Yttertaket er tenkt bestående av trapeskorrugerte stålplater med høyde 128mm eller 170mm. Utenpå disse kommer isolasjon og tekking. Typisk oppbygging: Akustisk himling Trapeskorrugerte stålplater min 450 mm isolasjon Oppforing for lufting min.100 mm krysslufting Taktro Beslått tak med stående stangfalser FAST INVENTAR Fast inventar vises på plantegningene. VINDUER, DØRER, PORTER Vinduene lages i aluminumsbelagte trevinduer med lakkert overflate, U-verdi 0.7 W/m. dels åpningsbare og dels faste. Fasadesystem i aluminium, lakkert overflate med U-verdi 1.1 W/ m eller bedre, dels åpningsbare og dels faste. LØST INVENTAR Møbler og utstyr er vist på møbleringsplanene. skisseprosjektet er det regnet med et erfaringstall på inventar. Det vil senere bli utarbeidet et anbudsmateriale på inventar basert på møbleringsplanene. INNERVEGGER Innvendige vegger kles med finerte eller trefiberplater som males/laseres + 1 lag 13 mm gips. Våtrom: Sveiset Vinyl på 3 vegger og flis på 1 vegg. 9 10

6 1 VVS Sanitæranlegg Bunnledninger For bygget vil det bli etablert nye bunnledninger. Bunnledninger føres ut og tilknyttes kommunal ledning i terreng. Det foreslås at overvann fra bygget legges som bunnledninger og munner ut i bekken som skal integreres i uteområdet. Ny vannledning tilkobles kommunal ledning i terreng. Her hentes også vann til sprinkleranlegget. Før bygging må det påregnes noe flytting av eksisterende bunnledninger som ligger på tomten. Bunnledninger fra Heistad Ungdomsskole og Heistadhallen ligger i området hvor barneskolen skal bygges. I alle toalettrom vil det bli installert tilstrekkelige HC-klosetter, høydejusterbare HC-servanter, og dusjer med blandebatteri der det er ønske om dette. I standard WC, bad og dusjrom vil det blir installert standard klosetter, servanter og dusjer med blandebatteri der det er ønske om dette. I hvert baderom og dusjrom vil det bli montert sluk. Rørføringer legges i utgangspunktet skjult i vegg og gulv. Montering og valg av utstyr skal gjøres med tanke på å forhindre skader eller mishandling av armaturer og utstyr. luftmengden i alle bruks- og oppholdsrom som har variabel bruk. Luftmengden varieres avhengig av temperatur og rommenes CO2 -nivå. Dette bidrar til å redusere luftmengden (redusere energiforbruk) i deler av døgnet. Automatiseringsanlegg Anleggene utstyres med automatikk som komplett SD- anlegg for skjermbasert sentral driftskontroll, inklusive tavler som monteres i teknisk rom. Alle sentrale funksjoner, alarmer og styringer vil da kunne tas ut der det er ønskelig. Systemet vil kunne fjernovervåkes, og det er ønskelig at det benyttes et fabrikat med så åpne protokoller som mulig, slik at integrasjon med andre systemer blir enklest mulig. Automatikken blir i sin helhet beskrevet under entreprise for luftbehandlingsanlegget, med opc server for overføring til overordnet toppsystem, og kommunikasjon med EIB anlegg. Individuell romregulering på radiator med EIB aktuator styrt av romtermostat som leveres av elektro. Anleggets turtemperatur reguleres utekompensert av VVS-automatikken. Varmeanlegg Det installeres vannbårent varmeanlegg med radiatorer i alle rom med varmebehov. Energisentralen står for reserve til anlegget når primærvarmekilde trenger spisslast eller ikke er i drift. Spesialavdelingen vil bli forberedt for tilknytning til et biobrenselanlegget. Varmeveksel vil bli stående i kjelleren i barneskolen. Brannslukking Spesialavdeling Det legges en egen gren til spesialavdeling i grunnen fra teknisk rom. Spesialavdeling fullsprinkles på tilsvarende måte som hovedbygget med sprinklerhoder montert i himling. Luftbehandlingsanlegg Krav Luftbehandlingsanlegg dimensjoneres for å oppfylle krav i Byggeforskrifter og Arbeidstilsynets veiledning nr 444, 2 l/s pr. m² gulvareal + 7 l/s pr. person. For å oppnå passivhusstandard er det beregnet en SFP-faktor = 1,5 kw/m 2 /s eller mindre I teknisk rom i underetasjen på barneskolen vil det bli montert et luftbehandlingsaggregat med systemnummer med luftmengde ca / m3/h. Aggregatet utstyres med luftinntaks-/luftavkastspjeld, filter i klasse EU07 på luftinntak og luftavkast, roterende varmegjenvinner, kammervifter og vannbårent varmebatteri. Aggregatet skal forsyne hovedbygget, lærerfløy, spesialavdeling og garderobeanlegg. Generelt Det installeres VAV-styring (ventilasjonsmengden varieres avhengig av behovet) av 11 12

7 EL-INSTALLASJONER El-Anlegg Orientering Forsyningsspenningen blir 400V TN-S nett, 3 fase +N ±10%, 50 HZ, i hele anlegget. Høyspenningsanlegg Fra ekstern trafokiosk forsynes hovedtavle i nybygget, kostnader er ikke estimert. Men vi har forutsatt at vi får tilførsel 400V TN-S. Herfra legges tilførsel til spesialavdelingen. ALARM- OG SIGNALANLEGG Kursopplegg og utstyr - Brannalarm - Innbruddsalarm - Adgangskontroll - Opptattsignalanlegg - Diverse alarmanlegg - Video-overvåkningsanlegg utvendig Fordelingsanlegg Omfattes av følgende underpunkter: - Hoved- og stigeledninger - Hovedfordeling - Underfordelinger Lysanlegg - Kursopplegg for lys- og stikkontakter og nødlysanlegg - Belysningsutstyr/nødlysutstyr Elvarmeanlegg - Kursopplegg for varmekabel - Utstyr for varmekabel Driftstekniske Anlegg - Kursopplegg for VVS-tekniske anlegg - Kursopplegg for virksomhet TELE- OG AUTOMATISERING Tidanlegg Nytt hovedur av fabrikat Westerstrand eller tilsvarende benyttes som programur for ringeanlegget og styring av biur. Antenneanlegg Nytt fellesantenneanlegg/kabel-tv monteres med uttak i alle klasserom, spesialrom og samlingsrom. Styrings- Og Overvåkningsanlegg Det medtas et SD-anlegg med undersentraler i forbindelse med VVS-anlegg med datakommunikasjon mot et overordnet system med server (som fabr. Citect el. tilsv.) nødvendige protokoller for komm. medtas. Det opprettes nødvendige inn/utganger ("undersentraler") i øvrige fordelinger for andre alarmer. Kommunikasjonen mellom undersentraler er BUS-basert. Foruten tradisjonelle alarmer og registreringer i forbindelse med VVS-anlegg skal andre aktuelle alarmer som innbruddsalarm, adgangskontroll, brannalarm, vann-alarm, isolasjonsovervåkning eller jordfeilvarsling, registreringer, elektrisk effekt og energimåling, overvåking av nødlysarmaturer via BUS m.m. overføres. SD-anlegget tilknyttes et PC-basert grafisk styrings- og presentasjonsprogram med printer. UPS for sikring av overvåking og registrering monteres. Generelle Anlegg - Bæresystemer - Jordingsanlegg - Fordelinger Fra teleleverandør legges hovedkabler i grøft frem til skolen for tilkobling av data / telefon. Datanett - Kursopplegg bestående av stigenett og lokalkabling - Utstyr Telefonanlegg - Kursopplegg telefon/calling - Utstyr for telefon Callinganlegg - kursopplegg callinganlegg - Utstyr for callinganlegg: 13 14

HEISTAD SKOLE FORPROSJEKT - 24.SEPTEMBER 2010. Heistad skole (Forside vil bli bearbeidet)

HEISTAD SKOLE FORPROSJEKT - 24.SEPTEMBER 2010. Heistad skole (Forside vil bli bearbeidet) HEISTAD SKOLE FORPROSJEKT - 24.SEPTEMBER 2010 Heistad skole (Forside vil bli bearbeidet) 1 2 HEISTAD SKOLE FORPROSJEKT Dato: 24.08.2010 Rev.d.: INNHOLDSFORTEGNELSE: 1.1 SAMMENDRAG.1 Arealer.2 Kostnader

Detaljer

Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene.

Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene. Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene. Barnehage 806 m2 798 m2 806 m2 består av liggende panel på tradisjonelt bindingsverk.

Detaljer

INNHOLD Utvalg iht NS 3451, Profsys og "justert" TFM

INNHOLD Utvalg iht NS 3451, Profsys og justert TFM DEL 2 BYGG 21 253 Luker 211 Klargjøring av tomt 254 Gulv og overflate 212 Byggegrop 255 Himling og overflate 213 Forsterkning av grunn 257 Utstyr 214 Fundamenter 26 215 Bærelag 261 Primærkonstruksjoner

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall Rådgivende ingeniører Elektroteknikk og IKT Energiteknikk Styresystemer Prosjektledelse Analyser/Utredninger 9503 Alta Postboks 1033 Kontor: Løkkeveien 25 Tlf. 78 44 63 80 Fax. 78 44 63 90 Bankgiro: 7575.05.62973

Detaljer

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon.

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. TEVAS 2011 Ansatte: 7 ansatte per i dag Sivilingeniør og ingeniører Adm. personell Fagområder: Sanitæranlegg

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

SANDNES KOMMUNE GISKE UNGDOMSSKOLE

SANDNES KOMMUNE GISKE UNGDOMSSKOLE GISKE UNGDOMSSKOLE ARKITEKTBESKRIVELSE ARKIPARTNER AS JAN 2015 Tegningsliste: Tegning nr Målestokk Dato A001 Situasjon 1:500 19.12.14 A201 Plan 1 1:200 19.12.14 A251 Fasade vest og nord 1:200 19.12.14

Detaljer

NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD

NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD Forutsetninger - Bygningskategori: Sykehjem - Energiforsyning: Fjernvarme(dekker 100 % av all oppvarming) og

Detaljer

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 24.09.2013 ( 14:07 ) 1 Felleskostnader 178 2 Bygning 1 621 3 VVS 858 4 Elkraft 87 5 Tele og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs 8 Generelle kostnader

Detaljer

Beskrivelse av MT modul Type C

Beskrivelse av MT modul Type C Beskrivelse av MT modul Type C Punkt: Side nr A Byggesystem 2 B) Presiseringer 2 C) Bygning 2-4 C1 Yttervegger C2 Innervegger C3 Gulv C4 Tak C5 Innredninger D) VVS 5 D1 Sanitær D2 Ventilasjon E) Elektrisk

Detaljer

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD LEVERINGSBESKRIVELSE VEDLEGG TIL KJØPEKONTRAKT. GENERELT: Dette er en generell beskrivelse som omfatter konstruksjoner, materialer

Detaljer

Rekkehus - Beskrivelser modellbygg. takstoler

Rekkehus - Beskrivelser modellbygg. takstoler Bygg Bygningsform Normal TEK10 Bygningsform Normal Passivhus Brutto areal 800 m 2 800 m 2 Antall etasjer 2 2 Energikrav TEK10 NS 3700 - Passivhus Lufttetthet Bæresystemer Rekkehus - Beskrivelser modellbygg

Detaljer

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON Hasseldalen Brygge 2 3 Leveransebeskrivelse Bygg og teknisk anlegg 1.HOVEDKONSTRUKSJON For arkitektur, arealer, etc, henvises til vedlagte tegninger. Gjeldende byggeforskrift

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg Borealis ARKITEKTERas 231 232 Mulighetsstudie Rådhuskvartalet i Bodø 19.06.2012 4. Elektrotekniske anlegg Basisinstallasjoner

Detaljer

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BILAG D: VEDERLAG Tilbudsskjema og enhetspriser Rev. Beskrivelse 00 Konkurransegrunnlag totalentreprise Dato Sign Kontroll sign SOLEM

Detaljer

Dalemarka på Holsnøy

Dalemarka på Holsnøy Presenterer: Dalemarka på Holsnøy Vertikaldelte to mannsboliger Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1. ETG PLANLØSNING 2. ETG 2 3 DALEMARKA I MELAND Beskrivelse av Boliger og beliggenhet. 4 stk. Vertikaldelte

Detaljer

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Utbyggingsenheten SAGMOEN BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE Rehabilitering tak, fasader og bærekonstruksjoner BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Rev. Beskrivelse Dato Sign Kontroll

Detaljer

ETT-TRINNS ANBUDSKONKURRANSE MED FORHANDLINGER UNDER EØS-TERSKEL TOTALENTREPRISE FUNKSJONSBESKRIVELSE (vedlegg F)

ETT-TRINNS ANBUDSKONKURRANSE MED FORHANDLINGER UNDER EØS-TERSKEL TOTALENTREPRISE FUNKSJONSBESKRIVELSE (vedlegg F) 700101 Stålhall Parkrode Rud JournalpostID: 13/181692 Arkivsak ID: 13/3162 REV.NR.: 1 SIDE 1 av 5 ETT-TRINNS ANBUDSKONKURRANSE MED FORHANDLINGER UNDER EØS-TERSKEL TOTALENTREPRISE FUNKSJONSBESKRIVELSE (vedlegg

Detaljer

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: sollien 5 leiligheter Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING. 1 etg. Leilighet 1, 2 og 3. 2 PLANLØSNING. 2 etg. Leilighet 4 og 5. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 3 stk. i 1 etasje 55,5 kvm.

Detaljer

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: tveit på askøy 4 MANNSBOLIG for Salg Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1 ETG. 2 PLANLØSNING 2 ETG. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 4 stk. 53 kvm. leiligheter. 4 leiligheter, 2 stk 1 etg.

Detaljer

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT Utvidelsesreserver A000 Eiendomsgrense Parkering for fremtidig tillbygg Parkering for fremtidig tillbygg mulighet for en forlengelse Ny Parkering 13 stk 5.1 TILBYGG EKS BYGNING EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

Detaljer

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3 Forprosjekt Valg av Alternativ 3 Gautesete skole skal bygges om fra en barne- og ungdomsskole til en ren ungdomsskole for 8-10 trinn. Det vil bli fem paralleller på hvert trinn. Samlet vil skolen gi plass

Detaljer

ANBUDSBESKRIVELSE E56 SD beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE PORSGRUNN. Dato : mars 2015

ANBUDSBESKRIVELSE E56 SD beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE PORSGRUNN. Dato : mars 2015 Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE POGRUNN ANBUDSBESKRIVELSE E56 SD beskrivelse Dato : mars 2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Brevik Oppvekstsenter Anbudsdokumenter for

Detaljer

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG NOTAT Oppdrag HAMSUNSENTERET Kunde NORDLAND FYLKESKOMMUNE Notat nr. 01 Til Per A Vasshaug Fra Kopi Terje Skulbru 1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Dato 2009-06-21 Prosj.nr: 6070421 ELEKTROINSTALLASJONER Anlegget

Detaljer

Foto-dokumentasjon innvendig Huseby Skole

Foto-dokumentasjon innvendig Huseby Skole Foto-dokumentasjon innvendig Huseby Skole 02.07.15 I forbindelse med at Huseby Skole skal rives for å gjøre plass til nye Heimdal Videregående Skole har Trondheim Kommune gitt Reinertsen AS i oppdrag å

Detaljer

Sunndal ungdomsskole og kulturskole

Sunndal ungdomsskole og kulturskole Sunndal ungdomsskole og kulturskole HUS arkitekter as Tekst: Guri Fiskum, sivilarkitekt MNAL Foto: Arve Osen AS og Trond Opstad, Informasjonspartner HUS arkitekter AS ble etablert i 1993 og er nå et av

Detaljer

NY ENEBOLIG Flott familiebolig i to fulle etasjer

NY ENEBOLIG Flott familiebolig i to fulle etasjer 1 NY ENEBOLIG Flott familiebolig i to fulle etasjer Detaljer Pris: 4 058 000 kr Adresse: Jerpevegen 5 By/Sted: Elverum Kommune: Elverum Fylke: Hedmark Postnummer: 2411 Finn kode: 90187427 Etasjer: 2 Bruksareal

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no Villa Aagaard Hamar KIMA arkitektur as Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no 4 KIMA arkitektur as ble etablert i 2008 av Martin Dietrichson, Inge Hareide og Kristoffer Moe Bøksle. Etter flere

Detaljer

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse:

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse: Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2 Leveringsbeskrivelse: ØVRE MYRLAND BORETTSLAG OMRÅDE / BELIGGENHET Beliggenhet: Øvre Myrland III, Elvebakken, Sortland Solrik beliggenhet, nært turterreng med lysløype,

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

Student og på jakt etter EGEN BOLIG?

Student og på jakt etter EGEN BOLIG? Student og på jakt etter EGEN BOLIG? www. frikvarteret. no Nå Har du sjansen! 43 moderne leiligheter på Bragernes i Drammen legges nå ut for salg. Alle med eget soverom, flislagt bad og kjøkken innredet

Detaljer

REFERAT_01 PROSJEKTERINGSGRUPPE.DOC

REFERAT_01 PROSJEKTERINGSGRUPPE.DOC Prosjektnr 2004-08 Prosjekt Vadsø3211 Dato: 2005-06-08 Formål med møtet Avklare og forserer eventuelle problemområder. Ledelsen skal regelmessig gjennomgå alle kontorets prosjekter med de oppdragsansvarlige.

Detaljer

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning Oppdragsgiver: Hå Kommune Oppdrag: 528940 Forsterkede Boliger på Varhaug Del: Dato: 2013-04-25 Skrevet av: Tove Steine Kvalitetskontroll: Helge Kyllingstad ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

REFERAT ARK_02-2 PROSJEKTERINGSGRUPPE.DOC

REFERAT ARK_02-2 PROSJEKTERINGSGRUPPE.DOC Prosjektnr 2004-08 Prosjekt Vadsø3211 Dato: 2005-07-01 Formål med møtet Avklare og forserer eventuelle problemområder. Ledelsen skal regelmessig gjennomgå alle kontorets prosjekter med de oppdragsansvarlige.

Detaljer

Byggherre: Trondheim Kommune Prosjekt: Ingeborg Ofstads veg Dokument: Bygningsteknisk beskrivelse RIB

Byggherre: Trondheim Kommune Prosjekt: Ingeborg Ofstads veg Dokument: Bygningsteknisk beskrivelse RIB 2.20 GENERELT GENERELT Det skal gis pris på komplette byggetekniske arbeider. Gjeldende lover, forskrifter og standarder skal overholdes. Det forutsettes at entreprenør orienterer seg om forholdene på

Detaljer

Romskjema OVERFLATEBEHANDLING IVELAND SKOLE pr

Romskjema OVERFLATEBEHANDLING IVELAND SKOLE pr Romskjema OVERFLATEBEHANDLING IVELAND SKOLE pr 07.08.15 BYGG A ombygging og nybygg A001 sløyd Kunst og håndverk 42,6 M2 Overflate gulv: eksisterende gulvbelegg skal beholdes Vegger: eksisterende vegger

Detaljer

HOF SKOLE, SAMFUNNSHUS OG FLERBRUKSHALL. OMBYGGING OG NYBYGG 2003-2006

HOF SKOLE, SAMFUNNSHUS OG FLERBRUKSHALL. OMBYGGING OG NYBYGG 2003-2006 HOF SKOLE, SAMFUNNSHUS OG FLERBRUKSHALL. OMBYGGING OG NYBYGG 2003-2006 Hof kommune fullførte høsten 2006 et byggeprosjekt som omfattet ombygging og oppussing av eksisterende skolebygg og samfunnshus, utvidelse

Detaljer

GRUNDSET I ELVERUM. Praktiske og moderne selveierleiligheter på Vestad i Elverum. Trygt og barnevennlig område med kort vei til det meste.

GRUNDSET I ELVERUM. Praktiske og moderne selveierleiligheter på Vestad i Elverum. Trygt og barnevennlig område med kort vei til det meste. Bygd for å vare GRUNDSET I ELVERUM Praktiske og moderne selveierleiligheter på Vestad i Elverum. Trygt og barnevennlig område med kort vei til det meste. GRUNDSET BOLIGFELT I LANDLIGE OMGIVELSER I Grundset

Detaljer

"MAL - bygningsnavn" ANSVARSFORDELING MELLOM EIER OG BRUKER - "MAL - kommunenavn" 1 = Hovedansvar, 2 = delansvar, 3 = evt. bidra.

MAL - bygningsnavn ANSVARSFORDELING MELLOM EIER OG BRUKER - MAL - kommunenavn 1 = Hovedansvar, 2 = delansvar, 3 = evt. bidra. ANSVARSFORDELING MELLOM EIER OG BRUKER - "MAL - kommunenavn" "MAL - bygningsnavn" 2. BYGNING Grunn og fundamenter 1 1 Bærende konstruksjoner 1 1 Yttervegger: vinduer, dører, utvendig kledning og overflater

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 24-7

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 24-7 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 24-7 24.27.2 Solavskjerming, Screens Screens I yttervegger skal noen angitte glassfasader (UGF)og alle vinduer solskjermes med gjennomskinnelige screens. Utvendig solavskjerming

Detaljer

Monika Zandecka Ulimoen /5

Monika Zandecka Ulimoen /5 TITTEL Energiberegning Fjellbovegen barnehage REINERTSEN AS Divisjon Engineering Besøksadresse: Lilleakerveien 8, Oslo Postadresse: Postboks 18, 0216 Oslo Tlf: 81 52 10 00 Foretaksregisteret: NO 976 810

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP PRESENTASJON Korridorsone og rømningstrapp mot vest KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP Stavanger Hvitmalt lecavegg mot sørøst med overganger til trekledning og aluminium ARKITEKTKONTORET VEST AS Tekst: Arkitekt

Detaljer

Prospekt LEILIGHETER. RAMSMOEN TERRASSE Tynset

Prospekt LEILIGHETER. RAMSMOEN TERRASSE Tynset Prospekt LEILIGHETER RAMSMOEN TERRASSE Tynset Bo sentralt I tillegg til flott utsikt vil de nye sentrumsleilighetene i Tynset sentrum ha gangavstand til skistadion/lysløype, fotballstadion og skøytebane.

Detaljer

Fleksible skoleanlegg

Fleksible skoleanlegg RINGERIKE KOMMUNE Fleksible skoleanlegg Toaletter, garderober, dusjer. Fra gammelt til nytt. Ved Arild Hungerholdt Læringsmiljøet Prinsipper Trygghet - grunnleggende for læring og positiv utvikling For

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS 8407 Linderud leir Prosjektnummer: 2435144 Kontraktsnummer: 430379 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform...

Detaljer

nettverk BAS arkitekter Konsulenter MDH arkitekter Energi og tekniske fag Rambøll as Brann ( øvrige fag fra 2015) Utvikling for bruk av tre itre as

nettverk BAS arkitekter Konsulenter MDH arkitekter Energi og tekniske fag Rambøll as Brann ( øvrige fag fra 2015) Utvikling for bruk av tre itre as FANTOFT STUDENTBY PRESENTASJON 10.12.2014 Arkitekter BAS arkitekter Helen & Hard AT plan og arkitektur MDH arkitekter Konsulenter nettverk Sarpsborg Stavanger og Oslo Tromsø, Oslo og Stavanger Oslo Itech

Detaljer

For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997.

For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997. KAP.2 Side 1 2.1 GENERELL BESKRIVELSE For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997. 2.1.1 Bygningstype

Detaljer

PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON

PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON Side 1 PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON MÅLSETTING Søgne Kommune har installert et EDB styrt FDV- program som skal brukes på alle eksisterende og nye bygg. Med bakgrunn i dette skal all dokumentasjon

Detaljer

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg Created by Online2PDF.com Eidsberg kommune Tilstandsanalyse Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Ikke definert Ikke

Detaljer

Side 7.32. 1 VVS-anlegg Varmeanlegget 01.06.2015

Side 7.32. 1 VVS-anlegg Varmeanlegget 01.06.2015 7.32. 1 1.01 PRISSAMMENSTILLING 31 SANITÆRANLEGG Kr. 32 VARMEANLEGG Kr. 33 BRANNSLUKNINGSANLEGG Kr. 36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG Kr. 37 LUFTKJØLEANLEGG Kr. 56 AUTOMATIKKANLEGG OG TAVLER Kr. 73 UTENDØRS VVS-ANLEGG

Detaljer

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0 PROSJEKT: Schwartz gate 16-18 Side 1 av 6 Generelt Etterfølgende beskrivelse er ment å gi en oversikt over de anleggstyper/installasjoner som skal inn i bygget, slik at det gir totalentreprenøren et grunnlag

Detaljer

Jendem skole Nybygg og ombygging

Jendem skole Nybygg og ombygging Fræna kommune Jendem skole og ombygging Elektrotekniske anlegg og heis Forprosjekt og kalkyle Oppdragsnr.: 5166968 Dokumentnr.: 5166968_Forprosjekt_RIE Versjon: D01 2017-09-20 Oppdragsgiver: Fræna kommune

Detaljer

FREMTIDENS ARBEIDSPLASSER BYGGES NÅ!

FREMTIDENS ARBEIDSPLASSER BYGGES NÅ! Til leie Kalnesveien 5 Gnr. 2047, bnr. 186, Oppdragsnr. 212048 Pris: kr. 1650,- pr. m²/år + omk. FREMTIDENS ARBEIDSPLASSER BYGGES NÅ! Østfolds hotteste kontorbeliggenhet akkurat nå! Eiendommen ligger helt

Detaljer

Eiendom Eiendommen har bruksnummer 112/156 og er eid av Lyngen kommune. Areal = ca 43 dekar.

Eiendom Eiendommen har bruksnummer 112/156 og er eid av Lyngen kommune. Areal = ca 43 dekar. GENERELL BESKRIVELSE ANBUD 1. Situasjon Sør-Lenangen ligger på østsiden av en fjordarm i en slak fjordli inntil høyfjellsterreng. Ovenfor bebyggelsen består vegetasjonen av myrer og småvokst bjørk. Bebyggelsen

Detaljer

NOTAT 1. PASSIVHUS KONGSGÅRDMOEN SKOLE. Inndata i energiberegningen. Bygningsfysikk

NOTAT 1. PASSIVHUS KONGSGÅRDMOEN SKOLE. Inndata i energiberegningen. Bygningsfysikk NOTAT Oppdrag 1131470 Kunde Notat nr. 1 Til KKE Kongsberg kommunale eiendom Fra Kopi Caroline Moen KONGSGÅRDMOEN SKOLE Dato 2013-10-31 1. PASSIVHUS Inndata i energiberegningen Bygningsfysikk Passivhusberegningen

Detaljer

Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM. Hovedfordeling / hovedunderfordeling.

Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM. Hovedfordeling / hovedunderfordeling. Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM Hovedfordeling / hovedunderfordeling. HOVEDFORDELING Måleranlegg og hovedsikringer for leiligheter er plassert i hovedtavlerom/nisje i parkeringskjeller.

Detaljer

Hurum Eiendomsselskap KF

Hurum Eiendomsselskap KF Hurum Eiendomsselskap KF UTVIKLING OG UTBYGGING AV NYTT KOMMUNSENTER FOR HURUM KOMMUNE. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE 1 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av

Detaljer

RAPPORT KALVEDALSVEGEN 49A ENERGITILTAK HECTOR EIENDOM AS SWECO NORGE AS ENDELIG VERSJON GEIR BRUUN. Sweco. repo002.

RAPPORT KALVEDALSVEGEN 49A ENERGITILTAK HECTOR EIENDOM AS SWECO NORGE AS ENDELIG VERSJON GEIR BRUUN. Sweco. repo002. HECTOR EIENDOM AS 630182 SWECO NORGE AS GEIR BRUUN Sweco Endringsliste VER. UTARB. AV KONTR. AV 1 GEIR BRUUN AGNAR BIRKELAND Sweco Storetveitv 98 NO 5072 Bergen, Norge Telefonnummer +47 67 128000 Faks

Detaljer

LANGRENNSARENABYGGET PLASSERING PÅ TOMTA. SITUASJON.

LANGRENNSARENABYGGET PLASSERING PÅ TOMTA. SITUASJON. LANGRENNSARENABYGGET PLASSERING PÅ TOMTA. SITUASJON. Det nye langrennsarenabygget plasseres ca 10 meter sør for Toppidrettssenteret, omtrent på samme sted som eksisterende arenabygg som skal rives. Bygget

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 28330 kwh 52,5 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 753 kwh 2,8 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 542 kwh 0,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

Ringerike Boligstiftelse

Ringerike Boligstiftelse Hønefoss 16.07.14 Boliger, småhus, Hvalsmoveien 10, 3515 Hønefoss Ringerike Boligstiftelse har, etter bestilling fra Helse og Omsorgstjenesten i Ringerike Kommune, bidratt til bygging av 3 stk. omsorgsboliger,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE ALTERNATIV B

INNHOLDSFORTEGNELSE ALTERNATIV B INNHOLDSFORTEGNELSE ALTERNATIV B 01. ORIENTERING OM PROSJEKTET 02. ORGANISERING.021 Byggherre.022 Prosjektering.023 Brukerdeltagelse 03. GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET.031 Tid 04. BESKRIVELSE AV PROSJEKTET.041

Detaljer

ambassade Rehabilitering og tilbygg

ambassade Rehabilitering og tilbygg Spanias ambassade i Oslo Rehabilitering og tilbygg Hille Melbye arkitekter Tekst: Tore Wiig Foto: Magnus Aspelin 22 Spanias ambassade skulle etableres i en bevaringsverdig villa fra 1920 på Frogner i Oslo.

Detaljer

ROMBEHOV TEKNISKE ANLEGG INNHOLD 1 INNLEDNING 2

ROMBEHOV TEKNISKE ANLEGG INNHOLD 1 INNLEDNING 2 SØRLANDET SYKEHUS ROMBEHOV TEKNISKE ANLEGG NOTAT ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 TEKNISKE ROM OG SJAKTER,

Detaljer

Prospekt del III. Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter. Rekkehus 1-3 rekkehusenheter. Rekkehus 2-3 rekkehusenheter

Prospekt del III. Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter. Rekkehus 1-3 rekkehusenheter. Rekkehus 2-3 rekkehusenheter Prospekt del III Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter Rekkehus 1-3 rekkehusenheter Rekkehus 2-3 rekkehusenheter > Første byggetrinn av Hjellemarka II består av feltet B5 som

Detaljer

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske.

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske. 1. Energivurdering av FG - bygget I tidligere utsendt «Notat 8 Konsekvens av energikrav til grønne bydeler» er det blitt utført simuleringer som viser at næringsdelen vil oppnå energiklasse C og boligdelen

Detaljer

En presentasjon av ombyggingsprosjektet Fredrik Selmers Vei 4 på Helsfyr

En presentasjon av ombyggingsprosjektet Fredrik Selmers Vei 4 på Helsfyr En presentasjon av ombyggingsprosjektet Fredrik Selmers Vei 4 på Helsfyr 32 500 m2, 7 000 m2 kjeller Byggeår 1981 Arkitekt FS Platou 7 11 etg. Smale lameller Konstruksjon Metallfasade med integrert tilluftsystem

Detaljer

BOLIG KORSGATA. Trondheim PRESENTASJON ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS

BOLIG KORSGATA. Trondheim PRESENTASJON ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS PRESENTASJON BOLIG KORSGATA Trondheim Fasade mot sør ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS Tekst: Maryann Tvenning. Eksteriørfoto: Ogmund Sørli. Interiørfoto: Eline Hellebust MUR 3/05 11 Tomten er på 380

Detaljer

NØDSTRØMSANLEGG FOR BIRKENES KOMMUNE

NØDSTRØMSANLEGG FOR BIRKENES KOMMUNE Oppdragsgiver Birkenes kommune Rapporttype Rapport 2012-07-02 NØDSTRØMSANLEGG FOR BIRKENES KOMMUNE 2 (8) FOR BIRKENES KOMMUNE Oppdragsnr.: 8120184 Oppdragsnavn: Nødstrømsanlegg for Birkenes kommune Dokument

Detaljer

ANBUDSBESKRIVELSE E56 SD beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER FLERBRUKSHALL PORSGRUNN. Dato : mars 2015

ANBUDSBESKRIVELSE E56 SD beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER FLERBRUKSHALL PORSGRUNN. Dato : mars 2015 Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER FLERBRUKSHALL POGRUNN ANBUDSBESKRIVELSE E56 SD beskrivelse Dato : mars 2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Brevik Oppvekstsenter Anbudsdokumenter for Brevik

Detaljer

Nordland Båtbyggermuseum

Nordland Båtbyggermuseum ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Ernst Eberg 14.08.2013 ( 13:30 ) 1 Felleskostnader 932 2 Bygning 3 039 3 VVS 1 273 4 Elkraft 942 5 Tele og automatisering 438 6 Andre installasjoner 209 7 Utendørs

Detaljer

INNHOLD. 01. Bakgrunn 02. Tomt 03. Bygningen AREALOVERSIKT

INNHOLD. 01. Bakgrunn 02. Tomt 03. Bygningen AREALOVERSIKT ARKITEKT ROLV EIDE SIDE 1 INNHOLD Kap.1 GENERELT 01. Bakgrunn 02. Tomt 03. Bygningen Kap.2 Kap.3 Kap.4 Kap.5 Kap.6 Kap.7. Kap.8. KAP.9. KAP.10. AREALOVERSIKT TEGNINGER BYGNING 01.Grunn og fundamenter 02.

Detaljer

Innhold. Skisse side 2 Beliggenhet side 3 Situasjonsplan side 4-5 Beskrivelse side 6 Kontakt side 7

Innhold. Skisse side 2 Beliggenhet side 3 Situasjonsplan side 4-5 Beskrivelse side 6 Kontakt side 7 OPPEGÅRD FAGHANDEL Innhold Oppegård Faghandel blir en del av en større kjede av sentre med fokus på salg av volumvarer innen: Byggevare VVS Fliser Kjøkken Elektro Hagesenter Bil Bildeler Jernvare Møbler

Detaljer

Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016.

Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016. Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016. Tilstandsvurderingen er gjennomført som en nivå 1 undersøkelse etter NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk. Vurderingen er grundig nok til å få

Detaljer

Prosjektark SKOLER FOR FRAMTIDA. Ferdigstilte prosjekter NTFK 2006 2012 GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG

Prosjektark SKOLER FOR FRAMTIDA. Ferdigstilte prosjekter NTFK 2006 2012 GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG SKOLER FOR FRAMTIDA Ferdigstilte prosjekter NTFK 2006 2012 GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG Renovering kantine og klasserom i underetasje Totalt areal: 350 m 2 Prosjektkostnad:

Detaljer

Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe. Hvordan planlegger vi en skole for alle?

Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe. Hvordan planlegger vi en skole for alle? Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe Hvordan planlegger vi en skole for alle? Karen-Anne Noer, Universell utforming AS Trondheim, 25. oktober 2017 Sentrum videregående

Detaljer

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner Tinghuset i Haugesund Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland Foto: Informasjonspartner Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS har i dag 12 ansatte med

Detaljer

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde EMILTUNET Illustrasjonsbilde Ny og innholdsrik enebolig med carport i trivelige omgivelser sentralt på Valderøya. Bo i et trygt og barnevennlig område med kort vei til barnehage og skole. Solrik og lun

Detaljer

Flexit boligventilasjon

Flexit boligventilasjon Flexit boligventilasjon Nå får du opp til 20 000 kr i tilskudd fra Enova for ettermontering av balansert ventilasjon! A FOR ET SUNT INNEMILJØ Hvorfor ventilere? Du er sikkert nøye med hva barna spiser,

Detaljer

8-34 Ventilasjon. 1. Generelle krav. 2. Ventilasjon i boliger

8-34 Ventilasjon. 1. Generelle krav. 2. Ventilasjon i boliger 8-34 Ventilasjon 1. Generelle krav En bygning må tilføres tilstrekkelig mengde ren uteluft for å tynne ut de forurens-ningene som finnes i inneluften. Ventilasjonsanlegg må dimensjoneres og utføres slik

Detaljer

Årstad VGS Rehabilitering for inneklima og energibruk

Årstad VGS Rehabilitering for inneklima og energibruk Årstad VGS Rehabilitering for inneklima og energibruk Årstad VGS Opprinnelig 2 skoler (Bergen Yrkesskole og Krohnsminde VGS) i 3 separate skolebygg, slått sammen til en skole Skal bygges sammen til en

Detaljer

72 46 03 23 olav.aa@hemne.kommune.no Prosjektleder Prosjektutvikling X X Fredrik Eriksen RIV Gruppeleder for 918 41 616 fredrik@pumn.

72 46 03 23 olav.aa@hemne.kommune.no Prosjektleder Prosjektutvikling X X Fredrik Eriksen RIV Gruppeleder for 918 41 616 fredrik@pumn. Møte Sodin barneskole prosjekteringsmøte nr. 5. Dato: 08.12.15 1402 Sodin Skole Sted Referent Ref. dato: Sign: Neste møte: Sørli arkitekter as kontor. Aage Sørli 10.12.15 AAS Se bak i notatet Firma Delt

Detaljer

ÅSVEIEN SKOLE OG IDRETTSHALL I TRONDHEIM arkitektoniske løsninger med klimamål som hovedgrep EGGEN ARKITEKTER/LØVETANNA LANDSKAP

ÅSVEIEN SKOLE OG IDRETTSHALL I TRONDHEIM arkitektoniske løsninger med klimamål som hovedgrep EGGEN ARKITEKTER/LØVETANNA LANDSKAP ÅSVEIEN SKOLE OG IDRETTSHALL I TRONDHEIM arkitektoniske løsninger med klimamål som hovedgrep EGGEN ARKITEKTER/LØVETANNA LANDSKAP Trondheim kommune flyfoto 2011 TRONDHEIM - UTFORDRINGER FOR BYVEKST Befolkningsvekst

Detaljer

I sikringsskap er det benyttet kombiautomatsikringer (kombinert sikring og jordfeilbryter). Automatene kobler automatisk ut ved feil.

I sikringsskap er det benyttet kombiautomatsikringer (kombinert sikring og jordfeilbryter). Automatene kobler automatisk ut ved feil. Årvollbrinken Side 1 av 6 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM Hovedfordeling / hovedunderfordeling. HOVEDFORDELING Måleranlegg og hovedsikringer for leiligheter er plassert i hovedtavlerom i kjeller. Hovedfordeling

Detaljer

Sjønære boliger i Oldervika, Fillan - Hitra

Sjønære boliger i Oldervika, Fillan - Hitra Sjønære boliger i Oldervika, Fillan - Hitra UTYGGER: 1 tomannsbolig på (104 m 2 + 116m 2 ) 4 boliger liggende på rekke i to plan (108 m 2 ) Carport til hvert boforhold. Utsikt mot Fillfjorden sørvendt

Detaljer

VÅTROMSDOKUMENTASJON

VÅTROMSDOKUMENTASJON VÅTROMSDOKUMENTASJON Arbeider utført i henhold til Byggebransjens våtromsnorm (BVN) Opplysninger om prosjektet: Kunde Adresse Telefoner Utførte arbeider Rehabilitering av baderom i 1. etg. inkl. prosjektering,

Detaljer

Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse

Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse EIENDOMSKONFERANSEN 2014 6. NOVEMBER, RICA SEILET HOTEL Før situasjon Målsetting: Sparebanken Møre ville

Detaljer

jakobshilleren trinn 3

jakobshilleren trinn 3 Askøy - Stongafjellet jakobshilleren trinn 3 Nye flotte boliger på toppen av fjellet Velkommen til Jakobshilleren trinn 3 Stongafjellet Idylliske Stongafjellet gir deg landlige omgivelser og en overkommelig

Detaljer

Brukbarhet. Brukbarhet 1

Brukbarhet. Brukbarhet 1 Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at hver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for

Detaljer

NYE HOPPERN UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL

NYE HOPPERN UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL NYE HOPPERN UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL Enhetspriser/Opsjoner VVS Moss kommune.2.206 E VVS Innholdsfortegnelse ENHETSPRISER OG OPSJONER FOR VVS... E0. ENHETSPRISER... E0.2 OPSJONSPRISER... 6 E0. ØVRIGE

Detaljer

STANDARDBESKRIVELSE: 8150 KIRKEGATA 1 8150 KIRKEGATA 1 STANDARDBESKRIVELSE

STANDARDBESKRIVELSE: 8150 KIRKEGATA 1 8150 KIRKEGATA 1 STANDARDBESKRIVELSE STANDARDBESKRIVELSE INNHOLD: Beskrivelse av leilighetens generelle standard 1. Innredninger a) Kjøkken b) Garderobe c) Bad 2. Overflater a) Himlinger b) Gulv c) Vegger d) Listverk e) Innerdører f) Vinduer

Detaljer

ENEBOLIG NESODDEN ARKITEKT: MAGNE MELAND, ALT.ARKITEKTUR & HENRIK LUNDBERG, KAP. Tekst: Magne Meland. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner

ENEBOLIG NESODDEN ARKITEKT: MAGNE MELAND, ALT.ARKITEKTUR & HENRIK LUNDBERG, KAP. Tekst: Magne Meland. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner ENEBOLIG NESODDEN ARKITEKT: MAGNE MELAND, ALT.ARKITEKTUR & HENRIK LUNDBERG, KAP Tekst: Magne Meland Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner Adresse: Birkeveien 42 Nesodden Byggherre: Unni Bergman / John

Detaljer

Marielund Barnehage - Hamarøy Kommune ROMFUNKSJONSSKJEMA

Marielund Barnehage - Hamarøy Kommune ROMFUNKSJONSSKJEMA Romnavn: MØROM ARB.ROMRomnr.:? Avdeling: Utvidelse Nettoareal: 18 m² Programmert areal: Personbelastning: 10 b +3 v Møteorm, Arb. rom, Personalrom skal kunne deles av og benyttes separat. Minikjøkken u

Detaljer