Work Interest Explorer (WIE) i skolen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Work Interest Explorer (WIE) i skolen"

Transkript

1 Work Interest Explorer (WIE) i skolen Et instruksjonshefte om hvordan du kan bruke WIE i karriereveiledning: Som rådgiver med enkeltelever eller grupper Som fagiærer i fagene matte, historie, samfunnsfag og engelsk Som forelder

2 Innholdsfortegnelse Forord s. 2 Wie som egenarbeid s. 4 Wie i individuell veiledning med eleven s Kjenn deg selv. Hvordan bruke Wie for å bli kjent med egne interesser. s Kunnskap om arbeidslivet. Bli kjent med mulighetene dine ved hjelp av Yrkeslisten! s Hvordan gjøre gode refleksjoner mellom kjennskap til en selv og kunnskap om arbeidslivet ved hjelp av WIE? s.16 Wie i gruppeveiledning med rådgiver s.17 Wie i grupper med faglærer s.21 Wie i egenarbeid med foreldreinvolvering s.26 Wie gjennom tre år i videregående skole s.29 1

3 Forord Velkommen som WIEbruker! Dette er et innføringshefte i hvordan du kan bruke Wie i karriereveiledning i skolen. Som rådgiver vil du få en innføring i hvordan du kan bruke Wie i individuell veiledning med eleven, hvordan du kan sette eleven i gang med Wie på egen hånd, og hvordan du kan bruke Wie i gruppeveiledning. Du får også tips til hvordan du kan involvere foreldre i elevens karriereutviklingsprosess, ved hjelp av Wie. Som faglærer vil du få tips til konkrete opplegg med utgangspunkt i RIASEC systemet og bruk av WIE, som lett kan integreres i ulike fag. Som forelder vil du få tips til hvordan du kan være en viktig samtalepartner og ressurs i ditt barns karriereutvikling ved hjelp av Wie. I tillegg til å jobbe med Wie i grupper og enkeltveiledning, er det viktig at elevene læres opp i å bruke Wie på egen hånd. Gjennom tre år i videregående skole er det vanlig at eleven utvikler nye interesser, eller at interesser endrer seg. Ved at eleven selv kan gå inn og justere interessene sine og utforske nye yrker etterhvert som behovet for ny informasjon oppstår, kan Wie brukes som et arbeidsverktøy, og som en ressursbank, over tid. Som veileder, eller faglærer, har du en hektisk hverdag med knappe tidsressurser til å gjennomføre veiledning med hver enkelt elev over tid. Wie brukt i klassevise grupper eller som hjemmearbeid for eleven hjelper deg til å effektivisere og kvalitetssikre karriereveiledningen til hver enkelt uten at det krever mer tid. Ved hjelp av Wie i grupper eller som egenarbeid jobber du tidsbesparende og mer systematisk og profesjonelt med karriereveiledningen. For å forstå innhold og bruksmåter i Wie, er det nyttig å kjenne til den grunnleggende oppbyggingen av verktøyet, og noen kjerneprinsipper. Wie er et profesjonelt karriereveiledningsverktøy for utforsking av interesser og yrker. Oppbyggingen av verktøyet er basert på Parsons (1909) tre klassiske prinsipper for hvordan man kan gå fram for å ta gode karrierevalg. Først og fremst innebærer dette at vi må ha 1) inngående kjennskap til oss selv 2) vi må ha god kunnskap om arbeidslivet og 3) og at vi må kunne gjøre gode koblinger, eller refleksjoner mellom disse to. I Wie brukes også verdens ledende system for utforsking av interesser- RIASEC systemet - for å effektivisere interesseutforskingsprosessen innenfor rammen av disse tre prinsippene. 2

4 Hver del av Wie er utviklet for å kunne gjøre gode refleksjoner/koblinger mellom kjennskap til oss selv og kunnskap om arbeidslivet, men de har litt ulik vinkling. Disse delene legger hovedvekten på utforsking av interesser (kjennskap til deg selv): Spørsmål Oppsummering Spørsmål Interessekategorier Fordypningsspørsmål Disse delene legger hovedvekten på utforsking av yrker (kunnskap om arbeidsmarkedet): Yrkeslisten Nyttige Lenker Wie er et interesseutforskingsverktøy som krever dialog og aktiv handling. Dette innebærer at for å finne meningen bak ordene som eleven har krysset av for som interessante så må de utforskes og snakkes om! Det er ved å ha dialog om elevens avkryssede interesser, sette dem opp mot hverandre og integrere helheten, man kan komme til kjernen av hvilke interesser som veier tyngst, og hva det kan være verdt å ta med seg i en fremtidig karriereretning. Det er også slik man skaper meningsfylte karrierenarrativer. Wie er ikke en test, men et utforskingsverktøy som man aktivt velger innholdet i, har dialog rundt, og bruker interaktivt for og utforske interesser og yrker. I Wie har du alle nettressurser du trenger for og utforske yrker samlet på et sted, og du kan bruke nettressursene samtidig som du jobber i Wie. 3

5 Wie som egenarbeid En svært viktig måte å utnytte Wie på i en hverdag med begrensede tidsressurser, er å lære opp eleven til å bruke Wie på egen hånd. Lær da opp hele klassen i RIASEC systemet og bruken av WIE. Wie er et arbeidsverktøy som brukes hele tiden underveis i elevens utforskings og valgprosess. Når interessen for et alternativ minsker eller alternativet blir mindre realistisk brukes WIE til å utforske andre alternativer og kommentarfelter, yrkesliste osv brukes aktivt i denne prosessen, på denne måten følger WIE elevens valgprosess og er en sanntidslogg over elevens valgstatus. Eleven kan når som helst gå inn på sin Wieprofil og jobbe med interesse og yrkesutforsking etter hvert som interessene og behovet for yrkesinformasjon endres gjennom skoleløpet. Uten å være avhengig av din hjelp. Husk også at du kan gi eleven øvelser (beskrevet senere i heftet) som involverer diskusjon med foreldre eller medelever. I tillegg til en felles (eller individuell) gjennomgang av RIASEC systemet og bruk av Wie, gi eleven «Wie i skolen Elevhefte» slik at eleven kan bruke dette som en ressurs dersom hun/han trenger mer veiledning i bruken av WIE. Wie i individuell veiledning med eleven I dette kapittelet vil du få en grundig gjennomgang av de ulike delene i Wie, og hvordan du kan bruke dem for å utforske interesser, yrker og ledige stillinger i direkte dialog med enkelteleven. Kapitlene er strukturert etter Parsons rammeverk for gode karrierebeslutninger (1.Kjenn deg selv, 2.kjenn mulighetene dine, og 3.reflekter over sammehengen), som beskrevet i forordet. 1.Kjenn deg selv Hvordan bruke Wie for å bli kjent med egne interesser? Spørsmål + Oppsummering Spørsmål + Yrkeslisten Den enkleste måten å bruke Wie på, er å fylle ut Spørsmålsdelen, se på oppsummeringen i Oppsummering Spørsmål, og så utforske yrker som kan passe i Yrkeslisten. For hvem: Elever som vil vite mer om sine interesser og hvilke yrker de kan passe til Deler i bruk: Spørsmål, Spørsmål Oppsummering, Spørsmål Oppsummering kommentarer, Yrkeslisten og Yrkeslisten kommentarer. Administrasjon: Her har du tre valg: 1) Send Wie invitasjon til enkeltperson for utfylling hjemme før veiledningssamtalen eller 2) La eleven fylle ut spørsmålene på ditt kontor, slik at du kan være behjelpelig i utfyllingen 4

6 eller 3) Administrer WIE i gruppe slik at en hel klasse fyller ut WIE samtidig, uten å se hverandres profiler Før veiledningen: For å spare tid, er det nyttig at eleven fyller ut spørsmålsdelen og har valgt seg ut spesielt interessante yrker i Yrkeslisten i forkant av veiledningen. Sørg derfor for å ha administrert lenke til Wie (sendt invitasjon eller gitt gruppetilgang) og gitt tilgang til delene som skal brukes før veiledningssamtalen. Til elever som trenger mye hjelp til å forstå spørsmålene, har konsentrasjonsvansker, språklige utfordringer e.l. er det bedre å gjennomgå spørsmålene sammen i selve veiledningssamtalen. Videre bør du være sikker på at veisøkeren har skjønt hva han skal gjøre; 1) Gi beskjed om at alle yrker, aktiviteter eller kategorispørsmål som eleven synes virker interessante skal krysses av for selv om han ikke har erfaring med for eksempel yrkene, tenker at det er for lang eller vanskelig utdanning som kreves, eller lignende. Dermed kan det enten være to kryss på en linje, ingen kryss, eller et kryss. Dette er IKKE enten/eller spørsmål! Hensikten er å utvide perspektivet på interesser og muligheter. Gi beskjed om at eleven ikke skal gruble lenge på hvert spørsmål, men følge magefølelsen. Allikevel er det viktig at de har skjønt spørsmålene, så om eleven synes et spørsmål virker uforståelig, be han notere spørsmålet i kommentarfeltet i Wie for å kunne diskutere det i veiledningen. 2) Gi beskjed om at det ikke vil komme opp et automatisk svar etter de 10 sidene med spørsmål. Årsaken til dette er at eleven alltid kan gå inn og endre svarene sine (og dermed bruke WIE ettersom interessene endrer seg over tid). For å se forslag til yrker som kan passe RIASEC koden må eleven aktivt gå til delen Yrkeslisten. 3) I Wie finnes det kommentarfelter til alle deler bortsett fra den aller første spørsmålsdelen. Be eleven om å bruke kommentarfeltene aktivt underveis. Om eleven skal fylle ut spørsmålene på egen hånd; skriv inn evt spørsmål til deg som veileder, noter refleksjoner rundt spesielt interessante yrker eller aktiviteter, tanker knyttet til yrkene og mulighetene fremover osv. Dette er nyttig hjelp for å kunne skape et framtidig karrierenarrativ, fordi eleven settes i gang med å reflektere aktivt rundt sitt eget forhold til yrker, yrkesaktiviteter og RIASECkategorier, og dermed sine egne muligheter fremover. Når refleksjonene også skrives ned blir prosessen, og skissen av et fremtidig narrativ, enda mer konkret. Dine refleksjoner, oppgaver du gir til eleven til neste gang, tips og råd, nettressurser o.l. bør også skrives inn i kommentarfeltene. I tillegg kan det noteres underveis i veiledningen. På 5

7 denne måten får eleven samlet det skriftlige materialet i refleksjonsprosessen på et sted, og rapporten som til slutt skrives ut som dokumentasjon på veiledningsprosessen blir helt personlig tilpasset- en konkretisering av et nytt karrierenarrativ. I veiledningen Start med å gå til delen Oppsummering Spørsmål. Her vil dere se en oppsummering av hva en elev har svart i synkende rekkefølge etter bredden av interesser innenfor hver interessekategori. NB: Selv om en elev har en stor bredde av interesser innenfor en kategori, betyr det ikke nødvendigvis at det er disse interessene som betyr mest for eleven. Det er derfor viktig å stille spørsmål og ha dialog rundt hvilke interesser det er viktigst for en elev å få brukt i et fremtidig arbeidsliv. Husk også at det er viktig å tenke helhet i forhold til hvordan en elev kan få brukt de ulike interessene sine, f.eks. i en og samme jobb, i flere jobber, i fordelingen jobb/fritid eller lignende. Merk at interessene, og vektleggingen av dem også kan endres over tid, ikke minst i aldersperioden man går i videregående skole! Forklar til eleven at dette er en oppsummering av hva han har besvart i Spørsmålsdelen av Wie. Dette er ingen fasit, dette er personens egen vurdering av hva han er interessert eller ikke interessert i. Det som betyr noe her, er det som ligger bak ordene som er oppsummert i listen, meningen eleven selv legger i ordene. Det er altså viktig å gå til kjernen av forholdet eleven har til hver enkelt yrkesaktivitet, yrkestittel eller kategorispørsmål. Hvordan komme fram til betydningen og meningen veisøkeren legger i disse ordene selv? Ved å stille spørsmål og ha dialog. Se for eksempel på denne Wieprofilen: 6

8 Nyttige spørsmål for å ta del i veisøkerens erfaringsverden er f.eks: Aktiviteten «Liker å lytte» - Du har krysset av for at du liker å lytte? Fortell mer! I sammenhenger gjør du det? Blant venner? Familie? Fremmede? Hva synes du det gir deg/hva betyr det å lytte for deg? Hvorfor er det viktig for deg? Er det noe ønsker at skal være en vesentlig del av en jobb fremover? Kjenner du andre som har yrker hvor å lytte til mennesker er en viktig del av jobben? Yrket Barne- og ungdomsarbeider - Du har krysset av for at Barne- og Ungdomsarbeider er et interessant yrke. Hva synes du virker interessant med det? Hvilke arbeidsoppgaver ser du for deg at en barne- og ungdomsarbeider gjør? Har du erfaring med noen av disse oppgavene selv? Lignende oppgaver/ aktiviteter? Når begynte du med det eller dem, husker du første gang? Hvordan ser du for deg en hverdag som barne- og ungdomsarbeider? Kjenner du noen som har dette yrket? Hva tror du er de viktigste egenskapene en barne- og ungdomsarbeider har? Kjenner du deg igjen i disse? Er det å være barne- og ungdomsarbeider noe du ser for deg i fremtiden? Som en fulltidsjobb? Som deltidsjobb i kombinasjon med noe annet? Interessekategorien «Utvikle nye ideer» - Hva legger du i det å utvikle nye ideer? I hvilke situasjoner gjør du det/ser du for deg å gjøre det? Har du andre eksempler? Fortell mer! Hvem andre vet du om som er flinke til å utvikle nye ideer? Når utviklet du en ide for første gang? Er det noe du gjør ofte? Er dette viktig for deg å gjøre i en jobb fremover? Hvor stor del av jobben synes du bør inneholde å utvikle nye ideer? Merk at det er selvsagt valgfritt hva du velger å spørre om, du må ikke spørre om alt! 7

9 Husk også å notere spesielt interessante yrker og aktiviteter, spørsmål til utforsking, tips, råd og refleksjoner i kommentarfeltet underveis. I Oppsummering Spørsmål også vil finne visuelt fremstilte grafer av elevens svar. Den grafiske fremstillingen er ikke veldig viktig i veiledning, men den kan brukes til refleksjon på et overordnet plan ved spørsmål som for eksempel: Blir du overrasket over denne fordelingen? Hvordan er denne fordelingen i forhold til hva du ville tippet? Graf 1 viser fordelingen av elevens interesser opp mot hverandre, søylene illustrerer om en person for eksempel har mange praktiske interesser og få systematiske interesser. Under knappen merket «?» (spørsmålstegn) i WIE finner du en kort beskrivelse av innholdet i de 6 RIASEC kategoriene. Denne kan brukes til å forklare innholdet i kategoriene. Graf 2 viser hvordan yrkestitler, yrkesaktiviteter og kategorispørsmål forholder seg til hverandre i elevenes svar. Hvis du ikke er svært erfaren veileder vil vi anbefale deg å hoppe over denne delen i aktiv veiledning. Hvis du vil bruke den, kan du sammen med eleven reflektere over forskjeller, for eksempel om eleven er interessert i mange yrkestitler, men svært få yrkesaktiviteter eller kategorispørsmål, kan det være verdt å snakke rundt hva dette kan skyldes (urealistisk bilde av yrkene??). Det absolutt viktigste uansett er å snakke rundt og stille spørsmål til svarene som er oppsummert ovenfor! Veilederen skal ikke tolke grafer og komme med svar uten at spørsmålene er utdypet i samtalen, for da er vi tilbake til den gammeldagse ekspertrolletradisjonen for veiledere, og det vil vi unngå! Når dialogen rundt spørsmålene er avsluttet, gå til Yrkeslisten for å bli kjent med hvilke yrker, og muligheter, som finnes (s 12). Interessekategorier + Yrkeslisten 8

10 En annen enkel måte å bruke Wie på, er å fylle ut Interessekategorier, og deretter gå til Yrkeslisten for å utforske yrker. Ved hjelp av Interessekategoriene kommer du nærmere elevens egen erfaringsverden, uten krav om erfaring fra arbeidslivet eller kjennskap til bestemte yrker. For hvem: Elever som vil vite mer om sine interesser og hvilke yrker de kan passe til, veisøkere som ikke ønsker/kan fylle ut 180 spørsmål i spørsmålsdelen, veisøkere som har få begreper om yrker og lite kjennskap til arbeidslivet. Deler i bruk: Interessekategorier, Interessekategorier kommentarer, Yrkeslisten, Yrkeslisten Kommentarer Administrasjon Her har du tre valg: 1) Send Wieinvitasjon til enkeltperson for utfylling hjemme før veiledningssamtalen eller 2) La eleven fylle ut spørsmålene på ditt kontor, slik at du kan være behjelpelig i utfyllingen eller 3) Administrer WIE i gruppe slik at en hel gruppe/klasse fyller ut WIE samtidig, uten å se hverandres profiler Å jobbe med Interessekategorier er en måte å bli kjent med RIASEC kategoriene, og sin egen RIASEC kode, uten å måtte svare på 180 spørsmål i spørsmålsdelen. Denne delen for å jobbe enkeltvis og grundig med elever som for eksempel har liten bevissthet rundt seg selv og egne interesser, og lite erfaringsgrunnlag fra arbeidslivet. Her kan du bruke elevens egen erfaringsbakgrunn til å sette en RIASEC kode selv om veisøker ikke har arbeidserfaring fra før. På grunnlag av de kategoriene eleven har flest interesser innenfor, kan det manuelt settes en kode, som videre gir forslag til passende yrker i Yrkeslisten. Interessekategoriene kan også brukes for å etterprøve og bekrefte at koden som blir foreslått fra spørsmålsdelen er riktig. Merk at det ikke vil komme opp en yrkesliste automatisk i Yrkeslisten, her må du manuelt sette en kode. Interessekategorier er RIASEC kategoriene i generell form, dvs beskrivelser av RIASEC kategoriene uten at det er koblet til spesielle yrker. «Å bruke kreativitet» eller «å skape noe nytt» er for eksempel kjernespørsmål innenfor den Kreative (A) interessekategorien. Før veiledningen: For å spare tid, er det nyttig at eleven har fylt ut Interessekategorier og har valgt seg ut spesielt interessante yrker i Yrkeslisten i forkant av veiledningen. Sørg derfor for å ha administrert lenke til Wie (sendt invitasjon eller gitt gruppetilgang) og gitt tilgang til delene som skal brukes før veiledningssamtalen. Til elever som trenger mye hjelp til å forstå spørsmålene, har konsentrasjonsvansker, språklige utfordringer e.l. er det bedre å gjennomgå spørsmålene sammen i selve veiledningssamtalen. Vær sikker på at eleven har skjønt hva han skal gjøre; 9

11 1) Be eleven lese gjennom alle de seks interessekategoriene, og krysse av for de ordene som han kjenner seg igjen i, som beskriver han selv. Eleven skal kun krysse av hvor de ordene han synes beskriver seg selv. Om det er ord han lurer på, be han skrive dem ned i kommentarfeltet, og ta med til veiledningen. 2) I Wie finnes det kommentarfelter til alle deler bortsett fra den aller første spørsmålsdelen. Be eleven om å bruke kommentarfeltene aktivt underveis; skriv inn evt spørsmål til deg som veileder, noter refleksjoner rundt spesielt interessante yrker eller aktiviteter, tanker knyttet til yrkene og mulighetene fremover osv. Dette er nyttig hjelp for å kunne skape et framtidig karrierenarrativ, fordi eleven settes i gang med å reflektere aktivt rundt sitt eget forhold til yrker, yrkesaktiviteter og RIASECkategorier, og dermed sine egne muligheter fremover. Når refleksjonene også skrives ned blir prosessen, og skissen av et fremtidig narrativ, enda mer konkret. Dine refleksjoner, oppgaver du gir til eleven til neste gang, tips og råd, nettressurser osv bør også skrives inn i kommentarfeltene. På denne måten får eleven samlet det skriftlige materialet i refleksjonsprosessen på et sted, og rapporten som til slutt skrives ut som dokumentasjon på veiledningsprosessen blir helt personlig tilpasset- og konkret. I veiledningen: 3) Gi beskjed om at det ikke vil komme opp et automatisk svar etter han har krysset av for beskrivende ord i de seks kategoriene. (Om ønskelig kan han gå til Yrkeslisten og sette en manuell RIASEC kode (forbokstaven i de tre kategoriene han har flest interesser innenfor) i kodefeltet i Yrkeslisten for å finne yrker som kan passe.) Det anbefales allikevel å gå gjennom spørsmålene i veiledningssamtalen først, før en går videre med yrkesutforsking. Gå gjennom de ulike beskrivende ordene som eleven har krysset av for i hver Riaseckategori. Still spørsmål rundt de avkryssede ordene, for å tappe meningsinnholdet og interessen eleven legger i dem. F.eks. rundt den foretaksomme aktiviteten Debattere og tale: - Hva legger du i debattere og tale? - I hvilke sammenhenger gjør du dette? På skolen? Hjemme? Foreninger? - Hvor ofte gjør du det? - Hva liker du best med å debattere og tale? Hva er mest spennende med det? Hvor spennende synes du det er på en skala fra 1-10? - Er det noe du kunne tenke deg å gjøre mer fremover? I en jobb? Fritid? Husk og notere ned refleksjoner, spesielt interessante yrker, aktiviteter og områder, spørsmål til utforsking eller oppgaver til neste gang, tanker, tips osv i kommentarfeltene! 10

12 Når dialogen rundt interessekategoriene er avsluttet, sett RIASEC koden manuelt i kodevinduet ved å trykke på knappen «rediger» og deretter «Lagre». dersom det er aktuelt. RIASEC koden er forbokstaven i de tre RIASEC kategoriene eleven har flest interesser innenfor, i synkende rekkefølge etter interesser. Se videre yrkesutforsking s.12. Fordypningsspørsmål + Yrkeslisten Dette er en litt mer avansert måte å jobbe med interessutforsking på. Fordypningspørsmålene gjør det mulig å bli kjent med hvilke bransjer/underområder som finnes innenfor hver RIASECkategori, og få en enda mer spisset yrkesliste som resultat. For hvem: Elever som ønsker å få en enda mer spisset utforsking av alternativer innen for de ulike interessekategoriene, bli kjent med hvilke områder som finnes i arbeidslivet, og få en enda mer personlig tilpasset yrkesliste enn yrkeslisten fra Spørsmål Deler i bruk: Fordypningsspørsmål, Fordypningsspørsmål kommentarer, Yrkeslisten (Yrker fra Fordypning og Yrkeslisten Kommentarer Administrasjon: Her har du tre valg: Send Wieinvitasjon til enkeltperson for utfylling hjemme før veiledningssamtalen eller La eleven fylle ut spørsmålene på ditt kontor, slik at du kan være behjelpelig i utfyllingen eller Administrer WIE i gruppe slik at en hel gruppe/klasse fyller ut WIE samtidig, uten å se hverandres profiler Fordypningsspørsmål gir deg og eleven din mulighet til å utforske RIASEC kategoriene fordelt på underområder. Dette innebærer både at dere sammen kan utforske hvilke områder innen en 11

13 kategori (f.eks området musikk, dans og drama i den kreative Riaseckategorien) som er spesielt interessante fremfor andre. Dette gjør igjen at eleven kan få opp en yrkesliste som er enda mer spisset og personlig tilpasset ved å trykke på Yrker fra fordypning i Yrkeslisten. Fordypningsspørsmål kan brukes som en utvidelse og fordypning av spørsmålene i Spørsmålsdelen, for eksempel på et 2. eller 3. møte i veiledningsprosessen. Fordypningsdelen kan også gjennomføres av eleven hjemme, men han/hun bør ha fått en forklaring på hva som skal gjøres i forkant. Fordypningspørsmålene kan også brukes uten å ha gjennomført Spørsmålsdelen, for å bli kjent med hvilke kategoriseringer av RIASECområder som er mest interessante direkte. Før veiledningen: For å spare tid, er det nyttig at eleven har fylt ut fordypningspørsmålene og har valgt seg ut spesielt interessante yrker i Yrkeslisten (Yrker fra fordypning) i forkant av veiledningen. Sørg derfor for å ha administrert lenke til Wie (sendt invitasjon eller gitt gruppetilgang) og gitt tilgang til delene som skal brukes før veiledningssamtalen. Til elever som trenger mye hjelp til å forstå spørsmålene, har konsentrasjonsvansker, språklige utfordringer e.l. er det bedre å gjennomgå spørsmålene sammen i selve veiledningssamtalen. Vær sikker på at eleven har skjønt hva han skal gjøre; 1) Gi beskjed om at eleven skal gå inn på Fordypningspørsmål. Under de 6 RIASEC kategoriene markert med blå lenker ligger det bransjer, eller underområder som hører til hver kategori. Be eleven om å trykke på underområdene som ser interessante ut, og krysse av for de aktivitetene som virker spesielt interessante for henne. 2) Gi beskjed om at det ikke vil komme opp et automatisk svar etter hun er ferdig å krysse av interessante områder. For å se forslag til yrker som kan passe RIASEC koden må veisøkeren aktivt gå til delen Yrkeslisten, og trykke på yrkeslisten Yrker fra: fordypning. 3) Be eleven om å bruke kommentarfeltene aktivt underveis om eleven skal fylle ut spørsmålene på egen hånd; skriv inn evt spørsmål til deg som veileder, noter refleksjoner rundt spesielt interessante yrker eller aktiviteter, tanker knyttet til yrkene og mulighetene fremover osv. Dette er nyttig hjelp for å kunne skape et framtidig karrierenarrativ, fordi eleven settes i gang med å reflektere aktivt rundt sitt eget forhold til yrker, yrkesaktiviteter og RIASECkategorier, og dermed sine egne muligheter fremover. Når refleksjonene også skrives ned blir prosessen, og skissen av et fremtidig narrativ, enda mer konkret. Dine refleksjoner, oppgaver du gir til eleven til neste gang, tips og råd, nettressurser o.l. bør også skrives inn i kommentarfeltene. I tillegg kan det noteres underveis i veiledningen. På denne måten får veisøkeren samlet det skriftlige materialet i refleksjonsprosessen på et sted, 12

14 I veiledningen: og rapporten som til slutt skrives ut som dokumentasjon på veiledningsprosessen blir helt personlig tilpasset- en konkretisering av et nytt karrierenarrativ. På samme måte som i Oppsummering spørsmål og Interessekategorier, er det viktig å ha dialog rundt de ulike fordypningsområdene (aktivitetene) for og utforske meningsinnholdet og interessen eleven legger i dem (og evt kan ta med seg i en fremtidig karriereretning). Her er eksempler på måter en kan gå fram på: Prøv å finne fram til de fordypningsområdene eleven er mest tiltrukket av, f.eks. ved å sette opp en Topp 5 liste eller rangere dem på en skala fra Diskuter deretter de avkryssede aktivitetene i hver kategori, og utforsk veisøkerens interesser, tanker og holdninger rundt hver av dem, f.eks: «Under den praktiske kategorien og fordypningsområdet «Håndverk» har du krysset av for at aktiviteten «Bygge en trebåt» virker interessant. Er dette noe du har vært med på å gjøre før? Hvor ofte gjør du dette da? Hvor spennende synes du dette virker på en skala fra 1-10? Er det noe du kunne tenke deg å gjøre videre? I en jobb? På fritiden?» Videre kan veilederen stille spørsmål rundt sammenhengen mellom de ulike avkrysningene i et fordypningsområde; f.eks: «Under Samfunnsvitenskap og Jus under den teoriske kategorien har du krysset av for at «Å forstå hvordan media påvirker samfunnet» og «Å forstå kulturelle forskjeller mellom land» virker interessant. Er begge emnene like interessante for deg? Hva virker mest interessant (skalering?) Om det virker relevant: utforsk sammenhengen mellom de ulike avkrysningene, og det som ikke er avkrysset innenfor et fordypningsområde, f.eks. «Jeg ser at mens du synes det virker interessant å bygge en trebåt, har du ikke krysset av for at å lage seil til en seilbåt virker interessant. Begge har med båter og gjøre- hva er det som gjør at det ene virker interessant for deg, men ikke det andre? Ved å sette to aktiviteter opp mot hverandre på denne måten, kan man ofte få nyttig informasjon om hva som er verdt å ta med seg videre, og nyansert ut hva som gjør en aktivitet eller et område mindre interessant for eleven. Spørsmål + Interessekategorier + Fordypningsspørsmål + Yrkeslisten + Alle kommentarfelt Om du har tilgjengelig tidsramme til å bruke alle delene i Wie i veiledningen med eleven, anbefales dette. De ulike delene supplerer og utfyller hverandre, og gir ulike praktiske vinklinger for å skape nye karrierenarrativer. Er det imidlertid ikke tid til dette, er de ulike delene rike ressurser for interesse- og yrkesutforsking, og å bygge fremtidsnarrativer, hver for seg. 2. Kunnskap om arbeidslivet - bli kjent med mulighetene dine ved hjelp av Yrkeslisten! 13

15 Når dere har avsluttet dialogen om spørsmålene i Oppsummering Spørsmål, Interessekategorier eller Fordypningsspørsmål, er det på tide å gå videre og utforske yrker i Yrkeslisten. Utforskingen i Yrkeslisten kan enten gjøres etter gjennomgangen av spørsmålene i en veiledningstime, eller som en egen oppfølgingstime med en refleksjonspause mellom gjennomgangen av spørsmålene og yrkesutforsking. Yrkeslisten inneholder en rekke yrker som passer elevens RIASEC kode i synkende rekkefølge etter bokstaver i koden. Det betyr IKKE at eleven er interessert i eller passer alle disse yrkene. De mest interessante yrkene må eleven aktivt velge ut selv. Ved hvert yrke er det en avkryssingsboks. Eleven skal krysse av i denne for de yrkene han synes virker mest interessante. Disse vil legge seg i en egen liste; Valgte Yrker. Dette er utgangspunktet for yrker å jobbe videre med/utforske videre. I Wie finnes det faktisk 5 ulike yrkeslister, eller mer presist en generell yrkesliste på 1200 yrker kan vises på 5 ulike måter. Disse er markert med følgende betegnelser etter hvor yrkene som vises er hentet fra: Spørsmål: Yrkene vises på grunnlag av RIASEC koden eleven har fått ved å fylle ut Spørsmålsdelen. Yrker fra Spørsmål kommer automatisk opp i Yrkeslisten om ikke du har valgt en annen yrkesliste. Fordypning : Yrkene vises på grunnlag av spørsmålene som er fylt ut i Fordypningspørsmål. Manuell kode: Yrkene vises på grunnlag av egen valgt kode i kodefeltet (funksjonen Rediger/Veksle. Alle Yrker: Gir en oversikt over alle 1200 yrker som er kodet på RIASEC systemet i Wie. Bruk denne når du vil søke opp og finne informasjon om et bestemt yrke i databasen. Valgte Yrker: Yrkene eleven har avhaket for som interessante i yrkeslistene Spørsmål eller Fordypning, legges i denne egne listen. Denne vises ikke før yrkene er avhaket. Valgte Yrker gir en oversikt over yrkene eleven selv har valgt som interessante. Dette er det viktigste grunnlaget for videre yrkesutforsking. Her er en oversikt over hvordan de interessante yrkene kan utforskes i veiledningen med WIE: Utdanningsnivå. Av og til er eleven bestemt på hvor lenge han eller hun vil studere, uten og helt vite hva. Ved å krysse av for ønsket utdanningsnivå, f.eks bachelorgrad, vil eleven kun få opp yrker som krever bachelorgrad. Standard er at alle utdanningsnivåer er avhaket, men om filtrering er ønskelig kan avhakingen enkelt fjernes ved å trykke på dem. Dette er svært nyttig for å spisse yrkeslisten og gjøre den mer målrettet. Det er også viktig for å konstruere et karrierenarrativ, ved å se hvordan mulighetene innsnevres og utvides som følge av lengden på utdanningen. Flere Ved å trykke på Knappen flere, vil du få opp en rekke yrker som ligner på yrket du har tatt utgangspunkt i. Disse beslektede yrkene kan gi ideer til andre yrker som har lignende innhold og/eller 14

16 tittel som yrket du har valgt. Dette kan altså utvide perspektivet på muligheter, og også gi andre innfallsvinkler om man skal søke etter for eksempel stillingsannonser hvor det brukes ulike benevnelser på et og samme yrke. Avhakede yrker vil legge seg under valgte yrker. På denne måten har veisøker tilgang til 7400 yrker, praktisk talt alle registrerte yrkestitler i Norge i utforskingen av sine muligheter. Beskrivelse Er en direkte lenke til utdanning.no sin beskrivelse av det valgte yrket. Her vil du finne praktisk informasjon om yrket, som f.eks. arbeidsoppgaver, arbeidssted, personlige egenskaper som kreves, utdanning og lønnsinformasjon. Kopier gjerne informasjon fra utdanning.no og lim inn i kommentarfeltet og bruk kommentarfeltet til veiledningen rundt de ulike utdanningene. Veisøker kan skrive eller man skriver sammen. Merk at utdanning.no kun beskriver ca 500 yrker. Yrkeslisten i Wie inneholder over 1200 yrker. Det vil derfor være yrker som ikke har beskrivelser i utdanning.no. Når dette er tilfelle, trykk heller på knappen google. Her vil du få opp de mest relevante googlesøkene fra andre nettsteder som beskriver yrket. Når yrkesbeskrivelsen i utdanning.no mangler, gi gjerne beskjed på om dette. Utdanning Er en direkte lenke til utdanning.no sin beskrivelse av det valgte yrket. Her kan du lese om hvilke utdanningsretninger som finnes, en oppsummering av studiets oppbygning og undervisningsopplegg, opptakskrav, karrieremuligheter, muligheter for etterutdanning, utenlandstudier, opptaksinformasjon osv. Merk at utdanning.no kun beskriver ca 500 yrker og tilhørende utdanninger. Yrkeslisten i Wie inneholder over 1200 yrker. Det vil derfor være yrker med utdanninger som ikke har beskrivelser i utdanning.no. Når dette er tilfelle, trykk heller på knappen google. Her vil du få opp de mest relevante googlesøkene fra andre nettsteder som beskriver yrket/utdanningen. Når yrkesbeskrivelse i utdanning.no mangler, gi gjerne beskjed på om dette. Google Er en søkefunksjon i WIE som gir deg informasjon om yrket eller utdanning du leter etter, direkte. Denne er spesielt nyttig å bruke når beskrivelse og utdanning ikke gir treff. Med denne funksjonen vil det alltid komme opp treff på yrket du leter etter, uansett om utdanning.no ikke har beskrivelsen. Bilder Bilder er en lenke til hundrevis av bilder som illustrerer yrket, yrkets arbeidsoppgaver, rolle, funksjon, produkt og lignende. Fordi bilder som visuelle virkemidler ofte gir et rikere inntrykk enn ren tekstbeskrivelse, er dette et nyttig virkemiddel å bruke i veiledningen. Ved å trykke på bildene finnes ofte også artikler som kan gi enda rikere informasjon om et yrke enn en generell beskrivelse. Finn 15

17 Er en lenke til finn.no sine tilgjengelige ledige stillinger for yrket som er valgt. Her kan du lese stillingsannonser, og samtidig få en oversikt over det gjeldende arbeidsmarket slik det ser ut i dag, for yrket som er valgt. Bruk av ledige stillinger er en viktig del av realitetsorientering i forhold til utforsking av sine muligheter. For eksempel kan veisøker få i oppgave å følge med på aktuelle ledige stillinger i en periode og lime inn ledige stillingsannonser i kommentarfeltet, for så å ta en gjennomgang av situasjonen. Selve teksten i ledige stillinger er et kraftfullt virkemiddel i veiledning i seg selv, selv om veisøker kanskje ikke skal ut i jobb på lenge. Ofte er teksten i stillingsannonser mer spisset og konkret en de generelle beskrivelsene på utdanning.no. Disse kan brukes til selvrefleksjon hvilke deler av annonseteksten passer god overens med meg og hvilke kan jeg ikke matche? Bruk av stillingsannonser i karriereveiledning er svært kraftfullt for å lage en karrierenarrativ, fordi veisøker helt konkret forholder seg til innholdet i en yrkesrolle der fremme, og ser seg selv inn i denne ved selvrefleksjon i veiledning. Nav Er en lenke til nav.no sine tilgjengelige ledige stillinger for yrket som er valgt. Her kan du lese stillingsannonser, og samtidig få en oversikt over det gjeldende arbeidsmarket slik det ser ut i dag, for yrket som er valgt. Det er lurt å bruke finn.no og nav.no komplementært, da det kan være noen forskjeller i stillinger som tilbys på de ulike plattformene. Nyttige lenker Nyttige lenker finnes som et eget menyvalg i Wie (Trykk rediger ved veisøkers navn for å se fullstendig menyoversikt). Nyttige lenker er en oversikt over lenker det kan være nyttig å bruke i karriereveiledning, og karriereutforskingsprosessen. Her ligger lenker til hvor du kan søke på videregående og høyere utdanning, lånekassen, stillingsdatabaser for Norge og utlandet og mye mer, alt samlet på et sted! 3.Hvordan gjøre gode refleksjoner mellom kjennskap til en selv og kunnskap om arbeidslivet ved hjelp av WIE? Som regel har eleven krysset av for flere yrker i Yrkeslisten, og står ofte igjen med en lang, og kanskje sprikende, liste over mulige yrker. Hovedutfordringen er derfor ofte å snevre inn listen slik at eleven står igjen med færre valg, og endelig, kunne velge, og handle, ut i fra dette. Noen metoder for å komme nærmere en avklaring når mange yrker er krysset av i Yrkeslisten: - Ranger yrkene etter hvor interessante du synes de er på en skala fra 1-10 (Husk å her stille spørsmål som for eksempel; hva er det som gjør at dette er en 7 er og ikke en 8er? Hva ville gjort det til en 10er?) 16

18 - Lag tre overskrifter i kommentarfeltet under yrkeslisten: Veldig interessante yrker, Middels interessante yrker og uinteressante yrker. Klipp ut og lim inn yrker fra yrkeslisten og plasser dem under kategoriene som passer. Analyser og vurder dem opp mot hverandre, hva er det som gjør et yrke veldig interessant? Middels interessant? Uinteressant? Hvorfor? - Velg ut de 3-5 mest interessante yrkene. Skriv dem opp som hoved overskrifter i kommentarfeltet ved siden av hverandre. Under hvert yrke, skriv opp 3-5 argumenter for hvorfor dette ville være et godt valg for deg. Skriv også opp 3-5 argumenter for hvorfor dette ikke ville være et godt valg for deg. - Om yrkene ligner mye på hverandre i innhold (for eksempel Markedsfører, PR ansvarlig, Reklamekonsulent, Promotør) kan det være verdt å rette fokus mer mot utdanningsveien direkte, en bachelor i markedsføring kan for eksempel kvalifisere til alle de overnevnte yrkene). - Prøv å få praktisk erfaring med de ulike yrkene, direkte hvis mulig (for eksempel prøve seg som barnehageassistent om en vurderer å bli førskolelærer, bli med en dag på jobben til en som har dette yrket, eller intervju flere personer som har dette yrket). Wie i gruppeveiledning med rådgiver I skolen har man som veileder ofte en hektisk karriereveiledningshverdag med begrensede tidsressurser. Gruppeveiledning kan derfor være en gunstig- og nødvendig- måte å nå behovet for veiledning til flere elever samtidig. I tillegg gir gruppeveiledning rike variasjons- og læringsmuligheter som ikke er mulig i individuell veiledning fordi en kan bruke gruppedeltakerne som læringsressurser for å dele innsikt, erfaringer og perspektiv. Wie er spesielt tilpasset gruppeveiledning. Både fordi verktøyet kan administreres til hele grupper samtidig, og fordi ressursene som ligger i interesseutforskingsdelene og yrkeslisten er rike utgangspunkt for utforsking og diskusjon i grupper. Ved hjelp av Wie kan du jobbe systematisk med gruppeveiledningen, med de mest oppdaterte nettressursene tilgjengelig til enhver tid. I denne delen av heftet vil du finne forslag til praktiske gruppeopplegg med bruk av Wie for interesse- og yrkesutforsking i grupper. I siste del av heftet vil du finne et forslag til hvordan du kan kombinere gruppeoppleggene med enkeltveiledning og egenarbeid for eleven over tre år i videregående skole. 1. Enkel interesse- og yrkesutforsking med Spørsmål og Yrkeslisten 17

19 Introduser RIASEC systemet og WIE klassevis.på denne måten får elevene en innføring i RIASEC systemet som et «språk» å systematisere interesser og yrker på, som kan brukes for å utvide, bekrefte, eller innsnevre perspektivet på muligheter. Elevene skal etter å ha gjennomført den grunnleggende interesse- og yrkesutforskingen, diskutere interesser og yrker med medelever i grupper. Trinn for trinn: 1) Rådgiver/kontaktlærer presenterer oppgaven i klasserommet. For eksempel: Å bli kjent med interessene sine kan gi ideer om hvilke yrker som kan passe. Derfor skal vi jobbe med å bli kjent med egne interesser i dag. For å gjøre det bruker vi et system som kalles RIASEC systemet Forklar kort om de 6 ulike RIASEC kategoriene. Spørsmål: Kan dere allerede nå tenke dere 2 interessekategorier dere føler dere hjemme i? 2) Forklar at Wie er et verktøy eleven kan bruke når som helst etter behov, f.eks. om han ønsker å finne ut mer om et yrke, og ettersom interessene hans endrer seg. 3) Administrer kode, passord og lenke for eksempel på projektor, så alle elevene kan logge seg inn i WIE. 4) Elevene fyller ut Spørsmålsdelen hver for seg. 5) Diskuter i små grupper på 3-5: Hvilken RIASEC kode fikk du? Passet koden med det du trodde på forhånd? Var det noe som overrasket deg? Hvilke yrker tror du selv kan passe de to interessekategoriene du har fylt ut mest innenfor? 6) Be eleven gå til yrkeslisten og krysse av for de yrkene hun synes virker mest interessante. Bruk ressursene i yrkeslisten for å finne ut mer om disse yrkene, f.eks. beskrivelse av arbeidsoppgaver, lønn, utdanningskrav, antall ledige stillinger lokalt og nasjonalt osv. Klipp og lim informasjonen inn i kommentarfeltene. 2. Innsnevring av yrkesmuligheter(gruppeopplegg på bakgrunn av fordypningsspørsmål) Opplegget forutsetter at eleven har gjennomfør fordypningspørsmålene i forkant. 1. Be elevene hente fram listen over valgte Yrker. 2. Be elevene hver for seg rangere yrkene etter hvor interessante han synes de er på en skala fra 1-10, hvor 1 er uinteressant og 10 er veldig interessant. 3. Sett elevene sammen i små grupper på 2-3. I gruppene skal de diskutere og utdype rangeringen de har satt. Be dem stille spørsmål til hverandre, som f.eks. 18

20 - Hva er det som gjør at du gir dette yrket en 9er? - Hva er det som gjør at yrket er en 7-er for deg og ikke en 8er? - Hva ville gjort yrket til en 10er for deg? - Hva er det som utgjør forskjellen mellom yrket du har satt 8 på og det du har satt 9 på? - Hva tenker medelevene i gruppa om hvordan du ville passe til de ulike yrkene? Hvilke egenskaper kan de trekke fram om deg som tilsier at du kunne passe til de ulike yrkene? 3. WIE og utdanningsprogram. 1. Rådgiver forklarer RIASEC systemet i klasserommet. I tillegg til innholdet i kategoriene, forklar at WIE er et system for å utforske egne interesser og finne yrker som kan passe interesseområdene til eleven. (10-15 min) Be eleven fylle ut spørsmålene og gi instruksjoner om hvordan dette skal gjøres. Forklar også yrkeslistens muligheter (flere, beskrivelse, utdanning, google, utdanningsnivå) 2. Eleven fyller ut spørsmålsdelen. Om hun eller han blir fort ferdig kan hun gå til yrkeslisten for å utforske yrker som virker interessante (Resten av timen). 3. Hjemmelekse: Fyll først ut interessekategoriene. På utdelt ark fra læreren med de 6 RIASEC kategoriene (eller evt i kommentarfeltet på WIE) sorter de ulike utdanningsprogrammene. Hvilke utdanningsprogram vil du putte under hvilken RIASEC kategori? Er det noen som kan puttes under flere RIASEC kategorier? Hvilke yrker kan de ulike utdanningsprogrammene føre til? 4. Vurder dine egne RIASECkategorier opp mot utdanningsprogrammene. Hvilke utdanningsprogram kunne være interessant for deg? 5. På de to utdanningsprogrammene du synes virker mest interessante: Gi 5 argumenter for hvorfor dette ville vært et godt valg for deg. Gi 3 argumenter for hvorfor det ikke ville vært et godt valg for deg. 4. Wie og skolefag/programfag En lignende oppgave kan også gjøres med skolefag og programfag: 1. Rådgiveren forklarer RIASEC systemet i klasserommet. I tillegg til innholdet i kategoriene, forklar at WIE er et system for å utforske egne interesser og finne yrker som kan passe interesseområdene til eleven. (10-15 min) Be eleven fylle ut spørsmålene og gi instruksjoner om hvordan dette skal gjøres. Forklar også yrkeslistens muligheter (flere, beskrivelse, utdanning, google, utdanningsnivå) 19

21 2. Eleven fyller ut spørsmålsdelen. Om hun eller han blir fort ferdig kan hun gå til yrkeslisten for å utforske yrker som virker interessante (Resten av timen). 3. Hjemmelekse: Fyll først ut interessekategoriene. På utdelt ark fra læreren med de 6 RIASEC kategoriene (eller evt i kommentarfeltet på WIE) sorter de ulike utdanningsprogrammene. Hvilke skolefag vil du putte under hvilken RIASEC kategori? Er det noen som kan puttes under flere RIASEC kategorier? 4. Hvilke fag liker du best? Hvilke RIASEC kategorier har du puttet disse fagene i? 5. Bruk yrkeslisten for å finne yrker som kan passe din RIASEC kode. Hak av for interessante yrker og les mer om dem på nett (knappene flere,beskrivelse, google osv) Får du noen ideer om hvordan dine favorittfag kan brukes i et yrke? 6. I klasserommet (1-2skoletimer): Diskuter i grupper på 2-5 om: a) Hvordan de ulike fagene dere har på skolen kan være nyttige i ulike yrker. Prøv å finne fag innenfor alle RIASEC kategoriene. b) Hvilke yrkesmuligheter de ulike RIASEC kodene som gruppedeltakerene har kan gi. Her er det lov å bruke Yrkeslisten samtidig! 5. Wie I livslinje 1. Rådgiveren forklarer RIASEC systemet i klasserommet. I tillegg til innholdet i kategoriene, forklar at WIE er et system for å utforske egne interesser og finne yrker som kan passe interesseområdene til eleven. (10-15 min) Be eleven fylle ut spørsmålene og gi instruksjoner om hvordan dette skal gjøres. Forklar også yrkeslistens muligheter (flere, beskrivelse, utdanning, google, utdanningsnivå) eller: Forklar RIASEC systemet i klasserommet. Del inn elevene i grupper på 2-5 og be elevene plassere seg i de to interessekategoriene de synes det hører mest hjemme i. Forklar til de andre i gruppe hvorfor du mener du passer i de to kategoriene. De andre elevene kan gjerne legge til egne tanker, ideer og kommentarer til personen som forteller, men det bør være positive kommentarer, ikke negative. (30 min) 2. Elevene skal nå sitte hver for seg. Del ut et blankt ark til hver av dem og be dem tegne en linje tvers over midten av arket. På midten av linjen skal de markere et 20

22 F.eks: punkt med ordet i dag. Forklar at linjen illustrerer elevens liv. Starten på linjen markerer når de var nyfødt (de kan gjerne tegne streker på linjen pr år, men dette er ikke absolutt nødvendig) 3. Be elevene skrive opp en (sterk) interesse de har, og markere på arket når denne interessen først oppsto. Be dem skrive, evt tegne og markere på arket hvordan denne interessen har utartet og utviklet seg for eleven frem til i dag. Be eleven legge vekt på de positive opplevelsene de har hatt med denne interessen oppover alderstrinnene. 0 år 3 år 4 år 8 år 16 år Babysvømming Svømte med Begynte i svømmeklubben Fikk min første svømmemedalje Svømmetrener bruttern i tjernet på hytta I I I I I osv I dag 4. På bakgrunn av RIASEC koden din fra del 1. Hvilke yrker kan passe? Finner yrkesforslag som kan passe til denne interessen? Hvis ja: les mer om yrket. Gå tilbake til arket ditt og tenkt på: Hvordan har jeg lyst til å bruke denne interessen i fremtiden? Vil jeg bruke den i et yrke? Hvilke muligheter finnes på arbeidsmarkedet? Kan jeg bruke deler av interessen i jobb? Vil jeg bruke den på fritiden? Hvordan vil jeg kombinere denne med jobb, familie osv? Diskuter gjerne med de andre. Nåtid Ta svømmeinstruktørutdannelse Lære barna mine å svømme osv Marker tankene dine om hvordan du vil bruke interessen din videre på ulike tidspunkt i fremtiden din. Wie i grupper med faglærer Å bli kjent med egne interesser, yrker som finnes, og hvilke muligheter som kan passe en selv, er temaer som med stor nytte kan jobbes med i mange av skolens fag. Å bruke RIASEC og Wie i f.eks. matte, samfunnsfag og engelsk gir nye og varierte læringsmuligheter som kan få eleven til å se praktisk nytte og relevans av fagene i ulike yrker. Her vil du finne trinn for trinn beskrivelser av gruppeopplegg for lærere i fagene matte, historie, samfunnsfag og engelsk. 21

23 RIASEC i matematikkfaget 1. Matematikklærer presenterer oppgaven og RIASEC systemet i klasserommet. For eksempel: I dag skal vi jobbe med å så hvordan matematikk brukes i ulike yrker. For å gjøre det bruker vi et system som kalles RIASEC systemet Forklar kort om de 6 ulike RIASEC kategoriene. Spørsmål: Kan dere allerede nå tenke dere 2 interessekategorier dere føler dere hjemme i? (ca 10 min) 2.Gi elevene ca 10 minutter til å diskutere med hverandre hvilken RIASEC kategori de hører hjemme i. Still åpne spørsmål for å utforske hva som gjør at de havner i de ulike kategoriene, for eksempel: Hvilke interesser har du innenfor den praktiske kategorien? Hvor lenge har du drevet med dette? Hvilke skolefag har dere som havner inn under din(e) interessekategorier? 3. Lærer presenterer: Faget matematikk brukes i alle yrker på ulike måter. Deler ut ark: Her ser dere noen yrker innenfor hver RIASEC kategori. Hvordan brukes matematikkfaget i de ulike yrkene? (Om ønskelig kan læreren selv også sette opp andre yrker). Elevene skal diskutere dette i gruppene og fylle inn på hver sitt ark. Det er lov å bruke yrkeslisten og/eller andre nettressurser til denne oppgaven! Praktisk (R) - Elektiker - Rørlekker - Snekker - Bonde - Budbilsjåfør Teoretisk (I) - Programmerer - Finansanalytiker - Matematiker - Sivilingeniør - Astronom - Fysiker Kreativ - Sanger - Designer 22

24 Sosial - Forfatter - Webdesigner - Illustratør - Regissør - Interiørarkitekt - Vernepleier - SFO-medarbeider - Barnehageassistent - Hjemmehjelp - Rådgiver på sosialkontor - Kostholdskonsulent Foretaksom - Selger - Leder - Politiker - Hotellresepsjonist - Reiseleder - Journalist Systematisk - Revisor - Sentralbordmedarbeider - Parkeringsvakt - Lønningsmedarbeider - Postbud - Billettkontrollør Til slutt enkeltvis eller som hjemmelekse: Kan du finne to yrker som virker interessante som har din RIASEC kode? Hvordan bruker man matematikk i disse yrkene. Wie i historiefaget 1. Læreren forklarer RIASEC systemet i klasserommet. I tillegg til innholdet i kategoriene, forklar at WIE er et system for å utforske egne interesser og finne yrker som kan passe interesseområdene til eleven. (10-15 min) Be eleven fylle ut 23

25 eller: spørsmålene og gi instruksjoner om hvordan dette skal gjøres. Forklar også yrkeslistens muligheter (flere, beskrivelse, utdanning, google, utdanningsnivå). Etter å ha fylt ut spørsmålene skal eleven gå til Yrkeslisten og velge et yrke han/hun synes er interessant. Etter en forklaring av RIASEC systemet og Wie med vekt på spørsmålsdelen og yrkeslisten, skal eleven hjemme, før timen, timen ha fylt ut spørsmålsdelen I Wie. I tillegg skal eleven ha funnet et yrke som hun/han synes virker interessante i Yrkeslisten. eller: Forklar RIASEC systemet og be eleven plassere seg selv i de to kategoriene hun/han føler seg mest hjemme i. Gå deretter til yrkeslisten og finn et yrke som du synes virker interessant. 2. Med utgangspunkt i yrket du har valgt, finn ut: - Hvor gammelt er yrket? - Hvilke arbeidsoppgaver utføres i yrket i dag? - Hvilke arbeidsoppgaver ble utført for 100 år siden i det samme yrket? - Hva slags teknologi brukes i yrket i dag? For 50 år siden? For 100 år siden? Før det? - Hvordan har behovet for dette yrket i samfunnet forandret seg på 100 år? Driver flere eller færre med dette yrket i dag enn for 100 år siden? 3. Lag en presentasjon/plakat med det du har funnet ut, og presenter i klasserommet. Dette kan også gjøres gruppevis, for eksempel kan yrker innen lignende RIASECkategori presenteres sammen, eller at flere elever går sammen om ett yrke. Wie i samfunnsfag (Yrker på skolen min/arbeidsmarked): 1. Lærer presenterer RIASEC systemet for klassen (Alle elevene bør ha kjennskap til dette fra første klasse, dette er repetisjon) 2. I grupper på 3-5: Lag en liste over alle yrkene dere kan komme på som jobber på din skole. F.eks: musikklærer, rektor, kantinemedarbeider, kokk, norsklærer, renholdspersonell, sosialrådgiver, helsesøster, karriererådgiver osv. 3. Plasser de ulike yrkene innenfor RIASECkategorien dere mener dette yrket hører mest hjemme i. Plasser dem gjerne i to kategorier. 4. Diskuter i gruppa: Er det store forskjeller i antall yrker under hvert interesseområde? Er det for eksempel flere teoretiske yrker enn kreative yrker? Kan dette si noe om jobber det er stort behov for i samfunnet generelt? Sjekk ut antallet stillingsannonser for de ulike 24