Hovedplan Vann og Avløp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedplan Vann og Avløp"

Transkript

1 Moss kommune Hovedplan Vann og Avløp Sammendrag Oppdragsnr.: Dokumentnr.: 02 Versjon: D

2 Oppdragsgiver: Moss kommune Oppdragsgivers kontaktperson: Heidi Kringstad Rådgiver: Norconsult AS, Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Oppdragsleder: Stig Olsborg Fagansvarlig: Jon Arne Engan Andre nøkkelpersoner: Petter Hauge og Hans Martin Eikerol Forsidebilde: «Storebro, Mossefossen» Gjengitt med tillatelse fra kilde: Moss Avis D For godkjennelse PeHau/HaMEi JAEng SO Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier Side 2 av 13

3 Innhold Innledning 4 Planens hovedperspektiv 4 Beskrivelse av vann- og avløpsnettet i Moss 4 Hovedplanens forutsetninger 5 Formelle plannivåer og kommuneplaner 5 MOVAR sine planer 5 Befolkningsprognose og utvikling i Moss 5 Områdeinndeling og dimensjonerende vannmengder 5 Vannforsyning 6 Innledning 6 Målbeskrivelse 6 Nøkkeltall for vannforsyningen 7 Avløp og vannmiljø 8 Innledning 8 Målbeskrivelse 8 Nøkkeltall for avløpsnettet 8 Fremmedvann 10 Overvann og klimaforhold 10 Overvann generelt i Moss kommune 10 Tiltaksvurdering 11 Vannforsyningen 11 Avløpssystemet 11 Overvannsnettet 11 Tiltaksplan 11 Administrative tiltak 12 Tiltaksliste 12 Tiltaksgjennomføring 12 Gebyrgrunnlag og investering 12 Investeringer og gebyrgrunnlag 12 Tabeller Tabell 2-1 Fremtidig vannforbruk i Moss i 2035 fordelt på forbrukskategorier Figurer Figur 1-1: Illustrasjonsfigur for sammenheng mellom planer. I Moss er det valgt å ha en tiltaksplan som en implementasjon av hovedplanen. Videre oppfølging vil skje gjennom årsplaner. Hovedplanen inneholder en tiltaksliste over administrative tiltak som også skal iverksettes i planperioden Figur 3-1: Vannforbruk og lekkasjetap... 7 Figur 3-2: Vannforbruk og befolkningsøkning... 7 Figur 4-1: Fuglevik, tilknyttede PE, vann og avløpsmengder... 9 Figur 4-2: Kambo, tilknyttede PE, vann og avløpsmengder Figur 8-1: Oversikt over fremtidig investeringsrammer Side 3 av 13

4 Innledning Dette dokumentet omfatter et sammendrag av Hovedplandokumentet som er en revisjon av Hovedplan VA for Moss kommune fra Kommunal hovedplan for vann og avløp (heretter kalt Hovedplan VA) har som formål å gi en samlet oversikt over eksisterende og fremtidige forhold rundt vannforsyning, avløp og vannmiljø samt overvannshåndtering i Moss. Hovedplanen er bygget opp som følger: I. Sammendrag som frittstående dokument II. Hovedplandokumentet (Dette dokumentet) III. Vedlagte dokumenter; Tegninger, tiltaksplan, investeringsbehov og måloppnåelse for Nasjonale mål for vann og helse. Figur 1-1: Illustrasjonsfigur for sammenheng mellom planer. I Moss er det valgt å ha en tiltaksplan som en implementasjon av hovedplanen. Videre oppfølging vil skje gjennom årsplaner. Hovedplanen inneholder en tiltaksliste over administrative tiltak som også skal iverksettes i planperioden. Planens hovedperspektiv Planen legger til grunn to hovedperspektiver som er endret i Moss siden forrige planperiode: 1. Utfordringer for det kommunale VA-anlegget som følge av bolig- og næringsutvikling, samt jernbane og riksveiutbygging 2. Utfordringer knyttet til overvannshåndtering og klimaendringer Beskrivelse av vann- og avløpsnettet i Moss Moss sitt drikkevann stammer fra Vansjø vannverk, som driftes av det interkommunale selskapet MOVAR IKS, og leveres til innbyggere i Moss via MOVAR sine overføringsledninger og Moss kommune sitt distribusjonsnett. Moss kommune har således ikke eget vannverk, men kjøper alt sitt drikkevann fra MOVAR. Noe av vannet de kjøper leveres videre til Son i Vestby kommune og Våler kommune via Moss kommune sitt ledningsnett. I Moss finnes både fellessystem og separatsystem for avløpsvann. I separatsystemet videreføres spillvann via kommunale avløpspumpestasjoner til målepunkter i grensesnittet mot MOVAR sitt avløpsnett inn mot avløpsrenseanleggene Fuglevik i syd og Kambo i nord. Overvann føres i egne Side 4 av 13

5 overvannsledninger til nærmeste resipient. I fellessystemet føres både spillvann og overvann i samme ledningsnett til avløpsrenseanlegg. Det bemerkes her at Moss kommune kontinuerlig jobber med å bygge om eksisterende fellessystem til separatsystem. Hovedplanens forutsetninger Formelle plannivåer og kommuneplaner Overordnet plan i Moss er Kommuneplan Moss som består av to deler: Del 1: Mosseregionens felles plangrunnlag Del 2: Moss kommune Disse delene er nærmere beskrevet i hovedplandokumentet. De viktigste momentene fra kommuneplanen som vil påvirke Hovedplan Vann og Avløp i kommende planperiode er som følger: Nye arealer for boligutbygging og næringsutvikling Fortetting av sentrumsområdet Endringer i infrastruktur som jernbane- og riksveisutbygging MOVAR sine planer MOVAR har planer for sitt vann- og avløpssystem beliggende i Moss kommune. Planene omfatter en ny overføringsvannledning til Kambo i nord, og ny overføringsledning for avløp fra Kambo til Fuglevik i sør. Bygges MOVAR sin nye overføringsledning vann til Kambo, sikres Moss tosidig forsyning fra nord og sør, samt tilstrekkelig overføring til Våler da traseen for vannledningen trolig vil krysse Rv 120 øst i Moss. Dette vil trolig medføre at vannforsyningen ikke vil bli en begrensende faktor for den planlagte utbyggingen på Kambo. Befolkningsprognose og utvikling i Moss Det foreligger to mulige framskrivinger for befolkningsvekst: SSB og MMMM-vekst tilsvarende 20 % angir at det vil være en befolkningsvekst på 6000 personer i Forventet boligbyggeprogram frem mot 2035 angir at det vil være tilstrekkelig antall boliger for de tilflyttende med boligdekning til i overkant av 8900 personer. Det bemerkes at historisk boligbygging har ligget på et lavere nivå enn boligbyggeprogrammet for samme periode tilsier. Den mest konservative befolkningsveksten legges til grunn for beregning av fremtidig vannforbruk, som er 8900 personer. Områdeinndeling og dimensjonerende vannmengder Tabell 2-1 gir en oppsummering av fremtidig vannforbruk i Moss for delt på kategoriene husholdningsforbruk, næringsforbruk, forbruk i fritidsboliger tilknyttet kommunalt nett samt lekkasje og uregistrert forbruk Side 5 av 13

6 Tabell 2-1 Fremtidig vannforbruk i Moss i 2035 fordelt på forbrukskategorier. Område Fremtidig vannforbruk pr kategori i 2035 Husholdning [m 3 ] Næring [m 3 ] Fritidsboliger [m 3 ] Lekkasje og uregistrert 25% [m 3 ] Sum [m 3 ] Jeløy Sentrum Gjerrebogen Nore- Vannem Kambo Mosseskogen Krapfoss Høyda Sum Gjennomsnittlig vannmengde levert fra MOVAR er beregnet til: 8611 m3/d i Maks forbruk med maks døgn- (fmaks) og timesfaktor (kmaks), henholdsvis 1,3 og 1,4, blir 653 m 3 /time i Moss kommune har m 3 i bassengkapasitet til å utjevne døgnforbruket. Derfor er det midlere time i maks døgn i løpet av et år som gir den maksimale mengde vann som Moss kommune må ha levert fra MOVAR i løpet av et år m 3 /d Vannforsyning Innledning I 2015 var omlag 99 % av Moss kommunes befolkning tilknyttet offentlig vannforsyning ved at de er tilkoblet det kommunale vannledningsnettet som igjen forsynes fra vannverk og overføringsnett driftet av MOVAR IKS. Forsyningsnettet i Moss består av 155 km med vannledninger, en størrelse som har vært relativt konstant over de siste ti årene. Anlegget består videre av: 3 høydebasseng, i tillegg til Bjørnåsen som eies av MOVAR IKS 8 trykkøkningsstasjoner 12 vannsoner 7109 vannmålere som ut gjøre en dekningsgrad på 100% Målbeskrivelse Hovedmålene for den kommunale vannforsyningen har vært, og skal fortsatt være: Nok vann Godt vann Sikker vannforsyning Optimal ressursbruk Fornøyde kunder Side 6 av 13

7 Vannmengde [mill. m3] Befolkning Vannmengde [mill. m3] Lekkasje [%] Oppdragsnr.: Dokumentnr.: 02 Versjon: D01 Sikre tilbud til privat vannforsyning Delmål tilhørende hvert hovedmål er formulert og finnes i hovedplandokumentet. Nøkkeltall for vannforsyningen I Figur 3-1 er vannmengde levert fra MOVAR og vannforbruk over måler plottet mot beregnet lekkasje. Slik figuren viser har det over de siste 12 årene vært et forholdsvis stabilt vannforbruk hos abonnentene i Moss og dette har ligget rundt 2 mill m 3 pr år. Vannmengden som er levert fra MOVAR ligger jevnt høyere og steg opp mot 4 mill m 3 rundt 2010, før den sank igjen. Lekkasjeprosenten korrelerer godt mot vannmengden som er levert fra MOVAR. Vannforbruk og lekkasjetap 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 0,500 0, ,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Vann levert fra MOVAR [mill.m3] Vannmengde målt for abonnenter [mill.m3] Beregnet lekkasje [%] Figur 3-1: Vannforbruk og lekkasjetap Figur 3-2 i det etterfølgende viser målte vannmengder mot befolkningsøkningen i Moss over de siste 12 årene. Slik figuren viser har ikke vannforbruket hos abonnentene steget i takt med befolkningsveksten. Dette viser blant annet at befolkningsvekt ikke vil være den største utfordringen knyttet til forsyningskapasitet, men at dette derimot er uregistrert forbruk og lekkasjer. 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 0,500 0,000 Vannforbruk og befolkningsøkning Vann levert fra MOVAR [mill.m3] Vannmengde målt ved abonnenter Befolkning i Moss Figur 3-2: Vannforbruk og befolkningsøkning Side 7 av 13

8 Avløp og vannmiljø Innledning Moss kommune er inndelt i to avløpssoner: Kambo og Fuglevik. I begge avløpssonene leveres avløpsvannet til hvert sitt avløpsrenseanlegg. Til Kambo avløpsrenseanlegg er det tilknyttet 7611 pe 1 og til Fuglevik avløpsrenseanlegg er det tilknyttet pe. Totalt i Moss bor det mennesker (2015). Til Kambo og Fuglevik avløpsrenseanlegg ble det i 2015 levert henholdsvis m 3 og m 3 avløpsvann. Av dette ble det beregnet en andel innlekket og infiltrert fremmedvann på 46 og 39 %. Avløpsrenseanleggene eies og driftes av MOVAR IKS. Totalt i Moss er det et avløpsnett med en lengde på om lag 134 km: Av dette er i overkant av 23 km fellesanlegg og det resterende separatsystem, dette gir en andel separatsystem på over 80 %. I avløpsanlegget i Moss inngår: 46 stk avløpspumpestasjoner, hvorav 36 i Fuglevik avløpssone 49 stk nødoverløp fra avløpspumpestasjoner, 39 i Fuglevik avløpssone 14 stk driftsoverløp på nettet, ingen i Kambo avløpssone 19 stk avlastingsoverløp, ingen i Kambo avløpssone Fra foregående planperiode er antallet overløp blitt redusert fra 106 og pumpestasjoner fra 50 stk. Målbeskrivelse Hovedmål for den kommunale avløpsvirksomheten har vært, og skal fortsatt være: Unngå forurensing av grunnvann og vassdrag Et godt utbygd og velfungerende avløpssystem Optimal ressursbruk Fornøyde kunder Bærekraftige avløpsløsninger i spredt bebyggelse Delmål tilhørende hvert hovedmål er formulert og finnes i hovedplandokumentet. Nøkkeltall for avløpsnettet Fuglevik avløpssone Fuglevik er den største av de to avløpssonene i Moss og avløpsvannet føres til Fuglevik avløpsrenseanlegg som eies og driftes av MOVAR IKS. Figur 4-1 viser forholdet mellom tilknyttede personer og næring/industri/service, plottet mot vannforbruk i avløpssonen og avløpsmengden overført til Fuglevik renseanlegg. Som figuren viser har det over de siste 12 årene vært en stabil andel næring, industri og servicebedrifter og en svakt økende andel personer som har produsert avløpsvann i Fuglevik avløpssone. 1 pe = personekvivalent. Tilsvarer avløpsvannsmengden en person produserer pr døgn Side 8 av 13

9 Personekvivalenter [pe] Vann og avløpsmengde [mill.m3] Oppdragsnr.: Dokumentnr.: 02 Versjon: D Fuglevik - Vann- og avløpsmengde ,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Personer [p] Avløp levert til MOVAR [mill.m3] Næring/Industri/service [pe] Vann levert fra MOVAR [mill.m3] Figur 4-1: Fuglevik, tilknyttede PE, vann og avløpsmengder For de siste 12 årene viser Figur 4-1 at det har vært et konstant forbruk av vann samtidig som det har vært en avtagende mengde avløpsvann. Allikevel har differansen vært nesten 1 million m 3 mer avløpsvann enn levert drikkevann i Dette skyldes hovedsakelig rent overvann fra fellessystem og infiltrert/innlekket fremmedvann da det er fortsatt er i overkant av 20% fellessystem i Fuglevik avløpssone. Den avtagende mengden avløpsvann skyldes med stor sannsynlighet systematisk arbeid med å separere fellesanlegg. Kambo avløpssone Kambo er minst av de to avløpssonene i Moss og avløpsvannet føres til Kambo renseanlegg som eies og driftes av MOVAR IKS. Alt avløpsvannet fra Kambo avløpssone, inklusive Våler og Vestby, samles ved et overløp før Kambo avløpspumpestasjon. Både overløpet og avløpspumpestasjonen driftes av MOVAR IKS og det skal under normale forhold være tilstrekkelig kapasitet i avløpspumpestasjonen til at overløpet ikke skal gå i drift Side 9 av 13

10 Personekvivalenter [pe] Vann- og avløpsmengde [mill.m3] Oppdragsnr.: Dokumentnr.: 02 Versjon: D01 Kambo - Vann- og avløpsmengde Personer [p] Næring/Industri/service [pe] 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Avløpsmengde levert til MOVAR [mill.m3] Vannmengde levert fra MOVAR [mill.m3] Figur 4-2: Kambo, tilknyttede PE, vann og avløpsmengder Figur 4-2 i det foregående viser forholdet mellom tilknyttede personer og næring/industri/service, plottet mot vannforbruk i avløpssonen og avløpsmengden overført til Kambo renseanlegg. Som figuren viser har det over de siste 12 årene vært en stabil andel næring, industri og servicebedrifter, og en økende andel personer som har produsert avløpsvann i Kambo avløpssone. Over perioden har vannforbruket vært forholdsvis konstant rundt 0,4 mill m 3 mens avløpsvannsmengden har vært svakt økende de siste fem årene. Fremmedvann Infiltrasjon og innlekking av fremmedvann i avløpsnettet i Moss var i 2015 beregnet til å være 39% og 46% som andel av totalt avløp som tilkommer i henholdsvis Fuglevik og Kambo avløpssone. Dette medfører i Moss at unødvendig store avløpsmengder sendes til MOVAR for rensing og er også årsak til unødvendig overløpsdrift. Etter hvert som Moss kommune blir ferdig med separering av fellesanlegget bør det igangsettes en strategisk gjennomføring for å redusere fremmedvannsmengden. Overvann og klimaforhold Overvann generelt i Moss kommune For Moss kommune vil det i planperioden være vesentlig å fokuseres på å utarbeide en egen overvannsstrategi i tillegg til de tidligere beskrevne tiltak for å redusere fremmedvannsmengden i avløpssystemet. Hovedmål vedrørende overvann for den kommunale avløpsvirksomheten i Moss skal være å utarbeide en overvannsstrategi. Forslag til oppbygging av overvannsstrategien er nærmere omtalt i hovedplandokumentet Side 10 av 13

11 Tiltaksvurdering Vannforsyningen Moss har i dag en sikker og god vannforsyning. Vannet produseres og leveres av MOVAR IKS, og ledningsnettet har nødvendig kapasitet i dag og for tiden fremover. Reduksjon av lekkasjer vil bidra til å holde vannbehovet på et stabilt nivå. Sårbare abonnenter har stort sett tosidig vannforsyning, med noen unntak. Etablering av tosidig vannforsyning til sårbare abonnenter som ikke har dette bør vurderes, men er ikke vektlagt i tiltaksvurderingen som er utført for vannforsyning. Avløpssystemet Av tilstandsbeskrivelsen og måloppnåelsen per i dag fremgår det at det er på utslipp av forurensninger som det er størst avvik mellom mål og tilstand. Dette var også tilfelle ved etablering av hovedplanen i Fellessystemenes lengde har blitt redusert med ca. 27 km de siste 10 årene, dvs. en gjennomsnittlig årlig reduksjon på ca. 3 km. Omleggingstakten varierer mye fra år til år, men de siste 4-5 årene har den vært gradvis fallende til en omlegging godt under målet om 2 % utskifting. Dersom omleggingstakten økes til takten fra perioden mellom 2007 og 2011 vil det være realistisk å ha skiftet ut alt av fellessystem i løpet av planperioden. Etter at fellessystemet er skiftet ut vil det være naturlig å se til førstegenerasjons separatsystem lagt før Disse ledningene tilfredsstiller ikke dagens krav til tetthet, noe som blant annet synliggjøres i registreringen av driftshendelser på avløpsnettet. Spesielt separatsystemet i området rundt Grindvoll og Skredderåsen er et eksempel på et slikt tidlig separatsystem med mange registrerte driftsproblemer og som bør prioriteres for utskifting. Overvannsnettet Moss kommune har i dag 115 km med overvannsledninger. Disse er i hovedsak lagt etter år 1970, med et fåtall (antakelig omdisponerte fra fellesledninger) eldre ledninger. Majoriteten av ledningene er lagt etter år Det kan derfor antas at kvaliteten på ledningene i overvannsnettet er tilfredsstillende. I eksisterende ledningsnett bør derimot dimensjoner vurderes nærmere, eventuelle flaskehalser identifiseres og tiltak innlemmes i en fremtidig overvannsstrategi. Utskifting av overvannsnett er i utgangspunktet ikke nødvendig uten at annet vann- eller avløpsnett krever utskifting i samme trasé. Ettersom overvannssystemet stort sett er av nyere dato vil kun sammenfallende behov for utskifting av annet vann- og avløpsnett forsvare en utskifting av overvannsledninger. Vesentlige flaskehalser i overvannsnettet kan også føre til at det blir nødvendig med utskifting. En slik analyse bør gjøres separat og innlemmes i en overvannsstrategi. Dagens frekvens for tømming av sandfang ligger på omtrent 25 sandfang pr år. Tallet bør opp i løpet av de neste årene. Moss har per i dag ikke oversikt over eksisterende sandfang i Gemini VA. Det var først i 2006/2007 at nye sandfang ble begynt registrert i systemet. Ikke-registrerte sandfang bør registreres i Gemini VA for å kunne utarbeide gode tømmeplaner for sandfang. Tømming av sandfang bør skje i henhold til VAmiljøblad nr Gatesandfang. Tiltaksplan I løpet av planperioden er det lagt opp til at Moss kommune skal kunne separere ferdig alt de har av eksisterende fellessystem. Etter dette vil det være aktuelt å ta for seg førstegenerasjons separatsystemer som ikke tilfredsstiller dagens krav til tetthet Side 11 av 13

12 Erfaringsmessig vil ikke en separering av kommunalt fellesavløpssystem alene være nok til å fjerne alt fremmedvann i systemet. Det forutsettes at man også rehabiliterer kummer, stikkledninger og tar for seg tilkoblinger (og feilkoblinger) på privat grunn. Det bør vurderes om en slik praksis, hvor man ser hele systemet under ett, bør legges til grunn for den videre separeringen av fellessystemet. Som et ledd for god planlegging videre i planperioden er det etablert et Excel-basert system for prioritering av tiltak i forhold til måloppnåelse. Verktøyet forenkler utvelgelse av tiltak for å oppnå de mål som er satt for utskiftingstakt i tiden fremover. Administrative tiltak Det gjenstår fremdeles et betydelig arbeid med å oppdatere og korrigere datasettene som kommunen besitter for ledningsnettet sitt. Eksempler her er kunnskap til høyder i systemet, og registrering av f.eks sandfang og fordrøyningsmagasiner. Arbeidet med hovedplanen har avdekket store hull og mangler i datasettet til Moss. Som en investering i administrative tiltak for blant annet registering av ledningsnett, ny overvannsstrategi etc.bør det i henhold til tiltakslista (se kap ) settes av minst 15 mill kr fordelt over planperioden. Tiltaksliste Innmåling av ledninger og oppdatering av Gemini VA 2 mill. kr Overvannsstrategi 1 mill. kr Kartlegging forurenset overvann og plan for tiltak 2 mill. kr Vann-nett-modell 2 mill. kr Avløpsmodell 2 mill. kr Tidfestet plan for buffertanker ved nødoverløp i avløpspumpestasjoner 2 mill. kr Program for lokal overvåkning i tilknytning til utslippspunkter 2 mill. kr Innføring av driftsrutiner for tømming av sandfang og fordrøyningsmagasin 0.5 mill. kr Innføring av driftsrutiner for systematisk lekkasjesøking på drikkevannsnettet 0.5 mill. kr Oppdatering av miljørisikoanalyse 0.5 mill. kr Fremmedvannsstrategi 0.5 mill. kr Tiltaksgjennomføring Moss kommune har per dato budsjettert med 27 MNOK pr år til tiltak på vann- og avløpsnettet (10 MNOK for vann og 17 MNOK for avløp). Under forutsetning av at de administrative tiltakene på tiltakslista fordeles jevnt ut over planperioden (ca. 1 MNOK per år) og med fratrekk til tiltak på pumpestasjoner gjenstår 22 MNOK per år til saneringstiltak. Dersom alle disse midlene går med til separering av fellessystem avløp vil det med dagens investeringsnivå ta ca år før hele nettet er separert. En gjennomgang av de planlagte innvesteringene de neste 3 årene viser at saneringstakten er planlagt øket i forhold til hva som har vært gjennomført de foregående 4 årene. Dersom en utskiftingstakt på 2 % skal nås må det investeres ytterligere utover det som er planlagt de neste 3 årene. Gebyrgrunnlag og investering Investeringer og gebyrgrunnlag Vann og avløpsgebyrene beregnes av Moss kommune i forbindelse med budsjettering. For å oppnå målsetningene som er satt for utskiftingstakt på vann- og avløpssystemet er det beregnet at Moss kommune må investere fra 20 til 30 millioner kr per år de første 10 årene. Deretter må investeringene stabilisere seg på litt over 30 millioner kr per år ut planperioden, med fordeling på nyanlegg, sanering og rehabilitering. I tillegg kommer ordinære drifts- og lønnskostnader Side 12 av 13

13 Meter rehabilitert ledning Millioner kroner Oppdragsnr.: Dokumentnr.: 02 Versjon: D01 Gjennomsnittlig investering over planperioden vil være i overkant av 28 millioner kr for oppgradering av anlegg, og er fordelt slik: Tekniske anlegg vann og avløp: 4 mill. kr Sanering fellessystem: 17 mill. kr Rehabilitering andre ledninger: 7 mill. kr Figur 8-1 under ser vi en oversikt over de fremskrevne kostnader knyttet til investeringsbehovet på ledningsanlegget: 3500 Fremtidig investeringsbehov Andel til vann i mill kr Mål utskifting vann [m] Andel til avløp i mill kr Mål utskifting avløp [m] Figur 8-1: Oversikt over fremtidig investeringsrammer Side 13 av 13

Hovedplan Vann og Avløp

Hovedplan Vann og Avløp Moss kommune Hovedplan Vann og Avløp Hovedplandokument 2016-2031 Oppdragsnr.: 5162109 Dokumentnr.: 01 Versjon: D03 2016-12-05 Oppdragsgiver: Moss kommune Oppdragsgivers kontaktperson: Heidi Kringstad Rådgiver:

Detaljer

Ny Norsk Vann rapport. Dokumentasjon av utslipp fra avløpsnettet. Ulf Røysted COWI

Ny Norsk Vann rapport. Dokumentasjon av utslipp fra avløpsnettet. Ulf Røysted COWI Ny Norsk Vann rapport Dokumentasjon av utslipp fra avløpsnettet Ulf Røysted COWI 25.10.2016 Hva med overvann? Hva med masseberegninger/stofftransport? Avløpsanlegg består av ledningsanlegg, pumpestasjoner

Detaljer

Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur

Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur Norsk Vannforening 11. Mars 2009 Avløpsforskriften i praksis Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur 1 FET KOMMUNE sammen skaper vi trivsel og utvikling 2 Innhold Fet kommune Vannressurser Noen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG HOVEDPLAN VANNFORSYNING, AVLØP OG VANNMILJØ

SAKSFRAMLEGG HOVEDPLAN VANNFORSYNING, AVLØP OG VANNMILJØ SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Jakob Hansen Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/1465-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Plan- og utbyggingsutvalget HOVEDPLAN VANNFORSYNING, AVLØP OG VANNMILJØ

Detaljer

Fremdriften med separering av VA-nettet

Fremdriften med separering av VA-nettet Fremdriften med separering av VA-nettet Artic Entrepreneur 2017 Simon Haraldsen Fylkesmannen i Oslo og Akershus 18.jan 2017 Et fellesavløpssystem - Prinsippskisse Separatavløpssystemet - Prinsippskisse

Detaljer

Tre generasjoner avløpsplaner i Fredrikstad. Kort tilbakeblikk og veien videre. Hanna Lorentzen, Fredrikstad kommune Bjørn Børstad, COWI AS.

Tre generasjoner avløpsplaner i Fredrikstad. Kort tilbakeblikk og veien videre. Hanna Lorentzen, Fredrikstad kommune Bjørn Børstad, COWI AS. Tre generasjoner avløpsplaner i Fredrikstad Kort tilbakeblikk og veien videre Hanna Lorentzen, Fredrikstad kommune Bjørn Børstad, COWI AS Del II 1 1 12.03.2009 Historikk Hoved- og saneringsplaner for avløp

Detaljer

Hvorfor sanere vann og avløpsnett?

Hvorfor sanere vann og avløpsnett? Hvorfor sanere vann og avløpsnett? Ambisjonsnivå for Ullensaker kommune Info om planer for nytt vannverk Hvilke besparelser kan oppnås ved økt sanering? Hvor ligger utfordringene i fremtiden? v/ Eivind

Detaljer

Slik arbeider vi med ledningsfornying i Kristiansund Onsdag 1. juni 2016 Vidar Dyrnes, Kristiansund kommune/kt

Slik arbeider vi med ledningsfornying i Kristiansund Onsdag 1. juni 2016 Vidar Dyrnes, Kristiansund kommune/kt Slik arbeider vi med ledningsfornying i Kristiansund Onsdag 1. juni 2016 Vidar Dyrnes, Kristiansund kommune/kt Tema for presentasjonen 1. Fornying VA- hvorfor? 2. Vannledninger i Kristiansund alder, type,

Detaljer

Utvalgssak. NEDRE EIKER KOMMUNE Bestiller kommunalteknikk Saksbehandler: Truls Bølgen L.nr.: 16008/2010 Arkivnr.: M41 Saksnr.

Utvalgssak. NEDRE EIKER KOMMUNE Bestiller kommunalteknikk Saksbehandler: Truls Bølgen L.nr.: 16008/2010 Arkivnr.: M41 Saksnr. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Bestiller kommunalteknikk Saksbehandler: Truls Bølgen L.nr.: 16008/2010 Arkivnr.: M41 Saksnr.: 2009/6573 Hovedplan Vannmiljø og Avløp 2011-2020 Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?:

HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?: HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?: Kommunens politisk styrende dokument for avløpssektoren, samt for arbeidet med tiltak mot forurensning fra landbruket. Rakkestad kommune 1 DE VIKTIGSTE RAMMEBETINGELSENE.

Detaljer

Klimatilpasning i Vestfold, 6. juni 2011

Klimatilpasning i Vestfold, 6. juni 2011 FYLKESMANNEN I HEDMARK Klimatilpasning i Vestfold, 6. juni 2011 Dokumentasjons- og funksjonskrav for avløpsnettet - Forslag til data og nøkkeltall som skal dokumenteres og rapporteres - Videre prosess

Detaljer

Dagens situasjon er at det pumpes direkte mot utslippet og at det dermed er pumpens kapasitet som bestemmer avløpsmengde i dypvannsutslippet.

Dagens situasjon er at det pumpes direkte mot utslippet og at det dermed er pumpens kapasitet som bestemmer avløpsmengde i dypvannsutslippet. Notat Prosjekt: Sak: Renseanlegg Kverve Dimensjonering Oppdragsnr.: 10001.020 Vår ref.: oer Dato: 16.05.2012 Utarbeidet av: Oddbjørn Ringset Direkte telefon: 70176154 E-post: oer@provar.no Primært til:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 44/ Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 44/ Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/8394-5 Saksbehandler: Martin Lysberg Saksframlegg Ny tiltaksplan for vann og avløp 2016-2019 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Kommunedelplan vann. Planperiode 2013-2020

Kommunedelplan vann. Planperiode 2013-2020 Kommunedelplan vann Planperiode 2013-2020 1 Kommunedelplan vannforsyning gir en samlet oversikt over eksisterende og fremtidig vannforsyning i Alstahaug kommune. Basert på kommunens målsetting for vannforsyningen,

Detaljer

Avløpsdelen i Forurensningsforskriften 2 år etter.

Avløpsdelen i Forurensningsforskriften 2 år etter. Avløpsdelen i Forurensningsforskriften 2 år etter. Disposisjon 1. Om Kristiansund kommune 2. Hva innebærer endringen 3. Hvordan har det blitt hva har vi gjort By ved hav Kristiansund kommune Kommunesammenslåing

Detaljer

Hovedplan vann og avløp - Handlingsplan 2015-2025. Saksnr. 14/2054 Journalnr. Arkiv Dato: 13.01.2015

Hovedplan vann og avløp - Handlingsplan 2015-2025. Saksnr. 14/2054 Journalnr. Arkiv Dato: 13.01.2015 Hovedplan vann og avløp - Handlingsplan 2015-2025 Saksnr. 14/2054 Journalnr. Arkiv Dato: 13.01.2015 Innledning I 2010 ble rapporten «State of the Nation» utgitt av RIF (Rådgivende Ingeniørers Forening).

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker /09 EFFEKTIVITETSMÅLING OG BENCHMARKING I VA -SEKTOREN 2008

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker /09 EFFEKTIVITETSMÅLING OG BENCHMARKING I VA -SEKTOREN 2008 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200906367 : E: M00 : Jan Inge Abrahamsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 14.10.2009 67/09 EFFEKTIVITETSMÅLING

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til innstilling: Bystyret vedtar Hovedplan avløp og vannmiljø Planen følger saken som vedlegg.

Saksframlegg. Forslag til innstilling: Bystyret vedtar Hovedplan avløp og vannmiljø Planen følger saken som vedlegg. Saksframlegg Hovedplan avløp og vannmiljø for perioden 2013-2024. Arkivsak.: 11/27828 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar Hovedplan avløp og vannmiljø 2013-2024. Planen følger saken som vedlegg. Strategier,

Detaljer

Avløpshåndtering Drammen kommune

Avløpshåndtering Drammen kommune Avløpshåndtering Drammen kommune Orientering til Bystyrekomitè Byutvikling og Kultur 5. Mars 2013 virksomhetsleder Live Johannessen Investeringsbehov i VA sektoren VA virksomheten i Drammen kommune Økonomiplanen

Detaljer

Hovedplan Vann og Avløp 2006

Hovedplan Vann og Avløp 2006 Hovedplan Vann og Avløp 26 Sammendrag Oktober-26 Moss kommune, Rådhuset Fleischers gate 7, 15 MOSS, Telefon 69 24 8 E-post: post@moss.kommune.no, Web: www.moss.kommune.no Hovedplan Vann og Avløp 26 - Sammendrag

Detaljer

VA - Rammeplan. Apalen. Rapport

VA - Rammeplan. Apalen. Rapport VA - Rammeplan Apalen Rapport 18.06.2013 Tittel: Rammeplan for vann, avløp Apalen RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver: Lindås kommune Oppdragsgivers kontaktperson: Norconsult AS Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika

Detaljer

Dagens utslippstillatelser og «regime»: Erfaringer fra Skien kommune

Dagens utslippstillatelser og «regime»: Erfaringer fra Skien kommune Norsk vannforening Seminar om Kommunale utslippstillatelser Oslo, 17 oktober 2012 Dagens utslippstillatelser og «regime»: Erfaringer fra Skien kommune Gunnar Mosevoll virksomhetsleder for vannforsyning

Detaljer

Fornyelse av ledningsnettet. Systematisk tilnærming valg av metoder og løsninger. Erfaring fra Bærum. Frode Berteig Vann og avløp Plan og avløp

Fornyelse av ledningsnettet. Systematisk tilnærming valg av metoder og løsninger. Erfaring fra Bærum. Frode Berteig Vann og avløp Plan og avløp Fornyelse av ledningsnettet. Systematisk tilnærming valg av metoder og løsninger hvordan fastlegge tilstand /kvalitet på eksisterende ledningsnett valg av aktuelle metoder og løsninger oppgraving eller

Detaljer

HOVEDPLAN AVLØP 2012 2022 (KOMMUNEDELPLAN)

HOVEDPLAN AVLØP 2012 2022 (KOMMUNEDELPLAN) HOVEDPLAN AVLØP 2012 2022 (KOMMUNEDELPLAN) SAMMENDRAGSRAPPORT SONGDALEN KOMMUNE 01.11.2013 I Hensikt med hovedplanen Hovedplan avløp skal: MÅL Mål for transportsystem Mål for transportsystem for avløpsvann:

Detaljer

JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET VA-NETT SPIKKESTAD SENTRUM

JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET VA-NETT SPIKKESTAD SENTRUM JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET VA-NETT SPIKKESTAD SENTRUM ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET

Detaljer

STATUS FINANSIERING OG KOSTNADER OVERORDNET INFRASTRUKTUR VANN

STATUS FINANSIERING OG KOSTNADER OVERORDNET INFRASTRUKTUR VANN ADRESSE COWI AS Hvervenmoveien 45 3511 Hønefoss Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no RINGERIKE KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA VANN OG AVLØP STATUS FINANSIERING OG KOSTNADER OVERORDNET INFRASTRUKTUR VANN

Detaljer

Koteng Bolig AS. Forprosjekt Vann og avløpsledninger Øystein Møylas veg

Koteng Bolig AS. Forprosjekt Vann og avløpsledninger Øystein Møylas veg Koteng Bolig AS Forprosjekt Vann og avløpsledninger Øystein Møylas veg Februar 2013 Bakgrunn I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for nye boliger i Øystein Møylas i Trondheim skal det utarbeides

Detaljer

Demonstrasjon av DiVA brukt hos Porsgrunn kommune. Fagtreff Norsk Vann 2017

Demonstrasjon av DiVA brukt hos Porsgrunn kommune. Fagtreff Norsk Vann 2017 Demonstrasjon av DiVA brukt hos Porsgrunn kommune Fagtreff Norsk Vann 2017 1 FoU7 Casestudie Formål -Testing av guiden Studien skal gi tilbakemelding på alle aspekter av guiden/verktøykassen 2 3 Hovedplan

Detaljer

Hovedplan VA - Volda kommune Planprogram

Hovedplan VA - Volda kommune Planprogram Hovedplan VA - Volda kommune Planprogram J01 2016-11-29 For bruk ToLRe SiKSu ToLRe Versjon Dato Omtale Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent Dette dokumentet er utarbeida av Norconsult AS som del av det oppdraget

Detaljer

NOTAT VEDLEGG 5 DIMENSJONERENDE VANNMENGDER. Dimensjonerende vannmengder Dato: 2009-05-19 Skrevet av: Torgrim Fredeng Kemi Kvalitetskontroll: INNHOLD

NOTAT VEDLEGG 5 DIMENSJONERENDE VANNMENGDER. Dimensjonerende vannmengder Dato: 2009-05-19 Skrevet av: Torgrim Fredeng Kemi Kvalitetskontroll: INNHOLD Oppdragsgiver: Hammerfest kommune Oppdrag: Vedlegg 5 Hovedplan vann 2011-2014, Hammerfest kommune Del: Dimensjonerende vannmengder Dato: 2009-05-19 Skrevet av: Torgrim Fredeng Kemi Kvalitetskontroll: VEDLEGG

Detaljer

- bruk av modelleringsverktøy for tiltaksutvelgelse.

- bruk av modelleringsverktøy for tiltaksutvelgelse. Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Hovedplan avløp og vannmiljø i Oslo kommune - bruk av modelleringsverktøy for tiltaksutvelgelse. Arnhild Krogh, Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune, arnhild.krogh@vav.oslo.kommune.no

Detaljer

Økonomiske konsekvenser av fremmedvann i avløpssystemet

Økonomiske konsekvenser av fremmedvann i avløpssystemet Økonomiske konsekvenser av fremmedvann i avløpssystemet Helen Karstensen, VA-seksjonen i Multiconsult Agenda Fremmedvannsproblematikken Årsaker og kilder til fremmedvann Konsekvenser av fremmedvann Økonomiske

Detaljer

Forslag til planprogram. For hovedplan avløp og vannmiljø ( )

Forslag til planprogram. For hovedplan avløp og vannmiljø ( ) Forslag til planprogram For hovedplan avløp og vannmiljø (2018-2037) Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn...3 2 Kort om planprogram...3 3 Planarbeidets formål...3 4 Rammer og føringer...4 5 Planområde...5 6

Detaljer

Trysil kommune. Vanndirektivet - separate avløpsanlegg i Trysil kommune - tiltak. Saksframlegg

Trysil kommune. Vanndirektivet - separate avløpsanlegg i Trysil kommune - tiltak. Saksframlegg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 23.03.2017 Referanse: 11004/2017 Arkiv: M30 Vår saksbehandler: Kinga Adam Vanndirektivet - separate avløpsanlegg i Trysil kommune - tiltak Saksnr Utvalg Møtedato 17/20

Detaljer

Ål kommune Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg. Utgave: 1 Dato: 2009-01-22

Ål kommune Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg. Utgave: 1 Dato: 2009-01-22 Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg Utgave: 1 Dato: 2009-01-22 Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til

Detaljer

Tiltak på private vann- og avløpsledninger Generell orientering

Tiltak på private vann- og avløpsledninger Generell orientering Tiltak på private vann- og avløpsledninger Generell orientering Gjelder fra 01.01.15, revidert 06.01.16 Innledning Kommunen har en hovedplan for vann og en hovedplan for avløp som er godkjent av formannskapet.

Detaljer

Beskrivelsen er basert på data fra Bergen kommunens ledningsdatabase, samt befaring.

Beskrivelsen er basert på data fra Bergen kommunens ledningsdatabase, samt befaring. M U L T I C O N S U L T N o t a t Oppdrag: SIB Fantoft Dato: 17.10.2008 Emne: Prinsippløsning for VA Oppdr.nr.: 612088 Til: Kopi: Utarbeidet av: Jan Ove Vindenes Kontrollert av: Ruben Nordnes Sign.: Sign.:

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret HOVEDPLAN VANNFORSYNING OG VANNMILJØ

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret HOVEDPLAN VANNFORSYNING OG VANNMILJØ STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2015/4716-1 Saksbehandler: Eivind Hølaas Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret HOVEDPLAN

Detaljer

Veileder for dokumentasjon og oppfølging av tap av forurensing fra avløpsanlegg

Veileder for dokumentasjon og oppfølging av tap av forurensing fra avløpsanlegg Veileder for dokumentasjon og oppfølging av tap av forurensing fra avløpsanlegg Norsk Vann fagtreff 2016 Vibeke Olsbu, Godt Vann Drammenregionen/Drammen kommune Godt Vann Drammensregionen Samarbeid mellom

Detaljer

VA - Rammeplan. Tertnesflaten. Rapport

VA - Rammeplan. Tertnesflaten. Rapport VA - Rammeplan Tertnesflaten. Rapport 2015-09-25 Side: 2 av 8 Tittel: Rammeplan for vann, avløp og overvann Tertneflaten. RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver: Arkitektgruppen CUBUS Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

Vannmiljøplan Handlingsplan 2013-2017. av Ordfører Øystein Østgård

Vannmiljøplan Handlingsplan 2013-2017. av Ordfører Øystein Østgård Vannmiljøplan Handlingsplan 2013-2017 av Ordfører Øystein Østgård Utgangspunkt for arbeidet med vannmiljøplanen: EU`s vanndirektiv samt endringer i lovverket som omhandler forvaltning av vassdragene samt

Detaljer

Etablering av sekundær vannforsyning som følge av utført Risiko- og Sårbarhetsanalyse

Etablering av sekundær vannforsyning som følge av utført Risiko- og Sårbarhetsanalyse Etablering av sekundær vannforsyning som følge av utført Risiko- og Sårbarhetsanalyse Norsk Vann s Fagtreffuke 2013 (Gardermoen 22-24 oktober) Siv.ing. Kaj-Werner Grimen, Konst. Sektorsjef Vann og Avløp,

Detaljer

Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp. Av Einar Melheim, Norsk Vann

Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp. Av Einar Melheim, Norsk Vann Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp Av Einar Melheim, Norsk Vann 1 Hva er konsekvensene av klimaendringene for VA-sektoren? Vannkilde Vannbehandlingsanlegg Distribusjon av vann Høydebassenger/

Detaljer

Ny mal for kommunale utslippstillatelser Hovedelementer, tilbakemeldinger, høringsresultater og implementering

Ny mal for kommunale utslippstillatelser Hovedelementer, tilbakemeldinger, høringsresultater og implementering Ny mal for kommunale utslippstillatelser Hovedelementer, tilbakemeldinger, høringsresultater og implementering Terje Farestveit, 13. desember 2012 Ny mal for utslippstillatelser - bakgrunn Vi fikk tilbakemeldinger

Detaljer

Vår visjon - Rent vann til folk og fjord

Vår visjon - Rent vann til folk og fjord Vår visjon - Rent vann til folk og fjord Komite KMBY 06.12.11 VA 1 Vann- og avløpsetaten Fjøsangerveien 68 Pb. 7700 5020 Bergen www.bergenvann.no VA-etatens oppgaver er å sørge for: God, tilstrekkelig

Detaljer

SANDNES ARENA AS RULLESKILØYPE MELSHEI REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE 09. JUNI 2016

SANDNES ARENA AS RULLESKILØYPE MELSHEI REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE 09. JUNI 2016 SANDNES ARENA AS RULLESKILØYPE MELSHEI REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE 09. JUNI 2016 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Rulleskiløype Melshei VA-beskrivelse Oppdragsnummer: 2017 Oppdragsgiver:

Detaljer

Hovedplan vannforsyning og avløp Birkeland 2015 2026

Hovedplan vannforsyning og avløp Birkeland 2015 2026 Hovedplan vannforsyning og avløp Birkeland 2015 2026 Birkenes kommune 01.03.2015 Forord Birkenes kommune har sammen med Aprova AS utarbeidet hovedplan for vann og avløp for Birkeland. Kjell Leon Andersen

Detaljer

Klimatilpasning i vannbransjen - vannforsyning, avløp og overvann

Klimatilpasning i vannbransjen - vannforsyning, avløp og overvann Klimatilpasning i vannbransjen - vannforsyning, avløp og overvann Kim H. Paus, COWI (kipa@cowi.no) Verdens vanndag 2015 CIENS Forum, 24.mars 2015 Hva venter i fremtiden? Klimaendringer: Høyere gjennomsnittstemperatur

Detaljer

Avløpssektoren er svært utsatt for virkninger av klimaendringer -Kommunene må straks legge klimahensyn inn i sin avløpslanlegging

Avløpssektoren er svært utsatt for virkninger av klimaendringer -Kommunene må straks legge klimahensyn inn i sin avløpslanlegging Avløpssektoren er svært utsatt for virkninger av klimaendringer -Kommunene må straks legge klimahensyn inn i sin avløpslanlegging v/ /Simon Haraldsen Fylkesmannen ioslo og Akershus Norsk vann Gardermoen

Detaljer

Vann for livet. Sanitærløsninger for bedre helse og miljø. VA-utfordringer i en norsk vekstkommune Fjell.

Vann for livet. Sanitærløsninger for bedre helse og miljø. VA-utfordringer i en norsk vekstkommune Fjell. Vann for livet Sanitærløsninger for bedre helse og miljø VA-utfordringer i en norsk vekstkommune Fjell. Sverre Ottesen, daglig leder i FjellVAR as sverre.ottesen@fjellvar.as Disposisjon. Om Fjell kommune

Detaljer

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.:

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: 06.10.2016 16/27105-1 Deres ref Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging 01.11.2016 Benchmarking

Detaljer

Hvordan fungerer ledningssystemene? Kartlegging av fremmedvann i Oslo

Hvordan fungerer ledningssystemene? Kartlegging av fremmedvann i Oslo Hvordan fungerer ledningssystemene? Kartlegging av fremmedvann i Oslo Drift av avløpsledningsnett 6.5.2014 Epost: magnus.olsen@oslo.kommune.no Disposisjon Litt forklaring Hvor i byen? Hvor mye? Utfordring

Detaljer

Dønna kommune. Vedlikeholdsplan. vannverket

Dønna kommune. Vedlikeholdsplan. vannverket Dønna kommune Vedlikeholdsplan vannverket 2014-2018 1 Innhold Orientering... 3 Om planen... 3 Gjeldende forskrift godkjenning... 3 Vedlikeholdsplanens innhold... 3 Dagens vannforsyning og framtidige behov...

Detaljer

Felles hovedplan for vannforsyning og avløp i Drammensregionen, 2010-2021. Saksordfører: Kristoffer Røren

Felles hovedplan for vannforsyning og avløp i Drammensregionen, 2010-2021. Saksordfører: Kristoffer Røren ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Stein D Moen Saksmappe: 2009/9210-28726/2009 Arkiv: Felles hovedplan for vannforsyning og avløp i Drammensregionen, 2010-2021. Saksordfører: Kristoffer Røren Utvalgssaksnr

Detaljer

Kommunedelplan for avløp 2009-2020 VANN INN VANN UT

Kommunedelplan for avløp 2009-2020 VANN INN VANN UT VANN INN VANN UT Kommunedelplan for avløp 2009-2020 MÅLFORMULERINGER Hensikt med hovedplan Hovedplan for avløp skal: Formulere overordnede mål og delmål for avløpshåndteringen i Klepp kommune. Overordnet

Detaljer

1A - VA dagene 2010 i Midt Norge- 26-27 Oktober 2010

1A - VA dagene 2010 i Midt Norge- 26-27 Oktober 2010 1A - VA dagene 2010 i Midt Norge- 26-27 Oktober 2010 DAG 2: Sanering/rehabilitering av ledningsnett Tittel: Akseptabel utskiftingstakt på ledningsnettet Steinkjer kommune, avd for plan og natur v/arne

Detaljer

Selbu kommune Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 Prosjekt: Tømra avløpsrenseanlegg GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV TØMRA AVLØPSRENSEANLEGG

Selbu kommune Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 Prosjekt: Tømra avløpsrenseanlegg GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV TØMRA AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV TØMRA AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 2 INNLEDNING Dette notatet gir en kort beskrivelse av forholdene

Detaljer

Ytre Enebakk ingen utbygging eller overføring av avløpsvannet til nytt vassdrag

Ytre Enebakk ingen utbygging eller overføring av avløpsvannet til nytt vassdrag Ytre Enebakk ingen utbygging eller overføring av avløpsvannet til nytt vassdrag Av Kjell Terje Nedland Kjell Terje Nedland er fagkoordinator for avløpsrensing, slam og biologisk avfall i Asplan Viak AS.

Detaljer

Maksimal utnyttelse er i planforslaget satt til 150 % BRA. Parkeringsareal inngår i BRA.

Maksimal utnyttelse er i planforslaget satt til 150 % BRA. Parkeringsareal inngår i BRA. BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL, LIAMYRENE. GNR. 207 BNR. 183 M. FL. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 5813-notat VA-rammeplan Bergen, 17.01 2014 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er utarbeidet som vedlegg til reguleringsplan

Detaljer

Hvordan fungerer ledningssystemene? Kartlegging av fremmedvann i Oslo

Hvordan fungerer ledningssystemene? Kartlegging av fremmedvann i Oslo Hvordan fungerer ledningssystemene? Kartlegging av fremmedvann i Oslo VA-dagene på Vestlandet 10.9.2014 Epost: magnus.olsen@oslo.kommune.no Disposisjon Litt forklaring Bakgrunn Hvor i byen? Hvor mye? Utfordring

Detaljer

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Klaus Hanssens Veg 16 Kronstad, Villa Fredheim GNR. BNR. 162/75 med flere i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64250000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Tiltakshaver: Sentraltind AS Utarbeidet av:

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold IKS. Videre arbeid med VA i Østfold

Driftsassistansen i Østfold IKS. Videre arbeid med VA i Østfold Driftsassistansen i Østfold IKS Videre arbeid med VA i Østfold Kvalitet på ledningsnettet Haraldsen, 2010, presentasjon nasjonal vannkonferanse Dimensjonert 25.000m3/d, vanlig 10.000m3/d, regn 50.000

Detaljer

Hovedplan vann, avløp og vannmiljø 2015-2027

Hovedplan vann, avløp og vannmiljø 2015-2027 Hovedplan vann, avløp og vannmiljø 2015-2027 Ås kommune Vedtatt av kommunestyret 02.09.2015 Innholdsfortegnelse Innledning Rammebetingelser Mål Tilstand Vannforekomster Transportsystemer Avløpsnett Drikkevannsnett

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Aurskog Høland kommune - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 973603507 0221.0021.02 2013.004.R.FMOA 2013/3889 30/04-2013 Opplysninger om virksomheten

Detaljer

Alternativer for fordeling av utslippet fra regnvannsoverløp Trender i utviklingen av fellessystemet i Norge

Alternativer for fordeling av utslippet fra regnvannsoverløp Trender i utviklingen av fellessystemet i Norge Norsk vann - Fagtreff Hvordan redusere forurensningstap og innlekking i avløpsnettet Gardermoen, 9. februar 212 Avlastning av avløpsvann i regnvannsoverløp: På ledningsnettet eller på renseanlegget: Hva

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Forslag til planprogram FOR HOVEDPLAN VANN, VANNMILJØ OG AVLØP FLAKSTAD KOMMUNE 2018-2028 Forslag til planprogram for Hovedplan Vann, Vannmiljø og Avløp Flakstad kommune 2018-2028 Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR HOVEDPLAN VANN OG AVLØP. NAMSOS KOMMUNE

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR HOVEDPLAN VANN OG AVLØP. NAMSOS KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR HOVEDPLAN VANN OG AVLØP. NAMSOS KOMMUNE Hovedplan vann og avløp 2010 2019 Planprogram for hovedplanarbeidet gjennomført som kommunedelplan. I henhold til: Lov om planlegging

Detaljer

Revisjon av Norsk Vann-rapport 99/1999 Veiledning for dokumentasjon av utslipp fra befolkningen

Revisjon av Norsk Vann-rapport 99/1999 Veiledning for dokumentasjon av utslipp fra befolkningen Norsk Vann fagtreff 24 25 oktober 2017 Revisjon av Norsk Vann-rapport 99/1999 Veiledning for dokumentasjon av utslipp fra befolkningen Siv.ing. Ragnar Storhaug COWI 1 Agenda Organisering av arbeidet Bakgrunn

Detaljer

Folkemøte i kommunestyresalen

Folkemøte i kommunestyresalen Orientering til Folkemøte i kommunestyresalen 13.02.17 Kommunal drift Begreper/definisjoner Rammebetingelser ROS-analyse avløpssystemet Hovedplan for vann og avløp m/tilhørende handlingsplaner Mulighetsstudie

Detaljer

VA-dagene for innlandet 2010. Hovedemne: Ledningsnett: TEKNA og Driftassistansene for VA i Hedemark og Oppland

VA-dagene for innlandet 2010. Hovedemne: Ledningsnett: TEKNA og Driftassistansene for VA i Hedemark og Oppland TEKNA og Driftassistansene for VA i Hedemark og Oppland VA-dagene for innlandet 2010 Furnes, 10. november 2010 Hovedemne: Ledningsnett: Status og utfordringer for dagens VA-nett Dagens fornyelsestakt sparer

Detaljer

Tone Arnegård / Ole-Andreas Tryti Fossgard. VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut. Utgave: 1 Dato: 2013-09-26

Tone Arnegård / Ole-Andreas Tryti Fossgard. VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut. Utgave: 1 Dato: 2013-09-26 VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut Utgave: 1 Dato: 2013-09-26 VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut Utgave/dato:

Detaljer

RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP SØGNE KOMMUNE INGENIØRVESENET

RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP SØGNE KOMMUNE INGENIØRVESENET Veileder for utarbeidelse av RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP SØGNE KOMMUNE INGENIØRVESENET 1.5.16 Bakgrunn Det skal ved utarbeidelse av reguleringsplaner i Søgne kommune også lages rammeplan for vann og avløp

Detaljer

Tiltaksplan for vann og avløp

Tiltaksplan for vann og avløp Tiltaksplan for vann og avløp 2017 2028 Denne tiltaksplanen er utarbeidet med bakgrunn i «Hovedplan vann og avløp 2017-2028». 20. september 2016 Forsidefoto av Kenneth Halvorsen Utarbeidet av Kommunalteknisk

Detaljer

Fagnotat. Hovedplan for avløp og vannmiljø Utlegging til offentlig ettersyn.

Fagnotat. Hovedplan for avløp og vannmiljø Utlegging til offentlig ettersyn. 1 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/vann- og avløpsetaten Fagnotat Til: Fra: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Vann- og avløpsetaten Saksnr.: 201008562-10 Emnekode: EVA-5431 Saksbeh:

Detaljer

Spillvannsledninger, overvannsledninger, overløpsledninger

Spillvannsledninger, overvannsledninger, overløpsledninger Oppdragsgiver: Karmøy kommune Oppdragsnr.: Dokumentnr.: søk-kv- Versjon: Forutsetninger, bakgrunn Karmøy kommune skal sanere eksisterende avløpspumpestasjon på Bøvågen. I den forbindelse skal det etableres

Detaljer

RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP

RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP Veileder for utarbeidelse av RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP STAVANGER KOMMUNE 26.8.2015 Bakgrunn I henhold til gjeldende kommuneplan, vedtatt av Stavanger bystyre 15.6.2015, skal det utarbeides rammeplan

Detaljer

To kommuner to klimatilpasningsambisjoner: Dialogforedrag og erfaringsutveksling.

To kommuner to klimatilpasningsambisjoner: Dialogforedrag og erfaringsutveksling. To kommuner to klimatilpasningsambisjoner: Dialogforedrag og erfaringsutveksling. Terje Lilletvedt, Kristiansand kommune Hogne Hjelle, Bergen kommune Norsk Vanns årskonferanse 1. 2. september 2015 Kommuneplanens

Detaljer

Velkommen til Ålesund. VA-yngreseminar 2014

Velkommen til Ålesund. VA-yngreseminar 2014 Velkommen til Ålesund VA-yngreseminar 2014 Einar Løkken Avdelingsingeniør Ålesund kommune avdeling VAR-utbygging. Utdanning 3-årig Bachelor Bygg ingeniør. Har jobbet i Ålesund kommune siden juni 2011.

Detaljer

Xepto - CityGuard. Kostnadseffektiv lokalisering av fremmedvann. Henrik Flateland Salgssjef

Xepto - CityGuard. Kostnadseffektiv lokalisering av fremmedvann. Henrik Flateland Salgssjef Xepto - CityGuard Kostnadseffektiv lokalisering av fremmedvann Henrik Flateland Salgssjef Hvem er vi? Xepto er et miljøteknologiselskap som utvikler og selger løsninger for: måleteknikk sporing/posisjonering

Detaljer

Analyse av kapasitet i vannforsyningsnettet i forbindelse med utbygging/fortetting

Analyse av kapasitet i vannforsyningsnettet i forbindelse med utbygging/fortetting Vedlegg V7 Hamar kommune Analyse av kapasitet i vannforsyningsnettet i forbindelse med utbygging/fortetting Bydel Hamar Nord, Sentrum, Ingeberg og Trehørningen. Oppdragsgiver: Hamar komune Formell oppdragstittel:

Detaljer

Sirdal kommune Handeland rensedistrikt Søknad om utvidet utslippstillatelse

Sirdal kommune Handeland rensedistrikt Søknad om utvidet utslippstillatelse 2016 Sirdal kommune Handeland rensedistrikt Søknad om utvidet utslippstillatelse Oddvar Kjellesvik 009.004 22.11.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1.0 ORIENTERING 2 2.0 SØKNADENS OMFANG 3 3.0 EKSISTERENDE

Detaljer

Framo Engineering AS VA-RAMMEPLAN. Utgave: 1 Dato:

Framo Engineering AS VA-RAMMEPLAN. Utgave: 1 Dato: VA-RAMMEPLAN Utgave: 1 Dato: 2014-04-10 VA-RAMMEPLAN 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-RAMMEPLAN Utgave/dato: 1 / 2014-04-10 Arkivreferanse: O:529495 Lagringsnavn rapport Oppdrag:

Detaljer

Fjell-ljom boligfelt VA-plan. Skurdalen 4/9-2017

Fjell-ljom boligfelt VA-plan. Skurdalen 4/9-2017 Fjell-ljom boligfelt VA-plan Skurdalen 4/9-2017 1 Forord Interessegruppa for utvikling av boligfeltet Fjell-ljom; Skurdalen bu- og bygdelaug, har engasjert Arne Sverre Frydenlund til å utarbeide forslag

Detaljer

Stor-Bergen Boligbyggelag VA-rammeplan for Øykjeneset Plan ID 1201_ Utgave: 1 Dato:

Stor-Bergen Boligbyggelag VA-rammeplan for Øykjeneset Plan ID 1201_ Utgave: 1 Dato: VA-rammeplan for Øykjeneset Plan ID 1201_62960000 Utgave: 1 Dato: 2014-06-25 VA-rammeplan for Øykjeneset 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-rammeplan for Øykjeneset Utgave/dato: 1/20140514

Detaljer

Hva gjør Trondheim for å redusere antallet kjelleroversvømmelser etter et 100-årsregn sommeren 2007

Hva gjør Trondheim for å redusere antallet kjelleroversvømmelser etter et 100-årsregn sommeren 2007 Hva gjør Trondheim for å redusere antallet kjelleroversvømmelser etter et 100-årsregn sommeren 2007 VA-konferansen 2008 04.06.2008 Driftsassistansen for VA i Møre og Romsdal Olav Nilssen, Trondheim kommune

Detaljer

Norsk vannforening, Avdeling vest: Juletreff Bergen 13. desember 2012

Norsk vannforening, Avdeling vest: Juletreff Bergen 13. desember 2012 Norsk vannforening, Avdeling vest: Juletreff Bergen 13. desember 2012 KLIFs forslag til ny mal for tillatelse til utslipp av kommunalt avløpsvann og utslipp av overvann fra avløpsanlegg: Søkelys på krav

Detaljer

MEF-notat nr. 1-2012. Fokus på VA-Norge I

MEF-notat nr. 1-2012. Fokus på VA-Norge I MEF-notat nr. 1-2012 Fokus på VA-Norge I Mai 2012 1. Hvorfor vil MEF fokusere på VA-Norge? Vann- og avløp (VA) er et av MEFbedriftenes viktigste markeder. Det er stort utbyggingsbehov for nye VAanlegg

Detaljer

Enebakk kommune - tilsyn innen avløpssektor / kommunalteknikk

Enebakk kommune - tilsyn innen avløpssektor / kommunalteknikk Miljøvernavdelingen Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres dato: Vår ref.: 2014/16311-2

Detaljer

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER.

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER. Arkivsaksnr.: 11/444-8 Arkivnr.: L80 &01 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER. Hjemmel: Plan-

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE. opus bergen as. Informasjon. Oppdrag: P14005 Fana bydel, Dyrhaugen VA-rammeplan Dato:

FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE. opus bergen as. Informasjon. Oppdrag: P14005 Fana bydel, Dyrhaugen VA-rammeplan Dato: opus bergen as FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE Informasjon Oppdragsgiver: TOWNHOUSE Skjold AS Oppdrag: P14005 Fana bydel, Dyrhaugen 12-14 - VA-rammeplan Dato: 10.04.2015 Skrevet av: FBT Kvalitetskontroll:

Detaljer

( 8 ) Overvannsgebyr som virkemiddel. for LOD der fellesledninger skal. beholdes. Erfaringer fra München.

( 8 ) Overvannsgebyr som virkemiddel. for LOD der fellesledninger skal. beholdes. Erfaringer fra München. ( 8 ) Overvannsgebyr som virkemiddel for LOD der fellesledninger skal beholdes. Erfaringer fra München. Svein Håkon Høyvik VA sjef, Stavanger kommune Bidrag fra: > Samtaler med representanter fra Münchner

Detaljer

Hvordan velge riktig utskiftingstakt på ledningsnettet?

Hvordan velge riktig utskiftingstakt på ledningsnettet? Hvordan velge riktig utskiftingstakt på ledningsnettet? Seniorforsker Jon Røstum Jon.rostum@sintef.no Teknologi for et bedre samfunn 1 Hva er riktig fornyelsesbehov? 2 %? 1 %? Kilde: VAV årsrapport 2011

Detaljer

Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder

Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder ( Etter ny plan- og bygningslov) I Malvik går du fram slik ved separering/tilknytning av avløp Ord og uttrykk forklaring

Detaljer

TEKNISK Ingeniørvesenet. Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett

TEKNISK Ingeniørvesenet. Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett TEKNISK Ingeniørvesenet Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett Ord og uttrykk forklaring Avløp/Avløpsvann: Brukes om vann som transporteres bort, både kloakk (avløp fra toalett,

Detaljer

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn ved Andebu avløpsanlegg, Andebu kommune

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn ved Andebu avløpsanlegg, Andebu kommune Andebu kommune Andebu sentrum 1 3158 Andebu Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Berit Løkken 2015/572 08.05.2015 33 37 11 95 Arkivnr: 461.2 Rapport etter Fylkesmannens

Detaljer

Vannforvaltningens plass i forvaltningen-klimatilpasningovervann

Vannforvaltningens plass i forvaltningen-klimatilpasningovervann Miljøvernavdelingen Vannforvaltningens plass i forvaltningen-klimatilpasningovervann Simon Haraldsen Miljøvernavdelingen UTFORDRINGER Sterk befolkningsvekst Økt andel tette flater Klimaendringene er i

Detaljer

Nasjonal dugnad for ledningsfornyelse: DiVA

Nasjonal dugnad for ledningsfornyelse: DiVA Nasjonal dugnad for ledningsfornyelse: DiVA Tenke nytt og handle! VA bransjen er tradisjonelt sett ikke den mest innovative bransjen som finnes det har ikke skjedd så revolusjonerende mye de siste to tiårene

Detaljer

VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen

VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen LUNDERÅSEN VEST, B12- B14 VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen Mai 2011, revidert 21.06.2011 Øvre Romerike Prosjektering AS Carsten Hartig Sivilingeniør 1 1.0 Generelt Utbyggingsområdet

Detaljer

VEILEDNING VANNFORSYNING AVLØPSHÅNDTERING OVERVANNSHÅNDTERING VED UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLANER

VEILEDNING VANNFORSYNING AVLØPSHÅNDTERING OVERVANNSHÅNDTERING VED UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLANER VEILEDNING VANNFORSYNING AVLØPSHÅNDTERING OVERVANNSHÅNDTERING VED UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLANER 2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 GENERELLE ANBEFALINGER... 3 VANNFORSYNING... 4 ALMINNELIG VANNFORSYNING...

Detaljer

Infomøte om bygging av gangvei, vann- og avløpsanlegg. Temte Gård 29/6-2016

Infomøte om bygging av gangvei, vann- og avløpsanlegg. Temte Gård 29/6-2016 Infomøte om bygging av gangvei, vann- og avløpsanlegg Temte Gård 29/6-2016 Øyvind Brechan Johnsen Prosjekteringsingeniør i Anlegg og utbygging, Teknisk seksjon fra 1/9-2015 Høgskoleingeniør 10 års erfaring

Detaljer