Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr:"

Transkript

1 TROMSØ KOMMUNE Dok.id.: Reglement for videredelegering Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 10. november Kjell-Rober Pedersen, Mari Byrådet sak 0042/ Enoksen Hult, Nina Wihuri Revidert Revidert Revidert Byrådet sak 0078/12 Byrådet sak 0098/12 Byrådet sak 229/14 Samtlige enhetsledere delegeres myndighet i henhold til instruks for personaladministrative fullmakter, og anvisningsfullmakt på sitt tjenesterammenivå. BYRÅDSLEDER Byrådet videredelegerer følgende myndighet til byrådsleder: Myndighet til å tilstå erstatningsoppgjør og forlike rettstvister utenfor rettergang med inntil kroner i personalsaker. Myndighet til å delta i generalforsamling BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG Myndighet som tilligger byrådet som kollegium: Lov om vern mot smittsomme sykdommer av 5.august 1994 når det gjelder: 4-1 første ledd, bokstav a-d om møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon og isolering. 4-1 fjerde ledd om skading av eiendom. 4-6 første ledd om forholdsregler ved gravferd og transport av lik. 3-1 og 3-8 jfr. 7-1 femte ledd om bruk og skade av eiendom ved særskilte tiltak. Avgjørelser vedrørende avtalehjemler med privatpraktiserende fysioterapeuter når det gjelder: Byrådet skal godkjenne revisjon av rammeavtalen mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) jfr. ASA 4313 pkt Øvrige fullmakter innenfor fagområdet kan videredelegeres. Byrådet videredelegerer følgende myndighet til byråden for helse og omsorg: Myndighet til å fordele midler gjennom vedtak etter tilskuddsordningen for frivillig arbeid myndighet til å tildele og administrere avtalehjemler i henhold til rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening (ASA 4310). 1

2 myndighet til å opprette, inngå og administrere avtalehjemler med privatpraktiserende fysioterapeuter i henhold til rammeavtale mellom KS og NFF om drift av privat fysioterapivirksomhet (ASA 4313). myndighet etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av nr.30 med tilhørende forskrifter myndighet etter Lov om pasient- og brukerrettigheter av nr.63 med tilhørende forskrifter myndighet etter Lov om folkehelsearbeid av med tilhørende forskrifter myndighet etter etter Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen av med tilhørende forskrifter. Innebærer vedtak om økonomisk bistand til vanskeligstilte samt midlertidig bolig. myndighet etter Lov om vern mot tobakksskader av med tilhørende forskrifter. Tilsynsfunksjon ved kommuneoverlege og miljørettet helsevern. myndighet etter forskrift om strålevern (FOR ) 42. Tilsynsfunksjon ved kommuneoverlege og miljørettet helsevern. myndighet etter Lov om vern mot smittsomme sykdommer av vedtak om fordeling av kompetansemidler fra FM. Fordeling av kompetansemidler i forbindelse med rekruttering og videreutdanning. myndighet til å fordele midler gjennom vedtak etter tilskuddsordningen for frivillig arbeid. myndighet til å framleie boliger. myndighet til å framforhandle og godkjenne leiebetingelser, samt å signere husleiekontrakter. myndighet til å tildele alt av kommunale utleieboliger, herunder boliger til tjenestemottakere innenfor Flyktningtjenesten, sosialtjenesten og Rus- og psykiatritjenesten. Det skal være et rådgivende administrativt utvalg i slike tildelingssaker. myndighet til å vedta sletting, nedskriving, prioritetsvikelser og pantefrafall på tinglyste obligasjoner. 2

3 myndighet til å ta ut forliksklage for å skaffe tvangsgrunnlag for fravikelse av fast eiendom ved leieforhold etter husleieloven, samt myndighet til å opptre som prosessfullmektig under sakens behandling i forliksrådet. myndighet til å opptre som prosessfullmektig i tvangsfravikelses-/utkastelsessaker for namsmyndighetene i 1. instans. Dette gjelder likevel ikke i saker der det er tvist mellom partene om grunnlaget for fravikelsesbegjæringen. Myndighet til å opptre som prosessfullmektig omfatter bla. myndighet til å begjære utkastelse/fravikelse, trekke en fremsatt begjæring, samt møte under utkastelsesforretningen. myndighet til å avgjøre om rettsavgjørelser truffet av forliksrådet eller namsmyndigheten i tilfelle som nevnt overfor skal bringes inn for høyere rettsinstans. Dersom bruk av rettsmidler besluttes, oversendes saken til kommuneadvokaten for videre behandling som prosessfullmektig. Tilsvarende gjelder dersom den private part angriper forliksradets eller namsmyndighetenes avgjørelse med rettsmidler. myndighet til å som prosessfullmektig frafalle krav på saksomkostninger når beløpet ikke overstiger kr ,-. myndighet til å beregne og tildele kommunal bostøtte, samt å harmonisere kommunens regler til endringer som gjøres i Husbankens regelverk for statlig bostøtte. myndighet til å tildele startlån og bolig-/utbedringstilskudd, samt å harmonisere kommunens regler til endringer som gjøres i Husbankens regelverk låne- og tilskuddsordningene. myndighet til å opptre som kommunens representant i alle spørsmål som angår partnerskapsavtalen med Husbanken. myndighet til å ivareta partsinteressene mot borettslagene. myndighet til å foreta årlige husleiereguleringer ihht konsumprisindeks for løpende husleiekontrakter i hht husleieloven 4-2. Følgende myndighet delegeres fra fagbyråd til enhetsleder for: Allmennlegetjenesten Byråden videredelegerer sin myndighet til å tildele fastlegehjemler i henhold til rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening ( ASA 4310) til enhetsleder for Allmennlegetjenesten. Enhetsleder for Allmennlegetjenesten gis fullmakt til å: Administrere avtalehjemler jfr. ASA 4310 pkt. 5: o Søke om nye avtalehjemler når det er nødvendig for å oppfylle kommunens forpliktelser overfor befolkningen jfr. ASA 4310 pkt

4 o Avgjøre lokaliseringen av nyopprettet hjemmel jfr. ASA 4310 pkt. 5.2 o Kunngjøre ny eller ledig fastlegehjemmel jfr. ASA 4310 pkt. 5.4 o Tildele avtalehjemmel jfr. ASA 4310 pkt. 5.5 o Godkjenne frist for oppstart av praksis jfr. ASA 4310 pkt. 5.6 o Godkjenne flytting av praksis jfr. ASA 4310 pkt. 5.7 Organisere fastlegeordningen jfr. ASA 4310 pkt 6 Opprette samarbeidsutvalg jf. ASA 4310 pkt Informere legene og befolkningen jfr. ASA 4310 pkt. 7 Utbetale basisgodtgjørelse, herunder eventuelt utjamningstilskudd jfr. ASA 4310 pkt. 8 Inngå avtale om at kommunen stiller med kontor, utstyr, hjelpepersonell mv. jfr. ASA 4310 pkt. 8.2 Kreve at legen avgir grunnlagsdata som er nødvendig for kommunens planlegging og administrasjon av helsetjenesten jfr. ASA 4310 pkt. 9.1 Inngå avtale med lege om mottak og veiledning av turnuslege jfr. ASA 4310 pkt Inngå avtale med legekontoret om dekning av dokumenterte økte driftsutgifter i praksisen knyttet til turnuslegen jfr. ASA 4310 pkt Pålegge lege deltidsstilling innen allmennmedisinsk offentlig legearbeid jfr. ASA 4310 pkt. 12 Oppsigelse av individuelle avtaler om fastlegepraksis jfr. ASA 4310 pkt. 15 Fullmakt til å forhandle i tvister om forståelsen av individuell avtale og oppsigelse etter pkt. 15 jfr. ASA 4310 pkt Rehabiliteringstjenesten Byråden videredelegerer sin myndighet til å opprette og inngå avtalehjemler med privatpraktiserende fysioterapeuter i henhold til rammeavtale mellom KS og NFF om drift av privat fysioterapivirksomhet (ASA 4313) til enhetsleder for Rehabiliteringstjenesten. Enhetsleder for rehabiliteringstjenesten gis fullmakt til å: Opprette hel- og deltidshjemler i samsvar med godkjent plan for fysioterapivirksomheten jfr. ASA 4313 pkt. 1.3 og pkt. 13 Fordele behandlingsoppgaver mot prioriterte grupper jfr. ASA 4313 pkt. 4 Opprette samarbeidsorgan jfr. ASA 4313 pkt. 5 4

5 Kunngjøre, tildele og inngå ny individuell driftsavtale i ledige driftshjemler jfr. ASA 4313 pkt. 6 Godkjenne tidspunkt for overtakelse av fysioterapivirksomhet jfr. ASA 4313 pkt. 7.2 Godkjenne avtale om overdragelse i form av nedtrapping grunnet alder eller uførhet jfr. ASA 4313 pkt. 9 Godkjenne lokalisering og flytting av avtalehjemler jfr. ASA 4313 pkt 11 Innløsning av avtalehjemmel ved ledighet jfr. ASA 4313 pkt. 12 Sørge for at driftstilskudd blir utbetalt i.h.t inngått individuell driftsavtale jfr. ASA 4313 pkt 13 Godkjenne fravær i praksis utover 7(8) uker jfr. ASA 4313 pkt. 15 Godkjenne vikar ved fravær fra praksis jfr. ASA 4313 pkt. 16 Godkjenne midlertidig driftsavtale ved overføring av avtalehjemmel jfr. ASA 4313 pkt. 17 Godkjenne endringer i avtalehjemmelen etter ASA 4313 pkt. 18 Oppsigelse/heving av individuell avtale etter ASA 4313 pkt. 20 Godkjenne vikar ved evt. suspensjon av driftsavtalen jfr. ASA 4313 pkt. 21 Godkjenne revidert avtale etter ASA 4313 pkt. 22 Fullmakt til å forhandle i tvister om forståelsen av individuell avtale og oppsigelse etter pkt. 20 jfr. ASA 4313 pkt. 2. Rus- og psykiatritjenesten Myndighet og oppgaver som er tillagt byråden etter følgende lover og forskrifter, videredelegeres til enhetsleder for rus- og psykiatri: 2-1 i Lov om pasient- og brukerrettigheter av med tilhørende forskrifter. Dette gjelder kun vedtak vedørende rådgivning og oppfølging av rusmiddelmisbrukere i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-2 nr.4 og 5 og i Lov om pasient- og brukerrettigheter av med tilhørende forskrifter. 5

6 Dette gjelder kun vedtak vedørende innleggelse av rusmiddelmisbrukere i institusjon i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-2 nr.6, bokstav c. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 10. Forskrift til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (FOR ), kapittel 8 om vederlag for sosiale tjenester og for opphold i institusjon NAV Tromsø Myndighet og oppgaver som er tillagt byråden etter Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen av med tilhørende forskrifter, videredelegeres til enhetsleder for NAV Tromsø. Boligkontoret Myndighet og oppgaver tillagt byråden innenfor boligsosialt område, videredelegeres til enhetsleder for boligkontoret: Framleie av boliger med et årlig volum på 200 boenheter Framforhandle og godkjenne leiebetingelser, samt å signere husleiekontrakter Tildele alt av kommunale utleieboliger, herunder boliger til tjenestemottakere innenfor Flyktningtjenesten, sosialtjenesten og Rus- og psykiatritjenesten. Det skal være et rådgivende administrativt utvalg i slike tildelingssaker. Vedta sletting, nedskriving, prioritetsvikelser og pantefrafall på tinglyste obligasjoner. Opptre som prosessfullmektig i tvangsfravikelses-/utkastelsessaker for namsmyndighetene i 1. instans. Dette gjelder likevel ikke i saker der det er tvist mellom partene om grunnlaget for fravikelsesbegjæringen. Myndighet til å opptre som prosessfullmektig omfatter bla. myndighet til å begjære utkastelse/fravikelse, trekke en fremsatt begjæring, samt møte under utkastelsesforretningen. Som prosessfullmektig å frafalle krav på saksomkostninger når beløpet ikke overstiger kr ,-. Beregne og tildele kommunal bostøtte, samt å harmonisere kommunens regler til endringer som gjøres i Husbankens regelverk for statlig bostøtte. Tildele startlån og bolig-/utbedringstilskudd, samt å harmonisere kommunens regler til endringer som gjøres i Husbankens regelverk låne- og tilskuddsordningene. Foreta årlige husleiereguleringer ihht konsumprisindeks for løpende husleiekontrakter i hht husleieloven

7 Tildelingskontoret Myndighet og oppgaver som er tillagt byråden etter følgende lover og forskrifter, videredelegeres til enhetsleder for tildelingskontoret: 2-1 i Lov om pasient- og brukerrettigheter av med tilhørende forskrifter. Dette gjelder alle vedtak i henhold til oppgaver etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-1, 3-2, 3-3, 3-6 og 3-8. Forskrift til lov om sosiale tjenester (FOR ), kapittel 8 om vederlag for sosiale tjenester og for opphold i institusjon Kommuneoverlegen Myndighet som er delegert byråden etter følgende særlover og forskrifter, videredelegeres til kommuneoverlegen: Lov om folkehelsearbeid av med tilhørende forskrifter Lov om vern mot tobakksskader av med tilhørende forskrifter. Forskrift om strålevern (FOR ) 42 Smittevernoverlegen Myndighet som er delegert byråden etter Lov om vern mot smittsomme sykdommer av : 4-1 første ledd, bokstav a-d om møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon og isolering. 4-1 fjerde ledd om skading av eiendom. 4-6 første ledd om forholdsregler ved gravferd og transport av lik. 3-1 og 3-8 jfr. 7-1 femte ledd om bruk og skade av eiendom ved særskilte tiltak. Øvrig myndighet som er tillagt byrådet etter Lov om vern mot smittsomme sykdommer videredelegeres til smittevernoverlege Overordnet faglig ansvarlig - sosialtjenesteloven kapittel 4A Myndighet og oppgaver som er tillagt byråden etter kapittel 9 i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av nr.30, rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming, videredelegeres til særskilt utnevnt faglig rådgiver (p.t. Edel Pedersen). 7

8 BYRÅDSAVDELING FOR FINANS Kommunestyret behandler overordnete og prinsipielle saker på fagområdet finans. Myndighet som tilligger byrådet som kollegium: Inngå avtale om aktiv forvaltning Myndighet til å leie/låne ut grunneiendom og bygninger/anlegg i mer enn to år Byrådet videredelegerer følgende myndighet til byråden for finans: i henhold til rammer fastsatt i finansreglementet, myndighet til å (ligger til byråden selv): o inngå avtaler om tidsinnskudd i bank og forsikringsselskap o o o o o inngå avtaler om kjøp og salg av rentebærende verdipapirer inngå avtaler om kjøp og salg av andeler i rentebærende verdipapirfond inngå og undertegne låneavtaler. Denne fullmakten gjelder etablering av nye lån vedtatt av kommunestyret, samt konvertering av eldre gjeld inngå og undertegne rentesikringsavtaler undertegne tilbudsinnbydelser og låneprospekt ved opptak av lån Til å avhende grunneiendom og grunnrettigheter, herunder bygninger/anlegg, der markedsverdien ikke overstiger kr 5 mill (ligger til byråden selv) Til å leie/låne ut grunneiendom og bygninger/anlegg i inntil to år (ligger til byråden selv) Til å erverve grunneiendom og grunnrettigheter som er en følge av politisk vedtatte bygge- og anleggsprosjekter (ligger til byråden selv) Til å foreta grunn- eller rettighetserverv av mindre størrelse eller verdi (ligger til byråden selv) Lov om skattebetaling av Lov om planlegging og byggesaksbehandling av , 16-5, 16-6, 18-1, 18-8 og 18-9 samt saksavgjørelser etter ekspropriasjonsvedtak, herunder knyttet til forhåndstiltredelse og utsatt iverksetting. Til å leie inn lokaler til kommunens alminnelige drift med varighet på inntil ett år. 8

9 Til å kreve offentlig påtale i saker som angår verdier eller interesser som Eiendom fører tilsyn med, jfr. Straffeloven av femte ledd. Myndighet til å tilstå eller motta (godta) erstatningsoppgjør i og utenfor kontrakt, til å forlike rettstvister utenfor og i rettergang samt til å fatte beslutning om saksanlegg og bruk av rettsmidler (f.eks. anke) i innkrevingssaker. Myndighet til å innvilge fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 for private og ideelle barnehager. Myndighet etter Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester - FOR nr. 1349, kapittel 1 Myndighet og oppgaver vedrørende lønnsforhandlinger og særavtaleforhandlinger etter Hovedtariffavtalen og lønnspolitisk plan, samt myndighet til å iverksette personalomstilling. Myndighet til etter vedtak å fordele tilskudd innenfor tilskuddsordninger for lek og friluftsliv. Kommunalteknisk norm for vegutførelse. Ekspropriasjon plbl 16-2 første ledd ( ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan), 16-5 ( grunneiers rett til ekspropriasjon), 16-6 ( ekspropriasjon ved tomtearrondering). Saksavgjørelser etter ekspropriasjonsvedtak, herunder knyttet til forhåndstiltredelse og utsatt iverksetting. Refusjon og 18-9 (refusjon av utgifter til vei, vann og avløp). Overtakelse av veg, vann og avløp 18-1 femte og sjette ledd. Erverve grunneiendom og grunnrettigheter som er en følge av politisk vedtatte byggeog anleggsprosjekter. Foreta grunn- eller rettighetserverv av mindre størrelse eller verdi. Innleie av lokaler til kommunens alminnelige drift med varighet på inntil ett år. Følgende myndighet delegeres fra fagbyråd til enhetsleder for: Eiendom Myndighet og oppgaver som er tillagt byråden etter følgende bestemmelser i Lov om planlegging og byggesaksbehandling av , videredelegeres til enhetsleder for Eiendom: Kommunalteknisk norm for vegutførelse Ekspropriasjon 16-2 første ledd, 16-5,

10 Saksavgjørelser etter ekspropriasjonsvedtak, herunder knyttet til forhåndstiltredelse og utsatt iverksetting Refusjon , 18-9 Overtakelse av veg, vann og avløp 18-1 femte og sjette ledd Videre gis enhetsleder for Eiendom fullmakt til å: Foreta grunn- eller rettighetserverv av mindre størrelse eller verdi innleie av lokaler til kommunens alminnelige drift med varighet på inntil ett år kreve offentlig påtale i saker som angår verdier eller interesser som RE Eiendom fører tilsyn med, jfr. Straffeloven av femte ledd Kemneren Kemnerens oppgaver følger av skatteoppkreverinstruksen, jfr. Lov om skattebetaling av Byrådens myndighet til å kreve offentlig påtale etter straffeloven, videredelegeres til kemneren i saker på skattebetalingsområdet, jfr. Finansdepartementets instruks for anmeldelser til påtalemyndigheten av overtredelser på skattebetalingsområdet. Innfordring Byrådens myndighet til å innvilge fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 for private og ideelle barnehager, videredelegeres til enhetsleder for Innfordringskontoret. Byrådens myndighet til å tilstå eller motta (godta) erstatningsoppgjør i og utenfor kontrakt, til å forlike rettstvister utenfor og i rettergang samt til å fatte beslutning om saksanlegg og bruk av rettsmidler (f.eks. anke) videredelegeres til enhetsleder. Kommuneadvokaten kan fritas som prosessfullmektig: - i ordinære inkassosaker der gjelden er ubestridt, kan kommuneadvokaten fritas fra oppdraget som prosessfullmektig for namsfogden eller tingretten i første instans etter byrådets nærmere bestemmelse. - I saker vedrørende frivillig eller tvungen gjeldsordning etter gjeldsordningsloven kan kommuneadvokaten fritas for oppdraget som prosessfullmektig for namsfogden eller tingretten i første instans etter byrådets nærmere bestemmelse. - I tvangsfravikelsessaker/utkastelsessaker kan kommuneadvokaten fritas for oppdraget som prosessfullmektig for namsfogden eller tingretten i første instans etter byrådets nærmere bestemmelse. Dette gjelder ikke der det er tvist mellom partene om grunnlaget for fravikelsesbegjæringen. Økonomienheten Myndighet etter Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester - FOR nr. 1349, kapittel 1 langtidsopphold - videredelegeres enhetsleder for Økonomi. 10

11 Personalenheten Byrådets myndighet og oppgaver vedrørende lønnsforhandlinger og særavtaleforhandlinger etter Hovedtariffavtalen og lønnspolitisk plan, samt myndighet vedrørende personalomstilling, videredelegeres til enhetsleder for Personal. 11

12 BYRÅDSAVDELING FOR BYUTVIKLING Kommunestyret behandler overordnete og prinsipielle saker på fagområdet byutvikling. Byrådet som kollegium har følgende myndighet og oppgaver: Byrådet som kollegium fatter selv avgjørelser etter lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27.juni 2008 når det gjelder: Planprogram og andre forslag til program og føringer for planarbeid, jfr Byrådet treffer beslutning om høring og offentlig ettersyn av forslag til områderegulering, jf plan- og bygningsloven (plandelen) Byrådet treffer beslutning om å avslå søknad om mindre/små endringer av reguleringsplan, jf pbl Byrådet må godkjenne tiltak etter pbl når disse betinger vesentlig dispensasjon fra plan eller krav til å utarbeide plan, når dette kan føre til presedens for andre saker. Tilsvarende gjelder dette når dispensasjonen er nødvendig på grunn av tiltakets størrelse eller spesielle utforming. Byrådet som kollegium fatter selv avgjørelser etter skiltforskriften 26 nr. 1 annet ledd når det gjelder: Myndighet til å fastsette lavere fartsgrense enn det som følger av vegtrafikklovens 6 andre ledd i saker som ikke omfattes av rammevedtak. Myndighet til å fastsette lavere fartsgrense enn det som følger av veitrafikklovens 6 andre ledd. Myndighet som er delegert Byrådet som kollegium etter skiltforskriften 32 nr. 2: Myndighet til varsling og sikring av alle arbeider og tilstelninger på eller nær kommunal veg. Øvrige fullmakter innenfor fagområdet kan videredelegeres. Byrådet videredelegerer følgende myndighet til byråden for byutvikling: etter vedtak å fordele områdemidler for miljø (ligger til byråden selv) Lov om vern mot forurensning og avfall av kapittel 4 med forskrifter. ( Særlige regler om avløpsanlegg) Lov om eiendomsregistrering av ( Matrikkelloven) Lov om eierseksjoner av (seksjonering av bygninger) Vegloven av med tilhørende forskrifter (nedlegging av vei, opprettelse av avkjørsler med videre) 12

13 Vegtrafikkloven av (skiltforskriften) Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver av med tilhørende forskrifter. Lov om planlegging og byggesaksbehandling av med forskrifter, unntatt: o Kommunalteknisk norm for vegutførelse o Ekspropriasjon 16-2 første ledd, 16-5, 16-6 o Saksavgjørelser etter ekspropriasjonsvedtak, herunder knyttet til forhåndstiltredelse og utsatt iverksetting o Refusjon , 18-9 o Overtakelse av veg, vann og avløp 18-1 femte og sjette ledd Lov om straff av femte ledd - myndighet til å kreve offentlig påtale i saker som angår verdier eller interesser som Vann og avløp fører tilsyn med. Følgende myndighet delegeres fra fagbyråd til enhetsleder for: Vann- og avløp Myndighet og oppgaver som er tillagt byråden etter følgende bestemmelser i Lov om planlegging og byggesaksbehandling av , videredelegeres til enhetsleder for Vann og avløp: 27-1 Kreve tilknytning til offentlig vannledning 27-2 Kreve tilknytning til offentlig avløpsledning 27-3 Tillate tilknytning til private vann- og avløpsanlegg Enhetsleder for Vann- og avløp videredelegeres myndighet etter følgende særlover og forskrifter: Kapittel 4 i Lov om vern mot forurensning og avfall av med forskrifter. Dette unntatt forskrift om begrensning av forurensning (FOR ) kapittel 13. Straffeloven av femte ledd, myndighet til å kreve offentlig påtale i saker som angår verdier eller interesser som Vann og avløp fører tilsyn med Byutvikling Myndighet og oppgaver som er tillagt byråden etter Lov om planlegging og byggesaksbehandling av med forskrifter, og som ikke er lagt under Eiendom eller Vann- og avløp, videredelegeres til enhetsleder for Byutvikling. Enhetsleder for Byutvikling videredelegeres myndighet etter følgende særlover og forskrifter: Lov om eiendomsregistrering av Lov om eierseksjoner av

14 Vegloven av med tilhørende forskrifter Forskrift om begrensning av forurensning (FOR ) kapittel 13 Skiltforskriften (FOR ) 26 nr. 1 andre ledd Brann- og redning Myndighet og oppgaver som er tillagt byrådet etter Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver av med tilhørende forskrifter, videredelegeres til Brann- og redningssjefen. Bydrift Myndighet og oppgaver som er tillagt Byrådet etter skiltforkriften 32 nr. 2, vedrørende varsling og sikring av arbeider på eller nær kommunal veg, videredelegeres til enhetsleder for Bydrift. Videre gis enhetsleder for Bydrift fullmakt til å inngå avtaler om leasing av kjøretøy. 14

15 BYRÅDSAVDELING FOR NÆRING, KULTUR OG IDRETT Kommunestyret behandler overordnete og prinsipielle saker på fagområdet. Byrådet som kollegium har følgende myndighet og oppgaver: Byrådet som kollegium fatter selv avgjørelser etter forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (FOR ) når det gjelder: 6 søknad etter særlig behov Avgjørelser etter alkoholloven når det gjelder: Myndighet til å gi bevilling for skjenking, jfr. alkohollovens kap.4 Inndragning av salgs og skjenkebevilling, jfr. 1-8 Øvrige fullmakter innenfor fagområdet kan videredelegeres. Byrådet videredelegerer følgende myndighet til byråden for næring, kultur og idrett: Avgjørelser etter forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (FOR ) når det gjelder: o 5 søknad om tillatelse til bruk av snøscooter o 5a tillatelse til bruk av motorkjøretøy ved transport i utmarksnæring (ligger til byråden selv) Myndighet til etter vedtak å fordele tilskudd og stipend etter etablerte ordninger på området, herunder: o Kommunalt næringsfond, inntil kr o Tilskuddsordninger innen kunstformidling o Tilskuddsordninger innen feltet diverse kulturaktiviteter o Tilskuddsordninger innen kulturminnevern og lokalhistorie o Tilskudd til flerkulturelle tiltak o Tilskuddsordninger innen idrett (ligger til byråden selv) Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av Dette unntatt 5 i loven. Øvrige bestemmelse i Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (FOR ). Lov om vern mot forurensning og avfall av (bl.a. avfallshåndtering og lokal luftkvalitet). Dette unntatt kapittel 4 (ligger under Vann- og avløp). Lov om forpaktning av (forpaktning av eiendommer avtaler skal leveres til kommunen, fastsettelse av forpaktningsavgift) Lov om friluftslivet av (tiltak for å lette ferdsel i utmark, regulering av ferdsel m.v.) 15

16 Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom av (søknad om konsesjon vern om landbrukets produksjonsarealer) Lov om laksefisk og innlandsfisk av Lov om odelsretten og åsetesretten av (bo- og driveplikt/konsesjon, matrikkel m.v.) Lov om skogbruk av (vedtak om skogbrukstiltak, skogfond mv.) Lov om jakt og fangst av vilt av (jegeravgift, viltfond mv.) Lov om jord av (blant annet planarbeid jfr. 6) Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av (musikkog kulturskoletilbud) Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven) av 13.juni 1997 (serveringsbevillinger til restauranter mv.) Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. av , unntatt: Myndighet til å gi bevilling for skjenking, jfr. alkohollovens kap.4 Inndragning av salgs og skjenkebevilling, jfr. 1-8 Følgende myndighet delegeres fra fagbyråd til enhetsleder for: Plan- og næring Myndighet og oppgaver som er tillagt byråden etter følgende lover med tilhørende forskrifter, videredelegeres til enhetsleder for Plan- og næring: Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av Dette unntatt 5 i loven. Øvrige bestemmelser unntatt 5, 5a og 6 i Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (FOR ). Lov om vern mot forurensning og avfall av Dette unntatt kapittel 4. Lov om forpaktning av Lov om friluftslivet av Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom av Lov om laksefisk og innlandsfisk av Lov om odelsretten og åsetesretten av Lov om skogbruk av Lov om jakt og fangst av vilt av Lov om jord av

17 Kulturskolen Myndighet og oppgaver som er tillagt byråden etter Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av videredelegeres til rektor/enhetsleder for Kulturskolen. Servicetorget Myndighet og oppgaver som er tillagt byråden etter følgende bestemmelser i Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. av , videredelegeres til enhetsleder for Servicetorget.: 1-6 tredje ledd: Skjenkebevilling for enkelt bestemt anledning 4-2 fjerde ledd: Utvidelse av skjenkelokalet for enkelt anledning 4-4 tredje ledd: Utvidelse av skjenketiden for enkelt anledning 4-5: Ambulerende skjenkebevilling 1-7c tredje ledd: Kunnskapsprøve Myndighet og oppgaver etter serveringsloven videredelegeres til enhetsleder for Servicetorget. BYRÅDSAVDELING FOR UTDANNING Kommunestyret behandler overordnete og prinsipielle saker på fagområdet. Byrådet som kollegium har følgende myndighet og oppgaver : Etter lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) av 17. juli 1998 Avvik fra loven i forbindelse med tidsavgrensede forsøk, jfr. oppl. 1-4 Fravik fra lærerplan, jfr. oppl. 2-3 fjerde ledd Sentralisering av tegnspråkopplæring, jfr. 2-6 andre ledd Sentralisering av opplæring på samisk, jfr. oppl. 6-2 tredje ledd Hvilke områder som skal sokne til hvilke skoler, jfr. oppl. 8-1 første ledd Utvidet krav om politiattest, jfr. oppl andre ledd Vedtekter om skolefritidsordning, jfr. oppl tredje ledd Øvrige fullmakter innenfor fagområdet kan videredelegeres. Byrådet videredelegerer følgende myndighet til byråden for utdanning: myndighet etter Lov om barneverntjenester av med tilhørende forskrifter. myndighet etter Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere av med tilhørende forskrifter (vedtak om introduksjon og norskopplæring til nyankomne innvandrere) 17

18 myndighet etter Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) av med tilhørende forskrifter (alle enkeltvedtak overfor elever blant annet psykososialt miljø, spesialundervisning, bytting av skole etc.) myndighet etter Lov om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) av med tilhørende forskrifter (drift av voksenopplæringa) myndighet etter Lov om barnehager av med tilhørende forskrifter (vedtak om tildeling av barnehageplass, godkjenning av barnehager mv.) Lov om straff av femte ledd - myndighet til å kreve offentlig påtale i saker med skade på kommunal eiendom hvor det er en kjent gjerningsperson, begrenset til skolebygg eller installasjoner som ligger innenfor ansvarsområdet til enhetsleder for skolene. Myndighet til å fatte vedtak om: o tildeling av stillinger til støttefunksjoner i private barnehager o fordeling av tilskudd til tiltak for minoritetsspråklige i barnehage o driftstilskudd til private barnehager o friplass i SFO Følgende myndighet delegeres fra fagbyråd til enhetsleder for: Barneverntjenesten Myndighet som er delegert Byrådet etter lov om barneverntjenester av med tilhørende forskrifter, videredelegeres til enhetsleder for barneverntjenesten. Leder for barneverntjenestens administrasjon jfr. Bvl. 2-1 tredje ledd, tilligger stillingen som resultatsenhetsleder for barneverntjenesten. Flyktningetjenesten Myndighet og oppgaver som er tillagt byrådet etter Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere av unntatt kapittel 4, med tilhørende forskrifter, videredelegeres til enhetsleder for Flyktningetjenesten. Voksenopplæringa Myndighet og oppgaver som er tillagt Byrådet etter følgende lover med tilhørende forskrifter, videredelegeres til rektor/enhetsleder for Voksenopplæringen: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) av kapittel 4A Lov om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) av Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere av 4. juli 2003 (introduksjonsloven) kapittel 4 18

19 Enhetsledere for grunnskole Myndighet og oppgaver etter Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) av , videredelegeres til rektorene/enhetslederne i grunnskolen, unntatt følgende: Kapittel 4A (ligger til voksenopplæringa) 2-12 (private grunnskoler), 5-6 (PPT), 5-7 (spesialpedagogisk hjelp for barn under skolepliktig alder), 7-6 (skyss for barn under opplæringspliktig alder med rett til spes.ped.hjelp), 9-1 (krav til skolens administrasjon), 9-5 (krav til skoleanlegg), 10-3 (personell ved leirskoler), 10-8 (kompetanseutvikling), 13-1 (plikt for kommunen til å sørge for grunnskoleopplæring og spes.ped.hjelp), 13-6 (musikk- og kulturskoletilbud), (ansvarsomfang for private skoler) og 14-2 (statlig råd og rettledning) Myndighet til å kreve offentlig påtale i saker med skade på kommunal eiendom videredelegeres også til enhetsleder for skolene, jfr. Straffeloven 79 femte ledd. Delegasjonen begrenses til skolebygg eller installasjoner som ligger innenfor ansvarsområdet til enhetsleder for skole hvor det er kjent gjerningsperson. PPT Myndighet og oppgaver som er tillagt Byrådet etter opplæringsloven 5-6 videredelegeres til enhetsleder for PPT. 19

VIDEREDELEGERING AV SÆRLOVSMYNDIGHET

VIDEREDELEGERING AV SÆRLOVSMYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV SÆRLOVSMYNDIGHET Delegasjonsreglement for Tromsø kommune ble vedtatt av kommunestyret 31. august 2005 i sak 93/05. Myndighet og oppgaver som er tillagt rådmannen på særlovsområdet videredelegeres

Detaljer

BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG

BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG TROMSØ KOMMUNE Dok.id.: Reglement for videredelegering Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 10. november Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Byrådet sak 0042/11 2011 Enoksen Hult, Nina

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr:

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: TROMSØ KOMMUNE Dok.id.: Byrådets fullmakter Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 19.10.11 Kjell-Robert Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 0136/11 Enoksen Hult, Nina Wihuri Revidert:

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: Kommunestyret sak 0136/11

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: Kommunestyret sak 0136/11 TROMSØ KOMMUNE Dok.id.: Byrådets fullmakter Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 19.10.11 Revidert: 14.12.11 Kjell-Robert Pedersen, Mari Enoksen Hult, Nina Wihuri, Gørild Høyer 19.10.11

Detaljer

Delegasjonsreglement for Tromsø kommune

Delegasjonsreglement for Tromsø kommune Delegasjonsreglement for Tromsø kommune 1 DELEGASJONSREGLEMENT FOR TROMSØ KOMMUNE 1. KOMMUNELOVENS BESTEMMELSER OM DELEGERING:...4 1.1 Kommunestyret:...4 1.2 Formannskapet:...4 1.3: Ordfører:...4 1.3 Faste

Detaljer

RØROS KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT VEDLEGG 2

RØROS KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT VEDLEGG 2 LOVHENVISNINGER Listen over lover er ikke uttømmende. Det understrekes at gjeldende forskrifter naturlig følger lov, uten at forskriftene er nevnt i delegeringsreglementet. Det henvises også til lovdata.no

Detaljer

Delegasjonsreglement for rådmannen Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommunelovens 23 nr. 4.

Delegasjonsreglement for rådmannen Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommunelovens 23 nr. 4. Delegasjonsreglement for rådmannen Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommunelovens 23 nr. 4. Delegasjonsreglement for rådmannen i Sandnes kommune inneholder fullmakt (helt eller

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT. Kommunestyrets delegering til formannskap, utvalg, ordfører og rådmann

DELEGERINGSREGLEMENT. Kommunestyrets delegering til formannskap, utvalg, ordfører og rådmann DELEGERINGSREGLEMENT Kommunestyrets delegering til formannskap, utvalg, ordfører og rådmann Vedtatt av kommunestyret i møte 15.06.2017 INNHOLD 1 FORKORTELSER 5 1.1 LOV 5 1.2 FORSKRIFT 6 1.3 ANNET 7 2 DELEGERINGSREGLEMENT

Detaljer

Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune

Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune Dette delegasjonsreglement er vedtatt av Samkommunestyret i møte 02.10.2009, sak nr. 11/09. 1 Generelle bestemmelser 1.1 Delegasjon Samkommunestyret fastsetter

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT DELEGERINGSREGLEMENT DESEMBER 2011 kst st vedtak 15/12 2011 GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet 1. All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av

Detaljer

Delegasjonsreglement

Delegasjonsreglement V. Delegasjon med hjemmel i særlov Lov av 22. mai 1902 nr 10 Alminnelig borgerlig straffelov (Straffeloven) Rådmann Lov om kommuner av 25.september 1992 13 Utvidet myndighet i haste - saker Lov av 13.

Detaljer

Konkretisering av byrådets fullmakter som kollegium (etter bystyrets vedtak )

Konkretisering av byrådets fullmakter som kollegium (etter bystyrets vedtak ) Saksnr: 201535471-30 Saksbehandler: BJOL Delarkiv: ESARK-0352 Konkretisering av byrådets fullmakter som kollegium (etter bystyrets vedtak 21.09.16) Byrådets generelle myndighet Byrådet er den øverste ledelse

Detaljer

BYDELSSTYRENES FULLMAKTER (FORSLAG TIL ENDRING AV 3.1 OG 3.2)

BYDELSSTYRENES FULLMAKTER (FORSLAG TIL ENDRING AV 3.1 OG 3.2) Vedlegg Saksnr: Vedlegg til 200717715-157 Saksbehandler: BJBE Delarkiv: SARK-035 Dato: 19.07.2010 BYDELSSTYRENES FULLMAKTER (FORSLAG TIL ENDRING AV 3.1 OG 3.2) 3 Fagfullmakter byutvikling 3.1 Avgjøre klager

Detaljer

Konkretisering av byrådets fullmakter som kollegium (etter bystyrets vedtak )

Konkretisering av byrådets fullmakter som kollegium (etter bystyrets vedtak ) Saksnr: 201331992-18 Saksbehandler: BJOL Delarkiv: ESARK-0352 Konkretisering av byrådets fullmakter som kollegium (etter bystyrets vedtak 18.12.13) Byrådets generelle myndighet Byrådet er den øverste ledelse

Detaljer

RETTSINSTRUKS FOR TROMSØ KOMMUNE 1. FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

RETTSINSTRUKS FOR TROMSØ KOMMUNE 1. FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE RETTSINSTRUKS FOR TROMSØ KOMMUNE 1. FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE Rettsinstruksens formål er å bidra til at Tromsø kommune sikrer riktig og effektiv myndighets- og tjenesteutøvelse, at enkeltmenneskers lov- eller

Detaljer

Delegasjonsreglement Oversikt over lover

Delegasjonsreglement Oversikt over lover Delegasjonsreglement Oversikt over lover Alkoholloven LOV 1989-06-02 nr 27 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Barnehageloven LOV 2005-06-17 nr 64 Lov om barnehager Barnevernloven LOV 1002-07-17

Detaljer

Delegasjonsreglement for Narvik kommune for perioden

Delegasjonsreglement for Narvik kommune for perioden Delegasjonsreglement for Narvik kommune for perioden 2011-2015 Delegasjonsreglementet gjelder til nytt bystyre (2015 2018) har vedtak nytt reglement. Vedtatt av Narvik bystyre i møte 25. april 2013, bystyrets

Detaljer

Delegeringsreglement rev , PS 49/17

Delegeringsreglement rev , PS 49/17 Delegeringsreglement rev. 18.10.17, PS 49/17 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

1.7 Særdelegering etter skattebetalingsbestemmelsene:

1.7 Særdelegering etter skattebetalingsbestemmelsene: Vedtak i kommunestyret, den 6. mars 2014 Alvdal kommunestyre vedtar følgende delegering til rådmannen med virkning fra 07.03.14. Pkt. 4.4 Barnevern og 4.5 Plan, byggesak og geodata skal delegeres videre

Detaljer

LOV/FORSKRIFT KOMMENTAR RÅDMANN FORMANNSKAP

LOV/FORSKRIFT KOMMENTAR RÅDMANN FORMANNSKAP POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT, DELEGERT FRA KOMMUNESTYRET, KONKRETISERT PÅ LOVER: STIKKORD/ KORTNAVN LOV/FORSKRIFT KOMMENTAR RÅDMANN FORMANNSKAP om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (LOV 1989-06-02

Detaljer

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement.

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement. Delegeringsreglement for Levanger kommune 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

Delegasjonsreglement Oversikt over lover

Delegasjonsreglement Oversikt over lover Delegasjonsreglement Oversikt over lover Alkoholloven Barnehageloven Barnevernloven Eierseksjonsloven Film og videogram Folkebibliotekloven Folkehelseloven Forpaktingsloven Forurensningsloven Friluftsloven

Detaljer

Videredelegeringsreglement for rådmannen i Sandnes

Videredelegeringsreglement for rådmannen i Sandnes Videredelegeringsreglement for rådmannen i Sandnes Vedtatt av rådmannen i Sandnes. Gjeldende fra og med 1. februar 2014. Innledning Bystyret har i sak (123/13) vedtatt nytt delegasjonsreglement for rådmannen,

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE. Varamedlemmer velges blant varamedlemmer til kommunestyret.

TROMSØ KOMMUNE. Varamedlemmer velges blant varamedlemmer til kommunestyret. TROMSØ KOMMUNE Dok.id.: Reglement for kommunestyrekomiteene Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 19. oktober 2011 Kjell-Rober Pedersen, Mari Enoksen Hult, Nina Wihuri, Gørild Høyer

Detaljer

Delegering fra kommunestyret til rådmannen

Delegering fra kommunestyret til rådmannen Delegering fra kommunestyret til rådmannen 1 Budsjett/økonomi 1.1 Anvisning Rådmannen delegeres anvisningmyndighet innenfor hele drifts- og investeringsbudsjettet. 1.2 Disponering/endring Rådmannen delegeres

Detaljer

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2008/ Rune Strøm Delegasjon av myndighet fra rådmannen i Flatanger kommune

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2008/ Rune Strøm Delegasjon av myndighet fra rådmannen i Flatanger kommune Flatanger kommune Rådmann i Flatanger Administrativt vedtak Flatanger Delegert sak rådmannen - nr. 62/09 Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2008/8690-6 Rune Strøm 74221102 06.11.2009 Delegasjon av myndighet

Detaljer

Administrativt delegasjonsreglement

Administrativt delegasjonsreglement Administrativt delegasjonsreglement Sør-Varanger kommune Administrativt delegasjonsreglement Vedtatt av rådmannen 01.05.16 Innhold 1. INNLEDNING... 2 2. PRINSIPPER FOR UTØVING AV DELEGERT MYNDIGHET...

Detaljer

LISTE OVER ENKELTVEDTAK SOM KAN PÅKLAGES TIL OSLO KOMMUNES KLAGENEMND ETTER FORVALTNINGSLOVEN 28 ANNET LEDD

LISTE OVER ENKELTVEDTAK SOM KAN PÅKLAGES TIL OSLO KOMMUNES KLAGENEMND ETTER FORVALTNINGSLOVEN 28 ANNET LEDD LISTE OVER ENKELTVEDTAK SOM KAN PÅKLAGES TIL OSLO KOMMUNES KLAGENEMND ETTER FORVALTNINGSLOVEN 28 ANNET LEDD Nedenfor følger en liste over enkeltvedtak som kan påklages til Oslo kommunes klagenemnd, sortert

Detaljer

Reglement for delegering

Reglement for delegering Reglement for delegering til politiske organer Vedtatt av Risør bystyre 22. juni 2011 med tillegg av 26. april 2012 og 20. juni 2013 og endringer av 12. desember 2013 GENERELT OM DELEGERING 1.1 Formål

Detaljer

DELEGASJON TIL RÅDMANNEN

DELEGASJON TIL RÅDMANNEN DELEGASJON TIL RÅDMANNEN 1. DELEGASJON ETTER KOMMUNELOVENS 23 nr. 4 1.1 Delegasjon til rådmannen er gitt med hjemmel i kommunelovens 23 nr. 4. Den aktuelle bestemmelsen lyder: "Kommunalt og fylkeskommunalt

Detaljer

FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av

FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av 22.11.2012 Vedtatt av kommunestyret Kommunestyret er kommunens øverste organ og innehar all myndighet som ikke positivt er tillagt andre organer. I

Detaljer

REGLEMENT FOR INTERNDELEGERING I LUNNER KOMMUNE

REGLEMENT FOR INTERNDELEGERING I LUNNER KOMMUNE Lunner kommune REGLEMENT FOR INTERNDELEGERING I LUNNER KOMMUNE Vedtatt av rådmannen 1.3.2013 Arkivsak 11/1998-40 1 Generelt Dette reglementet gjelder videredelegering av myndighet som rådmannen har fått

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET Sist revidert i tråd med vedtak i kommunestyret 28.1.16 Kommunestyret er kommunens øverste organ og innehar all myndighet som ikke positivt er tillagt andre organer.

Detaljer

Komiteenes ansvarsområder

Komiteenes ansvarsområder Saksnr: 201525566-110 Saksbehandler: FRWE Delarkiv: ESARK-0200 Vedlegg 2: Punkt 1.4 i gjeldende «Reglement for bystyrekomiteene» Komiteenes ansvarsområder I perioden 2015-2019 har bystyret fire komiteer:

Detaljer

Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 19. oktober

Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 19. oktober TROMSØ KOMMUNE Dok.id.: Reglement for kommunestyrekomiteene Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 19. oktober 19.10.11 Kommunestyret sak 0136/11 2011 Revidert: 19.06.13 Kommunestyret

Detaljer

Delegasjonsreglement for Karmøy kommune. Vedtatt av kommunestyret 14.06.2012 Med endring vedtatt 16.09.2014, saksnr. 57/14

Delegasjonsreglement for Karmøy kommune. Vedtatt av kommunestyret 14.06.2012 Med endring vedtatt 16.09.2014, saksnr. 57/14 Delegasjonsreglement for Karmøy kommune Vedtatt av kommunestyret 14.06.2012 Med endring vedtatt 16.09.2014, saksnr. 57/14 Delegasjonsreglement for Karmøy kommune Vedtatt av kommunestyret 14.06.2012, endret

Detaljer

Delegasjonsreglement for Tromsø kommune

Delegasjonsreglement for Tromsø kommune Delegasjonsreglement for Tromsø kommune 0 Innhold 1. KOMMUNELOVENS BESTEMMELSER OM DELEGERING:... 2 1.1 Kommunestyret:... 2 1.2 Formannskapet:... 2 1.3: Ordfører:... 2 1.3 Faste utvalg:... 2 1.4 Kommunestyrekomiteer:...

Detaljer

Avtalen omfatter også bestemmelser om driftstilskudd for legespesialister med avtalepraksis med de regionale helseforetakene.

Avtalen omfatter også bestemmelser om driftstilskudd for legespesialister med avtalepraksis med de regionale helseforetakene. AVTALE MELLOM STATEN VED HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET, KS OG DE REGIONALE HELSEFORETAKENE PÅ DEN ENE SIDEN OG DEN NORSKE LEGEFORENING PÅ DEN ANDRE SIDEN OM ØKONOMISKE VILKÅR FOR ALLMENNLEGER MED KOMMUNAL

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT VALGPERIODEN

DELEGASJONSREGLEMENT VALGPERIODEN DELEGASJONSREGLEMENT VALGPERIODEN 2015-2019 1. Felles bestemmelser 1.1 Formannskap 1.2 Administrasjonsutvalg 2. Felles bestemmelser 2.1 Komite plan og samfunn 2.2 Komite mennesker og livskvalitet 3. Rådmann

Detaljer

Komite for barnehage, skole og idrett. Bystyrekomiteene behandler saker innenfor følgende områder:

Komite for barnehage, skole og idrett. Bystyrekomiteene behandler saker innenfor følgende områder: Saksnr: 201525566-109 Saksbehandler: FRWE Delarkiv: ESARK-0200 Vedlegg 1: Forslag til oppdatert og justert punkt 1.4 i «Reglement for bystyrekomiteene» 1.4. Komiteenes ansvarsområder I perioden 2015-2019

Detaljer

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Berg ~ kommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE Administrativ del

DELEGASJONSREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE Administrativ del DELEGASJONSREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE Administrativ del Vedtatt av rådmannens ledergruppe 2. mars 2015 Innledning Kommunestyret i Grimstad har gjennom delegasjonsreglementet gitt rådmannen myndighet

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE

DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE 1 33 DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 25.04.2013, sak 17/13 KVALSUND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 25.04.2013, sak 17/13 Innhold 2 1 RETNINGSLINJER FOR UTØVING AV DELEGERT

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1) Innledning... 2. 2) Generelt... 2. 3) Fellesregler for kommunalsjefene, stabssjefene og avdelingslederne...

Innholdsfortegnelse. 1) Innledning... 2. 2) Generelt... 2. 3) Fellesregler for kommunalsjefene, stabssjefene og avdelingslederne... Innholdsfortegnelse 1) Innledning... 2 2) Generelt... 2 3) Fellesregler for kommunalsjefene, stabssjefene og avdelingslederne... 5 4) Intern delegering i økonomi- og personalsaker... 5 4.1) Økonomisaker...

Detaljer

Delegasjonsreglement for Karmøy kommune

Delegasjonsreglement for Karmøy kommune Delegasjonsreglement for Karmøy kommune Intern delegasjon fra rådmann til oppvekst- og kultursjef Godkjent av rådmannen den 01.01.2017 Sigurd Eikje rådmann Innhold OPPVEKST- OG KULTURSJEFENS MYNDIGHET...

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT VALGPERIODEN

DELEGERINGSREGLEMENT VALGPERIODEN DELEGERINGSREGLEMENT VALGPERIODEN 2015-2019 1. Felles bestemmelser 1.1 Formannskap 1.2 Administrasjonsutvalg 2. Felles bestemmelser 2.1 Komite plan og samfunn 2.2 Komite mennesker og livskvalitet 3. Rådmann

Detaljer

REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET

REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET Lier kommune REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET Vedtatt av kommunestyret 31.01.1995, sak 10. Justert etter kommunestyrets vedtak 05.09.1995, sak 73, 03.10.1995, sak 78, 02. 09.1997, sak 67,

Detaljer

ASA 4301 Avtale om økonomiske vilkår for allmennleger med kommunal fastlegeavtale og legespesialister med avtalepraksis (statsavtalen)

ASA 4301 Avtale om økonomiske vilkår for allmennleger med kommunal fastlegeavtale og legespesialister med avtalepraksis (statsavtalen) A-rundskriv nr.: A/2-2017 Dokument nr.: 14/00959-30 Arkivkode: G21 Dato: 28.06.2017 Saksbehandler: Anne Tøndevold Til: Kommunen ASA 4301 Avtale om økonomiske vilkår for allmennleger med kommunal fastlegeavtale

Detaljer

Samarbeidsavtale - Innherred samkommune mellom Verdal kommune org.nr og Levanger kommune org.nr:

Samarbeidsavtale - Innherred samkommune mellom Verdal kommune org.nr og Levanger kommune org.nr: Samarbeidsavtale - Innherred samkommune mellom Verdal kommune org.nr. 938 587 418 og Levanger kommune org.nr: 938 587 051 Vedtatt i Verdal kommunestyre XX.XX. 2012, sak XX/XX Vedtatt i Levanger kommunestyre

Detaljer

DELEGASJONS REGLEMENT

DELEGASJONS REGLEMENT DELEGASJONS ASJONS- Delegeringsreglement REGLEMENT Vedtatt i kommunestyret 13.11.200 Vedtatt 13.11.2008 Oppdatert i kommunestyret 28.01.2010, 16.06.2011 og 21.06.2012 Side 1 1. Prinsipper og gjennomgående

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGELEMENT

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGELEMENT ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGELEMENT Vedtatt av rådmannen med virkning fra 01.01.2009 Revidert av rådmannen 14.10.2014 Innhold INNLEDNING... 5 ADMINISTRATIVE UTVALG GITT MYNDIGHET... 5 PRINSIPPER FOR

Detaljer

Asker kommune - delegeringsreglement

Asker kommune - delegeringsreglement Asker kommune - delegeringsreglement Del II Delegering av myndighet etter særlover, herunder plan- og Vedtatt av Asker kommunestyre 20. november 2012 sak 12/103 Endret av kommunestyret 5.3.2013 sak 13/18

Detaljer

Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til:

Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til: Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til: Ei føremålstenleg og effektiv arbeidsdeling mellom politiske organ og administrasjonen Fjerne saker

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGERINGSREGLEMENT

ADMINISTRATIVT DELEGERINGSREGLEMENT Nordre Land kommune ADMINISTRATIVT DELEGERINGSREGLEMENT mellom RÅDMANNEN OG ENHETSLEDER 1 av 14 Innholdsfortegnelse A. FORUTSETNINGER FOR OG UTØVELSE AV DELEGASJON... 3 B. FELLE S D E LE G E R IN G SREGLE

Detaljer

DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk)

DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk) DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk) Alkoholloven - 2. juni 1989 nr. 2 1.1 Formannskapet delegeres myndighet til å tildele permanente bevillinger samt å fatte vedtak om permanent

Detaljer

Delegeringsreglement for HEMNES KOMMUNE

Delegeringsreglement for HEMNES KOMMUNE Delegeringsreglement for HEMNES KOMMUNE Vedtatt av Hemnes kommunestyre 30.08.12 Sak 56/12 Hemnes Kommune Rådmannen Delegeringsreglement for Hemnes kommune 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Dette dokumentet er

Detaljer

POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR SEL KOMMUNE

POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR SEL KOMMUNE Sel kommune POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR SEL KOMMUNE 2007/148-0 Revidert politisk delegeringsreglement 2014. Sel kommunestyre 24.3.2014 1 1. DELEGERING HVA OG HVORFOR, RETNINGSLINJER M.M.... 4 1.1

Detaljer

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommuneloven 8 nr 3. Gjeldende fra og med 1.

Detaljer

Vedlegg 4B REGLËMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN TIL DIREKTØR BYMILJØ OG UTBYGGING

Vedlegg 4B REGLËMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN TIL DIREKTØR BYMILJØ OG UTBYGGING Vedlegg 4B REGLËMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN TIL DIREKTØR BYMILJØ OG UTBYGGING i Hjemmel, prinsipielt utgangspunkt og hensikt Dette reglementet er utformet med hjemmel i, og under hensyntagen

Detaljer

REGLEMENT FOR INTERNDELEGERING I LUNNER KOMMUNE

REGLEMENT FOR INTERNDELEGERING I LUNNER KOMMUNE REGLEMENT FOR INTERNDELEGERING I LUNNER KOMMUNE Dato: 10.03.2003 Vedtatt av rådmannen i sak 0004/03 1 Tidligere delegasjonsreglement Alle tidligere delegasjonsreglement oppheves. 2 Generelt Dette reglementet

Detaljer

Reglement for delegering i Drammen kommune

Reglement for delegering i Drammen kommune Reglement for delegering i Drammen kommune All makt i bystyresalen Kommuneloven 39 (2): Kommunestyret ( ) skal selv vedta reglement for delegasjon av avgjørelsesmyndighet og innstillingsrett innen 31.

Detaljer

Delegasjonsreglement for Karmøy kommune

Delegasjonsreglement for Karmøy kommune Delegasjonsreglement for Karmøy kommune Interndelegasjon fra rådmann til helse- og omsorgssjef Godkjent av rådmannen den 01.01.2017 Sigurd Eikje Rådmann 1 DELEGASJONSREGLEMENT FOR HELSE- OG OMSORGSETATEN

Detaljer

REGLEMENT HOVEDUTVALGENE. Oppvekst- og kulturutvalget (OKU) Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget (MLU) Helse- og omsorgsutvalget (HOU)

REGLEMENT HOVEDUTVALGENE. Oppvekst- og kulturutvalget (OKU) Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget (MLU) Helse- og omsorgsutvalget (HOU) Deanu gielda- Tana kommune REGLEMENT HOVEDUTVALGENE Oppvekst- og kulturutvalget (OKU) Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget (MLU) Helse- og omsorgsutvalget (HOU) Revidert av kommunestyret 23.09.2010. Innledning

Detaljer

LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT

LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret i sak 077/12 den 04.09.12 Innhold 1 Innledning...3 2 Folkevalgte organers ansvar og myndighet...3 2.1 Kommunestyret...3 2.2 Delegering til formannskapet...4

Detaljer

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.2014 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNLEDNING 3 DELEGASJON

Detaljer

ADMINISTRATIVTDELEGAsJ0NsREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE

ADMINISTRATIVTDELEGAsJ0NsREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE ADMINISTRATIVTDELEGAsJ0NsREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE Vedtatt av rådmannen den 25.02.98 Endret av rådmannen den 11.03.98 Endret av rådmannen den 10.03.99 Supplert av rådmannen den 30.01.02 Supplert av

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Flatanger kommune og Midtre Namdal samkommune

Samarbeidsavtale mellom Flatanger kommune og Midtre Namdal samkommune Flatanger kommune Rådmann Flatanger Saksmappe: 2009/5931-1 Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Samarbeidsavtale mellom Flatanger kommune og Midtre Namdal samkommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT Virkning fra 01.01.09. Vedtatt av K-styre 26.09.08 sak 54/08 HERØY KOMMUNE INNLEDNING Kommunestyret har gjennom delegasjonsreglementet gitt rådmannen myndighet på nærmere

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 21. juni 2012

DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 21. juni 2012 DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 21. juni 2012 I. RETNINGSLINJER FOR UTØVING AV DELEGERT MYNDIGHET... 2 1. Videredelegering... 2 2. Tilbakekalling av delegeringsfullmakter... 2 3. Omgjøring

Detaljer

Nesodden kommune DELEGERINGSREGLEMENT. Mai 2010. GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet

Nesodden kommune DELEGERINGSREGLEMENT. Mai 2010. GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet Nesodden kommune DELEGERINGSREGLEMENT Mai 2010 GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet 1. All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av overordnet organ

Detaljer

Nord-Aurdal kommune. Alkoholpolitisk handlingsplan Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling

Nord-Aurdal kommune. Alkoholpolitisk handlingsplan Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling Nord-Aurdal kommune Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling 1 Alkoholpolitisk handlingsplan for Nord-Aurdal kommune Formål I henhold

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT

DELEGASJONSREGLEMENT Sak: 02/01079 Arkiv: 044 LARDAL KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT Kapittel 1, 2 og 3 er vedtatt av kommunestyret 10.09.2002 i KS-sak 055/02 Rettelse vedtatt av kommunestyre 08.10.02 i KS-sak 061/03 Kapittel

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER

DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER KR 14.3/12 Oslo DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER Fastsatt av Oslo bispedømmeråd i møte 10. - 11.10 1997, sak 80/97, endret i møte 19.03.1998, sak 15/98, endret

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Torbergsen OPPTRAPPINGSPLAN FOR FYSIOTERAPI I ALTA KOMMUNE

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Torbergsen OPPTRAPPINGSPLAN FOR FYSIOTERAPI I ALTA KOMMUNE SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/4807-1 Arkiv: G27 Saksbehandler: Ingunn Torbergsen Sakstittel: OPPTRAPPINGSPLAN FOR FYSIOTERAPI I ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Rådet for

Detaljer

Nesodden kommune. Videredelegering fra rådmannen. Mai 2010

Nesodden kommune. Videredelegering fra rådmannen. Mai 2010 Nesodden kommune Videredelegering fra rådmannen Mai 2010 VIDEREDELEGERING ETTER SÆRLOVGIVNINGEN Rådmannen videredelegerer sin tildelte myndighet etter særlovgivningen som følger (nummereringen refererer

Detaljer

Lover m.m. for byrådsavdeling for helse og omsorg sitt ansvarsområde

Lover m.m. for byrådsavdeling for helse og omsorg sitt ansvarsområde Lover m.m. for byrådsavdeling for helse og omsorg sitt ansvarsområde De fleste lovene som er bestemmende for hva som er byrådsavdelingens oppgaver og hvordan vi skal utføre dem Hovedlovene for byrådsavdeling

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE Generelt Det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe bolig, men kommunen kan i noen tilfeller tilby kommunal utleiebolig til vanskeligstilte

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Asker kommune - delegeringsreglement

Asker kommune - delegeringsreglement Asker kommune - delegeringsreglement DEL I Generelle prinsipper for fordeling av fullmakter og delegering av myndighet Vedtatt av Asker kommunestyre 20. november 2012 sak 12/103 S12/108286-L255400/12 1.0

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT DELEGERINGSREGLEMENT Delegering av myndighet fra kommunestyret Vedtatt 26.10.2017 I sak KSTNY-019/17 med virkning fra 26.10.2017 1 INNHOLD: 1. GRUNNLAGET FOR DELEGERINGEN... 3 1.1 Kommunestyrets kompetanse...

Detaljer

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT. Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT. Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02. GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.2014 Innhold Innhold 2 LOVER 4 INNLEDNING 4 SAKER AV PRINSIPIELL BETYDNING:

Detaljer

Arbeidsgruppens forslag med endringer fra møte mellom arbeidsgruppen og representanter fra byrådet

Arbeidsgruppens forslag med endringer fra møte mellom arbeidsgruppen og representanter fra byrådet Saksnr: 200913173-108 Saksbehandler: FRWE Delarkiv: BYST-0200 Byrådets generelle fullmakter: Arbeidsgruppens forslag med endringer fra møte mellom arbeidsgruppen og representanter fra byrådet 02.05.11

Detaljer

RÅDMANNENS VIDEREDELEGERING

RÅDMANNENS VIDEREDELEGERING RÅDMANNENS VIDEREDELEGERING DELEGERING FRA RÅDMANNEN TIL STAB, KOMMUNALLEDERE OG AVDELINGSLEDERE VAR, BYGNINGSDRIFT OG NÆRING OG KULTUR Side 1 INNLEDNING Kommunestyret vedtok i K- sak 30/98 delegeringsreglement

Detaljer

Delegasjonsreglement for Spydeberg kommune

Delegasjonsreglement for Spydeberg kommune Delegasjonsreglement for Spydeberg kommune Vedtatt av kommunestyret 30.4.2013 [Skriv inn tekst] Side 0 1. Om delegasjonsreglementet... 2 2. Generelle regler for delegasjon... 2 2.1 Hjemmel for delegering

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE. Reglement for delegering fra kommunestyret til rådmann. Vedtatt i kommunestyret xx/xx-xx

GAMVIK KOMMUNE. Reglement for delegering fra kommunestyret til rådmann. Vedtatt i kommunestyret xx/xx-xx GAMVIK KOMMUNE Reglement for delegering fra kommunestyret til rådmann Vedtatt i kommunestyret xx/xx-xx 2 Delegering fra kommunestyret til rådmannen 1 FORMÅL Dette reglementet skal bidra til: En hensiktsmessig

Detaljer

Fylkesrådets myndighet etter lov og delegasjon fra fylkestinget. Saksbehandling

Fylkesrådets myndighet etter lov og delegasjon fra fylkestinget. Saksbehandling Dok.id.: 1.1.1.4 Reglement for Fylkesrådet i Troms Utgave: 2.01 Skrevet av: Kjell Meløe Gjelder fra: 13.12.2016 Godkjent av: Fylkestinget Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 Reglement for fylkesrådet

Detaljer

Årsbudsjett for Økonomiplan for , fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Årsbudsjett for Økonomiplan for , fordeling av tjenesteområder mellom komiteene Dato: 20. september 2010 /10 Forretningsutvalget Årsbudsjett for 2011 - Økonomiplan for 2011-2014, fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE BYST-000-201011724-5 Hva saken gjelder: Byrådets forslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2016/6338 Klassering: 151 Saksbehandlere: Øystein Larsen / Trond Waldal ÅRSBUDSJETT 2017 / ØKONOMIPLAN 2017-2020

Detaljer

Sauherad kommune. Rådmannens delegasjonsreglement

Sauherad kommune. Rådmannens delegasjonsreglement Sauherad kommune Rådmannens delegasjonsreglement Gjelder fra 24.6.2015 VERDIGRUNNLAG BÆREKRAFTIG SOLIDITET SAMHANDLING FOR FELLES BESTE ORGANISATORISK BÆREKRAFT ÅPENHET TILLIT RESPEKT FOR RAMMER TRYGGHET

Detaljer

Delegasjonsreglement for Overhalla kommune

Delegasjonsreglement for Overhalla kommune Delegasjonsreglement for Overhalla kommune Vedtatt av kommunestyret 05.09.2011 Innholdsfortegnelse: I. GENERELT...3 II. KOMMUNESTYRETS MYNDIGHETSOMRÅDE...3 III. FORMANNSKAPETS MYNDIGHETSOMRÅDE...3 a. Delegasjon

Detaljer

15.10.2015. Fastlegeordningen. Parallellsesjon KS, Oslo og næringsdrivende Modul I 1. 9.oktober 2015. Regulering av fastlegeordningen (FLO)

15.10.2015. Fastlegeordningen. Parallellsesjon KS, Oslo og næringsdrivende Modul I 1. 9.oktober 2015. Regulering av fastlegeordningen (FLO) Parallellsesjon KS, Oslo og næringsdrivende Modul I 1. 9.oktober 2015 2. Seksjonssjef /advokat Avdeling for Jus og Arbeidsliv Fastlegeordningen Regulering av fastlegeordningen (FLO) Lov Forskrift fastlegeforskriften

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11 TROMSØ KOMMUNE Dok.id.: Reglement for byrådet Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11 2011 Enoksen Hult, Nina

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I LUNNER KOMMUNE.

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I LUNNER KOMMUNE. REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I LUNNER KOMMUNE. Består av 4 deler: 1. GENERELLE PRINSIPPER 2. REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET FRA KOMMUNESTYRET TIL FORMANNSKAP 3. REGLEMENT FOR DELEGERING

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGERINGSREGLEMENT

ADMINISTRATIVT DELEGERINGSREGLEMENT Nordre Land kommune ADMINISTRATIVT DELEGERINGSREGLEMENT mellom RÅDMANNEN OG ENHETSLEDER 1 av 14 Innholdsfortegnelse A. FORUTSETNINGER FOR OG UTØVELSE AV DELEGASJON... 3 B. FELLE S D E LE G E R IN G SREGLE

Detaljer

Delegeringsreglement. for Rana kommune

Delegeringsreglement. for Rana kommune Delegeringsreglement for Rana kommune Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Retningslinjer i kommuneloven for delegering av myndighet... 4 1.3. Saker av prinsipiell betydning... 5 1.4. Delegering

Detaljer

Delegerte saker i perioden

Delegerte saker i perioden KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 23.10.2012 064/12 LSOE Saksansv.: Lena S. Sørli Arkiv:K1- : Arkivsaknr.: 12/3195 Delegerte saker i perioden Til orientering:

Detaljer

Forskrift om åpen brenning i Nøtterøy kommune.

Forskrift om åpen brenning i Nøtterøy kommune. Forskrift om åpen brenning i Nøtterøy kommune. Forskrift om åpen brenning i Nøtterøy kommune. Fastsatt av Nøtterøy kommune 27.05 2015 i medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

Vedlegg 1: Sjekkliste opplæringsloven

Vedlegg 1: Sjekkliste opplæringsloven Vedlegg 1: Sjekkliste opplæringsloven Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Vurdering Oppfølging/tiltak Rett og plikt til opplæring Sikre at alle barn i kommunen i opplæringspliktig

Detaljer

Bergen bystyre behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: DEL 1: Byrådets generelle fullmakter

Bergen bystyre behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: DEL 1: Byrådets generelle fullmakter Revisjon av byrådets fullmakter Bergen bystyre behandlet saken i møtet 281111 sak 260-11 og fattet følgende vedtak: DEL 1: Byrådets generelle fullmakter 1. VIRKEOMRÅDE Den kompetanse byrådet gis til å

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO JHG-12/7591-2 58767/12 05.10.2012 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Formannskapet (AU) / 06.11.12 Formannskapet /

Detaljer