FYLKESPROGRAM ØSTFOLD FREMSKRITTSPARTI. Fylkesprogram Østfold Fremskrittsparti side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYLKESPROGRAM ØSTFOLD FREMSKRITTSPARTI. Fylkesprogram Østfold Fremskrittsparti side 1"

Transkript

1 FYLKESPROGRAM ØSTFOLD FREMSKRITTSPARTI VEDTATT PÅ FYLKESÅRSMØTET ØSTFOLD FRP 15. FEBRUAR 2003 Fylkesprogram Østfold Fremskrittsparti side 1

2 1. LOKALPOLITISKE PRINSIPPER Ideologisk grunnlag Fremskrittspartiet er et liberalistisk parti. Det bygger på Norges grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. Fremskrittspartiets hovedmål er sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep. Samfunnssyn Det fundamentale i Fremskrittspartiets samfunnssyn er troen på og respekten for det enkelte menneskes egenart og retten til å bestemme over eget liv og økonomi. Enkeltmennesket er den største ressursen i samfunnsutviklingen. Sammen med familien og den private eiendomsretten er enkeltmennesket det grunnleggende i samfunnslivet. Fremskrittspartiet tar sterk avstand fra forskjellsbehandling av mennesker basert på rase, kjønn religion og etnisk opprinnelse. Rettigheter Fremskrittspartiet vil verne om de rettigheter som Grunnloven la opp til, slik som eiendomsrett, næringsfrihet, den personlige frihet og ytringsfrihet. Fremskrittspartiet vil også verne om trosfrihet og retten til å være organisert eller uorganisert. Maktfordeling Fremskrittspartiet vil ha et samfunn med begrenset offentlig makt, slik at individets rettigheter og handlefrihet bevares. Det offentlige skal ikke tilta seg oppgaver som enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner kan løse like godt eller bedre. Fremskrittspartiet tar derfor avstand fra enhver form for totalitær og autoritær statsmakt og ideologier som sikter mot dette, og stiller seg svært kritisk til enhver overføring av myndighet fra borgerne til det offentlige. Når et overordnet forvaltningsnivå pålegger lavere forvaltningsnivåer å gjennomføre nye oppgaver bør det overordnede forvaltningsnivå finansiere disse oppgavene. Demokrati og ansvar Fremskrittspartiets politikk bygger på folkestyre, med desentralisert politisk makt og avgjørelse i folkevalgte organer. Fremskrittspartiet går inn for å lovfeste bindende folkeavstemninger som en del av vårt konstitusjonelle system. Folkevalgte representanter, og offentlig ansatte i ledende stillinger, må i større grad gjøres ansvarlige for sine handlinger. Fremskrittspartiet vil at enhver avgitt stemme ved valg og folkeavstemninger skal telle likt uavhengig av hvor i landet den avgis. Velferdssamfunnet Fremskrittspartiet mener at det er en offentlig oppgave å sikre en minimumslevestandard, men at det ikke er tilstrekkelig ressurser til dette, dersom velferdsgoder også skal deles ut til de mange som ikke trenger dem. Dersom stadig flere velferdsgoder knyttes til arbeidstakerrollen, blir det ikke nok igjen til dem som av forskjellige grunner faller utenfor arbeidsmarkedet. Fylkesprogram Østfold Fremskrittsparti side 2

3 Natur og miljø Det er både et privat og et offentlig ansvar å sikre et godt miljø og en forsvarlig utnyttelse og bruk av landets naturressurser. Fremskrittspartiet vil stimulere til økonomisk vekst på en slik måte at våre grunnleggende ressurser som jord, luft og vann, bevares også for kommende generasjoner. Fremskrittspartiet ser det som et grunnleggende prinsipp at den eller de som forårsaker påviselig skade på miljøet skal stilles økonomisk ansvarlig for skaden. Skatter og avgifter Fremskrittspartiets vil arbeide for et lavest mulig totalt skattetrykk. Skatte og avgiftslovgivningen skal utformes slik at man i størst mulig grad unngår skattemotiverte disposisjoner. Skattesystemet skal være enkelt å etterleve for den enkelte skatteyter. Fellesoppgaver Fremskrittspartiet mener at en del oppgaver må løses av stat og kommune, men slike oppgaver må avgrenses klart. Fremskrittspartiet vil nedlegge fylkeskommunen. Helse, omsorg og sosialstøtte Fremskrittspartiets sosialpolitikk er basert på hjelp til selvhjelp. Syke og pleietrengende mennesker skal ha individuelle juridiske rettigheter til nødvendig medisinsk og annen behandling, samt pensjon finansiert gjennom Folketrygden. Pensjonsytelsene bør være slik at behovet for særytelser bortfaller. Fremskrittspartiet vil stanse utviklingen som går i retning av at offentlig ansatt personell overtar familiens naturlige sosiale funksjoner. Dette gjelder eksempelvis oppdragelse av barn og ungdom og omsorg for eldre og syke. Sosial støtte bør gis til enkeltmennesker og ikke til grupper. Utdanning Barn og ungdom skal ha rett og mulighet til utdanning og opplæring etter evner og anlegg. Den offentlige finansiering skal følge eleven, som står fritt til å søke den undervisningsform som eleven/foresatte foretrekker. Myndighetene skal gi offentlige og private opplæringstilbud likeverdige betingelser. Skolen skal, sammen med hjemmet, bidra til å utvikle barn og ungdoms ansvarsfølelse, pliktfølelse, dannelse og selvtillit. Kvaliteten i den faglige utdanningen må ligge på et høyt internasjonalt nivå. Samferdsel Det offentlige har ansvaret for at landet har en moderne infrastruktur med et godt samferdsels- og kommunikasjonsnett. Utbygging, drift og vedlikehold skal skje gjennom åpne anbud og konkurranse. Nye prosjekter skal oppfylle krav til høyest mulig kost-/nytteeffekt for det samfunn tiltaket skal betjene. Fremskrittspartiet aksepterer ikke bomstasjoner på fra før offentlig finansierte veier. Fylkesprogram Østfold Fremskrittsparti side 3

4 2. ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE Fremskrittspartiet ønsker å avvikle fylkeskommunen, og overføre oppgavene til stat og kommune, samt overføre enkelte oppgaver til private. Det er viktig at fylkeskommunene, så lenge den eksisterer, konsentrerer seg om sine kjerneoppgaver, og sørger for å yte et godt tilbud til fylkets innbyggere på disse områdene. Kjerneoppgaver kan kort oppsummeres til følgende: Videregående skoler Kollektivtrafikk og samferdsel Legge til rette for næringsutvikling i fylket Ivareta ombudsrolle for fylkets innbyggere overfor sykehustjenester Tannhelse, barnevern og rusomsorg Miljøsatsning Fremskrittspartiet ønsker bruk av konkurranseutsetting og offentlig-privat samarbeid (OPS) på alle områder hvor dette er mulig, for å sikre en best mulig tjeneste til en best mulig pris. Konkurranse vil stimulere til fornuftig økonomikontroll, samt at innbyggerne får valgfrihet. Fremskrittspartiet vil påpeke at dagens inntektssystem for kommuner og fylkeskommuner slår spesielt uheldig ut for innbyggerne i Østfold. Vi ønsker å arbeide for et mer rettferdig inntektssystem overfor Stortinget, i tråd med de forslag Fremskrittspartiets Stortingsgruppe har fremmet tidligere, som vil sikre viktige tjenester for innbyggerne i Østfold. Fremskrittspartiet ønsker at fylkeskommunen selger eiendom, aksjer m.v. i stor utstrekning, slik at verdier fylkeskommunen eier kan komme innbyggerne til gode i form av bedre tjenester. Dette også for å frigjøre kapital for å nedbetale lånegjeld. Likeledes ønsker vi å avvikle fylkeskommunal forretningsdrift, da dette ikke er en offentlig oppgave. Fremskrittspartiet ønsker innført parlamentarisk styringsform i Østfold fylkeskommune, slik at man lettere kan ansvarliggjøre politikere for de beslutninger de fatter. Likeledes ønsker vi bruk av folkeavstemninger i fylket i store og viktige saker. Fremskrittspartiet ønsker en sterk kontroll med fylkeskommunens økonomi, og forventer at man etablerer styringssystemer for å ivareta at skattebetalernes penger blir brukt som forventet og til å gi innbyggerne gode tjenester. Øke bruken av konkurranseutsetting Endre dagens inntektssystem slik at innbetalte skatter i Østfold går til tjenestetilbud for innbyggerne i fylket Selge overflødig eiendomsmasse Selge Østfold fylkeskommunes aksjer i Østfold Energi A/S Innføre parlamentarisk styringsform Ta i bruk folkeavstemninger i store og viktige saker Ha sterk økonomikontroll Fylkesprogram Østfold Fremskrittsparti side 4

5 3. OPPLÆRING Fremskrittspartiet ønsker å sette elvene i fokus, og vil at elever skal ha mer innflytelse over sin egen skolehverdag. Likeledes må foreldre også få større innsyn og medbestemmelsesrett. Elevene må selv få mulighet til å velge skole, vurdere den undervisningen som gis, og få undervisningen i samsvar med egne muligheter og forutsetninger. Innføre fritt skolevalg på de videregående skoler Omdanne fylkets videregående skoler til stiftelser, hvor elever og foreldre kan ha flertall i driftsstyret for den enkelte skole Offentliggjøre eksamensresultatene ved den enkelte skole Innføre vurderingssystemer av lærere Videregående skole Ungdom skal ha rett til utdanning og opplæring tilpasset deres evner og anlegg. Alle er enkeltindivider med forskjellig behov og kvaliteter. Skolen skal gi hver enkelt elev forutsetninger for å lære og utvikle seg til selvstendige individer, for deretter å kunne ta ansvar for sin egen livssituasjon. Også elever som er flinkere enn andre må gis muligheter til å bruke sine evner. Fremskrittspartiet mener at videregående opplæring er et fellesgode som skal finansieres av det offentlige. Hvis eleven ikke velger å fortsette på den videregående opplæring etter endt grunnskole, har han eller hun rett til å ta videregående opplæring som voksen. Skolen må få langt større frihet. For å sikre brukerstyring, skal foreldre- og elevrepresentanter ha flertall i styrene. Private og offentlige skoler skal likestilles med hensyn til tilskudd og øvrige betingelser. Fremskrittspartiet vil understreke elevenes selvstendige ansvar for egen læring i den videregående skole. Omorganisere de offentlige skolene, slik at de fristilles til å bli selvstendigeenheter med egne ansvarlige driftsstyrer Styrke lærerrollen og gjøre læreryrket mer attraktivt, blant annet ved å innføre differensierte lærerlønninger basert på lærerens pedagogiske og faglige prestasjoner, i den utstrekning disse er objektive og klart dokumentert At karakterer skal være avgjørende for opptak til videregående skoler Offentliggjøre eksamensresultatene, standpunktkarakterer, drop-out og fraværsprosent ved de enkelte skolene Gi elevene et ernæringsriktig mattilbud på skolen Lærlinger Reform 94 inneholder en større del teori (generell studiekompetanse) enn tidligere. Dette har falt uheldig ut for en del ungdom. Fremskrittspartiet vil at det må legges til rette for at ungdom etter gjennomført grunnkurs kan få opplæring i bedrift (særløp 3 år). Fylkesprogram Østfold Fremskrittsparti side 5

6 Teknisk fagskole Teknisk fagskole skal være et tilbud om videreutdanning til mennesker med yrkespraksis som ønsket å utvide sine kunnskaper innen sitt fagområde. Målet er å oppnå økt kompetanse, større tilfredshet i arbeidet og bedre muligheter til valg av arbeidsområde. Fylkeskommunen skal drive den tekniske fagskole frem til staten overtar driften. Tilføre teknisk fagskole ressurser, slik at utdanningen til enhver tid holdes ajour med den utvikling og de forandringer som skjer i arbeidslivet Voksenopplæring Arbeidsplassen er etter hvert blitt en svært viktig opplæringsarena. Bedriftene må være sitt ansvar bevist og tilby gode muligheter for kurser og etter- og videreutdanning dersom de skal være konkurransedyktige. Etter- og videreutdanningsreformen blir en stor mulighet for å etablere videreutdanning av voksne arbeidstagere på et høyt nivå. Øke samarbeidet mellom næringsliv og skolen Stimulere utviklingen av levedyktige kompetansemiljøer gjennom å stimulere til økt internasjonalisering, forskning og utviklingsarbeid Realkompetanse Fremskrittspartiet mener at i et samfunn der behovet for kompetanse innenfor alle felt stiger, er det viktig at den enkelt får mulighet til å dokumentere den kompetanse de faktisk besitter. Den enkelte får da en godkjent kompetanse som kan benyttes som en del i en videre utdanning. Elevdemokrati Dagens videregående skole må organiseres på en slik at det gjør det mulig for elever med ulike evner, får mulighet til å utnytte og videreutvikle disse. At elevene fritt kan søke seg til den skolen de ønsker Gi elevorganisasjonene talerett i komiteer der saker som berører elevene blir diskutert Orden / oppførsel Fremskrittspartiet legger vekt på elevenes folkeskikk og bidra til å gjenreise elevenes respekt for lærere og medelever. Fremskrittspartiet vil pålegge skolen og elevene et større ansvar for å fjerne mobbing i skolen. Fylkesprogram Østfold Fremskrittsparti side 6

7 4. HELSE OG OMSORG Tannhelsetjenesten Fylkeskommunen har økende problemer med å få besatt stillingene i den offentlige tannhelsetjenesten. Fremskrittspartiet går inn for at større andel av denne tjenesten kjøpes av private gjennom anbud/stykkpris finansiering. Dette vil også være et viktig virkemiddel for å kunne opprettholde tannklinikker i distriktene. Fremskrittspartiet går inn for å opprettholde og videreutvikle samarbeidet med tannlegene i Østfold Tannlegeforening om åpen tannlegevakt i Østfold. Fylkeskommunens ansvar for å bistå kommunene med å skape gode rutiner for daglig munnstell av pasienter i hjemmesykepleie og institusjoner må styrkes og intensiveres. Tilbudet med tannbehandling i narkose for bl.a psykisk utviklingshemmede må bedres. Opprettholde og utvide tannlegevakten rettet mot alle aldersgrupper Bedre tannhelsetilbudet i kommunehelsetjenesten Barnevernet Det er foreldrenes ansvar og plikt å gi barn den trygghet, omsorg og kjærlighet barn trenger for å vokse opp til å bli selvstendige og ansvarsfulle medborgere. Som følge av samfunnsutviklingen har behovet for fylkeskommunale barnevernstiltak økt eksplosivt i de senere år, også i Østfold. Det er stort behov for å gjennomgå saksområdet, både for å forebygge problemer blant barn og unge, sikre hjelp til dem som trenger det, og stoppe kostnadsutviklingen. Det fylkeskommunale barnevernet skal bistå barneverntjenesten i kommunene med plassering av barn utenfor hjemmet, rekruttere og formidle fosterhjem, og sørge for at fosterhjemmene får nødvendig opplæring og generell veiledning. De skal etablere og drive institusjoner eventuelt med tilknyttede spesialisttjenester for omsorg og behandling av barn. Videre skal de inngå avtaler og ha samarbeid med private organisasjoner. Fremskrittspartiet vil satse på at barn og unge får den hjelpen de trenger i samarbeid med hjemkommunen. Hvis det er snakk om plassering i fosterhjem skal barnets nærmeste familie utredes som første alternativ. Sikre hjelp til barn som trenger det Sikre tilfredsstillende fosterhjem fortrinnsvis hos barnets nærmeste familie Familievernet Behandlingskapasiteten i Østfold ligger fortsatt langt under landsgjennomsnittet. Fremskrittspartiet har gått inn for å etablere ny enhet i Fredrikstad og Halden, noe som bedrer situasjonen, men fremdeles er behovet stort. Dette er ett område som partiet mener innbyr til offentlig/privat samarbeid, hvor kirken og frivillige organisasjoner kan være positive bidragsytere. Øke innsatsen i familievernet så Østfold kommer opp på landsgjennomsnitt Fylkesprogram Østfold Fremskrittsparti side 7

8 Ha fullverdig familievernkontorer i Askim, Fredrikstad, Halden, Moss og Sarpsborg Rustjenesten Aktiviteten i rustjenesten er stadig økende som følge av flere sterkt belastede rusmisbrukere. Gjennom kompetanseutvikling kan en økt innsats rettes mot forebyggende arbeid, og behandlingen kan dreies mot dagtilbud (poliklinisk konsultasjon). Fremskrittspartiet vil arbeide for å styrke døgnbasert behandlingstilbud innen rusomsorgen. Fremskrittspartiet vil prioritere ettervern i samarbeid med hjemkommunene, samtidig ønsker vi å styrke det forebyggende arbeidet i form av undervisning i skoler og gjennom informasjon til enkeltpersoner og fylkeskommunens samarbeidspartnere. Styrke det forebyggende rusarbeidet Øke kompetansen i rustjenesten I samarbeid med hjemkommunene styrke ettervernet Folkehelse Gjennom folkehelseprogrammet er Østfold blant de ledende i landet på forebyggende og helsefremmende arbeid. Samfunnet kan spare millioner av kroner i sykehusutgifter gjennom forebyggende arbeid. Dette arbeidet er ingen lovpålagt oppgave, men Fremskrittspartiet ser den samfunnsøkonomiske viktigheten i at arbeidet blir videreført. Det er viktig at staten også tar sitt medansvar for folkehelsearbeidet. Legge press på staten for å få økt innsats på forebyggende helsearbeid Videreføre folkehelsearbeidet i Østfold i samarbeid med kommunene Sykehus Ansvaret for psykiatriske og somatiske sykehus ble i 2002 overført til staten. Fylkeskommunen vil i fremtiden fungere som høringsinstans i forhold til organisatoriske endringer innenfor sykehusvesenet. Fremskrittspartiet i Østfold har i lang tid kjempet for et desentralisert sykehusvesen i fylket, men må innse at det slaget er tapt. Av hensyn til fylkets innbyggere er det nå av stor viktighet at planene om bygging av Østfoldsykehuset på Kalnes i Sarpsborg ikke blir forsinket. Fremskrittspartiet mener fortsatt at det bør opprettholdes/opprettes polikliniske sentre i Askim, Fredrikstad, Halden, Moss og Sarpsborg, som kan ivareta innbyggernes behov for polikliniske konsultasjoner på spesialist nivå. På tilsvarende måte er det viktig å opprettholde de 5 distrikts psykiatriske sentrene. Legge press på staten slik at det nye Østfold sykehuset realiseres som planlagt At det opprettes 5 sentre med dagtilbud (somatisk poliklinikk) Opprettholde 5 distrikts psykiatriske sentre Være talerør for Østfolds befolkning overfor staten slik at fylkets innbyggere sikres sine rettmessige helsetjenester Fylkesprogram Østfold Fremskrittsparti side 8

9 5. SAMFERDSEL Veier Det norske folk betaler inn 40 milliarder i bil- og veiavgifter. 10 milliarder går tilbake til utbygging, drift og vedlikehold av veiene. Østfold alene betaler 6% av de totale veiavgiftene, men får tilbakeført om lag 1%. Fremskrittspartiet har lenge påpekt dette misforholdet og vil arbeide for at veiavgiftene blir øremerket veiformål slik at bomstasjoner blir unødvendige så lenge vi betaler langt mer i avgifter enn det brukes på veiformål. Utlyse veiprosjekter på anbud, slik at private entreprenører kan bygge og drivet veianlegg med offentlig finansiering Arbeide for å fjerne allerede eksisterende bomstasjoner og motarbeide bygging av nye Arbeide for en generell opprustning av veinettet i Østfold Arbeide for at de veiene som staten / fylket overfører til kommunene blir oppgradert til en akseptabel standard før ansvarsoverdragelsen Arbeide for å få tilbakeført midler til veivedlikehold og veitutbygging som står i samsvar med trafikktettheten i fylket. Motorkjøretøyer Fremskrittspartiet tar sterk avstand fra hetsen mot privatbilismen. I et land som Norge er bilen en nødvendighet, og gode veier et velferdstiltak. Motarbeide planlagte bompengeringer rundt byene Styrke trafikksikkerhetsopplæringen for barn og unge Kollektivtransport Kollektivtransporten må i større grad utvikles i tråd med markedets etterspørsel etter disse tjenestene. Ta i bruk rimeligste transportløsninger (for eks. bestillingstaxi) der det er lønnsomt Myke opp, og på sikt fjerne, konsesjonslovgivningen i transportsektoren Redusere behovet for subsidiering ved å utvikle anbudssystemet for rute- og skoleskyss I den grad jernbanen skal utbygges, må det satses på en høyhastighetsbane mot utlandet. Denne må i likhet med en motorvei gå uten om bysentra, både for å få en rett nok linje og for å få plass til stasjoner med tilstrekkelig parkeringskapasitet TT-ordningen Transporttjenesten er et viktig tilbud for bevegelseshemmede i ulike aldersgrupper. Østfold fylkeskommune bruker vesentlig mindre midler på denne ordningen enn i de fleste andre fylker. Videreføre og styrke TT-ordningen Fylkesprogram Østfold Fremskrittsparti side 9

10 Lufttrafikk Fremskrittspartiet ser positivt på etableringen av Rygge sivile lufthavn. Både næringslivet og vanlige reisende vil få nytte og glede av dette nye tilbudet. Fremskrittspartiet ser det som viktig å opprettholde den militære redningshelikoptertjenesten på Rygge Flystasjon. 6. KULTUR Kulturen ivaretar våre verdier, normer og symboler, og forener oss i et fellesskap. Kunsten er fri skapende virksomhet som utfordrer våre tradisjoner og konvensjoner. Vi har alle et felles ansvar for å ivareta våre kulturminner slik at kommende generasjoner kan få mulighet til å sette seg inn i livssituasjonen for tidligere bosettinger. Der det offentlige ønsker å verne kulturminner, må det offentlige også påta seg ansvaret for at kulturminnene holdes vedlike. Kulturaktiviteter for barn og ungdom blir stadig viktigere. Spesielt våre idrettslag er viktige i arbeidet med utvikling av barnas motorikk av sosiale ferdigheter og tilhørighet. Barne- og ungdomsarbeidet som gjøres i frivillige lag og foreninger er uvurderlig som forebyggende arbeidet. Øke interessen og forståelsen for vår kulturarv Bevare kulturlandskap og kulturminner Gi kunsten forutsetninger for å være en fri og utfordrende del av samfunnet Gi barn og ungdom under 18 år gratis tilgang til trening i fylkeskommunens idrettshaller 7. MILJØ OG AREAL Miljø Miljøbegrepet har i den senere tid blitt utvidet til nærmest å omfatte alle de ytre påvirkninger naturen og vi mennesker blir utsatt for, i tillegg til de tradisjonelle miljøspørsmål rundt forurensing av vann jord og luft. Det er oftest lokale miljøproblemer som utgjør den største synlige ulempen for den enkelte. I tillegg kommer miljøproblemer som blir eksportert fra andre områder inn til vårt fylke. Fremskrittspartiet mener at fylkeskommunen har ansvaret for å koordinere innsatsen for å forbedre vannkvaliteten i Glomma, Morsa-området og Haldensvassdraget. Kommunenes oppgave når det gjelder miljø, skal primært konsentreres til myndighetsutøvelse, og kommunenes miljøarbeid skal være en integrert del av kommunens drift. Rent vann, naturvern, ansvarsfull avfallsbehandling og tilsyn med virksomheter som påvirker miljøet, er noen av de oppgaver som kommunen har i lokalsamfunnet. Fremskrittspartiet mener at prinsippet om at forurenseren skal betale, skal være gjeldende for utslipp til miljøet. Det er oftest forurenseren selv som er nærmest til å bære den økonomiske fordel av den skadevoldende virksomheten, enten denne er lovlig eller ulovlig. Fylkesprogram Østfold Fremskrittsparti side 10

11 Forby farlige produksjonsmetoder som skader naturen At fylkeskommunen skal være en pådriver både innen fylket og ovenfor de fylkene som forurenser vannet i våre vassdrag, i arbeidet med å forbedre vannkvaliteten Areal Norge er et land med en unike natur og naturlandskap. Det er viktig at deler av denne naturen også sikres for fremtidige generasjoner. Naturområdene har uvurderlig verdi for rekreasjon og som grønne lunger i vårt moderne samfunn. Primært bør det være offentlige eiendommer som avsettes til verneområder, alternativt private eiendommer etter avtale med det offentlige. Vern av unike naturlandskap innebærer også ivaretakelse av, og forvaltning av dyr og planteliv. Norge har en lang kystlinje som gir store muligheter for friluftsliv og ferdsel for alle. Respekt for den private eiendomsrett er viktig. Fremskrittspartiet mener det bør være en selvfølge at grunneiere må få være i fred på egen eiendom og foreta bygningsmessige utvidelser, så lenge dette ikke skader naboen. Sikre at flest mulige mennesker kan få en god adgang til skog og mark, med de muligheter allemannsretten gir At ansvaret for forvaltningen skal foregå på et lavest mulig nivå Motsette seg et hvert forsøk på å utvanne den private eiendomsrett i strandsonen og i samfunnet ellers 8. NÆRINGSUTVIKLING Næringslivet bør i størst mulig grad få utvikle seg selv uten unødige restriksjoner og påbud. Politikerne har imidlertid et ansvar for at rammebetingelsene blir best mulig. I tillegg til kravet om bedre veistandard, lavere skatter og avgifter m.m. vil Fremskrittspartiet arbeide for at Østfold får lett adgang til naturgass, slik at energiforsyningen styrkes og at man kan få en overgang til bruk av gass i transportsektoren. 9. REGIONAL UTVIKLING Stortinget har vedtatt at fylkeskommunene skal ha en rolle som regionale utviklingsaktører. Hvis denne oppgaven medfører at vi får tilført økte midler, arbeidsplasser og konkrete prosjekter som kommer østfoldingene til gode, vil Fremskrittspartiet bidra til at Østfold fylkeskommune får mulighet til å ivareta dette arbeidet. Men vi må kunne forvente klar rapportering, og konkrete resultater. Fylkesprogram Østfold Fremskrittsparti side 11

www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram

www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram 3 Fremskrittspartiets lokalpolitiske prinsipper 3 Ideologisk grunnlag 3 Samfunnssyn 3 Rettigheter 3 Maktfordeling 3 Demokrati og ansvar 4 Velferdssamfunnet 4 Natur

Detaljer

Kommunalpolitisk program 2015-2019. Bergen Fremskrittsparti

Kommunalpolitisk program 2015-2019. Bergen Fremskrittsparti Kommunalpolitisk program 2015-2019 Bergen Fremskrittsparti INNHOLDSFORTEGNELSE Ideologisk grunnlag 2 Administrasjon 2-3 Byutvikling, samferdsel og miljø 4-5 Et skapende næringsliv 6 Helse og omsorg 6-7

Detaljer

HALDEN FREMSKRITTSPARTIS KOMMUNEVALGPROGRAM 2011-2015

HALDEN FREMSKRITTSPARTIS KOMMUNEVALGPROGRAM 2011-2015 HALDEN FREMSKRITTSPARTIS KOMMUNEVALGPROGRAM 2011-2015 INNLEDNING Fremskrittspartiet er et liberalistisk parti. Det bygger på Norges Grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Oslo FrP Program 01 01 Kjære velger! På vegne av Oslo FrP har jeg gleden av å presentere partiets Oslo-program for de neste fire årene. Programmet ble vedtatt av Oslo

Detaljer

PRINSIPPROGRAM UNGEHOYRE.NO FRIHET KJÆRLIGHET KAPITALISME

PRINSIPPROGRAM UNGEHOYRE.NO FRIHET KJÆRLIGHET KAPITALISME PRINSIPPROGRAM UNGEHOYRE.NO FRIHET KJÆRLIGHET KAPITALISME Unge Høyres prinsipprogram Innhold Kap 1: Unge Høyres menneskesyn Kap 2: Respekt for mennesket Kap 3: Frihet og forankring Kap 4: Personlig ansvar

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. På lag med deg. Drammen FrPs program 2015-2019

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. På lag med deg. Drammen FrPs program 2015-2019 EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST På lag med deg Drammen FrPs program 2015-2019 Hovedprioriteringer Fremskrittspartiet ser det som en av sine viktigste oppgaver å være innbyggernes talspersoner overfor

Detaljer

Fylkestingsprogram for Oppland SV

Fylkestingsprogram for Oppland SV 1 Fylkestingsprogram for Oppland SV 2007-2011 BOKMÅL Sosialistisk Venstreparti i Oppland Øvre Torvgate 24B Gjøvik Postboks 1192 2806 Gjøvik E-post: oppland@sv.no Hjemmeside: www.sv.no/oppland Tlf. 61 17

Detaljer

Valgprogram for Malvik

Valgprogram for Malvik EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Valgprogram for Malvik 2015 2019 Kjære velger! Lill Harriet 1 Ideologisk grunnsyn for Malvik FrP Fremskrittspartiet i Malvik er et liberalistisk parti. Det bygger på Norges

Detaljer

VALGPROGRAM KOMMUNEVALGET 2015-2019

VALGPROGRAM KOMMUNEVALGET 2015-2019 VALGPROGRAM KOMMUNEVALGET 2015-2019 INNHOLDSFORTEGNELSE Kort ma lsetting Side 1 Kommunens politiske og administrative ledelse Side 2 Skatter og avgifter Kommunens økonomi Side 3 Helse og Sosial Side 4

Detaljer

Unge Høyres Landsforbund 2010. Grenser for politikk

Unge Høyres Landsforbund 2010. Grenser for politikk Unge Høyres Landsforbund 2010 Grenser for politikk Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Unge Høyres verdigrunnlag og prinsipper... 3 Mennesket... 3 Samfunnet... 3 Politikken... 4 Privatlivet og det sivile

Detaljer

Program Stavanger FrP. Valgperioden 2015-2019

Program Stavanger FrP. Valgperioden 2015-2019 Program Stavanger FrP Valgperioden 2015-2019 HVA VIL FRP VIL MED STAVANGER KOMMUNE Det viktigste først er FrPs mantra i Stavangerpolitikken. Vi er kritisk til hvordan skattebetalernes penger blir brukt.

Detaljer

Helse, velferd, omsorg og verdighet! Visjon: Trygghet og velferd for alle!

Helse, velferd, omsorg og verdighet! Visjon: Trygghet og velferd for alle! Prinsipp- og handlingsprogram for i perioden 2013 2017 Pensjonistpartiet bygger sitt politiske arbeid på et kristent verdigrunnlag, norsk kultur og rettsstatens prinsipper. Helse, velferd, omsorg og verdighet!

Detaljer

De Kristnes handlingsprogram For perioden 2013-2017

De Kristnes handlingsprogram For perioden 2013-2017 De Kristnes handlingsprogram For perioden 2013-2017 De Kristne ble stiftet for å ta vare på de grunnleggende verdiene som har gjort Norge til et trygt, stabilt og fremgangsrikt samfunn gjennom generasjoner.

Detaljer

Frihet og trygghet for alle. De Kristnes handlingsprogram for perioden 2013-2017 DE KRISTNE

Frihet og trygghet for alle. De Kristnes handlingsprogram for perioden 2013-2017 DE KRISTNE De Kristnes handlingsprogram for perioden 2013-2017 Innhold De Kristne ble stiftet for å ta vare på de grunnleggende verdiene som har gjort Norge til et trygt, stabilt og fremgangsrikt samfunn gjennom

Detaljer

Lokalpolitisk plattform

Lokalpolitisk plattform Lokalpolitisk plattform Kommune- og fylkestingsvalget 2007 Vedtatt av Arbeiderpartiets 61. ordinære landsmøte, 19. - 22. april 2007 Teksten som skal stå ved siden av er: gjenvunnet av resirkulerte drikkekartonger

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

Sammen for et bedre Hedmark

Sammen for et bedre Hedmark Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 12.-14.12.2011 Sak: 96/11 Resultat: Vedtatt m/tillegg Arkivsak: 11/6003 Tittel: Saksprotokoll: ÅRSBUDSJETT 2012 - HEDMARK FYLKESKOMMUNE Behandling: Representanten

Detaljer

MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009

MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret,

Detaljer

MULIGHETER FOR ALLE. Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009

MULIGHETER FOR ALLE. Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 MULIGHETER FOR ALLE Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret,

Detaljer

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1. Senterpartiets verdigrunnlag Ansvar og frihet Fellesskap og fordeling Forvaltning, verdiskaping og bærekraftig utvikling Folkestyre og desentralisering. Det Senterpartiet vil

Detaljer

Handlingsprogram 2009-2013. www.frp.no

Handlingsprogram 2009-2013. www.frp.no Handlingsprogram 2009-2013 www.frp.no forord Kjære leser! Fremskrittspartiet vil fornye Norge Fremskrittspartiets handlingsprogram viser hvordan vi vil fornye Norge gjennom de neste fire årene. Norge er

Detaljer

handlingsprogram 2013-17 Høringsutkast til Senterpartiets Prinsipp- og grunnsyn langsiktig forvaltning samfunnet bygges nedenfra

handlingsprogram 2013-17 Høringsutkast til Senterpartiets Prinsipp- og grunnsyn langsiktig forvaltning samfunnet bygges nedenfra grunnsyn langsiktig forvaltning samfunnet bygges nedenfra demokratisk fellesskap i nasjonalstaten Deling av samfunnsgoder Høringsutkast til Senterpartiets Prinsipp- og Ta hele landet i bruk handlingsprogram

Detaljer

Unge Høyres Landsforbund. Velferdsvalget. - Fra velferdsstat til velferdssamfunn

Unge Høyres Landsforbund. Velferdsvalget. - Fra velferdsstat til velferdssamfunn Unge Høyres Landsforbund Velferdsvalget - Fra velferdsstat til velferdssamfunn Program vedtatt på Unge Høyres Landsmøte 2004 PROGRAMKATEGORISERING 1. VELFERD ETTER VELFERDSSTATEN 3 1.1 Velferdsstaten er

Detaljer

Fremtiden begynner i dag

Fremtiden begynner i dag 1 2 3 4 Senterungdommens Stortingsvalgprogram 2013-2017 5 6 7 8 Fremtiden begynner i dag 9 10 - Ikke til høyre, ikke til venstre, men fremover 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 Fremtiden Fordeling

Detaljer

Velgerkontrakten... 4 Venstres ideologi... 5. 1 Et levende folkestyre... 7. 2 Et godt sted å vokse opp... 9

Velgerkontrakten... 4 Venstres ideologi... 5. 1 Et levende folkestyre... 7. 2 Et godt sted å vokse opp... 9 Innholdsfortegnelse Velgerkontrakten... 4 Venstres ideologi... 5 Venstres 10 liberale grunnprinsipper... 5 1 Et levende folkestyre... 7 1.1 Ideologiens betydning for lokalpolitiske prioriteringer... 7

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

FpUs politiske mål er å arbeide for sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep.

FpUs politiske mål er å arbeide for sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep. P 01-01 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER Ideologisk grunnsyn FpU bygger på den liberalistiske ideologi. Liberalismen er en frihetsideologi som bygger på enkeltmenneskets grunnleggende

Detaljer

Uttalelser Andre politiske saker

Uttalelser Andre politiske saker Uttalelser Andre politiske saker Arbeiderpartiets 63. ordinære Landsmøte 7. 10. april 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo 1 Uttalelser... 1 Andre politiske saker... 1 Arbeid gir velferd Arbeiderpartiet

Detaljer

INNHOLD 1 SKAPE OG DELE...3 2 IDEENE...4 3 DEN NORSKE SAMFUNNSMODELLEN...8 4 SKAPE: UTDANNING OG ARBEID...17 5 DELE: VELFERD OG RETTFERDIGHET...

INNHOLD 1 SKAPE OG DELE...3 2 IDEENE...4 3 DEN NORSKE SAMFUNNSMODELLEN...8 4 SKAPE: UTDANNING OG ARBEID...17 5 DELE: VELFERD OG RETTFERDIGHET... INNHOLD 1 SKAPE OG DELE...3 2 IDEENE...4 FRIHET FOR ALLE MENNESKER... 4 MANGFOLD... 5 LIKE MULIGHETER... 5 SOLIDARITET... 5 ET SAMFUNN I ØKOLOGISK BALANSE... 6 Å SKAPE OG DELE... 6 DEMOKRATI BETYR FOLKETS

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Vi tar hele Norge i bruk 1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 5 LANGSIKTIG FORVALTNING... 5 SAMFUNNET BYGGES NEDENFRA... 6 DEMOKRATISK FELLESSKAP I NASJONALSTATEN...

Detaljer