Vedtekter for Bankenes Standardiseringskontor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtekter for Bankenes Standardiseringskontor"

Transkript

1 Vedtekter for Bankenes Standardiseringskontor Fastsatt av Bankforeningens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor høsten Senest endret november Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Bankenes Standardiseringskontor. 2. Formål og virksomhet Bankenes Standardiseringskontor har til formål å ivareta forvaltningsoppgaver knyttet til betalings- og informasjonsformidling i bankenes infrastruktur. Bankenes Standardiseringskontor skal utføre oppgaver i henhold til avtale av inngått mellom Bankforeningens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor. 3. Organisering Bankenes Standardiseringskontor er opprettet av Bankforeningens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor som en selvstendig juridisk enhet. 4. Styret Bankenes Standardiseringskontors øverste organ er FNO Servicekontor. Saker som fremgår av avtalen av (jfr. pkt. 2 ovenfor) skal forelegges FNO Servicekontor til avgjørelse. 4.1 Generelt FNO Servicekontor oppnevner styret i Bankenes Standardiseringskontor og utpeker Standardiseringskontorets revisor. Styret leder Standardiseringskontorets virksomhet og treffer beslutning i alle faglige spørsmål. 4.2 Styrets sammensetning Styret i Standardiseringskontoret skal bestå av ti medlemmer som oppnevnes av FNO Servicekontor. Styremedlemmene oppnevnes for to år av gangen. FNO Servicekontor skal utpeke styrets formann og nestformann for to år av gangen. 1 Som følge av opprettelsen av FNO Servicekontor 28. desember Avtalen følger som vedlegg til vedtektene

2 4.3 Vedtak Styret er vedtaksført når formann eller nestformann er til stede samt fem øvrige representanter. Som styrets beslutning gjelder det som flertallet blant de møtene har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møteleder har stemt for. 5. Virksomhetens utførelse 5.1 Standardiseringskontorets administrasjon Standardiseringskontoret har sitt kontor i Oslo. Kontoret ledes av Standardiseringskontorets daglige leder som ansettes av styret. Daglig leder forbereder alle saker som skal behandles av styret. 5.2 Utvalg og komiteer Styret kan oppnevne grupper og utvalg til å ta seg av forskjellige sider av Standardiseringskontorets virksomhet. 5.3 Forpliktende underskrift Formann eller nestformann forplikter Standardiseringskontoret med sin underskrift. Daglig leder forplikter Standardiseringskontoret i saker som hører inn under den daglige ledelse. 5.4 Innhenting av opplysninger Standardiseringskontoret kan innhente opplysninger fra medlemsbankene tilknyttet FNO Servicekontor samt bankenes fellesinstitusjoner innen betalings- og informasjonsformidling som er nødvendig for Standardiseringskontorets virksomhet. 5.5 Taushetsplikt Alle som utfører oppgaver for Standardiseringskontoret, samt styrets medlemmer, har taushetsplikt om det de får kjennskap til av sikkerhetsmessige eller forretningsmessig karakter. 6. Standardiseringskontorets økonomi 6.1 Generelt 3 Standardiseringskontorets utgifter dekkes ved utligning på den enkelte bank etter fordelingsnøkkel fastsatt av FNO Servicekontor. 6.2 Budsjett - innhenting av forskudd Standardiseringskontorets budsjett fremlegges for FNO Servicekontor til godkjennelse. Standardiseringskontoret kan i løpet av året innkreve foreløpig utligning på bankene til dekning av forventede (budsjetterte) utgifter. 3 Endret februar 2005

3 6.3 Regnskap Standardiseringskontorets regnskap gjøres opp ved utgangen av hvert kalenderår og avgis til revisjon innen utgangen av februar måned. Regnskap sammen med styrets innstilling og innberetning fra revisor fremlegges innen utgangen av april for FNO Servicekontor til godkjennelse. Etter godkjennelse av regnskapet, sender Standardiseringskontoret endelig avregning til bankene for dette regnskapsåret, idet det foretas avregning mot tidligere innbetalt forskudd. 7. Vedtektsendring Forslag til endringer i disse vedtekter fremlegges for FNO Servicekontor til avgjørelse.

4 Vedlegg: Avtale mellom Bankforeningens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor om Bankenes Utredningskontor 4 Inngått Senest endret februar Bakgrunn Bankenes Utredningsselskap A/S (BUS) ble opprettet i 1982, jfr. avtale datert 1. mai 1982 mellom Den norske Bankforening og Sparebankforeningen i Norge. Av praktiske grunner ble BUS organisert som heleid aksjeselskap av Bankenes Betalingssentral A/S (BBS). Bankforeningen og Sparebankforeningen er enige om å videreføre de nødvendige standardiserings-, sikkerhets- og utredningsoppgaver BUS i dag utfører. Ved en ny organisering av BUS tar bankforeningene sikte på å få en klarere markering av behovet for en felles, effektiv og fleksibel infrastruktur innen betalingsformidlingen, samt en klargjøring av arbeidsoppgaver og ansvar for å ivareta disse. Denne avtalen avløser avtale av 3. mai Behovet for en frittstående enhet Styringsinstruksen i bankenes infrastruktur inndeles i 3 nivåer: Felles policy (bl.a. organisering, regler, avtaler, ansvarsfordeling og interbankprising) Forvaltning (bl.a. felles standarder for transaksjonsutveksling og avregning samt sikkerhetskrav) Operasjonelle/driftsmessige forhold 4 Bankenes Utredningskontor skiftet i desember 1994 navn til Bankenes Standardiseringskontor (BSK) 5 Gjelder punkt 8 tredje ledd

5 Beslutninger av overordnet og policymessig karakter fattes av de to bankforeninger. Avtale og regler kan utformes som rammeverk og premisser for samordning av tjenestene, og forutsetter således oppfølgning av forvaltningsmessig og operasjonell karakter. Forvaltningsmessige oppgaver som fastsettelse av standarder og sikkerhetskrav innenfor den felles infrastruktur, er idag tillagt Bankenes Utredningsselskap A/S. Kompetansen er gitt i medhold av avtaler eller generelle regelverk fastsatt av de to bankforeninger. Operasjonelle oppgaver er tillagt den enkelte bank og/eller andre aktører, avhengig av hvilke felles tjenester det er snakk om. Bankforeningene er enige om at BUS aktiviteter skal videreføres i en egen frittstående enhet - Bankenes Utredningskontor. Organisasjonsmessig bringes den nye enhet nærmere bankene og bankforeningene som vedtar avtaler for samordnede tjenester innen infrastrukturen. 3. Formålet med Bankenes Utredningskontor Banknæringen skal vedlikeholde og videreutvikle en felles infrastruktur bestående av standarder, systemer for avregning og oppgjør, herunder drift, samt nødvendig avtale- og regelverk. Banknæringen består av selvstendige konkurrerende forretningsmessige enheter med ulike markedsmessige prioriteringer. Formålet med Utredningskontoret er å ivareta infrastrukturoppgaver gjennom fastleggelse av standarder og krav til utveksling av betalingstransaksjoner og meldinger. Disse standarder og krav utgjør basis for den enkelte banks egne målsettinger og prioriteringer innen betalings- og informasjonsformidlingen. Utredningskontorets oppgaver skal utføres på et selvstendig grunnlag, uavhengig av enheter som har operative oppgaver innen deler av betalingsformidlingen. Utredningskontoret skal utføre sine oppgaver på vegne av medlemsbankene i Bankforeningens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor. Utredningskontoret må gis budsjettmessige rammer som sikrer en forsvarlig og effektiv utførelse av oppgavene. 4. Nærmere om arbeidsoppgavene Bankenes Utredningskontor skal etablere og vedlikeholde standarder innen banknæringens felles infrastruktur, herunder regler for bruk av standarder. Dette omfatter fastsettelse av standarder for samordning av betalingssystemene og formater, krav, m.v. for transaksjons- og informasjonsutveksling mellom banker og mellom felles operative selskaper og banker. Oppgavene skal omfatte on-line såvel som batchvis utveksling av transaksjoner, informasjon og forespørsler. Standardiseringsoppgaven omfatter også fastsetting av sikkerhetskrav på basis av det sikkerhetsnivå bankene ønsker for betalingssystemer og transaksjonsutveksling og som kommer til uttrykk gjennom vedtak i de to bankforeninger.

6 Programvare for kommunikasjonsnettet BALTUS forvaltes av Utredningskontoret. Det samme gjelder system for generering og distribusjon av nøkler (BAG). Det bør som hovedregel benyttes internasjonale standarder i norske systemer, med mindre særskilte forhold tilsier noe annet. Utredningskontoret vil kunne representere norsk banknæring i internasjonale fora innenfor kontorets arbeidsområde. Utredningskontoret skal ivareta kontakt og etablere hensiktsmessige samarbeidsformer med fora som arbeider på områder innen nasjonal og internasjonal betalingsformidlings- og informasjonsformidling som vil kunne få betydning i relasjon til den felles infrastrukturen som vil kunne få betydning i relasjon til den felles infrastrukturen. De to bankforeninger i fellesskap kan tildele Utredningskontoret andre oppgaver av forvaltningsmessig karakter. 5. Forpliktelser Standarder, sikkerhetskrav og regler fastsatt av Utredningskontoret i tilknytning til den felles infrastruktur er forpliktende for bankene og selskaper som utfører operasjonelle oppgaver på vegne av bankene. 6. Forholdet til andre aktører a) Utredningskontorets vedtekter, samt overordnet avtaleverk vedtas av Bankforeningens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor. Saker av bankpolitisk karakter og andre saker av vesentlig betydning for bankene som oppstår i forbindelse med virksomheten i selskapet, skal forelegges de to bankforeninger. Bankforeningene skal godkjenne budsjett og regnskap for Utredningskontoret. Bankforeningene skal behandle problemstillinger som oppstår i forhold til andre næringsorganisasjoner (herunder Postgiro og Postbanken), forbrukerorganisasjoner samt myndighetene og Norges Bank. Spørsmål som vedrører forståelsen av forholdet mellom Utredningskontoret og bankforeningene, behandles i de to bankforeninger etter at selskapet har gitt sin uttalelse til saken. Skulle det oppstå tvil i Utredningskontoret eller i bankene om Utredningskontorets kompetanse, avgjøres saken i de to bankforeninger. b) Utredningskontoret skal som en del av grunnlaget for sin virksomhet samarbeide med andre enheter som ivaretar utviklings- og driftsoppgaver for bankene innen ulike deler av betalingsformidlingen. 7. Avvikling av nåværende aksjeselskap Nåværende aksjeselskap, Bankenes Utredningsselskap A/S, avvikles og erstattes av Bankenes Utredningskontor. De to bankforeninger og BBS avtaler særskilt en avviklingsdato for Bankenes Utredningsselskap A/S. Bankenes Utredningskontor

7 etableres fra og med samme dag. Nåværende ansatte i selskapet gis tilbud om ansettelse i den nye organisasjonen. Det økonomiske oppgjør mellom nåværende aksjeselskap, BBS som morselskap og den nye organisasjonen avtales særskilt. 8. Styring og finansiering 6 Utredningskontorets virksomhet skal ledes av et styre som treffer beslutninger i alle faglige spørsmål. Bankforeningen og Sparebankforeningen oppnevner hver like mange styrerepresentanter. Nærmere bestemmelse om styrets sammensetning fastsettes i Utredningskontorets vedtekter. Utredningskontorets utgifter dekkes ved utligning på den enkelte bank etter fordelingsnøkkel fastsatt av Bankforeningens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor i felleskap. 6 Punkt 8 tredje ledd endret februar 2005

8

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtatt på generalforsamling 2. mai 1966 med endringer fram til og med generalforsamling 16.04.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Boligbyggelaget

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

Saksfremlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&

Saksfremlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 08/898 Sakstittel: SØR-TROMS REGIONRÅD- UTVIDET SEKRETARIATSFUNKSJON Rådmannens innstilling ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& 1. Gratangen

Detaljer

STATUTTER FOR INDIAS BARN

STATUTTER FOR INDIAS BARN STATUTTER FOR INDIAS BARN Vedtatt av styre 30.4.2013 1. Stiftelsens navn 1.1 Indias Barn er en stiftelse som endret sitt navn fra Stiftelsen Fadderbarnas framtid til Indias Barn i 2013. 1.2 Indias Barn

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen om eierstyring

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN 1 Navn Organisasjonens navn er Ryggforeningen i Norge. Heretter kalt RiN. 2 Formål RiN er en livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

HOVEDAVTALE 2012-2015

HOVEDAVTALE 2012-2015 HOVEDAVTALE 2012-2015 MELLOM FINANSNÆRINGENS ARBEIDSGIVERFORENING (FA) OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE (LO) 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 KAPITTEL 1 PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET...

Detaljer

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 1 Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 HOVEDAVTALE... 2 AVTALE OM MEDINNFLYTELSE/MEDBESTEMMELSE I OSLO KOMMUNE... 15 AVTALE

Detaljer

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Innhold 1 Ledernes formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Organisasjon 5 Lokale organisasjonsledd 6 Sentrale organisasjonsledd 7 Valgbarhet og valg 8 Vedtak

Detaljer

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Fastsatt av hovedstyret i Finans Norge 13. november 2014 1. Bakgrunn 1.1 Overordnet modell for utvalgsstrukturen i Norge er fastsatt med plansje godkjent

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Midt-Troms regionråd

Midt-Troms regionråd Midt-Troms regionråd Bardu Berg Dyrøy Lenvik Målselv Sørreisa Torsken T Tranøy VEDTEKTER FOR REGIONALT SAMARBEID I MIDT-TROMS BARDU, BERG, DYRØY, LENVIK, MÅLSELV, SØRREISA, TORSKEN OG TRANØY Det formaliserte

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

Styret skal normalt gjennomføre 6 8 styremøter per år. Ut over dette møtes styret når formannen kaller styret sammen til ekstraordinært styremøte.

Styret skal normalt gjennomføre 6 8 styremøter per år. Ut over dette møtes styret når formannen kaller styret sammen til ekstraordinært styremøte. Styreinstruks Scana Industrier ASA 1. Formålet med styrets arbeid Styrets forvaltning og tilsynsansvar er regulert i Lov om allmennaksjeselskaper (allmenn-aksjeloven) 6-12 og 6-13. Styret har også ansvar

Detaljer

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014)

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) Lov for Idrettsforeningen Ready, org.nr. 970 168 591, stiftet 14. juni 1907 med senere endringer, senest

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

31.05.05. 1 Formålet med dokumentet

31.05.05. 1 Formålet med dokumentet 31.05.05 1 Formålet med dokumentet 1.1 Dette dokumentet angir de krav og retningslinjer som ligger til grunn for ordningen sentre for fremragende forskning, i det etterfølgende også omtalt som SFF, SFFordningen,

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer