NHOs Reiselivsstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NHOs Reiselivsstrategi"

Transkript

1 NHOs Reiselivsstrategi

2 NHOs Reiselivsstrategi en strategi for samarbeid Gjennom denne strategien legger NHO frem en offensiv plan for hvordan den nasjonale målsettingen om én million flere turister innen 2010 kan nås. Dette er en ambisiøs målsetting, som først og fremst vil kreve mye av bedriftene og aktørene i reiselivsnæringene. Men det er også nødvendig med engasjement og initiativer fra myndighetene og organisasjonene. Reiselivet er blant de raskest voksende næringer i verden. Stadig mer krevende kunder kan i dag velge og vrake i en internasjonal meny av produkter. Norsk reiseliv er en av landets største eksportnæringer og er like konkurranseutsatt som annen industri. Konkurransen om å tiltrekke både utenlandske og norske reisende øker. Sistnevnte kategori står for over 80 prosent av omsetningen i Norge. Også konferansemarkedet, som utgjør en betydelig andel av den totale reiselivsomsetningen, opplever stadig hardere internasjonal konkurranse. Norsk reiseliv har hatt en lavere vekst enn reiselivet internasjonalt (inklusive våre naboland) siden 1990-tallet. Næringene domineres av mange små bedrifter og noen få store. Svært mange sliter i dag med lav lønnsomhet. Hyppige konkurser og utrygge arbeidsplasser er konsekvensen av dette. I dag sysselsetter reiselivsnæringene 1 ca ansatte (6,5 prosent av total sysselsetting) og omsetter for godt over 60 milliarder kroner i året. Verdiskapingen utgjør dermed isolert sett 3,4 prosent av BNP (SSB, 2004-tall). Ringvirkningene for lokalsamfunn rundt om i landet gjør reiseliv til en hjørnestein i norsk landbasert økonomi. NHO lanserer her en ny strategi på vegne av de bedriftene 2 som har sin virksomhet innen reiseliv. Ambisjonen som legges til grunn for denne strategien er stor; reiselivsnæringene skal realisere en verdiskapingsvekst mot 2010 med minst 6 prosent hvert år i gjennomsnitt. Strategien omfatter både de grep næringene selv må ta, forslag til nødvendige endringer på myndighetssiden og forslag til tiltak som næringene og myndighetene bør gjennomføre i fellesskap. Fem strategier som skal bidra til økt verdiskaping: Samarbeidsstrategien beskriver hvordan både næringene og myndighetenes innsats kan bidra til mindre fragmentering og en mer helhetlig politikk. Reiselivsnæringene selv har en viktig oppgave i å koordinere og samarbeide om alt fra innspill overfor politikere til utvikling og markedsføring av helhetlige reiselivsprodukter. For myndighetene mener NHO at koordinering og helhetlig tenkning bør innebære en ny organisering av reiselivspolitikken. Markedsføringsstrategien beskriver hvordan næringsliv og myndigheter best skal bruke sine ressurser for å øke turiststrømmen inn til Norge. Ressurs- og infrastrukturstrategien handler om hvordan vi best mulig kan bringe flere turister til Norge, rundt i Norge 1 Reiselivsnæringene består i SSBs statistikk av hotell og overnatting, restaurant og bespising, reisebyråer og formidling, fly, transport på land, transport til sjøs, underholdning og kultur, sport og fritid. 2 NHO-bedrifter innen reiseliv og persontransport (båt, buss og fly). Disse bedriftene sysselsetter ca

3 02/03 og hvilke faktorer som er grunnleggende for å utvikle et bedre reiselivsprodukt. Skatte- og avgiftsstrategien handler om hva vi mener skal til for å gjøre reiselivsnæringene konkurransedyktige på det internasjonale og nasjonale markedet, og hva som skal til for å fremme økt satsing på reiseliv i næringslivet. Kompetanse- og FoU-strategien skisserer hvordan næringenes konkurranseevne kan bedres gjennom et kunnskapsløft. Som i andre konkurranseutsatte næringer i landet har reiselivet til syvende og sist bare én vei å gå for å overleve i en stadig hardere global konkurranse: øke kunnskapsinnholdet i produktene. For å synliggjøre mulighetene og forutsetningene trekker vi frem to konkrete eksempler: destinasjonene Trysil og Svolvær. Her forteller vi historien om reiselivet som katalysator for økonomisk vekst for to lokalsamfunn. Gjør vi de riktige grepene, vil det i 2010 finnes et antall slike eksempler som sammen har løftet reiselivets bidrag til fastlands-bnp på en måte som vil vekke oppsikt både hjemme og ute. Næringslivets Hovedorganisasjon Erling Øverland President

4 Samarbeidsstrategien Samarbeidsstrategien skal samordne og organisere myndighetene og næringslivets innsats for å utvikle et internasjonalt konkurransedyktig norsk reiselivsprodukt. Ambisjonen er å samle både myndigheter og næringsliv om felles mål, og etablere nye, handlingskraftige samarbeidsformer som kan løfte Norge som destinasjon. Dette krever helhetlig tenkning og grep på tvers av tradisjonelle departementsstrukturer like mye som det krever økt samarbeid og ansvar i reiselivsnæringene. Her skal vi være i 2010: Reiselivsnæringene har felles mål og står samlet bak entydige politiske budskap. Det er utviklet spilleregler om ansvar og oppgavefordeling mellom myndighetene og reiselivsnæringene. Reiselivsnæringene har etablert nye samarbeidsformer og er godt koordinert på tvers av organisasjoner. Næringene er preget av profesjonell og kunnskapsbasert ledelse, og tenker i større grad industrielt. Næringene er preget av arbeidsglede, godt partssamarbeid og gode resultater. Myndighetene er samordnet i reiselivspolitikken, og tiltak er koordinert mellom departementer og etater. Reiselivsnæringene er blant verdens raskest voksende næringer og vokser gjennomsnittlig med mellom 3 og 4 prosent per år.

5 04/05 Tiltak: ReiselivsNæringene Foreta nødvendige rolleavklaringer knyttet til koordinering og samarbeid innenfor reiselivsnæringene. Skap forståelse for at reiselivets interesser må ivaretas på sentrale politikkområder som samferdsel. Koordiner innspill og lobbyarbeid med statsbudsjettet der NHO og landsforeningene samarbeider om felles reiselivspolitiske tiltak. Samarbeid om å lage «pakker» der hele kjeden i opplevelsen inngår. Flere ledere fra reiselivsnæringene må fronte og engasjere seg i næringenes organisasjoner. Ha en bevisst og inkluderende ordbruk der reiselivsnæringene omtales samlet, slik at vi unngår en fragmentert egenbeskrivelse. Samarbeid med andre næringer (for eksempel landbruket og næringsmiddelindustrien) for å sikre økt satsing på lokal mat og kultur. Myndighetene Nærings- og handelsdepartementet må samordne og koordinere tiltak mellom de forskjellige departementene og underliggende etater, og må ha nødvendige ressurser til å kunne ivareta denne oppgaven. Foreta kontinuerlig evaluering av tiltak og fjern eller forny de som ikke fungerer. Myndighetene og reiselivsnæringene i samarbeid Iverksett samarbeidsprosjekt og opprett klynger/nettverk for å globalisere norsk reiseliv gjerne etter modell av vellykket norsk eksportindustri. Samarbeid med myndighetene om en offensiv satsing på Norges omdømme. Norske flyselskap bidrar i dag med 3,6 milliarder til finansiering av det landsdekkende flyplassnettet gjennom flyplassavgiften.

6 Ressurs- og infrastrukturstrategien Ressurs- og infrastrukturstrategien handler om hvordan vi best mulig kan bringe flere turister til Norge, rundt i Norge og hvilke faktorer som er grunnleggende for å utvikle et bedre reiselivsprodukt. Ambisjonen er at turister som besøker Norge skal oppleve turen som opplevelsesrik, behagelig og effektiv. Skal dette oppnås, må reiselivets behov ivaretas også i samferdselspolitikken. Ren og spektakulær natur, et levende kulturlandskap og tilgjengeligheten til dette er reiselivets viktigste ressurs. Utfordringen er å forvalte naturen i balanse og i samarbeid med andre næringer. Slik vil også den samlede verdiskapingen bli størst. Her skal vi være i 2010: Reiselivets viktigste ressursgrunnlag, ren natur og et levende kulturlandskap, er ivaretatt på en bærekraftig måte. Norge har et landsdekkende og effektivt transporttilbud innen kollektivtransport og luftfart. Samferdselspolitikken ivaretar reiselivets behov knyttet til prioriteringer, investeringer og vedlikehold av veier, havner, jernbane, lufthavner, løyper, sykkelstier og annen infrastruktur. Reiselivsnæringene er sentrale høringsparter i reguleringsspørsmål som innebærer store/uopprettelige miljøinngrep. Satsingen på nasjonale turistveier er videreført, og infrastruktur som sikrer fremkommelighet og tilgjengelighet er ivaretatt i områder hvor reiselivet har naturgitte forutsetninger. Næringenes rammebetingelser er på et europeisk konkurransedyktig nivå. De store aktørene tar et særskilt ansvar for å øke antall turister i Norge, i samarbeid med myndigheter og øvrig reiseliv. Turbilnæringen i Norge består av 370 bedrifter med til sammen årsverk. Årlig omsetning er på nær én milliard kroner. 8 Norske flyselskaper er aktive i tilretteleggingen for turisme i Norge gjennom markedsføring, prising, rutestruktur og frekvenser samt samarbeidsprosjekter med øvrige reiselivsaktører.

7 06/07 Tiltak: ReiselivsNæringene Koordiner næringslivets interesser i miljøspørsmål. Reiselivsnæringene må balansere næringsutøvelse og ivaretakelse av natur og miljø, slik at næringenes ressursutnyttelse er bærekraftig. Næringenes aktører må engasjere seg for å ivareta reiselivets interesser i saker som gjelder naturinngrep og utnyttelse av naturressurser. Myndighetene Gjeninnfør et todelt finansieringssystem for lufthavnene der staten finansierer de ulønnsomme regionale lufthavnene. Myndighetene og reiselivsnæringene i samarbeid Etabler virkemidler og samarbeid til å forebygge og stanse gjengroingen av kulturlandskapet. Bruk næringene som premissgivere i spørsmål som påvirker reiselivsproduktet, for eksempel ved kraftutbygginger og andre naturinngrep. Rett søkelyset mot utviklingen av persontransporttilbudet som basis for næringsutviklingen i samfunnet. Ikke innfør særnorske og sterkt fordyrende krav til sikkerhetssoner rundt flyplassene. Trapp opp arbeidet med å utvikle Nasjonale Turistveger. Tilrettelegg for næringsutvikling i tilknytning til turistveistrekningene. Offentlig kjøp av transporttjenester samordnes på tvers av de ulike transportformene til beste for de reisende. Både lønnsomhetsmarginen og avkastningen på sysselsatt kapital for reiselivsnæringene er i gjennomsnitt svært lav; begge ligger på rundt 1 prosent i et godt år (2004).

8

9 08/09 Svolvær fra Lofotfiske til hvalsafari Når du går i land i Svolvær Lofotens hovedstad er det som å komme til et levende museum, hvor de enorme fjellene og fiskefartøyene spiller hovedrollen. Ekte gjestfrihet og en varm atmosfære kjennetegner disse værharde fiskerisamfunnene i Lofoten. Derfor kommer det årlig turister hit. «I Lofoten tjenes det minst like mye på de som ser på fiskerne, som på fiskerne selv.» Sparebanken Nord-Norges konjunkturbarometer Mange av de som kommer til denne spektakulære øygruppen overnatter i Svolvær. Vågan kommune, hvor Svolvær ligger, har 80 prosent av gjestedøgnene i Lofoten. De fleste av disse er nordmenn på sommerferie, men stadig flere kommer langveis fra. For eksempel til VM i skreifiske i mars; ivrige fiskere fra blant annet Moskva og Dubai deltok i år! Det er særlig den aktivitetsbaserte turismen som vokser. Folk vil ikke bare se urørt natur, men oppleve noe spennende. Fra Svolvær kan man rafte med gummibåt til sjøs eller jakte på de riktig store fiskene i dypet. Fakta Lofoten har innbyggere, Vågan kommune har , byen Svolvær har Ringvirkninger av reiselivet i Lofoten er beregnet av TØI, og det viser at mennesker har sitt daglige virke direkte eller indirekte knyttet til reiseliv. Når vi tar hensyn til at Vågan står for 80 prosent av gjestedøgnene, betyr dette at reiselivet skaper en stor andel av arbeidsplassene i Vågan. Dette innebærer en verdiskaping på nesten 800 millioner kroner for Lofoten, og ca. 600 millioner for Vågan. De fleste turister i Lofoten kommer med bil og buss. Om lag 80 prosent av turistene er på rundreise. Lofoten fungerer dermed for mange som en del av et nordnorsk reiselivsprodukt. Kortbaneflyplass med sju daglige avganger til Bodø, hurtigruteanløp, hurtigbåt til Narvik og Bodø, fergeforbindelse til Hamarøy og Vesterålen. Hurtigruta frakter turister og fly turister til og fra Lofoten.

10 Markedsføringsstrategien Markedsføringsstrategien handler om hvordan vi kan styrke markedsføringen av Norge som destinasjon, og hvordan myndigheter og næringsliv best skal bruke sine ressurser for å øke turiststrømmen inn til Norge. Ambisjonen er å sette Norge i en lederposisjon innen internasjonal turistmarkedsføring, og presentere Norge på den måten som vil lokke flest. For å oppnå dette, kreves det i tillegg til en kraftig økning i offentlige bevilgninger også handlekraft i reiselivsnæringene selv. En klar profil krever spydspisser og samordnede tiltak, der både små og og store reiselivsaktører er med. Den norske turistmarkedsføringen må kjennes ved sin kvalitet, men også ved sin målrettethet. Her skal vi være i 2010: Norge er et kjent og foretrukket reisemål. Turistmarkedsføringen satser på naturgitte fordeler som etterspørres i det internasjonale markedet, som natur, kulturlandskap og opplevelser. Norge har etablert et enhetlig omdømme internasjonalt. Markedsføringen av Norge er effektiv og preget av faglighet, kontinuitet og langsiktighet. Koordinering og samarbeid skjer på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå og mellom reiselivsnæringene og det offentlige. Det er etablert sterke regionale markedssamarbeids- eller destinasjonsselskaper. Norge er etablert som reisemål også i kortferiemarkedet. Reisemålet Norge står sterkt i det norske forretnings- og nyttemarkedet. Høye investeringer og lav kapasitetsutnyttelse gjør næringene sårbare; belegget på norske hoteller lå på 52 prosent i gjennomsnitt i 2005.

11 10/11 Tiltak: ReiselivsNæringene Etabler sterkere og flere nettverk og strategisk samarbeid for utvikling og markedsføring av reiselivsprodukter. Videreutvikle eksisterende attraksjoner innenfor bestemte geografiske områder for å bygge opp attraktive destinasjoner som fremtidige «lokomotiver». Prioriter hoveddestinasjoner og markedsfør dem som tematurer, kulturturisme, korte ferier, by- og kulturferier. Utvikle produkter som gir utvidet sesong for eksisterende produkter. Myndighetene og reiselivsnæringene i samarbeid Lag en omforent, langsiktig og effektiv internasjonal investeringsplan for markedsføring av Norge der de kommersielle aktørene legger premissene sammen med myndighetene/innovasjon Norge og de største næringsorganisasjonene. Etabler samarbeid mellom reiselivsnæringene og øvrig aktuelt næringsliv om utvikling, markedsføring og salg av helhetlige produktpakker. Utarbeid kravspesifikasjoner til aktørene og inngå avtaler. Velg ut produkter og aktører en skal samarbeide med, som forsterker eget produkt og som etterspørres av markedet. Myndighetene Øk bevilgning til markedsføringen av Norge i utlandet, både gjennom Innovasjon Norges turistmarkedsføring og Utenriksdepartementets omdømmearbeid. Etabler samarbeidsfora og dialog mellom Innovasjon Norge og reiselivsaktørene som sikrer en koordinert og konsistent markedsføring av Norge. Øremerk statlige markedsføringsmidler for å fremme Norge som vertsland for arrangementer på det internasjonale kongressmarkedet. Det ble foretatt over 26 millioner overnattinger på norske hoteller, campingplasser og utleiehytter i 2005.

12 Samarbeidet Trysil til ett rike Etter ti år med eventyrlig vekst opplevde Trysil plutselig svikt i turistflommen. Utviklingen av felles strategi samlet turistnæringen til ny og målrettet fellesinnsats for Trysil som reisemål. Trysil fra skogbruk til ferie og fritid Trysil er historien om bygda som gikk fra å leve av skog til å leve av ferie- og fritidstilbud. Med rasjonaliseringen av skog- og jordbruk måtte man søke nye inntektskilder. Dermed startet en storstilt satsing på hyttebygging og utbygging av alpinanlegg. I 1971 gikk de 23 grunneierne i Trysilfjellet sammen og dannet Trysil Utmarkslag. Samarbeidet mellom grunneierne gjorde at bygda raskt utviklet et helhetlig tilbud og ikke bare et knippe hoteller og hyttegrender som hver drev med sitt. Trysil er i dag Norges største vintersportssted. I sesongen 2002/2003 passerte Trysil Holmenkollen som Norges mest besøkte turistattraksjon og ligger nå på besøkende i vintersesongen. Trysil er et godt eksempel på et reisemål som har lykkes fordi lokale aktører har klart å samarbeide. Den reiselivsrelaterte omsetningen i Trysil er i dag på godt over 1 milliard kroner. Nesten hele Trysils næringsliv er direkte eller indirekte positivt påvirket av reiselivet. De to samarbeidskonstellasjonene i Trysil Trysilfjellet BA er et selskap som samler flere av de mest sentrale grunneierne og reiselivsbedriftene i området. Trysilfjellet BAs oppgave er å tilrettelegge for videre utbygging i Trysilfjellet, i tillegg til drift av alpinanlegget og booking. Trysilfjellet BA ble i mai 2005 kjøpt av det svenskeide konsernet Skistar. Trysil Ferie og Fritid AS (TFF) er destinasjonsselskapet, etablert i TFFs hovedoppgaver er markedsføring og produkt- og destinasjonsutvikling, i nært samarbeid med Trysilfjellet BA. Dette inkluderer drift av Trysil Turistkontor. Selskapet har 140 medlemmer fra et bredt spekter av næringer fra rørleggere, frisører, revisor, byggebransjen og dagligvarebutikker. Disse medlemmene inngår treårige kontrakter med destinasjonsselskapet og bidrar finansielt ut fra grad av reiselivsavhengighet, basert på en andel av omsetningen. Denne fellesfinansieringen bidrar til å gi TFF mulighet til å rette innsatsen inn mot langsiktige utviklingsoppgaver. De fleste kommer til Trysil med buss og bil. Men Trysilfjellet tar imot turister fra hele Europa som benytter både fly og ferge. Faktisk viser Avinors undersøkelse om utenlandske flypassasjerer (turist- og forretningsreisende) til Norge at Trysil har blitt åttende største reisemål totalt i Norge. Color Line har betydelig trafikk av skiturister til Trysil fra Danmark og Tyskland.

13 Mill kr HEISKORTOMSETNING Trysil Hemsedal Hafjell Geilo Oppdal Norefjell Tryvann Hovden Sesong Hemsedals heiskortomsetning sist vinter er et estimat TRYSILS MARKEDER Eksport 72% Norge 28% Danmark 39% Sverige 23% Eksport 72% Andre land 10% Trysil har en unik posisjon på eksportmarkedet

14 Skatte- og avgiftsstrategien Skatte- og avgiftsstrategien skal gjøre reiselivsnæringene konkurransedyktige på det internasjonale og nasjonale markedet, og initiere økt satsing på reiseliv i næringslivet. Ambisjonen er å sette norsk reiseliv i stand til å møte en stadig sterkere konkurranse fra utenlandske aktører på pris, kvalitet og kapasitet. Høyt kostnadsnivå i kombinasjon med særnorske avgifter og høy kronekurs svekker reiselivets konkurranseevne. Skal norsk reiseliv kunne utvikle seg, krever det rammebetingelser som ikke er dårligere enn for næringslivet for øvrig. Det er derfor nødvendig at dagens regelverk gjennomgås og legges på et konkurransedyktig og forutsigbart nivå. Her skal vi være i 2010: Reiselivsnæringene har forutsigbare og stabile rammevilkår som ligger på et europeisk konkurransedyktig nivå. Skatte- og avgiftspolitikken tar hensyn til reiselivet som en internasjonalt konkurranseutsatt næring. Det er ikke innført statlige særavgifter på private aktørers virksomhet for å ivareta generelle samfunnspolitiske forpliktelser, jf. forslaget fra 2006 om avgift/solidaritetsskatt på flybilletter for å bekjempe internasjonal fattigdom. 2,9 millioner ferie- og fritidsankomster til Norge i 2005, utgjør bare 0,4 prosent av alle turistankomster på verdensbasis.

15 14/15 Tiltak: Myndighetene Innfør et forenklet, forutsigbart og konkurransedyktig regelverk knyttet til mat, alkohol, m.m. Harmoniser norske alkoholavgifter med avgiftsnivået i andre nordiske land. Endre regelverket, slik at tildelte skjenkebevillinger automatisk fornyes med mindre de misligholdes. Reduser reisemomsen til opprinnelig lav sats, det vil si fra 8 prosentpoeng til 6 prosentpoeng. Fjern differensiering av momssatsen på mat som inntas på serveringssteder og på mat som selges som «take away». Arbeid for å gjeninnføre en ordning med differensiert arbeidsgiveravgift i distriktene. Gi bedriftene varige lettelser i elavgiften mot at de inngår forpliktelser i form av avtaler om energieffektivisering. Legg Avinors luftfartsavgifter på et konkurransedyktig nivå. Effektiviser regelverket om kabotasjetrafikken. Fjern skatt på arbeidende kapital (formuesskatt) og arveavgift ved generasjonsskifte. Nordmenn står fortsatt for hele 80 prosent av solgte gjestedøgn i Norge.

16 Kompetanse- og FoU-strategien Kompetanse- og FoU-strategien skal gi Norge et verktøy for å heve kompetanse og næringsutvikling i reiselivet. Ambisjonen er å gjøre norsk reiseliv mer profesjonelt. Kvalitet og seriøsitet må kjennetegne det norske reiselivsproduktet, og dette forutsetter målrettet satsing på kompetanse og FoU. FoU- og kompetansearbeidet har i dag altfor liten plass i reiselivet. Skal det ta seg opp, kreves det bedre kunnskap om næringene for å treffe de riktige beslutningene. Her skal vi være i 2010: Reiselivsnæringene er profesjonelle og har økt sin lønnsomhet. Det er stor bevissthet om viktigheten av høy etisk standard, seriøsitet og godt omdømme. Reiselivsnæringene er etablerte som solide kunnskapsbedrifter. Opplevelsesøkonomien er etablert som en av Norges viktigste næringer. Myndighetene har etablert en kunnskapsbase med økonomiske opplysninger på linje med andre industrier i Norge. Satsingen på kompetanse og medarbeiderutvikling er økt. Det er stor grad av kompetanseoverføring innad i reiselivsnæringene. Det føres en FoU-politikk hvor tiltak og virkemidler treffer reiselivsnæringenes behov. Utenlandske cruisepassasjerer la igjen over 600 millioner i norske havner i fjor. Totalt genererer cruisetrafikken trolig over milliarden i norske havner.

17 16/17 Tiltak: ReiselivsNæringene Etabler kontinuerlig erfaringsoverføring og kunnskapsformidling fra bransjen til myndighetene om reiselivsnæringene. Vær aktive som opplæringsbedrifter gjennom ansettelse og oppfølging av lærlinger og trainees. Bruk opplæringstiltak som praksiskandidatordningen og etterog videreutdanning, som for eksempel påbyggingskurs for faglærte og grunnopplæring for ufaglærte medarbeidere. Øk bedriftenes og destinasjonsselskapenes kompetanse om utviklingen i aktuelle markeder. Kartlegg kontinuerlig reiselivets ringvirkninger for et utvalg lokalsamfunn/destinasjoner. Kartlegg tilgangen på arbeidskraft i ulike deler av reiselivsnæringene, og sett om nødvendig inn tiltak for å sikre tilgangen til kvalifisert arbeidskraft. Myndighetene og reiselivsnæringene i samarbeid Opprett et felles dokumentasjonssenter for myndighetene og reiselivsnæringene. Bygg opp sterke utdanningstilbud i fagog kompetanseområder som er etterspurt i reiselivsnæringene også på universitets- og høyskolenivå. Bygge opp opplæringstiltak som praksiskandidatordningen og bygg opp gode etterog videreutdanningstilbud, for eksempel ettårig fagskoletilbud, for ansatte i næringene. Videreutvikle mastergradsstudier i reiseliv og arbeide for å gjøre disse mer attraktive. Nordmenns forbruk på utenlandsferie er 50 prosent høyere enn utlendingers forbruk i Norge.

18 Sagt om norsk reiseliv «Norge har i dag ingen posisjon som formidler et attraktivt særpreg i forhold til konkurrentene.» Innovasjon Norge «Norsk turisme har vært preget av nessekonger med nedtrukne nisseluer i 100 år.» Petter A. Stordalen, konsernsjef, Choice Hotels Scandinavia ASA «I år 2000 rykket turistnæringen opp som verdens fremste forretningsvirksomhet målt i omsetningstall. Norge har verken bidratt til eller nytt godt av denne veksten, til tross for de fantastiske forutsetningene naturen har gitt oss.» Åse Klevland, adm.dir., Rikskonsertene «It s no surprise that Norway s fjords lead the top-scoring destinations, thanks to a combination of luck and wise stewardship» Reisemagasinet Lonely Planet omtaler Hurtigruta som verdens vakreste sjøreise «The Geirangerfjord and Nærøyfjord now enjoy the same recognition as The Great Wall of China and The Pyramids of Egypt.» FN setter norske fjorder på listen over «verdensarven» (World Heritage) «Regjeringen vil styrke den internasjonale markedsføringen av Norge som reiselivsmål, blant annet ved å øke midlene til informasjon om Norge i utlandet.» Soria Moria-erklæringen «Norge er skapt for luftfart. Luftfart gjør det mulig å ta hele landet i bruk.» Jan Mannerud, SAS «Hurtigrutens ambisjon er å styrke sin posisjon som spydspiss i norsk reiseliv og binde sammen Bergen, fjordene, Lofoten og Nordkapp.» Henrik Andenæs, konsernsjef, Hurtigruten Group ASA

19 18/19

20 Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon Telefaks Juni 2006 ISBN Foto: Forside, s. 3 og s. 19 Terje Rakke/Nordic Life/Fjord Norge AS, s. 8 Helge Sunde/Samfoto, s. 13 Johannes Haugan/NN/Samfoto, s. 15 Frithjof Fure/Fjord Norge AS Design: Commando Group Trykk: NOR-Profil

Else Marie Gulseth Fungerende Regiondirektør NHO Reiseliv Vest-Norge

Else Marie Gulseth Fungerende Regiondirektør NHO Reiseliv Vest-Norge Luftspenn eller kabel? Hvorfor er det viktig for reiselivet å unngå de store luftspennene? Er det økonomisk å kreve store luftspenn i bakken eller i sjøen? Else Marie Gulseth Fungerende Regiondirektør

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015 BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE Lampeland 11.nov 2015 Hva er reiseliv? definisjon! Reiseliv: Personers reise og opphold utenfor det geografiske området hvor de vanligvis

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi Sørge for at strategien og de politiske virkemidlene i større grad spisses mot den politisk påvirkbare delen av reiselivsnæringen. En spissing inn mot den konkurranseutsatte turismen fordrer økt politisk

Detaljer

Innsyn & Utsyn. Innsyn og utsyn Ole Warberg President NHO Reiseliv Tromsø september 2013

Innsyn & Utsyn. Innsyn og utsyn Ole Warberg President NHO Reiseliv Tromsø september 2013 Innsyn & Utsyn Innsyn og utsyn Ole Warberg President NHO Reiseliv Tromsø september 2013 Hvem er NHO Reiseliv? NHO Reiseliv er den største arbeidsgiverog næringslivsorganisasjonen for reiselivsnæringen

Detaljer

NHO-Reiseliv Cruise policy

NHO-Reiseliv Cruise policy NHO-Reiseliv Cruise policy Samarbeid - lønnsomhet - bærekraft rapport - cruise og landbasert reiseliv - januar 2010 Voss, 15. april 2010 Lorentz Hjelle Arbeidsgruppe for NHO si cruisesatsing PerEide/Innovasjon

Detaljer

Reiselivsnæringen i Nord-Norge. Anniken Enger, Partner

Reiselivsnæringen i Nord-Norge. Anniken Enger, Partner Reiselivsnæringen i Nord-Norge Anniken Enger, Partner Reiselivsnæringen er en næring..bestående av mange små og store bedrifter fra flere bransjer som har til felles at de lever av mennesker på reise.

Detaljer

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber Verdiskaping i Norge og nordområdene President Paul-Chr. Rieber Dette er NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 19.500 medlemsbedrifter med 494.000 årsverk 3 av 4 bedrifter har færre enn

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Samfunnsregnskap Haplast Technology AS 2006

Samfunnsregnskap Haplast Technology AS 2006 Samfunnsregnskap Haplast Technology AS 2006 SAMFUNNSREGNSKAP Haplast Technology AS Verdiskaping i Haplast Technology AS Direkte import Verdiskaping i IMPORTERT AS Skatter og avgifter finansierer Bidrar

Detaljer

Regional plan for Nordfjella

Regional plan for Nordfjella 1 Regional plan for Nordfjella Tema «Reiseliv» Geilo, 28 08 2012 Ragnhild Kvernberg RePlan as / Hallingdal Reiseliv as 2 RePlan as daglig leder/eier Destinasjons-og områdeutvikling Reiselivsplaner/strategier

Detaljer

Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping

Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping Statssekretær Oluf Ulseth (H) Trondheim, 10. oktober 2003 En helhetlig politikk for verdiskaping Det viktigste bidraget til økt konkurranseevne

Detaljer

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk Reiseliv Først mot fremtiden Reiseliv og landbruk Om meg: Bente Bjerknes Teamleder for næringsutvikling Reiselivsfaglig bakgrunn Lang fartstid i fylkeskommunen Reiseliv - definisjoner Reiseliv: Personers

Detaljer

Dette er distriktenes kollektivtrafikk

Dette er distriktenes kollektivtrafikk 25. Oktober 2017 Vi er Norges eldste flyselskap Vi har mer enn 420 daglige avganger Hvert andre minutt letter eller lander et Widerøe-fly Dette er distriktenes kollektivtrafikk Kort om Widerøe Nordens

Detaljer

FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014

FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014 FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014 twitter: @danielskjeldam instagram: danielskjeldam 15. september 2014 Daniel Skjeldam Konsernsjef ET LØNNSOMT REISELIV Global og lokal - i salg og opplevelser 3,3 milliarder

Detaljer

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger. - Kulturbyen Bergen, 24. april 2012 Ole Warberg, reiselivsdirektør Bergen Reiselivslag Bergen Reiselivslag er Bergen

Detaljer

Næringspolitikk i nordisk sammenheng

Næringspolitikk i nordisk sammenheng Næringspolitikk i nordisk sammenheng 2 NÆRINGSPOLITIKK I NORDISK SAMMENHENG NÆRINGSPOLITIKK I NORDISK SAMMENHENG 3 Alle prognoser tyder på at tjenestesektoren vil fortsette å vokse i årene som kommer,

Detaljer

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen Trøndelag Reiseliv as Reiselivssjef May Britt Hansen Oppdrag fra reiselivsstrategien I 2020 skape større % vis vekst hos reiselivsnæringa enn resten av landet. Målt i gjestedøgn og omsetning Forretningsidé:

Detaljer

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy)

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) SAK 22/15 Til: Fra: Follorådet Rådmannskollegiet/sekretariatet SAKSFREMLEGG Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) Forslag til innstilling: 1. Follorådet er

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Kristian B. Jørgensen Administrerende direktør Fjord Norge AS Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Fjord Norge AS hvem er vi? NCE Tourism - Fjord Norway Hva

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 66/14 14/506 HØRINGSUTTALELSE FREMTIDENS FINNMARK RUP 2014-2023

Detaljer

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040 Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Stiftet april 2009, i drift 1. januar 2010 19 ansatte Administrasjon: 2 Nordland: 6

Detaljer

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE M E N O N - R A P P O R T N R. 5 3 / 2 0 1 6 Av Sveinung Fjose, Siri Voll Dombu og Endre Kildal Iversen RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE VIRKNING PÅ OMSETNING Oppsummering

Detaljer

framtidens løsninger Norsk Industris 10 krav for stortingsperioden 2013-2017

framtidens løsninger Norsk Industris 10 krav for stortingsperioden 2013-2017 framtidens løsninger Norsk Industris 10 krav for stortingsperioden 2013-2017 Norsk Industri opplever at det store flertall av norske politikere, nær sagt uansett partitilhørighet, forstår industriens betydning

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Strategi. Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv

Strategi. Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv Strategi Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv 2008-2011 Bakgrunn... 4 Hovedmål: Bedre samarbeid mellom fiskeri- og havbruksnæringen og reiselivsnæringen... 4 Handlinger... 4

Detaljer

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015 SPV ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE v/ove Hoddevik Førde, 20.11.2015 AGENDA Litt om Sparebanken Vest Fakta reiselivsnæringen Verdiskaping i reiselivsnæringen Oljepris og kronekurs

Detaljer

Organisering. Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge. 70 organisering

Organisering. Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge. 70 organisering Organisering Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge 70 organisering 8 Regjeringens mål er å bedre koordineringen av den offentlige innsatsen på reiseliv og styrke samarbeidet med og i reiselivsnæringen.

Detaljer

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen Byrådssak 422/16 Cruisestrategi 2016-2020 for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen 2017-2020 ESDR ESARK-1134-201601452-104 Hva saken gjelder: har nylig lagt frem «Cruisestrategi for Bergen

Detaljer

Kartlegging av besøkstrafikkens betydning i Best of the Arctic - regionen

Kartlegging av besøkstrafikkens betydning i Best of the Arctic - regionen Kartlegging av besøkstrafikkens betydning i Best of the Arctic - regionen Utarbeidet av Senior rådgiver Gunnar Nilssen NHO Reiseliv Nord-Norge etter oppdrag fra Best of the Arctic Versjon per 21102010

Detaljer

Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI

Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI Reiseliv er kanskje ikkje for alle det kommer an på kva du mener Georg Kamfjord

Detaljer

Destinasjon Norge. Regjeringens reiselivsstrategi, strukturprosjektet 13.02.2013. Nærings- og handelsdepartementet

Destinasjon Norge. Regjeringens reiselivsstrategi, strukturprosjektet 13.02.2013. Nærings- og handelsdepartementet Destinasjon Norge Regjeringens reiselivsstrategi, strukturprosjektet 13.02.2013 Reiseliv er en av fem satsingssektorer Energi Maritim Miljøteknologi Marin Reiseliv Reiseliv skaper store verdier Reiselivsnæringen

Detaljer

Allemannsretten en ressurs og et ansvar

Allemannsretten en ressurs og et ansvar Allemannsretten en ressurs og et ansvar v/ Knut Almquist Adm.dir. NHO Reiseliv Foredrag på Konferanse om allemannsrettens og friluftslivets framtid 26. og 27. november 2007 arrangert av FRIFO NHO Reiseliv

Detaljer

FRA: Prosjekt Fishspot (regionalt prosjekt for utvikling av fisketurisme)

FRA: Prosjekt Fishspot (regionalt prosjekt for utvikling av fisketurisme) HØRINGSUTTALELSE TOLGA KRAFTVERK FRA: Prosjekt Fishspot (regionalt prosjekt for utvikling av fisketurisme) TIL: NVE Prosjekt Fishspot har arbeidet med tilrettelegging og utvikling av sportsfiske i Østerdalen

Detaljer

Reisemålsselskapene i Norge

Reisemålsselskapene i Norge Reisemålsselskapene i Norge Foto: Jo Michael Bakgrunn Organiseringen av det etablerte reiseliv er en debatt med lang fartstid Reiselivsmilliarden - NHD Hvor mye offentlige midler brukes til reiseliv? Ny

Detaljer

Destinasjon Norge Regjeringens reiselivsstrategi Prosjektleder NHD, Eigil Rian Oktober 2012

Destinasjon Norge Regjeringens reiselivsstrategi Prosjektleder NHD, Eigil Rian Oktober 2012 Destinasjon Norge Regjeringens reiselivsstrategi Prosjektleder NHD, Eigil Rian Oktober 2012 Energi Destinasjon Norge Reiseliv er en av fem satsingssektorer Maritim Marin Miljøteknologi Reiseliv Destinasjon

Detaljer

En fremtidsrettet næringspolitikk

En fremtidsrettet næringspolitikk En fremtidsrettet næringspolitikk Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Forsvarets høyskole, 23. februar 2004 Et godt utgangspunkt Høyt utdannet arbeidskraft og rimelige eksperter Avansert forskning

Detaljer

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com Hesteturisme 13.03.13 Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com KUNDELØFTE: ENTER THE WORLD OF NATURAL WONDERS IT S A DIFFERENT STORY Northern Nor where? MERKEVARE: FRISK, TIDSRIKTIG TRYGG

Detaljer

Kristian B. Jørgensen Adm. direktør

Kristian B. Jørgensen Adm. direktør Kristian B. Jørgensen Adm. direktør Fra stebarn til gullgutt! Hvordan skal reiselivet bli Vestlandets viktigste fremtidsnæring? 2 VI SKAL VISE VERDEN FJORDENE! FJORDENE Norges viktigste og mest kjente

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 REGIONAL DELPLAN FOR REISELIV I BUSKERUD HØRINGSSVAR FRA SIGDAL KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: Sigdal kommune oversender

Detaljer

Næringspolitikk for vekst og nyskaping

Næringspolitikk for vekst og nyskaping Næringspolitikk for vekst og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth NITOs konsernkonferanse, 30. januar 2004 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker

Detaljer

Et kunnskapsbasert reiseliv. Utfordringer og strategier for næringen Erik W. Jakobsen, partner Menon

Et kunnskapsbasert reiseliv. Utfordringer og strategier for næringen Erik W. Jakobsen, partner Menon Et kunnskapsbasert reiseliv Utfordringer og strategier for næringen Erik W. Jakobsen, partner Menon Hva skal jeg snakke om? 1. Reiselivsnæringen i Møre og Romsdal utvikling siste 10 år 2. Hvordan har norsk

Detaljer

Styremøte i Osloregionen Næringspolitiske utfordringer for Osloregionen v/ Olaf Stene, regiondirektør, NHO Oslo og Akershus

Styremøte i Osloregionen Næringspolitiske utfordringer for Osloregionen v/ Olaf Stene, regiondirektør, NHO Oslo og Akershus Styremøte i Osloregionen 9.12.2008 Næringspolitiske utfordringer for Osloregionen v/ Olaf Stene, regiondirektør, NHO Oslo og Akershus NHO Oslo og Akershus Hvem er vi? Ett av NHOs 15 regionkontorer Ca.

Detaljer

Nasjonale turistveger - spor fra vår tid. Trine Kanter Zerwekh Asfaltdagen 20. januar

Nasjonale turistveger - spor fra vår tid. Trine Kanter Zerwekh Asfaltdagen 20. januar Nasjonale turistveger - spor fra vår tid Trine Kanter Zerwekh Asfaltdagen 20. januar Norge er som skapt for turistattraksjonen Nasjonale turistveger. Naturen er unik med et vegnett på kryss og tvers til

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Behandlet og vedtatt på årsmøte i Foreningen Kystriksveien den 28. april 2015 1 Innholdsfortegnelse Kystriksveisamarbeidet Side 3 Langsiktige samarbeidspartnere

Detaljer

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen AVINORS FØRSTE LUFTFARTSSTRATEGI FOR NORDOMRÅDENE Vil bli rullert hvert 3. år Utarbeidet i god prosess med næringsliv og myndigheter

Detaljer

Setter reiselivet øverst

Setter reiselivet øverst Setter reiselivet øverst Undersøkelse blant ledere i 371 kommuner v/knut Almquist Adm.dir. NHO Reiseliv Kommuneundersøkelsen: Antall gjennomførte intervjuer 600 intervjuer i 371 kommuner Metode for datainnsamling

Detaljer

Organiseringsprosessen for reiselivet i Telemark. Presentasjon høringsnotat

Organiseringsprosessen for reiselivet i Telemark. Presentasjon høringsnotat Organiseringsprosessen for reiselivet i Telemark Presentasjon høringsnotat Samarbeid skal gi vekst Fra dette: Til dette: Antall overnattinger i Telemark (hotell, hytte, camping) + markedsandeler i Norge

Detaljer

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Fra idé til verdi Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: U Lnr.: 1143/17 Arkivsaksnr.: 17/ Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling 2. Søknad om prosjektstøtte

Saksframlegg. Ark.: U Lnr.: 1143/17 Arkivsaksnr.: 17/ Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling 2. Søknad om prosjektstøtte Saksframlegg Ark.: U64 233 Lnr.: 1143/17 Arkivsaksnr.: 17/233-2 Saksbehandler: Jon Sylte GODKJENNING AV HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG REISEMÅLSUTVIKLING - SØKNAD OM TILSKUDD Vedlegg: 1. Handlingsplan for

Detaljer

Hva trenger Norge? Abelias 10 forslag for kunnskapsvekst

Hva trenger Norge? Abelias 10 forslag for kunnskapsvekst Hva trenger Norge? Abelias 10 forslag for kunnskapsvekst Utfordringene Det er en sammenheng mellom forskning og utvikling (FoU) og økonomisk vekst. Land som fornyer næringslivet gjennom FoU og moderniserer

Detaljer

Trysil kommune v/elisabeth Skyrud Trysil,

Trysil kommune v/elisabeth Skyrud Trysil, Trysil kommune v/elisabeth Skyrud Trysil, 270516 Snøskuterleder for fornøyelseskjøring i Trysil Den 16.02.2016 vedtok kommunestyret å utrede en hel rekke punkter før de ønsker å ta stilling til om det

Detaljer

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland DN 25.11.2013 Dette er ikke en tilfeldig historie. 3 Samarbeid og penger over tid til markedsføring Finnmark Reiseliv, Rica Hotels og Innovasjon Norge

Detaljer

Innledning. Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovation Norway. 8 innledning

Innledning. Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovation Norway. 8 innledning Innledning Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovation Norway 8 innledning 1 1.1 Regjeringens visjoner og mål for reiselivspolitikken Målet for regjeringens næringspolitikk er størst mulig verdiskaping i

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. 223 N00 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson MARKEDSSAMARBEIDET FOR ØSTLANDSREGIONEN 2012

Saknr. 12/ Ark.nr. 223 N00 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson MARKEDSSAMARBEIDET FOR ØSTLANDSREGIONEN 2012 Saknr. 12/2076-8 Ark.nr. 223 N00 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Markedssamarbeidet

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Bærekraftig kystturisme i Finnmark. Kristin T. Teien WWF- Norge Kongsfjord Gjestehus, 16.06.06

Bærekraftig kystturisme i Finnmark. Kristin T. Teien WWF- Norge Kongsfjord Gjestehus, 16.06.06 Bærekraftig kystturisme i Finnmark Kristin T. Teien WWF- Norge Kongsfjord Gjestehus, 16.06.06 Hvorfor jobber WWF med turisme? WWF vil bevare natur Turisme kan brukes som et verktøy som: Fremmer og støtter

Detaljer

Naturbasert reiseliv - med fiskebriller

Naturbasert reiseliv - med fiskebriller Naturbasert reiseliv - med fiskebriller Haaken Christensen Fagspesialist naturbasert reiseliv Mosjøen, 4. mars 2016 Trender og utviklingstrekk Laksefisketurisme Hva kan vi bidra med? Trender Foto: Mattias

Detaljer

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Saknr. 14/5014-3 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Norsk Elgfestival 2014 forenlig med Regional plan for

Detaljer

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9.

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. august 2005 Norge og norsk næringsliv har et godt utgangspunkt Verdens

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet Journalpost.: 09/16202 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet 29.06.2009 Reiselivsstrategi for Nordland - opplevelser langs verdens vakreste kyst Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Eldrebølgen og pensjonsutfordringen

Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Slapp av det ordner seg eller gjør det ikke det? Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Spleiselag eller Svarteper? I Norge dobles antallet personer over 65 år fra 625.000

Detaljer

Finansiering av reiselivets fellesgoder

Finansiering av reiselivets fellesgoder Finansiering av reiselivets fellesgoder Hvorfor kan ikke vi gjøre som andre land? Ved prosjektleder for HA 04 Rammebetingelser: Bård Jervan, Mimir AS Foredrag på Konferansen om allemannsrettens og friluftslivets

Detaljer

Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne

Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Tromsø 18. august 2003 Norge er mulighetenes land Høyt utdannet arbeidskraft og relativt rimelige

Detaljer

Er det lagt til rette for eierskifter i Norge? Seminar om eierskifte Bodø 13. januar 2007 Inger Aarvig, NHO

Er det lagt til rette for eierskifter i Norge? Seminar om eierskifte Bodø 13. januar 2007 Inger Aarvig, NHO Er det lagt til rette for eierskifter i Norge? Seminar om eierskifte Bodø 13. januar 2007 Inger Aarvig, NHO NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 17.100 medlemsbedrifter med 450.000 årsverk

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

Opplevelsesturisme. Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen

Opplevelsesturisme. Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen Honne, 5. november 2008 Truls Korsæth Hva er opplevelsesturisme? Ligge på ei strand? Nye en caffe latte på en fortausresturant? Kjøretur i et flott landskap?

Detaljer

Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2009

Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2009 Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2009 grunnlagsdata fra Statistisk sentralbyrå. NHO etterstreber at modellene og utregningsmetodene som er benyttet er korrekte og oppdaterte, men påtar seg ikke ansvar

Detaljer

Aasa Gjestvang Fungerende fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fungerende fylkesrådsleder Saknr. 4703/08 Ark.nr. 223 N00. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim SØKNAD OM TILSKUDD TIL ØSTLANDSPROSJEKTET/OSL 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg

Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg Oss; 40 ansatte / 24 årsverk / 101,5 mill. omsetning / FF + MICE / Utenriksdepartementets

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

Nordnorsk Opplevelseskonferanse

Nordnorsk Opplevelseskonferanse Nordnorsk Opplevelseskonferanse Arne Trengereid, adm direktør 1. november 2011 Sesongutvikling i Nord Krav om sesongforlengelse Viktige utviklingstrekk Status Vinter / Sommer NNRs ambisjoner Markedsmuligheter

Detaljer

Norge som lokaliseringssted for maritim virksomhet. Statssekretær Oluf Ulseth (H) Norges Rederiforbund,

Norge som lokaliseringssted for maritim virksomhet. Statssekretær Oluf Ulseth (H) Norges Rederiforbund, Norge som lokaliseringssted for maritim virksomhet Statssekretær Oluf Ulseth (H) Norges Rederiforbund, 26.11.2003 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og

Detaljer

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder Saknr. 4703/08 Ark.nr. 223 N00. Saksbehandler: Ingrid Lundvall TILSKUDD TIL MARKEDSSAMARBEID FOR ØSTLANDSREGIONEN Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiselivs formål og visjon Helgeland Reiselivs formål: Helgeland Reiseliv skal utvikle og markedsføre Helgeland som et foretrukket reisemål, og

Detaljer

Q1 Bedriftens navn (frivillig):

Q1 Bedriftens navn (frivillig): Q1 Bedriftens navn (frivillig): Besvart: 24 Hoppet over: 12 1 / 32 Q2 Hvilke type bedrift representerer du (flere valg mulig)? Besvart: 36 Hoppet over: 0 1. Overnatting Aktivitet / attraksjon /... Bar

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet. Arbeid og velferd. Statssekretær Christl Kvam (H) Hammerfest 25 april Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet. Arbeid og velferd. Statssekretær Christl Kvam (H) Hammerfest 25 april Arbeids- og sosialdepartementet Arbeids- og sosialdepartementet Arbeid og velferd Statssekretær Christl Kvam (H) Hammerfest 25 april 2017 Flyktninger Lavere oljepris 2 Petroleumsvirksomhet skaper enorme verdier 14,4 % av BNP i 2016,

Detaljer

Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise

Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise Innovasjon Norges 4 arbeidsområder for cruise: Utvikling av salgbare opplevelser på land tilpasset cruiseturister og andre som besøker

Detaljer

Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn. Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015

Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn. Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015 Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015 Tema 1. Reiseliv i endring 2. Norge et bærekraftig reisemål 3. Bærekraftig

Detaljer

- Synergier og utviklingsmuligheter

- Synergier og utviklingsmuligheter Idrett, friluftsliv, attraksjon - reiseliv - Synergier og utviklingsmuligheter Bergen November 2008 Ole Warberg, reiselivsdirektør, Bergen Reiselivslag Reiseliv er et system av ulike bransjer og funksjoner

Detaljer

Opplevelser langs verdens vakreste kyst - ny strategi for reiseliv og opplevelsesnæringene Liv Rask Sørensen, Bodø 26.

Opplevelser langs verdens vakreste kyst - ny strategi for reiseliv og opplevelsesnæringene Liv Rask Sørensen, Bodø 26. Opplevelser langs verdens vakreste kyst - ny strategi for reiseliv og opplevelsesnæringene 2016-2020 Liv Rask Sørensen, Bodø 26. november 2015 Foto: Ernst Furuhatt HVORFOR OPPLEVELSESNÆRINGER? Erfaringene

Detaljer

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelse - experience, adventure 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelsesøkonomi Landbrukssamfunnet via industrisamfunnet til service- og kunnskapssamfunnet.

Detaljer

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Dette er en oppsummering av regionmøtene og hvor de strategisk hovedområdene er vist. Tiltak og handlingsplaner er ikke med, slik de var i møtene. Profil og

Detaljer

Strategisk plan for Fjellregionen

Strategisk plan for Fjellregionen Strategisk plan for Fjellregionen 2017 2021 Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen - 0 - Innledning Rolle- og ansvarsfordeling regionråd og kommuner Regionrådet for Fjellregionen er et samarbeidsorgan

Detaljer

Et kunnskapsbasert Norge

Et kunnskapsbasert Norge Et kunnskapsbasert Norge Bedriftspanel BI, 15. april 2010 Hvordan skape og videreutvikle et kunnskapsbasert, miljørobust og globalt næringsliv Helge Otto Mathisen Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

Elektronisk innhold - for modernisering og nyskaping

Elektronisk innhold - for modernisering og nyskaping Elektronisk innhold - for modernisering og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth (H) Nærings- og handelsdepartementet enorge-konferanse om elektronisk innhold Sentrum Scene, Oslo, 28.10.2003 Norsk IT-politikk

Detaljer

Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte

Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte Saknr. 16/11701-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Profesjonalisering er viktig for å øke verdiskapingen i opplevelsesnæringen.

Detaljer

Økonomiske virkninger av reiseliv i Østfold 2009

Økonomiske virkninger av reiseliv i Østfold 2009 Sammendrag: Forfatter(e): Petter Dybedal og Eivind Farstad Oslo 2010, 42 sider Økonomiske virkninger av reiseliv i 2009 For 2009 er det beregnet at turister handlet varer og tjenester for om lag 2,15 milliarder

Detaljer

Reiseliv er viktig for regional utvikling Kva inneber reiselivsutvikling Kva rolle har kommunane og politisk leiing i prosessen?

Reiseliv er viktig for regional utvikling Kva inneber reiselivsutvikling Kva rolle har kommunane og politisk leiing i prosessen? Reiseliv er viktig for regional utvikling Kva inneber reiselivsutvikling Kva rolle har kommunane og politisk leiing i prosessen? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI Reiseliv er viktig for regional utvikling:

Detaljer

Industristrategi for Nordland

Industristrategi for Nordland Komite for næring Sak 043/13 Industristrategi for Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget har som mål at Nordland skal ha en konkurransedyktig og teknologisk ledende industri basert

Detaljer

FRAMTIDEN FOR HURTIGRUTEN RIKSVEI 1 SAMFERDSELSKONFERANSEN 2011

FRAMTIDEN FOR HURTIGRUTEN RIKSVEI 1 SAMFERDSELSKONFERANSEN 2011 FRAMTIDEN FOR HURTIGRUTEN RIKSVEI 1 SAMFERDSELSKONFERANSEN 2011 Olav Fjell 17. mars 2011 Hurtigruten i fire deler 1. Dagens situasjon 2. Historisk perspektiv 1893-2009 3. Samfunnsaktør og Riksvei nr 1

Detaljer

Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst?

Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst? Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst? Styrke regionenes vekstkraft Lokalt forankrete strategier og tiltak -- Tiltak skal være basert på helhetlig samfunnsanalyse Programmet er initiert av

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge

Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge Arne Trengereid Tromsø 15. september 2015 Totaltrafikken til Nord-Norge utvikler seg positivt +13,5 % +5,8 % +28,4 % +9,1 % Norge +6,2 % 2 2009=100

Detaljer