Oljedirektoratets innkjøp fra PETRAD - kommer lov om offentlige anskaffelser til anvendelse?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oljedirektoratets innkjøp fra PETRAD - kommer lov om offentlige anskaffelser til anvendelse?"

Transkript

1 Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 09/ /LLU 9. september 2010 Oljedirektoratets innkjøp fra PETRAD - kommer lov om offentlige anskaffelser til anvendelse? 1. Innledning Vi viser til brev fra Olje- og energidepartementet (OED) av 27. november 2009 med spørsmål om anskaffelsesregelverket kommer til anvendelse ved Oljedirektoratets innkjøp av tjenester fra PETRAD i forbindelse med prosjekter under Olje for Utviklingprogrammet. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) skal innledningsvis bemerke at det er domstolen og ikke departementet som har den rettslige kompetansen til å tolke anskaffelsesregelverket med bindende virkning. I lys av at saken reiser spørsmål av prinsipiell interesse, vil departementet likevel kommentere henvendelsen. Kopi av dette brevet sendes også til NORAD etter ønske fra OED. 2. Unntaket for oppgaver som utføres i egenregi Som beskrevet i materialet som er oversendt oss, kommer ikke lov og forskrift om offentlige anskaffelser til anvendelse på anskaffelser som er foretatt i egenregi. Postadresse Postboks 8004 Dep N-0030 OSLO Kontoradresse Akersg. 59 Telefon Org no Konkurransepolitisk avdeling Telefaks Saksbehandler Liv Lunde

2 Det er ikke tvilsomt at PETRAD er et selvstendig rettssubjekt siden PETRAD er organisert som en stiftelse.. Det følger av praksis fra EU-domstolen1 at følgende to kumulative vilkår må være oppfylt for at unntaket for egenregi skal komme til anvendelse mellom to selvstendige rettssubjekter som inngår en kontrakt: Oppdragsgiveren må utøve en tilsvarende kontroll over leverandørselskapet som over egen virksomhet (kontrollkriteriet). Den vesentlige delen av aktiviteten til leverandøren må være knyttet til den kontrollerende oppdragsgiveren (omsetningskriteriet). Vilkårene tolkes restriktivt, og bevisbyrden ligger på den part som påberoper eksistensen av et unntak fra de alminnelige regler om konkurranseutsetting.2 3. Kontrollkriteriet 3.1 EU-domstolens praksis knyttet til kontrollkriteriet EU-domstolen presiserer kontrollkriteriet på følgende måte i Parking Brixen3: Denne bedømmelse skal tage samtlige relevante lovbestemmelser og faktiske omstændigheder i betragtning. Det skal fremgå af undersøgelsen, at den pågældende kontraherende virksomhed er underlagt en kontrol, der gør det mulig for den ordregivende offentlige myndighed at påvirke virksomhedens beslutninger. Indflydelsen skal være bestemmende så vel i forhold til de strategiske målsætninger som i forhold til de vigtige beslutninger. I den konkrete saken kom EU-domstolen til at kontrollkriteriet ikke var oppfylt. I den forbindelse la domstolen avgjørende vekt blant annet på at selskapet var omdannet til aksjeselskap og at styret som følge av dette hadde omfattende myndighet uten at kommunen utførte driftsmessig kontroll: For så vidt angår bestyrelsens beføielser i den konkrete sag fremgår det af forelæggelseskendelsen, at Stadtwerke Brixen AG s vedtægter, og navnlig artikel 18 heri, giver bestyrelsen en omfattende fuldmagt til drift af selskabet, eftersom den har mulighed for at foretage enhver handling, den finder nødvendig for gennemførelsen af selskabets formål. Herudover er den i artikel 18 fastsatte beføjelse til at stille sikkerheder med en værdi på indtil 5 mio. EUR eller gennomføre andre 1 Se Techal, sak C-107/98, med etterfølgende rettspraksis. 2 Se blant annet Parking Brixen, sak C-458/03 para Sak C-458/03 para. 65 Side 2

3 transaktioner uden forudgående godkendelse fra generalforsamlingen, tegn på, at selskabet har en høj grad af selvstændig handlefrihed i forhold til aktionærerne. Det fremgår tillige af forelæggelseskendelsen, at det tilkommer Gemeinde Brixen at udpege flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i Stadtwerke Brixen AG, i det væsentlige er begrænset til det spillerum, som flertallet af deltagerne har i henhold til selskabsretten, hvilket betydelig formindsker det afhængighedsforhold, der forelå mellem kommunen og den særlige virksomhed Stadtwerke Brixen, især henset til den omfattende fuldmagt, som bestyrelsen for Stadtwerke Brixen AG er tillagt. Når en indehaver af en koncessionskontrakt har en selvstændig handlefrihed som den, der følger af de forhold, der er fremhævet i præmis 67-69, er det udelukket, at den ordregivende offentlige myndighed fører en kontrol med indehaveren af koncessionskontrakten, der svarer til den, den fører med sine egne tjenestegrene. 4 Det følger av dette at eierskap i et aksjeselskap ikke er tilstrekkelig til å oppfylle kontrollkriteriet. Det må foreligge tilleggsmomenter som taler for større kontroll med selskapet enn det en majoritetseier normalt har. For at kontrollkriteriet kan sies å være oppfylt, må oppdragsgiver med andre ord ha kontroll med en del sentrale beslutninger som normalt ligger til styret eller den daglige ledelse. Carbotermo5 gjaldt en kontrakt mellom en kommune og et selskap som kommunen hadde eierskap til gjennom et holdingselskap. Domstolen la til grunn at kontroll kan foreligge ved slikt indirekte eierskap, men konkluderte med at den nødvendige kontroll ikke forelå i den konkrete saken: Det fremgår af sagen, at AGESP Holdings og AGESP s vedtægter giver hvert af disse selskabers bestyrelse de mest vidtgående beføielser med hensyn til selskabets ordinære og ekstraordinære drift. Disse vedtægter forbeholder ikke Busto Arsizio kommune nogen særlig kontrolbeføjelse eller stemmeret, der kan begrænse den handlefrihed, der er tillagt disse bestyrelser. Den kontrol, som Busto Arsizio kommune udøver med disse to selskaber, kan i det væsentlige sammenfattes til det råderum, som selskabsretten giver selskabsdeltagernes flertal, hvilket betydelig begrænser dens mulighed for at få indflydelse på disse selskabers beslutninger. Desuden udøves Busto Arsizio kommunes eventuelle indflydelse på AGESP s beslutninger gennem et holdingselskab. Medvirken fra en sådan mellemmand kan alt efter omstendighederne i det foreliggende tilfælde afsvække den kontrol, som den ordregivende myndighed eventuelt måtte udøve med et aktieselskab blot ved at deltage i dettes kapital. 6 4 Para Sak C-340/04 6 Para. 38 Side 3

4 I Coditel7 la domstolen vekt på den offentlige oppdragsgivers eierskap i det interkommunale selskapet, og at styret var sammensatt av representanter for de offentlige myndigheter som var tilsluttet selskapet. Når det gjelder styrets myndighet, uttalte domstolen: For det tredje fremgår det af sagens akter, at det er Brutélés bestyrelse, der udøver de mest vidtgående beføjelser. Det er bl.a. bestyrelsen, der fastsætter tarifferne. Bestyrelsen har derudover mulighed for men ikke pligt til at delegere sine beføjelser vedrørende visse særlige problemer med hensyn til sektorerne eller undersektorerne til sektor- eller undersektorrådene. 8 På denne bakgrunn skulle man tro at kontrollkriteriet ikke var oppfylt dersom man skulle legge betraktningene fra Parking Brixen og Carbotermo til grunn. I denne saken forelå det imidlertid konkrete omstendigheter som talte for at den nødvendige kontroll likevel forelå: Det bemærkes i denne forbindelse, at Brutélé ikke er stiftet som et andelsselskab eller aktieselskab, der kan forfølge formål uafhengigt af dets aktionærer, men som et interkommunalt andelsselskab, der er reguleret ved lov om interkommunale sammenslutninger. De interkommunale sammenslutninger er derudover i henhold til denne lovs artikel 3 ikke af erhvervs- eller forretningsmæssig karakter. Det synes at kunne udledes af denne lov som suppleret ved Brutélés vedtægter at selskabets vedtægtsmæssige formål er udførelsen af en opgave af kommunal interesse, med henblikk på hvis gennemførelse det blev stiftet, og at det ikke forfølger en interesse, der er forskellig fra opgaven for de offentlige myndigheder, som er tilsluttet det. Med forbehold af den forelæggende rets efterprøvelse af de faktiske omstændigheder følger det heraf, at Brutélé til trods for udstrækningen af de beføjelser, der er tillagt selskabets bestyrelse ikke har en selvstændighed, som udelukker, at de kommuner, der er tilsluttet selskabet, fører en kontrol med det, der svarer til den kontrol, som kommunerne fører med deres egne tjenestegrene. Disse betragtninger gælder så meget desto mer i det tilfælde, hvor afgørelserne i forbindelse med det interkommunale andelsselskabs aktiviterer træffes af bestyrelsen i sektor- og undersektorrådene inden for grænserne af de delegationer, som bestyrelsen meddeler dem. Såfremt en eller flere tilsluttede kommuner således anerkendes som bestående af en sektor eller undersektor for dette selskabs aktiviteter, er den kontrol, som disse kommuner kan føre med de spørgsmål, der delegeres til bestyrelsen i sektor- og undersektorrådene, strengere end den kontrol, 7 Sak C-324/07 para 29 8 Para. 35 Side 4

5 som de fører med alle de tilsluttede kommuner i det pågældende selskabs samlede organer. 9 I Sea fremhevet EU-domstolen at både den relevante lovgivningen, selskapets vedtekter og kontraktsmessige status var relevant ved vurderingen av om kontrollkriteriet var oppfylt.10 Når det gjelder selskapets vedtekter, la EU-domstolen vekt på flere vedtektsbestemmelser som påla beslutningsprosesser som hadde til hensikt å sikre de offentlige oppdragsgivere større kontroll med beslutningsprosessene enn det som fulgte av italiensk selskapsrett. I samsvar med vedtektene var det blant annet opprettet et tilsynsorgan og et teknisk utvalg bestående av representanter fra de deltakende myndigheter. Disse organene hadde vid kontroll- og beslutningsmyndighet. Domstolen kom dessuten til at selskapets kontraktsmessige status ikke var til hinder for at kontrollkriteriet kunne anses å være oppfylt: For så vidt angår spørgsmålet, om det pågældende selskab har en kontraktmæssig status, der gør kontrollen udført af de myndigheder, der er aktionærer, tvivlsom, skal den geografiske og faktiske rækkevidde af dette selskabs virksomhed så vel som selskabets mulighed for at etablere forbindelser med virksomheder i den private sektor undersøges. Artikel 3 i Setcos vedtægter med overskriften Selskabets formål bestemmer, at Setco udfører offentlige serviceforvaltning i lokalområder, som udelukkende vedrører de lokale offentlige myndigheder, der tildeler de nævnte tjenesteydelser. Desuden fastsætter vedtægternes artikel 8a, stk, 2, at Setco udelukkende udfører tjenesteydelserne for de ordregivende seksabsdeltagerne, og inden for disse myndigheders kompetenceområder. Sådanne bestemmelser tyder dels på, at det geografiske område for det i hovedsagen kontraherende selskabs virksomhed ikke rækker ud over områderne for de kommuner, der er aktionærer, dels på, at dette selskab har som formål kun at udføre offentlige tjenesteydelser for disse kommuner. De nævnte vedtægters artikel 3, stk. 3, bestemmer imidlertid, at Setco ligeledes kan udføre tjenesteydelser for privatpersoner, når dette ikke er i strid med selskabets formål, eller når det bidrager til den optimale gennemførelse af dette. Under retsmødet har Setco hævdet, at den beføjelse, som selskabet har til at handle med virksomheder i den private sektor, er et nødvendig accessorium for udførelsen af selskabets public service-opgaver. Som eksempel har selskabet nævnt sortering af affald, som kan gøre det nødvendig at videresælge visse kategorier af genbrugsmaterialer til virksomheder, der er specialiserede i at genanvende disse. 9 Para Sak C-573/07 para. Side 5

6 Ifølge Setco drejer det sig om accessoriske aktiviteter for indsamling af affald og ikke om aktiviteter, der er hovedaktiviteten uvedkommende. Domstolen kom til at slik aksessorisk aktivitet på oppdrag av private ikke kunne være til hinder for at kontrollkriteriet var oppfylt. I motsatt fall ville Teckals andre kriterium aktivitetskriteriet vært formålsløst. 3.2 Betydningen av at PETRAD er en stiftelse PETRAD er en stiftelse. En stiftelse er et eget rettssubjekt som er selveiende. Det betyr at stiftelsen selv eier sin formue og hefter for sine forpliktelser, og at den har en selvstendig ledelse som forvalter den. En stiftelse har ingen eiere som i kraft av disse posisjonene kan utøve styringsrett over stiftelsen. Det er dermed ikke adgang til privat kapital, noe som under nærmere omstendigheter ville kunne utelukke oppfyllelse av kontrollkriteriet. Spørsmålet blir om det faktum at PETRAD er selveiende, dvs at oppdragsgiver ikke har noen eierandeler, utelukker anvendelse av egenregiunntaket. FAD kan ikke se at det foreligger noen rettspraksis, verken i Norge eller for EU-domstolen, som tar stilling til hvorvidt den nødvendige kontroll kan foreligge i forholdet mellom en offentlig myndighet og en selvstendig juridisk enhet der myndigheten ikke har noen eierandel. EU-domstolen har i en rekke saker lagt til grunn at eierskap inngår som en viktig parameter ved vurderingen, men har ikke uttalt at eierskap er en forutsetning for oppfyllelsen av kontrollkriteriet. FAD legger derfor til grunn at kontrollkriteriet kan være oppfylt dersom det skulle finnes andre forhold enn eierskap som fører til at oppdragsgiver har en tilsvarende kontroll med leverandørselskapet som over egen virksomhet.11 Spørsmålet blir likevel om stiftelsesloven inneholder noen begrensninger som umuliggjør oppfyllelse av kontrollkriteriet. Stiftelsesloven bygger på et selvstendighetskriterium som innebærer at rettsdannelsen må være tilstrekkelig selvstendig i forhold til utenforstående for å kunne aksepteres som en stiftelse. Det sentrale innholdet i selvstendighetskriteriet er at formuesverdien må være selvstendig i forhold til enhver eierpretendent. I dette ligger at stiftelsen må ha egne organer som står for forvaltningen av stiftelsen, og at organene må ha en selvstendig stilling i 11 Tilsvarende har også den danske Konkurrencestyrelsen konkludert, i utredningen In-house begrebets betydning for kommunal aftaleindgåelse med selvejende institutioner av 2. februar Utredningens s inneholder en gjennomgang av EU-domstolens avgjørelser med sikte på å belyse eierskapets betydning for vurderingen av kontrollkriteriet. Utredningen er tilgjengelig på: Side 6

7 relasjon til mulige eierpretendenter. Om kravet til selvstendighet i det konkrete tilfellet er oppfylt, må avgjøres med bakgrunn i en vurdering av hvem som utøver de ulike beføyelser; både de rettslige og de faktiske.12 Selvstendighetskravet er dels realisert ved å ta inn konkrete regler i stiftelsesloven, dels er selvstendighetskriteriet et prinsipp der spørsmålet om en stiftelse er tilstrekkelig selvstendig i forhold til oppretteren og andre beror på en helhetsvurdering. Det offentlige kan opprette stiftelser på lik linje med private. I slike tilfeller kan det være flere og andre tilknytningspunkter mellom stiftelsen og oppretteren enn det som er tilfellet i forhold til private opprettere. I tillegg til de påvirkningsmulighetene som private opprettere har (blant annet gjennom oppnevning av styremedlemmer, utarbeidelse og endringer av vedtekter og ved å knytte vilkår til kjøp av tjenester), kan offentlige opprettere øve innflytelse over stiftelsene gjennom lov- eller forskriftsregulering av virksomheter, ved å innlemme stiftelsens virksomhet i offentlige planer, og ved bevilgninger og tilskudd med vilkår. Hvis det blir delegert til stiftelsen å utøve offentlig myndighet, vil det delegerende organ kunne gi stiftelsen instruks om myndighetsutøvelsen. Det er særlig grunn til å fremheve at en del offentlig opprettede stiftelser har lav grunnkapital og liten inntjeningsevne, noe som gjør dem avhengige av økonomiske tilskudd fra offentlige myndigheter. I forarbeidene til stiftelsesloven fremgår at med de styringsmidler som står til rådighet, kan et ønske om styring og kontroll over stiftelsen lett medføre problemer i forhold til stiftelseslovens uavhengighetskrav og andre bestemmelser som skal sikre stiftelsen uavhengighet.13 FAD legger til grunn at hvorvidt egenregiunntakets kontrollkriterium er oppfylt, må vurderes konkret basert på den faktiske tilknytningen mellom oppdragsgiver og den aktuelle stiftelsen, på lik linje med vurderingen knyttet til andre rettssubjekter. FAD vil ikke foreta noen nærmere vurdering av stiftelseslovens selvstendighetskriterium da dette faller utenfor departementets ansvarsområde. 3.3 Har statlige virksomheter tilstrekkelig kontroll over PETRAD? Staten anses som ett rettssubjekt, og spørsmålet blir således hvorvidt Staten som sådan har kontroll over PETRAD, uavhengig av om denne kontrollen utøves gjennom Oljedirektoratet, Norad, OED eller UD. Det oppstår med andre ord ikke noe spørsmål om identifikasjon mellom flere oppdragsgivere i denne saken ettersom ingen av oppdragsgiverne er skilt ut som et eget rettssubjekt. PETRAD er som sagt en selveiende stiftelse, og statlige virksomheter utøver således ingen eierbeføyelser gjennom representasjon i noe eierorgan. 12 Se Ot.prp. nr. 15 ( ) pkt Ot.prp. nr. 15 ( ) pkt Side 7

8 PETRADs styre består av fem personer. Samtlige styremedlemmer utpekes av NORAD, Oljedirektoratet, OED og/eller UD, jf. vedtektene 5. Samtlige er en del av staten som rettssubjekt, og staten har således full kontroll med sammensetningen av styret. Dette er relevant, men ikke tilstrekkelig for å oppfylle kontrollkriteriet. Styret er tillagt omfattende myndighet i henhold til vedtektene og stiftelsesloven. Staten har ingen myndighet til å instruere styremedlemmene i enkeltsaker, jf. 6 som lyder: Styret er stiftelsens høyeste myndighet og virker innen de rammer som er fastsatt av stifterne. Styret tar alle nødvendige skritt for en tilfredsstillende forberedelse og gjennomføring av stiftelsens aktiviteter. Styret representerer stiftelsen og har dens signatur. Også styrets leder sammen med stifternes representanter i styret har signatur. Styret kan gi administrerende direktør signatur og gi alminnelig fullmakt til stiftelsens medarbeidere. Styret ansetter også administrerende direktør ( 8) og fastsetter stiftelsens budsjett ( 10). I utgangspunktet står med andre ord styret fritt til å treffe beslutninger om strategiske målsetninger og daglig drift innenfor vedtektenes formålsbestemmelse. Den eneste myndighet som er tillagt oppdragsgiver ihht vedtektene, er krav om at vedtektsendringer må godkjennes av OED/UD. Det samme gjelder beslutning om å avvikle stiftelsen. Dersom det foreligger et overskudd ved avvikling, skal dette tilfalle stifterne med 50 % til hver. Det fremgår videre av rettspraksis at PETRADs kontraktsmessige status kan være relevant, herunder den geografiske og faktiske rekkevidden av selskapets virksomhet og selskapets mulighet for å etablere forbindelser med virksomheter i privat sektor. Vedtektenes formålsbestemmelse ( 2) lyder: Stiftelsen er et privat næringsdrivende foretak underlagt stiftelseslovens bestemmelser. Stiftelsens formål er å utvikle og gjennomføre opplæringsprogram i petroleumsforvaltning og administrasjon, rettet mot ledere innen petroleumsvirksomheten. Deltakerne vil primært komme fra utviklingsland og land i det tidligere Sovjetunionen. Deltakelse skal imidlertid ikke begrenses til ledere fra disse landene. Stiftelsen skal i tillegg kunne drive med utrednings- og konsulentvirksomhet når denne virksomheten er knyttet opp til slik opplærings- og kompetansebyggende virksomhet. Etter det opplyste er ikke formålsangivelsen i samsvar med den faktiske virksomheten. Opprinnelig var intensjonen til stifterne at virksomheten skulle ha en forretningsmessig profil, men dette har i praksis aldri blitt realisert. Gjennom hele PETRADs eksistens har den kommersielle aktiviteten vært liten og det i alt vesentlige av bidrag til virksomheten Side 8

9 har kommet fra staten eller vært knyttet til oppdrag som PETRAD har utført på vegne av staten. På denne bakgrunn er formålsbestemmelsen foreslått endret. PETRADs virksomhet er internasjonalt rettet, blant annet mot utviklingsland. Virksomheten kan anses knyttet til NORADs bistandsvirksomhet, bl.a. gjennom Olje for utvikling. Oljedirektoratet retter primært sin virksomhet mot norsk oljevirksomhet på norsk kontinentalsokkel, men har også en internasjonal avdeling. Riksrevisjonen har oppsummert virksomheten på følgende måte: Målet om at PETRAD skal ha en forretningsmessig profil er gitt opp. Det er hovedsakelig staten som kjøper tjenester fra PETRAD. Det forekommer kun ved konkrete enkeltprosjekter at støtte gis fra private. Det har vist seg vanskelig å få støtte til prosjekter som skal komme mange til gode, og hvor arbeidet dreier seg om langsiktige mål. I teorien kunne andre enn PETRAD, for eksempel privat virksomhet, drevet med[ ] kunnskapsformidling om oljevirksomhet. Den Norgesprofileringen som PETRAD driver, kunne imidlertid ikke andre drevet, fordi den har sammenheng med PETRADs nære samarbeid med staten og tilknytning til den norske utenrikstjenesten. 14 Til tross for at vedtektene ikke hjemler noen omfattende statlig kontroll med PETRADs virksomhet, utøver staten i realiteten en betydelig kontroll gjennom løpende bevilgninger til PETRADs virksomhet. Samarbeidet er beskrevet i det oversendte materialet, samt i Riksrevisjonens rapport. OED opplyser at statens kontroll over PETRAD ikke har endret seg vesentlig i forhold til det som er beskrevet i rapporten. PETRAD har en lav egenkapital og er i praksis helt avhengig av bidragene fra staten til løpende prosjekter. Vilkår for tilskuddene kommer i form av rammeavtaler og rapportering. Alle midler som bevilges er etter det opplyste knyttet til konkrete prosjekter som binder PETRADs bruk. NORAD utbetaler videre kun 80 % av budsjettmidler for et prosjekt, siste 20 % utbetales kun ved behov etter gjennomført prosjekt. Større deler av midlene som ikke er benyttet ved utløpet av regnskapsåret, tilbakeføres med tillegg av en gjennomsnittsberegnet rente for ikke benyttet bidrag. Videre beskrives i det oversendte materialet omfattende oppfølgning gjennom avtaler og møter med statlige representanter. Det synes å være en hyppig formell og uformell kontakt vedrørende blant annet forhold som vedrører økonomi, styre og spesifikke prosjekter, og dette synes primært å være et resultat av statens aktive bruk av styringsverktøy som blant annet vilkår knyttet til løpende tilskudd. Riksrevisjonen oppsummerer i sin rapport: Det er ikke mulig å sette opp helt klare kriterier for å vurdere om en stiftelse er så avhengig av staten, eller så styrt av staten, at stiftelseslovens selvstendighetskriterium ikke er oppfylt. Dersom økonomiske ytelser fra staten utgjør en vesentlig del av stiftelses driftsinntekter, samtidig med at offentlige myndigheter 14 Riksrevisjonens rapport Bruk av stiftelser i statlig forvaltning, Dokument 3:6 (1998:18) punkt 5.5. Side 9

10 oppnevner styret, og virksomheten er en del av offentlige planer og/eller helt eller delvis styrt ved offentlige forskrifter om slik virksomhet, bør det stilles spørsmål ved om selvstendighetskriteriet er oppfylt, og dermed om stiftelsen er reell. Denne usikkerheten gjelder spesielt for NRS, UNIS og PETRAD. FAD mener at statens utøvelse av kontroll gjennom å knytte vilkår til tilskudd og kjøp av tjenester er relevant ved vurderingen av om kontrollkriteriet er oppfylt. Gjennom aktiv bruk av disse virkemidlene, i kombinasjon med retten til å utnevne styremedlemmer og å utforme og endre vedtektsbestemmelser, har staten meget stor innflytelse på hvilke prosjekter PETRAD skal påta seg, samt hvordan disse skal gjennomføres. FAD mener dette trolig er tilstrekkelig for å oppfylle egenregiunntakets kontrollkriterium. FAD vil likevel støtte initiativet om å se på stiftelsens vedtekter på nytt, blant annet med sikte på en gjennomgang av formålsbestemmelsen. 4. Omsetningskriteriet Omsetningskriteriet innebærer at den vesentlige delen av aktiviteten til leverandøren må være knyttet til den kontrollerende oppdragsgiveren. Formålet med dette kriteriet er å sikre at anskaffelsesregelverket følges dersom en virksomhet som er kontrollert av offentlige myndigheter er aktiv på markedet og dermed kan konkurrere med andre virksomheter. PETRADs formålsbestemmelse er gjengitt ovenfor. Selv om stiftelsen etter vedtektenes 2 er et privat næringsdrivende foretak, er målet om at PETRAD skal ha en forretningsmessig profil i realiteten gitt opp. Ved vurderingen av omsetningskriteriet, må man trekke inn både kvantitative og kvalitative momenter.15 Det er ikke mulig å oppstille en absolutt prosentsats som er tilstrekkelig til å oppfylle omsetningskriteriet da dette må vurderes konkret. EUdomstolen har avvist å trekke en analogi til reglene i forsyningsdirektivet som slår fast at 80 % av aktiviteten må henføres til oppdragsgiver.16 I Tragsa17 stammet ca 90 % av omsetningen fra oppdrag fra den kontrollerende oppdragsgiver, noe som ble ansett for å være tilstrekkelig til å oppfylle kriteriet. FAD kjenner ikke til eksempler fra praksis på at omsetningskriteriet ikke har vært ansett tilfredsstilt når ytelsene til kontrollerende oppdragsgiver har overskredet 90 %. 15 Carbotermo para Carbotermo, C-410/04 17 Sak C-295/05 Side 10

11 Det følger av PETRADs regnskaper for 2007 at ca 81 % av omsetningen stammer fra tilskudd og oppdrag for staten, mens ca 19 % stammer fra kursavgifter, sponsorer og andre inntekter. Det avgjørende er omsetning som leverandøren oppnår i kraft av avgjørelser om kontraktstildelinger som den kontrollerende oppdragsgiveren tar. Det er ikke avgjørende om oppdragsgiveren tar imot ytelsen selv, eller om den går til andre brukere. Det er heller ikke avgjørende hvem som betaler for tjenesten.18 Etter det opplyste inngår blant annet deltakeravgifter fra private aktører i kursavgifter, sponsorer og andre inntekter, men over 90 % av finansieringen kommer visstnok fra statlig pålagte prosjekter, hvilket må være det avgjørende. FAD har merket seg at OED i sin omtale av omsetningskriteriet beskriver hvor mye som stammer fra tilskudd og oppdrag for staten. I den grad tilskuddene er knyttet opp mot konkrete leveranser på oppdrag fra staten, er FAD enig i denne betraktningsmåten. Det er opplyst at alle midler som bevilges er knyttet til konkrete prosjekter som binder PETRADs bruk. FAD antar derfor at det er naturlig å trekke disse midlene inn ved vurderingen av omsetningskriteriet. FAD gjør oppmerksom på at dersom det skjer endringer i stiftelsens organisasjon eller aktiviteter, kan dette medføre at kriteriene for leveranser i egenregi ikke lenger er oppfylt. For evt. å sikre at omsetningskriteriet er oppfylt fra år til år, kan man vurdere å vedtektsfeste klarere begrensninger i stiftelsens mulighet til kommersiell aktivitet. 5. Konklusjon Mye kan tale for at egenregivilkårene er oppfylt slik at statlige organer kan tildele oppdrag til PETRAD uten konkurransetildeling. FAD anbefaler likevel at PETRADs vedtekter gjennomgås med tanke på å klargjøre rammene for stiftelsens virksomhet dersom oppdrag skal tildeles i egenregi. Med hilsen Monica Auberg (e.f.) Konstituert avdelingsdirektør Liv Lunde seniorrådgiver Kopi: NORAD 18 Carbotermo, sak C-340/04. Side 11

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse. Egenregi. Enerett. Interkommunalt samarbeid. Klager anførte at de innklagedes avtaleforhold med Lyse Elnett AS om veilysvedlikehold

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 2008/512 09/ februar 2012

Deres ref. Vår ref. Dato 2008/512 09/ februar 2012 Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 BERGEN Att. Eivind Stage Deres ref. Vår ref. Dato 2008/512 09/886-24. februar 2012 Konkurransen i markedene for offentlig tjenestepensjon 1. Bakgrunn Fornyings-,

Detaljer

Christoffer C. Eriksen. EU/EØS-rettens rammer for egenregi

Christoffer C. Eriksen. EU/EØS-rettens rammer for egenregi Christoffer C. Eriksen EU/EØS-rettens rammer for egenregi Oversikt 1) Innledning 2) Hvordan kartlegge reglene om utvidet egenregi? 3) Utviklingen av reglene om utvidet egenregi 4) Det nye anskaffelsesdirektivet

Detaljer

PENSJONSKASSER OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

PENSJONSKASSER OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER N O T A T Til: Foreningen Pensjonskontoret v/ Anne Karin Andreassen Oslo, 8. april 2014 Ansvarlig advokat: Nordby Fra: Arntzen de Besche Advokatfirma AS v/ Thomas Nordby E-post: Thomas.Nordby@adeb.no Vår

Detaljer

SAMARBEID MELLOM OFFENTLIGE OPPDRAGSGIVERE RETNINGSLINJER OG VILKÅR FOR ORGANISERINGEN

SAMARBEID MELLOM OFFENTLIGE OPPDRAGSGIVERE RETNINGSLINJER OG VILKÅR FOR ORGANISERINGEN SAMARBEID MELLOM OFFENTLIGE OPPDRAGSGIVERE RETNINGSLINJER OG VILKÅR FOR ORGANISERINGEN FOREDRAG PÅ ANSKAFFELSESKONFERANSEN 2012 V/ADVOKAT JANICKE WIGGEN Grunnleggende utgangspunkter 15. November 2012 2

Detaljer

KOMMUNAL PENSJON OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

KOMMUNAL PENSJON OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Til: Fra: Foreningen Pensjonskontoret v/anne Karin Andreassen Arntzen de Besche Advokatfirma AS v/ Ingrid Lund og Espen Bakken Oslo, 9. januar 2015 Ansvarlig advokat: Espen Bakken E-post: eib@adeb.no Vår

Detaljer

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF)

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) I. INNLEDNING - PROBLEMSTILLINGER Hvordan organisere

Detaljer

Etablering av Kretsløp Follo Supplerende vurdering av adgangen til å subdelegere/tildele enerett fra Follo Ren IKS til Folle Ren AS

Etablering av Kretsløp Follo Supplerende vurdering av adgangen til å subdelegere/tildele enerett fra Follo Ren IKS til Folle Ren AS Etablering av Kretsløp Follo Supplerende vurdering av adgangen til å subdelegere/tildele enerett fra Follo Ren IKS til Folle Ren AS Utarbeidet av Deloitte Advokatfirma AS v/advokat Rolf Erik Disch, advokat

Detaljer

Ringerike kommune. Driftsformer. Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering

Ringerike kommune. Driftsformer. Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering Driftsformer Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering Karl Erik Steinbakk 21.Mars 2013 Disposisjon 4-delt gjennomgang av listen fra komiteens formålsbeskrivelse

Detaljer

VURDERING AV RAPPORTER - ØFAS OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

VURDERING AV RAPPORTER - ØFAS OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER NOTAT OSLO, 15. DESEMBER 2010 ANSVARLIG ADVOKAT: MARIANNE H. DRAGSTEN TIL: FOR: FRA: FINNMARK KOMMUNEREVISJON IKS BJØRN IVAR GUSTAVSEN MARIANNE H. DRAGSTEN, SILJE G. ULLEBUST & EVA LINN GJERLAUG VÅR REF.:

Detaljer

Egenregi og enerett - Regler, synspunkt og utfordringer for bransjen. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund

Egenregi og enerett - Regler, synspunkt og utfordringer for bransjen. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Egenregi og enerett - Regler, synspunkt og utfordringer for bransjen Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Maskinentreprenørens forbund Stiftet 1948 En frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

andre tjenester enn dem som er omfattet av

andre tjenester enn dem som er omfattet av Tjenestedirektivets gjennomslagskraft for andre tjenester enn dem som er omfattet av direktivet Presentasjon for Fafo 11. mars 2008 Advokat Frode Elgesem Advokatfirmaet Hjort DA Problemstilling Hvilken

Detaljer

S T Y R E S A K # 44/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019

S T Y R E S A K # 44/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019 S T Y R E S A K # 44/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 Forslag til vedtak: FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019 Styret tar til orientering det fremlagte forslaget

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 8. desember 2009 Dato møte: 17. desember 2009 Saksbehandler: Styresekretær Vedlegg: 1. Liste med stiftelser tilknyttet helseforetaket 2. Retningslinjer vedrørende

Detaljer

Omdanning av andelslag til aksjeselskap

Omdanning av andelslag til aksjeselskap Omdanning av andelslag til aksjeselskap Bindende forhåndsuttalelser Publisert: 14.12.2012 Avgitt: 28.08.2012 (ulovfestet rett) Skattedirektoratet la til grunn at andelshaverne hadde nødvendig eiendomsrett

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 200205238-4 200302969-2/JHB 16.03.2003

Deres ref Vår ref Dato 200205238-4 200302969-2/JHB 16.03.2003 Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO Deres ref Vår ref Dato 200205238-4 200302969-2/JHB 16.03.2003 Anmodning om å vurdere om anskaffelsesreglene kommer til anvendelse, når det skal inngås avtale om driftstilskudd

Detaljer

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL GAVER, STIFTELSER OG LEGATER

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL GAVER, STIFTELSER OG LEGATER RETNINGSLINJER VEDRØRENDE HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL GAVER, STIFTELSER OG LEGATER I. GENERELL DEL 1. 1 Bakgrunn Foretaksmøtet ba 24. februar 2008 de regionale helseforetakene om å utarbeide retningslinjer

Detaljer

Vedtekter for Bankenes Standardiseringskontor

Vedtekter for Bankenes Standardiseringskontor Vedtekter for Bankenes Standardiseringskontor Fastsatt av Bankforeningens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor høsten 1994. Senest endret november 2011 1 1. Organisasjonens navn Organisasjonens

Detaljer

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA.

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA. NOTAT Advokatfirma DLA Piper Norway DA Torgallmenningen 3 B P.O.Box 1150 Sentrum N-5811 Bergen Tel: +47 5530 1000 Fax: +47 5530 1001 Web: www.dlapiper.com NO 982 216 060 MVA Til: NDLA v/ Øivind Høines

Detaljer

Klage på avgjørelse A2012-9 tas ikke til følge - Klage på Konkurransetilsynets avslag om å gripe inn mot Ruteretur AS

Klage på avgjørelse A2012-9 tas ikke til følge - Klage på Konkurransetilsynets avslag om å gripe inn mot Ruteretur AS PCB Sanering Postboks 28 3476 SÆTRE Deres ref. Vår ref. Dato 13/224-18. april 2013 Klage på avgjørelse A2012-9 tas ikke til følge - Klage på Konkurransetilsynets avslag om å gripe inn mot Ruteretur AS

Detaljer

Sivilombudsmannen Besøksadresse Telefon 22 82 85 00 Akersgata 8. inngang Tollbugata Grønt nummer 800 80 039

Sivilombudsmannen Besøksadresse Telefon 22 82 85 00 Akersgata 8. inngang Tollbugata Grønt nummer 800 80 039 Sivilombudsmannen Besøksadresse Telefon 22 82 85 00 Akersgata 8. inngang Tollbugata Grønt nummer 800 80 039 Postadresse Telefaks 22 82 85 Il Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo postmottak@sivilombudsmannen.no

Detaljer

ER TEATERET OMFATTET AV REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. Faktum - Om Beaivváš Sámi Teáhte AS

ER TEATERET OMFATTET AV REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. Faktum - Om Beaivváš Sámi Teáhte AS ER TEATERET OMFATTET AV REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I Faktum - Om Beaivváš Sámi Teáhte AS I dag er teateret organisert som et aksjeselskap med eierne staten (40 %), Kautokeino kommune (40 %),

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012)

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012) VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012) 1 Navn Stiftelsens navn er Østfoldmuseene. Den er en alminnelig stiftelse. 2

Detaljer

Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning

Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref 201002004-/ISF Dato 1 7 2010 Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning Arbeidsdepartementet mottok nylig

Detaljer

VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET.

VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET. Arkivsaksnr.: 11/268-2 Arkivnr.: 026 H43 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET. Hjemmel: Kommuneloven Lov om kommunale

Detaljer

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 Dagens tema Betydelige endringer av aksjelovgivningen trådte i kraft den 1. juli 2013 Innebærer

Detaljer

Rundskriv F-16-10: Forskrift om studieforbund og nettskoler

Rundskriv F-16-10: Forskrift om studieforbund og nettskoler Nettskolene Studieforbundene Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF) Voksenopplæringsforbundet (VOFO) Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Deres ref Vår ref Dato 201005810 06.12.10

Detaljer

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Innledning Endringene i aksjeloven og allmennaksjeloven fra juli 2013 endret reglene for beregninger av utbytte. En viktig

Detaljer

God virksomhetsstyring i norske stiftelser

God virksomhetsstyring i norske stiftelser God virksomhetsstyring i norske stiftelser Stiftelseskonferansen i 2015 i Førde 21. - 22. April 2015 Advokat Bjørn O. Øiulfstad, daglig leder i Stiftelsesforeningen 1 Stiftelsesforeningen i Norge Stiftelsesforeningen

Detaljer

Oppdragsbrev til Innovasjon Norge med oppdrag om å opprette nye landsdekkende såkornfond

Oppdragsbrev til Innovasjon Norge med oppdrag om å opprette nye landsdekkende såkornfond Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201202895-/SIG 02.07.2012 Oppdragsbrev til Innovasjon Norge med oppdrag om å opprette nye landsdekkende såkornfond 1. INNLEDNING Nærings-

Detaljer

Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark

Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark Blå Grønn Kommentar til endring: Svart Overskrift: Endring: Ingen. 1. Selskapsform Endring: Navn. Musikerordningen for

Detaljer

RÅDSDIREKTIV 98/50/EF. av 29. juni 1998

RÅDSDIREKTIV 98/50/EF. av 29. juni 1998 Nr.50/172 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 9.11.20 RÅDSDIREKTIV 98/50/EF av 29. juni 1998 om endring av direktiv 77/187/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om ivaretakelse

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 25.06.2014 Vår ref.: 14-796/HH Deres ref.: 13/3244 SL UR/KR Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Detaljer

Vedtekter for Atlas-alliansen

Vedtekter for Atlas-alliansen Vedtekter for Atlas-alliansen Sist endret 09.02.2012 Den alminnelige stiftelsen Atlas-alliansen ble etablert med basis i midler innsamlet gjennom Norsk Rikskringkastings TV-innsamlingsaksjon ET NYTT LIV

Detaljer

NEVROKIRURGISK VIRKSOMHET I HELSE VEST - NÆRMERE OM DE FORETAKSRETTSLIGE- OG FORVALTNINGSRETTSLIGE SIDER VED STYREVEDTAK I HELSE VEST RHF 23.

NEVROKIRURGISK VIRKSOMHET I HELSE VEST - NÆRMERE OM DE FORETAKSRETTSLIGE- OG FORVALTNINGSRETTSLIGE SIDER VED STYREVEDTAK I HELSE VEST RHF 23. NOTAT Til Helse Vest RHF Fra Dato 29. mai 2007 Ansvarlig advokat NEVROKIRURGISK VIRKSOMHET I HELSE VEST - NÆRMERE OM DE FORETAKSRETTSLIGE- OG FORVALTNINGSRETTSLIGE SIDER VED STYREVEDTAK I HELSE VEST RHF

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren UTARBEIDELSE AV EIERSKAPSMELDING FOR KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Hovedpunkt i en eiermelding

Detaljer

Klage - avslag på begjæring om innsyn i utgående dokumenter fra Konkurransetilsynet relatert til søknad om lempning

Klage - avslag på begjæring om innsyn i utgående dokumenter fra Konkurransetilsynet relatert til søknad om lempning Advokatfirma Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen v/harald K. Selte PB 1524 Vika 0117 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 201001416-/TMO 27.10.2010 Klage - avslag på begjæring om innsyn i utgående dokumenter

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Greitt å beregne terskelverdier, men ikke alltid.. Nyhetsbrev nr april 2016

INNKJØPSFORUM. Greitt å beregne terskelverdier, men ikke alltid.. Nyhetsbrev nr april 2016 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 10 4. april 2016 Det faglige hjørnet Greitt å beregne terskelverdier, men ikke alltid.. Å beregne terskelverdien i vanlige anskaf felser byr sjelden på de altfor store ut fordringer,

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Hovedorganisasjonen Virke Postboks 2900 0230 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/433-CC/RHO/JLB 21.04.2016 Tolkningsuttalelse -- postloven 33 og tilgang til sonenøkler Samferdselsdepartementet viser til brev

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNALT EIDE AKSJESELSKAP

REVISJON AV KOMMUNALT EIDE AKSJESELSKAP FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY KS Bedrift Postboks 1378 Vika 0114 OSLO 02.07.2010 SAKSBEHANDLER: Tore Johan Berg VÅR REFERANSE: 10/3057 DERES REFERANSE: 10/00479-1 DIR.TLF;

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

Forberedende markedsundersøkelser. Beatrice D Hennyng og Kristine Vigander, KS Advokatene

Forberedende markedsundersøkelser. Beatrice D Hennyng og Kristine Vigander, KS Advokatene Forberedende markedsundersøkelser Beatrice D Hennyng og Kristine Vigander, KS Advokatene Disposisjon 1. Forberedende markedsundersøkelse 2. Rettslige rammer 3. Hvordan gjennomføre dialog 4. Når oppstår

Detaljer

fastsatt av Kunnskapsdepartementet med virkning fra 1. januar 2008.

fastsatt av Kunnskapsdepartementet med virkning fra 1. januar 2008. UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak 05-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15. februar 2013 Arkivref.: 2013/855 VNY000/ Sak S 05-13 Mål for Universitetet i Tromsøs eierskap i aksjeselskaper

Detaljer

Interkommunalt samarbeid og egenregi en avklaring fra EF-domstolen 1)

Interkommunalt samarbeid og egenregi en avklaring fra EF-domstolen 1) LOV OG RETT, vol. 48, 6, 2009, s. 342 360 ISSN 0024-6980 paper, ISSN 1504-3061 online Interkommunalt samarbeid og egenregi en avklaring fra EF-domstolen 1) Fagfellevurdert artikkel Av stipendiat Janicke

Detaljer

Konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med andre nordiske land

Konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med andre nordiske land A DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT Statnett SF Postboks 5192 Majorstuen 0302 OSLO Deres ref Konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med andre nordiske land Det vises til Olje- og energidepartementets

Detaljer

VEILEDER NIFS LOV 2-7 VALGBARHET OG REPRESENTASJONSRETT

VEILEDER NIFS LOV 2-7 VALGBARHET OG REPRESENTASJONSRETT VEILEDER NIFS LOV 2-7 VALGBARHET OG REPRESENTASJONSRETT 02.01.2017 1. HVORFOR HAR IDRETTEN REGLER OM VALGBARHET? NIFs lov inneholder bestemmelser som begrenser et medlems mulighet til å kunne velges til

Detaljer

Finansielle tjenester og leveranser fra underleverandører

Finansielle tjenester og leveranser fra underleverandører Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Hanne Kjørholt 21. november 2001 Telefon Deres referanse Vår referanse 2207 7000 2001/06293 FN-AV 700 Til fylkesskattekontorene Finansielle tjenester

Detaljer

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering.

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering. Saksfremlegg Arkivsak: 07/3818 Sakstittel: SØRUMSAND ASVO AS: EIERSKAPSKONTROLL K-kode: 037 Saksbehandler: Per Erland Aamodt Innstilling: 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 14. august 2003 i sak 2003/130 Klager: Q-Free.Com AS Postboks 3974 Leangen 7443 Trondheim Innklaget: Avinor Postboks 8124 Dep 0032 Oslo Klagenemndas

Detaljer

Ifølge liste 15/57 19.02.2015. Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 15/57 19.02.2015. Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/57 19.02.2015 Redegjørelse av regelverket for avvikskjøring - NSBs innleie av utenlandske busselskaper ved togstans Samferdselsdepartementet har mottatt brev fra

Detaljer

Vedtekter for BankID Norge

Vedtekter for BankID Norge Vedtekter for BankID Norge Fastsatt av Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor 10.12.08. Senere endringer framgår av vedlagte endringslogg. 1. Organisasjonens navn Organisasjonens

Detaljer

Kommuner og egenregi

Kommuner og egenregi Kommuner og egenregi Reglene om egenregi: Anskaffelsesrettslig ramme for organisering av kommunal virksomhet og det offentliges samarbeid med ideelle organisasjoner i velferdssektoren Christoffer C. Eriksen

Detaljer

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune 1. Motiv og mål med offentlig eierskap En eller flere av de fem kategoriene nedenfor blir lagt til grunn for utforming av mål og motiv for selskapene som

Detaljer

r Lu Si&/p9 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Vår ref Dato 200804396-/EAS 04.12.2009

r Lu Si&/p9 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Vår ref Dato 200804396-/EAS 04.12.2009 r Lu Si&/p9 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 200804396-/EAS 04.12.2009 Oversendelse av nye retningslinjer for behandling av forslag om igangsetting

Detaljer

Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 8

Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 8 Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 8 Notat Til: Att.: Midt-Gudbrandsdal Renovasjon Gøran Løkken Kopi til: Fra: Lars Harald Rylandsholm Dato: 30. april 2015 Emne: notat omorganisering 1. Innledning Jeg er

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Hagen & Tobiasson Advokatfirma DA Postboks 395 Sentrum 0103 OSLO Deres ref.: Børre Hagen Vår ref.: 2015/0151-7 Saksbehandler: Elin Økland Dato: 17.02.2016

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS SELSKAPSAVTALE FOR IRS Miljø IKS Org.nr. 955 055 244 1 NAVN, HOVEDKONTOR, SELSKAPSFORM OG RETTSLIG GRUNNLAG Selskapets navn er IRS Miljø IKS, forkortet IRS, med kontoradresse Erikstemmen, 4400 Flekkefjord.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING

VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING Vedtekter for Sossvika Båtforening, vedtatt på stiftelsesmøte i Båtforeningen den 20. november 2007 Skifte av navn til Stokkøy Marina AS, er innsatt i vedtektene 1 juli

Detaljer

Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap.

Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap. Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap. 1. Hjemmel Disse bestemmelsene er gitt med hjemmel i NFFs Lov 8-4, jf. 8-2 og NIFs Lov

Detaljer

Rentpack AS - klage over delvis avslag på partsinnsyn etter forvaltningsloven 19 første ledd bokstav b - klagen tas ikke til følge

Rentpack AS - klage over delvis avslag på partsinnsyn etter forvaltningsloven 19 første ledd bokstav b - klagen tas ikke til følge Advokatfirmaet Hjort DA v/amund Fougner Postboks 471 Sentrum 0105 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 200802102-/POS 14.08.2008 Rentpack AS - klage over delvis avslag på partsinnsyn etter forvaltningsloven

Detaljer

2 Egenregi NB: «Fristilt enhet» som er brukt som et begrep i komiteens formålsbeskrivelse, faller inn under denne behandlingen av «egenregi».

2 Egenregi NB: «Fristilt enhet» som er brukt som et begrep i komiteens formålsbeskrivelse, faller inn under denne behandlingen av «egenregi». 1 RINGERIKE KOMMUNE KOMMUNEADVOKATEN V. 1.0 - torsdag, 21. mars 2013 1 Innledning Dette er et støtteskriv for presentasjon om ulike driftsmåter holdt 21. mars 2013. Skrivet må sees i sammenheng med presentasjonen

Detaljer

Lovfestede modeller for interkommunalt samarbeid

Lovfestede modeller for interkommunalt samarbeid Lovfestede modeller for interkommunalt samarbeid Seniorrådgiver Oddny Ruud Nordvik 29. August 2011 Innhold Forelesningen er inndelt i følgende tema: o I Innledning o II Organisasjonsfrihet o III 27 samarbeid,

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer ,, ^^n ^'!"+^ ' ' ^ ^ ^^ / ^ ^ l ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune HAVNEGATA 12, GNR 439 BNR 168 SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT ARKIVSAKSNR.: 07/40732

Saksframlegg. Trondheim kommune HAVNEGATA 12, GNR 439 BNR 168 SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT ARKIVSAKSNR.: 07/40732 Saksframlegg HAVNEGATA 12, GNR 439 BNR 168 SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT ARKIVSAKSNR.: 07/40732 Forslag til innstilling: Bystyret avslår søknad om 100% fritak for eiendomsskatt for eiendommen gnr

Detaljer

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED RENOVASJON IKS Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. 1 Innherred Renovasjon IKS Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med

Detaljer

Merverdiavgift - klargjøring av enkelte spørsmål knyttet til fradragsrettens rekkevidde

Merverdiavgift - klargjøring av enkelte spørsmål knyttet til fradragsrettens rekkevidde Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/2912 SL EML/KR 01.09.2015 Merverdiavgift - klargjøring av enkelte spørsmål knyttet til fradragsrettens rekkevidde 1. Innledning

Detaljer

Stiftelsesretten i et nøtteskall

Stiftelsesretten i et nøtteskall Stiftelsesretten i et nøtteskall Stiftelseskonferansen 14.05.2013 Seniorrådgiver Liv Tystad Disposisjon Særtrekk ved stiftelsesformen (3-5) Omdanning (samlebegrep for endring) (7-12) Krav til styret og

Detaljer

FOR 2002-11-15 nr 1288: Forskrift om klagenemnd for offentlige

FOR 2002-11-15 nr 1288: Forskrift om klagenemnd for offentlige Side 1 av 5 FOR 2002-11-15 nr 1288: Forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser DATO: FOR-2002-11-15-1288 DEPARTEMENT: FAD (Fornyings- administrasjons, og kirkedepartementet) AVD/DIR: Konkurransepolitisk

Detaljer

Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av tilbygg, 243/1/49, Levanger - Kommunens vedtak stadfestes

Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av tilbygg, 243/1/49, Levanger - Kommunens vedtak stadfestes Innherred samkommune Vår dato: Vår ref.: postboks 130 29.05.20152015/975 7601 LEVANGER Deres dato: 32(ri(::(:g::421-4 Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring

Detaljer

Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015

Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015 Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015 Holdes av EY (Ernst & Young) Joachim Charlsen Pande, advokat Tlf. 95 81 12 23 joachim.pande@no.ey.com Hva skal jeg snakke

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011

REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011 Saknr. 08/3272-10 Ark.nr. 213 &00 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen og Geir Aalgaard REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011 Fylkesrådets innstilling

Detaljer

Fylkesrådets myndighet etter lov og delegasjon fra fylkestinget. Saksbehandling

Fylkesrådets myndighet etter lov og delegasjon fra fylkestinget. Saksbehandling Dok.id.: 1.1.1.4 Reglement for Fylkesrådet i Troms Utgave: 2.01 Skrevet av: Kjell Meløe Gjelder fra: 13.12.2016 Godkjent av: Fylkestinget Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 Reglement for fylkesrådet

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser TNS Gallup AS Postboks 240 Sentrum 0103 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0185-7 15.02.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012)

Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012) Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012) Vedtatt av foretaksmøtet i Helse XX RHF, dato xx.xx.xx 1. Formål Formålet med instruksen

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Dokument nr 3:6 (1998 99)

Dokument nr 3:6 (1998 99) Riksrevisjonen Dokument nr 3:6 (1998 99) Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende bruken av stiftelser i statlig forvaltning Til Stortinget Riksrevisjonen legger med dette fram Dokument nr 3:6 (1998 99)

Detaljer

KRONPRINSREGENTENS RE RESOLUSJON

KRONPRINSREGENTENS RE RESOLUSJON Kommunal- og regionaldepartementet Statsråd: Sylvia Brustad KRONPRINSREGENTENS RE RESOLUSJON Ref nr: Saksnr: 98/521 Dato: 28.4.2000 U. off. 5, 1. ledd. GJENNOMFØRING AV SAMMENSLUTNINGEN AV RAMNES KOMMUNE

Detaljer

Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2008-23 - avslag på anmodning om å gripe inn mot Hobbyco AS - konkurranseloven 12 jf. 10

Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2008-23 - avslag på anmodning om å gripe inn mot Hobbyco AS - konkurranseloven 12 jf. 10 Advokatfirma Schjødt DA Postboks 2444 Solli 0201 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 200803426-/TMO 10. mars 2009 Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2008-23 - avslag på anmodning om å gripe

Detaljer

DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT. Vår ref. 11/2262. Spørsmål vedrørende velferds- og arbeidsrettslige forhold for medlemmer i Oslo forliksråd

DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT. Vår ref. 11/2262. Spørsmål vedrørende velferds- og arbeidsrettslige forhold for medlemmer i Oslo forliksråd 1 8 OKT2011 DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref. 201010375-/IDS Vår ref. 11/2262 Dato ig.10.2011 Spørsmål vedrørende velferds- og arbeidsrettslige

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL FOR FORENINGEN REN MARINA

STIFTELSESPROTOKOLL FOR FORENINGEN REN MARINA STIFTELSESPROTOKOLL FOR FORENINGEN REN MARINA År 2010, den 17. desember ble det avholdt stiftelsesmøte med påfølgende konstituerende generalforsamling i Foreningen Ren Marina. Til stede som stiftere var:

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Stangeland & Co advokatfirma Veverigata 1 4514 MANDAL Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0077-8 02.10.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Melding - Vestfold Festspillene AS

Melding - Vestfold Festspillene AS Arkivsak-dok. 201200524-34 Arkivkode ---/C30 Saksbehandler Monica Herstad Saksgang Møtedato Sak nr Fylkesutvalget 22.08.2013 98/13 Melding - Vestfold Festspillene AS Sammendrag Fylkestinget vedtok 20.06.13

Detaljer

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet INSTRUKS for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet Formålet med dette dokumentet er å utfylle og klargjøre daglig leders/konsernsjefens ansvar og forpliktelser, samt sette rammene

Detaljer

Vedtekter. Kirkens SOS i Norge

Vedtekter. Kirkens SOS i Norge Vedtekter Kirkens SOS i Norge Vedtekter for Kirkens SOS i Norge Vedtatt av Landsmøtet 28.04.2004, med endringer av 09.04.2005, 01.04.2006 og 30.04.2008. 1 BASIS Kirkens SOS i Norge er en selvstendig sammenslutning

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

Eks7. Pics. Adressater i henhold til liste. Helseforskningslovens virkeområde

Eks7. Pics. Adressater i henhold til liste. Helseforskningslovens virkeområde Eks7 Pics DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT Adressater i henhold til liste Deres ref Vår ref Dato 201001748 27.08.2010 Helseforskningslovens virkeområde Helse- og omsorgsdepartementet har ved

Detaljer

BIBSYS organisering. Roy Gundersen. (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!)

BIBSYS organisering. Roy Gundersen. (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!) BIBSYS organisering Roy Gundersen (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!) BIBSYS organisering BIBSYS fikk 28. mars 2007 nye vedtekter fastsatt av Kunnskapsdepartementet Historie 11. februar 1972:

Detaljer

Retningslinjer for Pandagruppen

Retningslinjer for Pandagruppen Retningslinjer for Pandagruppen (operasjonalisering av vedtektene) Vedtatt av styret i Pandagruppen 15. juni 2016 1 Navn Foreningens navn er Pandagruppen. 2 Formål Foreningens formål er å bidra til et

Detaljer

TILSKUDD TIL DRIFT AV LANDSDEKKENDE ORGANISASJONER PÅ INNVANDRERFELTET

TILSKUDD TIL DRIFT AV LANDSDEKKENDE ORGANISASJONER PÅ INNVANDRERFELTET Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 Dep., 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Landsdekkende organisasjoner på innvandrerfeltet Rundskriv:6/10 Dato:21.12.09 Saksnr: 09-01910 Besøksadresse:

Detaljer

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival j VEDTEKTER for foreningen Sist revidert og vedtatt 24.03.2015 1 Navn og adresse Foreningens navn er ble stiftet 08.06.2009. Foreningen er hjemmehørende i region Halsa, Surnadal, Rindal og Tingvoll. 2

Detaljer

2013/2810 m.fl. 13/1359-21.11.2013

2013/2810 m.fl. 13/1359-21.11.2013 Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2013/2810 m.fl. 13/1359-21.11.2013 Sak om innsyn i liste over statsråd Listhaugs kunderelasjoner Det vises til Sivilombudsmannens brev

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

Utviklingen av unntak for ulovfestet egenregi

Utviklingen av unntak for ulovfestet egenregi Utviklingen av unntak for ulovfestet egenregi Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 564 Leveringsfrist: 25.11.2010 Til sammen 17938 ord 24.11.2010 I Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak:

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak: N O T A T TIL: FRA: EMNE: STYRET I SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT/NÆRINGSKREDITT ADMINISTRASJONEN EIERSTYRING DATO: 06. FEBRUAR 2012 Det er fastsatt at styrets årsberetning skal ha en oversikt over eierstyringen

Detaljer

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Fastsatt av generalforsamlingen 23. april 2010 endret 23. juni 2010, 11. mai 2012 og 3. mai 2013 1 Navn og kontorsted Stiftelsens navn er Gjensidigestiftelsen (heretter

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder påstand om ulovlig direkte anskaffelse av tolketjenester. Klagenemnda kom til at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkteanskaffelse og at kravet

Detaljer