VANN- OG AVLØPSVERKETS ÅRSPLAN 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VANN- OG AVLØPSVERKETS ÅRSPLAN 2015"

Transkript

1 VANN- OG AVLØPSVERKETS ÅRSPLAN

2 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Prioriterte oppgaver... 3 Målstyring... 4 Investeringer... 5 Budsjett... 5 Kommentarer til budsjettpostene... 5 Bestilling til Plan og anlegg... 7 Drift og vedlikehold... 9 Budsjett... 9 Drift vann... 9 Drift avløp... 9 Andre oppgaver Overordnet og strategisk planlegging Lekkasjereduksjon Rekruttering og kompetanse Kundebehandling Utøve eierskap til stikkledninger i offentlig vei Innkjøp og rammeavtaler Ledningskartverk Modellering Driftskontrollanlegg Forurensing resipienter Sjø- og utslippsledninger Kvalitetssystem Regulering og bygging Faglige nettverk Vedlegg

3 Innledning Vann- og avløpsverket er underlagt kommunalavdeling for Bymiljø og utbygging. Fagavdelingen har hovedansvaret for Stavanger kommunes vann- og avløpsanlegg, og tjenester forbundet med utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av disse. Avdelingen har også en rekke tilsynsoppgaver på vegne av statlige myndigheter, hjemlet i Forurensingsloven. Dessuten har Vann- og avløpsverket tilsynsoppgaver som regulerer forholdet mellom abonnenter, rørleggere og de offentlige vann- og avløpsanleggene. Dette er hjemlet i kommunens sanitærreglement. Visjonen til Vann- og avløpsverket er at alle våre brukere skal oppleve våre tjenester som gode, trygge og effektive. Virksomhetsideen er å levere godt og nok vann og sørge for forsvarlig avløpshåndtering. Vann og avløpsverket ivaretar forvaltning, planlegging, beredskap, drift og vedlikehold av infrastrukturen i egenregi. Avdelingen er organisert etter bestiller utfører (BU) modellen - hvor Plan og anleggsavdelingen utfører mesteparten av investeringsprosjektene. Ved full bemanning har avdelingen 51 ansatte fordelt på tre seksjoner. Virksomheten har i 2015 et investeringsbudsjett på 96,9 millioner kroner (inkl Vålandsbassengene). Driftsbudsjettet for 2015 er på 295,8 mill. kr hvorav 125,3 mill. kr er overføringer til IVAR IKS. Seksjon for myndighet Seksjonen skal føre tilsyn med private vann- og avløpsanlegg og er ansvarlig for kundebehandling i henhold til overordnede lover, forskrifter og lokale bestemmelser. Videre inngår vann- og avløpsvurderinger i forbindelse med byggesaker, seksjoneringer osv. Seksjonen har også ansvar for vann- og avløpsgebyrene. Seksjon for produksjon Seksjonen er utførende del av virksomheten og er ansvarlig for drift, vedlikehold og reparasjonsoppgaver knyttet til VA-infrastrukturen. Dette omfatter både planleggbare og blålyspregede oppdrag. Seksjonen utfører også ombygginger og rehabilitering av avløpspumpestasjoner og trykkøkningsstasjoner for vannforsyningen mv. Seksjonen har ansvar og oppfølging i forhold til vedlikehold og utbedringer for driftskontrollanlegget samt implementering av nye driftselementer. Driftsavdelingen utfører VA-verkets vakttjenester. Seksjon for forvaltning Seksjonens hovedoppgave er å ivareta eierskapet av kommunens VA-anlegg gjennom overordnet planlegging og bestilling på en måte som tilfredsstiller lover, forskrifter og politiske vedtak, og seksjonen skal utarbeide mål og strategier for avdelingen. Forvaltningen skal også utarbeide og oppdatere ulike former for fagsystemer som ledningskartverk og hydrauliske beregningsmodeller. Prioriterte oppgaver Klimautfordringen Vann- og avløpsverkets hovedforpliktelse, som er å levere vann og motta avløpsvann på en forsvarlig måte, blir påvirket av klimaendringene. Mer nedbør og høyere vanntemperatur i vannkilden påvirker kvaliteten på råvannet. Avløpsnettets kapasitet blir oftere overskredet, og dette fører til flere oversvømmelser. Mer nedbør med høyere intensitet og stigende havnivå fører til at overløpene oftere trer i funksjon, sjø nære anlegg får mer drifts- og vedlikeholdsproblemer og sjøen blir mer forurenset. Drift og vedlikehold av avløpsnettet Vann- og avløpsverket følger opp avløpsforskriften som tilfredsstiller kravene i EUs avløpsdirektiv. Den har innvirkning på alle aktivitetene til avløpsverket. Særlig gjelder dette kravene til: kapasitet på avløpsnettet reduksjon av forurensende utslipp oppfølging av overløpene og reduksjon av overløpsdrift 3

4 fornying av i gjennomsnitt en prosent av avløpsledningene årlig Sikre god vannforsyning For å opprettholde eller forbedre kvaliteten og sikkerheten i vannforsyningen arbeider Vann- og avløpsverket for å: redusere vannlekkasjer og bruddhendelser intensivere arbeidet med rengjøring av vannledningene fornye i gjennomsnitt en prosent av vannledningene årlig kontinuerlig vurdere og overvåke sikkerheten og kvaliteten i vannforsyningen Redusere miljøkonsekvenser Vann- og avløpsverket sin virksomhet bidrar til å redusere utslipp av forurensende stoffer til vannmiljøet. Fagavdelingen skal også arbeide for å redusere andre miljøskadelige utslipp som følge av egne aktiviteter. Viktige tiltak for å oppnå dette vil være å: redusere energiforbruket redusere transportbehovet vurdere valg av materiell og miljøbelastningen ved produksjon, montering, bruk og gjenbruk (livsløpsvurderinger) Målstyring Perspektiv Mål Strategi Indikator Ansatt Bruker Arbeidsprosess vann Arbeidsprosess avløp Beholde/ rekruttere ansatte Sikre og trygge arbeidsplasser Tilfredse brukere Redusere lekkasjer. Sikker vannforsyning. Godt vann Redusere forurensing og fremmedvann. Sikre funksjon Medarbeidertilfredshet Jobbengasjement og arbeidsglede Siste måling Målkrav Godt arbeidsmiljø, tilrettelegging Sykefravær 9,1 % < 4,5 % Nyansettelser Årsverk (pr ) Redusere antallet Andel avsluttede skader, nestenulykker synergisaker 100 % 90 % Tilfredshet med Sikre anlegg. Korrekt avløpstjenesten (1-6) 5,0 4,7 brukerbehandling Tilfredshet med vannforsyningstjenesten (1-6) 5,1 4,7 Lekkasjesøk/ utbedring Vannkjøp fra IVAR (mill. m 3 ) 19,1 < 18,7 Utskifting stikkledninger i off. vei Prøvetagningsprogram Fornye ledningsnettet Prøvetagningsprogram Antall reparasjoner 46 Avvik vannkvalitet -, bakteriologisk (e-coli) Fornyelsestakt vannledninger Avvik vannkvalitet, - fysisk/kjemisk (ph/farge) 0 0 6, Rengjøring av ledningsnettet Spyling vannledning (m) Rengjøring av ledningsnettet Spyling avløpsledning (m) Fornye ledningsnettet Fornyelsestakt avløpsledninger 6,7 10 Rørinspeksjon Kontrollert ledning (m) Utskifting stikkledninger i off. vei Antall reparasjoner 36 Separering, kontroll Spillvannsutslipp via overløpsdrift overløp 4 % < 5% 4

5 Investeringer Budsjett Vannverket Vannmålere Ringledning og forsterkninger Fornyelse og renovering Utbyggingsområder (vannledninger) Byomforming Lekkasjereduksjon Vålandsbassengene Strakstiltak Kjøretøy Sum vannverket Avløpsverket Kloakkrammeplanen Separering Fornyelse og renovering Nedbørmålere Vålandsbassengene Stasjonsoppgradering, inkl. brutt 300 vannforsyning Byomforming Strakstiltak Kjøretøy Kirkelig fellesråd, refusjon Sum avløpsverket Kommentarer til budsjettpostene Vannmålere: For å få bedre oversikt over vannforbruket i kommunen, og som et ledd i lekkasjereduksjonsarbeidet, skal det monteres permanente vannmålere på det offentlige vannledningsnettet. Arbeidet utføres av VA-verket. I 2015 skal det settes ut 4 nye vannmålere i sone 5 (Forus, Gausel, Jåttå og Hinna). Ringledninger og forsterkninger, vann: For å øke forsyningssikkerheten i den kommunale vannforsyningen er det satt av midler til å etablere ringledninger og andre forsterkninger av nettet. Overføringsledninger til områder som bør få sikrere forsyning og etablering av ringforbindelse på endeledninger er typiske tiltak. Prosjektene inngår i den årlige bestillingen og utføres av Plan og anlegg. Fornyelse og renovering, vann og avløp: Hovedplanen legger opp til en fornyelsestakt på 1 prosent, det vil si at det skal byttes ut om lag 6 km vannledning og 10 km avløpsledning årlig. Noe av dette finansieres over andre budsjettposter (som separering og kloakkrammeplan), men storparten tas gjennom fornyelse og renovering. Det jobbes systematisk for at de ledningene med dårligst kvalitet eller funksjonalitet byttes ut fortløpende. I all hovedsak er det snakk om full oppgraving og utskifting, men på spesielt egnede steder blir også grøftefrie fornyelsesmetoder vurdert. Fornyelsesprosjektene for vann og avløp inngår i den årlige bestillingen og utføres av Plan og anlegg. Utbyggingsområder, vann: Bystyret har vedtatt at vannledningsmateriell i utbyggingsområder skal bekostes av kommunen. Denne posten er til dette formålet og ivaretas av Plan og anlegg. 5

6 Byomforming, vann og avløp: Det er stor aktivitet i Stavanger, og byomforming står sentralt i kommunens utvikling. I flere områder er det behov for oppgradering av VA-nettet som følge av byomforming og byutvikling, gjerne også oppstrøms og nedstrøms. Prosjektene er avhengige av utbyggingen og drives delvis av Vann- og avløpsverket og delvis av Plan og anlegg. Lekkasjereduksjon: Å redusere vanntapet i systemet er beskrevet som en av fagavdelingens hovedutfordringer i gjeldende hovedplan, og tema var fokusområde for hele avdelingen i 2013/14. I 2014 ble temaplanen for lekkasjereduksjon ferdig. Denne legger føringer for hvordan avdelingen jobber for å nå målene for vannforbruk satt i hovedplanen. Flere investeringsposter bygger opp under dette arbeidet, særlig vannmålere og fornyelse av vannledningsnettet, men det er behov for egne øremerkede midler til dette viktige arbeidet. Disse tiltakene håndteres av Vann- og avløpsverket. Vålandsbassengene, vann og avløp: Vålandstårnet og bassengene har en historisk knytning til vann- og avløpsvirksomheten i Stavanger. Med bakgrunn i dette, og som en del av markeringen av Byingeniørens 150 årsjubileum, skal Vannog avløpsverket bidra i den planlagte opprustningen. Strakstiltak, vann og avløp: Reparasjoner og mindre utbedringer som må gjøres i forbindelse med akutte hendelser på nettet er en del av våre driftsoppgaver. I enkelte situasjoner behøves imidlertid større fornyelsestiltak og investeringer for å løse problemet. For at organisasjonen skal være rustet for å håndtere slike situasjoner er det satt av midler til strakstiltak som disponeres av Vann- og avløpsverket. Kjøretøy, vann og avløp: Vann- og avløpsverkets bilpark må fortløpende oppgraderes. I 2015 skal avløpsverket kjøpe ny spyleog sugebil. Kloakkrammeplanen, avløp: I henhold til Stavanger kommunes utslippstillatelse av 1999 skal alle direkte avløpsutslipp fjernes og avløpet føres til godkjent renseanlegg. Det er nå kun få utslipp igjen, og det vesentligste av dette fjernes i løpet av kommende år. Arbeidene utføres av Plan og anlegg. Enkelte utslipp er planlagt fjernet i forbindelse med at området skal transformeres fra næringsvirksomhet til bolig (for eksempel ved Kalhammaren). Separering, avløp: Det er vedtatt at spillvann og overvann skal skilles i enkelte soner i byen slik at kun spillvannet går til renseanlegget og overvannet går til resipient. Nedbørmålere, avløp: Nedbør kan være svært lokal, og fordelingen varierer. For å få bedre kontroll og dokumentasjon på nedbør i kommunen skal tettheten av nedbørmålere økes. I 2015 tas det sikte på å etableres 3 nye nedbørmålere. Disse monteres slik at de dekker områder som har dårlig belegg med eksisterende målere. Vann- og avløpsverket står for dette arbeidet. Stasjonsoppgradering inkl. brutt vannforsyning: På samme måte som at ledningsnettet fortløpende må fornyes, må også pumpestasjoner og overløp fornyes. Det tas sikte på å fornye/oppgradere 3 stasjoner i Hovedkostnaden er lagt på driftsbudsjettet, men standardheving tas som investering. Kirkelig fellesråd, refusjon: Refusjon for utlagte midler til nytt vann og avløpsanlegg gjennom Tjensvoll gravlund. 6

7 Bestilling til Plan og anlegg Plan og anlegg er kommunens utføreravdeling for kommunaltekniske investeringsprosjekter, og står for prosjektering og anleggsvirksomheten i forbindelse med de fleste av Vann- og avløpsverkets investeringer. Det endelige omfanget av hvert enkelt prosjekt avklares i forbindelse med prosjektering og tilhørende undersøkelser (som TV-inspeksjon, innmåling med mer). Detaljene rundt prosjektene vil derfor framgå av Plan og anleggs arbeidsprogram for 2015 som vil bli lagt fram for kommunalstyret til våren. I det videre vil prosjektene kun bli raskt presentert, med type tiltak og geografisk plassering (se kart på neste side). Prosjektnavn Type prosjekt Kartref. Undergang Sara Berges gate Fornyelse vann og separering 1 Overløp Boganesveien Fornyelse avløp 2 FV44 inkl. sidegater Fornyelse vann og avløp 3 Strandflåtveien Fornyelse vann og avløp 4 Vannledning Madlasandnes Ringledning vann 5 Nymannsveien etappe 2 Fornyelse vann og separering 6 Saudagata. Lysefjordgata m.fl. Fornyelse vann og avløp 7 Spilderhaug Fornyelse vann og kloakkrammeanlegg 8 Kannik etappe 3 Fornyelse vann og avløp 9 Separering Stokka etappe 3 Fornyelse vann og separering 10 Madlavollkroken Fornyelse vann og avløp 11 Grønnliveien Fornyelse vann og avløp 12 Gamleveien Fornyelse vann og avløp 13 Ekrehaugen Fornyelse vann og avløp 14 Musègata Fornyelse vann og avløp 15 Ormøy Øst etappe 2 Kloakkrammeplan 16 Separering Vistegata Fornyelse vann og separering 17 I tillegg til prosjektene i tabellen over, bestilles det prosjekter som ikke skal bygges i løpet av 2015, men der forundersøkelser og planlegging skal starte. Disse prosjektene er så aktuelle når årsplanen for senere år skal utarbeides. Prosjekter som er bestilt planlagt i 2015 (altså uten oppstart og noen form for anleggsvirksomhet) framgår av tabellen under. Prosjektnavn Type prosjekt Kartref. Vannledning Sølyst - Engøy Fornyelse vann 18 Madlamarkveien Klovsteinveien Fornyelse vann og avløp og separering 19 Hjaltlandsgate etappe 4 Separering 20 Separering Stokka etappe 5 Separering 21 Separering Øvre Vågen Fornyelse vann og separering 22 Sotes gate Fornyelse vann og separering 23 Ormøy vest Kloakkrammeplan 24 Telemarksvingen Fornyelse avløp 25 Losoldermann Natvigs vei Fornyelse vann og avløp 26 7

8 KART 1: Investeringsprosjekter Kartet viser den geografiske plasseringen til investeringsprosjektene bestilt hos Plan og anlegg

9 Drift og vedlikehold Budsjett Vann- og avløpsverket er gebyrfinansiert. Endringer i driftsrammer og tjenestetilbud vil medføre justeringer i gebyrnivået. Prisnivået på vann- og avløpstjenestene var uendret i perioden , blant annet som følge av bruk av bundne fond. I budsjettet for 2015 er det lagt til grunn en gebyr økning tilsvarende 7,1 prosent på avløp og 5,0 prosent på vann. Totalt driftsbudsjett for vannverket er på 109,6 mill kr, hvorav 43,5 mill kr er overføringer til IVAR, 31,6 mill kr er kalkulatoriske kapitalkostnader og 34,2 mill kr er ordinær drift og vedlikehold inkl. lønn og overheadkostnader. Totalt driftsbudsjett for avløpsverket er på 186,2 mill kr, hvorav 81,8 mill kr er overføringer til IVAR, 64,4 mill kr er kalkulatoriske kapitalkostnader og 39,1 mill kr er ordinær drift og vedlikehold inkludert lønn og overheadkostnader. Erfaringsmessig vil IVAR sine priser ofte bli høyere enn det nivået som antydes i deres langtidsbudsjett, og som er grunnlaget for våre beregninger. Drift vann Kommunens vannledningsnett består av om lag 654 km vannledning, i underkant av 7300 vannkummer, 10 trykkøkningsstasjoner, 2 høydebasseng og 50 permanente vannmålere. Optimal drift og vedlikehold av denne infrastrukturen er helt avgjørende for de tjenestene vi leverer. Hovedplanen for vannforsyning, vannmiljø og avløp legger opp til økt innsats på vannledningsdriften sammenlignet med forrige hovedplan. Årlig skal det nå rengjøres 15 km vannledning og 800 vannkummer skal rengjøres og dokumenteres. I tillegg skal det utføres lekkasjereparasjoner, trykkprøving, desinfisering, vannprøvetaking, stenginger på ledningsnettet for entreprenører og andre drift- og vedlikeholdsoppgaver. I løpet av 2015 skal trykktesting, desinfisering og prøvetaking i forbindelse med kontroll/sluttdokumentasjon av anlegg som skal overleveres til kommunen utføres av Vann- og avløpsverket. I henhold til hovedplanen har vannledningsdriften satsingsområder innenfor lekkasjereduksjon. I 2015 skal det fokuseres på sone 5 (Forus, Gausel, Jåttå og Hinna). I sonen skal vannkummer rengjøres, ventiler skal kontrolleres, og funksjonstestes og brannventilsikring skal monteres. Alle brannkummer skal merkes. Sonene skal lekkasje-søkes. Vannledningsnettet skal spyles og etablering av ringledninger skal vurderes. Det er om lag 1450 vannkummer i sone 5 og det kommunale forsyningsnettet i sonen består av ca. 125 km vannledning. Ved rengjøring/spyling fokuseres det på ledninger som anses som mest relevante, det vil si ledninger på lavbrekk, endeledninger og ledninger med lav vannføring. Alle stasjoner på vann- og avløpsnettet må driftes og vedlikeholdes. Dette utføres av Produksjonstasjonsdrift. For vannledningsnettet gjelder dette trykkøkningsstasjoner, høydebasseng og vannmålere. Arbeidene består i internkontroll, inspeksjon og rengjøring, hoved service, slamsuging og pluggkjøring i henhold til egne planer. Som det framkommer av investeringsprosjektene så monteres det vannmålere på ledningsnettet. I tillegg til at disse skal knyttes til driftskontrollanlegget skal også målere plassert ut i 2015, samt IVAR sine målere på grensen til nabokommuner konfigureres til hele soner med mulighet for overvåkning. Dette arbeidet vil gi oss realtimeverdier på vannforbruket. Drift avløp Avløpsnettet består delvis av separate avløpsledninger og delvis fellesavløpsledninger der overvann og spillvann ledes i samme ledning. Separatsystemet består av i størrelsesorden 336 km spillvannsledninger og 341 km overvannsledninger og fellessystemet består av om lag 254 km 9

10 fellesledninger. I tillegg består avløpsnettet av om lag avløpskummer (spillvann, overvann og felles avløpskummer), 103 avløpspumpestasjoner og 30 overløp. I henhold til hovedplanen skal de gode driftsrutinene for avløpsnettet videreføres. Dette betyr at 30 km avløpsledning skal spyles og TV-inspiseres årlig. I tillegg utføres diverse drifts- og vedlikeholdsoppgaver når feil og eller mangler oppdages. Driftsavdelingen for avløpsledningsdrift disponerer tre spyle- og sugebiler og en rørinspeksjonsbil. Fagområdet vil i 2015 ha fokus på Byøyene, nærmere bestemt Hundvåg øst, Bjørnøy, Roaldsøy og Ormøy hvor det skal spyles og rørinspiseres meter spill- og overvannsledninger. Fagområdet fører også tilsyn med og tømming av steinfangkummer, tilsyn og vedlikehold av renseparker, utskifting av kummer og/eller kumlokk i forbindelse med reasfaltering. Utbedring av feil og/eller mangler på avløpsledningsnettet (blålysoppdrag) håndteres også av avdelingen. Også på avløpssiden ser man behov for å ha et sterkere fokus på dokumentasjon og kontroll. I løpet av 2015 skal kontroll- og rørinspeksjonsoppgavene - i forbindelse med overtakelse av nyanlegg - håndteres av driftsavdelingen. Arbeidets resultater inngår som en del av sluttdokumentasjonen i anleggsovertakelser. Som stasjonene på vannledningsnettet må også stasjonene knyttet til avløpsnettet driftes og vedlikeholdes. Avløpspumpestasjoner, avløpsoverløp, avløpsmålepunkt og nedbørmålere rengjøres og inspiseres i tillegg til at internkontroll og servicer gjennomføres. Omfattende rehabiliteringsarbeid på avløpspumpestasjonene PA570 Kroknesveien, PA261 Strandkaien og PA205 Biskop Reinalds gate skal utføres i Avdelingen har bygget opp eget verksted for å kunne utføre større rehabiliteringsarbeider i egenregi. 10

11 KART 2: Driftskart vann (blått) og avløp (rødt) De markerte områdene i kartet viser hvor driftsinnsatsen skal fokuseres i

12 Andre oppgaver Utover det å drifte ledningsanlegget og å følge opp investeringene knyttet til infrastrukturen, er det en rekke oppgaver som er knyttet til Vann- og avløpsverket. Disse oppgavene er både knyttet til oppfølging av abonnenter og aktører i markedet, overordnet og strategisk planlegging, etablering og forvaltning av ulike typer beslutningsstøtteverktøy med mer. I det videre vil disse oppgavene bli presentert. Det er her ikke snakk om en uttømmende beskrivelse av alle oppgaver som utføres av Vann- og avløpsverket, men en presentasjon av sentrale oppgaver og prosjekter i Overordnet og strategisk planlegging For å ivareta den viktige rollen vann- og avløpssystemene har i samfunnet, og for at alle lover og forskrifter som styrer virksomheten blir ivaretatt, må det jobbes aktivt og systematisk med den overordnede og strategiske planleggingen. Vann- og avløpsverket har en bestillerfunksjon, både med hensyn på investeringsprosjekter og drift/vedlikeholdsoppgaver. Hvert år utarbeides det en bestilling til Plan og anlegg, og hvert av prosjektene følges opp gjennom plan- og anleggsfasen. Det utarbeides også drift/vedlikeholdsplaner for virksomhetens produksjonsseksjon. Bystyret vedtok den ny hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp med virkning fra Planen beskriver hovedtrekkene i virksomhetens arbeid for tolvårsperioden , og legger opp til et omfattende oppfølgingsarbeid. Blant annet skal det utarbeides en rekke temaplaner og saneringsplanene skal revideres. I 2015 skal temaplan for fremmedvannreduksjon og separering utarbeides. Temaplanen skal baseres på føringer fra gjeldende hovedplan og mål, strategier og tiltak innen dette området skal utdypes. Hovedplanen skal revideres midtveis i planperioden, altså i I 2015 skal revisjonsarbeidet forberedes. I dette ligger å kartlegge revisjons- og utredningsbehovet, og å klargjøre for det arbeidet som skal gjøres i Lekkasjereduksjon I 2014 ble temaplan for lekkasjereduksjon utarbeidet og behandlet av kommunalstyre for miljø og utbygging (KMU). Planen periodiserer målene fra hovedplanen og viser strategier og tiltak for å nå målene. For 2015 er hovedmålet knyttet til lekkasjereduksjon at vannkjøpet fra IVAR IKS ikke skal overstige 18.7 millioner kubikkmeter. Diagrammet under viser hvordan dette fordeler seg måned for måned. 12

13 I tillegg til det lekkasjereduksjonsarbeidet som framkommer av kapittelet Drift vann trekker temaplanen fram en rekke konkrete tiltak som skal gjennomføres for at målene skal kunne nås. I 2015 skal følgende gjennomføres: Måle inn og utarbeide dokumentasjon for alle eksisterende vannmålere Legge inn alle eksisterende og planlagte vannmålere i Gemini Tilrettelegge for bruk av befolkningsdata i Gemini Gjennomgang av materialbruk på kommunale vannledning Vurdering/gjennomgang av sommerledningene i kommunen Rekruttering og kompetanse Rekruttering og kompetanse er en av fagavdelingens absolutt største utfordringer. Det jobbes kontinuerlig for å sikre at organisasjonen har nok kompetanse og kapasitet til å nå de ambisiøse målene som er satt. Både for å erstatte personer som av ulike årsaker slutter i jobben, og for å nå hovedplanens målsetning om bemanningsøkning, vil det være behov for flere nyansettelser i Utfordringen har blitt spisset de seneste årene med lav rekruttering til bransjen generelt og en økende gjennomsnittsalder. For å møte den voksende utfordringen har hovedplanen lagt opp til at det skal lages en temaplan som skal peke på strategier og tiltak for å sikre nødvendig VA-kompetanse til kommunen. Arbeidet med en slik plan er langsiktig, og prosessen er på mange måter like viktig som selve resultatet. Aktivt arbeid innen området rekruttering og kompetanse og videre arbeid med temaplanen innen området vil fortsette i Kundebehandling Det er et overordnet mål for Vann- og avløpsverket å yte byens innbyggere effektiv service med høy kvalitet. For å vurdere brukernes tilfredshet med virksomhetens tjenester skal det i 2015 gjennomføres en brukerundersøkelse. For å nå ut til flest mulig, og for å yte best mulig service, vil Vann- og avløpsverkets egne nettsider bli fortløpende oppdatert med henblikk på hendelser på kommunens vannforsyning og avløpshåndtering som har innvirkning på våre tjenester. Også sosiale medier benyttes for aktivt å nå ut med aktuelle nyheter og hendelser til publikum. Bedrifter med påslipp til kommunalt nett skal følges opp for å oppnå bedre kontroll med bedriftenes egne renseinnretninger for å unngå at kommunens avløpsnett blir tilført uønskede stoffer. Dette vil bidra til at forurensningsforskriftens bestemmelser om avløpsvannets sammensetning overholdes. 13

14 Videre skal feil og mangler ved private stikkledninger følges opp gjennom kontroll og pålegg. Arbeidet med utkobling av private slamavskillere fortsetter i Vi skal kontrollere arbeider på ledninger for vann og avløp som er tilknyttet kommunale ledninger. Sammen med Byggesak skal vi føre tilsyn i henhold til bestemmelsene i Plan- og Bygningsloven. Virksomheten er gebyrfinansiert, og det arbeides kontinuerlig med å forbedre våre systemer for fakturering. Utøve eierskap til stikkledninger i offentlig vei 1. juli 2012 overtok Vann- og avløpsverket eieransvaret for alle stikkledninger i offentlig gate/vei. En slik overtagelse, som Stavanger er første kommune i landet til å gjøre, medfører et betydelig behov for oppfølging. I tillegg skal utarbeidede rutiner videreutvikles og nye utarbeides ved behov. Innkjøp og rammeavtaler Avdelingen ser et behov for å få på plass rammeavtaler på en rekke områder, både som følge av overtakelsen av stikkledningene og andre forhold i den daglige driften. I 2014 ble det inngått avtale om rørinspeksjon og spyling. I 2015 skal det jobbes med egen rammeavtale for utbedring av stikkledninger eiet av kommunen i offentlig gate/vei. Ledningskartverk Vann- og avløpsverket i Stavanger benytter Gemini VA som fagsystem for det digitale ledningskartverket. Kartverket oppdateres kontinuerlig etter hvert som nye anlegg kommer til og gamle ledninger blir renovert. I tillegg registreres alle driftshendelser og utførte rørinspeksjoner her. Kartverket kan sees som virksomhetens viktigste verktøy, og kvaliteten på dette er ofte avgjørende for den daglige jobben som gjøres. Vann- og avløpsverket ivaretar videre systemansvaret for Gemini Melding/VOF for hele kommunalavdelingen. Dette er et fagsystem der det registreres og behandles innmeldte meldinger om feil for fagområdene vann, avløp, vei, park, idrett, renovasjon og kommunale bygg/eiendom. For begge fagsystemene inngår også Gemini Varsling, en kartbasert telefon/sms-varslingstjeneste mot abonnenter, næringsliv og innbyggere. Modellering Vann- og avløpsverket har utarbeidet en simuleringsmodell for vannforsyningen i kommunen ved hjelp av modelleringsverktøyet Mike Urban WD. Modellen er laget med utgangspunkt i eksisterende ledningskartverk og forbruksdata fra driftskontrollanlegget. Slik den framstår nå er modellen god og fullt ut brukende, og simuleringer benyttes ved dimensjonering, brannvannsanalyse og sprinklerkontroll. Videreutvikling og oppdatering av modellen må skje fortløpende, og blir følgelig en aktivitet også for Det er også utarbeidet simuleringsmodeller for det aller vesentligste av avløpsnettet i Stavanger. Med dette har vi et svært nyttig verktøy som skal benyttes aktivt i 2015 til blant annet tiltaksplanlegging, kapasitetsanalyser, overløpsberegninger og dimensjonering av avløpsnettet. Arbeidet med å videreutvikle modellene med tanke på å gi overløpsberegninger med høyere kvalitet vil bli prioritert i Driftskontrollanlegg Vann- og avløpsverkets driftskontrollanlegg benyttes for å overvåke vann- og avløpsinfrastrukturen og data fra systemet benyttes aktivt ved lekkasje- og fremmedvannreduserende tiltak samt analyser av nettet og driftsplanlegging. Nye stasjoner blir fortløpende knyttet opp mot anlegget etter hvert som de bygges. For å ha full kontroll med vannforsyningen er det helt sentralt at alle målere som måler vann inn og ut av kommunen er tilknyttet driftskontrollanlegget med korttidsoppløsning. Dette gjelder også IVAR 14

15 sine målere. IVAR sine målere vil, på samme måte som de kommunale vannmålerne, inngå i sonemålingene som gir oss mulighet for realtime-overvåkning og grenseverdisetting. Det gjenstår kun en «IVAR måler» for at vi skal ha oversikt over vannforbruket i sann tid. Denne vil bli implementert i driftskontrollanlegget i Forurensing resipienter Hålandsvatnet blir årlig overvåket gjennom vår deltakelse i Vannområde Jæren. Mosvatnet blir overvåket annethvert år, også her vil det bli gjennomført undersøkelse i Som oppfølging av hovedplanen har Vann- og avløpsverket utviklet en metodikk for risikokartlegging av overløpsutslipp i kommunen. Med ferdig etablerte simuleringsmodeller over avløpsnettet i kommunen kan denne nå benyttes i full skala for året Disse vurderingene blir grunnlag for tiltaksvurderinger og som innspill til temaplanen som skal utarbeides i Sjø- og utslippsledninger De kommunale ledningene som ligger i sjø kontrolleres jevnlig, og dette arbeidet fortsetter i I tillegg skal arbeidet med innmåling og kontroll av alle de kommunale utslippsledninger videreføres. Kvalitetssystem Vann- og avløpsverkets beredskapsplaner, ROS-analyser, internkontrollsystemer og HMS-systemet utgjør en vesentlig del av Vann- og avløpsverkets kvalitetssystem. Disse er gjenstand for årlig gjennomgang/revisjon for å klarlegge hvilke områder som krever oppfølging/forbedringer. For å tilfredsstille HMS-lovverkets krav til systematisk HMS-arbeid, og å dokumentere at systemet er hensiktsmessig, er dette gjenstand for månedlig evaluering gjennom oppfølging av månedens HMStema for BMU. Regulering og bygging Det er flere forhold som er av interesse i forbindelse med utbygginger. Brannvannsdekning vurderes, tilknytninger skal godkjennes og forhold som påvirker virksomheten skal ivaretas. I tillegg skal det sikres at avstanden mellom bygninger og VA-ledninger er tilfredsstillende. Utfordringen knyttet til dette blir større etter hvert som fortetting blir mer og mer utbredt. Oppfølging, krav om sikring og eventuell flytting av ledningene blir viktig i årene framover. Grunnlaget for god og bærekraftig overvannshåndtering og gode flomveier skal sikres i reguleringsprosessene, og forhold til eksisterende og ev. framtidig infrastruktur knyttet til VA i planområdene skal sikres. Oppfølging av alle reguleringsprosesser blir følgende viktig også i For å sikre at relevante forhold knyttet til vann blir ivaretatt på en god måte til rett tid i reguleringsprosessen er Vann- og avløpsverket aktivt med i utarbeidelsen av ny kommuneplan. Her innføres det nye bestemmelser og retningslinjer der det stilles krav til blant annet utarbeidelse av rammeplan for vann og avløp for alle reguleringsprosesser. Vann- og avløpsverket skal i løpet av første halvår 2015 utarbeide en veileder for hvordan disse planene skal utarbeides på en hensiktsmessig måte for ulike typer reguleringsplaner. For å sikre kvaliteten i utførelsen av VA-anlegg som kommunen skal overta fra private utbyggere arbeides det med nye prosedyrer. Blant annet skal VA-verkets Produksjonsseksjon overta sluttkontrollen av anleggene. Faglige nettverk Både for å heve eget kompetansenivå og for å være med å påvirke utviklingen innen faget, deltar Vann- og avløpsverket i flere lokale, nasjonale og internasjonale faglige nettverk. Vi ønsker å være synlige innen fagmiljøet og bidrar med innlegg på seminarer og konferanser, artikler i faglige tidsskrifter og bidrar i arbeidsgrupper og felles prosjekter når det er aktuelt. 15

16 Vedlegg 1 Organisasjonskart for VA-verket 2 HMS Vernerundeplan 3 Prøvetakningsprogram 16

17 Organisasjonsplan VA- verket Vann- og avløpssjef Jarle Furre Seksjonsleder Bestiller/forvaltning Bjørn Z. Jacobsen Seksjonsleder Utfører/produksjon Per Einar Pettersson Produksjonsleder Vann Rolf Arne Skare Produksjonsleder Avløp Trond Tørresdal Produksjonsleder Stasjonsdrift elektro Steinar Husebø Saksbehandler Vakant Saksbehandler Vakant Saksbehandler Bjørn Arne Sande Produksjonsleder Stasjonsdrift mekanisk Roy N.V. Reilstad Saksbehandler Rune J. Tingdal Seksjonsleder Myndighet utøver Harald Bergsagel Saksbehandler Rolf Lilledal Saksbehandler Ann Hege Stranden Rengj., des., tr.pr. R. Eim og Tommy Thu Rengj., des., tr.pr. **Vakant og vakant Rep. Blålysoml. K. Olsen og Willy V. Brattelid Rep. Blålysoml. J.A. Henriksen og R.A. Mathiassen Service / kartverk I.K. Helleberg og K.E. Hansen Lekkasjesøk L. Øverland og Inge Haugen Lekkasjesøk T.H. Jensen og vakant Lekkasjesøk A. Bratteli og T. Gustavsen Rørinspeksjon T. Heradstveit og K. Jårvik Sentral D. Karlson Rep. Blålysoml. arbeidsleder S.O. Hegdal Spyl. TV- kontr. Vakant og B.T. Hansen Div.spyl. + service J.B. Dunseth og G. Johannessen Div.spyl. + service A. Eriksen og R. Rørheim Dr./vedl.-stasj. T.K. Hustøl og Svein Jone Aadnesen Dr./vedl.-stasj. A. Øglend og N. Thorbjørnsen Dr./vedl.-stasj. B.A. Refsland og P.Å. Eikeland Vannmålere *J. Johannessen Rådgiver Ledn. Kart Stig Tørresdal Rådgiver VA- ledn.nett Julie S.Landrein Rådgiver VA- ledn.nett T. Nordbø Rådgiver VA- ledn.nett J. Berggraf Rådgiver Miljø- og forurensning Kristin Bringedal Rådgiver Senior konsulent Åge J. Vistnes Organisasjonskartet viser oppbyggingen av avdelingen med navn, tittel og arbeidsområde pr

18 INTERNKONTROLL/VERNERUNDEPLAN FOR VA- VERKET 2015 ADMINISTRASJON OK 19 PRODUKSJON SVANHOLMEN 3 MÅNED HMS- TEMA HVA GJØR VI ANSVAR STATUS HMS- TEMA ANSVAR STATUS Januar Virksomhetens mål Gjennomgang/revisjon av fagavdelings HMSvisjoner og mål. Februar Virksomhetens Gjennomgang/revisjon av fagavdelings HMSorganisasjon organisasjon. Klargjøring av ansvar og myndighet Mars Beredskap Våre beredskapsplaner er unntatt offentlighet, jf. Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) 24, tredje ledd: Jfr. også Justis og Politidepartementet sin Rettleiar til offentleglova kap BMUs forventning etterkommes derfor i liten grad. April Lover og forskrifter, Internkontrollforskriften Gjennomgang/revisjon av aktuelle lover og forskrifter som gjelder for fagavdelingens arbeidsområde. Se også BMU sine forventninger. VA- sjef/ VA- sjef/ VA- sjef/ VA- sjef/ Virksomhetens mål Produksjonsleder Skiltplaner 2015 Virksomhetens Produksjonsleder organisasjon Varme arbeider VERNERUNDE Produksjonsleder Beredskap Lover og forskrifter, Internkontrollforskriften Produksjonsleder Mai Avvik/Synergi Gjennomgang/opplæring i bruk. VA- sjef/ Avvik/Synergi Produksjonsleder Juni Kartlegging Kartlegging av hvilke aktiviteter som er VA- sjef/ Kartlegging Produksjonsleder forbundet med HMS- risiko. August VERNERUNDE Produksjonsleder September Risikovurderinger Risikovurdering utarbeides på bakgrunn av VA- sjef/ Risikovurderinger Produksjonsleder Førstehjelpskurs resultater fra kartlegging. Førstehjelpskurs Oktober Handlingsplaner og tiltak Basert på resultater fra kartlegging og risikovurdering utarbeides HP for å redusere VA- sjef/ Handlingsplaner og tiltak Produksjonsleder November Dokumentasjon og registreringer risiko til et akseptabelt nivå. Jf. BMUs forventning. Det utarbeides årsplan for fagavdelingens HMS- arbeid. VA- sjef/ Desember Byggherreforskriften Jf. BMUs forventninger VA- sjef/ FOR ADMINISTRASJON I OK 19 GJENNOMFØRES VERNERUNDER I HENHOLD TIL HMS/ VERNERUNDEPLAN FOR BYGGET Dokumentasjon og Produksjonsleder registreringer Bruk av hjertestarter VERNERUNDE Produksjonsleder Byggherreforskriften

19 Egenkontroll vannverk 2015 STAVANGER KOMMUNE Tirsdag er fast prøvedag UKE Prøvested Emballasje Analyse Prøve Prøvesteder Prøvesteder nr gruppe pakke gruppe sted Gruppe 1 Gruppe A VV6 11 Lundsvågen 21 Jernalderv. Pumpest. 3 3 A VV6 12 Vannverket Forus 22 Hinna vgs. (Husmorskolen) 4 4 A VV6 13 Kampen skole 23 Våland skole 5 1 A VV6 14 Nylund skole 24 Gjerdev. Pumpest. 6 2 A VV6 15 Haugåstunet Sykehjem, Åsen 25 Kvernavik skole 7 3 A VV6 8 4 A VV6 Prøvesteder Prøvesteder 9 1 B VV2 Gruppe 3 Gruppe B VV B VV2 31 Kristianlyst skole 41 Våland pumpest B VV2 32 Tjensvollbass.ut 42 Høydebasseng Hinna 13 1 A VV6 33 Kvieberget pumpest. 43 Buøy skole 14 PÅSKE 34 Revheim skole 44 Storebakken pumpest A VV6 35 Stokka sykehjem 45 Madlatuå pumpest A VV A VV6 Emballasje pakke 18 1 A VV A VV6 A B 20 3 A VV6 Plastfl. m/thiosulf. 500ml Plastfl. m/thiosulf. 500 ml 21 4 A VV6 Plastfl. Kjemisk 500ml Plastfl. Kjemisk 500 ml 22 1 B VV2 Glassflaske m/glasskork 23 2 B VV B VV2 Analyse gruppe 25 4 B VV2 Nettkontroll Enkel rutinekontroll 26 1 A VV6 VV6 VV A VV A VV6 Kimtall 22 C Kimtall 22 C 29 4 A VV6 Koliforme bakterier-colilert Koliforme bakterier-colilert 30 1 A VV6 E.coli-Colilert E.coli-Colilert 31 2 A VV6 Turbiditet Intestinale enterokokker 32 3 A VV6 Fargetall filtrert Clostridium perfringens 33 4 A VV6 Lukt (enkel metode) ph 34 1 B VV2 Jern Turbiditet 35 2 B VV2 Fargetall filtrert 36 3 B VV2 Konduktivitet 37 4 B VV2 Ammonium 38 1 A VV6 Lukt (fortynningsmetoden) 39 2 A VV A VV6 UTGÅR 41 4 A VV6 Analyser for Giardia, Cryptosporidium, gjærsopp og mugg A VV A VV6 501 v/donevika pumpest. 507 Nylund skole 44 3 A VV6 502 Høytrykksonen v / Tasta kirke 508 v/ Britiske Skole 45 4 A VV6 503 Vannverket Forus 509 v/storebakken Pumpest B VV2 504 Lundsvågen 510 Madlatuå Høytrykksonen 47 2 B VV2 505 Hinna basseng 511 Tjensvollbass. Ut 48 3 B VV2 506 Madlatuå pumpest. 512 Stokka Sykehjem 49 4 B VV A VV A VV6 Under ferieavviklingen på skolene kan prøvetakingsprogrammet 52 JUL bli noe redusert på grunn av stengte lokaler.

Vann- og avløpsverkets ÅRSPLAN 2015. Vann- og avløpsverkets

Vann- og avløpsverkets ÅRSPLAN 2015. Vann- og avløpsverkets Vann- og avløpsverkets ÅRSPLAN 2015 Vann- og avløpsverkets ÅRSPLAN 2014 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Prioriterte oppgaver... 3 Målstyring... 4 Investeringer... 5 Budsjett... 5 Kommentarer til budsjettpostene...

Detaljer

RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP

RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP Veileder for utarbeidelse av RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP STAVANGER KOMMUNE 26.8.2015 Bakgrunn I henhold til gjeldende kommuneplan, vedtatt av Stavanger bystyre 15.6.2015, skal det utarbeides rammeplan

Detaljer

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.:

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: 06.10.2016 16/27105-1 Deres ref Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging 01.11.2016 Benchmarking

Detaljer

Fornyelse av ledningsnettet. Systematisk tilnærming valg av metoder og løsninger. Erfaring fra Bærum. Frode Berteig Vann og avløp Plan og avløp

Fornyelse av ledningsnettet. Systematisk tilnærming valg av metoder og løsninger. Erfaring fra Bærum. Frode Berteig Vann og avløp Plan og avløp Fornyelse av ledningsnettet. Systematisk tilnærming valg av metoder og løsninger hvordan fastlegge tilstand /kvalitet på eksisterende ledningsnett valg av aktuelle metoder og løsninger oppgraving eller

Detaljer

RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP SØGNE KOMMUNE INGENIØRVESENET

RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP SØGNE KOMMUNE INGENIØRVESENET Veileder for utarbeidelse av RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP SØGNE KOMMUNE INGENIØRVESENET 1.5.16 Bakgrunn Det skal ved utarbeidelse av reguleringsplaner i Søgne kommune også lages rammeplan for vann og avløp

Detaljer

SAKSFRAMLEGG HOVEDPLAN VANNFORSYNING, AVLØP OG VANNMILJØ

SAKSFRAMLEGG HOVEDPLAN VANNFORSYNING, AVLØP OG VANNMILJØ SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Jakob Hansen Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/1465-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Plan- og utbyggingsutvalget HOVEDPLAN VANNFORSYNING, AVLØP OG VANNMILJØ

Detaljer

Tre generasjoner avløpsplaner i Fredrikstad. Kort tilbakeblikk og veien videre. Hanna Lorentzen, Fredrikstad kommune Bjørn Børstad, COWI AS.

Tre generasjoner avløpsplaner i Fredrikstad. Kort tilbakeblikk og veien videre. Hanna Lorentzen, Fredrikstad kommune Bjørn Børstad, COWI AS. Tre generasjoner avløpsplaner i Fredrikstad Kort tilbakeblikk og veien videre Hanna Lorentzen, Fredrikstad kommune Bjørn Børstad, COWI AS Del II 1 1 12.03.2009 Historikk Hoved- og saneringsplaner for avløp

Detaljer

Avløpshåndtering Drammen kommune

Avløpshåndtering Drammen kommune Avløpshåndtering Drammen kommune Orientering til Bystyrekomitè Byutvikling og Kultur 5. Mars 2013 virksomhetsleder Live Johannessen Investeringsbehov i VA sektoren VA virksomheten i Drammen kommune Økonomiplanen

Detaljer

Ny Norsk Vann rapport. Dokumentasjon av utslipp fra avløpsnettet. Ulf Røysted COWI

Ny Norsk Vann rapport. Dokumentasjon av utslipp fra avløpsnettet. Ulf Røysted COWI Ny Norsk Vann rapport Dokumentasjon av utslipp fra avløpsnettet Ulf Røysted COWI 25.10.2016 Hva med overvann? Hva med masseberegninger/stofftransport? Avløpsanlegg består av ledningsanlegg, pumpestasjoner

Detaljer

VANN- OG AVLØPSVERKETS ÅRSPLAN 2016

VANN- OG AVLØPSVERKETS ÅRSPLAN 2016 VANN- OG AVLØPSVERKETS ÅRSPLAN 2016 1 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Prioriterte oppgaver... 3 Målstyring... 4 Investeringer... 5 Budsjett... 5 Kommentarer til budsjettpostene... 5 Bestilling til

Detaljer

Hovedplan vann og avløp - Handlingsplan 2015-2025. Saksnr. 14/2054 Journalnr. Arkiv Dato: 13.01.2015

Hovedplan vann og avløp - Handlingsplan 2015-2025. Saksnr. 14/2054 Journalnr. Arkiv Dato: 13.01.2015 Hovedplan vann og avløp - Handlingsplan 2015-2025 Saksnr. 14/2054 Journalnr. Arkiv Dato: 13.01.2015 Innledning I 2010 ble rapporten «State of the Nation» utgitt av RIF (Rådgivende Ingeniørers Forening).

Detaljer

HOVEDPLAN AVLØP 2012 2022 (KOMMUNEDELPLAN)

HOVEDPLAN AVLØP 2012 2022 (KOMMUNEDELPLAN) HOVEDPLAN AVLØP 2012 2022 (KOMMUNEDELPLAN) SAMMENDRAGSRAPPORT SONGDALEN KOMMUNE 01.11.2013 I Hensikt med hovedplanen Hovedplan avløp skal: MÅL Mål for transportsystem Mål for transportsystem for avløpsvann:

Detaljer

BÅTSFJORD KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP REVISJON AV HANDLINGSPROGRAM 2015 2018. Aquapartner AS Grimstad, 080914. Rune Danneborg/Kjell Ludvigsen

BÅTSFJORD KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP REVISJON AV HANDLINGSPROGRAM 2015 2018. Aquapartner AS Grimstad, 080914. Rune Danneborg/Kjell Ludvigsen BÅTSFJORD KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP REVISJON AV HANDLINGSPROGRAM 2015 2018 Aquapartner AS Grimstad, 080914 Rune Danneborg/Kjell Ludvigsen INNHOLD: 1. INNLEDNING... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 AVKLARING AV OPPDRAG/INNHOLD...

Detaljer

Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp. Av Einar Melheim, Norsk Vann

Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp. Av Einar Melheim, Norsk Vann Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp Av Einar Melheim, Norsk Vann 1 Hva er konsekvensene av klimaendringene for VA-sektoren? Vannkilde Vannbehandlingsanlegg Distribusjon av vann Høydebassenger/

Detaljer

Hva gjør Trondheim for å redusere antallet kjelleroversvømmelser etter et 100-årsregn sommeren 2007

Hva gjør Trondheim for å redusere antallet kjelleroversvømmelser etter et 100-årsregn sommeren 2007 Hva gjør Trondheim for å redusere antallet kjelleroversvømmelser etter et 100-årsregn sommeren 2007 Norsk vannforening 12.12.2007 Olav Nilssen, Trondheim byteknikk Hovedutfordringer Det er i hovedsak knyttet

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker /09 EFFEKTIVITETSMÅLING OG BENCHMARKING I VA -SEKTOREN 2008

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker /09 EFFEKTIVITETSMÅLING OG BENCHMARKING I VA -SEKTOREN 2008 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200906367 : E: M00 : Jan Inge Abrahamsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 14.10.2009 67/09 EFFEKTIVITETSMÅLING

Detaljer

OS Viktige VA- utfordringer for. Eierskap til stikkledninger i offentlig gate/ vei - i Stavanger kommune.

OS Viktige VA- utfordringer for. Eierskap til stikkledninger i offentlig gate/ vei - i Stavanger kommune. OS 30.03.2011 Viktige VA- utfordringer for fremtiden rammevilkår og regler Eierskap til stikkledninger i offentlig gate/ vei - i Stavanger kommune. Overtakelse av private stikkledninger i Stavanger kommune

Detaljer

Kommunalteknisk avdeling

Kommunalteknisk avdeling Kommunalteknisk avdeling Avdelingsleder Arild Christiansen Fagansvarlig avløp Endre Larsen Fagansvarlig vannforsyning og avløpsnett Tor Ivar Paulsen Fagansvarlig vei - og felles maskinpark Arild Christiansen

Detaljer

Kommunalteknikk Ansvarsområder

Kommunalteknikk Ansvarsområder Kommunalteknikk Ansvarsområder Kommunal vannforsyning Kommunal avløpshandtering Kommunale veger Trafikksikkerhet Parkeringsordning Parker Damsikkerhet Hoklingen Kommunalteknikk Magne Magne Farstad Farstad

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til innstilling: Bystyret vedtar Hovedplan avløp og vannmiljø Planen følger saken som vedlegg.

Saksframlegg. Forslag til innstilling: Bystyret vedtar Hovedplan avløp og vannmiljø Planen følger saken som vedlegg. Saksframlegg Hovedplan avløp og vannmiljø for perioden 2013-2024. Arkivsak.: 11/27828 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar Hovedplan avløp og vannmiljø 2013-2024. Planen følger saken som vedlegg. Strategier,

Detaljer

Forsikringsbransjens skadedata

Forsikringsbransjens skadedata Klimaseminar 22.5.2013 Forsikringsbransjens skadedata Innspill Stavanger kommune Klimaprosjekter Tid 2006-2008 2007 2011 2008 2014 2009 2011 2009 2011 2011 2011/12 2012 2012 2014 2012-2012- 2012- Prosjekt

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret HOVEDPLAN VANNFORSYNING OG VANNMILJØ

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret HOVEDPLAN VANNFORSYNING OG VANNMILJØ STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2015/4716-1 Saksbehandler: Eivind Hølaas Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret HOVEDPLAN

Detaljer

Hva gjør Trondheim for å redusere antallet kjelleroversvømmelser etter et 100-årsregn sommeren 2007

Hva gjør Trondheim for å redusere antallet kjelleroversvømmelser etter et 100-årsregn sommeren 2007 Hva gjør Trondheim for å redusere antallet kjelleroversvømmelser etter et 100-årsregn sommeren 2007 VA-konferansen 2008 04.06.2008 Driftsassistansen for VA i Møre og Romsdal Olav Nilssen, Trondheim kommune

Detaljer

- bruk av modelleringsverktøy for tiltaksutvelgelse.

- bruk av modelleringsverktøy for tiltaksutvelgelse. Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Hovedplan avløp og vannmiljø i Oslo kommune - bruk av modelleringsverktøy for tiltaksutvelgelse. Arnhild Krogh, Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune, arnhild.krogh@vav.oslo.kommune.no

Detaljer

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn ved Andebu avløpsanlegg, Andebu kommune

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn ved Andebu avløpsanlegg, Andebu kommune Andebu kommune Andebu sentrum 1 3158 Andebu Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Berit Løkken 2015/572 08.05.2015 33 37 11 95 Arkivnr: 461.2 Rapport etter Fylkesmannens

Detaljer

Sektorplan for vann og avløp, 2014 2025 i Eigersund kommune Høringsutkast

Sektorplan for vann og avløp, 2014 2025 i Eigersund kommune Høringsutkast Sektorplan for vann og avløp i Eigersund kommune Side 1 Sektorplan for vann og avløp, 2014 2025 i Eigersund kommune Høringsutkast Sektorplan for vann og avløp i Eigersund kommune Side 2 Innhold Forord

Detaljer

Vår visjon - Rent vann til folk og fjord

Vår visjon - Rent vann til folk og fjord Vår visjon - Rent vann til folk og fjord Komite KMBY 06.12.11 VA 1 Vann- og avløpsetaten Fjøsangerveien 68 Pb. 7700 5020 Bergen www.bergenvann.no VA-etatens oppgaver er å sørge for: God, tilstrekkelig

Detaljer

ALLE TILTAK Kostnad pr år Generell drift. Generell drift 2, ,5

ALLE TILTAK Kostnad pr år Generell drift. Generell drift 2, ,5 10 1 1 Tinn_kommune Generell VA Flomsonekartlegging nær VA installasjoner Prioritet 1 1,5 2017 Viktig grunnlag for prosjektering. 1,5 10 1 2 Tinn_kommune Generell VA Ny VVA Norm Prioritet 1 0,3 2017 Ønsket

Detaljer

Klimatilpasning i Vestfold, 6. juni 2011

Klimatilpasning i Vestfold, 6. juni 2011 FYLKESMANNEN I HEDMARK Klimatilpasning i Vestfold, 6. juni 2011 Dokumentasjons- og funksjonskrav for avløpsnettet - Forslag til data og nøkkeltall som skal dokumenteres og rapporteres - Videre prosess

Detaljer

Avløpssektoren er svært utsatt for virkninger av klimaendringer -Kommunene må straks legge klimahensyn inn i sin avløpslanlegging

Avløpssektoren er svært utsatt for virkninger av klimaendringer -Kommunene må straks legge klimahensyn inn i sin avløpslanlegging Avløpssektoren er svært utsatt for virkninger av klimaendringer -Kommunene må straks legge klimahensyn inn i sin avløpslanlegging v/ /Simon Haraldsen Fylkesmannen ioslo og Akershus Norsk vann Gardermoen

Detaljer

Fremdriften med separering av VA-nettet

Fremdriften med separering av VA-nettet Fremdriften med separering av VA-nettet Artic Entrepreneur 2017 Simon Haraldsen Fylkesmannen i Oslo og Akershus 18.jan 2017 Et fellesavløpssystem - Prinsippskisse Separatavløpssystemet - Prinsippskisse

Detaljer

VA-utfordringar i ein by i vekst. Signe Stahl Kvandal, VA-sjef Sandnes kommune

VA-utfordringar i ein by i vekst. Signe Stahl Kvandal, VA-sjef Sandnes kommune VA-utfordringar i ein by i vekst Signe Stahl Kvandal, VA-sjef Sandnes kommune Sandnes kommune Sandnes ligger på Nordjæren, vi grenser mot blant annet Sola, Stavanger og Klepp Vi er nå den raskest voksende

Detaljer

Hvorfor sanere vann og avløpsnett?

Hvorfor sanere vann og avløpsnett? Hvorfor sanere vann og avløpsnett? Ambisjonsnivå for Ullensaker kommune Info om planer for nytt vannverk Hvilke besparelser kan oppnås ved økt sanering? Hvor ligger utfordringene i fremtiden? v/ Eivind

Detaljer

Tilknytningsbestemmelser i Tromsø

Tilknytningsbestemmelser i Tromsø Tilknytningsbestemmelser i Tromsø Vedtatt av Tromsø kommunestyre 29. mai 1996 Gyldig fra og med 1. juni 1996 TIL DET STORE SEG KOBLE Å SYSTEMET Tromsø kommune, Vann- og avløp Innholdsfortegnelse: side

Detaljer

Fylkesmannen i Hedmark Miljøvernavdelingen Postboks 4034, 2306 Hamar

Fylkesmannen i Hedmark Miljøvernavdelingen Postboks 4034, 2306 Hamar Fylkesmannen i Hedmark Miljøvernavdelingen Postboks 4034, 2306 Hamar Vår dato Vår referanse Saksbehandler, innvalgstelefon 15.06.2017 2017/3327 Arkiv nr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 461.2

Detaljer

Teknologiutviklingsbehov. Hans Thoresen, januar 2017

Teknologiutviklingsbehov. Hans Thoresen, januar 2017 Teknologiutviklingsbehov Hans Thoresen, januar 2017 Lekkasjelytting Pumpestasjon Gravemaskin Rammeavtaler Kommunegården Vannledning Hovedplaner Drift og beredskap Kolsås bassenget Plan og investering OvervannVAMS

Detaljer

Stavanger kommune har vedtatt å overta ansvaret for stikkledninger ut av offentlig veggrunn.

Stavanger kommune har vedtatt å overta ansvaret for stikkledninger ut av offentlig veggrunn. Mai 2013 Kristin Sinnes Stavanger kommune har vedtatt å overta ansvaret for stikkledninger ut av offentlig veggrunn. Hvilke tekniske og økonomiske konsekvenser har dette hatt i praksis? Gjennomføring

Detaljer

Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder

Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder ( Etter ny plan- og bygningslov) I Malvik går du fram slik ved separering/tilknytning av avløp Ord og uttrykk forklaring

Detaljer

TEKNISK Ingeniørvesenet. Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett

TEKNISK Ingeniørvesenet. Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett TEKNISK Ingeniørvesenet Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett Ord og uttrykk forklaring Avløp/Avløpsvann: Brukes om vann som transporteres bort, både kloakk (avløp fra toalett,

Detaljer

Slik jobber Glitrevannverket/Godt vann Drammensregionen.

Slik jobber Glitrevannverket/Godt vann Drammensregionen. Slik jobber Glitrevannverket/Godt vann Drammensregionen. Informasjonsflyt - mangler og muligheter Krav til entreprenør og rådgivende ingeniør Mulighet for å levere ut informasjon Forhåpninger til ny Ledningsmodell-standard

Detaljer

Vannmiljøplan Handlingsplan 2013-2017. av Ordfører Øystein Østgård

Vannmiljøplan Handlingsplan 2013-2017. av Ordfører Øystein Østgård Vannmiljøplan Handlingsplan 2013-2017 av Ordfører Øystein Østgård Utgangspunkt for arbeidet med vannmiljøplanen: EU`s vanndirektiv samt endringer i lovverket som omhandler forvaltning av vassdragene samt

Detaljer

Dønna kommune. Vedlikeholdsplan. vannverket

Dønna kommune. Vedlikeholdsplan. vannverket Dønna kommune Vedlikeholdsplan vannverket 2014-2018 1 Innhold Orientering... 3 Om planen... 3 Gjeldende forskrift godkjenning... 3 Vedlikeholdsplanens innhold... 3 Dagens vannforsyning og framtidige behov...

Detaljer

Hva ønsker Tromsø kommune av inspektørene. Arne Christian Vangdal Leder Kundeservice og marked

Hva ønsker Tromsø kommune av inspektørene. Arne Christian Vangdal Leder Kundeservice og marked Hva ønsker Tromsø kommune av inspektørene Arne Christian Vangdal Leder Kundeservice og marked Vann og avløp i Tromsø 75.000 kunder 1,5 millioner kundekontakter daglig 867 kilometer ledninger ca. 8000 kummer

Detaljer

OVERVANNSHÅNDTERING I PRAKSIS. i Hå kommune

OVERVANNSHÅNDTERING I PRAKSIS. i Hå kommune OVERVANNSHÅNDTERING I PRAKSIS i Hå kommune VA Yngre 25.4.2017, Kristiansand Eirik Sør-Reime Hå kommune : Hå ligger ca 4 mil sør for Stavanger Størrelse 256 km2 18.600 innbyggere 6 tettsteder 365 km avløpsledninger

Detaljer

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.:

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: 12.05.2016 16/11225-4 Deres ref Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging 14.06.2016 Kommunens

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Forslag til planprogram FOR HOVEDPLAN VANN, VANNMILJØ OG AVLØP FLAKSTAD KOMMUNE 2018-2028 Forslag til planprogram for Hovedplan Vann, Vannmiljø og Avløp Flakstad kommune 2018-2028 Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

Felleskummer for vann og kloakk mulig å oppnå redusert risiko for forurensning av vannledningsnettet uten full separering?

Felleskummer for vann og kloakk mulig å oppnå redusert risiko for forurensning av vannledningsnettet uten full separering? Felleskummer for vann og kloakk mulig å oppnå redusert risiko for forurensning av vannledningsnettet uten full separering? Erling Aass er overingeniør i Drammen kommune. Geir Henning Hansen er siv. ing.

Detaljer

Vannforvaltningens plass i forvaltningen-klimatilpasningovervann

Vannforvaltningens plass i forvaltningen-klimatilpasningovervann Miljøvernavdelingen Vannforvaltningens plass i forvaltningen-klimatilpasningovervann Simon Haraldsen Miljøvernavdelingen UTFORDRINGER Sterk befolkningsvekst Økt andel tette flater Klimaendringene er i

Detaljer

Vann for livet. Sanitærløsninger for bedre helse og miljø. VA-utfordringer i en norsk vekstkommune Fjell.

Vann for livet. Sanitærløsninger for bedre helse og miljø. VA-utfordringer i en norsk vekstkommune Fjell. Vann for livet Sanitærløsninger for bedre helse og miljø VA-utfordringer i en norsk vekstkommune Fjell. Sverre Ottesen, daglig leder i FjellVAR as sverre.ottesen@fjellvar.as Disposisjon. Om Fjell kommune

Detaljer

Utfordringer for VAsektoren

Utfordringer for VAsektoren VA-dagene Innlandet 2013 Utfordringer for VAsektoren i Norge -investeringsbehov, klimatilpasning, ledningsfornyelse mv. -verktøy og hjelpemidler 1 v/toril Hofshagen, Norsk Vann 2 Hvordan står det egentlig

Detaljer

Enebakk kommune - tilsyn innen avløpssektor / kommunalteknikk

Enebakk kommune - tilsyn innen avløpssektor / kommunalteknikk Miljøvernavdelingen Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres dato: Vår ref.: 2014/16311-2

Detaljer

Risikobasert prøvetaking på ledningsnett

Risikobasert prøvetaking på ledningsnett VA-dagene Innlandet 9. og 10. November 2010 Risikobasert prøvetaking på ledningsnett Elisabeth Harrang Seniorinspektør Mattilsynet Distriktskontoret for Valders og Gjøvikregionen, kontorsted Gjøvik 61

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-09/4426-1 K23 &18 23434/09 27.04.2009. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-09/4426-1 K23 &18 23434/09 27.04.2009. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-09/4426-1 K23 &18 23434/09 27.04.2009 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Gunnar Djuvik,

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Gunnar Djuvik, Side 1 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Gunnar Djuvik, 35 58 61 67 Kontrollrapport Kontrollrapport nr: 2014.020.I.FMTE Saksnummer: 2014/2202 Dato for kontrollen:

Detaljer

Infomøte om bygging av gangvei, vann- og avløpsanlegg. Temte Gård 29/6-2016

Infomøte om bygging av gangvei, vann- og avløpsanlegg. Temte Gård 29/6-2016 Infomøte om bygging av gangvei, vann- og avløpsanlegg Temte Gård 29/6-2016 Øyvind Brechan Johnsen Prosjekteringsingeniør i Anlegg og utbygging, Teknisk seksjon fra 1/9-2015 Høgskoleingeniør 10 års erfaring

Detaljer

Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur

Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur Norsk Vannforening 11. Mars 2009 Avløpsforskriften i praksis Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur 1 FET KOMMUNE sammen skaper vi trivsel og utvikling 2 Innhold Fet kommune Vannressurser Noen

Detaljer

ROS analyse, Oslo kommune Vann- og avløpetaten

ROS analyse, Oslo kommune Vann- og avløpetaten ROS analyse, Oslo kommune Vann- og avløpetaten Forventninger.. overordnet helhetlig Antall per 100 ml vann Kilder Råvannskvalitet Maridalsvannet. Råvannskvalitet / barrierer i vannbehandlingen (Oset).

Detaljer

Vann- og avløpsverkets ÅRSPLAN Vann- og avløpsverkets

Vann- og avløpsverkets ÅRSPLAN Vann- og avløpsverkets Vann- og avløpsverkets ÅRSPLAN 2017 Vann- og avløpsverkets ÅRSPLAN 2014 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Prioriterte oppgaver... 3 Målstyring... 4 Investeringer... 5 Budsjett... 5 Kommentarer til budsjettpostene...

Detaljer

Overløp, lekkasjer fra avløpsnettet og direkteutslipp

Overløp, lekkasjer fra avløpsnettet og direkteutslipp Hvordan arbeider Stavanger kommune med å redusere innlekking og lekkasjer fra avløpsnettet? Vann på avveie Vannmiljø og brukerinteresser Klimatilpassing Bjørn Zimmer Jacobsen 9.2.2012 Vannbalansen for

Detaljer

Hva skal vi snakke om GVD Kvalitetssikring av VA-GIS data GIS er en forutsetning for god VA drift! mangelfullt kart = Stort hull! Om os Kart som Driftssystem COWI rapporten/prosjektet GIS som info til

Detaljer

Spredt avløp - praktisering av politisk vedtak. tilknytning til offentlig avløp

Spredt avløp - praktisering av politisk vedtak. tilknytning til offentlig avløp tilknytning til offentlig avløp BAKGRUNN: Politisk sak 61/14 «Prosjekt spredt avløp» Med følgende vedtak: 1 Tilsynsrapport for tilstand på utvalgte private avløpsanlegg i Asker tas til orientering. 2 Følgende

Detaljer

Forslag til planprogram. For hovedplan avløp og vannmiljø ( )

Forslag til planprogram. For hovedplan avløp og vannmiljø ( ) Forslag til planprogram For hovedplan avløp og vannmiljø (2018-2037) Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn...3 2 Kort om planprogram...3 3 Planarbeidets formål...3 4 Rammer og føringer...4 5 Planområde...5 6

Detaljer

Fagnotat. Hovedplan for avløp og vannmiljø Utlegging til offentlig ettersyn.

Fagnotat. Hovedplan for avløp og vannmiljø Utlegging til offentlig ettersyn. 1 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/vann- og avløpsetaten Fagnotat Til: Fra: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Vann- og avløpsetaten Saksnr.: 201008562-10 Emnekode: EVA-5431 Saksbeh:

Detaljer

Klimatilpasning i vannbransjen - vannforsyning, avløp og overvann

Klimatilpasning i vannbransjen - vannforsyning, avløp og overvann Klimatilpasning i vannbransjen - vannforsyning, avløp og overvann Kim H. Paus, COWI (kipa@cowi.no) Verdens vanndag 2015 CIENS Forum, 24.mars 2015 Hva venter i fremtiden? Klimaendringer: Høyere gjennomsnittstemperatur

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: & R.FMOA 2014/

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: & R.FMOA 2014/ Miljøvernavdelingen Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref: Bjarte Hunnestad Vår ref.:

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Aurskog Høland kommune - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 973603507 0221.0021.02 2013.004.R.FMOA 2013/3889 30/04-2013 Opplysninger om virksomheten

Detaljer

HÅNDTERING AV FORURENSNINGER FRA OVERVANN-UTSLIPP TIL VASSDRAG HVEM ER FORURENSNINGSMYNDIGHET OG HVORDAN SKAL DETTE IVARETAS?

HÅNDTERING AV FORURENSNINGER FRA OVERVANN-UTSLIPP TIL VASSDRAG HVEM ER FORURENSNINGSMYNDIGHET OG HVORDAN SKAL DETTE IVARETAS? HÅNDTERING AV FORURENSNINGER FRA OVERVANN-UTSLIPP TIL VASSDRAG HVEM ER FORURENSNINGSMYNDIGHET OG HVORDAN SKAL DETTE IVARETAS? v/ SIMON HARALDSEN, FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Norsk vann forening Oslo

Detaljer

Sørum kommune - tilsyn innen avløpssektor / kommunalteknikk

Sørum kommune - tilsyn innen avløpssektor / kommunalteknikk Miljøvernavdelingen Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Vår ref.: Saksbehandler: Simon Haraldsen

Detaljer

Norsk vannforening 23.05. 2012. Forurenset overvann. Hvordan møte utfordringene? Svein Håkon Høyvik Vann og avløpsverket, Stavanger kommune

Norsk vannforening 23.05. 2012. Forurenset overvann. Hvordan møte utfordringene? Svein Håkon Høyvik Vann og avløpsverket, Stavanger kommune Norsk vannforening 23.05. 2012 Forurenset overvann Hvordan møte utfordringene? Svein Håkon Høyvik Vann og avløpsverket, Stavanger kommune «Mandat» Er overvannsstrategi nødvendig? Separering fordeler /ulemper;

Detaljer

Lekkasjekontroll i Trondheim Hvordan har vi klart å redusere lekkasjene fra 50 % til 20 % og hvorfor? Lekkasjer og vannkvalitet

Lekkasjekontroll i Trondheim Hvordan har vi klart å redusere lekkasjene fra 50 % til 20 % og hvorfor? Lekkasjer og vannkvalitet Lekkasjekontroll i Trondheim Hvordan har vi klart å redusere lekkasjene fra 50 % til 20 % og hvorfor? Lekkasjer og vannkvalitet Av Odd Atle Tveit Odd Atle Tveit er sivilingeniør ansatt i Trondheim kommune

Detaljer

Mattilsynets kampanje med fokus på ledningsnettet Tilsynskampanjen 2006/2007. Eli Thompson Mattilsynet Distriktskontoret for Aust-Agder

Mattilsynets kampanje med fokus på ledningsnettet Tilsynskampanjen 2006/2007. Eli Thompson Mattilsynet Distriktskontoret for Aust-Agder Mattilsynets kampanje med fokus på ledningsnettet Tilsynskampanjen 2006/2007 Eli Thompson Mattilsynet Distriktskontoret for Aust-Agder MATTILSYNETS KAMPANJE I 2006/ 2007 Landsomfattende tilsynskampanje:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 44/ Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 44/ Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/8394-5 Saksbehandler: Martin Lysberg Saksframlegg Ny tiltaksplan for vann og avløp 2016-2019 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Nes kommune - Kontrollrapport

Nes kommune - Kontrollrapport Miljøvernavdelingen Nes kommune Rådhuset Pb. 114, 2151 Årnes Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974

Detaljer

Hovedplan Vann og Avløp

Hovedplan Vann og Avløp Moss kommune Hovedplan Vann og Avløp Sammendrag 2016-2031 Oppdragsnr.: 5162109 Dokumentnr.: 02 Versjon: D01 2016-12-05 Oppdragsgiver: Moss kommune Oppdragsgivers kontaktperson: Heidi Kringstad Rådgiver:

Detaljer

Økonomiske konsekvenser av fremmedvann i avløpssystemet

Økonomiske konsekvenser av fremmedvann i avløpssystemet Økonomiske konsekvenser av fremmedvann i avløpssystemet Helen Karstensen, VA-seksjonen i Multiconsult Agenda Fremmedvannsproblematikken Årsaker og kilder til fremmedvann Konsekvenser av fremmedvann Økonomiske

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold IKS. Videre arbeid med VA i Østfold

Driftsassistansen i Østfold IKS. Videre arbeid med VA i Østfold Driftsassistansen i Østfold IKS Videre arbeid med VA i Østfold Kvalitet på ledningsnettet Haraldsen, 2010, presentasjon nasjonal vannkonferanse Dimensjonert 25.000m3/d, vanlig 10.000m3/d, regn 50.000

Detaljer

Kommunene tar grep om overvannet Norsk Vannforening, 13. oktober 2017

Kommunene tar grep om overvannet Norsk Vannforening, 13. oktober 2017 Kommunene tar grep om overvannet Norsk Vannforening, 13. oktober 2017 Lørenskog kommune, Kommunalteknikk v/yvona Holbein, Stort fordrøyningsområde/park, Fourth Ward Park, Atlanta, USA 1 Agenda 1. Strategi

Detaljer

Kommunedelplan for vannforsyning Forslag til planprogram

Kommunedelplan for vannforsyning Forslag til planprogram Byutvikling Kommunedelplan for vannforsyning 2016-2028 Forslag til planprogram 20.5.2014 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FORMÅL OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET... 3 Generelt... 3 Overordna mål...

Detaljer

VA-dagene for Innlandet 2009 Antatte Risikofaktorer på ledningsnettet

VA-dagene for Innlandet 2009 Antatte Risikofaktorer på ledningsnettet VA-dagene for Innlandet 2009 Antatte Risikofaktorer på ledningsnettet Hvorfor kartlegge risikofaktorer 1 Hvordan kartlegge/simulere problemer Områder med høyt vannforbruk, lavt trykk, høybrekk med mer

Detaljer

Ny mal for kommunale utslippstillatelser Hovedelementer, tilbakemeldinger, høringsresultater og implementering

Ny mal for kommunale utslippstillatelser Hovedelementer, tilbakemeldinger, høringsresultater og implementering Ny mal for kommunale utslippstillatelser Hovedelementer, tilbakemeldinger, høringsresultater og implementering Terje Farestveit, 13. desember 2012 Ny mal for utslippstillatelser - bakgrunn Vi fikk tilbakemeldinger

Detaljer

v/ Dag Lauvås, Drammen kommune

v/ Dag Lauvås, Drammen kommune Opprydding i utslipp fra avløpsnett og overløp i Drammen Forholdet mellom forvaltningsplan/ tiltaksprogram etter vannforskriften og kommunens hovedplan avløp og saneringsplan. v/ Dag Lauvås, Drammen kommune

Detaljer

AMBISIØSE OG FREMTIDSRETTEDE UTSLIPPSTILLATELSER FOR VEKST,KLIMAENDRINGER OG STRENGE VANNKVALITETSMÅL

AMBISIØSE OG FREMTIDSRETTEDE UTSLIPPSTILLATELSER FOR VEKST,KLIMAENDRINGER OG STRENGE VANNKVALITETSMÅL AMBISIØSE OG FREMTIDSRETTEDE UTSLIPPSTILLATELSER FOR VEKST,KLIMAENDRINGER OG STRENGE VANNKVALITETSMÅL NORSK VANNs fagtreff 7-8 februar 2017 v/ Simon Haraldsen, Utgangspunktet for vår myndighetsutøvelse

Detaljer

Veileder for dokumentasjon og oppfølging av tap av forurensing fra avløpsanlegg

Veileder for dokumentasjon og oppfølging av tap av forurensing fra avløpsanlegg Veileder for dokumentasjon og oppfølging av tap av forurensing fra avløpsanlegg Norsk Vann fagtreff 2016 Vibeke Olsbu, Godt Vann Drammenregionen/Drammen kommune Godt Vann Drammensregionen Samarbeid mellom

Detaljer

Benchmarking i Norge med

Benchmarking i Norge med Benchmarking i Norge med 1 Av Ole Lien, Norsk Vann Hva er? (1) BedreVA er kommunenes og Norsk Vanns system for å dokumentere tilstand og kostnader på VAtjenestene et verktøy for målrettet utvikling BedreVA

Detaljer

Utvalgssak. NEDRE EIKER KOMMUNE Bestiller kommunalteknikk Saksbehandler: Truls Bølgen L.nr.: 16008/2010 Arkivnr.: M41 Saksnr.

Utvalgssak. NEDRE EIKER KOMMUNE Bestiller kommunalteknikk Saksbehandler: Truls Bølgen L.nr.: 16008/2010 Arkivnr.: M41 Saksnr. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Bestiller kommunalteknikk Saksbehandler: Truls Bølgen L.nr.: 16008/2010 Arkivnr.: M41 Saksnr.: 2009/6573 Hovedplan Vannmiljø og Avløp 2011-2020 Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

ROS analyser og beredskap- avløpsnett Mildrid Solem, Erling Aass Drammen kommune

ROS analyser og beredskap- avløpsnett Mildrid Solem, Erling Aass Drammen kommune ROS analyser og beredskap- avløpsnett Mildrid Solem, Erling Aass Drammen kommune Bakgrunn Plan og bygningsloven, krav om ROS-analyser Internkontrollforskriften (IK-HMS) kartlegge farer og problemer, vurdere

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår dato: 17.07.2008 Saksbehandler: Karstein Kjølstad Vår ref.: 2008/3147 Arkivnr: 461.2 Levanger kommune Postboks 130 7601 Levanger Tilsyn

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: R.FMOA 2014/

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: R.FMOA 2014/ Miljøvernavdelingen Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres dato: Vår ref.: 2014/16311-2

Detaljer

Slik arbeider vi med ledningsfornying i Kristiansund Onsdag 1. juni 2016 Vidar Dyrnes, Kristiansund kommune/kt

Slik arbeider vi med ledningsfornying i Kristiansund Onsdag 1. juni 2016 Vidar Dyrnes, Kristiansund kommune/kt Slik arbeider vi med ledningsfornying i Kristiansund Onsdag 1. juni 2016 Vidar Dyrnes, Kristiansund kommune/kt Tema for presentasjonen 1. Fornying VA- hvorfor? 2. Vannledninger i Kristiansund alder, type,

Detaljer

Varsel om oppstart av utarbeidelse av hovedplan for Vann, Vannmiljø og Avløp (VVA) i Rindal kommune

Varsel om oppstart av utarbeidelse av hovedplan for Vann, Vannmiljø og Avløp (VVA) i Rindal kommune Varsel om oppstart av utarbeidelse av hovedplan for Vann, Vannmiljø og Avløp (VVA) i Rindal kommune 2017-2027 Rindal kommune varsler med dette om oppstart av utarbeidelse av hovedplan for Vann, Vannmiljø

Detaljer

BYGGEBØRSEN 2016 TRUDE BERTNES

BYGGEBØRSEN 2016 TRUDE BERTNES BYGGEBØRSEN 2016 TRUDE BERTNES Agenda Info om Vannbransjen Investeringer fra 2017-220 Vann og avløp Lengden på de norske vann- og avløpsledningene er 280.000 km. Det tilsvarer 7 ganger rundt jorden ved

Detaljer

Kurs om nytt regelverk på avløpsområdet 2006. Et samarbeid mellom fylkesmannen og NORVAR. Avløpsnett

Kurs om nytt regelverk på avløpsområdet 2006. Et samarbeid mellom fylkesmannen og NORVAR. Avløpsnett Kurs om nytt regelverk på avløpsområdet 2006 Et samarbeid mellom fylkesmannen og NORVAR Avløpsnett Av Jørund Ofte, Steinar Skoglund, Ragnar Storhaug og Terje Wikstrøm 05.04.06 1 Foredrag avløpsnett - Innhold

Detaljer

Resultater fra kontrollen Kontrollen avdekket 5 avvik i forhold til regelverket Det er gitt 1 anmerkninger

Resultater fra kontrollen Kontrollen avdekket 5 avvik i forhold til regelverket Det er gitt 1 anmerkninger Fylkesmannen i Miljøvernavdelingen Vestfold Saksbehandler: Berit Løkken, innvalgstelefon: 33 37 11 95 Inspeksjonsrapport Informasjon om kontrollert virksomhet: Navn og besøksadresse: Holmestrand renseanlegg

Detaljer

IK-system/kvalitetssystem for Molde Vann og Avløp KF

IK-system/kvalitetssystem for Molde Vann og Avløp KF IK-system/kvalitetssystem for Molde Vann og Avløp KF Driftsoperatørsamling i Ålesund 01-02. oktober 2008 Magne Roaldseth MVA KF Disposisjon Organisering av Molde kommune og Molde Vann og Avløp KF Nøkkeltall

Detaljer

Dagens utslippstillatelser og «regime»: Erfaringer fra Skien kommune

Dagens utslippstillatelser og «regime»: Erfaringer fra Skien kommune Norsk vannforening Seminar om Kommunale utslippstillatelser Oslo, 17 oktober 2012 Dagens utslippstillatelser og «regime»: Erfaringer fra Skien kommune Gunnar Mosevoll virksomhetsleder for vannforsyning

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Arkivsak: 11/ /11 Arkiv: 143 M03 Sak: 116/11

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Arkivsak: 11/ /11 Arkiv: 143 M03 Sak: 116/11 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.11.2011 Arkivsak: 11/5145-3 - 32182/11 Arkiv: 143 M03 Sak: 116/11 FELLES KOMMUEDELPLAN FOR VANN OG AVLØP 2014-2023 FOR KOMMUNENE HAMAR, LØTEN, RINGSAKER

Detaljer

Leveringsbetingelser for avløpstjenester, Bø kommune, Nordland

Leveringsbetingelser for avløpstjenester, Bø kommune, Nordland Leveringsbetingelser for avløpstjenester, Bø kommune, Nordland Hjemmel: Hjemmel for leveringsbetingelsene ligger i kommunens eierskap av anleggene, og det framtidige drifts-, vedlikeholds- og fornyelsesansvar

Detaljer

Separering og tilknytning av private avløpsledninger. veileder

Separering og tilknytning av private avløpsledninger. veileder Separering og tilknytning av private avløpsledninger veileder I Sandnes går du fram slik ved separering/tilknytning av avløp Ord og uttrykk - forklaring - Avløp/Avløpsvann: Brukes om vann som slippes ut,

Detaljer

DRIFTSOPERATØRSAMLING NOVEMBER I KRISTIANSUND

DRIFTSOPERATØRSAMLING NOVEMBER I KRISTIANSUND notat 10.11.2015 / ERA DRIFTSOPERATØRSAMLING 11. 12. NOVEMBER I KRISTIANSUND Kommunalteknikk har ansvar og arbeidsoppgaver på drift, vedlikehold og utbygging av veier/trafikk, anlegg for vannforsyning

Detaljer

Godt Vann Drammensregionen (GVD)

Godt Vann Drammensregionen (GVD) (GVD) Samarbeidsprosjekt om vann og avløp Hurum kommune Røyken kommune Lier kommune Drammen kommune Sande kommune Svelvik kommune Nedre Eiker kommune Øvre Eiker kommune Modum kommune Glitrevannverket Fakta

Detaljer