Oljedirektoratets innkjøp fra PETRAD - kommer lov om offentlige anskaffelser til anvendelse?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oljedirektoratets innkjøp fra PETRAD - kommer lov om offentlige anskaffelser til anvendelse?"

Transkript

1 Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 09/ /LLU 9. september 2010 Oljedirektoratets innkjøp fra PETRAD - kommer lov om offentlige anskaffelser til anvendelse? 1. Innledning Vi viser til brev fra Olje- og energidepartementet (OED) av 27. november 2009 med spørsmål om anskaffelsesregelverket kommer til anvendelse ved Oljedirektoratets innkjøp av tjenester fra PETRAD i forbindelse med prosjekter under Olje for Utviklingprogrammet. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) skal innledningsvis bemerke at det er domstolen og ikke departementet som har den rettslige kompetansen til å tolke anskaffelsesregelverket med bindende virkning. I lys av at saken reiser spørsmål av prinsipiell interesse, vil departementet likevel kommentere henvendelsen. Kopi av dette brevet sendes også til NORAD etter ønske fra OED. 2. Unntaket for oppgaver som utføres i egenregi Som beskrevet i materialet som er oversendt oss, kommer ikke lov og forskrift om offentlige anskaffelser til anvendelse på anskaffelser som er foretatt i egenregi. Postadresse Postboks 8004 Dep N-0030 OSLO Kontoradresse Akersg. 59 Telefon Org no Konkurransepolitisk avdeling Telefaks Saksbehandler Liv Lunde

2 Det er ikke tvilsomt at PETRAD er et selvstendig rettssubjekt siden PETRAD er organisert som en stiftelse.. Det følger av praksis fra EU-domstolen1 at følgende to kumulative vilkår må være oppfylt for at unntaket for egenregi skal komme til anvendelse mellom to selvstendige rettssubjekter som inngår en kontrakt: Oppdragsgiveren må utøve en tilsvarende kontroll over leverandørselskapet som over egen virksomhet (kontrollkriteriet). Den vesentlige delen av aktiviteten til leverandøren må være knyttet til den kontrollerende oppdragsgiveren (omsetningskriteriet). Vilkårene tolkes restriktivt, og bevisbyrden ligger på den part som påberoper eksistensen av et unntak fra de alminnelige regler om konkurranseutsetting.2 3. Kontrollkriteriet 3.1 EU-domstolens praksis knyttet til kontrollkriteriet EU-domstolen presiserer kontrollkriteriet på følgende måte i Parking Brixen3: Denne bedømmelse skal tage samtlige relevante lovbestemmelser og faktiske omstændigheder i betragtning. Det skal fremgå af undersøgelsen, at den pågældende kontraherende virksomhed er underlagt en kontrol, der gør det mulig for den ordregivende offentlige myndighed at påvirke virksomhedens beslutninger. Indflydelsen skal være bestemmende så vel i forhold til de strategiske målsætninger som i forhold til de vigtige beslutninger. I den konkrete saken kom EU-domstolen til at kontrollkriteriet ikke var oppfylt. I den forbindelse la domstolen avgjørende vekt blant annet på at selskapet var omdannet til aksjeselskap og at styret som følge av dette hadde omfattende myndighet uten at kommunen utførte driftsmessig kontroll: For så vidt angår bestyrelsens beføielser i den konkrete sag fremgår det af forelæggelseskendelsen, at Stadtwerke Brixen AG s vedtægter, og navnlig artikel 18 heri, giver bestyrelsen en omfattende fuldmagt til drift af selskabet, eftersom den har mulighed for at foretage enhver handling, den finder nødvendig for gennemførelsen af selskabets formål. Herudover er den i artikel 18 fastsatte beføjelse til at stille sikkerheder med en værdi på indtil 5 mio. EUR eller gennomføre andre 1 Se Techal, sak C-107/98, med etterfølgende rettspraksis. 2 Se blant annet Parking Brixen, sak C-458/03 para Sak C-458/03 para. 65 Side 2

3 transaktioner uden forudgående godkendelse fra generalforsamlingen, tegn på, at selskabet har en høj grad af selvstændig handlefrihed i forhold til aktionærerne. Det fremgår tillige af forelæggelseskendelsen, at det tilkommer Gemeinde Brixen at udpege flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i Stadtwerke Brixen AG, i det væsentlige er begrænset til det spillerum, som flertallet af deltagerne har i henhold til selskabsretten, hvilket betydelig formindsker det afhængighedsforhold, der forelå mellem kommunen og den særlige virksomhed Stadtwerke Brixen, især henset til den omfattende fuldmagt, som bestyrelsen for Stadtwerke Brixen AG er tillagt. Når en indehaver af en koncessionskontrakt har en selvstændig handlefrihed som den, der følger af de forhold, der er fremhævet i præmis 67-69, er det udelukket, at den ordregivende offentlige myndighed fører en kontrol med indehaveren af koncessionskontrakten, der svarer til den, den fører med sine egne tjenestegrene. 4 Det følger av dette at eierskap i et aksjeselskap ikke er tilstrekkelig til å oppfylle kontrollkriteriet. Det må foreligge tilleggsmomenter som taler for større kontroll med selskapet enn det en majoritetseier normalt har. For at kontrollkriteriet kan sies å være oppfylt, må oppdragsgiver med andre ord ha kontroll med en del sentrale beslutninger som normalt ligger til styret eller den daglige ledelse. Carbotermo5 gjaldt en kontrakt mellom en kommune og et selskap som kommunen hadde eierskap til gjennom et holdingselskap. Domstolen la til grunn at kontroll kan foreligge ved slikt indirekte eierskap, men konkluderte med at den nødvendige kontroll ikke forelå i den konkrete saken: Det fremgår af sagen, at AGESP Holdings og AGESP s vedtægter giver hvert af disse selskabers bestyrelse de mest vidtgående beføielser med hensyn til selskabets ordinære og ekstraordinære drift. Disse vedtægter forbeholder ikke Busto Arsizio kommune nogen særlig kontrolbeføjelse eller stemmeret, der kan begrænse den handlefrihed, der er tillagt disse bestyrelser. Den kontrol, som Busto Arsizio kommune udøver med disse to selskaber, kan i det væsentlige sammenfattes til det råderum, som selskabsretten giver selskabsdeltagernes flertal, hvilket betydelig begrænser dens mulighed for at få indflydelse på disse selskabers beslutninger. Desuden udøves Busto Arsizio kommunes eventuelle indflydelse på AGESP s beslutninger gennem et holdingselskab. Medvirken fra en sådan mellemmand kan alt efter omstendighederne i det foreliggende tilfælde afsvække den kontrol, som den ordregivende myndighed eventuelt måtte udøve med et aktieselskab blot ved at deltage i dettes kapital. 6 4 Para Sak C-340/04 6 Para. 38 Side 3

4 I Coditel7 la domstolen vekt på den offentlige oppdragsgivers eierskap i det interkommunale selskapet, og at styret var sammensatt av representanter for de offentlige myndigheter som var tilsluttet selskapet. Når det gjelder styrets myndighet, uttalte domstolen: For det tredje fremgår det af sagens akter, at det er Brutélés bestyrelse, der udøver de mest vidtgående beføjelser. Det er bl.a. bestyrelsen, der fastsætter tarifferne. Bestyrelsen har derudover mulighed for men ikke pligt til at delegere sine beføjelser vedrørende visse særlige problemer med hensyn til sektorerne eller undersektorerne til sektor- eller undersektorrådene. 8 På denne bakgrunn skulle man tro at kontrollkriteriet ikke var oppfylt dersom man skulle legge betraktningene fra Parking Brixen og Carbotermo til grunn. I denne saken forelå det imidlertid konkrete omstendigheter som talte for at den nødvendige kontroll likevel forelå: Det bemærkes i denne forbindelse, at Brutélé ikke er stiftet som et andelsselskab eller aktieselskab, der kan forfølge formål uafhengigt af dets aktionærer, men som et interkommunalt andelsselskab, der er reguleret ved lov om interkommunale sammenslutninger. De interkommunale sammenslutninger er derudover i henhold til denne lovs artikel 3 ikke af erhvervs- eller forretningsmæssig karakter. Det synes at kunne udledes af denne lov som suppleret ved Brutélés vedtægter at selskabets vedtægtsmæssige formål er udførelsen af en opgave af kommunal interesse, med henblikk på hvis gennemførelse det blev stiftet, og at det ikke forfølger en interesse, der er forskellig fra opgaven for de offentlige myndigheder, som er tilsluttet det. Med forbehold af den forelæggende rets efterprøvelse af de faktiske omstændigheder følger det heraf, at Brutélé til trods for udstrækningen af de beføjelser, der er tillagt selskabets bestyrelse ikke har en selvstændighed, som udelukker, at de kommuner, der er tilsluttet selskabet, fører en kontrol med det, der svarer til den kontrol, som kommunerne fører med deres egne tjenestegrene. Disse betragtninger gælder så meget desto mer i det tilfælde, hvor afgørelserne i forbindelse med det interkommunale andelsselskabs aktiviterer træffes af bestyrelsen i sektor- og undersektorrådene inden for grænserne af de delegationer, som bestyrelsen meddeler dem. Såfremt en eller flere tilsluttede kommuner således anerkendes som bestående af en sektor eller undersektor for dette selskabs aktiviteter, er den kontrol, som disse kommuner kan føre med de spørgsmål, der delegeres til bestyrelsen i sektor- og undersektorrådene, strengere end den kontrol, 7 Sak C-324/07 para 29 8 Para. 35 Side 4

5 som de fører med alle de tilsluttede kommuner i det pågældende selskabs samlede organer. 9 I Sea fremhevet EU-domstolen at både den relevante lovgivningen, selskapets vedtekter og kontraktsmessige status var relevant ved vurderingen av om kontrollkriteriet var oppfylt.10 Når det gjelder selskapets vedtekter, la EU-domstolen vekt på flere vedtektsbestemmelser som påla beslutningsprosesser som hadde til hensikt å sikre de offentlige oppdragsgivere større kontroll med beslutningsprosessene enn det som fulgte av italiensk selskapsrett. I samsvar med vedtektene var det blant annet opprettet et tilsynsorgan og et teknisk utvalg bestående av representanter fra de deltakende myndigheter. Disse organene hadde vid kontroll- og beslutningsmyndighet. Domstolen kom dessuten til at selskapets kontraktsmessige status ikke var til hinder for at kontrollkriteriet kunne anses å være oppfylt: For så vidt angår spørgsmålet, om det pågældende selskab har en kontraktmæssig status, der gør kontrollen udført af de myndigheder, der er aktionærer, tvivlsom, skal den geografiske og faktiske rækkevidde af dette selskabs virksomhed så vel som selskabets mulighed for at etablere forbindelser med virksomheder i den private sektor undersøges. Artikel 3 i Setcos vedtægter med overskriften Selskabets formål bestemmer, at Setco udfører offentlige serviceforvaltning i lokalområder, som udelukkende vedrører de lokale offentlige myndigheder, der tildeler de nævnte tjenesteydelser. Desuden fastsætter vedtægternes artikel 8a, stk, 2, at Setco udelukkende udfører tjenesteydelserne for de ordregivende seksabsdeltagerne, og inden for disse myndigheders kompetenceområder. Sådanne bestemmelser tyder dels på, at det geografiske område for det i hovedsagen kontraherende selskabs virksomhed ikke rækker ud over områderne for de kommuner, der er aktionærer, dels på, at dette selskab har som formål kun at udføre offentlige tjenesteydelser for disse kommuner. De nævnte vedtægters artikel 3, stk. 3, bestemmer imidlertid, at Setco ligeledes kan udføre tjenesteydelser for privatpersoner, når dette ikke er i strid med selskabets formål, eller når det bidrager til den optimale gennemførelse af dette. Under retsmødet har Setco hævdet, at den beføjelse, som selskabet har til at handle med virksomheder i den private sektor, er et nødvendig accessorium for udførelsen af selskabets public service-opgaver. Som eksempel har selskabet nævnt sortering af affald, som kan gøre det nødvendig at videresælge visse kategorier af genbrugsmaterialer til virksomheder, der er specialiserede i at genanvende disse. 9 Para Sak C-573/07 para. Side 5

6 Ifølge Setco drejer det sig om accessoriske aktiviteter for indsamling af affald og ikke om aktiviteter, der er hovedaktiviteten uvedkommende. Domstolen kom til at slik aksessorisk aktivitet på oppdrag av private ikke kunne være til hinder for at kontrollkriteriet var oppfylt. I motsatt fall ville Teckals andre kriterium aktivitetskriteriet vært formålsløst. 3.2 Betydningen av at PETRAD er en stiftelse PETRAD er en stiftelse. En stiftelse er et eget rettssubjekt som er selveiende. Det betyr at stiftelsen selv eier sin formue og hefter for sine forpliktelser, og at den har en selvstendig ledelse som forvalter den. En stiftelse har ingen eiere som i kraft av disse posisjonene kan utøve styringsrett over stiftelsen. Det er dermed ikke adgang til privat kapital, noe som under nærmere omstendigheter ville kunne utelukke oppfyllelse av kontrollkriteriet. Spørsmålet blir om det faktum at PETRAD er selveiende, dvs at oppdragsgiver ikke har noen eierandeler, utelukker anvendelse av egenregiunntaket. FAD kan ikke se at det foreligger noen rettspraksis, verken i Norge eller for EU-domstolen, som tar stilling til hvorvidt den nødvendige kontroll kan foreligge i forholdet mellom en offentlig myndighet og en selvstendig juridisk enhet der myndigheten ikke har noen eierandel. EU-domstolen har i en rekke saker lagt til grunn at eierskap inngår som en viktig parameter ved vurderingen, men har ikke uttalt at eierskap er en forutsetning for oppfyllelsen av kontrollkriteriet. FAD legger derfor til grunn at kontrollkriteriet kan være oppfylt dersom det skulle finnes andre forhold enn eierskap som fører til at oppdragsgiver har en tilsvarende kontroll med leverandørselskapet som over egen virksomhet.11 Spørsmålet blir likevel om stiftelsesloven inneholder noen begrensninger som umuliggjør oppfyllelse av kontrollkriteriet. Stiftelsesloven bygger på et selvstendighetskriterium som innebærer at rettsdannelsen må være tilstrekkelig selvstendig i forhold til utenforstående for å kunne aksepteres som en stiftelse. Det sentrale innholdet i selvstendighetskriteriet er at formuesverdien må være selvstendig i forhold til enhver eierpretendent. I dette ligger at stiftelsen må ha egne organer som står for forvaltningen av stiftelsen, og at organene må ha en selvstendig stilling i 11 Tilsvarende har også den danske Konkurrencestyrelsen konkludert, i utredningen In-house begrebets betydning for kommunal aftaleindgåelse med selvejende institutioner av 2. februar Utredningens s inneholder en gjennomgang av EU-domstolens avgjørelser med sikte på å belyse eierskapets betydning for vurderingen av kontrollkriteriet. Utredningen er tilgjengelig på: Side 6

7 relasjon til mulige eierpretendenter. Om kravet til selvstendighet i det konkrete tilfellet er oppfylt, må avgjøres med bakgrunn i en vurdering av hvem som utøver de ulike beføyelser; både de rettslige og de faktiske.12 Selvstendighetskravet er dels realisert ved å ta inn konkrete regler i stiftelsesloven, dels er selvstendighetskriteriet et prinsipp der spørsmålet om en stiftelse er tilstrekkelig selvstendig i forhold til oppretteren og andre beror på en helhetsvurdering. Det offentlige kan opprette stiftelser på lik linje med private. I slike tilfeller kan det være flere og andre tilknytningspunkter mellom stiftelsen og oppretteren enn det som er tilfellet i forhold til private opprettere. I tillegg til de påvirkningsmulighetene som private opprettere har (blant annet gjennom oppnevning av styremedlemmer, utarbeidelse og endringer av vedtekter og ved å knytte vilkår til kjøp av tjenester), kan offentlige opprettere øve innflytelse over stiftelsene gjennom lov- eller forskriftsregulering av virksomheter, ved å innlemme stiftelsens virksomhet i offentlige planer, og ved bevilgninger og tilskudd med vilkår. Hvis det blir delegert til stiftelsen å utøve offentlig myndighet, vil det delegerende organ kunne gi stiftelsen instruks om myndighetsutøvelsen. Det er særlig grunn til å fremheve at en del offentlig opprettede stiftelser har lav grunnkapital og liten inntjeningsevne, noe som gjør dem avhengige av økonomiske tilskudd fra offentlige myndigheter. I forarbeidene til stiftelsesloven fremgår at med de styringsmidler som står til rådighet, kan et ønske om styring og kontroll over stiftelsen lett medføre problemer i forhold til stiftelseslovens uavhengighetskrav og andre bestemmelser som skal sikre stiftelsen uavhengighet.13 FAD legger til grunn at hvorvidt egenregiunntakets kontrollkriterium er oppfylt, må vurderes konkret basert på den faktiske tilknytningen mellom oppdragsgiver og den aktuelle stiftelsen, på lik linje med vurderingen knyttet til andre rettssubjekter. FAD vil ikke foreta noen nærmere vurdering av stiftelseslovens selvstendighetskriterium da dette faller utenfor departementets ansvarsområde. 3.3 Har statlige virksomheter tilstrekkelig kontroll over PETRAD? Staten anses som ett rettssubjekt, og spørsmålet blir således hvorvidt Staten som sådan har kontroll over PETRAD, uavhengig av om denne kontrollen utøves gjennom Oljedirektoratet, Norad, OED eller UD. Det oppstår med andre ord ikke noe spørsmål om identifikasjon mellom flere oppdragsgivere i denne saken ettersom ingen av oppdragsgiverne er skilt ut som et eget rettssubjekt. PETRAD er som sagt en selveiende stiftelse, og statlige virksomheter utøver således ingen eierbeføyelser gjennom representasjon i noe eierorgan. 12 Se Ot.prp. nr. 15 ( ) pkt Ot.prp. nr. 15 ( ) pkt Side 7

8 PETRADs styre består av fem personer. Samtlige styremedlemmer utpekes av NORAD, Oljedirektoratet, OED og/eller UD, jf. vedtektene 5. Samtlige er en del av staten som rettssubjekt, og staten har således full kontroll med sammensetningen av styret. Dette er relevant, men ikke tilstrekkelig for å oppfylle kontrollkriteriet. Styret er tillagt omfattende myndighet i henhold til vedtektene og stiftelsesloven. Staten har ingen myndighet til å instruere styremedlemmene i enkeltsaker, jf. 6 som lyder: Styret er stiftelsens høyeste myndighet og virker innen de rammer som er fastsatt av stifterne. Styret tar alle nødvendige skritt for en tilfredsstillende forberedelse og gjennomføring av stiftelsens aktiviteter. Styret representerer stiftelsen og har dens signatur. Også styrets leder sammen med stifternes representanter i styret har signatur. Styret kan gi administrerende direktør signatur og gi alminnelig fullmakt til stiftelsens medarbeidere. Styret ansetter også administrerende direktør ( 8) og fastsetter stiftelsens budsjett ( 10). I utgangspunktet står med andre ord styret fritt til å treffe beslutninger om strategiske målsetninger og daglig drift innenfor vedtektenes formålsbestemmelse. Den eneste myndighet som er tillagt oppdragsgiver ihht vedtektene, er krav om at vedtektsendringer må godkjennes av OED/UD. Det samme gjelder beslutning om å avvikle stiftelsen. Dersom det foreligger et overskudd ved avvikling, skal dette tilfalle stifterne med 50 % til hver. Det fremgår videre av rettspraksis at PETRADs kontraktsmessige status kan være relevant, herunder den geografiske og faktiske rekkevidden av selskapets virksomhet og selskapets mulighet for å etablere forbindelser med virksomheter i privat sektor. Vedtektenes formålsbestemmelse ( 2) lyder: Stiftelsen er et privat næringsdrivende foretak underlagt stiftelseslovens bestemmelser. Stiftelsens formål er å utvikle og gjennomføre opplæringsprogram i petroleumsforvaltning og administrasjon, rettet mot ledere innen petroleumsvirksomheten. Deltakerne vil primært komme fra utviklingsland og land i det tidligere Sovjetunionen. Deltakelse skal imidlertid ikke begrenses til ledere fra disse landene. Stiftelsen skal i tillegg kunne drive med utrednings- og konsulentvirksomhet når denne virksomheten er knyttet opp til slik opplærings- og kompetansebyggende virksomhet. Etter det opplyste er ikke formålsangivelsen i samsvar med den faktiske virksomheten. Opprinnelig var intensjonen til stifterne at virksomheten skulle ha en forretningsmessig profil, men dette har i praksis aldri blitt realisert. Gjennom hele PETRADs eksistens har den kommersielle aktiviteten vært liten og det i alt vesentlige av bidrag til virksomheten Side 8

9 har kommet fra staten eller vært knyttet til oppdrag som PETRAD har utført på vegne av staten. På denne bakgrunn er formålsbestemmelsen foreslått endret. PETRADs virksomhet er internasjonalt rettet, blant annet mot utviklingsland. Virksomheten kan anses knyttet til NORADs bistandsvirksomhet, bl.a. gjennom Olje for utvikling. Oljedirektoratet retter primært sin virksomhet mot norsk oljevirksomhet på norsk kontinentalsokkel, men har også en internasjonal avdeling. Riksrevisjonen har oppsummert virksomheten på følgende måte: Målet om at PETRAD skal ha en forretningsmessig profil er gitt opp. Det er hovedsakelig staten som kjøper tjenester fra PETRAD. Det forekommer kun ved konkrete enkeltprosjekter at støtte gis fra private. Det har vist seg vanskelig å få støtte til prosjekter som skal komme mange til gode, og hvor arbeidet dreier seg om langsiktige mål. I teorien kunne andre enn PETRAD, for eksempel privat virksomhet, drevet med[ ] kunnskapsformidling om oljevirksomhet. Den Norgesprofileringen som PETRAD driver, kunne imidlertid ikke andre drevet, fordi den har sammenheng med PETRADs nære samarbeid med staten og tilknytning til den norske utenrikstjenesten. 14 Til tross for at vedtektene ikke hjemler noen omfattende statlig kontroll med PETRADs virksomhet, utøver staten i realiteten en betydelig kontroll gjennom løpende bevilgninger til PETRADs virksomhet. Samarbeidet er beskrevet i det oversendte materialet, samt i Riksrevisjonens rapport. OED opplyser at statens kontroll over PETRAD ikke har endret seg vesentlig i forhold til det som er beskrevet i rapporten. PETRAD har en lav egenkapital og er i praksis helt avhengig av bidragene fra staten til løpende prosjekter. Vilkår for tilskuddene kommer i form av rammeavtaler og rapportering. Alle midler som bevilges er etter det opplyste knyttet til konkrete prosjekter som binder PETRADs bruk. NORAD utbetaler videre kun 80 % av budsjettmidler for et prosjekt, siste 20 % utbetales kun ved behov etter gjennomført prosjekt. Større deler av midlene som ikke er benyttet ved utløpet av regnskapsåret, tilbakeføres med tillegg av en gjennomsnittsberegnet rente for ikke benyttet bidrag. Videre beskrives i det oversendte materialet omfattende oppfølgning gjennom avtaler og møter med statlige representanter. Det synes å være en hyppig formell og uformell kontakt vedrørende blant annet forhold som vedrører økonomi, styre og spesifikke prosjekter, og dette synes primært å være et resultat av statens aktive bruk av styringsverktøy som blant annet vilkår knyttet til løpende tilskudd. Riksrevisjonen oppsummerer i sin rapport: Det er ikke mulig å sette opp helt klare kriterier for å vurdere om en stiftelse er så avhengig av staten, eller så styrt av staten, at stiftelseslovens selvstendighetskriterium ikke er oppfylt. Dersom økonomiske ytelser fra staten utgjør en vesentlig del av stiftelses driftsinntekter, samtidig med at offentlige myndigheter 14 Riksrevisjonens rapport Bruk av stiftelser i statlig forvaltning, Dokument 3:6 (1998:18) punkt 5.5. Side 9

10 oppnevner styret, og virksomheten er en del av offentlige planer og/eller helt eller delvis styrt ved offentlige forskrifter om slik virksomhet, bør det stilles spørsmål ved om selvstendighetskriteriet er oppfylt, og dermed om stiftelsen er reell. Denne usikkerheten gjelder spesielt for NRS, UNIS og PETRAD. FAD mener at statens utøvelse av kontroll gjennom å knytte vilkår til tilskudd og kjøp av tjenester er relevant ved vurderingen av om kontrollkriteriet er oppfylt. Gjennom aktiv bruk av disse virkemidlene, i kombinasjon med retten til å utnevne styremedlemmer og å utforme og endre vedtektsbestemmelser, har staten meget stor innflytelse på hvilke prosjekter PETRAD skal påta seg, samt hvordan disse skal gjennomføres. FAD mener dette trolig er tilstrekkelig for å oppfylle egenregiunntakets kontrollkriterium. FAD vil likevel støtte initiativet om å se på stiftelsens vedtekter på nytt, blant annet med sikte på en gjennomgang av formålsbestemmelsen. 4. Omsetningskriteriet Omsetningskriteriet innebærer at den vesentlige delen av aktiviteten til leverandøren må være knyttet til den kontrollerende oppdragsgiveren. Formålet med dette kriteriet er å sikre at anskaffelsesregelverket følges dersom en virksomhet som er kontrollert av offentlige myndigheter er aktiv på markedet og dermed kan konkurrere med andre virksomheter. PETRADs formålsbestemmelse er gjengitt ovenfor. Selv om stiftelsen etter vedtektenes 2 er et privat næringsdrivende foretak, er målet om at PETRAD skal ha en forretningsmessig profil i realiteten gitt opp. Ved vurderingen av omsetningskriteriet, må man trekke inn både kvantitative og kvalitative momenter.15 Det er ikke mulig å oppstille en absolutt prosentsats som er tilstrekkelig til å oppfylle omsetningskriteriet da dette må vurderes konkret. EUdomstolen har avvist å trekke en analogi til reglene i forsyningsdirektivet som slår fast at 80 % av aktiviteten må henføres til oppdragsgiver.16 I Tragsa17 stammet ca 90 % av omsetningen fra oppdrag fra den kontrollerende oppdragsgiver, noe som ble ansett for å være tilstrekkelig til å oppfylle kriteriet. FAD kjenner ikke til eksempler fra praksis på at omsetningskriteriet ikke har vært ansett tilfredsstilt når ytelsene til kontrollerende oppdragsgiver har overskredet 90 %. 15 Carbotermo para Carbotermo, C-410/04 17 Sak C-295/05 Side 10

11 Det følger av PETRADs regnskaper for 2007 at ca 81 % av omsetningen stammer fra tilskudd og oppdrag for staten, mens ca 19 % stammer fra kursavgifter, sponsorer og andre inntekter. Det avgjørende er omsetning som leverandøren oppnår i kraft av avgjørelser om kontraktstildelinger som den kontrollerende oppdragsgiveren tar. Det er ikke avgjørende om oppdragsgiveren tar imot ytelsen selv, eller om den går til andre brukere. Det er heller ikke avgjørende hvem som betaler for tjenesten.18 Etter det opplyste inngår blant annet deltakeravgifter fra private aktører i kursavgifter, sponsorer og andre inntekter, men over 90 % av finansieringen kommer visstnok fra statlig pålagte prosjekter, hvilket må være det avgjørende. FAD har merket seg at OED i sin omtale av omsetningskriteriet beskriver hvor mye som stammer fra tilskudd og oppdrag for staten. I den grad tilskuddene er knyttet opp mot konkrete leveranser på oppdrag fra staten, er FAD enig i denne betraktningsmåten. Det er opplyst at alle midler som bevilges er knyttet til konkrete prosjekter som binder PETRADs bruk. FAD antar derfor at det er naturlig å trekke disse midlene inn ved vurderingen av omsetningskriteriet. FAD gjør oppmerksom på at dersom det skjer endringer i stiftelsens organisasjon eller aktiviteter, kan dette medføre at kriteriene for leveranser i egenregi ikke lenger er oppfylt. For evt. å sikre at omsetningskriteriet er oppfylt fra år til år, kan man vurdere å vedtektsfeste klarere begrensninger i stiftelsens mulighet til kommersiell aktivitet. 5. Konklusjon Mye kan tale for at egenregivilkårene er oppfylt slik at statlige organer kan tildele oppdrag til PETRAD uten konkurransetildeling. FAD anbefaler likevel at PETRADs vedtekter gjennomgås med tanke på å klargjøre rammene for stiftelsens virksomhet dersom oppdrag skal tildeles i egenregi. Med hilsen Monica Auberg (e.f.) Konstituert avdelingsdirektør Liv Lunde seniorrådgiver Kopi: NORAD 18 Carbotermo, sak C-340/04. Side 11

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse. Egenregi. Enerett. Interkommunalt samarbeid. Klager anførte at de innklagedes avtaleforhold med Lyse Elnett AS om veilysvedlikehold

Detaljer

Egenregi-ordningen kontra reglene om offentlige anskaffelser

Egenregi-ordningen kontra reglene om offentlige anskaffelser Egenregi-ordningen kontra reglene om offentlige anskaffelser Halvor S. Oseid Direktør anskaffelser og juridisk bistand AS www.management-it.com 1 Hva er egenregi? Hvordan det offentlige organiserer sin

Detaljer

Offentlige anskaffelser 8 Særlig om utvidet egenregi og samarbeid i offentlig sektor og anskaffelsesregelverket

Offentlige anskaffelser 8 Særlig om utvidet egenregi og samarbeid i offentlig sektor og anskaffelsesregelverket Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 8 Særlig om utvidet egenregi og samarbeid i offentlig sektor og anskaffelsesregelverket Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning høst 2016 Organisering

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/47-1 Arkiv: 280 &01 Saksbehandler: Torbjørn Saggau Holm VEFAS IKS - UTVIDET EGENREGI - KOMMUNALT NÆRINGSAVFALL

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/47-1 Arkiv: 280 &01 Saksbehandler: Torbjørn Saggau Holm VEFAS IKS - UTVIDET EGENREGI - KOMMUNALT NÆRINGSAVFALL SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/47-1 Arkiv: 280 &01 Saksbehandler: Torbjørn Saggau Holm Sakstittel: VEFAS IKS - UTVIDET EGENREGI - KOMMUNALT NÆRINGSAVFALL Planlagt behandling: Formannskapet Hovedutvalg for

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 2008/512 09/ februar 2012

Deres ref. Vår ref. Dato 2008/512 09/ februar 2012 Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 BERGEN Att. Eivind Stage Deres ref. Vår ref. Dato 2008/512 09/886-24. februar 2012 Konkurransen i markedene for offentlig tjenestepensjon 1. Bakgrunn Fornyings-,

Detaljer

Austevoll kommune. Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 14/ / /

Austevoll kommune. Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 14/ / / Austevoll kommune Marin IT Ikkje offentleg Forbod mot forskjellsbehandling Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 14/1789-2015002447/2701 14/1789 26.02.2015 IT2015 Viser til spørsmål frå Marin IT. Oppklaring:

Detaljer

Christoffer C. Eriksen. EU/EØS-rettens rammer for egenregi

Christoffer C. Eriksen. EU/EØS-rettens rammer for egenregi Christoffer C. Eriksen EU/EØS-rettens rammer for egenregi Oversikt 1) Innledning 2) Hvordan kartlegge reglene om utvidet egenregi? 3) Utviklingen av reglene om utvidet egenregi 4) Det nye anskaffelsesdirektivet

Detaljer

Kommunalt handlingsrom egenregi/utvidet egenregi. v/advokat Morten Goller

Kommunalt handlingsrom egenregi/utvidet egenregi. v/advokat Morten Goller Kommunalt handlingsrom egenregi/utvidet egenregi v/advokat Morten Goller KS Bedriftenes Møteplass 2016, Fornebu 19. april 2016 1 Unntaket for egenregi Problemstilling Kan kommuner tildele kontrakter om

Detaljer

PENSJONSKASSER OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

PENSJONSKASSER OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER N O T A T Til: Foreningen Pensjonskontoret v/ Anne Karin Andreassen Oslo, 8. april 2014 Ansvarlig advokat: Nordby Fra: Arntzen de Besche Advokatfirma AS v/ Thomas Nordby E-post: Thomas.Nordby@adeb.no Vår

Detaljer

Interkommunalt samarbeid ihht regelverket om offentlige anskaffelser

Interkommunalt samarbeid ihht regelverket om offentlige anskaffelser PricewaterhouseCoopers DA Karenslyst allé 12 0245 OSLO Deres ref Vår ref Dato 200300098-3 12.02.2003 Interkommunalt samarbeid ihht regelverket om offentlige anskaffelser 1. INNLEDNING Vi viser til Deres

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato 04/2522 C ejs/sin /KGR 18. januar 2005

Deres referanse Vår referanse Dato 04/2522 C ejs/sin /KGR 18. januar 2005 Finansdepartementet Emma C. Jensen Stenseth Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 04/2522 C ejs/sin 200404659-/KGR 18. januar 2005 Svar: SSØ Statens senter for økonomistyring deltagelse

Detaljer

SAMARBEID MELLOM OFFENTLIGE OPPDRAGSGIVERE RETNINGSLINJER OG VILKÅR FOR ORGANISERINGEN

SAMARBEID MELLOM OFFENTLIGE OPPDRAGSGIVERE RETNINGSLINJER OG VILKÅR FOR ORGANISERINGEN SAMARBEID MELLOM OFFENTLIGE OPPDRAGSGIVERE RETNINGSLINJER OG VILKÅR FOR ORGANISERINGEN FOREDRAG PÅ ANSKAFFELSESKONFERANSEN 2012 V/ADVOKAT JANICKE WIGGEN Grunnleggende utgangspunkter 15. November 2012 2

Detaljer

KOMMUNAL PENSJON OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

KOMMUNAL PENSJON OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Til: Fra: Foreningen Pensjonskontoret v/anne Karin Andreassen Arntzen de Besche Advokatfirma AS v/ Ingrid Lund og Espen Bakken Oslo, 9. januar 2015 Ansvarlig advokat: Espen Bakken E-post: eib@adeb.no Vår

Detaljer

Etablering av Kretsløp Follo Supplerende vurdering av adgangen til å subdelegere/tildele enerett fra Follo Ren IKS til Folle Ren AS

Etablering av Kretsløp Follo Supplerende vurdering av adgangen til å subdelegere/tildele enerett fra Follo Ren IKS til Folle Ren AS Etablering av Kretsløp Follo Supplerende vurdering av adgangen til å subdelegere/tildele enerett fra Follo Ren IKS til Folle Ren AS Utarbeidet av Deloitte Advokatfirma AS v/advokat Rolf Erik Disch, advokat

Detaljer

FOU Kan samvirkeforetak være aktuelt for kommuner. Presentasjon v/ KS Bedrift

FOU Kan samvirkeforetak være aktuelt for kommuner. Presentasjon v/ KS Bedrift FOU Kan samvirkeforetak være aktuelt for kommuner Presentasjon v/ KS Bedrift GENERELT OM SAMVIRKEFORETAK Må stiftes av minst 2 personer Er basert på medlemskap, ikke eierskap Hovedregel: Alle medlemmene

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Miljø og sikkerhetskompaniet AS. Kristian Jåtog Trygstad, Arve Rosvold Alver, Gro Amdal

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Miljø og sikkerhetskompaniet AS. Kristian Jåtog Trygstad, Arve Rosvold Alver, Gro Amdal Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager anførte at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse ved kjøp av vektertjenester til Drammen Scener og Union Scene i Drammen kommune. Klagenemnda

Detaljer

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF)

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) I. INNLEDNING - PROBLEMSTILLINGER Hvordan organisere

Detaljer

Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere

Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere Høringsinstanser i henhold til liste Deres ref Vår ref Dato 13/2782 4. oktober 2013 Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere 1. Innledning

Detaljer

Praktisering av forskrift om offentlige anskaffelser - Spørsmål vedr SFTs gjennomføring av konkurranse med forhandling - Tjenestekjøp

Praktisering av forskrift om offentlige anskaffelser - Spørsmål vedr SFTs gjennomføring av konkurranse med forhandling - Tjenestekjøp Promitek AS Bragerhaugen 16 3012 DRAMMEN Deres ref Vår ref Dato 200204991-3 17.03.2003 Praktisering av forskrift om offentlige anskaffelser - Spørsmål vedr SFTs gjennomføring av konkurranse med forhandling

Detaljer

Egenregi og enerett - Regler, synspunkt og utfordringer for bransjen. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund

Egenregi og enerett - Regler, synspunkt og utfordringer for bransjen. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Egenregi og enerett - Regler, synspunkt og utfordringer for bransjen Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Maskinentreprenørens forbund Stiftet 1948 En frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

VURDERING AV RAPPORTER - ØFAS OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

VURDERING AV RAPPORTER - ØFAS OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER NOTAT OSLO, 15. DESEMBER 2010 ANSVARLIG ADVOKAT: MARIANNE H. DRAGSTEN TIL: FOR: FRA: FINNMARK KOMMUNEREVISJON IKS BJØRN IVAR GUSTAVSEN MARIANNE H. DRAGSTEN, SILJE G. ULLEBUST & EVA LINN GJERLAUG VÅR REF.:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 8. desember 2009 Dato møte: 17. desember 2009 Saksbehandler: Styresekretær Vedlegg: 1. Liste med stiftelser tilknyttet helseforetaket 2. Retningslinjer vedrørende

Detaljer

andre tjenester enn dem som er omfattet av

andre tjenester enn dem som er omfattet av Tjenestedirektivets gjennomslagskraft for andre tjenester enn dem som er omfattet av direktivet Presentasjon for Fafo 11. mars 2008 Advokat Frode Elgesem Advokatfirmaet Hjort DA Problemstilling Hvilken

Detaljer

Ringerike kommune. Driftsformer. Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering

Ringerike kommune. Driftsformer. Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering Driftsformer Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering Karl Erik Steinbakk 21.Mars 2013 Disposisjon 4-delt gjennomgang av listen fra komiteens formålsbeskrivelse

Detaljer

S T Y R E S A K # 44/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019

S T Y R E S A K # 44/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019 S T Y R E S A K # 44/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 Forslag til vedtak: FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019 Styret tar til orientering det fremlagte forslaget

Detaljer

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA.

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA. NOTAT Advokatfirma DLA Piper Norway DA Torgallmenningen 3 B P.O.Box 1150 Sentrum N-5811 Bergen Tel: +47 5530 1000 Fax: +47 5530 1001 Web: www.dlapiper.com NO 982 216 060 MVA Til: NDLA v/ Øivind Høines

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 200205238-4 200302969-2/JHB 16.03.2003

Deres ref Vår ref Dato 200205238-4 200302969-2/JHB 16.03.2003 Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO Deres ref Vår ref Dato 200205238-4 200302969-2/JHB 16.03.2003 Anmodning om å vurdere om anskaffelsesreglene kommer til anvendelse, når det skal inngås avtale om driftstilskudd

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.11.2010 Sak: 145/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/42097 Tittel: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG 2012 Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

Omdanning av andelslag til aksjeselskap

Omdanning av andelslag til aksjeselskap Omdanning av andelslag til aksjeselskap Bindende forhåndsuttalelser Publisert: 14.12.2012 Avgitt: 28.08.2012 (ulovfestet rett) Skattedirektoratet la til grunn at andelshaverne hadde nødvendig eiendomsrett

Detaljer

Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning

Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref 201002004-/ISF Dato 1 7 2010 Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning Arbeidsdepartementet mottok nylig

Detaljer

Høring - NOU 2016:21 Stiftelsesloven

Høring - NOU 2016:21 Stiftelsesloven Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 16/5520 Vår ref.: Oslo, 27 januar 2017 Høring - NOU 2016:21 Stiftelsesloven 1 INNLEDNING Vi viser til departementets brev 24. oktober

Detaljer

Klage på avgjørelse A2012-9 tas ikke til følge - Klage på Konkurransetilsynets avslag om å gripe inn mot Ruteretur AS

Klage på avgjørelse A2012-9 tas ikke til følge - Klage på Konkurransetilsynets avslag om å gripe inn mot Ruteretur AS PCB Sanering Postboks 28 3476 SÆTRE Deres ref. Vår ref. Dato 13/224-18. april 2013 Klage på avgjørelse A2012-9 tas ikke til følge - Klage på Konkurransetilsynets avslag om å gripe inn mot Ruteretur AS

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012)

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012) VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012) 1 Navn Stiftelsens navn er Østfoldmuseene. Den er en alminnelig stiftelse. 2

Detaljer

Sivilombudsmannen Besøksadresse Telefon 22 82 85 00 Akersgata 8. inngang Tollbugata Grønt nummer 800 80 039

Sivilombudsmannen Besøksadresse Telefon 22 82 85 00 Akersgata 8. inngang Tollbugata Grønt nummer 800 80 039 Sivilombudsmannen Besøksadresse Telefon 22 82 85 00 Akersgata 8. inngang Tollbugata Grønt nummer 800 80 039 Postadresse Telefaks 22 82 85 Il Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo postmottak@sivilombudsmannen.no

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato RT Fondet Stiftelsen romanifolket/taternes kulturfond Deres ref Vår ref Dato 14/1631-100 05.02.2016 Stiftelsen romanifolkets/taternes kulturfond høringsbrev om omdannelse av vedtektene Vi viser til e-post

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 25.06.2014 Vår ref.: 14-796/HH Deres ref.: 13/3244 SL UR/KR Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Detaljer

ER TEATERET OMFATTET AV REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. Faktum - Om Beaivváš Sámi Teáhte AS

ER TEATERET OMFATTET AV REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. Faktum - Om Beaivváš Sámi Teáhte AS ER TEATERET OMFATTET AV REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I Faktum - Om Beaivváš Sámi Teáhte AS I dag er teateret organisert som et aksjeselskap med eierne staten (40 %), Kautokeino kommune (40 %),

Detaljer

CargoNet AS - Forholdet til regelverket for offentlige anskaffelser

CargoNet AS - Forholdet til regelverket for offentlige anskaffelser CargoNet AS Platousgt 14-16 0048 OSLO Deres ref Vår ref Dato 04/59 200402967-2/MEA 12.07.2004 CargoNet AS - Forholdet til regelverket for offentlige anskaffelser Det vises til deres brev av 8. juni 2004

Detaljer

Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark

Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark Blå Grønn Kommentar til endring: Svart Overskrift: Endring: Ingen. 1. Selskapsform Endring: Navn. Musikerordningen for

Detaljer

Vedtekter for Atlas-alliansen. (sist endret 6. september 2007)

Vedtekter for Atlas-alliansen. (sist endret 6. september 2007) Vedtekter for Atlas-alliansen (sist endret 6. september 2007) Den alminnelige stiftelsen Atlas-alliansen ble etablert med basis i midler innsamlet gjennom Norsk Rikskringkastings TV-innsamlingsaksjon ET

Detaljer

VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET.

VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET. Arkivsaksnr.: 11/268-2 Arkivnr.: 026 H43 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET. Hjemmel: Kommuneloven Lov om kommunale

Detaljer

God virksomhetsstyring i norske stiftelser

God virksomhetsstyring i norske stiftelser God virksomhetsstyring i norske stiftelser Stiftelseskonferansen i 2015 i Førde 21. - 22. April 2015 Advokat Bjørn O. Øiulfstad, daglig leder i Stiftelsesforeningen 1 Stiftelsesforeningen i Norge Stiftelsesforeningen

Detaljer

Oppdragsbrev til Innovasjon Norge med oppdrag om å opprette nye landsdekkende såkornfond

Oppdragsbrev til Innovasjon Norge med oppdrag om å opprette nye landsdekkende såkornfond Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201202895-/SIG 02.07.2012 Oppdragsbrev til Innovasjon Norge med oppdrag om å opprette nye landsdekkende såkornfond 1. INNLEDNING Nærings-

Detaljer

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL GAVER, STIFTELSER OG LEGATER

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL GAVER, STIFTELSER OG LEGATER RETNINGSLINJER VEDRØRENDE HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL GAVER, STIFTELSER OG LEGATER I. GENERELL DEL 1. 1 Bakgrunn Foretaksmøtet ba 24. februar 2008 de regionale helseforetakene om å utarbeide retningslinjer

Detaljer

Tildeling av tilskudd til «kommersielle» eller «ideelle» barnehager

Tildeling av tilskudd til «kommersielle» eller «ideelle» barnehager Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/1003 Dato 12.06.2017 Tildeling av tilskudd til «kommersielle» eller «ideelle» barnehager Kunnskapsdepartementet er gjort kjent med at det har oppstått spørsmål om kommunens

Detaljer

Konsekvenser av forslaget til ny stiftelseslov for ledelse og styret i stiftelser

Konsekvenser av forslaget til ny stiftelseslov for ledelse og styret i stiftelser Konsekvenser av forslaget til ny stiftelseslov for ledelse og styret i stiftelser Seminar Handelshøyskolen BI Oslo, 2. februar 2017 Advokat Bjørn O. Øiulfstad, daglig leder Stiftelsesforeningen 1 Stiftelsesforeningen

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNALT EIDE AKSJESELSKAP

REVISJON AV KOMMUNALT EIDE AKSJESELSKAP FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY KS Bedrift Postboks 1378 Vika 0114 OSLO 02.07.2010 SAKSBEHANDLER: Tore Johan Berg VÅR REFERANSE: 10/3057 DERES REFERANSE: 10/00479-1 DIR.TLF;

Detaljer

Regelverket for offentlige anskaffelser - Norsk Tipping AS

Regelverket for offentlige anskaffelser - Norsk Tipping AS Kultur- og kirkedepartementet Steinar Lien Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 200304084-2/JHB 10.06.2003 Regelverket for offentlige anskaffelser - Norsk Tipping AS Det vises til brev datert

Detaljer

Studentsamskipnadenes forhold til anskaffelsesregelverket

Studentsamskipnadenes forhold til anskaffelsesregelverket Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 200700783 200900030 September 2010 Studentsamskipnadenes forhold til anskaffelsesregelverket 1. Innledning Fornyings-,

Detaljer

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 Dagens tema Betydelige endringer av aksjelovgivningen trådte i kraft den 1. juli 2013 Innebærer

Detaljer

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren UTARBEIDELSE AV EIERSKAPSMELDING FOR KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Hovedpunkt i en eiermelding

Detaljer

p2o~ Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO

p2o~ Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO DET KONGELIGE FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENT Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO p2o~ Deres ref. 201005790-/AT Vår ref. 10/4148- Dato 17.02.2011 Høring tiltak for å redusere

Detaljer

Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT v/hordaland fylkeskommune Pb Deres ref 06/ JOS

Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT v/hordaland fylkeskommune Pb Deres ref 06/ JOS Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT v/hordaland fylkeskommune Pb 7900 5020 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 06/1463-3 JOS 18.06.07 Kontrollutvalg og revisjon Vi viser til brev av 30. mai og 18. desember 2006.

Detaljer

Offentlige anskaffelser Virkeområdet for anskaffelsesregelverket og for de ulike delene av anskaffelsesforskriften (foa)

Offentlige anskaffelser Virkeområdet for anskaffelsesregelverket og for de ulike delene av anskaffelsesforskriften (foa) Dosent Ingun Sletnes Høst 2017 Offentlige anskaffelser Virkeområdet for anskaffelsesregelverket og for de ulike delene av anskaffelsesforskriften (foa) BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse Hvilke

Detaljer

Vedtekter for Bankenes Standardiseringskontor

Vedtekter for Bankenes Standardiseringskontor Vedtekter for Bankenes Standardiseringskontor Fastsatt av Bankforeningens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor høsten 1994. Senest endret november 2011 1 1. Organisasjonens navn Organisasjonens

Detaljer

Fra: Revisjonskomiteen/internrevisjonen Dato: Tittel: Notat vedr. internrevisjonens rolle som internrevisor for pasientreiser ANS

Fra: Revisjonskomiteen/internrevisjonen Dato: Tittel: Notat vedr. internrevisjonens rolle som internrevisor for pasientreiser ANS Besøksadresse: Postadresse: Telefon: 74 83 99 00 Strandvn. 1 Postboks 464 Telefaks: 74 83 99 01 7500 Stjørdal 7501 Stjørdal postmottak@helse-midt.no Org.nr.983 658 776 www.helse-midt.no Notat Fra: Revisjonskomiteen/internrevisjonen

Detaljer

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Saksnr./dok.nr.: 2011/316 Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Vedtatt av lokalstyret 27.10.2008, sak PS 064/08 Endret av lokalstyret 17.11.2009, sak PS 56/09 Endret

Detaljer

NEVROKIRURGISK VIRKSOMHET I HELSE VEST - NÆRMERE OM DE FORETAKSRETTSLIGE- OG FORVALTNINGSRETTSLIGE SIDER VED STYREVEDTAK I HELSE VEST RHF 23.

NEVROKIRURGISK VIRKSOMHET I HELSE VEST - NÆRMERE OM DE FORETAKSRETTSLIGE- OG FORVALTNINGSRETTSLIGE SIDER VED STYREVEDTAK I HELSE VEST RHF 23. NOTAT Til Helse Vest RHF Fra Dato 29. mai 2007 Ansvarlig advokat NEVROKIRURGISK VIRKSOMHET I HELSE VEST - NÆRMERE OM DE FORETAKSRETTSLIGE- OG FORVALTNINGSRETTSLIGE SIDER VED STYREVEDTAK I HELSE VEST RHF

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato # /2783-TCH

Deres ref. Vår ref. Dato # /2783-TCH BAHR - Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen advokatfirma Harald K. Selte Postboks 1524 Vika 0117 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato #3554687 12/2783-TCH 07.12.12 Klage fra Nets Norway AS over Konkurransetilsynets

Detaljer

Interkommunalt samarbeid og egenregi en avklaring fra EF-domstolen 1)

Interkommunalt samarbeid og egenregi en avklaring fra EF-domstolen 1) LOV OG RETT, vol. 48, 6, 2009, s. 342 360 ISSN 0024-6980 paper, ISSN 1504-3061 online Interkommunalt samarbeid og egenregi en avklaring fra EF-domstolen 1) Fagfellevurdert artikkel Av stipendiat Janicke

Detaljer

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Innledning Endringene i aksjeloven og allmennaksjeloven fra juli 2013 endret reglene for beregninger av utbytte. En viktig

Detaljer

Klage - avslag på begjæring om innsyn i utgående dokumenter fra Konkurransetilsynet relatert til søknad om lempning

Klage - avslag på begjæring om innsyn i utgående dokumenter fra Konkurransetilsynet relatert til søknad om lempning Advokatfirma Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen v/harald K. Selte PB 1524 Vika 0117 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 201001416-/TMO 27.10.2010 Klage - avslag på begjæring om innsyn i utgående dokumenter

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Hovedorganisasjonen Virke Postboks 2900 0230 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/433-CC/RHO/JLB 21.04.2016 Tolkningsuttalelse -- postloven 33 og tilgang til sonenøkler Samferdselsdepartementet viser til brev

Detaljer

VEILEDER NIFS LOV 2-7 VALGBARHET OG REPRESENTASJONSRETT

VEILEDER NIFS LOV 2-7 VALGBARHET OG REPRESENTASJONSRETT VEILEDER NIFS LOV 2-7 VALGBARHET OG REPRESENTASJONSRETT 02.01.2017 1. HVORFOR HAR IDRETTEN REGLER OM VALGBARHET? NIFs lov inneholder bestemmelser som begrenser et medlems mulighet til å kunne velges til

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL FRIVILLIGE BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER - HØRING

FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL FRIVILLIGE BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER - HØRING Høringsinstanser i følge liste Deres ref Vår ref Dato 200902327-/EKH 25.06.2009 FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL FRIVILLIGE BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER - HØRING Forskrift om tilskudd

Detaljer

Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets sak 2003/255

Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets sak 2003/255 Arntzen de Besche Advokatfirma AS v/advokatfullmektig Thea S. Skaug PB 2734 Solli 0204 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 200503082 20. mars 2006 Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets

Detaljer

Vedtekter for Atlas-alliansen

Vedtekter for Atlas-alliansen Vedtekter for Atlas-alliansen Sist endret 09.02.2012 Den alminnelige stiftelsen Atlas-alliansen ble etablert med basis i midler innsamlet gjennom Norsk Rikskringkastings TV-innsamlingsaksjon ET NYTT LIV

Detaljer

Rundskriv F-16-10: Forskrift om studieforbund og nettskoler

Rundskriv F-16-10: Forskrift om studieforbund og nettskoler Nettskolene Studieforbundene Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF) Voksenopplæringsforbundet (VOFO) Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Deres ref Vår ref Dato 201005810 06.12.10

Detaljer

2 Egenregi NB: «Fristilt enhet» som er brukt som et begrep i komiteens formålsbeskrivelse, faller inn under denne behandlingen av «egenregi».

2 Egenregi NB: «Fristilt enhet» som er brukt som et begrep i komiteens formålsbeskrivelse, faller inn under denne behandlingen av «egenregi». 1 RINGERIKE KOMMUNE KOMMUNEADVOKATEN V. 1.0 - torsdag, 21. mars 2013 1 Innledning Dette er et støtteskriv for presentasjon om ulike driftsmåter holdt 21. mars 2013. Skrivet må sees i sammenheng med presentasjonen

Detaljer

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.10.2016 78738/2016 2015/7122 033 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 27.10.2016 Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Ot.prp. nr... ( ) Om lov om endring i kommuneloven og lov om interkommunale selskaper interkommunalt samarbeid

Ot.prp. nr... ( ) Om lov om endring i kommuneloven og lov om interkommunale selskaper interkommunalt samarbeid Kommunal- og regionaldepartementet Ot.prp. nr... (2002-2003) Om lov om endring i kommuneloven og lov om interkommunale selskaper interkommunalt samarbeid Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet...

Detaljer

Forberedende markedsundersøkelser. Beatrice D Hennyng og Kristine Vigander, KS Advokatene

Forberedende markedsundersøkelser. Beatrice D Hennyng og Kristine Vigander, KS Advokatene Forberedende markedsundersøkelser Beatrice D Hennyng og Kristine Vigander, KS Advokatene Disposisjon 1. Forberedende markedsundersøkelse 2. Rettslige rammer 3. Hvordan gjennomføre dialog 4. Når oppstår

Detaljer

Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 8

Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 8 Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 8 Notat Til: Att.: Midt-Gudbrandsdal Renovasjon Gøran Løkken Kopi til: Fra: Lars Harald Rylandsholm Dato: 30. april 2015 Emne: notat omorganisering 1. Innledning Jeg er

Detaljer

NOU 1991:8. side 1 av 6

NOU 1991:8. side 1 av 6 Dokumenttype NOU 1991:8 Dokumentdato 1991-02-15 Tittel Lov om statsforetak Utvalgsnavn Statsselskapslovutvalget Utvalgsleder Knudsen, Gudmund Utgiver Arbeids- og administrasjonsdepartementet Oppnevnt 1990-08-24

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjaldt hvorvidt innklagede hadde foretatt ulovlig direkte anskaffelse av bygge- og anleggstjenester og om det skulle ilegges gebyr. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

RÅDSDIREKTIV 98/50/EF. av 29. juni 1998

RÅDSDIREKTIV 98/50/EF. av 29. juni 1998 Nr.50/172 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 9.11.20 RÅDSDIREKTIV 98/50/EF av 29. juni 1998 om endring av direktiv 77/187/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om ivaretakelse

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Direktoratet for økonomistyring Postboks 7154, St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/4005-11.07.2016 Søknad om unntak fra regelverket for økonomistyring i staten - Statens vegvesens kjøp

Detaljer

Krav til forholdet mellom rettighetshaver og eier ved utleie av produksjonsinnretning

Krav til forholdet mellom rettighetshaver og eier ved utleie av produksjonsinnretning Høringsnotat Krav til forholdet mellom rettighetshaver og eier ved utleie av produksjonsinnretning 1 Innledning Det vises til Meld. St. 28 (2010-11) En næring for framtida om petroleumsvirksomheten og

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet Landbruksdirektoratet Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO Vår dato: 23.10.2014 Vår referanse: 14/28245 Deres dato: Deres referanse: Høringsuttalelse NOU 2014:4 Enklere regler -

Detaljer

Finansielle tjenester og leveranser fra underleverandører

Finansielle tjenester og leveranser fra underleverandører Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Hanne Kjørholt 21. november 2001 Telefon Deres referanse Vår referanse 2207 7000 2001/06293 FN-AV 700 Til fylkesskattekontorene Finansielle tjenester

Detaljer

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering.

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering. Saksfremlegg Arkivsak: 07/3818 Sakstittel: SØRUMSAND ASVO AS: EIERSKAPSKONTROLL K-kode: 037 Saksbehandler: Per Erland Aamodt Innstilling: 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til

Detaljer

Kommuner og egenregi

Kommuner og egenregi Kommuner og egenregi Reglene om egenregi: Anskaffelsesrettslig ramme for organisering av kommunal virksomhet og det offentliges samarbeid med ideelle organisasjoner i velferdssektoren Christoffer C. Eriksen

Detaljer

fastsatt av Kunnskapsdepartementet med virkning fra 1. januar 2008.

fastsatt av Kunnskapsdepartementet med virkning fra 1. januar 2008. UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak 05-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15. februar 2013 Arkivref.: 2013/855 VNY000/ Sak S 05-13 Mål for Universitetet i Tromsøs eierskap i aksjeselskaper

Detaljer

TILDELINGSBREV 2016 GÁLDU KOMPETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER

TILDELINGSBREV 2016 GÁLDU KOMPETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Hánnoluohkká 45 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 15/3908-1 15.01.2016 TILDELINGSBREV 2016 GÁLDU KOMPETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER 1. INNLEDNING

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 15/ /

Deres ref Vår ref Dato 15/ / Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8014 Dep. 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/1514-1 15/2073-03.07.2015 Høring - forslag til endring av lov og forskrifter om offentlige anskaffelser Vi viser

Detaljer

Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap.

Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap. Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap. 1. Hjemmel Disse bestemmelsene er gitt med hjemmel i NFFs Lov 8-4, jf. 8-2 og NIFs Lov

Detaljer

Høringsuttalelse - ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene

Høringsuttalelse - ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene Det kongelige Nærings og Fiskeridepartement Postmottak 8004 Dep 0030 OSLO postmottak@nfd.dep.no Vår ref. Vår dato: 15/05085-2 17.06.2015 Deres ref. Deres dato: Vår saksbehandler: Jan-Ove Strømmen Høringsuttalelse

Detaljer

BIBSYS organisering. Roy Gundersen. (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!)

BIBSYS organisering. Roy Gundersen. (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!) BIBSYS organisering Roy Gundersen (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!) BIBSYS organisering BIBSYS fikk 28. mars 2007 nye vedtekter fastsatt av Kunnskapsdepartementet Historie 11. februar 1972:

Detaljer

DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Skattelov for byene 18. august 1911 nr. 9 4 annet ledd -"ansatte besiktigelsesmenn"

DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Skattelov for byene 18. august 1911 nr. 9 4 annet ledd -ansatte besiktigelsesmenn DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT 9 Deres ref Vår ref Dato 3/3339 SL SMe/Ø 11.2.24 Skattelov for byene 18. august 1911 nr. 9 4 annet ledd -"ansatte besiktigelsesmenn" Det vises til brev 21. oktober 23 hvor

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Greitt å beregne terskelverdier, men ikke alltid.. Nyhetsbrev nr april 2016

INNKJØPSFORUM. Greitt å beregne terskelverdier, men ikke alltid.. Nyhetsbrev nr april 2016 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 10 4. april 2016 Det faglige hjørnet Greitt å beregne terskelverdier, men ikke alltid.. Å beregne terskelverdien i vanlige anskaf felser byr sjelden på de altfor store ut fordringer,

Detaljer

DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT. Vår ref. 11/2262. Spørsmål vedrørende velferds- og arbeidsrettslige forhold for medlemmer i Oslo forliksråd

DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT. Vår ref. 11/2262. Spørsmål vedrørende velferds- og arbeidsrettslige forhold for medlemmer i Oslo forliksråd 1 8 OKT2011 DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref. 201010375-/IDS Vår ref. 11/2262 Dato ig.10.2011 Spørsmål vedrørende velferds- og arbeidsrettslige

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011

REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011 Saknr. 08/3272-10 Ark.nr. 213 &00 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen og Geir Aalgaard REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011 Fylkesrådets innstilling

Detaljer

Utfordringsrett juridiske utfordringer

Utfordringsrett juridiske utfordringer Utfordringsrett juridiske utfordringer Advokatene Alex Borch, Jan Fougner og Andreas Wahl Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS Sammendrag 1.1 Sammendrag 1.1.1 Oversikt over danske regler om utfordringsrett

Detaljer

r Lu Si&/p9 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Vår ref Dato 200804396-/EAS 04.12.2009

r Lu Si&/p9 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Vår ref Dato 200804396-/EAS 04.12.2009 r Lu Si&/p9 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 200804396-/EAS 04.12.2009 Oversendelse av nye retningslinjer for behandling av forslag om igangsetting

Detaljer

Stiftelsesretten i et nøtteskall

Stiftelsesretten i et nøtteskall Stiftelsesretten i et nøtteskall Stiftelseskonferansen 14.05.2013 Seniorrådgiver Liv Tystad Disposisjon Særtrekk ved stiftelsesformen (3-5) Omdanning (samlebegrep for endring) (7-12) Krav til styret og

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato C 05/3266 TS/SBP

Deres ref Vår ref Dato C 05/3266 TS/SBP Samtlige departementer Statsministerens kontor Deres ref Vår ref Dato C 05/3266 TS/SBP 21.12.2005 Justerte rundskriv, reglement og bestemmelser om statlig økonomistyring fastsatt med virkning fra 1. januar

Detaljer

TILSKUDD TIL DRIFT AV LANDSDEKKENDE ORGANISASJONER PÅ INNVANDRERFELTET

TILSKUDD TIL DRIFT AV LANDSDEKKENDE ORGANISASJONER PÅ INNVANDRERFELTET Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 Dep., 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Landsdekkende organisasjoner på innvandrerfeltet Rundskriv:6/10 Dato:21.12.09 Saksnr: 09-01910 Besøksadresse:

Detaljer

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Sendes også pr e-post til: postmottak@ad.dep.no Oslo, 1. november 2010 Ansvarlig advokat: Alex Borch Referanse: 135207-002 - HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-,

Detaljer