TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr:"

Transkript

1 TROMSØ KOMMUNE Dok.id.: Byrådets fullmakter Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: Kjell-Robert Pedersen, Mari Kommunestyret sak 0136/11 Enoksen Hult, Nina Wihuri Revidert: Kommunestyret sak 200/11 Kommunestyret sak 59/12 Kommunestyret sak 88/14 Del 1: Byrådets generelle fullmakter 1 Virkeområde Den kompetanse som byrådet gis til å fatte beslutninger på kommunestyrets vegne gjennom dette fullmaktsdokumentet, gjelder inntil kommunestyret foretar endringer i fullmaktene. 2 Byrådets kompetanse 2.1 Byrådets kompetanse som politisk organ Byrådet har kompetanse til å utøve politisk skjønn innenfor alle områder av sine fullmakter, hvor adgang til å utøve et slikt skjønn- ikke eksplisitt er avgrenset. 2.2 Byrådet som iverksetter av kommunestyrets overordnede styringssignaler Med utgangspunkt i kommunestyrets overordnede målsettinger og andre retningslinjer for kommunens virksomhet som kommunestyret fastsetter, er byrådet tillagt kompetanse til å utarbeide egne strategier for iverksetting av kommunestyrets politikk. 2.3 Byrådet som øverste leder av kommunens administrasjon Byrådets kompetanse som øverste leder av kommunens administrasjon, følger av KL Driftsansvar Byrådet har ansvar og myndighet til å forestå den løpende drift av kommunens virksomhet. Dette innebærer en fullmakt til kontinuerlig å utvikle og forbedre den enkelte resultatenhet og støtteenhets prestasjoner, i samsvar med de overordnete målsettinger som er trukket opp for de ulike tjenesteområdene. 2.5 Saksforberedelse Byrådet har ansvar for å forberede og legge fram saker til kommunestyrets organer. Byrådet innstiller selv i alle saker hvor kommunestyret har avgjørelsesmyndighet, og som ligger innenfor kommunestyrets ansvarsområder. Byrådet innstiller ikke i saker som gjelder utvikling og drift av kommunestyrets organer 2.6 Iverksetting av vedtak fattet i kommunestyrets organer Byrådet har ansvar og myndighet til å iverksette og følge opp vedtakene kommunestyret og kommunestyrets organer treffer.

2 3 Organisering av byrådet 3.1 Organisering av egen virksomhet Byrådet organiserer selv sin virksomhet og administrasjon. 3.2 Ledelsesansvar for de enkelte byrådsmedlemmer Byrådet bestemmer selv hvilke områder av den kommunale virksomhet de enkelte medlemmer av byrådet har ledelsesansvar for, jfr KL Delegasjon til underliggende organ Byrådets myndighet kan delegeres til underliggende organ såfremt kommunestyret ikke har bestemt noe annet. Hvordan fullmaktene er fordelt i byrådet, skal fremgå av egne delegasjonsvedtak. 4 Organisering av kommunens tjenesteproduksjon og forvaltning 4.1 Organisering av kommunens virksomhet Byrådet har myndighet til å organisere kommunens tjenesteproduksjon og forvaltning i hensiktsmessige enheter. Vesentlige endringer i kommunens organisasjonsstruktur og større omorganiseringer mellom byrådsavdelinger og resultatenheter, skal legges frem for kommunestyret. 4.2 Opprettelse av styrer Byrådet kan opprette styrer for institusjoner og lignende innenfor sitt ansvarsområde (jf KL 20.4). For slike styrer fastsetter byrådet vedtektene. Byrådet kan videredelegere sin myndighet til slike styrer - å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. 5 Kommunale foretak og aksjeselskap mv. 5.1 Utnevning av styrer i kommunale foretak Byrådet utnevner styrer i kommunale foretak etter kommuneloven 62 nr Vedtekter Opprettelse og forslag til endring av vedtekter i kommunale foretak og heleide aksjeselskaper, legges frem for og vedtas i kommunestyret, jfr. kommuneloven 63 nr Aksjeselskaper Byrådet ivaretar funksjonen som generalforsamling i kommunens heleide aksjeselskaper.

3 Byrådet ivaretar kommunens interesser i andre rettssubjekt organisert som AS. Byrådet utpeker representant til å opptre på vegne av Tromsø kommune i generalforsamling i selskaper hvor kommunen er aksjonær. Byrådets representant har fullmakt til å stemme i alle saker. 5.4 Oppnevning av kommunens representanter i styrer, råd og utvalg En gang i kommunestyreperioden foretar kommunestyret selv en gjennomgang av hvilke styrer, råd og utvalg kommunen skal være representert i. Byrådet selv er tillagt myndighet til å oppnevne kommunens representanter i alle styrer, råd og utvalg som legges innenfor byrådets ansvarsområde m.m. dette er lagt til kommunestyret selv gjennom lov eller vedtak. 6 Representasjon i samarbeidsfora Byrådet representerer Tromsø kommune i interkommunale, regionale og internasjonale organisasjoner og samarbeidsfora 7 Høringsuttalelser Byrådet avgir høringsuttalelser på vegne av Tromsø kommune. Høringsuttalelser i prinsipielle saker som samtidig innebærer politiske avveininger, skal avgis av kommunestyret. 8 Hastesaker Byrådet selv har myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle vært avgjort i annet organ, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette. Melding om vedtak truffet av byrådet i medhold av denne paragraf forelegges vedkommende organ i neste møte. (jfr KL 13) 9 Kriseledelse Byrådet er selv kommunens kriseledelse. Når krisesituasjoner krever raske vedtak og det derved ikke er tid til at hele byrådet kan samles, anses kriseledelsen å være beslutningsdyktig når byrådsleder eller byrådsleders stedfortreder er til stede. Kriseledelsen har alle fullmakter som er nødvendig for iverksettelse av relevante skadebegrensende tiltak i en krisesituasjon eller når en krise truer, og skal sørge for innkalling av Tromsø kommunes krisestab. 10 Beslutningsmyndighet i rettstvister; erstatningsansvar, rettssaker, billighetserstatning, konfliktrådsbehandling mv Det vises til egen rettsinstruks for Tromsø kommune. Av denne fremgår følgende delegasjoner for Byrådet:

4 Byrådet ivaretar kommunens interesser og treffer beslutninger i alle saker hvor kommunen er part i tvister for domstoler, tvisteløsningsorganer, klagenemnder, Sivilombudsmann mv. Byrådet gis fullmakt til å tilstå eller motta (godta) erstatningsoppgjør i og utenfor kontrakt, til å forlike rettstvister utenfor og i rettergang samt til å fatte beslutning om saksanlegg og bruk av rettsmidler (f.eks. anke). Styrene for de kommunale foretak gis tilsvarende kompetanse som byrådet på sitt område. Byrådet gis fullmakt til å foreslå, samtykke til og eventuelt godkjenne eller forkaste resultatet av konfliktrådsbehandling. Dersom handling som har forårsaket tap er begått av ansatt i Tromsø kommune, eller under utførelsen av oppdrag for kommunen, skal øvrige reglement (personalreglement eller andre) i Tromsø kommune følges, selv om samtykke til konfliktrådsbehandling gis. Styrene for de kommunale foretak gis tilsvarende kompetanse som byrådet på sitt område. Ordføreren er kommunens rettslige representant. Byrådsleder, byrådene og enhetsleder gis fullmakt til å møte som partsrepresentant for kommunen i rettssaker som ligger under deres myndighetsområde. Styreleder for de kommunale foretak, eller den styreleder utpeker, gis fullmakt til å møte som partsrepresentant for kommunen i rettssaker som ligger under deres myndighetsområde. Forkynnelser og meddelelser etter domstolsloven tas imot av ordføreren, jf. domstolsloven 191. Kommuneadvokaten gis innenfor rammen av domstollovens bestemmelser fullmakt til å vedta forkynnelser og meddelelser på vegne av kommunen. Når søksmål, anke m.v. mot kommunen trekkes, delegeres kompetansen til å frafalle krav om saksomkostninger til byrådet. Styrene for de kommunale foretak gis tilsvarende kompetanse som byrådet på sitt område. Byrådet gis kompetanse til å suspendere foreldelsesfrister etter lov om foreldelse av fordringer. Styrene for de kommunale foretak gis tilsvarende kompetanse som byrådet på sitt område. Byrådet gis kompetanse til å treffe avgjørelse om å tilstå billighetserstatning (erstatning på ikke-rettslig grunnlag ut fra konkret rimelighet) Byrådet gis kompetanse til å begjære påtale og kreve borgerlige rettskrav pådømt i straffesaker der kommunen er fornærmet part jf. straffeloven 79, 5. ledd. Likeledes gis byrådet kompetanse til å vedta forelegg utferdiget mot Tromsø kommune. Styrene for de kommunale foretak gis tilsvarende kompetanse som byrådet på sitt område. Byrådet kan videredelegere sine fullmakter. 11 Fullmakter gitt i enkeltsaker - presedens Når kommunestyret i enkeltsaker utøver sin beslutningsmyndighet, og i vedtak delegerer til byrådet kompetanse til videre oppfølging av saken, gir ikke disse fullmaktene grunnlag for

5 presedens i tilsvarende saker. Endringer i byrådets generelle fullmakter skjer gjennom endringer i dette fullmaktsreglementet. 12 Endringer i byrådets fullmakter Alle endringer i byrådets fullmakter skal fremmes som egne saker i kommunestyret 13 Tolkning av fullmakter Byrådet som politisk organ har myndighet til å tolke egne fullmakter. Det skjønn som utøves, vil være gjenstand for etterprøving fra kommunestyrets side Del 2: Byrådets kompetanse på ulike fagområder 14 Personal- og arbeidsgiverfullmakter Byrådet delegeres myndighet som kommunens arbeidsgiver og gis alle nødvendige fullmakter for å utøve denne funksjonen. Fullmakten avgrenses av saker/saksområder der slik myndighet etter lov skal ivaretas av andre organer eller der kommunestyret har gjort annet vedtak om annen saksgang. Komité for finans og næring behandler og gir innstilling til kommunestyret om kommunens overordnede arbeidsgiverpolitikk. Byrådet ivaretar kommunens arbeidsgiverinteresser. Byrådet ivaretar partsforholdet og har myndighet til å gjennomføre forhandlinger etter avtaleverkets bestemmelser. Byrådet er lønnsfastsettende myndighet. Byrådets fullmakter på personal- og arbeidsgiverområdet kan videredelegeres. Byrådet gir jevnlig tilbakemeldinger til kommunestyret over status for det arbeidsgiverpolitiske området. Viktige lover og avtaler som regulerer oppgaveområdet og som legger føringer på byrådets myndighetsutøvelse er: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) av 17.juni Hovedavtalen og hovedtariffavtalen. 15 Økonomifullmakter Byrådets kompetanse til å treffe beslutninger i økonomiske spørsmål reguleres i: Økonomireglementet. Finansreglementet. 16 Driftsfullmakter Byrådet er delegert en generell fullmakt til å forestå den løpende drift av Tromsø kommunes virksomhet herunder foreta anskaffelser samt tildeling av rettigheter til tredjeperson/

6 organisasjon på områder som ikke er regulert av lov. For anskaffelser og leie av eiendom følger egne beløpsbegrensninger under 17. Anskaffelser skal til enhver tid skje i samsvar med kommunens overordnede anskaffelsesreglement. Byrådets ansvar for kommunens løpende drift, innebærer en fullmakt til kontinuerlig å utvikle og forbedre den enkelte resultatenhet og støtteenhets prestasjoner, i samsvar med de overordnete målsettinger som er trukket opp for de ulike tjenesteområdene. Utøvelsen av byrådets fullmakter på slike saksområder, skjer innenfor de rammer som er trukket opp i personal- og økonomifullmaktene. Byrådets generelle driftsfullmakter er videredelegert til resultatenheter og støtteenheter. I driften av kommunens virksomhet utøver byrådet myndighet regulert i følgende lover: Lov om offentlige anskaffelser med forskrifter av 16.juli Fagfullmakter Finans Kommunestyret behandler overordnete og prinsipielle saker på fagområdet finans. Innenfor fagområdet har byrådet fullmakter til å utøve myndighet med utgangspunkt i: Lov om eigedomsskatt av 6.juni o avgjøre saker om nedsettelse eller bortfall av eiendomsskatt, jfr. lov om eigedomsskatt 28. Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 27.juni Dette med unntak av saker der: myndigheten i henhold til lov ligger til kommunestyret selv. kommunestyret har delegert myndighet til komiteene. kommunestyret i kommunal plan eller vedtekt har fastsatt at myndigheten ligger til kommunestyret eller annet organ. Innenfor fagområdet har byrådet fullmakter til å: inngå følgende avtaler innenfor rammer fastsatt i finansreglementet: o inngå avtaler om tidsinnskudd i bank og forsikringsselskap o inngå avtaler om kjøp og salg av rentebærende verdipapirer o inngå avtaler om kjøp og salg av rentebærende verdipapirfond o inngå og undertegne låneavtaler. Denne fullmakten gjelder etablering av nye lån vedtatt av kommunestyret, samt konvertering av eldre gjeld o inngå og undertegne rentesikringsavtaler o undertegne tilbudsinnbydelser og låneprospekt ved opptak av lån Gjennomføre lønnsforhandlinger og særavtaleforhandlinger etter Hovedtariffavtalen og lønnspolitisk plan, samt myndighet til å iverksette personalomstilling. etter vedtak å fordele tilskudd innenfor tilskuddsordninger for lek og friluftsliv

7 Utøve eierbeføyelser over kommunens grunneiendommer, bygninger og anlegg i henhold til gjeldende budsjettvedtak, herunder: o avhende bygninger og anlegg med tomt o leie/låne ut bygninger og anlegg med tomt o avhende grunneiendom o leie/låne ut grunneiendommer o avgi rettigheter til grunneiendommer o representere kommunen i borettslag, sameier, o.l. o signere for Tromsø kommune som hjemmels- eller rettighetshaver i grunnboka (i skjøter, o.l.) Foreta anskaffelser for å ivareta den løpende driften i henhold til gjeldende budsjettvedtak, herunder: o Foreta anskaffelser i bygge- og anleggsprosjekter o Inngå avtale om erverv av grunneiendom eller grunnrettighet o Inngå avtale om leie av lokaler/bygninger/anlegg o Inngå avtale om leie/feste av grunneiendom Inngå avtale om overføring av justeringsforpliktelse for merverdiavgift Byrådet som kollegium har selv fullmakt til å: inngå avtale om aktiv forvaltning utøve privatrettslige eierbeføyelser avhende grunneiendom med markedsverdi over 5 mill. kr ved utbud på det åpne marked, eller over kr ved begrenset salgsprosess med taksering godkjenne anskaffelser/anbud av stor økonomisk betydning i bygge- og anleggsprosjekter inngå avtaler om leie av lokaler/bygninger/grunneiendom med varighet over 10 år Øvrige fullmakter innenfor fagområdet kan videredelegeres. Byrådet skal forvalte kommunens bygg- og eiendomsmasse med utgangspunkt i en overordnet strategi på området. Byrådet anskaffer og avhender bygninger og eiendom innenfor de beløpsgrenser som fastsettes årlig av kommunestyret i sak vedrørende budsjettfullmakter. Byrådet forestår innleie av kontorlokaler og annen bygningsmasse etter behov, og har myndighet til å leie ut arealer kommunen ikke bruker selv. Byrådet har fullmakt til å ivareta kommunens partsinteresser ved bygg- og eiendom for øvrig, for eksempel ved leie av eiendom fra eksterne parter. Byrådet skal disponere og utvikle den bygg- og eiendomsmasse kommunen eier på en mest mulig effektiv måte, innenfor de behov som kommunens basisvirksomhet setter.

8 18 Fagfullmakter byutvikling Kommunestyret behandler overordnete og prinsipielle saker på fagområdet byutvikling. Innenfor fagområdet har byrådet fullmakter til å utøve myndighet med utgangspunkt i Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 27.juni Lov om veitrafikk av 18. juni Lov om friluftslivet av 28.juni Lov om vern mot forurensing og om avfall av 13. mars Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai Eierseksjonsloven av 23.mai Matrikkelloven av 17.juni Brann og eksplosjonsvernloven av 14.juni Vannressursloven av 24.november Vegloven av 21.juni Viltloven av 29.mai Dette med unntak av saker der: myndigheten i henhold til lov ligger til kommunestyret selv. kommunestyret har delegert myndighet til komiteene. kommunestyret i kommunal plan eller vedtekt har fastsatt at myndigheten ligger til kommunestyret eller annet organ. Byrådet som kollegium fatter selv avgjørelser etter lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27.juni 2008 når det gjelder: Planprogram og andre forslag til program og føringer for planarbeid, jfr Byrådet treffer beslutning om høring og offentlig ettersyn av forslag til områderegulering, jf plan- og bygningsloven (plandelen) Byrådet treffer beslutning om å avslå søknad om mindre/små endringer av reguleringsplan, jf pbl Byrådet må godkjenne tiltak etter pbl når disse betinger vesentlig dispensasjon fra plan eller krav til å utarbeide plan, når dette kan føre til presedens for andre saker. Tilsvarende gjelder dette når dispensasjonen er nødvendig på grunn av tiltakets størrelse eller spesielle utforming. fastsette kommunaltekniske normer for veganlegg, parkanlegg og vann-/avløpsanlegg fatte vedtak om eller samtykke til ekspropriasjon i medhold av plan- og bygningsloven 16-2 første ledd, 16-5 og 16-6 fatte vedtak om refusjon, jf. plan- og bygningsloven 18-9 Byrådet som kollegium fatter selv avgjørelser etter skiltforskriften 26 nr. 1 annet ledd når det gjelder: Myndighet til å fastsette lavere fartsgrense enn det som følger av vegtrafikklovens 6 andre ledd i saker som ikke omfattes av

9 rammevedtak. Myndighet til å fastsette lavere fartsgrense enn det som følger av veitrafikklovens 6 andre ledd. Myndighet som er delegert Byrådet som kollegium etter skiltforskriften 32 nr. 2: Myndighet til varsling og sikring av alle arbeider og tilstelninger på eller nær kommunal veg. Øvrige fullmakter innenfor fagområdet kan videredelegeres. 19 Fagfullmakter - utdanning Kommunestyret behandler overordnete og prinsipielle saker på fagområdet. Innenfor fagområdet har byrådet fullmakter til å utøve myndighet med utgangspunkt i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) av 17. juli Lov om barnehager (barnehageloven) av 17. juni Lov om voksenopplæring av 28. mai Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere av 4. juli 2003 (introduksjonsloven). Lov om barneverntjenester av 17. juli1992. Lov om private skoler med rett til statstilskot (privatskolelova) av 4.juli Dette med unntak av saker der: myndigheten i henhold til lov ligger til kommunestyret selv. kommunestyret har delegert myndighet til komiteene. kommunestyret i kommunal plan eller vedtekt har fastsatt at myndigheten ligger til kommunestyret eller annet organ. Myndighet som er delegert Byrådet som kollegium etter lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) av 17. juli 1998: Avvik fra loven i forbindelse med tidsavgrensede forsøk, jfr. oppl. 1-4 Fravik fra lærerplan, jfr. oppl. 2-3 fjerde ledd Sentralisering av tegnspråkopplæring, jfr. 2-6 andre ledd Sentralisering av opplæring på samisk, jfr. oppl. 6-2 tredje ledd Hvilke områder som skal sokne til hvilke skoler, jfr. oppl. 8-1 første ledd Utvidet krav om politiattest, jfr. oppl andre ledd Vedtekter om skolefritidsordning, jfr. oppl tredje ledd Øvrige fullmakter innenfor fagområdet kan videredelegeres. Byrådet har det overordnete ansvaret for kommunens barnevernstjeneste. Konkrete oppgaver i barnevernsloven er gjennom Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr 100 gitt til leder av barneverntjenesten. Byrådet definerer hvem som er barnevernfaglig leder innenfor de rammer som loven setter.

10 20 Fagfullmakter helse- og omsorg Kommunestyret behandler overordnete og prinsipielle saker på fagområdet, jf pkt 4. Innenfor fagområdet har byrådet fullmakter til å utøve myndighet med utgangspunkt i (Lov om planlegging av helse- og sosialtjenesten i kommunene av 19. nov nr 68.) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av nr. 30 Lov om folkehelsearbeid av nr.29 Lov om vern mot smittsomme sykdommer av 5.august Lov om strålevern og bruk av stråling [strålevernloven] av 12.mai 2000 Lov om helsepersonell m.v. av 2.juli 1999 nr.64 Lov om pasient- og brukerrettigheter av 2.juli 1999 nr.63 Lov om psykisk helsevern av 2.juli 1999 nr.62 Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23.juni 2000 nr.56 Lov om vern mot tobakksskader av 9.mars 1973 nr.14 Lov om forbud mot kjønnslemlestelse av 15.desember 1995 nr 74 Lov om vergemål for umyndige av 22.april 1927 nr.3 Lov om kommunale krisesenter av 19.juni 2009 Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen av 18.desember 2009 Dette med unntak av saker der: myndigheten i henhold til lov ligger til kommunestyret selv. kommunestyret har delegert myndighet til komiteene. kommunestyret i kommunal plan eller vedtekt har fastsatt at myndigheten ligger til kommunestyret eller annet organ. Byrådet som kollegium fatter selv avgjørelser etter Lov om vern mot smittsomme sykdommer av 5.august 1994 når det gjelder: 4-1 første ledd, bokstav a-d om møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon og isolering. 4-1 fjerde ledd om skading av eiendom. 4-6 første ledd om forholdsregler ved gravferd og transport av lik. 3-1 og 3-8 jfr. 7-1 femte ledd om bruk og skade av eiendom ved særskilte tiltak. Byrådet som kollegium fatter selv avgjørelser vedrørende avtalehjemler med privatpraktiserende fysioterapeuter når det gjelder: Byrådet skal godkjenne revisjon av rammeavtalen mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) jfr. ASA 4313 pkt Øvrige fullmakter innenfor fagområdet kan videredelegeres.

11 21 Fagfullmakter næring, kultur og idrett Kommunestyret behandler overordnete og prinsipielle saker på fagområdet. Innenfor fagområdet har byrådet fullmakter til å utøve myndighet med utgangspunkt i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.juni1977 Lov om vern mot forurensning og avfall av 13.mars Lov om forpaktning av 25.juni 1965 Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom av 28.november 2003 Lov om laksefisk og innlandsfisk av 15.mai 1992 Lov om odelsretten og åsetesretten av 28.juni 1974 Lov om skogbruk av 27.mai 2005 Lov om jord av 12.mai 1995 Lov om ymse beitespørsmål av nr.12 Lov om dyrehelsepersonell av nr. 47 Lov om offentlige styresmakters ansvar for kulturverksemd av 29.juni 2007(kulturlova). Lov om stadnavn av 18.mai Lov om folkebibliotek nr 108 av 20.desember 1985 Lov om film og videogram nr 21 av 15.mai 1987 Kulturminneloven av 9.juni 1978 nr 50. Lov om tilskudd til livssynssamfunn av 12.juni Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) av 7.juni Lov om sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven) av 12.juni Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. av 2. juni 1989 nr 27. Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven) av 13.juni 1997 Dette med unntak av saker der: myndigheten i henhold til lov ligger til kommunestyret selv. kommunestyret har delegert myndighet til komiteene. kommunestyret i kommunal plan eller vedtekt har fastsatt at myndigheten ligger til kommunestyret eller annet organ. Byrådet som kollegium fatter selv avgjørelser etter alkoholloven når det gjelder: Myndighet til å gi bevilling for skjenking, jfr. alkohollovens kap.4 Inndragning av salgs og skjenkebevilling, jfr. 1-8 Byrådet som kollegium fatter selv avgjørelser etter forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (FOR ) når det gjelder: 6 søknad etter særlig behov Øvrige fullmakter innenfor fagområdet kan videredelegeres.

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: Kommunestyret sak 0136/11

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: Kommunestyret sak 0136/11 TROMSØ KOMMUNE Dok.id.: Byrådets fullmakter Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 19.10.11 Revidert: 14.12.11 Kjell-Robert Pedersen, Mari Enoksen Hult, Nina Wihuri, Gørild Høyer 19.10.11

Detaljer

Byrådets forslag med endringer fra møte mellom arbeidsgruppen og representanter fra byrådet

Byrådets forslag med endringer fra møte mellom arbeidsgruppen og representanter fra byrådet Saksnr: 200913173-107 Saksbehandler: FRWE Delarkiv: BYST-0200 Byrådets generelle fullmakter: Byrådets forslag med endringer fra møte mellom arbeidsgruppen og representanter fra byrådet 02.05.11 DEL 1:

Detaljer

Bergen bystyre behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: DEL 1: Byrådets generelle fullmakter

Bergen bystyre behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: DEL 1: Byrådets generelle fullmakter Revisjon av byrådets fullmakter Bergen bystyre behandlet saken i møtet 281111 sak 260-11 og fattet følgende vedtak: DEL 1: Byrådets generelle fullmakter 1. VIRKEOMRÅDE Den kompetanse byrådet gis til å

Detaljer

Arbeidsgruppens forslag med endringer fra møte mellom arbeidsgruppen og representanter fra byrådet

Arbeidsgruppens forslag med endringer fra møte mellom arbeidsgruppen og representanter fra byrådet Saksnr: 200913173-108 Saksbehandler: FRWE Delarkiv: BYST-0200 Byrådets generelle fullmakter: Arbeidsgruppens forslag med endringer fra møte mellom arbeidsgruppen og representanter fra byrådet 02.05.11

Detaljer

Delegasjonsreglement for rådmannen Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommunelovens 23 nr. 4.

Delegasjonsreglement for rådmannen Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommunelovens 23 nr. 4. Delegasjonsreglement for rådmannen Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommunelovens 23 nr. 4. Delegasjonsreglement for rådmannen i Sandnes kommune inneholder fullmakt (helt eller

Detaljer

RETTSINSTRUKS FOR TROMSØ KOMMUNE 1. FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

RETTSINSTRUKS FOR TROMSØ KOMMUNE 1. FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE RETTSINSTRUKS FOR TROMSØ KOMMUNE 1. FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE Rettsinstruksens formål er å bidra til at Tromsø kommune sikrer riktig og effektiv myndighets- og tjenesteutøvelse, at enkeltmenneskers lov- eller

Detaljer

Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr:

Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: TROMSØ KOMMUNE Dok.id.: Reglement for videredelegering Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 10. november Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Byrådet sak 0042/11 2011 Enoksen Hult, Nina

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT. Kommunestyrets delegering til formannskap, utvalg, ordfører og rådmann

DELEGERINGSREGLEMENT. Kommunestyrets delegering til formannskap, utvalg, ordfører og rådmann DELEGERINGSREGLEMENT Kommunestyrets delegering til formannskap, utvalg, ordfører og rådmann Vedtatt av kommunestyret i møte 15.06.2017 INNHOLD 1 FORKORTELSER 5 1.1 LOV 5 1.2 FORSKRIFT 6 1.3 ANNET 7 2 DELEGERINGSREGLEMENT

Detaljer

Delegeringsreglement rev , PS 49/17

Delegeringsreglement rev , PS 49/17 Delegeringsreglement rev. 18.10.17, PS 49/17 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

RØROS KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT VEDLEGG 2

RØROS KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT VEDLEGG 2 LOVHENVISNINGER Listen over lover er ikke uttømmende. Det understrekes at gjeldende forskrifter naturlig følger lov, uten at forskriftene er nevnt i delegeringsreglementet. Det henvises også til lovdata.no

Detaljer

1.7 Særdelegering etter skattebetalingsbestemmelsene:

1.7 Særdelegering etter skattebetalingsbestemmelsene: Vedtak i kommunestyret, den 6. mars 2014 Alvdal kommunestyre vedtar følgende delegering til rådmannen med virkning fra 07.03.14. Pkt. 4.4 Barnevern og 4.5 Plan, byggesak og geodata skal delegeres videre

Detaljer

Konkretisering av byrådets fullmakter som kollegium (etter bystyrets vedtak )

Konkretisering av byrådets fullmakter som kollegium (etter bystyrets vedtak ) Saksnr: 201535471-30 Saksbehandler: BJOL Delarkiv: ESARK-0352 Konkretisering av byrådets fullmakter som kollegium (etter bystyrets vedtak 21.09.16) Byrådets generelle myndighet Byrådet er den øverste ledelse

Detaljer

Konkretisering av byrådets fullmakter som kollegium (etter bystyrets vedtak )

Konkretisering av byrådets fullmakter som kollegium (etter bystyrets vedtak ) Saksnr: 201331992-18 Saksbehandler: BJOL Delarkiv: ESARK-0352 Konkretisering av byrådets fullmakter som kollegium (etter bystyrets vedtak 18.12.13) Byrådets generelle myndighet Byrådet er den øverste ledelse

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11 TROMSØ KOMMUNE Dok.id.: Reglement for byrådet Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11 2011 Enoksen Hult, Nina

Detaljer

Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune

Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune Dette delegasjonsreglement er vedtatt av Samkommunestyret i møte 02.10.2009, sak nr. 11/09. 1 Generelle bestemmelser 1.1 Delegasjon Samkommunestyret fastsetter

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT DELEGERINGSREGLEMENT DESEMBER 2011 kst st vedtak 15/12 2011 GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet 1. All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE. Varamedlemmer velges blant varamedlemmer til kommunestyret.

TROMSØ KOMMUNE. Varamedlemmer velges blant varamedlemmer til kommunestyret. TROMSØ KOMMUNE Dok.id.: Reglement for kommunestyrekomiteene Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 19. oktober 2011 Kjell-Rober Pedersen, Mari Enoksen Hult, Nina Wihuri, Gørild Høyer

Detaljer

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement.

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement. Delegeringsreglement for Levanger kommune 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

Delegasjonsreglement Oversikt over lover

Delegasjonsreglement Oversikt over lover Delegasjonsreglement Oversikt over lover Alkoholloven LOV 1989-06-02 nr 27 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Barnehageloven LOV 2005-06-17 nr 64 Lov om barnehager Barnevernloven LOV 1002-07-17

Detaljer

Delegasjonsreglement

Delegasjonsreglement V. Delegasjon med hjemmel i særlov Lov av 22. mai 1902 nr 10 Alminnelig borgerlig straffelov (Straffeloven) Rådmann Lov om kommuner av 25.september 1992 13 Utvidet myndighet i haste - saker Lov av 13.

Detaljer

LOV/FORSKRIFT KOMMENTAR RÅDMANN FORMANNSKAP

LOV/FORSKRIFT KOMMENTAR RÅDMANN FORMANNSKAP POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT, DELEGERT FRA KOMMUNESTYRET, KONKRETISERT PÅ LOVER: STIKKORD/ KORTNAVN LOV/FORSKRIFT KOMMENTAR RÅDMANN FORMANNSKAP om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (LOV 1989-06-02

Detaljer

Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 19. oktober

Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 19. oktober TROMSØ KOMMUNE Dok.id.: Reglement for kommunestyrekomiteene Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 19. oktober 19.10.11 Kommunestyret sak 0136/11 2011 Revidert: 19.06.13 Kommunestyret

Detaljer

VIDEREDELEGERING AV SÆRLOVSMYNDIGHET

VIDEREDELEGERING AV SÆRLOVSMYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV SÆRLOVSMYNDIGHET Delegasjonsreglement for Tromsø kommune ble vedtatt av kommunestyret 31. august 2005 i sak 93/05. Myndighet og oppgaver som er tillagt rådmannen på særlovsområdet videredelegeres

Detaljer

BYDELSSTYRENES FULLMAKTER (FORSLAG TIL ENDRING AV 3.1 OG 3.2)

BYDELSSTYRENES FULLMAKTER (FORSLAG TIL ENDRING AV 3.1 OG 3.2) Vedlegg Saksnr: Vedlegg til 200717715-157 Saksbehandler: BJBE Delarkiv: SARK-035 Dato: 19.07.2010 BYDELSSTYRENES FULLMAKTER (FORSLAG TIL ENDRING AV 3.1 OG 3.2) 3 Fagfullmakter byutvikling 3.1 Avgjøre klager

Detaljer

Delegasjonsreglement Oversikt over lover

Delegasjonsreglement Oversikt over lover Delegasjonsreglement Oversikt over lover Alkoholloven Barnehageloven Barnevernloven Eierseksjonsloven Film og videogram Folkebibliotekloven Folkehelseloven Forpaktingsloven Forurensningsloven Friluftsloven

Detaljer

Videredelegeringsreglement for rådmannen i Sandnes

Videredelegeringsreglement for rådmannen i Sandnes Videredelegeringsreglement for rådmannen i Sandnes Vedtatt av rådmannen i Sandnes. Gjeldende fra og med 1. februar 2014. Innledning Bystyret har i sak (123/13) vedtatt nytt delegasjonsreglement for rådmannen,

Detaljer

Referanse: 15/ Reglementet ble vedtatt av bystyret Bystyresak 171/16 GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT

Referanse: 15/ Reglementet ble vedtatt av bystyret Bystyresak 171/16 GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT DRAMMEN KOMMUNE Referanse: 15/1153-84 Reglementet ble vedtatt av bystyret 01.11.2016. Bystyresak 171/16 GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT 1 Delegeringsreglementets formål Bystyret er det øverste kommunale

Detaljer

Reglement for delegering i Drammen kommune

Reglement for delegering i Drammen kommune Reglement for delegering i Drammen kommune All makt i bystyresalen Kommuneloven 39 (2): Kommunestyret ( ) skal selv vedta reglement for delegasjon av avgjørelsesmyndighet og innstillingsrett innen 31.

Detaljer

Delegasjonsreglement for Narvik kommune for perioden

Delegasjonsreglement for Narvik kommune for perioden Delegasjonsreglement for Narvik kommune for perioden 2011-2015 Delegasjonsreglementet gjelder til nytt bystyre (2015 2018) har vedtak nytt reglement. Vedtatt av Narvik bystyre i møte 25. april 2013, bystyrets

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT VALGPERIODEN

DELEGASJONSREGLEMENT VALGPERIODEN DELEGASJONSREGLEMENT VALGPERIODEN 2015-2019 1. Felles bestemmelser 1.1 Formannskap 1.2 Administrasjonsutvalg 2. Felles bestemmelser 2.1 Komite plan og samfunn 2.2 Komite mennesker og livskvalitet 3. Rådmann

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGELEMENT

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGELEMENT ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGELEMENT Vedtatt av rådmannen med virkning fra 01.01.2009 Revidert av rådmannen 14.10.2014 Innhold INNLEDNING... 5 ADMINISTRATIVE UTVALG GITT MYNDIGHET... 5 PRINSIPPER FOR

Detaljer

FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av

FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av 22.11.2012 Vedtatt av kommunestyret Kommunestyret er kommunens øverste organ og innehar all myndighet som ikke positivt er tillagt andre organer. I

Detaljer

Finansbyråden har ansvaret for utbygging og forvaltning av kommunens bygningsmasse herunder innleie av areal.

Finansbyråden har ansvaret for utbygging og forvaltning av kommunens bygningsmasse herunder innleie av areal. Saksnr: 201331992-120 Saksbehandler: BNO Delarkiv: ESARK-0352 FULLMAKTER FOR BYRÅD FOR FINANS, EIENDOM OG EIERSKAP Endring pr. 1. oktober 2016. Vedtatt av byrådet i møtet 22. oktober 2015. Korrigert pr.

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT VALGPERIODEN

DELEGERINGSREGLEMENT VALGPERIODEN DELEGERINGSREGLEMENT VALGPERIODEN 2015-2019 1. Felles bestemmelser 1.1 Formannskap 1.2 Administrasjonsutvalg 2. Felles bestemmelser 2.1 Komite plan og samfunn 2.2 Komite mennesker og livskvalitet 3. Rådmann

Detaljer

Delegering fra kommunestyret til rådmannen

Delegering fra kommunestyret til rådmannen Delegering fra kommunestyret til rådmannen 1 Budsjett/økonomi 1.1 Anvisning Rådmannen delegeres anvisningmyndighet innenfor hele drifts- og investeringsbudsjettet. 1.2 Disponering/endring Rådmannen delegeres

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET Sist revidert i tråd med vedtak i kommunestyret 28.1.16 Kommunestyret er kommunens øverste organ og innehar all myndighet som ikke positivt er tillagt andre organer.

Detaljer

FULLMAKTER FOR BYRÅD FOR FINANS, INNOVASJON OG EIENDOM per xx.05.17

FULLMAKTER FOR BYRÅD FOR FINANS, INNOVASJON OG EIENDOM per xx.05.17 Saksnr: 201535471-32 Saksbehandler: BJOL Delarkiv: ESARK-0352 FULLMAKTER FOR BYRÅD FOR FINANS, INNOVASJON OG EIENDOM per xx.05.17 Ansvarsområder Byråd for finans, innovasjon og eiendom (heretter kalt finansbyråden)

Detaljer

Fullmakter for byråd for finans, eiendom og eierskap Vedtatt av byrådet i møte 26. februar 2015 i sak 1067-15. Gjeldende fra 1.

Fullmakter for byråd for finans, eiendom og eierskap Vedtatt av byrådet i møte 26. februar 2015 i sak 1067-15. Gjeldende fra 1. Fullmakter for byråd for finans, eiendom og eierskap Vedtatt av byrådet i møte 26. februar 2015 i sak 1067-15. Gjeldende fra 1. mars 2015 Saksnr: 201331992-65 Saksbehandler: BNO Delarkiv: ESARK-0352 Ansvarsområder

Detaljer

Delegeringsreglement. for Rana kommune

Delegeringsreglement. for Rana kommune Delegeringsreglement for Rana kommune Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Retningslinjer i kommuneloven for delegering av myndighet... 4 1.3. Saker av prinsipiell betydning... 5 1.4. Delegering

Detaljer

Byrådets fullmakter Del 1 (erstatter tidligere del 1 og 2): Vedtatt av bystyret 28. november 2011 i sak

Byrådets fullmakter Del 1 (erstatter tidligere del 1 og 2): Vedtatt av bystyret 28. november 2011 i sak Saksnr: 201122349-78 Saksbehandler: BNO Delarkiv: SARK-0352 Byrådets fullmakter Del 1 (erstatter tidligere del 1 og 2): Vedtatt av bystyret 28. november 2011 i sak 260-11. Del 2 (tidligere del 3): Obs

Detaljer

Bystyret kan treffe vedtak på delegerte saksområder uten først å måtte tilbakekalle delegasjonsbeslutningen.

Bystyret kan treffe vedtak på delegerte saksområder uten først å måtte tilbakekalle delegasjonsbeslutningen. Saksnr: 201535471-26 Saksbehandler: BNO Delarkiv: ESARK-0352 Byrådets fullmakter Vedtatt av bystyret i sak 236-16 i møte 21. september 2016 DEL 1: Byrådets generelle fullmakter 1. VIRKEOMRÅDE Den kompetanse

Detaljer

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommuneloven 8 nr 3. Gjeldende fra og med 1.

Detaljer

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.2014 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNLEDNING 3 DELEGASJON

Detaljer

DELEGASJON TIL RÅDMANNEN

DELEGASJON TIL RÅDMANNEN DELEGASJON TIL RÅDMANNEN 1. DELEGASJON ETTER KOMMUNELOVENS 23 nr. 4 1.1 Delegasjon til rådmannen er gitt med hjemmel i kommunelovens 23 nr. 4. Den aktuelle bestemmelsen lyder: "Kommunalt og fylkeskommunalt

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT

DELEGASJONSREGLEMENT Sak: 02/01079 Arkiv: 044 LARDAL KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT Kapittel 1, 2 og 3 er vedtatt av kommunestyret 10.09.2002 i KS-sak 055/02 Rettelse vedtatt av kommunestyre 08.10.02 i KS-sak 061/03 Kapittel

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT Virkning fra 01.01.09. Vedtatt av K-styre 26.09.08 sak 54/08 HERØY KOMMUNE INNLEDNING Kommunestyret har gjennom delegasjonsreglementet gitt rådmannen myndighet på nærmere

Detaljer

Delegeringsreglement. for Rana kommune

Delegeringsreglement. for Rana kommune Delegeringsreglement for Rana kommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Retningslinjer i kommuneloven for delegering av myndighet... 4 1.3. Saker av prinsipiell betydning...

Detaljer

Fylkesrådets myndighet etter lov og delegasjon fra fylkestinget. Saksbehandling

Fylkesrådets myndighet etter lov og delegasjon fra fylkestinget. Saksbehandling Dok.id.: 1.1.1.4 Reglement for Fylkesrådet i Troms Utgave: 2.01 Skrevet av: Kjell Meløe Gjelder fra: 13.12.2016 Godkjent av: Fylkestinget Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 Reglement for fylkesrådet

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGERINGSREGLEMENT

ADMINISTRATIVT DELEGERINGSREGLEMENT Nordre Land kommune ADMINISTRATIVT DELEGERINGSREGLEMENT mellom RÅDMANNEN OG ENHETSLEDER 1 av 14 Innholdsfortegnelse A. FORUTSETNINGER FOR OG UTØVELSE AV DELEGASJON... 3 B. FELLE S D E LE G E R IN G SREGLE

Detaljer

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT. Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT. Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02. GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.2014 Innhold Innhold 2 LOVER 4 INNLEDNING 4 SAKER AV PRINSIPIELL BETYDNING:

Detaljer

DELEGASJONS REGLEMENT

DELEGASJONS REGLEMENT DELEGASJONS ASJONS- Delegeringsreglement REGLEMENT Vedtatt i kommunestyret 13.11.200 Vedtatt 13.11.2008 Oppdatert i kommunestyret 28.01.2010, 16.06.2011 og 21.06.2012 Side 1 1. Prinsipper og gjennomgående

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 21. juni 2012

DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 21. juni 2012 DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 21. juni 2012 I. RETNINGSLINJER FOR UTØVING AV DELEGERT MYNDIGHET... 2 1. Videredelegering... 2 2. Tilbakekalling av delegeringsfullmakter... 2 3. Omgjøring

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE

DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE 1 33 DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 25.04.2013, sak 17/13 KVALSUND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 25.04.2013, sak 17/13 Innhold 2 1 RETNINGSLINJER FOR UTØVING AV DELEGERT

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE Administrativ del

DELEGASJONSREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE Administrativ del DELEGASJONSREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE Administrativ del Vedtatt av rådmannens ledergruppe 2. mars 2015 Innledning Kommunestyret i Grimstad har gjennom delegasjonsreglementet gitt rådmannen myndighet

Detaljer

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2008/ Rune Strøm Delegasjon av myndighet fra rådmannen i Flatanger kommune

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2008/ Rune Strøm Delegasjon av myndighet fra rådmannen i Flatanger kommune Flatanger kommune Rådmann i Flatanger Administrativt vedtak Flatanger Delegert sak rådmannen - nr. 62/09 Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2008/8690-6 Rune Strøm 74221102 06.11.2009 Delegasjon av myndighet

Detaljer

Reglement for delegering

Reglement for delegering Reglement for delegering til politiske organer Vedtatt av Risør bystyre 22. juni 2011 med tillegg av 26. april 2012 og 20. juni 2013 og endringer av 12. desember 2013 GENERELT OM DELEGERING 1.1 Formål

Detaljer

Asker kommune - delegeringsreglement

Asker kommune - delegeringsreglement Asker kommune - delegeringsreglement DEL I Generelle prinsipper for fordeling av fullmakter og delegering av myndighet Vedtatt av Asker kommunestyre 20. november 2012 sak 12/103 S12/108286-L255400/12 1.0

Detaljer

Vedlegg: Forskrift om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner

Vedlegg: Forskrift om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner FF200803, sak 002/03 Vedlegg: Forskrift om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner Vedtatt i Levanger kommunestyre 27. august 2003, Verdal kommunestyre 8. september

Detaljer

Vedlegg 4B REGLËMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN TIL DIREKTØR BYMILJØ OG UTBYGGING

Vedlegg 4B REGLËMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN TIL DIREKTØR BYMILJØ OG UTBYGGING Vedlegg 4B REGLËMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN TIL DIREKTØR BYMILJØ OG UTBYGGING i Hjemmel, prinsipielt utgangspunkt og hensikt Dette reglementet er utformet med hjemmel i, og under hensyntagen

Detaljer

Delegasjonsreglement. - med Indre Fosen Utvikling KF - Indre Fosen Alternativ 1

Delegasjonsreglement. - med Indre Fosen Utvikling KF - Indre Fosen Alternativ 1 - med Indre Fosen Utvikling KF - Indre Fosen 2017 Alternativ 1 Prosjektleders forslag 24.11.2016 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 MÅLSETTING... 3 1.2 PRINSIPPER FOR DELEGERING... 3 1.3 GENERELLE

Detaljer

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR IVELAND KOMMUNE

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR IVELAND KOMMUNE GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR IVELAND KOMMUNE Innhold INNLEDNING... 3 Politisk utvalgsstruktur... 3 Saker av prinsipiell betydning... 4 Framgangsmåten ved avgjørelse av om en sak er prinsipiell:...

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER

DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER KR 14.3/12 Oslo DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER Fastsatt av Oslo bispedømmeråd i møte 10. - 11.10 1997, sak 80/97, endret i møte 19.03.1998, sak 15/98, endret

Detaljer

Asker kommune - delegeringsreglement

Asker kommune - delegeringsreglement Asker kommune - delegeringsreglement Del II Delegering av myndighet etter særlover, herunder plan- og Vedtatt av Asker kommunestyre 20. november 2012 sak 12/103 Endret av kommunestyret 5.3.2013 sak 13/18

Detaljer

Delegasjonsreglement for Spydeberg kommune

Delegasjonsreglement for Spydeberg kommune Delegasjonsreglement for Spydeberg kommune Vedtatt av kommunestyret 30.4.2013 [Skriv inn tekst] Side 0 1. Om delegasjonsreglementet... 2 2. Generelle regler for delegasjon... 2 2.1 Hjemmel for delegering

Detaljer

LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT

LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret i sak 077/12 den 04.09.12 Innhold 1 Innledning...3 2 Folkevalgte organers ansvar og myndighet...3 2.1 Kommunestyret...3 2.2 Delegering til formannskapet...4

Detaljer

DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk)

DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk) DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk) Alkoholloven - 2. juni 1989 nr. 2 1.1 Formannskapet delegeres myndighet til å tildele permanente bevillinger samt å fatte vedtak om permanent

Detaljer

BYRÅDETS FULLMAKTER. Saksnr: Saksbehandler:

BYRÅDETS FULLMAKTER. Saksnr: Saksbehandler: Saksnr: 200717715-180 Saksbehandler: BNO Delarkiv: SARK-035 BYRÅDETS FULLMAKTER Reglement vedtatt av bystyret 24. april 2006 (b-sak 102-06). Endret av bystyret 10. desember 2007 i sak 297-07, 28. april

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGERINGSREGLEMENT

ADMINISTRATIVT DELEGERINGSREGLEMENT Nordre Land kommune ADMINISTRATIVT DELEGERINGSREGLEMENT mellom RÅDMANNEN OG ENHETSLEDER 1 av 14 Innholdsfortegnelse A. FORUTSETNINGER FOR OG UTØVELSE AV DELEGASJON... 3 B. FELLE S D E LE G E R IN G SREGLE

Detaljer

Byrådssak 27/13. Revisjon og fornyelse av byrådets fullmakter ESARK

Byrådssak 27/13. Revisjon og fornyelse av byrådets fullmakter ESARK Byrådssak 27/13 Revisjon og fornyelse av byrådets fullmakter BJOL ESARK-0352-201122349-94 Hva saken gjelder: Bystyret er kommunens øverste organ og er i utgangspunktet tillagt all myndighetsutøvelse i

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I LUNNER KOMMUNE.

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I LUNNER KOMMUNE. REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I LUNNER KOMMUNE. Består av 4 deler: 1. GENERELLE PRINSIPPER 2. REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET FRA KOMMUNESTYRET TIL FORMANNSKAP 3. REGLEMENT FOR DELEGERING

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE

DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE Reglementet inneholder alminnelige bestemmelser om delegering, kommunestyrets saksområde og delegering fra kommunestyret til politiske faste utvalg og komiteer,

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT E] E Dokid: 17002871 (17/275 9) E LLLLLLLLLL EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE FOR DØNNA KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE w Gjeldende fra 1. juli 2017 INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. INNLEDNING... 3. 1.1. Bakgrunn...

Detaljer

Administrerende direktørs fullmakter

Administrerende direktørs fullmakter Side 1 av 7 s fullmakter I henhold til helseforetakslovens 37 har daglig leder fullmakter innenfor rammene for daglig ledelse og skal for øvrig følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Fullmaktsmatrisen

Detaljer

Kapittel 2 Alminnelige bestemmelser om organiseringen av samkommunen

Kapittel 2 Alminnelige bestemmelser om organiseringen av samkommunen Forskrift om vedtekt til forsøk med interkommunalt samarbeid (samkommune) mellom kommunene Levanger og Verdal Vedtatt av kommunestyret i Levanger kommune 18. november 2009 og i Verdal kommune 30. november

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO JHG-12/7591-2 58767/12 05.10.2012 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Formannskapet (AU) / 06.11.12 Formannskapet /

Detaljer

Delegeringsreglement for HEMNES KOMMUNE

Delegeringsreglement for HEMNES KOMMUNE Delegeringsreglement for HEMNES KOMMUNE Vedtatt av Hemnes kommunestyre 30.08.12 Sak 56/12 Hemnes Kommune Rådmannen Delegeringsreglement for Hemnes kommune 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Dette dokumentet er

Detaljer

POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR SEL KOMMUNE

POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR SEL KOMMUNE Sel kommune POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR SEL KOMMUNE 2007/148-0 Revidert politisk delegeringsreglement 2014. Sel kommunestyre 24.3.2014 1 1. DELEGERING HVA OG HVORFOR, RETNINGSLINJER M.M.... 4 1.1

Detaljer

REGLEMENT FOR BYDELENE VEDTATT AV BYSTYRET XX.XX. 2016

REGLEMENT FOR BYDELENE VEDTATT AV BYSTYRET XX.XX. 2016 1 UTKAST REGLEMENT FOR BYDELENE VEDTATT AV BYSTYRET XX.XX. 2016 Kapittel 1. Formål 1. Formål Bydelsutvalgene er hjemlet i kommuneloven 12 om kommunedelsutvalg. Bydelsadministrasjonen med bydelsdirektør

Detaljer

Samarbeidsavtale - Innherred samkommune mellom Verdal kommune org.nr og Levanger kommune org.nr:

Samarbeidsavtale - Innherred samkommune mellom Verdal kommune org.nr og Levanger kommune org.nr: Samarbeidsavtale - Innherred samkommune mellom Verdal kommune org.nr. 938 587 418 og Levanger kommune org.nr: 938 587 051 Vedtatt i Verdal kommunestyre XX.XX. 2012, sak XX/XX Vedtatt i Levanger kommunestyre

Detaljer

DELEGERINGS- REGLEMENT

DELEGERINGS- REGLEMENT Dato: 24.02.2016 Arkiv - arkivsak: 16/164 Vår ref: Direkte telefon: E-post: DELEGERINGS- REGLEMENT DEL 2 Delegering fra kommunestyret til til annet politisk nivå og partssammensatt utvalg Pr 28.04.16 1

Detaljer

Delegeringsreglement for Røros kommune. Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16

Delegeringsreglement for Røros kommune. Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16 Delegeringsreglement for Røros kommune Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Overordnet reglement for delegering av myndighet... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Hjemmel...

Detaljer

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Saksnr./dok.nr.: 2011/316 Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Vedtatt av lokalstyret 27.10.2008, sak PS 064/08 Endret av lokalstyret 17.11.2009, sak PS 56/09 Endret

Detaljer

Nesodden kommune. Videredelegering fra rådmannen. Mai 2010

Nesodden kommune. Videredelegering fra rådmannen. Mai 2010 Nesodden kommune Videredelegering fra rådmannen Mai 2010 VIDEREDELEGERING ETTER SÆRLOVGIVNINGEN Rådmannen videredelegerer sin tildelte myndighet etter særlovgivningen som følger (nummereringen refererer

Detaljer

Delegasjonsreglement for Karmøy kommune

Delegasjonsreglement for Karmøy kommune Delegasjonsreglement for Karmøy kommune Intern delegasjon fra rådmann til oppvekst- og kultursjef Godkjent av rådmannen den 01.01.2017 Sigurd Eikje rådmann Innhold OPPVEKST- OG KULTURSJEFENS MYNDIGHET...

Detaljer

Delegasjonsreglement for Karmøy kommune. Vedtatt av kommunestyret 14.06.2012 Med endring vedtatt 16.09.2014, saksnr. 57/14

Delegasjonsreglement for Karmøy kommune. Vedtatt av kommunestyret 14.06.2012 Med endring vedtatt 16.09.2014, saksnr. 57/14 Delegasjonsreglement for Karmøy kommune Vedtatt av kommunestyret 14.06.2012 Med endring vedtatt 16.09.2014, saksnr. 57/14 Delegasjonsreglement for Karmøy kommune Vedtatt av kommunestyret 14.06.2012, endret

Detaljer

Delegering og delegeringsreglementer. Tone Hau Steinnes

Delegering og delegeringsreglementer. Tone Hau Steinnes Delegering og delegeringsreglementer Tone Hau Steinnes Tema Generelt om delegering Prosjektet i Buskerud Generelt om delegering Kommuneloven 6: Kommunestyret og fylkestinget er de øverste kommunale og

Detaljer

Delegasjonsreglement for Tromsø kommune

Delegasjonsreglement for Tromsø kommune Delegasjonsreglement for Tromsø kommune 1 DELEGASJONSREGLEMENT FOR TROMSØ KOMMUNE 1. KOMMUNELOVENS BESTEMMELSER OM DELEGERING:...4 1.1 Kommunestyret:...4 1.2 Formannskapet:...4 1.3: Ordfører:...4 1.3 Faste

Detaljer

Nesodden kommune DELEGERINGSREGLEMENT. Mai 2010. GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet

Nesodden kommune DELEGERINGSREGLEMENT. Mai 2010. GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet Nesodden kommune DELEGERINGSREGLEMENT Mai 2010 GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet 1. All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av overordnet organ

Detaljer

REGLEMENT FOR STYRINGSGRUPPEN VED

REGLEMENT FOR STYRINGSGRUPPEN VED REGLEMENT FOR STYRINGSGRUPPEN VED Reglement REGLEMENT FOR STYRINGSGRUPPEN VED JOHANNES LÆRINGSSENTER Kapittel 1: Styringsgruppen og administrasjon 1.1. Virkeområde og lovgrunnlag. Dette reglementet gjelder

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT DELEGERINGSREGLEMENT Delegering av myndighet fra kommunestyret Vedtatt 26.10.2017 I sak KSTNY-019/17 med virkning fra 26.10.2017 1 INNHOLD: 1. GRUNNLAGET FOR DELEGERINGEN... 3 1.1 Kommunestyrets kompetanse...

Detaljer

Sauherad kommune. Rådmannens delegasjonsreglement

Sauherad kommune. Rådmannens delegasjonsreglement Sauherad kommune Rådmannens delegasjonsreglement Gjelder fra 24.6.2015 VERDIGRUNNLAG BÆREKRAFTIG SOLIDITET SAMHANDLING FOR FELLES BESTE ORGANISATORISK BÆREKRAFT ÅPENHET TILLIT RESPEKT FOR RAMMER TRYGGHET

Detaljer

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Berg ~ kommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET

REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET Vedtatt av kommunestyret 19. juni 2003, sak 0031/2003. Endringer vedtatt i kommunestyremøtet 30. august 2007 sak 070/07 og i kommunestyremøte 15.12.2011 - sak 76/11. 1 Arbeids-

Detaljer

REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET

REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET Lier kommune REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET Vedtatt av kommunestyret 31.01.1995, sak 10. Justert etter kommunestyrets vedtak 05.09.1995, sak 73, 03.10.1995, sak 78, 02. 09.1997, sak 67,

Detaljer

Delegasjonsreglement

Delegasjonsreglement MELØY KOMMUNE Vedtatt] Delegasjonsreglement Delegasjon til formannskapet Delegasjon til administrasjonsutvalget Delegasjon til valgstyret Delegasjon til klagenemnda Delegasjon til driftsutvalget Delegasjon

Detaljer

Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til:

Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til: Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til: Ei føremålstenleg og effektiv arbeidsdeling mellom politiske organ og administrasjonen Fjerne saker

Detaljer

Delegasjonsreglement for Overhalla kommune

Delegasjonsreglement for Overhalla kommune Delegasjonsreglement for Overhalla kommune Vedtatt av kommunestyret, 19.9. 2016 Innholdsfortegnelse: I. GENERELT... 3 II. KOMMUNESTYRETS MYNDIGHETSOMRÅDE... 3 III. FORMANNSKAPETS MYNDIGHETSOMRÅDE... 3

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT

DELEGASJONSREGLEMENT 1. Felles bestemmelser 1.1 Formannskap 1.2 Administrasjonsutvalg.. 2. Felles bestemmelser 2.1 Plan- og utviklingskomité 2.2 Driftskomité 3. Rådmann 4. Ordfører 5. Generelt DELEGASJONSREGLEMENT for Verdal

Detaljer

Byrådssak 163/16. Delegasjon av fullmakter til byrådet ESARK

Byrådssak 163/16. Delegasjon av fullmakter til byrådet ESARK Byrådssak 163/16 Delegasjon av fullmakter til byrådet 2016-2019 BJOL ESARK-0352-201535471-1 Hva saken gjelder: Bystyret er kommunens øverste organ og er i utgangspunktet tillagt all myndighetsutøvelse

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT RINGERIKE KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT ****************** KOMMUNESTYRETS DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET I RINGERIKE KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret i møte 20. juni 2013) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning

Detaljer