Det vises forøvrig til Helse og omsorgs årsmelding for 2013 med tanke på iverksatte tiltak og hvilke faglige og økonomiske resultater som er oppnådd.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det vises forøvrig til Helse og omsorgs årsmelding for 2013 med tanke på iverksatte tiltak og hvilke faglige og økonomiske resultater som er oppnådd."

Transkript

1 Politisk sak UHO Rådmannens forslag til vedtak: Rådmannen ber Utvalg for Helse og omsorg ta saken til etterretning. Kommunestyret fattet følgende vedtak den «Rådmannen fremmer en egen sak til utvalg for helse og omsorg så snart som mulig hvor omorganiseringsprosessen ved Skavangertun, herunder bemanning situasjonen belyses i sin fulle bredde» Bakgrunn Helse og omsorg har stått, og står overfor betydelige innsparingskrav vedtatt av kommunestyret. Det økonomiske utfordringsbildet i 2013 utgjorde for Helse og omsorg i sum 51,7 mill. kroner. Innsparingskravet for 2013 utgjorde 28,7 millioner kroner. I tillegg startet enheten med et høyere aktivitetsnivå enn budsjett i 2012, tilsvarende 23 millioner kroner. Regnskap for Helse og omsorg i 2013 viser et samlet netto merforbruk på 4,5 mill. kr. Det totale innsparingskravet for 2014 er 14,5 mill.kr. Av dette er ca. 4,5 mill kr knyttet til tiltak som må gjennomføres, men som det i budsjett for 2014 ikke er prioritert midler til. Videre ble 2013 avsluttet med et aktivitetsnivå om lag 10 mill kr høyere enn årets budsjett. Det er iverksatt en rekke tiltak i tjenesten og målsetting for 2014 er balanse. Det ble høsten 2012 gjennomført en ressurskartlegging av Helse og omsorg, basert på det økonomiske utfordringsbildet som tjenesten står overfor de neste årene. Det ble lagt frem en sak til Utvalg for helse og omsorg den , med en rekke forslag til tiltak. Hovedfunnene etter kartleggingen var at det er mulig å yte helse- og omsorgstjenester mer ressurseffektivt ved å differensiere tilbudene i større grad. Det ble satt i gang en betydelig omstillingsprosess hvor hovedstrategiene var å dreie ressurser fra institusjonsbaserte tjenester til mer forebyggende tiltak, dag- og aktiviseringstilbud. Ved økt satsning på tidlig innsats, vil kommunen gi et tilbud til flere, på et lavere nivå og til en lavere kostnad. Arbeidet har vært prosjektorganisert, med vekt på involvering av medarbeidere, tillitsvalgte og det politiske nivået. I kartleggingsfasen involverte Kongsberg kommune ekstern bistand. Sammendraget fra Man Tecrapport sier bla at «Anbefalte tiltak bygger på Omsorgsplanen, men våre forslag går på enkelte punkter lenger enn planen med hensyn til prioritering og dreining av ressurser. Bakgrunnen for dette er å sikre tydeligere måloppnåelse både for brukere, kvalitet, medarbeidere og økonomi. Når det gjelder faglig retning og øvrige tiltak vises det til Omsorgsplanen». Det vises forøvrig til Helse og omsorgs årsmelding for 2013 med tanke på iverksatte tiltak og hvilke faglige og økonomiske resultater som er oppnådd. Differensiering av institusjonsplasser i Kongsberg kommune Rådmann la frem en sak til Utvalg for helse og omsorg den som omhandlet differensiering av institusjonsplasser 2 og referatsak om status i arbeidet den I saken legges det frem både faglige og økonomiske gevinster ved å rendyrke tilbudene til pasientgruppene på de ulike institusjonene. Ønskede effekter: Øke andel skjermede plasser. Kongsberg kommune ligger lavt når vi sammenlikner oss med andre kommuner. 13,3% av alle institusjonsplasser er avsatt skjermede enheter, mot 23,3% i kommunegruppe 13 og landet. Målsetting er å øke andelen i Kongsberg til 18% i Sak 13/539 2 Sak 13/ Sak 13/538 4 Vedtatt årsplan 2014 for helse og omsorg

2 En organisering som sikrer rett kompetanse til rett tid, der pasienten trenger det. Reduksjon av EFO kostnader (Ekstravakt, Forskjøvet vakt og Overtid). De som tildeles en institusjonsplass har sammensatte og kompliserte sykdomsbilder. Det de alle har til felles er at de er i behov av døgnkontinuerlig pleie- og omsorgstjeneste. Noen få vil ha behov for såkalte spesialplasser. Ulike behov legges derfor til grunn når kommunen organiserer og drifter sine tjenester. Ved å inndele institusjonene ut fra pasientenes faglige behov og medarbeidernes kompetanse, vil dette totalt sett føre til et bedre tilbud. Gode fagmiljøer er et viktig utgangspunkt for fortsatt god kvalitet innenfor gitte økonomiske rammer. Å bygge gode fagmiljøer er videre et argument for å beholde og rekruttere dyktige medarbeidere til Helse og omsorg. Om omstillingsprosessen ved Skavangertun Det har vært viktig å tydeliggjøre konsekvensene for omstillingsprosessen i Helse og omsorg da den vil få konsekvenser for både ansatte og brukere av tjenesten. Enkelte av kommunens ansatte vil få tilbud om en annen arbeidsplass enn i dag fordi det etableres nye tjenester og satser mer på forebygging enn før. Andre ansatte vil oppleve endringer i oppgaver eller arbeidstid (turnus). Konsekvensen for innbyggerne er at de vil møte et tilbud som er mer mangfoldig og tilpasset innbyggernes behov enn tidligere, et tilbud som skal sikre at innbyggerne kan leve sine liv med oppfølging i eget hjem så lenge det er mulig. Prosessen Helse og omsorg er inne i vil gi en mer bærekraftig tjeneste på sikt, og en tjeneste som tar høyde for flere brukere med andre behov enn tidligere. For å lykke i arbeidet, må ledere og medarbeidere i Helse og omsorg foreta nødvendige tilpasninger til beste for innbyggerne. Arbeidet med differensiering av institusjonsplasser pågikk høsten 2013 og våren Det ble nedsatt følgende arbeidsgrupper: Overordnet arbeidsgruppe (bestående av kommunalsjef, seksjonsledere og hovedtillitsvalgt fra NSF 5 ) Lokal arbeidsgruppe (seksjonsledere, avdelingsledere, plasstillitsvalgte og verneombud) PSSG 6 (seksjonsleder, avdelingsleder, personalavdelingen og hovedtillitsvalgte fra FF 7 og NSF) Saken har vært tema på personalmøter og medbestemmelsesutvalg. I tillegg er det sendt ut informasjonsskriv fortløpende. Følgende mål ble satt for arbeidet: Sikre at det planlegges og gjennomføres en omgjøring av institusjonsplasser i tråd med gjeldende lov- og regelverk. Gjennomføre en faglig individuell vurdering av pasientens hjelpebehov ihht gjeldende lovog regelverk. Denne vurderingen gjøres i samråd med pasient, pårørende og ansatte. Sikre at tilbud gis på rett institusjon ut fra pasientbehov, kompetanse og institusjonens universale utforming. Tilby de medarbeidere det er aktuelt for, andre relevante stillinger i helse- og omsorgstjenesten. Det gjennomføres kartleggingssamtaler for å identifisere ønsker og muligheter. Det legges opp til en forutsigbar prosess, med involvering av pasienter, pårørende, ansatte, ledere og tillitsvalgte. 5 Norsk Sykepleierforbund 6 Partssammensatt gruppe 7 Fagforbundet

3 Pasientperspektivet: Saken er fortløpende tatt opp i brukerutvalgene og det ble gjennomført pårørendemøte. Referat fra dette møtet er sendt med tanke på de som ikke kunne stille. Det er sendt ut generelle informasjonsskriv til alle pårørende november 2013 og mars Det ble gjennomført samtaler med berørte pasienter/pårørende. Dialog rundt pasientens beste var førende og det ble vaktlagt at pasienter ikke må flyttes mot sitt eget ønske. Her er det eksempler. Flytting av pasienter og ansatte ble gjennomført ihht fremdriftsplanen. De berørte var 6 pasienter fra Skavangertun og 6 pasienter fra Tislegård. Det ble flyttet noen pasienter fra Tislegård til Skavangertun i forkant av flytteprosessen. Informasjon til pårørende har vært todelt; de berørte ble mer aktivt involvert enn de ikke-berørte. I denne saken har kommunen forholdt seg til nærmeste pårørende ihht pasient- og brukerrettighetsloven. Det betyr at den pårørende som er registrert som nærmeste pårørende er den som mottar informasjon om pasienten. Nærmeste pårørende har informasjonsansvar til videre familie og andre. Pasienter med behov for skjerming får nå sitt tilbud på Tislegård sykehjem. Dette er pasienter med et adferdsmønster som krever bemanning og kompetanse ut over det som er vanlig i en ordinær sykehjemsavdeling. Demente pasienter med behov for skjerming har et sykdomsbilde som preges av uro, aggressivitet og verbalt høylytte. Psykiatriske tilleggsdiagnoser er ofte også en del av bildet. Denne pasientgruppen har i tillegg til bemanningsbehovene, ofte behov for fysisk tilrettelagte avdelinger med feks skjermings muligheter og god oversikt for personalet. Tislegård bo- og behandlingssenter legger til rette for dette da byggningsmassen er universalt utformet. Med fysisk tilrettelagte lokaler og kompetent personell samlet et sted, vil effekten bli et kvalitativt bedre tjenestetilbud til denne pasientgruppen. Skavangertun sykehjem har ikke etter den endring som er gjort, spesialplasser. Sykehjemmet ivaretar pasienter med vedtak om langtidsplass, på lik linje med tilbudet på Hvittingfoss bo- og behandlingssenter og Solstad bo- og omsorgssenter. Fordeling av institusjonsplasser : Antall plasser pr : Sum 185 hvor 145 er langtid- og 40 er korttidsplasser Tilbud totalt Skavangertun 68/70 plasser Tislegård 32 plasser Skinnarberga 40 plasser Solstad 16 plasser Hvittingfoss 29 plasser Kommentarer: Eksisterende spesialiserte plasser pr Lindrende Lindrende omsorg ved livets siste fase. Rehab,. Korttid Avlastning av plassene er rehabiliteringsplasser. Skjermet enhet for demente med tilleggs problematikk 0 32 (Må avklares) 0 Hvor mange plasser som defineres som skjermede totalt sett vil avklares i løpet av Ordinære langtidsplasser 68/ dobbeltrom på Skavangertun sykehjem skal reduseres i løpet av Ansatteperspektivet: Den partssammensatte gruppen fikk mandat om å håndtere ansatte i tråd med lov- og regelverk og kommunens rutiner. Sentrale momenter i arbeidet var: Informasjon og involvering Kartleggingsamtale med berørte ansatte

4 Drøfting Fremdriftsplan for overføringsprosess (prosjektplan) Nye bemanningsplaner iverksettes Gjennomføring innen 1. mars 2014 Av de ca. 110 ansatte ved Skavangertun, ble 8 direkte berørt ved flytting. Disse medarbeiderne har fått ny arbeidsplass og nye oppgaver. Ansatte på enkelte avdelinger har fått nye pasienter. I forkant av flytting av pasienter fra Skavangertun til Tislegård ble ansattes kompetanse og ønsker kartlagt. Dette ble gjort for å sikre at ny bemanning skjer i forhold til pasientenes behov, men også for å få frem ansattes ønsker. Det kom frem at flere medarbeidere hadde behov for oppfølging og veiledning. Ny pasientgruppe innebærer nye måter å jobbe på for flere av våre medarbeidere. Bemanningen ble derfor økt i overføringsukene (uke 8-9) ved begge sykehjemmene. Ved Skavangertun har man fortsatt topping av enkelte vakter pga opplæring og veiledning på tvers av avdelinger. Dette vil fortsette så lenge det anses som nødvendig. Oppfølging og veiledning ivaretas i hovedsak av avdelingsleder, fagsykepleier og sykehjemslegen. Det er en 100% legestilling ved Skavangertun sykehjem. Bemanning ved Skavangertun sykehjem I løpet av 2013 ble det redusert 5 dobbeltrom ved Skavangertun sykehjem (nettoreduksjon av 5 plasser), dette er i tråd med Verdighetsgarantien og politisk vedtak. Færre pasienter og flytting av de med større hjelpebehov, medførte nye bemanningsplaner. Ny bemanningsplan på Skavangertun ligger over lokalt avtalt minimumsnorm, dette fordi det er gjort faglige vurderinger. I lokal turnusavtale fra januar 2014 heter det: «Bemanningsplaner må alltid vurderes etter faglige behov. Faglige behov sett i forhold til Verdighetsgarantien og Kvalitetsforskriften. For sykehjem: Minimumsnorm ved ordinære sykehjem er 1 ansatt på 4 brukere på dagtid, og 1 ansatt på 6 brukere på kveldstid. Det presiseres at dette er minimumsbemanning og at bemanningsplaner alltid må vurderes etter faglige behov» Bemanningen på Skavangertun er tilsvarende bemanning ved øvrige sykehjem med tilbud til somatiske langtidsplasser. Det understrekes at pasienter som av en eller annen faglig grunn har tilleggsbehov, får dette ivaretatt individuelt med egen bemanning. Det er foretatt en forespørsel om bemanning til ledelse ved ulike institusjoner i nabokommunene, dette for å gi et bilde av nivået på bemanningen ved Skavangertun sykehjem. Bemanningen er oppgitt muntlig fra ledelse av de nevnte sykehjemmene gjennom telefonsamtaler, det tas derfor forbehold om evt feilmarginer. Det er kun tatt med stillinger i turnus. Stillinger som f.eks fagsykepleier er variabelt hvorvidt er lagt inn i turnus eller ikke. Sykehjemmene har oppgitt bemanning ved sine avdelinger med langtidsplasser. Spesialplasser er ikke tatt med bortsett fra på natt. Gjennomsnittstallene det vises til er antall beboere pr ansatt på vakt. Skavangertun Tot Snitt hele uken D 3,78 og aften 4,25. Snitt natt 13,6. Øvre Eiker, Eikertun / /

5 Natt 94 (89 u/lindr.) 7(6) Snitt Dag fre-man ca 3,09 og Aften 4. Snitt helg D/A 4. Snitt natt 13,42 (14,83 uten lindrende). Nedre Eiker, Solberglia Snitt avd. Natt 57 (to etg.) 3 Snitt Dag man-fre 3,33 og aften 5. snitt helg D/A 5. Snitt natt 19. Drammen, Fjell Natt 50 2 Snitt hele uken D 4,16 og aften 6,25. Snitt natt 25. Fastsatt bemanningsnorm i Drammen kommune er 0,71 på døgn, ca 0,64 på dag/kveld. Hentet fra Oslo kommune, men unntak særlig i fht natt. Drammen, Åskollen Natt 70 (inkl avd 4 rus/psyk) Snitt hele uken D 3,71 og aften 4,72. Snitt natt 17,5. Lier, Liertun Tot avd 38 11/ Natt 75 (inkl 3 (fire etg) omsorgsboliger) Snitt man-fre D 3,3 og aften 6,33. Helg D 4,22 og aften 6,33. Snitt natt 25. Ringerike, Hønefoss omsorgssenter Natt 61 4 Snitt hele uken D 4,06 og aften 4,06. Snitt natt 15,25. Politisk vedtatt antall årsverk pr pasient i Ringerike kommune på 0,7. Minimum 4 pasienter pr ansatt både dag og kveld. Minimum 17% av årsverkene skal være sykepleierkompetanse. Notodden, Notodden omsorgsenter Natt 67 (6 plan) 5 Snitt man-fre D 3,33 og aften 5. Helg D 5 og aften 5. Snitt natt 13,4. Omsorgssenteret har også en skjermet avdeling. Oppsummert: Gjennomsnitt sammenlignet med bemanning Skavangertun Dag Aften Dag helg Aften helg Natt

6 Gjennomsnitt 3,57 5,05 4,30 5,05 18,36 Skavangertun 3,78 4,25 3,78 4,25 13,60 Diff -0,21 0,80 0,52 0,80 4,76 Som det fremgår av tabellen har Skavangertun en høyere bemanning enn gjennomsnittet på aften, dag helg, aften helg og natt, med unntak av dagtid mandag til fredag. Her ligger Skavangertun 0,21 brukere pr ansatt under gjennomsnittet. I tillegg til dagbemanningen på Skavangertun, kommer fagsykepleier, sykehjemslege, ekstra bemanning på dager med legevisitt og ledelse. Hvis det vurderes som faglig riktig, er det en mulighet å øke bemanning på dagtid mandag til fredag ved å senke bemanningen på kveld og helg. Antall årsverk pr bruker ved Skavangertun er 0,86. Fagkompetanse på Skavangertun sykehjem Økning i andel fagutdannede i helse- og omsorgstjenesten har vært et satsningsområde de siste år. Andelen fagutdannede er 75%. Kongsberg ligger på samme nivå med kommuner vi sammenlikner oss med (gruppe 13) og landsgjennomsnittet, men over gjennomsnittet i Buskerud 8. Beholde og rekruttere dyktige medarbeidere vil fortsatt være et fokusområde. Andel fagutdannede fordeler seg ulikt i Helse og omsorg. På Skinnarberga helsehus er det f.eks stor andel høgskoleutdannede (ca. 56%). Dette er et resultat av målrettet arbeid over tid. Høgskoledekningen på øvrige institusjoner ligger lavere. På Skavangertun er andel høgskoleutdannet ca. 25%. Den største faggruppen er helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere. Rådmannens vurdering Det er rådmannens vurdering at bemanningen som er lagt på Skavangertun og øvrige sykehjem med tilsvarende pasientgruppe, er faglig forsvarlig. En sammenlikning med sykehjem i nabokommuner, bekrefter dette. Det betyr nødvendigvis ikke at alle involverte mener at denne normen er den aller beste, men det er den partene har signert på og som anses som forsvarlig og ihht lov- og regelverk. Det er rådmannens vurdering at det er innholdet i tjenestene som må være fokuset videre, slik at man sikrer at den enkeltes kompetanse videreutvikles i et arbeidsmiljø hvor alle bidrar til å løse kjerneoppgavene. Her har ledelsen et særskilt pådriveransvar, og medarbeiderne et medansvar. Behovet for å jobbe særskilt med arbeidsmiljø og kompetanse på Skavangertun er opplagt. Dette har vært og er et fokusområde videre. Arbeidslivssenteret og personalavdelingen er involvert i prosessen, og målsettingen er å skape gode arbeidsmiljøer og gode tjenester til pasientene. Arbeidet prosjektorganiseres med partssammensatt deltakelse. Hovedmomenter i arbeidet er: Arbeidsmiljø Lederstøtte Sykefraværsoppfølging Sykefraværet ved Skavangertun sykehjem er økende, fra 7,0% i januar til 8,1% i februar. Vikarer fra byrå vil kun bli benyttet når det vurderes som nødvendig. Pt er det 2 vikarer fra byrå engasjert på Skavangertun (sykepleier og hjelpepleier). Utviklingen følges opp tett. Totalt sett er det samlede sykefraværet i Helse og omsorg ved utgangen av februar 9,7%, mot 11,9% ved samme tid i fjor. 8 KOSTRA tall 2013

7 I forbindelse med flytteprosessen og nye bemanningsplaner er det iverksatt flere tiltak overfor ansatte ved Skavangertun sykehjem: Avviksopplæring (definisjon av avvik, rutiner og oppfølging) Veilednings- og opplæringstiltak (nye måter å jobbe på, forflytningsveiledning) Hospiteringsordninger der ansatte kan hospitere ved andre sykehjem i kommune, vurderes. Informasjon og involvering har vært et viktig fokusområde i omstillingsprosessen. Det har vært viktig for rådmannen å synliggjøre hvilke prosesser det legges opp til på arbeidsplassene, og informere fagutvalget fortløpende i møtene. System for informasjon og involvering er kjørt likt på alle arbeidsplasser. Rådmannen har i aktuelle saker til politisk nivå som berører omstilling, lagt ved referater fra drøftingsmøter med tillitsvalgte. I uttalelsene kommer det frem ulike perspektiver med hensyn til faglige vurderinger og uenigheter rundt innsparingseffekter. Når det gjelder sak om differensiering spesielt, var særlig ett forbund tydelig på at de ikke var enige i at institusjonsplassene i kommunen skulle differensieres og trakk seg fra deler av dette arbeidet. Det er allikevel rådmannens vurdering at de fleste faglige tiltak i omstillingsprosessen har tillitsvalgte vært positive til, men det har ikke vært tilslutning til innsparingskravene fra noen av fagforeningene. Dette er også en naturlig holdning og rolle å innta fra ansatteperspektivet, og som må respekteres. Arbeidstilsynet kjører landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med tema hvordan ledelse, verneombud og tillitsvalgte samarbeider for å få til gode arbeidsbetingelser og helsefremmende arbeidsmiljø. Bakgrunnen for temaet er samhandlingsreformen og hvilke omstilling dette innebærer for tjenestetilbud og for ansatte. Det ble gjennomført tilsyn med sentraladministrasjonen i Kongsberg den Arbeidstilsynet konkluderte med at formelle rutiner, lov- og regelverk er fulgt i omstillingsprosessen 9. Rapporten lå som referatsak til UHO Det er imidlertid viktig å understreke at selv om de formelle krav om informasjon og involvering er ivaretatt, er det likevel en erkjennelse at prosessen og dialogen med både ansatte og pårørende ved Skavangertun sykehjem kunne vært bedre. Endring oppleves ulikt og det er ulike opplevelser blant ansatte ved Skavangertun sykehjem. Det er de siste ukers medieoppslag og henvendelser fra ansatte og pårørende et tydelig tegn på. Dette tas på alvor og det er iverksatt følgende ekstratiltak: Informasjon i Kontrollutvalget Ekstraordinært Brukerutvalgsmøte ved Skavangertun 2 personalmøter med ansatte ved Skavangertun med invitasjon til dialog Invitasjon til pårørendemøter i uke 18 og 19 Startet arbeidet med etablering av informasjonskanal til alle pårørende av brukere av helseog omsorgstjenesten Rådmannen har sendt en forespørsel til Fylkesmannen i Buskerud hvor det bes om tilsyn ved Skavangertun sykehjem. Når konklusjon fra tilsynet foreligger, vil rådmannen informere om og følge opp disse. 9 Referatsak 14/237

1 Innledning. 2 Sammendrag

1 Innledning. 2 Sammendrag Helse- og omsorgsplan 2012-2015 Rullering 2012 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...3 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...6 4 Sentrale dokumenter...6 Kapittel 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6

Detaljer

Omsorgsplan 2011 2014

Omsorgsplan 2011 2014 Omsorgsplan 2011 2014 Rullering 2010 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...4 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...5 4 Sentrale dokumenter...6 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6 6 Utfordringer

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

En undersøkelse av. beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av. Kvenvær omsorgssenter

En undersøkelse av. beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av. Kvenvær omsorgssenter En undersøkelse av beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av Kvenvær omsorgssenter Hitra kommune Desember 2008 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN... 4 2 PROBLEMSTILLING, METODE OG DATAINNSAMLING... 4 2.1 Problemstilling...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG RANDABERG KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Åmot kommune Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Utredning av alternativer for fremtidig utvikling RAPPORT 19. november Oppdragsgiver: Åmot kommune Rapportnr.: 8766 Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent:

Detaljer

Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten

Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 21-2007 Revisjonsrapport fra prosjektet Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten For kontrollutvalget i Nord-Fron kommune September 2007 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Gjennomgang av organisering og ledelse i Stange kommunes helse og omsorgstjenester. Rapport 13. juni 2014

Gjennomgang av organisering og ledelse i Stange kommunes helse og omsorgstjenester. Rapport 13. juni 2014 Gjennomgang av organisering og ledelse i Stange kommunes helse og omsorgstjenester Rapport 13. juni 2014 Innholdsfortegnelse Del 1: Prosjektets formål, organisering og gjennomføring Del 2: Nåsituasjonsbeskrivelse

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober 2012. Kvalitet i sykehjem Ski kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober 2012. Kvalitet i sykehjem Ski kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober 2012 Kvalitet i sykehjem Ski kommune Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer av 12.

Detaljer

HELSE- OG SOSIAL. Omsorgsplan 2015. Framtidens omsorgstjenester - utfordringer og strategier

HELSE- OG SOSIAL. Omsorgsplan 2015. Framtidens omsorgstjenester - utfordringer og strategier HELSE- OG SOSIAL Omsorgsplan 2015 - utfordringer og strategier INNHOLD 1. SAMMENDRAG...4 2. BAKGRUNN...8 2.1. Mandat... 8 2.2. Organisering av planarbeidet... 8 2.3. Demografiske forhold nasjonalt og lokalt...

Detaljer

Kompetansen på bo- og behandlingssentrene

Kompetansen på bo- og behandlingssentrene Kompetansen på bo- og behandlingssentrene Forvaltningsrevisjonsrapport 16.08.10 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.1.1 Politiske vedtak... 1 1.1.2 Viktige lover og bestemmelser...

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: 27.11.2012 Tidspunkt: 10:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Dimensjonering og tilrettelegging innen pleie og omsorg

Dimensjonering og tilrettelegging innen pleie og omsorg FORVALTNINGSREVISJON Dimensjonering og tilrettelegging innen pleie og omsorg Agdenes kommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Agdenes kommunes kontrollutvalg

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG FORSAND KOMMUNE AUGUST 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem

Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 714017 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Avgrensing...1 2 Metode

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2012 - Opptrappingsplanen psykiatri - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes

Detaljer

Agenda Kaupang. Nye Roverudhjemmet. Kongsvinger kommune. Sluttrapport RAPPORT. 7. mai 2010. www.agendakaupang.no firmapost@agenda.

Agenda Kaupang. Nye Roverudhjemmet. Kongsvinger kommune. Sluttrapport RAPPORT. 7. mai 2010. www.agendakaupang.no firmapost@agenda. Kongsvinger kommune Nye Roverudhjemmet Sluttrapport RAPPORT 7. mai 2010 Agenda Utredning & Utvikling AS Fjordveien 1 N-1363 Høvik www.agendakaupang.no firmapost@agenda.no Tel 67 57 57 00 Organisasjonsnr

Detaljer

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren Forvaltningsrevisjon nr 1743-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september 2008 til mars 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 707014 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

Komité 2 Å se ting i sammenheng Revidering av omsorgsplan

Komité 2 Å se ting i sammenheng Revidering av omsorgsplan Høringsnotat Mai november 2010 Undertittel eller rapportnummer el.l. Komité 2 Å se ting i sammenheng Revidering av omsorgsplan Komiteleder Erik Bjørnsveen Saksordfører Susanne Solhaug Komitéleder Erik

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

- LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020. Side76

- LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020. Side76 - LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020 1 Side76 Jeg velger meg april Jeg velger meg april I den det gamle faller, I den det ny får feste; Det volder litt rabalder,

Detaljer

Kvalitet i Pleie og omsorg

Kvalitet i Pleie og omsorg Forvaltningsrevisjon Kvalitet i Pleie og omsorg Rapport Mai 2015 FORORD Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 Egenmestring Samspill Trivsel Innhold Plangrunnlaget... 3 Hvorfor skal vi ha en plan?... 3 Planprosessen... 4 Nasjonale føringer og verdigrunnlag... 5 Våre utfordringer... 6

Detaljer

Kvalitet ved sykehjemmene

Kvalitet ved sykehjemmene Kvalitet ved sykehjemmene Melhus kommune Mai 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden november 2006 - mai 2007. Undersøkelsen er

Detaljer

Pleie- og omsorgssektoren i Nord-Aurdal kommune

Pleie- og omsorgssektoren i Nord-Aurdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport fra Pleie- og omsorgssektoren i Nord-Aurdal kommune Område: Pleie- og omsorgssektoren Kommune: Nord-Aurdal Utført i perioden: Juni-September 2006 Revisor: Dagny Thon Hovrud

Detaljer

Kompetansen i hjemmetjenesten

Kompetansen i hjemmetjenesten Kompetansen i hjemmetjenesten Forvaltningsrevisjon 11.08.11 INNHOLD 1. INNLEDNING...3 1.1 Vurderingskriterier...3 1.2 Avgrensinger...3 1.3 Problemstillinger...4 1.4 Rådmannens kommentarer...4 1.5 Anvendte

Detaljer