SAMARBEID MELLOM OFFENTLIGE OPPDRAGSGIVERE RETNINGSLINJER OG VILKÅR FOR ORGANISERINGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMARBEID MELLOM OFFENTLIGE OPPDRAGSGIVERE RETNINGSLINJER OG VILKÅR FOR ORGANISERINGEN"

Transkript

1 SAMARBEID MELLOM OFFENTLIGE OPPDRAGSGIVERE RETNINGSLINJER OG VILKÅR FOR ORGANISERINGEN FOREDRAG PÅ ANSKAFFELSESKONFERANSEN 2012 V/ADVOKAT JANICKE WIGGEN

2 Grunnleggende utgangspunkter 15. November

3 2 utgangspunkter for reglenes anvendelse: Det finnes ikke noe generalunntak fra anskaffelsesregelverket for samarbeid mellom offentlige oppdragsgivere Men ikke alt samarbeid mellom offentlige oppdragsgivere utgjør kontrakter som omfattes av regelverket 15. November

4 Samarbeid utenfor anskaffelsesregelverket: 2 praktiske former for samarbeid kan falle utenfor anskaffelsesreglenes anvendelsesområde: Utvidet egenregi Administrative arbeidsfellesskap ( Hamburg-unntaket ) 15. November

5 Unntaket for utvidet egenregi 15. November

6 Sak C-107/98, Teckal I utgangspunktet kommer anskaffelsesregelverket til anvendelse der en offentlig oppdragsgiver kjøper varer, tjenester eller bygg- og anleggsarbeider fra en selvstendig juridisk person. Det kan gjøres unntak fra dette utgangspunktet dersom: Oppdragsgiver utøver en kontroll over oppdragstaker som tilsvarer den kontroll oppdragsgiver utøver over egne tjenestegrener (kontrollkriteriet) og; Oppdragstakers virksomhet i det vesentligste er rettet mot oppdragsgiver (aktivitetskriteriet) 15. November

7 Aktivitetskriteriet Oppdragstakers virksomhet rettet mot andre enn kontrollerende oppdragsgiver(e) kan bare være av marginal betydning Tommelfingerregel: ok at rundt 10 % av oppdragstakers samlete omsetning stammer fra utadrettet virksomhet 15. November

8 Kontrollkriteriet Oppdragstakers organisatoriske selvstendighet må være begrenset: Utelukke privat eierskap Sikre direkte representasjon i oppdragstakers ledende organer Sikre tilsyns- og kontrollmekanismer Sikre mulighet til å gripe direkte inn i drift/utføring av tjenester Oppdragstakers markedsorientering må være begrenset 15. November

9 Kan flere oppdragsgivere kontrollere oppdragstaker i felleskap? JA! Se særlig sak C-324/07, Coditel Brabant, etterfulgt av sak C-573/07, Sea. Trolig gjelder ingen krav til minste eierandel Se særlig sak C-295/05, Tragsa/Asemfo Men det kan muligens oppstilles krav om at samarbeidet skal ha en viss realitet som fellesforetak Se særlig sak C-324/07, Coditel Brabant, etterfulgt av sak C-573/07, Sea. 15. November

10 Essensen i kontroll- og aktivitetskriteriet: Er vilkårene for utvidet egenregi til stede: Opptrer oppdragstaker verken ved kontraktsinngåelsen eller kontraktsutførelsen som en selvstendig markedsaktør vis-à-vis oppdragsgiver, men kan sammenliknes med en uselvstendig gren av forvaltningen. Samtidig får samarbeidet ingen merkbar innvirkning på markedet 15. November

11 Enda mer utvidet egenregi 15. November

12 Unntaket for utvidet egenregi og samarbeid i konsern Samarbeid i/gjennom vertikale kjeder (eks. eier mor datter) er ok men kontroll må sikres i alle ledd, jf. sak C-340/04, Carbotermo. Kommer unntaket til anvendelse på samarbeid i andre konstellasjoner enn de vertikale? Horisontalt: mellom to søstre Diagonalt: mellom tante og niese Omvendt vertikalt: kontraktstildeling fra datter til mor 15. November

13 Unntaket for utvidet egenregi og samarbeid i konsern Uavklart om unntaket kommer til anvendelse eller ikke denne typen organisering innebærer følgelig risiko Mitt syn: Trolig ikke utelukket så lenge hensynene bak unntaket gjør seg gjeldende: Domstolens praksis Kommisjonens syn 15. November

14 Hamburg-unntaket : Administrative arbeidsfellesskap 15. November

15 Sak C-480/06, Stadtreinigung Hamburg - faktum Fire tyske kommuner og renholdstjenesten i Hamburg by, inngår en avtale hvoretter: Stadtreinigung Hamburg stiller kapasitet ved sitt forbrenningsanlegg Rugenberger Damm til disposisjon for kommunene Kommunene overfører et beløp til aktøren som driver anlegget etter kontrakt med Stadtreinigung Hamburg, og påtar seg å stille områder til disposisjon for deponering av restavfallet 15. November

16 Sak C-480/06, Stadtreinigung Hamburg - avgjørelsen EU-domstolen frikjente Tyskland under henvisning til at; EU-retten ikke stiller krav til organisasjonsformen som velges når offentlige oppdragsgivere utfører sine (offentlige) oppgaver, Samarbeid mellom offentlige oppdragsgivere ikke undergraver anskaffelsesreglenes formål så lenge det utelukkende forfølger allmenne hensyn og ingen private vinner noen fordel ved det Det ikke forelå tegn på at samarbeidet var gjennomført i omgåelsesøyemed 15. November

17 Fritt frem etter Stadtreinigung Hamburg? Kan dommen forstås slik at alt samarbeid mellom offentlige aktører kan unntas regelverket så lenge det dreier seg om offentlige oppgaver og ingen private nyter foredeler av det? Neppe, avgjørelsen er konkret og særlige omstendigheter gjorde seg gjeldende 15. November

18 Essensen i avgjørelsen Det må skilles mellom reelt samarbeid og ordinære kontrakter: Samarbeidet skilte seg fra et ordinært innkjøp ved at samtlige parter bidro til å løse en oppgave de hadde felles ved å benytte egne ressurser, uten å utveksle ytelser utover dette Et slikt administrativt arbeidsfellesskap utgjør ikke en gjensidig bebyrdende kontrakt i anskaffelsesregelverkets forstand 15. November

19 Skillet mellom reelt samarbeid og ordinære kontrakter gjeldende rett? Også Kommisjonen legger til grunn at det foreligger et skille mellom reelt samarbeid og ordinære kontrakter: Se Commission Staff Working Paper concerning the application of EU public procurement law to relations between contracting authorities('public-public cooperation'), SEC(2011) 1169 final, og Kommisjonens nye direktivforslag: proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on public procurement COM (2011) 896 final. EU-domstolen vil få anledning til å avklare sitt syn i sak C-159/11, ASL Lecce. Generaladvokat Trstenjak har foreløpig innstilt på at samarbeidet ikke faller utenfor anskaffelsesregelverket i tråd med Hamburg-unntaket. 15. November

20 Sammenfatning 15. November

21 En praktisk tommelfingerregel: Oppdragsgivere kan samarbeide med hverandre om å løse oppgaver utenfor anskaffelsesregelverket Men bare kjøpe varer og tjenester av hverandre uten å bruke anskaffelsesregelverket dersom vilkårene for egenregi er tilstede 15. November

22 Man må velge mellom pose og sekk Fellestrekk mellom utvidet egenregi og Hamburg-unntaket : Fordeler for private er utelukket Oppdragsgiver beholder sterk kontroll med oppgaven Samarbeidet får ikke (for) negativ innvirkning på markedet Innebærer at oppdragsgiver må velge mellom å beholde oppgaven i forvaltningsapparatet (om enn i effektive former), eller å ta skrittet helt ut i markedet 15. November

23 Til slutt: En formaning og så en oppmuntring og oppfordring: 15. November

24 Formaningen Ikke ta sjansen på at det går greit å kjøpe av naboen undersøk nøye om vilkårene for å samarbeide utenfor anskaffelsesregelverket er til stede Med innføringen av de nye håndhevelsesreglene er konsekvensene av å samarbeide uten at vilkårene er oppfylt alvorlige 15. November

25 Oppmuntringen og oppfordringen: Hva med å bruke anskaffelsesregelverket og gjennomføre samarbeidet i tråd med det? Mange offentlige enheter kan tilby tjenester av høy kvalitet til en fornuftig pris hvorfor ikke konkurrere på dette? 15. November

26 Takk for meg! Janicke Wiggen Tlf: E-post: 15. November

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Veiledning om anvendelse av konkurranseloven 10 bindende videresalgspris

Veiledning om anvendelse av konkurranseloven 10 bindende videresalgspris Veiledning om anvendelse av konkurranseloven 10 bindende videresalgspris 1 Innledning 1.1 Bakgrunn og formål (1) Konkurranseloven 10 forbyr samarbeid mellom aktuelle eller potensielle konkurrenter som

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

Vilkårene for å gjennomføre konkurranse med forhandling etter anskaffelsesforskriftens 14-3 a) og 14-4 a)

Vilkårene for å gjennomføre konkurranse med forhandling etter anskaffelsesforskriftens 14-3 a) og 14-4 a) Vilkårene for å gjennomføre konkurranse med forhandling etter anskaffelsesforskriftens 14-3 a) og 14-4 a) Universitetet i Bergen Juridisk fakultet Masteravhandling Kandidat: 179 110 Veileder: Jonn Sannes

Detaljer

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Jf. konkurranseloven 18 første, annet, tredje og niende ledd, 18 a og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 1 og 2 og 4 til 6. DEL 1 INNLEDNING

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Hva er et "vedtak", og hvem er "part" i en sak? Av Marius Stub

Hva er et vedtak, og hvem er part i en sak? Av Marius Stub Hva er et "vedtak", og hvem er "part" i en sak? Av Marius Stub Et "vedtak" er en forvaltningsavgjørelse som omfattes av 2 første ledd bokstav a Loven oppstiller fire vilkår: "avgjørelse" "som treffes under

Detaljer

Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014.

Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014. Konkurranseloven 11: Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014. Det følger av konkurranseloven 11 at et eller flere foretaks utilbørlige

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

EF-rettens prinsipp om direktivers direkte virkning og det norske presumsjonsprinsippet.

EF-rettens prinsipp om direktivers direkte virkning og det norske presumsjonsprinsippet. EF-rettens prinsipp om direktivers direkte virkning og det norske presumsjonsprinsippet. av Marit Sevaldsen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren

Detaljer

KAN KOMPETANSE OG ERFARING BRUKES SOM TILDELINGSKRITERIER?

KAN KOMPETANSE OG ERFARING BRUKES SOM TILDELINGSKRITERIER? KAN KOMPETANSE OG ERFARING BRUKES SOM TILDELINGSKRITERIER? ~ Om kvalifikasjoner ved tildeling av offentlige kontrakter etter Lianakis-dommen C-532/06 Veileder : Kai Krüger Kandidatnummer: 140845 Leveringsfrist:

Detaljer

Mot et europeisk helsemarked

Mot et europeisk helsemarked RAPPORT 9:2012 Roar Eilertsen EUs Pasientrettighetsdirektiv: Mot et europeisk helsemarked RAPPORT 9:2012 EUS PASIENTRETTIGHETSDIREKTIV 2 Forord Rapporten EUs Pasientrettighetsdirektiv mot et europeisk

Detaljer

Kirkens rettslige forhold, Kirkerådets drøfting av Den norske kirkes rettslige handleevne

Kirkens rettslige forhold, Kirkerådets drøfting av Den norske kirkes rettslige handleevne KR 37.2/14 Vedlegg til KR-sak 37/14 Kirkens rettslige forhold, Kirkerådets drøfting av Den norske kirkes rettslige handleevne Innledende merknader om det nye rettssubjektet Hovedformålet med reformen er

Detaljer

Ta tjenestene tilbake. Av Helene Bank

Ta tjenestene tilbake. Av Helene Bank Ta tjenestene tilbake Av Helene Bank Trykk: Aktietrykkeriet as Layout: Christoffer Horsfjord Nilsen Opplag: 12 000 ISBN: 82-92515-09-7 Innhold Forord 5 Del 1 Vårt politiske handlingsrom 9 1. Angst for

Detaljer

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen s U Y Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker

Detaljer

STORTINGETS UTREDNINGSSEKSJON

STORTINGETS UTREDNINGSSEKSJON Perspektiv 04/11 Kravet om et grenseoverskridende element Av Simen Bergsmark STORTINGETS UTREDNINGSSEKSJON Stortingets utredningsseksjon yter faglig bistand til representanter, partigrupper og komiteer

Detaljer

Grensen mellom kriteriene for kvalifikasjon og tildeling ved kjøp av kompetansetjenester etter reglene om offentlige anskaffelser

Grensen mellom kriteriene for kvalifikasjon og tildeling ved kjøp av kompetansetjenester etter reglene om offentlige anskaffelser Grensen mellom kriteriene for kvalifikasjon og tildeling ved kjøp av kompetansetjenester etter reglene om offentlige anskaffelser Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Av Jonas Isaksen Dilba Leveringsfrist:

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

Rapport. gjennomføring av EMIR i norsk rett

Rapport. gjennomføring av EMIR i norsk rett Rapport om gjennomføring av EMIR i norsk rett Avgitt fra arbeidsgruppe nedsatt av Finanstilsynet Oslo, 20. desember 2013 1. INNLEDNING... 6 1.1. Arbeidsgruppen og dens mandat... 6 1.2. Arbeidsgruppens

Detaljer

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning av Tommy Sneve Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 1 Vi er glade og stolte av å få

Detaljer

10.mars 2012. Årsmelding 2011 Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Georg Fredrik Rieber-Mohn

10.mars 2012. Årsmelding 2011 Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Georg Fredrik Rieber-Mohn 10.mars 2012 Årsmelding 2011 Klagenemnda for offentlige anskaffelser 0 Georg Fredrik Rieber-Mohn Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Kort om Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA)... 3 3 Organisasjon...

Detaljer

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

SIKTEDES RETT TIL DOKUMENTINNSYN

SIKTEDES RETT TIL DOKUMENTINNSYN Mastergradsoppgave JUS399 SIKTEDES RETT TIL DOKUMENTINNSYN DET STRAFFERETTSLIGE DOKUMENTBEGREP I EN DIGITALISERT VERDEN Kandidatnummer:168724 Veileder: Nils Dalseide Antall ord: 14367 12. desember 2011

Detaljer

Byggenæringa må ta ansvar solidaransvar. Hvitbok om solidaransvar for lønn i byggenæringa - del I. Juli 2008

Byggenæringa må ta ansvar solidaransvar. Hvitbok om solidaransvar for lønn i byggenæringa - del I. Juli 2008 Byggenæringa må ta ansvar solidaransvar Hvitbok om solidaransvar for lønn i byggenæringa - del I Juli 2008 1 Innhold Forord 3 Sammenfatning 4 Innledning 7 I Hvorfor vil Fellesforbundet og LO ha solidaransvar

Detaljer