FYLKESPROGRAM ØSTFOLD FREMSKRITTSPARTI. Fylkesprogram Østfold Fremskrittsparti side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYLKESPROGRAM ØSTFOLD FREMSKRITTSPARTI. Fylkesprogram Østfold Fremskrittsparti side 1"

Transkript

1 FYLKESPROGRAM ØSTFOLD FREMSKRITTSPARTI VEDTATT PÅ FYLKESÅRSMØTET ØSTFOLD FRP 15. FEBRUAR 2003 Fylkesprogram Østfold Fremskrittsparti side 1

2 1. LOKALPOLITISKE PRINSIPPER Ideologisk grunnlag Fremskrittspartiet er et liberalistisk parti. Det bygger på Norges grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. Fremskrittspartiets hovedmål er sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep. Samfunnssyn Det fundamentale i Fremskrittspartiets samfunnssyn er troen på og respekten for det enkelte menneskes egenart og retten til å bestemme over eget liv og økonomi. Enkeltmennesket er den største ressursen i samfunnsutviklingen. Sammen med familien og den private eiendomsretten er enkeltmennesket det grunnleggende i samfunnslivet. Fremskrittspartiet tar sterk avstand fra forskjellsbehandling av mennesker basert på rase, kjønn religion og etnisk opprinnelse. Rettigheter Fremskrittspartiet vil verne om de rettigheter som Grunnloven la opp til, slik som eiendomsrett, næringsfrihet, den personlige frihet og ytringsfrihet. Fremskrittspartiet vil også verne om trosfrihet og retten til å være organisert eller uorganisert. Maktfordeling Fremskrittspartiet vil ha et samfunn med begrenset offentlig makt, slik at individets rettigheter og handlefrihet bevares. Det offentlige skal ikke tilta seg oppgaver som enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner kan løse like godt eller bedre. Fremskrittspartiet tar derfor avstand fra enhver form for totalitær og autoritær statsmakt og ideologier som sikter mot dette, og stiller seg svært kritisk til enhver overføring av myndighet fra borgerne til det offentlige. Når et overordnet forvaltningsnivå pålegger lavere forvaltningsnivåer å gjennomføre nye oppgaver bør det overordnede forvaltningsnivå finansiere disse oppgavene. Demokrati og ansvar Fremskrittspartiets politikk bygger på folkestyre, med desentralisert politisk makt og avgjørelse i folkevalgte organer. Fremskrittspartiet går inn for å lovfeste bindende folkeavstemninger som en del av vårt konstitusjonelle system. Folkevalgte representanter, og offentlig ansatte i ledende stillinger, må i større grad gjøres ansvarlige for sine handlinger. Fremskrittspartiet vil at enhver avgitt stemme ved valg og folkeavstemninger skal telle likt uavhengig av hvor i landet den avgis. Velferdssamfunnet Fremskrittspartiet mener at det er en offentlig oppgave å sikre en minimumslevestandard, men at det ikke er tilstrekkelig ressurser til dette, dersom velferdsgoder også skal deles ut til de mange som ikke trenger dem. Dersom stadig flere velferdsgoder knyttes til arbeidstakerrollen, blir det ikke nok igjen til dem som av forskjellige grunner faller utenfor arbeidsmarkedet. Fylkesprogram Østfold Fremskrittsparti side 2

3 Natur og miljø Det er både et privat og et offentlig ansvar å sikre et godt miljø og en forsvarlig utnyttelse og bruk av landets naturressurser. Fremskrittspartiet vil stimulere til økonomisk vekst på en slik måte at våre grunnleggende ressurser som jord, luft og vann, bevares også for kommende generasjoner. Fremskrittspartiet ser det som et grunnleggende prinsipp at den eller de som forårsaker påviselig skade på miljøet skal stilles økonomisk ansvarlig for skaden. Skatter og avgifter Fremskrittspartiets vil arbeide for et lavest mulig totalt skattetrykk. Skatte og avgiftslovgivningen skal utformes slik at man i størst mulig grad unngår skattemotiverte disposisjoner. Skattesystemet skal være enkelt å etterleve for den enkelte skatteyter. Fellesoppgaver Fremskrittspartiet mener at en del oppgaver må løses av stat og kommune, men slike oppgaver må avgrenses klart. Fremskrittspartiet vil nedlegge fylkeskommunen. Helse, omsorg og sosialstøtte Fremskrittspartiets sosialpolitikk er basert på hjelp til selvhjelp. Syke og pleietrengende mennesker skal ha individuelle juridiske rettigheter til nødvendig medisinsk og annen behandling, samt pensjon finansiert gjennom Folketrygden. Pensjonsytelsene bør være slik at behovet for særytelser bortfaller. Fremskrittspartiet vil stanse utviklingen som går i retning av at offentlig ansatt personell overtar familiens naturlige sosiale funksjoner. Dette gjelder eksempelvis oppdragelse av barn og ungdom og omsorg for eldre og syke. Sosial støtte bør gis til enkeltmennesker og ikke til grupper. Utdanning Barn og ungdom skal ha rett og mulighet til utdanning og opplæring etter evner og anlegg. Den offentlige finansiering skal følge eleven, som står fritt til å søke den undervisningsform som eleven/foresatte foretrekker. Myndighetene skal gi offentlige og private opplæringstilbud likeverdige betingelser. Skolen skal, sammen med hjemmet, bidra til å utvikle barn og ungdoms ansvarsfølelse, pliktfølelse, dannelse og selvtillit. Kvaliteten i den faglige utdanningen må ligge på et høyt internasjonalt nivå. Samferdsel Det offentlige har ansvaret for at landet har en moderne infrastruktur med et godt samferdsels- og kommunikasjonsnett. Utbygging, drift og vedlikehold skal skje gjennom åpne anbud og konkurranse. Nye prosjekter skal oppfylle krav til høyest mulig kost-/nytteeffekt for det samfunn tiltaket skal betjene. Fremskrittspartiet aksepterer ikke bomstasjoner på fra før offentlig finansierte veier. Fylkesprogram Østfold Fremskrittsparti side 3

4 2. ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE Fremskrittspartiet ønsker å avvikle fylkeskommunen, og overføre oppgavene til stat og kommune, samt overføre enkelte oppgaver til private. Det er viktig at fylkeskommunene, så lenge den eksisterer, konsentrerer seg om sine kjerneoppgaver, og sørger for å yte et godt tilbud til fylkets innbyggere på disse områdene. Kjerneoppgaver kan kort oppsummeres til følgende: Videregående skoler Kollektivtrafikk og samferdsel Legge til rette for næringsutvikling i fylket Ivareta ombudsrolle for fylkets innbyggere overfor sykehustjenester Tannhelse, barnevern og rusomsorg Miljøsatsning Fremskrittspartiet ønsker bruk av konkurranseutsetting og offentlig-privat samarbeid (OPS) på alle områder hvor dette er mulig, for å sikre en best mulig tjeneste til en best mulig pris. Konkurranse vil stimulere til fornuftig økonomikontroll, samt at innbyggerne får valgfrihet. Fremskrittspartiet vil påpeke at dagens inntektssystem for kommuner og fylkeskommuner slår spesielt uheldig ut for innbyggerne i Østfold. Vi ønsker å arbeide for et mer rettferdig inntektssystem overfor Stortinget, i tråd med de forslag Fremskrittspartiets Stortingsgruppe har fremmet tidligere, som vil sikre viktige tjenester for innbyggerne i Østfold. Fremskrittspartiet ønsker at fylkeskommunen selger eiendom, aksjer m.v. i stor utstrekning, slik at verdier fylkeskommunen eier kan komme innbyggerne til gode i form av bedre tjenester. Dette også for å frigjøre kapital for å nedbetale lånegjeld. Likeledes ønsker vi å avvikle fylkeskommunal forretningsdrift, da dette ikke er en offentlig oppgave. Fremskrittspartiet ønsker innført parlamentarisk styringsform i Østfold fylkeskommune, slik at man lettere kan ansvarliggjøre politikere for de beslutninger de fatter. Likeledes ønsker vi bruk av folkeavstemninger i fylket i store og viktige saker. Fremskrittspartiet ønsker en sterk kontroll med fylkeskommunens økonomi, og forventer at man etablerer styringssystemer for å ivareta at skattebetalernes penger blir brukt som forventet og til å gi innbyggerne gode tjenester. Øke bruken av konkurranseutsetting Endre dagens inntektssystem slik at innbetalte skatter i Østfold går til tjenestetilbud for innbyggerne i fylket Selge overflødig eiendomsmasse Selge Østfold fylkeskommunes aksjer i Østfold Energi A/S Innføre parlamentarisk styringsform Ta i bruk folkeavstemninger i store og viktige saker Ha sterk økonomikontroll Fylkesprogram Østfold Fremskrittsparti side 4

5 3. OPPLÆRING Fremskrittspartiet ønsker å sette elvene i fokus, og vil at elever skal ha mer innflytelse over sin egen skolehverdag. Likeledes må foreldre også få større innsyn og medbestemmelsesrett. Elevene må selv få mulighet til å velge skole, vurdere den undervisningen som gis, og få undervisningen i samsvar med egne muligheter og forutsetninger. Innføre fritt skolevalg på de videregående skoler Omdanne fylkets videregående skoler til stiftelser, hvor elever og foreldre kan ha flertall i driftsstyret for den enkelte skole Offentliggjøre eksamensresultatene ved den enkelte skole Innføre vurderingssystemer av lærere Videregående skole Ungdom skal ha rett til utdanning og opplæring tilpasset deres evner og anlegg. Alle er enkeltindivider med forskjellig behov og kvaliteter. Skolen skal gi hver enkelt elev forutsetninger for å lære og utvikle seg til selvstendige individer, for deretter å kunne ta ansvar for sin egen livssituasjon. Også elever som er flinkere enn andre må gis muligheter til å bruke sine evner. Fremskrittspartiet mener at videregående opplæring er et fellesgode som skal finansieres av det offentlige. Hvis eleven ikke velger å fortsette på den videregående opplæring etter endt grunnskole, har han eller hun rett til å ta videregående opplæring som voksen. Skolen må få langt større frihet. For å sikre brukerstyring, skal foreldre- og elevrepresentanter ha flertall i styrene. Private og offentlige skoler skal likestilles med hensyn til tilskudd og øvrige betingelser. Fremskrittspartiet vil understreke elevenes selvstendige ansvar for egen læring i den videregående skole. Omorganisere de offentlige skolene, slik at de fristilles til å bli selvstendigeenheter med egne ansvarlige driftsstyrer Styrke lærerrollen og gjøre læreryrket mer attraktivt, blant annet ved å innføre differensierte lærerlønninger basert på lærerens pedagogiske og faglige prestasjoner, i den utstrekning disse er objektive og klart dokumentert At karakterer skal være avgjørende for opptak til videregående skoler Offentliggjøre eksamensresultatene, standpunktkarakterer, drop-out og fraværsprosent ved de enkelte skolene Gi elevene et ernæringsriktig mattilbud på skolen Lærlinger Reform 94 inneholder en større del teori (generell studiekompetanse) enn tidligere. Dette har falt uheldig ut for en del ungdom. Fremskrittspartiet vil at det må legges til rette for at ungdom etter gjennomført grunnkurs kan få opplæring i bedrift (særløp 3 år). Fylkesprogram Østfold Fremskrittsparti side 5

6 Teknisk fagskole Teknisk fagskole skal være et tilbud om videreutdanning til mennesker med yrkespraksis som ønsket å utvide sine kunnskaper innen sitt fagområde. Målet er å oppnå økt kompetanse, større tilfredshet i arbeidet og bedre muligheter til valg av arbeidsområde. Fylkeskommunen skal drive den tekniske fagskole frem til staten overtar driften. Tilføre teknisk fagskole ressurser, slik at utdanningen til enhver tid holdes ajour med den utvikling og de forandringer som skjer i arbeidslivet Voksenopplæring Arbeidsplassen er etter hvert blitt en svært viktig opplæringsarena. Bedriftene må være sitt ansvar bevist og tilby gode muligheter for kurser og etter- og videreutdanning dersom de skal være konkurransedyktige. Etter- og videreutdanningsreformen blir en stor mulighet for å etablere videreutdanning av voksne arbeidstagere på et høyt nivå. Øke samarbeidet mellom næringsliv og skolen Stimulere utviklingen av levedyktige kompetansemiljøer gjennom å stimulere til økt internasjonalisering, forskning og utviklingsarbeid Realkompetanse Fremskrittspartiet mener at i et samfunn der behovet for kompetanse innenfor alle felt stiger, er det viktig at den enkelt får mulighet til å dokumentere den kompetanse de faktisk besitter. Den enkelte får da en godkjent kompetanse som kan benyttes som en del i en videre utdanning. Elevdemokrati Dagens videregående skole må organiseres på en slik at det gjør det mulig for elever med ulike evner, får mulighet til å utnytte og videreutvikle disse. At elevene fritt kan søke seg til den skolen de ønsker Gi elevorganisasjonene talerett i komiteer der saker som berører elevene blir diskutert Orden / oppførsel Fremskrittspartiet legger vekt på elevenes folkeskikk og bidra til å gjenreise elevenes respekt for lærere og medelever. Fremskrittspartiet vil pålegge skolen og elevene et større ansvar for å fjerne mobbing i skolen. Fylkesprogram Østfold Fremskrittsparti side 6

7 4. HELSE OG OMSORG Tannhelsetjenesten Fylkeskommunen har økende problemer med å få besatt stillingene i den offentlige tannhelsetjenesten. Fremskrittspartiet går inn for at større andel av denne tjenesten kjøpes av private gjennom anbud/stykkpris finansiering. Dette vil også være et viktig virkemiddel for å kunne opprettholde tannklinikker i distriktene. Fremskrittspartiet går inn for å opprettholde og videreutvikle samarbeidet med tannlegene i Østfold Tannlegeforening om åpen tannlegevakt i Østfold. Fylkeskommunens ansvar for å bistå kommunene med å skape gode rutiner for daglig munnstell av pasienter i hjemmesykepleie og institusjoner må styrkes og intensiveres. Tilbudet med tannbehandling i narkose for bl.a psykisk utviklingshemmede må bedres. Opprettholde og utvide tannlegevakten rettet mot alle aldersgrupper Bedre tannhelsetilbudet i kommunehelsetjenesten Barnevernet Det er foreldrenes ansvar og plikt å gi barn den trygghet, omsorg og kjærlighet barn trenger for å vokse opp til å bli selvstendige og ansvarsfulle medborgere. Som følge av samfunnsutviklingen har behovet for fylkeskommunale barnevernstiltak økt eksplosivt i de senere år, også i Østfold. Det er stort behov for å gjennomgå saksområdet, både for å forebygge problemer blant barn og unge, sikre hjelp til dem som trenger det, og stoppe kostnadsutviklingen. Det fylkeskommunale barnevernet skal bistå barneverntjenesten i kommunene med plassering av barn utenfor hjemmet, rekruttere og formidle fosterhjem, og sørge for at fosterhjemmene får nødvendig opplæring og generell veiledning. De skal etablere og drive institusjoner eventuelt med tilknyttede spesialisttjenester for omsorg og behandling av barn. Videre skal de inngå avtaler og ha samarbeid med private organisasjoner. Fremskrittspartiet vil satse på at barn og unge får den hjelpen de trenger i samarbeid med hjemkommunen. Hvis det er snakk om plassering i fosterhjem skal barnets nærmeste familie utredes som første alternativ. Sikre hjelp til barn som trenger det Sikre tilfredsstillende fosterhjem fortrinnsvis hos barnets nærmeste familie Familievernet Behandlingskapasiteten i Østfold ligger fortsatt langt under landsgjennomsnittet. Fremskrittspartiet har gått inn for å etablere ny enhet i Fredrikstad og Halden, noe som bedrer situasjonen, men fremdeles er behovet stort. Dette er ett område som partiet mener innbyr til offentlig/privat samarbeid, hvor kirken og frivillige organisasjoner kan være positive bidragsytere. Øke innsatsen i familievernet så Østfold kommer opp på landsgjennomsnitt Fylkesprogram Østfold Fremskrittsparti side 7

8 Ha fullverdig familievernkontorer i Askim, Fredrikstad, Halden, Moss og Sarpsborg Rustjenesten Aktiviteten i rustjenesten er stadig økende som følge av flere sterkt belastede rusmisbrukere. Gjennom kompetanseutvikling kan en økt innsats rettes mot forebyggende arbeid, og behandlingen kan dreies mot dagtilbud (poliklinisk konsultasjon). Fremskrittspartiet vil arbeide for å styrke døgnbasert behandlingstilbud innen rusomsorgen. Fremskrittspartiet vil prioritere ettervern i samarbeid med hjemkommunene, samtidig ønsker vi å styrke det forebyggende arbeidet i form av undervisning i skoler og gjennom informasjon til enkeltpersoner og fylkeskommunens samarbeidspartnere. Styrke det forebyggende rusarbeidet Øke kompetansen i rustjenesten I samarbeid med hjemkommunene styrke ettervernet Folkehelse Gjennom folkehelseprogrammet er Østfold blant de ledende i landet på forebyggende og helsefremmende arbeid. Samfunnet kan spare millioner av kroner i sykehusutgifter gjennom forebyggende arbeid. Dette arbeidet er ingen lovpålagt oppgave, men Fremskrittspartiet ser den samfunnsøkonomiske viktigheten i at arbeidet blir videreført. Det er viktig at staten også tar sitt medansvar for folkehelsearbeidet. Legge press på staten for å få økt innsats på forebyggende helsearbeid Videreføre folkehelsearbeidet i Østfold i samarbeid med kommunene Sykehus Ansvaret for psykiatriske og somatiske sykehus ble i 2002 overført til staten. Fylkeskommunen vil i fremtiden fungere som høringsinstans i forhold til organisatoriske endringer innenfor sykehusvesenet. Fremskrittspartiet i Østfold har i lang tid kjempet for et desentralisert sykehusvesen i fylket, men må innse at det slaget er tapt. Av hensyn til fylkets innbyggere er det nå av stor viktighet at planene om bygging av Østfoldsykehuset på Kalnes i Sarpsborg ikke blir forsinket. Fremskrittspartiet mener fortsatt at det bør opprettholdes/opprettes polikliniske sentre i Askim, Fredrikstad, Halden, Moss og Sarpsborg, som kan ivareta innbyggernes behov for polikliniske konsultasjoner på spesialist nivå. På tilsvarende måte er det viktig å opprettholde de 5 distrikts psykiatriske sentrene. Legge press på staten slik at det nye Østfold sykehuset realiseres som planlagt At det opprettes 5 sentre med dagtilbud (somatisk poliklinikk) Opprettholde 5 distrikts psykiatriske sentre Være talerør for Østfolds befolkning overfor staten slik at fylkets innbyggere sikres sine rettmessige helsetjenester Fylkesprogram Østfold Fremskrittsparti side 8

9 5. SAMFERDSEL Veier Det norske folk betaler inn 40 milliarder i bil- og veiavgifter. 10 milliarder går tilbake til utbygging, drift og vedlikehold av veiene. Østfold alene betaler 6% av de totale veiavgiftene, men får tilbakeført om lag 1%. Fremskrittspartiet har lenge påpekt dette misforholdet og vil arbeide for at veiavgiftene blir øremerket veiformål slik at bomstasjoner blir unødvendige så lenge vi betaler langt mer i avgifter enn det brukes på veiformål. Utlyse veiprosjekter på anbud, slik at private entreprenører kan bygge og drivet veianlegg med offentlig finansiering Arbeide for å fjerne allerede eksisterende bomstasjoner og motarbeide bygging av nye Arbeide for en generell opprustning av veinettet i Østfold Arbeide for at de veiene som staten / fylket overfører til kommunene blir oppgradert til en akseptabel standard før ansvarsoverdragelsen Arbeide for å få tilbakeført midler til veivedlikehold og veitutbygging som står i samsvar med trafikktettheten i fylket. Motorkjøretøyer Fremskrittspartiet tar sterk avstand fra hetsen mot privatbilismen. I et land som Norge er bilen en nødvendighet, og gode veier et velferdstiltak. Motarbeide planlagte bompengeringer rundt byene Styrke trafikksikkerhetsopplæringen for barn og unge Kollektivtransport Kollektivtransporten må i større grad utvikles i tråd med markedets etterspørsel etter disse tjenestene. Ta i bruk rimeligste transportløsninger (for eks. bestillingstaxi) der det er lønnsomt Myke opp, og på sikt fjerne, konsesjonslovgivningen i transportsektoren Redusere behovet for subsidiering ved å utvikle anbudssystemet for rute- og skoleskyss I den grad jernbanen skal utbygges, må det satses på en høyhastighetsbane mot utlandet. Denne må i likhet med en motorvei gå uten om bysentra, både for å få en rett nok linje og for å få plass til stasjoner med tilstrekkelig parkeringskapasitet TT-ordningen Transporttjenesten er et viktig tilbud for bevegelseshemmede i ulike aldersgrupper. Østfold fylkeskommune bruker vesentlig mindre midler på denne ordningen enn i de fleste andre fylker. Videreføre og styrke TT-ordningen Fylkesprogram Østfold Fremskrittsparti side 9

10 Lufttrafikk Fremskrittspartiet ser positivt på etableringen av Rygge sivile lufthavn. Både næringslivet og vanlige reisende vil få nytte og glede av dette nye tilbudet. Fremskrittspartiet ser det som viktig å opprettholde den militære redningshelikoptertjenesten på Rygge Flystasjon. 6. KULTUR Kulturen ivaretar våre verdier, normer og symboler, og forener oss i et fellesskap. Kunsten er fri skapende virksomhet som utfordrer våre tradisjoner og konvensjoner. Vi har alle et felles ansvar for å ivareta våre kulturminner slik at kommende generasjoner kan få mulighet til å sette seg inn i livssituasjonen for tidligere bosettinger. Der det offentlige ønsker å verne kulturminner, må det offentlige også påta seg ansvaret for at kulturminnene holdes vedlike. Kulturaktiviteter for barn og ungdom blir stadig viktigere. Spesielt våre idrettslag er viktige i arbeidet med utvikling av barnas motorikk av sosiale ferdigheter og tilhørighet. Barne- og ungdomsarbeidet som gjøres i frivillige lag og foreninger er uvurderlig som forebyggende arbeidet. Øke interessen og forståelsen for vår kulturarv Bevare kulturlandskap og kulturminner Gi kunsten forutsetninger for å være en fri og utfordrende del av samfunnet Gi barn og ungdom under 18 år gratis tilgang til trening i fylkeskommunens idrettshaller 7. MILJØ OG AREAL Miljø Miljøbegrepet har i den senere tid blitt utvidet til nærmest å omfatte alle de ytre påvirkninger naturen og vi mennesker blir utsatt for, i tillegg til de tradisjonelle miljøspørsmål rundt forurensing av vann jord og luft. Det er oftest lokale miljøproblemer som utgjør den største synlige ulempen for den enkelte. I tillegg kommer miljøproblemer som blir eksportert fra andre områder inn til vårt fylke. Fremskrittspartiet mener at fylkeskommunen har ansvaret for å koordinere innsatsen for å forbedre vannkvaliteten i Glomma, Morsa-området og Haldensvassdraget. Kommunenes oppgave når det gjelder miljø, skal primært konsentreres til myndighetsutøvelse, og kommunenes miljøarbeid skal være en integrert del av kommunens drift. Rent vann, naturvern, ansvarsfull avfallsbehandling og tilsyn med virksomheter som påvirker miljøet, er noen av de oppgaver som kommunen har i lokalsamfunnet. Fremskrittspartiet mener at prinsippet om at forurenseren skal betale, skal være gjeldende for utslipp til miljøet. Det er oftest forurenseren selv som er nærmest til å bære den økonomiske fordel av den skadevoldende virksomheten, enten denne er lovlig eller ulovlig. Fylkesprogram Østfold Fremskrittsparti side 10

11 Forby farlige produksjonsmetoder som skader naturen At fylkeskommunen skal være en pådriver både innen fylket og ovenfor de fylkene som forurenser vannet i våre vassdrag, i arbeidet med å forbedre vannkvaliteten Areal Norge er et land med en unike natur og naturlandskap. Det er viktig at deler av denne naturen også sikres for fremtidige generasjoner. Naturområdene har uvurderlig verdi for rekreasjon og som grønne lunger i vårt moderne samfunn. Primært bør det være offentlige eiendommer som avsettes til verneområder, alternativt private eiendommer etter avtale med det offentlige. Vern av unike naturlandskap innebærer også ivaretakelse av, og forvaltning av dyr og planteliv. Norge har en lang kystlinje som gir store muligheter for friluftsliv og ferdsel for alle. Respekt for den private eiendomsrett er viktig. Fremskrittspartiet mener det bør være en selvfølge at grunneiere må få være i fred på egen eiendom og foreta bygningsmessige utvidelser, så lenge dette ikke skader naboen. Sikre at flest mulige mennesker kan få en god adgang til skog og mark, med de muligheter allemannsretten gir At ansvaret for forvaltningen skal foregå på et lavest mulig nivå Motsette seg et hvert forsøk på å utvanne den private eiendomsrett i strandsonen og i samfunnet ellers 8. NÆRINGSUTVIKLING Næringslivet bør i størst mulig grad få utvikle seg selv uten unødige restriksjoner og påbud. Politikerne har imidlertid et ansvar for at rammebetingelsene blir best mulig. I tillegg til kravet om bedre veistandard, lavere skatter og avgifter m.m. vil Fremskrittspartiet arbeide for at Østfold får lett adgang til naturgass, slik at energiforsyningen styrkes og at man kan få en overgang til bruk av gass i transportsektoren. 9. REGIONAL UTVIKLING Stortinget har vedtatt at fylkeskommunene skal ha en rolle som regionale utviklingsaktører. Hvis denne oppgaven medfører at vi får tilført økte midler, arbeidsplasser og konkrete prosjekter som kommer østfoldingene til gode, vil Fremskrittspartiet bidra til at Østfold fylkeskommune får mulighet til å ivareta dette arbeidet. Men vi må kunne forvente klar rapportering, og konkrete resultater. Fylkesprogram Østfold Fremskrittsparti side 11

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

Alternativt forslag Budsjett 2007 for Nord-Trøndelag fylkeskommune, samt revidert økonomiplan 2007-2010

Alternativt forslag Budsjett 2007 for Nord-Trøndelag fylkeskommune, samt revidert økonomiplan 2007-2010 Alternativt forslag Budsjett 2007 for Nord-Trøndelag fylkeskommune, samt revidert økonomiplan 2007-2010 - 1 - INNLEDNING Nord-Trøndelag FrPs fylkestingsgruppe presenterer med dette sitt alternative forslag

Detaljer

Arne-Rune Gjelsvik. Program Sørum FrP 2003 2007. Kjære velger. Vet DU hva Sørum kommune bruker dine skattepenger til?

Arne-Rune Gjelsvik. Program Sørum FrP 2003 2007. Kjære velger. Vet DU hva Sørum kommune bruker dine skattepenger til? Program Sørum FrP 2003 2007 Kjære velger. Vet DU hva Sørum kommune bruker dine skattepenger til? Nei, ikke så veldig godt, svarer vel de fleste. Fremskrittspartiet har i 16 år i Sørum prøvd å få de andre

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Valgresultatet hva betyr det? v/friluftspolitisk rådgiver Siri Meland Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO)

Valgresultatet hva betyr det? v/friluftspolitisk rådgiver Siri Meland Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) Valgresultatet hva betyr det? v/friluftspolitisk rådgiver Siri Meland Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) Rammer: Regjeringssammensetning Samarbeidsavtale Regjeringserklæring Aktuelle tema for friluftslivet

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

Vestfold Fremskrittsparti Fylkesvalgprogram 2007-2011

Vestfold Fremskrittsparti Fylkesvalgprogram 2007-2011 Fylkesordførerkandidat Tom E.B. Holthe Vestfold Fremskrittsparti Fylkesvalgprogram 2007-2011 En skole for fremtiden. Kommunal selvråderett i arealspørsmål. Rask utbygging av E18 og dobbelt jernbanespor.

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren.

Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren. 1 Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren. Senterpartiet vil være en pådriver for reformer i kommunesektoren som bidrar til å forbedre tjenestetilbudet og til å fremme folkestyret.

Detaljer

IVELAND Fremskrittsparti

IVELAND Fremskrittsparti EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST IVELAND Fremskrittsparti Ditt valg 2015 FRIHET Fremskrittspartiet ønsker å skape en kommune hvor den enkelte innbygger føler en stor grad av frihet. Frihet under ansvar,

Detaljer

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.»

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran Kjære velgere! Gran Venstre er et sosialliberalt parti. Sosialt er partiet fordi det bygger på solidaritet og ansvar for fellesskapet. Liberalt er

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Valgprogram for Molde Venstre

Valgprogram for Molde Venstre Folk først! Mennesker er viktigere enn systemer! Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først! Valgprogram for Molde Venstre 2011-2015 Vårt program for perioden 2011-2015

Detaljer

Skiptvet Senterparti 2015-2019

Skiptvet Senterparti 2015-2019 Skiptvet Senterparti 2015-2019 Skiptvet Senterparti 2015-2019 Hei sambygdninger! Nå er det valg, og du skal ta et viktig valg for bygda vår. Programmet du nå holder i hånda skal vise hvordan Skiptvet Sp

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Prinsipprogram 2013 2017 for Norske Samers Riksforbund

Prinsipprogram 2013 2017 for Norske Samers Riksforbund 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 1 3 4 5 6 7 8 9 30 31 3 33 34 35 36 Prinsipprogram 013 017 for Norske Samers Riksforbund Innhold NSRs grunnsyn Sametinget Samisk samarbeid Språk 3 Helse og

Detaljer

8 Det politiske systemet i Norge

8 Det politiske systemet i Norge 8 Det politiske systemet i Norge Maktfordeling I Norge har vi en tredeling av makten: - Stortinget er den lovgivende makten. - Regjeringen er den utøvende makten. - Domstolene er den dømmende makten. Politiske

Detaljer

Program kommunevalg Rakkestad

Program kommunevalg Rakkestad d a t s ar kke Program kommunevalg 2015-2019 Rakkestad Vår visjon Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Høring - nye oppgaver til større kommuner

Høring - nye oppgaver til større kommuner Saknr. 16/15810-1 Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo Høring - nye oppgaver til større kommuner Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vil fraråde en overføring av kollektivtransport fra regionalt folkevalgt

Detaljer

Kapittel 6: De politiske partiene

Kapittel 6: De politiske partiene Kapittel 6: De politiske partiene 1 Begrepskryss (svarene finner du på side 131 139 i Ny agenda) Sett streker mellom begrepet til venstre og riktig forklaring til høyre. 1) ideologi a) en som ønsker å

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013 Saksnr.: 2012/5900 Løpenr.: 44640/2013 Klassering: 125 Saksbehandler: Hanne Christine Lundemo Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013 Tannpleiers

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal!

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal! EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Vi fornyer Gjesdal! Program 2015 2019 Hvorfor skal du stemme på Fremskrittspartiet har troen på enkelt menneske og dens tenking uavhengig av stat og kommune. Vår oppgave

Detaljer

Vi prioriterer kunnskap, miljø og velferd.

Vi prioriterer kunnskap, miljø og velferd. Vi prioriterer kunnskap, miljø og velferd. Vi vil løfte skole og forskning i Østfold. Vi ønsker et grønt skifte med satsing på fornybar energi og et grønnere næringsliv. Trygghet og lokal velferd er viktig.

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Politisk plattform. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6

Politisk plattform. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Politisk plattform Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Politiske prioriteringer 2015/2016 Økt fokus på mobbing Mobbing er et gjennomgående problem

Detaljer

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017 Prinsipprogram Human-Etisk Forbund 2013 2017 Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet er en demokratisk medlemsorganisasjon basert på et bredt frivillig engasjement fra medlemmer

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

Larvik Høyres budsjettforslag 2015 2018. Kunnskap, by- og stedsutvikling

Larvik Høyres budsjettforslag 2015 2018. Kunnskap, by- og stedsutvikling Larvik Høyres budsjettforslag 2015 2018 Kunnskap, by- og stedsutvikling Kunnskap, by- og stedsutvikling. Mer enn noen gang trenger Larvik et budsjett som gir grunnlag for vekst og tilflytting. Områdene

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder Innledning. Kristelig folkeparti bygger sin politikk på det kristne menneskesynet, nestekjærlighetsbudet, forvalteransvaret og vår felles kulturarv. Vi vil være med å bygge et samfunn der enkeltmennesket

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Komite for kultur og miljø Sak 137/12 Høring Politikk for likestilling

Komite for kultur og miljø Sak 137/12 Høring Politikk for likestilling Komite for kultur og miljø Sak 137/12 Høring Politikk for likestilling Fylkesrådets innstilling til vedtak: Nordland fylkesting fremmer følgende uttalelse til NOU 2012:15 Politikk for likestilling: 1.

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

Program for Ringerike Høyre 2015-2019

Program for Ringerike Høyre 2015-2019 Program for Ringerike Høyre 2015-2019 Ringerike utvikling og vekst - med Høyre Høyre vil, sammen med, deg skape et godt bo- og oppvekstmiljø og et godt sted å leve for barn, unge og eldre. Høyre vil, sammen

Detaljer

Utfordringer i Telemark Terje Fredriksen Leder Telemark Tannlegeforening

Utfordringer i Telemark Terje Fredriksen Leder Telemark Tannlegeforening Utfordringer i Telemark Terje Fredriksen Leder Telemark Tannlegeforening Telemark Tannlegeforening Lokalforening av NTF. Representerer nesten alle offentlige og private tannleger og spesialister i fylket.

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

Folkehelse i planleggingen

Folkehelse i planleggingen Folkehelse i planleggingen v/ Arild Øien Tromsø 8. februar 2011 1 25 000 innbyggere 36 km 2 2 1 Helse i plan i Oppegård kommune Hvilke grep vi har tatt Hvordan vi er organisert Hva vi ønsker å få til Hvordan

Detaljer

Kåfjord Arbeiderparti

Kåfjord Arbeiderparti Kåfjord Arbeiderparti Program 2015 2019 Kjære velger i Kåfjord! Vi har nå en regjering utgått fra Høyre og FRP, og distriktene merker bortfall av arbeidsplasser og statlige virkemidler. Kåfjord AP vil

Detaljer

Første analyse ferdig uke 5 2012 Kommunerapportene ferdig vår 2012. Sunnmøre, Romsdal og Indre Nordmøre

Første analyse ferdig uke 5 2012 Kommunerapportene ferdig vår 2012. Sunnmøre, Romsdal og Indre Nordmøre For Sunndal kommune 2011 Orientering kommunestyret Gjennomført i 6 kommuner i perioden uke 48 og 49 2011. Rindal, Halsa, Sunndal, Tingvoll, Nesset og Surnadal, og Møre og Romsdal fylkeskommune deltar fra

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD

KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD ARBEIDSBOK FOR VURDERING AV STATUS OG MULIGHETER KOMMUNE: Januar 2015 TEMA 1: Demokratisk arena Reformens mål: Styrket lokaldemokrati Hva er status i egen kommune? Hva kunne

Detaljer

Borgerlig samarbeidsplattform i Råde

Borgerlig samarbeidsplattform i Råde Borgerlig samarbeidsplattform i Råde 2011 2015 Høyre Fremskrittspartiet - Venstre Råde, 20-10- 2011 René Rafshol Frederikke Stensrød Christian Holstad Lilleng 1 Innledning "Råde kommune skal sette åpenhet,

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/5353-1 Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Folkemøte i Re kommune Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden

Folkemøte i Re kommune Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Folkemøte i Re kommune 09.10.14 Kommunereformen Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden

Detaljer

SAK 8/15 OPPGAVEFORDELING MELLOM FORVALTNINGSNIVÅENE

SAK 8/15 OPPGAVEFORDELING MELLOM FORVALTNINGSNIVÅENE SK 8/15 OPPGEFORDELING MELLOM FORLTNINGSNIÅENE NR Forslagsstiller Linje Type endring Endringsforslag Innstilling Merknad 1 Oslo 88-89 Flytte setning til R linje 86 «( ) Dette er senere gjennomført. Senterpartiet

Detaljer

2. Generelt om loverforslag om tannhelse integrert i helse og sosialtjenesteloven

2. Generelt om loverforslag om tannhelse integrert i helse og sosialtjenesteloven Høringsuttalelse fra Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ) til oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen mv. Høringsfrist 1. oktober 2016 Innledning Tannhelsetjenestens

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Haugesund Fremskrittsparti. Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019

Haugesund Fremskrittsparti. Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019 Haugesund Fremskrittsparti I Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019 II Kjære Velgere! Frem til 14 september 2015, vil dere Haugesundere oppleve mange lovnader. Alt fra god økonomi,

Detaljer

Sør- Aurdal. Nye ideer og bedre løsninger med Sør- Aurdal Høyre

Sør- Aurdal. Nye ideer og bedre løsninger med Sør- Aurdal Høyre Sør- Aurdal Nye ideer og bedre løsninger med Sør- Aurdal Høyre Fv. Magnhild Huseby, Olav Kristian Huseby, Kari- Anne Rustebakke og Kristian Bergsund Våre kandidater 1. Olav Kristian Huseby, 54 år 2. Magnhild

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Oppgavemeldingen (St. meld 14) Oversikt på hva Stortinget har vedtatt Forkortet versjon fra Fylkesmannen i Aust-Agder 2015

Oppgavemeldingen (St. meld 14) Oversikt på hva Stortinget har vedtatt Forkortet versjon fra Fylkesmannen i Aust-Agder 2015 VEDLEGG F Oppgavemeldingen (St. meld 14) Oversikt på hva Stortinget har vedtatt Forkortet versjon fra Fylkesmannen i Aust-Agder 2015 Innledning Nedenfor gis det en kortfattet oversikt på hva Stortinget

Detaljer

Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket.

Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket. Spørsmål: Arbeiderpartiet: Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket. For å støtte opp om skolen som en attraktiv arbeidsplass er flere

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

NY KOMMUNE I FOLLO? VEDTATT PROGRAM, UTFORDRINGER OG PLANER:

NY KOMMUNE I FOLLO? VEDTATT PROGRAM, UTFORDRINGER OG PLANER: NY KOMMUNE I FOLLO? VEDTATT PROGRAM, UTFORDRINGER OG PLANER: Vedtatt program Oppegård Arbeiderparti: " Grunnleggende verdier.. Solidaritet innebærer evne og vilje til å ta ansvar for hverandre og omgivelsene.

Detaljer

Vestby Senterparti 2015-2019

Vestby Senterparti 2015-2019 Vestby Senterparti 2015-2019 Våre hovedsaker er: Vestby lokalsamfunnenes kommune Våre lokalsamfunn skal få utvikle seg basert på egne premisser og særtrekk. Kommunens skal være en aktiv deltaker i lokalsamfunnsutviklingen.

Detaljer

Fylker og kommuner - de regionale og lokale styringsnivåene

Fylker og kommuner - de regionale og lokale styringsnivåene Fylker og kommuner - de regionale og lokale styringsnivåene Fagstoff JAN-ARVE OVERLAND, RAGNHILD TØNNESSEN Vi bor alle i en kommune, og vi er daglig avhengige av de tjenestene som kommunen gir oss på nær

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

REFERAT 1 KOMMUNEREFORMEN gruppebesvarelse fra åpent møte den 26. mai 2015

REFERAT 1 KOMMUNEREFORMEN gruppebesvarelse fra åpent møte den 26. mai 2015 I dette dokumentet ligger fem referater etter folkemøtet som ble holdt i Kulturhuset 26. mai 2015. De oppmøtte møtedeltakerne ble delt inn i 5 grupper, hvor hver av gruppene hadde en sekretær og en møteleder

Detaljer

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre Valgprogram 2011 Flekkefjord Venstre Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke

Detaljer

Stat og kommune. Stortingsmelding om styring og samhandling Trond Helleland Stortingsrepresentant, Høyre

Stat og kommune. Stortingsmelding om styring og samhandling Trond Helleland Stortingsrepresentant, Høyre Stat og kommune Stortingsmelding om styring og samhandling Trond Helleland Stortingsrepresentant, Høyre Kort om meldingen Meldingen er regjeringens svar på de utfordringene kommunene møter i det daglige

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer

St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015. Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04.

St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015. Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04. St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015 Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04.2010 Disposisjon Fremtidens helse- og omsorgsutfordringer Omsorgsplan

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Skog i Norge. Friluftsliv, natur og opplevelser. Friluftsliv, natur og opplevelser. Folkehelse og folkehelsearbeid

Skog i Norge. Friluftsliv, natur og opplevelser. Friluftsliv, natur og opplevelser. Folkehelse og folkehelsearbeid 12. Friluftsliv - fra festtaler til handling i folkehelsearbeidet Arvid Libak, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Skog i Norge Fra festtaler til handling i folkehelsearbeidet Innlegg ved statssekretær

Detaljer

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål fra 2009 Sjumilssteget - overordnet artikkel: Art. 3. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner,

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning.

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning. DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 57/10 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 09/11413-36 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 15.06.2010 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT

Detaljer

Tannhelsetjenesten og kommunereformen hva skjer?

Tannhelsetjenesten og kommunereformen hva skjer? Tannhelsetjenesten og kommunereformen hva skjer? Camilla Hansen Steinum, President i Bakgrunn: Kommunereformen Et betydelig flertall på Stortinget har samlet seg om behovet for en reform av kommunestrukturen.

Detaljer

Felles formannskapsmøte Lardal Larvik Bakgrunn og formål med kommunereformen Fylkesmannens rolle og føringer

Felles formannskapsmøte Lardal Larvik Bakgrunn og formål med kommunereformen Fylkesmannens rolle og føringer Felles formannskapsmøte Lardal Larvik 28.08.14 Bakgrunn og formål med kommunereformen Fylkesmannens rolle og føringer Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Det gjennomføres en kommunereform,

Detaljer

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold!

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold! PROGRAM 2015 2019 Grønne Lier med innhold! Lier vil bli en bedre kommune å bo i med et sterkere Senterparti. Innbyggerne og det lokale næringsliv står i sentrum for partiets aktiviteter. Lier Senterparti

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom søknad om støtte for 2015 (kap. 854 post 61)

Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom søknad om støtte for 2015 (kap. 854 post 61) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 15 / 2015 Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom søknad om støtte for 2015 (kap. 854 post

Detaljer

Velkommen til debatten.

Velkommen til debatten. Velkommen til debatten. Adresse: Venstres Hovedorganisasjon, Møllergt. 16, 0179 Oslo Tlf.: 22 40 43 50 E-post: venstre@venstre.no Faks: 22 40 43 51 Internett: www.venstre.no Venstre tar utgangspunkt i

Detaljer

Folkemøte på Nøtterøy 18.11.14 Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden

Folkemøte på Nøtterøy 18.11.14 Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Folkemøte på Nøtterøy 18.11.14 Kommunereformen Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden

Detaljer

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti KOMMUNEVALG I INDERØY 2011 Fra 01.10.2012 er kommunene Inderøy og Mosvik sammenslått til en ny kommune: Inderøy Kommune med kommunenummer 1756. Dette gir

Detaljer

Kommunereformen prosessen i Sør-Trøndelag

Kommunereformen prosessen i Sør-Trøndelag Kommunereformen prosessen i Sør-Trøndelag Prosjektleder Alf-Petter Tenfjord Konferanse «kultur i nye kommuner», Frøya 29-30. september Kultur Film Musikk Frivillighet Attraktivitet medier Litteratur Demokrati

Detaljer

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange Ordfører Tore Opdal Hansen Drammen: 50 år med Skoger Kommunesammenslåing Drammen kommune og Skoger kommune i 1964 50 år med endringer Budsjett

Detaljer

Innledning. På skoleområdet er kvalitet og innhold det viktigste og vi vil derfor styrke lærernes kompetanse og status.

Innledning. På skoleområdet er kvalitet og innhold det viktigste og vi vil derfor styrke lærernes kompetanse og status. 1 Innledning Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og VPP legger med dette frem et felles alternativt budsjettforslag. Planen baserer seg på rådmannens fremlagte budsjettforslag. Forslaget viser at det er

Detaljer

SENTERPARTIET I sandnes

SENTERPARTIET I sandnes SENTERPARTIET i Sandnes Program 2011 Vi vil gjøre en god jobb for innbyggerne i Sandnes kommune. STEM PÅ SENTERPARTIET! Ordførerkandidat ved kommunevalget i Sandnes 2011 Martin S. Håland Alder: 61 år Sivil

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Tannhelsetjenesten for utsatte grupper utfordringer i Telemark

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Tannhelsetjenesten for utsatte grupper utfordringer i Telemark TELEMARK FYLKESKOMMUNE Tannhelsetjenesten for utsatte grupper utfordringer i Telemark Høstkonferanse for helse- og omsorgstjenesten i Telemark Vraadal 1.-2. oktober 2013 Den off. tannhelsetjenestens mandat:

Detaljer

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014-2030 Barn og unge har også en formening om hvordan Midtre Gauldal skal utvikle seg og se ut i framtida. Tegningene i dette heftet er bidrag til en konkurranse

Detaljer

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse Årsrapport 2013 58 59 Årsrapport 2013 58 59 tjenesten driver helsefremmende og forebyggende arbeid og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper, som unge, eldre og rusmiddelmisbrukere. Vår hovedoppgave

Detaljer

Folkemøte i Lardal 10.09.14 Bakgrunn for og innhold i Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden

Folkemøte i Lardal 10.09.14 Bakgrunn for og innhold i Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Folkemøte i Lardal 10.09.14 Bakgrunn for og innhold i Kommunereformen Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak

Detaljer

Velkommen til Oppland. Mulighetenes Oppland

Velkommen til Oppland. Mulighetenes Oppland Velkommen til Oppland Oppland fylke Areal: Ca. 25.000 km2 Innbyggere: Ca. 180.000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal, Nord-Gudbrandsdal Byer: 5 Lillehammer,

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

Pressemelding Fra Vest Agder Pensjonistparti sitt årsmøte.

Pressemelding Fra Vest Agder Pensjonistparti sitt årsmøte. Pressemelding Fra Vest Agder Pensjonistparti sitt årsmøte. Følgende ble valgt til styret i Vest Agder Pensjonistparti den 18. februar 2016. Forman: Ole Odd Berge Nestleder: Christian Jensen Sekretær: Torgrim

Detaljer

ELDRERÅDENES ARBEID MED FOLKEHELSE OG KULTUR I KOMMUNENE

ELDRERÅDENES ARBEID MED FOLKEHELSE OG KULTUR I KOMMUNENE ELDRERÅDENES ARBEID MED FOLKEHELSE OG KULTUR I KOMMUNENE KONFERANSE OM FOLKEHELSE FOR ELDRE PÅ FIRST AMBASSADEUR HOTELL, DRAMMEN 9. 10. OKTOBER 2013 Presentasjon av Terje Aasterud, fylkeseldrerådet FOLKEHELSELOVEN

Detaljer