Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune"

Transkript

1 Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: , kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen, Arvid Hanssen, leder konstituert daglig leder TKE (Sak13) KonSek Forfall: Kopi: Varamedlemmer, ordfører, postmottak Tydal kommune og postmottak Revisjon Midt-Norge IKS Sakliste 011/11 012/11 013/11 014/11 015/11 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 10.mai.2011 Referatsaker til kontrollutvalgets Regnskap for Tydal Kommunale Energiverk KF for 2010 kontrollutvalgets uttalelse. Retningslinjer for kontrollutvalget i Tydal. Eventuelt. Eventuelle forfall meldes til Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS v/ Arvid Hanssen på telefon eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Trondheim, Reidar Kjøsnes (sign.) Leder av kontrollutvalget Arvid Hanssen Daglig leder, KonSek Side 1 av1 1

2 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 10.mai.2011 Saken behandles i Kontrollutvalget i Tydal kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 011/11 Arvid Hanssen, 11/215-1 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Protokollen fra kontrollutvalgets møte 10.mai 2011 godkjennes. Saksutredning Protokollen er tidligere utsendt til utvalget og ligger på kontrollutvalgene/tydal.. 2

3 Referatsaker til kontrollutvalgets Saken behandles i Kontrollutvalget i Tydal kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 012/11 Arvid Hanssen, 11/215-2 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Referatsakene tas til orientering Vedlegg Representantskap Revisjon Midt-Norge IKS Årsberetning 2010 Revisjon Midt-Norge IKS Årsberetning 2010 KonSek Årsmelding 2010 FKT Kommunale samarbeidsformer. Artikkel kommunal rapport Tilbakemelding årsrevisjon 2010 Saksutredning Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet: 1. Høringsnotat om endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen i kommunene m.m) (Eget dokument) 2. Notat fra representantskapsmøte i Revisjon Midt-Norge IKS 18.mai Årsberetning 2010 Revisjon Midt-Norge IKS. 4. Årsberetning 2010 KonSek Midt-Norge IKS. 5. Årsmelding 2010 Forum for kontroll og tilsyn. 6. Kommunale samarbeidsformer. Artikkel kommunal rapport. 7. Brev fra Tydal kommune til Revisjon Midt-Norge IKS, datert 16.mai 2011, vedrørende tilbakemelding årsrevisjonen. Høringsnotatet vedrørende endringer i kommuneloven er et viktig dokument i forhold til sak vedrørende vurdering av retningslinjer for kontrollutvalget. Kontrollutvalgets sekretariat vil orientere og svare på spørsmål. 3

4 Rapport fra representantskapet RMN IKS. Selskap: Revisjon Midt-Norge IKS Sted: Quality Hotell,Tiller Dato og tid: , Arkivsaknr: Møtende repr.: Jf protokoll. Fra KU: Hanne Søttar, STFK. Itillegg møtte følgende valgte representanter som er KU-ledere: Per Ervik, Hitra Gunnar Lohse, Malvik Jomar Aftret, Klæbu (Vara for I. Skei. Fra KonSek: Arvid Hanssen Til kontrollutvalg i:hitra, Hemne, Klæbu, Malvik, Melhus, Midtre Gauldal, Orkdal, Selbu, Skaun, Snillfjord, Tydal, Agdenes, Meldal, STFK og Frøya. Sakliste 1. Orientering fra daglig leder. 2. Regnskap og årsberetning Deltakelse i revisjonsselskap for revisjon av aksjeselskap. Orienteringer fra daglig leder, sak 1. Det ble orientert om følgende saker: Nye kontorlokaler i Orkanger. Innflytting før sommeren. Klæbu kommune, vurdering av konkurranseutsetting av revisjonen. Sak i kommunestyret 26.mai Kontrollutvalget innstiller (enstemmig) på at dagens ordning opprettholdes. Endringer av årshjulet. Revisjonen følger fra 2011 kalenderåret. Tidligere ble revisjonsåret definert til Benchmarking Daglig leder gjennomgikk kostnader knyttet til regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og andre oppgaver for samarbeidskommunene. Totale prosentvise kostnader til revisjon, andel forvaltningsrevisjon mv, ble målt opp mot snittet for de øvrige 15 revisjonsenheter som deltar i NKRF`s benchmarking. Flere uttalte at det var viktig å få frem resultatet av benchmarkingen for eierkommunene. Tallene for 2010 presenteres til høsten. 4

5 Behandling av årsregnskap 2010, sak 2. Få kommentarer til regnskapet. Driftsregnskapet viste et overskudd på kr , som ble vedtatt avsatt til disposisjonsfond. Deltakelse i revisjonsselskap for revisjon av aksjeselskap, sak 3. Daglig leder orienterte om bakgrunnen for etableringen og senere nedleggelsen av RMN Revisjon AS. Nordmøre Distriktsrevisjon og Revisjon NOR AS har meldt interesse for at bl.a RMN IKS kan bli deltaker i selskapet. Daglig leder understreket viktigheten av at ansatte kan få den nødvendige praksisen for å bli registrerte revisorer og at dette kan oppnås gjennom deltakelse i et større revisjonsselskap, slik det er invitert til gjennom saksutredningen. Han understreket også viktigheten av å kunne revidere kommunale aksjeselskap, da flere kommuner velger å organisere virksomhet i denne selskapsformen. Representantskapet vedtok å gi styret fullmakt til å utrede mulighetene for deltakelse i et nytt revisjonsselskap for revisjon av aksjeselskap. Sak fremmes for representantskapet høsten Andre kommentarer fra møtet Ingen spesielle forhold.. 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 Regnskap for Tydal Kommunale Energiverk KF for 2010 kontrollutvalgets uttalelse. Saken behandles i Kontrollutvalget i Tydal kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 013/11 Arvid Hanssen 11/90-3 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Tydal Kommunale Energiverks årsregnskap for 2010 oversendes kommunestyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet. Vedlegg TKE Sak Styrets årsberetning og årsregnskap Årsmelding 2010 for TKE med regnskap og årsberetning. Revisjonsberetning 2010 for TKE per 8 juni Negativ revisjonsberetning 2010 Nummerert brev nr Tydal kommunale energiverk KF Kontrollutvalgets uttalelse til regnskap TKE Saksdokumenter Sak : Styrets årsberetning 2010 og årsregnskap Årsmelding 2010 med årsregnskap og årsberetning (Utsendt fra TKE ) Revisjonsberetning for 2010 for TKE, datert Revisjonsberetning for 2010 for TKE, datert (Trukket tilbake) Brev nummer 1 fra Revisjon Midt-Norge IKS til Kontrollutvalget vedrørende regnskapsavleggelsen for 2010, datert Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2010 for TKE. Saksutredning Kontrollutvalget skal i henhold til kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg avgi en uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret. Kopi av kontrollutvalgets uttalelse sendes formannskapet tidsnok til at formannskapet kan ta hensyn til den før de avgir innstilling til kommunestyret. Som det fremgår av ovennevnte er det ikke saken som forelegges kontrollutvalget som går videre til kommunestyret. Eventuelle kommentarer fra kontrollutvalget må innarbeides i kontrollutvalgets uttalelse til regnskapet, som følger saken ved behandling i formannskap og kommunestyre TKE har behandlet regnskapet på styremøte den Konstituert daglig leder ved TKE er invitert til møtet i kontrollutvalget for å orientere om regnskap og årsberetning og svare på spørsmål. 13

14 Revisjon Midt-Norge IKS har gjennomført årsrevisjonen for TKE i samsvar med kommuneloven, tilhørende forskrifter og i henhold til god kommunal revisjonsskikk. Revisjonen har ikke tatt opp spesielle forhold i sin beretning som de mener det er viktig å uttale seg om ut over bekreftelsen som de er pålagt å gi. Samlet viser regnskapet et overskudd på knapt 2,6 mill kr. De fremlagte dokumenter viser hvordan det samlede resultatet fremkommer. Det er overskudd i avdelingene for kraft, nett og installasjon, mens butikk og bredbånd har gått med underskudd. Styret har i sak gitt en kort orientering og opplyst at årsregnskapet og årsberetningen utgjør TKE`s årsmelding for Årsmeldingen (regnskap og årsberetning) og sak inneholder opplysninger som kreves i forhold til formelle bestemmelser, samt en del tilleggsopplysninger som er viktig for å få et bedre innblikk i virksomheten på de enkelte områder. Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon I denne saken skal kontrollutvalget gi en uttalelse i forhold til regnskapet for 2010, herunder styrets årsberetning. Sekretariatet mener det så langt ikke har fremkommet forhold som må omtales spesielt i uttalelsen fra kontrollutvalget i forhold til regnskapet for 2010, ut over at selskapet er avlagt lang tid etter fristen den Kontrollutvalget er gjennom egen forvaltningsrevisjonsrapport våren 2010 og orienteringer fra styreleder, kjent med utfordringer som TKE har. Dersom gjennomgangen i møtet ikke frembringer nye opplysninger kan det gis en kort uttalelse til regnskapet på bakgrunn av utkastet, med eventuelle endringer foretatt i møtet. 14

15 TYDAL KOMM. ENERGIVERK 7590 TYDAL Styrets årsberetning 2010 og Årsregnskap 2010 Sak nr.: TKE Utvalg STYRET I TYDAL KOMM. ENERGIVERK Saksbeh.: John H. Evjen Møtedato Arkivnr.: Dokumenter vedlagt: Styrets årsberetning 2010 Årsregnskap 2010 Saksutredning Konstituert daglig leder har utarbeidet forslag til styrets årsberetning for Regnskap er utarbeidet iht lover, forskrifter, god regnskapsskikk, samt Vassdragsvesenets retningslinjer. Til sammen vil disse to dokumentene utgjøre TKEs årsmelding for 2010 Dokumentene legges frem for styrets behandling på "overtid" i forhold til gjeldende regler. Årsregnskapet viser ett overskudd på kr SAKSBEHANDLERS INNSTILLING: Styrets årsberetning for 2010 godkjennes som fremlagt. Årsregnskap 2010 godkjennes som fremlagt. Overskuddet i 2010 kr overføres foretakets frie egenkapital. STYRETS VEDTAK: Saksbehandlers innstilling enstemmig vedtatt. 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 TYDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET (Administrativt utkast) Til kommunestyret i Tydal KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL ÅRSREGNSKAP FOR TYDAL KOMMUNALE ENERGIVERK KF. Kontrollutvalget har i møte , sak 13/2011, behandlet årsregnskap 2010 for Tydal Kommunale Energiverk KF. Grunnlaget for behandlingen har vært: Sak 17/2011 i styret Tydal Kommunale Energiverk KF (TKE) - Årsmelding bestående av årsregnskap 2010 og årsberetning 2010 TKE - Endelig revisjonsberetning for 2010, datert Nummerert brev nr 1 fra Revisjon Midt-Norge IKS til kontrollutvalget, datert , om sen regnskapsavleggelse for 2010 ved TKE. - Negativ revisjonsberetning fra Revisjon Midt-Norge IKS til kommunestyret, datert (Trukket tilbake ved avleggelse av ny revisjonsberetning ) I tillegg har administrasjonen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger under behandlingen i kontrollutvalget. Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstiller de formelle krav. Årsberetningen inneholder informasjon som er viktig for å kunne få bedre innsikt i driften av TKE. Kommunestyret, som øverste ansvarlig organ for virksomheten, må vurdere om opplysningene som fremkommer gjennom årsberetningen er tilstrekkelig i forhold til det kommunestyret ønsker av styringsinformasjon og opplysninger fra foretaket.. Kontrollutvalget viser til revisors beretning, som konkluderer med at årsregnskapet som helhet gir et riktig bilde av driftsresultatet for 2010 og den økonomiske stilling ved utgangen av året. Kontrollutvalget har merket seg at regnskapet er avlagt flere måneder etter fristen, som er 15.februar. Utvalget er orientert om utfordringer knyttet til driften, herunder bemanningssituasjonen ved TKE. Kontrollutvalget mener det er viktig at TKE kommer inn i en driftssituasjon som gjør det mulig å ferdigstille regnskapsdokumenter innen gjeldende frister for kommende år. Ut over det som er nevnt ovenfor har kontrollutvalget ikke merknader til Tydal Kommunale Energiverk KF sitt årsregnskap for 2010 og anbefaler kommunestyret å godkjenne regnskapet. Tydal den Reidar Kjøsnes Leder av kontrollutvalget Kopi: Formannskapet 20

21 Retningslinjer for kontrollutvalget i Tydal. Saken behandles i Kontrollutvalget i Tydal kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 014/11 Arvid Hanssen /105-2 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Saken egges frem uten innstilling. Vedlegg Retningslinjer for kontrollutvalget Saksdokumenter 1. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), kapittel 12 Internt tilsyn og kontroll. Revisjon. (Ikke vedlagt) 2. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner, fastsatt av Kommunalog regionaldepartementet 15. juni (Ikke vedlagt) 3. Høringsnotat om endringer i kommuneloven og enkelte andre lover(egenkontroll i kommunene m.m) Utsendt som eget dokument. 4. Retningslinjer for kontrollutvalget i Tydal kommune, vedtatt av kommunestyret i sak 22/2006, den (Vedlagt) Saksutredning Kontrollutvalgets ansvarsområde og oppgaver fremgår av kommunelovens bestemmelser og forskrift om kontrollutvalg. Som følge av endringene av bestemmelsene om revisjon og kontrollutvalg i kommuneloven med virkning fra ble kontrollutvalgets ansvarsområde utvidet og oppgavene ble flere. Kontrollutvalgets virksomhet og oppgaver har tradisjonelt vært lite kjent, dette gjelder både innenfor kommunens administrasjon, politiske beslutningstakere og ikke minst blant kommunens innbyggere. Dette har bedret seg noe de senere årene, men gjelder fortsatt. Fra lovgivers side er kontrollutvalget tillagt en viktig oppgave i forvaltningen og er ment å være en demokratisk fundert egenkontroll i kommunene. Som følge av lovendringene i 2004 der intensjonen var å øke betydningen av kontrollutvalgets rolle ytterligere, ble det fra lovgivers side også antydet at det statlige tilsynet med kommunene kunne tones ned dersom kontrollutvalgene fungerer godt i kommunene. Kontrollutvalgets rolle kan i korte trekk sies å være garantisten for at kommunen gir sine innbyggere de tjenester som den er satt til å gjøre gjennom lov, statlige pålegg og vedtak i kommunestyret. I dette ligger det også at kontrollutvalget skal se til at kommunen forvalter sine ressurser på en best mulig måte, slik at måloppnåelsen blir størst mulig, til beste for kommunens innbyggere. Kontrollutvalgets oppgaver er således svært omfattende. Ansvarsområdet spenner over hele spekteret av kommunens virksomhet og innfallsvinklene og arbeidsoppgavene kan variere mye fra sak til sak. 21

22 For at kontrollutvalget skal kunne lykkes i sitt arbeid er utvalget avhengig av å ha god kunnskap om kommunens virksomhet og ha inngående kunnskap om kommunens målsettinger og ambisjoner. Dette fordrer en god dialog både med den politiske og administrative ledelsen i kommunen. Kontrollutvalget må også sikres gode arbeidsforhold i form av egne ressurser, og ha en revisjons- og sekretariatsordning som fungerer på en god måte. Retningslinjer for kontrollutvalget i Tydal kommune For å kunne utdype sine oppgaver og ambisjonsnivå utover bestemmelsene i kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg, og for å kunne gi kommuneforvaltningen og innbyggerne i Tydal kommune bedre innsikt i utvalgets virksomhet, er det vedtatt egne retningslinjer for kontrollutvalget. Retningslinjene sier noe om utvalgets oppgaver og ansvarsområde, saksbehandlingen i utvalget og gir informasjon om utvalgets virksomhet. Dokumentet er svært enkelt og mye av innholdet fremgår også av forskrifter. Kontrollutvalget har det siste året drøftet Kommunal og regionaldepartementets rapport 85 tilrådinger for styrket egenkontroll i kommunene, som kom i desember Rapporten har vært drøftet i 2 møter, siste gang i sak 29/2010 den , hvor også ordfører og rådmann deltok. Et svært sentralt punkt i rapporten er diskusjonen rundt åpne eller lukkede møter i kontrollutvalget.. Åpne eller lukkede møter er spørsmål som kontrollutvalget selv kan avgjøre, men en eventuell endring må tas inn i retningslinjene for kontrollutvalget. Kommunal og regionaldepartementet (KRD) har i høringsnotat vedrørende endringer i kommuneloven foreslått å ta ut bestemmelsene om at kontrollutvalget møter skal være lukket. Selv om utviklingen har gått i retning av kontrollutvalg med minst 5 deltakere de senere år, er fortsatt lovkravet minst 3 medlemmer. Antall medlemmer er også berørt i diskusjonen i kontrollutvalget i Tydal. Sekretariatet oppfatter det slik at det ikke er ønske fra verken kontrollutvalget eller ordfører om å øke antallet medlemmer i kontrollutvalget. KRD har i høringsnotatet til lovendringer av kommuneloven foreslått at kontrollutvalget skal ha minimum 5 medlemmer. Denne bestemmelsen vil sannsynligvis bli vedtatt med virkning fra neste valgperiode, dersom den blir vedtatt. Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Sekretariatet mener det er riktig at kontrollutvalget nå på tampen av valgperioden vurderer om det er ønskelig å foreslå endringer i dagens retningslinjer. Eventuelle endringer må forelegges kommunestyret til godkjenning. Det er opp til utvalget å vurdere om det kun ønsker å gi signaler til det nye kontrollutvalget, eller om utvalget ønsker å legge frem sak om forslag til endringer av retningslinjene for avtroppende eller påtroppende kommunestyre. 22

23 TYDAL KOMMUNE Retningslinjer for kontrollutvalget Vedtatt i kommunestyret i sak 22/06 den

24 Retningslinjer for kontrollutvalget i Tydal kommune 1 Formål Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan. Gjennom sitt arbeid skal kontrollutvalget bidra til at Tydal kommune ivaretar sine oppgaver overfor innbyggerne i Tydal på en best mulig måte ut fra hensynet til likebehandling, rettssikkerhet og en effektiv ressursutnyttelse sett i lys av brukernes særskilte behov. Utvalget skal gjennom sitt arbeid sørge for at innbyggerne og øvrige interessenter har tillit til Tydal kommune, og at kommunen leverer sine tjenester på en effektiv og målrettet måte i henhold til lov, forskrifter, statlige føringer og i tråd med kommunestyrets intensjoner og vedtak. 2 Organisering av kontroll- og tilsynsfunksjonen Kontrollutvalget i Tydal kommune består av 3 medlemmer. Funksjonstiden følger valgperioden. Minst et av utvalgets medlemmer velges blant kommunestyrets medlemmer. Lederen bør velges fra ett av de partiene som ikke utgjør flertallskonstellasjonen i kommunestyret. Til å bistå seg i arbeidet har kontrollutvalget et uavhengig og sakkyndig sekretariat som forbereder saksbehandlingen i utvalget, ivaretar sekretariatsfunksjonen i utvalgets møter og følger opp saker på vegne av utvalget. Revisjonsfunksjonen for kommunen og eventuelt tilknyttede selskaper ivaretas av egen revisor / revisjonsselskap som kommunestyret velger etter innstilling fra kontrollutvalget. 3 Kontrollutvalgets oppgaver Kontrollutvalgets oppgaver er gitt i kommuneloven, men kommunestyret kan be utvalget utføre særskilte tilsynsoppgaver på sine vegne. Kontrollutvalgets hovedoppgave er å føre tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunen og påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven sørge for at følgende oppgaver blir utført: Regnskapsrevisjon; som omfatter bestilling av regnskapsrevisjon fra revisor og å påse at regnskapene blir revidert på en betryggende måte, avgi uttalelse om kommunens årsregnskap og å påse at revisors- og kommunestyrets påpekninger til årsregnskapet blir fulgt opp. Forvaltningsrevisjon; som er systematiske vurderinger av kommunens økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Basert på en overordnet analyse av kommunens virksomhet skal kontrollutvalget utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon som identifiserer behovet for og prioriterer forvaltningsrevisjonsarbeidet i kommunen. Videre skal utvalget bestille og følge opp forvaltningsrevisjon hos revisor. Kontrollutvalget rapporterer resultatene av gjennomførte forvaltningsrevisjoner til kommunestyret. Selskapskontroll; som innebærer å føre kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper. Kontrollutvalget utarbeider en plan for gjennomføring av selskapskontroll og bestiller selskapskontroller i henhold til planen, og rapporterer til kommunestyret om gjennomført selskapskontroll. Granskninger eller undersøkelser; kontrollutvalget kan enten på eget initiativ eller etter vedtak i kommunestyret foreta granskninger eller undersøkelser av kommunens virksomhet. 24

25 4 Kontrollutvalgets ressurser og rammebetingelser Kontrollutvalget fremmer eget forslag til budsjett for kontroll- og tilsynvirksomheten i Tydal kommune til kommunestyret. Utvalget må ha et ressursgrunnlag som er tilpasset utvalgets oppgaver og ansvarsområde og må sikres en sekretariatsordning som er tilpasset utvalgets behov. Kontrollutvalget legger opp til en revisjonsordning som er tilpasset kommunestyrets tilsynsbehov, behovet for oppfølging av særskilte vedtak, kompetansenivået i kommunen og kommunens egen organisering og internkontroll. 5 Saksbehandlingen i kontrollutvalget Kontrollutvalget treffer sine vedtak i møte, og det føres protokoll fra møtene. Utvalgets møter holdes for lukkede dører i henhold til vedtatt møteplan. Møteinnkalling, med sakliste og sakspapirer, sendes utvalgets medlemmer, varamedlemmer, ordføreren, rådmannen og revisor en uke før møtet finner sted. Ordfører har møte og talerett i kontrollutvalget. 6 Kontrollutvalgets arbeidsmåte Kontrollutvalget skal holde seg orientert om den administrative og politiske virksomheten i Tydal kommune. Gjennom sitt arbeid skal utvalget legge vekt på samarbeid og opptre på en uavhengig og politisk nøytral måte. Kontrollutvalget vil særlig legge vekt på å følge opp kommunens beslutningssystemer, rutiner og organisasjonens egen kvalitetssikring. Gjennom en aktiv og synlig arbeidsmåte vil kontrollutvalget bidra til at feil og uregelmessigheter forebygges, men i den grad slike forhold skulle forekomme vil utvalget påpeke dette. Kontrollutvalget skal arbeide for å sikre god kvalitet i kommunens tjenester å sikre god produktivitet og en effektiv ressursutnyttelse å ivareta innbyggernes rettsikkerhet i deres kontakt med den kommunale forvaltningen å sikre at politiske vedtak i Tydal kommune følges opp. 7 Informasjon og rapportering Som et ledd i sitt forebyggende arbeid skal kontrollutvalget prioritere veiledning og informasjon. Utvalget skal legge vekt på å være løsningsorientert og bidra til læring i organisasjonen. Kontrollutvalget skal ha en aktiv og nær dialog med kommunestyret som kommunens øverste tilsynsorgan, og vil fremme aktuelle saker og rapportere til kommunestyret ved behov. Kontrollutvalgets leder, eller den lederen måtte bemyndige, ivaretar kontakten med media. 8 Ikrafttredelse Retningslinjene for kontrollutvalget i Tydal kommune trer i kraft etter vedtak i Tydal kommunestyre i sak 22/06 den

26 Eventuelt. Saken behandles i Kontrollutvalget i Tydal kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Arvid Hanssen, 11/215-3 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Saken legges fram uten innstilling. 26 Saksnr 015/11

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Veileder Kontrollutvalgsboken Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Innholdsregister Forord 7 1. Innledning 9 Kontrollutvalgets betydning for kommunens egenkontroll 10 Om veilederen 12 2. Kommunestyrets

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Kommunerevisoren. Her er mannen som knekket Terra-koden

Kommunerevisoren. Her er mannen som knekket Terra-koden Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 1 2008 63. årgang Her er mannen som knekket Terra-koden Les også om praktiske konsekvenser av at likviditets reserven fjernes, ny standard for nedskrivninger og revisjon

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune /tid: 10.05.2012 kl. 09:00 11:05 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhus 2, møterom Storkleppen Kari Slungård, leder Astrid Jensen Toralf Øverås Forfall: Møtende

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE Utarbeidet av Glåmdal sekretariat IKS Behandlet i kontrollutvalget 12.2.13 Vedtatt i kommunestyret 4.3.13, sak 012/13 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor

Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor Fastsatt av styret i NKRF 24. oktober 2010 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Arbeidsgruppe... 4 Innledning... 5 Formelle bestemmelser...

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune 2005 Revisjon Midt-Norge IKS Side 2 av 21 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 11. mars 2014 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus - møterom 2. etg. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. september 2008 Møtetid: Kl. 11.00 Møtested: Røyrvik kommune, Akvariet De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS Eierskapskontroll ASVO Nøtterøy AS 2010 1 Innledning... 3 1.1 Om rapporten... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Avgrensing... 3 1.4 Aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer... 4 2 Selskapet... 5 2.1 Kort om selskapet

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken Unni Haugli Ronald Bradal Gjøvik, 22. april 2014. J.nr./referanse:

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Ot.prp. nr. 17 (2008 2009) Om lov om endringer i kommuneloven og svalbardloven (om tillitskapende forvaltning mv. i kommuner og fylkeskommuner)

Ot.prp. nr. 17 (2008 2009) Om lov om endringer i kommuneloven og svalbardloven (om tillitskapende forvaltning mv. i kommuner og fylkeskommuner) Ot.prp. nr. 17 (2008 2009) Om lov om endringer i kommuneloven og svalbardloven (om tillitskapende forvaltning mv. i kommuner og Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold... 5 4.2.4 Internkontroll... 19 1.1

Detaljer