Det vises forøvrig til Helse og omsorgs årsmelding for 2013 med tanke på iverksatte tiltak og hvilke faglige og økonomiske resultater som er oppnådd.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det vises forøvrig til Helse og omsorgs årsmelding for 2013 med tanke på iverksatte tiltak og hvilke faglige og økonomiske resultater som er oppnådd."

Transkript

1 Politisk sak UHO Rådmannens forslag til vedtak: Rådmannen ber Utvalg for Helse og omsorg ta saken til etterretning. Kommunestyret fattet følgende vedtak den «Rådmannen fremmer en egen sak til utvalg for helse og omsorg så snart som mulig hvor omorganiseringsprosessen ved Skavangertun, herunder bemanning situasjonen belyses i sin fulle bredde» Bakgrunn Helse og omsorg har stått, og står overfor betydelige innsparingskrav vedtatt av kommunestyret. Det økonomiske utfordringsbildet i 2013 utgjorde for Helse og omsorg i sum 51,7 mill. kroner. Innsparingskravet for 2013 utgjorde 28,7 millioner kroner. I tillegg startet enheten med et høyere aktivitetsnivå enn budsjett i 2012, tilsvarende 23 millioner kroner. Regnskap for Helse og omsorg i 2013 viser et samlet netto merforbruk på 4,5 mill. kr. Det totale innsparingskravet for 2014 er 14,5 mill.kr. Av dette er ca. 4,5 mill kr knyttet til tiltak som må gjennomføres, men som det i budsjett for 2014 ikke er prioritert midler til. Videre ble 2013 avsluttet med et aktivitetsnivå om lag 10 mill kr høyere enn årets budsjett. Det er iverksatt en rekke tiltak i tjenesten og målsetting for 2014 er balanse. Det ble høsten 2012 gjennomført en ressurskartlegging av Helse og omsorg, basert på det økonomiske utfordringsbildet som tjenesten står overfor de neste årene. Det ble lagt frem en sak til Utvalg for helse og omsorg den , med en rekke forslag til tiltak. Hovedfunnene etter kartleggingen var at det er mulig å yte helse- og omsorgstjenester mer ressurseffektivt ved å differensiere tilbudene i større grad. Det ble satt i gang en betydelig omstillingsprosess hvor hovedstrategiene var å dreie ressurser fra institusjonsbaserte tjenester til mer forebyggende tiltak, dag- og aktiviseringstilbud. Ved økt satsning på tidlig innsats, vil kommunen gi et tilbud til flere, på et lavere nivå og til en lavere kostnad. Arbeidet har vært prosjektorganisert, med vekt på involvering av medarbeidere, tillitsvalgte og det politiske nivået. I kartleggingsfasen involverte Kongsberg kommune ekstern bistand. Sammendraget fra Man Tecrapport sier bla at «Anbefalte tiltak bygger på Omsorgsplanen, men våre forslag går på enkelte punkter lenger enn planen med hensyn til prioritering og dreining av ressurser. Bakgrunnen for dette er å sikre tydeligere måloppnåelse både for brukere, kvalitet, medarbeidere og økonomi. Når det gjelder faglig retning og øvrige tiltak vises det til Omsorgsplanen». Det vises forøvrig til Helse og omsorgs årsmelding for 2013 med tanke på iverksatte tiltak og hvilke faglige og økonomiske resultater som er oppnådd. Differensiering av institusjonsplasser i Kongsberg kommune Rådmann la frem en sak til Utvalg for helse og omsorg den som omhandlet differensiering av institusjonsplasser 2 og referatsak om status i arbeidet den I saken legges det frem både faglige og økonomiske gevinster ved å rendyrke tilbudene til pasientgruppene på de ulike institusjonene. Ønskede effekter: Øke andel skjermede plasser. Kongsberg kommune ligger lavt når vi sammenlikner oss med andre kommuner. 13,3% av alle institusjonsplasser er avsatt skjermede enheter, mot 23,3% i kommunegruppe 13 og landet. Målsetting er å øke andelen i Kongsberg til 18% i Sak 13/539 2 Sak 13/ Sak 13/538 4 Vedtatt årsplan 2014 for helse og omsorg

2 En organisering som sikrer rett kompetanse til rett tid, der pasienten trenger det. Reduksjon av EFO kostnader (Ekstravakt, Forskjøvet vakt og Overtid). De som tildeles en institusjonsplass har sammensatte og kompliserte sykdomsbilder. Det de alle har til felles er at de er i behov av døgnkontinuerlig pleie- og omsorgstjeneste. Noen få vil ha behov for såkalte spesialplasser. Ulike behov legges derfor til grunn når kommunen organiserer og drifter sine tjenester. Ved å inndele institusjonene ut fra pasientenes faglige behov og medarbeidernes kompetanse, vil dette totalt sett føre til et bedre tilbud. Gode fagmiljøer er et viktig utgangspunkt for fortsatt god kvalitet innenfor gitte økonomiske rammer. Å bygge gode fagmiljøer er videre et argument for å beholde og rekruttere dyktige medarbeidere til Helse og omsorg. Om omstillingsprosessen ved Skavangertun Det har vært viktig å tydeliggjøre konsekvensene for omstillingsprosessen i Helse og omsorg da den vil få konsekvenser for både ansatte og brukere av tjenesten. Enkelte av kommunens ansatte vil få tilbud om en annen arbeidsplass enn i dag fordi det etableres nye tjenester og satser mer på forebygging enn før. Andre ansatte vil oppleve endringer i oppgaver eller arbeidstid (turnus). Konsekvensen for innbyggerne er at de vil møte et tilbud som er mer mangfoldig og tilpasset innbyggernes behov enn tidligere, et tilbud som skal sikre at innbyggerne kan leve sine liv med oppfølging i eget hjem så lenge det er mulig. Prosessen Helse og omsorg er inne i vil gi en mer bærekraftig tjeneste på sikt, og en tjeneste som tar høyde for flere brukere med andre behov enn tidligere. For å lykke i arbeidet, må ledere og medarbeidere i Helse og omsorg foreta nødvendige tilpasninger til beste for innbyggerne. Arbeidet med differensiering av institusjonsplasser pågikk høsten 2013 og våren Det ble nedsatt følgende arbeidsgrupper: Overordnet arbeidsgruppe (bestående av kommunalsjef, seksjonsledere og hovedtillitsvalgt fra NSF 5 ) Lokal arbeidsgruppe (seksjonsledere, avdelingsledere, plasstillitsvalgte og verneombud) PSSG 6 (seksjonsleder, avdelingsleder, personalavdelingen og hovedtillitsvalgte fra FF 7 og NSF) Saken har vært tema på personalmøter og medbestemmelsesutvalg. I tillegg er det sendt ut informasjonsskriv fortløpende. Følgende mål ble satt for arbeidet: Sikre at det planlegges og gjennomføres en omgjøring av institusjonsplasser i tråd med gjeldende lov- og regelverk. Gjennomføre en faglig individuell vurdering av pasientens hjelpebehov ihht gjeldende lovog regelverk. Denne vurderingen gjøres i samråd med pasient, pårørende og ansatte. Sikre at tilbud gis på rett institusjon ut fra pasientbehov, kompetanse og institusjonens universale utforming. Tilby de medarbeidere det er aktuelt for, andre relevante stillinger i helse- og omsorgstjenesten. Det gjennomføres kartleggingssamtaler for å identifisere ønsker og muligheter. Det legges opp til en forutsigbar prosess, med involvering av pasienter, pårørende, ansatte, ledere og tillitsvalgte. 5 Norsk Sykepleierforbund 6 Partssammensatt gruppe 7 Fagforbundet

3 Pasientperspektivet: Saken er fortløpende tatt opp i brukerutvalgene og det ble gjennomført pårørendemøte. Referat fra dette møtet er sendt med tanke på de som ikke kunne stille. Det er sendt ut generelle informasjonsskriv til alle pårørende november 2013 og mars Det ble gjennomført samtaler med berørte pasienter/pårørende. Dialog rundt pasientens beste var førende og det ble vaktlagt at pasienter ikke må flyttes mot sitt eget ønske. Her er det eksempler. Flytting av pasienter og ansatte ble gjennomført ihht fremdriftsplanen. De berørte var 6 pasienter fra Skavangertun og 6 pasienter fra Tislegård. Det ble flyttet noen pasienter fra Tislegård til Skavangertun i forkant av flytteprosessen. Informasjon til pårørende har vært todelt; de berørte ble mer aktivt involvert enn de ikke-berørte. I denne saken har kommunen forholdt seg til nærmeste pårørende ihht pasient- og brukerrettighetsloven. Det betyr at den pårørende som er registrert som nærmeste pårørende er den som mottar informasjon om pasienten. Nærmeste pårørende har informasjonsansvar til videre familie og andre. Pasienter med behov for skjerming får nå sitt tilbud på Tislegård sykehjem. Dette er pasienter med et adferdsmønster som krever bemanning og kompetanse ut over det som er vanlig i en ordinær sykehjemsavdeling. Demente pasienter med behov for skjerming har et sykdomsbilde som preges av uro, aggressivitet og verbalt høylytte. Psykiatriske tilleggsdiagnoser er ofte også en del av bildet. Denne pasientgruppen har i tillegg til bemanningsbehovene, ofte behov for fysisk tilrettelagte avdelinger med feks skjermings muligheter og god oversikt for personalet. Tislegård bo- og behandlingssenter legger til rette for dette da byggningsmassen er universalt utformet. Med fysisk tilrettelagte lokaler og kompetent personell samlet et sted, vil effekten bli et kvalitativt bedre tjenestetilbud til denne pasientgruppen. Skavangertun sykehjem har ikke etter den endring som er gjort, spesialplasser. Sykehjemmet ivaretar pasienter med vedtak om langtidsplass, på lik linje med tilbudet på Hvittingfoss bo- og behandlingssenter og Solstad bo- og omsorgssenter. Fordeling av institusjonsplasser : Antall plasser pr : Sum 185 hvor 145 er langtid- og 40 er korttidsplasser Tilbud totalt Skavangertun 68/70 plasser Tislegård 32 plasser Skinnarberga 40 plasser Solstad 16 plasser Hvittingfoss 29 plasser Kommentarer: Eksisterende spesialiserte plasser pr Lindrende Lindrende omsorg ved livets siste fase. Rehab,. Korttid Avlastning av plassene er rehabiliteringsplasser. Skjermet enhet for demente med tilleggs problematikk 0 32 (Må avklares) 0 Hvor mange plasser som defineres som skjermede totalt sett vil avklares i løpet av Ordinære langtidsplasser 68/ dobbeltrom på Skavangertun sykehjem skal reduseres i løpet av Ansatteperspektivet: Den partssammensatte gruppen fikk mandat om å håndtere ansatte i tråd med lov- og regelverk og kommunens rutiner. Sentrale momenter i arbeidet var: Informasjon og involvering Kartleggingsamtale med berørte ansatte

4 Drøfting Fremdriftsplan for overføringsprosess (prosjektplan) Nye bemanningsplaner iverksettes Gjennomføring innen 1. mars 2014 Av de ca. 110 ansatte ved Skavangertun, ble 8 direkte berørt ved flytting. Disse medarbeiderne har fått ny arbeidsplass og nye oppgaver. Ansatte på enkelte avdelinger har fått nye pasienter. I forkant av flytting av pasienter fra Skavangertun til Tislegård ble ansattes kompetanse og ønsker kartlagt. Dette ble gjort for å sikre at ny bemanning skjer i forhold til pasientenes behov, men også for å få frem ansattes ønsker. Det kom frem at flere medarbeidere hadde behov for oppfølging og veiledning. Ny pasientgruppe innebærer nye måter å jobbe på for flere av våre medarbeidere. Bemanningen ble derfor økt i overføringsukene (uke 8-9) ved begge sykehjemmene. Ved Skavangertun har man fortsatt topping av enkelte vakter pga opplæring og veiledning på tvers av avdelinger. Dette vil fortsette så lenge det anses som nødvendig. Oppfølging og veiledning ivaretas i hovedsak av avdelingsleder, fagsykepleier og sykehjemslegen. Det er en 100% legestilling ved Skavangertun sykehjem. Bemanning ved Skavangertun sykehjem I løpet av 2013 ble det redusert 5 dobbeltrom ved Skavangertun sykehjem (nettoreduksjon av 5 plasser), dette er i tråd med Verdighetsgarantien og politisk vedtak. Færre pasienter og flytting av de med større hjelpebehov, medførte nye bemanningsplaner. Ny bemanningsplan på Skavangertun ligger over lokalt avtalt minimumsnorm, dette fordi det er gjort faglige vurderinger. I lokal turnusavtale fra januar 2014 heter det: «Bemanningsplaner må alltid vurderes etter faglige behov. Faglige behov sett i forhold til Verdighetsgarantien og Kvalitetsforskriften. For sykehjem: Minimumsnorm ved ordinære sykehjem er 1 ansatt på 4 brukere på dagtid, og 1 ansatt på 6 brukere på kveldstid. Det presiseres at dette er minimumsbemanning og at bemanningsplaner alltid må vurderes etter faglige behov» Bemanningen på Skavangertun er tilsvarende bemanning ved øvrige sykehjem med tilbud til somatiske langtidsplasser. Det understrekes at pasienter som av en eller annen faglig grunn har tilleggsbehov, får dette ivaretatt individuelt med egen bemanning. Det er foretatt en forespørsel om bemanning til ledelse ved ulike institusjoner i nabokommunene, dette for å gi et bilde av nivået på bemanningen ved Skavangertun sykehjem. Bemanningen er oppgitt muntlig fra ledelse av de nevnte sykehjemmene gjennom telefonsamtaler, det tas derfor forbehold om evt feilmarginer. Det er kun tatt med stillinger i turnus. Stillinger som f.eks fagsykepleier er variabelt hvorvidt er lagt inn i turnus eller ikke. Sykehjemmene har oppgitt bemanning ved sine avdelinger med langtidsplasser. Spesialplasser er ikke tatt med bortsett fra på natt. Gjennomsnittstallene det vises til er antall beboere pr ansatt på vakt. Skavangertun Tot Snitt hele uken D 3,78 og aften 4,25. Snitt natt 13,6. Øvre Eiker, Eikertun / /

5 Natt 94 (89 u/lindr.) 7(6) Snitt Dag fre-man ca 3,09 og Aften 4. Snitt helg D/A 4. Snitt natt 13,42 (14,83 uten lindrende). Nedre Eiker, Solberglia Snitt avd. Natt 57 (to etg.) 3 Snitt Dag man-fre 3,33 og aften 5. snitt helg D/A 5. Snitt natt 19. Drammen, Fjell Natt 50 2 Snitt hele uken D 4,16 og aften 6,25. Snitt natt 25. Fastsatt bemanningsnorm i Drammen kommune er 0,71 på døgn, ca 0,64 på dag/kveld. Hentet fra Oslo kommune, men unntak særlig i fht natt. Drammen, Åskollen Natt 70 (inkl avd 4 rus/psyk) Snitt hele uken D 3,71 og aften 4,72. Snitt natt 17,5. Lier, Liertun Tot avd 38 11/ Natt 75 (inkl 3 (fire etg) omsorgsboliger) Snitt man-fre D 3,3 og aften 6,33. Helg D 4,22 og aften 6,33. Snitt natt 25. Ringerike, Hønefoss omsorgssenter Natt 61 4 Snitt hele uken D 4,06 og aften 4,06. Snitt natt 15,25. Politisk vedtatt antall årsverk pr pasient i Ringerike kommune på 0,7. Minimum 4 pasienter pr ansatt både dag og kveld. Minimum 17% av årsverkene skal være sykepleierkompetanse. Notodden, Notodden omsorgsenter Natt 67 (6 plan) 5 Snitt man-fre D 3,33 og aften 5. Helg D 5 og aften 5. Snitt natt 13,4. Omsorgssenteret har også en skjermet avdeling. Oppsummert: Gjennomsnitt sammenlignet med bemanning Skavangertun Dag Aften Dag helg Aften helg Natt

6 Gjennomsnitt 3,57 5,05 4,30 5,05 18,36 Skavangertun 3,78 4,25 3,78 4,25 13,60 Diff -0,21 0,80 0,52 0,80 4,76 Som det fremgår av tabellen har Skavangertun en høyere bemanning enn gjennomsnittet på aften, dag helg, aften helg og natt, med unntak av dagtid mandag til fredag. Her ligger Skavangertun 0,21 brukere pr ansatt under gjennomsnittet. I tillegg til dagbemanningen på Skavangertun, kommer fagsykepleier, sykehjemslege, ekstra bemanning på dager med legevisitt og ledelse. Hvis det vurderes som faglig riktig, er det en mulighet å øke bemanning på dagtid mandag til fredag ved å senke bemanningen på kveld og helg. Antall årsverk pr bruker ved Skavangertun er 0,86. Fagkompetanse på Skavangertun sykehjem Økning i andel fagutdannede i helse- og omsorgstjenesten har vært et satsningsområde de siste år. Andelen fagutdannede er 75%. Kongsberg ligger på samme nivå med kommuner vi sammenlikner oss med (gruppe 13) og landsgjennomsnittet, men over gjennomsnittet i Buskerud 8. Beholde og rekruttere dyktige medarbeidere vil fortsatt være et fokusområde. Andel fagutdannede fordeler seg ulikt i Helse og omsorg. På Skinnarberga helsehus er det f.eks stor andel høgskoleutdannede (ca. 56%). Dette er et resultat av målrettet arbeid over tid. Høgskoledekningen på øvrige institusjoner ligger lavere. På Skavangertun er andel høgskoleutdannet ca. 25%. Den største faggruppen er helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere. Rådmannens vurdering Det er rådmannens vurdering at bemanningen som er lagt på Skavangertun og øvrige sykehjem med tilsvarende pasientgruppe, er faglig forsvarlig. En sammenlikning med sykehjem i nabokommuner, bekrefter dette. Det betyr nødvendigvis ikke at alle involverte mener at denne normen er den aller beste, men det er den partene har signert på og som anses som forsvarlig og ihht lov- og regelverk. Det er rådmannens vurdering at det er innholdet i tjenestene som må være fokuset videre, slik at man sikrer at den enkeltes kompetanse videreutvikles i et arbeidsmiljø hvor alle bidrar til å løse kjerneoppgavene. Her har ledelsen et særskilt pådriveransvar, og medarbeiderne et medansvar. Behovet for å jobbe særskilt med arbeidsmiljø og kompetanse på Skavangertun er opplagt. Dette har vært og er et fokusområde videre. Arbeidslivssenteret og personalavdelingen er involvert i prosessen, og målsettingen er å skape gode arbeidsmiljøer og gode tjenester til pasientene. Arbeidet prosjektorganiseres med partssammensatt deltakelse. Hovedmomenter i arbeidet er: Arbeidsmiljø Lederstøtte Sykefraværsoppfølging Sykefraværet ved Skavangertun sykehjem er økende, fra 7,0% i januar til 8,1% i februar. Vikarer fra byrå vil kun bli benyttet når det vurderes som nødvendig. Pt er det 2 vikarer fra byrå engasjert på Skavangertun (sykepleier og hjelpepleier). Utviklingen følges opp tett. Totalt sett er det samlede sykefraværet i Helse og omsorg ved utgangen av februar 9,7%, mot 11,9% ved samme tid i fjor. 8 KOSTRA tall 2013

7 I forbindelse med flytteprosessen og nye bemanningsplaner er det iverksatt flere tiltak overfor ansatte ved Skavangertun sykehjem: Avviksopplæring (definisjon av avvik, rutiner og oppfølging) Veilednings- og opplæringstiltak (nye måter å jobbe på, forflytningsveiledning) Hospiteringsordninger der ansatte kan hospitere ved andre sykehjem i kommune, vurderes. Informasjon og involvering har vært et viktig fokusområde i omstillingsprosessen. Det har vært viktig for rådmannen å synliggjøre hvilke prosesser det legges opp til på arbeidsplassene, og informere fagutvalget fortløpende i møtene. System for informasjon og involvering er kjørt likt på alle arbeidsplasser. Rådmannen har i aktuelle saker til politisk nivå som berører omstilling, lagt ved referater fra drøftingsmøter med tillitsvalgte. I uttalelsene kommer det frem ulike perspektiver med hensyn til faglige vurderinger og uenigheter rundt innsparingseffekter. Når det gjelder sak om differensiering spesielt, var særlig ett forbund tydelig på at de ikke var enige i at institusjonsplassene i kommunen skulle differensieres og trakk seg fra deler av dette arbeidet. Det er allikevel rådmannens vurdering at de fleste faglige tiltak i omstillingsprosessen har tillitsvalgte vært positive til, men det har ikke vært tilslutning til innsparingskravene fra noen av fagforeningene. Dette er også en naturlig holdning og rolle å innta fra ansatteperspektivet, og som må respekteres. Arbeidstilsynet kjører landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med tema hvordan ledelse, verneombud og tillitsvalgte samarbeider for å få til gode arbeidsbetingelser og helsefremmende arbeidsmiljø. Bakgrunnen for temaet er samhandlingsreformen og hvilke omstilling dette innebærer for tjenestetilbud og for ansatte. Det ble gjennomført tilsyn med sentraladministrasjonen i Kongsberg den Arbeidstilsynet konkluderte med at formelle rutiner, lov- og regelverk er fulgt i omstillingsprosessen 9. Rapporten lå som referatsak til UHO Det er imidlertid viktig å understreke at selv om de formelle krav om informasjon og involvering er ivaretatt, er det likevel en erkjennelse at prosessen og dialogen med både ansatte og pårørende ved Skavangertun sykehjem kunne vært bedre. Endring oppleves ulikt og det er ulike opplevelser blant ansatte ved Skavangertun sykehjem. Det er de siste ukers medieoppslag og henvendelser fra ansatte og pårørende et tydelig tegn på. Dette tas på alvor og det er iverksatt følgende ekstratiltak: Informasjon i Kontrollutvalget Ekstraordinært Brukerutvalgsmøte ved Skavangertun 2 personalmøter med ansatte ved Skavangertun med invitasjon til dialog Invitasjon til pårørendemøter i uke 18 og 19 Startet arbeidet med etablering av informasjonskanal til alle pårørende av brukere av helseog omsorgstjenesten Rådmannen har sendt en forespørsel til Fylkesmannen i Buskerud hvor det bes om tilsyn ved Skavangertun sykehjem. Når konklusjon fra tilsynet foreligger, vil rådmannen informere om og følge opp disse. 9 Referatsak 14/237

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNE side 1 av 7

KONGSBERG KOMMUNE side 1 av 7 RSPLAN 2014 KONGSBERG KOMMUNE side 1 av 7 RSPLAN 2014 GENERELT FOR ALLE ENHETER rsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe «Pleiefaktor sykehjem»

Rapport fra arbeidsgruppe «Pleiefaktor sykehjem» Rapport fra arbeidsgruppe «Pleiefaktor sykehjem» Sandnes Kommune Prosjekt omstilling og effektivisering i Levekår 2016 Sandnes kommune Innledning På bakgrunn av kommunens økonomiske situasjon er det behov

Detaljer

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister Kristiansen Bente Innholdsfortegnelse Bakgrunn for ny forskrift

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 27. juni 2017 kl. 13.15 PDF-versjon 26. juli 2017 22.06.2017 nr. 964 Forskrift med kriterier

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 18.05.2017 nr. 793 Forskrift med kriterier

Detaljer

Sykehjemmet i Snillfjord kommune

Sykehjemmet i Snillfjord kommune i kommune I medhold av Plan for forvaltningsrevisjon bestilte Kontrollutvalget i kommune (KU), i sak 02/17, en forvaltningsrevisjon med fokus på sykehjemmet i kommune. I bestillingen ble følgende nevnt

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Lyngdal kommune Hjemmel: Fastsatt av Lyngdal Kommunestyre 18.

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad Utkast til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Birkenes kommune Hjemmel: Fastsatt av Birkenes Kommunestyre

Detaljer

12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal?

12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal? 12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal? Snuoperasjon i Arendal. Hvordan ble medarbeiderne involvert og hva var begrunnelsen for å gjøre en så drastisk omlegging?

Detaljer

Tiltak for å sikre forskriftsmessig personsikkerhetsnivå i Holt HDO og Anna Qvams veg Varsel om pålegg fra statens helsetilsyn

Tiltak for å sikre forskriftsmessig personsikkerhetsnivå i Holt HDO og Anna Qvams veg Varsel om pålegg fra statens helsetilsyn KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 08.05.2013 007/13 OEG Formannskap 28.05.2013 020/13 OEG Kommunestyret 20.06.2013 054/13 OEG Saksansv.:

Detaljer

HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G

HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G Måltabell MÅLTABELL - HELSE OG OMSORG FOKUSOMRÅDER: Status Mål MÅL 2016 / 2016-2019: 2014 2015 2016 2016 2019 ØKONOMI: Budsjettavvik

Detaljer

Kvalitet i eldreomsorg Orkdal helsetun

Kvalitet i eldreomsorg Orkdal helsetun Kvalitet i eldreomsorg helsetun BAKGRUNN 1 Revisjon Midt-Norge har fått i oppdrag å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av kvalitet i eldreomsorg og hjemmetjenesten. I Plan for forvaltningsrevisjon er

Detaljer

Tilsyn - RØRVIK SYKESTUE

Tilsyn - RØRVIK SYKESTUE v. Arbeidstilsynet VAR DATO 04.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE var SAKSBEHANDLER Margrethe M Aune, tlf. 90541602 1 av 5 VIKNA KOMMUNE v/rådmann Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK Tilsyn - RØRVIK SYKESTUE

Detaljer

Kongsberg kommune / Grafisk profil

Kongsberg kommune / Grafisk profil Erna Vebostad Seksjonsleder ved forvaltningsavdelingen Helse og omsorg ET KOMMUNALT UTGANGSPUNKT FOR PRIORITERING AV DEMENSOMSORG Kongsberg kommune / Grafisk profil Visning av elementer 31.10.12 Kongsberg

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET Utvalg: HELSE- OG OMSORGSTYRE Møtested: Møtedato: 26.06.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Implementering av Morgendagens omsorg

Implementering av Morgendagens omsorg Hilde Enget og Rannveig Aaker Kommunalsjef og seksjonsleder i Helse og omsorg Implementering av Morgendagens omsorg Fylkesmannens omsorgskonferanse 7. - 8. oktober 2014 Side 1 06.10.14 Jeg vil fortelle

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN

NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN I hovedutvalg for helse- og sosialsektoren 14.11.2017, ble sak 44/17 - BRUK AV 24 NYE PLASSER ETTER OMBYGGING PÅ MODUMHEIMEN Følgende ble innstilt «1. Det igangsettes

Detaljer

Høring forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass

Høring forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass Høring forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass Det vises til Stortingets behandling av Prop. 99 L (2915 2016) og vedtak av 17. juni 2016 om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

Forskrift for tildeling av langtidsopphold i institusjon i Sauherad kommune.

Forskrift for tildeling av langtidsopphold i institusjon i Sauherad kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i institusjon i Sauherad kommune. 1. Formål Forskriftens formål er å sikre pasient og bruker sin rett til langtidsopphold og bidra til forutsigbarhet og åpenhet

Detaljer

EPC-prosjekt gjennomført i 2013 har redusert forbruket med 12% i 2014 og vil redusere med ytterligere 5% innen 2016.

EPC-prosjekt gjennomført i 2013 har redusert forbruket med 12% i 2014 og vil redusere med ytterligere 5% innen 2016. 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2016. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

Referat ansattemøter Tilrettelagte tjenester

Referat ansattemøter Tilrettelagte tjenester Referat ansattemøter Tilrettelagte tjenester 21.3.2017 Konstituert kommunalsjef Ragnhild Bakken og tjenesteområdeleder Mariann Sortland ønsket velkommen. Ragnhild presenterte utfordringsbildet: Økonomien

Detaljer

Omstilling helse og omsorg. Presentasjon

Omstilling helse og omsorg. Presentasjon Omstilling helse og omsorg Presentasjon 30.10.2014 Forslaget Ett helhetlig forslag for omstilling av HO. Forslaget er bredt forankret. Forslaget bygger på anbefalt praksis fra Helsedirektoratet dette gjelder

Detaljer

2009 Totalt. 1 1 Opplevd trivsel 4,6 5,0 5,0 Hver 2 Samarbeid med kollegaene 5,0 5,2 5,2

2009 Totalt. 1 1 Opplevd trivsel 4,6 5,0 5,0 Hver 2 Samarbeid med kollegaene 5,0 5,2 5,2 GENERELT FOR ALLE ENHETER Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak for drifts- og investeringsprosjekter i 2011. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: 23.april 2012

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: 23.april 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/6522-1 Dato: 23.april 2012 DU KAN TRYGT BLI GAMMEL I DRAMMEN HØYRES 10-PUNKTSPLAN FOR BEDRING AV KOMMUNENS OMSORGSTILBUD I DRAMMEN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN MØTEINNKALLING Utvalg: Bystyrekomiteen for helse og sosiale virksomheter Møtested: Bystyresalen Møtedato: 30.09.2004 Klokkeslett: kl.0900 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94

Detaljer

OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER

OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient- og

Detaljer

TO Tilrettelagte tjenester

TO Tilrettelagte tjenester TO Tilrettelagte tjenester Formannskap 9.5.2017 Bakgrunn: Oppfølging av kst sak Helhetlig gjennomgang Ekstern kartlegging Intern kartlegging Fokusere på helhet Gjøre grep for å øke samarbeid og utnytte

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. juni 2017 kl. 15.40 PDF-versjon 28. juli 2017 22.06.2017 nr. 1025 Forskrift om tildeling

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE Høringsdokument 27.04.17 Rollag kommune FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE Hjemmel: Vedtatt i Rollag kommunestyre (xx.xx.2017) med hjemmel i lov 24. juni 2011

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Averøy kommune ved kommunestyret den 19.06.2017 med

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg /10 GLOE Kommunestyret

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg /10 GLOE Kommunestyret KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 19.05.2010 014/10 GLOE Kommunestyret 27.05.2010 059/10 GLOE Saksansv.: Grethe Løken Arkiv:K1-034, K2-

Detaljer

Strategi for nedtak av sykehjemsplasser. Informasjon til kommunestyret v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder

Strategi for nedtak av sykehjemsplasser. Informasjon til kommunestyret v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder Strategi for nedtak av sykehjemsplasser Informasjon til kommunestyret 20.06.2013 v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder Bakgrunnen for orienteringen Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Kapittel 2. Helhetlige kriterier for tildeling av helse og omsorgstjenester.

Kapittel 2. Helhetlige kriterier for tildeling av helse og omsorgstjenester. Forskrift om tildeling av helse- og omsorgstjenester og langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig Hjemmel: Fastsatt av Ringebu kommunestyre i møte den 20.06.2017, med hjemmel i helse- og omsorgstjenestelovens

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

Omorganisering av driften ved MR seksjonen Stavanger Universitetssjukehus. Nasjonalt topplederprogram. Terje Bakkelund

Omorganisering av driften ved MR seksjonen Stavanger Universitetssjukehus. Nasjonalt topplederprogram. Terje Bakkelund Omorganisering av driften ved MR seksjonen Stavanger Universitetssjukehus. Nasjonalt topplederprogram Terje Bakkelund Utviklingsprosjekt, NTP Prosjektopplysninger Prosjektnavn Oppdragsgiver/Prosjekteier

Detaljer

Årsplan Hjemmebasert omsorg. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Hjemmebasert omsorg. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Hjemmebasert omsorg Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen

Detaljer

Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste

Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste Nesseby kommune Nesseby Sykehjem Forskrift om tildeling av

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/1210-3 Saksbehandler: Mari Holien BEDRE RESSURSUTNYTTELSE INNEN HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret 28.11.2013 Vedlegg:

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 15.06.2017 nr. 811 Forskrift om tildeling

Detaljer

Erfaringer fra prosjektet Fleksible arbeidstidsordninger i pleie og omsorg (FlexA)

Erfaringer fra prosjektet Fleksible arbeidstidsordninger i pleie og omsorg (FlexA) FoU Sluttrapport Erfaringer fra prosjektet Fleksible arbeidstidsordninger i pleie og omsorg (FlexA) Et FoU-prosjekt finansiert av KS - høsten 2003 til høsten 2005 Innhold 1. INNLEDNING... 2 2. ERFARINGER

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sissel Nergård Jensen Arkiv: F10 &34 Arkivsaksnr.: 12/2061

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sissel Nergård Jensen Arkiv: F10 &34 Arkivsaksnr.: 12/2061 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Sissel Nergård Jensen Arkiv: F10 &34 Arkivsaksnr.: 12/2061 Økonomiske konsekvenser ved UHO`s vedtak om tiltak i sak 29/13... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE

Detaljer

Sentrale styringsdokumenter

Sentrale styringsdokumenter Sentrale styringsdokumenter Plan som virkemiddel virker Evalueringen av Omsorgsplan 2015 viser at plan virker. Kommunene som har satt helse- og omsorgsutfordringene på dagsorden i kommunenes planverk prioriterer

Detaljer

Tjeneste erklæring institusjonstjenesten

Tjeneste erklæring institusjonstjenesten Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2009 61621/2009 2009/7100 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 16.11.2009 09/20 Eldrerådet 17.11.2009 09/23 Komite

Detaljer

Saksbehandler: virksomhetsleder Solveig Olerud. Bemanning sykehjem LOS orienteringssak. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Side 1 av 5

Saksbehandler: virksomhetsleder Solveig Olerud. Bemanning sykehjem LOS orienteringssak. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Side 1 av 5 Arkivsaksnr.: 17/1194 Lnr.: 9925/17 Ark.: Saksbehandler: virksomhetsleder Solveig Olerud Bemanning sykehjem LOS 2017 - orienteringssak Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Side 1 av 5 Sammendrag: Saken

Detaljer

Avtalen gjelder turnus på følgende arbeidssted: Turnussamarbeid i helse- og omsorgstjenesten

Avtalen gjelder turnus på følgende arbeidssted: Turnussamarbeid i helse- og omsorgstjenesten STAB OG STØTTE Vår saksbehandler: Ingunn Minnesjord Tlf.dir:32866375 Dato: 11.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 12/8074-3 Deres referanse: Arkivkode: 515 HO AVTALE OM GJENNOMSNITTSBEREGNING MELLOM KONGS

Detaljer

Tilleggsnotat til behandling av Styringsdokument 2015, Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 med budsjett 2015

Tilleggsnotat til behandling av Styringsdokument 2015, Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 med budsjett 2015 Tilleggsnotat til behandling av Styringsdokument 2015, Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 med budsjett 2015 Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Konsekvenser ved å ta ned sykehjemsplasser som et alternativ

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG VENTELISTER

Detaljer

TEMA: UØNSKET DELTID REDUKSJON AV DELTIDSSTILLINGER Verdal bo og helsetun 2 etg Øra Omsorg og velferdsdistrikt. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak

TEMA: UØNSKET DELTID REDUKSJON AV DELTIDSSTILLINGER Verdal bo og helsetun 2 etg Øra Omsorg og velferdsdistrikt. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak PROSJEKTPLAN TEMA: UØNSKET DELTID REDUKSJON AV DELTIDSSTILLINGER Verdal bo og helsetun 2 etg Øra Omsorg og velferdsdistrikt Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/ DRAMMEN ORIENTERING OM LINDRENDE ENHET PÅ DRAMMEN HELSEHUS

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/ DRAMMEN ORIENTERING OM LINDRENDE ENHET PÅ DRAMMEN HELSEHUS Notat Til : Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/1227-1 DRAMMEN 05.02.2015 ORIENTERING OM LINDRENDE ENHET PÅ DRAMMEN HELSEHUS Bakgrunn Det

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 13. juni 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 24. juli 2017 24.05.2017 nr. 723 Forskrift om tildeling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/2854 410 Audun Eriksen Liv Hilde Ruud

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/2854 410 Audun Eriksen Liv Hilde Ruud SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/2854 410 Audun Eriksen Liv Hilde Ruud BEMANNINGSSENTRAL - HELSE- OG SOSIALETATEN RÅDMANNENS FORSLAG: Det vurderes å etablere bemanningssentral

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Rakkestad kommune, Østfold

Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Rakkestad kommune, Østfold Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Rakkestad kommune, Østfold Saksnr. 16/2597 Journalnr. 8455/17 Arkiv H12 Dato

Detaljer

Forslag til ny helse og omsorgsplan. Aktive helse og omsorgstjenester i Fauske fram mot år 2020

Forslag til ny helse og omsorgsplan. Aktive helse og omsorgstjenester i Fauske fram mot år 2020 Forslag til ny helse og omsorgsplan Aktive helse og omsorgstjenester i Fauske fram mot år 2020 Vi står ved et veivalg: Hvordan vil vi at framtidens helse og omsorgstjenester skal være? Hvordan ser framtiden

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret

Vedtatt i kommunestyret FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER. Vurderingsmomenter og vurderingslister Vedtatt i kommunestyret 28.09.2017 1 FORKRIFT

Detaljer

Kommentarer til forslag til forskrift

Kommentarer til forslag til forskrift Kommentarer til forslag til forskrift Generell kommentar til forslaget til forskrift: Forskriften handler om å synliggjøre for kommunen hvilke pasienter og brukere som har behov for langtidsplass på sykehjem

Detaljer

Omsorgstjenestene - Bruker og pårørendeundersøkelsen 2011

Omsorgstjenestene - Bruker og pårørendeundersøkelsen 2011 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2012/208 Saksbehandler: Hege Askestad Omsorgstjenestene - Bruker og pårørendeundersøkelsen Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandlingen av Omsorgsplan 2018, (sak 3/2009)

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Snillfjord kommune

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Snillfjord kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt i kommunestyre, sak 2/2017 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse at kommunens

Detaljer

Å lede endringsprosesser

Å lede endringsprosesser Å lede endringsprosesser Hva var viktig for oss i Arendal kommune? Hva var viktig for meg som leder? Erfaringer fra en kommune som er i gang. v/ Ragnhild Vignes Enhetsleder Arendal kommune, Koordinerende

Detaljer

Prosjekt ufrivillig deltid

Prosjekt ufrivillig deltid Prosjekt ufrivillig deltid Statusrapport apport desember 2013 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Søgne kommune fikk i november 2011 tildelt prosjektmidler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og VOX, midler som

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 40/14 14/4624 Referatsaker, utvalg for helse- og omsorg, november 2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 40/14 14/4624 Referatsaker, utvalg for helse- og omsorg, november 2014 Kongsberg kommune Utvalg: Utvalg for helse- og omsorg Møtested: Hjelpemiddelsentralen Møtedato: 11.11.2014 Tid: 17:00 Protokoll fra møtet 28. oktober 2014. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

2. For å ha personale tilstede hele døgnet på Nygårdsjøen eldresenter tilføres 0,2 årsverk, som er kostnadsberegnet til kr ,-

2. For å ha personale tilstede hele døgnet på Nygårdsjøen eldresenter tilføres 0,2 årsverk, som er kostnadsberegnet til kr ,- Arkivsaknr: 2017/92 Arkivkode: Saksbehandler: Anne-Grete Mosti Saksgang Møtedato Eldrerådet 15.02.2017 Råd for likestilling av funksjonshemmede 15.02.2017 Levekårsutvalget 13.02.2017 Formannskapet 23.02.2017

Detaljer

Helse- og omsorgsplan Østre Toten. Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche

Helse- og omsorgsplan Østre Toten. Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche Helse- og omsorgsplan Østre Toten Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche Spørsmål til deltakerne på møte Hva er ditt beste råd til kommunen for den videre utviklingen av tilbudet

Detaljer

Rapportering TO Tilrettelagte tjenester Formannskap 21.mars 2017

Rapportering TO Tilrettelagte tjenester Formannskap 21.mars 2017 Rapportering TO Tilrettelagte tjenester Formannskap 21.mars 2017 Kartlegging Det finnes ingen eksplisitte KOSTRA data for utviklingshemmede eller øvrige mottakere i Tilrettelagte tjenester. Sammenligning

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

AL7 Bruker- og innbyggerundersøkelser. Sykehjem 2014. Brukerundersøkelse beboere og pårørende. Side 1

AL7 Bruker- og innbyggerundersøkelser. Sykehjem 2014. Brukerundersøkelse beboere og pårørende. Side 1 AL7 Bruker- og innbyggerundersøkelser Sykehjem 2014 Brukerundersøkelse beboere og pårørende Side 1 09.02.2015 Brukerundersøkelse sykehjem 2014 Brukerundersøkelser er ett viktig element som inngår i Kongsberg

Detaljer

HELSE OG MESTRING. Endring av NAVN, ORGANISERING OG LEDERSTRUKTUR i omsorgssektoren

HELSE OG MESTRING. Endring av NAVN, ORGANISERING OG LEDERSTRUKTUR i omsorgssektoren HELSE OG MESTRING Endring av NAVN, ORGANISERING OG LEDERSTRUKTUR i omsorgssektoren Vedtak gjort av rådmannen 3. mai 2017 Innhold BAKGRUNN... 3 RÅDMANNENS BESLUTNING... 3 Navn på tjenesten... 3 Navn på

Detaljer

Komite for helse har behandlet saken i møte sak 5/17

Komite for helse har behandlet saken i møte sak 5/17 Hadsel kommune S aksutskrift Arkivsak - dok. 17/01415-4 Arkivkode 000 Saksbehandler Torill Brastad Saksgang Møtedato Saknr 1 Komite for helse 13.06.2017 5/17 2 Formannskapet 15.06.2017 93/17 3 Råd for

Detaljer

b) langtidsopphold: Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester på ubestemt tid.

b) langtidsopphold: Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester på ubestemt tid. Utkast- Forslag til Kommunal forskrift om kriterier for langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester for Hobøl/Lillesand/Os/Stjørdal kommune Kommunal

Detaljer

HØRING LOKAL FORSKRIFT: RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER I TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, KRITERIER OG

HØRING LOKAL FORSKRIFT: RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER I TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, KRITERIER OG HØRING LOKAL FORSKRIFT: RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER I TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, KRITERIER OG VENTELISTER Bakgrunn Stortinget vedtok i juni 2016 endringer

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Rødøy kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-7 053 &14 PLEIE OG OMSORG Data fra enhetens styringskort for 2009-2011 Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2011 2010 2009 Økonomi Ansatte Interne prosesser

Detaljer

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Verdal 3. juni 2011 Bakgrunn Rådmannen har på bakgrunn av signaler fra politisk hold besluttet

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNSTJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel:

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering 1 FORSKRIFT 20.JULI 2017 NR. xxx OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven og

Detaljer

Velkommen til Pleie og omsorg

Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstad kommune Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstadheimen bo- og servicesenter SYKEHJEMMET er en avdeling under virksomhet Pleie- og omsorg, og er delt inn i Sykehjem 1 og Sykehjem 2. Virksomhetsleder:

Detaljer

«Hva skjer med kvaliteten og kontinuiteten i tjenestetilbudet når en lykkes med å skape heltidskultur?»

«Hva skjer med kvaliteten og kontinuiteten i tjenestetilbudet når en lykkes med å skape heltidskultur?» Sammendrag av presentasjon. Erfaringer v/bjørg Røstbø «Hva skjer med kvaliteten og kontinuiteten i tjenestetilbudet når en lykkes med å skape heltidskultur?» Kontaktinformasjon: Bjørg Røstbø E-post: bjorg.rostbo@haugnett.no

Detaljer

Prosjektplan Kvæfjordheimen "Sammen om en bedre arbeidsplass" 2013-2014

Prosjektplan Kvæfjordheimen Sammen om en bedre arbeidsplass 2013-2014 Kvæfjord kommune Helse- og omsorgsavdelinga Prosjektplan Kvæfjordheimen "Sammen om en bedre arbeidsplass" 2013-2014 Innhold: Prosjektplan Kvæfjordheimen...1 "Sammen om en bedre arbeidsplass"...1 1.0 Bakgrunn...1

Detaljer

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Vedtatt i kommunestyret 19.06.2017 Hjemmel: Forskriften er vedtatt

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 406 Arkivsaksnr.: 12/1381

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 406 Arkivsaksnr.: 12/1381 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 406 Arkivsaksnr.: 12/1381 UFRIVILLIG DELTID Rådmannens innstilling: 1. For å få til mer heltid og større stillinger må arbeidstakerne arbeide

Detaljer

Høringsuttalelse til Tjenestestruktur 2014 Aure kommune.

Høringsuttalelse til Tjenestestruktur 2014 Aure kommune. Høringsuttalelse til Tjenestestruktur 2014 Aure kommune. Det er i sammenheng med høring hensiktsmessig å belyse noen momenter vedrørende ombygging av Tustna Sjukeheim til omsorgssenter og kjøkkentjenestens

Detaljer

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010 Orientering om status for pleie og omsorg Formannskapet 7. september 2010 Status i pleie og omsorg 1. Demografi 2. Nøkkeltall og andre fakta om pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune 3. Drammen sammenliknet

Detaljer

SØKNAD PÅ 2-ÅRIG SYKEFRAVÆRSPROSJEKT

SØKNAD PÅ 2-ÅRIG SYKEFRAVÆRSPROSJEKT LEVANGER KOMMUNE PLEIE- OG OMSORG DISTRIKT SØR Revidert 29.05.07. SØKNAD PÅ 2-ÅRIG SYKEFRAVÆRSPROSJEKT Prosjektet ønskes delt mellom de to store avdelingene i Distrikt Sør. Åsen helsetun m/hjemmetjenester.

Detaljer

Vilkår for ledelse. Om økonomi, kompetanse, ansvar og myndighet i norske helse- og omsorgstjenester. Therese Andrews Joakim Høgås

Vilkår for ledelse. Om økonomi, kompetanse, ansvar og myndighet i norske helse- og omsorgstjenester. Therese Andrews Joakim Høgås Therese Andrews Joakim Høgås Vilkår for ledelse Om økonomi, kompetanse, ansvar og myndighet i norske helse- og omsorgstjenester NSFs nasjonale lederkonferanse, Oslo, 28 september, 2017 Formål med studien

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2014 Tid: Kl. 09.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/14 SYKEFRAVÆR 2013 2/14 PROSEDYRE FOR VURDERING AV ARBEIDSMILJØKONSEKVENSER

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER Hjemmel: Fastsatt av Sel kommune ved kommunestyret [dato, måned, år] med hjemmel

Detaljer

BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN

BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM KRITERIER VENTELISTE VED TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM I ÅMLI KOMMUNE BAKGRUNN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient-

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg GLOE Kommunestyret GLOE

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg GLOE Kommunestyret GLOE KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 27.01.2010 GLOE Kommunestyret 11.02.2010 GLOE Saksansv.: Grethe Løken Arkiv: K2-F00, K3- &31 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014 Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg 5. november 2014 Fremtidens eldreomsorg er i endring. I omsorgsplanen vår har vi et mål om å vri våre tjenester fra å være institusjonstunge til å styrke

Detaljer

Riktig tjenestetilbud Rapport fra prosjektgruppen

Riktig tjenestetilbud Rapport fra prosjektgruppen Riktig tjenestetilbud Rapport fra prosjektgruppen Virksomhetsstyring, analyse og strategi Sammenhengende tilbud Endringskapasitet - innovasjon 1 1 FORMÅL OG BAKGRUNN Rådmannen i Nedre Eiker kommune har

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer