Kommunal overtakelse av statlig barnevernsinstitusjon for enslige mindreårige i Bergen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunal overtakelse av statlig barnevernsinstitusjon for enslige mindreårige i Bergen"

Transkript

1 Dato: 15. juni 2010 Byrådssak 1243/10 Byrådet Kommunal overtakelse av statlig barnevernsinstitusjon for enslige mindreårige i Bergen MARO SARK Hva saken gjelder: Saken gjelder kommunal overtakelse av 11 institusjonsplasser ved Bergen senter for minoritetsungdom fra statlig regional barnevernsmyndighet (Bufetat). Institusjonen har et netto driftsbudsjett på rundt 19,7 mill og 28 stillinger. Det fremgår av saksutredningen at kommunens utgifter vil bli dekket i sin helhet av statlige refusjons- og tilskuddsordninger. Samlet sett vurderes fordelene ved kommunal overtakelse større enn ulempene. Det er lagt vekt på at kommunal overtakelse av institusjonen vil kunne bidra til større helhet i Bergen kommune sitt arbeid med enslige mindreårige både når det gjelder bosetting og integrering. Institusjonen har over flere år opparbeidet et miljø og en kompetanse som kan kobles mot kommunens øvrige tiltak for denne målgruppen. I tillegg til mer helhetlig kompetansebygging og tjenesteutvikling vil kommunen som eier kunne styre inntak og overgang til andre bosettingstiltak på en annen måte enn i dag. Det vil bli tatt initiativ overfor Bufetat til å inngå samarbeid om utveksling av kompetanse i forhold til institusjonsdrift og ansattes faglige kompetanse. Vedtakskompetanse: Byrådet har kompetanse til og er ansvarlig for å organisere kommunens virksomhet slik at bystyrets overordnete målsettinger nås, jfr. Byrådets fullmakter 3. Byråden for helse og inkludering innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak: Byrådet imøtekommer Bufetat region vest sin forespørsel om overtakelse av 3 avdelinger ved Bergen senter for minoritetsungdom. Det settes følgende vilkår til kommunal overtakelse: Bufetat skal fortsatt tilby enslige mindreårige plass i fosterhjem eller institusjon for omsorg og behandling på lik linje med andre barn som oppholder seg i kommunen, jfr. Rundskriv Q 06/2007 om oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og stat. 1

2 Institusjonens utgifter utvides med 1.0 stilling for å ivareta kommunes økte oppgaver innenfor personal og økonomi. Bufetat godkjenner utgiften som berettiget til satsrefusjon i henhold til barnevernloven 9-5 på lik linje med institusjonens øvrige driftsutgifter. Det inngås samarbeidsavtale med Bufetat om tilførsel av kompetanse på følgende områder: o Samarbeid med regionkontoret v/kvalitetsavdelingen for å sikre nødvendig kompetanse knyttet til institusjonsdrift. o Institusjonens ansatte kan delta på kompetanseutvikling i regi av Bufetat knyttet til kunnskapsbasert praksis og institusjonsarbeid etter kommunal overtakelse. Christine B. Meyer byråd for helse og inkludering 2

3 Saksutredning: Saken gjelder kommunal overtakelse av Bergen senter for minoritetsungdom (BSMU). Bufetat region vest er i dag den eneste region i etaten som driver egen barneverninstitusjon eksklusivt for enslige mindreårige flyktninger. Det vises i den forbindelse til Stavanger, Askøy og Voss kommune som i dag står som eier av institusjoner for enslige mindreårige. BMSU består av fem avdelinger med totalt 15 plasser. Ved to av avdelingene er det til sammen fire ungdommer med flerkulturell bakgrunn, men som ikke er enslige mindreårige. En kommunal overtakelse vil derfor gjelde drift av følgende tre avdelinger: Avdeling Welhavensgate, en kartleggings- og utredningsenhet med fire 4 plasser. Utleier: BBB Avdeling Kronstad 1(Ibsensgate 88), en langtids omsorgsavdeling med 4 plasser. Utleier: Statsbygg Avdeling Blekenberg, en langtids omsorgsavdeling med 3 plasser. Utleier: RGF eiendom Det forutsettes at inngåtte leieavtaler kan videreføres ved en kommunal overtakelse. Avdelingene har et samlet netto driftsbudsjett i 2010 på rundt 19,7 mill, inkludert kr ,- til kompetansetiltak og totalt 28 årsverk fordelt på følgende stillingstyper: 1 leder 1,5 avdelingsledere 24 miljøterapeuter 1 kontorfaglig stilling 0,5 kokk/husholder Bakgrunn for etablering av EM-tiltaket i Bergen Bergenhus barneverntjeneste fikk i desember 1999 ansvar for bosetting av enslige mindreårige flyktninger i Bergen kommune. Erfaringene gjort i tidlig fase av arbeidet tilsa at det var nødvendig med en mer omfattende utredning av barna/ungdommenes behov etter ankomst til Bergen. Kommunen henvendte seg etter dette til Hordaland fylkeskommune som ansvarlig myndighet for drift av institusjoner etter barnevernloven. Den besluttet fylkesutvalget å etablere en utredningsinstitusjon (EM-tiltaket) for målgruppen med 4 plasser. En av forutsetningene var at institusjonen skulle være fullfinansiert ved statlig refusjon. Senere har Bufetat utvidet tiltaket med 7 plasser for ungdom med særlige behov for oppfølging utover det en kan forvente fra fosterhjem eller kommunale omsorgsbaserte bofelleskap. Bosetting av enslige mindreårige i Bergen behovene for tiltak Bufetat region øst har det nasjonale ansvaret for bosetting av enslige mindreårige under 15 år, mens IMDI har ansvar for bosetting av enslige mindreårige i alderen år. I 2009 bosatte Bergenhus barneverntjeneste 31 enslige mindreårige i Bergen. 17 av disse kom fra Bufetat region øst. De øvrige 14 ble bosatt fra IMDI. I 2009 var aldersspennet fra 7 til 17 år, mens aldersspennet hittil i år har lagt mellom 13 til 17 år. 3

4 Bergen kommune har bosatt totalt 28 barn fra Bufetat region øst siden januar Barnas gjennomsnittsalder på bosettingstidspunktet har vært 14,8 år. Dette tilsier at det må være mye voksen tilstedeværelse ved valg av bo- og omsorgsløsninger (eksempelvis fosterhjem, eller døgnbemannet bofelleskap), tett oppfølging på alle arenaer og mer omsorg enn for eldre ungdommer. Av disse 28 hadde ett av barna en tung funksjonshemming og ytterligere 5 barn ble vurdert å ha særlige behov utover deres unge alder, selvstendighet og modenhet. Særskilte behov for disse 5 kan beskrives som atferdsvansker og psykiske lidelser i varierende grad. I tillegg til oppfølgingsbehov beskrevet over for hele gruppen bosatt i Bergen, krever disse barna særskilte og skreddersydde tiltak, med tverrfaglig og tverretatlig samarbeid på flere nivåer. I 2010 har Bergen kommune forpliktet seg til å bosette 30 enslige mindreårige. Bufetat region øst har forventninger om å bosette 20 enslige mindreårige fra sine omsorgssenter. På bakgrunn av sin alder skal disse barna i utgangspunktet ha prioritet foran eldre ungdommer som bosettes i regi av IMDI. Samarbeidsinstansenes erfaringer med Bergen som bosettingskommune Det er innhentet skriftelige uttaleser fra Bufetat region øst og IMDI region vest vedrørende kvalitet på tjenestene som Bergen tilbyr, samt erfaringer fra samarbeidet med Bergen som bosettingskommune. Deler av uttalelsene gjengis under: Uttalelse gitt av Bufetat region øst: Bergen kommune har over de siste årene vist en fleksibilitet, kunnskap og flyt i bosettingen som vanskelig kan sammenlignes med andre kommuner. Det er en del gode bosettingskommuner i Norge, men veldig få som aldri avviser vanskelige saker, er raske og grundige i sin vurdering og bosetter jevnt over hele året. Bergen kommune benytter seg også av EM-tiltaket, som er en av to utredningsboliger i kommune-norge. For oss er enheten uvurderlig når barnets omsorgs- og hjelpebehov ikke er tilstrekkelig belyst på omsorgssentre / private tiltak, eller når vurderinger er motsigende. Bufetat er avhengig av at tilbudet i Bergen bevares på en slik måte at den også i fremtiden kan ta i mot yngre barn i forskjellige løsninger etter deres behov, og spesielt barn med særskilte behov. Det vises til at det kun er Oslo som har bosatt flere barn (dog kun i 2008 og 2009). I følge Bufetat har imidlertid Oslo ikke det samme mangfoldet i tiltak og tjenester som barn fra omsorgssentrene/private tiltak har behov for, og at Bergen derfor anses som den viktigste bosettingskommunen i Norge for barn som bosettes fra omsorgssentret. Uttalelse gitt av IMDI region vest: Bergen kommune har alltid vært svært fleksible når det gjelder å bosette enslige mindreårige, også i forhold til dem som IMDI har problemer med å finne kommune til på grunn av adferd, psykiske problemer osv. utover det som er vanlig hos enslige mindreårige flyktninger. Bergen er også den kommunen som tok i mot flest enslige mindreårige i Region Vest og den eneste kommunen som bosatte enslige mindreårige i alle årets måneder i I 2009 tok Bergen blant annet i mot 2 enslige mindreårige som andre kommuner vegret seg for å bosette. I 2010 har Bergen også tatt i mot en enslig mindreårig med bevegelseshemming, og dette innenfor normal saksbehandlingstid. Dette skyldes Bergen kommunes gode mulighet til rask bosetting i tilpasset bolig. At Bergen kommune har flere ulike bo- og omsorgsløsninger for enslige mindreårige, innebærer en fleksibilitet som gjør det enkelt for IMDI og Bufetat å bruke 4

5 Bergen som bosettingskommune. Bergen har hatt mulighet til å si ja til bosetting av enslige mindreårige som har blitt presentert for dem, uten at kommunen har hatt et faktisk sted å bosette dem på det aktuelle tidspunktet. At vi kan presentere ungdommer uavhengig av hvilke tiltak som allerede eksisterer er en stor fordel for oss som driver med bosetting av enslige mindreårige. Det vil jo si at bostedet blir tilpasset den enslige mindreårige flyktningen, istedenfor at vi har et bosted og må finne en enslig mindreårig flyktning som passer til dette. Prognose for bosetting av enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger UDI sine prognoser for ankomst av enslige mindreårige var for 2010 i utgangspunktet på I de nye offisielle prognosene fra UDI er det forventet at 1350 enslige mindreårige kommer til Norge i Til tross for dette vil det trolig fortsatt være behov for å bosette flere i 2010 enn i Det er pr. 31. mars er 275 bosettingsklare enslige mindreårige i mottak. 178 av disse oppholder seg i UDI-mottak, mens 97 oppholder seg i Bufetats omsorgssenter eller private institusjoner. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommunen og Bufetat Barnevernloven gjelder for alle barn som oppholder seg her i landet, jfr Enslige mindreårige flyktninger har samme rett til hjelp etter barnevernloven som alle andre barn i Norge. Oppgave- og ansvarsfordelingen mellom kommuner og stat er regulert i rundskriv Q- 06/2007 fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD). Følgende ansvar er tillagt statlig regional barnevernsmyndighet (Bufetat): Sørge for at det finnes institusjonsplasser Rekruttere og formidle fosterhjem Etter anmodning fra kommunen bistå barneverntjenesten ved plassering av barn utenfor hjemmet Sørge for at fosterhjemmene får nødvendig opplæring og generell veiledning Følgende ansvar er tillagt kommunen: Det forebyggende arbeidet Hjelpetiltak i hjemmet Initiativ til plassering av barn utenfor hjemmet Oppfølging av barn plassert utenfor hjemmet Godkjenning av fosterhjem Krav til godkjenning og tilsyn med institusjoner etter barnevernloven Kravene til godkjenning og tilsyn er gitt i følgende forskrifter og retningslinjer: Forskrift om godkjenning av institusjoner. Forskrift om tilsyn med barneverninstitusjoner. Retningslinje for årlig etterfølgende kontroll for godkjente private og kommunale barneverninstitusjoner. Statens regionale barnevernsmyndighet treffer vedtak om godkjenning, bortfall av godkjenning og fastsetting av frist for rettinger av mangler. Etter at godkjenning er gitt skal statens regionale barnevernsmyndighet føre årlig kontroll med at vilkårene for godkjenningen er tilstede. Fylkesmannen er stedvis tilsynsmyndighet og skal føre rutinemessig tilsyn ved besøk i institusjonen minst to ganger årlig. Tilsynsmyndigheten skal i tillegg foreta årlig tilsyn i form 5

6 av systemrevisjon for å påse at institusjonen har etablert tilfredsstillende internkontrollsystem og at det føres kontroll med egen virksomhet. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i institusjoner Ved kommunal overtakelse blir Bergen kommunen institusjonens eier og ansvarlig for at institusjonens drives i tråd med forskriftens krav. Kravene innebærer blant annet at institusjonen skal ha en skriftlig plan (institusjonsplan) som redegjør for hvordan institusjonen oppfyller de krav som stilles i forskriften og i regelverket for øvrig. Videre skal institusjonen ha en stillingsplan som sikrer en faglig forsvarlig drift, herunder ansattes kompetanse, arbeidstidsordninger og organisering med leder og stedfortreder. Arbeid med internkontroll må kunne dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av institusjonens størrelse, aktiviteter og risikoforhold. Dokumentasjonen skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig. Statlige tilskudd og refusjonsordninger I henhold til barnevernloven 9-5 gis det statsrefusjon for kommunale barnevernutgifter for enslige mindreårige flyktninger i den grad kommunens utgifter til bo- og omsorgstiltak overskrider kommunale egenandel. I 2010 er kommunens månedlige egenandel kr ,- pr. barn/ungdom. Kommunens krav om statsrefusjon er begrenset til fylte 20 år. Bufetat har ansvaret for å administrere refusjonsordningen. I tillegg til ordningen med statsrefusjon gir staten et ekstratilskudd til dekning av utgifter til kommuner som bosetter enslige mindreårige flyktninger, jf. barnevernloven 9-8, første ledd. Tilskuddet for 2010 ble under revidering av nasjonalbudsjett fastsatt til kr ,- pr. år. Tilskuddet utbetales fra første bosettingsmåned dog begrenset til og med det året den enslige mindreårige fyller 20 år. Det gis ytterligere et statlig integreringstilskudd de første fem årene etter bosetting i kommunen. I revidert nasjonalbudsjett er tilskuddet for bosetting av enslige mindreårige økt med kr ,- fra 2010 slik at tilskuddet blir lik voksensats med kr ,- det første året og kr ,- det femte året. Vurderinger: Grensesnitt mellom kommunale og statlige oppgaver Bergen kommune bosetter i dag barn og ungdom i en rekke ulike tiltak. Det være seg hos slekt, i ordinære fosterhjem, i kommunale bokollektiver samt i statlige familiehjem og barneverninstitusjoner. Et tett og godt samarbeid med Bufetat har vært, og er en av hjørnesteinene i arbeidet med bosetting av enslige mindreårige. Fleksibilitet og tilgjengelighet på tilpassede fosterhjem og institusjonsplasser fra Bufetat har gjort at Bergenhus barneverntjeneste har klart å ta i mot alle typer barn og unge, også de med sammensatte og kompliserte behov. Av de 31 man bosatte i 2009, viste det seg at 8 av disse trengte et mer omfattende omsorgs- og behandlingstilbud i statlig regi. De 11 institusjonsplassene som det er aktuelt for Bergen kommune å overta er i dag fylt opp, og vil i følge Bergenhus barneverntjeneste være det i en god tid framover. Dersom Bergen kommune fortsatt skal kunne bosette yngre barn, samt barn og unge med tyngre sammensatte vansker, er det en forutsetning at Bufetat region vest bidrar med å skaffe spesialiserte omsorgs- og behandlingsplasser til de som trenger det. Bufetat sitt ansvar kan derfor ikke 6

7 begrenses til kun å gjelde for ungdom med behov for plassering etter atferdsparagrafene og behandling av ungdom med vedvarende rusproblemer (ruskollektiv). Det forutsettes at følgende statlige oppgaver og tiltak må fortsatt være tilgjengelig for målgruppen etter en kommunal overtakelse: Rekruttering og godkjenning av fosterhjem Tilbud om PRIDE opplæring til nye fosterforeldre Støttefunksjoner til fosterhjem, herunder veiledning Tilbud om statlig og private familiehjem og institusjonsplasser Økonomiske konsekvenser ved kommunal overtakelse Dagens utgifter til drift av institusjonsplassene faller i sin helhet inn under reglene om statsrefusjon etter barnevernloven paragraf 9-5. Dette gjør at en overtakelse ikke vil føre til netto merutgifter for kommunen. De totale driftsutgiftene vil danne grunnlag for beregning av en døgnpris som igjen fordeles på antall boere i perioden kommunen krever statsrefusjon for. Det vil si at døgnprisen vil kunne variere avhengig av hvor mange enslige mindreårige under 20 år som er bosatt i institusjonen. I 2010 er kommunens månedlig egenandel fastsatt til kr ,- pr. enslig mindreårig (kr ,- pr. år). Det statlige ekstratilskuddet og integreringstilskuddet vil til sammen dekke kommunens egenandeler. Det er Byrådsavdeling for finans som mottar tilskuddene for Bergen kommune. Byrådsavdeling for helse og inkludering må i bosettingssaken og budsjettprosessen sørge for at kompensasjon for de faktiske utgiftene blir overført til BHI. Utgifter til tolketjenester for beboerne i institusjonen vil ikke falle inn under reglene om statsrefusjon etter en kommunal overtakelse av institusjonen. Beregning av eventuell økte oppgaver for kommunens tolketjeneste er ikke foretatt i denne saken. Administrative konsekvenser ved kommunal overtakelse Kommunal overtakelse av institusjonen vil innebære en økning i administrative oppgaver på følgende områder: Arbeid med internkontroll i henhold til forskrift Tilrettelegge for etterkontroll og tilsyn, samt ansvar for oppfølging av eventuelle mangler/avvik Budsjett- og regnskapsarbeid Personaloppfølging av 28 nye stillinger De ulike oppgavene vil involvere ulike nivå og enheter i kommunens organisasjon. Det legges her særlig vekt på regnskap og økonomistyring som en kritisk faktor for å kvalitetssikre kommunens inntekter i form av refusjoner og tilskuddordninger. Det må derfor settes som vilkår at Bufetat godkjenner økte kostnader til institusjonsdrift tilsvarende 1,0 stilling for å kompensere for økningen i kommunens administrative oppgaver. Argumenter for og i mot en kommunal modell På bakgrunn av erfaring og opparbeidet kompetanse fra arbeid med bosetting av enslige mindreårige har Bergen kommune de nødvendige faglige forutsetningene til å kunne drifte institusjonen på en god måte. En kommunal overtakelse av institusjonen vil kunne bidra til større helhet i Bergen kommune sitt arbeid med enslige mindreårige både når det gjelder bosetting og integrering. Institusjonen har over flere år opparbeidet et miljø og en kompetanse som kan kobles mot kommunens øvrige tiltak for denne målgruppen. I tillegg til mer helhetlig 7

8 kompetansebygging og tjenesteutvikling vil kommunen som eier kunne styre inntak og overgang til andre bosettingstiltak på en annen måte enn i dag. Kommunen løper lav eller ingen økonomisk risiko ved overtakelse av institusjonen. I tillegg vil dette kunne bidra positivt til Bufetat sin mulighet til å frigjøre budsjettressurser for omstilling/styrking av sitt øvrige tjenestetilbud. Bergen kommune frykter at nedskallering av Bufetats aktivitet skal gå utover tilbudet også til enslige mindreårige. På den andre side er drift av barnevernsinstitusjoner nedfelt som et statlig ansvar i barnevernloven. Bufetat region vest har i sin organisasjon både kompetanse og ansatte til å jobbe med kvalitetssikring og kvalitetsutvikling som kommunen ikke har. Det må derfor påregnes flere administrative oppgaver ved en kommunal overtakelse. Det har historisk vært et svært godt samarbeid mellom Bergenhus barneverntjeneste og EM-tiltaket. Bergenhus har hatt et eksklusivt inntak for sin målgruppe, samt mulighet for påvirkning i bruk av plassene. Dette samarbeidet er en av årsakene til de gode resultatene som Bergen har oppnådd i arbeidet med bosetting av enslige mindreårige. Det er knyttet bekymring til at Bufetat sitt engasjement og ansvar i forhold til målgruppen vil bli redusert etter en kommunal overtakelse. Dette vil i tilfelle være negativ med hensyn til behovet for et differensiert tiltaksapparat. Konklusjon Byråd for helse og inkludering anbefaler byrådet å imøtekomme Bufetat region vest sin forespørsel om overtakelse av 3 avdelinger ved Bergen senter for minoritetsungdom. Samlet sett vurderes fordelene ved kommunal overtakelse større enn ulempene. Dagens ordning med statlige refusjoner og tilskudd fører til at kommunen ikke vil få netto merutgifter ved en overtakelse. Kommunal overtakelse vil i tillegg føre til større likhet med hensyn til arbeidsfordeling mellom kommune og Bufetat både nasjonalt og regionalt. Det vil bli tatt initiativ overfor Bufetat til å inngå samarbeid om utveksling av kompetanse i forhold til institusjonsdrift og ansattes faglige kompetanse, jfr. vilkår for overtakelse. Det settes følgende vilkår til kommunal overtakelse: Bufetat skal fortsatt tilby enslige mindreårige plass i fosterhjem eller institusjon for omsorg og behandling på lik linje med andre barn som oppholder seg i kommunen, jfr. Rundskriv Q 06/2007 om oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og stat. Institusjonens utgifter utvides med 1.0 stilling for å ivareta kommunes økte oppgaver innenfor personal og økonomi. Bufetat godkjenner utgiften som berettiget til statsrefusjon i henhold til barnevernloven 9-5 på lik linje med institusjonens øvrige driftsutgifter. Det inngås samarbeidsavtale med Bufetat om tilførsel av kompetanse på følgende områder: o Samarbeid med regionkontoret v/kvalitetsavdelingen for å sikre nødvendig kompetanse knyttet til institusjonsdrift. o Institusjonens ansatte kan delta på kompetanseutvikling i regi av Bufetat knyttet til kunnskapsbasert praksis og institusjonsarbeid etter kommunal overtakelse. 8

9 9

Barn som kommer alene til Norge

Barn som kommer alene til Norge Barn som kommer alene til Norge 1 Navn på seminar / 25.11.2015 STORE ENDRINGER I ANKOMSTTALL OVER TID --- Prognoser Aldri vært på et høyere antall enslige mindreårige enn vi er på i dag. Forventer rundt

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge. Under 15 år

Barn som kommer alene til Norge. Under 15 år Barn som kommer alene til Norge Under 15 år Det viktigste arbeidet nå: Sikre omsorg for barn som kommer alene til Norge Tilstrekkelig kapasitet i kvalitetssikrede omsorgssentre Statlige og private omsorgssentre

Detaljer

Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år

Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år Barn som kommer alene til Norge Regional prosjektleder Gaute Ingeson Fossbakk Bufetat Region sør/ Regionkontoret 1 Bufetat Fem regioner underlagt

Detaljer

Rekruttering og etablering av fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger. Behov for en langsiktig satsning knyttet til bosetting

Rekruttering og etablering av fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger. Behov for en langsiktig satsning knyttet til bosetting Dato: 15. desember 2015 Til alle landets kommuner ved ordfører og rådmann Rekruttering og etablering av fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger. Behov for en langsiktig satsning knyttet til bosetting

Detaljer

Enslige mindreårige 2009

Enslige mindreårige 2009 1 Enslige mindreårige 2009 Informasjonsmøte 14.09.09 Rådgiver Marit Lund Larsen, IMDi Øst 2 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Ca 210 ansatte Landsdekkende: Narvik, Trondheim, Bergen, Kristiansand,

Detaljer

Bosetting av enslige, mindreårige flyktninger

Bosetting av enslige, mindreårige flyktninger Bosetting av enslige, mindreårige flyktninger Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet DIREKTORATETS ULIKE ROLLER Fagrollen Faglig rådgiver for departementet (premissleverandør) Kompetanseorgan

Detaljer

Hva skjer på barnevernområdet? Regiondirektør Pål Christian Bergstrøm

Hva skjer på barnevernområdet? Regiondirektør Pål Christian Bergstrøm Hva skjer på barnevernområdet? Regiondirektør Pål Christian Bergstrøm Tema: Samarbeid innen barnevern - OSO Endring i barnevernloven - roller og ansvar Kommuneforsøksordningen Stortingsmelding om fosterhjem

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge. Fylkesberedskapsråd Østfold 24.11.2016 Regiondirektør Ingrid Pelin Berg, Bufetat region øst

Barn som kommer alene til Norge. Fylkesberedskapsråd Østfold 24.11.2016 Regiondirektør Ingrid Pelin Berg, Bufetat region øst Barn som kommer alene til Norge Fylkesberedskapsråd Østfold 24.11.2016 Regiondirektør Ingrid Pelin Berg, Bufetat region øst 1 Navn på seminar / 25.11.2015 BUFETATS OPPDRAG ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE

Detaljer

Rådmannens innstilling: Lunner kommune oppretter ikke nye barnevernstiltak for å bosette et bestemt antall enslige mindreårige

Rådmannens innstilling: Lunner kommune oppretter ikke nye barnevernstiltak for å bosette et bestemt antall enslige mindreårige Arkivsaksnr.: 14/237-1 Arkivnr.: Saksbehandler: tjenesteleder, Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw FREMTIDIG BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE Hjemmel: Rådmannens innstilling: Lunner kommune oppretter ikke nye

Detaljer

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sissel Thorsrud Arkivsaksnr.: 14/937 Arkiv: F30 REFUSJON AV UTGIFTER TIL ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Rådmannens innstilling: Alternativ

Detaljer

Rådmannens innstilling: 1. Det opprettes bofellesskap for 5 enslige mindreårige flyktninger i Lunner kommune 2. Driften av boligen legges ut på anbud

Rådmannens innstilling: 1. Det opprettes bofellesskap for 5 enslige mindreårige flyktninger i Lunner kommune 2. Driften av boligen legges ut på anbud Arkivsaksnr.: 10/1311-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Det opprettes bofellesskap for 5 enslige mindreårige

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Svein Olav Hansen FORSØK MED NY ANSVARSDELING MELLOM STAT OG KOMMUNE PÅ BARNEVERNOMRÅDET

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Svein Olav Hansen FORSØK MED NY ANSVARSDELING MELLOM STAT OG KOMMUNE PÅ BARNEVERNOMRÅDET SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3437-1 Arkiv: F47 Saksbehandler: Svein Olav Hansen Sakstittel: FORSØK MED NY ANSVARSDELING MELLOM STAT OG KOMMUNE PÅ BARNEVERNOMRÅDET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider.

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider. Saksframlegg Arkivsak: 14/1791-1 Sakstittel: BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER - 2014 K-kode: F30 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Kommunestyret Rådmannens tilråding

Detaljer

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 1 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets budsjett og regnskap for 2013 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2013 (nysaldert

Detaljer

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger i kommunene. Aleris arbeid med bosetting

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger i kommunene. Aleris arbeid med bosetting Bosetting av enslige mindreårige flyktninger i kommunene Aleris arbeid med bosetting ALERIS ARBEID MED BOSETTING Bosetting av enslige mindreårige flyktninger i kommunene Aleris er landsdekkende og har

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon

Detaljer

Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 03/2015 Dato:1.1.2015 Saksnr: 14-01862

Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 03/2015 Dato:1.1.2015 Saksnr: 14-01862 Rundskriv Postadresse: Pb 8059 Dep. N-0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 03/2015 Dato:1.1.2015 Saksnr: 14-01862 STATSBUDSJETTET ÅR 2015

Detaljer

Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet invitasjon til å søke om deltakelse

Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet invitasjon til å søke om deltakelse Kunngjøring: Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet invitasjon til å søke om deltakelse Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet inviterer landets kommuner til

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge

Barn som kommer alene til Norge Barn som kommer alene til Norge Ellen Ølness Nadim, Regiondirektør, Bufetat region sør 1 Barn som kommer alene til Norge BUFETATS OPPDRAG ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE OG FLYKTNINGER Tre hovedoppgaver:

Detaljer

Tilskudd ved bosetting av personer med alvorlige kjente funksjonshemminger og/eller adferdsvansker

Tilskudd ved bosetting av personer med alvorlige kjente funksjonshemminger og/eller adferdsvansker Tilskudd ved bosetting av personer med alvorlige kjente funksjonshemminger og/eller adferdsvansker IMDi Rundskriv:2/12 v/ Lisbeth Dalin og Kjersti Thorjussen IMDi Indre Øst regionseminar Strand hotell,

Detaljer

03.11.2008 04.11.2008 11.11.2008 BOSETTING AV FLYKTNINGER 2009 ANMODNING OM Å BOSETTE FLERE ENN TIDLIGERE AVTALT

03.11.2008 04.11.2008 11.11.2008 BOSETTING AV FLYKTNINGER 2009 ANMODNING OM Å BOSETTE FLERE ENN TIDLIGERE AVTALT SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806079 : E: F30 &73 : Elsa Bakka Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst Utvalg for helse- og sosialtjenester

Detaljer

Hva skjer på barnevernområdet?

Hva skjer på barnevernområdet? Hva skjer på barnevernområdet? Hva skjer på barnevernsområdet? Viktige temaer nå: Samarbeid innen barnevern - OSO Endring i barnevernloven; roller og ansvar Kommuneforsøksordningen Stortingsmelding om

Detaljer

Barnevernet er i endring oppgavefordeling, ressurser og kommunalt handlingsrom.

Barnevernet er i endring oppgavefordeling, ressurser og kommunalt handlingsrom. Barnevernet er i endring oppgavefordeling, ressurser og kommunalt handlingsrom. Høstkonferansen i KS Møre og Romsdal, 31.okt. 2013 Sylvi Hjelle,seniorrådgiver KS Nord-Norge Vi har et bra barnevern i Norge!

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge

Barn som kommer alene til Norge Barn som kommer alene til Norge Barnas rettigheter og behov, og kommunenes ansvar Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Kort presentasjon Øystein Stokvold avdelingsdirektør Bufetat Region øst med ansvar

Detaljer

4. Plasseringssteder; barneverninstitusjon og fosterhjem

4. Plasseringssteder; barneverninstitusjon og fosterhjem 4. Plasseringssteder; barneverninstitusjon og fosterhjem 4.1 Valg av plasseringssted Når fylkesnemnda og barnevernet har bestemt at et barn må flytte, skal det vurderes grundig hvor barnet skal flytte

Detaljer

Byrådet vil søke om øremerkete midler med til sammen kr. 8 552 040 til følgende formål:

Byrådet vil søke om øremerkete midler med til sammen kr. 8 552 040 til følgende formål: Byrådssak 1071 /13 Søknad om øremerkete midler til kommunalt barnevern 2013 MARO ESARK-4530-201201868-37 Hva saken gjelder: I statsbudsjettet for 2013 er det på landsbasis avsatt 205 millioner til styrking

Detaljer

Tilskudd til kommunene i forbindelse med mottak, bosetting og integrering av flyktninger i 2016

Tilskudd til kommunene i forbindelse med mottak, bosetting og integrering av flyktninger i 2016 Tilskudd til kommunene i forbindelse med mottak, bosetting og integrering av flyktninger i 2016 Tilskudd (budsjettpost og departement) Kommentar Flyktninger i asylmottak Vertskommunetilskudd (kap 490,

Detaljer

Søknad om deltakelse i forsøk med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernområdet

Søknad om deltakelse i forsøk med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernområdet Byrådssak 282/15 Søknad om deltakelse i forsøk med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernområdet MARO ESARK-4530-201500079-22 Hva saken gjelder: Regjeringen ønsker å prøve ut endringer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla kommunestyre 76/09 19.10.2009

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla kommunestyre 76/09 19.10.2009 Overhalla kommune Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2009/7129-2 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Bosetting av flyktninger 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla

Detaljer

MELDERUTINER FOR Å SIKRE SKOLE- OG OPPLÆRINGSTILBUD FOR BARN OG UNGE SOM PLASSERES MED HJEMMEL I BARNEVERNLOVEN

MELDERUTINER FOR Å SIKRE SKOLE- OG OPPLÆRINGSTILBUD FOR BARN OG UNGE SOM PLASSERES MED HJEMMEL I BARNEVERNLOVEN MELDERUTINER FOR Å SIKRE SKOLE- OG OPPLÆRINGSTILBUD FOR BARN OG UNGE SOM PLASSERES MED HJEMMEL I BARNEVERNLOVEN INNHOLD MELDERUTINER FOR Å SIKRE SKOLE- OG OPPLÆRINGSTILBUD FOR BARN OG UNGE 1 MELDERUTINENES

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/865 F30 Sissel Thorsrud

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/865 F30 Sissel Thorsrud SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/865 F30 Sissel Thorsrud BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE ARBEIDSGRUPPAS FORSLAG: Modum kommune oppretter et bofellesskap for fem enslige mindreårige

Detaljer

BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER

BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Sakspapirer Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 14.10.2010 Tilleggssaksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 96/10 10/1511 BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Ordfører og rådmannssekretariatet,

Detaljer

Situasjonen i barnevernet. Innledning ved Audun Lysbakken SVs landsstyremøte 11. september 2010

Situasjonen i barnevernet. Innledning ved Audun Lysbakken SVs landsstyremøte 11. september 2010 Situasjonen i barnevernet Innledning ved Audun Lysbakken SVs landsstyremøte 11. september 2010 Hva er fortellingen om barnevernet? Paradokset: Aldri har vi sett så mye omsorgssvikt Aldri har vi hatt et

Detaljer

Bufetats rolle i arbeidet med bosetting av enslige mindreårige flyktninger

Bufetats rolle i arbeidet med bosetting av enslige mindreårige flyktninger Bufetats rolle i arbeidet med bosetting av enslige mindreårige flyktninger Bufetats rolle og ansvar Omsorgssentre Bosetting status og utfordringer Statsrefusjon Slide nr 1 IMDis seminar for kommuneansatte

Detaljer

Rundskrivet gir informasjon om regler for tildeling av særskilt tilskudd for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger.

Rundskrivet gir informasjon om regler for tildeling av særskilt tilskudd for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 06/08 Dato: 02.01.2008 Saksnr: 07/2429 Rundskriv Postadresse: Pb 8059 Dep. N-0031 Oslo Besøksadresse: Hausmannsgt

Detaljer

Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet invitasjon til å søke om deltakelse

Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet invitasjon til å søke om deltakelse Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet invitasjon til å søke om deltakelse Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet inviterer landets kommuner til å søke om å

Detaljer

SØKNAD OM UTVIDET ANSVAR FOR BARNEVERNET «Forsøk med ny ansvarsordning mellom stat og kommune på barnevernområdet»

SØKNAD OM UTVIDET ANSVAR FOR BARNEVERNET «Forsøk med ny ansvarsordning mellom stat og kommune på barnevernområdet» SØKNAD OM UTVIDET ANSVAR FOR BARNEVERNET «Forsøk med ny ansvarsordning mellom stat og kommune på barnevernområdet» Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Saksforløp: Informasjonssak til Komité

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Arkiv: F31 Dato: 23.02.2016 Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Kristin Skilleås Utredning asylmottak Rådmannen varslet en utredning av en eventuell etablering av et kommunalt

Detaljer

DERES REF VÅR REF DATO 11-01295-14.KJV 20.8.2015

DERES REF VÅR REF DATO 11-01295-14.KJV 20.8.2015 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Bærum kommune Komm.nr.: 0219 Regnskapsenheten 1304 SANDVIKA Brevet bes distribuert til: Rådmann Ordfører DERES REF VÅR REF DATO 11-01295-14.KJV 20.8.2015 Anmodning

Detaljer

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak og omsorgssenter 1. Innledning

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak og omsorgssenter 1. Innledning 29.3.2016 Tilskudd iil vertskommuner for asylmottak Øomsorgssenter - UDIREGELVERK UDI rundskriv ~~ Snarvei til vedlegg Dokument-ID : RS 2011-025 Saksnummer : 15/08669-4 Sist endret : 23.02.2016 Dokumentdato

Detaljer

Høringsuttalelse: Kvalitets- og strukturreform i barnevernet - forslag til endinger i barnevernloven

Høringsuttalelse: Kvalitets- og strukturreform i barnevernet - forslag til endinger i barnevernloven Byrådssak 187/16 Høringsuttalelse: Kvalitets- og strukturreform i barnevernet - forslag til endinger i barnevernloven MARO ESARK-03-201600085-53 Hva saken gjelder: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger over 15 år i perioden 2016-2019

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger over 15 år i perioden 2016-2019 Arkiv: F30 Arkivsaksnr: 2016/1030-2 Saksbehandler: Eli Trøan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd Formannskapet Kommunestyret Bosetting av enslige mindreårige flyktninger

Detaljer

Vekst og utvikling for barn, ungdom og familier

Vekst og utvikling for barn, ungdom og familier Vekst og utvikling for barn, ungdom og familier Bufetats tjenestetilbud Bufetat det statlige barnevernet skal: Bistå barneverntjenesten i kommunene med plassering av barn utenfor hjemmet Rekruttere, opplære

Detaljer

Kommunenes og fylkeskommunenes ansvar for barn og unge som oppholder seg i kommunen som asylsøker

Kommunenes og fylkeskommunenes ansvar for barn og unge som oppholder seg i kommunen som asylsøker Alle landets kommuner og fylkeskommuner Deres ref: Vår ref: 15/56824 Arkivkode: Dato: 30. oktober 2015 Kommunenes og fylkeskommunenes ansvar for barn og unge som oppholder seg i kommunen som asylsøker

Detaljer

Saksframlegg. Anmodning om bosetting av enslige mindreårige flyktninger i perioden 2014-2016

Saksframlegg. Anmodning om bosetting av enslige mindreårige flyktninger i perioden 2014-2016 Søgne kommune Arkiv: F30 Saksmappe: 2013/1534-10430/2014 Saksbehandler: Marianne Kleiven og Gustav Skretting Dato: 25.03.2014 Saksframlegg Anmodning om bosetting av enslige mindreårige flyktninger i perioden

Detaljer

Fosterhjem 2013-16. 11. mars 2013

Fosterhjem 2013-16. 11. mars 2013 Fosterhjem 2013-16 11. mars 2013 1. Innledning... 2 2. Etablering av barn i fosterhjem... 2 3. Veiledning og oppfølging av fosterforeldre... 3 4. Beredskap for fosterhjemmene... 4 5. Samvær mellom fosterbarn

Detaljer

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Rapport Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering3. tertial 2016 1. oktober 2015-24. januar 2016 Besøk: Vogtsgate 17, Moss

Detaljer

Nr. Vår ref. Dato 27-10-2003 For Stiftelsen Hvasser versjon 002/sept 2005 R. Jensen

Nr. Vår ref. Dato 27-10-2003 For Stiftelsen Hvasser versjon 002/sept 2005 R. Jensen Nr. Vår ref. Dato 27-10-2003 For Stiftelsen Hvasser versjon 002/sept 2005 R. Jensen Forskrift om godkjenning av private og kommunale institusjoner som skal benyttes for barn som plasseres utenfor hjemmet

Detaljer

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner

Detaljer

FOSTERHJEM TIL ENSLIGE MINDRE ÅRIGE FLYK TNINGER

FOSTERHJEM TIL ENSLIGE MINDRE ÅRIGE FLYK TNINGER FOSTERHJEM TIL ENSLIGE MINDRE ÅRIGE FLYK TNINGER Illustrasjonsfoto: Tine Poppe Det har vært en stor økning i antallet barn under 15 år som kommer alene til Norge for å søke asyl. Mer enn 9 av 10 av disse

Detaljer

14.06.2016 BOSETTINGS AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

14.06.2016 BOSETTINGS AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT 14.06.2016 BOSETTINGS AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Bosettinger fram mot 2016 2009 33 2010 24 2011 19 2012 20 2013 25 2014 21 2015 26 Akkumulert: 111 aktive

Detaljer

Komrqunenummer:1827 A Internett. 8820 DØNNA _ Jonen WWW"m " :,+E,. "*7" ' " i'

Komrqunenummer:1827 A Internett. 8820 DØNNA _ Jonen WWWm  :,+E,. *7 '  i' E [E] Dokid: 15004664 (131244-65) _. ' ANMODNING OM BOSEITING AV FLYKNINGER FOR 2016 OG ' PLANPERIODEN 2017-2019 ` l I l Integrerings- og mangfoldsdirektoratet DØNNA KOMMUNE Komrqunenummer:1827 A Internett

Detaljer

. Saksnr.: U.oh.. Deres ref Vår ref Dato

. Saksnr.: U.oh.. Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT :i Y Kvinnherad kommune 1 5 APR.2015. Saksnr.: U.oh.. 3ak5b1@1_m ;AKopl' Deres ref Vår ref Dato 14/4354-31.3.2015 REFUSJONSORDNINGEN

Detaljer

Forord. Oslo, desember 2008 Kari Ofstad Randi Skar

Forord. Oslo, desember 2008 Kari Ofstad Randi Skar Forord Formålet med denne boken er å gi en innføring i barnevernloven. Målgruppen er ansatte i det offentlige barnevernet, advokater som arbeider med barnevernsaker og andre som er interessert i barnevern.

Detaljer

Nr. Vår ref Dato Q-06/2010 201003824 TJK/EFC 16.12.2010

Nr. Vår ref Dato Q-06/2010 201003824 TJK/EFC 16.12.2010 Rundskriv Landets kommuner og bydeler ved barneverntjenesten Landets asylmottak ordinære og de for enslige mindreårige Landets omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere Landets fylkesmenn Nr. Vår

Detaljer

Om ankomstsituasjonen og UDIs beredskap

Om ankomstsituasjonen og UDIs beredskap Om ankomstsituasjonen og UDIs beredskap Møte hos Fylkesmannen i Aust-Agder 07.10.15 Regiondirektør Tormod Stavenes UDI i beredskap Årsak: Ekstraordinær tilstrømning av asylsøkere Region og mottaksavdelingen

Detaljer

Boløsninger for enslige mindreårige flyktninger - en komparativ casestudie. Stina Svendsen NTNU Samfunnsforskning AS

Boløsninger for enslige mindreårige flyktninger - en komparativ casestudie. Stina Svendsen NTNU Samfunnsforskning AS Boløsninger for enslige mindreårige flyktninger - en komparativ casestudie Stina Svendsen NTNU Samfunnsforskning AS Vårt prosjekt Kompetansemidler fra Husbanken Midt-Norge Prosjektperiode: høst 2009 nyttår

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 05.09.2012 kl. 09.00 STED: NORDRE LAND LÆRINGSSENTER Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Byrådssak 193/13. Statusrapport for barnevernet i Bergen 2012 ESARK-4530-201300045-18

Byrådssak 193/13. Statusrapport for barnevernet i Bergen 2012 ESARK-4530-201300045-18 Byrådssak 193/13 Statusrapport for barnevernet i Bergen 2012 MARO ESARK-4530-201300045-18 Hva saken gjelder: I saken presenteres status for barnevernet i Bergen ved utgangen av 2012. I første del gjennomgås

Detaljer

Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: F40 &13 Arkivsaksnr.: 16/1894. Formannskapet 23.05.2016

Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: F40 &13 Arkivsaksnr.: 16/1894. Formannskapet 23.05.2016 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: F40 &13 Arkivsaksnr.: 16/1894 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 23.05.2016 HØRING VEDR FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNEVERNLOVEN: KVALITETS- OG STRUKTURREFORM

Detaljer

Behovfor økt bosetting

Behovfor økt bosetting KS uouuuntsanouausonsmsasnou uneuorwegsanusodauonofnncalnnunegnocualnuzrnnues Vårreferanse: Mlivkodei Sakabehandec Til kommunene 09/(X39097 033 NinaGran Deres referanse: Dato: 29.04.2014 Behovfor økt bosetting

Detaljer

NORSK BARNEVERNLEDERORGANISASJON Faglig plattform 2010-2012.

NORSK BARNEVERNLEDERORGANISASJON Faglig plattform 2010-2012. NORSK BARNEVERNLEDERORGANISASJON Faglig plattform 2010-2012. Norsk Barnevernlederorganisasjon skal være en pådriver i den barnevernspolitiske utvikling i Norge. Organisasjonen skal arbeide for en barnevernspolitikk

Detaljer

Bosetting av flyktninger. Marit Elin Eide og Jean Hitimana 14.10.14

Bosetting av flyktninger. Marit Elin Eide og Jean Hitimana 14.10.14 Bosetting av flyktninger Marit Elin Eide og Jean Hitimana 14.10.14 Flyktninger: hvorfor kommer de og hvorfor tar Norge imot dem? De er utsatt for forfølgelse i sine hjemland Har rett til beskyttelse i

Detaljer

PSYKOSOSIAL OPPFØLGING AV FLYKTNINGER OG ASYLSØKERE 17.02.16

PSYKOSOSIAL OPPFØLGING AV FLYKTNINGER OG ASYLSØKERE 17.02.16 PSYKOSOSIAL OPPFØLGING AV FLYKTNINGER OG ASYLSØKERE 17.02.16 HELSEUTFORDRINGER I ET KOMMUNEPERSPEKTIV ERFARINGER OG UTFORDRINGER MED OPPBYGGING AV TILBUD TIL FLYKTNINGER OG ASYLANTER I STEINKJER Steinkjer

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: F30 Lnr.: 4955/15 Arkivsaksnr.: 13/499-16

Saksframlegg. Ark.: F30 Lnr.: 4955/15 Arkivsaksnr.: 13/499-16 Saksframlegg Ark.: F30 Lnr.: 4955/15 Arkivsaksnr.: 13/499-16 Saksbehandler: Rannveig Mogren BOSETTING AV FLYKTNINGER Vedlegg: Brev fra statsråd i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Brev

Detaljer

Byrådssak 335/14. Statusrapport for bosetting av flyktninger 2014 ESARK-492-201222487-34

Byrådssak 335/14. Statusrapport for bosetting av flyktninger 2014 ESARK-492-201222487-34 Byrådssak 335/14 Statusrapport for bosetting av flyktninger 2014 SOSE ESARK-492-201222487-34 Hva saken gjelder: Nærområdene til konfliktområdene i Midt-Østen og Europa står ovenfor en stor humanitær katastrofe

Detaljer

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 1 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets budsjett og regnskap for 2012 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2012 Samlet

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

AD HØRING OM FORSKRIFTER TIL SENTRE FOR FORELDRE OG BARN

AD HØRING OM FORSKRIFTER TIL SENTRE FOR FORELDRE OG BARN Barne- og Likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Horten 13.07.10 AD HØRING OM FORSKRIFTER TIL SENTRE FOR FORELDRE OG BARN Barne-, Likestillings- og Inkluderingsdepartementet sender i disse

Detaljer

Årsrapport 2015 for Fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Telemark

Årsrapport 2015 for Fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Telemark for Fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Telemark 1 BAKGRUNN Fylkesmannen skal etter barnevernloven 2-3 b tredje ledd føre tilsyn med institusjoner

Detaljer

Byrådssak 258/14. Statusrapport for barnevernet 2013 ESARK-4530-201400149-35

Byrådssak 258/14. Statusrapport for barnevernet 2013 ESARK-4530-201400149-35 Byrådssak 258/14 Statusrapport for barnevernet 2013 MARO ESARK-4530-201400149-35 Hva saken gjelder: Det legges med dette frem en kortfattet orientering om status i barnevernet for 2013. Byrådet vil i løpet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2011/921 Klassering: F31/&73 Saksbehandler: Turid

Detaljer

Saksframlegg. INSTITUSJONSPLAN FOR BARNE- OG FAMILIETJENESTEN Arkivsaksnr.: 04/26744

Saksframlegg. INSTITUSJONSPLAN FOR BARNE- OG FAMILIETJENESTEN Arkivsaksnr.: 04/26744 Saksframlegg INSTITUSJONSPLAN FOR BARNE- OG FAMILIETJENESTEN Arkivsaksnr.: 04/26744 Forslag til vedtak: Formannskapet gir sin tilslutning til rådmannens forslag til dimensjonering og forvaltning av institusjonsplasser

Detaljer

Informasjonsmøte om utredningsoppdrag

Informasjonsmøte om utredningsoppdrag Informasjonsmøte om utredningsoppdrag Samfunnsøkonomisk analyse av ulike alternativer for faglig og økonomisk ansvarsdeling mellom statlig og kommunalt barnevern onsdag 3. desember 2014 Mål for utredningen

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Therese Hope Arkivsaknr.: 2013/1447-21 RÅDMANNENS INNSTILLING: Askøy

Detaljer

Statsråd Manuela Ramin-Osmundsen Barne- og likestillingsdepartementet

Statsråd Manuela Ramin-Osmundsen Barne- og likestillingsdepartementet Statsråd Manuela Ramin-Osmundsen Barne- og likestillingsdepartementet Fellesorganisasjonen (FO) vil gratulere Manuela Ramin-Osmundsen med utnevnelsen som barne- og likestillingsminister. Det er gledelig

Detaljer

TIDSBRUKEN I BOSETTINGSARBEIDET En studie av prosessen fra positivt vedtak til bosetting

TIDSBRUKEN I BOSETTINGSARBEIDET En studie av prosessen fra positivt vedtak til bosetting Colourbox.no TIDSBRUKEN I BOSETTINGSARBEIDET En studie av prosessen fra positivt vedtak til bosetting Januar 2013 Kristin Thorshaug, Veronika Paulsen og Berit Berg FoU-prosjektet i regi av KS Formålet

Detaljer

I tillegg søkes det om kr. 3 550 000 til kompetansetiltak i 2011 og kr. 5 000 000 til dekning av utgifter til tiltak.

I tillegg søkes det om kr. 3 550 000 til kompetansetiltak i 2011 og kr. 5 000 000 til dekning av utgifter til tiltak. Dato: 17. november 2010 Byrådssak 1004/11 Byrådet Søknad om øremerkede stillinger til barneverntjenesten ALHO SARK-4530-200904407-68 Hva saken gjelder: I statsbudsjettet for 2011 settes det av 240 millioner

Detaljer

Byrådssak 187/15. Statusrapport for barnevernet 2014 ESARK-4530-201500079-9

Byrådssak 187/15. Statusrapport for barnevernet 2014 ESARK-4530-201500079-9 Byrådssak 187/15 Statusrapport for barnevernet 2014 MARO ESARK-4530-201500079-9 Hva saken gjelder: I saken presenteres status for barnevernets arbeid i 2014. Statusrapportens formål er å gi en kortfattet

Detaljer

Forord. Oslo, september 2015 Kari Ofstad Randi Skar

Forord. Oslo, september 2015 Kari Ofstad Randi Skar Forord Formålet med denne boken er å gi en innføring i barnevernloven. Målgruppen er ansatte i det offentlige barnevernet, advokater som arbeider med barnevernsaker, og andre som er interessert i barnevern.

Detaljer

BLI TRAINEE. i Bufetat! Traineeprogrammet i Barne-, ungdoms- og familieetaten

BLI TRAINEE. i Bufetat! Traineeprogrammet i Barne-, ungdoms- og familieetaten BLI TRAINEE Traineeprogrammet i Barne-, ungdoms- og familieetaten i Bufetat! Vi søker deg som har ikke-vestlig minoritetsbakgrunn og sosialfaglig utdanning Folder_BufDir_Trainee.indd 1 25.02.10 13.56 ETNISK

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Rådmannens

Detaljer

Opplæring av nyankomne og flerspråklige elever med fokus på barn i asylmottak og omsorgssentre. Bosettingsprosessen. 02.September 2013.

Opplæring av nyankomne og flerspråklige elever med fokus på barn i asylmottak og omsorgssentre. Bosettingsprosessen. 02.September 2013. Opplæring av nyankomne og flerspråklige elever med fokus på barn i asylmottak og omsorgssentre Bosettingsprosessen 02.September 2013 Ashna sablagi 1 IMDi Midt-Norge 2 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 89/09 09/1036 REFERATER 2 90/09 09/916 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER I 2010 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 89/09 09/1036 REFERATER 2 90/09 09/916 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER I 2010 3 SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Herredshuset : 15.12.2009 Tid: 15.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 80 60 00 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Kl 15.30

Detaljer

FORSLAG HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG TIL BOSETTINGSORDNING FOR FLYKTNINGER MED MÅL OM RASKERE BOSETTING Viser til høringsbrev fra Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet sendt 31.01.2011. Brevet

Detaljer

Ved behov for revurdering av innhold i avtalen kan avtalepartene be om at det forhandles om dette.

Ved behov for revurdering av innhold i avtalen kan avtalepartene be om at det forhandles om dette. Samarbeidsavtale om videregående opplæring etter opplæringslova for unge bosatt i institusjoner i fylkeskommunen som kommer inn under barnevernlova 5-1 og 5-8, jf opplæringslova 13-2. Avtale mellom Barneverninstitusjon,

Detaljer

Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte:

Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 13.01.2016 Tid:

Detaljer

Deres ref 201005479-/TJK 17.03.2011

Deres ref 201005479-/TJK 17.03.2011 DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Landets kommuner Deres ref Vår ref Dato 201005479-/TJK 17.03.2011 Tilbakekalling av rundskriv Q-05/2011 av 25.01.11 - Om statsrefusjon for

Detaljer

AVTALE. mellom barneverntjenesten og fosterforeldre etter vedtak om omsorgsovertakelse

AVTALE. mellom barneverntjenesten og fosterforeldre etter vedtak om omsorgsovertakelse 1 BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET 1999 AVTALE mellom barneverntjenesten og fosterforeldre etter vedtak om omsorgsovertakelse (jf lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 4-12 og 4-8 og forskrift av 21.

Detaljer

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn April 2013 Dette er Lfb s sin politiske plattform. Lfb arbeider kontinuerlig med den og vil kunne føye til flere punkter etter hvert og eventuelt

Detaljer

Bosettings- og integreringsarbeid i Stavanger

Bosettings- og integreringsarbeid i Stavanger Bosettings- og integreringsarbeid i Stavanger Per Haarr direktør oppvekst og levekår 10.12.2015 Forankring fryder Mangfold og deltakelse et av de fem langsiktige målene i Kommuneplanen 2014-2029 Stavanger

Detaljer

Til: Bosettingskommuner Rundskriv: 2/12 Dato: 01.01.2012 Saksnr: 10-01693-19

Til: Bosettingskommuner Rundskriv: 2/12 Dato: 01.01.2012 Saksnr: 10-01693-19 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Bosettingskommuner Rundskriv: 2/12 Dato: 01.01.2012 Saksnr: 10-01693-19 STATSBUDSJETTET ÅR 2012 KAP. 821, POST 60 Rundskriv TILSKUDD VED BOSETTING AV PERSONER

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet Lønnsveksten anslås til 3½ pst. (som

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: BOSETTING AV 250 SYRISKE KVOTEFLYKTNINGER ORGANISERING OG RESSURSBEHOV

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: BOSETTING AV 250 SYRISKE KVOTEFLYKTNINGER ORGANISERING OG RESSURSBEHOV Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO ASB-15/14916-1 89492/15 28.09.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 13.10.2015 Stavanger

Detaljer

Høstkonferanse KS 20/10-2015. Flyktningesituasjonen - Fylkesmannens rolle. Ingrid Hernes

Høstkonferanse KS 20/10-2015. Flyktningesituasjonen - Fylkesmannens rolle. Ingrid Hernes Høstkonferanse KS 20/10-2015 Flyktningesituasjonen - Fylkesmannens rolle Ingrid Hernes Asyl- og migrasjonsutfordringer Voldsomt press på registrering og mottak Identitetsavklaringer Personkontroll i grensenære

Detaljer

INDIVIDUELL KARTLEGGING av ENSLIG MINDREÅRIG ASYLSØKER / FLYKTNING

INDIVIDUELL KARTLEGGING av ENSLIG MINDREÅRIG ASYLSØKER / FLYKTNING 1 NAVN: INDIVIDUELL KARTLEGGING av ENSLIG MINDREÅRIG ASYLSØKER / FLYKTNING DUFnummer: FØDSELSDATO: NASJONALITET/ETNISITET: MOTTAK: Unntatt offentlighet; Offentleglova 13 jfr. Forvaltningsloven 13 Bruk

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem Prosjektplan/engagement letter Dokumentet inneholder opplysninger som ikke er offentlige (Offl 13 jf. Fvl 13). Mai 2014

Detaljer

SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling

SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 46/15 Formannskapet 16.06.2015 50/15 Kommunestyret 25.06.2015 Ark.: F30 Lnr.: 5889/15 Arkivsaksnr.: 13/499-19 Saksbehandler:

Detaljer

- sosialetat - økonomikontor/kommunekasserer

- sosialetat - økonomikontor/kommunekasserer Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 01/2015 Dato: 1.1.2015 Saksnr: 14-01860 Besøksadresse: Tollbugate

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: II Sak nr.: 015/10 I DRIFTSUTVALG SAKSPAPIR BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2010

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: II Sak nr.: 015/10 I DRIFTSUTVALG SAKSPAPIR BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2010 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JoumalpostID: 10/1183 I Arkiv sakid.: 09/2326 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre II Sak nr.: 015/10 I DRIFTSUTVALG I I Saksbehandler: Steinar Johansen I Dato: 03.03.2010

Detaljer