Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr:"

Transkript

1 TROMSØ KOMMUNE Dok.id.: Reglement for videredelegering Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 10. november Kjell-Rober Pedersen, Mari Byrådet sak 0042/ Enoksen Hult, Nina Wihuri Revidert Revidert Revidert Byrådet sak 0078/12 Byrådet sak 0098/12 Byrådet sak 229/14 Samtlige enhetsledere delegeres myndighet i henhold til instruks for personaladministrative fullmakter, og anvisningsfullmakt på sitt tjenesterammenivå. BYRÅDSLEDER Byrådet videredelegerer følgende myndighet til byrådsleder: Myndighet til å tilstå erstatningsoppgjør og forlike rettstvister utenfor rettergang med inntil kroner i personalsaker. Myndighet til å delta i generalforsamling BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG Myndighet som tilligger byrådet som kollegium: Lov om vern mot smittsomme sykdommer av 5.august 1994 når det gjelder: 4-1 første ledd, bokstav a-d om møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon og isolering. 4-1 fjerde ledd om skading av eiendom. 4-6 første ledd om forholdsregler ved gravferd og transport av lik. 3-1 og 3-8 jfr. 7-1 femte ledd om bruk og skade av eiendom ved særskilte tiltak. Avgjørelser vedrørende avtalehjemler med privatpraktiserende fysioterapeuter når det gjelder: Byrådet skal godkjenne revisjon av rammeavtalen mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) jfr. ASA 4313 pkt Øvrige fullmakter innenfor fagområdet kan videredelegeres. Byrådet videredelegerer følgende myndighet til byråden for helse og omsorg: Myndighet til å fordele midler gjennom vedtak etter tilskuddsordningen for frivillig arbeid myndighet til å tildele og administrere avtalehjemler i henhold til rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening (ASA 4310). 1

2 myndighet til å opprette, inngå og administrere avtalehjemler med privatpraktiserende fysioterapeuter i henhold til rammeavtale mellom KS og NFF om drift av privat fysioterapivirksomhet (ASA 4313). myndighet etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av nr.30 med tilhørende forskrifter myndighet etter Lov om pasient- og brukerrettigheter av nr.63 med tilhørende forskrifter myndighet etter Lov om folkehelsearbeid av med tilhørende forskrifter myndighet etter etter Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen av med tilhørende forskrifter. Innebærer vedtak om økonomisk bistand til vanskeligstilte samt midlertidig bolig. myndighet etter Lov om vern mot tobakksskader av med tilhørende forskrifter. Tilsynsfunksjon ved kommuneoverlege og miljørettet helsevern. myndighet etter forskrift om strålevern (FOR ) 42. Tilsynsfunksjon ved kommuneoverlege og miljørettet helsevern. myndighet etter Lov om vern mot smittsomme sykdommer av vedtak om fordeling av kompetansemidler fra FM. Fordeling av kompetansemidler i forbindelse med rekruttering og videreutdanning. myndighet til å fordele midler gjennom vedtak etter tilskuddsordningen for frivillig arbeid. myndighet til å framleie boliger. myndighet til å framforhandle og godkjenne leiebetingelser, samt å signere husleiekontrakter. myndighet til å tildele alt av kommunale utleieboliger, herunder boliger til tjenestemottakere innenfor Flyktningtjenesten, sosialtjenesten og Rus- og psykiatritjenesten. Det skal være et rådgivende administrativt utvalg i slike tildelingssaker. myndighet til å vedta sletting, nedskriving, prioritetsvikelser og pantefrafall på tinglyste obligasjoner. 2

3 myndighet til å ta ut forliksklage for å skaffe tvangsgrunnlag for fravikelse av fast eiendom ved leieforhold etter husleieloven, samt myndighet til å opptre som prosessfullmektig under sakens behandling i forliksrådet. myndighet til å opptre som prosessfullmektig i tvangsfravikelses-/utkastelsessaker for namsmyndighetene i 1. instans. Dette gjelder likevel ikke i saker der det er tvist mellom partene om grunnlaget for fravikelsesbegjæringen. Myndighet til å opptre som prosessfullmektig omfatter bla. myndighet til å begjære utkastelse/fravikelse, trekke en fremsatt begjæring, samt møte under utkastelsesforretningen. myndighet til å avgjøre om rettsavgjørelser truffet av forliksrådet eller namsmyndigheten i tilfelle som nevnt overfor skal bringes inn for høyere rettsinstans. Dersom bruk av rettsmidler besluttes, oversendes saken til kommuneadvokaten for videre behandling som prosessfullmektig. Tilsvarende gjelder dersom den private part angriper forliksradets eller namsmyndighetenes avgjørelse med rettsmidler. myndighet til å som prosessfullmektig frafalle krav på saksomkostninger når beløpet ikke overstiger kr ,-. myndighet til å beregne og tildele kommunal bostøtte, samt å harmonisere kommunens regler til endringer som gjøres i Husbankens regelverk for statlig bostøtte. myndighet til å tildele startlån og bolig-/utbedringstilskudd, samt å harmonisere kommunens regler til endringer som gjøres i Husbankens regelverk låne- og tilskuddsordningene. myndighet til å opptre som kommunens representant i alle spørsmål som angår partnerskapsavtalen med Husbanken. myndighet til å ivareta partsinteressene mot borettslagene. myndighet til å foreta årlige husleiereguleringer ihht konsumprisindeks for løpende husleiekontrakter i hht husleieloven 4-2. Følgende myndighet delegeres fra fagbyråd til enhetsleder for: Allmennlegetjenesten Byråden videredelegerer sin myndighet til å tildele fastlegehjemler i henhold til rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening ( ASA 4310) til enhetsleder for Allmennlegetjenesten. Enhetsleder for Allmennlegetjenesten gis fullmakt til å: Administrere avtalehjemler jfr. ASA 4310 pkt. 5: o Søke om nye avtalehjemler når det er nødvendig for å oppfylle kommunens forpliktelser overfor befolkningen jfr. ASA 4310 pkt

4 o Avgjøre lokaliseringen av nyopprettet hjemmel jfr. ASA 4310 pkt. 5.2 o Kunngjøre ny eller ledig fastlegehjemmel jfr. ASA 4310 pkt. 5.4 o Tildele avtalehjemmel jfr. ASA 4310 pkt. 5.5 o Godkjenne frist for oppstart av praksis jfr. ASA 4310 pkt. 5.6 o Godkjenne flytting av praksis jfr. ASA 4310 pkt. 5.7 Organisere fastlegeordningen jfr. ASA 4310 pkt 6 Opprette samarbeidsutvalg jf. ASA 4310 pkt Informere legene og befolkningen jfr. ASA 4310 pkt. 7 Utbetale basisgodtgjørelse, herunder eventuelt utjamningstilskudd jfr. ASA 4310 pkt. 8 Inngå avtale om at kommunen stiller med kontor, utstyr, hjelpepersonell mv. jfr. ASA 4310 pkt. 8.2 Kreve at legen avgir grunnlagsdata som er nødvendig for kommunens planlegging og administrasjon av helsetjenesten jfr. ASA 4310 pkt. 9.1 Inngå avtale med lege om mottak og veiledning av turnuslege jfr. ASA 4310 pkt Inngå avtale med legekontoret om dekning av dokumenterte økte driftsutgifter i praksisen knyttet til turnuslegen jfr. ASA 4310 pkt Pålegge lege deltidsstilling innen allmennmedisinsk offentlig legearbeid jfr. ASA 4310 pkt. 12 Oppsigelse av individuelle avtaler om fastlegepraksis jfr. ASA 4310 pkt. 15 Fullmakt til å forhandle i tvister om forståelsen av individuell avtale og oppsigelse etter pkt. 15 jfr. ASA 4310 pkt Rehabiliteringstjenesten Byråden videredelegerer sin myndighet til å opprette og inngå avtalehjemler med privatpraktiserende fysioterapeuter i henhold til rammeavtale mellom KS og NFF om drift av privat fysioterapivirksomhet (ASA 4313) til enhetsleder for Rehabiliteringstjenesten. Enhetsleder for rehabiliteringstjenesten gis fullmakt til å: Opprette hel- og deltidshjemler i samsvar med godkjent plan for fysioterapivirksomheten jfr. ASA 4313 pkt. 1.3 og pkt. 13 Fordele behandlingsoppgaver mot prioriterte grupper jfr. ASA 4313 pkt. 4 Opprette samarbeidsorgan jfr. ASA 4313 pkt. 5 4

5 Kunngjøre, tildele og inngå ny individuell driftsavtale i ledige driftshjemler jfr. ASA 4313 pkt. 6 Godkjenne tidspunkt for overtakelse av fysioterapivirksomhet jfr. ASA 4313 pkt. 7.2 Godkjenne avtale om overdragelse i form av nedtrapping grunnet alder eller uførhet jfr. ASA 4313 pkt. 9 Godkjenne lokalisering og flytting av avtalehjemler jfr. ASA 4313 pkt 11 Innløsning av avtalehjemmel ved ledighet jfr. ASA 4313 pkt. 12 Sørge for at driftstilskudd blir utbetalt i.h.t inngått individuell driftsavtale jfr. ASA 4313 pkt 13 Godkjenne fravær i praksis utover 7(8) uker jfr. ASA 4313 pkt. 15 Godkjenne vikar ved fravær fra praksis jfr. ASA 4313 pkt. 16 Godkjenne midlertidig driftsavtale ved overføring av avtalehjemmel jfr. ASA 4313 pkt. 17 Godkjenne endringer i avtalehjemmelen etter ASA 4313 pkt. 18 Oppsigelse/heving av individuell avtale etter ASA 4313 pkt. 20 Godkjenne vikar ved evt. suspensjon av driftsavtalen jfr. ASA 4313 pkt. 21 Godkjenne revidert avtale etter ASA 4313 pkt. 22 Fullmakt til å forhandle i tvister om forståelsen av individuell avtale og oppsigelse etter pkt. 20 jfr. ASA 4313 pkt. 2. Rus- og psykiatritjenesten Myndighet og oppgaver som er tillagt byråden etter følgende lover og forskrifter, videredelegeres til enhetsleder for rus- og psykiatri: 2-1 i Lov om pasient- og brukerrettigheter av med tilhørende forskrifter. Dette gjelder kun vedtak vedørende rådgivning og oppfølging av rusmiddelmisbrukere i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-2 nr.4 og 5 og i Lov om pasient- og brukerrettigheter av med tilhørende forskrifter. 5

6 Dette gjelder kun vedtak vedørende innleggelse av rusmiddelmisbrukere i institusjon i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-2 nr.6, bokstav c. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 10. Forskrift til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (FOR ), kapittel 8 om vederlag for sosiale tjenester og for opphold i institusjon NAV Tromsø Myndighet og oppgaver som er tillagt byråden etter Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen av med tilhørende forskrifter, videredelegeres til enhetsleder for NAV Tromsø. Boligkontoret Myndighet og oppgaver tillagt byråden innenfor boligsosialt område, videredelegeres til enhetsleder for boligkontoret: Framleie av boliger med et årlig volum på 200 boenheter Framforhandle og godkjenne leiebetingelser, samt å signere husleiekontrakter Tildele alt av kommunale utleieboliger, herunder boliger til tjenestemottakere innenfor Flyktningtjenesten, sosialtjenesten og Rus- og psykiatritjenesten. Det skal være et rådgivende administrativt utvalg i slike tildelingssaker. Vedta sletting, nedskriving, prioritetsvikelser og pantefrafall på tinglyste obligasjoner. Opptre som prosessfullmektig i tvangsfravikelses-/utkastelsessaker for namsmyndighetene i 1. instans. Dette gjelder likevel ikke i saker der det er tvist mellom partene om grunnlaget for fravikelsesbegjæringen. Myndighet til å opptre som prosessfullmektig omfatter bla. myndighet til å begjære utkastelse/fravikelse, trekke en fremsatt begjæring, samt møte under utkastelsesforretningen. Som prosessfullmektig å frafalle krav på saksomkostninger når beløpet ikke overstiger kr ,-. Beregne og tildele kommunal bostøtte, samt å harmonisere kommunens regler til endringer som gjøres i Husbankens regelverk for statlig bostøtte. Tildele startlån og bolig-/utbedringstilskudd, samt å harmonisere kommunens regler til endringer som gjøres i Husbankens regelverk låne- og tilskuddsordningene. Foreta årlige husleiereguleringer ihht konsumprisindeks for løpende husleiekontrakter i hht husleieloven

7 Tildelingskontoret Myndighet og oppgaver som er tillagt byråden etter følgende lover og forskrifter, videredelegeres til enhetsleder for tildelingskontoret: 2-1 i Lov om pasient- og brukerrettigheter av med tilhørende forskrifter. Dette gjelder alle vedtak i henhold til oppgaver etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-1, 3-2, 3-3, 3-6 og 3-8. Forskrift til lov om sosiale tjenester (FOR ), kapittel 8 om vederlag for sosiale tjenester og for opphold i institusjon Kommuneoverlegen Myndighet som er delegert byråden etter følgende særlover og forskrifter, videredelegeres til kommuneoverlegen: Lov om folkehelsearbeid av med tilhørende forskrifter Lov om vern mot tobakksskader av med tilhørende forskrifter. Forskrift om strålevern (FOR ) 42 Smittevernoverlegen Myndighet som er delegert byråden etter Lov om vern mot smittsomme sykdommer av : 4-1 første ledd, bokstav a-d om møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon og isolering. 4-1 fjerde ledd om skading av eiendom. 4-6 første ledd om forholdsregler ved gravferd og transport av lik. 3-1 og 3-8 jfr. 7-1 femte ledd om bruk og skade av eiendom ved særskilte tiltak. Øvrig myndighet som er tillagt byrådet etter Lov om vern mot smittsomme sykdommer videredelegeres til smittevernoverlege Overordnet faglig ansvarlig - sosialtjenesteloven kapittel 4A Myndighet og oppgaver som er tillagt byråden etter kapittel 9 i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av nr.30, rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming, videredelegeres til særskilt utnevnt faglig rådgiver (p.t. Edel Pedersen). 7

8 BYRÅDSAVDELING FOR FINANS Kommunestyret behandler overordnete og prinsipielle saker på fagområdet finans. Myndighet som tilligger byrådet som kollegium: Inngå avtale om aktiv forvaltning Myndighet til å leie/låne ut grunneiendom og bygninger/anlegg i mer enn to år Byrådet videredelegerer følgende myndighet til byråden for finans: i henhold til rammer fastsatt i finansreglementet, myndighet til å (ligger til byråden selv): o inngå avtaler om tidsinnskudd i bank og forsikringsselskap o o o o o inngå avtaler om kjøp og salg av rentebærende verdipapirer inngå avtaler om kjøp og salg av andeler i rentebærende verdipapirfond inngå og undertegne låneavtaler. Denne fullmakten gjelder etablering av nye lån vedtatt av kommunestyret, samt konvertering av eldre gjeld inngå og undertegne rentesikringsavtaler undertegne tilbudsinnbydelser og låneprospekt ved opptak av lån Til å avhende grunneiendom og grunnrettigheter, herunder bygninger/anlegg, der markedsverdien ikke overstiger kr 5 mill (ligger til byråden selv) Til å leie/låne ut grunneiendom og bygninger/anlegg i inntil to år (ligger til byråden selv) Til å erverve grunneiendom og grunnrettigheter som er en følge av politisk vedtatte bygge- og anleggsprosjekter (ligger til byråden selv) Til å foreta grunn- eller rettighetserverv av mindre størrelse eller verdi (ligger til byråden selv) Lov om skattebetaling av Lov om planlegging og byggesaksbehandling av , 16-5, 16-6, 18-1, 18-8 og 18-9 samt saksavgjørelser etter ekspropriasjonsvedtak, herunder knyttet til forhåndstiltredelse og utsatt iverksetting. Til å leie inn lokaler til kommunens alminnelige drift med varighet på inntil ett år. 8

9 Til å kreve offentlig påtale i saker som angår verdier eller interesser som Eiendom fører tilsyn med, jfr. Straffeloven av femte ledd. Myndighet til å tilstå eller motta (godta) erstatningsoppgjør i og utenfor kontrakt, til å forlike rettstvister utenfor og i rettergang samt til å fatte beslutning om saksanlegg og bruk av rettsmidler (f.eks. anke) i innkrevingssaker. Myndighet til å innvilge fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 for private og ideelle barnehager. Myndighet etter Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester - FOR nr. 1349, kapittel 1 Myndighet og oppgaver vedrørende lønnsforhandlinger og særavtaleforhandlinger etter Hovedtariffavtalen og lønnspolitisk plan, samt myndighet til å iverksette personalomstilling. Myndighet til etter vedtak å fordele tilskudd innenfor tilskuddsordninger for lek og friluftsliv. Kommunalteknisk norm for vegutførelse. Ekspropriasjon plbl 16-2 første ledd ( ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan), 16-5 ( grunneiers rett til ekspropriasjon), 16-6 ( ekspropriasjon ved tomtearrondering). Saksavgjørelser etter ekspropriasjonsvedtak, herunder knyttet til forhåndstiltredelse og utsatt iverksetting. Refusjon og 18-9 (refusjon av utgifter til vei, vann og avløp). Overtakelse av veg, vann og avløp 18-1 femte og sjette ledd. Erverve grunneiendom og grunnrettigheter som er en følge av politisk vedtatte byggeog anleggsprosjekter. Foreta grunn- eller rettighetserverv av mindre størrelse eller verdi. Innleie av lokaler til kommunens alminnelige drift med varighet på inntil ett år. Følgende myndighet delegeres fra fagbyråd til enhetsleder for: Eiendom Myndighet og oppgaver som er tillagt byråden etter følgende bestemmelser i Lov om planlegging og byggesaksbehandling av , videredelegeres til enhetsleder for Eiendom: Kommunalteknisk norm for vegutførelse Ekspropriasjon 16-2 første ledd, 16-5,

10 Saksavgjørelser etter ekspropriasjonsvedtak, herunder knyttet til forhåndstiltredelse og utsatt iverksetting Refusjon , 18-9 Overtakelse av veg, vann og avløp 18-1 femte og sjette ledd Videre gis enhetsleder for Eiendom fullmakt til å: Foreta grunn- eller rettighetserverv av mindre størrelse eller verdi innleie av lokaler til kommunens alminnelige drift med varighet på inntil ett år kreve offentlig påtale i saker som angår verdier eller interesser som RE Eiendom fører tilsyn med, jfr. Straffeloven av femte ledd Kemneren Kemnerens oppgaver følger av skatteoppkreverinstruksen, jfr. Lov om skattebetaling av Byrådens myndighet til å kreve offentlig påtale etter straffeloven, videredelegeres til kemneren i saker på skattebetalingsområdet, jfr. Finansdepartementets instruks for anmeldelser til påtalemyndigheten av overtredelser på skattebetalingsområdet. Innfordring Byrådens myndighet til å innvilge fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 for private og ideelle barnehager, videredelegeres til enhetsleder for Innfordringskontoret. Byrådens myndighet til å tilstå eller motta (godta) erstatningsoppgjør i og utenfor kontrakt, til å forlike rettstvister utenfor og i rettergang samt til å fatte beslutning om saksanlegg og bruk av rettsmidler (f.eks. anke) videredelegeres til enhetsleder. Kommuneadvokaten kan fritas som prosessfullmektig: - i ordinære inkassosaker der gjelden er ubestridt, kan kommuneadvokaten fritas fra oppdraget som prosessfullmektig for namsfogden eller tingretten i første instans etter byrådets nærmere bestemmelse. - I saker vedrørende frivillig eller tvungen gjeldsordning etter gjeldsordningsloven kan kommuneadvokaten fritas for oppdraget som prosessfullmektig for namsfogden eller tingretten i første instans etter byrådets nærmere bestemmelse. - I tvangsfravikelsessaker/utkastelsessaker kan kommuneadvokaten fritas for oppdraget som prosessfullmektig for namsfogden eller tingretten i første instans etter byrådets nærmere bestemmelse. Dette gjelder ikke der det er tvist mellom partene om grunnlaget for fravikelsesbegjæringen. Økonomienheten Myndighet etter Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester - FOR nr. 1349, kapittel 1 langtidsopphold - videredelegeres enhetsleder for Økonomi. 10

11 Personalenheten Byrådets myndighet og oppgaver vedrørende lønnsforhandlinger og særavtaleforhandlinger etter Hovedtariffavtalen og lønnspolitisk plan, samt myndighet vedrørende personalomstilling, videredelegeres til enhetsleder for Personal. 11

12 BYRÅDSAVDELING FOR BYUTVIKLING Kommunestyret behandler overordnete og prinsipielle saker på fagområdet byutvikling. Byrådet som kollegium har følgende myndighet og oppgaver: Byrådet som kollegium fatter selv avgjørelser etter lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27.juni 2008 når det gjelder: Planprogram og andre forslag til program og føringer for planarbeid, jfr Byrådet treffer beslutning om høring og offentlig ettersyn av forslag til områderegulering, jf plan- og bygningsloven (plandelen) Byrådet treffer beslutning om å avslå søknad om mindre/små endringer av reguleringsplan, jf pbl Byrådet må godkjenne tiltak etter pbl når disse betinger vesentlig dispensasjon fra plan eller krav til å utarbeide plan, når dette kan føre til presedens for andre saker. Tilsvarende gjelder dette når dispensasjonen er nødvendig på grunn av tiltakets størrelse eller spesielle utforming. Byrådet som kollegium fatter selv avgjørelser etter skiltforskriften 26 nr. 1 annet ledd når det gjelder: Myndighet til å fastsette lavere fartsgrense enn det som følger av vegtrafikklovens 6 andre ledd i saker som ikke omfattes av rammevedtak. Myndighet til å fastsette lavere fartsgrense enn det som følger av veitrafikklovens 6 andre ledd. Myndighet som er delegert Byrådet som kollegium etter skiltforskriften 32 nr. 2: Myndighet til varsling og sikring av alle arbeider og tilstelninger på eller nær kommunal veg. Øvrige fullmakter innenfor fagområdet kan videredelegeres. Byrådet videredelegerer følgende myndighet til byråden for byutvikling: etter vedtak å fordele områdemidler for miljø (ligger til byråden selv) Lov om vern mot forurensning og avfall av kapittel 4 med forskrifter. ( Særlige regler om avløpsanlegg) Lov om eiendomsregistrering av ( Matrikkelloven) Lov om eierseksjoner av (seksjonering av bygninger) Vegloven av med tilhørende forskrifter (nedlegging av vei, opprettelse av avkjørsler med videre) 12

13 Vegtrafikkloven av (skiltforskriften) Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver av med tilhørende forskrifter. Lov om planlegging og byggesaksbehandling av med forskrifter, unntatt: o Kommunalteknisk norm for vegutførelse o Ekspropriasjon 16-2 første ledd, 16-5, 16-6 o Saksavgjørelser etter ekspropriasjonsvedtak, herunder knyttet til forhåndstiltredelse og utsatt iverksetting o Refusjon , 18-9 o Overtakelse av veg, vann og avløp 18-1 femte og sjette ledd Lov om straff av femte ledd - myndighet til å kreve offentlig påtale i saker som angår verdier eller interesser som Vann og avløp fører tilsyn med. Følgende myndighet delegeres fra fagbyråd til enhetsleder for: Vann- og avløp Myndighet og oppgaver som er tillagt byråden etter følgende bestemmelser i Lov om planlegging og byggesaksbehandling av , videredelegeres til enhetsleder for Vann og avløp: 27-1 Kreve tilknytning til offentlig vannledning 27-2 Kreve tilknytning til offentlig avløpsledning 27-3 Tillate tilknytning til private vann- og avløpsanlegg Enhetsleder for Vann- og avløp videredelegeres myndighet etter følgende særlover og forskrifter: Kapittel 4 i Lov om vern mot forurensning og avfall av med forskrifter. Dette unntatt forskrift om begrensning av forurensning (FOR ) kapittel 13. Straffeloven av femte ledd, myndighet til å kreve offentlig påtale i saker som angår verdier eller interesser som Vann og avløp fører tilsyn med Byutvikling Myndighet og oppgaver som er tillagt byråden etter Lov om planlegging og byggesaksbehandling av med forskrifter, og som ikke er lagt under Eiendom eller Vann- og avløp, videredelegeres til enhetsleder for Byutvikling. Enhetsleder for Byutvikling videredelegeres myndighet etter følgende særlover og forskrifter: Lov om eiendomsregistrering av Lov om eierseksjoner av

14 Vegloven av med tilhørende forskrifter Forskrift om begrensning av forurensning (FOR ) kapittel 13 Skiltforskriften (FOR ) 26 nr. 1 andre ledd Brann- og redning Myndighet og oppgaver som er tillagt byrådet etter Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver av med tilhørende forskrifter, videredelegeres til Brann- og redningssjefen. Bydrift Myndighet og oppgaver som er tillagt Byrådet etter skiltforkriften 32 nr. 2, vedrørende varsling og sikring av arbeider på eller nær kommunal veg, videredelegeres til enhetsleder for Bydrift. Videre gis enhetsleder for Bydrift fullmakt til å inngå avtaler om leasing av kjøretøy. 14

15 BYRÅDSAVDELING FOR NÆRING, KULTUR OG IDRETT Kommunestyret behandler overordnete og prinsipielle saker på fagområdet. Byrådet som kollegium har følgende myndighet og oppgaver: Byrådet som kollegium fatter selv avgjørelser etter forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (FOR ) når det gjelder: 6 søknad etter særlig behov Avgjørelser etter alkoholloven når det gjelder: Myndighet til å gi bevilling for skjenking, jfr. alkohollovens kap.4 Inndragning av salgs og skjenkebevilling, jfr. 1-8 Øvrige fullmakter innenfor fagområdet kan videredelegeres. Byrådet videredelegerer følgende myndighet til byråden for næring, kultur og idrett: Avgjørelser etter forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (FOR ) når det gjelder: o 5 søknad om tillatelse til bruk av snøscooter o 5a tillatelse til bruk av motorkjøretøy ved transport i utmarksnæring (ligger til byråden selv) Myndighet til etter vedtak å fordele tilskudd og stipend etter etablerte ordninger på området, herunder: o Kommunalt næringsfond, inntil kr o Tilskuddsordninger innen kunstformidling o Tilskuddsordninger innen feltet diverse kulturaktiviteter o Tilskuddsordninger innen kulturminnevern og lokalhistorie o Tilskudd til flerkulturelle tiltak o Tilskuddsordninger innen idrett (ligger til byråden selv) Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av Dette unntatt 5 i loven. Øvrige bestemmelse i Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (FOR ). Lov om vern mot forurensning og avfall av (bl.a. avfallshåndtering og lokal luftkvalitet). Dette unntatt kapittel 4 (ligger under Vann- og avløp). Lov om forpaktning av (forpaktning av eiendommer avtaler skal leveres til kommunen, fastsettelse av forpaktningsavgift) Lov om friluftslivet av (tiltak for å lette ferdsel i utmark, regulering av ferdsel m.v.) 15

16 Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom av (søknad om konsesjon vern om landbrukets produksjonsarealer) Lov om laksefisk og innlandsfisk av Lov om odelsretten og åsetesretten av (bo- og driveplikt/konsesjon, matrikkel m.v.) Lov om skogbruk av (vedtak om skogbrukstiltak, skogfond mv.) Lov om jakt og fangst av vilt av (jegeravgift, viltfond mv.) Lov om jord av (blant annet planarbeid jfr. 6) Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av (musikkog kulturskoletilbud) Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven) av 13.juni 1997 (serveringsbevillinger til restauranter mv.) Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. av , unntatt: Myndighet til å gi bevilling for skjenking, jfr. alkohollovens kap.4 Inndragning av salgs og skjenkebevilling, jfr. 1-8 Følgende myndighet delegeres fra fagbyråd til enhetsleder for: Plan- og næring Myndighet og oppgaver som er tillagt byråden etter følgende lover med tilhørende forskrifter, videredelegeres til enhetsleder for Plan- og næring: Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av Dette unntatt 5 i loven. Øvrige bestemmelser unntatt 5, 5a og 6 i Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (FOR ). Lov om vern mot forurensning og avfall av Dette unntatt kapittel 4. Lov om forpaktning av Lov om friluftslivet av Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom av Lov om laksefisk og innlandsfisk av Lov om odelsretten og åsetesretten av Lov om skogbruk av Lov om jakt og fangst av vilt av Lov om jord av

17 Kulturskolen Myndighet og oppgaver som er tillagt byråden etter Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av videredelegeres til rektor/enhetsleder for Kulturskolen. Servicetorget Myndighet og oppgaver som er tillagt byråden etter følgende bestemmelser i Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. av , videredelegeres til enhetsleder for Servicetorget.: 1-6 tredje ledd: Skjenkebevilling for enkelt bestemt anledning 4-2 fjerde ledd: Utvidelse av skjenkelokalet for enkelt anledning 4-4 tredje ledd: Utvidelse av skjenketiden for enkelt anledning 4-5: Ambulerende skjenkebevilling 1-7c tredje ledd: Kunnskapsprøve Myndighet og oppgaver etter serveringsloven videredelegeres til enhetsleder for Servicetorget. BYRÅDSAVDELING FOR UTDANNING Kommunestyret behandler overordnete og prinsipielle saker på fagområdet. Byrådet som kollegium har følgende myndighet og oppgaver : Etter lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) av 17. juli 1998 Avvik fra loven i forbindelse med tidsavgrensede forsøk, jfr. oppl. 1-4 Fravik fra lærerplan, jfr. oppl. 2-3 fjerde ledd Sentralisering av tegnspråkopplæring, jfr. 2-6 andre ledd Sentralisering av opplæring på samisk, jfr. oppl. 6-2 tredje ledd Hvilke områder som skal sokne til hvilke skoler, jfr. oppl. 8-1 første ledd Utvidet krav om politiattest, jfr. oppl andre ledd Vedtekter om skolefritidsordning, jfr. oppl tredje ledd Øvrige fullmakter innenfor fagområdet kan videredelegeres. Byrådet videredelegerer følgende myndighet til byråden for utdanning: myndighet etter Lov om barneverntjenester av med tilhørende forskrifter. myndighet etter Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere av med tilhørende forskrifter (vedtak om introduksjon og norskopplæring til nyankomne innvandrere) 17

18 myndighet etter Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) av med tilhørende forskrifter (alle enkeltvedtak overfor elever blant annet psykososialt miljø, spesialundervisning, bytting av skole etc.) myndighet etter Lov om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) av med tilhørende forskrifter (drift av voksenopplæringa) myndighet etter Lov om barnehager av med tilhørende forskrifter (vedtak om tildeling av barnehageplass, godkjenning av barnehager mv.) Lov om straff av femte ledd - myndighet til å kreve offentlig påtale i saker med skade på kommunal eiendom hvor det er en kjent gjerningsperson, begrenset til skolebygg eller installasjoner som ligger innenfor ansvarsområdet til enhetsleder for skolene. Myndighet til å fatte vedtak om: o tildeling av stillinger til støttefunksjoner i private barnehager o fordeling av tilskudd til tiltak for minoritetsspråklige i barnehage o driftstilskudd til private barnehager o friplass i SFO Følgende myndighet delegeres fra fagbyråd til enhetsleder for: Barneverntjenesten Myndighet som er delegert Byrådet etter lov om barneverntjenester av med tilhørende forskrifter, videredelegeres til enhetsleder for barneverntjenesten. Leder for barneverntjenestens administrasjon jfr. Bvl. 2-1 tredje ledd, tilligger stillingen som resultatsenhetsleder for barneverntjenesten. Flyktningetjenesten Myndighet og oppgaver som er tillagt byrådet etter Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere av unntatt kapittel 4, med tilhørende forskrifter, videredelegeres til enhetsleder for Flyktningetjenesten. Voksenopplæringa Myndighet og oppgaver som er tillagt Byrådet etter følgende lover med tilhørende forskrifter, videredelegeres til rektor/enhetsleder for Voksenopplæringen: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) av kapittel 4A Lov om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) av Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere av 4. juli 2003 (introduksjonsloven) kapittel 4 18

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT DELEGERINGSREGLEMENT for ULLENSAKER KOMMUNE Vedtatt av Ullensaker herredsstyre 29.06.99 i HST-sak 36/99 Sist endret 05.09.11 i HST-sak 76/11 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTDELEGERINGSBESTEMMELSER...5 2.1

Detaljer

POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGERINGSREGLEMENT

POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGERINGSREGLEMENT POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 07.06.07 sak 26/07 Rev. 25.10.2011 HERØY KOMMUNE - 2 - POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGASJONSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE... 5 Politisk

Detaljer

Reglementsamling. Verran kommune. Verran kommune. Revidert den 13.12.2012, Jf. kommunestyresak 119/12

Reglementsamling. Verran kommune. Verran kommune. Revidert den 13.12.2012, Jf. kommunestyresak 119/12 Reglementsamling Revidert den 13.12.2012, Jf. kommunestyresak 119/12 1 Innholdsfortegnelse POLITISK ORGANISASJONSKART... 2 1 DELEGASJONSREGLEMENT... 4 2 SAKER SOM SKAL BEHANDLES AV KOMMUNESTYRET... 5 3

Detaljer

- iverksette de vedtak som blir gjort i folkevalgte organer, - tilsette og utvikle kommunens tilsatte innenfor en fleksibel og effektiv organisasjon,

- iverksette de vedtak som blir gjort i folkevalgte organer, - tilsette og utvikle kommunens tilsatte innenfor en fleksibel og effektiv organisasjon, Delegasjonsreglement - Eksempel fra Røros kommune 15 Delegering til rådmann 15.1 Ansvars- og arbeidsområder Rådmann er øverste leder av den samlede kommunale administrasjon. Han/hun er ansvarlig for organisering,

Detaljer

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement,

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, Marnardal kommune Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, godtgjørelse til folkevalgte Vedtatt av Marnardal kommunestyre gjeldende

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2008-2010

ASA 4313 for perioden 2008-2010 ASA 4313 for perioden 2008-2010 Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av privat fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten, jf kommunehelsetjenesteloven

Detaljer

Reglement for delegering av oppgaver og myndighet fra kommunestyret

Reglement for delegering av oppgaver og myndighet fra kommunestyret Reglement for delegering av oppgaver og myndighet fra kommunestyret Vedtatt : Kommunestyret Sak 53/05 Dato: 28.09.05 Revidert Kommunestyret Sak 22/06 Dato: 26.04.06 Revidert Kommunestyret Sak 04/07 Dato:

Detaljer

ÅS KOMMUNES REGLEMENTER Vedtatt av kommunestyret 25.11.2009 i K-sak 63/09, med senere endringer. Sist oppdatert 28.06.2010.

ÅS KOMMUNES REGLEMENTER Vedtatt av kommunestyret 25.11.2009 i K-sak 63/09, med senere endringer. Sist oppdatert 28.06.2010. ÅS KOMMUNE ÅS KOMMUNES REGLEMENTER Vedtatt av kommunestyret 25.11.2009 i, med senere endringer. Sist oppdatert 28.06.2010. http://www.as.kommune.no/politisk-styring.125480.no.html Side 1 INNHOLD Side 1.

Detaljer

Delegasjonereglement. Kongsberg kommune

Delegasjonereglement. Kongsberg kommune Delegasjonereglement Kongsberg kommune Reglementet inneholder alminnelige bestemmelser om delegering, kommunestyrets saksområde og delegering fra kommunestyret til politiske utvalg. Delegering i budsjettsaker

Detaljer

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven.

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven. ASA 4313 for perioden 2013-2014 Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten jf. helse-

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Delegeringsreglement for Frogn kommune

Delegeringsreglement for Frogn kommune Delegeringsreglement for Frogn kommune Innhold: Vedtatt i Kommunestyret 16.11.1998 Endret i kommunestyrets møte den 16.12.2002 Endret i kommunestyrets møte den 15.6.2009 Endret i kommunestyrets møte den

Detaljer

Den norske legeforenings kommentarutgave. til

Den norske legeforenings kommentarutgave. til Den norske legeforenings kommentarutgave til Rammeavtale mellom Kommunenes Sentralforbund og Den norske legeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene (ASA 4310) For perioden 1.7.2011.

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer

RÅDMANNENS VIDEREDELEGERING

RÅDMANNENS VIDEREDELEGERING RÅDMANNENS VIDEREDELEGERING DELEGERING FRA RÅDMANNEN TIL STAB, KOMMUNALLEDERE OG AVDELINGSLEDERE VAR, BYGNINGSDRIFT OG NÆRING OG KULTUR Side 1 INNLEDNING Kommunestyret vedtok i K- sak 30/98 delegeringsreglement

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR BRANNVESENET SØR-ROGALAND ROGALAND BRANN OG REDNING IKS

SELSKAPSAVTALE FOR BRANNVESENET SØR-ROGALAND ROGALAND BRANN OG REDNING IKS 1 SELSKAPSAVTALE FOR BRANNVESENET SØR-ROGALAND ROGALAND BRANN OG REDNING IKS Vedtatt av kommune-/bystyrene november/desember 2003 Med justering vedtatt av kommune-/bystyrene august 2010 og juni 2014 KAPITTEL

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE. Rapport om Flyktningtjenesten i Tromsø kommune

TROMSØ KOMMUNE. Rapport om Flyktningtjenesten i Tromsø kommune TROMSØ KOMMUNE Rapport om Flyktningtjenesten i Tromsø kommune 29.05.2015 Innhold Bakgrunn for saken... 2 Revisjonsgruppens medlemmer og mandat... 2 Metodikk... 3 Flyktningtjenesten i Tromsø... 4 Flyktningtjenestens

Detaljer

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/ VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/ 1. INNLEDNING 3 RÅDMANNENS MERKNADER TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 3 GENERELT TIL BUDSJETTET 5 BUDSJETT/ØKONOMIPLAN SAMMENDRAG 5 INVESTERINGSTILTAK 9

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig. Høringsutkast pr. 3. oktober 2014

Forskrift om tildeling av kommunal bolig. Høringsutkast pr. 3. oktober 2014 Høringsutkast pr. 3. oktober 2014 Vedtatt av Rana kommunestyre: Trer i kraft: Innhold Kapittel 1. Innledende bestemmelser... 3 1. Formål... 3 2. Kommunale boliger... 3 3. Virkeområde... 3 Kapittel 2. Omsorgsboliger

Detaljer

(Riksarkivarens forskrift kapittel IV (erstatter kapittel IV og V i samme forskrift)

(Riksarkivarens forskrift kapittel IV (erstatter kapittel IV og V i samme forskrift) Utkast regelverk (Riksarkivarens forskrift kapittel IV (erstatter kapittel IV og V i samme forskrift) Kapittel IV Bevarings- og kassasjonsregler for fylkeskommunale og kommunale arkiv Første del. Generelle

Detaljer

Stokke kommune Årsrapport 2009 Årsregnskap 2009

Stokke kommune Årsrapport 2009 Årsregnskap 2009 Stokke kommune Årsrapport 2009 og Årsregnskap 2009 Stokke kommunestyre 14.06.2010 Stokke kommune 2 Årsrapport 2009 Innhold 1. Generelt 5 2. Toppledelse og stab 7 3. Grunnskolen 10 4. Familie og oppvekst

Detaljer

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 Gebyrer og betalingssatser er satt opp i slik rekkefølge: Barnehager Barnehager Grunnskoleopplæring Pleie og omsorg Vann, avløp og renovasjon Fysisk planlegging,

Detaljer

Veileder for næringsdrivende leger

Veileder for næringsdrivende leger Veileder for næringsdrivende leger 1 Den norske legeforening - april 2015 2 FORORD Legeforeningen mener næringsdrift i mange tilfeller er den beste måten å legge til rette for et godt og effektivt pasienttilbud

Detaljer

ASA 4313. Avtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av privat praksis for fysioterapeuter -' NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND

ASA 4313. Avtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av privat praksis for fysioterapeuter -' NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND ASA 4313 Avtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av privat praksis for fysioterapeuter ~i -' NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Kjære kollega Oslo, november 2006 Avtalen mellom KS og NFF om drift

Detaljer

Innholdsfortegnelse Politisk organisering:... 6 FOLKEVALGTES ROLLER, RETTIGHETER OG PLIKTER... 9 Innsynsrett... 9 Kontorplass på rådhuset... 11 Hjemme PC... 11 Opplæring... 11 Plikt til å delta på møter...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Rådhuset, Store Sal. 07.02.2007 kl. 19.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Rådhuset, Store Sal. 07.02.2007 kl. 19.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Rådhuset, Store Sal 07.02.2007 kl. 19.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2014

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2014 3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2014 Gebyrer og betalingssatser er satt opp i slik rekkefølge: Barnehager Barnehager Grunnskoleopplæring Pleie og omsorg Vann, avløp og renovasjon Fysisk planlegging,

Detaljer

LOV 1980-06-13 nr 35: Lov om fri rettshjelp.

LOV 1980-06-13 nr 35: Lov om fri rettshjelp. LOV 1980-06-13 nr 35: Lov om fri rettshjelp. Kap. I. Alminnelige bestemmelser. 1. Hvilken bistand kan gis som fri rettshjelp. 2. Hvem kan gi fri rettshjelp. Advokaters plikt til å orientere om ordningen.

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig

Forskrift om tildeling av kommunal bolig Vedtatt av Rana kommunestyre den 10. februar 2015, sak 3/2015 Trer i kraft: 1. april 2015 Innhold Kapittel 1. Innledende bestemmelser... 3 1. Formål... 3 2. Kommunale boliger... 3 3. Virkeområde... 3 Kapittel

Detaljer