Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, Tid:14:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 03.06.2014 Tid:14:00"

Transkript

1 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Vi ber om at forfall vert meldt på telefon Varamedlemar får saksdokumenta førebels berre til orientering. Møtesekretariatet kallar inn varamedlemar som må hente lesebrett på Hareid rådhus. Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt. Møtet er ope for publikum, med unnatak av saker som vert handsama i lukka møte. Saksdokumenta i original og avskrift er lagt ut til offentleg innsyn på heimesida til Hareid kommune frå og med Side1

2 OFFENTLEG SAKSLISTE MED SAKSDOKUMENT Saksnr Tittel Arkivkode Politiske saker PS 32/14 Godkjenning av innkalling og sakliste PS 33/14 Godkjenning av protokoll førre møte PS 34/14 Delegerte saker Referatsaker RS 33/14 Inneklimamålingar Bigset barnehage 2012/1223 RS 34/14 Gjennomført tilsyn ved Bigset barnehage 2014/43 RS 35/14 Informasjon over hovudopptak barnehage /1581 RS 36/14 Alkoholsal til mindreårige 2014/7 RS 37/14 Skjenkekontrollrapport med tilleggsrapport 2014/ RS 38/14 Serveringsløyve - delegert vedtak - Hareid Pizza 2014/400 og Pub AS RS 39/14 Søknad om økonomisk stønad - NAAF Møre og 2014/100 Romsdal Storlag RS 40/14 Søknad om økonomisk stønad - Kirkens SOS i 2014/100 Møre og Romsdal RS 41/14 Søknad om økonomisk stønad - Amathea Møre 2014/100 og Romsdal Politiske saker PS 35/14 Årsmelding 2013 for Hareid kommune 2014/606 PS 36/14 Møteplan hausten 2014 for kommunestyret, 2014/558 formannskapet og faste utval PS 37/14 Kulturmidlar /52 PS 38/14 Søknad om skjenkeløyve - Hareid Pizza og Pub 2014/400 AS Referatsaker Lukka møte: Off.lova 13 jf. forv.lova 13 Lovbestemt teieplikt RS 42/14 Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** ***** - delegert vedtak 2014/308 Hareid, Ottar Røyset utvalsleiar Victoria Ernstsen utvalssekretær Side2

3 Politiskesaker Side3

4 Politiskesaker PS33/14Godkjenningavprotokollførremøte Side4

5 PS34/14Delegertesaker Side5

6 Referatsaker Side6

7 Referatsaker Side7

8 HAREID KOMMUNE Sektor for velferd Bigset barnehage Rådhusplassen HAREID DELEGERT VEDTAK Enkeltvedtak med klagerett i samsvar med forvaltningslova kap. 6 Sakshandsamar: Ottar Grimstad Utval Levekårsutvalet Saksnr: 2012/1223 Vedtaksnr: Leiar: Elly Kirkeslett Vedtaksdato: Klassering: A10 Inneklimamålingar Bigset barnehage Vedtak: Med heimel i Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager, og delegasjonsvedtak frå Hareid kommunestyre, gjer kommuneoverlegen følgande vedtak: - Det må bli utført støymålingar i barnehagen med aktivitet i barnehagen. - Det må bli gjort ei vurdering av tekniske muligheiter og kostnader ved å lage støyskjerming mellom barnehagen og riksveien. - Ventilasjonsanlegget må bli ettersett for å sjå på muligheiter for utbetring av dei punkta der støyen er for høg. - Kommuneoverlegen må få tilsendt plan for regelmessige inneklimamålingar og reinhaldsplan. Frist for gjennomføring og innsending av dokumentasjon vert sett til 1. september Dette vedtaket kan påklagast, sjå vedlegg. Dersom informasjon om klagegang skal følge dokumentet klikk her, elles ta vekk denne teksta. Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side8

9 HAREID KOMMUNE Vedlegg: 1 Inneklima på Bigset barnehage Bigset barnehage - Nede Bigset barnehagge - Oppe Mållinger av lyd og lys på Bigset barnehage Underetasje, måling av inneklima, Hovedplan, måling av inneklima, Samandrag av saka: Bigset barnehage vart godkjent 5/7 2012, men det vart gitt pålegg om m.a. gjennomføring av inneklimaundersøkingar. Denne saka omhandlar oppfølging av resultata frå desse undersøkingane. Saksopplysningar: 5/ vart det gjort følgande vedtak etter delegert mynde: «Bigset barnehage, inklusive den nye avdelinga i underetasjen, vert godkjent etter forskrift om miljøretta helsevern i skular og barnehagar. Med heimel i i forskrifta, får barnehagen pålegg om å gjennomføre kartlegging av innemiljø inklusive luftkvalitet, lyd- og lystilhøve i heile barnehagen innan 15. desember Det skal også utarbeidast ein plan for regelmessig kontroll av inneklimaet. Reinhaldsplan for bygget må inkludere regelmessig utvendig reinhald av ventilasjonskanalar som ligg opne, minst kvar veke i rom nytta til tilberedning av mat, minst kvar månad i andre rom. Vedtaket kan påklagast, sjå vedlegg» Vedtaket vart ikkje påklaga, men 15. desember forelåg det ikkje inneklimamålingar. Etter søknad frå Geir Myklebust ved eining for kommunale bygg, vart det gitt utsatt frist til 20. februar november 2013 forelåg rapporten frå inneklimamålingane (vedlegg). Ein ser i ettertid at kommunikasjon omkring oppfylling av vedtaket burde gå mellom barnehagen og kommuneoverlegen. Dersom eining for kommunale bygg ikkje kan utføre pålagte undersøkingar innafor vedtekne fristar, må barnehagen engasjere andre som kan utføre dette. Resultata for temperatur og luftkvalitet i form av CO2 og luftfuktigheit viser tilfredsstillande verdiar. Det same gjeld lysforhold. Støymåling krev noke meir kommentar. Innendørs målingar er utført når barnehagen ikkje er i bruk. Bakgrunnsstøy når ventilasjonssystem ikkje er i drift, kjem truleg vesentleg frå utendørs trafikkstøy. Differansen mellom denne og støynivå med ventilasjonssystem i drift kan gi peikepinn på kor mykje støy som kjem frå ventilasjonssystemet. Veileder for miljøretta helsevern i barnehagar viser til Norsk standard 8175:2012. Her blir det operert med 4 forskjellige lydklasser: Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side9

10 HAREID KOMMUNE Klasse Definisjon Grenseverdiar for barnehage innandørs frå tekniske installasjonar A Spesielt gode forhold der personar berre unntaksvis blir forstyrra av lyd og støy B Meget gode lydforhold der personar blir forstyrra av lyd og støy til ei viss grad C Tilfredsstillande lydforhold D for en stor andel personar Ein stor andel personar kan forvente å bli forstyrra av lyd og støy 22 db 25 db 25 db 28 db 30 db 32 db 32 db 35 db Grenseverdiar for barnehage innandørs frå utandørs lydkjelder Desse grenseverdiane er såleis uttrykk for når ein kan forvente at støy blir opplevd som sjenerande, og ikkje absolutte tiltaksgrenser i seg sjølv. Forskrift om tiltaks- og grenseverdiar etter Arbeidsmiljølova, opererer med ei tiltaksgrense på 70 db men der målsettinga bør vere reduksjon til 63 db. Anbefalte faglige normer frå Folkehelseinstituttet, opererer med ei grense på støy frå vei på 55 db på uteoppholdsareal. Vurdering og konklusjon: Her er ikkje støy i eit nivå som skader hørsel. Støy skaper likevel uro, irritasjon, nedsatt trivsel og læreevne og vil ha negativ innvirkning på miljøet i barnehagen. Det er derfor viktig å prøve å redusere støy så mykje som praktisk mogleg. Den viktigste utandørs støykjelda for Bigset barnehage er riksvegen. Trafikken der er stor og aukande. Støyen frå vegen ligg høgare enn Folkehelseinstituttet sine anbefalingar. Dei innandørs målingane viser at særleg oppe i barnehagen er utandørs støy ei vesentleg kjelde til støyen innvendig. Støynivået utandørs er for høgt, og ein bør greie ut muligheiter og kostnader med å få utført støyskjerming mellom barnehage og riksveg. Det er tydeleg at støyen frå ventilasjonsanlegget er for sterk i rom 2 og 7 nede, og truleg i rom 8, 16 og 17 oppe. Ein bør få ettersyn på ventilasjonsanlegget for å sjå om det kan utbetrast på desse punkta. For å avgjere om lydnivået innandørs er så høgt at det overskrid tiltaksgrensene i Forskrift om tiltaks- og grenseverdiar, vil det vere nødvendig å få utført støymåling med aktivitet i lokalet. Støynivået utandørs er for høgt. Ein bør greie ut muligheiter og kostnader med å få utført støyskjerming mellom barnehage og riksvei. Folkehelse konsekvensar: Sjå saksutgreiinga Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side10

11 HAREID KOMMUNE Miljøkonsekvensar: Ingen kartlagte Økonomiske konsekvensar: Økonomiske konsekvensar av eventuelle tiltak må avklarast. Beredskapsmessige konsekvensar: Ingen Hareid, Ottar Grimstad Kommuneoverlege Kopi til: Randi Kvammen Geir Egil Myklebust Gry Nordal Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side11

12 Side12 file:///c:/ephorte/ephortepdfdocproc/ephorte/104608_fix.html Side 1 av Hei. Her kjem komplette målinger på inneklima på Bigset barnehage. Som avtalt er det målt CO2, lys og lyd. Som ein ser, er måleresultata ned, betre enn dei oppe. Eit spørsmål vil vere om ein skal bruke dagens regelverk på avdelinga oppe, i og med at denne avdelinga har vore i drift sidan midten av 90-talet? Går ikkje inn på mulige tiltak no, som kan forbedre lys og spesielt lyd. Ønsker å få ei tilbakemelding frå kommuneoverlegen først. Med vennleg helsing Geir Egil Myklebust Leiar FDV Kommunal eigedom Telefon: Mobil:

13 Side13

14 Side14

15 Måling av lys og lyd på Bigset barnehage Målepunkt Lys Lyd utan ventilasjon Lyd med ventilasjon Plassering Pkt. Lavaste støyverdi Høgaste støyverdi Gjennomsnitt lux dba dba dba dba dba Målinger nede Utemålinger (utført ) (utført ) Rom nr ,0 28,0 30,0 Mot vest I 53,3 65,9 59,6 Rom nr ,0 25,0 37,5 Hjørne, nord-vest II 51,1 61,9 56,5 Rom nr ,0 24,0 26,5 Sør-øst, venstre III 59,4 66,3 62,9 Rom nr ,0 24,5 32,5 Sør-øst, leikehytte IV 54,6 58,4 56,5 Rom nr ,0 24,0 33,5 Sør-øst, skråvegg V 53,4 63,6 58,5 Rom nr ,0 26,0 31,0 Gjennomsnitt 58,8 Rom nr ,0 24,0 39,2 Rom nr ,0 25,0 34,8 Rom nr ,0 - - Det er tatt utgangspunkt i "Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og Gjennomsnitt 628,9 25,1 33,1 skoler m.v." utgitt av Statens helsetilsyn (1998). Side15 Belysning Målinger oppe Følgande normer for belysningsstyrke: (utført ) I trapper og ganger bør det vere minst 100 lux. I rom med undervisning bør det vere minst 300 lux i romet (på pulten). Rom nr ,0 33,0 33,0 Leikerom og soverom i barnehager bør ha minst 150 lux, ved spesielle aktiviteter bør Rom nr ,0 32,5 34,0 lysstyrken vere 300 lux. Rom nr ,0 34,0 34,0 I vaske- og stellerom i barnehager bør det vere minst 300 lux. Rom nr ,0 - - Rom nr ,0 - - Lydforhold Rom nr. 6 70,0 - - På lydforhold er det tre forskjellige målinger. To innvendige og ei utvendig måling. Rom nr ,0 31,0 32,5 Rom nr ,0 33,5 38,5 Lydforhold innendørs - tekniske installasjoner Rom nr ,0 34,0 34,5 I henhold til Tekniske forskrifter til plan- og bygningslova bør støynivået frå tekniske Rom nr ,0 27,0 32,0 innstallasjoner i skuler og barnehager ikkje overstige 32 dba (maksimalverdi) i Rom nr ,0 31,0 35,3 undervisningsrom i skuler eller oppholdsrom i barnehager. Rom nr ,0 - - Rom nr ,0 - - Lydforhold innendørs - utendørs kilder Rom nr ,0 - - I henhold til Tekniske forskrifter til plan- og bygningslova bør gjennomsnittleg Rom nr ,0 30,0 34,5 støynivå inne i opningstida frå ytre støykilder ikkje overstige 30 dba. Rom nr ,5 Rom nr ,0 26,0 36,5 Lydforhold utendørs Rom nr ,0 - - Både leik og undervisning i barnehager og skuler foregår utendørs heile året. Det er Rom nr ,0 - - derfor viktig at det også ute er akseptable lydforhold. Dette gjelder også i forhold til Rom nr ,0 - - støy frå trafikk og liknande. Statens helsetilsyn anbefaler at gjennomsnittleg Rom nr ,0 - - støybelastning i uteområdet for skuler og barnehager ikkje bør overstige dba når Gjennomsnitt 302,0 31,2 34,7 støyen kjem frå mobile kilder (veg, bane, fly m.v.).

16 Side16

17 Side17

18 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2014/43 Løpenr. 4525/2014 Klassering A10/&58 Sakshandsamar: Mariann Båtnes, Sektor for oppvekst Utvalsaksnr Utval Møtedato 34/14 Levekårsutvalet GJENNOMFØRT TILSYN VED BIGSET BARNEHAGE / 2014/43 Tilråding frå rådmannen: Informasjon om tilsyn ved Bigset barnehage 13. februar 2014 vert teken til vitande. Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Side18

19 Vedlegg: Nr. Namn 1 Rapport etter gjennomført tilsyn ved Bigset barnehage Plan for utbetring av merknadar gjeven etter tilsyn ved Bigset barnehage Uprenta saksvedlegg: Samandrag av saka: Saksopplysningar: Hareid kommune som barnehagemynde i samarbeid med barnehageleiaren i Herøy har gjennomført tilsyn ved Bigset barnehage. Tema for tilsynet: Barnehagelova 3 og 4, samt 17 og 18. I tillegg vart det gjennomført gjennomgang/tilsyn av barnehagelokale og uteområde. Vurdering og konklusjon: Vedlagde rapport vert tatt til vitande. Folkehelse konsekvensar: Miljøkonsekvensar: Økonomiske konsekvensar: Beredskapsmessige konsekvensar: Hareid, Gry Nordal kommunalsjef Mariann Båtnes Rådgjevar Utvalssak nr: Side: 2 av 2 Side19

20 Volda Ørsta Ulstein Hareid Herøy Sande Vanylven Kommunal rapport etter tilsyn i Bigset barnehage Tidsrom: kl Tilsynet vart varsla den: Arkivkode: A 10 Barnehagen si adresse: Skogvegen 7,Bigset vest, 6060 Hareid Kontaktperson i barnehagen: Randi Kvammen Tilsynsgruppe: Mariann Båtnes, rådgjevar Hareid kommune og Laila K Solhaug, barnehageansvarleg Herøy kommune. Reidun Mo, barnehageansvarleg Ørsta kommune var med som observatør. Lover og Forskrifter: Lov om barnehagar vedtatt nr.64. Sist endra: Lover , i kraft , i kraft Forskrift om rammeplan for innhaldet i og oppgåvene til barnehagen, gjeldande frå Tilsynet omhandla følgjande tema: -. 3 «Barns rett til medvirkning» - 4 «Foreldreråd og samarbeidsutvalg» - 17 «Styrer» - 18 «Barnehagens øvrige personale» Tilsynet la vekt på :. At barnehagen vert driven i samsvar med lover, føresegner og kommunale vedtak. Tilsynet la også vekt på: Innsendte dokument I tillegg vart det gjort observasjonar i samband med gjennomgang/tilsyn av lokale og uteområde. Dato: Tilsynsleiar Tilsyn gir innsyn Dokumentasjon og rutinar for tilsyn med barnehagane etter Barnehagelova. Utarbeida av barnehagenettverket i Sjustjerna Side 1 Side20

21 Volda Ørsta Ulstein Hareid Herøy Sande Vanylven 1. Innleiing: Rapporten er utarbeida etter tilsyn i Bigset barnehage den Tilsynet fokuserer på barnehagen si oppfølging av krav innafor nemnde emne, og rapporten viser dersom det er avvik og uforsvarlege tilhøve/merknader som vart avdekka under tilsynet. Tilsynet vart gjennomført ved gransking av dokumenta, synfaring i barnehagelokalet og på området, intervju med tilsette og samtale med styrar rundt 3, 4, 17 og 18 i barnehagelova. Frå Bigset barnehage vart desse intervjua: Namn Randi Kvammen Bente Hasund Synnøve S Hide Benjamin Reite Funksjon Styrar Pedagogisk leiar Fagarbeidar/konst. pedagog Foreldre Forklaring: AVVIK er mangel på oppfylling av krav som er fastsett eller er i medhald av lov eller forskrift. MERKNAD er tilhøve som ikkje er avvik, men som kan verte avvik på sikt, om det ikkje vert retta opp/betra. 2. Dokumentgrunnlag for tilsynet var: - 4 årsplan - månadsplan - Vedtekter - Årsmelding / årleg rapport - Bemanningsplan - Vurderingsarbeid - Skjema til bruk i arbeidet med tilsyn 3. Avvik: Det er ingen avvik etter barnehagelova. Tilsyn gir innsyn Dokumentasjon og rutinar for tilsyn med barnehagane etter Barnehagelova. Utarbeida av barnehagenettverket i Sjustjerna Side 2 Side21

22 Volda Ørsta Ulstein Hareid Herøy Sande Vanylven 4. Merknad/andre tilhøve (knytt til dei paragrafane vi fører tilsyn med) Tema/ Innsendte dokument i samband med tilsyn Kommentar/Merknad 1. Barnehagen sitt samarbeidsutval i samsvar med krav i lov 2. Innhaldet i barnehagen: A. 4-årsplan og månadsplan Bigset barnehage arbeider etter ein 4-årsplan « » «-der latter, leik og læring går hand i hand» Kvar avdeling utarbeider sin månadsplan med tema/deltema og evaluering. Innhaldet i 4-årsplanen er i samsvar med krav til årsplan. Satsingsområde er i samsvar med nasjonale satsingsområde og lokal rammeplan. Merknad 1: Tilsynet oppmodar om at det blir laga planverk der føresette kan få mulegheit for påverknad. Årsplan skal godkjennast av samarbeidsutvalet. Samarbeid med heimen/føresette skal ligge til grunn for verksemda. Med ein 4-årsplan vil der bli føresette som ikkje vert gitt reell mulegheit til påverknad. I ny årsplan bør det leggast større vekt på korleis barnehagen driv med eigenvurdering. Tema som likestilling, mobbing og IKT/digital kompetanse bør takast med. Styrar peikar på at barnehagen har ein god praksis rundt bruk av bilete av barn i barnehagen. Tilsynet oppmodar til vidare refleksjon rundt bruk av bilete i månadsplan. 3. Vedtekter: I samsvar med krav sett i lov 4. Internkontroll: I barnehagelokala står det framme diverse vaskemiddel/desinfeksjonsmiddel. Vi viser til forskrift om miljøretta helsevern i barnehage og skole mv. 14, Internkontroll; «Sikkerhet og helsemessig beredskap. Virksomheter skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges». Rutiner for dagleg tilsyn for uteområde er ikkje etablert. Tilsynet viser til 4 i forskrift for miljøretta helsevern og oppmodar om etablering av dagleg rutine for kontroll av leikeutstyr og leikeplass før barna si utetid. Tilsyn gir innsyn Dokumentasjon og rutinar for tilsyn med barnehagane etter Barnehagelova. Utarbeida av barnehagenettverket i Sjustjerna Side 3 Side22

23 Volda Ørsta Ulstein Hareid Herøy Sande Vanylven Generelt om uteområdet: Ber preg av dårleg vedlikehald. Gjerdet rundt barnehagen må rettast opp og sikrast, standard høgd 125 cm. Der er no fleire mulegheiter til å krype både under og over gjerdet. Reiebasseng: Påfyll av fallsand. Sjå til at der ikkje er spann og spader i desse bassenga. Klatretre: fjerne streng og flytte stein under «klatregreinene». Tilsynet rår elles til at t.d. at ein godkjent leikeplasskontrollør går over og kontrollerer leikeapparat m.m. i forhold til sikkerheit. Merknad 2: Tilsynet oppmodar om at medisin, vaske- og desinfeksjonsmiddel vert oppbevart i låste skap. Etablering av dagleg rutine for kontroll av leikeutstyr og leikeplass. Gjerde rundt barnehagen. Utbetring i samsvar med krav i lovverk. Generell sikring av uteområdet, sjå i kommentar over. 5. Leike- og opphaldsareal pr. barn: Ingen merknad 6. Opplysningar om barnegruppe /turnusplan: Ingen merknad 3 «Barns rett til medvirkning» - alle som vart intervjua viste kjennskap til og forståing for omgrepet medverknad i barnehage 4 «Foreldreråd og samarbeidsutvalg» - alle som vart intervjua viste kjennskap til og forstod funksjonen til foreldreråd og samarbeidsutval. 17 «Styrer»: Bigset barnehage har 100% administrasjonsstilling. Styrar har godkjent utdanning. 18 «Barnehagens øvrige personale»: Pedagogane som er tilsette i faste stillingar har godkjent utdanning. Pedagognorm er i samsvar med rettleiande norm. Barnehagen har totalt 5 årsverk pedagogisk leiar. På grunn av permisjonar, er der per rapporteringsdato 1,8 årsverk på dispensasjon frå kravet om pedagogisk leiar. På tilsynsdatoen var dette 1,4 årsverk, der var tilsett ein pedagog i 40% stilling. Personalet totalt er 3 årsverk per 9 barn under 3 år og 3 årsverk per 18 barn over 3 år. Tilsette på grunnbemanning er i samsvar med foreslått norm. Oppsummering: Ved tilsynet vart det ikkje avdekka avvik i forhold til det lovverket som tilsynet hadde fokus på. Bigset barnehage er ein barnehage som er driven godt i samsvar med dei paragrafane som tilsynet konsentrerte seg om. Tilsyn gir innsyn Dokumentasjon og rutinar for tilsyn med barnehagane etter Barnehagelova. Utarbeida av barnehagenettverket i Sjustjerna Side 4 Side23

24 Volda Ørsta Ulstein Hareid Herøy Sande Vanylven 4-årsplanen til Bigset barnehage er godt gjennomarbeidd og viser ei generell reflektert fagleg tilnærming til formål og innhald i barnehagen, samt eige fokusområde i perioden Tilsynet observerte, gjennom intervju, samanheng mellom innhaldet i 4-årsplanen og uttrykt praksis i barnehagen. Tilsynet har kome med 2 merknadar. Merknad 1: Årsplan ingen krav om tilbakemelding Merknad 2: Uteområdet sjå frist for tilbakemelding. 5. Gjennomføring: Varsel vart utsendt den Det vart gjennomført intervju med 4 personar den Frist for tilbakemelding: Bigset barnehage må gje ei tilbakemelding for utbetring av merknad 2. Frist for tilbakemelding: Dato: Underskrift av tilsynsmynde: Klagerett etter Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker: I fylgje Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker 28 kan vedtaket påklagast. Frist for å klage er 3 veker frå De har motteke melding om vedtak, jmf. 29. Klagen sendast barnehagesjefen/barnehageansvarleg i eigen kommune. Endeleg klageinstans er Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Kommunen har plikt til rettleiing etter 11 i Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker og etter Lov om barnehagar 8. Tilsyn gir innsyn Dokumentasjon og rutinar for tilsyn med barnehagane etter Barnehagelova. Utarbeida av barnehagenettverket i Sjustjerna Side 5 Side24

25 Volda Ørsta Ulstein Hareid Herøy Sande Vanylven Klagen skal vere underteikna av klagar eller hans fullmektig, ha med kva vedtak det vert klaga på og grunngje kva ein vil endre i vedtaket. Tilsyn gir innsyn Dokumentasjon og rutinar for tilsyn med barnehagane etter Barnehagelova. Utarbeida av barnehagenettverket i Sjustjerna Side 6 Side25

26 NOTAT HAREID KOMMUNE Bigset barnehage Mariann Båtnes Off.lova 13 jf. forv.lova 13 - Lovbestemt teieplikt Saksnr Løpenr. Klassering Stad Dato 2014/ /2014 A10/&58 Hareid PLAN FOR UTBETRING AV MERKNADER GJEVE ETTER TILSYN I BIGSET BARNEHAGE Bigset barnehage hadde tilsyn etter Lov om barnehagar 3, 4, 17, 18. Det vart ikkje avdekka avvik under tilsynet Barnehagen fekk merknad med utbetringskrav knytt til Internkontroll MERKNAD TILTAK ANSVARLEG FRIST Styrar / ALLE Medisin, vaske- og desinfeksjonsmiddel skal oppbevarast i låsbart skap Manglande rutine for dagleg kontroll av leikeutstyr og leikeplass Utbetring av gjerdet rundt barnehagen Skjerpe rutinane for å fjerne nøkkel frå medisin- og vaskemiddelskapa etter bruk Skru opp skap med lås til reinhaldsartiklar i kjellar samt setje lås på kjøkenskap der vi oppbevarer vaskemiddel Innføre rutina Sjekkliste uteområde dagleg istadenfor vekentleg Skifte til standard høgd 125 cm rundt heile området Skifte knekte stokkar Styrar/ vaktmeister Styrar FDV FDV Maipersonalmøtet Maipersonalmøtet?? Utført pr.d.d Feste til botnstreng FDV?? Generell sikring av uteområde - Netting på klatretre Fjerne netting på klatretre Vaktmeister Utført pr. d.d - sandbasseng Fjerne laus stein under klatretre Etterfylle fallsand styrar Dugnad innen Postadresse: Besøksadresse Rådhusplassen 5 Bigset Vest Telefon: Telefaks: Org. nr: Bankgiro: 6060 HAREID Rådhusplassen Side26

27 Med helsing Randi Kvammen styrar Kopi til: Gry Nordal Postadresse: Besøksadresse Rådhusplassen 5 Bigset Vest Telefon: Telefaks: Org. nr: Bankgiro: 6060 HAREID Rådhusplassen Side27

28 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2013/1581 Løpenr. 4533/2014 Klassering A11 Sakshandsamar: Mariann Båtnes, Sektor for oppvekst Utvalsaksnr Utval Møtedato 35/14 Levekårsutvalet INFORMASJON OM HOVUDOPPTAK BARNEHAGAR 2014 / 2013/1581 Tilråding frå rådmannen: Levekårsutvalet tek informasjon om hovudopptak barnehagar 2014 til vitande. Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Side28

29 Vedlegg: Nr. Namn Uprenta saksvedlegg: Samandrag av saka: Saksopplysningar: Etter krav sett i «Lov om barnehagar» skal kvar kommune kvart år, ha minst eitt hovudopptak for plassar i barnehage. I samsvar med Hareid kommune sine barnehagevedtekter, er søknadsfristen for å bli med i hovudopptaket 1. mars. Oversikt over søknadar innan fristen for hovudopptak: Barnehage Søknadar totalt Endring av plass Nye søknadar Syverplassen Hareid Bigset Grønmyr Sum Alle søkjarane fekk tilbod om plass. Det har kome inn fleire søknadar etter hovudopptak. Alle nye søkjarar har fått tilbod om plass. I mai 2014 er det 337 barn med barnehageplass i Hareid. Ca 85 av desse skal ta til i skule i Hareid eller i andre kommunar. Frå august 2014 vil der vere 283 barn med barnehageplass. 143 ved Grønmyr barnehage Holstad og 140 ved dei kommunale barnehagane. Hareid barnehage har fått fylt opp sine plassar. Der er fleire barn som tar til i løpet av hausten. Vurdering og konklusjon: Informasjonen om hovudopptak barnehage 2014 vert tatt til vitande. Folkehelse konsekvensar: Miljøkonsekvensar: Økonomiske konsekvensar: Beredskapsmessige konsekvensar: Hareid, Utvalssak nr: Side: 2 av 3 Side29

30 Gry Nordal Kommunalsjef Mariann Båtnes Rådgjevar Utvalssak nr: Side: 3 av 3 Side30

31 Vennligst distribuer disserapportene og dette brevet til formannskapet og andre relevante kommunale utvalg Alkoholsalg til mindreårige Høsten 2013 kontrollerte mindreårige ungdommer fra ungdomsorganisasjonen Juvente i hvor stor grad de kunne kjøpe alkohol i dagligvarebutikker. 430 dagligvarebutikker ble testet over hele landet. I 207 av butikkene (35,1 %) fikk ungdommene kjøpe alkohol. Ungdommene var i hovedsak mellom 14 og 16 år gamle. Dette brevet fra Juvente går ut til alle landets kommuner. Vi gjennomførte i 2013 salgskontroller i 41 kommuner i Norge. Det er altså ikke sikkert at deres kommune er testet, resultatene viser likevel at det er grunn til å sette fokus på temaet rundt mindreårige og alkohol. Enfull oversikt over kontrollerte kommuner og butikker finnes i siste del av den vedlagte kontrollrapporten. Det er alt for enkelt for mindreårige å kjøpe alkohol i daglígvarebutikker i Norge. Butikkene og dagligvarebransjen har selvfølgelig at stort ansvar for å bedre situasjonen. Samtidig er det kommunen som har ansvaret for å føre kontroll med dagligvarebutikker med Salgsbevilling- blant annet nettopp for å hindre alkoholsalg til mindreårige. Vi har tre råd til kommuner der våre mindreårige kontrollører har fått kjøpe alkohol: 0 Gjennomføre hyppigere kontroller av daglígvarebutikkene 0 Bedre rutinene for salgs- og skjenkekontroll 0 innføre strengere sanksjoner overfor butikker som selger alkohol til mindreårige Påside i den vedlagte kontrollrapporten har vi skrevet mer utdypende om våre forslag til tiltak. Ta gjerne kontakt med oss i Juvente hvis dere har spørsmål eller ønsker å snakke med oss om alkoholsalg til mindreårige og salgskontroll. Kontrollrapporten kan også leses i sin helhet på Hilsen Kristoffer Holm Leder i Juvente Juveme jll\./'( 3I'1l( }.II() :l1t<i>.n<> Touggalen1,()18l,()slo Juventce ( I on organisasj<>n for. av 09 med edru nngdoni som :arbeider mol lu.<;l»mljle«11(-2l od for fred, solide-nilel. lnonrieskox/ord og on god ungjrlolilslid. Side31

32 Kontrollrapport 2013 Resultatene fra mindreåriges forsøk på å kjøpe alkohol i dagligvarebutikker i Side32

33 SKJENKEKONTROLLEN Grundig arbeid Juvente har lagt ned mye arbeid og store frivillige ressurser i våre kontroller. I år gjennomførte vi 873 kontroller på fire måneder med frivillige fra store deler av landet. For en organisasjon som Juvente er dette et stort dugnadsarbeid for å sikre at et av de mest sentrale alkoholpolitiske virkemidlene tilgjengelighet fungerer slik lovverket tilsier. Det gjøres et omfattende, viktig og ikke minst grundig arbeid av mange engasjerte ungdommer! 2 I syv år har vi jobbet med å kontrollere butikker og hvorvidt de selger alkohol til mindreårige. Vi nærmer oss gjennomslag for våre krav om hyppigere kontroller, bedre kontroller og strengere sanksjoner. Det har kommet en kommunal veileder for gjennomføring av kontroller og et lovforslag som fremmer et helhetlig nasjonalt system for hvordan brudd på alkoholloven skal sanksjoneres. Dette er bra. Det er tiltak vi har etterlyst siden vi startet opp kampanjen i 2007, og som årets resultater fortsatt viser at det er et stort behov for. Vi jobber også med stadig påvirkning av dagligvarebransjen som har forbedret seg, fra at det ble solgt øl i 2 av 5 forsøk i 2007 til 1 av 5 forsøk i år. Samtidig er vi ikke helt i mål. Vi er ikke fornøyde før alle butikkene overholder aldersgrensene! Årets resultat bekrefter dessverre at tendensen til forbedring i bransjen har flatet ut, på et alt for høyt nivå. Det er viktig å merke seg at våre kontroller ikke benytter seg av noen form for manipulasjon, falsk aldersdokumentasjon eller systematisk målretting mot «ettergivende» butikker, slik ungdom som ønsker å kjøpe alkohol selv vil gjøre. Side33 Våre kontroller har dermed en langt lavere salgsfrekvens til mindreårige enn det er grunn til å anta i hverdagen. Det er trenden som er det viktige; det er fortsatt lett for ungdom å få kjøpt alkohol, fordi regelverket brytes. Dagligvarebransjens egeninnsats og kommunens oppfølging er begge viktige for å sørge for at trenden fortsetter riktig vei. Skjenkekontrollen har fått gjennomslag for mange av sine politiske krav. Det er vi veldig stolte av! Samtidig fører ikke politisk gjennomslag automatisk til at regelverket overholdes. Juvente har derfor en stor oppgave med å få kommunene til å forebygge og sanksjonere regelbrudd. I den anledning, vil jeg sitere Eivind Marienborg som var leder i Juvente i 2007: «Juvente avleverer her sin rapport til landets politikere, og håper den vil bli tatt til følge. Og uavhengig av om kravene etterkommes eller ikke, kan vi i det minste love en ting: Dere har ikke sett det siste til oss». Kristoffer Holm, leder i Juvente

34 SKJENKEKONTROLLEN Innhold Oppsummering 4 Del 1: Bakgrunn og forskning 5 Juventes kontroller 5 Forskning og kunnskap 6 Det kommunale ansvaret 10 Del 2: Resultater fra kampanjen 11 NM i dårlig alderskontroll 11 Regionale tall 12 Kontrollørenes alder 14 Politisk kampanje, ikke forskning 14 7 år med kontroller 15 Kontrollen i Oslo kommune 16 Del 3: Tiltak mot alkoholsalg til mindreårige 17 Kommunale tiltak 17 Nasjonale tiltak 18 Tiltak for butikker 18 Appendix A: Kilder 19 Appendix B: Tabeller for kjøpsforsøk 20 Side34 3

35 SKJENKEKONTROLLEN Oppsummering I løpet av august, september, oktober, november og desember 2013 har Juvente kontrollert 430 butikker ulike steder i Norge. 151 av dem (ca 35 %) solgte alkohol til våre mindreårige kontrollører. Til sammen ble det solgt alkohol i 207 av 873 forsøk (ca 24 %). Kontrollene Kontrollene har foregått ved at en mindreårig ungdom, i hovedsak mellom 14 og 16 år, har gått inn i en butikk, plukket med seg alkoholholdig drikke samt en annen ordinær dagligvare, og forsøkt å få betale for det i kassa. Hvis kontrollørene har blitt spurt om legitimasjon, har de svart «Det har jeg ikke. Kan jeg kjøpe allikevel?», og om de fortsatt ble nektet salg, forlatt butikken og forsøket registrert som «ikke salg». Hvis de får kjøpe, forlater de butikken og forsøket registreres som «salg». Juventes kontrollører forsøker ikke å fremstå eldre enn de er, for eksempel ved bruk av sminke eller ved å vifte med bilnøkler, eller ved å kjøpe varer som voksne handler, for eksempel bleier eller lignende. Kontrollørene bruker aldri falsk legitimasjon (se del 1). Tre hovedkrav Juvente har tre hovedkrav til lokalpolitikerne: Det må gjennomføres hyppigere kontroller av salgs- og skjenkesteder, kontrollrutinene må bedres og sanksjonene ved salg til mindreårige må bli strengere enn i dag. Ved første gangs salg til mindreårige bør butikken minste bevillingen for tre uker, og deretter for tre måneder ved gjentakelse. I tillegg har vi to enkle krav til kjedene, som ikke vil kreve særlige ressurser å gjennomføre: Be om legitimasjon fra alle og ta etter Vinmonopolets kontrollrutiner. I 2012 kom Helsedirektoratet ut med en veileder i kommunal salgs- og skjenkekontroll og i 2013 sendte Helse- og Omsorgsdepartementet ut på høring et forslag til endring av forskrift til Alkoholloven. Disse dokumentene omtaler noen av tiltakene som Skjenkekontrollen har jobbet med på nasjonalt nivå. Dersom tiltakene som er beskrevet i de to dokumentene blir gjennomført er det et godt steg i riktig retning. Vi vil likevel fortsette å jobbe for at tiltakene opprettholdes samt at det er en vilje til å iverksette nye tiltak for en god og effektiv salgs- og skjenkekontroll. 4 Side35

36 SKJENKEKONTROLLEN Del 1: Bakgrunn og forskning Forskning på salgs- og skjenkekontroll viser blant annet at kvaliteten på kontrollene ofte er dårlig, at det gjennomføres få kontroller, og at brudd på alkoholloven sjelden fører til sanksjoner. Juventes kontroller Årets kampanje er en videreføring fra 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 og 2012 der henholdsvis 40 %, 38 %, 34 %, 31 %, 23 % og 22 % av de mindreåriges kjøpsforsøk endte med salg i til sammen 56 %, 58 %, 43 %, 48 %, 43 % og 36 % av butikkene. Forskjellige kontrollører kan teste samme butikk, både med korte og lengre intervaller mellom hver kontroll. Ved hver kontroll er også en myndig person til stede, som fungerer som «kontrollansvarlig» og fyller ut og signerer rapportskjemaet. hensyn til organisasjonstilknytning, kjøperens motivasjon for kjøpet og liknende i alkoholloven. Om salg til mindreårige skjer i forbindelse med en Juventeaksjon eller ikke, er likegyldig - ethvert salg til mindreårige er et brudd på loven. Våre kontrollører er ungdom mellom 14 og 16 år, med noen veldig få unntak. Alle går med klær og sminke de har på til vanlig, og verken kles eller sminkes for å se eldre ut enn de er. De er rett og slett vanlig norsk ungdom. Kontrollen foregår ved at en ungdom går inn i butikken, plukker med seg alkoholholdig drikke, noen dagligvarer (ikke bleier eller andre varer som indikerer voksen alder), og går til kassen. Dersom kassapersonalet spør etter legitimasjon, svarer kontrolløren «Det har jeg ikke. Kan jeg kjøpe allikevel?». Blir det fremdeles nektet salg, avbrytes kontrollen, og forsøket merkes som «ikke salg» i rapportskjemaet. Det gjøres ingen ytterligere forsøk på å prate seg forbi, vifte med bilnøkler, eller annet, til tross for at det enkelt kan gjøres i ungdoms reelle kjøpsforsøk. Dersom kassapersonalet lar salget skje, gjøres betalingen, kontrolløren forlater butikken, og forsøket merkes som «salg». Ikke ulovlig framprovosering Enkelte mener denne typen kontroller fremprovoserer lovbrudd som ellers ikke ville funnet sted. Det er imidlertid en rekke problematiske aspekter ved denne typen påstander. Fremprovosering av lovbrudd vil si at statsmakten eller offentlige myndigheter provoserer frem lovbrudd for å fremskaffe bevis. Juvente er en privat aktør, og kan per definisjon ikke fremprovosere lovbrudd. Dette bekreftet også Oslo politidistrikt i et brev til oss i Fremprovosering av lovbrudd gjelder også kun der provokasjonen er ment å skulle føre til en sanksjon. Juvente er helt tydelige på dette punktet. Vi mener ikke at våre kontroller skal brukes som grunnlag for å inndra bevillinger. Samtidig bør det bemerkes at ethvert salg av alkohol til mindreårige er ulovlig. Det tas ikke Det er viktig å presisere at denne kampanjen ikke er et forsøk på å ramme enkeltbutikkene. Det viktigste er at kommunene blir klar over problemet, og setter i gang tiltak for å gjøre noe med det. Samtidig er det lov å håpe at også butikkene tar en kraftig selvransakelse, og iverksetter tiltak for å gjøre noe med problemet. Mer om dette i del 3. Juvente bryter ikke loven I alkoholloven er det bestemt at det er selgerens ansvar å påse at kjøperen er gammel nok. Dersom mindreårige får kjøpt alkohol, er det butikken som bryter loven, ikke den mindreårige. Dette gjelder naturligvis også ved Juventes kontroller. Loven inneholder ingen forbud mot at mindreårige kan besitte eller kjøpe alkohol. Side36 5

37 SKJENKEKONTROLLEN Forskning og kunnskap Det foreligger mye forskning på kontroll av salgs- og skjenkesteder, og overholdelse av alkohollovens bestemmelser. Under presenteres noen sentrale forskningsresultater, hovedsakelig fra Statens Institutt for Rusmiddelforskning (SIRUS). Ungdoms alkoholforbruk Det finnes et omfattende forskningsmateriale om dette temaet. Her oppsummeres kun noen av hovedpunktene. Norsk ungdoms alkoholforbruk er i stadig endring, og de siste årene har vi sett en positiv utvikling ved at forbruket har sunket, og at debutalderen har steget noe (SIRUS Russtatistikk-database). Samtidig vet vi at ungdoms alkoholforbruk fører til svært negative konsekvenser både i den aktuelle drikkesituasjonen, og fordi det er en tett kobling mellom et høyt alkoholforbruk i ungdomsårene og tidlig debutalder, og et høyt alkoholforbruk senere i livet. Eksempelvis nevnes det i rapporten «Farlig Fyll» (Pape og Rossow, 2007) at: Blant skoleungdom med en «fuktig» livsstil er de yngste mer utsatt for negative utfall av drikking enn de eldste. De yngste som drikker mye har blant annet oftere vært i fylleslagsmål (41 % mot 33 % av de eldre), gjort hærverk (38 % mot 27 %) og skadet seg med vilje (32 % mot 25 %) enn de eldre. De yngste høykonsumentene har oftere opplevd et bredt spekter av problemer enn de eldste høykonsumentene. Promillekjøring og kombinert bruk av alkohol og narkotika er ikke uvanlig blant ungdom. Hvilke tiltak begrenser (ungdoms) alkoholforbruk? I boka Alcohol: No Ordinary Commodity (Babor et. al, 2010) oppsummeres hvilke politiske virkemidler som er mest effektive for å begrense alkoholbruk. Restriksjonstiltak for salg har ifølge denne kunnskapsoppsummeringen god effekt på det generelle konsumet i befolkningen, og aldersgrenser er særlig effektivt med tanke på ungdoms alkoholkonsum. Samtidig er det rimelig å anta at aldersgrenser kun vil ha en begrenset effekt på alkoholforbruket blant ungdom dersom de ikke overholdes. 6 Side37

38 SKJENKEKONTROLLEN Alle år år 17 år Babor et. al. (2010) slår fast at restriksjonstiltakene forutsetter hensiktsmessig håndheving, og i artikkelen «Håndheves aldersgrensen for å få kjøpt alkohol?» (Rossow, Pape og Storvoll, 2007), konkluderer også forskerne blant annet med at «(...) skjerpet håndheving av aldersgrensen hovedsakelig i butikker og på skjenkesteder vil begrense ungdoms tilgang til alkohol». Øl/rusbrus i butikk Andel som har forsøkt å kjøpe Andel av kjøpsforsøk som ikke er avvist Alkohol på utested 21,5 14,2 18,6 24, Overholdelse av alkoholloven I den samme artikkelen (Rossow, Pape, og Storvoll, 2007), presenteres en oversikt over andel mindreårig ungdom i ulike aldersgrupper som har forsøkt å kjøpe alkohol på henholdsvis butikker, utesteder og Vinmonopol, og hvor stor andel av disse kjøpsforsøkene som har vært «vellykkede». Totalt for alle aldersgrupper var resultatet som følger: Butikker: 21,5 % av de spurte hadde forsøkt å kjøpe, 58 % av forsøkene var vellykkede. Utesteder: 22,8 % av de spurte hadde forsøkt å kjøpe, 80 % av forsøkene var vellykkede. Vinmonopolet: 4,3 % av de spurte hadde forsøkt å kjøpe, 66 % av forsøkene var Andel som har forsøkt å kjøpe Andel av kjøpsforsøk som ikke er avvist vellykkede. Alkohol på Vinmonopolet Andel som har forsøkt å kjøpe Andel av kjøpsforsøk som ikke er avvist I studien «Old enough for a beer?» (Rossow, Jarlsson og Raitasalo, 2008) brukte forskerne 18-åringer som så unge ut for alderen for å undersøke hvorvidt aldersgrensene for kjøp av alkohol ble overholdt i Norge og Finland. 18-åringene foretok 460 forsøk på å kjøpe øl 22,8 10,1 15,2 29, ,3 3,2 4 4, i monopolutsalg og andre butikker i Norge og Finland. Ungdommene fikk kjøpt øl uten å bli bedt om å vise legitimasjon i nesten halvparten av forsøkene, og sjeldnere i monopolutsalg enn i andre butikker. Side38 7

39 SKJENKEKONTROLLEN I artikkelen «Beruselsens kilder hvordan ungdom skaffer seg alkohol» (Rossow, Pape og Storvoll, 2005), skriver forskerne om hvordan mindreårig ungdom skaffer seg alkohol. Noen hovedpunkter fra artikkelen er blant annet at mindreårig ungdom i gjennomsnitt hadde skaffet seg alkohol omtrent 11 ganger i løpet av de 12 siste månedene. Kjøp på salgs- eller skjenkesteder stod for til sammen 22 % av antallet ganger de hadde fått tak i drikkevarer. Sammenliknet med åringene hadde åringene oftere kjøpt alkohol på ordinære salgs- og skjenkesteder. Relativt sett var slike kilder også viktigere for de eldste enn for de yngste tenåringene. Av de mindreårige som drakk alkohol, hadde nesten halvparten kjøpt drikkevarer på ordinære salgs- eller skjenkesteder det siste året. I artikkelen konkluderer forskerne med at «Slike funn indikerer at økt kontroll, og trolig også en skjerping av sanksjonene, kan bidra til å redusere salget av alkohol til mindreårige.» Overskjenking/skjenking til åpenbart påvirket person I SIRUS evalueringer av Ansvarlig Vertskap i Bergen (Lauritzen og Baklien, 2007) og Trondheim (Buvik og Baklien, 2006), avdekket forskerne omfattende overskjenking. Studien fra Trondheim påpekte også at alkoholskjenking og servering til mindreårige forekommer i stort omfang i serveringsbransjen. Begge studiene konkluderer med at skjenkestedenes kontroll av gjestene er mangelfull. I studien fra Bergen konkluderes det også med at «(...) Kursingen må følges av en effektiv håndheving av lovverket i form av mer og bedre kontroll, og sanksjonering av lovbrudd (...)». Disse rapportene avdekker store mangler i kommunenes skjenkekontroll. Dette tydeliggjør behovet for hyppigere kontroller, bedre kontrollrutiner og sanksjonering ved lovbrudd, både ved overskjenking og skjenking/salg til mindreårige. Skjenkekontroll I rapporten «Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2012» (Skjælaaen, 2012) finner vi konkrete tall for avdekkende overtredelser på salgs og skjenkesteder, og inndragninger av bevillinger. Denne viser at: I 2009 ble det avdekket 1018 overtredelser på skjenkesteder og 188 overtredelser på salgssteder. I 2009 ble det inndratt 96 skjenkebevillinger og ca 13 salgsbevillinger. I 2010 ble det avdekket 1073 overtredelser på skjenkesteder og 225 overtredelser på salgssteder. I 2010 ble det inndratt 110 skjenkebevillinger og ca. 21 salgsbevillinger. I 2011 ble det avdekket 1208 overtredelser på skjenkesteder og 445 overtredelser på salgssteder. I 2011 ble det inndratt 101 skjenkebevillinger og 19 salgsbevillinger. Når det gjelder salg/skjenking til mindreårige ble det avdekket 41 tilfeller av dette i 2010, og det ble inndratt 18 bevillinger på grunn av dette. 8 Side39

40 SKJENKEKONTROLLEN I grafen til høyre finner du en oversikt over antall avdekkede lovbrudd og antall bevillingsinndragelser på salgs- og skjenkesteder de siste fire årene. I de fleste kommuner er det politiske organer (kommunestyre/formannskap/byråd) som fatter vedtak om inndragelse av salgs- og skjenkebevillinger. To studier av salgs- og skjenkekontroll, en i Skien og en i Porsgrunn og Bambe (begge: Bryn, 2009 ble gjennomført av Borgestadklinikken Kompetansesenter i forbindelse med Helsedirektoratets kontrollprosjekt i Begge disse rapportene avdekker store mangler i kommunenes kontroller av salgsog skjenkesteder både i forbindelse med lovens minimumskrav til antall kontroller, og kontrollenes kvalitet (kontrollrutiner og oppfølging). Siden 2004 var det avdekket svært få brudd på alkoholloven i de tre kommunene, og kun et mindretall av disse hadde ført til inndragelse av bevilling. Rapportene konkluderer blant annet med et behov for skjerpede kontrollrutiner og bedre opplæring av kontrollørene både med tanke på kontrollrutiner og rapportskriving. I en stor kampanje i 2003 avdekket Oslo kommune at salg av alkohol til mindreårige er langt mer utbredt enn de fryktet. Spaning over lang tid både fra politiet og Næringsetatens kontrollører avslørte at åtte Oslo-butikker solgte alkohol til mindreårige. Det har ikke lyktes Juvente å finne noen rapport fra denne aksjonen, men noe mer informasjon kan leses på nettstedet forebygging.no. Side40 9

41 SKJENKEKONTROLLEN Det kommunale ansvaret Det er kommunene som forvalter alkoholloven, og deler ut salgs- og skjenkebevillinger. Kommunene har også ansvar for å kontrollere bevillingshaverne og å sanksjonere når det oppdages lovbrudd. Kommunens skjenkekontroll foregår ved at kontrollører oppsøker et sted med bevilling. Noen steder vil en kommunal kontroll av en butikk kunne utføres som dette: Først skaffer kontrolløren seg et overblikk over stedet utenfra, og ser om han eller hun kan se noe ulovlig. Inne i butikken ser personen etter at plasseringen av øl og rusbrus er etter loven, før han eller hun til slutt overvåker kassaområdet i noen minutter for å se om det foregår salg til mindreårige. Dersom kontrolløren får mistanke om at en kjøper er for ung, kan han eller hun gi seg til kjenne og be butikken kontrollere legitimasjonen til kjøperen. Hvis ingen mistenkelige salg skjer, gir kontrolløren seg til kjenne, og fyller ut et skjema sammen med butikken. Kommunene må ha minst tre ganger så mange kontroller som antall steder som selger eller skjenker alkohol, og hvert sted må ha minst en kontroll i året. Rundt 300 kommuner har engasjert vaktselskap til å ta seg av kontrollen (Skjælaaen, 2011). Butikkpersonalet blir ofte oppmerksom på skjenkekontrollens tilstedeværelse i løpet av kort tid, og for å avsløre et salg til en mindreårig person må kontrolløren ikke bare observere salget i løpet av de minuttene vedkommende er innom butikken, men også be butikken kontrollere personen. Det sier seg selv at det skal mye til for å bli tatt i en slik kontroll. Samtidig som mange av kommunenes kontroller er dårlige, er bevillingspolitikken liberal. Salgs- og skjenkebevillinger gis etter mottoet «lett å få, lett å miste», men det viser seg gang på gang at bevillinger sjelden blir inndratt. SIRUS-rapporten «Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2011», som er referert til over, viser dette tydelig. Salg av alkohol til mindreårige og overstadig berusede personer skjer hver eneste helg, men det er tilsynelatende liten politisk vilje til å gripe fatt i den store mengden vold og ungdomsfyll som skyldes dårlig kontroll med butikker og skjenkesteder. For å redusere de problemene alkoholbruk medfører, er både kommunene og butikkene nødt til å ta skjenkelovgivningen på alvor. I tillegg må kontrollrutinene bedres, slik at man faktisk kan avdekke og straffe de lovbruddene som skjer. 10 Side41

42 SKJENKEKONTROLLEN Del 2: Resultater fra kampanjen Fra august til desember 2013 har Juventemedlemmer mellom år gjennomført 873 kontroller. De ble gjort i til sammen 430 butikker i 41 kommuner i 10 fylker i Norge. 35 % av butikkene solgte alkohol til disse ungdommene i ett eller flere forsøk, og i totalt 24 % av forsøkene gikk den mindreårige kontrolløren ut av butikken med alkohol i posen. NM i dårlig alderskontroll I 2012 solgte ca 36,3 % av butikkene vi testet alkohol til mindreårige. Andelen butikker som solgte er mindre i år 35,1 %, som er en nedgang på bare 1,2 %. Hvis vi ser på kjøpsforsøk, ser vi en oppgang på 1,7 %: fra 2012 hvor 22 % av kjøpsforsøkene endte med salg, til 23,7 % i % vellykkede kjøp. I år var Polet den beste med 0 % salg (0 av 15 kjøpsforsøk). Kiwi er fortsatt en av de bedre kjedene i alderskontroll. De var nest best i 2013 med «bare» 12 % vellykket kjøpsforsøk (22 av 176). Det er også en av de mest testede kjedene i landet, og de siste 2 årene har den havnet langt ned på vår liste. Kjeden som kom dårligst ut i 2013 var Spar som solgte alkohol til mindreårige i 23 av 61 forsøk (38 %). Selv om vi er klar over at ulike butikker ble testet et ulikt antall ganger, skiller også Rimi seg ut som en av de verste i år med 36 % salg (33 vellykkede forsøk av 92). I motsetning til i fjor da Rimi lå på nedre del av tabellen med 17 %. Fra de øvrige store kjedene ligger Rema 1000 og Meny ca. midt på tabellen, begge med 28 % (55 av 197 hos Rema 1000 og 21 av 74 på Meny) vellykkede forsøk. Også i 2012, var Rema 1000 en av de dårligste blant de store kjedene, med 29 % salg. Det bør også nevnes i denne sammenheng at Rema 1000 tradisjonelt er en av de hyppigste testede butikk-kjedene i landet. Ikke overraskende er Vinmonopolet best i alderskontroll, også i år. De var best i fjor med Side42 11

43 SKJENKEKONTROLLEN Butikker kontrollert Butikker som solgte % Kjøpsforsøk Salg % Oslo Hedmark Buskerud Vestfold Rogaland Hordaland Møre Og Romsdal Sør-Trøndelag Nordland Troms TOTALT Regionale tall På landsbasis solgte 151 butikker (det vil si ca. 35 %) av totalt 430 en eller flere ganger alkohol til mindreårige. I 207 av de 873 kontrollene ble det solgt alkohol. Det tilsvarer ca. 24 %. Det viser først og fremst at det «nytter å forsøke en gang til», en teknikk vanlig ungdom ikke nøler med å bruke. Fylkes- og kommunestatistikk I år er det Hedmark som kaprer førsteplass i dårlig kontroll, hvis vi fokuserer på andelen butikker som solgte. Her solgte 7 av 9 (78 %) butikker alkohol til mindreårige. Vestfold rekker til en sterk andreplass om å bli dårligste fylke, hvor 67 % av 24 butikker solgte alkohol til mindreårige. Samtidig er det viktig å huske at få kontroller i få butikker gir usikre tall. Avhengig av Juventes ressurser lokalt ble noen fylker grundigere kontrollert enn andre. Hordaland, Rogaland og Troms er de fylkene hvor vi har gjennomført fleste kontroller i år. På den positive siden utmerker Oslo seg som det «beste» fylket med «bare» 19 % salg. I Oslo ble det gjennomført 37 kontroller i 32 butikker, hvorav 19 % solgte til våre kontrollører. Noe bak Oslo ligger Buskerud og Nordland (med 23 % og 25 %). 12 Side43

44 SKJENKEKONTROLLEN I år har vi gjennomført kontroller i 430 butikker i 41 kommuner i Norge. Stokke er den dårligste kommunen med 71 % vellykkede kjøpsforsøk. Mens Lier og Stavanger er kommunene hvor butikkene ikke solgte noen ting til våre mindreårige kontrollører: 0 av 11 forsøk i Lier og 0 av 16 i Stavanger. I grafen er kun kommuner der vi har gjennomført mer enn 6 kontroller tatt med. Side44 13

45 SKJENKEKONTROLLEN Kontrollørenes alder Kontrollørene i undersøkelsen har stort sett vært mellom 14 og 16 år. Men i enkelte tilfeller har de vært 13 og 17 år. I grafen over finner du en oversikt over antall kjøpsforsøk som er gjort av kontrollører i de ulike aldersgruppene åringer lykkes i 30 % av tilfellene. 14- åringer har fått kjøpt i 15 % av forsøkene. Politisk kampanje, ikke forskning Det er viktig å påpeke at denne kampanjen ikke er et forskningsprosjekt, med de formelle og metodemessige krav det måtte medføre. Denne kampanjen viser at det er lett for mindreårige å kjøpe alkohol, og har som hovedformål å bedre kommunenes kontroller av butikkene. Tidligere undersøkelser, som nevnt i kapittel 1, gir en mer faglig tilnærming til temaet. Kontroller per butikk I år har vi gjennomført 873 kontroller i 430 butikker. Det viser at hver butikk i gjennomsnitt ble kontrollert 2,03 ganger. Det sier seg selv at sannsynligheten for at en butikk selger alkohol til mindreårige er større hvis man prøver flere ganger. Man må ta hensyn til dette når man ser på resultatene for enkelte butikker og kommuner/fylker. År Antall kontroller per butikk (gjennomsnitt) , , , , , , ,03 14 Side45

46 SKJENKEKONTROLLEN 7 år med kontroller Siden vi startet Skjenkekontrollen-kampanjen i 2007 har vi sett en jevn nedgang i andel kjøpsforsøk som ender med salg fra 40 % i 2007 til 23 % i 2013 (se grafen over til venstre). Disse tallene er naturligvis mer ustabile og bør tas med en enda større klype salt, ettersom antall ganger hver butikk blir testet spiller inn her (se forrige side og tabell til høyre). Resultatene påvirkes også selvfølgelig av alderen på de som forsøker å kjøpe og hvor gamle de ser ut, så sammenligningen år for år må naturligvis tas med en klype salt. Men vi ser en tydelig og positiv tendens. En tilsvarende positiv tendens ser vi i andelen butikker som solgte til mindreårige. Siden 2007 har andelen butikker som solgte gått fra 56 % til 35 % (se grafen over til høyre). Alt i alt går utviklingen sakte men sikkert i positiv retning. Butikkene blir flinkere til å spørre om legitimasjon, og det blir vanskeligere for mindreårige å kjøpe alkohol. Likevel har utviklingen de siste to-tre årene flatet noe ut, og man kan spørre seg om man har kommet til et punkt hvor den gode utviklingen stopper? Side46 15

47 SKJENKEKONTROLLEN Eksempel på gode rutiner: Kontrollen i Oslo kommune Det er mange måter å utføre en salgskontroll på, og loven sier lite om hvordan de skal foregå. Mange kommunerer bruker for eksempel private vaktselskaper eller egne ansatte kontrollører. I Oslo kommune bruker de studenter fra Politihøgskolen som kontrollører. Juvente har vært med de kommunale skjenkekontrollørene på tur. En vanlig lørdags formiddag ankommer kontrollørene Næringsetatens lokaler i Oslo. Her går de igjennom dagens oppdrag,før de drar ut i bil eller til fots for å kontrollere noen av Oslos mange dagligvarebutikker. Slik foregår det: 1. Kontrollørene går inn i butikken og oppfører seg som vanlige kunder. Her ser de etter potensielle mindreårige, og orienterer seg om hvor alkoholen står plassert og hvor kassa er. 2. Finner de ingen som ser ung ut går de ut av butikken og følger med på inngangen i ca. en time. Går en potensiell mindreårig inn, følger de diskret etter. Tar de unge kundene med seg øl, følger de med ungdommene helt frem til kassen. (Om dette ikke skjer, gå til punkt 4). 3. I kassa, uavhengig om de blir sjekket for legitimasjon eller ikke, bryter kontrollørene av kjøpet og ber om å få sjekke legitimasjon (kontrollørene har ikke myndighet til å kreve dette, men de kan anmodne om det). Kontrollørene er dessuten opptrent i å se etter falsk legitimasjon. 4. Etter at kontrollen er gjennomført, går de på bakrommet og snakker med en ansatt, fortrinnsvis sjefen. Her forteller kontrollørene hvordan kontrollen ble gjennomført, og stiller en del kontrollspørsmål. Et viktig punkt er om de ansatte kjenner til sin egen internkontroll som de er pålagt å ha. 5. Når kontrollen er over drar kontrollørene til kontoret og skriver ut rapporter til butikkene. Politistudentene tar faget rapportlære, og er derfor også kvalifisert til å skrive gode rapporter. 16 Side47

48 SKJENKEKONTROLLEN Del 3: Tiltak mot alkoholsalg til mindreårige Med Skjenkekontrollen-kampanjen har Juvente vist at det er lett for mindreårige å kjøpe alkohol i dagligvarebutikker. Hyppigere og bedre kontroller, og strengere sanksjoner når det blir oppdaget lovbrudd vil være de viktigste virkemidlene for å gjøre noe med det. Juvente går også inn for minimumssanksjoner når en bevillingshaver blir tatt i å selge til mindreårige, og krever nasjonale retningslinjer for kommunal kontroll. Kommunale tiltak Den kommunale skjenkekontrollen er kommunenes viktigste virkemiddel for å bekjempe brudd på alkoholloven. Dessverre er det slik at de færreste norske kommuner avdekker salg til mindreårige, og enda færre sanksjonerer lovbrudd når de oppdages. Dersom man virkelig ønsker å redusere problemet, holder ikke fagre løfter om å ta situasjonen på alvor. Kommunene må skjerpe kontrollene og sanksjonene sine. Hyppigere kontroller Bevillingene skal i følge alkoholloven kontrolleres minst en gang i året. Kommunen skal i løpet av året ha gjennomført minst tre ganger så mange kontroller som antall salgsog skjenkesteder (omsetningsforskriften 9-7). Den praktiske gjennomføringen av kontrollene er opp til kommunen selv. I de fleste kommuner er det nødvendig å intensivere kontrollene av butikkene og skjenkestedene for å oppdage lovbrudd. Dette innebærer nødvendigvis å gjennomføre hyppige og systematiske kontroller. Samarbeid mellom kommuner kan også gi gode resultater. Vi anbefaler å gjennomføre gjennomsnittlig minst fem årlige kontroller per salgs- og skjenkested. Bedre kontrollrutiner Som nevnt i kapittel 1.2 og 1.3 er kontrollrutinene til den kommunale skjenkekontrollen ofte svært dårlige, og muliggjør i liten grad avsløring av lovbrudd, selv om de skulle finne sted. Å bedre rutinene for hvordan den kommunale skjenkekontrollen gjennomføres vil være et effektivt virkemiddel for å begrense salg av alkohol til mindreårige og andre brudd på alkoholloven. Eksempelvis bør kontroller bli utført av personer personalet i butikken/skjenkestedet ikke kjenner til. Kontroller av butikker bør også gjennomføres på tidspunkt der det er størst sannsynlighet for at lovbrudd vil skje, for eksempel etter skoletid torsdager og fredager i butikker nær skoler. Det bør brukes lang tid på observasjon under kontrollene, både utenfor og inne i butikkene. Kontrollørene bør også få grundig opplæring i rutiner for kontroll og i å skrive rapporter som er juridisk holdbare. Strengere sanksjoner Kanskje enda mer problematisk enn at kontrollene er dårlige, er det at lovbrudd som blir oppdaget ikke får konsekvenser. Mange kommuner benytter seg av prikkbelastingssystemer og advarsler, i stedet for midlertidig eller permanent inndragning av salgs- eller skjenkebevilling, Det økonomiske tapet ved inndragning av bevilling er et insentiv til å følge alkoholloven. Dersom man ikke inndrar bevillingen ved lovbrudd, har heller ikke salgs- eller skjenkestedet noe økonomisk motiv for å overholde aldersbestemmelsene. Ved salg til mindreårige anbefaler Juvente tre ukers inndragning av bevilling ved første gangs lovbrudd, og tre måneders bevillingsinndragelse ved gjentakelse. Side48 17

49 SKJENKEKONTROLLEN 18 Nasjonale tiltak I dag må hver enkelt kommune selv finne ut hvordan effektiv skjenkekontroll gjennomføres og definere hva den anser for å være et alvorlig lovbrudd. Dette fører til at kvaliteten på kontrollene og sanksjonene for lovbrudd varierer fra kommune til kommune. Det som i en kommune kan føre til to ukers inndragning av bevilling, kan medføre kun en advarsel i nabokommunen. Dette fører videre til at noen brudd på alkoholloven forekommer hyppigere i enkelte kommuner enn i andre. Dagens organisering gir også et uoversiktlig regelverk og varierende rammebetingelser for butikker og skjenkenæring. Retningslinjer for kontroll Det er nødvendig å få på plass nasjonale retningslinjer for hvordan kommunal kontroll av salgs- og skjenkesteder skal foregå. Disse retningslinjene bør primært ta sikte på å redusere omfanget av salg/ skjenking til mindreårige, overskjenking, samt andre alvorlige brudd på alkoholloven. Retningslinjene bør inneholde krav til opplæring av kommunale skjenkekontrollører og retningslinjer for hvordan kommunal skjenkekontroll skal gjennomføres. Flere kontroller Minimumskravet til antall kontroller bør økes fra tre til fem i forskriftens 9-7. Fylkesmannen bør gis i oppgave å holde oppsyn med at kommunene overholder lovens minimumskrav» I dag må kommunene selv finne ut hvordan effektiv skjenkekontroll gjennomføres og definere hva den anser for å være et alvorlig lovbrudd til antall kontroller. Fylkesmannen bør også gis myndighet til å iverksette sanksjoner overfor kommunene dersom lovens minimumskrav ikke overholdes. Sanksjonssystem Det er nødvendig å utarbeide et helhetlig nasjonalt system for hvordan brudd på alkoholloven skal sanksjoneres. Et slikt system bør gi retningslinjer for hvilke reaksjoner som bør gis for ulike lovbrudd. Det bør foreligge klare minimumssanksjoner for alvorlige lovbrudd som overskjenking og salg/skjenking til mindreårige. Veileder og forslag til endring av forskrift til Alkoholloven I 2012 kom Helsedirektoratet ut med «Veileder for kommunal salgs- og skjenkekontroll» og i 2013 sendte Helse- og Omsorgesdepartementet ut på høring et forslag til endring av forskrift til Alkoholloven. Disse dokumentene omtaler en rekke av tiltakene foreslått over, men kun som veiledning eller forslag. Ved å vedtaksfeste Side49 disse forslagene vil man legge til rette for en bedre og mer effektiv salgs- og skjenkekontroll i kommunene og på denne måten kunne forebygge brudd på alkohollovgivningen. Tiltak for butikker En butikk som har fått en salgsbevilling har en forpliktelse til å overholde bestemmelsene i alkoholloven også aldersgrensene. Fordi ungdom, som nevnt i kapittel 1.2.1, er spesielt utsatt for skader og problemer i forbindelse med alkoholbruk, har også butikkene et sosialt ansvar for å begrense mindreåriges tilgjengelighet til alkohol. Dessverre viser resultatene i denne rapporten at mange butikker tar svært lett på dette ansvaret. Vinmonopolets rutiner Både forskning og Juventes kontroller fra 2007 og 2008 viser at Vinmonopolet er langt flinkere enn dagligvarebutikker til å overholde aldersgrensene for salg av alkohol. I 2009 var polet skuffende dårlige, men dette kan være på grunn av «de små talls lov». Vinmomopolet har rutiner for alderskontroll som langt på vei overgår butikkenes. De gjennomfører årlig holdningskampanjer rettet mot kunder for å minne om aldersgrensene, og oppfordrer alle kunder under 25 år til å vise legitimasjon. Disse kampanjene preger også butikkene, nettsidene og kasseområdet. De ansatte får også grundig opplæring gjennom filmer, instruksjon, foldere, effekter, internblad og annet.

50 SKJENKEKONTROLLEN Appendix A: Kilder Her er en oversikt over kilder som er benyttet i denne rapporten - hovedsakelig i del 1. Babor, Thomas, m.fl. (red.). Alcohol: No Ordinary Commodity Research and Public Policy, second edition, Oxford University Press (Oxford), Bryn, M. D. «Når kontrollene ikke virker Om hindringer for god salgs- og skjenkekontroll i Porsgrunn og Bamble», 2009: Bryn, M. D. «Når kontrollene ikke virker Om hindringer for god salgs- og skjenkekontroll i Skien», 2009: Buvik, K. V. og Baklien, B. «Skal det være noe mer før vi stenger? Evaluering av Ansvarlig Vertskap i Trondheim», 2006: Lauritzen, H. C. og Baklien, B. «Overskjenking i Bergen En oppfølgingsevaluering av Ansvarlig vertskap i Bergen», 2007: Pape, H og Rossow, I. «Farlig Fyll», i Tidsskrift for ungdomsforskning nr 13, 2007, NOVA (Oslo): Rossow, I, Pape, H og Storvoll, E. «Beruselsens kilder hvordan ungdom skaffer seg alkohol», i Tidsskrift for Den norske lægeforening nr 9, 2005: Rossow, I, Pape, H og Storvoll, E. «Håndheves aldersgrensen for å få kjøpt alkohol?», i Tidsskrift for Den norske lægeforening nr 11, 2007: Rossow, I, Jarlsson, T, og Raitasalo, K. «Old enough for a beer?», i Addiction nr 9, 2008, Blackwell (London) Skjælaaen, Ø. «Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2011», 2011: Side50 19

51 SKJENKEKONTROLLEN Appendix B: Tabeller for kjøpsforsøk Her finner du detaljert info om alle kontrollene vi har gjort i alle butikkene fordelt på fylke og kommune. Tallene i overskriften viser andel av butikkene som solgte, ikke totalt antall salg. Oslo 6 av 32 butikker (19 %) Butikk Kjede Adresse Post Salg Ikke salg Meny Grønland Torv Meny Smalgangen OSLO 0 1 Kiwi 363 Grønland 18 Kiwi Grønland OSLO 0 1 Kiwi 355 Wm. Thranesgate Kiwi Waldemar Thranesgt OSLO 0 1 Rema 1000 Christian Krohgsgate Rema 1000 Christian Krohgsgate OSLO 0 1 Rimi Postgirobygget Rimi Biskop Gunnerus gate OSLO 1 0 Rema 1000 Thorvald Meyersgate Rema 1000 Thorvald Meyers gate OSLO 0 1 Kiwi 469 Schous Plass Kiwi Trondheimsveien OSLO 0 1 Kiwi 382 Markveien Kiwi Markveien 35 B 0554 OSLO 0 1 ICA Supermarked Birkelunden ICA Thorvald Meyers gate OSLO 0 1 Kiwi 351 Grønland Kiwi Grønlandsleiret OSLO 0 1 Joker Ankertorget Joker Storgata OSLO 1 0 Kiwi 419 Gunerius Kiwi Storgata OSLO 0 1 Grønland Basar Vinmonopolet Tøyengt OSLO 0 1 Bunnpris Grønland Basar Bunnpris Tøyengata OSLO 0 1 Rema 1000 Trelastgården Rema 1000 Platousgate OSLO 0 1 Rimi Trondheimsveien Rimi Trondheimsveien OSLO 1 0 Rimi Bislett Rimi Pilestredet OSLO 0 2 Kiwi Sannergata Kiwi Sannergaten OSLO 0 1 Bunnpris Grünerløkka Bunnpris Seilduksgate OSLO 1 0 Bunnpris Pilestredet Bunnpris Pilestredet OSLO 1 1 Joker Holberg Joker Holbergsgt OSLO 0 2 Lime Grønland Lime Mandalsgt OSLO 0 1 Rema 1000 Lakkegata Rema 1000 Herslebsgate 17 A 0561 OSLO 1 0 Coop Mega Bislett Coop Dalsbergstien OSLO 0 2 Lime Dalsbergstien Lime Dalsbergstien OSLO 0 1 Rimi Waldemar Thranesgate Rimi Waldemar Thranesgate OSLO 0 1 Rema 1000 Ila Rema 1000 Waldemar Thranesgate OSLO 0 1 Meny Ringnes Park Meny Sannergata 6 C 0555 OSLO 0 1 Joker Alexander Kiellandsplass Joker Kingos gate OSLO 0 1 ICA Supermarked Alexander Kiellandsplass ICA Waldemar Thranesgate OSLO 0 1 Kiwi Parkveien Kiwi Parkveien OSLO 0 2 Joker Oslo S Joker Jernbanetorget OSLO Side51

52 SKJENKEKONTROLLEN Hedmark Elverum 7 av 9 butikker (78 %) 7 av 9 butikker (78 %) Butikk Kjede Adresse Post Salg Ikke salg Meny Kremmertorget Meny Kirkevegen ELVERUM 2 0 Kiwi 053 Mart'n Senteret Kiwi Torggata ELVERUM 2 0 Kiwi Fjeldset Kiwi Kirkeveien 2406 ELVERUM 0 2 Rimi Vestad Rimi Meierigata ELVERUM 2 0 Kiwi 205 Elverum Kiwi Elvarheimsgate ELVERUM 0 2 Matkroken Postgården ICA Gamle Trysilveg ELVERUM 2 0 Rema 1000 Glommen Rema 1000 Grindalsvegen ELVERUM 2 0 Coop Obs! Elverum Coop Torggata ELVERUM 1 2 Kiwi 219 Glomma Kiwi Elvarheimgata 6A 2406 ELVERUM 2 0 Buskerud Drammen 7 av 31 butikker (23 %) 7 av 24 butikker (29 %) Butikk Rema 1000 Vinjesgate Kjede Rema 1000 Adresse Vinjesgt 2 Post 3018 DRAMMEN Salg 0 Ikke salg 2 Rema 1000 Tollbugaten Rema 1000 Tollbugt DRAMMEN 0 3 Kiwi 361 Strømsø Kiwi Tordenskjoldsgt DRAMMEN 0 4 ICA Drammen ICA Bjørnstjerne Bjørnsonsgt DRAMMEN 0 5 Rimi Byhaven Rimi Shultzgate DRAMMEN 0 5 Rema 1000 Gulskogen Rema 1000 Professor Smiths alle 54A 3048 DRAMMEN 0 2 Rimi Vårveien Rimi Vårveien DRAMMEN 0 2 Rimi Store Landfall Rimi Store Landfall Øvre DRAMMEN 1 0 Meny Brakerøya Meny Brantenborggate DRAMMEN 0 2 Kiwi Landfalløya Kiwi Landfalløya DRAMMEN 0 4 Kiwi Gulskogen Kiwi Guldlisten DRAMMEN 0 2 Meny Gulskogen Meny Guldlisten DRAMMEN 2 1 Rimi Konnerud Rimi Pettersvollen DRAMMEN 0 1 Spar Kristensen Spar Holmestrandveien DRAMMEN 1 1 Rimi Tangen Rimi Havnegt DRAMMEN 1 1 Kiwi Austadveien Kiwi Austadveien DRAMMEN 0 2 Kiwi Ligosenteret Kiwi Betzy Kjelsbergsvei DRAMMEN 0 2 Kiwi Toppenhaug Kiwi Tord Pedersens gate DRAMMEN 0 2 Kiwi Øvre Storgate Kiwi Øvre Storgate DRAMMEN 1 1 Kiwi Brakerøya Kiwi Holmensgate DRAMMEN 0 2 Bunnpris Losjeplassen Bunnpris Losjeplassen DRAMMEN 1 1 Meny Konnerud Meny Pettersvolden DRAMMEN 0 1 Rimi Austad Rimi Austadveien DRAMMEN 3 0 Kiwi Konnerud Kiwi Bernåsbakken DRAMMEN 0 1 Side52 21

53 SKJENKEKONTROLLEN Lier 0 av 7 butikker (0 %) Butikk Kjede Adresse Post Salg Ikke salg Rema 1000 Lierstranda Rema 1000 Lierstranda LIER 0 1 Kiwi Vitbank Kiwi Vebjørnsvei 1 A 3414 LIERSTRANDA0 1 Spar Holsfjorden Spar Modumveien SYLLING 0 1 Kiwi Tranby Kiwi Ringeriksveien LIER 0 2 Coop Mega Tranby Coop Tranbysenter 3408 TRANBY 0 2 Meny Liertoppen Meny Drammensveien LIERSKOGEN 0 2 Kiwi Liertoppen Kiwi Drammensveien LIERSKOGEN 0 2 Vestfold Tønsberg 16 av 24 butikker (67 %) 1 av 1 butikker (100 %) Butikk Kjede Adresse Post Salg Ikke salg Meny Jarlsberg Meny Travveien SEM 3 0 Sandefjord 9 av 16 butikker (56 %) Butikk Kjede Adresse Post Salg Ikke salg Rema 1000 Østerøyveien Rema 1000 Østerøyveien SANDEFJORD 1 1 Meny Haslesenteret Meny Nedre Gokstadvei SANDEFJORD 1 1 Joker Haukerød Joker Movn SANDEFJORD 0 1 Meny Pindsle Meny Nygårdsveien SANDEFJORD 0 1 Rimi Framnes Rimi Vesterøyveien SANDEFJORD 1 0 Coop Obs! Sandefjord Coop Fokserødveien SANDEFJORD 1 1 Joker Virik Joker Pukkestadveien SANDEFJORD 0 1 Rema 1000 Sandefjord Rema 1000 Kamfjordgata SANDEFJORD 1 0 Kiwi Laskentunet Kiwi Øvre Laskenvei SANDEFJORD 0 1 Meny Stadiontunet Meny Laskenveien SANDEFJORD 0 2 Meny Indre Havn Sandefjord Meny Kilgata SANDEFJORD 1 1 Rimi Sperretorvet Rimi Storgata SANDEFJORD 2 0 Rema 1000 Tempokrysset Rema 1000 Skiringsalsveien 9 A 3211 SANDEFJORD 1 0 Ica Supermarked Hvaltorget ICA Torget SANDEFJORD 0 1 Kiwi Kilgata Kiwi Kilgata SANDEFJORD 0 1 Kiwi Museumsgata Kiwi Museumsgata 41 A 3210 SANDEFJORD Side53

54 SKJENKEKONTROLLEN Stokke 4 av 4 butikker (100 %) Butikk Kjede Adresse Post Salg Ikke salg Rema 1000 Stokke Rema 1000 Kornmagasingata STOKKE 1 1 Joker Melsom Joker Melsomvikveien MELSOMVIK 1 0 Meny Stokke Meny Melsomvikveien STOKKE 2 0 Kiwi Stokke Kiwi Nygårdsallè STOKKE 1 1 Nøtterøy 2 av 3 butikker (67 %) Butikk Kjede Adresse Post Salg Ikke salg Rema 1000 Borgheim Rema 1000 Semsveien BORGHEIM 0 2 Kiwi 517 Hjemseng Kiwi Hjemsengvegen DUKEN 1 0 Meny Nøtterøy Meny Skallestadveien SKALLESTAD 2 0 Rogaland Stavanger 20 av 69 butikker (29 %) 0 av 9 butikker (0 %) Butikk Kjede Adresse Post Salg Ikke salg Kiwi 623 Magasin Blå Kiwi Verksgaten STAVANGER 0 2 Kiwi Kannik Kiwi Olav V`s gate STAVANGER 0 1 Coop Prix Klubbgaten Coop Klubbgata STAVANGER 0 2 Rema 1000 Byterminalen Matkroken Torvet Rema 1000 ICA Jernbanev. 9 Skagen STAVANGER STAVANGER Stavanger, Straensenteret Vinmonopol Vinmonopolet Lars Hertevigs gate STAVANGER 0 1 Helgø MENY Straen Helgø Meny Lars Hertervigs gate STAVANGER 0 3 Bunnpris Holmen Bunnpris Nedre Holmegate STAVANGER 0 2 Joker Jelsagaten Joker Jelsagata STAVANGER 0 2 Tysvær 0 av 2 butikker (0 %) Butikk Kjede Adresse Post Salg Ikke salg Meny Aksdal Meny Aksdal senter 5575 AKSDAL 0 1 Spar Frakkagjerd Spar Frakkagjerdvegen FØRRESFJORDEN 0 1 Side54 23

55 SKJENKEKONTROLLEN Haugesund 11 av 28 butikker (39 %) Butikk Kjede Adresse Post Salg Ikke salg Coop Marked Haraldsgate Coop Haraldsgata HAUGESUND 0 3 Rema 1000 Bytunet Rema 1000 Haraldsgaten HAUGESUND 0 3 Coop Obs! Haugesund Coop Longhammarveien HAUGESUND 1 6 Rimi Kvala Rimi Flotmyr Rimi Rimi Kringehaugvn. 2 Flotmyrgata HAUGESUND 5525 HAUGESUND Rema 1000 Spannavegen Rema 1000 Spannavegen HAUGESUND 1 5 Rema 1000 Solvang Rema 1000 Skjoldavegen HAUGESUND 0 2 Matkroken Bleikmyr ICA Myrullveien HAUGESUND 0 2 Haugesund Vinmonopol Vinmonopolet Skåregata HAUGESUND 0 3 Meny Gard Meny Nygårdsveien HAUGESUND 0 4 Spar Sørhaug Spar Fjellveien 1A 5532 HAUGESUND 3 1 Kiwi Skåredalen Kiwi Skjoldaveien HAUGESUND 0 5 Meny Karmsundsgata Meny Karmsundsgata HAUGESUND 2 5 Joker Salhusveien Joker Salhusvegen HAUGESUND 0 1 Coop Prix Austmannaveien Coop Austmannaveien HAUGESUND 0 6 Kiwi Gard Kiwi Hafrsfjordgate HAUGESUND 0 2 ICA Supermarked Karmsundgata ICA Karmsundgata HAUGESUND 0 6 Rema 1000 Raglamyr Rema 1000 Longhammervegen HAUGESUND 1 5 Rema 1000 Kvala Rema 1000 Austrheimsveien HAUGESUND 0 4 Joker Haugesund Joker Sørhauggata HAUGESUND 1 0 Rimi Karmsundgata Rimi Karmsundgata HAUGESUND 0 2 Kiwi Spannavegen Kiwi Spannavegen HAUGESUND 0 6 Rimi Markedet Rimi Skåragata HAUGESUND 0 1 Kiwi Kirkegata Haugesund Kiwi Breidablikgata HAUGESUND 0 2 Spar Skåredalen Spar Ragnvald Westbøes gate HAUGESUND 1 1 Coop Prix Rogalandsgate Coop Rogalandsgate HAUGESUND 1 2 Kiwi Salhusvegen Kiwi Salhusvegen HAUGESUND 0 4 Spar Spannaveien Spar Spannaveien HAUGESUND 2 4 Vindafjord 3 av 7 butikker (43 %) Butikk Kjede Adresse Post Salg Ikke salg Ølen Vinmonopol Vinmonopolet Ølen Senter 5580 ØLEN 0 2 Kiwi Ølensvåg Kiwi 5582 ØLENSVÅG 0 1 Kiwi Isvik Kiwi Isvik 5574 SKJOLD 0 1 Joker Vats Coop Mega Ølen Joker Coop Knapphus Ølen Senter 5576 ØVRE VATS 5580 ØLEN Coop Marked Skjold Coop Skjoldavik 5574 SKJOLD 1 0 Coop Marked Knapphus Coop Knapphus 5576 ØVRE VATS Side55

56 SKJENKEKONTROLLEN Karmøy 6 av 23 butikker (26 %) Butikk Kjede Adresse Post Salg Ikke salg Rimi Kopervik Rimi Kopparen 4250 KOPERVIK 0 4 Kiwi 611 Åkra Kiwi Klæhaugveien ÅKREHAMN 0 2 Rimi Avaldsnes Rimi Øygarden 4262 AVALDSNES 0 3 Spar Kopervik Coop Mega Kopervik Spar Coop Hovedgaten 39 Austre Karmøyveg KOPERVIK 4250 KOPERVIK Coop Prix Åkrehamn - Nå Extra Coop Ringveien ÅKREHAMN 0 2 Meny Vedavågen Meny Industriområdet Vea Øst 4276 VEDAVÅGEN 0 3 Kiwi 635 Langåker Kiwi Langåker 4274 STOL 0 4 Kiwi 674 Skudenes Kiwi Nessagadå SKUDENESHAVN 0 2 Coop Mega Skudenes Coop Postvegen SKUDENESHAVN 0 2 Rema 1000 Åkrehamn Rema 1000 Tungarden ÅKREHAMN 2 2 Kiwi 613 Avaldsnes Kiwi Utvik 4262 AVALDSNES 0 4 Rema 1000 Avaldsnes Rema 1000 Kong Augvaldsveg AVALDSNES 0 3 Rimi Åkra Rimi Vestre Karmøyvegen ÅKREHAMN 0 1 Joker Kvalavåg Joker Kvalavåg 4264 KVALAVÅG 0 3 Kiwi 615 Vormedal Kiwi Vormedalsveien VORMEDAL 0 4 Rema 1000 Norheim Rema 1000 Norheim v/oasen 5542 KARMSUND 2 2 Meny Oasen Meny Oasen Storsenter, Austbøveien KARMSUND 1 3 Coop Prix Vedavågen Coop Austre Veaveg KOPERVIK 0 4 Kiwi 673 Stangeland Kiwi Austre Karmøyveg KOPERVIK 1 1 Kiwi 641 Torvastad Kiwi Storesund 4260 TORVASTAD 1 2 Rimi Skudenes Rimi Postveien 4280 SKUDENESHAVN 0 4 Coop Extra Avaldsnes Coop Utvik 4262 AVALDSNES 0 3 Hordaland Os 57 av 149 butikker (38 %) 4 av 9 butikker (44 %) Butikk Kjede Adresse Post Salg Ikke salg Rema 1000 Kuven Stasjon Rema 1000 Byvegen OS 0 4 Spar Amfi Os Spar Amfi Os 5200 OS 2 0 Meny Industriveien Meny Industriveien OS 0 5 Rimi Os Joker Os Sentrum Rimi Joker Midtpunkthuset (Øyro 59) Torggata OS 5200 OS Kiwi Moberg Kiwi Storhaugen OS 2 0 Kiwi 885 Haugsneset Kiwi Steinneset OS 0 2 Coop Extra Amfi Os Coop Prestegardskogen OS 0 4 Joker Søfteland Joker Langedalen SØFTELAND 0 2 Side56 25

57 SKJENKEKONTROLLEN Sund 1 av 3 butikker (33 %) Butikk Kjede Adresse Post Salg Ikke salg Rema 1000 Skogsvåg Rema 1000 Skoge 5382 SKOGSVÅG 1 2 Kiwi Sund Senter Kiwi Sund senter 5371 SKOGSVÅG 0 3 Bunnpris Spildepollen Bunnpris Spildepollen 5382 SKOGSVÅG 0 3 Samnanger 1 av 2 butikker (50 %) Butikk Kjede Adresse Post Salg Ikke salg Kiwi 876 Bjørkheim Kiwi Bjørkheim ÅRLAND 0 3 Spar Tysse Spar Samnanger 5650 TYSSE 1 0 Sveio 0 av 2 butikker (0 %) Butikk Kjede Adresse Post Salg Ikke salg Kiwi 626 Sveio Kiwi Sveiogata SVEIO 0 1 Rimi Sveio Rimi Sveiogata SVEIO 0 1 Etne 3 av 3 butikker (100 %) Butikk Kjede Adresse Post Salg Ikke salg Coop Prix Etne Coop Etne 5590 ETNE 1 0 Rema 1000 Etne Rema 1000 Etnesjøen 5590 ETNE 1 0 Bunnpris Etne Bunnpris Etnesjøveien 5590 ETNE 1 0 Osterøy 2 av 5 butikker (40 %) Butikk Kjede Adresse Post Salg Ikke salg Coop Extra Valestrand Coop Valestrandsfossen 5281 VALESTRANDSFOSSEN 0 2 Rema 1000 Lonevåg Rema 1000 Lonevåg Senter 5282 LONEVÅG 1 1 Kiwi 821 Haus Kiwi Haus 5286 HAUS 0 1 Rimi Lonevåg Rimi Lonevåg 5282 LONEVÅG 1 1 Joker Fotlandsvåg Joker Fotlandsvåg 5283 FOTLANDSVÅG Side57

58 SKJENKEKONTROLLEN Bergen 31 av 85 butikker (36 %) Butikk Kjede Adresse Post Salg Ikke salg Rema 1000 Spectrum Rema 1000 Folke Bernadottesvei FYLLINGSDALEN 0 3 Rimi Løvås Rimi Løvåsveien FYLLINGSDALEN 0 2 Matkroken Dag Hammarskjøld ICA Dag Hammarskjøldsvei FYLLINGSDALEN 0 2 Bunnpris Smiberget AS Rema 1000 Øyrane Torg Bunnpris Rema 1000 Ture Nermansvei 7 Ådnaveien FYLLINGSDALEN 5260 INDRE ARNA Kiwi Arnatveit Kiwi Arnatveitv ARNATVEIT 1 0 Spar Lone Spar Hardangerveien HAUKELAND 2 1 Rimi Lone Rimi Hardangerveien HAUKELAND 2 0 Coop Prix Ytre Arna Coop Peter Jebsens Vei YTRE ARNA 0 1 Rema 1000 Drotningsvik Rema 1000 Drotningsvikveien GODVIK 1 1 Rimi Steinsviken Rimi Steinsvikveien RÅDAL 0 2 Kiwi 856 Sørås Kiwi Folldalslia RÅDAL 0 1 ICA Supermarked Nordås ICA Søråshøgda RÅDAL 0 2 Coop Obs! Lagunen Coop Laguneveien BERGEN 0 2 Rema 1000 Fanatorget Rema 1000 Aurdalslia SANDSLI 0 4 Coop Prix Søreidgrend Coop Steinsvikveien SØREIDGREND 2 0 Kiwi 889 Søreide Kiwi Ytrebygdsveien SØREIDGREND 1 1 Kiwi 882 Godvik Kiwi Alvehaugen GODVIK 0 2 Rema 1000 Godvik Rema 1000 Alvehaugen GODVIK 2 0 Rimi Olsvik Rimi Olsvikskjenet OLSVIK 2 0 Coop Obs! Vestkanten Coop Loddefjordveien LODDEFJORD 0 2 Kiwi 867 Hetlevikåsen Kiwi Mathopsveien LODDEFJORD 0 2 Rema 1000 Kjerreidviken Rema 1000 Kjerreidviken FYLLINGSDALEN 1 1 Rimi Bergen Storsenter Rimi Strømgaten BERGEN 0 2 Meny Bergen Storsenter Meny Strømgaten BERGEN 0 2 Rema 1000 Kløverhuset Rema 1000 Strandgaten BERGEN 1 2 Rema 1000 Xhibition Rema 1000 Småstrandgaten BERGEN 0 4 Lerøy Mat Galleriet Ingen kjede Torgalmenningen BERGEN 0 3 Rema 1000 Kalmarhuset Rema 1000 Jon Smørsgate BERGEN 1 1 Rimi Gågaten Rimi C. Sundts gate BERGEN 0 1 Spar Hylkje Spar Hylkjebakken HYLKJE 3 1 Kiwi 888 Indre Arna Kiwi Stølsvegen INDRE ARNA 0 1 Ica Supermarked Gullgruven ICA Liamyrane NYBORG 0 2 Meny Arken Meny Åsane Senter 5116 ULSET 0 2 Rema 1000 Nygårdsgaten Rema 1000 Nygårdsgaten BERGEN 0 2 Rema 1000 Skjold Rema 1000 Odinsvei BERGEN 1 1 Side58 27

59 SKJENKEKONTROLLEN Butikk Kjede Adresse Post Salg Ikke salg Rema 1000 Laksevåg senter Rema 1000 Kringsjåveien LAKSEVÅG 2 2 Kiwi 873 Hamrehjørnet Kiwi Gabriel Tiscendorfsvei BERGEN 0 3 Meny Oasen Bergen Meny Folke Bernadottesvei BERGEN 0 3 Kiwi 886 Oasen Kiwi Folke Bernadottesvei BERGEN 0 3 Meny Dolviken Meny Dolvikveien BERGEN 2 0 Kiwi 814 Tertnes Kiwi Tertnesveien BERGEN 0 2 Spar Valle Spar Vallavei NESTTUN 0 2 Rema 1000 Fjøsanger Rema 1000 Straumeveien BERGEN 0 2 Kiwi Strandgaten Kiwi Strandgaten BERGEN 0 1 Eurospar Blomsterdalen Spar Lilandsveien BERGEN 0 2 Rema 1000 Kokstad Rema 1000 Kokstadvegen KOKSTAD 0 1 Vinmonopolet Laksevåg Vinmonopolet Kringsjåveien LAKSEVÅG 0 1 Rema 1000 Nygård Rema 1000 Gravdalsveien LAKSEVÅG 2 4 Rema 1000 Myrholtet Rema 1000 Myrholtet FYLLINGSDALEN 1 1 Kiwi Spelhaugen Kiwi Krokatjønnveien FYLLINGSDALEN 0 1 Rema 1000 Midtun Rema 1000 Sanddalsringen NESTTUN 1 1 Kiwi 868 Nesttun Kiwi Osveien NESTTUN 2 1 Rema 1000 Ulset Rema 1000 Hesthaugveien ULSET 0 2 Kiwi 855 Bjørgeveien Kiwi Bjørndalsstølen LODDEFJORD 0 1 Kiwi 823 Spelhaugen Kiwi Krokatjønnveien 11 A 5147 FYLLINGSDALEN 0 2 Coop Prix Apeltun Coop Nedre Nøttveit RÅDAL 0 2 Rema 1000 Elveneset Rema 1000 Elvenesvegen NESTTUN 2 0 Rimi Sædalen Rimi Sædalssvingene BERGEN 2 0 Rema 1000 Marikollen Rema 1000 Slettestølsvegen MJØLKERÅEN 0 3 Kiwi 887 Toppe Kiwi Toppe Senter 5136 MJØLKERÅEN 1 1 Rema 1000 Morvik Rema 1000 Slettevikvegen MORVIK 0 3 Rimi Damsgård Rimi Damsgårdsveien LAKSEVÅG 2 1 Coop Extra Bønes Coop Øvre Kråkenes BØNES 0 1 Rimi Bønes Rimi Tjørnhaugen BØNES 2 1 Spar Sikthaugen Spar Sikthaugen Terrasse FYLLINGSDALEN 0 3 Spar Bønes Spar Våkleiven BØNES 0 1 Coop Extra Nesttun Coop Østre Nesttunveien NESTTUN 0 2 Spar Hylkje Spar Steinestøvegen HYLKJE 1 1 Kiwi Laksevåg Senter Kiwi Kringsjåveien LAKSEVÅG 0 3 Rimi Øvregaten Rimi Øvregaten BERGEN 0 1 Kiwi Allehelgensgate Kiwi Allehelgensgate BERGEN Side59

60 SKJENKEKONTROLLEN Butikk Kjede Adresse Post Salg Ikke salg REMA 1000 Dreggen Rema 1000 Dreggsalmenningen BERGEN 0 2 Kiwi Sandsli Kiwi Sandslihaugen SANDSLI 0 2 Spar Øyrane Torg Spar Øyrane Torg 5260 INDRE ARNA 1 1 Coop Prix Prestestien Coop Myrdalskogen 2A 5118 ULSET 1 0 Kiwi Ulset Kiwi Fossekleiva ULSET 0 3 Kiwi Olsvik Kiwi Olsvikåsen 8A 5183 OLSVIK 1 1 Coop Mega Strømgaten Coop Strømgaten BERGEN 1 1 Bunnpris Hjellestad Bunnpris Hjellestad HJELLESTAD 1 0 Coop Extra Blomsterdalen Coop Lilandsvegen BLOMSTERDALEN 1 1 Meny Lagunen Meny Laguneveien RÅDAL 0 2 Kiwi Krokeideveien Kiwi Krokeideveien FANA 0 1 Kiwi Fjøsanger Kiwi Fjøsangerveien BERGEN 0 1 Stord 1 av 5 butikker (20 %) Butikk Kjede Adresse Post Salg Ikke salg Stord Vinmonopol Vinmonopolet Hamnegata STORD 0 1 ICA Nær Stord ICA Osen STORD 0 1 Kiwi Heiane Kiwi Grønehaugen STORD 0 1 Coop Extra Stord Coop Ringveien STORD 0 1 Kiwi Sagvåg Kiwi Lyngneset SAGVÅG 1 0 Austevoll 1 av 2 butikker (50 %) Butikk Kjede Adresse Post Salg Ikke salg Austevoll Vinmonopol Vinmonopolet Bekkjarvik Torg 5397 BEKKJARVIK 0 2 Joker Bakkasund Joker Bahus 5385 BAKKASUND 1 0 Meland 1 av 2 butikker (50 %) Butikk Kjede Adresse Post Salg Ikke salg Rema 1000 Frekhaug Rema 1000 Frekhaug Senter 5906 FREKHAUG 0 2 Kiwi 801 Frekhaug Kiwi Frekhaug 5906 FREKHAUG 1 0 Side60 29

61 SKJENKEKONTROLLEN Fjell 6 av 8 butikker (75 %) Butikk Kjede Adresse Post Salg Ikke salg Rimi Fjell Rimi Fjellavegen FJELL 1 1 Coop Obs! Sartor Coop Fjell 5353 STRAUME 1 1 ICA Supermarked Sartor Senter ICA Sartor Senter STRAUME 1 1 Rema 1000 Sartorparken Rema 1000 Gjerterudvegen STRAUME 2 0 Matkroken Hjelteryggen ICA Søre Knappen KNARREVIK 0 2 Kiwi 854 Møvik Kiwi Signalvegen FJELL 0 1 Joker Kaien Brattholmen Joker Brattholmen Kai 5350 BRATTHOLMEN 1 1 Askøy 3 av 5 butikker (60 %) Butikk Kjede Adresse Post Salg Ikke salg Rema 1000 Kleppestø Rema 1000 Holmedalen KLEPPESTØ 3 1 Kiwi 857 Kleppestø Kiwi Kleppestø Torg 5323 KLEPPESTØ 0 3 ICA Supermarked Askøy ICA Kleppevegen KLEPPESTØ 1 1 Meny Kleppestø Meny Kleppestø 5322 KLEPPESTØ 0 3 Rema 1000 Askøy Rema 1000 Juvikflaten 5300 KLEPPESTØ 1 0 Austrheim 1 av 3 butikker (33 %) Butikk Kjede Adresse Post Salg Ikke salg Rimi Mastrevik Rimi Mastrevik Torg 5943 AUSTRHEIM 0 1 Joker Fonnes Joker Fonnes Senter 5953 FONNES 1 0 Joker Austerheim Joker Austerheim 5943 AUSTRHEIM 0 1 Radøy 1 av 3 butikker (33 %) Butikk Kjede Adresse Post Salg Ikke salg Bunnpris Bøvågen Bunnpris 5937 Bøvågen 5937 BØVÅGEN 0 1 Bunnpris Sletta Bunnpris 5939 Sletta 5939 SLETTA 1 0 Coop Mega Manger Coop Radøyvegen MANGER 0 1 Øygarden 0 av 1 butikker (0 %) Butikk Kjede Adresse Post Salg Ikke salg Spar Tjeldstø Spar Tjeldstø 5336 TJELDSTØ Side61

62 SKJENKEKONTROLLEN Lindås 1 av 11 butikker (9 %) Butikk Kjede Adresse Post Salg Ikke salg Kiwi 831 Ikenbergen Kiwi Alverflaten 5907 ALVERSUND 0 2 ICA Supermarked Knarvik ICA Kvassnesvegen ISDALSTØ 0 1 Kiwi 851 Knarvik Kiwi Knarvik Senter 5914 ISDALSTØ 0 2 Rimi Knarvik Rimi Kvernhusmyrane ISDALSTØ 0 1 Rema 1000 Lindås Rema 1000 Lindås Senter 5955 LINDÅS 0 2 Kiwi 874 Lindås Senter Kiwi Lindås senter 5955 LINDÅS 0 2 Spar Seimstrand Spar Seimstrand 5912 SEIM 1 0 Rema 1000 Knarvik Rema 1000 Kvassnesvegen ISDALSTØ 0 2 Spar Hundvin Joker Konglevoll 5956 VÅGSEIDET 0 1 Spar Mongstad Spar Litlås MONGSTAD 0 1 Meny Knarvik Meny Kvernhusmyrane 7A 5914 ISDALSTØ 0 2 Møre og Romsdal Ålesund 7 av 14 butikker (50 %) 7 av 14 butikker (50 %) Butikk Kjede Adresse Post Salg Ikke salg Coop Obs! Stormoa Coop Moavegen ÅLESUND 3 2 Spar Åsetorget Spar Øvre Geilegrend ÅLESUND 1 1 Kiwi 908 Klokkersund Kiwi Nedre Klokkesundvegen ÅLESUND 1 1 Spar Larsgården Kiwi 832 Sundgata Spar Kiwi Larsgårdsv. 19 Sundg ÅLESUND 6003 ÅLESUND Rema 1000 Strandgata Rema 1000 Nedre Strandgate ÅLESUND 2 2 Kiwi 835 Kremmergården Kiwi Rasmus Rønnebergs g ÅLESUND 0 2 Joker Skansen Joker Kongensgate ÅLESUND 0 1 Bunnpris Broa Bunnpris Brog ÅLESUND 0 1 Joker Kolvikbakken Ålesund Joker Kolvikbakken ÅLESUND 0 1 Kiwi 849 Skarbøvik Kiwi Skarbøvikgata ÅLESUND 0 2 Spar Ålesund Storsenter Spar Rasmus Rønnebergs gate ÅLESUND 1 2 Bunnpris Torghallen Bunnpris Nedre Strandgate ÅLESUND 3 0 Meny Hatlane Meny Hatlane 6016 ÅLESUND 0 2 Side62 31

63 SKJENKEKONTROLLEN Sør-Trøndelag Trondheim 8 av 28 butikker (29 %) 8 av 28 butikker (29 %) Butikk Kjede Adresse Post Salg Ikke salg Bunnpris Bakkelandet Bunnpris Nedre Bakklandet TRONDHEIM 2 2 Bunnpris Leuthen Bunnpris Kongens Gate TRONDHEIM 1 2 Rema 1000 Torvet Rema 1000 Munkegata TRONDHEIM 2 3 Rema 1000 Prinsensgate Rema 1000 Prinsensgate TRONDHEIM 3 2 Rema 1000 Rosenborg Rema 1000 Rosenborggate TRONDHEIM 0 1 Coop Mega Moholt Coop Vegamot TRONDHEIM 0 1 Bunnpris Moholt Bunnpris Bregneveien TRONDHEIM 0 1 Rema 1000 Moholt Rema 1000 Brøsetveien TRONDHEIM 0 1 Kiwi 104 Moholt Kiwi Brøsetveien TRONDHEIM 0 1 Bunnpris Munkegaten Bunnpris Munkegaten TRONDHEIM 0 4 Rimi Leuthenhaven Rimi Kongensgate TRONDHEIM 0 4 REMA 1000 Dragvoll Rema 1000 Gamle Jonsvannsveien TRONDHEIM 0 1 Bunnpris Lerkendal Bunnpris Dybdahls vei TRONDHEIM 0 1 Meny Moholt Meny Vegamot TRONDHEIM 1 0 Bankkvartalet Vinmonopol Vinmonopolet Søndregate TRONDHEIM 0 2 REMA 1000 Bakklandet Rema 1000 Nedre Bakklandet TRONDHEIM 1 3 Rimi Rosenborg Rimi Innherredsveien TRONDHEIM 0 1 Meny Solsiden Meny Beddingen TRONDHEIM 0 3 Matkroken Ila ICA Osloveien TRONDHEIM 1 0 Bunnpris Ila Bunnpris Kleistsgate TRONDHEIM 0 1 Coop Prix Ila Coop Mellomila TRONDHEIM 0 1 Byhaven Vinmonopol Vinmonopolet Olav Tryggvasons gate TRONDHEIM 0 1 Bunnpris Buran Bunnpris Ulstadløkkveien TRONDHEIM 0 1 Coop Prix Rognheim Coop Bøckmannsveien TRONDHEIM 0 1 Rema 1000 Møllenberg Rema 1000 Rosenborg gate TRONDHEIM 1 0 Rema 1000 Rosenborg Rema 1000 Stadsing Dahls gate TRONDHEIM 0 1 Kiwi Munkegata Kiwi Munkegata TRONDHEIM 0 1 Rema 1000 Olav Tryggvasonsgate Rema 1000 Olav Tryggvasonsgate TRONDHEIM 0 5 Nordland Evenes 4 av 16 butikker (25 %) 0 av 2 butikker (0 %) Butikk Kjede Adresse Post Salg Ikke salg Bunnpris Bogen Bunnpris Bergvikvn BOGEN I OFOTEN 0 2 Joker Liland Joker Lilandveien LILAND Side63

64 SKJENKEKONTROLLEN Narvik 4 av 14 butikker (29 %) Butikk Kjede Adresse Post Salg Ikke salg Coop Prix Bjerkvik Coop Nordmoveien BJERKVIK 1 1 Rema 1000 Rombaksveien Rema 1000 Postboks NARVIK 2 0 Rimi Narvik Storsenter Rimi Kongensgate NARVIK 0 1 Rema 1000 Bjerkvik Rema 1000 Nordmoveien BJERKVIK 0 2 Rimi Bjerkvik Rimi Trollvikveien 8530 BJERKVIK 2 0 Kiwi Ankenes Kiwi Ankenesveien ANKENESSTRAND 0 1 Rema 1000 Ankenes Rema 1000 Ankenesveien ANKENESSTRAND 0 2 Coop Prix Ankenes Coop Torggata ANKENESSTRAND 0 1 Coop Obs! Narvik Coop Bolagsgata NARVIK 1 2 Eurospar Narvik Spar Bolagsgata NARVIK 0 2 Rema 1000 Frydenlund Rema 1000 Frydenlundgata NARVIK 0 1 Coop Prix Narvik Coop Frydenlundsgate NARVIK 0 2 ICA Finnbekken ICA Frydelundgata NARVIK 0 1 REMA 1000 Skistua Narvik Rema 1000 Skistua NARVIK 0 2 Troms Harstad 19 av 58 butikker (33 %) 6 av 15 butikker (40 %) Butikk Kjede Adresse Post Salg Ikke salg Joker Matrix Joker Seljestadveien HARSTAD 0 1 Spar Harstad Spar Richard Kaarbøs plass HARSTAD 0 2 Bunnpris Breivika Bunnpris Ruggevikveien HARSTAD 0 2 Coop Obs Harstad Coop Verkstedveien HARSTAD 1 5 Matkroken Harstadbotn ICA Landsåsveien HARSTAD 1 1 Kiwi Gangsås Kiwi Gamle Stangnesvegen HARSTAD 0 2 Joker Bergseng Joker Bergsengveien HARSTAD 0 2 Coop Prix Fjordgata Coop Fjordgata HARSTAD 0 2 Rema 1000 Harstad Rema 1000 Bårnakkveien 1A 9406 HARSTAD 0 2 Rema 1000 Kilamyra Rema 1000 Kila 9415 HARSTAD 1 3 Joker Sørvik Joker Sørvik 9419 SØRVIK 0 3 Hartvik L Jørgensen Ingen kjede Strandåkeren HARSTAD 0 2 ICA Supermarked Kanebogen ICA Skillevegen HARSTAD 1 2 Rimi Sama Rimi Flåtenveien HARSTAD 1 2 Rema 1000 Bergseng Rema 1000 Bergveien HARSTAD 2 1 Kvæfjord 0 av 2 butikker (0 %) Butikk Kjede Adresse Post Salg Ikke salg Rimi Borkenes Rimi Bygdeveien 19A 9475 BORKENES 0 1 Coop Prix Borkenes Coop Bygdeveien BORKENES 0 1 Side64 33

65 SKJENKEKONTROLLEN Skånland 1 av 3 butikker (33 %) Butikk Kjede Adresse Post Salg Ikke salg Matkroken Evenskjer ICA Evenskjer 9439 EVENSKJER 0 2 Coop Prix Evenskjer Coop Evenskjer 9440 EVENSKJER 1 1 Rema 1000 Evenskjer Rema 1000 Revegårdsveien EVENSKJER 0 4 Bardu 2 av 3 butikker (67 %) Butikk Kjede Adresse Post Salg Ikke salg Coop Extra Bardu Coop Gammelveien BARDU 1 1 Rema 1000 Bardu Rema 1000 Industriveien BARDU 2 0 Matkroken Bardu ICA Fogd Holmboes gate BARDU 0 2 Målselv 4 av 5 butikker (80 %) Butikk Kjede Adresse Post Salg Ikke salg Coop Prix Bardufoss Coop Domussenteret Bardufoss 9325 BARDUFOSS 1 1 Rimi Andslimoen Rimi Andslimoen 9325 BARDUFOSS 1 1 Coop Prix Olsborg Coop Olsborg 9329 MOEN 0 2 Spar Heggmo Spar Rustadveien BARDUFOSS 2 0 Rema 1000 Bardufoss Rema 1000 Torgsenteret 9325 BARDUFOSS 1 1 Sørreisa 1 av 3 butikker (33 %) Butikk Kjede Adresse Post Salg Ikke salg Rema 1000 Sørreisa Rema 1000 Nordsiveien SØRREISA 1 0 Rimi Sørreisa Rimi Vikaveien SØRREISA 0 1 Coop Prix Sørreisa Coop Nordsiveien SØRREISA 0 1 Tromsø 2 av 19 butikker (11 %) Butikk Kjede Adresse Post Salg Ikke salg Eurospar Kræmer Spar Stakkervollvegen TROMSØ 0 1 Tromsdalen Vinmonopol Vinmonopolet Solstrandveien TROMSDALEN 0 1 Coop Marked Jekta Storsenter Coop Heilovegen TROMSØ Side65

66 SKJENKEKONTROLLEN Butikk Kjede Adresse Post Salg Ikke salg Rema 1000 Stakkevollvegen Rema 1000 Stakkervollvegen TROMSØ 0 1 Coop Extra Breivika Coop Stakkevollvegen TROMSØ 0 1 Coop Obs! Tromsø Coop Helioveien TROMSØ 0 1 Rimi Sentrum Terasse Rimi Grønnegata TROMSØ 1 0 Coop Prix Tromsdalen Coop Solstrandvegen TROMSØ 0 1 Eurospar Storgata Spar Storgata TROMSØ 0 1 Coop Extra Hamna Coop Hamneneset TROMSØ 0 1 Rema 1000 Tromsdalen Rema 1000 Solstrandvegen TROMSØ 0 1 Coop Extra Stakkevollan Coop Stakkevollan Senter 9018 TROMSØ 0 1 Coop Marked Tempogården Coop Storgata TROMSØ 0 1 Spar Tromsdalen Spar Anton Jakobsens veg TROMSØ 0 1 Joker Alfheim Joker Stadionveien TROMSØ 0 1 Rema 1000 Tromsø-K1 Rema 1000 Karlsøyvegen TROMSØ 0 1 ICA Supermarked Stakkevollan ICA Stakkevollvegen TROMSØ 0 1 Rimi Hamna Rimi Åreveien TROMSØ 0 1 Kiwi Håpet Kiwi Ørnevegen TROMSØ 0 1 Lenvik 3 av 8 butikker (38 %) Butikk Kjede Adresse Post Salg Ikke salg Coop Extra Finnsnes Coop Strandveien FINNSNES 0 1 Rema 1000 Finnsnes Rema 1000 Sjøgata FINNSNES 0 1 Kiwi Finnsnes Kiwi 9300 Finnsnes 9300 FINNSNES 0 1 Coop Prix Silsand Coop Fergeveien SILSAND 0 1 Coop Prix Finnsnes Coop Storgata FINNSNES 1 0 Rimi Finnsnes Rimi Storgata FINNSNES 1 0 Eurospar Finnsnes Spar Skolegata FINNSNES 1 0 Bunnpris Finnsnes Bunnpris Strandveien FINNSNES 0 1 Side66 35

67 SKJENKEKONTROLLEN Juvente er en ungdomsorganisasjon som jobber for rusfri utvikling, fred, toleranse og like rettigheter for alle. Våre medlemmer er i hovedsak mellom 13 og 26 år, og har valgt en edru livsstil. Juvente er en partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral organisasjon. Juvente jobber politisk for å redusere rusproblemene i samfunnet, blant annet gjennom Skjenkekontrollen-kampanjen. Juvente driver også bistandsarbeid gjennom FORUT samt rusforebyggende arbeid gjennom å arrangere rusfri aktiviteter for ungdom i hele landet. juvente.no 36 Side67

68 Skjenkekontroll Kunde: Hareid Kommune Objekt: Hareid Pizzarestaurant - Hareid Pizza & Pub AS Kontrollør: Spørsmål Svar Kontrollteam Tj.nr. 1: Tj.nr. 2: Starttidspunkt: :20 Sluttidspunkt: :50 Avvik avdekket: Ja Kommentar: Gjelder skjenkedøgn Åpen/Anonym kontroll?: Kontroll 1: Ble det skjenket til for unge? Jfr alkohollovens 1-5 og forskriftens 2-3: 2: Ble det avkrevd legitimasjon ved tvil om alder? Jfr forskriftens 2-4: 3: Befinner det seg personer åpenbart påvirket av rusmidler i lokalene? Jfr forskriftens 4-1: 4: Ble personer åpenbart påvirket av rusmidler fjernet fra lokalene? Jfr forskriftens 4-1: 5: Ble personer åpenbart påvirket fjernet før videre servering? Jfr forskriftens 4-2: 6: Ble det skjenket til personer åpenbart påvirket av rusmidler? Jfr forskriftens 4-2: 7: Påses det at for unge personer ikke drikker alkohol som skjenkes andre? Jfr forskriftens 4-3: 8: Nytes medbrakt eller medtas alkoholholdig drikke ut av skjenkeområdet? Jfr forskriftens 4-4: 9: Ble volumbegrensningene for alkholgruppe 3 overholdt? Jfr forskriftens 4-5: 10: Ble skjenketiden overholdt? Jfr alkohollovens 4-4: 11: Er det rimelig utvalg av alkoholfrie drikke i sortimentet? Jfr forskriftens 4-6: 12: Er det et rimelig utvalg av halvflasker? Jfr forskriftens 4-7: 13: Er reklameforbudet Åpen Nei Ja Nei Ikke aktuelt Ikke aktuelt Nei Ja Nei Ja Nei (Se tilleggsrapport) Ja Ja Side68

69 overholdt? Jfr alkohollovens 9-2: Følger tilleggsrapport?: Ja Ja (Tilleggsrapport blir ettersendt) Røykekontroll Merking jfr. lov om vern mot tobakkskader 12: Røykes det inne i lokalet? Jfr Lov om vern mot tobakkskader 12: Har det blitt røyket i lokalet (Askebeger, røykfull luft mm.) Jfr Lov om vern mot tobakkskader 12: Veggfast Nei Nei Skjenkestedet Bevillingshaver/Styrer/Stedfortreder ihht bevilling?: Åpningstider/Skjenketider ihht bevilling?: Ansvarshavende: Er ansvarshavende over 20 år?: Ja Ja Y. Jeyabalasingsm Ja Ca. antall gjester: 45 Aldersgrense: 18 Inngangspenger: 100 Karakterestikk av gjester/skjenkestedet: Ungdom, Voksne, Pub/Bar, Spisested Side69

70 TILLEGGSRAPPORT Skjenkested: Hareid Pizzarestaurant Hareid Pizza & Pub AS Side: 1 av 2 Adresse: Strangata 117, 6060 Hareid Skjenkedøgn: Styrer: Balasingam Mylvakanam Fra/til kl.: 01:20 01:50 Stedfortreder: Yogarajah Kanthasamy AK/avd.: 2434 Ansvarshavende: Y. Jeybalasingsm Kontrollør: / TILLEGG TIL BEFARINGSRAPPORT V/KONTROLL AV SKJENKEBEVILLING: 10. Ble skjenketiden overholdt? Jfr alkohollovens 4-4: Kl. 01:20 ankom kontrollør og skjenkestedet. Det var lørdagskveld og arrangement med ca. 45 gjester på skjenkestedet, det var god stemning i lokalet. Kl. 01:27 observerte kontrollørene en mann ca. 45 år, skjegg og mørkt hår, han var iført mørk bukse og jakke. Han satt ute på uteserveringen og drakk av en nesten full halvliter med øl. Kl. 01:27 observerte kontrollørene en mann ca. 40 år, mørkt kort hår, han var iført en sort skinnjakke og blå dongeribukse. Han satt ute på uteserveringen og drakk av en halvfull halvliter med øl. Kl. 01:29 observerte kontrollørene en dame ca. 40 år, langt brunt hår, var iført en grå genser/topp, og mørk dongeri. Hun kom ut på uteserveringen med et fullt glass med vin. Det var flere personer som gikk fra skjenkestedet ogt ut til uteserveringen. De bar med seg alkohol ut til uteserveringen. Det ble tatt opp med ansvarshavende at det i følge bevillingen ikke er tillatt å konsumere alkohol på uteserveringen etter kl. 24:00. Ansvarshavende gikk da og fikk alle som satt ute til å gå inn med alkoholen. Kl. 01:50 forlot kontrollørene skjenkestedet. Basert på overnevnte observasjoner har kontrollørene vurdert situasjonen(e) som i strid med alkoholloven, og derfor skrevet denne tilleggsrapporten. Kommunen må selv vurdere om dette er klare brudd på alkoholloven, og således avvik i.h.t. loven. Side70

71 HAREID KOMMUNE Servicetorg og politisk sekretariat HAREID PIZZA & PUB AS Pb HAREID DELEGERT VEDTAK Enkeltvedtak med klagerett i samsvar med forvaltningslova kap. 6 Sakshandsamar: Helga Bøe-Grimstad Utval Delegert serveringsløyve Saksnr: 2014/400 Vedtaksnr: 1/14 Leiar: Helga Bøe-Grimstad Vedtaksdato: Klassering: U63 Serveringsløyve - delegert vedtak - Hareid Pizza og Pub AS Vedtak: 1. Rådmannen har vurdert søknaden frå Hareid Pizza og Pub AS (org.nr ), dagsett , og fråsegnene som er mottekne i saka. Rådmannen godkjenner søknad om serveringsløyve. 2. Serveringsløyve gjeld mellom kl og kl alle dagar jf. Forskrift om stengetid for serveringsstader, Hareid kommune. 3. Balasíngam Malvakanam f , vert sett som dagleg leiar for serveringsløyvet inntil Raskumar Kubenthirarajah f får godkjent etablerarprøva. Dei får frist til med å få ordna det. 4. Løyvet vert gjeve under føresetnad av at Mattilsynet får melding om drifta, og gir naudsynte godkjenningar. Grunngjeving: Vedtaket for løyve til servering er gjort med heimel i Lov om serveringsvirksomhet, Forskrift om etablerarprøve for daglig leder av serveringssted og Forskrift om stengetid for serveringsstader, Hareid kommune. Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side71

72 HAREID KOMMUNE Uprenta saksvedlegg: Søknad med vedlegg Samandrag av saka: I delegasjonsreglementet står det bl.a. i høve servering at kommunestyret ikkje delegerar mynde sitt i høve fastsetting av forskrift om opningstider. Der har kommunestyret vedteke eiga forskrift; Hareid kommune si eiga forskrift at rådmannen gir bevilling og forvaltar kommunen sitt mynde i kurante saker og levekårsutvalet i ukurante saker. Denne søknaden vert sett på som ei kurant sak og det vert difor gjort delegert vedtak i saka som vert rapportert til levekårsutvalet. Saksopplysningar: Viser til søknad den , det er søknad om skjenkeløyve men eg har snakka med Balasingam Mylvakanam og søknaden gjeld også serveringsløyve. Opplysningane er dei same som i skjenkeløyve søknaden og eg har godteke ein søknad for begge. Det er søkt om serveringsløyve i Strandgata 117. Søknaden gjeld for serveringsstad med konseptet spiserestaurant, pub og servering i danserestaurant. Det er søkt om løyve for lokalet på 70m 2 med 70 sitteplassar i 1. etasje og utandørs på 160 m 2 med 56 sitteplassar (viser til uprenta vedlegg der områda er skissert). Opningstida skal vere frå kl måndag torsdag, kl fredag laurdag og kl søndag/ heilagdagar. Spisestaden skal heite "Hareid pizza og pub AS". Føretaket " Hareid pizza og pub AS '', org. nr , er ansvarleg søkjar. Raskumar Kubenthirarajah, f (75%) og Jeyablasingam Yogalingam, f (25%) eigar. Raskumar Kubenthirarajah er styreleiar for føretaket. Vurdering og konklusjon: Etter serveringslova skal det innhentast uttale frå politiet i høve vandelskrava i 6 og 7 og om der er politimessige omsyn jf. 9 som gjer det utilrådeleg a gje serveringsløyve. Dette er gjort og Ulstein og Hareid lensmannskontor har ikkje merknader til søknaden. Etter 3 skal søkjar få serveringsløyve dersom krava i lova 4-6 jf. 7 er oppfylt. Krav til dagleg leiar etter 4 er oppfylt. Lova har vidare krav om ei etablerarprøve, jf. 5. Balasíngam Malvakanam har gjennomført og bestått denne prøva, men han er ikkje dagleg leiar. Dagleg leiar er Raskumar Kubenthirarajah, han skal ta etablerarprøva. Vandelskrava i 6 og 7 er oppfylt. Miljøkonsekvensar: Ingen kjende Økonomiske konsekvensar: Ingen kjende Beredskapsmessige konsekvensar: Ingen kjende Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Helga Bøe-Grimstad leiar servicetorg og politisk sekretariat Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side72

73 HAREID KOMMUNE Servicetorg og politisk sekretariat NAAF Møre og Romsdal Storlag Moaveien ÅLESUND DELEGERT VEDTAK Enkeltvedtak med klagerett i samsvar med forvaltningslova kap. 6 Sakshandsamar: Victoria Ernstsen Utval Delegert tilskot til lag og organisasjonar Saksnr: 2014/100 Vedtaksnr: 8/14 Leiar: Helga Bøe-Grimstad Vedtaksdato: Klassering: 223 Søknad om økonomisk stønad - NAAF Møre og Romsdal Storlag Vedtak: Hareid kommune vedtek å ikkje tildele det omsøkte tilskotet som NAAF Møre og Romsdal Storlag søkjer om. Kommunen ser positivt på det arbeidet søkjande driv, men finn ikkje utifrå dagens økonomiske situasjon å kunne løyve midlar til dette formålet. Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side73

74 HAREID KOMMUNE Vedlegg: Søknad om midlar Søknad om midlar til fagdag. Saksopplysningar: Noregs Astma- og Allergiforbund Møre og Romsdal Storlag er ein frivillig interesseorganisasjon for menneske med astma, kols, allergi, eksem og anna overfølsemd. NAAF Møre og Romsdal Storlag blir drivne av tillitsvalte på frivillig basis. Astma og allergi er ein av svært få kroniske sjukdommar som stadig opplev ei aukande førekomst, særleg blant barn og unge. Forsking viser at årsakene i stadig sterkare grad viser seg å være knytt til forureining. NAAF jobbar mykje med å spreie informasjon til medlemmar og andre interesserte. Dei arrangerer faglege og sosiale samlingar kvart år med aktuelle tema som passar for både unge og gamle, i tillegg har dei organisasjonsdrift. Dei er avhengige av mange frivillige tillitsvalte for å kunne utføre dette arbeidet, og treng også ein del midlar. Dei søkjer med dette om tilskot til medlemsaktivitet i Møre og Romsdal. Midlane vil gå til gjennomføring av ein fagdag med temaet «barn og inneklima». Vurdering og konklusjon: Hareid kommune vedtek å ikkje tildele det omsøkte tilskotet som NAAF Møre og Romsdal Storlag søkjer om. Kommunen ser positivt på det arbeidet søkjande driv, men finn ikkje utifrå dagens økonomiske situasjon å kunne løyve midlar til dette formålet. Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Victoria Ernstsen sakshandsamar Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side74

75 Side75 file:///c:/ephorte/ephortepdfdocproc/ephorte/111071_fix.html Side 1 av Norges Astma- og Allergiforbund Møre og Romsdal Storlag er en frivillig interesseorganisasjon for mennesker med astma, kols, allergi, eksem og annen overfølsomhet. NAAF Møre og Romsdal Storlag drives av tillitsvalgte på frivillig basis. Vi jobber mye med å spre informasjon til medlemmer og andre interesserte, blant annet ved å stå på stand og dele ut brosjyrer. Vi arrangerer faglige og sosiale samlinger hvert år med aktuelle tema som passer for både unge og gamle, i tillegg til at vi har organisasjonsdrift. For å kunne utføre dette arbeidet er vi avhengig av mange frivillige tillitsvalgte, men vi trenger også en del midler. Vi vil med dette søke om tilskudd til medlemsaktivitet i Møre og Romsdal. Støtten vi mottar i 2014 vil gå til gjennomføring av en fagdag med temaet «barn og inneklima». Denne fagdagen vil gjennomføres i løpet av høsten Fullstendig søknad ligger vedlagt. Håper på positiv tilbakemelding. Med vennlig hilsen for NAAF Møre og Romsdal Storlag Monica Dalseth -sekretær- Monica Dalseth Regionsekretær Region Midt avd. Møre og Romsdal Moaveien Ålesund Er du medlem i Norges Astma- og Allergiforbund, NAAF? Medlemskap i NAAF gir mange fordeler! Meld deg inn eller støtt vårt arbeid;

76 NAAF Møre og Romsdal Storlag Moaveien Ålesund Tlf: Org nr: Bankkonto nr: Ålesund 16. mai 2014 Søknad om tilskudd til NAAF Møre og Romsdal Storlag Norges Astma- og Allergiforbunds skal være den fremste pådriver for å øke livskvaliteten for alle som er berørt av astma, kols, eksem, allergi og annen overfølsomhet. Astma og allergi er en av svært få kroniske sykdommer som stadig opplever en økende forekomst, særlig blant barn og unge. Forskning viser at årsakene i stadig sterkere grad viser seg å være knyttet til forurensning. Belastende miljøforhold ute- og innendørs bidrar til utvikling av sykdom og forsterker symptomer hos dem som allerede har utviklet sykdom. NAAF engasjerer seg sterkt i denne problemstillingen. Inneklima er viktig for vår helse, trivsel og produktivitet. Et dårlig inneklima kan bidra til sykdom og plager hos mange mennesker, men personer med astma, allergi og andre overfølsomhetssykdommer er spesielt sårbare og kan få betydelige økte helseplager i bygg med dårlig inneklima. Det krever et overskudd å være syk. Kronisk syke har rettigheter, men du må selv aktivt løse dem ut. I tillegg er kronisk sykdom blitt en del av familien og legger beslag på både tid og krefter. NAAF ønsker å hjelpe, og å lette byrdene for denne gruppen mennesker. Hovedmål for forbundets virksomhet kan oppsummeres slik: - Styrket forskningsinnsats for å finne årsakene til stadig økende forekomst for å kunne sette inn de riktige forebyggende tiltak - Hjelpe alle som har en diagnose å leve så godt som mulig med sin sykdom. Norges Astma- og Allergiforbund Møre og Romsdal Storlag er en frivillig interesseorganisasjon for mennesker med astma, kols, allergi, eksem og annen overfølsomhet. NAAF Møre og Romsdal Storlag drives av tillitsvalgte på frivillig basis. Vi jobber mye med å spre informasjon til medlemmer og andre interesserte, blant annet ved å stå på stand og dele ut brosjyrer. Vi arrangerer faglige og sosiale samlinger hvert år med aktuelle tema som passer for både unge og gamle, i tillegg til at vi har organisasjonsdrift. For å kunne utføre dette arbeidet er vi avhengig av mange frivillige tillitsvalgte, men vi trenger også en del midler. Vi vil med dette søke om tilskudd til medlemsaktivitet i Møre og Romsdal. Side76

77 Støtten vi mottar i 2014 vil gå til gjennomføring av en fagdag med temaet «barn og inneklima». Denne fagdagen vil gjennomføres i løpet av høsten Inneklima omfatter alle fysiske og kjemiske forhold som påvirker oss inne. Godt inneklima er viktig for helse, trivsel og læringsevne. Dårlig inneklima kan gi nedsatt funksjon og livskvalitet. Et godt inneklima er spesielt viktig for alle som sliter med astma, allergi eller overfølsomhet. Også mennesker uten kjente allergier eller overfølsomhet kan bli mer eller mindre syke av å oppholde seg i et dårlig inneklima. Dette betyr at vi i årene som kommer må ha økt fokus på å sikre godt inneklima i norske bygg for å forebygge sykdom og for at de som allerede er syke ikke skal få økte helseplager. NAAF vi gjør Norge friskere! Håper på positiv tilbakemelding. Med vennlig hilsen for NAAF Møre og Romsdal Storlag Monica Dalseth -sekretær- Side77

78 HAREID KOMMUNE Servicetorg og politisk sekretariat Kirkens SOS i Møre og Romsdal Røysegata ÅLESUND DELEGERT VEDTAK Enkeltvedtak med klagerett i samsvar med forvaltningslova kap. 6 Sakshandsamar: Victoria Ernstsen Utval Delegert tilskot til lag og organisasjonar Saksnr: 2014/100 Vedtaksnr: 7/14 Leiar: Helga Bøe-Grimstad Vedtaksdato: Klassering: 223 Søknad om økonomisk stønad - Kirkens SOS i Møre og Romsdal Vedtak: Hareid kommune vedtek å ikkje tildele det omsøkte tilskotet som Kirkens SOS i Møre og Romsdal søkjer om. Kommunen ser positivt på det arbeidet søkjande driv, men finn ikkje utifrå dagens økonomiske situasjon å kunne løyve midlar til dette formålet. Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side78

79 HAREID KOMMUNE Vedlegg: Søknad om økonomisk tilskot, uprenta Årsmelding 2013, uprenta Saksopplysningar: Kirkens SOS er ein del av kyrkjas diakonale verksemd og er Noregs største kriseteneste. Dei arbeidar målretta for å være tilgjengeleg døgnet rundt året igjennom og bidreg til økt folkehelse i kommunane våra. For å kunne gjer dette treng dei tilstrekkeleg mange frivillige som er eigna til denne type teneste. Dei treng pengar for å kunne fortelje innbyggjarane i kvar kommune at denne tenesta finst og for å gi opplæring og oppfølging av dei som betener våre krisetenester på telefon og nett. Kirkens SOS i Møre og Romsdal søker om kr 3 pr innbyggjar i økonomisk stønad for budsjettåret 2015 og for inneverande år 2014 Vurdering og konklusjon: Hareid kommune vedtek å ikkje tildele det omsøkte tilskotet som Ary Morais søkjer om. Kommunen ser positivt på det arbeidet søkjande driv, men finn ikkje utifrå dagens økonomiske situasjon å kunne løyve midlar til dette formålet. Folkehelse konsekvensar: Miljøkonsekvensar: Økonomiske konsekvensar: Beredskapsmessige konsekvensar: Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Victoria Ernstsen sakshandsamar Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side79

80 5,2'13! /':"/'(f_fv'>ii ~ %;.9t.: z{7.r.'!, >.:!J»lr»;U«l i..,. í. \.," «HQI-3u;1wI,:i Á f. ' i, <...._.._..,. s_:.-_.(,.4-_..._.,.,_..._.. -_é- =~"-* /.I y 'i. ` HARElD_K<I) Mrv.umE.i "ggçnffsflsmnielsen., J, _\!Léé....(éL\2.-_. zqaprzm/.%.,._._.~._,._ I. I %%%%%% m _'Lol /IQO.. _ Ålesund Legen Ktase , Ordfører og rådmann Formannskap/ Helse- og sosialutvalg Hareid kommune SØKNAD OM KOMMUNAL ØKONOMISK STØTTE for budsjettåret 2015og for inneværende år (Jfr. søknadsendttil derei april2013). Vi søker om kr 3,00pr innbygger. FOLKEHELSE besvarte henvendelser av våre 120 frivillige i Molde og Ålesund i fjor. - Kirkens SOS er landets største krisetjeneste. På Iandsplan hadde vi innkomne anrop. - Oppstart av SOS-chat ved Kirkens SOS i vårt fylke. Chatte-tjenesten i stor grad brukt av unge jenter med alvorlig tematikk innen selvskading og selvmordstanker. - Nyoppretta 50% stilling som rådgiver. Fokus på veiledning og rekruttering av frivillige. Noen ganger hindrer vi noen åta sitt eget liv. - Mange ganger gir vi mot til å møte neste dag. - Ofte erfarer vi at mennesker sliter når de bærer på en krise i ensomhet. - Ofte erfarer vi at mange bruker oss fordi de kan være anonyme. - Samtaler med oss kan være veien ut av den vonde ensomheten. - Ensomhet tar liv., :.. rm. l(.\m f. -mum: ~n.. llj -1,»;-.,.-:.:. :..1 hi VV "-» 11 1.!:. :~;;".~"v l=;'lfl. J; xim: xi l\ 1 \..~z. Side80

81 KOMMUNAL DUGNAD. Kirkens SOS arbeider målrettet for å være tilgjengelig døgnet rundt året igjennom. Til det trenger vi tilstrekkelig mange frivillige som er egnet til denne type tjeneste. Vi trenger penger for å kunne fortelle innbyggerne i hver kommune at denne tjenesten fins og for å gi opplæring og oppfølging av de som betjener våre krisetjenester på telefon og på nett. Vi trenger at alle kommuner blir med på en økonomisk dugnad for å sikre denne type tjeneste. Siden starten av Kirkens SOS i 1979 er det svært varierende hvilket ansvar de ulike kommuner har tatt. Vi ber nå om at alle kommuner blir med med kr 3,- pr innbygger. Det burde være en rimelig forsikring for kommunens innbyggere for å sikre tilgjengelighet til en døgnåpen tjeneste der en som bruker får være anonym. En svært god investering for å trygge folkehelsa og for å hindre at noen velger å ta sitt eget liv. Kirkens SOS arbeider aktivt for å være bidragsyter til folkehelsen. At rundt 150 kvinner og 400 menn tar livet sitt hvert år bekymrer oss, - og blant disse er det flere unge enn før. I følge opplysninger fra Statistisk sentralbyrå SSB er 23% av oss plaget av ensomhet. 40% av alle husholdningene i Norge består i dag av en person. Ensomhet er i dag Norges største folkesykdom (Røde kors) og fører ofte til sykdom som for eksempel tristhet, angst og depresjon. Forskning viser at mennesker som er isolerte fra andre har økt risiko for å dø tidlig. Kirkens SOS sitt oppdrag; å være tilgjengelig enhver tid på døgnet for den som er i umiddelbar fare for a" ta sitt eget liv, og for den som er i føle/sesmess/g/eks/lstens/e/l krise. Vi er en organisasjon som bidrar til økt folkehelse i våre kommuner. Dere kan gi oss mulighet til å gjennomføre våre målsettinger. Vennlig hilsen ll/'oowywfi get/l E1.a0 \7C Magne Kjell Bjørge daglig leder Lars lvar Flydal styreleder Side81

82 HAREID KOMMUNE Servicetorg og politisk sekretariat Amathea Møre og Romsdal Pilstredet Park OSLO DELEGERT VEDTAK Enkeltvedtak med klagerett i samsvar med forvaltningslova kap. 6 Sakshandsamar: Victoria Ernstsen Utval Delegert tilskot til lag og organisasjonar Saksnr: 2014/100 Vedtaksnr: 6/14 Leiar: Helga Bøe-Grimstad Vedtaksdato: Klassering: 223 Søknad om økonomisk stønad - Amathea Møre og Romsdal Vedtak: Hareid kommune vedtek å ikkje tildele det omsøkte tilskotet som Amathea Møre og Romsdal søkjer om. Kommunen ser positivt på det arbeidet søkjande driv, men finn ikkje utifrå dagens økonomiske situasjon å kunne løyve midlar til dette formålet. Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side82

83 HAREID KOMMUNE Vedlegg: Søknad om økonomisk stønad, uprenta Årsrapport, uprenta Saksopplysningar: Amathea Møre og Romsdal er ei landsdekkande helseteneste som arbeidar i medhald til lov om svangerskapsavbrot. Stiftelsen Amathea er den einaste verksemda i Noreg som har rettleiing overfor kvinner, som har blitt uplanlagd gravide, som primæroppgåve. Det er eit lav terskeltilbod som er gratis for brukaren. Tenestetilbodet til amathea er ein del ev dei regionale helseføretakas arbeid med å oppfylle kvinners rett til informasjon og rettleiing. Stiftelsen jobbar også med å førebygge uplanlagde svangerskap og aborter i form av prevensjonsundervisning og gjennom å spreie kunnskap om kropp, helse og seksualitet. Amathea Møre og Romsdal rettleiingsteneste for gravide søker Hareid kommune om kr. 2 per innbyggjar i driftstilskot for år Vurdering og konklusjon: Hareid kommune vedtek å ikkje tildele det omsøkte tilskotet som Amathea Møre og Romsdal søkjer om. Kommunen ser positivt på det arbeidet søkjande driv, men finn ikkje utifrå dagens økonomiske situasjon å kunne løyve midlar til dette formålet. Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Victoria Ernstsen sakshandsamar Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side83

84 Hareid kommune Formannskapet Rådhusplassen Hareid Stiftelsen Amathea Administrasjonen Pilestredet Park Oslo Telefon Telefax E-post: Internett: Bankgiro Foretaksregisteret NO Ålesund, 28. apr STIFTELSEN AMATHEA SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD FRA VEILEDNINGSKONTORET FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE Amathea Møre og Romsdal - Veiledningstjeneste for gravide søker med dette om kr. 2 per innbygger i driftstilskudd for år Stiftelsen Amathea er en landsdekkende helsetjeneste som arbeider i henhold til Lov om svangerskapsavbrudd. Stiftelsen Amathea tilbyr: - informasjon og veiledning ved valg knyttet til svangerskap og abort - samtale underveis og etter fullført svangerskap - samtale før og etter abort - tjenester som bidrar til samfunnets arbeid med å forebygge uønsket svangerskap og abort. Stiftelsen Amathea bidrar til utvikling av ny kunnskap og økt kompetanse i samfunnet knyttet til kvinnehelse og psykososiale utfordringer ved uønsket svangerskap og abort.. Stiftelsen Amathea er den eneste virksomheten i Norge som har veiledning overfor kvinner, som har blitt uplanlagt gravide, som primæroppgave. Stiftelsen har over 35 års erfaring på dette området. Det er et lavterskeltilbud som er gratis for brukeren. Amathea har 13 veiledningskontorer i Norge. I 2013 ble det gitt konsultasjoner ved våre kontorer. Stiftelsen Amathea drives i all hovedsak gjennom bevilgninger fra det offentlige; Helse- og omsorgsdepartementet, de regionale helseforetakene (RHF), fylkeskommunene og kommunene. Stiftelsen Amathea har en landsomfattende telefontjeneste som betjenes hverdager Mer informasjon finnes på våre nettsider I Stiftelsen Amatheas brukerundersøkelse for 2012 oppsummerer Marit Knapstad (Psykolog, UBI): Nesten alle som svarte opplevde at det var satt av god tid til dem, at de fikk snakket om det som var viktig og at de hadde tillit til den de snakket med og uttrykte at vedkommende viste innsikt i de problemer som ble presentert. Nesten alle ville også anbefale Amathea til andre. Stiftelsen Amatheas tjenestetilbud er en del av de regionale helseforetakenes arbeid med å oppfylle kvinners rett til informasjon og veiledning. Stiftelsen Amathea jobber også med å forebygge uplanlagte svangerskap og aborter i form av prevensjonsundervisning og gjennom å spre kunnskap om kropp, helse og seksualitet. I tillegg har Stiftelsen Amathea en aktiv satsning på minoritetshelse og er med i kampen - Bergen - Bodø - Drammen - Fredrikstad - Hamar - Kristiansand - Oslo - Skien - Stavanger - Tromsø - Trondheim - Tønsberg - Ålesund Side84

85 mot kjønnslemlestelse, jamfør Handlingsplan mot kjønnslemlestelse og tvangsekteskap. Vi tilbyr også gratis kondomer, graviditetstesting, støtte og veiledning. Stiftelsen Amathea ønsker Samhandlingsreformens invitasjon til samarbeid mellom organer velkommen, og er en medaktør på den forebyggende arena. Stiftelsen Amathea er et lavterskeltilbud til alle og arbeider aktivt for å skape trygg seksualitet blant alle. Møre og Romsdal sitt lokalkontor i Ålesund ligger i dag på kjøpesenteret Amfi Moa Øst. En lokalisering som er valgt med tanke på lett tilgjengelighet: Nøkkelopplysninger om kontorets drift i 2013: 598 konsultastsjoner. Fødselsforberedende kurs og mor-barn grupper for unge gravide og kvinner som er alene med magen/omsorgen. 36 timer undervisning til 508 elever/studenter Samarbeidsmøter med helse- og sosialtjenesten i kommunene. Vedlagt er Stiftelsen Amathea årsrapport for 2013 med styrets årsberetning. Vi håper på en positiv behandling av søknaden. Overføring av driftstilskudd: Bankkontonr Vennlig hilsen Hildegunn Å. Bomnes Direktør Mona Vartdal Dimmen Veileder/ Sosionom Vedlegg - Bergen - Bodø - Drammen - Fredrikstad - Hamar - Kristiansand - Oslo - Skien - Stavanger - Tromsø - Trondheim - Tønsberg - Ålesund Side85

86 Side86

87 Veiledningstjeneste for gravide Årsrapport 2013 Årsrapport 2006 Stiftelsen Amathea STIFTELSEN AMATHEA ÅRSRAPPORT Side87

88 Stiftelsen Amatheas veiledningskontorer Amathea Troms/Finnmark Tromsø Amathea Nordland Bodø Amathea Trøndelag Trondheim Amathea Møre og Romsdal Ålesund Amathea Hedmark/Oppland Hamar Amathea Hordaland/ Sogn og Fjordane Bergen Amathea Rogaland Stavanger Amathea Agder Kristiansand Tønsberg Amathea Vestfold Tønsberg Amathea Telemark Skien Amathea Oslo/Akershus og Administrasjon og ledelse Oslo Amathea Buskerud Drammen Amathea Østfold Fredrikstad 22 Årsrapport Side88

89 Innholdsfortegnelse Stiftelsen Amatheas veiledningskontorer 2 Leder 3 Om Siftelsen Amathea 4 Historikk 4 Veiledernes kompetanse og tilgjengelighet 4 Statisitkk 5 Brukerundersøkelsen Resultat fra brukerundersøkelsen 6 Primærforebygging og undervisning 7 Russ Forskning og fagutvikling 8 Minoritetshelse 8 Arbeide med menn med minoritetsbakgrunn 9 Kurdisk ungdomskveld 9 Folkehelsekonferansen Ung fremtidshelse i nord 10 Fagdag i Amathea Møre og Romsdal 11 Styrets årsberetning Revisorsberetning Jeg er takknemlig for at det ved avslutningen av 2013 fortsatt er høy aktivitet ved Stiftelsen Amatheas lokalkontorer rundt omkring i vårt landstrakte land. I året vi har lagt bak oss, har vi arbeidet for at Amatheas tjenester skal gjøres tilgjengelig for enda flere. Amathea har særlig fokusert på at kvinner og par med en annen kultur- og språkbakgrunn enn den norske, skal få tilgang til våre tjenester. Vi har derfor prioritert å styrke våre veilederes kulturkompetanse for å kunne tilby god informasjon om rettigheter og tilrettelagt veiledning i vanskelig valgsituasjoner for denne gruppen. enn den som presenteres utad. Amathea har vært igjennom en lang faglig reise og organisasjonsmessig utvikling de siste årene. Brukerundersøkelsen viser stor grad av tilfredshet med vårt tilbud. Amatheas veiledere møter ofte mennesker i krise. Dette er en krevende jobb å være i. Veilederne er høyt kvalifisert helsepersonell med evne til å håndtere vanskelige situasjoner. Dette forutsetter robusthet og evne til selvledelse med stor grad av faglig trygghet. Dette ivaretas ved at alle våre veiledere mottar jevnlig faglig veiledning og oppfølging. Det er en utfordring at bosted ikke skal bli avgjørende for tilgang til Amatheas kompetanse. I 2013 innledet vi et samarbeid med Sametinget, som sammen med Universitetet til Tromsø og Universitetssykehuset Nord-Norge finansierte folkehelsekonferansen Ung framtidshelse i nord. Konferansen om gikk over tre dager i Tromsø og samlet hundre deltagere fra ulike deler av helsetjenesten i de nordligste fylkene. Troms og Finnmark har høye aborttall. Konferansen ble en anledning til å fokusere på de nord-norske og samiske utfordringene knyttet til unges seksuell helse og forebyggende arbeid. Konferansen ble et viktig bidrag for å sette fokus i Nord-Norge på tema som står sentralt i Amatheas arbeid og spre viktig kunnskap til helsepersonell. Med jevne mellomrom settes abort på den politiske dagsorden. Fortsatt hender det, men heldigvis ikke så ofte som før, at vi blir satt under mistankens lupe med påstander om at Amathea har en annen agenda Årsrapport 2013 Side89 3

90 Stiftelsen Amathea Stiftelsen Amathea er en landsdekkende helsetjeneste 1 som arbeider i henhold til Lov om svangerskapsavbrudd. Stiftelsen Amathea tilbyr: informasjon og veiledning ved valg knyttet til svangerskap og abort samtale underveis og etter fullført svangerskap samtale før og etter abort tjenester som bidrar til samfunnets arbeid med å forebygge uønsket svangerskap og abort Stiftelsen Amathea bidrar videre til utvikling av ny kunnskap og økt kompetanse i samfunnet knyttet til kvinnehelse og psykososiale utfordringer ved uønsket svangerskap og abort. (Stiftelsen Amatheas vedtekter 2) Stiftelsen Amatheas tjenestetilbud er et supplement til helsetjenesten som arbeider med å oppfylle retten kvinner og par har til informasjon og veiledning med hjemmel i lov om svangerskapsavbrudd. Stiftelsen Amathea er den eneste virksomheten i Norge som har veiledning overfor kvinner, som har blitt uplanlagt gravide, som primæroppgave. Driften finansieres hovedsakelig gjennom tilskudd fra Helse- og omsorgsdepartementet med delfinansering fra de regionale helseforetakene, fylkene og kommunene. Det fremgår av Regjeringens Handlingsplan for forebygging av uønsket svangerskap og abort at Stiftelsen Amathea skal inneha en rolle i forebygging av uønskede svangerskap og abort med et spesielt fokus på minoritetsgrupper. De ressurser som Stiftelsen Amathea disponerer, skal brukes mest mulig efektivt til primæroppgaven; informasjon og veiledning til kvinner og par som står i en valgsituasjon ved uønsket graviditet. I arbeidet med å forebygge uønsket svangerskap og abort har vi et spesielt fokus på jenter - kvinner med minoritetsbakgrunn og deres seksuelle og reproduktive helse og kampen mot kjønnslemlestelse. Administrasjonen har vært holdt marginal, mens det har vært prioritert å optimalisere selve tjenestetilbudet. Stiftelsen Amathea har pr , 13 veiledningskontor. Stiftelsens administrasjon er lokalisert i Oslo og ledes av direktør Hildegunn Bomnes. Historikk Stiftelsen Amathea ble etablert i 1978 under navnet Alternativ til Abort i Norge. I 2003 endret stiftelsen navn til Amathea. Fra 2005 ble det gjennomført en organisasjonsgjennomgang med sikte på å styrke kvaliteten på tjenesten, gjøre den mer kostnadseffektiv og finne fram til en rasjonell styringsmodell. Nye vedtekter for stiftelsen ble vedtatt og trådte i kraft 15.mars 2006 med endringer i 2011 etter god- Verdigrunnlag Visjon: Gjennom veiledning, styrke kvinner til å gjøre egne valg Motto: Gravid og usikker? Ditt valg dine verdier. Verdi: Brukerne blir møtt med respekt og anerkjennelse av profesjonelt helsepersonell. Den samme respekt og anerkjennelse skal også gjennomsyre organisasjonen innad. (Stiftelsen Amatheas vedtekter 3) kjenning av Lotteri og stiftelsestilsynet. I 2006 ble stiftelsen evaluert av SINTEF, rapporten Evaluering av Amathea en rådgivningstjeneste for uplanlagt gravide er tilgjengelig på nett 2. I 2006 startet Stiftelsen Amathea en løpende brukerundersøkelse Veiledernes kompetanse og tilgjengelighet Pr er det i Stiftelsen Amathea 29 ansatte fordelt på 23 årsverk. Veilederne har helse/ sosialfaglig høyskoleog universitetsutdannelse. De er inndelt i 5 regionale team som får faglig veiledning hos ekstern psykiater eller psykolog månedlig. Stiftelsen Amathea har fokus på helsepersonelloven sine krav til faglig forsvarlighet. En helhetlig IKTløsning ble implementert i Stiftelsen Amathea i Den inneholder et elektronisk pasient journalsystem med felles timeavtalebok og et landsdekkende telefonisystem. Tilbud om tilgjengelighet på telefon alle hverdager er videreført i I flg. Sosial og Helsedirektoratet, brev datert Årsrapport 2013 Side90

91 Statistikk 2 I 2013 ble det gjennomført konsultasjoner der av klientene hadde personlig frammøte. 97 % av klientene var kvinner. 375 av konsultasjonene var parsamtaler. 3 Blant nyregistrerte klienter i 2013 kjenner vi alderen til 68 %. Blant disse klientene var 18 % i aldersgruppen år. 15 % var år, 12 % var mellom 26 og 30 år og 19 % var over 30 år mens 32 % hadde ukjent fødselsdato. Konsultasjonene De fleste konsultasjoner er pesonlig frammøte med samtale på Amatheas veiledningskontorer: Konsultasjonstype Personlig frammøte Telefon E-post SMS Annen kontaktmåte 104 Totalt Gruppetilbud Et av oppfølgingstilbudene hos Amathea er fødsel forberedende kurs for enslige gravide. Det ble i 2013 gjennomført gruppetimer i fødselsforberedende kurs. De fleste av våre lokalkontor viderefører gruppene med mor/barn grupper i barnets første leveår. I 2013 var det gruppetimer. Gruppene tilpasses behovene lokalt. Eksempel på dette er fødselsforberedende kurs for gravide asylsøkende og flyktninger der også tolker for flere språk er involvert. Frivillige Et par kontorer tilbyr avlastning for enslige foreldre ved hjelp av frivillige barnevakter og besøkshjem. I 2013 utgjorde dette 48 timer med frivillig innsats. Brukerundersøkelse 2013 Marit Knapstad (Psykolog,UIB) har tilrettelagt for innføringen av informasjonen fra brukerundersøkelsen til statistisk programvare, rensking av data og produksjon av deskriptive resultater og analyser samt produksjon av rapporten. Marit Knapstad skriver i oppsummering av rapporten: Nesten alle som svarte opplevde at det var satt av god tid til dem, at de snakket om det som var viktig og at de hadde tillit til den de snakket med og uttrykte at vedkommende viste innsikt i de problemer som ble presentert. Nesten alle ville også anbefale Amathea til andre. Målsettingen med brukerundersøkelsen er å få informasjon om hva brukerne av Amathea mener om tjenesten de blir tilbudt. I tilbakemeldingsskjemaet blir brukerne bedt om å gi noe bakgrunnsinformasjon om seg selv, sin vurdering av samtalen/e og hva de syntes de fikk ut av kontakten med Amathea. Det er frivillig for deltakerne å delta i undersøkelsen. Utvalget i undersøkelsen er 717 kvinner og menn som har møtt til samtale på et av Amatheas lokalkontor i løpet av Det er ukjent hvor mange spørreskjemaer som er administrert, det er derfor ikke mulig å gjøre vurdering om hvor stor andel av deltagerne som gir tilbakemelding. Det ble i 2013 registrert konsultasjoner hvorav ble gjennomført ved personlig frammøte. 2 Fra Pasientadministrativt system HsPro 3 Menn som kom sammen med den gravide er ikke registrert med egen journal, men registrert som parsamtale Årsrapport 2013 Side91 5

92 Resultater De fleste som svarte på undersøkelsen var i 20 årene; 31 % var mellom år og 19 % var mellom år. 20 % var i aldersgruppen år. 26 % var i aldersgruppen over 30 år eller eldre. 8 % var fra kvinner og 14 % fra menn. 7 skjema manglet informasjon om kjønn. Halvparten svarte at de var gifte ( 55 %), samboere eller hadde kjæreste. En av tre var enslig / single (35 %) og under 10 % svarte at de usikre på forholdets status og 16 personer oppga ingen informasjon om sivil status. 53 % hadde vært i kontakt med annen helsetjeneste før de kontaktet Amathea. 46 % hadde ikke vært i kontakt med annen helsetjeneste før de oppsøkte Amathea. 34 % hadde med seg kjæreste, samboer eller den du er gravid med til samtale. Bakgrunn for at Amathea ble oppsøkt Mange oppsøker Amathea for flere enn ett enkelt behov. 71 % av deltagerne svarte at samtalen dreier seg om egen graviditet. Videre var de vanligste svarene ulike aspekter ved valg om å avbryte / fortsette svangerskapet, forholdet til barnefaren/ barnemoren og økonomiske rettigheter som alle ble besvart av 18, 17 og 17 % av deltagerne. Rundt 97 % syntes den de snakket med hadde svært stor grad eller stor grad av kunnskap om problemet de presenterte. Og 88 % rapporterte at samtalen i svært stor grad eller stor grad var til hjelp for dem i egen situasjon. 98 % ville anbefalt noen du kjenner i en lignede situasjon å oppsøke Amathea. Hva dreide samtalen seg om? Antall % av r Egen graviditet Annens graviditet Mistanke om graviditet Tidligere graviditet Tidligere abort Ulike aspekter ved valg om å avbryte/fortsette svangerskapet Forholdet til barnefaren/barnemoren Forholdet til familien Medisinske spørsmål Økonomiske rettigheter/trygd Juridiske spørsmål Utdanning/arbeid Annet % av r = hvor mange respondenter som krysset av for de ulike svarkategoriene. Deltagerne kunne på dette spørsmålet indikere flere svar, noe de leste gjorde. Det ble avgitt 566 svar som indikerer at samtalene hos Amathea dreier seg om flere forhold for de fleste. Svarene i tabellen over viser at hele 21 % nevnte ulike aspekt rundt valg om å avbryte eller fullføre svangerskapet. Økonomiske rettigheter og forholdet til barnefaren/barnemoren gikk igjen i over 32 % av samtalene. 6 Årsrapport 2013 Side92

93 Primærforebygging og undervisning Det digitaliserte undervisningsverktøyet Ung og gravid blir brukt over hele landet som undervisningsmateriell. Målgruppen er ungdomsskolen og 1. kl på videregående skole. I 2013 ble det gjennomført undervisning for ungdommer. Filmen viser situasjoner fra både gutte- og jenteperspektivet, og gir rom for refleksjon rundt det eksistensielle valget for begge kjønn, bruk av kondom med fokus på en trygg seksuell helse. Russ 2013 Det har vært satset på utadrettet virksomhet. Et av tiltakene har vært oppsøkende virksomhet mot Russen. Vi var tilstede under Russens Dag på Tusenfryd og delte ut kondomer og brosjyrer. Grethe Wack fra Amathea sitt lokalkontor i Hordaland På lokalkontoret i Bergen møtte de ansatte russen ved flere videregående skoler og delte ut informasjonsmateriell og kondomer Grønnrussen i Bodø var meget engasjert og interessert i undervisningen Ha en trygg seksuell helse, og i bruk av prevensjon. Det var stor interesse i å lære mere om de forskjellige prevensjonsmetodene og hvordan de fungerte. Charlotte Andersen og Bodil Røinaas, Oslo / Akershus på en regnvåt dag med Russen på Tusenfryd I Bodø møter Tove Merethe Lorentzen og Randi Karstensen årets grønnruss Årsrapport 2013 Side93 7

94 Forskning og fagutvikling Flere av veilederne er i gang med relevante videreutdanninger der flere har tatt mastergrad. Som ledd i Stiftelsens bidrag til forskning og fagutvikling har, med finansering av Helsedirektoratet, Asma Abedin, gjort en studie blant vietnamesiske kvinner; Å forbedre reproduktiv helse for innvandrerkvinner i Norge krever tilgang til effektive metoder for familieplanlegging og prevensjon. Prosjektet ble gjennomført som en undersøkelse basert på en tverrsnittstudie blant vietnamesiske kvinner for å vise deres erfaringer og behov i forhold til reproduktiv helse og norske helsetjenester, samt deres praksis i forhold til familieplanlegging i de tre byene: Oslo, Bergen og Trondheim. Data ble samlet inn mellom august 2012 og august Resultater: Utvalget i undersøkelsen inkluderte 240 kvinner i aldersgruppen år, 77 % var gifte kvinner, 70 % var førstegenerasjon norske, mens 51 % hadde bodd i Norge i mer enn 20 år. Til sammen hadde 70 % kvinner gjennomført mer enn 10 års utdanning. 52 % av kvinne i undersøkelsen var i arbeid og 45 % kvinner foretrakk helseinformasjon i norsk. Resultatet av undersøkelsen viser at mer enn 70 % av kvinnene mente utdanning om seksuell helse og moderne prevensjonsmidler i skolen er nyttig. Likevel sier nesten 40 % av kvinnene at deres primærkilde for informasjon om prevensjon var familie og venner. 68 % kvinner hadde kunnskap om seksuelt overførbare sykdommer. Til sammen 77 % av kvinnene hadde kjennskap til norske helsetjenester der de kunne søke relevant hjelp for sin egen reproduktive helse. 67 % av kvinnene oppgir å bruke moderne prevensjon og 27 % av kvinnene hadde erfaring med minst én provosert abort. Frykt for bivirkninger var en av grunnene til ikke å bruke noen form for moderne prevensjonsmidler. Asma Abedin Økende bruk av moderne prevensjonsmetode krever mangefasetterte intervensjoner. Intervensjon bør inkludere tilgang til helsetjenester tilpasset innvandrerkvinner for å motvirke negative oppfatninger om moderne prevensjonsmetode. Forslag / anbefaling: Det er behov for å øke kunnskapen blant helsetjenesteleverandører om innvandrerkvinners kulturelle oppfatninger og barrierer knyttet til reproduktiv helse. visning bapetanse og kvinnehelse generelt, og esielt. Hun per og kurs kvinner og en Amathea på Østfold angert flere konferanser, ell og fagi møte med Minoritetshelse Safi Abdi Haase Stiftelsen Amathea har også i år fått et regionalt tilskudd fra IMDI over Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet ( ). Vi har også i år bidradd til dette viktige arbeidet ved at Safia Abdi Haase har arbeidet landsdekkende, regionalt, lokalt og med enkeltsaker. Vi har også i 2013 avholdt flere konferanser i samarbeide med andre lokale organisasjoner og bidradd til å danne nettverksgrupper. Kunnskap om kjønnslemlestelse, tvangsekteskap og begrensninger av unges frihet har vært et viktig tema der vi har vært i dialog med de gruppene som praktiserer dette. Det å ha god kulturkompetanse på disse sensitive team er utrolig viktig. Det å ha helsefaglig kompetanse har vært et møst i arbeide med de unge kvinnene som kommer for å få ekstra bistand hos oss. Safia har undervist til sammen 3783 personer i I tillegg kommer alt det verdifulle arbeide som våre ansatte på lokalkontorene driver ovenfor kvinner og menn med minoritetsbakgrunn, i 2013 underviste vi personer. Det å være tilstede for ungdomsgrupper ses på som et særlig viktig forebyggende arbeide. Tilsammen har vi undervist personer. r 8 Årsrapport 2013 Side94

95 Arbeide med menn med minoritetsbakgrunn Stiftelsen Amathea hatt en sterk satsning på minoritetshelse i en årrekke. I 2012 kom 9785 nye asylsøkere til Norge. I tillegg utgjør innvandrere i Norge, pr utgangen av 2012, 13% av den totale befolkningen i landet. De siste årene har rundt 65% av beboerne ved statlige mottak vært menn. Stiftelsen Amathea har i 2013 fokusert på menn, gjennom oppsøkende arbeid, gruppevirksomhet, undervisning og informasjonsarbeid både i mottak og blant førstegenerasjons innvandrermenn. Visualisering og dialog har vist seg å være gode verktøy i møte med menn. Stiftelsen Amathea benytter kontinuerlig sitt sterke nettverk av menn som består av resurspersoner i egne miljøer, faglige aktører, religiøse ledere og minoritets- og brukerorganisasjoner. Gunvor Raundalen sammen med en gruppe menn. I undervisningen av gutter med minoritesbagrunn på Tora Storm, Trondheim var det viktig å ha med Sarmed fra Irak. Han har bodd i 12 land og snakker arabisk, norsk, engelsk og skjønner mye spansk.sarmed har vært en god samarbeidspart for Amathea i arbeide med de unge guttene. Kurdisk ungdomskveld En gruppe skoleelver sammen med Runa Munkegård og Sarmed. Kurdisk ungdomskveld Søndag 15. desember inviterte Stiftelsen Amathea i samarbeid med Rådet for kurdernes rettigheter (RKR) til et felles seminar. Det møtte opp mange engasjerte ungdommer som gledet seg til å se filmen Før snøen faller, som tar opp tema som tvangsekteskap og æresdrap. Ungdommene hadde forskjellig religiøs og partipolitisk bakgrunn og skapte veldig gode diskusjoner rundt filmen. Det ble oppfordret til at Stiftelsen Amathea, med hjelp fra RKR skal ta initiativ til å fortsette arbeidet i 2014 og samle ungdommene og gi dem et forum for å snakke om tema som kjønnslemlestelse, vold i nære relasjoner, ekstrem kontroll, tvangsekteskap og kvinners rettigheter. Årsrapport 2013 Side95 9

96 PMS116C R:255 G:206 C:1 M:18 Y: Folkehelsekonferansen Ung framtidshelse i nord november 2013 Arrangør; Forskergruppe pediatri, det helsevitenskaplige fakultet, Universitet i Tromsø - Norges arktiske universitetet, Stiftelsen Amathea og barne- og ungdomsklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge. Konferansen ble støttet av Sametinget i Norge, Helsedirektoratet, RHF Nord og Finnmark Fylkeskommune PMS485C R:220 G:36 C:8 M:98 Y: Henrik Olsen. Formålet med konferansen var i første omgang å samle personer og miljøer som på ulike måter har kompetanse i og interesse for forebyggende arbeid i forhold til seksuell helse blant ungdom og unge voksne i de samiske områdene til en konferanse. Konferansen bidro direkte og indirekte til å oppnå flere av Handlingsplanens delmål. Nord-Norge og andre nordområder har hatt de høyeste forekomstene av negative helsetilstander som selvmord, hjerte-kardødelighet, fedme, diabetes, røyking, seksuelt overførbare sykdommer og det er høyere antall svangerskapsavbrudd i Troms og Finnmark enn landsgjennomsnittet. Lignende trender finner en også i andre arktiske strøk. En rask overgang fra et tradisjonelt samfunn og levesett til et moderne vestlig har vært ansett som en del av årsaken. Dette gjelder spesielt urfolk hvor denne prosessen har vært påtvunget og ført til tap av tradisjonelt levesett. Amathea har gjennom mange år arbeidet med minoritetshelse. Amathea har som formål å bidra til utvikling av ny kunnskap og økt kompetanse i samfunnet knyttet til kvinnehelse og psykososiale utfordringer ved uplanlagt svangerskap og abort. Vi vil bruke erfaringene både fra arbeidet i de nordligste fylkene og fra minoritetsgrupper og bidra til at ungdom og unge voksne i de samiske miljøene bedre skal kunne ivareta sin seksuelle helse. Med bidragene fra Finland, Sverige og Grønland var det viktig å se dette som virkemidler for å styrke nordisk samarbeid og danne nettverk for framtidig fagutvikling og forskning i nordområdene. Det å ha med alle Amathea ansatte på denne konferansen var viktig for å få kunnskap om de folkehelseutfordringene de har på Nordkalotten. Lokalkontoret i Troms og Finnmark var vertskap for sine kollegaer i sør og de tilrettela og laget en praktfull ramme rundt besøket i Tromsø. 10 Årsrapport 2013 Side96

97 Fra ansattesamling I Tromsø, Fra v Inger Pedersen, Asma Abedin, Bodil Røinaas og Safia Abdi Fagdag Amathea Møre og Romsdal Den 15.mars 2013 arragerte Amathea i samarbeide med Kvinneklinikken, Ålesund sykehus og Høgskolen i Ålesund en felles fagdag. Arrangementet ble avholdt ved Høgskolen i Ålesund, og samlet over hundre deltakere fra ulike organisasjoner og profesjonsgrupper fra hele fylket. Spesialpsykolog Gry Stålsett ved Modum Bad foreleste om hvordan man i møte med mennesker i vanskelig livssituasjoner kan bidra til en helsefremmende dialog. I tillegg presenterte høgskolelektor Marianne Kjelsvik ved Høgskolen i Ålesund sin studie om kvinners opplevelse av å være gravid og ambivalent. Arrangørene fikk gode tilbakemeldinger fra deltakere på både gjennomføring og faglig innhold. Årsrapport 2013 Side97 11

98 Styrets årsberetning 2013 Stiftelsen Amathea driver et landsomfattende kvinnehelsetilbud med 13 kontorer og administrasjon i Oslo. Tjenestetilbudet oppfyller retten kvinner har til informasjon og veiledning med hjemmel i Lov om svangerskapsavbrudd. Virksomheten finansieres hovedsakelig gjennom tilskudd over statsbudsjettet. I Regjeringens Handlingsplan Forebygging av uønsket svangerskap og abort strategier for bedre seksuell helse framgår det at Stiftelsen Amathea skal inneha en sentral rolle i dette arbeidet. Styrets arbeide Det er i 2013 avholdt 4 styremøter og behandlet 18 saker. Styret har særlig vært opptatt av å sikre et landsdekkende tilbud, øke forståelsen av viktigheten av tilbakemeldinger fra brukerne (brukerundersøkelsen), fokus på å sikre kvinner og menn med minoritetsbakgrunn med tilbud om trygg seksuell helse. Med finansering fra Sametinget, Helsedirektoratet, RHF Nord og Fylkesmannen i Finnmark fikk vi realisert folkehelsekonferansen Ung framtidshelse i nord. Det var et spennende samarbeidsprosjekt med universitet i Tromsø - det Arktiske universitet og universitetssykehuset i Nord-Norge. Alle ansatte deltok på konferansen og Styret hadde i den anledning styremøte. Styreleder John Eivind Jensen, region sør-øst og nestleder Rigmor Andersen Eide, region midt tok gjenvalg for nye 4 år mens vi fikk ny ansatte representant, Vivi H. Skreppedal med vararepresent Lizie Reiersen. Ovrige styremedlemmer er Inger Sandanger, region-nord, Elvis Chi Nwosu, region sør-øst Styrets øvrige vararepresentanter er Gunn Britt Eikjok Andreassen, region-nord og Lars Erik Flatø, region sør-øst. Spesielle forhold Det har ikke forekommet skader som skyldes ulykker eller andre skader som skyldes forhold som har tilknytning til virksomheten. Stiftelsen driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. Sykefraværet i 2013 var samlet på 8 % med et korttidsfravær på 4 %. Stiftelsen Amathea har kun kvinnelige ansatte. Dette har sammenheng med virksomhetens art. Fortsatt drift; Styret legger til grunn fortsatt drift for stiftelsen. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av stiftelsen eiendeler og gjeld, finansiell stilling og resultat. Styret er bekymret for de økonomiske utfordringene organisasjonene har med å opparbeide pensjonsforpliktelser for de ansatte. Styret har initiert tiltak for å få en mer forutsigbar pensjonsordning for de ansatte. Oslo, 6. mars 2014 John Eivind Jensen styreleder Rigmor Andersen Eide nestleder Inger Sandanger styremedlem Vivi Skreppedal styremedlem Elvis Chi Nwosu styremedlem Hildegunn Bomnes direktør Fra venstre Inger Sandanger, Vivi Skreppedal (annsatterepr), Rigmor Andersen Eide, Elvis Chi Nwosu og John Eivind Jensen (styreleder) 12 Årsrapport 2013 Side98

99 Revisors beretning 2013 Årsrapport 2013 Side99 13

100 14 Årsrapport 2013 Side100

101 Side101

102 Årsrapport 2006 Stiftelsen Amathea STIFTELSEN AMATHEA ÅRSRAPPORT 2007 App Stiftelsen Amathea har utviklet sin egen APP for nedlasting. Gjennom app en kan privatpersoner og fagpersoner få tilgang til undervisningsmateriale, kontaktinformasjon, artikler og fagstoff, samt nyheter om kurs, konferanser og arrangementer. Det er også mulig å booke time via app en. Last ned her Oversikt over Amathea-kontorene Agder: Skippergt. 21, 4611 Kristiansand Buskerud: Nedre Storgt. 16, 3015 Drammen Felles telefonnummer: Hedmark/Oppland: Parkgt. 31, 2317 Hamar Hordaland/Sogn og Fjordane: Strandgt.6, 5013 Bergen Møre og Romsdal: AMFI Moa øst, Langelandsveien 51, 6010 Ålesund Nordland: Sjøgt.3, 8006 Bodø Oslo/Akershus: Pilestredet Park 7, 0176 Oslo Rogaland: Stavanger Storsenter, Arkaden, Klubbgt.5, 4013 Stavanger Telemark: Rådhusgt. 2, 3724 Skien Troms/Finnmark: Stortorget 2, 9008 Tromsø Trøndelag: Kjøpmannsgt. 16, 7013 Trondheim Veiledningstjeneste for gravide Vestfold: St. Olavsgt. 22, 3112 Tønsberg Østfold: Hancobygget, Glemmengt. 5, 1608 Fredrikstad Side102 Synkron Media AS

103 Politiskesaker Side103

104 Politiskesaker Side104

105 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2014/606 Løpenr. 4073/2014 Klassering 210 Sakshandsamar: Bent Arild Grytten, Rådmannen Utvalsaksnr Utval Møtedato 35/14 Levekårsutvalet Næring og miljøutvalet Formannskapet Kommunestyret ÅRSMELDING 2013 FOR HAREID KOMMUNE / 2014/606 Tilråding frå rådmannen: Kommunestyret tek årsmeldinga for 2013 for Hareid kommune til vitande. Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Side105

106 Vedlegg: Nr. Namn 1 Årsmelding Saksopplysningar: Rådmannen legg med dette fram årsmeldinga for 2013 for Hareid kommune. Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Utvalssak nr: Side: 2 av 2 Side106

107 ÅRSMELDING 2013 Godkjent av kommunestyret i sak Side107

108 Årsmelding 2013 Innhold Forord... 3 Politisk organisering - hovudstruktur... 5 Hareid kommunestyre Hareid formannskap Hareid næring og miljøutval Hareid levekårsutval Administrativ organisering... 8 Kommunen sin økonomiske stilling... 9 Utvikling av balanserekneskap pr. 31. desember... 9 Økonomisk oversikt drift... 9 Økonomisk oversikt investering...10 Nøkkeltal og utviklingstrekk...14 Utvikling av realverdien av viktige økonomiske parameter...14 Utvikling av dekningsgrader i % brutto utgifter eks. renter...14 Utvikling av lånegjeld eks. pensjonsforpliktingar...15 Utvikling av lønskostnadar...15 Likestilling...21 Helse-, miljø og sikkerheit...23 Sjukefråvær Fråværsprosent per år...24 Sektordel...27 Forholdet mellom dei einskilde område...27 Sektor for sentraladministrasjonen...30 Sektorskildring...30 Oversyn faste årsverk pr Ressursinnsats...31 Måloppnåing...33 Tilstandsvurdering...35 Utfordringar i sektoren...37 Sektor for oppvekst...38 Sektorskildring...38 Utviklinga i faste årsverk pr i rekneskapsåret...38 Ressursinnsats...38 Måloppnåing...40 Tilstandsvurdering...40 Utfordringar i sektoren...40 Sektor for næring, kultur og samfunnsutvikling...42 Sektorskildring...42 Utviklinga i faste årsverk pr i rekneskapsåret...42 Ressursinnsats...42 Måloppnåing...43 Tilstandsvurdering...44 Hareid kommune Side 1 av 62 Rådmannen Side108

109 Årsmelding 2013 Utfordringar i sektoren...46 Sektor for velferd...47 Sektorskildring...47 Utviklinga i faste årsverk pr i rekneskapsåret...47 Ressursinnsats...48 Måloppnåing...48 Tilstandsvurdering...49 Utfordringar i sektoren...56 Sektor for kommunalteknisk drift...57 Sektorskildring...57 Utviklinga i faste årsverk pr i rekneskapsåret...57 Ressursinnsats...57 Måloppnåing...61 Tilstandsvurdering...61 Utfordringar i sektoren...62 Hareid kommune Side 2 av 62 Rådmannen Side109

110 Årsmelding 2013 FORORD Med dette vert årsmeldinga for 2013 lagt fram. Årsmeldinga er utarbeidd i samarbeid med sektorleiarane og då slik at sektorleiarane står bak tekstinnhaldet for sine sektorar. Underteikna har stått for fellesdelen, tabellar og grafar samt samordning. Leiar for servicekontoret har stått for den endelege redigeringa. Denne årsmeldinga er sett opp etter same struktur som årsrekneskap og budsjett for Fordi det enno, ved utarbeidinga av budsjettet for 2013, ikkje låg føre ei heilt fullstendig oppdatering av organisasjonsstrukturen i Agressosystemet, vil det i nokre høve ikkje vere eit heilt presist samsvar mellom den verkelege organisasjonsstrukturen og strukturen i Agresso. I hovudsak dreier dette seg om sektor for Velferd og det omfattar delar av den interne strukturen i Velferd. Sektorrekneskapen vert ikkje påverka av dette. I 2013 syner rekneskapen eit netto driftsresultat på 4,073 mill. kroner og eit mindreforbruk på kr Utviklinga syner at kommunen no for tredje år på rad, har betra det økonomiske resultatet. Etter fire år med meirforbruk og akkumulering av driftsunderskot, er det no endeleg mogleg å starte jobben med å dekke inn det akkumulerte underskotet. Ikkje mykje og heller ikkje så mykje som vi hadde håpa, men det representerer likevel ein viktig milepæl i arbeidet med å få kommunen ut av Robek. Dette skal vi glede oss over, men det er ingen grunn til å ta kvileskjer. Kommunen sine budsjett i handlingsprogramperioden er særs stramme. Det fins ingen økonomisk buffer og det skal lite til før ytterlegare nedskjeringar vert naudsynte for å rette opp eventuelle uheldige omstende. Vi ser allereie utfordringane no i første halvår av 2014 og eg kan i skrivande stund ikkje utelukke at det vert naudsynt med driftskutt i 2. halvår av Og det vil enno gå ei tid før kommunen kan oppnå den generelle målsettinga, om eit netto driftsresultat på 3% av inntektene Etter disposisjonar har kommunen, som nemnt, eit mindreforbruk på om lag kroner. Dette beløpet kan nyttast til inndekning av delar av det akkumulerte meirforbruket på om lag 16,2 mill. kr. Det var budsjettert med ei inndekning på 5,982 mill. kr. I 2013 og resultatet står såleis ikkje i stil med målsettinga. Men når det er sagt må ein også seie at det ikkje var tatt høgde for eit positivt bidrag frå rekneskapsåret 2013, ved utarbeiding av handlingsprogrammet for Mykje hardt arbeid står likevel att før kommuneøkonomien kan friskmeldast og ein ser føre seg at dette arbeidet vil krevje mykje av både politikarar og tilsette. Det har likevel vore mange ting å glede seg over i året som har gått. Dei tilsette gjer ein stor innsats, for å yte gode tenester på alle felt til innbyggarane våre. Sjølvsagt får vi klager og har forbetringspotensiale på mange område, men dei kommunale tenestene i Hareid held framleis et godt nivå, trass i tronge økonomiske rammer. Også i rekneskapsåret 2013 har administrasjonen halde fram med å forbetre rutinar og interne prosessar, med sikte på å yte betre service og tenester. Der vart det gjort ei større organisatorisk endring i I løpet av 2013 har ein konsolidert stillinga og ting fungerer stadig betre. Så langt som rådmannen kan sjå har omorganiseringa vore vellukka og framtidsretta. Resultata av det pågåande arbeidet i robek-nettverket er og i ferd med å manifestere seg i kommunen sine styringsdokument. I forlenginga av dette er ein i ferd med å implementere dataverktya «Kvalitetslosen» og Kommuneforlaget sitt brukarundersøkingsverkty «Betre kommune». Det er krevjande å drive mange forbetrings- og implementeringsprosessar i ein travel kvardag, ikkje minst i ein situasjon der ressurstilgangen er avgrensa og tal årsverk i stab- og støttetenester har vorte redusert. I 2013 har ein og bygd vidare på det regionale samarbeidet og det eksisterer no, i skrivande stund, to nyetablerte og større regionale samarbeid. Søre Sunnmøre IKT driftssenter (SSIKT driftssenter), er etablert som eit vertskommunesamarbeid med Hareid som vertskommune. Vidare er Hareid kontorkommune for SSIKT, som er det overbyggande interkommunale samarbeidet. Samarbeidet er av stor strategisk betyding. Det er og etablert eit samarbeid om barneverntenester, der Volda er vertskommune. Kommunane Hareid, Ulstein, Ørsta og Volda er deltakarar i samarbeidet. Når det gjeld utviklinga av Hareidsamfunnet, så er dette sjølvsagt prega av kommunen sin robekstatus. Fylkesmannen er svært restriktiv i høve godkjenning av låneopptak til anna enn naudsynte prosjekt på det sjølvfinansierande området. I skrivande stund har ein ikkje fått godkjenning for nokon av dei ordinære prosjekta som låg inne i investeringsbudsjettet for I 2013 fekk ein likevel nytte ubrukte lånemiddel til å finansiere ein vesentleg del av investeringsporteføljen, men sidan prosessen med å vedta investeringsbudsjettet for 2013 trakk ut i langdrag, hadde ikkje kommunen eit gyldig investeringsbudsjett før i oktober Det seier seg sjølv at det då vart kort tid til gjennomføring. Men Hareid kommune Side 3 av 62 Rådmannen Side110

111 Årsmelding 2013 ein kan nemne at Miljøgateprosjektet og arbeidet med gravplassen ikkje vart vesentleg hemma av budsjettsituasjonen. Når det gjeld folketalsutviklinga kan ein seie at den var positiv, men med nokre svingingar. Årets resultat gjev grunn til å halde fram det sterke fokuset på økonomien. Sjølv om utviklinga går i rett veg, er det enno eit stykke å gå. Oppgåva er overkomeleg, men krevjande og både administrasjonen og politikarane må legge seg det på hjartet. Ting tar tid, spesielt når vi snakkar om større prosessar, der ein i stor grad må ta omsyn til ulike lovkrav på mange ulike område. Og demokratiprosessar krev og si tid. Til tilsette, politikarar og tillitsvalde - takk for innsatsen og samarbeidet i Hareid, mai 2013 Bent Arild Grytten Rådmann Hareid kommune Side 4 av 62 Rådmannen Side111

112 Årsmelding 2013 POLITISK ORGANISERING - HOVUDSTRUKTUR Kommunestyre Kontrollutval Formannskap Levekårsutvalet Nærings- og miljøutvalet Ordførar Interkommunale selskap Figur 1 Ordførar Anders Riise Hareid kommunestyre 2013 Arbeidarpartiet Stian Runne Brandal Siv-Marit Røyset Kaldhol Høgre Anders Riise Ottar Røyset Alice Strømmegjerde Jenny T.B. Nesset Vidar Vollsæter Venstre Einar Warholm Annika Brandal Ann Helen Grimstad Worren Fremskrittspartiet Perny-Ann Nilsen Kjartan Grimstad Øyvind Grimstad Truls Håbakk Hareid kommune Side 5 av 62 Rådmannen Side112

113 Årsmelding 2013 Folkelista Dag Audun Eliassen Hallgeir Teigene Kristian Fuglseth Ingunn Pettersen Bjørn Overå Kristeleg Folkeparti Kjersti Røyset Topphol Marit Øien Sæverud 21 representantar Hareid formannskap 2013 Høgre Anders Riise FRP Perny Ann Nilsen Arbeidarpartiet Stian Runne Brandal Folkelista/Kristeleg folkeparti Dag Audun Eliassen Kjersti Røyset Topphol Hallgeir Teigene Venstre Einar Warholm 7 representantar Hareid næring og miljøutval 2013 Leiar Annika Brandal Høgre Jenny T B Nesset Håvard Alvestad FRP Kjartan Grimstad Arbeidarpartiet Siv Marit Røyset Kaldhol Kristeleg Folkeparti Kjartan Snipsøyr Folkelista Kristian Fuglseth Venstre Annika Brandal 7 representantar Hareid levekårsutval 2013 Leiar Ottar Røyset Høgre Ottar Røyset Alice Strømmegjerde Fremskrittspartiet Øyvind Grimstad Hareid kommune Side 6 av 62 Rådmannen Side113

114 Årsmelding 2013 Arbeidarpartiet/Kristeleg Folkeparti Marit Øien Sæverud Folkelista Ingunn Petrin Pettersen Bjørn Overå Venstre Ann Helen Grimstad Worren 7 representantar Hareid kommune Side 7 av 62 Rådmannen Side114

115 Årsmelding 2013 ADMINISTRATIV ORGANISERING Rådmann NAV Sosial Brannvern Løn- og personal Plan, utvikling, byggesak og geodata Servicetorg og politisk sekretariat Økonomi IT Sektor for kommunalteknisk drift Sektor for velferd Sektor for oppvekst Sektor for næring, kultur og smafunnsutvikling Figur 2 Rådmann Bent Arild Grytten Sektor Kommunalsjef Sektor for kommunalteknisk drift Sektor for velferd Sektor for oppvekst Sektor for næring, kultur og samfunnsutvikling Namn Nils Yngve Nupen Elly Kirkeslett Gry Nordal Oddbjørn Grimstad Rådmannen sin stab Avdelingsleiar NAV Sosial Brannvern Løn- og personal Plan, utvikling, byggesak og geodata Servicetorg og politisk sekretariat Økonomi IT Namn Ingunn Rise Olav Helt Brubakk Trude Kristin Dalen Signe Rønnestad Kanstad Helga Bøe-Grimstad Svein Elde Per Erik Akerjordet Talet på årsverk i heile kommunen er omlag 292. Hareid kommune Side 8 av 62 Rådmannen Side115

116 Årsmelding 2013 KOMMUNEN SIN ØKONOMISKE STILLING Utvikling av balanserekneskap pr. 31. desember Tekst Sum anleggsmidlar Sum omløpsmidlar SUM EIGEDELAR SUM EIGENKAPITAL Sum langsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EIGENKAPITAL OG GJELD Memoriakonti Ubrukte lånemidlar Andre memoriakonti Motkonto for memoriakonti SUM MEMORIAKONTI Økonomisk oversikt drift Nettoutgifter/inntekter (inntekter vert førd med minus) R2013 Bud2013 Avvik % av bud R2012 DRIFTSINNTEKTER Brukarbetalingar , Andre sals- og leigeinntekter , Overføringar med krav til motyting , Rammetilskot frå staten , Andre statlege overføringar , Andre overføringar Skatt på inntekt og formue , Eigedomsskatt ,0 0 Andre direkte eller indirekte skattar ,0 0 Sum driftsinntekter , DRIFTSUTGIFTER Sum lønsutgifter , Sosiale utgifter , Kjøp av varer og tenester i komm. tenesteproduksjon , Kjøp av tenester som erstattar komm. tenesteproduksjon , Overføringar , Avskrivingar og kalkulatoriske renter VAR , Fordelte utgifter , Sum driftsutgifter , BRUTTO DRIFTSRESULTAT , EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONAR Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eigaruttak , Mottekne avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter , Finansutgifter Renteutgifter, provisjonar og andre finansutg , Hareid kommune Side 9 av 62 Rådmannen Side116

117 Årsmelding 2013 Avdragsutgifter , Utlån Sum eksterne finansutgifter , RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONAR , Motpost avskrivingar og kalkulatoriske renter VAR , NETTO DRIFTSRESULTAT , AVSETNINGAR Bruk av avsetningar Bruk av tidlegare års overskot Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond ,6-987 Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetningar ,6-987 Overført til investeringsregnskap , Dekning av tidlegare års underskot Avsetningar til disposisjonsfond Avsetningar til bundne fond , Avsetningar til likviditetsreserve Sum avsetningar , REKNSKAPSMESSIG OVER-/UNDERSKOT Økonomisk oversikt investering Tall i 1 kroner Regnskap 2013 Regulert budsjett 2013 Opphaveleg budsjett 2013 Regnskap 2012 Frå regnskapsskjema 2A: Investeringar i anleggsmidlar Fordeling på Avgiftsparkering Kystvegen Måløy - Florø AS Gamle Bigset skule, omregulering Kopimaskin, Servicekontor Arkivsystem, Servicekontor PC, lærarar Pålhaugen Pålhaugen Hjørungnesvegen, grunnkjøp Div. reguleringskostnadar Nytt økonomisystem (2008) Interkomm. driftssentral - IKT Hyttefelt Haugen / Egset Reiten ( veg / tomteareal) Eliasgarden SSIKT - portal, felles datasentral Bustadfelt Bigset - Rise Sal av Godsterminalen Grunnkjøp, Hjørungnesvegen RAFFELNESET INDUSTRIOMRÅDE Parkeringsplass Hadartun SSIKT Driftsenter SSIKT-Gerica SSIKT, Datarom Ymse grunnkjøp Tomtesal Overordna vegplan Grunnkjøp Hareid kommune Side 10 av 62 Rådmannen Side117

118 Årsmelding 2013 Bustadfelt Holstad Industriområde, Myrane Bustadfelt Melshornlia Utvikling Hareid hamn - nordre del IT Sentralt ( rådhuset ) IT Telefoni IT-læremiddel skulane IT-utbygging Ressurssenter Ballbinge, Hjørungavåg skule Helsestasjonen, diverse utstyr Helsenett Kopimaskin, Helsesenter Sansehage Tryggleiksalarmar / analoglinje Solavskjerming Sjukeheimen, div. el-utstyr Ressursadministrasjon, turnusplanlegger Hjørungavågspelet, speleplass Hareid Stadion, lagerbygg Motorklubben, Gamle Tampenbuda Hareid stadion, rehabilitering Kulturhus, planlegging Rotary-stien Rotary-kvernhuset Amfi, Hareidhallen Flyfotografering Fornying vassleidning Hovlidvegen unytta Brannvernutstyr / kompetanseutvikling Kloakkleidning Hjørungavåg - Liaset Kloakkleidning Liaset-Øvrelid Fornying avløp Hovlidvegen Rehab. Kloakkpumpestasjon Bjåstad Avløp Rørgata Brannvernutstyr Brannbil TT Fortau Ytrekaia - Øyehol brygge Skolgemyrane Sanitæranlegg - Ovrasanden Melshornlia - Ovra ( Utskift. AC-vassrør, ny trasé ) Vatn Bruageila Sanering asbestleidning Geilane Melshornlia - Ovra ( Avløp, ) Avløp Bruageila Kloakk Indredalen (Koppelva) Kloakk Indredalen (Storelva) Kvisla, ferdigstilling TT Hjørungavåg skule Fremste Teigane, komm. veg Gjerdeelva, førebygging Traktor Vassleidning, Vadbakken - Ovra Gatelys, Plassane Ny vassleidning over Eidet Rundkøyring Holstad ( ) Avløpsanlegg Hareid hamn, nordre molo Miljøgate Hamneterminalen, nytt tak Inntak Hammarstøylsvatnet Hareid kommune Side 11 av 62 Rådmannen Side118

119 Årsmelding 2013 Kai, Hareid hamn Reservevassforsyning Reinseanlegg - avløp GRAVPLASSEN - VA-anlegg Grøntlager, brannsak Klippeutstyr for banetraktor (brannsak) Orkanen Dagmar Wiikhall TT Gangveg, Drammensvegen - Holstadkrysset ( blind elev) TT Utviding / mur Fylkesveg, Hjørungavåg TT Trafikkregulering ved skulane TT Busskur-Busslomme bautebegn Engane Nord ( 2001) Ny teknisk vakt-bil TT Veglys, nye og utbetr. Almestranda, Fredsæla, Gjerdevegen TT Kryssregulering, Bigset skule TT Gangveg og fortau, Hjørungavåg Engane Nord (2001) Fast dekke Fast dekke Skilting, adressering gater og vegar Gatelys, fv Steffaneset Fornying vassleidningsnett Vatn gml brandalsveg øyehol brygge Kloakk gml brandalsveg øyehol brygge Ledningsnett, Hareid ungdomsskule Avløp Solsteinen Fornying kloakknett Bigset skule, takskade Enøk-Enova, Hjørungavåg skule Enøk-Enova, Rådhuset Enøk-Enova, Hareid Skule Uteområde Skulane Naudstraum. rådhuset Nytt. lys kommunestyresalen Kontor, Servicekontoret Bårerampe, Legekontor Kontor Helsestasjonen Moppevaskemaskin Hareid skule Brannvarsling, Hareidhallen PCB-armatur, bygg Rehab. Myrtunet Bigset og Hjørungavåg skule, brannsikring Bigset barnehage, parkering og leikeareal Symjehallen, Kloranlegg m.m Hareid Barnehage Sal av utleigebustadar Avlastningsbustadar Hjørungavåg skule, ledelys Ny Prestebustad Brannalarm - Myrtunet Bil, Kommunale bygg Uføresette utskiftingar, bygg Bigset skule, inngangsparti Hareid skule, rehab Hareid ungdomsskule, nytt tak Barnehagar, leikeplassar Hareid kommune Side 12 av 62 Rådmannen Side119

120 Årsmelding 2013 Barnehagar, brannvarsling Barnehagar, brannsikring (slangeskap) Barnehagar, vognskur Barnehagar, ventilasjonsanlegg Sjukeheimen, diverse Enøk-Enova, Bigset skule Enøk-Enova, Bigset Barnehage Enøk-Enova, Hareid barnehage Enøk-Enova, Hareid sjukeheim Enøk-Enova, Hareid ungdomsskule Enøk-Enova, Hjørungavåg barnehage Enøk-Enova, Syverplassen barnehage Fjerning hindringer, Bibliotek Utskifting av leikeutstyr, barnehagar (2008) Utleigebustadar, ( nye 2009 ) Bigset Barnehage, innreiing kjeller Sjukeheimen, Inngangsparti / lås Sjukeheimen, Ventilasjonsanlegg Hjellebakken, bygningsmessig tilpassing Rådhuset, brannsikrings- og kontrollsystem Rådhuset, dører og glas Universell utforming, bygg Biblioteket, belysning, himling, golv, tak Sjukeheimen, ombygging bufellesskap Enøk-tiltak, varmepumpe mm Kyrkjegarden, utviding Avskjeringsgrøft, Bigset Asfalttering, Almevegen Asfalttering, Bigset Vest Asfalttering, Gamle Brandalvegen Felles SD-anlegg Lekkasje, Hareid Sjukeheimen Nytt golv / tak, Brannstasjonen Reparasjon, golv i Hareidhallen Skifte taktekke, Utelager/ Brannstasjon Trudvang, lekkasje Ishavsmast Brandal, sikring Oppgradering elanlegg, Hjørungavåg Barnehage Bårerampe, Legekontoret Skifte vindu, Hjørungavåg Skule Tilskot til vedlikehald, Hareid Sokn Oppgradering, telefonanlegg Ymse tiltak Eigenkapital tilskot Kjøp av aksjar Etableringslån (tildeling og avdrag) Engane Nord (2001) Sum fordelt Hareid kommune Side 13 av 62 Rådmannen Side120

121 Årsmelding 2013 NØKKELTAL OG UTVIKLINGSTREKK Utvikling av realverdien av viktige økonomiske parameter Kommunal deflator % endring 2,80 3,80 5,60 4,50 3,10 3,25 3,00 Kommunal deflator - indeksendring 3,70 5,16 7,89 6,70 4,82 5,21 4,97 Kommunal deflator (indeks) 135,75 140,91 148,80 155,50 160,32 165,53 170,50 FASTE KRONER Driftsinntekter eks.renter Driftsutgifter eks. renter og avdrag Skatteinntekter Rammetilskot Skatt + rammetilskot Sektorinntekter Statstilskot flyktningar Kalkulatoriske avskr. og renter Bruttoresultat Nettoresultat Netto renter og avdrag Netto resultat med minus framfor betyr overskot før interne finanstransaksjonar Utvikling av dekningsgrader i % brutto utgifter eks. renter NØKKELTALL % Skattedekningsgrad 37,1 38,5 38,8 39,7 35,7 36,2 34,6 Rammetilskotsgrad 22,0 20,6 22,6 20,3 36,8 36,9 38,3 Skatt + rammetilskot 59,1 59,2 61,4 60,0 72,5 73,0 72,9 Sektorinntektsgrad 37,0 41,6 37,0 35,7 27,9 25,9 32,1 Flyktningsinntektsgrad 1,6 1,4 1,7 2,3 1,9 1,8 1,7 Kalk. avskr. og rentergrad 6,5 6,8 6,1 6,3 6,0 5,5 5,2 Bruttoresultatsgrad 3,2 1,9 1,1 2,0 0,4 2,7 1,7 Nettoresultatsgrad -2,0-0,9 1,6 2,7 0,2 1,2 1,2 Netto renter og avdrag 7,4 7,7 7,6 7,1 6,6 6,9 5,6 Skattedekningsgraden viser kor stor del av driftsutgiftene som vert dekt av skatteinntektene. Rammetilskotsgraden viser kor stor del av driftsutgiftene som vert dekt av rammetilskot. Skatte- og rammetilskotsgraden viser kor stor del av driftsutgiftene som vert dekt av dei driftsuavhengige inntektene. Sektorinntektsgraden viser kor stor del etatane sjølv dekkjer av driftsutgiftene gjennom dei driftsavhengige inntektene. Bruttoresultatgraden viser kor mykje som er til disposisjon av inntektene til å dekkje renter og avdrag, avsetningar, eigenandel kapitalrekneskap m.m. Motpost avskrivingar kjem i tillegg på inntektssida. Nettoresultatgrad er handlefridomen etter at renter og avdrag er betalt. Positive tal betyr at driftsutgiftene er større enn driftsinntektene. Lina for "netto renter og avdrag" viser kor stor del desse utgiftene utgjer i høve til driftsinntektene. Hareid kommune Side 14 av 62 Rådmannen Side121

122 Årsmelding 2013 Utvikling av lånegjeld eks. pensjonsforpliktingar 285,1 304,9 316,8 329,7 334,2 337,5 219,7 215,8 219,8 242,0 0,9 4,0 22,2 43,1 19,8 11,9 12,9 4,6 3, , Lånegjeld i løpande prisar Endring frå året før Utvikling av lønskostnadar Lønsutvikling i faste 2013-kroner fordelt på art (tal i tusen kroner) Lønskostnader heile kommunen Fastløn Vikar Ekstrahjelp Overtid Anna løn og tr.pl. godtgjersle Godtgjersle folkevalde Pensjonsinnsk. Og kollektiv ulykke Arbeidsgjevaravgift Sum Årleg lønsauke i % 4,7 3,8 3,8 3,7 Indeks 116,6 121,1 125,7 130,3 Hareid kommune Side 15 av 62 Rådmannen Side122

123 Årsmelding 2013 Lønsutvikling i faste 2013-kroner for det einskilde området (tal i mill. kroner) 1,5 1,9 12,0 11,7 8,6 10,0 18,6 17,8 3,2 3,1 7,0 6,4 2,0 2,0 4,4 4,8 5,4 5,5 8,4 7,8 51,7 49,8 64,9 69,1 Politisk styring og kontroll Sentraladministrasjon Skule Resursenter Barnehage Omsorg Sosial Helse Kultur Byggesak, Geodata, Brann Kommunal teknikk Bygg Politisk styring og kontroll 1,5 1,8 1,9 Sentraladministrasjon 12,0 12,5 11,7 Skule 51,7 52,2 49,8 Ressurssenter 8,6 9,7 10,0 Barnehage 18,6 17,9 17,8 Helse 3,2 2,6 3,1 Sosial 7,0 7,8 6,4 Omsorg 69,1 68,3 64,9 Kultur 2,0 2,0 2,0 Byggesak, Geodata, Brann 4,4 4,6 4,8 Kommunal teknikk 5,4 6,0 5,5 Bygg 8,4 7,8 7,8 Hareid kommune Side 16 av 62 Rådmannen Side123

124 Årsmelding 2013 Lønsutvikling i faste 2013-kroner fordelt på art Fastlønn Vikar Ekstrahjelp Overtid Annan løn og Godtgjersle folkevalde Pensjonsinnskot Arbeidsgiveravgift Hareid kommune Side 17 av 62 Rådmannen Side124

125 Årsmelding 2013 Lønsutvikling i faste 2013-kroner fordelt på sektor ,0 75,2 73,4 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 27,7 12,3 15,6 10,0 0, Sentraladministrasjonen 27,7 Oppvekst 75,2 Velferd 73,4 Næring, kultur og samfunnsutvikling 12,3 Kommunalteknisk drift 15,6 Hareid kommune Side 18 av 62 Rådmannen Side125

126 Årsmelding 2013 Utvalde nøkkeltal, kommunar - nivå Hareid 1511 Vanylv 1514 Sande 1515 Herøy 1516 Ulstein 1519 Volda 1520 Ørsta Kostragr 01 Møre Romsd Landet u/ Oslo Finansielle nøkkeltall Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 1,7 7-2,3-8,5 5,2 0,7 1,3 1,6 2,3 2,1 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 1,6 7,5 0,2-6,2 5,2 1,2 3,1 2,1 1,9 2,5 Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 223,8 221,4 236,5 211, ,4 224,8 204,3 228,2 207,3 Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter 0,3 21,9 25,6 20,9 11,8 27,3 5,6 15,6 17,5 16,9 Frie inntekter i kroner per innbyggjar Netto lånegjeld i kroner per innbyggjar Prioritering Netto driftsutgifter per innbyggjar 1-5 år i kroner, barnehagar Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbyggjar konsern Netto driftsutgifter pr. innbyggjar i kroner, kommunehelsetenesten Netto driftsutgifter pr. innbyggjar i kroner, pleie- og omsorgstenesten Netto driftsutgifter til sosialtenesten pr. innbyggjar år Netto driftsutgifter per innbyggjar 0-17 år, barnevernstenesten Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb Dekningsgrad Andel barn 1-5 år med barnehageplass 91 85,9 76,6 96,6 98,8 100,4 93,4 87,4 92,6 90,8 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 10,1 9,7 9,7 6,7 6,2 8,4 7,4 9,5 8,9 8,4 Legeårsverk pr innbyggjarar, kommunehelsetenesten 11,6 17,9 11,4 13 9,9 9,8 12,7 10,7 10,7 10,1 Fysioterapiårsverk per innbyggjarar kommunehelsetenesten 8,3 11,8 8,3 8,3 8,4 7, ,3 8,9 Andel mottakere av heimetenester over 67 år Andel plasser i einerom i pleie- og omsorgsinstitusjonar , ,4 98,3 92,7 93,5 Andel innbyggjarar 80 år og over som er bebuarar på institusjon 13,6 21,6 15,5 17,9 11,7 12,7 18,2 13, ,5 Andelen sosialhjelpsmottakara i alderen år, av innbyggjarane år 2,4 1,7 1,5 3,2 3,1 2,8 2,6 : : 3,8 Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggjarane 0-17 år 6,7 5,9 6,4 5,6 5,1 6,3.. : : 4,7 Sykkel-, gangveier/turstiar mv. m/kom. driftsansvar per innb Kommunalt disponerte bustader per 1000 i innbyggjarar Årsverk i brann- og ulykkesvern pr innbyggjarar 0,2 0,1 0,2 0,2.. 0,2 0, Produktivitet/enhetskostnader Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage, konsern Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, spesialskoler, skulelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev konsern Gjennomsnittlig gruppestørrelse, årstrinn 13,8 10,4 12,4 15,3 13,9 11,7 12,5 13,1 14,2 14,3 Korrigerte brutto driftsutg pr. mottakar av heimetenester (i kroner) Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass Årsgebyr for vassforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) Årsgebyr for avløpsteneste (gjelder rapporteringsåret+1) Årsgebyr for avfallsteneste (gjelder rapporteringsåret+1) Hareid kommune Side 19 av 62 Rådmannen Side126

127 Årsmelding 2013 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, vedtekne reguleringsplaner (kalenderdagar) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, oppmålingsforretning (kalenderdagar) Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate Lovanvendelse Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilga Andel dispensasjonssøkn. for nybygg i 100-m beltet langs saltvann innvilga Hareid kommune Side 20 av 62 Rådmannen Side127

128 Årsmelding 2013 Likestilling Hareid kommune arbeider for likestilling og mot diskriminering. Vi set oss mål om å arbeide for ein jamnare kjønnsbalanse, redusere ufrivillig deltid og redusere ulikskap i løn mellom kvinner og menn i samanliknbare stillingar. Kjønnsbalanse Kjønnsbalanse per sektor. Tal personar SEKTOR Menn Kvinner Sum Menn Kvinner Sum 10 SENTRALADMINISTRASJON OPPVEKST VELFERD NÆRING, KULTUR OG SAMFUNNSUTVIKLING KOMMUNALTEKNISK DRIFT NAV SOSIAL Kjelde: Agresso. Fastlønte årsverk. NB. Overgang til interkommunalt barnevern gir seg utslag i denne oversikta. Samstundes vil omorganisering kunne vise andre marginale utslag mellom sektorar. År Menn Kvinner Totalt Kjønnsfordelinga i dei fleste områda er ubalansert. Hareid kommune har ei utfordring i å auke tal på mannlege tilsette i kommunen. Alderssamansetting versus kjønn Aldersgruppe Kvinner Menn Kvinner Menn UNDER 20 ÅR ÅR ÅR ÅR ÅR ÅR OVER 70 ÅR Kjelde: Agresso. Fastlønte årsverk. Alderssamansettinga i kommunen viser at vi har ei komande utfordring på rekruttering grunna dei store aldersgruppene år og år. Likeløn Gjennomsnittleg årsløn. År Kvinner Menn Differanse i favør til menn Kjelde: Agresso. Fastlønte årsverk. Hareid kommune Side 21 av 62 Rådmannen Side128

129 Årsmelding 2013 Alle tal baserar seg på årsløn i 100% stilling, og er eksklusive faste og variable tillegg. Gjennomsnittleg årsløn etter utdanningsnivå. År Kvinner, ufaglært Menn, ufaglært Differanse i favør til menn År Kvinner, faglært Menn, faglært Differanse i favør til kvinner År Kvinner, høgare utdanning Menn, høgare utdanning Differanse i favør til menn Kjelde: Agresso. Fastlønte årsverk. Det er eit mål å rette opp i lønsforskjellar som kan vere av diskriminerande art. Deltid Tilsette i Hareid kommune hadde gjennomsnittleg ei stilling på 75,96 prosent, mot 77,11 prosent i 2012 og 76,10 prosent i År Kvinner Menn ,83 87, ,70 84, ,55 84, ,11 73,18 Kjelde: Agresso. Hareid kommune arbeider aktivt med å redusere uønska deltid der det er mogleg ved å auke opp fast stillingsprosent når stillingar blir ledige. Hareid kommune Side 22 av 62 Rådmannen Side129

130 Årsmelding 2013 Helse-, miljø og sikkerheit Status Produksjon, produkt og tenester skal oppfylle ulike sikkerheits- og kvalitetsvilkår. Det er sett krav til lokalar, verneutstyr og tilrettelegging av arbeidet. Alle bedrifter skal utføre internkontroll og systematisk HMS-arbeid. Arbeidsgjevar, arbeidstakar, tillitsvald, verneombod, bedriftshelseteneste og arbeidsmiljøutval har alle roller i HMS-arbeidet. Hareid kommune er IA-bedrift, og har avtale med bedriftshelseteneste. Tenesta var ute på nytt anbod i 2013, der Stamina Helse AS vart valt som leverandør. Det overordna HMS-systemet var godkjent av Arbeidstilsynet i juli Alle områder skal ha eigne HMS-system tilpassa si drift og risikoforhold. Dette skal utarbeidast på sektor-/einingsnivå. Arbeidstilsynet gjennomfører tilsyn. HMS-opplæring Type Målgruppe Lengde Leverandør Førelesar Inkluderande arbeidsliv Leiarar 3 t Hareid kommune, NAV arbeidslivssenter. NAV Hareid Oppmerksomt nærvær (Mindfullness) Leiarar og interesserte 1 dag Hareid kommune, KLP, KS, Fagakademiet Odd Jostein Drotninghaug Jan Gimse Arfeldt Arbeidsmiljøutval Arbeidsmiljøutvalet har hatt fire møter i Det som er oppgjeve er sentral fellesopplæring. Tilrettelegging Arbeidsgjevar skal legge til rette slik at arbeidstakarar kan fungere i arbeidslivet, både når det gjeld fysisk og psykisk arbeidsmiljø. Tilrettelegginga kan vere: Fysisk eller ergonomisk tilrettelegging Endring av arbeidstid, tidskrav, tempo mv Omorganisering av arbeidet, rutinar eller funksjoner Kjøp eller tilpassing av teknisk utstyr Endring/nye arbeidsoppgåver Opplæring/omskolering Arbeidstakar har plikt til å medverke i dette arbeidet. Der det er mogleg, vert det forsøkt å legge til rette slik at arbeidstakar kan fortsette i arbeidet sitt. Hareid kommune Side 23 av 62 Rådmannen Side130

131 Årsmelding 2013 Sjukefråvær Fråværsprosent per år Sjukefråvær. Prosent per år Kjønn Fråværs% Korttids% Langtids% Fråværs% Korttids% Langtids% Fråværs% Korttids% Langtids% Kvinne 8,12 1,81 6,31 9,19 1,85 7,35 6,74 1,41 5,33 Mann 5,37 1,36 4,01 6,27 1,22 5,05 2,72 1,41 1,32 Samla 7,6 1,72 5,87 8,68 1,82 7,04 6,02 1,41 4,61 Fråværs% Korttids% Langtids% Fråværs% Korttids% Langtids% Fråværs% Korttids% Langtids% Kvinne Mann Samla Sjukefråvær. Prosent per kvartal Tidsperiode Fråværs% Korttids% Langtids% Fråværs% Korttids% Langtids% 1. kvartal 10,86 2,36 8,49 8,39 2,21 6,17 2. kvartal 9,49 1,59 7,90 5,51 0,87 4,64 3. kvartal 6,59 1,17 5,42 3,74 1,00 2,74 4. kvartal 8,56 2,14 6,42 6,96 1,71 5,26 Samla 8,64 1,82 6,82 6,15 1,43 4,71 Fråværs% Korttids% Langtids% Fråværs% Korttids% Langtids% kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Samla Hareid kommune Side 24 av 62 Rådmannen Side131

132 Årsmelding 2013 Sjukefråvær. Prosent per sektor Sektor Fråværs% Korttids% Langtids% Fråværs% Korttids% Langtids% Sentraladministrasjonen 7,78 1,7 6,08 5,65 1,41 4,24 Oppvekst 6,92 1,81 5,11 5,13 1,59 3,54 Velferd 11,17 1,89 9,28 7,95 1,27 6,68 Næring, kultur og samf.utvikl. 6,55 1,23 5,32 7,08 0,84 6,24 Kommunalteknisk drift 8,62 2,17 6,45 3,62 1,72 1,91 SAMLA 8,64 1,82 6,82 6,15 1,43 4, Fråværs% 2012 Korttids% 2012 Langtids% 2013 Fråværs% 2013 Korttids% 2013 Langtids% Hareid kommune Side 25 av 62 Rådmannen Side132

133 Årsmelding 2013 Fråværsprosent per område i 2010 og 2011: Område Fråværs % Korttids % Langtids % Fråværs % Korttids % Langtids % Område for barnehage 5,06 2,16 2,9 6,1 2,06 4,04 Område for skule 5,44 1,53 3,9 6,46 1,49 4,98 Område for omsorg 8,2 2 6,2 9,82 1,71 8,11 Område for helse 0,43 0,43 0 0,87 0,5 0,37 Område for sosial 5,57 1,97 3,6 9,18 2,72 6,45 Område for kultur 2,91 2,26 0,64 2,94 0,68 2,26 Område for byggesak 1,55 1,55 0 0,94 0,94 0 Område for kommunalteknikk 13,64 1,87 11,76 10,32 1,84 4,41 Område for kommunale bygg 7,22 2,65 4,57 6,25 1,84 4,41 Ressurssenter 0,64 0,64 0 2,23 1,47 0,77 Sentraladministrasjon 7,09 1,51 5,58 6,24 1,17 5, Fråværs% 2010 Korttids% 2010 Langtids% 2011 Fråværs% 2011 Korttids% 2011 Langtids% Hareid kommune Side 26 av 62 Rådmannen Side133

134 Årsmelding 2013 SEKTORDEL Forholdet mellom dei einskilde område Netto driftsresultat for det enkelte område (ekskl. finans) Driftsutgifter Sektor Tusen kr Mill kr % Sentraladministrasjonen ,6 16,2 Oppvekst ,2 32,1 Velferd ,9 30,5 Næring, Kultur og Samfunnsutvikling ,8 6,9 Kommunalteknisk drift ,9 14,2 Sum ,4 100,0 Driftsinntekter Sektor Tusen kr Mill kr % Sentraladministrasjonen ,9 23,7 Oppvekst ,5 11,5 Velferd ,6 22,5 Næring, Kultur og Samfunnsutvikling ,0 10,1 Kommunalteknisk drift ,2 32,2 Sum ,3 100,0 Nettoutgifter Sektor Tusen kr Mill kr % Sentraladministrasjonen ,8 12,6 Oppvekst ,6 42,3 Velferd ,3 34,5 Næring, Kultur og Samfunnsutvikling ,8 5,3 Kommunalteknisk drift ,7 5,3 Sum sektorar ,2 100,0 Hareid kommune Side 27 av 62 Rådmannen Side134

135 Årsmelding 2013 Utgifter og inntekter i ,6 46,9 35,2 25,9 24,6 22,8 12,5 11,0 Sentraladministrasjone n Oppvekst Utgifter Velferd Inntekter Næring, Kultur og Samfunnsutv. Kommunalteknisk drift Andel av bruttoutgifter i % 32,1 30,5 16,2 14,2 6,9 Hareid kommune Side 28 av 62 Rådmannen Side135

136 Årsmelding 2013 Andel av nettoutgifter i % 42,3 34,5 12,6 5,3 5,3 Hareid kommune Side 29 av 62 Rådmannen Side136

137 Årsmelding 2013 SEKTOR FOR SENTRALADMINISTRASJONEN Sektorleiar: Rådmannen Sektorskildring Sentraladministrasjonen tar hand om dei sentrale stab- og støttetenestene i kommunen og bidrar såleis med administrative tenester til dei tenesteproduserande sektorane i kommunen. I hovudsak dreier dette seg om økonomi, løn, personal og IT. Men sentraladministrasjonen yter og brukarretta tenester. Byggesakshandsaming, sosiale støtteordningar m.m., samt informasjon og rettleiing til brukarar og publikum elles, er blant desse. Mykje av plan- og utviklingsarbeidet er og basert på ressursar frå Sentraladministrasjonen. Det same gjeld ressursar knytt til brann- og redningsarbeid. Ordførarkontoret er og knytt strukturelt til denne sektoren, men inngår sjølvsagt ikkje som ein del av sektorleiar (rådmannen) sin portefølje. Oversyn faste årsverk pr Resultateining Ordførarkontor 1,00 Hovudverneombod 0,05 Rådmannskontoret 1,86 Økonomiavdelinga 3,75 Personalavdelinga 2,90 Plan, utvikling, byggesak og geodata 4,75 Servicekontoret 4,50 IT-avdelinga 1,00 NAV-kommune (ekskl. barnevern) 3,8 Brannvern 1,25 SUM SEKTOR 35,01 31,26 24,86 Oversynet er henta frå ein tabell i Agresso, som plukkar data frå I dei fleste tilfelle vil dette vere tilnærma identisk med same data frå Grunna etableringa av SSIKT driftssenter og Barneverntenesta Hareid, Ulstein, Ørsta, Volda, vil der vere nokre mindre skilnader for sentraladministrasjonen ved dette høvet. Sum faste årsverk i sentraladministrasjonen er redusert frå 31,26 i 2012 til 24,86 i Effekten av overføring av stillingsheimlar til felles barnevern i Volda utgjorde ca. 4 årsverk. Reell endring frå 2012 til 2013 vert om lag 2,5 årsverk og representerer ei betydeleg utfordring for dei sentrale stab- og støttetenestene. Særleg sidan den reelle nedgangen samanlikna med 2011 vert på heile 6,5 årsverk. Situasjonen er ikkje haldbar på lengre sikt og det må påreknast ei viss styrking av desse tenestene. Hareid kommune Side 30 av 62 Rådmannen Side137

138 Årsmelding 2013 Ressursinnsats Sektorrekneskap (eks. finans) Tal i tusen kroner R2013 B2013 Avvik % Driftsutgifter ,4 Driftsinntekter ,4 Nettoutgifter ,0 Avdelingsrekneskap politisk styring og kontroll Tal i tusen kroner R2013 B2013 Avvik % Driftsutgifter ,3 Driftsinntekter ,0 Nettoutgifter ,9 Ressursane vart fordelt slik (Bruttoutgifter i 1000kr) POLITISK STYRING OG KONTROLL RÅDMANNSKONTORET ØKONOMI OG FINANS PERSONALAVDELING PLAN, UTV., BYGGESAK, GEODATA SERVICETORG OG POLITISK SEKR. IKT-AVDELING NAV KOMMUNE BRANNVERN SENTRALADMINISTRASJO NEN Ressursane vart fordelt slik politisk styring og kontroll (Bruttoutgifter i 1000kr) Hareid kommune Side 31 av 62 Rådmannen Side138

139 Årsmelding 2013 Avviksoversyn nettotal Resultateining R2013 B2013 Avvik POLITISK STYRING OG KONTROLL RÅDMANNSKONTORET ØKONOMI OG FINANS PERSONALAVDELING PLAN, UTV., BYGGESAK, GEODATA SERVICETORG OG POLITISK SEKR IKT-AVDELING NAV KOMMUNE BRANNVERN SENTRALADMINISTRASJONEN Avviksoversyn politisk styring og kontroll nettotal Ansvar R2013 B2013 Avvik ORDFØRARKONTOR KOMMUNESTYRE FORMANNSKAP LEVEKÅRSUTVAL NÆRINGS- OG MILJØUTVAL ANDRE POLITISKE UTVAL STORTINGS- OG KOMMUNEVAL STØNAD TIL POLITISKE PARTI REGIONRÅDSSAMARBEID REVISJON SEKRETARIAT FOR KONTROLLUTVAL OVERFORMYNDERI ELDRERÅD RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA VILT- OG INNLANDSFISKENEMND HOVUDVERNEOMBOD TILLEGGSLØYVINGAR POLITISK STYRING OG KONTROLL Avviksanalyse Rådmannskontoret viser godt samsvar mellom budsjett og rekneskapstal. Det er elles ingenting vidare å gjere merknad om. Politisk styring og kontroll - det vart nytta mindre enn forventa ved stortingsvalet og overformynderiet. Stortingsvalet vart budsjettert som ved kommune- og fylkestingsval. Dette vert no endra slik at ein ved stortingsval har budsjettert mindre enn ved eit kommuneval. Overformynderiet vart overført til fylkesmannen sommaren 2013 og dette gjenspeglar forbruket i ansvaret. Servicetorg og politisk sekretariat består av fellesutgifter (1570), servicetorg og politisk sekretariat (1550) og startlån/tilskot (8030). Både Servicetorg og politisk sekretariat og fellesutgifter var i positiv balanse i Avviket som det er vist til ligg på ansvar Etter det eg kan sjå i økonomisystemet er renteinntekter og øyremerka statstilskot mindre enn det som det i utgangspunktet var budsjettert for. Brannvern- Avviket må delast i to, -363 tusen for feiing (6181) vert dekt inn av fond, dette er i samsvar med plan, då rodene har forskjelleg storleik og frekvens. Resten -499 tusen som gjeld brannvesenet (6180), så er det fleire uttrykningar enn normalt, underbudsjettering på lønn, m.a. brannsjefens lønn, framforhandla pensjonsrettar osb. Barnevernet har hatt eit høgt forbruk i Dette skuldast fleire alvorlege barnevernssaker, der barn har blitt tatt under omsorg og plassert i institusjon eller i fosterheim. Slike prosessar Hareid kommune Side 32 av 62 Rådmannen Side139

140 Årsmelding 2013 er svært kostnadskrevjande og ein er avhengig av å kjøpe eksterne tenester som advokat og psykolog for å få slike saker gjennom rettsapparatet. Når sakene er avgjorde i fylkesnemnda/tingretten/lagretten kjem dei faste årlege utgiftene til kjøp av omsorgstenester i institusjon eller fosterheim. Desse utgiftene er knytt til kommunal eigenbetaling og denne betalinga er stadig aukande For dei andre tenestene i NAV kommune er det eit positivt avvik som reduserer det totale underskotet for eininga. Rekneskapen for 2013 viser at økonomiavdelinga hadde eit overskot på 4,923 mill. kr. Dette var 2,688 betre enn budsjettert. I hovudsak kjem dette frå den finansielle delen av aktiviteten, men lågare driftskostnader og refusjon av sjukeløn er og positive bidragsytarar. Avdelinga har mykje av året hatt for låg grunnbemanning i høve det ein kan rekne som naudsynt Rekneskapen viser at plan, utvikling, byggesak og geodata har eit samla positivt avvik på ca. 21% i forhold til budsjett. I hovudsak skyldast dette meir inntekter i høve gebyrrelaterte arbeidsoppgåver, samt internt sal av tenester opp mot investeringsprosjekt. Desse inntektene er imidlertid usikre og vil variere frå år til år avhengig av byggjeaktiviteten i næringsliv og privat sektor, samt kommunen si gjennomføringsevne i høve utbyggingsprosjekt/investering. Når det gjeld avdelinga sine driftsutgifter viser rekneskapen eit «vesentleg» avvik på enkelte postar, m.a. på serviceavtalar og lisensar Dette skyldast i hovudsak auka IT-kostnader som vert fordelt på den enkelte avdeling i organisasjonen, samt auke i kostnadene på nødvendige lisensar i høve kartverket (Norkart). IKT - Avviket skuldast først og fremst at det er budsjettert med eit overskot på ,- i 2013, noko som er feil då eininga pr. definisjon skal gå ut i null. Løn og personal - Overskriding i budsjett skriv seg i hovudsak frå underbudsjettert fastløn og fellesutgifter til lovpålagt bedriftshelsetenesta. Måloppnåing Kommunen har i løpet av budsjettåret 2013 vore med i KS sitt effektiviseringsnettverk for kommunar i Robek. Mykje av læringsutbyttet har vore knytt til å kunne vere i stand til å formulere relevante målsettingar på det ikkje-økonomiske planet. Resultatmål bør vere målbare. Dette er ei erkjenning som vi har tatt med ved utarbeidinga av budsjettet for For budsjettet for 2013, derimot, ligg det føre ei rekke målsettingar som kan vere vanskeleg å fastsette grad av måloppnåing på. Mange målsettingar vert for generelle eller for lite presiserte. Dette vil prege skildringa nedanfor. Sektorielle mål som vart nådd Tilsette, folkevalde og publikum har i alt vesentleg fått levert dei tenestene dei har krav på. Det interkommunale samarbeidet er vidareutvikla og ein har fokus på god kvalitet og kostnadseffektiv drift. Kommunen har så langt hatt god kompetanse. Sjukefråværet har vist positiv utvikling. Ein har starta jobben med å utvikle betre verkty for kontroll og oppfølging, men dette arbeidet er ein prosess der det enno vil gå noko tid før ein har oppnådd vesentleg forbetring. Kort omtale av mål som vart nådd på einingsnivå: Servicetorg: Intranett og innbyggjarportalen vert jamleg oppdatert. Innføring av ny innbyggjarportal er utført. Behandlaroversikt og personvernhandbok vart ferdigstilt i Stortingsvalet vart avvikla utan noko spesielle utfordringar. Elevarkivet og barnehagearkivet vart fullelektroniske arkivdelar i Hareid kommune Side 33 av 62 Rådmannen Side140

141 Årsmelding 2013 Brannvern: Det er utført ti brannøvingar i 2013 og dette er i samsvar med planen. For branntilsyn oppnådde vi ca. 70% av dei særskilte brannobjekt. Feiinga var gjennomført som planlagt. IKT: Oppgradering av tynnklientar i datarom på Hareid Skule og Hareid Ungdomsskule er utført. Det som står att er Hjørungavåg og Bigset skular. Etablering av Driftsenter for Søre Sunnmøre (SSIKT) er utført Løn og personal: Datasystemet «minvakt» er tatt i bruk. Samarbeid med kommunen, NAV arbeidslivssenter og NAV lokalt er vidareført. Sjukefråværet i kommunen er redusert, og ligg under måltalet som er sett i IA-avtalen. Kommunen initierte til ny anbodsprosess på bedriftshelseteneste. Ny avtale representerer reduksjon i kostnad. NAV Sosial: Mål 1. Delvis nådd. Barnevernet har slite med å innfri tidsfristane når det gjeld undersøkingar i barnevernet Talet på undersøkingar heldt seg nokså stabilt frå 2012 til 2013, men fristoverskridingane var vesentleg færre i 2013 enn i Mål 2. Ungdom under 24 år skal ha eit individuelt tilpassa tilbod og berre unntaksvis og i korte periodar får økonomisk sosialhjelp. Dette målet ser ein på som oppfylt då talet på unge i denne gruppa har halde seg stabilt på 23 i 2012 og 22 i Mål 3 Talet på sosialhjelpsmottakarar har blitt redusert frå 84 i 2012 til 78 i Mål 4 Personar med alvorlege gjeldsproblem får tilbod om hjelp til å løyse desse innan rimeleg tid. Mål 5 som gjeld sjukefråver er delvis oppnådd. Sjukefråveret var vesentleg lågare i 2013 enn i Økonomiavdelinga: Målsetting om forskriftsmessige rekneskapstenester er tilfredsstillande nådd i 2013 plan, utvikling, byggesak og geodata Reguleringsplan - detaljregulering for Ytre Hareid Hamn og for bustadfeltet Melshornlia vart sluttførde og eigengodkjende i Nytt reguleringsframlegg for byggjefelt Holstad vart ferdigstilt våren 2013 og utlagt til 2. gongs off. ettersyn. Slutthandsaming/eigengodkjenning av planen er forventa innan 1. halvår Private reguleringsframlegg er følgt opp løpande innanfor plan- og bygningslova sine reglar og tidsfristar. Miljøgateprosjektet finansiert med LUK-midlar (50/50) vart gjennomført som planlagt med innleigd prosjektleiar Oppmålingsforretningar er for det meste gjennomført innanfor dei tidsrammer som matrikkellova set. Digitalisering av leidningsnettet for vatn og avløp pågår løpande. Sektorielle mål som ikkje vart nådd Kommunen har enno ikkje nådd målet om 3% stabilt netto driftsresultat. Kort omtale av mål som ikkje vart nådd på einingsnivå: Servicetorg: Kvalitetslosen var der ikkje kapasitet til å få på plass i Sikkerheitsanasvarleg skal hjelpe organisasjonen med å få på plass interne rutinar, dette var det ikkje kapasitet til i Brannvern: Mangla 30% på gjennomføring av branntilsyn i særskilte brannobjekt. Hareid kommune Side 34 av 62 Rådmannen Side141

142 Årsmelding 2013 IT: Utskifting av lærarmaskiner i skulen. Løn og personal: Overgang til elektronisk personalarkiv er vurdert, men vart ikkje sett i verk i 2013, grunna kapasitetsmangel. Økonomiavdelinga: Avdelinga har ikkje konkret målbare målsettingar for året 2013, men alle skrivne målsettingar i budsjettet for 2013 har vore i fokus. Plan, utvikling, byggesak og geodata Avdelinga har vore på etterskot med byggjesakene i 2013, og tilsyn med byggjeløyve og føretak har ikkje vore mogleg å gjennomføre som ønska. Situasjonen er forventa å betrast ved auka kapasitet/nyoppretta stilling ved avdelinga. Grunnkjøp til ny kyrkjegard og kjøp av grunn til tilkomstveg og byggjetomter vest for kyrkjegarden (Eliasgarden) er ikkje gjennomført i påvente av resultat frå skjønn (kyrkjegarden). Grunnkjøp Hareidsmyrane 1. byggjesteg er heller ikkje gjennomført, dels av same årsak samt manglande budsjett. Fullføring av grunnkjøp Pålhaugen 2 manglar avklaring av eigarstatus hos seljar. Vonleg vil dette bli løyst i løpet av Nytt reguleringsframlegg for Ovrasanden friluftsområde i høve motsegner frå fylket har vore arbeidt med og løysing er i sikte. Planprosessen blir vidareført i 2014 med sikte på slutthandsaming/eigengodkjenning av planen. Oppstart regulering Bigset vest ikkje igangsett grunna manglande godkjent investeringsbudsj. Det same gjeld reguleringsplan Åsen hyttefelt ( no under sal). Arbeidet med Beredskapsplan har av ymse årsaker ikkje hatt den ønska framdrifta, men delar av planen er på plass. Dette gjeld varslingstenesta. Arbeidet med beredskapsplanen må intensiverast i Tilstandsvurdering Tenestene Rådmannskontoret: Rådmannskontoret har vore bemanna med rådmann og seniorkonsulent i om lag 0,37 stilling. Dessutan har kommuneoverlegen vore knytt til kontoret med ei 50% stilling. For rådmannen har det gått mykje ressursar knytt til møteverksemd og dagleg drift, i tillegg til utviklingsarbeid i høve styringsdokumenta. Dei økonomiske utfordringane har og kravd sitt og vil også gjere det i fortsettinga. Seniorrådgjevaren har vore ein viktig ressurs og har jobba mest med utvikling av eit internkontrollsystem og revisjon av ulike reglement. Som nemnt har økonomi og drift hatt mykje fokus. Det er krevjande å drive omstillingsarbeid, med mange og til dels uventa utfordringar. For rådmannen har det gode støtteapparatet og dei lojale medarbeidarane i kommunen elles, vore ein viktig faktor i arbeidet. Hareid kommune Side 35 av 62 Rådmannen Side142

143 Årsmelding 2013 Politisk styring og kontroll: Politiske møter genererer ein del uforutsigbar overtid for møtesekretærane. Talet på møter i 2013 var for KST 9, FSK 17, LKU 10, og NMU 11. Dette er same møtefrekvensen som for 2012 for alle utval unnateke formannskapet som hadde nokre møter mindre. Servicetorget: Servicetorget har fokus på kvalitet i tenestene vi utfører, tilgjengelege ressursar er det som avgrensar dette. I 2013 var det ein markant auke i søknad på startlån i høve året før: Frå 28 søknadar i 2012 til 40 søknadar i Dette gjenspeglar situasjonen i samfunnet vårt der bankane har vorte mykje strengare med å gi lån. Unge etablerarar og utanlandske søkjarar har store utfordringar med å kome inn på bustadmarkedet. Difor er ordninga med startlån veldig viktig. Det sei seg sjølv at ei slik auke har betyding for ressursbruken i avdelinga vår. Det blei avlevert 7 hyllemeter (70 boksar) helsekort frå Helsestasjonen til IKA M&R (arkiv depot). Etter at vi fekk ny innsynsmodul, der alle kan bestille dokument frå postlista direkte, har vi hatt ein stor auke i innsynsbegjæringar frå privat personar. I og med at dokumenta er elektroniske er det ein forholdsvis enkel jobb å svare på desse begjæringane. Det vise meir at innbyggjarane er interessert i kva som skjer og at det er enkelt å bestille. Søknadar til næringsfondet var noko lågare i 2013 enn i 2012, 2012 hadde vi 12 søknadar og i søknadar. Brannvern: Avdeling for brann har følgjande einingar: Brannvern Feiing og tilsyn Dei 2 einingane vert leia av brannsjefen som har økonomi og personalansvar i tillegg til fagleg ansvar for si eininga. Brannsjefen rapporterer til rådmannen. Avdelinga har beredskap 24 timar i døgnet, med befal og sjåfør i vakt. Avdelinga har totalt 1,25 årsverk og 20 deltidsmannskap. Feieteneten vert utført av ein innleidd ressurs, frå ein privat aktør. IKT: Tenesteleveransane frå IT-avdelinga har stort sett gått avbrotsfritt gjennom 2013 Løn og personal: Tenestene har bra kvalitet, sett ut frå tilgjengelege ressursar. Det er eit mål at desse skal vere gode nok, trass i at vi ikkje på nokon måte greier å gjere alle til lags. NAV: 2013 var siste året kommunen hadde eiga barnevernteneste. Ein har over tid sett at barnevernet i mindre kommunar vert sårbare og fagmiljøa små og avgrensa og hemmar utviklinga av robuste og sterke tenester. Frå vart såleis barnevernet i Hareid del av eit interkommunalt samarbeid med barneverntenestene i Volda, Ørsta og Ulstein. Dette håper ein vil vere med å utvikle tenestene for innbyggarane i Hareid og bidra til gode rammevilkår for dei tilsette som no får base i Volda kommune. Økonomiavdelinga: Avdelinga tek hand om kommunen sin økonomifunksjon, her under produksjon av kommunerekneskapen, skatterekneskapen, innkrevjing av skattar og kommunale avgifter, rådgjeving samt økonomisk planlegging og finansforvaltning. Hareid kommune Side 36 av 62 Rådmannen Side143

144 Årsmelding 2013 Plan, utvikling, byggesak og geodata: Avdelinga har ein del nøkkelfunksjonar med til dels spesialiserte oppgåver styrt av lovverk og statlege retningsliner. Vektlegging av kvalitet på tenestene har høg prioritet. Arbeidsoppgåvene fordeler seg mellom sakshandsaming og rådgjeving i utbyggingssaker, byggesaker, frådelingssaker, ajourføring av digitale kartdata og planregister, kjøp og sal av grunn til ymse utbyggingsføremål, sal av kommunale tomter, kommuneplanarbeid, plansaksbehandling, beredskapsplanlegging og plan - utviklingsprosjekt m.v. Avdelinga har pr. i dag god kompetanse på fagfelta, men for å kunne yte gode tenester vil det vere viktig å halde kompetansen vedlike og vidareutvikle den i tråd med endringar i lovverk og samfunnsforhold. Ein ser behov for å styrke planavdelinga med kompetanse på klima og miljø samt detaljplanlegging. Dette for å redusere behovet for kjøp av eksterne plankompetanse/konsulentteneste. Læring og utvikling I sektoren er mykje av fokus på dagleg drift og det er avgrensa ressursar. Det er ikkje høve til å gjere store organiserte tiltak. Med lite tid og midlar tilgjengeleg, er læring først og fremst i varetatt via fokus på utvikling og deltaking i kurs som i første omgang er tilgjengeleg med små kostnader. Kommunen er med i KS sitt utviklingsnettverk for kommunar i Robek. Dette har vore nyttig. Arbeidsmiljø Kommunen har førebels ikkje implementert eit system for medarbeidarundersøkingar. Dette skal gjerast. Inntil vidare er det vanskeleg å dokumentere tilstanden, men den positive utviklinga i sjukefråværet og det ein generelt observerer, tyder på at arbeidsmiljøet er godt. Særskilte tiltak Kommunen er deltakar i robek-effektiviseringsnettverk. Dette har medført ein del tiltak innan styringssystemet og styringsdokumenta. Arbeidet vil halde fram i tida som kjem. Utfordringar i sektoren Sektoren har mange presserande utviklingsoppgåver og avgrensa ressursar. Det er eit ønskje å kunne ha høve til å drive enno meir leiing og utvikling, når mykje av tidsbruken dreier seg om dagleg drift. Bemanningssituasjonen i sektoren må nemnast som ei særleg utfordring, noko som kan føre til kapasitetsproblem og dårlegare grad av styring og kontroll enn det som er ynskjeleg. Det kan og nemnast som ei særskilt utfordring av kommunen manglar naudsynte økonomiske ressursar til snarlege naudsynte og lovpålagde oppgåver innanfor brannvern. Anna kvart år har sektoren arbeidsoppgåver knytt mot val. Det gir ei utfordring i forhold til svært auka arbeidsbelastning gjennom store delar av det året. Hareid kommune Side 37 av 62 Rådmannen Side144

145 Årsmelding 2013 SEKTOR FOR OPPVEKST Kommunalsjef: Gry Nordal Sektorskildring Sektor for oppvekst femnar om tenestene grunnskule og barnehage. Hareid kommune har tre kommunale barneskular, ein ungdomsskule og tre kommunale barnehagar, der einingsleiarane har eit sjølvstendig fag-, personal- og økonomi-ansvar. Einingsleiarane rapporterer til kommunalsjef. Hareid kommune har tilsyns- og rettleiingsansvar for privat barnehage i kommunen, samt ansvar for å gjere vedtak og finansiere spesialpedagogiske tiltak i både privat barnehage og privat grunnskule. Utviklinga i faste årsverk pr i rekneskapsåret Resultateining Hareid Ungdomsskule 28,44 28,09 Hareid skule 29,32 30,06 Bigset skule 13,25 14,08 Hjørungavåg skule 12,16 11,56 Bigset barnehage 13,54 15 Syverplassen barnehage 14,8 15,9 Hjørungavåg barnehage 5,2 - Hareid barnehage 7,26 9,7 Spes.ped barnehage 1,22 2,4 Styrka barnehage 1,7 2 SUM SEKTOR 128,85 130,79 Denne tabellen viser årsverk registrert på fastløn, inkludert vikarar for tilsette i permisjon. Tal på årsverk i produksjon 2013, altså når vikarar for fast tilsette i permisjon er trekt frå, er på 125,05 årsverk. Ressursinnsats Sektorrekneskap (eks. finans) Tal i tusen kroner R2013 B2013 Avvik % Driftsutgifter ,8 Driftsinntekter ,1 Nettoutgifter ,4 Hareid kommune Side 38 av 62 Rådmannen Side145

146 Årsmelding 2013 Ressursane vart fordelt slik (Bruttoutgifter i 1000kr) OPPVEKSTKONTOR BIGSET SKULE HAREID SKULE HJØRUNGAVÅG SKULE HAREID UNGDOMSSKULE BIGSET BARNEHAGE HAREID BARNEHAGE SYVERPLASSEN BARNEHAGE OPPVEKST Avviksoversyn nettotal Resultateining R2013 B2013 Avvik OPPVEKSTKONTOR BIGSET SKULE HAREID SKULE HJØRUNGAVÅG SKULE HAREID UNGDOMSSKULE BIGSET BARNEHAGE HAREID BARNEHAGE SYVERPLASSEN BARNEHAGE OPPVEKST Avviksanalyse Sektoren hadde i 2013 eit driftsunderskot i høve revidert budsjett på kr , dvs. knapt 0,4%. Det har vore til dels store endringar i drifta på barnehage dette året, med utviding av Bigset barnehage og full drift ved dei andre kommunale barnehagane. Drift ved dei kommunale barnehagane har ved årsslutt eit positivt avvik, og desse midlane vart nytta til utbetaling av tilskot til privat barnehage. På skuleområdet peikar Hareid skule seg ut med stort negativt avvik. Drifta ved skulen har vore stram, men det har ikkje vore mogleg å yte nødvendige tenester innan gitt budsjettramme. Det er særleg utgifter knytte til tilpassa undervisning, individuelle rettar ved spesialpedagogiske tiltak og kostnadar ved elevar i fosterheim som fører til overforbruk. Overforbruket vert langt på veg dekt ved positivt avvik ved dei andre skulane. Hareid kommune Side 39 av 62 Rådmannen Side146

147 Årsmelding 2013 Måloppnåing Mål som vart nådd Balanse mellom budsjett og rekneskap er langt på veg oppnådd med eit negativt avvik på berre 0,4%. Deltaking på rekrutteringsdag ved Høgskulen i Volda, -mange kvalifiserte søkjarar til utlyste stillingar. Skulebruksplan er utarbeidd og politisk handsama. Leiaropplæring/leiarsamlingar er gjennomført i samarbeid med Sjustjerna. Kompetanseheving/etterutdanning i klasseleiing og matematikk gjennomført for eit utval lærarar i samarbeid med HiVolda og Sjustjerna. Kan tilby barnehageplass til alle som har slik rett. Tiltaka vedtekne i Forpliktande plan er gjennomførde. Kvalifisert arbeidskraft i alle undervisningsstillingar i skulen. Etablert tverrfaglege team ved alle barnehagar og skular. Mål som ikkje vart nådd Full balanse mellom budsjett og rekneskap. Kvalifiset personale i alle pedagogstillingar i barnehage. Kompetanseheving i spesialpedagogiske emne. Styrke leiarskap, -ei kontinuerleg oppgåve. Resultat på landssnittet i nasjonale prøver og fagkarakterar. Tilstandsvurdering Tenestene Tenestene i både barnehage og skule vert generelt utført på ein god måte av godt kvalifisert personale. Budsjettrammene er stramme, og dette pregar kvardagen i sektoren. Tenestene må i stor grad dimensjonerast på eit minimumsnivå, men likevel innanfor lovverk. Ved skulestart i august vart samanslåing av klasser/grupper utvida. To av barneskulane er få-delte, og klassene ved Hareid ungdomsskule og Hareid skule er store. Fagkarakterane for avgangselevane, samt resultat i nasjonale prøver, ligg i 2013 noko under landssnittet. Ved barnehagane vert arealet nytta fullt ut, og personalressursen vert regulert etter krav i høve tal på barn. Det er ikkje utført felles/lik brukarundersøking ved barnehagane i Ein har såleis ikkje målbare resultat å vise til. Barnehagane melder likevel om trivsel og godt miljø både for born og tilsette. Arbeidsmiljø I arbeid med elevane sitt arbeidsmiljø nyttar barneskulane opplegget «Det er mitt val». Dette er eit opplegg som tek sikte på å gjere elevane i stand til å ta rette og gode val. Ungdomsskulen nyttar «Sterk og klar». Alle skulane fokuserer på god klasseleiing og å skape gode relasjonar mellom elev/heim og personale/skule. Arbeidsmiljøet for tilsette er jamt over godt, og sjukefråveret er lavt. Tilsette melder likevel om at hektiske arbeidsdagar og usikkerheit i høve planar om eventuell nedlegging og innstramming av rammer skaper stress i periodar. I løpet av hausthalvåret gjennomførte Stamina (BHT) ein arbeidsmiljøundersøking ved Hareid skule. Resultat av denne er presentert for dei tilsette, og ein har starta med tiltak i høve funn i undersøkinga. Særskilte tiltak Hjørungavåg barnehage vart nedlagt ved nyttår 13/14. Barn og personale vart i løpet av hausten 2013 overflytta til dei andre kommunale barnehagane og til Grønmyr Barnehage Holstad. Utfordringar i sektoren Hareid kommune Side 40 av 62 Rådmannen Side147

148 Årsmelding 2013 Barnehage Skaffe kvalifisert personale i pedagogstillingane i barnehage i åra som kjem. Legge til rette for god kompetanseheving. Oppgradere inventar og utstyr. Skule Felles Sikre god tilpassa undervisning for alle, også for minoritetsspråklege elevar. Sikre god klasseleiing/læringsleiing. Kompetanseheving i spesialpedagogiske emne og barne- og ungdomspsykiatri. Sikre gode bygningar og godt vedlikehald. Sikre kapasitet og kompetanse til god leiing. Skaffe tenleg og tilstrekkeleg IT-utstyr, særleg i skulane. Å utføre lovpålagde oppgåver innan knappe budsjettrammer. Hareid kommune Side 41 av 62 Rådmannen Side148

149 Årsmelding 2013 SEKTOR FOR NÆRING, KULTUR OG SAMFUNNSUTVIKLING Kommunalsjef: Oddbjørn Grimstad Sektorskildring Sektor for næring, kultur og samfunnsutvikling har desse einingane: Biblioteket med einingsleiar Anne Vasstrand, Hareid musikk- og kulturskule med einingsleiar Torgeir Hauge, Ressurssenteret med einingsleiar Arild Grimstad. Hareid sokn og næringstiltak ligg under sektoren. Einingsleiarane har fag-, økonomi- og personalansvar og rapporterer til kommunalsjef. Utviklinga i faste årsverk pr i rekneskapsåret Resultateining Biblioteket 1,54 1,54 Hareid musikk- og kulturskule 4,5 4,59 Ressurssenteret 11,80 7,47 Kulturkontoret 1,31 1,31 SUM SEKTOR 19,15 14,91 Årsverksressursane i einingane er stabile. Nedgangen frå 2012 til 2013 på Ressurssenteret gjeld endring i undervisningsvolumet etter avslutning av samarbeidet med Volda kommune sommaren Ressursinnsats Sektorrekneskap (eks. finans) Tal i tusen kroner R2013 B2013 Avvik % Driftsutgifter ,9 Driftsinntekter ,5 Nettoutgifter ,7 Ressursane vart fordelt slik (Bruttoutgifter i 1000kr) KULTURKONTORET BIBLIOTEK KULTURTILTAK -111 NÆRINGSTILTAK TRUSSAMFUNN HAREID MUSIKK- OG KULTURSKULE RESSURSSENTERET KULTUR, NÆRING OG SAMF.UTV. Hareid kommune Side 42 av 62 Rådmannen Side149

150 Årsmelding 2013 Avviksoversyn nettotal Resultateining R2013 B2013 Avvik KULTURKONTORET BIBLIOTEK KULTURTILTAK NÆRINGSTILTAK TRUSSAMFUNN HAREID MUSIKK- OG KULTURSKULE RESSURSSENTERET KULTUR, NÆRING OG SAMF.UTV Avviksanalyse Sektoren går med eit samla overskot på kroner. Stram budsjettstyring i alle einingane gir det positive resultatet. I tillegg til dette bildet må også kr som vart overført frå kulturtiltak til sektor for oppvekst i 2013 takast med. I resultateining trussamfunn ligg tenesteytingsavtalen som kommunen har med soknet og som syner kostnaden utover rammeoverføringa. Måloppnåing Mål som vart nådd Kulturavdelinga har nått målet om å få ottringen på Andreas-naustet på Raffelneset bevart for ettertida. I eit samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune, kulturavdelinga og Håvard Hatløy frå Sunnmøre Museum, vart båtborda, som danna sørveggen på naustet, dokumenterte, demonterte, flytta og monterte på nytt i utstillingslokale ved Ishavsmuseet Aarvak. Basert på teikningane frå ottringen laga Saxe Bjørkedal ein kopi i målestokk 1:10 av båten, som no er plassert ved utstillinga på museet. Sluttføring av digital registrering av SEFRAK-registeret frå Biblioteket Gjennomført prosjektet Språket i Hareid i samband med 200-års-jubileet for Ivar Aasen, med støtte frå Fritt Ord (kr ) og i samarbeid med Hareid Mållag. 9.klassingar ved Hareid ungdomsskule medverka på prosjektet. Prosjektet Innkjøpssamarbeid vart satt i gong med fleire møter gjennom året. Leseprosjektet Sommarles for alle born frå klasse i løpet av sommaren. Boksommarfest og forfattartreff med Veronica Salinas, med Martine Grande og med Trude Teige. Utlån pr. innbyggjar i Hareid kommune er på 5,1. Kommunen har dermed det fjerde beste utlånet pr. innbyggjar i fylket i 2013! Hareid musikk- og kulturskule Delvis nådd måla med reduksjon av ventelister. Ressurssenteret fekk også innvilga tilskot til å sette i verk andre opplæringstiltak, BKA-kurs (Basiskompetanse i arbeidslivet) som er med på å styrke driftsgrunnlaget i eininga. Ressurssenteret nådde dei nasjonalt fastsette måla for norskopplæringa og dei nasjonale måla om overgang til arbeid eller utdanning for busette flyktningar. Mål som ikkje vart nådd -Ferdigstilling og godkjenning av reguleringsplanen for Ovra friluftsområde. -Hareid Kommune fekk ikkje tildelt spelemidlar i Har ikkje klart å busetje nye flyktningar grunna mangel på bustadar. Biblioteket har ikkje makta halde på den gode utlånsveksten som var fram til Musikk- og kulturskulen nådde ikkje måla når det gjeld auka av romkapasiteten. Hareid kommune Side 43 av 62 Rådmannen Side150

151 Årsmelding 2013 Tilstandsvurdering Tenestene Ressurssenteret har dei fire ansvara Vaksenopplæring, Flyktningkontor, Introduksjonsprogram og Opplæringskontor (berre 1. halvår). Opplæringskontoret for lærlingar vart i 2013 samlokalisert med Ullshav, i Ulstein kommune. Styret si grunngjeving for dette vedtaket, var at Opplæringskontoret, med stadig minkande tal lærekontraktar, kunne ta over Ullshav sitt stigande tal opplæringskontraktar. Dermed vart driftsgrunnlaget for Opplæringskontoret sikra, ved å ta over ansvaret for begge desse ordningane. Norskopplæring for innvandrarar og andre kurs. Ressurssenteret har hatt samarbeid om norskopplæring for innvandrarar med Volda kommune sidan Frå skulestart 2013/-14 gjekk avtalen med Volda kommune om kjøp av tenester, ut. Bemanninga vart frå same tidspunkt nedjustert til det nye driftsnivået. Bortfallet av inntekter som følgje av dette, var større enn innsparinga ved nedbemanning, men vart kompensert ved innvilga statstilskot til tre kurs i BKA (Basiskompetanse i Arbeidslivet). Talet på deltakarar i norskopplæring på dag og kveldstid var ved slutten av året på omlag 50, pluss omlag 25 deltakarar på BKA-kurs. Spesialopplæring for vaksne er heimla i Opplæringslova 4A-2. I 2013 fekk 9 personar spesialopplæring ved senteret. Brukarane hadde vedtak på 4-6 timar per veke. Lærarressursen var på omlag 1,3 årsverk fordelt på 3 lærarar. Grunnskule for vaksne. I 2013 hadde Ressurssenteret ei klasse med 15 deltakarar. Senteret har hatt dette som eit interkommunalt tilbod sidan slutten av 90-talet, og har heile tida samarbeida med nabokommunane. Klassen med 15 deltakarar har 11 betalingselevar frå nabokommunane. Dette er bra både for det pedagogiske og det trivselsmessige, dessutan gjev det økonomisk vinst for vaksenopplæringa, sidan det er ei rettigheit heimla i Opplæringslova 4A-1, og noko kommunens pliktar å tilby. Flyktningkontoret. Det vart ikkje busett nye flyktningar i 2013, men det kom til saman 6 personar på familiegjenforeiningsvedtak, som også då utløyste integreringstilskot. Det var planlagt og budsjettert med at vi skulle busette 10 flyktningar dette året, og då dette ikkje blei noko av, vart desse 6 familiegjenforeinte med på å rette opp denne statistikken litt. Grunnen til at det ikkje vart busett nye flyktningar dette året, var mangel på eigna bustader. I 2013 var det 4 sekundærflyttingar, som betyr at flyktningen flytta vidare til ei anna kommune. Totalt var det 41 flyktningar kommunen fekk integreringstilskot for dette året, og vi fekk tilskot for 6 einslege mindreårige. I følgje gjeldande kommunestyrevedtak kan Hareid kommune til ei kvar tid ha busett inntil 50 flyktningar som utløyser integreringstilskot. Hausten 2013 var eit likelydande vedtak oppe i kommunestyret, og vart vedteke for perioden I løpet av 2013 var det til saman 8 personar som var i introduksjonsprogram på eit eller anna tidspunkt. Det var 2 som avslutta program dette året, den eine var i arbeid ved fullført program og den andre var i utdanning. Hausten 2013 flytta flyktningkontoret frå kontora det har halde til i dei siste 7 åra, og inn i den delen av Ressurssenteret som er att etter endringane sist sommar, med inngang frå Hjørungavåg-sida av bygget. Hareid Musikk og Kulturskule har som målsetjing å - gi eit frivillig opplæringstilbod innan ulike kulturfag til alle mål og aldersgrupper i kommunen, med særleg vekt på born og unge. - utvikle og styrke sin posisjon som eit kulturelt kreativt kompetansesenter i kommunen. - vere med på å profilere og marknadsføre kommunen sine opplærings og aktivitetstilbod. Musikk- og kulturskulen har rundt 300 elevplassar fordelt på desse disiplinane: Song, gitar, piano, keyboard, tverrfløyte, fiolin, el.orgel, messing og treblåse- instrument, visuell kunst, klassisk ballett og jazzballet. Hareid kommune Side 44 av 62 Rådmannen Side151

152 Årsmelding 2013 Vi sel også aspirantopplæring og dirigentteneste til fleire av korpsa i kommunen, pluss dirigent til eit kor. Ventelista var i 2013 på ca.30 søkjarar. Det er 12 lærarar tilsette i heil- eller deltidsstilling, pluss rektor. Det meste av undervisninga foregår i H.M.K. sine lokale, i 2.høgda i Hareidhallen, men vi har og undervisning i alle skulekrinsane i kommunen. Hareid folkebibliotek Biblioteket har i 2013 hatt ei lita auke i talet på besøk samanlikna med 2012, men likevel ein nedgang i utlånet på 8,6 %. Det er ingen grupper eller media som skil seg ut i denne nedgangen. Alle media har jamt mindre utlån. Kva som gjer at talet på utlån gjekk ned er vi ikkje sikre på, men vi merkar oss at etterspurnad etter film for vaksne minkar grunna nye tenester på Internett. Ein tendens på Hareid som elles i landet er at biblioteka vert nytta vel så mykje til studiestad og sosial møtestad og at ikkje alle besøkjande låner med seg media heim Utlån Besøk Lån frå andre bibliotek var i 2013 på 708 media. Dette er ei auke på ca. 10 % frå året før. Det biblioteket lånar inn frå andre bibliotek er i stor grad studielitteratur til studentar, men også mykje faglitteratur til andre brukargrupper. Biblioteket betalar ein fast pris til Norsk Bibliotektransport for tenesta om retur av desse innlåna. Barnehagane har hatt 23 besøk på biblioteket og skuleklassar 16 besøk i Av skuleklassar har det vore spesielt ungdomsskulen som har kome til biblioteket. Elles nyttar Ressurssenteret biblioteket mykje, både klassevis og enkeltelevar. Biblioteket har i 2013 hatt ein tilvekst på 1568 media. Av desse er 32 % frå Kulturrådets innkjøpsordning. Største andel tilvekst er skjønnlitterære bøker til vaksne, ungdom og born. Biblioteket mottek mykje serielitteratur, lydbøker og filmar i gåve frå lånarar. Kulturavdelinga Har som visjon at Hareid skal marknadsførast som ei kulturkommune, med gode oppvekstvilkår for born og unge og eit målretta arbeid for det gode kulturelle liv for alle innbyggarar i våre bygder. Avdelinga omfattar dei faste kulturelle institusjonane, museumsdrift, kulturminnevern, kommunalt ungdomsarbeid, interkommunalt samarbeid førebyggande arbeid, div kulturtiltak. Til sektoren ligg strategisk nærings- og samfunnsutviklingsarbeid, i tillegg til ansvar Hareid sokn, trussamfunn og næringstiltak. Læring og utvikling Alle einingane har hatt faglege kurs for å styrke kompetansen på sine felt. Biblioteket har gjennomført statistikk-kurs og nettstad-kurs for tilsette. Alle einingane er med i interkommunale utviklingsnett og samarbeidsfora. Arbeidsmiljø Sektoren har fokus på å utvikle eit godt arbeidsmiljø og samarbeidsklima. Kommunalsjef hadde sine årlege medarbeidarsamtaler med einingsleiarane, der arbeidsmiljøet var sentralt tema. Einingane har gjennomført personalmøter etter fastsett opplegg. Særskilte tiltak Biblioteket fekk nye taklys i heile biblioteket ferdigstilt. Ny nettstad lansert i november. Tilsette ved Hareid folkebibliotek har bidrege sterkt til delen av nettstaden som er felles for alle folkebiblioteka i fylket. Hareid kommune Side 45 av 62 Rådmannen Side152

153 Årsmelding 2013 Utfordringar i sektoren Biblioteket: Ny formålsparagraf poengterer folkebiblioteka som uavhengig arena for offentleg samtale og debatt. Med eit allereie lågt budsjett til samlingsutvikling trengs det ei kraftig auke i bibliotekbudsjettet for å klare å oppfylle dei nye retningslinene, i tillegg til utfordringar innan formidlingsarbeid til born og unge og vidareutvikling av samarbeidet med skular og barnehagar. Stort behov for barnebibliotekar, gjerne i samarbeid med skulane. Utfordrande å skaffe nok plass til effektiv bibliotekdrift. Hareid Musikk og Kulturskule: Gi elevane eit tilbod for å oppleve, skape og utøve kunst og kultur ved eigenaktivitet og i møte med andre utvikle elevane sin musikalske, kunstnariske og kulturell kompetanse i høve til den enkelte sin føresetnad. Dette for at dei kan få ein vedvarande og meiningsfylt fritidsaktivitet, og eit godt grunnlag for eventuell seinare yrkesutdanning innan kulturfag. Musikk- og kulturskulen skal fungere som både tradisjonsberar og nyskapar overfor det lokale musikk og kulturlivet, og stimulere alle aldersgrupper i lokalsamfunnet til større kulturaktivitet. Ressurssenteret: Kombinere lovpålagd norskopplæring, grunnskuleopplæring og spesialoppæring. med anna vaksenopplæring, som t.d. «Basiskompetanse i Arbeidslivet» (BKA). Tilby gode opplæringstilbod for arbeidsinnvandrarar. Å finne eigna bustader å busette flyktningar i. Kulturkontoret: Arbeide med å legge til rette for ei vidare utvikling av det etablerte kulturlivet, støtte det frivillige lagsarbeidet i bygdene våre, utvikle det kulturhistoriske Hareid, ved å ta vare på og synleggjere fornminne, nyare tids kulturminne. Hareid kommune Side 46 av 62 Rådmannen Side153

154 Årsmelding 2013 SEKTOR FOR VELFERD Kommunalsjef: Elly Kirkeslett Sektorskildring Sektoren utgjer helse og omsorgstenestene i Hareid kommune. Etter to omorganiseringar dei siste to åra har velferd 5 einingar i tillegg til stab og kjøkken. Einingane er Helse og koordinerande eining, Bu og habilitering, Heimetenestene, Somatisk einingsjukeheim og Skjerma eining-sjukeheim. Antal einingar opplevast å vere tilpassa dei utfordringane sektoren har. Uansett organisering er tenestene i velferd i stor grad avhengig av mykje og godt samarbeid mellom einingane for å yte heilskaplege tenester. Samarbeid med spesialisthelsetenester/ andrelinetenester er aukande i heile velferd. Dette fordi kommunane skal gi mest mogleg hjelp til innbyggjarane før og etter spesialistbehandling. Dette er tid- og ressurskrevjande, - noko som det framover må takast høgde for ved vurdering og fordeling av ressursar. Fire av einingane yter døgnteneste. Helse og koordinerande eining har ikkje døgnteneste, men yter hjelp brukarar og pasientar som har stort behov for oppfølging med tverrfagleg kompetanse. For einingsleiarane med døgnteneste er det eit ekstra ansvar å sørge for forsvarleg bemanning og forsvarleg kompetanse til å ta dei avgjerder som til kvar tid vert krevd. I tillegg kjem vurdering av arbeidstidsavtalane og bruk av økonomiske ressursar. Sektoren har hatt seks klager på tenester. Tre gjekk til Fylkesmannen. Hareid kommune har fekk medhald i alle tre sakene. Dei andre tre sakene vart revurdert av kommunen og vart omgjort til fordel for klagar. Utviklinga i faste årsverk pr i rekneskapsåret Tala i høve utvikling av årsverk er basert på tal frå Agresso. Dette inneber at ei fast stilling kan vere registrert med fleire fastlønte personar. Eksempel på dette er når personar er i barselpermisjon eller lengre vikarstillingar der personene er sett på fast løn. Sektor for velferd har i 2013 i tillegg hatt fleire krav frå tilsette om auke av fast stilling i høve Arbeidsmiljølova SUM SEKTOR 90,62 94,87 93,84 Personalsituasjonen Personalressursane er særleg sårbar i einingar der brukargruppa krev høg bemanningsfaktor som ved Bu og habilitering og Skjerma eininga. Vi har fokus på høgast mogleg stillingsprosent og faste stillingar. Pleiefaktoren ved skjerma eining er på 0,7. Målet er 1.0. Dvs. at eininga bør gradvis aukast med 5 stillingsheimlar for å kunne yte betre miljøterapi og ein aktiv kvardag for pasientane. Innføring av fagkoordinatorar i fleire einingar har gitt kontinuitet og betre oversikt i tenestene. Koordinatorane går i turnus og deltek i ordinære tenestytande arbeid. Sektoren har stort fokus på å vurdere innleige- og vikarbruk. Einingsleiarane gjer vurderingane saman med fagkoordinatorane. Det har etter kvart blitt betre forståing blant tilsette at desse vurderingane må gjerast kvar dag. Rekruttering: Særleg vanskeleg har det vore å rekruttere sjukepleiarar til nattstillingar. Hausten 2013 har også rekruttering til sjukepleiarstillingar generelt forverra seg. Det er og ein stram marknad i høve vernepleiarar. Assistentstillingar som heimehjelparar har i lengre tid vore vanskeleg å rekruttere. Det er noko lettare i høve fagarbeidarar. Lærlingar og praksisplassar: Sektoren har fleire personar på varig tilrettelagt arbeid (VTA i samarbeid med NAV). Det var to kokkelærlingar og 1-2 helsefaglærlingar. Elevar frå vidaregåande skule har hatt kortare observasjonspraksisar. Velferd hadde også i 2013 studentar i praksis frå sjukpleie- og fysioterapihøgskular. Hareid kommune Side 47 av 62 Rådmannen Side154

155 Årsmelding 2013 Ressursinnsats Sektorrekneskap (eks. finans) Tal i tusen kroner R2013 B2013 Avvik % Driftsutgifter ,5 Driftsinntekter ,8 Nettoutgifter ,0 Ressursane vart fordelt slik (Bruttoutgifter i 1000kr) HELSE- OG KOORD. EINING VELFERDSKONTOR SJUKEHEIM LANGTID SJUKEHEIM KORTTID KJØKKEN HEIMETENESTE EINING 1 HEIMETENESTE EINING 2 BU OG HABILITETSAVDELINGA VELFERD Avviksoversyn nettotal Resultateining R2013 B2013 Avvik HELSE- OG KOORD. EINING VELFERDSKONTOR SJUKEHEIM LANGTID SJUKEHEIM KORTTID KJØKKEN HEIMETENESTE EINING HEIMETENESTE EINING BU OG HABILITETSAVDELINGA VELFERD Avviksanalyse Sektoren kom i rekneskapsmessig balanse. Pensjonskostnadane vart om lag 2mill mindre enn forventa. Pensjonskostnadane kan variere frå år til og år og resultatet veit vi først ved årsslutt. Den andre faktoren som har vore viktig er eit svært lavt sjukefråver. Det har vore jobba hardt for å halde budsjettrammene. Kritisk faktor er lønsutgifter då grunnbemanninga er svært lav. Det skal lite til før ein må ty til overtid og innleige i kortare eller lengre periodar ved uventa pasient- og brukarsituasjonar. Det var høgre inntekter i høve ressurskrevjande brukarar, men dette må sjåast i samanheng med auka lønsutgifter. Som følgje av omorganiseringane har det også vore vanskar i høve budsjett og rekneskap i Agresso. Einingane ved sjukeheimen må vurderast under eitt og det same gjeld Heimesjukepleie og Omsorgsbustadar og praktisk bistand. Måloppnåing Mål som vart nådd Skulehelsetenesta og helsestasjon fekk auka ressursar ved hjelp av statlege midlar. Samarbeid med barnehage og skule og tidleg innsats. Hareid kommune Side 48 av 62 Rådmannen Side155

156 Årsmelding 2013 Ei lita betring i høve samarbeid med frivillige organisasjonar i høve folkehelse. Rehabilitering av eldre etter sjukehusopphald har fått auka fokus, men praktisk gjennomføring går seint pga. lav grunnbemanning. Mottak av ferdigbehandla pasientar frå sjukehus var god i andre halvår. Vi har meistra tilbod om øyeblikkeleg hjelp i sjukeheim. Avklaring i høve avheimling av sjukeheimsplassar Vi har meistra å tilpasse tenestene etter budsjettrammer Vi har auka samarbeidet i høve tenesteyting på tvers av einingane Vi styrer tenestene slik at vi i større grad yter hjelp på lavast effektive omsorgsnivå. Fleire tilsette har auka si forståing for dette. Tilsette med spisskompetanse har i større grad delt sin kompetanse på tvers av einingane. Leiarane tek ansvar for utvikling, læring og godt arbeidsmiljø ved å vektlegge god oppfølging og relasjonsleiing med mål å ha myndiggjorte medarbeidarar. Leiarar og tilsette tek ansvar for gode tenester innafor dei økonomiske rammene. Mål som ikkje vart nådd Vi har ikkje meistra å gi avlastning til alle familiar med store omsorgsoppgåver i heimen. Vi har ikkje utarbeidd tiltaksplanar for alle brukarar med langvarige og samansette behov for kommunale tenester. Ved innlegging i sjukeheim har vi ikkje systematisk tverrfagleg vurderingar av rehabiliteringspotensialet. Vi fekk ikkje sett i gong prosjektering av bustad til yngre personar med helse- og omsorgstenester. Vi maktar ikkje å skaffe bustad raskt nok til nye brukarar som treng og har rett på bustad. Dette forsinkar blant anna utskrivingar frå andrelinetenesta. Rekruttering av vernepleiarar har ikkje lykkast. Vi har fortsatt for mange tilsette på korte arbeidsavtalar der det er behov for fast tilsetting. Tilstandsvurdering Tenestene Velferdskontor/stab Rådgjevar Oddrun Alme Mork og konsulent Gunn Marthe Pieroth. Velferdskontoret utfører berekning av vederlag for institusjonsopphald, grunnlag for fakturering av tenester som heimehjelp, kost og middagslevering, heimehjelp og tryggleiksalarmar, koordinering av innkjøp for sektorene, arkiv, post og forfallande kontortenester. I tillegg kjem betening av resepsjonen. Grunna omstilling/nedskjeringar vart ressursane redusert med 40 % stilling. Dette førte til redusert opningstid i resepsjonen og knappare tid til støttefunksjon for leiarane i sektoren. Kommunoverlegen Ottar Grimstad er tilsett i stilling som 50% sjukeheimslege og 50% kommuneoverlege. Som kommuneoverlege er han kommunens smittevernlege. Smittevernplanen er revidert i Der har vore berre sporadiske tilfelle av meldepliktig smittsam sjukdom og ingen alvorlege epidemiar. Kommuneoverlegen er ansvarleg sakshandsamar for miljøretta helsevern. Der har ikkje vore handsama klagesaker i Flytting av ein hudpleiesalong og ny avdeling ved Grønmyr barnehage er handsama etter delegert mynde. Det har ikkje vore gjennomført ytterlegare oppfølging av hygieniske tilhøve og godkjenning i skular og barnehagar. Kommunestyret har handsama sak om dette, men det er ikkje sett av ressursar til formålet. Kommuneoverlegen deltek i administrativt samhandlingsutval for Sunnmøre mellom helseforetaket og kommunane, i Sjustjerna sitt samarbeidsorgan for omsorgsleiarar, helseleiarar og kommuneoverlegar, og i Sunnmøre regionråd sitt samhandlingsutval. Kommuneoverlegen er sakshandsamar for saker som vedkjem legetenestene og rådgivar i andre saker etter behov. Krise og omsorgsgruppa Hareid kommune Side 49 av 62 Rådmannen Side156

157 Årsmelding 2013 Gruppa har bestått av kommuneoverlegen (leiar), einingsleiar i Helse- og koordinerande eining, leiande helsesøster, sokneprest (frå medio august) og sosialleiar. Anna personale frå skule, kyrkje og psykiatriteneste har vore involvert etter behov. Gruppa har vore kontakta i 7 saker. 3 av sakene har utløyst teammøter i samband med hendinga, 4 av sakene har primært vore handert av leiar utan møte i gruppa. Der har vore 2 møter i gruppa der ein har gått gjennom aktuelle saker, og drøfta retningsliner for arbeidet. Helse og koordinerande eining Einingsleiar Monica Svoren Psykiatritenesta Brukarane har som regel eit samansett behov og treng teneste i kortare eller lengre periodar. Dette krev stor grad av samarbeid både i kommunen og inn mot spesialisthelsetenesta. Arbeidsområdet er tidkrevjande. Fleire brukarar har i tillegg rusproblem som forsterkar krav til samarbeid internt og eksternt. Vi har retta fokus mot ungdom og deira behov for teneste innan psykisk helse. Fleire ungdommar vert og følgt opp med støttesamtaler utanom skule. Det er ein aukande pågang av ungdom som treng hjelp av ulik art som: angst, depresjon, sjølvskading og sorg. Det har vore ei auke i talet på unge brukarar som har behov for omfattande kommunale tenester, som bustad og auka oppfølging. Det krev auke i samarbeid mellom dei ulike einingane, særleg inn mot Bu og habilitering. 1.Antal personar som mottok teneste: Psykiatriteneste Psykiatrisk dagsenter Dagsentra Det har vore jobba aktivt med å utvikle Dagsenter for eldre. Det har ført til ei auke i antal brukarar. Det er positive tilbakemeldingar på det utvida tilbodet, det bidreg til at fleire kan bu heime lengre, og minskar presset på omsorgsbustadar og sjukeheimsplassar. Å kome i eit sosialt fellesskap har stor betydning for mange, samtidig har vi ei utfordring i personalressurs som ikkje har auka i takt med antal brukarar. Ved fornying av leasingavtale på bil for eininga, vart det bytta til ein større bil som no vert brukt til å hente og bringe brukarane. Dette gav ei innsparing på drosjeutgifter. Dagsenter for psykisk helse har vore stabilt i talet på brukarar. Vi har der litt ulike tilbod, og utfordringa er å sette saman passande grupper for å kunne gi eit godt tilbod. Fysio og ergoterapitenesta Kommunen har driftsavtale med eit privat institutt med 3 driftsheimlar fordelt på 4 fysioterapeutar. Det er ei 100% stilling som kommunefysioterapeut og ei 100% stilling som kommuneergoterapeut. Begge yter teneste til brukarar i alle aldersgrupper og på ulike arenaer som primærheim, sjukeheim, tilrettelagte bustadar, i skular og barnehagar. Dei arbeider med helsefremjande og førebyggande tiltak. Ergoterapeut gjer vurderingar av brukarar sine behov for hjelpemiddel, bistår med søknadar og formidlar hjelpemiddel. Ein stor del av arbeidet skjer i tverrfagleg samhandling med andre yrkesgrupper. Fysio- og ergoterapeut er «eldsjeler og pådrivarar» for å auke fokus på kvardagsrehabilitering slik at alle tilsette kan jobbe for at brukarar og pasientar, særleg heimebuande, kan meistre sin eigen kvardag så lenge som mogleg. Samhandlingsreforma har ført til auka press også på desse tenestene både i form av krav til behandling, opptrening og rehabilitering, men like mykje auka fokus på førebygging og folkehelse. I dette arbeidet har fysio- og ergoterapeut ei sentral rolle når pasientar vert tidlegare utskrive frå sjukehus og treng meir intensiv rehabilitering. Desse auka krava gjer at tida er moden for å auke ressursane innafor desse fagfelta. Hareid kommune Side 50 av 62 Rådmannen Side157

158 Årsmelding Statistikk Hjelpemiddel Antal utleverte hjelpemiddel Antal nye brukarar Antal personar som har fått hjelpemidel Verdien på hjelpemidla 2,10mill 2,75mill 1,75 mill Helsestasjon og skulehelseteneste Helsestasjon og skulehelseteneste vert drive etter nasjonale retningsliner innafor førebyggjande helsearbeid blant familiar, born og unge under 20 år. Oppslutning om tenestene er framleis svært god. Tenesta nyttar i dag fleire kartleggings- og veiledningsverkty for å kunne jobbe meir systematisk og målretta. Tiltak vert sett i verk ut frå behov til individ og grupper. Det vart arbeidd med eit prosjekt «Tidleg inn» i regi av sjustjerna. Målet er å styrke kompetansen i kartlegging og rettleiing overfor gravide og deira partnarar knytt til psykisk helse, rus og vald i nære relasjonar. Opplæring og implementering vil skje i TIBIR (Tidleg Innsats Barn I Risiko) kartlegg og identifiserer åtferdsvanskar hos born frå 3-12 år. I samarbeid med Ulstein, Herøy og Sande er det etablert eit tilbod med foreldrerettleiing for familiar der barn har åtferdsproblem. Programmet nytter metoden «Parent Training Management Oregon» PMTO. I 2013 deltok 7 familier i programmet. Prosjektet «tverrfagleg team i barnehagar/skular» starta opp. Dette er eit samarbeid mellom skule/barnehage, helsestasjon, PPT og barnevern. Intensjonen er tidlig innsats hjå barn og unge. Leiande helsesøster har vore koordinator for prosjektet. Tilbodet skal fortsette i alle skular og barnehagar. Helsestasjonen fekk også i 2013 kr ,- i tilskot frå Helsedirektoratet til vidareføring og styrking av skulehelsetenesta ved ungdomsskulen. Tilbodet vert utført av helsesøster og psykiatrisk sjukepleiar i til saman 20 % stilling. Jordmortenesta er fortsatt eit interkommunalt samarbeid. Timane i Hareid vert nytta til svangerskapskontrollar, heimebesøk og fødselsbørebuande kurs. Flyktningtenesta: 2 familiegjenforeningar som vert følgt opp av helsesøster. Arbeidsinnvandring: Fleire arbeidarar som har med familiar nyttar seg av helsesøstertenesta. Dette er ei utfordring i forhold til språk og kulturskilnadar, fordi det krev meir tid og ressursar. Ein må nytte tolk, og konsultasjonane tek meir tid. 3. Statistikk helsestasjon Fødselstal PMTO- foreldrerådgiving- nye familiar Helsestasjon for ungdom, antal konsultasjonar Støttekontakt Administreringa av støttekontaktordninga vart overført frå NAV sosial til velferd i januar Det var mange med innvilga vedtak, men ikkje tildelt støttekontakt. Dei økonomiske ressursane var små i høve behov. Utfordringa var å rekruttere nok støttekontaktar og rett person til brukar sine behov. Behova til brukarane er individuelle og vekslande. Det har difor vore vanskelig å samle støttekontaktane for felles opplæring. Det vert difor gitt individuell opplæring til kvar støttekontakt sjølv om det er meir tidkrevjande. Vi har fått positive tilbakemeldingar frå brukarar fordi vi har funne rett person til deira behov. 4.Statistikk støttekontakt 2013* Personar under 18 år med vedtak om støttekontakt 9 Personar over 18 år me vedtak om støttekontakt 9 Avslag på søknad om støttekontakt 5 Snitt innvilga timar pr. brukar (4 til 10 timar) 4,3 *Velferd tok over støttekontaktordninga frå Difor ikkje tal frå Koordinerande eining Koordinerande eining er heimla i forskrift om rehabilitering og habilitering. Hareid kommune Side 51 av 62 Rådmannen Side158

159 Årsmelding 2013 I Hareid er det kommuneergoterapeut, leiande helsesøster og kommune fysioterapeut som utgjer teamet. Denne gruppa har møte kvar 14.dag. Individuell plan og ansvarsgrupper er verktøy for å hjelpe og koordinere innsatsen for brukarar med samansette behov. I tillegg til møter nyttar brukar/ pårørande det elektroniske programmet «Sampro»,- til samhandling og planlegging. Det blir gitt tilbod om opplæring i bruk av Sampro to gonger i året. Det er ei utfordring å fordele koordinatoroppgåvene blant tilsette i ulike einingar. Vi har 18 brukarar med individuell plan og 11 ansvarsgrupper. Legeteneste Stilling som sjukheimelege er pr. i dag kombinert ned stillinga som kommuneoverlege. Dette utgjer 100 % stilling. Sjå eige avsnitt om kommuneoverlege. Ein har også kommunelege 2 i 12 timar per veke fordelt på helsestasjon/skulehelseteneste og offentleg legearbeid. Der er 5 fastlegeheimlar ved Hareid legesenter, som er privat drive. Kommunen har ikkje turnuslege. Legane leiger lokale frå kommunen. Lokala er noko tronge med dårleg inneklima i periodar. Det er behov for å arbeide for betre lokalar for legeteneste og helsestasjon. Folkehelse Det vart oppretta 50 % stilling som folkehelsekoordinator frå Rolla vart lagt til einingsleiar for helse og koordinerande eining. 25% stilling er tilskot frå Fylkesmannen. Folkehelsearbeidet er svært viktig som ein del av samfunnsutviklinga. Arbeidet krev utstrakt samarbeid på tvers av sektorane i kommunen. Det er viktig for å oppnå ei felles forståing og handling inn mot folkehelsearbeid. Organisatorisk plassering er i velferd,men erfaringar tilseier at kommunen bør evaluere dette. Dugnad og ungdata undersøkelse har vore gjennomført i Hareid kommune. Utvikling av livsstilsprogram for overvekt og fedme er i gang, og søknad om prosjektmidlar er sendt. Tilsette i ein barnehage har deltatt på kurs i fiskesprell, og to tilsette har gått «Bra mat kurs». Det vert arbeidd for oppstart av «Lyst på Livet kafe» for eldre heimebuande i samarbeid med frivilligsentralen. Nettverket «Sjustjerna folkehelse» vart oppretta for å utvikle samarbeid og læring om folkehelse. Bu- og habiliteringseininga Einingsleiar Inger Anne Moltu. Eininga yter tenester til fastbuande utviklingshemma i eigen bustad og avlastning til familiar med born og unge under 18 år som har særleg store omsorgsbehov. Eininga har to hus med til saman 10 sjølvstendige husvære samt ei avlastningsavdeling. Det var i 2013 ti fastbuande personar med adresse Hjellebakken. I tillegg er det tre brukarar som nyttar Brukarstyrt personleg assistent (BPA.) Fire familiar hadde avlastningstilbod og fekk auka timetal i Avlastningstilbodet er generelt aukande. Det er to familiar som ventar på tilbod når den krevjande personalsituasjonen er løyst. I huset som vart spesielt bygd for avlastning i 2007 og inneheldt 5 bueiningar, er no fire tekne i bruk til fastbuande. Dette kravde ei ombygging i Fellesarealet vart slått saman med det siste ledige husværet, og dermed fekk ein ei større og meir teneleg avlastningsavdeling med tre soverom. Mot slutten av 2013 tok ein i bruk bustadar utanom Hjellebakken til vaksne brukarar som krev oppfølging frå Bu og habilitering. Det gamle bygget frå 1991 er lite teneleg. Vi har for lite fellesareal, personalgruppa aukar og vi manglar areal som er stort nok til å halde fellesmøter. Huset er heller ikkje bygd for å kunne koble til dei naudsynte datalinene som vert krevd for å kunne følgje med i utviklinga elles i kommunen. Dagsenteret Sanzibar vert nytta til daglege aktivitetar av dei fleste fastbuande. Utfordringa ved sentret er at plassen er liten, noko som vanskeleggjer tilpassa aktivitetar eller skjerming av brukarar med ulike behov. Heimetenestene Einingsleiar Unni Bergdal Ein stram økonomi har ført til at terskelen for tildeling av tenester har blitt gradvis høgre. Innvilga vedtak vert oftare revurdert, og tenester avslutta når behovet tilseier det. Antal Hareid kommune Side 52 av 62 Rådmannen Side159

160 Årsmelding 2013 pasientar er færre enn året før og det er tildelt færre timar i snitt pr. pasient Dette tyder på at vi har lykkast med revurderingar av vedtak og avslutning av tenester når behovet ikkje lenger er til stades. Ressursmessig betyr det mindre ekstrainnleige, vikarbruk og overtid. Naudsynt helsehjelp og fagleg forsvarlege tenester er alltid med i vurderingane. I heimesjukepleia må kvar pleiar besøke pasientar pr. vakt. Difor er planlegging og god logistikk svært viktig. Heimetenestene er i hovudsak delt i heimesjukepleie og praktisk bistand. Det er eigen turnus for praktisk bistand i omsorgsbustadar og ein turnus for heimesjukepleia. Presset på heimetenester har auka etter innføring av samhandlingsreforma frå og det generelle presse på sjukeheimsplassar. I 2013 innførte vi eit forsterka fokus på at utskrivingsklare pasientar frå sjukehus i utgangspunktet skal reise direkte til primærheimen med naudsynt hjelp der, i staden for vegen om sjukeheim. Heimetenestene er og avhengig av stor grad av samarbeid med sjukeheimen. Det er eit utstrakt samarbeid med Helse og koordinerande eining. I 2013 har også samarbeidet med Bu og habilitering vore naudsynt. Blant anna i høve medikamenthandtering og sjukepleiefagleg oppdrag som den eininga treng. 5.Antal personar som mottok teneste Heimesjukepleie Heimehjelp Tryggleiksalarm Middagsombringing Aldersfordeling etter vedtak om heimesjukepleie år år år år år Skjerma eining Einingsleiar Nina Ulstein Frå vart skjerma avdeling eiga eining med 17 pasientar. Alle har eige rom. Målgruppa er personar med demensdiagnose og som vert vurdert til å trenge stor grad av tilrettelagt hjelp pga. av redusert forståing av sosiale normer. Vi ser at pasientar ved skjerma eining i aukande grad også har somatiske lidingar. Dette stiller store krav til personalet i form av kompetanse og personlege eigenskapar. Kombinasjonen lav grunnbemanning og ei fagleg krevjande eining kan vere årsak til det høge sjukefråveret. Ved hjelp av gåve frå Hjørungavåg skule på kr 3000,- vart det kjøpt inn aktivitetsmaterial som pasientane har stor glede av når dei tilsette kan skape rom for aktivitetar. Dette er med på å gi kvardagen meining. Pårørande er ein viktig ressurs for heimebuande personar med demens. Hareid kommune manglar dagsenter for demente som kan avlaste dei pårørande. Administrasjonen har så langt ikkje hatt ressursar til å starte planlegginga. Somatisk eining. Einingsleiar Monica Småge Skeide. 1 September 2013 vart korttidsavdeling ( 15 senger) og buavdeling (17 senger) til Somatisk eining. Eininga yter tenester til pasientar som har fått langtidsopphald på institusjon og til dei som har mellombels behov for vurdering/rehabilitering etter sjukdom og skader. Målet er at «pasientflyt» skal skje på Korttidsavdelinga ved hjelp av 5 senger. Dvs. at alle vurderingsopphald og korttidsopphald skal skje på denne avd. I snitt greier vi ikkje meir enn 1-3 senger då behovet for langtidsplassar er stort. Pasientar som kjem inn på sjukeheimen er meir hjelpetrengande enn før. Ansvarleg sjukepleiar på kortidsavdelinga tek imot varsel om utskrivingsklar pasient og avgjer saman med einingsleiar om når pasienten kan takast mot. I dette ligg og vurdering om utskriving til heim er eit alternativ. Hareid kommune Side 53 av 62 Rådmannen Side160

161 Årsmelding 2013 Over ei lengre periode om våren var det overbelegg. I nokre mindre periodar på hausten hadde vi ledige sengar. Pasientar som kjem innpå sjukeheimen er meir hjelpetrengande enn for få år tilbake.det er gitt 110 døgn med avlastning. Korttidsavdelinga har eit rom som er sett av til øyeblikkeleg hjelp(øh). Det er berre lege som kan legge inn pasientar som ØH i sjukeheimen. Eit av kriteria for ØH i sjukeheim er at det til kvar tid er tilstedeverande sjukepleiar,- noko som kan vere vanskeleg utan å bruke overtid. Eit av måla til Buavd er og gje trygg og god omsorg til pasientar som ikkje lenger kan bu i eigen heim. Buavdelinga har også pasientar med demens eller anna kognitiv svikt. Utforminga av avdelinga er godt tilrettelagt for å gi hjelp til demente personar som ikkje treng skjerming. Vedtak frå mars 2012 om reduksjon av 8 sjukeheimsplassar, vart i oktober 2013 omgjort til at avheimling ikkje skulle skje fordi det ikkje ville gi innsparingar. Samhandlingsreforma Avtalar og samarbeidsorgan Det er inngått eit omfattande avtaleverk mellom kommunane og helseforetaket med ein omfattande revisjon i Ordførar Anders Riise er medlem av overordna samhandlingsutval og kommuneoverlege Ottar Grimstad er medlem i administrativt samhandlingsutval. Samarbeidsfora synes ikkje ha fått sin endelege form, og ein ser at viktige saker som til dømes sjukehusstruktur, blir handsama andre stader enn dei avtalefesta samhandlingsorgana. I kjølevatnet av samhandlingsreforma har det skjedd ei styrking av det interkommunale samarbeidet innafor helse- og omsorgssektoren ved eit samhandlingsutval under Sunnmøre Regionråd, og ved styrking av det eksisterande omsorgssamarbeidet i Sjustjerna til å omfatte helseleiarar og kommuneoverlegar. Utskrivingsklare pasientar Ekstra tort press på sjukeheimen våren 2013 var årsak til stor auke i liggedøgn på ferdigbehandla pasientar. Som mottiltak vart det omgjort ei leilegheit på Hadartun til ei rehabiliteringsleilegheit betjent av heimetenestene. Ein la sterkare vekt på å ta imot pasientar direkte til heim. Dette har vi lykkast med ( sjå statistikk) Siste halvår har det såleis nesten ikkje vore døgn i sjukehus etter melding. 7.Statistikk utskrivingsklare pasientar Meldt utskrivingsklar Tatt imot i sjukeheim Tatt imot heimetenester Døgn i sjukehus etter melding Øyeblikkeleg hjelp døgnopphald Frå 1. oktober 2012 har vi hatt tilbod om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald. Det blir nytta eit eige rom ved korttidsavdelinga. Der har i 2013 vore 26 opphald med til samen 69 døgn. Nokre har hatt fleire opphald, så det er 17 forskjellige pasientar som har brukt desse plassane. Det blir opplevd svært nyttig å ha tilgang på slike plassar, sjølv om bruken er relativt beskjeden. Økonomi samhandlingsreforma Vi ser at Hareid sine utgifter til kommunal medfinansiering har auka sterkare enn for resten av fylket og landet. Dersom vi hadde same forbruk av spesialisthelsetenester som landsgjennomsnittet, hadde vi spart ca. ½ million kroner. Vi betalte kr til helseforetaket for utskrivingsklare pasientar (mot kr i 2012). Det er tatt grep for å betre dette. Vi har motteke kr for øyeblikkeleg hjelp døgntilbodet. Halvparten av dette kjem frå helseforetaket, den andre halvparten frå helsedirektoratet. Der er uttrykt misnøye frå helseforetaket at betalinga ikkje står i forhold til kor stor avlastning dette betyr for sjukehusa. Første året av samhandlingsreforma fekk vi spesifisert kor stor del av rammetilskotet som var berekna på bakgrunn av dei nye oppgåve i samhandlingsreforma. Dette er det ikkje opplyst om i budsjettdokumenta for 2013, og helsedirektoratet har heller ikkje kunne svare på dette. Det er såleis vanskeleg å få ei total vurdering av korleis dei økonomiske konsekvensane er av samhandlingsreforma for oss no. Hareid kommune Side 54 av 62 Rådmannen Side161

162 Årsmelding Kommunal medfinansiering av sjukehusbehandling er den definitivt største utgiftsposten Betalt til helseforetaket (i 1000 kroner) Per innbyggar i Hareid Per innbyggar på landsbasis Per innbyggar i Møre og Romsdal Folkehelse Den nye folkehelselova pålegg kommunane å utarbeide ei samla oversikt over helsetilstanden til bruk mellom anna i arbeidet med planprogram. Dette arbeidet er enda ikkje starta. Sjå elles omtala av Folkehelse under Helse- og koordinerande eining. Kjøkken Kjøkkensjef Ann Cecilie Garnes Utgård Kjøkkenet vart i samband med omorganiseringane lagt under somatisk eining. Grunngjevinga var færrast mogleg einingsleiarar. Erfaringane er at dette ikkje er ei god løysing. Kjøkkenet er felles for alle einingane i velferd og leverer tenester til alle sektorane i form av catering. Kjøkkenet har særeigne krav og forskrifter samt løpande logistikk og innkjøp som skil seg vesentleg frå tenestene i dei fem einingane i sektoren. Kjøkkensjefen må difor ha ansvar for kvalitet, budsjett, rekneskap og innkjøp samt personalforvaltning. Kjøkkensjefen har fått delegert mynde i høve dette og har rapportert direkte til kommunalsjefen. Cateringa er redusert for å kunne halde budsjettrammene. Einingane i kommunen kan fortsatt bestille mat til arrangement, men levering kan skje berre når det er kapasitet. Levering til minnestunder ved Eldresenteret vert prioritert. Læring og utvikling Sektor for velferd har tru på læring og utvikling som motivasjon for tilsette til å meistre ei lav grunnbemanning med døgnkontinuerlege tenester. God kompetanse er viktig for effektiv og forsvarlege tenester. God leiing bidreg til god forvaltning av økonomiske og menneskelege ressursar, og til eit inkluderande og motiverande arbeidsmiljø. I 2013 møtte alle tilsette til ein times innføring i sektoren sitt system for Internkontroll og kvalitetssystem. Kommunalsjefen var ansvarleg for internundervisninga i grupper. Alle tilsette fekk tilbod om internkurs i Løysingsfokusert tilnærming (LØFT) ved Aura Consulting. Eit kurs vår 2013 med oppfølgingskurs om hausten. Det møtte høvevis 80 og 58 tilsette.sektoren fekk totalt kr i systemretta tilskot frå Nav arbeidslivsenter til formålet. I 2012 starta 30 tilsette i sektoren på Demensomsorgens ABC del 1 eit undervisningsopplegg med gruppesamlingar som vart avslutta hausten Tilskot frå Kompetanseløftet Sjukheimslegen har jamleg internundervisning i medisinsk-faglege tema. Undervisninga er open for alle tilsette. Rådgjevar og konsulent er med i sjustjernanettverk og kurs i høve vederlagsberekning. Vederlagsberekning er krevjande både fagleg, tids-og talmessig. Gerica ( elektronisk dokumentasjon og fagprogram) er i stadig utvikling og dette krev at tilsette får naudsynt undervisning og hjelp til å bruke programmet. Innføringa av Helsenett og kommunikasjon via Gerica opp imot sjukehusa har teke mykje tid for nokre av leiarane, både i form av kursdagar og møter. Eksterne kurs, vedlikehald av kompetanse og kompetanseheving i form av sertifiseringar har vore naudsynt for utvikling av medarbeidarar og samarbeid om heilheitlege tenester og pasientforløp. Velferd har ein person som tek vidareutdanning i kreftsjukepleie og ein person som tek akuttsjukepleie i kommunehelsetenesta. To tilsette tek vidareutdanning i miljøterapi. Sjukepleiarar frå sjukeheim og heimetenestene og sjukeheimelege har delteke i to prosjekt i høve pasientsikkerheitskampanjen (KS) om legemiddelhandtering. Dette har ført til endring av prosedyrar/rutinar og betre opplæring i høve medikamenthandtering. Kjøkkensjef har delteke på kurs i underernæring for eldre, som resulterte i at seinkvelds vart innført. Avtale med ISO-Piloten har ført til betre system på internkontroll-mat og krava til mattilsynet vert no fulgt. Hareid kommune Side 55 av 62 Rådmannen Side162

163 Årsmelding 2013 Leiarane fortsetter sin prosess i høve relasjonsleiing og organisasjonsforståing. Dette var tredje året på rad der Relasjonsledelse Norge As stod for gjennomføringa. Hausten 2013 deltok også 9 fagkoordinatorar saman med leiarane. Mesteparten av kostnadane vart finansiert ved hjelp av OU (organisasjonsutviklingsmidlar) frå KS med kr og KLP med kr Arbeidsmiljø Sektoren legg vekt på godt arbeidsmiljø, inkludering og gode relasjonar. Det vert jobba med ansvarleggjering og myndiggjering av alle tilsette. Sjukefråveret i sektoren var på 6,68%, noko som er lavt i høve landssnittet for bransjen. I oktober hadde Arbeidstilsynet tilsyn med sjukeheimen og heimetenestene i høve konsekvensar ved innføring av Samhandlingsreforma og omorganiseringane i Hareid kommune.( Pålegga kom i jan og er i ferd med å verte lukka. Siste innrapportering frå Hareid kommune har frist 1.juli 2014). Dei hyppige omorganiseringane medførte stor frustrasjon og lite motiverte medarbeidarar. «Eit trygt arbeidsmiljø vart mindre trygt». Tilsette ved fleire einingar definerer sjølv at arbeidsgleda er attende. Tenesta opplevast meir forsvarleg, dei opplever forutsigbarheit og kontroll, og at fokuset er meir attende på tenestemottakarane. Krevjande arbeidssituasjonar vert bearbeidd ved å bruke refleksjonstunder for tilsette. Stamina Bedriftshelseteneste har vore hyra inn for å gjere ei arbeidsmiljøundersøking ved Bu og habilitering. Tett og aktiv oppfølging av dei punkta som kom fram der, har m.a. ført til langt lågare sjukefråver. Skjerma eining hadde høgt sjukefråver.ein antek at fleire «ein- til ein» situasjonar og sjukare pasientar har auka den mentale belastninga for tilsette og terskelen til sjukefråver er lågare. Einingsleiarane har stort sett gjennomført medarbeidarsamtaler med sine tilsette, men nokre stod att ved overgangen til Arbeidsmiljøet i kommunalsjefen si leiargruppe vert opplevd som respektfull, prega av samarbeid mot felles mål, utviklande og lærande. Kommunalsjefen har hatt årlege medarbeidarsamtaler på seinhausten. Pga. stort arbeidspress i heile leiargruppa vart desse samtalane for 2013 flytta over til januar Sektoren har tre plassverneombod og eit sektorverneombod, som også er plassverneombod. Særskilte tiltak Omorganisering Ein arbeidskrevjande prosess. Erfaringane med endringane er gode sjølv om økonomien er svært stram. Rehabiliteringsleilegheit Ei omsorgsleilegheit vart teke i bruk til rehabilitering for å gi høve til gradvis overgang frå institusjon til primærheim. Det er heimetenestene som gir tenester til dei som nyttar leilegheita. Utfordringar i sektoren Å fortsatt tilpasse tenestene etter økonomiske ressursar Å auke brukarmedverknaden Å skaffe bustadar til unge vaksne med store tenestebehov Å gi rett og individuell hjelp til dei som treng det mest i alle aldrar slik at dei kan meistre kvardagen i eigen heim. Å gi avlastning til familiar med ekstra store omsorgsutfordringar når dei har behov for det. Å bistå og legge til rette for eldre slik at dei kan bu lengst mogleg i primærheim. Dette ved hjelp av informasjon, tryggleik og hjelpemiddel. Å utvide dagtilbod til eldre heimebuande med særleg vekt på eit eige tilbod for demente. Å la folkehelseperspektivet verte ein naturleg og høgt prioritert satsing i tenestene og blant tilsette. Lav grunnbemanning i høve oppgåver. Å ha kontinuitet og behalde gode leiarar, kompetente medarbeidarar og rekruttere tilsette med rett kompetanse i tenestene. Hareid kommune Side 56 av 62 Rådmannen Side163

164 Årsmelding 2013 SEKTOR FOR KOMMUNALTEKNISK DRIFT Kommunalsjef: Nils Yngve Nupen Sektorskildring Kommunalteknikk har drift- og vedlikehaldsansvar for kommunale vegar, vatn- og avløpsanlegg, park, grøntareal, idrettsanlegg og Hareid hamneområde, samt planlegging og prosjektering innafor fagområda. SSR har hovudansvar for renovasjon og slamtøming. For kommunale bygg har vi drift- og vedlikehaldsansvar for alle kommunale bygg og reinhald av desse. Innan kommunalteknikk er 10 stillingsheimlar fordelt på einingsleiar, 1 ingeniørar og 8 fagarbeidarar. Innan område for kommunal eigedom er 4 vaktmeistrar i 3,45 stillingsheimlar og 1 einingsleiar i 100% stilling. Innan reinhald har vi leiande reinhaldar og 16 reinhaldarar. Totalt 11,6 stillingsheimlar. Kommunal eigedom har ansvaret for dei fleste kommunale bygg. Av formålsbygga har vi sjukeheimen, rådhuset, 4 skular, idrettshallen, symjehallen, 3 barnehagar, 46 omsorgsleilegheiter og 26 utleigeleilegheiter. I tillegg kjem 54 hyblar på Myrtunet, samt innleige av nokre private leilegheiter, som kommunen leiger ut vidare til vanskelegstilte. Av yrkesbygg har vi godsterminalen og fryselageret. Totalt har vi ei eigedomsmasse på i underkant av m2. Kommunal eigedom har ansvaret for vedlikehaldet for bygningsmassen, og reinhaldet på formålsbygga. Utviklinga i faste årsverk pr i rekneskapsåret Resultateining Kommunalteknikk 11,0 11,5 Kommunal eigedom 16,05 16,78 SUM SEKTOR 27,05 28,28 Kommunalteknikk lønar ei 50% stilling innan VA på servicetorget. Kommunal eigedom har i sept overteke arbeidsgivaransvar for 5 reinhaldarar på sjukeheimen. Ressursinnsats Sektorrekneskap (eks. finans) Tal i tusen kroner R2013 B2013 Avvik % Driftsutgifter ,2 Driftsinntekter ,3 Nettoutgifter ,7 Hareid kommune Side 57 av 62 Rådmannen Side164

165 Årsmelding 2013 Ressursane vart fordelt slik (Bruttoutgifter i 1000kr) KOMMUNAL TEKNIKK SJØLVKOSTOMRÅDE BYGG KOMMUNALTEKNIS KE TENESTER Avviksoversyn nettotal Resultateining R2013 B2013 Avvik KOMMUNAL TEKNIKK SJØLVKOSTOMRÅDE BYGG KOMMUNALTEKNISKE TENESTER Avviksanalyse Kommunalteknikk: Reellkostnad løn til kommunalsjef underbudsjettert med kr ,- Fordeling av it -kostnader til området manglar dekning med kr.87000,- Som fylgje av kommunestyret sitt vedtak om ein reduksjon i vegbudsjettet på kr slit vi med å halde budsjettet. Vintervedlikehald/ beredskapsgodtgjering til 6 private brøytarar har siste åra teke ein stadig større del av budsjettet. Anna vedlikehald går i hovudsak på å forhindre flaumskadar ved at drenssystema blir vedlikeholdt. Vi har eit etterslep på grøfterens som kan få konsekvensar i form av skade på annan manns eigedom og regresskrav til kommunen. Vi har også eit stort etterslep på reasfaltering. (Snøfattige vintrar gir stor slitasje på bitumendekke). Sjølvkostområdet vatn går med overskot trass i at avgifta er redusert betydeleg for andre år på rad. For avløp har vi ein situasjon der drifta vert balansert med fondsmidlar. Her må påreknast eit større påslag i avgiftene enn dei 2 siste åra. Søre Sunnmøre Reinhaldsverk har ansvar for drifta av slamtøming og renovasjon. Slamtøming går i 2013 med underskot på kr utan at det er tilstrekkelige fondsmidlar til å dekke underskotet. Kommunal eigedom: Leiande vaktmeister er hovudtillitsvalt og hovudverneombod med 60% av stillinga knytt til det å vere hovudtillitsvalt. Lønskostnaden vert betalt av kommunaleigedom. Manglande innbetaling av husleige er eit veksande problem. Området måtte ta eit tap på kroner på utleige i Dette tapet er registret i rekneskapet. Sjølvkostområde Vatn: Overskot skal avsettast til bundne sjølvkostfond. I 2013 gjekk vatn med eit overskot på kr ,- Eit overskot frå eit enkelt år skal tilbakeførast til brukarane i form av lågare gebyr i løpet av ein femårsperiode. I løpet av dei 5 siste åra har vi opparbeidd eit driftsfond på 8,21 mill. kroner. Årsgebyra er sett ned med 10 % i 2013 og 13% i Uendra tilknytingsgebyr i perioden. Med bakgrunn i storleiken på sjølvkostfondet ser vi føre oss ei vidare nedsetting av årsgebyret frå 2015 med mellom 10-15%. Hareid kommune Side 58 av 62 Rådmannen Side165

166 Årsmelding 2013 Sjølvkostområde Kloakk: I 2013 vart planlagt underskot i drifta saldert mot fondsavsetningar med kr ,-. For å redusere opparbeidde fondsavsetningar har årsgebyra hatt mindre auke (6,65%) enn generell prisauke i perioden frå 2012 t.o.m Ved bruk av fond til dekning av drifta i høve til regelverket er regnskapsresultatet for 2013 gjenståande fond på ca.kr. 0,4mill. Det betyr at vi nokre år framover må auke gebyra noko meir enn generell prisauke. Sjølvkostområde Slamtøming: Søre Sunnmøre Reinhaldsverk er driftsansvarleg for tøming av septiktankar i Hareid kommune. SSR sender faktura for arbeidet til HK som skal ta inn att kostnaden i form av gebyr til dei som får tøming. I 2013 vart driftsresultatet eit udekka meirforbruk på kr ,-. Sjølvkostområde Renovasjon: Søre Sunnmøre Reinhaldsverk er driftsansvarleg for renovasjonsordninga i Hareid. I 2013 vart driftsresultatet eit udekka meirforbruk på kr , Fond vatn Meirforbruk vatn Fond avløp Fond slamtøming Akk.meirforbruk slamt Meirforbruk renovasj Akk. meirforbruk hamn Kva skjedde i resultatvurdering Investeringsprosjekt: Vatn: Under bygging av g-/s-veg over Hareidseidet vart det lagt 820 lm. leidning til reservevassforsyning mot Ulstein, trederør for fiberoptikk og kummar i vegtraseen. Gamle støypejernsrør i Soffibakken vart skifta ut til nye i PVC, 260 lm. Under utviding av Hareid kyrkjegard vart det lagt 357 lm vassleidning, og nye kummar. Konsulent er i arbeid med prosjektering av Inntak Hammarstøylvatnet og 2. byggesteg reservevassforsyning mot Ulstein kommune.. I løpet av 2013 har vi hatt ein auke i abonnementstalet på vatn med 65 stk. Avløp: Ved ferdiggjering av Kvisla vart det i traseen sanert 70 lm. gamal kloakkleidning og lagt nytt 225 lm. Det vart montert 470 lm ny drensleidning. Under utbygging av kloakkleidning på strekninga Liaset Nedrelid vart det bygt 1550 lm. Resten, 1376 lm., og tilstelling av heile traseen, står att til utføring i løpet av våren Under utviding av Hareid kyrkjegard vart det lagt 425 lm. kloakkleidning og 504 lm. drensleidning. Det vart sanert 86 lm. gamal drensleidning. Restarbeid i leidningstrase for kloakkleidning i Brandal. Konsulent er i arbeid med prosjektering av reinseanlegg avløp (forprosjekt) I løpet av 2013 har vi hatt ein auke i abonnementstalet på avløp med 88 stk. Veg: Kvisla ferdigstilt med ei lengde på 155 lm. Tilsluttingane til eksisterande vegar utgjer 90 lm. Fast dekke vart ikkje lagt. Vedtak (saksnr. 2012/1075): kr eks mva. Bokførte kostnadar: kr ,- Hareid kommune Side 59 av 62 Rådmannen Side166

167 Årsmelding 2013 Trafikktryggingstiltak: TT prosjekt: fortau Strandgata (Øyehol brygge) fortau Brekkane - Holstad Trafikkregulering ved Bigset skule Vedtak (saksnr. 2012/465): = kr ,- Bokførte kostnadar: kr ,- Nytt utelager oppført som erstatning for nedbrent bygning. Bygninga er delvis innreidd. Brannstasjonsdel blir ferdigstilt så snart det foreligg finansiering. Kommunal eigedom: Planlegging av ny prestebustad Planlegging og bygging av 8 nye utleigebustadar Planlegging av ny taktekking på ungdomsskulen Drift/vedlikehald Vatn: Drift og vedlikehald av råvasskjelde, vassbehandlingsanlegg og distribusjonsnett inkl. 2 døgnmagasin. Registrering gamle kummar, med innvendig reingjering og dokumentering. Merking av brannkummane. Fredsæla, legging av 50 lm ny leidning for etablering av rundkøyring. Avløp: Vekentleg tilsyn med kloakkpumpestasjonar. Administrering av abonnementsregister for kommunale avgifter for vatn, avløp og feiing, og utsending av fakturaer. Sanering av gamal kombileidning i Soffibakken. 220 lm. Lagt nytt separatanlegg i plastrør i same lengde. Det vart og lagt 130 lm. stikkleidning for å skjere av avløp frå 3 einebustader som tidlegare rann i Hareidselva. Sanering av 50 lm avløpsleidning i Brandal, legging av nytt separatanlegg i same traseen. Etablering av nytt avløpssystem ved inngangspartiet til kapellet på Hadartun. Registrering gamle kummar, med innvendig reingjering og dokumentering. Vegar: Sommar- og vintervedlikehald av eit bilvegnett på oml. 65 km og tilhøyrande fortau, gang- /sykkelvegar og plassar-(skular, barnehagar, godsterminal, sjukeheim, rådhus, idrettshall). Tøming og spyling av alle sandfangkumar i kommunen. Diverse arbeid med nedsetting av nye sandfangkumar og tilordning av drenering. Førebygging mot flaumskadar: Det er utført heilt naudsynt grøftereinsk på Alme, i Brandal og i 2 bustadfelt. Det vart montert tilsaman 5 nye sandfangkummar i Geilestubben, Hjørungavåg og ved Ungdomsskulen grunna overvassproblem. Tilstelling/asfaltering. Flatelappingar av nokre mindre felt på asfalterte vegar. Det vart montert 21 nye lyspunkt frå kommunegrensa mot Rise i samband med bygging av g- /s-veg. Kostnadar refundert av Statens vegvesen. Park/grønt-og idrettsanlegg: Drift og vedlikehald av 106 da areal av ymse slag. Vedlikehaldsansvar for idrettsanlegga. Driftsutgifter Hareid stadion har auka i takt med nye anlegg. Utgifter til straum driftsbygning, straum til stadionlys, og utgifter til materiell som traktor klipparar, serviceutgifter, baneanlegg etc. Innleige av sommarhjelper, om lag 31 vekesverk. Oppryddingsprosjekt på del av uteområde på Hadartun. Hareid kommune Side 60 av 62 Rådmannen Side167

168 Årsmelding 2013 Hamn 1.august 2011 inngjekk vi leige- og driftsavtale med Dimo AS der leigetakar skal betale kr pr. år som er justert ihht. konsumprisindeksen. Rekneskapen viser for 2013 eit driftsoverskot på ca.kr på hamnedrifta som går til dekning av tidlegare års underskot. Renovasjon og slamtøming Søre Sunnmøre Reinhaldsverk står ansvarleg for tenesta. Måloppnåing Mål som vart nådd Kommunalteknikk har gjennomført alle investeringstiltak på VAR i samsvar med handlingsprogram. Kartlegging og tilknyting av nye abonnentar til VA er tidkrevjande og går på bekostning av revisjon av planar. Kommunal eigedom er i gong med vedlikehaldsplan for kommunal eigedom og innføring av Famac som styringsverkty. Mål som ikkje vart nådd I forpliktande plan skulle kommunalteknikk redusere sitt driftsbudsjett med kr i 2013 i form av sparte kostnader til vegvedlikehald ved etablering av parkeringsselskap. Innsparinga her var synsa til kr ,- Selskapet er pr. dato ikkje etablert. Vidare skulle sektoren spare inn kr ved å samarbeide om vegvedlikehald med Ulstein kommune! Urealiserbart pr. i dag. I bustadsosial handlingsplan står det at Hareid kommune skal ha som mål å ha rutinar som sikrar naudsynt vedlikehald av eksisterande bygningsmasse. Det står også at kommunen skal utarbeide plan for utviding av bustadmassen både ved nybygg og omdisponering av kommunale bustadar. Desse målet er ikkje nådd. Innan kommunal eigedom skulle det sparast inn kr i 2013 i form av nedskjering av vaktmeistertenester, dvs. 1 stilling. Dette målet vart ikkje nådd, jf. kommentar ovanfor. Grunna manglande godkjenning frå fylkesmannen på nye låneopptak er det prosjekt som ikkje kunne gjennomførast. Arbeidet med framtidige planar for å få ned energibruken på bygningane er ikkje kome i mål. Tilstandsvurdering Tenestene Kommunalteknisk drift skal forvalte kommunen sin tekniske infrastruktur og ivareta innbyggarane sine interesser på området. I forvaltningsansvaret ligg det at sektoren skal drifte, vedlikehalde og om naudsynt oppgradere kommunen sin tekniske infrastruktur etter dei til ei kvar tid gjeldande lover, forskrifter og tekniske normer. Reinhaldet er ein viktig del i det å drive kommunale bygg. Området har ein stabil arbeidsstokk som utfører arbeidet på ein fagleg god måte. Reinhald består av faste rutinar der det er instrukser på alle vaskerom. Vaktmeistrane på vårt område skal arbeide med vedlikehald. I tillegg har det i dei seinare år kome inn ei 40 % stilling på hjelpemiddel og brukartenester. Utleige av leilegheiter er ei anna viktig teneste. Vi har mange leilegheiter, men skulle gjerne hatt mange fleire for å møte etterspørselen. Arbeidsmiljø Vi er av den oppfatning at arbeidsmiljøet er bra. Dei fleste har jobba innan sektoren i mange år, og vi har lågt sjukefråver. Hareid kommune Side 61 av 62 Rådmannen Side168

169 Årsmelding 2013 Særskilte tiltak Brandal skule er lagt ned, og den skal selgast. Utleigebustaden i Melshornvegen skal også selgast. Hjørungavåg barnehage er lagt ned. Kva som skal skje med bygget, er ikkje bestemt endå. Utfordringar i sektoren Forvalte den tekniske infrastrukturen med tilstrekkelege ressursar og fagkompetanse til å ivareta innbyggarane sine ynskjer, og krav gitt i medhald av lover, forskrifter og tekniske normer. I bustadsosial handlingsplan står det at Hareid kommune skal ha som mål å ha rutinar som sikrar naudsynt vedlikehald av eksisterande bygningsmasse. Det står også at kommunen skal utarbeide planar for utviding av bustadmassen både ved nybygg og omdisponering av kommunale bustadar. Hareid kommune Side 62 av 62 Rådmannen Side169

170 Årsmelding 2013 HAREID KOMMUNE Rådhusplassen Hareid Tlf Hareid kommune Side170 Rådmannen

171 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2014/558 Løpenr. 4211/2014 Klassering 033 Sakshandsamar: Helga Bøe-Grimstad, Servicetorg og politisk sekretariat Utvalsaksnr Utval Møtedato 36/14 Levekårsutvalet Næring og miljøutvalet Formannskapet Kommunestyret MØTEPLAN HAUSTEN 2014 FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAPET OG FASTE UTVAL / 2014/558 Tilråding frå rådmannen: Kommunestyret godkjenner møteplan for kommunestyre, formannskap, levekårsutval og næring- og miljøutval for hausten 2014 slik den går fram av vedlegg 1. Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Side171

172 Vedlegg: Nr. Namn 1 Møteplan haust Samandrag av saka: Rådmannen legg med dette fram forslag til møteplan for hausten 2014 slik det går fram av vedlegg 1. Møtefrekvensen for dei aktuelle politiske organa er om lag på same nivå som i Saksopplysningar: Det er ikkje gjort noko særlege endringar frå planen som var i Det er gjort ei vurdering av møtedatoane i forhold til økonomirapportering og budsjettprosessen. Kommunestyremøte i september var i utgangspunktet lagt til 18. september, men for å få med tertialrapporten er det møtet flytta til 25. september. Rapporten vert då lagt på bordet i møtet. Rådmannen tilrår vidare eit reint arbeidsmøte budsjett i formannskapet 17. november. Det er teke omsyn til heilagdagar og haustferieveke ved utforming av planen, både når det gjeld dagen møtet vert halde på og utsending som må skje veka før. Det ikkje gjort endringar på møtedagar eller møtetider samanlikna med Vurdering og konklusjon: Rådmannen ber kommunestyret om å ta stilling til møteplanen. Folkehelse konsekvensar: Ingen kjende Miljøkonsekvensar: Ingen kjende Økonomiske konsekvensar: Møtegodtgjersle som det er budsjettert for Beredskapsmessige konsekvensar: Ingen kjende Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Helga Bøe-Grimstad leiar servicetorg og politisk sekretariat Utvalssak nr: Side: 2 av 2 Side172

173 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2014/52 Løpenr. 3324/2014 Klassering 223/C00 Sakshandsamar: Oddbjørn Grimstad, Sektor for næring, kultur og samfunnsutvikling Utvalsaksnr Utval Møtedato 31/14 Levekårsutvalet /14 Levekårsutvalet KULTURMIDLAR 2014 / 2014/52 Tilråding frå rådmannen: Levekårsutvalet vedtek å gje tilskot til fylgjande lag/organisasjonar i Hareid med fylgjande fordeling: Sunnmøre Golfklubb kr Bigset kulturoase kr Hareid Ride- og Køyreklubb kr The Five Beats kr Hareid kunstlag kr Snipsøyrdalen Grendalag kr Hareid Idrettslag kr Hareid Sanitetslag kr Levekårsutvalet si handsaming: Øyvind Grimstad FRP, fremja nytt forslag til vedtaket: Sunnmøre Golfklubb får ikkje tildelt tilskot. Dei gjenståande kr skal gå til Bigset kulturoase, dei får då tildelt kr Marit Øien Sæverud AP, fremja nytt forslag til vedtaket: Sunnmøre Golfklubb får ikkje tildelt tilskot. Dei gjenståande kr skal fordelast til dei tre skulekorpsa her på Hareid. Side173

174 Røysting: Det vart røysta punktvis. Tilskot til Sunnmøre Golfklubb fell med 2 røyster for og 3 røyster imot. Forslaga frå Øyvind Grimstad og Marit Øien Sæverud blei røysta opp mot kvarandre. Ingunn Pettersen og Ann Helen G. Worren stiller spørsmål om dei er ugilde i saka og trer frå møte. 3 voterande Dei vert samrøystes inhabile, jf. Forv.lova 6 e 1. Forslaget til Øyvind Grimstad om å gi dei resterande til Bigset kulturoase blei vedtatt med 2 røyster for og 1 røyst mot. Ingunn Pettersen og Ann Helen G. Worren kjem tilbake i møte etter å ha vært ugilde i forslaga til Øyvind Grimstad og Marit Øien Sæverud. 5 voterande Dei resterande tildelingane frå rådmann vart einstemma vedtekne. Det blei i etterkant av møte opplyst om at utvalet ikkje var vedtaksføre i røystinga rundt forslaget til Øyvind Grimstad og Marit Øien Sæverud, jf. kommunelova 33 vedtaksførhet. Vedtaket frå levekårsutvalet blir difor ikkje gyldig, og må opp til ny røysting i neste LKU møte Opphavleg vedtak: Tilrådinga frå rådmann: Levekårsutvalet vedtek å gje tilskot til fylgjande lag/organisasjonar i Hareid med fylgjande fordeling: Sunnmøre Golfklubb kr Bigset kulturoase kr Hareid Ride- og Køyreklubb kr The Five Beats kr Hareid kunstlag kr Snipsøyrdalen Grendalag kr Hareid Idrettslag kr Hareid Sanitetslag kr Vedtake som vart fremja men ikkje gyldig: Levekårsutvalet vedtek å gje tilskot til fylgjande lag/organisasjonar i Hareid med fylgjande fordeling: Bigset kulturoase kr Hareid Ride- og Køyreklubb kr The Five Beats kr Hareid kunstlag kr Snipsøyrdalen Grendalag kr Hareid Idrettslag kr Hareid Sanitetslag kr Utvalssak nr: Side: 2 av 7 Side174

175 Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Utvalssak nr: Side: 3 av 7 Side175

176 Vedlegg: Nr. Namn 1 Kulturformål - søknad om tilskot Sunnmøre Golfklubb rekneskap Sunnmøre Golfklubb Årsmelding Kulturformål - søknad om tilskot _BJHCDV_IMG Kulturformål - søknad om tilskot _DCLUUP_Reknes -13-buds _DCLUUP_Rev reknesk Søknad kulturmidlar Kulturformål - søknad om tilskot Kulturformål - søknad om tilskot _KMUGMT_Rekneskap _KMUGMT_Ytre Strøk Årsmelding Kulturformål - søknad om tilskot _OJREFJ_HRKK Medlemsliste _Betalande_Årsmelding _OJREFJ_Kulturmidler 2014 Årsmelding _Revidert 17 Kulturformål - søknad om tilskot _HFTXGR_busjet _HFTXGR_medlemmer 2014-år _HFTXGR_report _HFTXGR_Årsrapport Kulturformål - søknad om tilskot _NHHXUO_2055_ Kulturformål - søknad om tilskot _TQAQAD_accountTransactions sri lanka _TQAQAD_Bujet _TQAQAD_children home _TQAQAD_Medlem _TQAQAD_reg _TQAQAD_Årsmelding _XNNWCM_ÅRSMELDING FOR HAREID KUNSTLAG _XNNWCM_Regneskap Hareid Kunstlag 2013, underskreve 33 Kulturformål - søknad om tilskot Kulturformål - søknad om tilskot Kulturformål - søknad om tilskot Kulturformål - søknad om tilskot Kulturformål - søknad om tilskot _FDRLRI_2013 revidert regnskap _FDRLRI_Hareid Skulekorps - forslag til budsjett for _FDRLRI_Medlemsliste _FDRLRI_Årsmelding 2013 HSK Kulturformål - søknad om tilskot Kulturformål - søknad om tilskot _WWIUPZ_Februar Medlemsliste og foreldreliste korps. xls Utvalssak nr: Side: 4 av 7 Side176

177 _WWIUPZ_ÅRSMELDING HJØRUNGAVÅG SKULEKORPS Kulturmidlar - søknad om tilskot - Hjørungavåg skulekorps Årsregnskap Snipsøyrdalen Grendalag Snipsøyrdalen Grendalag Årsrekneskap Til styret i Snipsøyrdalen Grendalag Oversikt over innkomne søknadar Samandrag av saka: Hareid kommunestyre har vedteke at kr skal brukast som støtte til kulturelle aktivitetar i Hareid kommune. Levekårsutvalet har tidlegare vedteke retningslinjer for tildeling av kommunale kulturmidlar. Etter 3 i desse retningslinjene kan det søkjast om desse tilskota: 1. Tilskot til drift 2. Oppstartstilskot 3. Tilskot til forsamlingshus 4. Tilskot til andre kulturformål 5. Tilskot til kurs og opplysningsarbeid 6. Særskilde tiltak Saksopplysningar: Tildeling av kulturmidlar for 2014 vart lyst ut med annonse i lokalavisa og på kommunens heimeside. Søknadsfristen var 1. april I annonsen vart det synt til kommunens heimeside for meir informasjon om desse kulturmidlane, samt søknadsskjema. Det er lagt politiske føringar på at kulturarbeid som kjem born og unge til gode kan bli prioriterte ved tildeling av midlar. Innan fristen var det kome inn 18 søknader. Desse har søkt om kulturmidlar: -Sunnmøre Golfklubb søkjer om tilskot til planlagt golfsenter med simulator for heilårleg aktivitet; opplæring, trening og miljø viktige stikkord, aktivitet mot skuleungdoms blir lettare. Har ikkje søkt før, søknadssum kr Bigset bedehus søkjer om tilskot til oppussing av huset. Søknadssum kr Bigset skulekorps søkjer om tilskot til drifta for Søknadssum kr Ishavsmuseet Aarvak søkjer om tilskot til nye utstillingar. Søknadssum kr Bigset kulturoase søkjer om tilskot til å lage ein ungdomsklubb, med skikkeleg musikkog lysanlegg, fleire spel og aktivitetar til ungdommane i kommunen. Har ikkje søkt før, søknadssum kr Ytre Strøk søkjer om tilskot til tur og fellesaktivitetar, søknadssum kr Hareid Ride- og Køyreklubb søkjer om tilskot til tiltak som set klubben i stand til å arrangere stemne m m. Har ikkje søkt om kulturmidlar før, søknadssum kr Annai Poopathi Tamilsk kultursenter ytre Sunnmøre søkjer om tilskot til drift/tamilundervisning. Søknadssum kr Utvalssak nr: Side: 5 av 7 Side177

178 -The Five Beats søkjer om tilskot til å produsere ein jubileums-cd og jubileumshefte i høve 50-års-jubileet til bandet. Har ikkje søkt før, søknadssum kr Tamilsk kvinneorganisasjon søkjer om tilskot for å drifte sine aktivitetar/treningsutstyr. Søknadssum kr Hareid kunstlag søkjer om tilskot til kunstformidling til barnekunstutstilling i mai/juni i år, og til utstilling i samband med Hareidsstemna Har ikkje søkt før, søknadssum Snipsøyrdalen Grendalag søkjer om tilskot til vedlikehald av det eldste skulebygget i kommunen. Har ikkje søkt før, søknadssum kr Hareid Idrettslag søkjer om tilskot til å gjenreise sommarfjøset ved Håbakknotten til bruk for barnefamiliar og andre. Søknadssum kr Hareid sanitetslag søkjer om tilskot til drift av varmtbadet ved Hareid sjukeheim. Søknadssum kr Hareid skulekorps søkjer om tilskot til drift av skulekorpset og til prosjektet Korps i skulen, der alle kan få instrumentundervisning i skuletida. Søknadssum kr Hareid folkebibliotek søkjer om tilskot til utstyr til møtelokale på biblioteket; prosjektor, visningslerret og stolar til publikum. Har ikkje søkt før, søknadssum kr Sunnmøre Tamilske Kulturforening søkjer om tilskot til integreringstiltak. Søknadssum kr Hjørungavåg skulekorps søkjer om tilskot til drifta. Søknadssum ikkje oppgitt. Samla søknadssum vel kr Kulturmidlar til fordeling kr Vurdering og konklusjon: Ut frå retningslinjene skal kvar søknad vurderast ut frå aktivitet, medlemstal, årsmelding/rekneskap og planlagt aktivitet. Nokre søknader har lagt ved opplysningar om desse forholda, andre søknader manglar det meste. I nokre tilfelle er det ikkje lett å lese behovet for midlar ut frå søknaden, då må ein nytte skjønn/lokalkunnskap til aktiviteten som grunnlag for vurdering/tildeling. Lag og organisasjonar som driv kulturarbeid for born og unge i Hareid kommune kan prioriterast. Av dei 18 søknadane om kulturmidlar i år er det mange søkjarar som ikkje har søkt før. Dette gjeld innan viktige kulturområde som kulturminne vedlikehald og vøling av Snipsøyrdalen skule og Sommarfjøsen ved Håbakknotten, innan kunstformidling kunstlaget si barnekunstutstilling og The Five Beats si jubileums-cd og bok, innan relativt «nye» idrettar i kommunen Sunnmøre Golfklubb og Hareid Ride- og Køyreklubb sine søknadar. I tillegg har det nystarta Bigset kulturoase søkt om midlar til oppbygging av ein ungdomsklubb i lokala til gamle Bigset skule, og Hareid sanitetslag har søkt om tilskot til drifta av varmtbadet. Dette er viktige område for å skape breidde i tilbodet til innbyggarane i kommunen. Kulturmidlane som kommunen gir skal stimulere breidda i kulturtilbodet. Tidlegare års praksis ved tildeling av kulturmidlar har vore at alle søkjarane får kulturkroner frå kommunen. Utvalssak nr: Side: 6 av 7 Side178

179 Rådmannen vil i årets tildeling prioritere dei som søker tilskot for første gong. Sidan potten med kulturmidlar som skal tildelast er avgrensa, medfører denne prioriteringa at andre lag og organisasjonar ikkje får tildelt midlar i år. Dette betyr ikkje ei nedvurdering av det viktige kulturelle arbeidet desse laga/organisasjonane driv, men er ein konsekvens av at kulturmidlane som skal utdelast, er begrensa. Rådmannen rår Levekårsutvalet til at desse lag/organisasjonar får tildelt kulturmidlar for 2014: Sunnmøre Golfklubb kr Bigset kulturoase kr Hareid Ride- og Køyreklubb kr The Five Beats kr Hareid kunstlag kr Snipsøyrdalen Grendalag kr Hareid Idrettslag kr Hareid Sanitetslag kr Folkehelse konsekvensar: Tilskot stimulerer til aktivitet, positivt for folkehelsa Miljøkonsekvensar: - Økonomiske konsekvensar: budsjetterte kulturmidlar for 2014 vert brukte. Beredskapsmessige konsekvensar: - Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Oddbjørn Grimstad Kommunalsjef Utvalssak nr: Side: 7 av 7 Side179

180 Innsendt: :47:31 Ref.nr: USZIOL Hareid kommune Rådhuset 6060 Hareid Telefon: E-post: Hjemmeside: Kulturformål - søknad om tilskudd Opplysninger om søker Type søker T Forening / organisasjon o Person Orgnr Adresse Hovden E-postadresse Tilknyttet fylkesorganisasjon Forening/organisasjon SUNNMØRE GOLFKLUBB Postnr Poststed HAREID Telefon Stiftelsesår Bankkonto Tilknyttet landsorganisasjon Norsk Golfforbund Internettadresse sunnmore-golfklub.no Styrets sammensetning Styrets leder Elisabeth Nordahl Adresse E-postadresse Kasserer John Stennes Adresse Torsenvegen 3 E-postadresse Postnr Postnr Poststed Ulsteinvik Telefon Poststed Hjørungavåg Telefon Undergrupper Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Aktiviteter Foreningens/gruppens aktiviteter Brukstid/hyppighet per år Foreningens/gruppens aktiviteter Brukstid/hyppighet per år , Sem & Stenersen Prokom AS Side180 Side 1 av 3

181 Kulturformål - søknad om tilskudd Foreningens/gruppens aktiviteter Foreningens/gruppens aktiviteter Brukstid/hyppighet per år Brukstid/hyppighet per år Aktive medlemmer Aktive medlemmer Under 20 Aktive medlemmer Aktive medlemmer Over 50 Antall 52 Antall 315 Antall 181 Totalt aktive medlemmer 548 Kommentarer Nokre av medlemmene (92) er fjernmedlemmer og er utenfor vårt nærområde. Kontingent varierer fra 500 (knøtte), ungdom 1000, medlemmer 3000/5500, seniorer 3000, passive medlemmer 1000, fjernmedlemmer 800 Medlemskontingent Medlemsgrupper Under 20 Medlemsgrupper Medlemsgrupper Over 50 Antall Kontingent Beløp 0 Antall Kontingent Beløp 0 Antall Kontingent Beløp 0 Medlemsgrupper Antall Kontingent Beløp 0 Sum inntekt medlemskontigent 0 Eiendommer/anlegg Nåværende eiendommer/anlegg Golfbane/klubbhus blir leigd fra Sunnmøre Golf AS (bane) og Hovden Klubbhus AS Vedlikehold Klubben har ansvaret for vedlikehald og stell av golfbanen og klubbhuset Ev. planer om nyanlegg/rehabilitering Planlagt golfsenter med simulator for å sikre heilårs aktivitet. Kostnad ca der klubben har egenkapital på ca Resten med lån, tilskot og dugnad. Dette vil gi muligheter til å halde ein aktivitet også når bana er stengd om vinteren. Opplæring, trening, miljø er viktige stikkord. Aktivitet mot skuleungdom blir enklere. Søknad om tilskudd Tilskuddsordning Tilskuddsordning Søknadsbeløp Søknadsbeløp Sum Søknad Vi ber om at klubben får ekstra fokus i år. Det har ikkje tidligere blitt søkt om støtte. Vedlegg Legg ved siste reviderte godkjente regnskap Ettersendes , Sem & Stenersen Prokom AS Side181 Side 2 av 3

182 Kulturformål - søknad om tilskudd T per post Legg ved årsberetning Legg ved budsjett for inneværende år Medlemslister med fødselsår Ettersendes T per post Ettersendes T per post Ettersendes T per post Andre vedlegg: Type vedlegg Last opp vedlegg Ettersendes o per post , Sem & Stenersen Prokom AS Side182 Side 3 av 3

183 Side183

184 Side184

185 Side185

186 Side186

187 Side187

188 Side188

189 Side189

190 Side190

191 Side191

192 Side192

193 Side193

194 Side194

195 Side195

196 Side196

197 Side197

198 Side198

199 Side199

200 Side200

201 Side201

202 Side202

203 Side203

204 Side204

205 Side205

206 Side206

207 Side207

208 Side208

209 Side209

210 Side210

211 Innsendt: :18:48 Ref.nr: BJHCDV Hareid kommune Rådhuset 6060 Hareid Telefon: E-post: Hjemmeside: Kulturformål - søknad om tilskudd Opplysninger om søker Type søker T Forening / organisasjon o Person Orgnr. Forening/organisasjon bigset bedehus Adresse håvard røyset vonheimsteigen 7 E-postadresse Tilknyttet fylkesorganisasjon Postnr Poststed Hareid Telefon Stiftelsesår Bankkonto Tilknyttet landsorganisasjon Internettadresse Styrets sammensetning Styrets leder ranveig b.langnes Adresse skjolden E-postadresse Kasserer håvard røyset Adresse vonheimsteigen 7 E-postadresse Postnr Postnr Poststed Hareid Telefon Poststed Hareid Telefon Undergrupper Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Aktiviteter Foreningens/gruppens aktiviteter korøving bigset bl.kor Foreningens/gruppens aktiviteter barnekoret fifaliana Foreningens/gruppens aktiviteter trusopplæring Brukstid/hyppighet per år 35 øvingar Brukstid/hyppighet per år 20 øvingar Brukstid/hyppighet per år , Sem & Stenersen Prokom AS Side211 Side 1 av 3

212 Kulturformål - søknad om tilskudd Foreningens/gruppens aktiviteter religiøse møter Brukstid/hyppighet per år Aktive medlemmer Aktive medlemmer Aktive medlemmer Aktive medlemmer Antall Antall Antall Kommentarer Bedehuset har ikkje "faste" medlemmar. Totalt aktive medlemmer 0 Medlemskontingent Medlemsgrupper Antall Kontingent Beløp 0 Medlemsgrupper Antall Kontingent Beløp 0 Medlemsgrupper Antall Kontingent Beløp 0 Sum inntekt medlemskontigent 0 Eiendommer/anlegg Nåværende eiendommer/anlegg Bigset Bedehus Vedlikehold Vi har lagt ny drenering rundt huset (vinteren 2013) Ev. planer om nyanlegg/rehabilitering Vi har planar om å pusse opp kjøkenet,male huset utvendig samt tilrettelegge huset bedre for rørslehemma. Pengar til dette prøvar vi og samle inn via loddsal,kulturkveld og gåver frå folket i krinsen. Mykje av arbeidet er dugnadsbasert. Søknad om tilskudd Tilskuddsordning Tilskuddsordning Tilskuddsordning Søknadsbeløp Søknadsbeløp Søknadsbeløp Sum Søknad Søkjer med dette om tildeling av kulturmidlar til Bigset Bedehus. Pengane er tenkt brukt til oppussing av huset. Vedlegg Legg ved siste reviderte godkjente regnskap IMG.jpg Legg ved årsberetning Legg ved budsjett for inneværende år Medlemslister med fødselsår Ettersendes o per post Ettersendes o per post Ettersendes o per post Ettersendes , Sem & Stenersen Prokom AS Side212 Side 2 av 3

213 Kulturformål - søknad om tilskudd o per post Andre vedlegg: Type vedlegg Last opp vedlegg Ettersendes o per post , Sem & Stenersen Prokom AS Side213 Side 3 av 3

214 Side214

215 Innsendt: :54:57 Ref.nr: DCLUUP Hareid kommune Rådhuset 6060 Hareid Telefon: E-post: Hjemmeside: Kulturformål - søknad om tilskudd Opplysninger om søker Type søker T Forening / organisasjon o Person Orgnr Adresse Bigset E-postadresse Tilknyttet fylkesorganisasjon NMF Tilknyttet landsorganisasjon NMF Internettadresse NMF.no Forening/organisasjon BIGSET SKULEKORPS Postnr Poststed HAREID Telefon Stiftelsesår Bankkonto Styrets sammensetning Styrets leder Lars Elling Bjåstad Adresse Skjolden 6, Bigset E-postadresse Kasserer Arne Kåre Topphol Adresse Hareidsvegen E-postadresse Postnr Postnr Poststed Hareid Telefon Poststed Hareid Telefon Undergrupper Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Aktiviteter Foreningens/gruppens aktiviteter Musikalsk aktivitet Foreningens/gruppens aktiviteter Gruppeøving Brukstid/hyppighet per år øving kvar mandag Brukstid/hyppighet per år 6 gongar pr år , Sem & Stenersen Prokom AS Side215 Side 1 av 3

216 Kulturformål - søknad om tilskudd Foreningens/gruppens aktiviteter Øvingsweekend Foreningens/gruppens aktiviteter Stemne Brukstid/hyppighet per år 2 gongar pr år Brukstid/hyppighet per år 1-2 gongar pr år Aktive medlemmer Aktive medlemmer Aktive medlemmer Aktive medlemmer Antall 30 Antall Antall Totalt aktive medlemmer 30 Kommentarer 30 medlemmar frå 9 til 19 år inkl to aspirantar Foreldregruppe på meir enn 30 personar Medlemskontingent Medlemsgrupper Antall 30 Kontingent 300 Beløp Medlemsgrupper Antall Kontingent Beløp 0 Medlemsgrupper Antall Kontingent Beløp 0 Sum inntekt medlemskontigent Eiendommer/anlegg Nåværende eiendommer/anlegg Instrument, fane, uniformer(nye 2013) og div anna relevant utstyr Vedlikehold Stort behov og kostnad for reparasjon og nyinnkjøp instrument Ev. planer om nyanlegg/rehabilitering Kontinuerleg gåande gjennom året Søknad om tilskudd Tilskuddsordning Tilskuddsordning Søknadsbeløp Søknadsbeløp Sum Søknad Søkjer herved om kr til støtte i drifta for Hadde svært kostbart år i 2013 med 40-årsjubileum, nye uniformer m.m. Vedlegg Legg ved siste reviderte godkjente regnskap Rev reknesk -13.pdf Legg ved årsberetning Legg ved budsjett for inneværende år Reknes -13-buds -14.pdf Medlemslister med fødselsår Ettersendes o per post Ettersendes o per post Ettersendes o per post Ettersendes , Sem & Stenersen Prokom AS Side216 Side 2 av 3

217 Kulturformål - søknad om tilskudd o per post Andre vedlegg: Type vedlegg Last opp vedlegg Ettersendes o per post , Sem & Stenersen Prokom AS Side217 Side 3 av 3

218 REKNESKAP 2013 Bigset skulekorps INNTEKTER Annonse Porto Div.arr. Div.inntekter. Div.utgifter. Forsikring Gebyr Gaver Instruksjon. Instrument. Medl.avgift. MKK- messe Notar. Reise Stemne Norsktipping. Vareteiling St0ttemedl. Syttandemai Tilskot og kulturmidl. Uniform. SUM INNTEKTER UTGIFTER Annonse Porto Div.arr. Div.inntekter. Div.utgifter. Forsikring Gebyr. Gaver Instruksjon. Instrument. Medl.avgift. MKK- messe Notar. Reise Stemne Norsktipping. Varetelling St0ttemedl. Syttandemai Tilskot og kulturmidl. Uniform. SUM UTGIFTER Res, , , , , , , , , , ,00-61O 4O9,75 Res, , , , ,00 636, , , , , , , , , ,76 Bud, , , , , , , , , , , ,00 Bud , , , , , , , , , , , , , OOO,OO RESULT AT , ,00 Arne Kare Topphoi Kasserar Hans Otto Brekke revisor Side218

219 Annonse Porto ; Div.arr. / Div.inntekter.^/ Oiv.utgifter. Forsikring Gebyr og renter Gaver Instruksjon. instrument. Medl.avgift. MKK- messe Notar. Reise Stemne Morsktipping. Varetelling Stattemedl. Syttandemai Tilskot og kulturmidl. 1 -M \M\. Interne overf0ringar og vekslepengar Sum (a^ ^^,0^.. o^p*^ REKNESKAP 2013 Utgifter Inntekter Resultet kr 992,00 kr ,70 kr kr 4 096,37 kr 9 810,00 kr 636,00 kr kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,18 kr 5915,00 kr ,47 kr kr kr ,13 kr kr ,91 kr ,00 kr ,76 kr kr 808,00 kr 4 424,00 kr kr kr kr 5 149,00 kr kr kr 6 900,00 kr ,00 kr kr ,00 kr ,75 kr 10450,00 kr ,00 kr ,00 kr kr ,00 kr ,75 kr -992,00 kr ,70 kr 4424,00 kr ,37 kr ,00 kr -636,00 kr 5 149,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,82 kr ,00 kr ,47 kr 19290,75 kr 10450,00 kr ,87 kr ,00 kr ,91 kr kr ,01 REKNESKAP 2013 fcr ,01 Side219

220 HAREBD KOMMUNE _ (Jmr Seeks}; Hare1d Kommune g,\q:_w_wiv_v_wggig_fi_&_~m Kultur V/Oddbjøm Grimstad 1 3 MM. NM 6060 Hareid e ~ ~~~ «ma-f gakgjm ]I.>0,k.nr. Lapenr.:- Klasse. 3 f 'LI Coo W Brandal Søknad, kulturmidlar Ishavsmuseet er inne i ei hektisk periode med ombyggingar og store utvidingar i utstillingane føre komande sesong. I første etasje er ein i sluttfasa av ei utstilling på l00m2 med båtar, båtutstyr og reiskap. Utstillinga har fått namnet «frå ottringefiskar, til selfangar», og skal opnast l. mai. I denne utstillinga er mellom anna ottringe-borda frå naustet på Raffelneset stilte ut. Utstillinga om Svalbard og ishavs-øyane vert også kraftig utvida i år. I fjerde etasje er vi i ferd med åinnreie fase ein av det som vert ein del av dokumentasjonssenteret ved museet. Ishavsmuseet Aarvak søkjer med dette på kulturrniddlar for året 2014 til desse prosjekta. Søknadssum kr ,- Beste polare helsing Ishavsmuseet Aarvak Zíwlclwmk/ Webjørn Landmark -dagleg leiar- Adresse: 6062 Brandal- - Bankgiro: Telefon: Telefax: Foretaksregisteret; NO Side220

221 Innsendt: :31:29 Ref.nr: FABIIJ Hareid kommune Rådhuset 6060 Hareid Telefon: E-post: Hjemmeside: Kulturformål - søknad om tilskudd Opplysninger om søker Type søker T Forening / organisasjon o Person Orgnr Adresse Hareidsvegen 331 Forening/organisasjon Bigset kulturoase E-postadresse Tilknyttet fylkesorganisasjon Postnr Poststed Hareid Telefon Stiftelsesår Bankkonto Tilknyttet landsorganisasjon Internettadresse Styrets sammensetning Styrets leder Ingunn Pettersen Adresse Oreteigen 21 E-postadresse Kasserer Therese Røyset Hjelmeset Adresse Vonheimsteigen 38 E-postadresse Postnr Postnr Poststed Hareid Telefon Poststed Hareid Telefon Undergrupper Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Aktiviteter Foreningens/gruppens aktiviteter Ungdomsklubb Foreningens/gruppens aktiviteter Leksekafe Foreningens/gruppens aktiviteter Disco Brukstid/hyppighet per år 1-2 gongar pr. veke Brukstid/hyppighet per år 1 gong pr veke Brukstid/hyppighet per år 4-5 gongar pr år , Sem & Stenersen Prokom AS Side221 Side 1 av 3

222 Kulturformål - søknad om tilskudd Foreningens/gruppens aktiviteter Tilstelningar Brukstid/hyppighet per år 4-5 gongar pr. år Aktive medlemmer Aktive medlemmer Aktive medlemmer Aktive medlemmer Antall Antall Antall Totalt aktive medlemmer 0 Kommentarer Dette er tilbod for alle i Hareid kommune, og er ikkje basert på medlemskap. Ungdomsklubben har rundt 25 faste deltakarar og er stadig aukande. Han vert driven etter sjølvkostprinsippet. Dei faste utgiftene på bygget blir betalt av leigeinntekter. Medlemskontingent Medlemsgrupper Antall Kontingent Beløp 0 Medlemsgrupper Antall Kontingent Beløp 0 Medlemsgrupper Antall Kontingent Beløp 0 Sum inntekt medlemskontigent 0 Eiendommer/anlegg Nåværende eiendommer/anlegg Gamle Bigset skule, no Bigset kulturoase Vedlikehold Har pussa opp fleire rom og laga kafelokale og ungdomsklubb på dugnad. Ev. planer om nyanlegg/rehabilitering Vår 2014: Uteområde, bordkledning, vindauger, måling 2014: Gjere gymsal om til forsamlingslokale med scene, betre inneklima, isolere Generell oppussing Søknad om tilskudd Tilskuddsordning Tilskuddsordning Søknadsbeløp Søknadsbeløp Sum Søknad Vi ønskjer å fortsetje arbeidet med å lage ein ungdomsklubb med gode tilbod til ungdommen i Hareid. Vi har ønskje om å få eit skikkeleg musikk- og lysanlegg så vi kan arrangere discotek og liknande. Vi ønskjer også fleire spel og aktivitetar å tilby til ungdommane. Søknadssummen vil langt på veg hjelpe oss til å få oppfylt dette. Vedlegg Legg ved siste reviderte godkjente regnskap Legg ved årsberetning Legg ved budsjett for inneværende år Ettersendes o per post Ettersendes o per post Ettersendes , Sem & Stenersen Prokom AS Side222 Side 2 av 3

223 Kulturformål - søknad om tilskudd o per post Medlemslister med fødselsår Ettersendes o per post Andre vedlegg: Type vedlegg Last opp vedlegg Ettersendes o per post , Sem & Stenersen Prokom AS Side223 Side 3 av 3

224 Innsendt: :38:36 Ref.nr: KMUGMT Hareid kommune Rådhuset 6060 Hareid Telefon: E-post: Hjemmeside: Kulturformål - søknad om tilskudd Opplysninger om søker Type søker T Forening / organisasjon o Person Orgnr. Adresse Snipsøyrdalsvegen 211 E-postadresse Tilknyttet fylkesorganisasjon Forening/organisasjon Ytre Strøk co/ Gry Håberg Postnr Poststed Hareid Telefon Stiftelsesår Bankkonto Tilknyttet landsorganisasjon Internettadresse Styrets sammensetning Styrets leder Linda McMahon Adresse Varleitevegen 6 E-postadresse Kasserer Gry Håberg Adresse Snipsøyrdalsvegen 211 E-postadresse Postnr Postnr Poststed Telefon Poststed Telefon Undergrupper Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Aktiviteter Foreningens/gruppens aktiviteter Øvingar Foreningens/gruppens aktiviteter Konsertar Foreningens/gruppens aktiviteter Brukstid/hyppighet per år 24 Brukstid/hyppighet per år 8 Brukstid/hyppighet per år , Sem & Stenersen Prokom AS Side224 Side 1 av 3

225 Kulturformål - søknad om tilskudd Foreningens/gruppens aktiviteter Brukstid/hyppighet per år Aktive medlemmer Aktive medlemmer Under 20 Aktive medlemmer Aktive medlemmer Antall 25 Antall 4 Antall Totalt aktive medlemmer 29 Kommentarer 25 medlemmer pluss 4 vidaregåande medlemmer som har eiga øving ein gang i mnd, samt samarbeider med Volda / Ørsta ungdomssymfoni. Medlemskontingent Medlemsgrupper Antall Kontingent Beløp 0 Medlemsgrupper Antall Kontingent Beløp 0 Medlemsgrupper Antall Kontingent Beløp 0 Sum inntekt medlemskontigent 0 Eiendommer/anlegg Nåværende eiendommer/anlegg Vedlikehold Ev. planer om nyanlegg/rehabilitering Søknad om tilskudd Tilskuddsordning Tilskuddsordning Søknadsbeløp Søknadsbeløp Sum Søknad , Sem & Stenersen Prokom AS Side225 Side 2 av 3

226 Kulturformål - søknad om tilskudd Søknad om kulturmidler 2014 til strykeorkesteret Ytre Strøk. Ytre Strøk er eit strykeorkester som består av elevar frå musikkskulen i Hareid og Ulstein. Det er til saman 25 medlemmer som øvar kvar 14. dag på Reiten i Ulsteinvik. I tillegg er det 4 medlemmer frå vidaregåande skule som har eiga øving ein gang i mnd, og det er samarbeid med Volda og Ørsta sitt ungdomssymfoniorkester. Ytre Strøk er aktive med konsertar i heimkommunene. Nadia Demirova har dirigert orkesteret i mange år, og har vore ei eldsjel for å skape musikkglede blant barn og unge i kommuna vår. Orkesteret sparer no til tur og fellesaktivitetar, og håpar Hareid Kommune vil støtte dei med kulturmidlar i Vi har enno ikkje lagaårsmelding for 2013, men vi kan nemne at orkesteret i2013 har spelt: -20 års jubileums konsert 22.mars på Reiten, Ulstein kulturskule. -Konsert på Sjøborg 19.mars -Tema konsert på Reiten 18.april -Kulturbølge 5. juni på Sjøborg -Speleoppdrag på møte i Avfallsforum -Hareidsstemna -Julekonsert i Ulstein kyrkje -Julekonsert i Hareid kyrkje. Vedlegg Legg ved siste reviderte godkjente regnskap Rekneskap 2013.xlsx Legg ved årsberetning Ytre Strøk Årsmelding 2012.doc Legg ved budsjett for inneværende år Medlemslister med fødselsår Ettersendes o per post Ettersendes o per post Ettersendes o per post Ettersendes o per post Andre vedlegg: Type vedlegg Last opp vedlegg Ettersendes o per post , Sem & Stenersen Prokom AS Side226 Side 3 av 3

227 Kassarekneskap for " Ytre Strøk Strykeorkester" 2013 Dato: Tekst: Bilag: Debet: Kredit: Overført frå 2012 (inkl kreditrenter) , Til Ulstein kommune, bruk kopimaskin 2 60, Sponsormidler frå Jets , Sponsormidler frå Ulsmo , Sponsormidler frå Rolls R , Betaling for konsert frå Avfallsforum , Pizza til orkesteret etter konsert , Sponsormidler frå Nordea , Annonse Nye Regionavisa 9 500, Kakesal 20-års jubileum , Årspris Visa Classic , Annonse Vikebladet Ves , Kulturmidler frå Hareid Kommune , Innkjøp Notar Nadia Demirova , Kreditrenter 269, , ,29 Overførast til neste år: , , ,29 Revidert: Gry Håberg, kasserar Ytre Strøk Side227

228 Årsmelding 2012, Ytre Strøk Strykeorkester. Medlemmer: 25 Styret: Nadia Demirova (dirigent), Linda McMahon (leiar), Liv Ose, Vamathevan S, Gry Håberg (kasserar) Aktivitet 2012: -Konsert i februar med blant anna loddsal før og under konserten. -Tur til Liverpool siste veka i mars med kirkekonsert saman med musikkskulen i Liverpool. -Konsert saman med Ørsta og Volda sitt Ungdomssymfoniorkester på Sjøborg i mai. -Kulturbølgen i Ulsteinvik, der Ytre Strøk spelte på Sjøborg -24. mai. Ytre Strøk spelte under kronprinsparet sitt besøk på Hareid. Dei spelte både i parken og på sjukeheimen. -Avslutningskonsert på barneskulen på Hareid. -Konsert tidleg på hausten på Blåhuset. -Kyrkjekonsert i Ulstein Kyrkje i november. -Julekonsert i Hareid Kyrkje for Hareid Musikkskule. -Veka etterpå: «Vi spelar jula inn» Korpsa på Hareid kommune og Ytre Strøk, spelte i Hareid kyrkje. Planar for våren 2013: -20 års jubileums konsert 22.mars på Reiten, Ulstein kulturskule. -Konsert på Sjøborg 19.mars -Tema konsert på Reiten 18.april -Kulturbølge 5. juni på Sjøborg 2012 var eit aktivt år for orkesteret, og høgdepunktet var sjølvsagt turen til Liverpool, der vi vart varmt mottatt av musikkskulen der. Dette var ein inspirerande tur for både store og små. Det vart lagt ned flott dugnadsinnsats av både elevar og foreldre for å realisere turen, både med loddsal, kake- og kaffisal på konsert. Styret jobba intenst siste månadane før reisa for å få alle detaljar på plass. I tillegg var orkesteret svært aktive med konsertar i både Ulstein og på Hareid i løpet av No ser vi fram mot eit flott jubileumsår, sidan orkesteret er 20 år i år! Side228

229 Innsendt: :45:29 Ref.nr: OJREFJ Hareid kommune Rådhuset 6060 Hareid Telefon: E-post: Hjemmeside: Kulturformål - søknad om tilskudd Opplysninger om søker Type søker T Forening / organisasjon o Person Orgnr Adresse c/o Sigurd Johan Liavåg E-postadresse Tilknyttet fylkesorganisasjon Forening/organisasjon HAREID RIDE- OG KØYREKLUBB Postnr Poststed HJØRUNGAVÅG Telefon Stiftelsesår Bankkonto Tilknyttet landsorganisasjon Norges Rytterforbund Internettadresse Styrets sammensetning Styrets leder Sigurd Johan Liavåg Adresse E-postadresse Kasserer Synøve Riise Adresse Kylnehaugen 7 E-postadresse Postnr Postnr Poststed Ulsteinvik Telefon Poststed Telefon Undergrupper Betegnelse undergruppe Nestleiar/kursansvarleg Betegnelse undergruppe Styremedlem/Webansvar leg Betegnelse undergruppe Styremedl/arr.nemnd Betegnelse undergruppe Styremedlem Betegnelse undergruppe Ungdomsrepresentant Kontaktperson Anja Holstad Kontaktperson Camilla Strand Ringstad Kontaktperson Arnhild Emdal Kontaktperson Line S. Jonsrud Kontaktperson Pauline M. Holstad Telefonnr. Telefonnr. Telefonnr. Telefonnr. Telefonnr. Aktiviteter , Sem & Stenersen Prokom AS Side229 Side 1 av 3

230 Kulturformål - søknad om tilskudd Foreningens/gruppens aktiviteter Ridekurs Foreningens/gruppens aktiviteter Rideinstruksjon for vidarekomne Foreningens/gruppens aktiviteter Arrangement for lokalbefolkninga (open gard) Foreningens/gruppens aktiviteter Rideleirar Foreningens/gruppens aktiviteter Tilbod om kurs til skular og foreiningar Brukstid/hyppighet per år 5 Brukstid/hyppighet per år 4 Brukstid/hyppighet per år 2 Brukstid/hyppighet per år 2 Brukstid/hyppighet per år Varierer Aktive medlemmer Aktive medlemmer Under 20 Aktive medlemmer Aktive medlemmer Over 50 Antall 61 Antall 15 Antall 1 Totalt aktive medlemmer 77 Kommentarer Vi har 77 registrerte medlemmar frå 4 kommuner (Hareid, Ulsteinvik, Herøy og Sande) i klubben, der 28 er frå Hareid Kommune (derav 23 er under 20 og 5 er over 20) Medlemskontingent Medlemsgrupper Under 20 Antall 61 Kontingent 400 Beløp Medlemsgrupper Antall 15 Kontingent 400 Beløp Medlemsgrupper Over 50 Antall 1 Kontingent 400 Beløp 400 Sum inntekt medlemskontigent Eiendommer/anlegg Nåværende eiendommer/anlegg Rideklubben eig og disponerer ein ridehall for sine medlemmar og for utleige til eksterne brukarar. Denne blir brukt til kurs, arrangement og av medlemmar som betallar årleg halleige eller ønskjer å bruke den gong for gong. Det gjenstår kr ,00 på lånet til ridehallen per Vedlikehold Hallen blir mykje brukt og særleg rideunderlaget må vedlikehaldast jamnleg/årleg. Kostnad ca ,-. Økonomien til klubben tillet ikkje at dette blir gjort ofte nok, og dette går utover mogelege inntekter Ev. planer om nyanlegg/rehabilitering Ein planlegg i 2014 oppstillingsplassar for gjestande hestar ved hallen, slik at klubben har høve til å arrangere stemner og at folk kan kome med eigne hestar for bruk av hallen. Dette vil gi auka vedlikehaldsutgifter. Kostnadsoverslag og inntektsberekning er under utarbeiding. Søknad om tilskudd Tilskuddsordning Tilskuddsordning Søknadsbeløp Søknadsbeløp , Sem & Stenersen Prokom AS Side230 Side 2 av 3

231 Kulturformål - søknad om tilskudd Søknad Søknad om kulturmidlar: Sum Som vist har vi 77 registrerte medlemmar frå 4 kommuner (Hareid, Ulsteinvik, Herøy og Sande) i klubben. Av aktivitetar kan vi nemne at vi hadde 5 ridekurs for våre medlemmar i I tillegg hadde vi Open Gard (der vi mottok skryt frå Hareid Næringsforum med melding om at vi hadde det beste innslaget under Opplev Hareid 2013) og vi arrangerte Hestens Dag under Hareidstemna Elles tilbyr vi utleige av stall, hall, hest og instruktør til private i alle før nemnde kommuner, samt at vi stiller opp med program under arrangement i desse kommunene ved forespørsel. Vi er ein aktiv klubb som tilbyr stall, hall og kurs til alle i regionen til ein relativt billig pris, og føler at vi tilbyr eit fint aktivitetsalternativ og breidde i oppvekstmiljøet på ytre søre sunnmøre, i tillegg til å bidra til underhaldning for lokalbefolkninga. For å oppretthalde denne positive aktiviteten, treng vi å vidareføre det arbeidet vi no har lagt grunnlaget for, noko som også medfører økonomiske utfordringar. Vi legg ned ein betydelig innsats gjennom året for å tilføre inntekter, men i tillegg til dette er vi avhengige av sponsorar frå næringsliv, kommune, fond og privatpersonar. Vi håper med dette at Hareid Kummune kan vere med på å sikre vidare drift for rideklubben! :) Vedlegg Legg ved siste reviderte godkjente regnskap Legg ved årsberetning Kulturmidler 2014 Årsmelding 2013_Revidert.docx Legg ved budsjett for inneværende år Medlemslister med fødselsår HRKK Medlemsliste _Betalande_Årsmelding.xlsx Ettersendes o per post Ettersendes o per post Ettersendes o per post Ettersendes o per post Andre vedlegg: Type vedlegg Last opp vedlegg Ettersendes o per post , Sem & Stenersen Prokom AS Side231 Side 3 av 3

232 Brukerregistrering Hareid ride-og køyreklubb Navn Fødselsnr Stad 1 Adele Farstad Haddal 1 Agata Julia Rybicka Hareid 1 Amalie Lovise Teige Nerlandsøy 1 Amanda Jonberg Ulsteinvik 1 Astrid B. Øvrelid Hjørungavåg 1 Astrid Brudevoll Under 20 Ulsteinvik 1 Astrid Margrethe Jøsok Under 20 Hjørungavåg 1 Aurora Borgund Gurskøy 1 Beate Rødseth Ulsteinvik 1 Benedikte Emdal Hagen Hjørungavåg 1 Camilla Strand Ringstad Haddal 1 Christin Strand Hareid 1 Claudia Marilyn Gården Ulsteinvik 1 Cornelia Røthe Hareid 1 Dinah Valkve Hjørungavåg 1 Eir Auganæs Under 20 Ulsteinvik 1 Elisabeth Fjørtoft Vik Ulsteinvik 1 Ester Pauline J. Nesset Hjørungavåg 1 Frida Nymark Engelstad Under 20 Bølandet 1 Hedda Øvrelid Brandal 1 Hilde Kristin Thomassen 1996 Hjørungavåg 1 Ida K. Skrede Halle Larsnes 1 Ingeborg Brudevoll Under 20 Ulsteinvik 1 Izabela Hallmann Hjørungavåg 1 Jenny Kvammen Hareid 1 Julie Bakken Gurskøy 1 Julie D. Hjelmeseth Ulsteinvik 1 Karoline E. Hagen Under 20 Hjørungavåg 1 Katarzyna Zdanowicz Hareid 1 Kjetil Nesset Over 20 Hjørungavåg 1 Lerita Melhus Brandal 1 Line S. Jonsrud Over 20 Hareid 1 Liv Bente Gården Ulsteinvik 1 Mailen G. Nilsen Haddal 1 Malene H. Lillestøl Moldtustranda 1 Malgorzata Zdanowicz Hareid 1 Maria B. Hustadnes Hareid 1 Maria Emilie Skeide (forrytter) Ulsteinvik 1 Marius Jøsok Nesset Under 20 Hjørungavåg 1 Martine Brandal Haugen Hareid 1 Martine Myran Bølandet 1 Martinus Overå-Nordstrand Under 20 Hareid 1 Maryon S. Moltumyr Moldtustranda 1 Mathea Olise Holstad Myklebust Ulsteinvik 1 Mathilde Jøsokbakke Gurskøy 1 Mette Longva Hareid 1 Mina Øvrelid Skeide Hjørungavåg 1 Nathalie Stene Ulsteinvik 1 Nikola Wrzesinska Hareid 1 Olav-Sverre Lynge Over 20 Ulsteinvik 1 Olea Br. Naustenget (forrytter) Brandal 1 Oline G. Nilsen Haddal 1 Olivia Birkehol Røyset Hareid 1 Pauline M. Holstad Hareid 1 Pauline T. Øvrelid Hareid Side232

233 1 Per Gunnar Liavåg Over 20 Hjørungavåg 1 Pernille Riise Eidem Ulsteinvik 1 Sandra Valkve Hjørungavåg 1 Sara T. Kvammen Hjørungavåg 1 Sigrid A. Moltumyr Moldtustranda 1 Sigrun Øyehaug Høydal Ulsteinvik 1 Sigurd Liavåg Over 20 Hjørungavåg 1 Sofie Marie Sunde Aasen 2005 Ulsteinvik 1 Sunniva Dimmen Trettø Under 20 Hareid 1 Synnøve Rabben Ulsteinvik 1 Sølvi Hjelvik Ulsteinvik 1 Thea Nygjerde Haddal 1 Tor Atle Valderhaug Hjørungavåg 1 Tuva Rognes Engkrog Hareid 1 Unni Lize Moltumyr Moldtustranda 1 Vanessa M. Moltumyr Moldtustranda 1 Victoria R. Bøe Ulsteinvik 1 Vilde Fjørtoft 2001 Ulsteinvik 1 Rebekka Liavåg Over 20 Hjørungavåg 1 Kirsti Elvebu Over 20 Hareid 1 Severin Eilertsen Over 20 Brandal 1 Sunniva Øye Over 20 Hjørungavåg 77 Side233

234 Foresatte Tlf E-post Bianca Gamlem Malgorzata Rybicka Janka Teige Gry Anita Jonberg Ann Kristin Brandal Liss Holm/Roger Brudevoll Kjetil Nesset SMS Elisabeth Borgund Arnhild Emdal Tove Strand Liv bente Gården Ann-Christin Grøttå Tanya Valkve Mona Iren Auganæs Astrid Gina Fjørtoft Kjetil Nesset SMS Lise Nymark Maria K. Karlstrøm Trond Are Thomassen Susann Skrede Liss Holm/Roger Brudevoll Mariola Hallmann Randi Kvammen Vegar Bakken Janne Djupvik/Robert Hjelmeset Arnhild Emdal Sylwia Zdanowicz Kjetil Nesset SMS Håvard Melhus Janne Nilsen Olaug Janne Husøy Sylwia Zdanowicz Linda B. Hustadnes Lena Skeide Kjetil Nesset SMS Marianne B. Haugen Tone Lehn Unni Lize Moltumyr Lena Holstad Hanna Jøsokbakke Tone Øvrelid Finn Helge Stene Agnieszka Wrzesinska Mary Ellen Brandal Janne Nilsen Helle Marie Røyset Anja Marie Holstad Merete Tjervåg Side234

235 Synnøve Riise Tanya Valkve Rakel Teigene Tonje Ø.- Ruud Katrine Lillebø Aasen Maria Dimmen Jonny Rabben Elin Pedersen Lene Moldskred Nygjerde Heidi Engkrog Unni Lize Moltumyr Beate Rødseth Ole Petter Fjørtoft Side235

236 ÅRSMELDING FOR HAREID RIDE- OG KØYREKLUBB 2013 Styresamansetnad 2013: Sigurd Liavåg Styreleiar Line Jonsrud Nestleiar Arnhild Emdal Sekretær (assistert av Synnøve Riise ved møtefråver) Synnøve Riise Kasserar: (tatt over etter Jeanette Nakken ) Camilla Ringstad Webansvarlig (tatt over etter Mette Longva ) Anja Holstad Kursansvarleg (tatt over etter Mette Longva ) Benedikte Emdal Hagen Ungdomsrepresentant Stig Ulstein Vara styremedlem Revisor 2013: Inger Lise Hjørungdal Arrangementskomite 2013: Arnhild Emdahl Benedikte Emdal Hagen Anja Holstad Camilla Ringstad Pauline M. Holstad Rideinstruktørar 2013: Ridekurs I II: Ridekurs III-V: Trude Thomas Silje Folkestad Dahl Valmemnd 2013 innspel til nytt styre i 2014: Sigurd Liavåg Styreleiar og sekretær Anja Holstad Nestleiar og kursansvarleg Synnøve Riise Kasserar Camilla Ringstad Styremedlem og webansvarlig Arnhild Emdal Styremedlem og leiar i arrangementskomite Line Jonsrud Styremedlem (permisjon ) Ungdomsrepresentant Pauline M. Holstad Ein foreslår at arrangementskomite blir verande som i Side236

237 Årsmøte Hareid Ride- og Køyreklubb Bedehuset på Hjørungavåg (ovanfor ridehallen) Søndag 9. mars kl. 19:00 (Innkalling lagt ut på heimeside og Facbookside innan v/camilla Ringstad) Medlemmar over 15 år og føresette til medlemmar under 15 år i Hareid Ride- og Køyreklubb var kalla inn til årsmøtet. Sakliste 1. Konstituering: a. Opning: Sigurd Liavåg b. Godkjenning av innkalling og sakliste: Godkjent (med endring av aldersgrense frå år i innkalling) c. Val av møteleiar og sekretær: Møteleiar = Sigurd Liavåg/Sekretær = Synnøve Riise d. Val av to personar til å skrive under møteprotokollen: Camilla Ringstad og Anja Holstad 2. Revidert rekneskap per : Rekneskapet for 2013 er godkjent av revisor. Nøkkeltal frå resultat- og balanserekneskap opplest v/synnøve Riise 3. Årsmelding for klubben 2013: Utkast skreve av Synnøve Riise og opplest av Sigurd Liavåg. Innpel under årsmøtet er endret med blå tekst 4. Saker som vert lagt fram av styret Ingen spesifikke saker lagt fram av styret. Saker blir som regel handtert fortløpande gjennom året 5. Fastsetjing av kontingent for 2014: Kontingent for 2014 blir uendra frå Junior og Senior kr. 400 og familie kr. 700,- 6. Val av revisor for 2014: Inger Lise Hjørungdal har meldt seg frivillig. Sigurd Liavåg overrekk blomar frå klubben! 7. Val av valkommité for formann og eit medlem: Valt styre sit i minimum ut 2014 og vil fungere som valkommité ved neste årsmøte 8. Val av nytt styre Valkomiteen sitt forslag vert delt ut på møtet (sjå side 1 i årsmeldinga) Alle aktuelle kandidatar er kontakta av valkomiteen på førehand (sjå side 1 i årsmeldinga) 9. Innkomne saker Saker som medlemmar/føresette ynskjer å ta opp på årsmøtet må vere melde til styret seinast ei veke før årsmøtet: Ingen inkomne saker frå medlemar/føresette.styret må fokusere på saker som blir innmeldt i løpet av året 2 Side237

238 Medlemsmasse: Hareid Ride- og Køyreklubb er ein fritids-/idrettsorganisasjon som hadde 77 betalande medlemmar frå 4 kommuner - Hareid, Ulsteinvik, Herøy og Sande i utgangen av Medlemsmassen består av medlemmar med hest i stallen, betalande brukarar av ridehall og kursdeltakarar (sjå oversikt side 7 i årsmeldinga). Dette er ei auke på 38 betalande medlemmar i forhold til året før. Av desse har 50 medlemmar delteke på ridekurs, 10 medlemmar var faste brukarar av ridehallen, 1 var forryttar og 16 var medlem på generell basis. Hestar: Klubben disponerer 2 fjordingar 100%, samt 1 fjording etter avtale. 1) Rauden, 2) Glanni -> døde og blei erstatta av Una, 3) Odin Ridehall: Rideklubben eig og disponerer ein ridehall for sine medlemmar og for utleige til eksterne brukarar. Denne blir brukt til kurs, arrangement og av medlemmar som betallar årleg halleige (2000,- inkl. kontingent) eller ønskjer å bruke den gong for gong (150,-). Ein planlegg og oppstillingsplassar for gjestande hestar, slik at klubben har høve til å arrangere stemner og at folk kan kome med eigne hestar for bruk av hallen. Dette vil gi auka vedlikehaldsutgifter, men også auka inntekter på sikt. Kostnadsoverslag er under utarbeiding. Det gjenstår kr ,00 på lånet til ridehallen per Arbeidet i styret: Styret har hatt 5 styremøter og handsama 52 saker. I tillegg er det i klubben sin regi administrert og gjennomført 5 ridekurs (sjå eiga oversikt) med 2 kursdagar a 3 kurs med 3 elevar i veka (onsdagar og torsdagar) med 18 elevar per fullsatt kurs. Alle kurs har vore fullsatt utanom kurs 3, der dei var 17. Dei tre første kursa var 6-vekers kurs og dei to siste 10-vekers kurs. I tillegg har vi nytta eksterne instruktørar til 4-5 private kurs for vidarekomne. Vi tilbyr også intensivkurs til skular og idrettslag på forespurnad. Ingen medlemmer har tatt rideknappen eller grønt kort i Vi arrangerte Open Gard for Hareidlandet og omegn i juli (der vi mottok skryt frå Hareid Næringsforum om at vi hadde det beste innslaget under Opplev Hareid 2013) og eit tilsvarande arrangement som vi kalla Hestens Dag under Hareidstemna i oktober. Det har vore eit aktivt år, men styret søkjer å auke aktiviteten i 2014: Dei to kursa vi tilbydde i 2013 vart fort oppfyllte av eksisterande kursdeltakarar. Ein vurderer å køyre inn ein dag til i veka (auke frå 2 til 3 kurs i veka) for å sikre fleire medlemmar og auka inntekt. Vi ønsker å sjå på om vi kan innføre rideknappen trinn 1-5 som ein motivasjonsfaktor for dei som har gått på 2-3 kurs. Det er langt til nærmaste rideleir, så vi tek opp til vurdering om interessa i regionen er stor nok til at vi kan køyre rideleir på Hjørungavåg i Påske- og sommarferien (2). Vi kjem til å gjere tiltak for å sikre den trafikkfarlege vegen ovanfor stallen under ridekurs, leirar og generelle rideaktivitetar i området. I første omgang skilting og fartsdumpar. På sikt ønskjer vi å sjå på mogelegheita for ein ridesti. Kanskje blir det dans i ridehallen til sommaren? Vi har i løpet av 2013 skifta logo: Den nye logoen vil i fremste rekke brukast i profileringsføremål eks.: klubbjakker er lagt ut for salg til medlemmar. Vi vurderer formelt namnsbyte i Side238

239 Økonomien: Å drive ein rideklubb er krevjande reint økonomisk, og heile styret har vore ansvarleg for tiltak for å skaffe pengar til drifta. Styret har dette året fokusert på økonomien med større trykk på innkreving av regulerte inntekter tilknytta stall, hall, hest og kurs. Vi har også jobba med inntekter i form av reklame i hallen og søknadar om økonomisk støtte frå offentlege innstansar, organisasjonar og det private næringsliv. I tillegg har vi jobba med og lukkast med å få ned faste kostnadar. Dei største variable kostnadane i 2013 har vore opprydding i uteståande fordringar frå 2011 til dag dato, lønn til instruktør og investering i speakeranlegg til ridehallen. Klubben sin økonomi pr gir eit større pusterom for dekking av faste driftskostnader enn ved inngangen av året, men lite spelerom for ønska investeringar/aktivitetsnivå i klubben i Kontantbehaldninga i klubben bør derfor aukast. Sjå ellers resultat- og balanse rekneskap Resultatrekneskap 2013 DRIFTSRESULTAT Driftsinntekter Salgsinntekter Medlemskontingent , , , Forrytteravtaler 5 000, , ,00 Sum salgsinntekter , , ,00 Andre inntekter Sponsorstøtte/stønad , , Arrangement ,00 0, Halleige , , , Ridekurs/-timer/private arrangement , , , Handicapriding , Diverse inntekter 2 216,89 0, ,50 Sum andre inntekter , , ,50 Sum driftsinntekter , , ,50 Driftskostnader Lønnskostnad Lønn (rideinstruksjon) , , ,80 Sum lønnskostnad , , ,80 Andre driftskostnader Varekjøp 804, , Andre utgifter , , , Stalleige , , , Leige av hest 4 800, , , Strøm ridehall 6 954, , , Datakostnader 3 469, , Forbundskontingent (Norges Rytterforbund) 1 437, , , Forsikring ridehall , , , Bankgebyr 1 157,50 186,50 Sum utgifter , , ,91 4 Side239

240 Sum driftskostnader , , ,71 Sum driftsresultat , , , Kreditrenter/renteinntekter 110,67 90,50 112, , , , Finanskostnader (renteutgifter og omkostninger) , , ,00 Årsresultat 9 441, , ,32 Balanserekneskap 2013 Eiendeler Inngående balanse I perioden Utgående balanse Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Anleggsmidler ,15 0, ,15 Sum finansielle anleggsmidler ,15 0, ,15 Omløpsmidler Bankinnskudd, kontanter o.l Sparebanken Møre ( ) - Brukskonto , , , Sparebanken Møre ( ) - Servicekonto , , , Sparebanken Møre ( ) - Hallkonto 8 466, ,00 468, Nordea ( ) 3 485, ,73 8,67 Kasse 0,00 0,00 0,00 Fordringer 0,00 0,00 0,00 Sum bankinnskudd, kontanter o.l , , ,95 Sum omløpsmidler , , ,95 Sum eiendeler , , ,10 Egenkaptial og gjeld Egenkapital Annen egenkapital , , ,90 Sum egenkapital , , ,90 Gjeld Kortsiktig gjeld Lån , , ,00 Sum kortsiktig gjeld , , ,00 Sum egenkapital og gjeld , , ,10 Kasserer 2013: Synnøve Riise 5 Side240

241 Ridekurs 2013: Gruppeoppsett Ridekurs 1 Veke 2, 3, 4, 8, 9 og 10/2013 Navn Fødselsnr Adresse II Foresatte Adele Farstad HADDAL Bianca Gamlem Dinah Valkve HJØRUNGAVÅG Tanya Valkve Elisabeth Fjørtoft Vik ULSTEINVIK Astrid G. Fjørtoft Frida Nymark Engelstad 6095 BØLANDET Lise Nymark Hedda Øvrelid BRANDAL Maria K. Karlstrøm Julie Bakken GURSKØY Vegar Bakken Malene H. Lillestøl MOLTUSTRANDA Olaug Janne Husøy Maria Emilie Skeide ULSTEINVIK Lena Skeide Martine Myran 6095 BØLANDET Tone Myran Maryon S. Moltumyr MOLTUSTRANDA Unni Lize Moltumyr Nathalie Stene ULSTEINVIK Finn Helge Stene Pernille Riise Eidem ULSTEINVIK Synnøve Riise Sandra Valkve HJØRUNGAVÅG Tanya Valkve Sigrun Øyehaug Høydal ULSTEINVIK Tonje Ø.- Ruud Sølvi Hjelvik ULSTEINVIK Elin Pedersen Thea Nygjerde HADDAL Lene Moldskred Nygjerde Unni Lize Moltumyr MOLTUSTRANDA Vanessa M. Moltumyr MOLTUSTRANDA Unni Lize Moltumyr Gruppeoppsett Ridekurs 2 Veke 14, 15, 16, 20, 21, 22/2013 Navn Fødselsnr Adresse II Foresatte Dinah Valkve HJØRUNGAVÅG Tanya Valkve Ester Pauline J. Nesset HJØRUNGAVÅG Kjetil Nesset SMS Izabela Hallmann ULSTEINVIK Mariola og Franciszek Hallmann Julie Bakken GURSKØY Vegar Bakken Malene H. Lillestøl MOLTUSTRANDA Olaug Janne Husøy Maria B. Hustadnes HAREID Linda B. Hustadnes Maria Emilie Skeide ULSTEINVIK Lena Skeide Maryon S. Moltumyr MOLTUSTRANDA Unni Lize Moltumyr Nathalie Stene ULSTEINVIK Finn Helge Stene Nikola Wrzesinska HAREID Agnieszka Wrzesinska Pernille Riise Eidem ULSTEINVIK Synnøve Riise Sandra Valkve HJØRUNGAVÅG Tanya Valkve Sigrid A. Moltumyr MOLTUSTRANDA Sunniva D. Trettø HAREID Maria Dimmen Sølvi Hjelvik ULSTEINVIK Elin Pedersen Tuva Rognes Engkrog HAREID Heidi Engkrog Unni Lize Moltumyr MOLTUSTRANDA Vanessa M. Moltumyr MOLTUSTRANDA Unni Lize Moltumyr 6 Side241

242 Gruppeoppsett Ridekurs 3 Uke 17, 18, 19, 23, 24, 25/2013 Navn Fødselsnr Adresse II Foresatte Amanda Jonberg ULSTEINVIK Gry Anita Jonberg Astrid B. Øvrelid HJØRUNGAVÅG Ann Kristin Brandal Beate Rødseth ULSTEINVIK Claudia Marilyn Gården ULSTEINVIK Liv bente Gården Ester Pauline J. Nesset HJØRUNGAVÅG Kjetil Nesset SMS Ida K. Skrede Halle LARSNES Susann Skrede Jenny Kvammen HAREID Randi Kvammen Karoline E. Hagen 6063 HJØRUNGAVÅG Arnhild Emdal Liv Bente Gården ULSTEINVIK Mailen G. Nilsen HADDAL Janne Nilsen Nathalie Stene ULSTEINVIK Finn Helge Stene Oline G. Nilsen HADDAL Janne Nilsen Pauline T. Øvrelid HAREID Merete Tjervåg Pernille Riise Eidem ULSTEINVIK Synnøve Riise Synnøve Rabben ULSTEINVIK Jonny Rabben Unni Lize Moltumyr MOLTUSTRANDA Victoria Rødseth Bøe ULSTEINVIK Beate Rødseth Gruppeoppsett Ridekurs 4 Veke 37 48/2013 (untatt hausferie veke 41) Navn Fødselsnr Foresatte Agata Julia Rybicka HAREID Malgorzata Rybicka Aurora Borgund GURSKØY Elisabeth Borgund Amalie Lovise Teige NERLANDSØY Janka Teige Cornelia Røthe HAREID Ann-Christin Grøttå Ester Pauline J. Nesset HJØRUNGAVÅG Kjetil Nesset SMS Izabela Hallmann HJØRUNGAVÅG Mariola Hallmann Jenny Kvammen HAREID Randi Kvammen Julie Bakken GURSKØY Vegar Bakken Katarzyna Zdanowicz 6060 HAREID Sylwia Zdanowicz Malgorzata Zdanowicz HAREID Sylwia Zdanowicz Maria B. Hustadnes HAREID Linda B. Hustadnes Martine Brandal Haugen HAREID Marianne B. Haugen Martine Myran BØLANDET Tone Lehn Nathalie Stene (betalt ) ULSTEINVIK Finn Helge Stene Nikola Wrzesinska HAREID Agnieszka Wrzesinska Olivia Birkehol Røyset HAREID Helle Marie Røyset Sara T. Kvammen HJØRUNGAVÅG Rakel Teigene Victoria R. Bøe ULSTEINVIK Beate Rødseth Gruppeoppsett Ridekurs /2014 Veke 48/13-07/14 (Unntatt veke 52/13+01/14) Navn Fødselsnr Foresatte 7 Side242

243 Amalie Lovise Teige NERLANDSØY Janka Teige Aurora Borgund GURSKØY Elisabeth Borgund Cornelia Røthe HAREID Ann-Christin Grøttå Ester Pauline J. Nesset HJØRUNGAVÅG Kjetil Nesset SMS Jenny Kvammen HAREID Randi Kvammen Julie Bakken GURSKØY Vegar Bakken Katarzyna Zdanowicz HAREID Sylwia Zdanowicz Malgorzata Zdanowicz (1t) HAREID Sylwia Zdanowicz Maria B. Hustadnes HAREID Linda B. Hustadnes Martine Brandal Haugen HAREID Marianne B. Haugen Mathea Olise Holstad Myklebust ULSTEINVIK Lena Holstad Mathilde Jøsokbakke GURSKØY Hanna Jøsokbakke Mina Øvrelid Skeide HJØRUNGAVÅG Tone Øvrelid Nikola Wrzesinska HAREID Agnieszka Wrzesinska Olivia Birkehol Røyset HAREID Helle Marie Røyset Pernille R. Eidem ULSTEINVIK Synnøve Riise Sofie Marie Sunde Aasen ULSTEINVIK Katrine Lillebø Aasen Martinus Overå-Nordstrand 6060 HAREID Sigbjørn Nordstrand 8 Side243

244 Alfabetisk medlemsliste per : Adele Farstad Ingeborg Brudevoll Mathea Olise Holstad Myklebust Sunniva Dimmen Trettø Agata Julia Rybicka Izabela Hallmann Mathilde Jøsokbakke Sunniva Øye Amalie Lovise Teige Jenny Kvammen Mette Longva Synnøve Rabben Amanda Jonberg Julie Bakken Mina Øvrelid Skeide Sølvi Hjelvik Astrid B. Øvrelid Julie D. Hjelmeseth Nathalie Stene Thea Nygjerde Astrid Brudevoll Karoline E. Hagen Nikola Wrzesinska Tor Atle Valderhaug Astrid Margrethe Jøsok Katarzyna Zdanowicz Olav-Sverre Lynge Tuva Rognes Engkrog Aurora Borgund Kirsti Elvebu Olea Br. Naustenget Unni Lize Moltumyr Beate Rødseth Kjetil Nesset Oline G. Nilsen Vanessa M. Moltumyr Benedikte Emdal Hagen Lerita Melhus Olivia Birkehol Røyset Victoria R. Bøe Camilla Strand Ringstad Line S. Jonsrud Pauline M. Holstad Vilde Fjørtoft Christin Strand Liv Bente Gården Pauline T. Øvrelid Claudia Marilyn Gården Mailen G. Nilsen Per Gunnar Hjørungdal Totalt: 77 Cornelia Røthe Malene H. Lillestøl Pernille Riise Eidem Dinah Valkve Malgorzata Zdanowicz Rebekka Liavåg Eir Auganæs Maria B. Hustadnes Sandra Valkve Elisabeth Fjørtoft Vik Maria Emilie Skeide Sara T. Kvammen Ester Pauline J. Nesset Marius Jøsok Nesset Severin Eilertsen Frida Nymark Engelstad Martine Brandal Haugen Sigrid A. Moltumyr Hedda Øvrelid Martine Myran Sigrun Øyehaug Høydal Hilde Kristin Thomassen Martinus Overå-Nordstrand Sigurd Liavåg Ida K. Skrede Halle Maryon S. Moltumyr Sofie Marie Sunde Aasen 9 Side244

245 Innsendt: :38:18 Ref.nr: HFTXGR Hareid kommune Rådhuset 6060 Hareid Telefon: E-post: Hjemmeside: Kulturformål - søknad om tilskudd Opplysninger om søker Type søker T Forening / organisasjon o Person Orgnr Adresse Skulevegen 5 E-postadresse Tilknyttet fylkesorganisasjon Forening/organisasjon ANNAI POOPATHI TAMILSK KULTURSENTER - YTRE SUNNMØRE Postnr Poststed ULSTEINVIK Telefon Stiftelsesår Bankkonto Tilknyttet landsorganisasjon Internettadresse Styrets sammensetning Styrets leder sajanthan Ramachandran Adresse Postboks 478 E-postadresse Kasserer Wathsala Senthilkumar Adresse øvste storegjrdet 08 E-postadresse Postnr Postnr Poststed Ulsteinvik Telefon Poststed Ulsteinvik Telefon Undergrupper Betegnelse undergruppe it ansvarlig Betegnelse undergruppe kultur ansvarlig Betegnelse undergruppe læraransvarlig Kontaktperson Rajeevan Kontaktperson Senthilkumar Kontaktperson Manjula Telefonnr Telefonnr Telefonnr Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Aktiviteter Foreningens/gruppens aktiviteter tamilsk undervisning Brukstid/hyppighet per år 150 timer , Sem & Stenersen Prokom AS Side245 Side 1 av 3

246 Kulturformål - søknad om tilskudd Foreningens/gruppens aktiviteter tamilsk kultur dans Foreningens/gruppens aktiviteter lekse hjelp Foreningens/gruppens aktiviteter Brukstid/hyppighet per år 200 timer Brukstid/hyppighet per år 200 timer Brukstid/hyppighet per år Aktive medlemmer Aktive medlemmer Aktive medlemmer Under 20 Aktive medlemmer Over 50 Antall 25 Antall 35 Antall 8 Totalt aktive medlemmer 68 Kommentarer Medlemskontingent Medlemsgrupper Antall 25 Kontingent 0 Beløp 0 Medlemsgrupper Over 50 Antall 8 Kontingent 0 Beløp 0 Medlemsgrupper Under 20 Antall 35 Kontingent 0 Beløp 0 Sum inntekt medlemskontigent 0 Eiendommer/anlegg Nåværende eiendommer/anlegg Vedlikehold Ev. planer om nyanlegg/rehabilitering Søknad om tilskudd Tilskuddsordning Søknadsbeløp Tilskuddsordning Søknadsbeløp Sum Søknad vi søker drift tilskudd for at vi kan drive vår tamilsk undervisning med gode resultater. Vedlegg Legg ved siste reviderte godkjente regnskap report 2014.xlsx Legg ved årsberetning Årsrapport 2013.docx Legg ved budsjett for inneværende år busjet 2014.xlsx Medlemslister med fødselsår medlemmer 2014-år.odt Ettersendes o per post Ettersendes o per post Ettersendes o per post Ettersendes o per post Andre vedlegg: , Sem & Stenersen Prokom AS Side246 Side 2 av 3

247 Kulturformål - søknad om tilskudd Type vedlegg Last opp vedlegg Ettersendes o per post , Sem & Stenersen Prokom AS Side247 Side 3 av 3

248 ANNAI POOPATHI TAMILSK KULTURSENTER - YTRE SUNMØRE (ULSTEINVIK) Busjet 2014 TILSKOT KR Offentelige tilskudd Annai poopathi oslo kr 9 000,00 Møreog Romsdal Fylke kr ,00 ulstein kommunne kr 2 500,00 Hareid komunne kr 2 500,00 Herøy komunne kr 2 500,00 Foreldrebidra kr 8 500,00 privat bidra/sponser kr 2 000,00 Rente Intekt Total kr ,00 Sajanthan Ramachandran Styre Leiar ANNAI POOPATHI TAMILSK KULTURSENTER Yrte sunnmøre (Hareid,Ulsteinvik,Herøy,Sande) org: Side248

249 URSENTER - YTRE SUNMØRE VIK) 2014 UTGIFTER KR Eksam kostnad kr 700,00 Nytt år feiring og jule feiring kost kr 2 000,00 Arrangmenter (Kultur,sommer ) kr 3 900,00 Sammling sund -Høst,vår,vinter kr 1 700,00 kopiering kr 1 000,00 Reise kost til dance lærer kr 1 800,00 Lærer engasjement kr ,00 Adminstrasjonutgifter - lære bøker kr 1 100,00 Andre drifft kostnade kr 800,00 Telephon og port kr 1 100,00 Reise til andre stad kostnad kr 1 400,00 sport kr 6 000,00 Total kr ,00 Side249

250 Side250

251 ANNAI POOPATHI TAMILSK KULTURSENTER - YTRE SUNMØRE (ULSTEINVIK) RESULTAL PER UTGIFTER SAMLE INNTEKTER Offentelige tilskudd kr ,00 Foreldrebidra kr 8 500,00 privat bidra/sponser kr 2 100,00 Rente Intekt kr 11,00 10ÅRS JUBILUM TILSKUDD kr ,00 Eksam kostnad kr 359,00 Nytt år feiring og jule feiring kost kr 1 720,00 Arrangmenter (Kultur,sommer ) kr 3 824,00 Sammling sund -Høst,vår,vinter kr 1 013,00 kopiering kr 697,00 Reise kost til dance lærer kr 638,00 Lærer engasjement kr ,00 Adminstrasjonutgifter - lære bøker kr 255,00 Andre drifft kostnade kr 800,00 Telephon og port kr 1 008,00 Reise til andre stad kostnad kr 1 400,00 sport kr - bank omkostnad kr 180,00 10ÅRS JUBILUMKOSTNAD kr ,00 TIL BALANCE kr ,00 kr ,00 kr ,00 ANNAI POOPATHI TAMILSK KULTURSENTER - YTRE SUNMØRE (ULSTEINVIK) BALANCSE PER BANK kr 7 290,40 FRÅ RESULTAT kr ,00 Kontant kr ,00 skyldig utgifter kr 1 618,00 skyldige 10års jub. Støtte kr 5 000,00 skyldig utgifter -lyd anleg kr 2 578,00 skyldige utgifter - lokal leie kr 1 800,00 skyldige reise kost kr 1 948,00 skyldige data kostnad kr 3 580,40 kr ,40 kr ,40 Side251

252 TILSKOT KR UTGIFTER KR Offentelige tilskudd Eksam kostnad kr 359,00 Annai poopathi oslo kr 7 000,00 Nytt år feiring og jule feiring kost kr 1 720,00 Annai poopathi oslo medlem kr 1 727,00 Møreog Romsdal Fylke kr ,00 Arrangmenter (Kultur,sommer ) kr 3 824,00 ulstein kommunne kr - Sammling sund -Høst,vår,vinter kr 1 013,00 Hareid komunne kr 2 000,00 kopiering kr 697,00 Herøy komunne - kr ,00 Reise kost til dance lærer kr 638,00 Foreldrebidra kr 8 500,00 kr 8 500,00 Lærer engasjement kr ,00 privat bidra/sponser kr 2 100,00 kr 2 100,00 Adminstrasjonutgifter - lære bøker kr 255,00 Rente Intekt kr 11,00 kr 11,00 Andre drifft kostnade kr 800,00 Telephon og port kr 1 008,00 10ÅRS JUBILUM TILSKUDD kr ,00 kr ,00 Reise til andre stad kostnad kr 1 400,00 sport kr - bank omkostnad kr 180,00 10ÅRS JUBILUMKOSTNAD kr ,00 Total kr ,00 Total kr ,00 Revisor ANNAI POOPATHI TAMILSK KULTURSENTER - YTRE SUNMØRE (ULSTEINVIK) Tilskot busjet 2013 Kassere A.Selva Revidert Medlemmer S.Wathsala 1. S.Vamathvan 2. V.Lavanya ANNAI POOPATHI TAMILSK KULTURSENTER Yrte sunnmøre (Hareid,Ulsteinvik,Herøy,Sande) org: Side252

253 ANNAI POOPATHI TAMILSK KULTURSENTER 10ÅRS JUBILUM TILSKOT UTGIFTER KR Offentelige tilskot Kulturinnslag kost Annai poopathi oslo kr 5 000,00 Instrumenter og tilbehør kr 170,00 kr 1 085,00 Wigo as kr 5 000,00 Dimmna grende hus leige kr 1 800,00 Sparebank møre kr 5 000,00 Servering kr 1 884,00 Norway Pelagic - skyldig kr 5 000,00 Reise kostnad - oslo og andre plass Foreldrebidra kr 6 300,00 Gåve til programerene kr 7 890,00 lotto kr 1 612,00 Data kr 3 580,40 kr 750,00 Uniform kr 1 448,00 Magazin kr 6 000,00 Sponser diplom kr 156,00 Statoil kr 1 000,00 lotto gåve kr 447,00 Shell ulsteinvik kr 1 000,00 dance øving mat servering kr 1 427,00 TechInfo kr 1 000,00 lyd kr 2 578,00 Trafikkterminal kr 500,00 Ring taxi kr 1 000,00 Total kr 5 000,00 kr ,00 Total kr 9 576,40 kr ,00 Revisor A.Selva Revidert Medlemmer Kassere S.Wathsala 1. S.Vamathvan 2. V.Lavanya ANNAI POOPATHI TAMILSK KULTURSENTER Yrte sunnmøre (Hareid,Ulsteinvik,Herøy,Sande) org: Side253

254 B Årsrapport for 2013 md;idg+gjp jkpo;f; fiyf;$lk; - cy;];iud;tpf; Annai Poopathi Tamil Cultural Center Ytre Sunnmøre Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter Ytre Sunnmøre Ulstein, Hareid, Herøy Adresse: Postboks 478, 6067 Ulsteinvik Org.nr: Bank konto: Kontakter:- Tel: Web:- Side254

255 B md;idg+gjp jkpo;f; fiyf;$lk; - cy;];iud;tpf; Annai Poopathi Tamil Cultural Center - Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter Ulsteinvik, Hareid, Herøy Innledning om Sentret Annai Poopathi Tamilsk Kultur Senter startet Mange mente det var på tide å ta bedre vare på den tamilske identiten. Etter den dagen, har TRVS vokst stadig mer: Den i dag har alt 18 avdelinger her i Norge. Måla våre er følgende: 1. Skape bru mellom tamilere og nordmenn. 2. Styrke tamilenens evne til å delta i den norske samfunnet. 3. Ta vare å tamilenes identitet og på den måten å bidra til en vellykket integering. 4. Styrke den høye kompetansen blant tamiler i ulike yrker. 5. Arrangere et bredt spekter av undervisningstilbod og Sosiale og kulturelle aktivitetar. 6. APTK har bare tamilsk undervisning, men også ekstrahjelp i andre skolefag,t.d naturfag og samfunnsfag. For oss er det svært viktig og holde kulturen, språket og selve identiteten. For å kunne utvikle dette videre til barn og barnebarn, kultur og idrett er en stor plass i denne organisasjonen. I år er det 10 år sidan vi har starta opp Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter. Vi har meldlemer frå Ulsteinvik, Hareid og Herøy komunnene. vi har medlemer som komer frå Skodje og Ålesund også som trivest godt med oss her. Vi har lagt føre oss ein stor Elev prosjekt i år. Sidan det er 10 års jubileum år so har vi gitt elevane vår ein prosjekt der vi skal lansere ein bok av skolen på vår 10 års feiringa som vi skal ha i oktober. Adresse: Postboks 478, 6067 Ulsteinvik Org.nr: Bank konto: Kontakter:- Tel: Web:- 1 Side255

256 B md;idg+gjp jkpo;f; fiyf;$lk; - cy;];iud;tpf; Annai Poopathi Tamil Cultural Center - Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter Ulsteinvik, Hareid, Herøy ÅRS REFERAT 2013 Januar Styret og lærerne starta med planleggings dag sluten av desember. APTK er en Tamilskkultur foreining som vel kjent blant kommunar og skoler ikkje bare i Sunnmøre, men over hele Norge. Leksehjelp er en velkjent ordning. Vi har veldig gode rutiner og strategi for å kjøre senteret med et godt formål. I forfjor startet vi leksehjelp til våre elever for norsk og engelsk tillegg til morsmålsopplæring. I år har vi fått inn fleir elerver enn i fjor. Norsk tamilske ungdommar viser stor interesse for dette. Vi har no økt lekse hjelp timer frå fjor til i år. Elevene har bare skriftlig tentamen for å sjekke kompetansane sine. I 2012 innførte vi ein ny muntlig eksamens metode og gjennomføre dette med gode resultatet. Denne metode har vi fått gode tilbake melding frå elever og foreldre. Men i år bestemte TRVS og TEDC at i den internasjonale general tentamen skulle ha en munnleg del også. Diskusjonar om korleis barn utviklar seg i denne nye munnleg tentamens metode. Saman med lærarane og styret vart vi enige om å bruke den metoden vi brukt i fjor kunne vi bruke i år også. Metoden er det same muntlig eksamens metoden på vanlig ungdomsskule trin. Vi innførte elevråd på skolen for noen årsiden, den holder vi på og forsettet i år også. Elevrådet handeler om elevene samler seg slutten av månen der dei diskuterer saker som dei får med seg på skolen som er relevante å bruke i den tamilske undervisninga. Vi i styre ønske å jobbe tett at med elverådet som vi jobbar med lærarane. Det er også for å auke den munnlege og språkelige kompetansen og lære seg språket bedre. Dette gjer oss meir samarbeid mellom elever og lærarar. Tradisjonelle Solfest, nyttårs dag for tamilane Molde tamilsk kunst og kultur organisasjon arrangerte den tamilske nyttårsdagen i molde. Denne feiringa har dei feira i alle år derfor drar vi alle dit. Barna frå avdelinga vår deltok i år også. Adresse: Postboks 478, 6067 Ulsteinvik Org.nr: Bank konto: Kontakter:- Tel: Web:- 2 Side256

257 B md;idg+gjp jkpo;f; fiyf;$lk; - cy;];iud;tpf; Annai Poopathi Tamil Cultural Center - Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter Ulsteinvik, Hareid, Herøy Februar I februar var styre på års møte til Oslo. Der møtte vi alle styremedlemer frå andre organisasjonar også på seminar der det var tatt opp vanskane dei møtte med elevane og korleis ein skal auke motivasjonen til å lære barna morsmål, slik dei vart meir engasjerte. I tillegg til dette vart det også diskutert om munnleg eksamen, men sidan vi hadde gjort dette tidligare enn andre var det veldig lett for oss å gjennomføre det på nytt. Avdelinga vår fekk mye skyt denne gongen for at vi har ungdommar inn i styret. Jobbar tett med dei for å utvikle oss meir. Vanlig undervisning på skolen, Mars Skolen gjekk som vanlig. Markerte kvinne danen 8. mars. Dei fleste av lærarane er kvinner med oss. Derfor valte vi å markere denne dagen at med dei. Det vart utdelt roser til kvar enkel lærarinner og kaffe og kake på skolen. April Vi har ein liten gruppe som lærer seg vår tamilsk kulturdans, dette blir lært av profesjonelle tamislk kultur dans lærar. Det blir gjor ein krav at kvar elev må ta ein skriftlig og ein praksis eksamen for å gradere seg opp. I år blei det arrangert ein skriftleg eksamen i Ålesund. Barna frå avdelnga deltok under denne eksamenen. Denne eksamen er for elevane skal opp å gradere i den kulturelle dansen. Denne type eksamen er todelt eine skriftlig og praksis. I den praksis delen skal eleven vise kva dei har lært i den perioden. Alle klasser har skriftlig kapittel prøve denne månen. Adresse: Postboks 478, 6067 Ulsteinvik Org.nr: Bank konto: Kontakter:- Tel: Web:- 3 Side257

258 B md;idg+gjp jkpo;f; fiyf;$lk; - cy;];iud;tpf; Annai Poopathi Tamil Cultural Center - Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter Ulsteinvik, Hareid, Herøy Mai Alle barn fekk ein dag på å førebu seg til 17 mai og 18 mai. Vi laga og teikna det Norske flaget og gjor barna klar til 17 mai. 18 mai er det ein dag vi mange tamiler markerer oss som svarte dagen, på grunn av store menneske liv tapp på srilanka går vi i ein stille tok med svart band rundt oss. Mange av elevane vart med på dette og viste seg fram som gode kjemparar for vårt eget land. Denne dagen vart gjor på Ålesund på grunn av det er ein sentral plass for mange andre kommunar i distriktet vårt. Juni Kvart år under avslutningsdagen, er det vanleg at vi delar ut karakterutskriftene frå eksamenen dei har hatt tidlegare. Her får elevane diplom og ros. Etter utdelinga av karakter utskriftene, er det vanleg at vi arrangerer grillfest for alle barna og foreldre i avdelinga vår. vi var på hyttetur, elevrådet kom med forslaget med å fare på hytte tur frå tamilsk skulen slik som dei gjer på norsk skulen. Dette var ein kjempe ide synst vi alle derfor vart det hytte tur ikkje so langt vekk, men vi var på inne på Solid senteret i Snypsørdalaen på Hareid. Dette var ein fantastisk opplevelse for barna. Mange av barna var dette første gong. Alle stor kosa seg. Turen var på 2 dagar. Dette gjer at sosialiteten i organisasjonen auke. Friidretts dag ( T-Sports 2013 ) I år vart det veldig lokalt sports dag for oss.. vi hadde det lokalt berre innan for skolen vår der vi hadde laga til ein aktivitetsdag med mange leiker, det var både store og små som var med på denne dagen og fekk det gjort det enkelt. Midt på dagen vart det selt mat og drikke i kiosken, der dei serverte både tamilsk og norsk mat. Meininga med heile dagen var at alle skulle ha det kjekt. Heilt på slutten av dagen vart det delt ut diploma, pokalar til vinnarane, alle deltakar fekk T-skorte T-sports Alle barna som var under 6 år fekk både medalje og deltakar diplom. Vi hadde forskjellige aktiviteter til alle alders grupper.. Adresse: Postboks 478, 6067 Ulsteinvik Org.nr: Bank konto: Kontakter:- Tel: Web:- 4 Side258

259 B md;idg+gjp jkpo;f; fiyf;$lk; - cy;];iud;tpf; Annai Poopathi Tamil Cultural Center - Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter Ulsteinvik, Hareid, Herøy Juli Sommar ferie:d August Det andre semestret starta etter sommar ferien, og fleire ny elever vart medlemmer og nye lærarar. Alt kom fort tilbake til det normale skulegangen etter ein lang sommarferie. Lekse hjelp vart populært etter sommaren komer det mange nye elver for å delta til dette frå andre kommunar, Det er kjekt å sjå at mange ny og mange ta dei gamle elevane som komer for å forsette med oss. September Vi hadde litt kulturelle aktiviteter innan for skolen, Det er normalt at vi komer inn med nye elevråd medlem men i år var det ingen som ville derfor varte dei som var der for før omvalet til det nye åre. Alle synst dei gjor ein god arbeid nye tanke gang. Dette er noe elevane vår liker på skolen vår. Elles gjekk alt som det skulle. Både undervisninga, og dans klassene. I år har vi 10års jubileum og derfor starter vi prosessen med øving og førebuing til den store dagen i desember. Vi fekk foreldre og elevrådet med på prosjektet og delte oss ansvaret. For at vi skal oppnå ein god resultat. Adresse: Postboks 478, 6067 Ulsteinvik Org.nr: Bank konto: Kontakter:- Tel: Web:- 5 Side259

260 B md;idg+gjp jkpo;f; fiyf;$lk; - cy;];iud;tpf; Annai Poopathi Tamil Cultural Center - Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter Ulsteinvik, Hareid, Herøy Oktober Vi hadde eit kulturelt arrangement (vaanivizha), der alle medlemmane var med og deltok. Hinduer bruker å ha en seremoni som symboliserer viktigheten utdaning. Det er barnas dag, og dei synger og spisar god festmåltid. Alle barn fram førte noe dei ville til foreldra som hadde komme til arrangement. På den tamilske tradisjonen dagen er det vanlig at dei starter på den tradisjonelle grunnleggande klassiske dansen. I år var der 2 nye elever som starta tamilsk klassisk dans. Kvar klasse hadde kvar sitt innslag som dei ville framføre.. dette var i frå dans, skodespill, synging, drama, alle jobbar tett samen for dette.. November Skolen gjekk som vanlig. Førebuing til halt års prøve. 27.november er dei ein minne dag for alle menneskjer som døde på Sri Lanka under krigen, denne dagen er blitt til ein minne dag over heile verden, 27. november samlar alle tamilane seg i rundt om i kring her i Møre og Romsdal på Hareid for å minne denne dagen, her blir det lest opp dikt. Små dans. Mange elever frå skolen vår deltok på denne minne dagen og utføre gode programmer. I tillegg var der mye øving for 10 års jubileum. Desember Morsmåls undervisning er viktig for alle tamilske barna. Av den grunn arrangerer vi forskjellige prøver og eksamenar for å auke barnas kompetanse. Det er vanlig å ha morsmåls eksamen to gangar i året. Halvårs eksamen ble arrangert den 09. desember. Den 28 vart det arrangert 10års jubileum. Dette var ein utrolig fin feiring. Mange andre tamilsk organisasjonar kom til oss og deltok med gode innslag. Ordførarane frå Hareid og Ulsteinvik vart også invitert og var til stede. Dagen var veldig korselig.. alle var i topp humør og alt gjekk som planlagt.. vi fekk veldig gode tilbake melding frå den kvelden. Adresse: Postboks 478, 6067 Ulsteinvik Org.nr: Bank konto: Kontakter:- Tel: Web:- 6 Side260

261 B md;idg+gjp jkpo;f; fiyf;$lk; - cy;];iud;tpf; Annai Poopathi Tamil Cultural Center - Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter Ulsteinvik, Hareid, Herøy Styre består av følgende personer i 2013 Navn Ansvar MOBIL R.Sajanthan Styreleder P.Senthilkumar Kultur ansvarlig A.Selva Sport ansvarlig S.Sivasangar Bok og utgivelses ansvarlig S. Wathsala Kasserer V. Manjula Lærer ansvarlig Rajeevan jeevaradnam IT ansvarlig Møter i 2013 Forklaring Styremøte 11 Foreldremøte 3 Lærer møte 5 Antall dager Aktivitets tabell i 2013 Forklaring Tid Aktivites dag Morsmål undervising 12:00 14:45 Søndag Kulturelle dans opplæring 10:00 12:15 Søndag Lekse hjelp 13:00 17:00 Søndag Adresse: Postboks 478, 6067 Ulsteinvik Org.nr: Bank konto: Kontakter:- Tel: Web:- 7 Side261

262 B md;idg+gjp jkpo;f; fiyf;$lk; - cy;];iud;tpf; Annai Poopathi Tamil Cultural Center - Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter Ulsteinvik, Hareid, Herøy Adresse: Postboks 478, 6067 Ulsteinvik Org.nr: Bank konto: Kontakter:- Tel: Web:- 8 Side262

263 B md;idg+gjp jkpo;f; fiyf;$lk; - cy;];iud;tpf; Annai Poopathi Tamil Cultural Center - Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter Ulsteinvik, Hareid, Herøy Medlemmer Vaksne Født Barn Født Kandasamy Yogarajah 1962 Yogarajah Laxshika 1996 Yogarajah Kamalesswari 1967 Yogarajah Thinushan 1997 Yogarajah Sanjika 1992 Selvarajah Achsuthan 1998 Poothappillai Senthilkumar 1965 Senthilkumar Jinenthiran 2001 Senthilkumar Watshala 1975 Senthilkumar Acsharan 2003 Senthilkumar Janusha 2004 Sellathamby Vamathevan 1961 Vamathevan Sarushan 1995 Vamathevan Manjula 1964 Vamathevan Suwathi 1998 Vamathevan Shruthi 2001 Sangarapillai Sivasankar 1961 Sivasankar Suvarnamughi 1994 Sivasankar Shanthasorubini 1964 Sivasankar Harini 1999 Premakumar Ramanathan 1974 Vibusan Premakumar 2004 Sujiva Premakumar 1982 Gowrishankar Ganeshamoorthy 1982 Anujan Ravichandran 1998 Ranchana Gowrishankar 1986 Yogalingam Jeyabalasingam 1981 Sivaruban Kanesaiah 1984 Pasupathy Renukadevi 1979 Kathiravelu Pravin 1998 Kathiravelu Prashan 1999 Kumarasamy Rasakumar 1970 Rasakumar Sahana 1996 Yoganathan Vijitha 1978 Rasakumar Sarmina 1997 Kunam Pasupathy 1934 Rasakumar Birintana 1999 Malar Pasupathy 1941 Rasakumar Saviin 2002 Rasakumar Kirisaan 2003 Kanagalingam Thavakumari 1967 Kanagalingam Thanja 1992 Kanagalingam Ivan 1991 Anthon Manuwelpillai 1955 Anthon Kajan 1993 Anthon Kalaranee 1959 Anthon Amsala 1991 Sellathamby Mahendrasingam 1944 Mahendrasingam Pathma 1964 Karunasamy Pusharajah 1962 Pusharajah Jesnisaliny 1996 Pusharajah Vijayaranee 1961 Pusharajah Jeswanth 1987 Adresse: Postboks 478, 6067 Ulsteinvik Org.nr: Bank konto: Kontakter:- Tel: Web:- 9 Side263

264 B md;idg+gjp jkpo;f; fiyf;$lk; - cy;];iud;tpf; Annai Poopathi Tamil Cultural Center - Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter Ulsteinvik, Hareid, Herøy Pusharajah Jeswenthiny 1990 Arumugam Selva 1970 Selva Pravin 2003 Selva Indirakala 1974 Selva Piranavika 2008 Selva Arumugam Thineskumar 1989 Jeevaradnam Rajeevan 1990 Vijajarathinam Lakshan 1989 Nagenthiram Esan 1976 Esan Mathusha 2005 Esan Mohana 1982 Esan Sajeevan 2006 Esan Anushan 2010 Balasundaram Ramachandran 1959 Ramachandran Sankeertharan 1993 Ramachandran Suguna 1962 Ramachandran Sujith 1994 Ramachandran Subirthan 1997 Ramachandran Sajanthan 1991 Nirmaladevi 1960 Moorthy Kunaratnam 1961 Sagana Kunaratnam 1995 Janaki Kunaratnam 1967 Sigana Kunaratnam 1999 Kartik Kunaratnam 2002 Jeyakumar Seeveratnam 1950 Saroja Sinnathamby 1969 Baskar Viramothu 1966 Saruja Baskar 1997 Baskar Rubi 1967 Santosh Baskar 2000 Sathunalingam Rasathurai 1975 Theevika sathunalingam 2008 Pareetha Sathunalingam 1983 Adresse: Postboks 478, 6067 Ulsteinvik Org.nr: Bank konto: Kontakter:- Tel: Web:- 10 Side264

265 Innsendt: :47:14 Ref.nr: NHHXUO Hareid kommune Rådhuset 6060 Hareid Telefon: E-post: Hjemmeside: Kulturformål - søknad om tilskudd Opplysninger om søker Type søker T Forening / organisasjon o Person Orgnr Adresse Oreteigen 21 Forening/organisasjon The Five Beats E-postadresse Tilknyttet fylkesorganisasjon Postnr Poststed Hareid Telefon Stiftelsesår Bankkonto Tilknyttet landsorganisasjon Internettadresse Styrets sammensetning Styrets leder Jogeir Gjerde Adresse E-postadresse Postnr Poststed Telefon Kasserer Asbjørn Brubakk Adresse Hjørungavåg E-postadresse Postnr Poststed Telefon Undergrupper Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Aktiviteter Foreningens/gruppens aktiviteter Spelejobbar, konsertar Foreningens/gruppens aktiviteter Brukstid/hyppighet per år 5 Brukstid/hyppighet per år Foreningens/gruppens aktiviteter Brukstid/hyppighet per år , Sem & Stenersen Prokom AS Side265 Side 1 av 3

266 Kulturformål - søknad om tilskudd Foreningens/gruppens aktiviteter Brukstid/hyppighet per år Aktive medlemmer Aktive medlemmer Aktive medlemmer Aktive medlemmer Antall Antall Antall Totalt aktive medlemmer 0 Kommentarer The Five Beats er eit band med seks medlemmar. Medlemskontingent Medlemsgrupper Antall Kontingent Beløp 0 Medlemsgrupper Antall Kontingent Beløp 0 Medlemsgrupper Antall Kontingent Beløp 0 Sum inntekt medlemskontigent 0 Eiendommer/anlegg Nåværende eiendommer/anlegg Studio 5B, Bigset Vest Vedlikehold Ev. planer om nyanlegg/rehabilitering Søknad om tilskudd Tilskuddsordning Tilskuddsordning Søknadsbeløp Søknadsbeløp Sum Søknad The Five Beats skal gi ut ein jubileums-cd, i tillegg til eit hefte med historier og anekdoter frå eit 50- årig turneliv. Leif Arne Grimstad er i gang med heftet. Cd'en skulle bli utgitt i fjor, men harddiskrecorderen vår havarerte, så vi har måtta satt innspeling på vent. No har vi fått ny tilsendt frå England, og skal fortsette arbeidet. Vi håper å få gitt ut cd'en til Hareidsstemna 2014, over 50 år etter vi starta. Vi søkjer om midlar til å dekke utgifter i forhold til innspeling og produksjon av cd og hefte. Legg ved eit oppslag frå sist vi søkte om midlar. Håper på positivt svar. Med vennleg helsing The Five Beats Vedlegg Legg ved siste reviderte godkjente regnskap Legg ved årsberetning Legg ved budsjett for inneværende år Medlemslister med fødselsår Ettersendes o per post Ettersendes o per post Ettersendes o per post Ettersendes , Sem & Stenersen Prokom AS Side266 Side 2 av 3

267 Kulturformål - søknad om tilskudd o per post Andre vedlegg: Type vedlegg Last opp vedlegg 2055_001.pdf Ettersendes o per post , Sem & Stenersen Prokom AS Side267 Side 3 av 3

268 Side268

269 Innsendt: :20:27 Ref.nr: TQAQAD Hareid kommune Rådhuset 6060 Hareid Telefon: E-post: Hjemmeside: Kulturformål - søknad om tilskot Opplysningar om søkjar Type søkjar T Foreining/organisasjon o Person Orgnr Adresse Øvste Storegjerdet 8 E-postadresse Tilknytt fylkesorganisasjon Foreining/organisasjon TAMILSK KVINNE Postnr Poststad ULSTEINVIK Telefon Stiftingsår Bankkonto Tilknytt landsorganisasjon Internettadresse Styresamansetning Styreleiar Wathsala Senthilkumar Adresse Øvste storegjrdet 08 E-postadresse Kasserar Mamathi Indu Adresse Fløvegen E-postadresse Postnr Postnr Poststad Ulsteinvik Telefon Poststad Ulsteinvik Telefon Undergrupper Nemning undergruppe Aktivet Nemning undergruppe Trenning Nemning undergruppe Mat Laging Kontaktperson Mohana E. Kontaktperson Shantha S. Kontaktperson Vijerani P. Telefonnr Telefonnr Telefonnr Nemning undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Aktivitetar Foreiningens/gruppene sine aktiviteter Aktivet Foreiningens/gruppene sine aktiviteter Trenning Brukstid/frekvens per år 33 Brukstid/frekvens per år , Sem & Stenersen Prokom AS Side269 Side 1 av 3

270 Kulturformål - søknad om tilskot Foreiningens/gruppene sine aktiviteter Foreiningens/gruppene sine aktiviteter Brukstid/frekvens per år Brukstid/frekvens per år Aktive medlemmer Aktive medlemmer Aktive medlemmer Over 50 Aktive medlemmer Under 20 Tal 13 Tal 3 Tal 6 Totalt aktive medlemmer 22 Kommentarer Medlemskontingent Medlemsgrupper Medlemsgrupper Over 50 Tal 13 Tal 3 Kontingent 200 Kontingent 200 Beløp Beløp 600 Medlemsgrupper Tal Kontingent Beløp 0 Sum inntekt medlemskontigent Eigedommar/anlegg Noverande eigedommar/anlegg Vedlikehald Ev. planer om nyanlegg/rehabilitering Søknad om tilskot Type tilskot Type tilskot Søknadsbeløp Søknadsbeløp Sum Søknad Aktivet og Trenning Utstyr Vedlegg Legg ved siste reviderte rekneskap reg2013.xlsx Legg ved årsmelding Årsmelding 2013.xlsx Legg ved budsjett for inneverande år Bujet2014.xlsx Medlemslister med fødselsår Medlem2014.xlsx Andre vedlegg: Blir ettersendt T per post Blir ettersendt T per post Blir ettersendt T per post Blir ettersendt T per post , Sem & Stenersen Prokom AS Side270 Side 2 av 3

271 Kulturformål - søknad om tilskot Type vedlegg støtte Type vedlegg støtte Last opp vedlegg accounttransactions sri lanka.pdf Last opp vedlegg children home.jpg Blir ettersendt T per post Blir ettersendt o per post , Sem & Stenersen Prokom AS Side271 Side 3 av 3

272 Side 1 av 1 Transaksjonshistorikk Søk i periode: Inngående saldo : ,31 Kontonr: Utgående saldo : 5 956,31 IBAN: NO Val. riktig saldo : 5 956,31 Val.: NOK Bevilget kredit: 0,00 Navn: TAMILSK KVINNE ORG Skrevet ut den kl. 22:54:00 Bokført Bet.type Tekst Val. dato Ut av konto Inn på konto Overførsel utland Sivanantham Vimaladevy , Omkostninger ,00 Side272

273 TAMILSK KVINNE ORANISJON BUDSJET 2014 Meldemskontigent kr 3 200,00 Annonsering kr 300,00 Utbet. Tilskot frå fylket kr 4 500,00 Matirialer til aktiveter kr 4 400,00 Utbet. Tilskot frå Ulstein komm. kr 1 500,00 Serverin / Kontorkostnad kr 2 700,00 Utbet. Tilskot frå herøy komm kr 1 000,00 Adminstrasjonutgifter / lokale leie kr 800,00 Utbet. Tilskot frå Hareid komm kr 1 500,00 Reise til møte og Samling andre steder kr 1 000,00 Salg kostnad kr 2 500,00 Sum Inntekter kr ,00 Sum Utgifter kr ,00 WATHSALA SENTHILKUMAR Leiar Tamilsk kvinne org Yrte sunnmøre (Hareid,Ulsteinvik,Herøy,Sande) Org: Side273

274 Side274

275 TAMILSK KVINNE ORGANISJON MEDLEMER NR: NAVN Fødsel år Sted 1 Vijitha Yoganathan Herøy 2 Mahaladchumy Ravindrarasan Hareid 3 Indirakala Selva Hareid 4 Suja Fernando Hareid 5 Suguna Ramachandran Hareid 6 Mohana Esan Hareid 7 Nirmaladevi Hareid 8 Sujiva Premkumar Hareid 9 I. Kavitha Hareid 10 Santhasorubini Sivasankar Hareid 11 Kamaleswary Y. Ulsteinvik 12 Manjula Vamthevan Ulsteinvik 13 Mamathi Indu Ulsteinvik 14 Vijeyarani pushpparaja Ulsteinvik 15 Wathsala Senthilkumar Ulsteinvik 16 G.Ranji Ulsteinvik Under 20år 17 Rajitha 1999 Hareid 18 Jeevana 1995 Hareid 19 Sahana Rasakumar 1996 Herøy 20 Sharmina Rasakumar 1997 Herøy 21 Suwathi Vametheven 1998 Ulsteinvik 22 JesNishalini Pushparaja 1996 Ulsteinvik 23 Laxshika Yogaraja 1996 Ulsteinvik Wathsala Senthilkumar Leiar Tamilsk Kvinne Org. Org: Mohna Esan Sekretær Side275

276 TAMILSK KVINNE ORGANISJON UTGIFTER SAMMLE INTEKTER Medemskontigent kr 3 400,00 Utbetalt Tilskoteter kr 6 480,00 Salginntekter kr 8 247,00 Renteinntekter kr 4,81 Avskriving av inventar kr 902,50 Matirialer til Aktiviteter kr 2 223,00 Telefon og port RESULTAT kontorkostnade kr 249,00 salg kostnade kr 1 762,00 Andre drifft kostnade kr 812,00 Lokaleleie kr 1 000,00 reise kostnad kr 410,00 Bank omkostnad kr 197,00 Chatteri kr 7 000,00 Til Balance kr 3 576,31 kr kr ,50 kr ,81 - Balanse per 31.dec2013 Tilskot -Ulsteinkomunne kr 480,00 Fra Resultat kr 3 576,31 Kontanter kr 6 188,00 Penger frå sende det 2014 kr 8 500,00 Bankinnskudd kr 5 408,31 ved bank uts. kr ,31 kr ,31 Tilskot busjet 2013 Meldemskontigent kr 3 400,00 Annonsering kr - Utbet. Tilskot frå fylket kr 4 500,00 Matirialer til aktiveter kr 2 223,00 Utbet. Tilskot frå Ulstein komm. kr 480,00 Serverin / Kontorkostnad kr 1 061,00 Utbet. Tilskot frå herøy komm kr - Adminstrasjonutgifter / lokale leie kr 1 197,00 Utbet. Tilskot frå Hareid komm kr 1 500,00 Reise til møte og Samling andre steder kr 410,00 Salg kostnad kr 1 762,00 Sum Inntekter kr 9 880,00 Sum Utgifter kr 6 653,00 Rivisor Manjula Vamathevan Kassere Mamathi Indu Revidert medlemmer 1. Vijeyarani pushpparaja 2. Vijitha Yoganathan Tamilsk kvinne org Yrte sunnmøre (Hareid,Ulsteinvik,Herøy,Sande) Side276

277 Org: Side277

278 Side278

279 ÅRSMELDING FOR TAMILSK KVINNE ORGANISJON NR: NAVN Fødsel år Sted jan feb mars april mai juni juli august sep okt nov dec 1 Vijitha Yoganathan Herøy * * * * * S * * * * 2 Mahaladchumy Ravindrarasan Hareid * * * * * 0 * * * * 3 Indirakala Selva Hareid * * * M * * * * * 4 Suja Fernando Hareid * * * * M * * * * 5 Suguna Ramachandran Hareid * * * E * * * * 6 Mohana Esan Hareid * * * * * R * * * * 7 Nirmaladevi Hareid * * * * * * * 8 Sujiva Premkumar Hareid Fødsel Permisjon * F * * * * * 9 Santhasorubini Sivasankar Hareid * * * * E * * * 10 Kamaleswary Y. Ulsteinvik * * * * R * * * 11 Manjula Vamthevan Ulsteinvik * * * * * I * * * * * 12 Mamathi Indu Ulsteinvik * * * * * * A * * * * 13 Vijeyarani pushpparaja Ulsteinvik * * * * * * * * 14 Wathsala Senthilkumar Ulsteinvik * * * * * S * * * * 15 R. Suganthi Hareid * * * * 0 Reise 16 G.Ranji Ulsteinvik * * * * M Fødsel permisjon 17 I. Kavitha Hareid * * * M * * * * * E Under 20år R 18 Sahana Rasakumar 1996 Herøy * * * * F * * * * 19 Sharmina Rasakumar 1997 Herøy * * * * * E * * * * 20 Rajeetha 1999 Hareid 21 Suwathi Vametheven 1998 Ulsteinvik * * * * R * * 22 JesNishalini Pushparaja 1996 Ulsteinvik * * * * * I * * * * * 23 Suvarnimuhi Sivasangar 1994 Hareid * * * * A * * * 24 Jeevana Jevarathnam 1995 Hareid * * * * * 25 Laxshika Yogaraja 1996 Ulsteinvik * * * * * * * * * * Sekretær Mohana Esan Tamilsk kvinne org - org: Side279

280 Årsmelding for"tamilsk Kvinne Org sin Års Aktiveteter 2013 Styret har vore samansett slik; Wathsala senthilkumar Mohana Esan Mamathi Indu Manjula Vamathevan Vijeyarani pushpparaja Santhasorubini Sivasankar Mahaladchumy Ravindrarasan Leiar kontakt person i komunnene og Fylke Sekretær Kasserar Revisor Mat lagingleiar Sport leiar Program leiar Vi har vore samla kvar månader. Vi er takksame til Frivillig sentralet i Ulsteinvik og på Hareid og Herøy. Aktiveteter halde på 2013 januar februar mars april Første møte etter nyttår Hekle - Grytekluter Feira Kvinne dag Pasty Conference film Director - Ålesund Viser frå Mahaladchumy Ravindrarasan Wathsala Senthilkumar mai Vårrull Vijitha Rasakumar juni august september oct SMAK AV ULSTEIN SILKE BLOMSTER DECORASJON KAKE LAGING - FLØTE KAKE Sy - nattkle Wathsala Senthilkumar Suguna Ramachandran Nirmale Devi november Minnesund Hareid ungdomskole Matsalg Nettball Tunerium Hareid hallen dec Annai poopathi 10års Jubilum Delta all medlem med famile. Side280

281 viktige meldingen kr. Sende til Mahadeva children Home på sri lanka kr sende til sri lanka 'Temporary resettlement project' 04. Bilde frå barn heim Syam Prosject(Enkje) For styret Mohana Esan Sekretær Tamilsk kvinne org Org: Wathsala Senthilkumar Leiar Side281

282 ÅRSMELDING FOR HAREID KUNSTLAG, 2013 Årsmøtet i fjor var på Klubbhuset. Der fekk vi eit "minimøte" med Munch v/ Inga Ishild Hareide som viste lysbilete og heldt kåseri. Etterpå fekk vi eit kurs i "kunsten å ramme inn" ved Morten Solheim frå Glas og Ramme, Ulsteinvik. Vi hadde lettare servering, rundstykker og kaker. Den første utstillinga var av Nils Taklo, og var open og april. Taklo kalla utstillinga si "Nostalgi." Han stilte ut figurative oljemåleri med abstrakte fargar, mange av motiva var henta frå kystlandskapet. Utstillinga hadde 37 besøkande, og det var selt eitt maleri. Jarl Schrøder opna utstillinga, og kunstnaren var til stades. Ingrid Småge stod for det musikalske med ukulele og sang. Den neste utstillinga var barnekunstutstillinga v/elevar ved Hareid musikk og kulturskule. Dette er ei populær utstilling for både vaksne og barn. Utstillinga var open 25 og 26 mai, og der var 92 besøkande. Ordførar Anders Riise opna utstillinga og delte ut kvar si rose til borna. Sommarutstillinga opna 10 aug. Og var elles open 11, 17 og 18 august. Fire unge kunstnarar stod for utstillinga: Silje Bjerke, Maylen Tørlen, Anniken Jøsok Hessen og Silje Iren Engstrøm. Desse representerte mange spanande kunstuttrykk, mellom anna foto, smykkar og silketrykk. Det vart selt eitt verk. Kjartan Leer-salvesen opna utstillinga. Stemneutstillinga: Rudolf Overå var stemneutstillar. Utstillinga vart halden i lokalet til det tidlegare Hareid Elektriske i Kjøpmannsgata. Opningsdagen var den 12 okt., og kunstnaren var tilstade. Utstillinga var open kvar dag i stemneuka. Både lokalet (lyst og luftig) og utstillinga fekk mykje skryt av besøkande som kom opp i 136. Overå kalla utstillinga si "Motpolar". Han er ein fargerik kunstnar som mellom anna blir inspirert av elektriske energiar, det arktiske nordlyset og nordisk mytologi. Og mange av verka på utstillinga var farga av det. Det vart selt sju maleri pluss brikker og bord med motiv frå nokre av verka. Kultursjef Oddbjørn Grimstad opna utstillinga, og Hjørungavåg skulekorps spelte etter ynskje frå kunstnaren. Juleutstillinga opna 7. des. og skulle etter planen vidare vere open den 14.og 15. des. Men på grunn av stor interesse vart det annonsert to ekstra dagar, 21. og 22. des. Side282

283 Heile ni kunstnarar stilte ut maleri og ein må seie at svært mange av verka held ein høg kvalitet. Heile 85 kunstverk pryda veggane, og i dei store og lyse lokala i Kjøpmannsgata kom dei verkeleg til sin fulle rett. Dette er muligens den beste juleutstillinga Hareid Kunstlag har hatt. Jarl Schrøder opna utstillinga. Sofie Gjerde Tonev og Anna Jønsson song tostemt to julesongar Dei som stilte ut var: Kristine Hareide, Cecilie Lid Hole, Arnfinn Stordal, Lisa Liavåg, Agathe Riise, Sølvi Utgård, Dag Hallvard Flakk, Dilami Sivalinga og Ingeborg Eilertsen. Cecilie Hole selde 5 bilete, Dag Hallvard Flakk 7, Ingeborg Eilertsen 3 og Sølvi Utgård 2 bilete. Hareid Kunstlag kan avslutte året med ei behaldning på kr Sidan vi ikkje har hatt leiar dette året, så vart oppgåvene fordelte på styremedl. og varamedl. Kjartan Leer-salvesen, administrativ leiar. Geir Eilertsen, kasserar Cecilie Lid Hole styremedlem, og Kristine Hareide kunstneriske leiarar. Hilde Bente Soleng Hjøranlid styremedlem. Inghild Brekke, skrivar Jarl Schrøder, Kristine Hareide og KariBritt Løset (vara) Side283

284 Side284

285 Innsendt: :48:21 Ref.nr: XNNWCM Hareid kommune Rådhuset 6060 Hareid Telefon: E-post: Hjemmeside: Kulturformål - søknad om tilskudd Opplysninger om søker Type søker T Forening / organisasjon o Person Orgnr. Adresse Grova 38 E-postadresse Tilknyttet fylkesorganisasjon Forening/organisasjon Hareid kunstlag Postnr Poststed Hareid Telefon Stiftelsesår Bankkonto Tilknyttet landsorganisasjon Norske kunstforeninger Internettadresse Styrets sammensetning Styrets leder Kjartan Leer-Salvesen Adresse Grova 38 E-postadresse Kasserer Geir Eilertsen Adresse Strandgata 95 E-postadresse Postnr Postnr Poststed Hareid Telefon Poststed Hareid Telefon Undergrupper Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Aktiviteter Foreningens/gruppens aktiviteter Kunstutillinger Foreningens/gruppens aktiviteter Kunstformidling og foredrag Brukstid/hyppighet per år ca. 4-5 utstillinger per år Brukstid/hyppighet per år 0 i 2013, 5-10 i 2014 j , Sem & Stenersen Prokom AS Side285 Side 1 av 3

286 Kulturformål - søknad om tilskudd Aktive medlemmer Aktive medlemmer Aktive medlemmer Over 50 Aktive medlemmer Antall 40 Antall 55 Antall Totalt aktive medlemmer 95 Kommentarer Barn og unge har gratis inngang og trenger ikke medlemsskap i kunstlaget. Kunstlaget hadde ca. 95 medlemmer ved årsskiftet 2013/14, og de fordeler seg omtrent slik antydet over. Vi har ikke fordelt medlemskontingenten på aldersgruppen, se derfor regnskap for innbetalt medlemskontingent i 2013, jf. neste punkt unde.r Medlemskontingent Medlemsgrupper Antall Kontingent Beløp 0 Medlemsgrupper Antall Kontingent Beløp 0 Medlemsgrupper Antall Kontingent Beløp 0 Sum inntekt medlemskontigent 0 Eiendommer/anlegg Nåværende eiendommer/anlegg Leier lokale i Kjøpmannsgata som vi bruker til utstillinger. Vedlikehold Oppgradering av lokalet til utstillingsformål. Mer langsiktige planer om oppgradering av lager for bedre oppbevaring av kunstlagets samling. Ev. planer om nyanlegg/rehabilitering Søknad om tilskudd Tilskuddsordning Tilskuddsordning Søknadsbeløp Søknadsbeløp Sum Søknad , Sem & Stenersen Prokom AS Side286 Side 2 av 3

287 Kulturformål - søknad om tilskudd Hareid kunstlag søker om støtte til å gjennomføre kunstformidling i forbindelse med to planlagte utstillinger i I forbindelse med Vikhagen-utstillingen "Slaget ved Hjørungavåg, 2013" gjennomførte kunstlaget omvisninger for 19 skoleklasser og for Hareid Rotary. I tillegg til dette hadde kunstlaget et eget arrangement for alle lærerne i kommunen, og for Hareid næringsforum og Hareid historielag. Disse arrangementene som involverte omvisning, foredrag og kunstformidling var arrangementer som var ekstra tiltak i forhold til hovedutstillingen i brannstasjonen og salgsutstillingen i Kjøpmannsgata. Vi fikk svært gode tilbakemeldinger på omvisningene og foredragene. Derfor ønsker Hareid kunstlag å fortsette og forsterke vårt arbeid med kunstformidling i forhold til ulike aktører og organisasjoner i Hareid kommune. Vi søker om støtte til å gjennomføre 1) Kunstformidling i forbindelse med barnekunstutstillingen i mai/juni Vi ønsker å lage egne omvisninger og workshops for barnehagene i kommunen og for klassetrinn. 2) Kunstformidling i forbindelse med stemneutstillingen under Hareidsstemna høsten Her tenker vi oss ulike målgrupper, både barn/ungdom, men også muligens kunstformidling for eldre og andre tiltak. Vi vil bruke støtten til å utvikle og gjennomføre opplegg som nevnt i pkt Kunstlaget har ikke anledning til å klare dette i rammen av vår ordinære drift. Vedlegg Legg ved siste reviderte godkjente regnskap H:\DOKUMENT\Privat\Kunstlaget\Regneskap Hareid Kunstlag 2013, underskreve.pdf Legg ved årsberetning H:\DOKUMENT\Privat\Kunstlaget\ÅRSMELDING FOR HAREID KUNSTLAG.docx Legg ved budsjett for inneværende år Medlemslister med fødselsår Ettersendes o per post Ettersendes o per post Ettersendes o per post Ettersendes o per post Andre vedlegg: Type vedlegg Last opp vedlegg Ettersendes o per post , Sem & Stenersen Prokom AS Side287 Side 3 av 3

288 Innsendt: :40:22 Ref.nr: YJNKBX Hareid kommune Rådhuset 6060 Hareid Telefon: E-post: Hjemmeside: Kulturformål - søknad om tilskudd Opplysninger om søker Type søker T Forening / organisasjon o Person Orgnr. Adresse Snipsøyrdalsvegen E-postadresse Tilknyttet fylkesorganisasjon Forening/organisasjon Snipsøyrdalen Grendalag Postnr Poststed Hareid Telefon Stiftelsesår Bankkonto Tilknyttet landsorganisasjon Internettadresse Styrets sammensetning Styrets leder Julianne Nesset Kvalsund Adresse Snipsøyrdalsvegen 437 E-postadresse Kasserer Ronny Nesset Adresse Snipsøyrdalsvegen E-postadresse Postnr Postnr Poststed Hareid Telefon Poststed Hareid Telefon Undergrupper Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Aktiviteter Foreningens/gruppens aktiviteter Vedlikehald av Snipsøyrdalen skule Foreningens/gruppens aktiviteter Arrangement knytt til grendalaget Foreningens/gruppens aktiviteter Utleige av skulen Brukstid/hyppighet per år 1-2 g per år Brukstid/hyppighet per år 5-6 g pr år Brukstid/hyppighet per år ca 5 g pr år , Sem & Stenersen Prokom AS Side288 Side 1 av 3

289 Kulturformål - søknad om tilskudd Foreningens/gruppens aktiviteter Brukstid/hyppighet per år Aktive medlemmer Aktive medlemmer Aktive medlemmer Aktive medlemmer Antall Antall Antall Totalt aktive medlemmer 0 Kommentarer Medlemskontingent Medlemsgrupper Antall Kontingent Beløp 0 Medlemsgrupper Antall Kontingent Beløp 0 Medlemsgrupper Antall Kontingent Beløp 0 Sum inntekt medlemskontigent 0 Eiendommer/anlegg Nåværende eiendommer/anlegg Snipsøyrdalen skule. Vedlikehold Innen rimelighetens tid ser vi at skulen har stort behov for oppgradering/vedlikehald, både utvendig men til dels innvendig. Maling av skulen utvendig, og noko vedlikehald av takstein/takrenne må prioriteres. Ytterdør er utslitt av årenes bruk, og må også byttes ut innen kort tid. Ellers kjem det vedlikehald av området rundt skulen, grus, plen etc. I tillegg til skulebygget trengs det litt vedlikehald/oppgradering av toalettrommet. Innvendig treng det enklere oppgradering, men dog nødvendige tiltak for å kunne bevare skulen i "opprinnelig" stand, men samtidig halde oss oppdaterte på nytt utstyr som vi har behov for å ha ved tildømes utleige. Vi er også til dels usikre på om vi i løpet av nær framtid må kome til å stive av golv i andre etasje. Ev. planer om nyanlegg/rehabilitering Søknad om tilskudd Tilskuddsordning Tilskuddsordning Søknadsbeløp Søknadsbeløp Sum Søknad , Sem & Stenersen Prokom AS Side289 Side 2 av 3

290 Kulturformål - søknad om tilskudd Viser til planen om vedlikehald av det eldste skulebygget i kommuna. Vi er per dags dato tre småbarnsforeldre som sit i styret, og som brenn for å ha ein samlingsplass i dalen vår. Samtidig er skulen av historisk verdi, (og for mange, av nostalgisk og minnerik verdi). Tida strekk ikkje til noko meir for oss enn for andre, og vi håpar at vi ved hjelp av kulturmidlar kan sleppe det evige jaget etter økonomisk støtte, iallefall no når vi ser at vi treng å få utført nødvendig vedlikehald for å få behalde skulen i god stand. Skulen er jamt i bruk gjennom heile året, og vi har faste arrangement i regi av grendalaget/styret, og ellers er skulen fri til utleige/anna bruk. Skal vi kunne fortsette å bruke, og leige ut skulen (og samtidig få inn økonomisk støtte slik at vi kan klare dei faste utgiftene), treng den no ei litt større oppgradering / vedlikehald enn det vi klarer på dugnad. Håpar ved å sende inn denne søknaden at vi kan få kulturmidlar, slik at vi kan få fortsette å få nytte den flotte skulen vår vidare! Med vennlig hilsen Julianne Nesset Kvalsund -Styreleiar- Vedlegg Legg ved siste reviderte godkjente regnskap Legg ved årsberetning Legg ved budsjett for inneværende år Medlemslister med fødselsår Ettersendes T per post Ettersendes o per post Ettersendes o per post Ettersendes o per post Andre vedlegg: Type vedlegg Last opp vedlegg Ettersendes o per post , Sem & Stenersen Prokom AS Side290 Side 3 av 3

291 Innsendt: :48:50 Ref.nr: GHTTAE Hareid kommune Rådhuset 6060 Hareid Telefon: E-post: Hjemmeside: Kulturformål - søknad om tilskudd Opplysninger om søker Type søker T Forening / organisasjon o Person Orgnr Adresse Postboks 129 E-postadresse Tilknyttet fylkesorganisasjon Forening/organisasjon HAREID IDRETTSLAG Postnr Poststed HAREID Telefon Stiftelsesår Bankkonto Tilknyttet landsorganisasjon Internettadresse Styrets sammensetning Styrets leder Bernhard Harkjerr Adresse Gamlebrandalsveien 39 E-postadresse Kasserer Gunn Bente Drevland Adresse E-postadresse Postnr Postnr Poststed Hareid Telefon Poststed Hareid Telefon Undergrupper Betegnelse undergruppe Sommarfjøsetsvenner Kontaktperson Daniel Slettebakk Telefonnr Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Aktiviteter Foreningens/gruppens aktiviteter Fjelltur Fritidsaktivitet Foreningens/gruppens aktiviteter Familie aktivitet Brukstid/hyppighet per år hver helg hele året Brukstid/hyppighet per år Hver helg hele året , Sem & Stenersen Prokom AS Side291 Side 1 av 3

292 Kulturformål - søknad om tilskudd Foreningens/gruppens aktiviteter Foreningens/gruppens aktiviteter Brukstid/hyppighet per år Brukstid/hyppighet per år Aktive medlemmer Aktive medlemmer Over 50 Aktive medlemmer Aktive medlemmer Antall Antall Antall Totalt aktive medlemmer 0 Kommentarer Somarfjøsetsvenner er en frivilliggruppe under Hareid il Trim gruppa, som ønsker å gjøre sommarfjøset ved Håbakknotten mer tilgjengelig for alle som ønsker å ferdes i fjellet. Så vi har svært mange aktive medlemer men ingen registrerte. Trim gruppa har selvfølgelig en del faste medlemmer men søknaden kommer fra undergruppa i samareid med Hareid IL Trim gruppe. Medlemskontingent Medlemsgrupper Antall Kontingent Beløp 0 Medlemsgrupper Antall Kontingent Beløp 0 Medlemsgrupper Antall Kontingent Beløp 0 Sum inntekt medlemskontigent 0 Eiendommer/anlegg Nåværende eiendommer/anlegg Vedlikehold Ev. planer om nyanlegg/rehabilitering Sommarfjøsetsvenner ønsker å gjenn reise sommarfjøset slik det skal bli fint for barnefamilier og andre å bruke området ved sommarfjøset ved Håbakknotten Søknad om tilskudd Tilskuddsordning Tilskuddsordning Søknadsbeløp Søknadsbeløp Sum Søknad , Sem & Stenersen Prokom AS Side292 Side 2 av 3

293 Kulturformål - søknad om tilskudd Hei Sommarfjøsetsvenner er en gruppe personer som har eit samarbeid med Hareid IL Trim gruppe, om å gjøre sommarfjøset ved Håbakknotten mer tilgjengelig og mer brukervennlig for barnefamilier og andre som liker å bruke fjellet. Sommarfjøset er en kulturskatt for Hareid kommune ogligger akkurat passe tilgjengelig fra bilvei og har gode merka råser, slik at dei fleste kan benytte seg av det. Eit ypperlig turmål for småbarnsfamilier og personer som ikke er i sin beste form. Utsikten og terengetligg ypperlig til slik at man får følelsen av å være skikkelig på fjellet uten å måtte gå så langt. Eieren av sommarfjøsen har gitt tilatelse til bruken av det. Det vi söker om er penger til å kunne sette opp noen benker og lage til en sikker bålplass, med mulighet for å grille seg noen pølser og koke seg kaffi. På sikt har vi også planer om å få på igjen taket som blåste bort i orkanen i Vi har begynt arbeidet med å igjenreise murene og vi har gravd fremm igjen golvet som har blitt borte i tidenstang. Denne plassen vil være åpen for alle som vil benytte seg av den. Det arbeides også nå med å få merket stien med skilt slik det skal være enda enkere å finne frem. Det vil også komme en innskrivings bok i regi av trim gruppa i løpet av våren. Ettersom dett ikke er en faststiftelse, men eit enket stående prosjekt, har vi derfor ikke budsjett eller regnskap og vise til. Vi har gjort litt undersøkinger og prisen for benkene og litt andre ting for å sikre murene skikkelig vil komme på ca 6000 kroner. Vi søker derfor om 6000 kroner. Mvh. Daniel Slettebakk. Vedlegg Legg ved siste reviderte godkjente regnskap Legg ved årsberetning Legg ved budsjett for inneværende år Medlemslister med fødselsår Ettersendes o per post Ettersendes o per post Ettersendes o per post Ettersendes o per post Andre vedlegg: Type vedlegg Last opp vedlegg Ettersendes o per post , Sem & Stenersen Prokom AS Side293 Side 3 av 3

294 Innsendt: :22:10 Ref.nr: QVKSVL Hareid kommune Rådhuset 6060 Hareid Telefon: E-post: Hjemmeside: Kulturformål - søknad om tilskudd Opplysninger om søker Type søker T Forening / organisasjon o Person Orgnr Adresse Brandalsveien 35 E-postadresse Tilknyttet fylkesorganisasjon NKS Møre og romsdal Tilknyttet landsorganisasjon NKS Forening/organisasjon HAREID SANITETSLAG Internettadresse Postnr Poststed Brandal Telefon Stiftelsesår Bankkonto Styrets sammensetning Styrets leder Kari Britt Løset Adresse Brandalsveien 35 E-postadresse Kasserer Hildegunn Alme Adresse oreteigen 71 E-postadresse Postnr Postnr Poststed Brandal Telefon Poststed Hareid Telefon Undergrupper Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Aktiviteter Foreningens/gruppens aktiviteter Varmtbadet Brukstid/hyppighet per år 6 dagar i veka - feriar Aktive medlemmer , Sem & Stenersen Prokom AS Side294 Side 1 av 2

295 Kulturformål - søknad om tilskudd Aktive medlemmer Over 50 Antall 60 Totalt aktive medlemmer 60 Kommentarer Hareid Sanitet har tre hundre medlemmar av desse er det ca 60 aktive medlemmar fordelt på 4 arbeidslag som høyrer til på Bigset, Holstad, Brandal og Hjørungavåg. Medlemskontingent Medlemsgrupper Antall Kontingent Beløp 0 Sum inntekt medlemskontigent 0 Eiendommer/anlegg Nåværende eiendommer/anlegg Varmtbadet ved Hareid sjkeheim Vedlikehold Ev. planer om nyanlegg/rehabilitering Søknad om tilskudd Tilskuddsordning Tilskuddsordning Søknadsbeløp Søknadsbeløp Sum Søknad Søker herved om tilskudd til drift av varmtbadet ved Hareid sjukeheim som Hareid sanitetslag er eigar og drivar av. Vedlegg Legg ved siste reviderte godkjente regnskap Legg ved årsberetning Legg ved budsjett for inneværende år Medlemslister med fødselsår Ettersendes T per post Ettersendes T per post Ettersendes o per post Ettersendes o per post Andre vedlegg: Type vedlegg Last opp vedlegg Ettersendes o per post , Sem & Stenersen Prokom AS Side295 Side 2 av 2

296 Innsendt: :51:20 Ref.nr: FDRLRI Hareid kommune Rådhuset 6060 Hareid Telefon: E-post: Hjemmeside: Kulturformål - søknad om tilskudd Opplysninger om søker Type søker T Forening / organisasjon o Person Orgnr Adresse POSTBOKS 136 E-postadresse Tilknyttet fylkesorganisasjon Forening/organisasjon HAREID SKULEKORPS Postnr Poststed Hareid Telefon Stiftelsesår Bankkonto Tilknyttet landsorganisasjon NMF Internettadresse Styrets sammensetning Styrets leder Ann Helen Grimstad Worren Adresse Brekkane 18 E-postadresse Kasserer Unni Apelseth Adresse Reina 17 E-postadresse Postnr Postnr Poststed Hareid Telefon Poststed Hareid Telefon Undergrupper Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Betegnelse undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Aktiviteter Foreningens/gruppens aktiviteter Medlemskveldar Foreningens/gruppens aktiviteter Øvingshelger Brukstid/hyppighet per år 40 Brukstid/hyppighet per år , Sem & Stenersen Prokom AS Side296 Side 1 av 3

297 Kulturformål - søknad om tilskudd Foreningens/gruppens aktiviteter Stemne i Trondheim Foreningens/gruppens aktiviteter Lokale konsertar i Kommunen Foreningens/gruppens aktiviteter 17 mai arr. fleire aktivitetar Foreningens/gruppens aktiviteter Julekonsertar og arr før jul Foreningens/gruppens aktiviteter Korps i skulen, følger skuleåret Brukstid/hyppighet per år 1 Brukstid/hyppighet per år 3 Brukstid/hyppighet per år 1 Brukstid/hyppighet per år 3 Brukstid/hyppighet per år 25 Aktive medlemmer Aktive medlemmer Under 20 Aktive medlemmer Aktive medlemmer Antall 20 Antall Antall Totalt aktive medlemmer 20 Kommentarer Pris med medlem er kr 1000 for 1 musikant og 500 for søsken. Musikantar som starta 2 året sit i kulturskulen betalar halv kontingent kr 500,- (4 stk) Medlemskontingent Medlemsgrupper Under 20 Medlemsgrupper Under 20 Antall 16 Antall 4 Kontingent Kontingent 500 Beløp Beløp Medlemsgrupper Antall Kontingent Beløp 0 Sum inntekt medlemskontigent Eiendommer/anlegg Nåværende eiendommer/anlegg Vedlikehold Ev. planer om nyanlegg/rehabilitering Søknad om tilskudd Tilskuddsordning Tilskuddsordning Tilskuddsordning Tilskuddsordning Søknadsbeløp Søknadsbeløp Søknadsbeløp Søknadsbeløp Sum Søknad , Sem & Stenersen Prokom AS Side297 Side 2 av 3

298 Kulturformål - søknad om tilskudd Til drift av Hareid Skulekorps og aktivitetane gennom eit år. Viktig frivillig arbeid til barn og unge for musikk aktivitet for bygdene Hareid og Brandal. Korps i skulen: Eit prosjekt der alle kan få instrument undervisning i skuletida, tilbod til alle i kommuna på Hareid Skule. Oppstart Vi skal kjøpe inn 20 instrument enten minikornettar eller althorn. Aleine kostnadsestimert til kr ,- Vedlegg Legg ved siste reviderte godkjente regnskap 2013 revidert regnskap.pdf Legg ved årsberetning Årsmelding 2013 HSK.pdf Legg ved budsjett for inneværende år Hareid Skulekorps - forslag til budsjett for 2014.pdf Medlemslister med fødselsår Medlemsliste pdf Ettersendes o per post Ettersendes o per post Ettersendes o per post Ettersendes o per post Andre vedlegg: Type vedlegg Last opp vedlegg Ettersendes o per post , Sem & Stenersen Prokom AS Side298 Side 3 av 3

299 Side299

300 Hareid skulekorps - Forslag til budsjett for 2014 Inntekter Utgifter Forklaring Tilskot og Gåver kr Støtte, NMF, Norsk Tipping ++ Dugnad/oppdrag/arrangement/loddsal kr Eigeninnsats Medlemspengar kr Kontingent Andre inntekter kr Renter + eventuelt Løn/Gåver/Forsikring kr Dirigent + NMF-forsikring Korpstur/øvingshelg kr Netto (etter eigenandelar) Instrument/Notar kr Reparasjonar og nye notar Uniform og medaljer kr Nye uniformsdelar + medaljer Andre driftsutgifter kr 5000 NMF + Gebyrer Jule- og sommaravslutning kr Sosiale samlingar Sum kr kr Overskudd/underskudd kr 0 Side300

301 Medlemmer Dato: Page 1 of 2 ID Navn Født Adresse Postnr/Sted Epost Mobil Medl.kategori Instrument Edvardsen Beate Vabakkvegen HAREID Styre/varamedlem Krokeide Emma Isakdalen 6060 HAREID Aspirant Klarinett Worren Ann Helen G Brekkane HAREID Styre/varamedlem Kleppe Per Håkon Reiten HAREID Styre/varamedlem Mork Veronica Gjerde Reiten HAREID Musikant Saksofon Kleppe Helene Sjåstad Reiten HAREID Aspirant Klarinett Worren Kristiane Brekkane HAREID Aspirant Klarinett Røthe Cornelia Bruageila HAREID Aspirant Klarinett Edvardsen Malin Vabakkvegen HAREID Aspirant Klarinett Anzenberger Hege Birte Rasmusmarka HAREID Musikant Trombone Thuraisamy Abinaya Nobba HAREID Musikant Kornett Muren Eirin Varleite 6065 ULSTEINVIK Musikant Fløyte Veiseth Lene Skrivarvegen 2b 6062 BRANDAL Styre/varamedlem Apelseth Unni Lorgen Reina HAREID Musikant B-kornett Thuraisamy Saanujah Nobba HAREID Aspirant Klarinett Røyseth Olivia Birkhol Hjellebakken HAREID Musikant Fløyte Ulvestad Marit Hovlidvegen HAREID Styre/varamedlem Ikke instrument Anzenberger Vilde Amalie Rasmusmarka HAREID Aspirant Kornett Eriksen Emilie Liaset Vabakkvegen HAREID Musikant Fløyte Bjåstad Even Gamle Brandalsveg HAREID Aspirant Slagverk/Percussion Gjerde Stig Gjerdsvika 6083 GJERDSVIKA Dirigent/Instruktør Mork Alexander Gjerde Reiten HAREID Musikant Klarinett Tonev Simon Gjerde Løysingsteinen HAREID Musikant Slagverk/Percussion Ulvestad Kari Eline Hovlidveien HAREID Musikant Fløyte Tonev Sofie Gjerde Løysingsteinen HAREID Musikant Fløyte Bakken Ida Solsteinen HAREID Musikant Slagverk/Percussion Veiseth Svenning Skrivarvegen 2B 6062 BRANDAL Musikant Althorn Apelset Jon Arne Reina HAREID Musikant Slagverk/Percussion Røyseth Nicolai Kenneth Kvennavegen HAREID Musikant Baritone/Tenorhorn Røyseth Simon Nathaniel Kvennavegen HAREID Musikant Althorn 1 Side301

302 ID Navn Født Adresse Postnr/Sted Epost Mobil Medl.kategori Instrument Antall poster: 30 2 Side302

303 Hareid Skulekorps Årsmelding 2013 Årsmøte for 2013 vart halde på Hareid skule Val av styre og verv vart slik: Leiar: Elisabeth Gjerde (1 år) Korpssjef: Helle Marie Røyset (1 år) Kasserar: Kari Riise (1 år) Sekretær: Kari Riise (1 år) Styremedlem: Merete Bakken (1 år) Arrangementsnemnd: Leiar: Merete Bakken (ikkje på val) Instrumentforvaltar: Marit Ulvestad Uniformsansvarlig: Helle Marie Røyset Valnemnd: Lene Veiset Per Åge Bjåstad Revisor: Ann Helen Grimstad Worren Det har vore styremøte ein gong i månaden med unntak av sommarferien. Korpsmedlemar Korpsåret 2010/2011 var vi 23 medlemmar i korpset. Frå hausten 2011 har talet på musikantar svinga litt. Fleire har slutta både av dei som har gått i korpset i mange år, men også relativt nye musikantar har slutta etter kort tid. Dette er noko styret har hatt fokus på. Vi har hatt ei opa dør til musikantar som ynskjer seg tilbake etter kortare og lengre pauser. Per dato er vi i alt 19 musikantar i korpset. Øvingar og øvingshelgar Det har vore eit tradisjonelt år med tanke på øvingar, øvingshelgar og speleoppdrag. Vi har hatt øvingshelg på Dimna skule oktober. Vi kombinerte øving med sosialt samvær og bowling. I samband med at vi har hatt felles tur og speling med Jøleik, har vi også hatt fleire fellesøvingar i lag med dei. Side 1 av 3 Side303

304 Speleaktivitetar Vi har hatt mange speleaktivitetar dette korpsåret: Morsdagskonsert i lag med Musikklaget Melshorn februar Vårkonsert i Hareidhallen i lag med dei andre korpsa i kommunen. Vi var arrangør mai spelte vi både på Hareid og i Brandal i lag med Musikklaget Melshorn. Vi var også med på revelje og fellesfrukost med Melshorn. - Vi var på korpstur/stemne i Åndalsnes juni Vi reiste i lag med Jøleik og spelte i lag på arrangementa der. Vi mottok pokal for publikumspris - Bursdagsfest for Ulsteinvik skulekorps på Sjøborg vi deltok med speling og i selskap etterpå. - Tussatreff i Ørsta. - Hentekonsert på Dimna i samband med øvingshelg i oktober. - Vi spelte på Bigsetmessa 09. november. - Julegrantenning på Hareid og i Brandal. - Speling på møte i revmatikarlaget desember 2013 spelte vi jula inn i Hareid kyrkje Inntektskapane aktivitetar/økonomi Det er gjennomført ei rekkje aktivitetar for å skaffe korpset dei nødvendige inntektene for å oppretthalde forsvarleg drift. Det har vore eit mål å gi korpset økonomisk handlingsrom. Med få musikantar og foreldre, har vi likevel ikkje hatt mange lotteri, tombola etc. Grunna relativt låge utgifter til instrument og uniformer i 2013, har vi likevel gått i pluss. Aktivitetar: - Matsal på bedehuset i samband med julegrantenning - Sponsorsøknad og støtte frå Sparebanken Møre, Nordea (annnonsestøtte), kulturmidlar frå Hareid kommune - Marknadsføring av grasrotandel - Kakesal på vårkonsert. - Støtte frå 17.mai-nemndene i Hareid og Brandal - Sal av Fastelavensris i samarbeid med Saniteten. - støtte frå VO midlar og frifondet gjennom NMF Side 2 av 3 Side304

305 Rekrutteringstiltak/sosisalt: Styret har hatt høgt fokus på å behalde og rekruttere musikantar til korpset. Vi har motteke tips frå andre og har forsøkt fleire tiltak utan at vi har lukkast i særleg grad med å få inn fleire musikantar. Tiltak vi har gjennomført: - Presentasjon av korpset til 1.klassingane - Samtalar med skulen om korps i skulen. Vi sende ut tilbod om gratis undervisning rett etter skulen for 4.klasse. Ingen respons. - Venneøving med pausemat (3 ekstra møtte). - Besøk på skulen (Helle, Stig og nokre elevar) presentasjon og invitasjon til foreldre og born. Liten respons. Utfordring også med samarbeid med kulturskulen (manglar fløytelærar). - Informasjonsbrev - Sommaravslutning heime hjå Helle i juni. Juleavslutning på skulen 16.desember. Hovudutfordringar Hovudutfordringar for det komande korpsåret, slik styret ser det, er framleis det lave talet på musikantar. Samarbeid med andre korps og musikkmiljø er viktig for å kunne gjennomføre konsertar og større arrangement Hareid for Styret i Hareid Skulekorps Kari Riise sekretær Side 3 av 3 Side305

306 Innsendt: :57:18 Ref.nr: MWCVIK Hareid kommune Rådhuset 6060 Hareid Telefon: E-post: Hjemmeside: Kulturformål - søknad om tilskot Opplysningar om søkjar Type søkjar T Foreining/organisasjon o Person Orgnr. Adresse Rådhusplassen 5 Foreining/organisasjon Hareid folkebibliotek E-postadresse Tilknytt fylkesorganisasjon Postnr Poststad Hareid Telefon Stiftingsår Bankkonto Tilknytt landsorganisasjon Internettadresse Styresamansetning Styreleiar Bibliotekleiar Anne Vasstrand Adresse Postnr. Poststad E-postadresse Kasserar Telefon Adresse Postnr. Poststad E-postadresse Telefon Undergrupper Nemning undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Nemning undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Nemning undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Nemning undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Aktivitetar Foreiningens/gruppene sine aktiviteter Utlån av bøker og andre media Foreiningens/gruppene sine aktiviteter Innlån av media frå heile landet Foreiningens/gruppene sine aktiviteter Besøk frå skule og barnehage Brukstid/frekvens per år Dagleg Brukstid/frekvens per år Dagleg Brukstid/frekvens per år Ukentleg , Sem & Stenersen Prokom AS Side306 Side 1 av 3

307 Kulturformål - søknad om tilskot Foreiningens/gruppene sine aktiviteter Kulturelle arrangementer Foreiningens/gruppene sine aktiviteter Brukstid/frekvens per år Månadleg Brukstid/frekvens per år Aktive medlemmer Aktive medlemmer Under 20 Aktive medlemmer Aktive medlemmer Tal 70 Tal 405 Tal Totalt aktive medlemmer 475 Kommentarer Tala over er personlege aktive lånarar i vår database. Biblioteket hadde i 2013 eit samla besøkstal på personar. Mange av dei som er innom biblioteket lånar ikkje media, men nyttar biblioteket til studie, leseplass, arrangementsbesøk mm. Medlemskontingent Medlemsgrupper Tal Kontingent Beløp 0 Medlemsgrupper Tal Kontingent Beløp 0 Medlemsgrupper Tal Kontingent Beløp 0 Sum inntekt medlemskontigent 0 Eigedommar/anlegg Noverande eigedommar/anlegg Biblioteket har lokale i 1. etasje i Hareid rådhus. Vedlikehald Ev. planer om nyanlegg/rehabilitering Søknad om tilskot Type tilskot Type tilskot Søknadsbeløp Søknadsbeløp Sum Søknad Endringane i Lov om folkebibliotek som trådte i kraft seier at folkebiblioteka skal vere ein uavhengig møteplass og arena for offentleg samtale og debatt. I det ligg det at biblioteka mellom anna skal arrangere aktuelle debattar. Hareid folkebibliotek har egna lokale til dette, men manglar utstyr som projektor, visningslerret og stolar til publikum. Vi søker hermed om tilskot til å kjøpe inn dette utstyret. Vedlegg Legg ved siste reviderte rekneskap Legg ved årsmelding Legg ved budsjett for inneverande år Blir ettersendt T per post Blir ettersendt T per post Blir ettersendt , Sem & Stenersen Prokom AS Side307 Side 2 av 3

308 Kulturformål - søknad om tilskot T per post Medlemslister med fødselsår Blir ettersendt o per post Andre vedlegg: Type vedlegg Last opp vedlegg Blir ettersendt o per post , Sem & Stenersen Prokom AS Side308 Side 3 av 3

309 Innsendt: :15:52 Ref.nr: TDHUQC Hareid kommune Rådhuset 6060 Hareid Telefon: E-post: Hjemmeside: Kulturformål - søknad om tilskot Opplysningar om søkjar Type søkjar T Foreining/organisasjon o Person Orgnr Adresse Postboks 142 E-postadresse Tilknytt fylkesorganisasjon Foreining/organisasjon SUNNMØRE TAMILSKE KULTUR FORENING Postnr Poststad HAREID Telefon Stiftingsår Bankkonto Tilknytt landsorganisasjon Internettadresse Styresamansetning Styreleiar Alphons.M.C Adresse postboks 142 E-postadresse Kasserar Rvindrarasan.M Adresse postboks 142 E-postadresse Postnr Postnr Poststad Telefon Poststad Telefon Undergrupper Nemning undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Nemning undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Nemning undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Nemning undergruppe Kontaktperson Telefonnr. Aktivitetar Foreiningens/gruppene sine aktiviteter styremøte Foreiningens/gruppene sine aktiviteter fellesmøte Brukstid/frekvens per år 20 timer Brukstid/frekvens per år 6 timer , Sem & Stenersen Prokom AS Side309 Side 1 av 3

310 Kulturformål - søknad om tilskot Foreiningens/gruppene sine aktiviteter språkopplæring Foreiningens/gruppene sine aktiviteter kulturmøte Brukstid/frekvens per år 115 timer Brukstid/frekvens per år 100 timer Aktive medlemmer Aktive medlemmer Aktive medlemmer Under 20 Aktive medlemmer Over 50 Tal 33 Tal 34 Tal 11 Totalt aktive medlemmer 78 Kommentarer Medlemskontingent Medlemsgrupper Tal 17 Kontingent 200 Beløp Medlemsgrupper Tal Kontingent Beløp 0 Medlemsgrupper Tal Kontingent Beløp 0 Medlemsgrupper Tal Kontingent Beløp Sum inntekt medlemskontigent Eigedommar/anlegg Noverande eigedommar/anlegg Vedlikehald Ev. planer om nyanlegg/rehabilitering Søknad om tilskot Type tilskot Type tilskot Søknadsbeløp Søknadsbeløp Sum Søknad Sunnmøre Tamilske Kultur Foreining er ein kultur-organisasjon som arbeider for integrering. vi har mange ulike tiltaka både for barn og vaksne. STKF har 17 familiemedlemskap og 78 medlemmar. Vedlegg Legg ved siste reviderte rekneskap Legg ved årsmelding Legg ved budsjett for inneverande år Medlemslister med fødselsår Blir ettersendt T per post Blir ettersendt T per post Blir ettersendt T per post Blir ettersendt T per post , Sem & Stenersen Prokom AS Side310 Side 2 av 3

311 Kulturformål - søknad om tilskot Andre vedlegg: Type vedlegg Last opp vedlegg Blir ettersendt o per post , Sem & Stenersen Prokom AS Side311 Side 3 av 3

312 Side 1 Korpsmedlem og foreldreliste feburar 2014 Medlemmer Namn Fødselsår Aspirant år Inn i korpset Instrument Telefonnr. Mob.tlf Foreldre/føresette: 1 Emil Reite 1994 Kornett Kristin Reite og Kennedy Bastian Bastiampillai 2 Oline Ertesvåg Altsaksofon Marianne og Odd Arne Ertesvåg 3 Astrid Ertesvåg Saksofon Marianne og Odd Arne Ertesvåg 4 Lars Bastian Reite Tromme Kristin Reite og Kennedy Bastian Bastiampillai 5 Jenittha Jayaram Klarinett Sintha Jayaram 6 Judith K. Roppen Trombone Wenche Iren Roppen 7 Ola Bastian Reite Kornett Kristin Reite og Kennedy Bastian Bastiampillai 8 Sander Slinning Øvrelid Tromme Vibekke Slinning 9 Asgeir Øvrelid Horn Lena og Malvin Øvrelid 10 Sarah-Michelle Fjesme Stridh Horn Anne-Lise Fjesme og Remi Stridh 11 Andrine Øvrelid Kornett Elisabet og Kjell-Arne Øvrelid 12 Sivert Tretnes Horn Hege Tretnes 13 Katarina L.Nygård Kornett Vigdis Lien og Kjetil Nygård Aspirantar Medlemmer Namn Fødselsdato Aspirant år Instrument Telefon nr. Mob.tlf Foreldre/Føresette 1 Edvard Arne Arnesen Trombone Monja Arnesen 2 Ayla Paulsen Baryton Anja Kvammen Side312

313 ÅRSMELDING HJØRUNGAVÅG SKULEKORPS 2013 Aktiviteten for korpset i 2013 var god. Korpset hadde ved årsskiftet 19 musikantar og 7 aspirantar. Nokre aktivitetar har gått ut men nye har kome til. Dirigent og instruktørar Dirigent gjennom året har vore Jenny Helen Korsnes. Støttespelarar som har hjelpt korpset har vore Per Birger Nakken, Olav Sindre Pilskog,Torill Nygård, Annette Knudsen, Hege Tretnes og Vibekke Slinning. Årsmøte: Korpset heldt årsmøte Styret for korpset var i 2013: Leiar: Sekretær: Kasserar: Styremedlem: Korpsleiar: Kristin Husøy Indreflø Elisabet Øvrelid Vibekke Slinning Anne Lise Fjesme Stridh Kristin Reite Materialforvaltar: Annette Knudsen Dirigent: Jenny Helen Korsnes. Styremøter: I året som har gått har vi hatt 7 vanlege styremøter. I tillegg var det ein del møteaktivitet i slutten av året då vi stod utan dirigent frå nyttår. Gåver og støtte: Korpset fekk støtte og bidrag frå fleire hald i fjor. Sparebank 1, Tussa og Hareid Kommune har vore bidragsytarar og støtta oss. Fleire av butikkane i Hareid sponsa oss med gevinstar til Julebasaren. Rudolf Overå har støtta oss med gevinstar til loddbøkene i form av akvarellar. I tillegg har vi fått Grasrotandel frå Norsk Tipping, VO-midlar, og frifondsmidlar frå Norges Musikkorps Forbund. I tillegg er det søkt om momsrefusjon for 2012 og Ei stor takk til alle. 1 Side313

314 Loddbøker: Loddbøkene våre var ute haust og vår. Det vart utlodda akvarellar som var gitt av kunstnaren Rudolf Overå. Instrument. Vi kjøpte ingen instrument i Overgang frå Janitsjar til Brasskorps. Styret har vedteke at korpset gradvis skal gå over frå å vere janitsjarkorps til brasskorps. Dette skal skje ved at instrument gradvis går ut eller at dei som har instrument som høyrer til kategorien treblåsarar får friviljug høve til å gå over til anna instrument. ARRANGEMENT 2013 var: 06. og 07. April - Vårkonserten. Helga april var det øvingshelg saman med dei andre korpsa i kommunen. Borna syntes øvinga varte lenge på laurdagen. Musikkutvalet var greit. Mykje folk kom, men det var litt for få bord og for dårleg utnytting av desse April - Tussatreffet. Hovden og Ørsta Skulekorps starta opp med eit nytt arrangement som dei har kalla Tussatreffet. Det var andre året dette var arrangert, men planen deira er at dette skal verte ei årviss samling av korpsa som kjem inn under Tussa kraft sitt leveringsområde. Vi melde oss på og det vart ei kjekk helg frå fredag 12. til søndag 14. April. Programmet var variert med gruppeøvingar, sosialt samvær, minikonsert og felles marsj og speling i Ørsta sentrum. Det var overnattingar med innlagde måltid. 17.mai mai feiring. Korpset spelte som vanleg i både barnetoget og i borgartoget, samt på festen om ettermiddagen. Som vanleg var dei flinke musikantane sporty og utan ei einaste klage gjennomførte dei marsjeringa i begge toga. Kaffi, kake og kiosksalg på skulen vart som vanleg arrangert av arbeidskomiteen vår.det var strålande ver! 2 Side314

315 Korpstur Mjøsfestivalen på Gjøvik Årets korpstur gjekk til Mjøs festivalen i Gjøvik. Dette var ein kjekk og velorganisert tur. Vi var innom Hunderfossen på veg heim. I slutten av august spelte vi på Sparebank 1 sitt arrangement Aspirantane spelte og gjorde ein flott innsats på eit arrangement der Sparebank 1 delte ut midlar. 12.oktober - Rudolf Overå - kunstutstilling Korpset spelte på opninga av kunstutstillinga til Rudolf Overå. Korpset hadde med seg støttespelarar, og alle gjorde ein fin innsats. Kunstnaren sette tydeleg pris på at korpset deltok, og han gav kvar einskild musikant kvar si raude rose etter framføringa. 19.oktober - Loppemarknad. For tiande året på rad arrangerte skulekorpset loppemarknad på skulen. I tillegg til loppemarknad hadde vi sal av rømmegraut, kaffi, kaker og pølser. Salet av lopper vart gjennomført slik som tidlegare år. Vi fekk solgt mykje lopper til ein billeg penge, men inntekta var litt lavare enn året før. Det er svært mykje arbeid med dette fordelt på for få hender. Det er stemning i styret for at vi må gå i tenkeboksen å vurdere om vi ynskjer å fortsette med Loppemarknad. Kanskje bør ein vurdere om der er andre måtar ein kan få inntekter til korpset. 30. Oktober - Lefsebaking I 2013 vart det sett av ein kveld til lefsebaking. Arbeidskomiteen hadde forsøkt å få med seg folk som kunne bake lefse og som skulle hjelpe til. Irene Rovde stilte opp på dette i tillegg til andre korpsforeldre. Det vart gjort ein god innsats blant dei som kom. Denne kvelden gjekk svært bra og lefsene var av god kvalitet. Lefsene vart selt på årets julebasar. Vi hadde litt for lite lefser. 08.november Sosial kveld Torsdag 7. november laga vi til ein sosial kveld der vi var på kino og såg filmen Flåklypa. Vi fekk tak i gratisbillettar frå Sparebank 1. Deretter var vi på Napoli på Hareid og spiste pizza. 09. november - Bigsetmessa. Korpset vart invitert til og spelte ved messa på Bigset laurdagen. 17. november - Julebasar. Den årlege julebasaren vart arrangert søndag 17. november. Gymnastikksalen var som vanleg full av folk. Arbeidskomiteen stod for sal av kaker og kaffi. Og det vart selt lodd, både rulle lodd og nummerlodd. 3 Side315

316 01. Desember - Tenning av Julegrana. Det var svært kaldt denne dagen. Likevel stilte eit fint knippe av musikantar opp og spelte. Dirigent var som vanleg Jenny. Arild Overå heldt tale i samband med tenninga av julegrana. 15. Desember - Spele jula inn i Hareid kyrkje. Korpset spelte jula inn i kyrkja i lag med skulekorpsa frå Hareid og Bigset. Hareid Mini og Barnekantori og Ytre Strok var også med. 28. desember - Julefest på bedehuset. Korpset spelte på den årlege julefesten på bedehuset. Det var ikkje så mange musikantar som møtte, men dei som var der gjorde ein god innsats. Dirigentskifte I november månad meldte Jenny frå om at ho ønskte å slutte som dirigent. Styret arbeidde aktivt med å få tak i ny dirigent før årsskiftet, og heilt i slutten av desember lukkast vi med det! Iris Roppen Tangen tok over som dirigent frå Ho samarbeider med Wenche Roppen som også er vikar når Iris er på jobb. Ho har kontrakt til og med juni Vi ønsker henne velkomen i korpset og lukke til med arbeidet! Tusen takk til alle dei flotte musikantane vi har i korpset, utan dei hadde det vorte stille i bygda vår. Takk også til alle foreldra som har støtta opp om dei mange aktivitetane korpset har hatt i år. Det er den samla innsatsen til alle som gjer at vi har dette flotte skulekorpset i bygda vår. Og sjølvsagt, hjarteleg takk til Jenny som har vore dirigent og Hjørungavåg Brass som har støtta oss med instruksjon, og elles alle andre som har hjelpt til og støtta korpset i Side316

317 Styret for Hjørungavåg Skulekorps Elisabet Øvrelid 5 Side317

Hva er Skjenkekontrollen?

Hva er Skjenkekontrollen? KAMPANJEINFO Hva er Skjenkekontrollen? Skjenkekontrollen er en kampanje i regi av Juvente. Våre kontroller har i flere titalls år vist at unge helt ned i 13-årsalderen får kjøpt øl i dagligvarebutikker,

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: tirsdag, Tid:09:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: tirsdag, Tid:09:00 HAREID KOMMUNE Ordførar/Utvalsleiar MØTEINNKALLING Valstyret Møtestad: Hareid rådhus Dato: tirsdag, 10.09.2013 Tid:09:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 21.01.2014 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 15:35 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 02.09.2014 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 16:25 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, Tid:17:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, Tid:17:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 17.12.2015 Tid:17:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 26.11.2013 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 15:35 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Formannskapsromet, Hareid rådhus Dato: 06.11.2012 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 15:20 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Møtestad: Ørsta kulturhus Dato: onsdag, Tid:09:00

Møtestad: Ørsta kulturhus Dato: onsdag, Tid:09:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Råd for menneske med nedsatt funksjonsevne Møtestad: Ørsta kulturhus Dato: onsdag, 29.03.2017 Tid:09:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding,

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 28.01.2015 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Volda samfunnshus Dato: 30.01.2014 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 85/15, 29.10.2015. 2 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i Åmotsdal, Flatdal og i Seljord sentrum.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Selje kommune

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Selje kommune TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndigheit Selje kommune 1 Innhald Samadrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Selje kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit...

Detaljer

Opphevelse av forbudet mot privat innførsel av alkoholholdig

Opphevelse av forbudet mot privat innførsel av alkoholholdig Juvente Pb 8908 Youngstorget 0028 Oslo!r. juvente Oslo, 27. februar 2009 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Høringssvar fra juvente, IOGT og DNT Opphevelse av forbudet mot privat

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Administrativt revidert 28. august 2017 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i Åmotsdal, Flatdal og i Seljord sentrum. Barnehagane er

Detaljer

OFFENTLEG SAKSLISTE MED SAKSDOKUMENT

OFFENTLEG SAKSLISTE MED SAKSDOKUMENT MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kst sal Hareid rådhus Dato: 28.02.2017 Møte tok til 15:00 Møte slutta 17:20 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 13.10.2014 Møtet tok til 12:00 Møtet slutta 15:05 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

FASTE MEDLEMAR SOM MØTTE: Namn Funksjon Representerar Ottar Røyset Leiar H Øyvind Grimstad Medlem FRP Ingunn Petrin Pettersen Nestleiar FL

FASTE MEDLEMAR SOM MØTTE: Namn Funksjon Representerar Ottar Røyset Leiar H Øyvind Grimstad Medlem FRP Ingunn Petrin Pettersen Nestleiar FL HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 01.10.2013 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 17:20 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Møtestad: HAREID RÅDHUS Dato: onsdag, Tid:17:00

Møtestad: HAREID RÅDHUS Dato: onsdag, Tid:17:00 Ordførar/Utvalsleiar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: HAREID RÅDHUS Dato: onsdag, 04.01.2012 Tid:17:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

Tilsynsrapport. Tilsyn med Lærdal kommune. som barnehagemyndigheit. etter. barnehagelova 10, 16 og 18

Tilsynsrapport. Tilsyn med Lærdal kommune. som barnehagemyndigheit. etter. barnehagelova 10, 16 og 18 Tilsynsrapport Tilsyn med Lærdal kommune som barnehagemyndigheit etter barnehagelova 10, 16 og 18 Kontaktperson i kommunen: Torunn Liltved, kultur- og oppvekstleiar Fylkesmannen si tilsynsgruppe: Bodhild

Detaljer

Høyanger kommune. solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no. Plan for tilsyn med barnehagane i

Høyanger kommune. solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no. Plan for tilsyn med barnehagane i Høyanger kommune eld kraft vatn solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no Plan for tilsyn med barnehagane i Høyanger kommune etter Barnehagelova Våren 2015 Innhald 1 Kommunen som tilsynsmynde 2 Målet med

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011 1 2 VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND gjeldande frå 01.01. 2011 1. DRIFT I SAMSVAR MED NORSK LOV Eigaren av barnehagane er Studentsamskipnaden for

Detaljer

VARSEL OM TILSYN VED OMVIKDALEN SKOLE

VARSEL OM TILSYN VED OMVIKDALEN SKOLE VARSEL OM TILSYN VED OMVIKDALEN SKOLE I perioden 01.10.16-01.03.17 vert det gjennomført ein nasjonal tilsynskampanje om inneklimaet i skular. Tilsyna vert gjennomført i samsvar med Forskrift om miljørettet

Detaljer

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon Sakshandsamar: Lill Mona Solberg Vår dato Vår referanse Telefon: 57643105 24.06.2013 2013/2729 - E-post: fmsflms@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Lærdal kommune Postboks 83 6886 Lærdal Varsel

Detaljer

PLAN FOR TILSYN MED BARNEHAGANE

PLAN FOR TILSYN MED BARNEHAGANE PLAN FOR TILSYN MED BARNEHAGANE 2017 2020 1 Foto: Naustvågen barnehage 1. Kommunen som tilsynsmynde I følgje lov om barnehagar av 17 juni 2005, nr 64, 16 skal kommunen føra tilsyn med verksemder etter

Detaljer

Tilsyn med Solund kommune rapport

Tilsyn med Solund kommune rapport Sakshandsamar: Bodhild Therese Cirotzki Vår dato Vår referanse Telefon: 26.10.2012 2012/2669-611 E-post: fmsfboc@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Solund kommune Postboks 73 6921 Hardbakke Tilsyn

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 19.06.2014 Møtet tok til 15:00 Møtet slutta 17:45 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Kontrollrapport 2009. Resultatene fra mindreåriges forsøk på å kjøpe alkohol i dagligvarebutikker i 2009. www.skjenkekontrollen.no

Kontrollrapport 2009. Resultatene fra mindreåriges forsøk på å kjøpe alkohol i dagligvarebutikker i 2009. www.skjenkekontrollen.no Kontrollrapport 2009 Resultatene fra mindreåriges forsøk på å kjøpe alkohol i dagligvarebutikker i 2009 www.skjenkekontrollen.no En unik mulighet! Skjenkekontrollen - Kontrollrapport 2009 Regjeringen har

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur

Tilleggsinnkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Tilleggsinnkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 04.03.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: 13:30 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping

Detaljer

Nissedal kommune Kommunal plan for tilsyn med barnehagane i Nissedal kommune etter Barnehagelova

Nissedal kommune Kommunal plan for tilsyn med barnehagane i Nissedal kommune etter Barnehagelova Nissedal kommune Kommunal plan for tilsyn med barnehagane i Nissedal kommune etter Barnehagelova Hausten 2013 Innhald 1.0 Kommunen som tilsynsmynde... 3 2.0 Målet med kommunens tilsyn... 3 3.0 Lovgrunnlaget

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Årdal kommune

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Årdal kommune TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndigheit Årdal kommune 1 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Årdal kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit...

Detaljer

Juvente. Skjenkekontrollen. Statusrapport Høsten wee

Juvente. Skjenkekontrollen. Statusrapport Høsten wee Juvente Skjenkekontrollen Statusrapport Høsten 2010 wee - t. - Innledning Med denne statusrapporten søker Juvente om videreføring av sitt alkoholpolitiske prosjekt Skjenkekontrollen i 2011. I statusrapporten

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 20.06.2013 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Barnehagane skal drivast

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset og med kunngjering i Vikebladet/Vestposten (gjeld kun KST).

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset og med kunngjering i Vikebladet/Vestposten (gjeld kun KST). MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: KST sal Hareid Rådhus Dato: 05.05.2015 Møte tok til 14:00 Møte slutta 15:40 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Samfunnshuset i Volda Dato: 26.01.2017 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE. 1. EIGARTILHØVE Vedtektene gjeld barnehagar som Vik kommune eig og driv. 2. LOV OG REGELVERK, FØREMÅL Barnehagane skal drivast i samsvar med til ei kvar

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forslag til vedtak: Sammendrag. Innledning / bakgrunn. Beskrivelse av saken. Kontrollutvalget for salgs- og skjenkebevillinger

SAKSFRAMLEGG. Forslag til vedtak: Sammendrag. Innledning / bakgrunn. Beskrivelse av saken. Kontrollutvalget for salgs- og skjenkebevillinger SAKSFRAMLEGG Kontrollutvalget for salgs- og skjenkebevillinger Formannskapet Arkivsaksnr.: 12/3705-9 Arkiv: U62 & 58 KIWI - BRUDD PÅ ALKOHOLLOVEN. INNDRANING AV BEVILLING Forslag til vedtak: I medhold

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemma. Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato:

VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemma. Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato: VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVAL: Råd for funksjonshemma Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato: 20.01.2014 Tid: 10:00 Medlemar som er ugilde i ei sak, vert bedne om å gje melding,

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit

FYLKESMANNEN I ROGALAND TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit FYLKESMANNEN I ROGALAND TILSYNSRAPPORT Tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit Bokn kommune 2013 1 Innhald 1. Tema for tilsynet: Kommunen som barnehagemyndigheit... 3 1.1 Kommunen sitt ansvar... 3

Detaljer

Kvinnherad kommune - Rutinar

Kvinnherad kommune - Rutinar Godkjenning av barnehagar Kvinnherad kommune - Rutinar Innhald LOVGRUNNLAG... 3 1. Kvinnherad kommune sitt ansvar, jf. barnehagelova 8... 4 2. Plikt til å søkja godkjenning, jf. barnehagelova 6... 4 3.

Detaljer

TILSYN MED. KOMMUNENS ADRESSE: Norddal kommune, Rådhuset, 6210 Valldal

TILSYN MED. KOMMUNENS ADRESSE: Norddal kommune, Rådhuset, 6210 Valldal TILSYN MED Norddal kommune TIDSROM: 28.09.2010. ARKIVKODE: 2010/3249/MAAA KOMMUNENS ADRESSE: Norddal kommune, Rådhuset, 6210 Valldal FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: Revisjonsleiar: Rådgivar Nlaren Orjasieter

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA TILSYN MED SULDAL KOMMUNE TIDSPUNKT: 18. november 2008 Vår ref: 08/8997 KOMMUNEN SI ADRESSE: Suldal kommune, Eidsvegen 7, 4230 Sand KOMMUNENUMMER: 1134 TILSYNSGRUPPE:

Detaljer

Guide til god interkontroll etter Alkoholloven

Guide til god interkontroll etter Alkoholloven Guide til god interkontroll etter Alkoholloven Alle salgs- og skjenkesteder må ha et system og rutiner for å sikre at alkoholregelverket overholdes. God internkontroll gir enklere drift, tryggere ansatte

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus, KST salen Dato: tysdag, Tid:13:45

Møtestad: Hareid rådhus, KST salen Dato: tysdag, Tid:13:45 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Valstyret Møtestad: Hareid rådhus, KST salen Dato: tysdag, 26.2.2013 Tid:13:45 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK

SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK Salsløyve Alkohollova 3: Med sal av alkoholhaldig drikk meinast overdraging av drikk med inntil 4.75 volumprosent alkohol til forbrukar mot vederlag for drikking

Detaljer

BARNEHAGETILBODET 2015/2016

BARNEHAGETILBODET 2015/2016 Kvinnherad kommune Vår ref: 2014/996 Dato: 1.07.2015 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET 2015/2016 RETNINGSLINJER OG INFORMASJON Retningslinjer og informasjon OM FALDAREN Faldaren vert sendt til alle

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Inndragning av salgsbevilling NG Meny Invest Øst Matvarehuset Ultra Arkivsaksnr.: 03/32465

Saksframlegg. Trondheim kommune. Inndragning av salgsbevilling NG Meny Invest Øst Matvarehuset Ultra Arkivsaksnr.: 03/32465 Saksframlegg Inndragning av salgsbevilling NG Meny Invest Øst Matvarehuset Ultra Arkivsaksnr.: 03/32465 Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar med hjemmel i alkoholloven 1-8, jf. retningslinjer for

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Førde kommune

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Førde kommune TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndigheit Førde kommune 1 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Førde kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit...

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: KST sal Hareid Rådhus Dato: 27.10.2015 Møte tok til 14:00 Møte slutta 16:45 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2014... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Forskrift sals- og skjenkeløyve for alkoholhaldig drikk

Forskrift sals- og skjenkeløyve for alkoholhaldig drikk Forskrift sals- og skjenkeløyve for alkoholhaldig drikk 1 Forskrifta regulerar 2 Stenge og skjenketider for serveringsstader 3 Salstider for alkoholhaldig drikk i gruppe 1 (under 4,7 %) 4 Ambulerande skjenkeløyve

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: KST sal Hareid Rådhus Dato: 29.09.2015 Møte tok til 14:00 Møte slutta 15:55 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 3.3.2015 Møte tok til 14:00 Møte slutta 14:50 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

JUVENTE FLI 0301 OSLO.

JUVENTE FLI 0301 OSLO. Søknad om tilskudd Informasjon om søker En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet. Tilskudd som Helsedirektoratet innvilger, utbetales alltid til den virksomheten

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret Opplæring og oppvekst Grunnskulane i Volda Fylkesmannen i Møre og Romsdal Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2017/815 6819/2017 A20 SVK/ SONHAV 29.05.2017

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE. Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift.

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE. Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Lærdal kommune VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 10.03.2016, gjeldande frå 01.05.2016 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med Kviteseid kommune 28.februar og 19.mars Tema: Kommunen som barnehagemyndigheit. Barnehage- og utdanningsavdelinga

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med Kviteseid kommune 28.februar og 19.mars Tema: Kommunen som barnehagemyndigheit. Barnehage- og utdanningsavdelinga TILSYNSRAPPORT Tilsyn med Kviteseid kommune 28.februar og 19.mars 2013 Tema: Kommunen som barnehagemyndigheit Barnehage- og utdanningsavdelinga 1 TILSYN med Kviteseid kommune Adresse: 3850 Kviteseid Tidsrom:

Detaljer

Alkoholloven møter virkeligheten. Kristin Buvik Stipendiat SIRUS

Alkoholloven møter virkeligheten. Kristin Buvik Stipendiat SIRUS Alkoholloven møter virkeligheten Kristin Buvik Stipendiat SIRUS Dagens tema Streng alkohollov, liberal drikkekultur Kommunenes forvaltning av alkoholloven Hva påvirker overskjenking? Bartendere Skjenkekontrollører

Detaljer

MØTEINNKALLING. Medlemer som kan vere ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemer kan verte kalla inn.

MØTEINNKALLING. Medlemer som kan vere ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemer kan verte kalla inn. ØRSTA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: Råd for likestilling av funksjonshemma Møtestad: Ørstafjord Dato: 22.09.2014 Tid: 14:00 Medlemer som kan vere ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valstyret Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus Dato: 05.04.2016 Tid: 12:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol.

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol. VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 01.08.16 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Volda samfunnshus Dato: 28.08.2014 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune

Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune Vedteke i Kommunestyret 12.05.2016 K-sak 36/16 1. Eigar Hemsedal kommune er eigar og ansvarleg for drifta av skulefritidsordningane (SFO) ved Tuv og

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med kommunen som barnehagemynde

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med kommunen som barnehagemynde TILSYNSRAPPORT Tilsyn med kommunen som barnehagemynde Tysvær kommune 2013 Innhald 1. Tema for tilsynet: Kommunen som barnehagemynde... 3 1.1 Kommunen sitt ansvar... 3 1.2 Formålet med tilsynet... 3 2.

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 18.02.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 1.9.2015 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 1.9.2015 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Eldrerådet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 1.9.2015 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA TILSYN MED LUND KOMMUNE TIDSPUNKT: 24. november 2009 Vår ref: 09/9947 KOMMUNEN SI ADRESSE: Lund kommune, Moiveien 9, 4460 MOI KOMMUNENUMMER: 1112 TILSYNSGRUPPE:

Detaljer

Saksframlegg. Brudd på forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. av 8. juni 2005 nr og 4-2.

Saksframlegg. Brudd på forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. av 8. juni 2005 nr og 4-2. Saksframlegg Inndragning av skjenkebevilling - Klokkesvingen Bar og Pub Arkivsaksnr.: 04/39951 Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar med hjemmel i alkoholloven 1-8, jf. retningslinjer for reaksjoner

Detaljer

OFFENTLEG SAKSLISTE MED SAKSDOKUMENT

OFFENTLEG SAKSLISTE MED SAKSDOKUMENT MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 13.02.2017 Møte tok til 12:00 Møte slutta 14:30 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 Molde Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2016/852 7525/2016 A20 SVK/ UNNISTRA 21.06.2016 MELDING OM POLITISK

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Møtestad: Møterom Voldsfjorden, evt. møterom Austefjorden. Rådhuset 1.etg. Dato: Tid: 14:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Møtestad: Møterom Voldsfjorden, evt. møterom Austefjorden. Rådhuset 1.etg. Dato: Tid: 14:00 Driftsstyret MØTEINNKALLING Utvalg: Møtestad: Møterom Voldsfjorden, evt. møterom Austefjorden. Rådhuset 1.etg. Dato: 18.11.2015 Tid: 14:00 Framlegg til årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 vert lagt

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2015 Osen kommune Innhold Formål Innholdsfortegnelse 1. Alkoholpolitiske målsetninger 2. Definisjon av alkoholholdig drikk 3. Avgjørelsesmyndighet 4. Behandlingstid 5.

Detaljer

Tilsyn med barnehagar. Kvinnherad kommune 2007/

Tilsyn med barnehagar. Kvinnherad kommune 2007/ 2011-2012 Tilsyn med barnehagar Kvinnherad kommune 2007/3493-10 TILSYN MED BARNEHAGAR Kvinnherad kommune LOVGRUNNLAG Lov om barnehagar: 7 Barnehageeigar sitt ansvar 8 Kommunen sitt ansvar 9 Fylkesmannen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA TILSYN MED GJESDAL KOMMUNE TIDSPUNKT: 12. november 2008 Vår ref: 08/8428 KOMMUNEN SI ADRESSE: Gjesdal kommune, Rettedalen 1, 4330 Ålgård KOMMUNENUMMER: 1122

Detaljer

2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 003/14 14/122 Faste saker 004/14 13/849 Oppfølging rapport barnevern

2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 003/14 14/122 Faste saker 004/14 13/849 Oppfølging rapport barnevern SAMNANGER KOMMUNE 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtedato: 05.02.2014 Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap

Detaljer

FASTE MEDLEMAR SOM IKKJE MØTTE: Namn Funksjon Representerar Bjørn Overå MEDL FL Lars E. Bjåstad Hovlid MEDL V

FASTE MEDLEMAR SOM IKKJE MØTTE: Namn Funksjon Representerar Bjørn Overå MEDL FL Lars E. Bjåstad Hovlid MEDL V HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 07.05.2013 Møtet tok til 16:00 Møtet slutta 17:45 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014 Vedtekter for barnehagane i Austrheim Oppdatert 26.03.2014 Innhald: side 1. Føremål 4 2. Forvaltning 4 3. Opningstider/barnehagerute 4 4. Ferieavvikling for barn 5 5. Areal 5 6. Betalingssatsar 5 7. Opptak

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA TILSYN MED KLEPP KOMMUNE TIDSPUNKT: 9.desember 2010 Vår ref: 10/10325 KOMMUNEN SI ADRESSE: Klepp kommune, Postboks 25, 4358 Kleppe KOMMUNENUMMER: 1120 TILSYNSGRUPPE:

Detaljer

Kommunal plan for tilsyn med barnehager Rennesøy kommune 2015-2019

Kommunal plan for tilsyn med barnehager Rennesøy kommune 2015-2019 Rennesøy kommune Notat 1 av 9 Vår dato Vår referanse Oppvekst og læring Vår saksbehandler Hege Totland, tlf. Til Ingunn Folgerø/Oppvekst og læring Kopi til Kommunal plan for tilsyn med barnehager - Rennesøy

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Samfunnshuset i Volda Dato: 02.03.2017 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Svar frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane: Høyring av NOU 2012:1 Til barns beste

Svar frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane: Høyring av NOU 2012:1 Til barns beste Sakshandsamar: Bodhild Therese Cirotzki Vår dato Vår referanse Telefon: 03.05.2012 2012/732-610 E-post: fmsfboc@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032

Detaljer

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/ all/nl-19980717-061.html Opplæringslova kapittel 9a. Elevane sitt

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 26. januar 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 26. januar 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200004487-209 Emnekode: SFS-7502 Saksbeh: KJVO Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalet Møtestad: Møterom Austefjorden, Volda rådhus Dato: 04.10.2016 Tid: 10:20 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 02.02.2017 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer

Tilsyn med Fjaler kommune - rapport

Tilsyn med Fjaler kommune - rapport Sakshandsamar: Bodhild Therese Cirotzki Vår dato Vår referanse Telefon: 07.11.2012 2012/2982-611 E-post: fmsfboc@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Fjaler kommune Postboks 54 6961 Dale i Sunnfjord

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UTVAL: Formannskapet Møtestad: Rådmannens kontor - Rådhuset, Fiskå Dato: 12.01.2016 Møtet tok til 09:00 Møtet slutta 11:30. Møtet var innkalla ved utsend sakliste datert

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 17.11.2014 Møtet tok til 12:00 Møtet slutta 16:40 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer