Bufetats rolle i arbeidet med bosetting av enslige mindreårige flyktninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bufetats rolle i arbeidet med bosetting av enslige mindreårige flyktninger"

Transkript

1 Bufetats rolle i arbeidet med bosetting av enslige mindreårige flyktninger Bufetats rolle og ansvar Omsorgssentre Bosetting status og utfordringer Statsrefusjon Slide nr 1 IMDis seminar for kommuneansatte - Trondheim / dato: 15-16/09/10 Bufetat, region øst Seksjon for enslige mindreårige asylsøkere Seniorrådgiver Marija Kühle-Gotovac

2 Barne,- ungdoms- og familieetaten Bufetat er organisert i fem regioner med en sentral ledelse under Barne- og likestillingsdepartementet og Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Ca ansatte Ca. 6 mrd. kroner i driftsbudsjett Ansvarsområder: Barnevern - plassering av barn og ungdom i fosterhjem, beredskapshjem, tilbud om hjemmebasert behandling og drift av barnevernsinstitusjoner. Familievern - familievernet er et gratis lavterskeltilbud som retter seg mot par, familier og enkeltpersoner. Adopsjon - behandler søknader om innen - og utenlandsadopsjon. Enslige mindreårige asylsøkere under 15 år - Bufetat gir tilbud om opphold på et omsorgssenter til enslige mindreårige asylsøkere under 15 år - Bufetat har ansvar for bosetting av enslige mindreårige fra omsorgssentre Slide nr 2 IMDis seminar for kommuneansatte - Trondheim / dato: 15-16/09/10

3 Enslige mindreårige under 15 år i Bufetat Fra 01/12/07 ansvar for å gi asylsøkende barn under 15 år tilbud om plass på omsorgssenter Fra 01/10/08 ansvar for bosetting av enslige mindreårige flyktninger (EM) fra omsorgssentre Region øst ved seksjon for enslige mindreårige asylsøkere har hatt bosettingsansvar siden 01/10/08 Fra 01/09/10 skal regionene ha ansvar for alle oppgaver som gjelder enslige mindreårige asylsøkere som oppholder seg i egen region, og for enslige mindreårige flyktninger som skal bosettes i egen region Forvaltning av statsrefusjon Formidling av tiltak etter søknad fra kommune Slide nr 3 IMDis seminar for kommuneansatte - Trondheim / dato: 15-16/09/10

4 Region Midt-Norge Regionalt ansvar for bosetting Organisering: område Trondheim 2-3 ansatte, tilsettingsprosess pågår Kontaktpersoner Sture Wærnes, tlf , Steinar Sandhaug, tlf , Erling Skakkes gt. 25, Trondheim Slide nr 4 IMDis seminar for kommuneansatte - Trondheim / dato: 15-16/09/10

5 Ansvarsfordeling statlige aktører EM i omsorgssentre botilbud Asylsaksbehandling Omsorgsansvar/ Anmodningsprosess Bosetting Tilskudd Statsrefusjon UDI Bufetat IMDi Bufetat IMDi Bufetat EM i EMAmottak UDI UDI IMDi IMDi IMDi Bufetat UDI - IMDi IMDi IMDi Bufetat EM overføringsflyktninger Slide nr 5 IMDis seminar for kommuneansatte - Trondheim / dato: 15-16/09/10

6 Omsorgssentre pr. 31/08/10 Region Omsorgssenter Sum region Region øst Eidsvoll omsorgssenter for barn Skiptvet omsorgssenter for barn Gjøvik omsorgssenter for barn Kirkenær omsorgssenter for barn Bærum omsorgssenter for barn 116 Region sør Ringerike omsorgssenter for barn 26 Region nord Helgeland omsorgssenter for barn 12 Private tiltak 45 Sum barn 199 Slide nr 6 IMDis seminar for kommuneansatte - Trondheim / dato: 15-16/09/10

7 Omsorgssentre for barn Forankret i barnevernsloven 5A Bosted for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år Barna hentes hos politiet (PU) etter registrering som asylsøkere Bor på senteret til de blir bosatt eller sendt i retur som følge av vedtak i asylsaken eller Dublin forordningen Barna bor gjennomsnittlig på omsorgssenteret i ett år før bosetting. Slide nr 7 IMDis seminar for kommuneansatte - Trondheim / dato: 15-16/09/10

8 Omsorgssentre for barn forts. En trygg bo- og omsorgsbase Omsorg preget av forutsigbarhet og varme Behandling for traumer, savn og vanskelige opplevelser Hjelp til å tilpasse seg det norske samfunnet Grunnlag for en best mulig bosetting eller retur Barnevernfaglig plattform: tilknytning over tid og nære relasjoner Flyktningfaglig plattform: traume, kultur- og landkunnskap, kunnskap om hvordan man overlever som flyktning, bruk av tolk Slide nr 8 IMDis seminar for kommuneansatte - Trondheim / dato: 15-16/09/10

9 Omsorg ved ankomst Dekke grunnleggende behov Bolig, får eget rom på et senter med 6-9 barn på en avdeling Mat Klær Dekke barnets individuelle umiddelbare behov, for eksempel Lege/tannlege Hjelp til å oppspore slekt eller annet nettverk i inn- eller utland Mulighet for å hvile etter reisen Tydelig struktur ved tegn på traumatisering Tolkesamtaler Informasjon til barnet ang senteret, døgnstruktur, regler, hva som skal skje de neste dagene Kartleggingssamtaler i forhold til konkrete behov og Kartleggings og oppfølgingsplan (KOPP) Slide nr 9 IMDis seminar for kommuneansatte - Trondheim / dato: 15-16/09/10

10 Den første tiden på senteret Bygge tillit Forutsigbar struktur Særkontaktordning Skole Lokal skole, innføringsklasse eller lignende Leksehjelp, opplæring i å jobbe med lekser Integrering Starte i lokal idrettstklubb eller lignende Lære å ta buss og/eller sykle Ta del i praktiske oppgaver (ferdigheter/opplæring dokumenteres i ny KOPP) Egen kultur og religion Mulighet for å praktisere egen religion Kartlegging av resurser og behov i forhold til egen kultur Slide nr 10 IMDis seminar for kommuneansatte - Trondheim / dato: 15-16/09/10

11 Gjennom hele oppholdet Skape en hverdag med mening og forutsigbarhet Meningsfull hverdag Skole Døgnstruktur Fritidsaktiviteter Opplæring i praktiske ferdigheter Fortid - nåtid fremtid Sette mål i eget liv Ta vare på barnets mål ved avreise fra hjemlandet Fokus på barnets ønsker for fremtiden Slide nr 11 IMDis seminar for kommuneansatte - Trondheim / dato: 15-16/09/10

12 Gjennom hele oppholdet forts. Skape en hverdag med mening og forutsigbarhet Informasjon om asylsak Barna er ofte veldig bekymret for om de får opphold (mareritt m.m.) Informasjon om saksgangen Informasjon om advokat og verge Gjenta informasjonen da erfaring med byråkrati og myndigheter ofte er sparsom Fysisk og psykisk helse Individuelle samtaler med særkontakt Kontakt med psykolog (kartlegging, evt. behandling) Fokus på traume og søvnproblemer Oppfølging fra lege og tannlege Slide nr 12 IMDis seminar for kommuneansatte - Trondheim / dato: 15-16/09/10

13 Aldersvurdering UDI: alderen fastsettes på bakgrunn av en helhetsvurdering Omsorgssenter kan sende skriftlig vurdering til UDI som vil da bli en del av UDIs helhetsvurdering Ved mangel av andre holdepunkter vil resultatet av aldersundersøkelsen være et tungtveiende moment ved aldersvurderingen Aldersundersøkelse: Aldersbestemmelse ut fra røntgen av tann og hånd Allmenn observasjon UDI foretar den samlede vurderingen i asylvedtaket. Det fattes ikke et vedtak om endring av alder Slide nr 13 IMDis seminar for kommuneansatte - Trondheim / dato: 15-16/09/10

14 Omsorgssenterets oppgaver ifm bosetting Kartlegging: mål å dokumentere barnets behov og ressurser, slik at det er enklere for kommunen å tilby riktig tiltak Utredning av barn med særskilte behov Oppfølging av private tiltak ift bosetting Informasjon til Barn Verger Kommuner Tilrettelegging for flytting Slide nr 14 IMDis seminar for kommuneansatte - Trondheim / dato: 15-16/09/10

15 Barn i omsorgssentre pr. 31/08/10 Etter alder Etter landbakgrunn Jenter Gutter Jenter Gutter 17 år 16 år 15 år 14 år 13 år 12 år 11 år 10 år Afghanistan Sri Lanka Somalia Eritrea 9 år Andre Slide nr 15 IMDis seminar for kommuneansatte - Trondheim / dato: 15-16/09/10

16 Hva har disse barna behov for ved bosetting? Behov for stabile og trygge bo- og omsorgsløsninger over tid Omsorgspersoner som har forståelse for deres situasjon åpenhet og raushet Behov for råd/veiledning for å bli en del av det norske samfunnet Hjelp og støtte ift skole, utdanning og fritid Hjelp til å skape et nettverk i nærmiljøet Hjelp til å opprettholde kontakt med egen kultur, språk, religion Hjelp til evt. å oppspore foreldre/familie og ha mulighet for kontakt. Slide nr 16 IMDis seminar for kommuneansatte - Trondheim / dato: 15-16/09/10

17 Bo- og omsorgsløsninger pr. 31/08/10 Type bo- og omsorgsløsning bosatte 2009 bosatte 2010 bosatte Slektsfosterhjem Ordinært fosterhjem Bofellesskap Institusjon Hybel Utredningsbolig Sum Slide nr 17 IMDis seminar for kommuneansatte - Trondheim / dato: 15-16/09/10

18 Bosatte % Bo- og omsorgsløsninger pr. 31/08/10 - % Slektsfosterhjem Ord.fosterhjem Bofellesskap Institusjon Hybel m/tilsyn Utredningsbolig Slide nr 18 IMDis seminar for kommuneansatte - Trondheim / dato: 15-16/09/10

19 Behov Raskere bosetting Mangfold i tiltak og tjeneste (tiltaksvifte) som gir gode bo- og omsorgsløsninger egnet for enslige mindreårige fra omsorgssentre Slektsfosterhjem Ordinære fosterhjem Bofellesskap (døgnbemannet) Små bofellesskap for barn med større oppfølgingsbehov Andre løsninger Slide nr 19 IMDis seminar for kommuneansatte - Trondheim / dato: 15-16/09/10

20 Refusjon av utgifter til kommunale barneverntiltak ved bosetting av enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger Om rundskriv Q-05/2004 Slide nr 20 IMDis seminar for kommuneansatte - Trondheim / dato: 15-16/09/10

21 Målet med statsrefusjonen Rask og god bosetting Målet med statsrefusjon er å oppnå så rask bosetting som mulig av enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger og å sikre gode bo- og omsorgstiltak (Q-05/2004) Slide nr 21 IMDis seminar for kommuneansatte - Trondheim / dato: 15-16/09/10

22 For hvem? Barn og unge som er kommet til landet uten foreldre eller andre voksne med foreldreansvar Statsrefusjonen omfatter enslige mindreårige asylsøkere, dvs. barn og unge som har asylsøknad til behandling og som ikke kan ivaretas tilfredsstillende på et omsorgssenter eller asylmottak, eller som selv ønsker opphold utenfor disse botilbudene enslige mindreårige flyktninger, dvs. barn og unge som har fått oppholdstillatelse i Norge Slide nr 22 IMDis seminar for kommuneansatte - Trondheim / dato: 15-16/09/10

23 Bo- og omsorgstiltak De kommunale tiltakene kan være Bofellesskap med bemanning/tilsyn Fosterhjem (inkludert slektsfosterhjem) Hybler med tilsyn Dersom barnet trenger tiltak fra det statlige barnevernet skal kommunen ta kontakt med Bufetat for å drøfte og avklare valg av tiltak før vedtak fattes Forhåndstilsagn fra fagteam dersom refusjon skal dekke: Forsterkning av fosterhjem dobbelttiltak Slide nr 23 IMDis seminar for kommuneansatte - Trondheim / dato: 15-16/09/10

24 Forutsetninger Statsrefusjonen dekker bo- og omsorgstiltak etter vedtak i barnevernloven 4-4. Hjelpetiltak 4-6. Midlertidige vedtak i akuttsituasjoner Her gjelder plasseringsalternativene som omfattes av lovens 4-14 og Forbud mot flytting av barn, eller vedtak om omsorgsovertakelse, når barnet bor utenfor hjemmet Vedtak om å overta omsorgen for et barn Her gjelder plasseringsalternativene som omfattes av lovens Plassering og tilbakehold i institusjon uten eget samtykke Forsterkning av fosterhjem og dobbelttiltak dekkes dersom det er forhåndsavtalt med Bufetat Slide nr 24 IMDis seminar for kommuneansatte - Trondheim / dato: 15-16/09/10

25 Utgifter som dekkes - 1 Lønn til personalet i kommunale botiltak Husleie Utgifter til livsopphold Løpende driftsutgifter til botiltakets bil, som bensin, årsavgift og forsikring Andre nødvendige tiltak for støtte og oppfølging begrunnet i den enkelte enslige mindreåriges særskilte behov Renter på huslån for botiltak kommunen eier Veiledning av fosterforeldre i forbindelse med plassering av det enkelte barn Slide nr 25 IMDis seminar for kommuneansatte - Trondheim / dato: 15-16/09/10

26 Utgifter som dekkes - 2 Lønn i forbindelse med etablering av nytt tiltak, dvs. før den første enslige mindreårige flytter inn i botiltaket. I denne forberedelsesfasen dekkes lønnsutgifter inntil tre måneder for leder og én måned for ansatte, og utgiftene settes under andre tiltak i refusjonskravet Innkjøp av bil hvis innkjøpsutgifter fordeles over flere år gjennom avskriving eller leasingutgift for bil Slide nr 26 IMDis seminar for kommuneansatte - Trondheim / dato: 15-16/09/10

27 Fratrekk fra krav For alle utgiftsposter gjelder at det er kommunens nettoutgifter som dekkes Følgende skal trekkes fra refusjonskravet: Barnetrygd og bidragsforskudd dersom den mindreårige mottar dette Evt. refusjon fra NAV for ansatte i botiltak (eks. fødselspermisjon), tilskudd fra Husbanken til botiltak for enslige mindreårige og lignende Kommunal egenandel: kr per barn per måned (halv egenandel av det som er vanlig for kommunenes betaling i statlige barneverntiltak) Slide nr 27 IMDis seminar for kommuneansatte - Trondheim / dato: 15-16/09/10

28 Utgifter som ikke dekkes - 1 Kjøp av bolig eller tilpasning av bolig Møbler eller annet inventar og utstyr til boligen Kjøp av bil som engangsutgift Utgifter i forbindelse med skole/utdanning (med unntak av leksehjelp) Helsetjenester Reiser til utlandet Lønn til verge Tolk Utgifter til reise/opphold for besøkende til barnet Ekstrautgifter iht ansvars- og betalingsrundskrivet Q-06/2007 Slide nr 28 IMDis seminar for kommuneansatte - Trondheim / dato: 15-16/09/10

29 Dekkes kjøp fra private tilbydere? Ja, dersom det innebærer at kommunen kan bosette raskere og i gode, tilpassede omsorgstilbud Forutsetter konkurranse i henhold til Lov om offentlige anskaffelser Slide nr 29 IMDis seminar for kommuneansatte - Trondheim / dato: 15-16/09/10

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 08.06.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 2

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 08.06.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 2 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 08.06.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5223 Epost: POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID

OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID FORVALTNINGSREVISJON AV OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID STAVANGER KOMMUNE APRIL 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner

Detaljer

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sissel Thorsrud Arkivsaksnr.: 14/937 Arkiv: F30 REFUSJON AV UTGIFTER TIL ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Rådmannens innstilling: Alternativ

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 15.03.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 15.03.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 15.03.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

INDIVIDUELL KARTLEGGING av ENSLIG MINDREÅRIG ASYLSØKER / FLYKTNING

INDIVIDUELL KARTLEGGING av ENSLIG MINDREÅRIG ASYLSØKER / FLYKTNING 1 NAVN: INDIVIDUELL KARTLEGGING av ENSLIG MINDREÅRIG ASYLSØKER / FLYKTNING DUFnummer: FØDSELSDATO: NASJONALITET/ETNISITET: MOTTAK: Unntatt offentlighet; Offentleglova 13 jfr. Forvaltningsloven 13 Bruk

Detaljer

Barnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen Faglige utfordringer og barrierer i mottaksapparatet

Barnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen Faglige utfordringer og barrierer i mottaksapparatet Veronika Paulsen Hilde Michelsen Maria Brochmann Barnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen Faglige utfordringer og barrierer i mottaksapparatet Samfunnsforskning Veronika Paulsen, Hilde Michelsen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Ås rådhus, Store salong. 15.03.2012 kl. 18:30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Ås rådhus, Store salong. 15.03.2012 kl. 18:30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Ås rådhus, Store salong 15.03.2012 kl. 18:30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, EN VEILEDER

OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, EN VEILEDER OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, INSTITUSJON og omsorgssenter EN VEILEDER DEL 1 SKOLE ER VIKTIG! 4 1 Innledning 4 2 Hva vet vi? 6 2.1 Barnevern og skole hva vet vi?

Detaljer

Enslige mindreårige 2009

Enslige mindreårige 2009 1 Enslige mindreårige 2009 Informasjonsmøte 14.09.09 Rådgiver Marit Lund Larsen, IMDi Øst 2 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Ca 210 ansatte Landsdekkende: Narvik, Trondheim, Bergen, Kristiansand,

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett

Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett Dette notatet gir en innføring i barnerett og barnevernsrett. I saker hvor barnevernsbarn har sak til behandling i UNE gir notatet en innføring i skjæringspunktene

Detaljer

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige.

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. INNHOLD Ikke alle barn kan bo hjemme 5 Hva er fosterhjem og hva gjør fosterforeldre? 7 Hvem kan bli fosterforeldre? 9 Kan noen i barnets slekt eller nettverk

Detaljer

Veileder om regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon

Veileder om regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon Veileder om regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon 7. september 2009 Side 2 av 21 1. INNLEDNING 3 2. ELEVER I ALDEREN 6-16 ÅR 4 2.1 OPPLÆRINGSLOVEN 4 2.2 BARNEVERNLOVEN

Detaljer

Først og fremst barn

Først og fremst barn NGOU med medvirkning fra Barneombudet Non-governmental organisations utredninger 2006:1 Først og fremst barn Overføring av omsorgsansvaret for enslige, mindreårige asylsøkere til barnevernet Avgitt til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært møte Møtedato: 14.12.2010 Tid: Kl. 17.15 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Høringsinstansene DERES REF VÅR REF DATO 13/4139 11.8.2014 Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

rapport 2009:11 Avhengig og Selvstendig Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale Brit Oppedal Karoline B. Seglem Laila Jensen

rapport 2009:11 Avhengig og Selvstendig Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale Brit Oppedal Karoline B. Seglem Laila Jensen rapport 2009:11 Avhengig og Selvstendig Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale Brit Oppedal Karoline B. Seglem Laila Jensen Rapport 2009:11 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Avhengig

Detaljer

Hvem gjør hva? Direktoratenes arbeid for integrering og mangfold. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Hvem gjør hva? Direktoratenes arbeid for integrering og mangfold. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Hvem gjør hva? Direktoratenes arbeid for integrering og mangfold Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Prosjekt og design: Faktotum Informasjon AS Trykk: Nr1 Arktrykk Utgitt februar 2009 Opplag: 10 000

Detaljer

Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente IS-1022 (2010)

Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente IS-1022 (2010) Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente IS-1022 (2010) 1 Heftets tittel: Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente Utgitt: 06/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

En ny hverdag gjennom mestring og integrering

En ny hverdag gjennom mestring og integrering En ny hverdag gjennom mestring og integrering Forslag til kommunedelplan for flyktningområdet 2015 2027 28.05.2015 Innhold 1 Sammendrag og avgrensning 3 2 Bakgrunn og rammer for planen 3 2.1 Forankring

Detaljer

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010 Fosterhjemsavtalen Utarbeidet i samarbeid med Kommunenes Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og Norsk Fosterhjemsforening Avtalen regulerer

Detaljer

Tilsynsrapport:.Leira mottak - avdeling for enslige F^ mindreåriae 2008

Tilsynsrapport:.Leira mottak - avdeling for enslige F^ mindreåriae 2008 Tilsynsrapport:.Leira mottak - avdeling for enslige F^ mindreåriae 2008 Rapporten er utarbeidet i forhold til krav og retningslinjer gitt i Utlendingsdirektoratet (UD1) sine styringsdokumenter for mottaksdrift.

Detaljer

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Del 1: Barneoppdragelse og barnevern Forord Denne brosjyren har blitt til ved hjelp av mange. Integrasjonsog mangfoldsdirektoratet har finansiert

Detaljer

Rapport om kartleggingen av fosterforeldres økonomiske rammevilkår

Rapport om kartleggingen av fosterforeldres økonomiske rammevilkår Rapport om kartleggingen av fosterforeldres økonomiske rammevilkår Overlevert Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 6. august 2014 Sammendrag Formålet med kartleggingen av fosterforeldres

Detaljer

Plan for. bosetting og integrering av. flyktninger i. Flesberg og Rollag kommuner 2012-2015.

Plan for. bosetting og integrering av. flyktninger i. Flesberg og Rollag kommuner 2012-2015. FLESBERG OG ROLLAG KOMMUNER flyktningtjenesten Plan for bosetting og integrering av flyktninger i Flesberg og Rollag kommuner 2012-2015. Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Oppbygging av planen.... 3 1.2 Bosetting

Detaljer

Røyken kommune. Flyktningplan 2015-2017

Røyken kommune. Flyktningplan 2015-2017 Røyken kommune Flyktningplan 2015-2017 Vedtatt i Kommunestyret 27.november 2014 1. Innledning... 3 Flyktninger... 4 2 Arbeidsgruppe bolig... 4 2.1 Boliganskaffelse... 6 2.2 Boligkarrière... 6 2.4 Boevne...

Detaljer

INDIVIDUELL KARTLEGGING

INDIVIDUELL KARTLEGGING VEILEDER INDIVIDUELL KARTLEGGING og UTVIKLING AV INDIVIDUELL TILTAKSPLAN FOR ENSLIGE MINDREÅRIGE I ORDINÆRE STATLIGE MOTTAK 1 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Faglig grunnlag for individuelt kartleggings- og

Detaljer