MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldes til tlf /28 eller , eventuelt til

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no"

Transkript

1 Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: Tidspunkt: Møtested: Formannskapssalen MØTEINNKALLING Eventuelle forfall meldes til tlf /28 eller , eventuelt til Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Rådgiver Per Ola Johansen vil møte som sekretær for utvalget. Til behandling foreligger: Utv.saksnr. Arkivsaksnr. Sidenr. Lukket møte: PS 7/07 07/736 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET PS 8/07 07/737 REFERATSAKER TIL KONTROLLUTVALGET PS 9/07 07/741 ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETNING FOR MALVIK KOMMUNE 2006 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE. PS 10/07 07/742 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - INDIVIDUELL PLAN - MALVIK KOMMUNE PS 11/07 07/740 BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - INNKJØP. 26 PS 12/07 07/739 ORIENTERING OM BRUKEN AV ETISKE RETNINGSLINJER I MALVIK KOMMUNE Frank Fuglem Arvid Hanssen, oppdragsansvarlig sekretær

2

3 Sak 7/07 Arkivsaksnr.: 07/736 Arkivkode: 033 UTV.SAKSNR. UTVALG Saksbehandler: Arvid Hanssen MØTEDATO 7/07 Kontrollutvalget GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET SAKSDOKUMENTER: Protokoll fra møtet (Utsendt tidligere) SAKSUTREDNING: Godkjenning av møtebok. Kontrollutvalgssekretariatets innstilling: Møtebok fra kontrollutvalgets møte den godkjennes.

4 Sak 8/07 Arkivsaksnr.: 07/737 Arkivkode: 033 UTV.SAKSNR. UTVALG Saksbehandler: Arvid Hanssen MØTEDATO 8/07 Kontrollutvalget REFERATSAKER TIL KONTROLLUTVALGET SAKSDOKUMENTER/MUNTLIGE ORIENTERINGER: 1. Brev fra Sør Trøndelag fylkeskommune til ordfører, datert , om gjeninntreden i interkommunalt samarbeid om sekretariat for kontrollutvalg. (Foreløpig orientering) 2. Kommunale kontrollutvalg, uavhengighet eller flertallsdiktatur. Sammendrag av rapport nr 4/2007 fra Nordlandsforskning. 3. Kommuneøkonomien 2006 faktaark fra KS, datert Kommunestyrets behandling av kontrollutvalgets årsmelding for Sak 13/ Kommunestyrets behandling av Plan for forvaltningsrevisjon Sak 14/ Kommunestyrets behandling av Informasjon om skatteregnskap og skatteoppkreverfunksjonen Sak 15/ Aktivitetsplan revisjonsåret 2006, Revisjon Midt-Norge IKS. (Orienteres i møtet.) 8. KonSek - budsjettert ressursbruk 2007 for Malvik kommune. (Orienteres i møtet) SAKSUTREDNING: Sekretariatet og Revisjon Midt-Norge IKS vil orientere og svare på spørsmål. Kontrollutvalgssekretariatets innstilling: Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

5 Sak 9/07 Arkivsaksnr.: 07/741 Arkivkode: 212 UTV.SAKSNR. UTVALG Saksbehandler: Arvid Hanssen MØTEDATO 9/07 Kontrollutvalget ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETNING FOR MALVIK KOMMUNE KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE. SAKSDOKUMENTER: 1. Regnskap for Malvik kommune 2006, datert Rådmannens beretning til Malvik kommunes regnskap for 2006, datert Revisjonsberetning for 2006, datert Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet SAKSUTREDNING: Det er formannskapet som innstiller til kommunestyret i regnskapssaken. Kontrollutvalget skal i henhold til kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg avgi en uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret. Kopi av kontrollutvalgets uttalelse skal være formannskapet i hende tidsnok til at formannskapet kan ta hensyn til den før de avgir innstilling til kommunestyret. Administrasjonen er invitert til møtet i kontrollutvalget for å orientere om regnskap og årsberetning og svare på spørsmål. Revisjon Midt-Norge IKS har gjennomført årsrevisjonen for Malvik kommune i samsvar med kommuneloven, tilhørende forskrifter og i henhold til god kommunal revisjonsskikk. Revisjonsberetning er avgitt Revisjonen har tatt inn to presiseringer i sin beretning som de mener det er viktig å uttale seg om ut over bekreftelsen som de er pålagt å gi. Dette gjelder overskridelser av frister for avleggelse av regnskap og årsberetning, samt at tidligere underskudd ikke er dekket inn innenfor kommunelovens frister på maksimalt 4 år. Dette gjelder ca kr 1,5 mill. av underskuddet (merforbruket) fra 2002, som inngår i det totale akkumulerte underskuddet på kr 14,5 mill. Regnskapet og årsberetningen er som det fremgår ovenfor ikke avgitt etter gjeldene frister, som er henholdsvis og Kommunen orienterte fylkesmannen og kontrollutvalget skriftlig allerede om at gjeldende frister ville bli overskredet. Dette hadde sammenheng med bemanningssituasjonen pga akutt sykdom. Kontrollutvalgets sekretariat mener at regnskapet, sammen med årsberetningen, gir brukerne av regnskapet god oversikt over kommunens økonomi og resultatet av virksomheten i regnskapsåret Kommunens årsmelding for 2006, vil i likhet med for 2005, bli utarbeidet som et eget dokument og behandlet som egen sak i kommunestyret. Dette er ikke et lovpålagt

6 Sak 9/07 dokument, men vil i større grad enn regnskap og årsberetning gi et fyldig bilde av driften den enkelte virksomhets aktivitet. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON Sekretariatet mener det ikke har fremkommet forhold som må omtales spesielt i uttalelsen fra kontrollutvalget, ut over å nevne presiseringene i revisjonsberetningen. Dersom gjennomgangen i møtet ikke frembringer nye opplysninger kan det gis en kort uttalelse på bakgrunn av utkastet, med eventuelle endringer foretatt i møtet. Kontrollutvalgssekretariatets innstilling: Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Malvik kommunes årsregnskap for 2006 oversendes kommunestyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet før de gir sin innstilling til kommunestyret i regnskapssaken.

7 Sak 10/07 Arkivsaksnr.: 07/742 Arkivkode: 216 UTV.SAKSNR. UTVALG Saksbehandler: Arvid Hanssen MØTEDATO 10/07 Kontrollutvalget FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - INDIVIDUELL PLAN - MALVIK KOMMUNE SAKSDOKUMENTER: Rapport om Individuell plan i hjemmebaserte tjenester, datert SAKSUTREDNING: Prosjektet er gjennomført i tråd med Plan for forvaltningsrevisjon 2006 for Malvik kommune, som er vedtatt av kommunestyret i sak 8/06, den Kontrollutvalget i Malvik kommune bestilte i møte et forvaltningsrevisjonsprosjekt med tittelen Hjemmetjenesten: Oppfølging i forhold til lovverk, kommunale vedtak og individuelle planer (KU-sak 13/06). Prosjektet var prioritert som nummer 3 i Plan for forvaltningsrevisjon for revisjonsåret ( ) I saken kom det fram at kontrollutvalget ønsket å begrense forvaltningsrevisjonsprosjektet til å gjelde individuell plan for hjemmetjenestens brukere. Det vil si at prosjektet i utgangspunktet er begrenset til å gjelde tjenestemottakere av deler av de hjemmebaserte tjenestene. Etter forslag fra revisjonen og i samråd med kontrollutvalgets sekretariat ble prosjektet utvidet til å gjelde alle hjemmebaserte tjenester, det vil si personer som mottar tjenester i sitt hjem. En fikk da et bredere grunnlag for å vurdere ordningen med individuelle planer i Malvik kommune. Om individuell plan (IP) I forskrift om individuell plan etter helse- og sosiallovgivingens formålsparagraf heter det at formålet med forskriften er: a. å bidra til at tjenestemottakeren får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud, herunder å sikre at det til en hver tid er en tjenesteyter som har hovedansvaret for oppfølgingen av tjenestemottakeren, b. å kartlegge tjenestemottakerens mål, ressurser og behov for tjenester på ulike områder, samt å vurdere og koordinere tiltak som kan bidra til å dekke tjenestemottakerens bistandsbehov,

8 Sak 10/07 c. å styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og tjenestemottaker og eventuelt pårørende, og mellom tjenesteytere og etater innen et forvaltningsnivå eller på tvers av forvaltningsnivåene Som det framgår av ovenstående er formålet å koordinere tjenestene og styrke samarbeidet på tvers av etater og forvaltningsnivå. Tjenestemottaker får ikke utvidet rett til tjenester når vedkommende får utarbeidet individuell plan. Revisjon Midt-Norge IKS har etter sekretariatets mening gjennomført prosjektet i tråd med den endelige bestillingen og har besvart problemstillingene som er tatt opp i dette forvaltningsrevisjonsprosjektet på en god måte. Hovedproblemstilling for prosjektet var: Følger Malvik kommune opp arbeidet med IP for hjemmebaserte tjenester på en tilfredsstillende måte? Nedenfor følger revisjonens konklusjoner og anbefalinger hentet fra sammendraget i rapporten: Hovedkonklusjonen er at funnene i dette forvaltningsrevisjonsprosjektet gir et godt inntrykk av IPordningen i Malvik kommune. Revisor anser at ordningen i all hovedsak er i tråd med intensjonen bak lovverket på området. Konklusjonen for delproblemstillingene er som følger: Delproblemstilling 1: Har de hjemmebasert tjenestene rutiner som sikrer at alle tjenestemottakere som kan være aktuelle for IP har den samme muligheten for å bli vurdert for tiltaket? På dette området virker det som kommunen ikke har gode nok rutiner, slik at nyansatte informeres om at de skal informere potensielle tjenestemottakere. Det kan dermed være tilfeldigheter som avgjør om tjenestemottakerne får informasjon om ordningen. Delproblemstilling 2: Deltar tjenestemottaker eller pårørende aktivt i arbeidet med planen? I arbeidet med tjenestemottakerne framstår koordinatorene som bevisste på at prosessen skal skje med medvirkning fra tjenestemottaker, og i det tempoet som er nødvendig for å sikre medvirkning. Delproblemstilling 3: Bidrar IP til at tjenestetilbudet framstår helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset? Ett funn indikerer at planen ikke bidrar til et mer helhetlig tjenestetilbud for alle, mens andre funn indikerer at tjenestetilbudet blir mer helhetlig med IP. Koordineringen svikter i noen planer, mens i andre virker det som IP har bidratt til en mer koordinert tjeneste. Revisor anser kommunens tilbud for å være individuelt tilpasset på bakgrunn av opplysningene om at det er tjenestemottaker som bestemmer målene, og delvis også tiltakene i planene. Ordningen med at tjenestemottakere søker via et IP-utvalg virker unødig tungrodd, og kan trolig bidra til å heve terskelen for enkelte til å få en IP. Revisor mener det er fornuftig at kommunen nå vurderer en endring. Revisors anbefalinger Malvik kommune har hatt regelmessige samlinger for koordinatorene, og har laget et opplæringsopplegg for nye koordinatorer. Dette systemet kan etter revisors syn med fordel bygges ut til en fastere struktur. Formålet må være å bidra til å hjelpe nye koordinatorer til rette i rollen.

9 Sak 10/07 De ansatte i kommunen er en viktig kanal for informasjon om IP-ordningen til mulige tjenestemottakere. Funnene i denne rapporten tyder på at det er noe uklarhet om kriterier for IP. Videre at det bør vurderes å forbedre systemet for informasjon til mulige kandidater til IP. Revisjonens gjennomgang viser at kommunen gjennom sin arbeid på dette området har kommet langt, selv om det alltid vil være et forbedringspotensial. Rapporten gir en god oversikt over praksis og gir, etter sekretariatets mening, en informativ tilbakemelding til politisk nivå. Administrasjonen har i sin tilbakemelding også gitt uttrykk for at rapporten er nyttig. Revisjonen vil gjennomgå hovedpunktene i rapporten og svare på spørsmål i kontrollutvalgets møte, og eventuelt også ifm kommunestyrets senere behandling, dersom dette er ønskelig. Sekretariatet mener at kontrollutvalget i løpet av 2008 kan be administrasjonen om en tilbakemelding på anbefalingene som er gitt i rapporten. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON Rapporten gir en god oversikt overarbeidet med individuelle planer i Malvik kommune. Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten til etterretning og legge den frem for kommunestyret med forslag om at revisjonens anbefalinger tas med i kommunens videre arbeid med individuelle planer. Kontrollutvalgssekretariatets innstilling: Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport Individuell plan i hjemmebaserte tjenester til etterretning og ber om at revisjonens anbefalinger tas med i det videre arbeid med individuelle planer i Malvik kommune.

10 Sak 11/07 Arkivsaksnr.: 07/740 Arkivkode: 216 UTV.SAKSNR. UTVALG Saksbehandler: Arvid Hanssen MØTEDATO 11/07 Kontrollutvalget BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - INNKJØP. SAKSDOKUMENTER: (Ikke vedlagt) Plan for forvaltningsrevisjon Malvik kommune, vedtatt i kommunestyresak 14/2007. SAKSUTREDNING: Kontrollutvalget og kommunestyret har gjennom utarbeidelsen og vedtak av plan for forvaltningsrevisjon for Malvik for 2007 lagt premissene for forvaltningsrevisjonsarbeidet for inneværende år. Plan for forvaltningsrevisjon 2007 ble vedtatt i kommunestyret , i sak 14/2007. Kontrollutvalget prioriterte Innkjøp som nummer 1 av 3 prosjekt i planen i sitt forslag, noe kommunestyret sluttet seg til. De øvrige prosjekter er Sykefravær og Fremtidens skole. Fra planen for forvaltningsrevisjon gjengis: Det har i den senere tid vært fokus på innkjøpsfunksjonen i kommunene. Dette har sammenheng med at det i flere kommuner er avdekket uheldige forhold på dette området. Området er vesentlig i forhold til økonomi også viktig og håndtere på en god måte i forhold til å opprettholde kommunens renome. Det foreslås et prosjekt hvor en vurderer innkjøpsfunksjonen/forvaltningen av innkjøp i Malvik kommune i full bredde. Det må i prosjektet tas hensyn til undersøkelsene som gjøres i tilknytning til forvaltningsrevisjonsprosjektet som følger rehabiliteringen av Vikhamar barneskole. Malvik kommune har anslagsvis 650 timer til disposisjon på forvaltningsrevisjon pr år. Revisjon Midt-Norge vil gjennomføre innkjøpsprosjekt også for andre kommuner i 2007 og det er ønskelig at man utnytter stordriftsfordeler. Det må likevel påregnes anslagsvis 200 timer til dette prosjektet. Ferdigstillelsesdato avklares etter en koordinering i forhold til tidsplanen for tilsvarende prosjekt i andre kommuner. Prosjektet må sluttføres i revisjonsåret KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON Innkjøpsprosjektet settes i bestilling. Prosjektet må gi svar på om Malvik kommune følger vedtatte lover, forskrifter og gjeldende bestemmelser på dette området. Gjennomgangen skal også avklare om gjeldende regelverk er kjent for de som er involvert i innkjøpsprosesser. Kontrollutvalgssekretariatets innstilling:

11 Sak 11/07 Kontrollutvalget vedtar å bestille et forvaltningsrevisjonsprosjekt hvor en ønsker en gjennomgang av praktisering av gjeldende lovverk og lokale bestemmelser når det gjelder innkjøp i Malvik kommune. Prosjektet gjennomføres innen en fastsatt tidsramme etter nærmere avtale mellom KonSek og Revisjon Midt-Norge IKS. Prosjektet settes i gang så snart som mulig etter en nærmere koordinering i forhold til tilsvarende prosjekt i andre kommuner.

12 Sak 12/07 Arkivsaksnr.: 07/739 Arkivkode: 007 UTV.SAKSNR. UTVALG Saksbehandler: Arvid Hanssen MØTEDATO 12/07 Kontrollutvalget ORIENTERING OM BRUKEN AV ETISKE RETNINGSLINJER I MALVIK KOMMUNE SAKSDOKUMENTER: 1. Brev fra KonSek til rådmannen, datert Skriftlig svar fra rådmannen. (Ettersendes eller deles ut i møtet) SAKSUTREDNING: Det er ikke mottatt svar fra på brev av Rådmannen opplyser at han vil besvare henvendelsen før møtet i kontrollutvalget den I samråd med leder i kontrollutvalget velger sekretariatet å legge frem saken og overlater til kontrollutvalget å vurdere om det foreligger nødvendige opplysninger til å sluttbehandle saken i møtet. Kontrollutvalgssekretariatets innstilling: Saken legges frem uten innstilling.

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis.

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Tirsdag 17.04.07 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommunelovens 31. MØTEDATO: Onsdag 13. mai 2015 KL.: 11:00 STED: Møterom i 2. etg., Rennebu

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Rådmanns kontor Tidspunkt: 12.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223

MØTEINNKALLING. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223 MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223 Eventuelle forfall meldes til tlf. 91582102 eller 90793885. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.05.2008 kl. 10:00 Møtested: Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 24/2008 Godkjenning av møtebok 2 25/2008 Referatsaker

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

Møteinnkalling HEMNE KOMMUNE

Møteinnkalling HEMNE KOMMUNE HEMNE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hemne kommune Møtedato/tid : Fredag 7. mai 2010, kl. 12.00 Møtested/lokaler : Hemne rådhus, møterom Formannskapssalen Arkivsak

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...5 2.1 TILSYN OG KONTROLL...5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...5

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.04.2011 11/203 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Torsdag 14. april 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Støtt, rådhuset, Ørnes

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. mai 2008 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN PROTOKOLL FRA MØTET 20. APRIL 2012 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 03.03.2009 kl. 10:15 Møtested: Fylkeshuset, møterom Tullit Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 7/2009 Godkjenning av

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. mai 2012 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Rådhuset, møterom Straumen (2.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Rådmannen og kommunekasserer er invitert til starten av møtet for å orientere/svare på spørsmål ang. årsregnskap og årsberetning.

Rådmannen og kommunekasserer er invitert til starten av møtet for å orientere/svare på spørsmål ang. årsregnskap og årsberetning. GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Mandag 24.04.2006 kl. 09.00 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Hans Chr. Wilberg (leder) Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud Anne M. Sandholt Tommy Holm Fossum Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Torsdag 3. mai 2012 Tid: Kl 11.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget Vår ref. 14/224-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014 Notodden kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 08.05.2014 Tid: 09.00 13.00 Sted: Notodden kommunehus,

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 12.desember 2012 kl 09.00 ( MERK ENDRET TIDSPUNKT) Møtested:

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer