Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE. Sakliste:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE. Sakliste:"

Transkript

1 FRØYA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Frøya kommune Møtedato/tid : Torsdag 2. februar 2006 kl Møtested/lokaler : Kommunehuset på Sistranda møterom B. Deltagere : Thor Pettersen leder Hans Willy Kvernø nestleder Sten Kristian Røvik Bjørnar Johansen Iren Hårstad Kopi Møteansvarlig : Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor : Thor Pettersen Sted Dato Trondheim 26. januar 2006 Sakliste: Sak 1/2006 Godkjenning av protokoll fra møte Sak 2/2006 Referatsaker Sak 3/2006 Forvaltningsrevisjonsrapport: Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Sak 4/2006 Innkreving av vannavgifter Brev fra Arne Jektvik Sak 5/2006 Låneforvaltningen i Frøya kommune Sak 6/2006 Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt om interkommunalt samarbeid Sak 7/2006 Retningslinjer for kontrollutvalget i Frøya kommune Sak 8/2006 Kontrollutvalgets oppfølging av politiske vedtak i Frøya kommune Sak 9/2006 Eventuelt Eventuelle forfall meldes til Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS v/ Per O. Johansen på telefon , mobil Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Thor Pettersen leder (sign) Per O. Johansen Rådgiver Frøya kommune kontrollutvalget 1

2 FRØYA KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 1/2006 Godkjenning av protokoll fra møte Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2006 Saksbeh: Per O. Johansen Arkivkode: 030 Arkivsaknr: Kontrollutvalgssekretariatets innstilling: Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte godkjennes. Frøya kommune kontrollutvalget 2

3 Sak 1/2006 Godkjenning av protokoll fra møte KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte godkjennes. VEDLEGG 1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte SAKSUTREDNING Godkjenning av møteprotokoll. Frøya kommune kontrollutvalget 3

4 FRØYA KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 2/2006 Referatsaker Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2006 Saksbeh: Per O. Johansen Arkivkode: 030 Arkivsaknr: Kontrollutvalgssekretariatets innstilling: Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. Frøya kommune kontrollutvalget 4

5 Sak 2/2006 Referatsaker KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. VEDLEGG Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker: 1. Revisjon Midt-Norge IKS: Notat av vedrørende byggeprosjektet Nabeita skole. 2. KS Faktaark av : NAV-reformen noen hovedpunkter og viktige milepæler. 3. Pressemelding og høringsbrev av fra Arbeids- og sosialdepartementet vedrørende forslag til nye regler for vern av ansattes ytringsfrihet / varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. SAKSUTREDNING Kontrollutvalgets sekretariat viser til de vedlagte dokumentene som legges frem som referatsaker. Frøya kommune kontrollutvalget 5

6 FRØYA KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 3/2006 Forvaltningsrevisjonsrapport: Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2006 Kommunestyret Saksbeh: Per O. Johansen Arkivkode: 030 Arkivsaknr: Kontrollutvalgssekretariatets innstilling: Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen til etterretning og oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen til etterretning. Frøya kommune kontrollutvalget 6

7 Sak 3/2006 Forvaltningsrevisjonsrapport: Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen til etterretning og oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen til etterretning. VEDLEGG: Nummererte vedlegg som følger saken: 1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen. Utrykte vedlegg i saksmappen: 1. Sak KU-17/2005 Forvaltningsrevisjonsprosjekt om verge-/hjelpevergeordningen. SAKSFREMSTILLING: Innledning Revisjon Midt-Norge IKS har høsten 2005 gjennomført et forvaltningsrevisjonsprosjekt med fokus på hjelpevergeordningene i kommunene. Bakgrunnen for prosjektet var at revisor så at overformynderienes oppfølging av hjelpevergene i kommunene var nokså varierende, samtidig konstaterte revisor store ulikheter i kvaliteten på hjelpevergeregnskapene. Kontrollutvalget sluttet seg til gjennomføringen av prosjektet i sak KU-17/2005 Forvaltningsrevisjonsprosjekt om verge-/hjelpevergeordningen. Overformynderiet er et kommunalt organ og oppnevnes av kommunestyret. Kommunens administrasjon eller kommunestyret har imidlertid ingen instruksjonsmyndighet i overformynderiets saker, og det er fylkesmannen som er tilsynsmyndighet og klageorgan i forhold til overformynderiet. Kommunen må imidlertid legge forholdene til rette for at overformynderiet kan drive sin virksomhet på en forsvarlig måte, og virksomheten som drives er således et kommunalt ansvar. Med dette som utgangspunkt har også kontrollutvalgets sekretariat valgt å innstille overfor kontrollutvalget på at saken legges frem for kommunestyret. Frøya kommune kontrollutvalget 7

8 Innfallsvinkler i forvaltningsrevisjonsprosjektet Prosjektet har vært strukturert rundt fire hovedtema: Vergemålsoppnevnelse, veiledning/opplæring, rapportering og tilsyn/kontroll. Revisor har foretatt en kartlegging av omfang og praksis, samt vurdert etablert praksis i forhold til gjeldende rett på området. Følgende problemstilling er formulert for prosjektet: Har overformynderiet etablert rutiner for hjelpevergeordningen som bidrar til å sikre klientens midler. For å kunne besvare problemstillingen har revisor definert 4 krav som må være oppfylt for at revisor kan konkludere positivt på undersøkelsene: 1. Oppnevning av hjelpeverge skal være i samsvar med krav i lov, forskrift og andre bestemmelser. 2. Oppnevnt hjelpeverge skal ha tilstrekkelig kunnskap om oppgaven. 3. Overformynderiet bør stille krav om rapportering fra hjelpevergen. 4. Overformynderiet bør føre tilsyn og kontroll med hjelpevergens virksomhet. Prosjektet er gjennomført i alle de 14 kommunene som samarbeider som revisjonsfunksjonen og funksjonen som sekretariat for kontrollutvalg. Dette er gjort det mulig å foreta sammenligninger mellom kommunene og hente ut en beste praksis fra kommunen sett under ett. Funn i Frøya kommune Vi velger å gjengi noen av de mest sentrale funnene fra undersøkelsen i Frøya kommune, men viser til den vedlagte forvaltningsrevisjonsrapporten for en fullstendig gjennomgang av hjelpevergeordningen i Frøya. 1. Oppnevning av hjelpeverge Ved utgangen av 2004 var det i Frøya kommune 26 personer som har fått oppnevnt til sammen 25 hjelpeverger. Overformynderiet forvalter ca. 1,3 millioner kroner, og hjelpevergene disponerer ca. 2-3 millioner kroner på vegne av sine klienter. Overformynderiet i Frøya opplever problemer med å skaffe hjelpeverger i kommunen. Når oppnevning skjer foretar overformynderiet en habilitetsvurdering og man vurderer betalingsevnen til den som foreslås som hjelpeverge. Overformynderiet forsøker å unngå å oppnevne familiemedlemmer som hjelpeverge, men i tilfelle dette er aktuelt forsøker man å skaffe sikkerhet for at øvrige slektninger er enige i oppnevningen. Det finnes et standard skjema for oppnevning av hjelpeverge som definerer hjelpevergens oppgaver og beskriver forhold ved klienten som hjelpevergen bør vite, dette kan for eksempel gjelde økonomi. Dette skjemaet benyttes ikke av overformynderiet på Frøya. Frøya kommune kontrollutvalget 8

9 Hjelpevergens ansvars- og myndighetsområdet defineres i mandatet som utarbeides av overformynderiet, og som stadfestes, evt justeres av Tingretten ved oppnevnelsen av hjelpevergen. I henhold til vergemålslovgivningen skal minste middels prinsipp legges til grunn, noe som vil si at hjelpevergens ansvars- og myndighetsområde ikke skal gjøres mer omfattende enn nødvendig. I følge forvaltningsrevisjonsrapporten er mandatene som utstedes i Frøya for generelle, og det settes heller ikke noen beløpsgrenser for hvor mye den enkelte hjelpeverge kan disponere. Dersom den hjelpetrengende bor i institusjon er det de ansatte på institusjonen som fører regnskap. Hjelpevergens oppgave er å påse at institusjonen følger dette opp. Overformynderiet skal informeres om alt som overgår normalt forbruk. Når det gjelder godtgjøring til hjelpevergene er grunnholdningen hos overformynderiet på Frøya at dette er en ulønnet oppgave. Overformynderiet har heller ingen retningslinjer eller fokus på godtgjøring og utgiftsdekning til hjelpeverge. I den grad det tilstås utgiftsdekning blir dette dekket av klienten selv, kommunen dekker i visse tilfeller utgifter som anses som fellesutgifter. I 2004 ble det tilstått utgiftsdekning til hjelpeverger i Frøya på til sammen kr 5.000,-. 2. Kunnskap og veiledning Foruten deltakelse på en samling arrangert av fylkesmannen har overformynderiet ikke hatt noen opplæring i sine oppgaver. Overformynderne savner også bedre informasjon og rapportering fra fylkesmannen. Hjelpevergene får informasjon fra overformynderiet ved oppnevningen, både muntlig i møte og ved utdeling av en informasjonsmateriell om oppgaven, videre forsøker overformynderiet å ha en kontakt med alle hjelpevergene minst en gang i året. 3. Rapportering Frøya overformynderi har fritatt alle sine hjelpeverger for regnskapsplikt. En del av bakgrunnen for dette er å lette arbeidet for hjelpevergene, og dermed gjøre det mer attraktivt å være hjelpeverge. Forutsetningen er imidlertid at alle transaksjoner foregår over bank og på en slik måte at de kan etterkontrolleres av overformynderiet. En del hjelpeverger fører regnskap, selv om dette ikke er påkrevet. For klienter i institusjon er det de ansatte som står for regnskapsføringen. I tillegg til kravet om etterkontrollerbarhet foreslår revisor i sin rapport at overformynderiet bør kreve å få tilsendt klientens selvangivelse og årsoppgave fra bank, slik at overformynderiet har en viss innsikt i disposisjonene til hjelpevergene. 4. Tilsyn og kontroll Overformynderiets tilsynsplikt med hjelpevergene gjelder uavhengig av om hjelpevergene er innvilget fritak fra regnskapsavleggelsen. Som nevnt ovenfor anbefaler revisor at overformynderiet ber om å få tilsendt selvangivelse og kontoutskrifter. Frøya overformynderi har hittil ikke hatt kontrollrutiner, og revisor karakteriserer overformynderiets tilsyn med hjelpevergene i Frøya som mangelfull. Overformynderiet signaliserer at de vil legge opp til rutiner for oppfølging av hjelpevergene fremover. Frøya kommune kontrollutvalget 9

10 Forvaltningsrevisjonsrapportens anbefalinger Med bakgrunn i de funn som er gjort foreslår Revisjon Midt-Norge IKS følgende overfor Frøya kommune og overformynderiet på Frøya: Det bør utarbeides en spesifisert totaloversikt over den samlede formue som forvaltes av hjelpevergene. Standard søknadsskjema for oppnevning bør benyttes slik at en er sikker på å få med alle relevante opplysninger. Mandatene bør være tydligere definert, og være tilpasset den enkelte klient. Vurdere om midler bør trekkes inn fra klienten til overformynderiet, og om det bør innføres beløpsbegrensninger for hjelpevergens disposisjonsrett. Det må foretas dokumenterte kontrollhandlinger rettet mot hjelpevergene uten regnskapsplikt. Kontrollen bør utføres mot underlagsdokumentasjon. Overformynderiet bør stille krav om å få tilsendt dokumentasjon fra hjelpevergen. Et minimumskrav vil være å få tilsendt selvangivelse / likningsutskrift. Kontrollutvalgets sekretariat viser for øvrig til den vedlagte forvaltningsrevisjonsrapporten for ytterligere detaljer og begrunnelser for revisors anbefalinger. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS VURDERINGER Inntill hjelpevergevergeordningene eventuelt profesjonaliseres i nytt lovverk er dette arbeidet i stor grad basert på frivillighet. Hjelpevergene skal utøve sin funksjon etter beste skjønn og innenfor minste middels prinsipp ut fra hensynet til at inngripen overfor den hjelpetrengende skal være så liten som mulig. For å sikre at hjelpeverger stiller opp og for å gi rom en viss skjønnutøvelse er det viktig at hjelpevergen har en viss frihet i sin funksjon. Samtidig er det viktig at klienten og pårørende har sikkerhet for at hjelpevergen til enhver tid handler til klientens beste. Hensynet til frihet og skjønnsutøvelse kan i en del tilfeller gå på bekostning av rapporteringskrav og tilsynsvirksomhet. Overformynderiets rolle er derfor å sørge for en best mulig tilpasning basert på lokale forhold og kjennskap til det enkelte tilfelle. Kontrollutvalgets sekretariat er av den oppfatning at Revisjon Midt-Norge IKS har satt et godt søkelys på overformynderiets rolle i forhold til hjelpvergeordningen i Frøya kommune og anbefaler derfor overformynderiet å vurdere de tiltakene som revisor har foreslått avslutningsvis i rappporten og som er gjengitt ovenfor. Sekretariatet foreslår overfor kontrollutvalget å legge frem rapporten for kommunestyret som øverste ansvarlig for ordningen og som oppnevnende myndighet til overformynderiet. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON: Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler kontrollutvalget å oversende rapporten til kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen til etterretning. Frøya kommune kontrollutvalget 10

11 FRØYA KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 4/2006 Innkreving av vannavgifter Brev fra Arne Jektvik Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2006 Saksbeh: Per O. Johansen Arkivkode: 033 Arkivsaknr: Kontrollutvalgssekretariatets innstilling: Kontrollutvalget tar saken til etterretning. Møtebok fra kontrollutvalgets behandling av saken med vurderingene fra Revisjon Midt-Norge IKS, oversendes Arne Jektvik som svar på hans henvendelse i brev av Frøya kommune kontrollutvalget 11

12 Sak 4/2006 Innkreving av vannavgifter Brev fra Arne Jektvik KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING: Kontrollutvalget tar saken til etterretning. Møtebok fra kontrollutvalgets behandling av saken med vurderingene fra Revisjon Midt-Norge IKS, oversendes Arne Jektvik som svar på hans henvendelse i brev av VEDLEGG 1. Brev av fra Arne Jektvik til kontrollutvalget i Frøya kommune vedrørende driftspraksis kommunale renovasjonsselskap Kystmiljø A/S. 2. Brev av fra Revisjon Midt-Norge IKS vedrørende Gebyrpraksis i renovasjonsselskapet Kystmiljø AS. Utrykte vedlegg i saksmappen 1. Sak KU-36/2005 Eventuelt punkt a) Brev vedrørende driftspraksis kommunale renovasjonsselskap Kystmiljø A/S. 2. Brev av fra Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS til Arne Jektvik vedrørende driftspraksis kommunale renovasjonsselskap Kystmiljø A/S. 3. Brev av fra Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS til Revisjon Midt- Norge IKS vedrørende driftspraksis kommunale renovasjonsselskap Kystmiljø A/S. SAKSUTREDNING På møte den fikk kontrollutvalget seg forelagt et brev fra Arne Jektvik, 7270 Dyrvik der kontrollutvalget ble bedt om å se nærmere på gebyrpraksis og avgiftsinnkreving fra Kystmiljø A/S i Frøya kommune. Kontrollutvalget behandlet brevet under sak KU- 36/2005 Eventuelt og vi gjengir følgende fra protokollen: a) Brev vedrørende driftspraksis kommunale renovasjonsselskap Kystmiljø A/S Brev av fra Arne Jektvik til Kontrollutvalget i Frøya kommune vedrørende driftspraksis kommunale revnovasjonsselskap Kystmiljø A/S ble utdelt i møtet. Kontrollutvalget oversender brevet fra Arne Jektvik til Revisjon Midt-Norge IKS og ber om en juridisk vurdering av saken. Saken ble oversendt Revisjon Midt-Norge IKS i brev av og kontrollutvalget sekretariat har mottatt svar i brev av Frøya kommune kontrollutvalget 12

13 Problemstillingene i saken Arne Jektvik reiser i sitt brev av flere problemstillinger vedrørende renovasjonsordningen og inndrivelse av renovasjonsgebyrer i Frøya kommune. Ordningen har hittil vært ivaretatt av Kystmiljø A/S, som fra inngår i renovasjonssamarbeidet HAMOS. Jektvik stiller i sitt brev spørsmål ved følgende: 1. Kan det kreves innsamlingsgebyr uansett om det blir hentet søppel eller ikke? 2. Hvilken klageadgang har man i forhold til et aksjeselskap som ivaretar en kommunal oppgave? 3. Hvordan foregår innkreving og inkassovirksomhet når et aksjeselskap ivaretar oppgaver på vegne av det offentlige. Alle spørsmålene er belyst med utgangspunkt i selskapet Kystmiljø A/S som ivaretar renovasjonsordningen i Frøya kommune. Revisjon Midt-Norge IKS sine vurderinger av saken Revisjon Midt-Norge IKS har hatt saken til vurdering og gitt sitt svar i brev av Revisor gir følgende vurderinger på problemstillingene: 1. Gebyrplikt: Alle boliger og fritidseiendommer i Frøya kommune over 15 m2 er underlagt tvungen innsamling av forbruksavfall. Unntak fra ordningen må være hjemlet i forskriften. 2. Klageadgang Revisor har skissert klageadgangen i henhold til renovasjonsforskriften supplert med opplysninger fra administrasjonen i Frøya kommune. Enkeltvedtak fattet etter delegert myndighet i forskriften kan påklages til Kystmiljø A/S sitt styre, deretter kan klager gå videre i en toinstansbehandling i kommunen. 3. Innkreving og inkasso Revisor gir en grundig beskrivelse av regelverket knyttet til inkassovirksomhet og legalpanteretten på renovasjonsområdet. Ut fra tidligere tolkninger fra Justisdepartementet viser revisor til at kommunen kan overdra sin legalpanterett etter forurensingsloven til et interkommunalt selskap når gebyrkravet er forfalt. En generell overdragelse av forfalte krav til renovasjonsselskapet vil imidlertid ikke omfattes av legalpanteretten. Kommunen kan også overdra legalpanteretten sammen med forfalte krav direkte til et inkassobyrå. Videre legger revisor til grunn at dersom et inkassobyrå står for innfordringen, vil denne være underlagt inkassolovens bestemmelser. Revisor redegjør dessuten for at kommunestyret på Frøya har delegert avgjørelsesmyndigheten i slike saker til rådmannen, men at eventuelt tvangssalg basert på legalpanteretten skal godkjennes av rådmannen i det enkelte tilfelle. Kontrollutvalgets sekretariat viser til brevet fra Revisjon Midt-Norge IKS for en mer fullstendig gjennomgang av problemstillingene som er tatt opp saken. Frøya kommune kontrollutvalget 13

14 KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON Med bakgrunn i forespørselen fra Arne Jektvik og redegjørelsen fra Revisjon Midt-Norge IKS anser kontrollutvalgets sekretariat saken for å være tilfredsstillende belyst. Ut fra de opplysninger som er fremkommet kan sekretariatet heller ikke se at kontrollutvalget har grunn til å foreta seg noe mer i saken ut over å informere Arne Jektvik om redegjørelsen fra Revisjon Midt-Norge IKS. Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler kontrollutvalget å ta saken til etterretning og oversende redegjørelsen fra Revisjon Midt-Norge IKS til Arne Jektvik som svar på forespørselen av Frøya kommune kontrollutvalget 14

15 FRØYA KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 5/2006 Låneforvaltningen i Frøya kommune Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2006 Saksbeh: Per O. Johansen Arkivkode: 033 Arkivsaknr: Kontrollutvalgssekretariatets innstilling: Kontrollutvalget viser til henvendelse vedrørende låneforvaltningen i Frøya kommune i brev av fra Rettshjelpfirmaet Terje Svendsen. Utvalget har fått en gjennomgang av saken fra Revisjon Midt-Norge IKS, som for en stor del avkrefter påstandene som er fremsatt i saken. Så fremt kontrollutvalget ikke får seg forelagt nye opplysninger, anses saken som avsluttet fra utvalgets side. Møtebok fra kontrollutvalgets behandling av saken med vurderingene fra Revisjon Midt- Norge IKS, oversendes Rettshjelpfirmaet Terje Svendsen som svar på henvendelse i brev av Frøya kommune kontrollutvalget 15

16 Sak 5/2006 Låneforvaltningen i Frøya kommune KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING: Kontrollutvalget viser til henvendelse vedrørende låneforvaltningen i Frøya kommune i brev av fra Rettshjelpfirmaet Terje Svendsen. Utvalget har fått en gjennomgang av saken fra Revisjon Midt-Norge IKS, som for en stor del avkrefter påstandene som er fremsatt i saken. Så fremt kontrollutvalget ikke får seg forelagt nye opplysninger, anses saken som avsluttet fra utvalgets side. Møtebok fra kontrollutvalgets behandling av saken med vurderingene fra Revisjon Midt- Norge IKS, oversendes Rettshjelpfirmaet Terje Svendsen som svar på henvendelse i brev av VEDLEGG 1. Brev av med vedlegg fra Rettshjelpfirmaet Terje Svendsen til kontrollutvalget i Frøya kommune vedrørende kommunens rolle som lånegiver av etableringslån på sosialt grunnlag. 2. Brev av fra Revisjon Midt-Norge IKS vedrørende Frøya kommunes rolle som lånegiver av etableringslån på sosialt grunnlag. Utrykte vedlegg i saksmappen 1. Sak KU-36/2005 Eventuelt punkt b) Brev vedrørende kommunens rolle som lånegiver av etableringslån på sosialt grunnlag. 2. Brev av fra Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS til Rettshjelpfirmaet Terje Svendsen vedrørende Frøya kommunes rolle som lånegiver av etableringslån på sosialt grunnlag. 3. Brev av fra Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS til Revisjon Midt- Norge IKS vedrørende Frøya kommunes rolle som lånegiver av etableringslån på sosialt grunnlag. Frøya kommune kontrollutvalget 16

17 SAKSUTREDNING På møte den fikk kontrollutvalget seg forelagt et brev med underliggende dokumentasjon fra Retthjelpfirmaet Terje Svendsen der kontrollutvalget, med utgangspunkt i en konkret sak, ble bedt om nærmere på kommunens låneforvaltning med særlig vekt på etableringslån på sosialt grunnlag. Kontrollutvalget behandlet forespørselen under sak KU- 36/2005 Eventuelt og vi gjengir følgende fra protokollen: b) Brev vedrørende kommunens rolle som lånegiver av etableringslån på sosialt grunnlag: Brev av fra Rettshjelpfirmaet Terje Svendsen til Kontrollutvalget i Frøya kommune vedrørende kommunens rolle som lånegiver av etableringslån på sosialt grunnlag med vedlegg, ble fremlagt i møtet. Kontrollutvalget oversender brevet med vedleggene til Revisjon Midt-Norge IKS og ber om at revisor undersøker saken. Utvalget ber om tilbakemelding tidsnok til at kontrollutvalget kan få seg forelagt en sak til neste møte om forholdene som Rettshjelpsfirmaet Terje Svendsen peker på i brevet av 3. november. Med bakgrunn i resultatene fra Revisjon Midt-Norge IKS sine undersøkelser, vil kontrollutvalget vurdere en generell gjennomgang av kommunens utlånsforvaltning. Kontrollutvalget ber om at sekretariatet gir et foreløpig svar på henvendelsen fra Retthjelpsfirmaet Terje Svendsen. Saken ble oversendt Revisjon Midt-Norge IKS i brev av og kontrollutvalget sekretariat har mottatt svar i brev av Problemstillingene i saken Rettshjelpfirmaet Terje Svendsen påstår i sitt brev av at Frøya kommune som lånegiver ikke kan frembringe og dokumentere lånehistorikken for et etableringslån på sosialt grunnlag til hans klient. Svendsen påstår at kommunen har gitt ulike opplysninger om utestående saldo på lån til klienten og at kommunens opplysninger ikke stemmer over ens med opplysninger fra Låneservice som administrerer lånet på vegne av kommunen. Videre anklager Svendsen kommunen for å ha en tilfeldig motregningspraksis i bostøtte på disse lånene. Med bakgrunn i den konkrete saken og i de vedlagte dokumentene ber Rettshjelpfirmaet Terje Svendsen om en gjennomgang av låneforvaltningen i Frøya kommune, og særlig av etableringslån på sosialt grunnlag. Kontrollutvalgets sekretariat viser til brev av fra Rettshjelpfirmaet Terje Svendsen med vedlegg for videre utdyping av problemstillingene i saken. Frøya kommune kontrollutvalget 17

18 Revisjon Midt-Norge IKS sine vurderinger av saken Revisjon Midt-Norge IKS har hatt saken til vurdering og gitt sitt svar i brev av Revisor gir følgende vurderinger på problemstillingene: Utestående saldo Revisjon Midt-Norge IKS viser i sitt brev til at revisor har innhentet dokumentasjon over utestående saldo pr fra kommunen og fra Låneservice. Ifølge kommunen har Svendsens klient ved utgangen av 2004 en restsaldo på lånet på kr ,-, mens restlånet ifølge Låneservice er kr Det vil si at det er en differanse på kr 13,- mellom kommunens beregninger og Låneservice sine tall. Motregning Når det gjelder motregningen i bostøtte på forfalte avdrag på lånet viser Revisjon Midt-Norge IKS til at avtale om motregning i perioder har vært akseptert av Svendsens klient. Revisor redegjør for at avtale om motregning er forelagt revisor. Av brevet fra Revisjon Midt-Norge IKS fremgår det imidlertid at noe av dokumentasjonen mangler i forhold til motregning. Denne typen dokumentasjon må kommunen sørge for å ha tilgjengelig. Ifølge revisor bruker Frøya kommune vanligvis ikke motregning som virkemiddel for å holde lån à jour, men kun i tilfeller der låntaker misligholder sine lån. Kontrollutvalgets sekretariat viser for øvrig til brev av fra Revisor Midt-Norge IKS for en mer detaljert gjennomgang av problemstillingene som er belyst i saken. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS VURDERINGER Påstandene som Retthjelpfirmaet Terje Svendsen reiser på vegne av sin klient i brev av med vedlegg er alvorlige og kontrollutvalget valgte derfor å få saken undersøkt nærmere. Med bakgrunn i de undersøkelsene som Revisjon Midt-Norge IKS har gjort i saken kan det imidlertid se ut som om påstandene kan avkreftes. Revisor viser til at kommunen og Låneservice dokumenterer samme lånesaldo til Svendsens klient. Videre foreligger det ifølge revisor dokumentasjon på motregning i bostøtte på forfalte avdrag på etableringslånet. Ut fra revisors gjennomgang av saken kan Frøya kommune kun klandres for å ikke ha sikret seg skriftlige fullmakter for å foreta motregning i bostøtte for å dekke forfalte låneavdrag. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler kontrollutvalget å oversende redegjørelsen fra Revisjon Midt-Norge IKS til Rettshjelpfirmaet Terje Svendsen som svar på forespørselen av Dersom kontrollutvalget ikke mottar ny informasjon i saken, anses saken avsluttet fra kontrollutvalgets side. Frøya kommune kontrollutvalget 18

19 FRØYA KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 6/2006 Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt om interkommunalt samarbeid Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2006 Saksbeh: Per O. Johansen Arkivkode: 033 Arkivsaknr: Kontrollutvalgssekretariatets innstilling: Kontrollutvalget viser til Plan for forvaltningsrevisjon for Frøya kommune som ble vedtatt av kommunestyret på møte den og bestiller herved et forvaltningsrevisjonsprosjekt om interkommunalt samarbeid i Frøya kommune. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på 250 timer. Prosjektperioden varer frem til mai 2006 med avgivelse av rapport innen Kontrollutvalgets sekretariat gis fullmakt til å inngå avtale med Revisjon Midt-Norge IKS om gjennomføring av prosjektet og å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. Frøya kommune kontrollutvalget 19

20 Sak 6/2006 Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt om interkommunalt samarbeid KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING: Kontrollutvalget viser til Plan for forvaltningsrevisjon for Frøya kommune som ble vedtatt av kommunestyret på møte den og bestiller herved et forvaltningsrevisjonsprosjekt om interkommunalt samarbeid i Frøya kommune. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på 250 timer. Prosjektperioden varer frem til mai 2006 med avgivelse av rapport innen Kontrollutvalgets sekretariat gis fullmakt til å inngå avtale med Revisjon Midt-Norge IKS om gjennomføring av prosjektet og å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. VEDLEGG Utrykte vedlegg i saksmappen 1. Plan for forvaltningsrevisjon for 2006 for Frøya kommune. 2. Sak KS-217/2005 Plan for forvaltningsrevisjon for Frøya kommune for SAKSUTREDNING Innledning Kontrollutvalget vedtok forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2006 på møte den som sak KU-31/2005 Plan for forvaltningsrevisjon for Frøya kommune for Saken ble oversendt kommunestyret for endelig vedtak og ble tatt opp til behandling på kommunestyrets møte den Kommunestyret vedtok planen med følgende endring: Prosjekt nr. 5 om Vurdering av ulike typer interkommunalt samarbeid ble prioritert som prosjekt nr. 2. De prioriterte forvaltningsrevisjonsprosjektene i Frøya kommune i henhold til plan for forvaltningsrevisjon for 2006 blir etter dette: 1. Skoleutbygging på Sistranda 2. Vurdering av ulike typer interkommunalt samarbeid 3. Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon (VAR) Frøya kommune kontrollutvalget 20

21 Det vil si at prosjektet om vurdering av kostnadseffektiviteten innen sektor for vann, avløp og renovasjon ble skjøvet ned til en tredjeplass, og står dermed i fare for å ikke å bli gjennomført i Dette vil avhenge av tilgjengelige ressurser fra Revisjon Midt-Norge IKS, og ikke minst hvor mye ressurser som i 2006 går med til prosjektet som er prioritert øverst om skoleutbyggingen ved Sistranda skole. I henhold til det vedtatte investeringsbudsjettet for Frøya kommune vil skoleutbyggingen på Sistranda ikke komme i gang for fullt før i I år vil arbeidet først og fremst bestå i prosjektering, anbudsinnhenting og evt. kontraktsinngåelser. Selv om dette er en viktig fase i prosjektet vil det trolig være tidsnok for kontrollutvalget å sette i gang oppfølgingen av arbeidet utover sommeren og høsten I samråd med kontrollutvalgets leder foreslår derfor kontrollutvalgets sekretariat å initiere prosjekt nr. 2 i planen for forvaltningsrevisjon først, nemlig vurderingene av interkommunalt samarbeid. Ulike typer interkommunalt samarbeid Interkommunalt samarbeid brer stadig om seg i kommunal sektor, og flere samarbeidsmodeller er mulige. En vanlig samarbeidsform er samarbeid etter etter kommunelovens 27 og etablering av interkommunale selskaper etter lov om interkommuale selskaper av Flere samarbeidsmodeller er også på trappene. Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) sendte i brev av ut et høringsnotat om interkommunalt samarbeid der departmentet fremholder at tilbudet av organisasjonsmodeller for denne delen av kommunenes virksomhet ikke er tilfredsstillende. Departementet sikter her særlig til interkommunalt samarbeid om forvaltningsoppgaver og offentlig myndighetsutøvelse. Departementet skisserer to nye modeller for interkommunalt samarbeid i sitt høringsnotat. 1. Vertskommunemodellen, som dreier seg om den situasjon at en kommune overlater bestemte oppgaver og beslutningsmyndighet knyttet til oppgaven til en annen kommune (vertskommunen). Denne modellen innebærer ikke etablering av en ny juridisk person, det er tale om et avtalebasert samarbeid mellom to eller flere kommuner. 2. Samkommunemodellen, er tenkt som et tilbud til mer omfattende samarbeidstiltak, hvor det overlates betydelig beslutningsmyndighet til den interkommunale enheten. Samkommunen vil være en egen juridisk person og dermed et eget interkommunalt forvaltningsorgan. Resultatet av utredningen er ennå ikke klar og for tiden hersker det vel også en viss usikkerhet med hvilke lovmessige effekter dette arbeidet får etter at ny kommunaltminister tiltrådte høsten Når det gjelder samarbeidsmodeller for virksomhet av mer forretningsmessig karakter viser KRD til andre modeller som for eksempel aksjeselskapsmodellen. Frøya kommune kontrollutvalget 21

22 Forvaltningsrevisjonsprosjekt om interkommunalt samarbeid I planen for forvaltningsrevisjon fremgår følgende beskrivelse av et forvaltningsrevisjonsprosjekt med fokus på ulike typer interkommunalt samarbeid: 2. Vurdering av ulike typer interkommunalt samarbeid. Interkommunalt samarbeid er prøvd, planlegges eller igangsatt innenfor områder som avfallshåndtering, barnevernstjeneste og PP-tjeneste. Gir interkommunalt samarbeid de effekter som er forventet? Finnes det andre områder egnet for interkommunalt samarbeid. Et forvaltningsrevisjonsprosjekt her må kunne synliggjøre både gode og mindre gode erfaringer med interkommunalt samarbeid, hvilke områder som er egnet for interkommunalt samarbeid, ulike organisasjonsmodeller og hvilke kostnader og gevinster denne typen samarbeid gir. Et forvaltningsrevisjonsprosjekt med dette fokuset vil i første rekke sette fokus på etablerte samarbeidsløsninger og hvilke effekter disse har gitt. Målsettinger med prosjektet Kontrollutvalgets sekretariat vil ikke foreslå spesifikke målsettinger for prosjektet på dette tidspunktet, og ber om fullmakt til å utarbeide dette sammen med revisor i den endelige bestillingen av prosjektet. Målsettingen må likevel ligge i kartlegge ulike typer interkommunalt samarbeid som Frøya kommune er engasjert i og vurdere om samarbeidet har oppfylt målsettingene om bedre tjenester og / eller lavere kostnader, med henblikk på å skissere tjenesteområder som er egnet for samarbeid og hvilke forutsetninger som må være til stede for at denne typen samarbeid skal lykkes. I en slik vurdering vil hensynet til brukerne av tjenestene stå sentralt. Dersom man velger ut konkrete tjenester som inngår i interkommunalt samarbeid vil brukerundersøkelser i forhold til tilgjengelighet og kvalitet på tjenesten være en innfallsvinkel. Det andre fokuset vil gå på effekten for kommunen. Formålet med interkommunale samarbeidsløsninger er gjerne ønske om kvalitetsforbedring eller besparelser i form av effektivitetsgevinster. Her er ulike momenter som kan virke inn, blant annet større fagmiljø og stordriftsfordeler. Det kan likevel være en utfordring å ta ut og synliggjøre slike gevinster og dette kan være et moment å se nærmere på i en slik undersøkelse. En må også se kommunens virksomhet i sammenheng. Dersom man flytter fagmiljø fra en kommune til en annen må man også vurdere om dette har effekter på gjenværende eller eksisterende fagmiljø. Dersom slike indirekte effekter kan påvises på tvers av fagområder, vil dtte ha interesse med tanke på plassering av enheter. Dersom man kan samle de fagmiljøene som har største synergieffekter i hver sine kommuner kan dette ha betydning for fordelingen av tjenester mellom kommunene. En viktig forutsetning for samarbeidsmodellene er at det er en viss balanse i fordelingen av arbeidsplasser ved de ulike samarbeidsløsninger sett under ett. Frøya kommune kontrollutvalget 22

23 Vurderingskriterier I likhet med målsettingene for prosjektet vil vurderingskriteriene måtte defineres når tilstrekkelig informasjon er innhentet. Men kildene vil her ligge i kommunestyrenes forutsetninger for de ulike typene samarbeid, sentrale og lokale krav og forventninger til tjenenstene som skal ytes og regelverk på området. En del av vurderingskriteriene vil derfor utkrystalliseres etter hvert som viktige beslutninger i innføringsprosessen tas. Rammer for prosjektet Interkommunalt samarbeid er en samarbeidsform som brer om seg i kommunene og er viktige beslutninger for kommunene med tanke på fremtidig tjenstestruktur. Sett i lys av dette kan et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor dette området være viktig for Frøya kommune. Kontrollutvalgets sekretariat foreslår derfor et nokså godt ressursgrunnlag for prosjektet. Det kan også bli aktuelt å kjøre tilsvarende prosjekter i noen av de andre samarbeidende kommunene i revisjonsdistriktet, noe som kan gi prosjektet ytterligere styrke. Kontrollutvalgets sekretariat foreslår ut fra dette en total ressursramme for prosjektet på 250 timer. Prosjektperioden foreslås frem til mai, med avgivelse av rapport pr , slik at forvaltningsrevisjonsrapporten kan behandles på kontrollutvalgets møte den KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON Kontrollutvalget sekretariat anbefaler kontrollutvalget å slutte seg til igangsetting av et forvaltningsrevisjonsprosjekt med fokus på interkommunalt samarbeid i Frøya kommune. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på 250 timer. Prosjektperioden varer frem til mai 2006 med avgivelse av rapport innen Kontrollutvalgets sekretariat ber om fullmakt til å inngå avtale med Revisjon Midt-Norge IKS om gjennomføring av prosjektet og å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. Frøya kommune kontrollutvalget 23

24 FRØYA KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 7/2006 Retningslinjer for kontrollutvalget i Frøya kommune Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2005 Kommunestyret Saksbeh: Per O. Johansen Arkivkode: 030 Arkivsaknr: Kontrollutvalgssekretariatets innstilling: Kontrollutvalget oversender utkast til Retningslinjer for kontrollutvalget i Frøya kommune til kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret vedtar Retningslinjer for kontrollutvalget i Frøya kommune slik de fremgår av saken. Frøya kommune kontrollutvalget 24

25 Sak 7/2005: Retningslinjer for kontrollutvalget i Frøya kommune KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING: Kontrollutvalget oversender utkast til Retningslinjer for kontrollutvalget i Frøya kommune til kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret vedtar Retningslinjer for kontrollutvalget i Frøya kommune slik de fremgår av saken. VEDLEGG 1. Utkast til Retningslinjer for kontrollutvalget i Frøya kommune. Utrykte vedlegg i saksmappen: 1. Sak KU-34/2005 Egne retningslinjer for kontrollutvalgets virksomhet?. SAKSUTREDNING Kontrollutvalgets ansvarsområde og oppgaver fremgår av kommunelovens bestemmelser og forskrift om kontrollutvalg. Som følge av endringene av bestemmelsene om revisjon og kontrollutvalg i kommuneloven med virkning fra er kontrollutvalgets ansvarsområde utvidet og oppgavene er blitt flere. Blant annet har kontrollutvalget fått utvidede oppgaver i tilknytning til planlegging av forvaltningsrevisjonsarbeidet og i forhold til gjennomføring av selskapskontroll. Kontrollutvalgets virksomhet og oppgaver er ofte lite kjent, dette gjelder både innenfor kommunens administrasjon, politiske beslutningstakere og ikke minst blant kommunens innbyggere. Fra lovgivers side er kontrollutvalget tillagt en viktig oppgave i forvaltningen og er ment å være en demokratisk fundert egenkontroll i kommunene. Som følge av de siste lovendringene der intensjonen var å øke betydningen av kontrollutvalgets rolle ytterligere, ble det fra lovgivers side også antydet at det statlige tilsynet med kommunene kunne tones ned dersom kontrollutvalgene fungerer godt i kommunene. Kontrollutvalgets rolle kan i korte trekk sies å være garantisten for at kommunen gir sine innbyggere de tjenester som den er satt til å gjøre gjennom lov, statlige pålegg og vedtak i kommunestyret. I dette ligger det også at kontrollutvalget skal se til at kommunen forvalter sine ressurser på en best mulig måte, slik at måloppnåelsen blir størst mulig, til beste for kommunens innbyggere. Kontrollutvalgets oppgaver er således svært omfattende. Ansvarsområdet spenner over hele spekteret av kommunens virksomhet og innfallsvinklene og arbeidsoppgavene kan variere mye fra sak til sak. Frøya kommune kontrollutvalget 25

26 For at kontrollutvalget skal kunne lykkes i sitt arbeid er utvalget avhengig av å ha god kunnskap om kommunens virksomhet og ha inngående kunnskap om kommunens målsettinger og ambisjoner. Dette fordrer en god dialog både med den politiske og administrative ledelsen i kommunen. Kontrollutvalget må også sikres gode arbeidsforhold i form av egne ressurser, og ha en revisjons- og sekretariatsordning som fungerer på en god måte. Retningslinjer for kontrollutvalget i Frøya kommune Med bakgrunn i de nye utfordringene som kontrollutvalget er stilt overfor i lov, og økte forventninger fra kommunestyret, fremmet kontrollutvalgets sekretariat en sak på møte den der sekretariatet stilte spørsmål ved om utvalget burde utarbeide et reglement for sin virksomhet. Dette er også med henvisning til at en del andre kontrollutvalg har utarbeidet slike retningslinjer. For å kunne utdype sine oppgaver og ambisjonsnivå utover bestemmelsene i kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg, og for å kunne gi kommuneforvaltningen og innbyggerne i Frøya kommune bedre innsikt i utvalgets virksomhet, ga kontrollutvalget i Frøya uttrykk for at utvalget ønsket å utarbeide sine egne retningslinjer. På møte den 25. november 2005 vedtok utvalget under sak KU-34/2005 å sette i gang en prosess for å lage sine egne retningslinjer og fattet følgende vedtak: Kontrollutvalget viser til forslag til retningslinjer for kontrollutvalgets virksomhet i Meldal kommune og ber om å få seg forelagt en sak til neste møte med forslag til reglement som er tilpasset kontrollutvalget på Frøya. Utvalget ønsker at retningslinjene både skal si noe om utvalgets oppgaver og ansvarsområde, saksbehandlingen i utvalget og å gi informasjon om utvalgets virksomhet. Med bakgrunn i innspillene som ble gitt i møte den og videre bearbeiding fra kontrollutvalgets sekretariat vedlegges utkast til Retningslinjer for kontrollutvalget i Frøya kommune. Kontrollutvalget inviteres herved til å gi sine innspill med tanke på videre bearbeiding av retningslinjene og med sikte på at disse kan vedtas endelig av kommunestyret. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON Kontrollutvalgets sekretariat legger herved frem utkast til Retningslinjer for kontrollutvalget i Frøya kommune. Frøya kommune kontrollutvalget 26

27 FRØYA KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 8/2006 Kontrollutvalgets oppfølging av vedtak i Frøya kommune Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2005 Saksbeh: Per O. Johansen Arkivkode: 033 Arkivsaknr: Kontrollutvalgssekretariatets innstilling: Kontrollutvalget understreker at ansvaret for iverksettelse og oppfølging av politiske vedtak i Frøya kommune ligger til rådmannen. Kontrollutvalget vil imidlertid som kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan følge opp at politiske vedtak i Frøya blir iverksatt som forutsatt, og vedtar fra og med følgende arbeidsdeling i forhold til oppfølging av politiske vedtak i Frøya kommune: Kontrollutvalgets sekretariat gis særskilt ansvar for oppfølging av vedtak i kommunestyre og formannskap og legger frem oversikter over status i vedtaksoppfølgingen i kontrollutvalgets møter. Kontrollutvalgets medlemmer følger på eget initiativ opp saker i hovedutvalg for oppvekst og omsorg (HOO) og Hovedutvalg næring, miljø, kultur, teknisk (NMKT), og gir innspill i kontrollutvalgets møter på saker som bør følges opp særskilt. Frøya kommune kontrollutvalget 27

28 Sak 8/2006 Kontrollutvalgets oppfølging av vedtak i Frøya kommune KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING: Kontrollutvalget understreker at ansvaret for iverksettelse og oppfølging av politiske vedtak i Frøya kommune ligger til rådmannen. Kontrollutvalget vil imidlertid som kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan følge opp at politiske vedtak i Frøya blir iverksatt som forutsatt, og vedtar fra og med følgende arbeidsdeling i forhold til oppfølging av politiske vedtak i Frøya kommune: Kontrollutvalgets sekretariat gis særskilt ansvar for oppfølging av vedtak i kommunestyre og formannskap og legger frem oversikter over status i vedtaksoppfølgingen i kontrollutvalgets møter. Kontrollutvalgets medlemmer følger på eget initiativ opp saker i hovedutvalg for oppvekst og omsorg (HOO) og Hovedutvalg næring, miljø, kultur, teknisk (NMKT), og gir innspill i kontrollutvalgets møter på saker som bør følges opp særskilt. VEDLEGG Ingen. SAKSUTREDNING Innledning I henhold til bestemmelsene om kontroll og tilsyn i kommuneloven skal kontrollutvalget føre tilsyn med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne. Videre går det i forskrift om kontrollutvalg klart frem at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandlingen av regnskapet, revisjonsberetningen eller forvaltningsrevisjonsrapporter blir fulgt opp. Ansvaret for iverksettelse av vedtak fattet av folkevalgte organer ligger i utgangspunktet til rådmannen. Dette fremgår av kommunelovens 23, 2. ledd. Selv om ansvaret for oppfølgingen ligger til rådmannen, vil kontrollutvalget ha en oppgave i å påse at vedtak blir iverksatt, dette ligger i kontrollutvalgets generelle tilsynsansvar og fremgår også av forslaget til retningslinjer for kontrollutvalget i Frøya kommune, jf. 6. Med dette som utgangspunkt legger sekretariatet herved opp til å etablere en rutine for vedtaksoppfølging i Frøya kommune. Kontrollutvalget kan herved ta stilling til om utvalget ønsker en systematisk oppfølging av fattede vedtak og eventuelt i hvilken form den skal ha. Frøya kommune kontrollutvalget 28

29 Vedtaksoppfølging i andre kommuner I en del kommuner, som for eksempel Melhus og Sør-Trøndelag fylkeskommune rapporterer rådmannen til kommunestyret / fylkestinget ved jevne mellomrom om status i vedtaksoppfølgingen. Kontrollutvalgets sekretariat er ikke kjent med at denne rutinen er innført i Frøya. Selv om kontrollutvalget ikke skal ta over rådmannens oppgaver for vedtaksoppfølging kan dette være et argument for at kontrollutvalget vier dette området oppmerksomhet. En del kontrollutvalg har også tatt tak i dette med vedtaksoppfølging. Blant annet i Skaun, Malvik og Klæbu har kontrollutvalget fordelt sakene fra kommunestyre, formannsskap og utvalg mellom medlemmene. I kontrollutvalges møter tar så medlemmene opp saker som de mener bør være gjenstand for særskilt oppfølging. I Sør-Trøndelag fylkeskommune foretar kontrollutvalgets sekretariat med jevne mellomrom en gjennomgang av vedtak fattet i fylkesutvalg og fylkesting med sikte på senere oppfølging, og fremmer sak til kontrollutvalget om dette. Dersom sakene ikke blir fulgt opp på en tilfredsstillende måte, har utvalget mulighet til å fremme egen sak til fylkestinget om dette. Vedtaksoppfølging i Frøya kommune Når det gjelder vedtaksoppfølgingen i Frøya kommune, vil det være opp til kontrollutvalget å bestemme seg for hvilken modell man skal legge seg på. Et viktig spørsmål blir arbeidsdelingen mellom kontrollutvalg, sekretariat og revisjon. Trolig er vedtaksoppfølging en oppgave som med fordel kan legges til kontrollutvalgets sekretariat, siden sekretariatet uansett er involvert i de politiske prosessene i kontrollutvalget og forholdet mellom kontrollutvalg og kommunestyre. Systematisk vedtaksoppfølging er imidlertid ressurskrevende og sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å foreta en prioritering her. Selv om mange saker går i utvalgene, vil de større og mer prinsipielle sakene også bli behandlet i kommunestyret. Kontrollutvalgets sekretariat foreslår at sekretariatet foretar en systematisk og rutinemessig oppfølging av vedtak som fattes i kommunestyret og formannsskapet, mens kontrollutvalgets medlemmer går igjennom vedtakene som fattes i hovedutvalg for oppvekst og omsorg (HOO) og Hovedutvalg næring, miljø, kultur, teknisk (NMKT). Medlemmene kan så gi innspill i kontrollutvalgets møter under behandlingen av vedtakskontroll for å rette oppmerksomheten på utvalgssaker som bør følges opp særskilt. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON Kontrollutvalgets sekretariat vil understreke at ansvaret for iverksettelse og oppfølging av politiske vedtak i Frøya kommune ligger til rådmannen. Som kommunestyrets eget kontrollog tilsynsorgan bør kontrollutvalget følge opp at politiske vedtak i Frøya blir iverksatt som forutsatt. Sekretariatet foreslår følgende opplegg for vedtakskontroll i Frøya kommune: Kontrollutvalgets sekretariat gis særskilt ansvar for oppfølging av vedtak i kommunestyre og formannskap og legger frem oversikter over status i vedtaksoppfølgingen i kontrollutvalgets møter. Kontrollutvalgets medlemmer følger på eget initiativ opp saker i hovedutvalg for oppvekst og omsorg (HOO) og Hovedutvalg næring, miljø, kultur, teknisk (NMKT), og gir innspill i kontrollutvalgets møter på saker som bør følges opp særskilt. Frøya kommune kontrollutvalget 29

30 FRØYA KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 9/2006 Eventuelt Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2006 Saksbeh: Per O. Johansen Arkivkode: 033 Arkivsaknr: Kontrollutvalgssekretariatets innstilling: Saken legges frem uten forslag til vedtak. Frøya kommune kontrollutvalget 30

31 Sak 9/2006 Eventuelt KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING: Saken legges frem uten forslag til vedtak. Frøya kommune kontrollutvalget 31

Møteinnkalling HEMNE KOMMUNE. Sakliste:

Møteinnkalling HEMNE KOMMUNE. Sakliste: HEMNE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hemne kommune Møtedato/tid : Fredag 10. mars 2006, kl. 09.00 Møtested/lokaler : Hemne helsesenter Deltagere : Karl Erik Kaald leder

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor FRØYA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Frøya kommune Møtedato/tid : Torsdag 19. oktober 2006 kl 09.00 Møtested/lokaler : Kommunehuset på Sistranda Kommunestyresalen.

Detaljer

FRØYA KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

FRØYA KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL FRØYA KOMMUE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 4. mai 2006 kl. 09.00 12.45. Møtested: Kommunehuset på Frøya, møterom OSK. Saknr: 10/2006-17/2006 Arkivsaknr.: Møteleder Thor Pettersen Møtende medlemmer

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Thor Pettersen (leder) Sten Kristian Røvik Iren Hårstad

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Thor Pettersen (leder) Sten Kristian Røvik Iren Hårstad FRØYA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 1. februar 2007 kl. 09.00 12.25 Møtested: Rådhuset på Frøya Møterom OSK Saknr: 1/2007-6/2007 Arkivsaknr.: Møteleder Thor Pettersen Møtende medlemmer

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/141 Møtedato/tid: 31.10.2013, kl. 16:00 Møtested: Møtedeltakere: Rådhuset, Formannskapssalen Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17. MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.00 Møtested : Hølonda Sykehjem Sakliste: SAK 1/2008 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 2/2008 REFERATSAKER SAK 3/2008 RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder FRØYA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 19. februar 2008 kl. 10.00 14.20 Møtested: Rådhuset på Frøya Møterom B Saknr: 1/2008-7/2008 Arkivsaknr.: Møteleder Sten Kristian Røvik Møtende medlemmer

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.04.2008 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Agdenes rådhus Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Detaljer

MØTEINNKALLING MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

MØTEINNKALLING MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Utvalg/styre/råd : Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid : Torsdag 11. juni 2009 kl 09.30 Møtested/lokaler : Rådhuset, Formannskapssalen Arkivsak :

Detaljer

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møteinnkalling Arkivsak : 266-2010 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møtested/lokaler : Formannskapssalen, rådhuset. Deltakere fra

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste:

Møteinnkalling. Sakliste: Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Agdenes kommune Møtedato/tid : Tirsdag 25.april 2006 kl 10.00 Møtested/lokaler : Gamle banken, kommunehuset. Deltagere : Inger Lise Ingdal leder

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Sakliste:

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Sakliste: Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Tirsdag 13. juni 2006 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Deltagere : Jomar Aftret,

Detaljer

Møteinnkalling - kontrollutvalget

Møteinnkalling - kontrollutvalget SELBU KOMMUNE Møteinnkalling - kontrollutvalget Utvalg/styre/råd Møtedato/tid Møtested/lokaler Deltagere fra KU : Møte i kontrollutvalget Selbu kommune : Mandag 30. april 2007, kl. 17.00. Merk tidspunkt!

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Lensvik skole Møtedato: 08.06.2009 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

Detaljer

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 01/15 Dato: 29.01.15 kl. 09.00 11.00. Sted: Kommunehuset, møterom 4 Tilstede: Bodil Stensrud, leder Anne Reidun Pytten, nestleder Jens Ågedal, medlem

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder FRØYA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 19. februar 2009 kl. 10.00 14.35. Møtested: Rådhuset på Frøya Møterom C. Saknr: 1/2009-9/2009. Arkivsaknr.: 053/2009 Møteleder Sten Kristian Røvik

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyrets møte 17.11.2014, sak 68/14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Kontrollkomiteen - funksjon, oppgaver og rolle i Trondheim kommune Arkivsaksnr.: 07/38854

Saksframlegg. Trondheim kommune. Kontrollkomiteen - funksjon, oppgaver og rolle i Trondheim kommune Arkivsaksnr.: 07/38854 Saksframlegg Kontrollkomiteen - funksjon, oppgaver og rolle i Trondheim kommune Arkivsaksnr.: 07/38854 Forslag til vedtak: Kontrollkomiteen tar redegjørelsen til orientering. Saksfremlegg - arkivsak 07/38854

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune Arkivsak: Møtedato/tid: 18.01.2018 Kl. 12:30 Møtested: Namdalshagen Namsos - Dahlslett Møtedeltakere: Per Arve Lie Anne Strøm Bjøru Åsa Skjærvik

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor SNILLFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møtedato/tid : Tirsdag 4. november 2008, kl 10.00 Møtested/lokaler : Rådhuset i Snillfjord Lille møterom

Detaljer

HEMNE KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad (leder)

HEMNE KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad (leder) HEMNE KOMMUE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 29. februar 2008 kl. 12.00 14.55. Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Saknr: 1/2008-9/2008 Arkivsaknr.: Møteleder: Geir Rostad Møtende medlemmer:

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Møteinnkalling ORKDAL KOMMUNE

Møteinnkalling ORKDAL KOMMUNE ORKDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Orkdal kommune Møtedato/tid : Torsdag 8. februar 2007 kl 13.00. Møtested/lokaler : Formannskapssalen Deltagere fra KU : Karen Unni

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møtested: Marker kommune, Møterom 2 Tidspunkt: 28.09.2017 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

SNILLFJORD KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: John Geir Stølan leder

SNILLFJORD KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: John Geir Stølan leder SNILLFJORD KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 28. april 2009 kl. 10.00 14.20. Møtested: Rådhuset i Snillfjord Lille møterom. Saknr: 10/2009-19/2009. Arkivsaknr.: 134/2009. Møteleder: John

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 11/148 Møtedato/tid: 10.05.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes, leder Toralf Øverås Astrid jensen Gunnbjørn

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune /tid: 13.02.2013 kl. 09:00 14.35 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Kommunestyresalen, rådhuset Johan G. Foss,

Detaljer

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging 16.2.09 1/09 Referater og orienteringer. 1. Kontrollutvalget sender brev til rådmannen med ønske om tilbakemelding i forhold til Fylkesmannens tilsyn med grunnskoleopplæringen, slik som beskrevet under

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssal Tidspunkt: 27.09.2017 kl. 08:15 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Torsdag 12. desember 2013 Tid: Kl. 12.00 14.40 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen.

Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen. HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.09. 2010 Møtetid: Kl. 12. 00. Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Myrvold. Eventuelt

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Myrvold. Eventuelt Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 26. januar 2012 Møtetid: Kl. 1000 Møtested: Namsos Samfunnshus, formannskapssalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 21. november 2016, kl. 11.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 20/16 Godkjenning av protokoll fra møte den

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. november 2009 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møtedato: 29. november 2011 Møtetid: Kl Møtested: Røyrvik kommune, møterom på kommunehuset

Møtedato: 29. november 2011 Møtetid: Kl Møtested: Røyrvik kommune, møterom på kommunehuset RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 29. november 2011 Møtetid: Kl. 14.30 Møtested: Røyrvik kommune, møterom på kommunehuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

SNILLFJORD KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Oddvar Lian (leder) Inger Singstad Mjønes

SNILLFJORD KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Oddvar Lian (leder) Inger Singstad Mjønes SNILLFJORD KOMMUE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 2. desember 2005 kl. 13.00 14.40. Møtested: Rådhuset i Snillfjord, Lille møterom. Saknr: 19/2005-24/2005 Arkivsaknr.: Møteleder: Oddvar Lian Møtende

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 14. Mars 2013 Møtetid: Kl. 14.15 Møtested: Kantina, Kommunehuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Tirsdag 16.10.2012 NB! Merk møtestedet! Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.11.2010 Sak: 145/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/42097 Tittel: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG 2012 Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune /tid: 10.12.2012 kl. 14:00 16:20 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, møterom Endride Ola Huke, leder Magne A. Thomasen,

Detaljer

Arkivkode: 4/1 03 Journalnr.: 2017/13028

Arkivkode: 4/1 03 Journalnr.: 2017/13028 Arkivkode: 4/1 03 Journalnr.: 2017/13028 KONTROLLUTVALGET I HASVIK KOMMUNE ÅRSMELDING 2016 1. UTVALGETS SAMMENSETNING Kontrollutvalget har i perioden hatt følgende sammensetning: Leder: Carina Prytz- Wallmann

Detaljer

SKAUN KOMMUNE. Møtedato/tid : Fredag 13. Januar 2006 kl 09.00 13.25 Møtested/lokaler : Skaun rådhus, kommunestyresalen Saknr : 01/2006 08/2006

SKAUN KOMMUNE. Møtedato/tid : Fredag 13. Januar 2006 kl 09.00 13.25 Møtested/lokaler : Skaun rådhus, kommunestyresalen Saknr : 01/2006 08/2006 Møteprotokoll SKAUN KOMMUNE Møtedato/tid : Fredag 13. Januar 2006 kl 09.00 13.25 Møtested/lokaler : Skaun rådhus, kommunestyresalen Saknr : 01/2006 08/2006 Møteleder Svein Harald Antonsen Møtende medlemmer

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post: FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 7. juni 2010 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 15. februar 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Funnsjøen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 15. februar 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Funnsjøen MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 15. februar 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Funnsjøen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9.mars 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, Akvariet De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18. januar 2013 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Kommunehuset, møterom Dåapma De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.05.2007 Tidspunkt: 17.00 Møtested: Formannskapssalen MØTEINNKALLING Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no

Detaljer

KONTROLLUTVALGET. Daglig leder Nina Neset, Romerike Revisjon IKS Rådgiver Kjell Nordengen, Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS

KONTROLLUTVALGET. Daglig leder Nina Neset, Romerike Revisjon IKS Rådgiver Kjell Nordengen, Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS Møtebok Tid Onsdag 26. november 2014, kl. 08.00 Sted Rælingen rådhus, møterom Bjørnholt Tilstede Torbjørn Øgle Rud, leder medlemmer Herbjørn Karlsen, nestleder Yngve Halvorsen Anne Grethe Mathisen Tilstede

Detaljer

Holtålen kommune. Dag Knudsen Paul Ådne Svendsen Liv Grete Heksem (Sak 01/12-07/12) Ole Roger Gundersen Ole Anders Holden. Varamedlem: Marit Stene

Holtålen kommune. Dag Knudsen Paul Ådne Svendsen Liv Grete Heksem (Sak 01/12-07/12) Ole Roger Gundersen Ole Anders Holden. Varamedlem: Marit Stene Holtålen kommune MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget ---------------------------------------------------------------------------------------------- Møtested: Møterom på Fjellstyrekontoret Møtedato: Torsdag

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås kontrollutvalg

MØTEINNKALLING. Ås kontrollutvalg MØTEINNKALLING Dato: 13.06.2017 kl. 18:00 Sted: Lille sal i Kulturhuset Ås kontrollutvalg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter er publisert

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Thor Werner Togstad, leder Hanne Huser, nestleder Ingrid Kristiansen Jon K. Ødegaard Svein Kogstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalgets medlemmer:

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 17. mars 2016 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets hus, møterom Glassburet (3.et.) (Annet møterom enn sist) De faste medlemmene innkalles

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 28.08.13 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Britt Enny Haugland, nestleiar Arild Forgard, medlem

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Arkivsak: 12/85 Møtedato/tid: 09.05.2012, kl. 17:00 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen. Deltagere: Per Walseth, leder Per-Arild Lyng Arild Øyan Tove

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 001/12 Referatsaker 002/12 Orientering fra administrasjonen 003/12 004/12 005/12 006/12 007/12

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 001/12 Referatsaker 002/12 Orientering fra administrasjonen 003/12 004/12 005/12 006/12 007/12 FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. februar 2012 Møtetid: Kl. 1415 Møtested: Kantina, Kommunehuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås Tidspunkt: 19.05.2014 kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post

Detaljer

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 30. mai 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune /tid: 08.05.2013 kl. 11:00 16:55 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, møterom A, rådhuset Johan G. Foss, leder Jarl A.

Detaljer

RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNEN BARNEVERN ORIENTERING OM INNRETNING OG FRAMDRIFT I FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNEN BYGGESAK

RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNEN BARNEVERN ORIENTERING OM INNRETNING OG FRAMDRIFT I FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNEN BYGGESAK MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 07.09.2009 kl. 17.00 Møtested: Møterom Eindride, Rådhuset Arkivsak: 260-2009 Sakliste: SAK 21/2009 SAK 22/2009 SAK 23/2009 SAK 24/2009 SAK 25/2009 SAK

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune /tid: 03.05.2011 kl. 17:00 19:50 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Formannskapsalen, Rådhuset Gunnar Lohse, leder

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune. Ekstraordinært møte

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune. Ekstraordinært møte Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune Ekstraordinært møte Arkivsak: 11/100-3 Møtedato/tid: 21.03.2011, kl. 12:00 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Deltagere: Geir Rostad (leder) Eldbjørg

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 25.02.2013 kl. 13:00 16:10 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Tormod Solem Slupphaug, leder

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møtedato: Torsdag 15. februar 2012 Møtetid: Kl Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Hudiksvall

Møtedato: Torsdag 15. februar 2012 Møtetid: Kl Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Hudiksvall NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 15. februar 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2016

Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Levanger kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 06. november 2015, Sak 030/15 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Kontrollutvalget i Kautokeino kommune Guovdageainnu suohkana dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2013 4. april 2013 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Kautokeino kommune Guovdageainnu suohkana dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2013 4. april 2013 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Kautokeino kommune Guovdageainnu suohkana dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/201 4. april 201 Arkivkode 4/1 05 Journalnr. 201/1505-8 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag den 29. april 2008, kl. 13.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 26. mars 2008.

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 20. februar 2008 TID: Kl. 18:00 STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 20. februar 2008 TID: Kl. 18:00 STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 20. februar 2008 TID: Kl. 18:00 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2017

Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Verdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 21. november 2016, Sak 30/16 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 005/12 Orientering fra administrasjonen

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 005/12 Orientering fra administrasjonen NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 13. mars 2012 TID: Kl 10.00 STED: Formannskapssalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MALVIK KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Gunnar Lohse (leder) Per Arild Lyng Mary Dahl Arild Øyan

MALVIK KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Gunnar Lohse (leder) Per Arild Lyng Mary Dahl Arild Øyan MALVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 10. juni 2008 kl. 18.15 21.25. Møtested: Malvik rådhus, Formannskapssalen Saknr: 14/2008-19/2008 Arkivsaknr.: Møteleder: Gunnar Lohse Møtende medlemmer:

Detaljer

Siljan kommune Kontrollutvalgets årsmelding 2016

Siljan kommune Kontrollutvalgets årsmelding 2016 Siljan kommune Kontrollutvalgets årsmelding 2016 Temark Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS 1. INNLEDNING Kontrollutvalget avgir med dette en samlet årsmelding for 2016. Denne skal gi et bilde

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid: 23.02.2012 kl. 09:30 12:45 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, Formannskapssalen Per Bjarne Bonesvoll,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2013

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2013 KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2013 1 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret sørge for det løpende tilsynet med forvaltningen av kommunen.

Detaljer

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2012 28. september 2012 Arkivkode 4/1 07 Journalnr. 2012/17033-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Halvor Pettersen, leder Arild Johansen, varamedlem (innkalt som vara for Helene Benjaminsen)

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune /tid: 03.10.2012 kl. 09:00 13:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, møterom A i sokkeletasjen Johan G. Foss Jarl Arthur

Detaljer

Møteinnkalling Arkivsak: 174/2009

Møteinnkalling Arkivsak: 174/2009 FRØYA KOMMUNE Møteinnkalling Arkivsak: 174/2009 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Frøya kommune Møtedato/tid : Torsdag 11. juni 2009 kl. 10.00 Møtested/lokaler : Kommunehuset på Sistranda Møterom

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10. september 2009 Møtetid: Kl. 0900 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan

Kontrollutvalgets årsplan Kontrollutvalgets årsplan Kontrollutvalget i Rendalen kommune INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3 1.2 KONTROLLUTVALGETS ANSVARS OGARBEIDSOMRÅDE...

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2010

Kontrollutvalgets årsplan for 2010 Verdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2010 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET...3 1.1

Detaljer

STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE

STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE 1. INNLEDNING Kontrollutvalget er hjemlet i kommunelovens 77 med tilhørende forskrift om kontrollutvalg av 15.juni 2004. Kommunestyret har det overordnede

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 019/10 Referatsaker

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 019/10 Referatsaker HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 15.11. 2010 Møtetid: Kl. 09.00 NB! Merk tidspunkt Møtested: Høylandet kommune. Sykeheimen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Fredag 20.09.2013 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Kommunestyresalen, Overhalla rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 26.11.2008 kl. 17.

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 26.11.2008 kl. 17. MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 26.11.2008 kl. 17.00 Møtested : Møterom Øst Sakliste: SAK 38/2008 SAK 39/2008 SAK 40/2008 SAK 41/2008 SAK 42/2008 GODKJENNING AV MØTEBOK REFERATSAKER

Detaljer

Plan for selskapskontroll valgperioden

Plan for selskapskontroll valgperioden Saksframlegg Arkivnr. 216 Saksnr. 2008/1117-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Eva J Bekkavik Plan for selskapskontroll valgperioden 2007-2011 VEDLEGG 1. Utkast

Detaljer

SAK 036/16 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN / MØTEPLAN FOR 2017

SAK 036/16 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN / MØTEPLAN FOR 2017 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 036/16 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN / MØTEPLAN FOR 2017 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 15.11.16 Paul Stenstuen 036/16 417-1719-5.5

Detaljer