Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr:"

Transkript

1 TROMSØ KOMMUNE Dok.id.: Reglement for videredelegering Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 10. november Kjell-Rober Pedersen, Mari Byrådet sak 0042/ Enoksen Hult, Nina Wihuri Revidert Revidert Revidert Byrådet sak 0078/12 Byrådet sak 0098/12 Byrådet sak 229/14 Samtlige enhetsledere delegeres myndighet i henhold til instruks for personaladministrative fullmakter, og anvisningsfullmakt på sitt tjenesterammenivå. BYRÅDSLEDER Byrådet videredelegerer følgende myndighet til byrådsleder: Myndighet til å tilstå erstatningsoppgjør og forlike rettstvister utenfor rettergang med inntil kroner i personalsaker. Myndighet til å delta i generalforsamling BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG Myndighet som tilligger byrådet som kollegium: Lov om vern mot smittsomme sykdommer av 5.august 1994 når det gjelder: 4-1 første ledd, bokstav a-d om møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon og isolering. 4-1 fjerde ledd om skading av eiendom. 4-6 første ledd om forholdsregler ved gravferd og transport av lik. 3-1 og 3-8 jfr. 7-1 femte ledd om bruk og skade av eiendom ved særskilte tiltak. Avgjørelser vedrørende avtalehjemler med privatpraktiserende fysioterapeuter når det gjelder: Byrådet skal godkjenne revisjon av rammeavtalen mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) jfr. ASA 4313 pkt Øvrige fullmakter innenfor fagområdet kan videredelegeres. Byrådet videredelegerer følgende myndighet til byråden for helse og omsorg: Myndighet til å fordele midler gjennom vedtak etter tilskuddsordningen for frivillig arbeid myndighet til å tildele og administrere avtalehjemler i henhold til rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening (ASA 4310). 1

2 myndighet til å opprette, inngå og administrere avtalehjemler med privatpraktiserende fysioterapeuter i henhold til rammeavtale mellom KS og NFF om drift av privat fysioterapivirksomhet (ASA 4313). myndighet etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av nr.30 med tilhørende forskrifter myndighet etter Lov om pasient- og brukerrettigheter av nr.63 med tilhørende forskrifter myndighet etter Lov om folkehelsearbeid av med tilhørende forskrifter myndighet etter etter Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen av med tilhørende forskrifter. Innebærer vedtak om økonomisk bistand til vanskeligstilte samt midlertidig bolig. myndighet etter Lov om vern mot tobakksskader av med tilhørende forskrifter. Tilsynsfunksjon ved kommuneoverlege og miljørettet helsevern. myndighet etter forskrift om strålevern (FOR ) 42. Tilsynsfunksjon ved kommuneoverlege og miljørettet helsevern. myndighet etter Lov om vern mot smittsomme sykdommer av vedtak om fordeling av kompetansemidler fra FM. Fordeling av kompetansemidler i forbindelse med rekruttering og videreutdanning. myndighet til å fordele midler gjennom vedtak etter tilskuddsordningen for frivillig arbeid. myndighet til å framleie boliger. myndighet til å framforhandle og godkjenne leiebetingelser, samt å signere husleiekontrakter. myndighet til å tildele alt av kommunale utleieboliger, herunder boliger til tjenestemottakere innenfor Flyktningtjenesten, sosialtjenesten og Rus- og psykiatritjenesten. Det skal være et rådgivende administrativt utvalg i slike tildelingssaker. myndighet til å vedta sletting, nedskriving, prioritetsvikelser og pantefrafall på tinglyste obligasjoner. 2

3 myndighet til å ta ut forliksklage for å skaffe tvangsgrunnlag for fravikelse av fast eiendom ved leieforhold etter husleieloven, samt myndighet til å opptre som prosessfullmektig under sakens behandling i forliksrådet. myndighet til å opptre som prosessfullmektig i tvangsfravikelses-/utkastelsessaker for namsmyndighetene i 1. instans. Dette gjelder likevel ikke i saker der det er tvist mellom partene om grunnlaget for fravikelsesbegjæringen. Myndighet til å opptre som prosessfullmektig omfatter bla. myndighet til å begjære utkastelse/fravikelse, trekke en fremsatt begjæring, samt møte under utkastelsesforretningen. myndighet til å avgjøre om rettsavgjørelser truffet av forliksrådet eller namsmyndigheten i tilfelle som nevnt overfor skal bringes inn for høyere rettsinstans. Dersom bruk av rettsmidler besluttes, oversendes saken til kommuneadvokaten for videre behandling som prosessfullmektig. Tilsvarende gjelder dersom den private part angriper forliksradets eller namsmyndighetenes avgjørelse med rettsmidler. myndighet til å som prosessfullmektig frafalle krav på saksomkostninger når beløpet ikke overstiger kr ,-. myndighet til å beregne og tildele kommunal bostøtte, samt å harmonisere kommunens regler til endringer som gjøres i Husbankens regelverk for statlig bostøtte. myndighet til å tildele startlån og bolig-/utbedringstilskudd, samt å harmonisere kommunens regler til endringer som gjøres i Husbankens regelverk låne- og tilskuddsordningene. myndighet til å opptre som kommunens representant i alle spørsmål som angår partnerskapsavtalen med Husbanken. myndighet til å ivareta partsinteressene mot borettslagene. myndighet til å foreta årlige husleiereguleringer ihht konsumprisindeks for løpende husleiekontrakter i hht husleieloven 4-2. Følgende myndighet delegeres fra fagbyråd til enhetsleder for: Allmennlegetjenesten Byråden videredelegerer sin myndighet til å tildele fastlegehjemler i henhold til rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening ( ASA 4310) til enhetsleder for Allmennlegetjenesten. Enhetsleder for Allmennlegetjenesten gis fullmakt til å: Administrere avtalehjemler jfr. ASA 4310 pkt. 5: o Søke om nye avtalehjemler når det er nødvendig for å oppfylle kommunens forpliktelser overfor befolkningen jfr. ASA 4310 pkt

4 o Avgjøre lokaliseringen av nyopprettet hjemmel jfr. ASA 4310 pkt. 5.2 o Kunngjøre ny eller ledig fastlegehjemmel jfr. ASA 4310 pkt. 5.4 o Tildele avtalehjemmel jfr. ASA 4310 pkt. 5.5 o Godkjenne frist for oppstart av praksis jfr. ASA 4310 pkt. 5.6 o Godkjenne flytting av praksis jfr. ASA 4310 pkt. 5.7 Organisere fastlegeordningen jfr. ASA 4310 pkt 6 Opprette samarbeidsutvalg jf. ASA 4310 pkt Informere legene og befolkningen jfr. ASA 4310 pkt. 7 Utbetale basisgodtgjørelse, herunder eventuelt utjamningstilskudd jfr. ASA 4310 pkt. 8 Inngå avtale om at kommunen stiller med kontor, utstyr, hjelpepersonell mv. jfr. ASA 4310 pkt. 8.2 Kreve at legen avgir grunnlagsdata som er nødvendig for kommunens planlegging og administrasjon av helsetjenesten jfr. ASA 4310 pkt. 9.1 Inngå avtale med lege om mottak og veiledning av turnuslege jfr. ASA 4310 pkt Inngå avtale med legekontoret om dekning av dokumenterte økte driftsutgifter i praksisen knyttet til turnuslegen jfr. ASA 4310 pkt Pålegge lege deltidsstilling innen allmennmedisinsk offentlig legearbeid jfr. ASA 4310 pkt. 12 Oppsigelse av individuelle avtaler om fastlegepraksis jfr. ASA 4310 pkt. 15 Fullmakt til å forhandle i tvister om forståelsen av individuell avtale og oppsigelse etter pkt. 15 jfr. ASA 4310 pkt Rehabiliteringstjenesten Byråden videredelegerer sin myndighet til å opprette og inngå avtalehjemler med privatpraktiserende fysioterapeuter i henhold til rammeavtale mellom KS og NFF om drift av privat fysioterapivirksomhet (ASA 4313) til enhetsleder for Rehabiliteringstjenesten. Enhetsleder for rehabiliteringstjenesten gis fullmakt til å: Opprette hel- og deltidshjemler i samsvar med godkjent plan for fysioterapivirksomheten jfr. ASA 4313 pkt. 1.3 og pkt. 13 Fordele behandlingsoppgaver mot prioriterte grupper jfr. ASA 4313 pkt. 4 Opprette samarbeidsorgan jfr. ASA 4313 pkt. 5 4

5 Kunngjøre, tildele og inngå ny individuell driftsavtale i ledige driftshjemler jfr. ASA 4313 pkt. 6 Godkjenne tidspunkt for overtakelse av fysioterapivirksomhet jfr. ASA 4313 pkt. 7.2 Godkjenne avtale om overdragelse i form av nedtrapping grunnet alder eller uførhet jfr. ASA 4313 pkt. 9 Godkjenne lokalisering og flytting av avtalehjemler jfr. ASA 4313 pkt 11 Innløsning av avtalehjemmel ved ledighet jfr. ASA 4313 pkt. 12 Sørge for at driftstilskudd blir utbetalt i.h.t inngått individuell driftsavtale jfr. ASA 4313 pkt 13 Godkjenne fravær i praksis utover 7(8) uker jfr. ASA 4313 pkt. 15 Godkjenne vikar ved fravær fra praksis jfr. ASA 4313 pkt. 16 Godkjenne midlertidig driftsavtale ved overføring av avtalehjemmel jfr. ASA 4313 pkt. 17 Godkjenne endringer i avtalehjemmelen etter ASA 4313 pkt. 18 Oppsigelse/heving av individuell avtale etter ASA 4313 pkt. 20 Godkjenne vikar ved evt. suspensjon av driftsavtalen jfr. ASA 4313 pkt. 21 Godkjenne revidert avtale etter ASA 4313 pkt. 22 Fullmakt til å forhandle i tvister om forståelsen av individuell avtale og oppsigelse etter pkt. 20 jfr. ASA 4313 pkt. 2. Rus- og psykiatritjenesten Myndighet og oppgaver som er tillagt byråden etter følgende lover og forskrifter, videredelegeres til enhetsleder for rus- og psykiatri: 2-1 i Lov om pasient- og brukerrettigheter av med tilhørende forskrifter. Dette gjelder kun vedtak vedørende rådgivning og oppfølging av rusmiddelmisbrukere i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-2 nr.4 og 5 og i Lov om pasient- og brukerrettigheter av med tilhørende forskrifter. 5

6 Dette gjelder kun vedtak vedørende innleggelse av rusmiddelmisbrukere i institusjon i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-2 nr.6, bokstav c. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 10. Forskrift til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (FOR ), kapittel 8 om vederlag for sosiale tjenester og for opphold i institusjon NAV Tromsø Myndighet og oppgaver som er tillagt byråden etter Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen av med tilhørende forskrifter, videredelegeres til enhetsleder for NAV Tromsø. Boligkontoret Myndighet og oppgaver tillagt byråden innenfor boligsosialt område, videredelegeres til enhetsleder for boligkontoret: Framleie av boliger med et årlig volum på 200 boenheter Framforhandle og godkjenne leiebetingelser, samt å signere husleiekontrakter Tildele alt av kommunale utleieboliger, herunder boliger til tjenestemottakere innenfor Flyktningtjenesten, sosialtjenesten og Rus- og psykiatritjenesten. Det skal være et rådgivende administrativt utvalg i slike tildelingssaker. Vedta sletting, nedskriving, prioritetsvikelser og pantefrafall på tinglyste obligasjoner. Opptre som prosessfullmektig i tvangsfravikelses-/utkastelsessaker for namsmyndighetene i 1. instans. Dette gjelder likevel ikke i saker der det er tvist mellom partene om grunnlaget for fravikelsesbegjæringen. Myndighet til å opptre som prosessfullmektig omfatter bla. myndighet til å begjære utkastelse/fravikelse, trekke en fremsatt begjæring, samt møte under utkastelsesforretningen. Som prosessfullmektig å frafalle krav på saksomkostninger når beløpet ikke overstiger kr ,-. Beregne og tildele kommunal bostøtte, samt å harmonisere kommunens regler til endringer som gjøres i Husbankens regelverk for statlig bostøtte. Tildele startlån og bolig-/utbedringstilskudd, samt å harmonisere kommunens regler til endringer som gjøres i Husbankens regelverk låne- og tilskuddsordningene. Foreta årlige husleiereguleringer ihht konsumprisindeks for løpende husleiekontrakter i hht husleieloven

7 Tildelingskontoret Myndighet og oppgaver som er tillagt byråden etter følgende lover og forskrifter, videredelegeres til enhetsleder for tildelingskontoret: 2-1 i Lov om pasient- og brukerrettigheter av med tilhørende forskrifter. Dette gjelder alle vedtak i henhold til oppgaver etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-1, 3-2, 3-3, 3-6 og 3-8. Forskrift til lov om sosiale tjenester (FOR ), kapittel 8 om vederlag for sosiale tjenester og for opphold i institusjon Kommuneoverlegen Myndighet som er delegert byråden etter følgende særlover og forskrifter, videredelegeres til kommuneoverlegen: Lov om folkehelsearbeid av med tilhørende forskrifter Lov om vern mot tobakksskader av med tilhørende forskrifter. Forskrift om strålevern (FOR ) 42 Smittevernoverlegen Myndighet som er delegert byråden etter Lov om vern mot smittsomme sykdommer av : 4-1 første ledd, bokstav a-d om møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon og isolering. 4-1 fjerde ledd om skading av eiendom. 4-6 første ledd om forholdsregler ved gravferd og transport av lik. 3-1 og 3-8 jfr. 7-1 femte ledd om bruk og skade av eiendom ved særskilte tiltak. Øvrig myndighet som er tillagt byrådet etter Lov om vern mot smittsomme sykdommer videredelegeres til smittevernoverlege Overordnet faglig ansvarlig - sosialtjenesteloven kapittel 4A Myndighet og oppgaver som er tillagt byråden etter kapittel 9 i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av nr.30, rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming, videredelegeres til særskilt utnevnt faglig rådgiver (p.t. Edel Pedersen). 7

8 BYRÅDSAVDELING FOR FINANS Kommunestyret behandler overordnete og prinsipielle saker på fagområdet finans. Myndighet som tilligger byrådet som kollegium: Inngå avtale om aktiv forvaltning Myndighet til å leie/låne ut grunneiendom og bygninger/anlegg i mer enn to år Byrådet videredelegerer følgende myndighet til byråden for finans: i henhold til rammer fastsatt i finansreglementet, myndighet til å (ligger til byråden selv): o inngå avtaler om tidsinnskudd i bank og forsikringsselskap o o o o o inngå avtaler om kjøp og salg av rentebærende verdipapirer inngå avtaler om kjøp og salg av andeler i rentebærende verdipapirfond inngå og undertegne låneavtaler. Denne fullmakten gjelder etablering av nye lån vedtatt av kommunestyret, samt konvertering av eldre gjeld inngå og undertegne rentesikringsavtaler undertegne tilbudsinnbydelser og låneprospekt ved opptak av lån Til å avhende grunneiendom og grunnrettigheter, herunder bygninger/anlegg, der markedsverdien ikke overstiger kr 5 mill (ligger til byråden selv) Til å leie/låne ut grunneiendom og bygninger/anlegg i inntil to år (ligger til byråden selv) Til å erverve grunneiendom og grunnrettigheter som er en følge av politisk vedtatte bygge- og anleggsprosjekter (ligger til byråden selv) Til å foreta grunn- eller rettighetserverv av mindre størrelse eller verdi (ligger til byråden selv) Lov om skattebetaling av Lov om planlegging og byggesaksbehandling av , 16-5, 16-6, 18-1, 18-8 og 18-9 samt saksavgjørelser etter ekspropriasjonsvedtak, herunder knyttet til forhåndstiltredelse og utsatt iverksetting. Til å leie inn lokaler til kommunens alminnelige drift med varighet på inntil ett år. 8

9 Til å kreve offentlig påtale i saker som angår verdier eller interesser som Eiendom fører tilsyn med, jfr. Straffeloven av femte ledd. Myndighet til å tilstå eller motta (godta) erstatningsoppgjør i og utenfor kontrakt, til å forlike rettstvister utenfor og i rettergang samt til å fatte beslutning om saksanlegg og bruk av rettsmidler (f.eks. anke) i innkrevingssaker. Myndighet til å innvilge fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 for private og ideelle barnehager. Myndighet etter Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester - FOR nr. 1349, kapittel 1 Myndighet og oppgaver vedrørende lønnsforhandlinger og særavtaleforhandlinger etter Hovedtariffavtalen og lønnspolitisk plan, samt myndighet til å iverksette personalomstilling. Myndighet til etter vedtak å fordele tilskudd innenfor tilskuddsordninger for lek og friluftsliv. Kommunalteknisk norm for vegutførelse. Ekspropriasjon plbl 16-2 første ledd ( ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan), 16-5 ( grunneiers rett til ekspropriasjon), 16-6 ( ekspropriasjon ved tomtearrondering). Saksavgjørelser etter ekspropriasjonsvedtak, herunder knyttet til forhåndstiltredelse og utsatt iverksetting. Refusjon og 18-9 (refusjon av utgifter til vei, vann og avløp). Overtakelse av veg, vann og avløp 18-1 femte og sjette ledd. Erverve grunneiendom og grunnrettigheter som er en følge av politisk vedtatte byggeog anleggsprosjekter. Foreta grunn- eller rettighetserverv av mindre størrelse eller verdi. Innleie av lokaler til kommunens alminnelige drift med varighet på inntil ett år. Følgende myndighet delegeres fra fagbyråd til enhetsleder for: Eiendom Myndighet og oppgaver som er tillagt byråden etter følgende bestemmelser i Lov om planlegging og byggesaksbehandling av , videredelegeres til enhetsleder for Eiendom: Kommunalteknisk norm for vegutførelse Ekspropriasjon 16-2 første ledd, 16-5,

10 Saksavgjørelser etter ekspropriasjonsvedtak, herunder knyttet til forhåndstiltredelse og utsatt iverksetting Refusjon , 18-9 Overtakelse av veg, vann og avløp 18-1 femte og sjette ledd Videre gis enhetsleder for Eiendom fullmakt til å: Foreta grunn- eller rettighetserverv av mindre størrelse eller verdi innleie av lokaler til kommunens alminnelige drift med varighet på inntil ett år kreve offentlig påtale i saker som angår verdier eller interesser som RE Eiendom fører tilsyn med, jfr. Straffeloven av femte ledd Kemneren Kemnerens oppgaver følger av skatteoppkreverinstruksen, jfr. Lov om skattebetaling av Byrådens myndighet til å kreve offentlig påtale etter straffeloven, videredelegeres til kemneren i saker på skattebetalingsområdet, jfr. Finansdepartementets instruks for anmeldelser til påtalemyndigheten av overtredelser på skattebetalingsområdet. Innfordring Byrådens myndighet til å innvilge fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 for private og ideelle barnehager, videredelegeres til enhetsleder for Innfordringskontoret. Byrådens myndighet til å tilstå eller motta (godta) erstatningsoppgjør i og utenfor kontrakt, til å forlike rettstvister utenfor og i rettergang samt til å fatte beslutning om saksanlegg og bruk av rettsmidler (f.eks. anke) videredelegeres til enhetsleder. Kommuneadvokaten kan fritas som prosessfullmektig: - i ordinære inkassosaker der gjelden er ubestridt, kan kommuneadvokaten fritas fra oppdraget som prosessfullmektig for namsfogden eller tingretten i første instans etter byrådets nærmere bestemmelse. - I saker vedrørende frivillig eller tvungen gjeldsordning etter gjeldsordningsloven kan kommuneadvokaten fritas for oppdraget som prosessfullmektig for namsfogden eller tingretten i første instans etter byrådets nærmere bestemmelse. - I tvangsfravikelsessaker/utkastelsessaker kan kommuneadvokaten fritas for oppdraget som prosessfullmektig for namsfogden eller tingretten i første instans etter byrådets nærmere bestemmelse. Dette gjelder ikke der det er tvist mellom partene om grunnlaget for fravikelsesbegjæringen. Økonomienheten Myndighet etter Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester - FOR nr. 1349, kapittel 1 langtidsopphold - videredelegeres enhetsleder for Økonomi. 10

11 Personalenheten Byrådets myndighet og oppgaver vedrørende lønnsforhandlinger og særavtaleforhandlinger etter Hovedtariffavtalen og lønnspolitisk plan, samt myndighet vedrørende personalomstilling, videredelegeres til enhetsleder for Personal. 11

12 BYRÅDSAVDELING FOR BYUTVIKLING Kommunestyret behandler overordnete og prinsipielle saker på fagområdet byutvikling. Byrådet som kollegium har følgende myndighet og oppgaver: Byrådet som kollegium fatter selv avgjørelser etter lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27.juni 2008 når det gjelder: Planprogram og andre forslag til program og føringer for planarbeid, jfr Byrådet treffer beslutning om høring og offentlig ettersyn av forslag til områderegulering, jf plan- og bygningsloven (plandelen) Byrådet treffer beslutning om å avslå søknad om mindre/små endringer av reguleringsplan, jf pbl Byrådet må godkjenne tiltak etter pbl når disse betinger vesentlig dispensasjon fra plan eller krav til å utarbeide plan, når dette kan føre til presedens for andre saker. Tilsvarende gjelder dette når dispensasjonen er nødvendig på grunn av tiltakets størrelse eller spesielle utforming. Byrådet som kollegium fatter selv avgjørelser etter skiltforskriften 26 nr. 1 annet ledd når det gjelder: Myndighet til å fastsette lavere fartsgrense enn det som følger av vegtrafikklovens 6 andre ledd i saker som ikke omfattes av rammevedtak. Myndighet til å fastsette lavere fartsgrense enn det som følger av veitrafikklovens 6 andre ledd. Myndighet som er delegert Byrådet som kollegium etter skiltforskriften 32 nr. 2: Myndighet til varsling og sikring av alle arbeider og tilstelninger på eller nær kommunal veg. Øvrige fullmakter innenfor fagområdet kan videredelegeres. Byrådet videredelegerer følgende myndighet til byråden for byutvikling: etter vedtak å fordele områdemidler for miljø (ligger til byråden selv) Lov om vern mot forurensning og avfall av kapittel 4 med forskrifter. ( Særlige regler om avløpsanlegg) Lov om eiendomsregistrering av ( Matrikkelloven) Lov om eierseksjoner av (seksjonering av bygninger) Vegloven av med tilhørende forskrifter (nedlegging av vei, opprettelse av avkjørsler med videre) 12

13 Vegtrafikkloven av (skiltforskriften) Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver av med tilhørende forskrifter. Lov om planlegging og byggesaksbehandling av med forskrifter, unntatt: o Kommunalteknisk norm for vegutførelse o Ekspropriasjon 16-2 første ledd, 16-5, 16-6 o Saksavgjørelser etter ekspropriasjonsvedtak, herunder knyttet til forhåndstiltredelse og utsatt iverksetting o Refusjon , 18-9 o Overtakelse av veg, vann og avløp 18-1 femte og sjette ledd Lov om straff av femte ledd - myndighet til å kreve offentlig påtale i saker som angår verdier eller interesser som Vann og avløp fører tilsyn med. Følgende myndighet delegeres fra fagbyråd til enhetsleder for: Vann- og avløp Myndighet og oppgaver som er tillagt byråden etter følgende bestemmelser i Lov om planlegging og byggesaksbehandling av , videredelegeres til enhetsleder for Vann og avløp: 27-1 Kreve tilknytning til offentlig vannledning 27-2 Kreve tilknytning til offentlig avløpsledning 27-3 Tillate tilknytning til private vann- og avløpsanlegg Enhetsleder for Vann- og avløp videredelegeres myndighet etter følgende særlover og forskrifter: Kapittel 4 i Lov om vern mot forurensning og avfall av med forskrifter. Dette unntatt forskrift om begrensning av forurensning (FOR ) kapittel 13. Straffeloven av femte ledd, myndighet til å kreve offentlig påtale i saker som angår verdier eller interesser som Vann og avløp fører tilsyn med Byutvikling Myndighet og oppgaver som er tillagt byråden etter Lov om planlegging og byggesaksbehandling av med forskrifter, og som ikke er lagt under Eiendom eller Vann- og avløp, videredelegeres til enhetsleder for Byutvikling. Enhetsleder for Byutvikling videredelegeres myndighet etter følgende særlover og forskrifter: Lov om eiendomsregistrering av Lov om eierseksjoner av

14 Vegloven av med tilhørende forskrifter Forskrift om begrensning av forurensning (FOR ) kapittel 13 Skiltforskriften (FOR ) 26 nr. 1 andre ledd Brann- og redning Myndighet og oppgaver som er tillagt byrådet etter Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver av med tilhørende forskrifter, videredelegeres til Brann- og redningssjefen. Bydrift Myndighet og oppgaver som er tillagt Byrådet etter skiltforkriften 32 nr. 2, vedrørende varsling og sikring av arbeider på eller nær kommunal veg, videredelegeres til enhetsleder for Bydrift. Videre gis enhetsleder for Bydrift fullmakt til å inngå avtaler om leasing av kjøretøy. 14

15 BYRÅDSAVDELING FOR NÆRING, KULTUR OG IDRETT Kommunestyret behandler overordnete og prinsipielle saker på fagområdet. Byrådet som kollegium har følgende myndighet og oppgaver: Byrådet som kollegium fatter selv avgjørelser etter forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (FOR ) når det gjelder: 6 søknad etter særlig behov Avgjørelser etter alkoholloven når det gjelder: Myndighet til å gi bevilling for skjenking, jfr. alkohollovens kap.4 Inndragning av salgs og skjenkebevilling, jfr. 1-8 Øvrige fullmakter innenfor fagområdet kan videredelegeres. Byrådet videredelegerer følgende myndighet til byråden for næring, kultur og idrett: Avgjørelser etter forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (FOR ) når det gjelder: o 5 søknad om tillatelse til bruk av snøscooter o 5a tillatelse til bruk av motorkjøretøy ved transport i utmarksnæring (ligger til byråden selv) Myndighet til etter vedtak å fordele tilskudd og stipend etter etablerte ordninger på området, herunder: o Kommunalt næringsfond, inntil kr o Tilskuddsordninger innen kunstformidling o Tilskuddsordninger innen feltet diverse kulturaktiviteter o Tilskuddsordninger innen kulturminnevern og lokalhistorie o Tilskudd til flerkulturelle tiltak o Tilskuddsordninger innen idrett (ligger til byråden selv) Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av Dette unntatt 5 i loven. Øvrige bestemmelse i Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (FOR ). Lov om vern mot forurensning og avfall av (bl.a. avfallshåndtering og lokal luftkvalitet). Dette unntatt kapittel 4 (ligger under Vann- og avløp). Lov om forpaktning av (forpaktning av eiendommer avtaler skal leveres til kommunen, fastsettelse av forpaktningsavgift) Lov om friluftslivet av (tiltak for å lette ferdsel i utmark, regulering av ferdsel m.v.) 15

16 Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom av (søknad om konsesjon vern om landbrukets produksjonsarealer) Lov om laksefisk og innlandsfisk av Lov om odelsretten og åsetesretten av (bo- og driveplikt/konsesjon, matrikkel m.v.) Lov om skogbruk av (vedtak om skogbrukstiltak, skogfond mv.) Lov om jakt og fangst av vilt av (jegeravgift, viltfond mv.) Lov om jord av (blant annet planarbeid jfr. 6) Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av (musikkog kulturskoletilbud) Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven) av 13.juni 1997 (serveringsbevillinger til restauranter mv.) Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. av , unntatt: Myndighet til å gi bevilling for skjenking, jfr. alkohollovens kap.4 Inndragning av salgs og skjenkebevilling, jfr. 1-8 Følgende myndighet delegeres fra fagbyråd til enhetsleder for: Plan- og næring Myndighet og oppgaver som er tillagt byråden etter følgende lover med tilhørende forskrifter, videredelegeres til enhetsleder for Plan- og næring: Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av Dette unntatt 5 i loven. Øvrige bestemmelser unntatt 5, 5a og 6 i Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (FOR ). Lov om vern mot forurensning og avfall av Dette unntatt kapittel 4. Lov om forpaktning av Lov om friluftslivet av Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom av Lov om laksefisk og innlandsfisk av Lov om odelsretten og åsetesretten av Lov om skogbruk av Lov om jakt og fangst av vilt av Lov om jord av

17 Kulturskolen Myndighet og oppgaver som er tillagt byråden etter Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av videredelegeres til rektor/enhetsleder for Kulturskolen. Servicetorget Myndighet og oppgaver som er tillagt byråden etter følgende bestemmelser i Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. av , videredelegeres til enhetsleder for Servicetorget.: 1-6 tredje ledd: Skjenkebevilling for enkelt bestemt anledning 4-2 fjerde ledd: Utvidelse av skjenkelokalet for enkelt anledning 4-4 tredje ledd: Utvidelse av skjenketiden for enkelt anledning 4-5: Ambulerende skjenkebevilling 1-7c tredje ledd: Kunnskapsprøve Myndighet og oppgaver etter serveringsloven videredelegeres til enhetsleder for Servicetorget. BYRÅDSAVDELING FOR UTDANNING Kommunestyret behandler overordnete og prinsipielle saker på fagområdet. Byrådet som kollegium har følgende myndighet og oppgaver : Etter lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) av 17. juli 1998 Avvik fra loven i forbindelse med tidsavgrensede forsøk, jfr. oppl. 1-4 Fravik fra lærerplan, jfr. oppl. 2-3 fjerde ledd Sentralisering av tegnspråkopplæring, jfr. 2-6 andre ledd Sentralisering av opplæring på samisk, jfr. oppl. 6-2 tredje ledd Hvilke områder som skal sokne til hvilke skoler, jfr. oppl. 8-1 første ledd Utvidet krav om politiattest, jfr. oppl andre ledd Vedtekter om skolefritidsordning, jfr. oppl tredje ledd Øvrige fullmakter innenfor fagområdet kan videredelegeres. Byrådet videredelegerer følgende myndighet til byråden for utdanning: myndighet etter Lov om barneverntjenester av med tilhørende forskrifter. myndighet etter Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere av med tilhørende forskrifter (vedtak om introduksjon og norskopplæring til nyankomne innvandrere) 17

18 myndighet etter Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) av med tilhørende forskrifter (alle enkeltvedtak overfor elever blant annet psykososialt miljø, spesialundervisning, bytting av skole etc.) myndighet etter Lov om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) av med tilhørende forskrifter (drift av voksenopplæringa) myndighet etter Lov om barnehager av med tilhørende forskrifter (vedtak om tildeling av barnehageplass, godkjenning av barnehager mv.) Lov om straff av femte ledd - myndighet til å kreve offentlig påtale i saker med skade på kommunal eiendom hvor det er en kjent gjerningsperson, begrenset til skolebygg eller installasjoner som ligger innenfor ansvarsområdet til enhetsleder for skolene. Myndighet til å fatte vedtak om: o tildeling av stillinger til støttefunksjoner i private barnehager o fordeling av tilskudd til tiltak for minoritetsspråklige i barnehage o driftstilskudd til private barnehager o friplass i SFO Følgende myndighet delegeres fra fagbyråd til enhetsleder for: Barneverntjenesten Myndighet som er delegert Byrådet etter lov om barneverntjenester av med tilhørende forskrifter, videredelegeres til enhetsleder for barneverntjenesten. Leder for barneverntjenestens administrasjon jfr. Bvl. 2-1 tredje ledd, tilligger stillingen som resultatsenhetsleder for barneverntjenesten. Flyktningetjenesten Myndighet og oppgaver som er tillagt byrådet etter Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere av unntatt kapittel 4, med tilhørende forskrifter, videredelegeres til enhetsleder for Flyktningetjenesten. Voksenopplæringa Myndighet og oppgaver som er tillagt Byrådet etter følgende lover med tilhørende forskrifter, videredelegeres til rektor/enhetsleder for Voksenopplæringen: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) av kapittel 4A Lov om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) av Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere av 4. juli 2003 (introduksjonsloven) kapittel 4 18

19 Enhetsledere for grunnskole Myndighet og oppgaver etter Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) av , videredelegeres til rektorene/enhetslederne i grunnskolen, unntatt følgende: Kapittel 4A (ligger til voksenopplæringa) 2-12 (private grunnskoler), 5-6 (PPT), 5-7 (spesialpedagogisk hjelp for barn under skolepliktig alder), 7-6 (skyss for barn under opplæringspliktig alder med rett til spes.ped.hjelp), 9-1 (krav til skolens administrasjon), 9-5 (krav til skoleanlegg), 10-3 (personell ved leirskoler), 10-8 (kompetanseutvikling), 13-1 (plikt for kommunen til å sørge for grunnskoleopplæring og spes.ped.hjelp), 13-6 (musikk- og kulturskoletilbud), (ansvarsomfang for private skoler) og 14-2 (statlig råd og rettledning) Myndighet til å kreve offentlig påtale i saker med skade på kommunal eiendom videredelegeres også til enhetsleder for skolene, jfr. Straffeloven 79 femte ledd. Delegasjonen begrenses til skolebygg eller installasjoner som ligger innenfor ansvarsområdet til enhetsleder for skole hvor det er kjent gjerningsperson. PPT Myndighet og oppgaver som er tillagt Byrådet etter opplæringsloven 5-6 videredelegeres til enhetsleder for PPT. 19

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr:

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: TROMSØ KOMMUNE Dok.id.: Byrådets fullmakter Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 19.10.11 Kjell-Robert Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 0136/11 Enoksen Hult, Nina Wihuri Revidert:

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT DELEGERINGSREGLEMENT DESEMBER 2011 kst st vedtak 15/12 2011 GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet 1. All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av

Detaljer

Delegasjonsreglement

Delegasjonsreglement V. Delegasjon med hjemmel i særlov Lov av 22. mai 1902 nr 10 Alminnelig borgerlig straffelov (Straffeloven) Rådmann Lov om kommuner av 25.september 1992 13 Utvidet myndighet i haste - saker Lov av 13.

Detaljer

1.7 Særdelegering etter skattebetalingsbestemmelsene:

1.7 Særdelegering etter skattebetalingsbestemmelsene: Vedtak i kommunestyret, den 6. mars 2014 Alvdal kommunestyre vedtar følgende delegering til rådmannen med virkning fra 07.03.14. Pkt. 4.4 Barnevern og 4.5 Plan, byggesak og geodata skal delegeres videre

Detaljer

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement.

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement. Delegeringsreglement for Levanger kommune 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

DELEGASJON TIL RÅDMANNEN

DELEGASJON TIL RÅDMANNEN DELEGASJON TIL RÅDMANNEN 1. DELEGASJON ETTER KOMMUNELOVENS 23 nr. 4 1.1 Delegasjon til rådmannen er gitt med hjemmel i kommunelovens 23 nr. 4. Den aktuelle bestemmelsen lyder: "Kommunalt og fylkeskommunalt

Detaljer

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Berg ~ kommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Delegasjonsreglement for Tromsø kommune

Delegasjonsreglement for Tromsø kommune Delegasjonsreglement for Tromsø kommune 0 Innhold 1. KOMMUNELOVENS BESTEMMELSER OM DELEGERING:... 2 1.1 Kommunestyret:... 2 1.2 Formannskapet:... 2 1.3: Ordfører:... 2 1.3 Faste utvalg:... 2 1.4 Kommunestyrekomiteer:...

Detaljer

Delegasjonsreglement for Karmøy kommune. Vedtatt av kommunestyret 14.06.2012 Med endring vedtatt 16.09.2014, saksnr. 57/14

Delegasjonsreglement for Karmøy kommune. Vedtatt av kommunestyret 14.06.2012 Med endring vedtatt 16.09.2014, saksnr. 57/14 Delegasjonsreglement for Karmøy kommune Vedtatt av kommunestyret 14.06.2012 Med endring vedtatt 16.09.2014, saksnr. 57/14 Delegasjonsreglement for Karmøy kommune Vedtatt av kommunestyret 14.06.2012, endret

Detaljer

REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET

REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET Lier kommune REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET Vedtatt av kommunestyret 31.01.1995, sak 10. Justert etter kommunestyrets vedtak 05.09.1995, sak 73, 03.10.1995, sak 78, 02. 09.1997, sak 67,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1) Innledning... 2. 2) Generelt... 2. 3) Fellesregler for kommunalsjefene, stabssjefene og avdelingslederne...

Innholdsfortegnelse. 1) Innledning... 2. 2) Generelt... 2. 3) Fellesregler for kommunalsjefene, stabssjefene og avdelingslederne... Innholdsfortegnelse 1) Innledning... 2 2) Generelt... 2 3) Fellesregler for kommunalsjefene, stabssjefene og avdelingslederne... 5 4) Intern delegering i økonomi- og personalsaker... 5 4.1) Økonomisaker...

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE

DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE 1 33 DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 25.04.2013, sak 17/13 KVALSUND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 25.04.2013, sak 17/13 Innhold 2 1 RETNINGSLINJER FOR UTØVING AV DELEGERT

Detaljer

Asker kommune - delegeringsreglement

Asker kommune - delegeringsreglement Asker kommune - delegeringsreglement Del II Delegering av myndighet etter særlover, herunder plan- og Vedtatt av Asker kommunestyre 20. november 2012 sak 12/103 Endret av kommunestyret 5.3.2013 sak 13/18

Detaljer

LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT

LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret i sak 077/12 den 04.09.12 Innhold 1 Innledning...3 2 Folkevalgte organers ansvar og myndighet...3 2.1 Kommunestyret...3 2.2 Delegering til formannskapet...4

Detaljer

DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk)

DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk) DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk) Alkoholloven - 2. juni 1989 nr. 2 1.1 Formannskapet delegeres myndighet til å tildele permanente bevillinger samt å fatte vedtak om permanent

Detaljer

REGLEMENT HOVEDUTVALGENE. Oppvekst- og kulturutvalget (OKU) Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget (MLU) Helse- og omsorgsutvalget (HOU)

REGLEMENT HOVEDUTVALGENE. Oppvekst- og kulturutvalget (OKU) Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget (MLU) Helse- og omsorgsutvalget (HOU) Deanu gielda- Tana kommune REGLEMENT HOVEDUTVALGENE Oppvekst- og kulturutvalget (OKU) Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget (MLU) Helse- og omsorgsutvalget (HOU) Revidert av kommunestyret 23.09.2010. Innledning

Detaljer

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommuneloven 8 nr 3. Gjeldende fra og med 1.

Detaljer

Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til:

Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til: Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til: Ei føremålstenleg og effektiv arbeidsdeling mellom politiske organ og administrasjonen Fjerne saker

Detaljer

Nesodden kommune. Videredelegering fra rådmannen. Mai 2010

Nesodden kommune. Videredelegering fra rådmannen. Mai 2010 Nesodden kommune Videredelegering fra rådmannen Mai 2010 VIDEREDELEGERING ETTER SÆRLOVGIVNINGEN Rådmannen videredelegerer sin tildelte myndighet etter særlovgivningen som følger (nummereringen refererer

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER

DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER KR 14.3/12 Oslo DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER Fastsatt av Oslo bispedømmeråd i møte 10. - 11.10 1997, sak 80/97, endret i møte 19.03.1998, sak 15/98, endret

Detaljer

Nesodden kommune DELEGERINGSREGLEMENT. Mai 2010. GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet

Nesodden kommune DELEGERINGSREGLEMENT. Mai 2010. GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet Nesodden kommune DELEGERINGSREGLEMENT Mai 2010 GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet 1. All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av overordnet organ

Detaljer

Asker kommune - delegeringsreglement

Asker kommune - delegeringsreglement Asker kommune - delegeringsreglement DEL I Generelle prinsipper for fordeling av fullmakter og delegering av myndighet Vedtatt av Asker kommunestyre 20. november 2012 sak 12/103 S12/108286-L255400/12 1.0

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT

DELEGASJONSREGLEMENT Sak: 02/01079 Arkiv: 044 LARDAL KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT Kapittel 1, 2 og 3 er vedtatt av kommunestyret 10.09.2002 i KS-sak 055/02 Rettelse vedtatt av kommunestyre 08.10.02 i KS-sak 061/03 Kapittel

Detaljer

POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR SEL KOMMUNE

POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR SEL KOMMUNE Sel kommune POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR SEL KOMMUNE 2007/148-0 Revidert politisk delegeringsreglement 2014. Sel kommunestyre 24.3.2014 1 1. DELEGERING HVA OG HVORFOR, RETNINGSLINJER M.M.... 4 1.1

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 21. juni 2012

DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 21. juni 2012 DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 21. juni 2012 I. RETNINGSLINJER FOR UTØVING AV DELEGERT MYNDIGHET... 2 1. Videredelegering... 2 2. Tilbakekalling av delegeringsfullmakter... 2 3. Omgjøring

Detaljer

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.2014 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNLEDNING 3 DELEGASJON

Detaljer

Delegeringsreglement for HEMNES KOMMUNE

Delegeringsreglement for HEMNES KOMMUNE Delegeringsreglement for HEMNES KOMMUNE Vedtatt av Hemnes kommunestyre 30.08.12 Sak 56/12 Hemnes Kommune Rådmannen Delegeringsreglement for Hemnes kommune 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Dette dokumentet er

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11 TROMSØ KOMMUNE Dok.id.: Reglement for byrådet Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11 2011 Enoksen Hult, Nina

Detaljer

Delegeringsreglement. for Rana kommune

Delegeringsreglement. for Rana kommune Delegeringsreglement for Rana kommune Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Retningslinjer i kommuneloven for delegering av myndighet... 4 1.3. Saker av prinsipiell betydning... 5 1.4. Delegering

Detaljer

Gebyrregulativ Teknisk Drift

Gebyrregulativ Teknisk Drift 1 Gebyrregulativ Teknisk Drift Vann, avløp og septik 2015 Generelle bestemmelser side 2 Tilknytning side 4 Kommunalt vann og avløp side 5 Private avløpsanlegg side 6 Melhus er en mangfoldig kommune der

Detaljer

Delegasjonsreglement for Overhalla kommune

Delegasjonsreglement for Overhalla kommune Delegasjonsreglement for Overhalla kommune Vedtatt av kommunestyret 05.09.2011 Innholdsfortegnelse: I. GENERELT...3 II. KOMMUNESTYRETS MYNDIGHETSOMRÅDE...3 III. FORMANNSKAPETS MYNDIGHETSOMRÅDE...3 a. Delegasjon

Detaljer

VERDAL KOMMUNE. Administrativt delegasjonsreglement

VERDAL KOMMUNE. Administrativt delegasjonsreglement VERDAL KOMMUNE Administrativt delegasjonsreglement Generell del I det administrative delegasjonsreglementet delegeres systematisk den myndighet kommunestyret har gitt rådmannen videre i organisasjonen.

Detaljer

15.10.2015. Fastlegeordningen. Parallellsesjon KS, Oslo og næringsdrivende Modul I 1. 9.oktober 2015. Regulering av fastlegeordningen (FLO)

15.10.2015. Fastlegeordningen. Parallellsesjon KS, Oslo og næringsdrivende Modul I 1. 9.oktober 2015. Regulering av fastlegeordningen (FLO) Parallellsesjon KS, Oslo og næringsdrivende Modul I 1. 9.oktober 2015 2. Seksjonssjef /advokat Avdeling for Jus og Arbeidsliv Fastlegeordningen Regulering av fastlegeordningen (FLO) Lov Forskrift fastlegeforskriften

Detaljer

Vedtekter kommunale skolefritidsordninger

Vedtekter kommunale skolefritidsordninger Vedtekter kommunale skolefritidsordninger Vedtatt av Stange kommunestyre 17.06.98. Endringer vedtatt av Hovedutvalg for Oppvekst- og opplæring 08.12.99 Endringer godkjent av Formannskapet 25.06.03. Endringer

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGERINGSREGLEMENT

ADMINISTRATIVT DELEGERINGSREGLEMENT Nordre Land kommune ADMINISTRATIVT DELEGERINGSREGLEMENT mellom RÅDMANNEN OG ENHETSLEDER 1 av 14 Innholdsfortegnelse A. FORUTSETNINGER FOR OG UTØVELSE AV DELEGASJON... 3 B. FELLE S D E LE G E R IN G SREGLE

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd 17/14 11.09.2014 Formannskapet 41/14 16.09.2014 Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd 17/14 11.09.2014 Formannskapet 41/14 16.09.2014 Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 2014/2549-1 Saksbehandler: Tone Østvang Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd 17/14 11.09.2014 Formannskapet 41/14 16.09.2014 Kommunestyret Økonomisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt i Tysfjord Kommunestyre 11.01.2010 Gjeldende fra 01.02.2010 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE. 1. EIER Skolefritidsordningene

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00040-3 Rapporterte feil på veilys - Infratek Feil eller mangler ved kommunale veier 2013 Terje Michaelsen Vei, idrett, park og friluft dato: 15.10.2013 Sakarkiv 16.10.2013,

Detaljer

Forskrift om åpen brenning i Nøtterøy kommune.

Forskrift om åpen brenning i Nøtterøy kommune. Forskrift om åpen brenning i Nøtterøy kommune. Forskrift om åpen brenning i Nøtterøy kommune. Fastsatt av Nøtterøy kommune 27.05 2015 i medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT. Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT. Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02. GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.2014 Innhold Innhold 2 LOVER 4 INNLEDNING 4 SAKER AV PRINSIPIELL BETYDNING:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/11 11/119 REDUKSJON AV RENOVASJONSGEBYR GRUNNET AVSTAND TIL VEG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/11 11/119 REDUKSJON AV RENOVASJONSGEBYR GRUNNET AVSTAND TIL VEG Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus : 08.03.2011 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

NKF Fagkonferanse: plan- og byggesak

NKF Fagkonferanse: plan- og byggesak NKF Fagkonferanse: plan- og byggesak 3. november 2014 Seksjon D Delesaker - plan- og bygningsloven - jordloven - mindre reguleringsendringer Sissel Haug (Rådgiver / Fagansvarlig delesak) Asker kommune

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 3104/16 Arkivsaksnr.: 16/654-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 3104/16 Arkivsaksnr.: 16/654-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 3104/16 Arkivsaksnr.: 16/654-1 Saksbehandler: Jane Holoen ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSREGLEMENT 2016-2020, SAMT ENDRING AV REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET - GAUSDAL KOMMUNE.

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I NARVIK KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I NARVIK KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I NARVIK KOMMUNE Vedtatt av Narvik Bystyre i møte 21.11.2013 1 OMFANG Vedtektene gjelder for alle barnehagene som Narvik kommune eier. 2 RAMMER FOR DRIFTEN 2.1 Barnehagene

Detaljer

RÅDMANNENS VIDEREDELEGERING

RÅDMANNENS VIDEREDELEGERING RÅDMANNENS VIDEREDELEGERING DELEGERING FRA RÅDMANNEN TIL STAB, KOMMUNALLEDERE OG AVDELINGSLEDERE VAR, BYGNINGSDRIFT OG NÆRING OG KULTUR Side 1 INNLEDNING Kommunestyret vedtok i K- sak 30/98 delegeringsreglement

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2008-2010

ASA 4313 for perioden 2008-2010 ASA 4313 for perioden 2008-2010 Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av privat fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten, jf kommunehelsetjenesteloven

Detaljer

Delegasjonsreglement for Spydeberg kommune

Delegasjonsreglement for Spydeberg kommune Delegasjonsreglement for Spydeberg kommune Vedtatt av kommunestyret 30.4.2013 [Skriv inn tekst] Side 0 1. Om delegasjonsreglementet... 2 2. Generelle regler for delegasjon... 2 2.1 Hjemmel for delegering

Detaljer

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 Vedtatt i Tromsø kommunestyre 31. mars 2004 BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 Retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger og kontrolltiltak

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I BARDU KOMMUNE

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I BARDU KOMMUNE REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I BARDU KOMMUNE Delegering av myndighet fra kommunestyret til faste utvalg og rådmannen Vedtatt i kommunestyret 30.april sak 12/14 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Vedtekter og reglement

Vedtekter og reglement Vedtekter og reglement VEDTEKTER FOR STJØRDAL KOMMUNES BARNEHAGER 1Eierforhold Stjørdal kommune er eier for de kommunale barnehagene, og står ansvarlige for driften. 2.Formål Barnehagene skal drives i

Detaljer

SKJERVØY KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT

SKJERVØY KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT SKJERVØY KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT Vedtatt i kommunestyret 15.06.11, sak 25/11 1 GENERELT OM KOMMUNELOVENS BESTEMMELSER OM DELEGERING 6 1.1 KOMMUNESTYRET... 6 1.2 FORMANNSKAPET... 6 1.3 ORDFØRER...

Detaljer

Administrerende direktørs fullmakter

Administrerende direktørs fullmakter Side 1 av 7 s fullmakter I henhold til helseforetakslovens 37 har daglig leder fullmakter innenfor rammene for daglig ledelse og skal for øvrig følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Fullmaktsmatrisen

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE Generelt Det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe bolig, men kommunen kan i noen tilfeller tilby kommunal utleiebolig til vanskeligstilte

Detaljer

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjer for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjene er utarbeidet i henhold til introduksjonsloven, forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere og opplæringsloven

Detaljer

Saksframlegg. Ny avtale mellom Søgne og Songdalen kommuner om felles interkommunal ordning for grunnleggende norskopplæring for nyankomne innvandrere

Saksframlegg. Ny avtale mellom Søgne og Songdalen kommuner om felles interkommunal ordning for grunnleggende norskopplæring for nyankomne innvandrere Søgne kommune Arkiv: 026 Saksmappe: 2009/1391-25800/2013 Saksbehandler: Gustav Skretting Dato: 13.08.2013 Saksframlegg Ny avtale mellom Søgne og Songdalen kommuner om felles interkommunal ordning for grunnleggende

Detaljer

1 Lokal forskrift for skolefritidsordingen i Rana kommune. FORSKRIFTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING (SFO)

1 Lokal forskrift for skolefritidsordingen i Rana kommune. FORSKRIFTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) 1 FORSKRIFTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) SKOLESJEFEN I RANA 2013 2 Lokal forskrift for skolefritidsordningene i Rana kommune. Hjemmel: Fastsatt av vedtak fattet i kommunestyret i Rana kommune 12.12.

Detaljer

Vedlegg 5: BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE

Vedlegg 5: BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Bergen kommunes økonomihåndbok Side 1 av 5 Vedlegg 5: BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Budsjettfullmaktene for kommunale foretak ble sist endret den 27.01.11 i Byrådssak 1025-11.

Detaljer

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 RANDABERG KOMMUNE GYLDIGE FRA 1.4.2012 OG VEDTATT I KOMMUNESTYRET 16.02.2012 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE

BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Bergen kommunes økonomihåndbok Side 1 av 6 BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Justeringer: Innledningen: oppdatert sitering fra "konsernbudsjettfullmaktene" Nytt punkt II 2. e.:

Detaljer

Delegasjonsreglement Øvre Eiker kommune

Delegasjonsreglement Øvre Eiker kommune ØVRE EIKER KOMMUNE Delegasjonsreglement Delegasjonsreglementet er vedtatt i Kommunestyret i møte den 20 02.2013, Ksak 13/13 Hjemmel: Kommuneloven av 25.09.92 nr. 107 Ved vedtakelse av dette delegasjonsreglementet

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

VEDLEGG TIL FULLMAKTSDOKUMENT FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF - FULLMAKTSMATRISE

VEDLEGG TIL FULLMAKTSDOKUMENT FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF - FULLMAKTSMATRISE VEDLEGG TIL FULLMAKTSDOKUMENT FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF - FULLMAKTSMATRISE Fullmakt Signatur Fullmaktens innhold Avgrensning Fullmaktshaver Prinsipp delegering OVERORDNEDE FULLMAKTER Alene I fellesskap Styrets

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT RØDØY KOMMUNE

DELEGERINGSREGLEMENT RØDØY KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT RØDØY KOMMUNE VEDTATT, SAK 023/2016 KOMMUNESTYRET 26. APRIL 2016 DELEGERINGSREGLEMENT FOR RØDØY KOMMUNE 1. INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN Dokumentet tar opp delegering av myndighet fra kommunestyret

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE Gjeldende fra 01.08.2015 1. Eierforhold og forvaltning Barnehagene eies av : Annette T. Magnussen Hasselbakken 9 b Bente Karine Dale Ulvestien 6 b 3189 Horten

Detaljer

Byrådssak /12. Godkjenning av protokoll fra BR 2 møte i byrådet 29.11.2012 SARK-00-201200090-185

Byrådssak /12. Godkjenning av protokoll fra BR 2 møte i byrådet 29.11.2012 SARK-00-201200090-185 Byrådssak /12 Godkjenning av protokoll fra BR 2 møte i byrådet 29.11.2012 AKSO SARK-00-201200090-185 Hva saken gjelder: Hva saken gjelder: Godkjenning av protokoll fra møte i byrådet 29.11.2012. Protokollen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gerd Elin Larsen Arkiv: G27 Arkivsaksnr.: 08/215

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gerd Elin Larsen Arkiv: G27 Arkivsaksnr.: 08/215 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gerd Elin Larsen Arkiv: G27 Arkivsaksnr.: 08/215 DRIFTSTILSKUDDENE I ETS - MIDLERTIDIG REVIDERING AV ANTALL DRIFTSTILSKUDD Rådmannens innstilling: 1. Det vises til kommunestyrevedtak

Detaljer

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE FORSKRIFT OM GEBYR I SAKER SOM BEHANDLES ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, LOV 2008-06 NR 71, FASTSATT MED HJEMMEL I 33 1 ALMINNELIGE BEST. Kap. A Punkt A1 - A4 BYGGESAKER Kap. B

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg. Utvalg: Møtested: Ordførers møterom, Rådhuset Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg. Utvalg: Møtested: Ordførers møterom, Rådhuset Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Ordførers møterom, Rådhuset Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 70710 eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE

DELEGASJONSREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 10.12.2007, K-sak 09/07 og k-sak 062/09. 06.08.09 Delegasjonsreglement Grimstad kommune 1 DEL A GENERELLE REGLER FOR DELEGERING AV MYNDIGHET

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 13/2613-7 031 HK/TEKN/DLO 06.11.2013

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 13/2613-7 031 HK/TEKN/DLO 06.11.2013 Martin Georg Hanssen Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 13/2613-7 031 HK/TEKN/DLO 06.11.2013 Innledningsvis henvises til kommunestyrets behandling av Delegeringsreglement, K.sak 9/13, 29.jan.

Detaljer

Den 21. april 2010 holdt byrådet - saker avgjort av byrådet - møte i byrådsleders møterom.

Den 21. april 2010 holdt byrådet - saker avgjort av byrådet - møte i byrådsleders møterom. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling Protokoll Byrådet - saker avgjort av byrådet Den 21. april 2010 holdt byrådet - saker avgjort av byrådet - møte i byrådsleders møterom. Til stede: Forfall: Fra administrasjonen:

Detaljer

HJELMELAND KOMMUNE INSTRUKS FOR RÅDMANNEN DELEGERINGSREGLEMENT

HJELMELAND KOMMUNE INSTRUKS FOR RÅDMANNEN DELEGERINGSREGLEMENT HJELMELAND KOMMUNE INSTRUKS FOR RÅDMANNEN DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt i kommunestyret 21.09.2011, sak 057/11 INSTRUKS FOR RÅDMANNEN 1: Rådmannen er, i medhald av Kommunelova 23 nr.1, den øvste leiar for

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE. Gitt i medhold av lov om barnehager av 17. juni 2005 nr. 64 med forskrifter. Vedtatt av kommunestyret 22. juni 2006, gjeldende fra 15.august 2006. Endringer

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RENNESØY KOMMUNES DELEGASJONSREGLEMENT... 3 KAPITTEL I... 3 a) Formål:... 3 b) Generelle bestemmelser:... 3 c) Delegasjon i budsjettsaker:... 3 d) Andre felles bestemmelser:...

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Enighet mellom XX kommune og Nordlandssykehuset helseforetak om partenes ansvar for

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE

DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE Reglementet inneholder alminnelige bestemmelser om delegering, kommunestyrets saksområde og delegering fra kommunestyret til politiske faste utvalg og komiteer,

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT Innherred samkommune ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT Mellom ADMINISTRASJONSSJEF OG ENHETSLEDER Samkommunestyre Ordfører Kontrollutvalg Administrasjonssjef (rådmannsfunksjon) Barn og familie Dokumentsenter

Detaljer

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR IVELAND KOMMUNE

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR IVELAND KOMMUNE GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR IVELAND KOMMUNE Innhold INNLEDNING... 3 Politisk utvalgsstruktur... 3 Saker av prinsipiell betydning... 4 Framgangsmåten ved avgjørelse av om en sak er prinsipiell:...

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR SYKEHUSET INNLANDET HF

STYREINSTRUKS FOR SYKEHUSET INNLANDET HF STYREINSTRUKS FOR SYKEHUSET INNLANDET HF Vedtatt av styret i Sykehuset Innlandet HF den 28. februar 2011 1. FORMÅL MED INSTRUKSEN... 3 2. VIRKSOMHETENS FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE... 3 3. STYRETS OPPGAVER

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.11.2006 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johnny Stenersen AP Nestleder

Detaljer

1 Lokal forskrift for skolefritidsordingen i Rana kommune. FORSKRIFTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING (SFO)

1 Lokal forskrift for skolefritidsordingen i Rana kommune. FORSKRIFTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) 1 FORSKRIFTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) SKOLESJEFEN I RANA 2015 2 Lokal forskrift for skolefritidsordningene i Rana kommune. Hjemmel: Fastsatt av vedtak fattet i kommunestyret i Rana kommune 12.desember

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE Vedtektene er fastsatt med hjemmel i 13-7 i lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) av 17. juli 1998 nr. 61. Vedtatt

Detaljer

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Vurdering Oppfølging/tiltak Rett og plikt til opplæring Innholdet i opplæringen

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020

Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020 Tvedestrand kommune Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020 1. Innledning I henhold til alkoholloven plikter alle kommuner å utarbeide en handlingsplan. Dette dokumentet

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SIRDAL KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SIRDAL KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SIRDAL KOMMUNE 2012 2016 1 Pkt. 1 Formål Alkoholpolitiske retningslinjer for Sirdal kommune bygger på alkohollovens målformulering i 1-1: 1-1. Lovens formål. Reguleringen

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Rissa kommune 2013-2016

Alkoholpolitiske retningslinjer for Rissa kommune 2013-2016 Alkoholpolitiske retningslinjer for Rissa kommune 2013-2016 Alle innbyggere i Rissa kommune skal få tilbud tilpasset egne forutsetninger og behov. Kommuneplanen 2007 2019 MÅL for kommunens rusmiddelpolitiske

Detaljer

Mulige oppgaver for samkommunen

Mulige oppgaver for samkommunen SG-møte 16.06.03, sak 12/03. Innspill fra ECON v/jørund Nilsen Mulige oppgaver for samkommunen Med utgangspunkt i forsøkssøknaden fra de tre kommunene og møtet i Finland 10-12. juni 2003, konkretiseres

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16.

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16. Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 01.07.12 30.06.16. 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser... Feil! Bokmerke er ikke definert. Kap. 2 Salgs- og skjenkebevillinger...

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Rygge kommune. Vedtatt i Kommunestyret 20. april 2016.

Alkoholpolitisk handlingsplan for Rygge kommune. Vedtatt i Kommunestyret 20. april 2016. Alkoholpolitisk handlingsplan for Rygge kommune Vedtatt i Kommunestyret 20. april 2016. 1 Innhold Kommunens kontroll og bevillingspolitikk... 3 Generelt om salgs- og skjenkebevillinger... 3 Definisjon

Detaljer

Delegeringsreglement for Røros kommune. Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16

Delegeringsreglement for Røros kommune. Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16 Delegeringsreglement for Røros kommune Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Overordnet reglement for delegering av myndighet... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Hjemmel...

Detaljer

Dato: 21.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/402 Kristin Opsahl 944.4. Kultur- og nærmiljøkomiteen 05.06.2013

Dato: 21.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/402 Kristin Opsahl 944.4. Kultur- og nærmiljøkomiteen 05.06.2013 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 21.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/402 Kristin Opsahl 944.4 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 05.06.2013 Søknad om ny serverings-

Detaljer

SFO-vedtekter Våler kommune

SFO-vedtekter Våler kommune SFO-vedtekter Våler kommune Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra VÅLER KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 SFO-vedtekter Våler kommune... 3 1 Målsetting...

Detaljer

Fullmakter for byråd for finans, eiendom og eierskap Vedtatt av byrådet i møte 26. februar 2015 i sak 1067-15. Gjeldende fra 1.

Fullmakter for byråd for finans, eiendom og eierskap Vedtatt av byrådet i møte 26. februar 2015 i sak 1067-15. Gjeldende fra 1. Fullmakter for byråd for finans, eiendom og eierskap Vedtatt av byrådet i møte 26. februar 2015 i sak 1067-15. Gjeldende fra 1. mars 2015 Saksnr: 201331992-65 Saksbehandler: BNO Delarkiv: ESARK-0352 Ansvarsområder

Detaljer

VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA

VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA 1 FORMÅL 1.1 Virkeområde Vedtekten gjelder for skolefritidsordningen (SFO) ved Harstad Montessoriskole SA (HMSA). 1.2 Definisjon

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2013

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2013 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. mars 2013 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Reviderte vedtekter gjøres gjeldende fra 1. mars 2013 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer