Samarbeid -Bufetat og Bodø kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samarbeid -Bufetat og Bodø kommune"

Transkript

1 Barneverntjenesten Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 14/3 Komitè for levekår Samarbeid -Bufetat og Bodø kommune Forslag til vedtak 1. Bodø kommune ber om at KS tar opp saken med nasjonale myndigheter. 2. Gjennomføringen til ny oppgavefordeling utsettes til disse drøftingene er gjennomført. 3. Dersom endringene opprettholdes må den kommunale barneverntjenesten styrkes gjennom statlige overføringer. Sammendrag Flere og mer omfattende lovpålagte oppgaver blir overført fra statlig barnevern (Bufetat) til kommunalt barnevern. Dette stiller barneverntjenesten i kommunene i særdeles vanskelig situasjon. Barneverntjenesten kommer i en presset situasjon ved at en overtar krevende ansvarsområder og oppgaver uten at det følger ressurser med. Disse oppgavene har kommunen i dag ikke ressurser til å følge opp. Saksopplysninger Bufetat region nord skal gjennomføre en omfattende omstilling i løpet av 2014 og 2015, hvor 110 årsverk er vedtatt omstilt. Dette vil blant annet bety omstrukturering av tiltaksapparatet til færre enheter, nedjustering av antall plasser ved enkelte institusjoner, effektivisering av turnusordninger og reduksjon i antall årsverk i fagteam og fosterhjemtjenesten. Regjeringens Barnevernsløft fra 2010 og endringer i barnevernloven i 2013 har medført et klarere skille mellom statlige og kommunale barnevernsoppgaver, samt endring i økonomiske rammebetingelser. Bufetat, region nord, har hatt en kraftig aktivitetsvekst i lovpålagte oppgaver på over 46 % de siste fem årene, samtidig som det meldte budsjettet for 2015 er på samme nivå som i Dette medfører at kjerneoppgavene til det statlige barnevernet som er institusjonsdrift og fosterhjemsrekruttering prioriteres. Omstillingen startet i 2012 med en gradvis avvikling av hjelpetiltak. Bufetat skal gi et tilbud til barn og unge som ikke kan bo hjemme, noe som medfører en nedbygging av hjelpetiltak og ikke lovpålagte oppgaver i tråd med overordnede styringssignaler. Region nord er tildelt omstillingsmidler på barnevern i 2014, som ikke vil bli videreført i budsjett for Det betyr for 2015 et utgiftsnivå som er betydelig lavere enn i 2014, om lag 65 millioner kroner. I den forbindelse er det utviklet en plan for budsjett i balanse som hadde som mål at det direkte tilbudet til barn og unge skulle bli berørt i minst mulig grad. Side134

2 Følgende er vedtatt: Alta ungdomssenter og Røvika ungdomssenter består som akuttinstitusjoner med 8 plasser hver, dette medfører en reduksjon av 3 plasser ved Røvika ungdomssenter. Storåsen barne- og familiesenter legges ned med 5 plasser, det etableres 5 nye beredskapshjem. Ishavsbyen ungdomssenter og Tromsø ungdomssenter slås sammen og får målgruppe lav risiko atferd med 8 plasser. Lamo ungdomssenter avdeling to legges ned med to plasser. Kvæfjord ungdomssenter øker med to plasser. Ved Sollia barn- og familiesenter, avvikles foreldre/barn avdeling med sine to plasser. Avvikling av familie/nettverksavdelinger i funksjon behandling for ungdom og konvertering av familie/nettverksavdelinger i funksjon for omsorg for ungdom. I tillegg avvikles familie/nettverksavdelinger i funksjon inntak og fosterhjemsrekruttering, akuttinstitusjoner for ungdom. Omfatter 23, 9 årsverk. Regionen jobber videre med samlokalisering og fortetting av eiendomsmassen. Effektivisering av turnus, beste praksis legges til grunn og gir et nedtrekk på 8-11 årsverk. Nedtrekk av stillinger ved fagteam og fosterhjemsrekruttering med totalt 8 årsverk. Dette skal ses i sammenheng med beslutninger som fattes nasjonalt på organisering/endring av inntak og fosterhjemsrekruttering, beste praksis legges til grunn, sammenligning med andre regioner, geografi og barnebefolkning Regionskontoret holder 4 årsverk vakant Vedtaket innebærer en avvikling av 5 institusjonsplasser for barn under 13 år, hvor disse erstattes med beredskapshjem. Institusjonsplasser for ungdom reduseres med 3 plasser. I tillegg avvikles 2 foreldre/barn plasser. Region nord skal ivareta bistandsplikt jf. Barnevernlovens 2-3 og skal, etter anmodning fra kommunen, bistå barneverntjenesten i kommunene med plassering av barn utenfor hjemmet. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har i Prop. 106 L foreslått at ikke lovpålagte oppgaver på kommunens ansvarsområde over tid skal avvikles. Forslaget innebærer at fagteamenes råd- og veiledningsoppgaver i enkeltsaker begrenses til hva som følger av den lovfestede bistandsplikten. Det samme gjelder enkeltstående utredningsoppdrag for kommunen. Vurderinger Vi har gjentatte ganger opplevd påstander om at reduserte rammer til Bufetat skyldes økte rammer til kommunene. Dette er nå tonet ned. Kommunene opplever stor aktivitetsvekst, og noe økte frie midler og øremerkede tilskudd til bemanning er ikke tilstrekkelig til å fange opp dette. Det er som kjent foretatt harde prioriteringer for å kunne dekke kommunenes del av et samlet ansvar for barnevernet. Økonomisk motivert Dette hadde vært enkelt å forstå om nedbygging av institusjonskapasitet utelukkende var begrunnet i at barn i nord ikke lenger trenger dette tilbudet. Nedbyggingen er i stedet hovedsakelig begrunnet i reduserte økonomiske rammer. Bufetats primære oppgave er rekruttering av fosterhjem og drift av institusjonsplasser. Det er en overordnet faglig vurdering om vedkommende barn bør i fosterhjem, vurdering av egnet familie og hvilken type fosterhjem vanlig/forsterket, eller om institusjon er nødvendig tiltak. Dersom vurderingen tilsier institusjon - som ikke lenger er å oppdrive -, frykter vi at barn blir kasteball mellom fosterhjem som sprekker fordi de ikke makter oppgaven. Eller barn blir sittende Side135

3 fast i beredskapshjem grunnet manglende adekvat tilbud. Begge deler er sterkt beklagelig, og Bufetats primære ansvarsområde å sørge for at så ikke skjer. Kommunene er vel vant med å prioritere med trange rammer, men vi kan aldri prioritere bort oppgaver gitt av samfunn og lovgiver. Skaper usikkerhet Kommunene har mottatt informasjon fra media, og etter hvert gjennom en generell orientering av (vedlegg 1) og vedtatte omstillinger av (vedlegg 4) fra Bufetat. Informasjonen samlet er egnet til å skape usikkerhet om vi kan forvente at Bufetat vil kunne fylle sin del av ansvaret for et samlet barnevern. Vi har allerede i dag en situasjon der vi må ta til takke med det som Bufetat til enhver tid har å tilby, og ikke det tilbudet som er nødvendig. Man kutter helt institusjonstilbudet til barn på tross av at vi vet at det finnes barn (under 12år) som har så massive problemer at det er umulig å rekruttere familier som er villige til å ta dem inn som fosterbarn. Dette fører til at staten kun står igjen med private institusjonsplasser som plasseringsalternativ. Dette er kostbare plasser der egenandelen økt betraktelig (fra 17% til 50%) i tillegg til det er varslet økning opp mot 70 % for Konkret fikk vi i høst en plassering av en 7 år gammel gutt på en privat institusjon på Østlandet som en følge av akkurat dette. Ved bruk av dyre institusjonsplasser står vi i fare for at det er økonomi som vil være utslagsgivende for om barn må flytte eller ikke fordi vi kan oppleve av Bufetat ikke lenger refunderer utgifter ved en plassering dersom de har et ledig tilbud i det statlige systemet barnet må derfor flytte kun av økonomiske hensyn, og risiko på tross av tilknytning. Det er Bufetat som inngår avtaler med institusjonene og som dermed har ansvar til å forhandle endringer i avtalen eller til å sette krav til institusjonen dersom denne ikke lever opp til forventningene. På den annen side blir det vanskeligere å få med representanter fra Bufetat i møter med institusjonene grunnet stort arbeidspress på de som blir igjen, samt økonomiske restriksjoner med tanke på reise o.l. Dette setter kommunen i en vanskelig situasjon i de tilfeller der vi er usikre på om institusjonen leverer de tjenester vi kan forvente fordi vi ikke har makt eller myndighet til og hverken kreve eller forhandle. Alt skal gå igjennom Bufetat, som blir mindre og mindre tilgjengelig. Som en følge av sentralisering kan en anta at tilbudet til Bufetat blir mindre fleksibelt. Det er barn og unge som skal tilpasses systemet. Det er i dag et veldig klart skille mellom adferd og omsorg, dette på tross av at vi vet at mange adferds avvik kommer som en følge av et udekket omsorgsbehov. Ettersom aktiviteten i Bufetat gradvis flyttes inn til etaten og direktoratet blir det tilsvarende vanskelig å få tilgang til de som utøver faget, og dermed også tiltakende vanskelig å få gehør for å se på våre klienter som individer. Bufetat velger å kutte nestlederstillingene ved de institusjoner som opprettholdes. Det er grunn til å anta at kvaliteten vil falle som en følge av dette noe som igjen forringer det tilbudet staten gir til de mest utsatte barn og unge. Parkerer OSO OSO (overordnet samarbeidsorgan) Barnevern kom i gang med formål å fremme godt samarbeid mellom statlig og kommunale barnevernmyndigheter. OSO ble varslet om at en nedbygging av institusjonskapasitet ville komme, men ikke i det omfang vi nå ser. Tydeligere grensesnitt gjennom lovendring i sommer medførte at Bufetat varslet at de faser ut ikke lovpålagte tiltak over en periode på tre år. OSO kunne vært brukt i større grad for å drøfte faglig forsvarlig og nødvendig reduksjon Side136

4 av institusjonskapasiteten. Kommunesektoren kunne i større grad ha stilt seg bak og også forsvart nedbyggingen. Når det gjelder felles utfasing av ikke-pålagte oppgaver, så kunne OSO pekt på hvilke kommuner som kan overta oppgaver i dag og hvilke som bør fases ut over tid. Denne muligheten til styrt endring fikk vi dessverre ikke. Bufetat velger i stedet å gjennomføre omfattende endringer uten dialog med kommunene, enten dette er KS eller OSO som etablert samarbeidsorgan. For Bodø kommune så vil varslede endringer bl.a. kreve at kommunen selv tar ansvar for: Rekruttering av kommunale beredskapshjem for både barn og ungdom Rekruttering av egne fosterhjem i større grad. Gi råd og veiledning til fosterhjem i større grad. Det vil kreve ressurser å forebygge behov for institusjonsplasser og fosterhjem. Økt grad av reisevirksomhet om institusjon er tiltak. Økte ressurser for å veilede til god foreldreadferd. Bygge opp enheter som kan ta hånd om «gråsoneklientene». Konklusjon og anbefaling Enda flere og mer omfattende oppgaver blir overført fra statlig barnevern (Bufetat) til kommunalt barnevern. Kommunen bør bygge opp egen bemannet enhet for å ivareta krevende barn og unge fremfor å måtte plassere i stor avstand fra kommunen, som både vanskeliggjør familiearbeid og er ressurskrevende for personell i forhold til reisetid og overtid. Vi har en gruppe vi omtaler som «gråsoneklienter»; de som mangler omsorgsbase og i tillegg har en eller flere diagnoser. Disse befinner seg i skjæringspunktet mellom barnevernloven og lov om sosiale tjenester. De er for syke til å klare seg selv og befinner seg i dag på institusjoner som ikke nødvendigvis makter å gi adekvat hjelp. Med dagens nedbygging av både institusjonsplasser og bemanning på institusjonene, - i tillegg til økning av egenandel, vil det være av stor økonomisk betydning for kommunen at en selv tar ansvar for disse klientene. I tillegg så trenger vi å bygge kompetanse på området, det gjør vi kun ved å bygge opp små enheter i egen kommune. I Bodø kommune nærmer vi oss åpning av Bodø Foyer som er satt til 5.mai.14. Denne enheten kan styrkes med ekstra bemanning for å ivareta gråsoneklientene. Målet for barneverntjenesten er i utgangspunktet alltid å jobbe slik at barn og unge kan bo hjemme eller flytte hjem igjen. Ressursteamet hadde oppstart De jobber for å veilede foreldre og derigjennom styrke foreldrekompetansen. De kan bl.a. vise til saker der barn er tilbakeført hjemmet etter å ha vært plassert i beredskapshjem. Gjennom ressursteam har familiene fått omfattende råd og veiledning i hjemmet over tid. Dette er måten vi i større grad ønsker å jobbe på; gi systematisk foreldreveiledning i hjemmet. Ressursteamet kan med økte ressurser både gi veiledning der en står i fare for å måtte plassere, men også gi råd og veiledning i fosterhjem. Bodø kommune er gjennom barneverntjenesten i gang med å utvikle tiltak som med økte ressurser vil kunne avhjelpe et behov som fortsatt vil være til stede selv om Bufetat bygger ned. Side137

5 Barneverntjenesten vil da ha behov for 1 stilling i omsorgsseksjonen. Hovedoppgave vil være rekruttering og godkjenning av fosterhjem. I tillegg vil tjenesten ha behov for 1 stilling i Ressursteam. Ansvar vil være veiledning av fosterhjem samt veiledning/styrking av foreldre der barn står i fare for å bli plassert. Barneverntjenesten vil ha behov for 2 stillinger i Bodø Foyer for å komme i gang med et tilbud til «gråsoneklientene». Saksbehandler: Tone Hilde Birkelund Rolf Kåre Jensen Rådmann Arne Øvsthus Kommunaldirektør Trykte vedlegg: 1. Omfattende omstilling i Bufetat region Nord 2. Mail Evenesrådmannen 3. Tilsvar fra leder region Nord i Bufetat 4. Vedtatte omstillinger i Bufetat, region Nord budsjett i balanse Side138

6 Side139

7 Side140

8 Side141

9 Side142

10 Side143

11 Side144

12 Side145

13 Side146

14 Side147

15 Side148

16 Side149

17 Side150

18 Side151

19 Side152

Videreutvikling av kvalitetsutviklingsprogrammet i tråd med Prop.106 L

Videreutvikling av kvalitetsutviklingsprogrammet i tråd med Prop.106 L Høringsnotat Videreutvikling av kvalitetsutviklingsprogrammet i tråd med Prop.106 L Organisering av tjenestetilbudet i Bufetat Status: Høringsdokument v. 1.0 Utsendt: 6. mai 2014 Høringsfrist: 2. juni

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOSTERHJEMSARBEIDET I TRYSIL KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOSTERHJEMSARBEIDET I TRYSIL KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOSTERHJEMSARBEIDET I TRYSIL KOMMUNE Barneverntjenesten i Trysil 2012 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Innledning s. 3 2.0 Bakgrunn for handlingsplanen s. 3 2.1. Utviklingen på fosterhjemsområdet

Detaljer

Rapport om kartleggingen av fosterforeldres økonomiske rammevilkår

Rapport om kartleggingen av fosterforeldres økonomiske rammevilkår Rapport om kartleggingen av fosterforeldres økonomiske rammevilkår Overlevert Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 6. august 2014 Sammendrag Formålet med kartleggingen av fosterforeldres

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern MALVIK KOMMUNE. Januar 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern MALVIK KOMMUNE. Januar 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON Barnevern MALVIK KOMMUNE Januar 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Malvik kommunes kontrollutvalg i perioden februar 2013 januar 2014.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Aurskog-Høland kommune MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING TID: 25.08.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til

Detaljer

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Saksfremlegg Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Innstilling: Formannskapet

Detaljer

Rapport fra Salten kommunerevisjon - kvalitet bemanning og ressursbruk i barneverntjenesten

Rapport fra Salten kommunerevisjon - kvalitet bemanning og ressursbruk i barneverntjenesten Barneverntjenesten Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.10.2014 62593/2014 2010/1460 076 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/22 Formannskapet 15.10.2014 14/14 Komitè for levekår 16.10.2014

Detaljer

Utkast til lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v.

Utkast til lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. HØRINGSNOTAT OM OMORGANISERING AV FYLKESKOMMUNENS ANSVAR FOR INSTITUSJONER FOR SPESIALISERTE SOSIALE TJENESTER OG OMSORG FOR RUSMIDDELMISBRUKERE (RUSREFORM II) OG OM RETT TIL INDIVIDUELLE PLANER I SOSIALTJENESTELOVEN

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 16.09.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 16.09.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Administrasjonsutvalget Dato: 16.09.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART 6/14 13/02937-23 8/14 14/01835-2 Interkommunalt samarbeid

Detaljer

Hanne Bogen, Arne Grønningsæter og Anne Jensen. Barnevernet i Oslo og Bergen En sammenlignende evaluering etter barnevernreformen i 2004

Hanne Bogen, Arne Grønningsæter og Anne Jensen. Barnevernet i Oslo og Bergen En sammenlignende evaluering etter barnevernreformen i 2004 Hanne Bogen, Arne Grønningsæter og Anne Jensen Barnevernet i Oslo og Bergen En sammenlignende evaluering etter barnevernreformen i 2004 Hanne Bogen, Arne Grønningsæter og Anne Jensen Barnevernet i Oslo

Detaljer

Interkommunalt barnevern i Kongsbergregionen. En mulighetsstudie. AILIN AASTVEDT OG BENT ASLAK BRANDTZÆG TF-rapport nr. 272 2010

Interkommunalt barnevern i Kongsbergregionen. En mulighetsstudie. AILIN AASTVEDT OG BENT ASLAK BRANDTZÆG TF-rapport nr. 272 2010 < Interkommunalt barnevern i Kongsbergregionen En mulighetsstudie AILIN AASTVEDT OG BENT ASLAK BRANDTZÆG TF-rapport nr. 272 2010 TF-rapport Tittel: Interkommunalt barnevern i Kongsbergregionen en mulighetsstudie

Detaljer

Analyse av barneverntjenesten i Kongsberg kommune INGVILD VARDHEIM & TRINE RIIS GROVEN (E&Y) TF-rapport nr. 345

Analyse av barneverntjenesten i Kongsberg kommune INGVILD VARDHEIM & TRINE RIIS GROVEN (E&Y) TF-rapport nr. 345 Analyse av barneverntjenesten i Kongsberg kommune INGVILD VARDHEIM & TRINE RIIS GROVEN (E&Y) TF-rapport nr. 345 2014 Tittel: Analyse av barneverntjenesten i Kongsberg kommune TF-rapport nr: 345 Forfatter(e):

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 15/50 Formannskapet 22.04.2015 15/38 Bystyret 07.05.2015. 1. KOSTRA analysen for Bodø kommune 2014 tas til orientering.

Saksnummer Utvalg Møtedato 15/50 Formannskapet 22.04.2015 15/38 Bystyret 07.05.2015. 1. KOSTRA analysen for Bodø kommune 2014 tas til orientering. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.04.2015 26499/2015 2015/2157 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/50 Formannskapet 22.04.2015 15/38 Bystyret 07.05.2015 KOSTRA analyse 2014. Forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 31.08.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET FORSAND KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET FORSAND KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET FORSAND KOMMUNE NOVEMBER 2013 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 62/12 Tjenesteutvalget 24.10.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 62/12 Tjenesteutvalget 24.10.2012 Søgne kommune Arkiv: F46 Saksmappe: 2012/3083-32459/2012 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 16.10.2012 Saksframlegg Høring endringer i barnevernloven Utv.saksnr Utvalg Møtedato 62/12 Tjenesteutvalget 24.10.2012

Detaljer

Hva gjør vi med Erlend?

Hva gjør vi med Erlend? Hva gjør vi med Erlend? Publisert i Fontene 6/08 Ragnar Solbjør og Gisle A. Østraat Skreddersydde tiltak for ungdom, med egen koordinator for hverdagslivet høres ut som en drøm, men i Bergen har de fått

Detaljer

Vurdering og videreutvikling av fagteam

Vurdering og videreutvikling av fagteam Når kunnskap gir resultater--- Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Vurdering og videreutvikling av fagteam Sluttrapport Februar 2008 Rambøll Management A/S Postboks 427 Hoffsveien 21-23 0213 Oslo,

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa Levekårsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.07.2010 ekstraordinært Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa Levekårsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.07.2010 ekstraordinært Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa Levekårsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.07.2010 ekstraordinært Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 70710 eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Bodø Foyer: pilottiltak for utsatt ungdom

Bodø Foyer: pilottiltak for utsatt ungdom Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.01.2013 498/2013 2012/8033 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/18 Formannskapet 30.01.2013 Bodø Foyer: pilottiltak for utsatt ungdom

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 24.09.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 24.09.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 24.09.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 48/14 13/02937-23 Interkommunalt samarbeid mellom kommunene Evje

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/11 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 08.02.2011 klokka 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Varaordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

PS13/11Referatsaker. Side45

PS13/11Referatsaker. Side45 PS13/11Referatsaker Side45 Kulturkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2013 11905/2013 2012/1370 C03 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/5 Komitè for levekår 07.03.2013 STORMEN

Detaljer

Saksframlegg. Interkommunalt barnevern Knutepunkt Sørlandet.

Saksframlegg. Interkommunalt barnevern Knutepunkt Sørlandet. Søgne kommune Arkiv: 026 Saksmappe: 2014/1203-2174/2015 Saksbehandler: Elin Synnøve Stavenes Dato: 19.01.2015 Saksframlegg Interkommunalt barnevern Knutepunkt Sørlandet. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 8/15

Detaljer

KS Utredning av rammeverk for fosterhjem

KS Utredning av rammeverk for fosterhjem www.pwc.no KS Utredning av rammeverk for fosterhjem PwC Mai 2015 Forord PwC har gjennomført en utredning av nytt rammeverk for fosterhjem, på oppdrag for KS. Utredningen har fokus på fosterforeldres økonomiske

Detaljer

Kvalitet, bemanning og ressursbruk. Barneverntjenesten. Bodø kommune

Kvalitet, bemanning og ressursbruk. Barneverntjenesten. Bodø kommune Kvalitet, bemanning og ressursbruk Barneverntjenesten Rapport Februar 2014 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Barneverntjenesten og kommunens tilsyn med fosterhjem ALTA KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS

Detaljer

"Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse

Bolig nu - et midlertidig botilbud til bostedsløse Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 14131/2013 2013/766 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Ruspolitisk råd 04.06.2013 13/18 Komitè for levekår 06.06.2013 13/69 Bystyret

Detaljer