TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr:"

Transkript

1 TROMSØ KOMMUNE Dok.id.: Byrådets fullmakter Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: Kjell-Robert Pedersen, Mari Kommunestyret sak 0136/11 Enoksen Hult, Nina Wihuri Revidert: Kommunestyret sak 200/11 Kommunestyret sak 59/12 Kommunestyret sak 88/14 Del 1: Byrådets generelle fullmakter 1 Virkeområde Den kompetanse som byrådet gis til å fatte beslutninger på kommunestyrets vegne gjennom dette fullmaktsdokumentet, gjelder inntil kommunestyret foretar endringer i fullmaktene. 2 Byrådets kompetanse 2.1 Byrådets kompetanse som politisk organ Byrådet har kompetanse til å utøve politisk skjønn innenfor alle områder av sine fullmakter, hvor adgang til å utøve et slikt skjønn- ikke eksplisitt er avgrenset. 2.2 Byrådet som iverksetter av kommunestyrets overordnede styringssignaler Med utgangspunkt i kommunestyrets overordnede målsettinger og andre retningslinjer for kommunens virksomhet som kommunestyret fastsetter, er byrådet tillagt kompetanse til å utarbeide egne strategier for iverksetting av kommunestyrets politikk. 2.3 Byrådet som øverste leder av kommunens administrasjon Byrådets kompetanse som øverste leder av kommunens administrasjon, følger av KL Driftsansvar Byrådet har ansvar og myndighet til å forestå den løpende drift av kommunens virksomhet. Dette innebærer en fullmakt til kontinuerlig å utvikle og forbedre den enkelte resultatenhet og støtteenhets prestasjoner, i samsvar med de overordnete målsettinger som er trukket opp for de ulike tjenesteområdene. 2.5 Saksforberedelse Byrådet har ansvar for å forberede og legge fram saker til kommunestyrets organer. Byrådet innstiller selv i alle saker hvor kommunestyret har avgjørelsesmyndighet, og som ligger innenfor kommunestyrets ansvarsområder. Byrådet innstiller ikke i saker som gjelder utvikling og drift av kommunestyrets organer 2.6 Iverksetting av vedtak fattet i kommunestyrets organer Byrådet har ansvar og myndighet til å iverksette og følge opp vedtakene kommunestyret og kommunestyrets organer treffer.

2 3 Organisering av byrådet 3.1 Organisering av egen virksomhet Byrådet organiserer selv sin virksomhet og administrasjon. 3.2 Ledelsesansvar for de enkelte byrådsmedlemmer Byrådet bestemmer selv hvilke områder av den kommunale virksomhet de enkelte medlemmer av byrådet har ledelsesansvar for, jfr KL Delegasjon til underliggende organ Byrådets myndighet kan delegeres til underliggende organ såfremt kommunestyret ikke har bestemt noe annet. Hvordan fullmaktene er fordelt i byrådet, skal fremgå av egne delegasjonsvedtak. 4 Organisering av kommunens tjenesteproduksjon og forvaltning 4.1 Organisering av kommunens virksomhet Byrådet har myndighet til å organisere kommunens tjenesteproduksjon og forvaltning i hensiktsmessige enheter. Vesentlige endringer i kommunens organisasjonsstruktur og større omorganiseringer mellom byrådsavdelinger og resultatenheter, skal legges frem for kommunestyret. 4.2 Opprettelse av styrer Byrådet kan opprette styrer for institusjoner og lignende innenfor sitt ansvarsområde (jf KL 20.4). For slike styrer fastsetter byrådet vedtektene. Byrådet kan videredelegere sin myndighet til slike styrer - å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. 5 Kommunale foretak og aksjeselskap mv. 5.1 Utnevning av styrer i kommunale foretak Byrådet utnevner styrer i kommunale foretak etter kommuneloven 62 nr Vedtekter Opprettelse og forslag til endring av vedtekter i kommunale foretak og heleide aksjeselskaper, legges frem for og vedtas i kommunestyret, jfr. kommuneloven 63 nr Aksjeselskaper Byrådet ivaretar funksjonen som generalforsamling i kommunens heleide aksjeselskaper.

3 Byrådet ivaretar kommunens interesser i andre rettssubjekt organisert som AS. Byrådet utpeker representant til å opptre på vegne av Tromsø kommune i generalforsamling i selskaper hvor kommunen er aksjonær. Byrådets representant har fullmakt til å stemme i alle saker. 5.4 Oppnevning av kommunens representanter i styrer, råd og utvalg En gang i kommunestyreperioden foretar kommunestyret selv en gjennomgang av hvilke styrer, råd og utvalg kommunen skal være representert i. Byrådet selv er tillagt myndighet til å oppnevne kommunens representanter i alle styrer, råd og utvalg som legges innenfor byrådets ansvarsområde m.m. dette er lagt til kommunestyret selv gjennom lov eller vedtak. 6 Representasjon i samarbeidsfora Byrådet representerer Tromsø kommune i interkommunale, regionale og internasjonale organisasjoner og samarbeidsfora 7 Høringsuttalelser Byrådet avgir høringsuttalelser på vegne av Tromsø kommune. Høringsuttalelser i prinsipielle saker som samtidig innebærer politiske avveininger, skal avgis av kommunestyret. 8 Hastesaker Byrådet selv har myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle vært avgjort i annet organ, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette. Melding om vedtak truffet av byrådet i medhold av denne paragraf forelegges vedkommende organ i neste møte. (jfr KL 13) 9 Kriseledelse Byrådet er selv kommunens kriseledelse. Når krisesituasjoner krever raske vedtak og det derved ikke er tid til at hele byrådet kan samles, anses kriseledelsen å være beslutningsdyktig når byrådsleder eller byrådsleders stedfortreder er til stede. Kriseledelsen har alle fullmakter som er nødvendig for iverksettelse av relevante skadebegrensende tiltak i en krisesituasjon eller når en krise truer, og skal sørge for innkalling av Tromsø kommunes krisestab. 10 Beslutningsmyndighet i rettstvister; erstatningsansvar, rettssaker, billighetserstatning, konfliktrådsbehandling mv Det vises til egen rettsinstruks for Tromsø kommune. Av denne fremgår følgende delegasjoner for Byrådet:

4 Byrådet ivaretar kommunens interesser og treffer beslutninger i alle saker hvor kommunen er part i tvister for domstoler, tvisteløsningsorganer, klagenemnder, Sivilombudsmann mv. Byrådet gis fullmakt til å tilstå eller motta (godta) erstatningsoppgjør i og utenfor kontrakt, til å forlike rettstvister utenfor og i rettergang samt til å fatte beslutning om saksanlegg og bruk av rettsmidler (f.eks. anke). Styrene for de kommunale foretak gis tilsvarende kompetanse som byrådet på sitt område. Byrådet gis fullmakt til å foreslå, samtykke til og eventuelt godkjenne eller forkaste resultatet av konfliktrådsbehandling. Dersom handling som har forårsaket tap er begått av ansatt i Tromsø kommune, eller under utførelsen av oppdrag for kommunen, skal øvrige reglement (personalreglement eller andre) i Tromsø kommune følges, selv om samtykke til konfliktrådsbehandling gis. Styrene for de kommunale foretak gis tilsvarende kompetanse som byrådet på sitt område. Ordføreren er kommunens rettslige representant. Byrådsleder, byrådene og enhetsleder gis fullmakt til å møte som partsrepresentant for kommunen i rettssaker som ligger under deres myndighetsområde. Styreleder for de kommunale foretak, eller den styreleder utpeker, gis fullmakt til å møte som partsrepresentant for kommunen i rettssaker som ligger under deres myndighetsområde. Forkynnelser og meddelelser etter domstolsloven tas imot av ordføreren, jf. domstolsloven 191. Kommuneadvokaten gis innenfor rammen av domstollovens bestemmelser fullmakt til å vedta forkynnelser og meddelelser på vegne av kommunen. Når søksmål, anke m.v. mot kommunen trekkes, delegeres kompetansen til å frafalle krav om saksomkostninger til byrådet. Styrene for de kommunale foretak gis tilsvarende kompetanse som byrådet på sitt område. Byrådet gis kompetanse til å suspendere foreldelsesfrister etter lov om foreldelse av fordringer. Styrene for de kommunale foretak gis tilsvarende kompetanse som byrådet på sitt område. Byrådet gis kompetanse til å treffe avgjørelse om å tilstå billighetserstatning (erstatning på ikke-rettslig grunnlag ut fra konkret rimelighet) Byrådet gis kompetanse til å begjære påtale og kreve borgerlige rettskrav pådømt i straffesaker der kommunen er fornærmet part jf. straffeloven 79, 5. ledd. Likeledes gis byrådet kompetanse til å vedta forelegg utferdiget mot Tromsø kommune. Styrene for de kommunale foretak gis tilsvarende kompetanse som byrådet på sitt område. Byrådet kan videredelegere sine fullmakter. 11 Fullmakter gitt i enkeltsaker - presedens Når kommunestyret i enkeltsaker utøver sin beslutningsmyndighet, og i vedtak delegerer til byrådet kompetanse til videre oppfølging av saken, gir ikke disse fullmaktene grunnlag for

5 presedens i tilsvarende saker. Endringer i byrådets generelle fullmakter skjer gjennom endringer i dette fullmaktsreglementet. 12 Endringer i byrådets fullmakter Alle endringer i byrådets fullmakter skal fremmes som egne saker i kommunestyret 13 Tolkning av fullmakter Byrådet som politisk organ har myndighet til å tolke egne fullmakter. Det skjønn som utøves, vil være gjenstand for etterprøving fra kommunestyrets side Del 2: Byrådets kompetanse på ulike fagområder 14 Personal- og arbeidsgiverfullmakter Byrådet delegeres myndighet som kommunens arbeidsgiver og gis alle nødvendige fullmakter for å utøve denne funksjonen. Fullmakten avgrenses av saker/saksområder der slik myndighet etter lov skal ivaretas av andre organer eller der kommunestyret har gjort annet vedtak om annen saksgang. Komité for finans og næring behandler og gir innstilling til kommunestyret om kommunens overordnede arbeidsgiverpolitikk. Byrådet ivaretar kommunens arbeidsgiverinteresser. Byrådet ivaretar partsforholdet og har myndighet til å gjennomføre forhandlinger etter avtaleverkets bestemmelser. Byrådet er lønnsfastsettende myndighet. Byrådets fullmakter på personal- og arbeidsgiverområdet kan videredelegeres. Byrådet gir jevnlig tilbakemeldinger til kommunestyret over status for det arbeidsgiverpolitiske området. Viktige lover og avtaler som regulerer oppgaveområdet og som legger føringer på byrådets myndighetsutøvelse er: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) av 17.juni Hovedavtalen og hovedtariffavtalen. 15 Økonomifullmakter Byrådets kompetanse til å treffe beslutninger i økonomiske spørsmål reguleres i: Økonomireglementet. Finansreglementet. 16 Driftsfullmakter Byrådet er delegert en generell fullmakt til å forestå den løpende drift av Tromsø kommunes virksomhet herunder foreta anskaffelser samt tildeling av rettigheter til tredjeperson/

6 organisasjon på områder som ikke er regulert av lov. For anskaffelser og leie av eiendom følger egne beløpsbegrensninger under 17. Anskaffelser skal til enhver tid skje i samsvar med kommunens overordnede anskaffelsesreglement. Byrådets ansvar for kommunens løpende drift, innebærer en fullmakt til kontinuerlig å utvikle og forbedre den enkelte resultatenhet og støtteenhets prestasjoner, i samsvar med de overordnete målsettinger som er trukket opp for de ulike tjenesteområdene. Utøvelsen av byrådets fullmakter på slike saksområder, skjer innenfor de rammer som er trukket opp i personal- og økonomifullmaktene. Byrådets generelle driftsfullmakter er videredelegert til resultatenheter og støtteenheter. I driften av kommunens virksomhet utøver byrådet myndighet regulert i følgende lover: Lov om offentlige anskaffelser med forskrifter av 16.juli Fagfullmakter Finans Kommunestyret behandler overordnete og prinsipielle saker på fagområdet finans. Innenfor fagområdet har byrådet fullmakter til å utøve myndighet med utgangspunkt i: Lov om eigedomsskatt av 6.juni o avgjøre saker om nedsettelse eller bortfall av eiendomsskatt, jfr. lov om eigedomsskatt 28. Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 27.juni Dette med unntak av saker der: myndigheten i henhold til lov ligger til kommunestyret selv. kommunestyret har delegert myndighet til komiteene. kommunestyret i kommunal plan eller vedtekt har fastsatt at myndigheten ligger til kommunestyret eller annet organ. Innenfor fagområdet har byrådet fullmakter til å: inngå følgende avtaler innenfor rammer fastsatt i finansreglementet: o inngå avtaler om tidsinnskudd i bank og forsikringsselskap o inngå avtaler om kjøp og salg av rentebærende verdipapirer o inngå avtaler om kjøp og salg av rentebærende verdipapirfond o inngå og undertegne låneavtaler. Denne fullmakten gjelder etablering av nye lån vedtatt av kommunestyret, samt konvertering av eldre gjeld o inngå og undertegne rentesikringsavtaler o undertegne tilbudsinnbydelser og låneprospekt ved opptak av lån Gjennomføre lønnsforhandlinger og særavtaleforhandlinger etter Hovedtariffavtalen og lønnspolitisk plan, samt myndighet til å iverksette personalomstilling. etter vedtak å fordele tilskudd innenfor tilskuddsordninger for lek og friluftsliv

7 Utøve eierbeføyelser over kommunens grunneiendommer, bygninger og anlegg i henhold til gjeldende budsjettvedtak, herunder: o avhende bygninger og anlegg med tomt o leie/låne ut bygninger og anlegg med tomt o avhende grunneiendom o leie/låne ut grunneiendommer o avgi rettigheter til grunneiendommer o representere kommunen i borettslag, sameier, o.l. o signere for Tromsø kommune som hjemmels- eller rettighetshaver i grunnboka (i skjøter, o.l.) Foreta anskaffelser for å ivareta den løpende driften i henhold til gjeldende budsjettvedtak, herunder: o Foreta anskaffelser i bygge- og anleggsprosjekter o Inngå avtale om erverv av grunneiendom eller grunnrettighet o Inngå avtale om leie av lokaler/bygninger/anlegg o Inngå avtale om leie/feste av grunneiendom Inngå avtale om overføring av justeringsforpliktelse for merverdiavgift Byrådet som kollegium har selv fullmakt til å: inngå avtale om aktiv forvaltning utøve privatrettslige eierbeføyelser avhende grunneiendom med markedsverdi over 5 mill. kr ved utbud på det åpne marked, eller over kr ved begrenset salgsprosess med taksering godkjenne anskaffelser/anbud av stor økonomisk betydning i bygge- og anleggsprosjekter inngå avtaler om leie av lokaler/bygninger/grunneiendom med varighet over 10 år Øvrige fullmakter innenfor fagområdet kan videredelegeres. Byrådet skal forvalte kommunens bygg- og eiendomsmasse med utgangspunkt i en overordnet strategi på området. Byrådet anskaffer og avhender bygninger og eiendom innenfor de beløpsgrenser som fastsettes årlig av kommunestyret i sak vedrørende budsjettfullmakter. Byrådet forestår innleie av kontorlokaler og annen bygningsmasse etter behov, og har myndighet til å leie ut arealer kommunen ikke bruker selv. Byrådet har fullmakt til å ivareta kommunens partsinteresser ved bygg- og eiendom for øvrig, for eksempel ved leie av eiendom fra eksterne parter. Byrådet skal disponere og utvikle den bygg- og eiendomsmasse kommunen eier på en mest mulig effektiv måte, innenfor de behov som kommunens basisvirksomhet setter.

8 18 Fagfullmakter byutvikling Kommunestyret behandler overordnete og prinsipielle saker på fagområdet byutvikling. Innenfor fagområdet har byrådet fullmakter til å utøve myndighet med utgangspunkt i Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 27.juni Lov om veitrafikk av 18. juni Lov om friluftslivet av 28.juni Lov om vern mot forurensing og om avfall av 13. mars Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai Eierseksjonsloven av 23.mai Matrikkelloven av 17.juni Brann og eksplosjonsvernloven av 14.juni Vannressursloven av 24.november Vegloven av 21.juni Viltloven av 29.mai Dette med unntak av saker der: myndigheten i henhold til lov ligger til kommunestyret selv. kommunestyret har delegert myndighet til komiteene. kommunestyret i kommunal plan eller vedtekt har fastsatt at myndigheten ligger til kommunestyret eller annet organ. Byrådet som kollegium fatter selv avgjørelser etter lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27.juni 2008 når det gjelder: Planprogram og andre forslag til program og føringer for planarbeid, jfr Byrådet treffer beslutning om høring og offentlig ettersyn av forslag til områderegulering, jf plan- og bygningsloven (plandelen) Byrådet treffer beslutning om å avslå søknad om mindre/små endringer av reguleringsplan, jf pbl Byrådet må godkjenne tiltak etter pbl når disse betinger vesentlig dispensasjon fra plan eller krav til å utarbeide plan, når dette kan føre til presedens for andre saker. Tilsvarende gjelder dette når dispensasjonen er nødvendig på grunn av tiltakets størrelse eller spesielle utforming. fastsette kommunaltekniske normer for veganlegg, parkanlegg og vann-/avløpsanlegg fatte vedtak om eller samtykke til ekspropriasjon i medhold av plan- og bygningsloven 16-2 første ledd, 16-5 og 16-6 fatte vedtak om refusjon, jf. plan- og bygningsloven 18-9 Byrådet som kollegium fatter selv avgjørelser etter skiltforskriften 26 nr. 1 annet ledd når det gjelder: Myndighet til å fastsette lavere fartsgrense enn det som følger av vegtrafikklovens 6 andre ledd i saker som ikke omfattes av

9 rammevedtak. Myndighet til å fastsette lavere fartsgrense enn det som følger av veitrafikklovens 6 andre ledd. Myndighet som er delegert Byrådet som kollegium etter skiltforskriften 32 nr. 2: Myndighet til varsling og sikring av alle arbeider og tilstelninger på eller nær kommunal veg. Øvrige fullmakter innenfor fagområdet kan videredelegeres. 19 Fagfullmakter - utdanning Kommunestyret behandler overordnete og prinsipielle saker på fagområdet. Innenfor fagområdet har byrådet fullmakter til å utøve myndighet med utgangspunkt i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) av 17. juli Lov om barnehager (barnehageloven) av 17. juni Lov om voksenopplæring av 28. mai Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere av 4. juli 2003 (introduksjonsloven). Lov om barneverntjenester av 17. juli1992. Lov om private skoler med rett til statstilskot (privatskolelova) av 4.juli Dette med unntak av saker der: myndigheten i henhold til lov ligger til kommunestyret selv. kommunestyret har delegert myndighet til komiteene. kommunestyret i kommunal plan eller vedtekt har fastsatt at myndigheten ligger til kommunestyret eller annet organ. Myndighet som er delegert Byrådet som kollegium etter lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) av 17. juli 1998: Avvik fra loven i forbindelse med tidsavgrensede forsøk, jfr. oppl. 1-4 Fravik fra lærerplan, jfr. oppl. 2-3 fjerde ledd Sentralisering av tegnspråkopplæring, jfr. 2-6 andre ledd Sentralisering av opplæring på samisk, jfr. oppl. 6-2 tredje ledd Hvilke områder som skal sokne til hvilke skoler, jfr. oppl. 8-1 første ledd Utvidet krav om politiattest, jfr. oppl andre ledd Vedtekter om skolefritidsordning, jfr. oppl tredje ledd Øvrige fullmakter innenfor fagområdet kan videredelegeres. Byrådet har det overordnete ansvaret for kommunens barnevernstjeneste. Konkrete oppgaver i barnevernsloven er gjennom Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr 100 gitt til leder av barneverntjenesten. Byrådet definerer hvem som er barnevernfaglig leder innenfor de rammer som loven setter.

10 20 Fagfullmakter helse- og omsorg Kommunestyret behandler overordnete og prinsipielle saker på fagområdet, jf pkt 4. Innenfor fagområdet har byrådet fullmakter til å utøve myndighet med utgangspunkt i (Lov om planlegging av helse- og sosialtjenesten i kommunene av 19. nov nr 68.) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av nr. 30 Lov om folkehelsearbeid av nr.29 Lov om vern mot smittsomme sykdommer av 5.august Lov om strålevern og bruk av stråling [strålevernloven] av 12.mai 2000 Lov om helsepersonell m.v. av 2.juli 1999 nr.64 Lov om pasient- og brukerrettigheter av 2.juli 1999 nr.63 Lov om psykisk helsevern av 2.juli 1999 nr.62 Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23.juni 2000 nr.56 Lov om vern mot tobakksskader av 9.mars 1973 nr.14 Lov om forbud mot kjønnslemlestelse av 15.desember 1995 nr 74 Lov om vergemål for umyndige av 22.april 1927 nr.3 Lov om kommunale krisesenter av 19.juni 2009 Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen av 18.desember 2009 Dette med unntak av saker der: myndigheten i henhold til lov ligger til kommunestyret selv. kommunestyret har delegert myndighet til komiteene. kommunestyret i kommunal plan eller vedtekt har fastsatt at myndigheten ligger til kommunestyret eller annet organ. Byrådet som kollegium fatter selv avgjørelser etter Lov om vern mot smittsomme sykdommer av 5.august 1994 når det gjelder: 4-1 første ledd, bokstav a-d om møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon og isolering. 4-1 fjerde ledd om skading av eiendom. 4-6 første ledd om forholdsregler ved gravferd og transport av lik. 3-1 og 3-8 jfr. 7-1 femte ledd om bruk og skade av eiendom ved særskilte tiltak. Byrådet som kollegium fatter selv avgjørelser vedrørende avtalehjemler med privatpraktiserende fysioterapeuter når det gjelder: Byrådet skal godkjenne revisjon av rammeavtalen mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) jfr. ASA 4313 pkt Øvrige fullmakter innenfor fagområdet kan videredelegeres.

11 21 Fagfullmakter næring, kultur og idrett Kommunestyret behandler overordnete og prinsipielle saker på fagområdet. Innenfor fagområdet har byrådet fullmakter til å utøve myndighet med utgangspunkt i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.juni1977 Lov om vern mot forurensning og avfall av 13.mars Lov om forpaktning av 25.juni 1965 Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom av 28.november 2003 Lov om laksefisk og innlandsfisk av 15.mai 1992 Lov om odelsretten og åsetesretten av 28.juni 1974 Lov om skogbruk av 27.mai 2005 Lov om jord av 12.mai 1995 Lov om ymse beitespørsmål av nr.12 Lov om dyrehelsepersonell av nr. 47 Lov om offentlige styresmakters ansvar for kulturverksemd av 29.juni 2007(kulturlova). Lov om stadnavn av 18.mai Lov om folkebibliotek nr 108 av 20.desember 1985 Lov om film og videogram nr 21 av 15.mai 1987 Kulturminneloven av 9.juni 1978 nr 50. Lov om tilskudd til livssynssamfunn av 12.juni Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) av 7.juni Lov om sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven) av 12.juni Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. av 2. juni 1989 nr 27. Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven) av 13.juni 1997 Dette med unntak av saker der: myndigheten i henhold til lov ligger til kommunestyret selv. kommunestyret har delegert myndighet til komiteene. kommunestyret i kommunal plan eller vedtekt har fastsatt at myndigheten ligger til kommunestyret eller annet organ. Byrådet som kollegium fatter selv avgjørelser etter alkoholloven når det gjelder: Myndighet til å gi bevilling for skjenking, jfr. alkohollovens kap.4 Inndragning av salgs og skjenkebevilling, jfr. 1-8 Byrådet som kollegium fatter selv avgjørelser etter forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (FOR ) når det gjelder: 6 søknad etter særlig behov Øvrige fullmakter innenfor fagområdet kan videredelegeres.