Hemsedal kommunehus - opningsder:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hemsedal kommunehus - opningsder:"

Transkript

1 Informasjonsavis for Hemsedal kommune September 2015 Felles legevaktnummer i heile landet Frå 1. september vart innført som felles legevaktnummer i heile landet. Nummeret fungerar både frå fas)elefon og mobil, og det er gra!s. Du vil få svar frå legevakta i det området du oppheld deg. Det gamle legevaktnummeret vil framleis fungere som før. De)e nummeret kan også ny)ast dersom ein skal ringe Hallingdal legevaktsentral frå ein annan stad i landet. Oppgåvefordeling mellom fastlege og legevakt vert ikkje endra. Legevakta skal berre ny)ast!l å dekke øyeblikkeleg hjelp som eigen fastlege ikkje kan handtera. Når du treng legehjelp kven skal du ringe l? Fastlegen ved lokalt legekontor - i vanleg arbeids!d, også for øyeblikkeleg hjelp. Legekontor tlf Legevakt (om hjelpa kan vente li)): tlf Legevakt når fastlegen ikkje er!lgjengeleg og hjelpa ikkje kan vente 113 når det er aku) og står om liv. Ring fyrst! Legevakta er open heile døgnet. Når du ringjer på førehand, kan du få råd,!lpassa hjelp og eventuelt!meavtale med lege. Hemsedal kommunehus - opningsder: Opningsd: kl. 9-15, tlf Send epost l: Hemsedal folkebibliotek: Ope tysdag og laurdag kl.11-14, tysdag, onsdag og torsdag kl tlf , Bygdearkivet: Ope kvar tysdag kl , frå 4. oktober 2015 l 1. mai 2016 NAV Hemsedal og Gol: Kontoret i Hemsedal er ope måndag og onsdag kl. 9-15, tlf Kontoret på Gol er ope måndag!l fredag kl Ska0ekontoret / Ska0 Sør (Folkeregister): Kontoret på Gol er ope måndag!l fredag, eller ring landsdekkande nummer Frist for innlegg l neste Kommuneposten: 30.9., , Kommuneposten og fristar for innlegg kan du òg lesa på våre ne0sider:

2 * Ordføraren sitt hjørne * Torsdag er det siste møtet for det noverande kommunestyret. 4 år går fort, men ser ein bakover er det mange saker og saksfelt som har vore!l handsaming. Folketalet har auka med ca 200 på desse åra, og næringslivet er på god veg framover. Det er arbeidsløyse under sni)et på landsbasis, og dei kommunale inntektene ligg li) over sni)et. Fylkesmannen sin!lstandsrapport syner at Hemsedal kommune kjem godt ut på dei fleste målingar på tenestenivå. Kommunen si rolle som!lre)eleggjar, og dyk!ge innbyggjarar!l å gjennomføre, har vore eit godt samspel over lang!d. Det må me ta vare på! Sakslista!l kommunestyremøtet denne gongen er ikkje veldig lang. Det er ei reguleringsplan for slu)- handsaming, og det er ein planførespurnad, dvs om ein privat aktør kan starte planarbeid der utny:ng i ny plan ikkje er i tråd med føremålet i kommuneplanen. Det er òg ein søknad om forte:ng med fleire tomter i eit eksisterande hy)efelt. Kommunestyret har denne gongen som sak ein u)ale som er!l høyring. Det er regjeringa si) framlegg!l endring av reglar for eigedomsska) for verk og bruk. Det blir der føreslege å frita produksjonsutstyr og installasjonar i kra<verk frå eigedomsbeskatning. I kra<verka er de)e utstyr som er heilt nødvendig for å kunne produsere straum. LVK (Landssamanslutninga for Vassdragskommunar) har gjeve ein u)ale på vegne av dei 173 medlemmene. For Hemsedal vil denne endringa i regelverket føre!l 1.25 millionar kroner i tapte inntekter. Totalt på landsbasis er det store summar som blir overført frå distriktskommunane og over!l Staten og kra<verka. Det er eit anslag på heile 1,7 milliard som er inntekstsbor?allet for kommunane samla. U)alen hevdar at de)e er eit klart brot på samfunnsavtala ved utbygging, der ein re)messig del av inntektene skal ligge a) i kommunen der inngrepet har skjedd. Eigedomsska) er den einaste kommunale ska)en som er utanom staten si) inntektssystem, og som!lfelle den kommunen der kra<utbygginga er gjort. Det andre hovudpunktet i u)alen frå LVK peikar på at store summar blir overført frå kommunane og!l staten. Framlegget!l vedtak er at kommunen stø)ar LVK si u)ale. Fram!dig barnehage- og skulestruktur i Hemsedal skal opp!l vedtak på de)e kommunestyremøtet. Det har vore ein lang prosess, og rådmannen la fram saka i vår. Livsløp gjorde!lråding i junimøtet. Fleirtalet der!lrår full sentralisering av skulen på Trøym, og barnehagar på Ulsåk og Tuv. Eit mindretal!lrår at det blir arbeidd vidare med 2 modellar. «Dagens modell med oppvekstsenter på Tuv og Ulsåk og sentralskule for 5-10 klasse, og sentralskule frå 1-10 klasse lokalisert ved HBU og barnehagar på Tuv og Ulsåk.» De)e er ei stor og vik!g sak for Hemsedal. Låge fødselstal dei siste 3 åra har gjort at me har få) ein pustepause i utbygging av nye barnehageavdelingar, men det er vik!g at dei strategiske val blir gjort no så ein får!d!l å planlegge fram!dige utbyggingar. Det er store investeringar som må gjerast framover uanse) kva modell som blir valt. Tidspunktet for når investeringane må gjerast varierer noko. Måndag 14. september er det kommuneval. Førehandsrøys!nga starta 10. august, og det er høve!l å førehandsrøyste!l og med fredag 11. september. I denne kommuneposten står det li) om reglar for røys!ng, les det. Der er det forklart korleis ein kan ny)e stemmesedelen for å gje kandidatar stemme!llegg (kumulere) og føre over kandidatar frå andre lister. Eg vil få syne!l de)e og ynskje alle eit godt val! Bruk stemmere)en din! Helsing Oddvar Grøthe ordførar (sign.) 2

3 * Val 2015 * Måndag 14. september er det kommunestyre- og fylkesngsval Vallokale er kultursalen i kommunehuset, bruk kinoinngangen på baksida av huset! Opningsda er kl Hugs å ta med legi!masjon! Du må ikkje ha med valkortet på valdagen, men det er fint om du har det. På valdagen må du stemme i den kommunen der du står i manntalet. Stemmere0 ved kommunestyre- og fylkes!ngsval har: Norske statsborgarar som har fylt 18 år innan utgangen av 2015 og som er, eller har vore, registrert i folkeregisteret som buse) i Noreg. Statsborgarar i andre nordiske land som har fylt 18 år innan utgangen av 2015, og som har vore registrert i folkeregisteret som buse) i Norge seinast sidan 30. juni Andre utanlandske statsborgarar som har fylt 18 år innan utgangen av 2015, og som har vore registrert i folkeregisteret som buse) i Noreg samanhengande dei tre siste åra før valdagen. Valkort Alle med stemmere) i Noreg skal ha få)!lsendt valkort i posten, men valstyret har få) ein del valkort i retur. Du kan stemme utan valkort, men det kan vere lurt å kontrollere at du står i manntalet. Manntalet for Hemsedal ligg ute!l offentleg e)ersyn i tenestetorget og i biblioteket t.o.m. valdagen. Førehandsrøysng Vel mø0! ************************************ Om du ikkje har høve!l å stemme på sjølve valdagen er det mogleg å stemme på førehand!l og med fredag 11. september. I Hemsedal kan du stemme på førehand i Tenestetorget i kommunehuset i vanleg opnings!d måndag l fredag kl I!llegg vert det halde ope for førehandsrøys!ng laurdag 5.september kl og langope torsdag 10.september l kl. 18. Hugs å ta med valkort og legi!masjon! Bygdaheimen På Bygdaheimen vert det førehandsrøys!ng måndag 7.september kl Dei som bur i omsorgs- og trygdebustader kan òg stemme denne dagen. Er du sjuk eller ufør? Dersom du ikkje kan kome!l eit vallokale fordi du er sjuk eller ufør, kan du søkje valstyret i kommunen om å få stemme på førehand heime, såkalla ambulerande røystegjeving. Får du samtykke!l å stemme heime, kjem to stemmemo)akarar heim!l deg og tek imot førehandsrøysta di der. Søknad om å få stemme heime må vere valstyret i hende seinast tysdag 8.september, pr. post eller telefon Sender du søknaden i posten er adressa: Valstyret i Hemsedal, Kommunehuset, 3560 Hemsedal. Valstyret 3

4 Kven vert vald stemmellegg og «slengjarar» Det er valstyret som gjer valoppgjeret ved kommunestyrevalet. Valoppgjeret skjer i to omgangar, fyrst finn valstyret ut kor mange representantar kvart par! eller gruppe får i kommunestyret, dernest tel valstyret opp personstemmene for å finne ut kva for kandidatar som vart vald. Fordelinga av representantplassane mellom par!a/listene skjer på grunnlag av ei berekningsmåte fastse) i lova. Ein stemmesetel består av 17 delstemmer eller listestemmer. Ved kommunestyreval har veljarane høve!l å føre opp «slengjarar» - som inneber å føre opp namnet!l/gje personstemme!l inn!l 5 kandidatar frå andre par!/lister enn det par!et/lista han/ho stemmer på. De)e inneber samstundes at veljaren gjev ein sy)andedel av stemma si pr. slengjar!l det par!et/lista som den kandidaten s!ller!l val for. Ved oppteljinga e)er valet må valstyret difor ikkje berre finne talet på røystesetlar!l kvart par!/liste, men ôg talet på listestemmer. Når listestemmetala for kvart par!/gruppe er opptelt og talet på mandat!l kvart par!/liste er klarlagt, skal valstyret rekne ut kva for kandidatar som er valde. Det er kandidatane si) personlege stemmetal som avgjer kva for kandidatar frå lista som vert vald inn og i kva rekkjefølgje. Enkelte kandidatar (den/dei øvst på lista) har få) eit!llegg i si) personlege stemmetall frå par!et, det er dei som visast ved feit trykk på setlane. Veljaren har og høve!l å gje personstemme!l kandidatar han/ho tykkjer skal verte vald inn ved å setja kryss framom kandidatnamnet på stemmesetelen. De)e gjev eit!llegg i det personlege stemmetalet!l den einskilde kandidaten og ein større moglegheit!l å verte vald inn i kommunestyret. Tidlegare vert de)e kalla å kumulere. Veljaren kan og føre opp namnet!l kandidatar frå andre lister, såkalla slengjarar, den/dei kandidatane får på same vis eit!llegg i det personlege stemmetalet si). Slengjar-stemmer har såleis ei dobbel tyding, dei gjev både ein sy)andedel av stemma!l det par!et/lista kandidaten står på og den einskilde kandidaten eit høgare stemmetal. Den som vil vite meir om valoppgjer kan lese om de)e på Kommunal- og moderniseringsdepartementet sine ne)sider: hps://www.regjeringen.no/no/portal/valg/kommunestyrevalg/hvem-blir-valgt---valgoppgjor/id464196/ 4

5 * Tilskot * * Kultur og oppvekst * Hemsedal musikk og kulturskule TILSKOT TIL TILPASSING AV BUSTAD Har du behov for å!lpasse bustaden din? Tilskot!l!lpassing av bustad skal medverke!l at eldre og funksjonshemma får ein bustad som over!d fungerar godt i forhold!l bevegelsesvanskar eller anna funksjonshemming. Tilskotet vert løyvd!l både enkle!ltak og!l større ombygningar for å!lre)eleggje bustaden i forhold!l søkjar si funksjonsnedse:ng. Ordninga er økonomisk behovsprøvd. Den økonomiske behovsprøvinga blir gjort e)er ei heilskapleg vurdering av husstanden sin økonomiske situasjon på sikt, e)er at!lpassings!ltak er gjennomført. Inn!l kr kan løyvast i!lskot utan pant i eigedomen. Kommunen administerar ordninga og søkjer Husbanken om midlar. Meir informasjon og søknadsskjema kan du finne på: h)p://husbanken.no/!lskudd/!lpasning-av-bolig/ eller ved henvendelse!l Tenestetorget i Hemsedal kommunen. Ledige plassar i musikk- og kulturskulen: Trudelu0en: De)e er eit musikk-førskule!lbod!l dei eldste i barnehagen og 1.klassingar. Me møtast ein gong i veka!l songleikar, rim og regler, song, dans, rytme, bli kjent med instrument mm. Stad: kulturskulen (Kultursalen). Tid: måndagar kl Oppstart 31. august. Fløyte: Nokre ledige plassar. Song: Individuell undervisning for elevar f.o.m. 8.klasse Kulturskulekoret: De)e er kor for elevar i klasse Stad: kulturskulen (Kultursalen) Tid: onsdagar kl Oppstart 26.august Søknadskjema ligg på heimesidene l Hemsedal kommune (pga. feil var skjema dlegare ikkje lgjengeleg) For meir info ta kontakt med rektor Kirsten Lund, tlf , eller e-post ******************** Huskonsert Elevar i kulturskulen har huskonsert i kultursalen tysdag 20.oktober kl Huskonserten er ein liten, uhøg!dleg konsert der elevar spelar for den som vil kome og høyre! Gra!s inngang! 5

6 Velkomen l SOMMARBOKFEST! STOLT-arrangement onsdag i Kultursalen Kva er du stolt av? Kva gjer deg stolt? Kven gjer deg stolt? Kulturskulane og fri!dsleiarane i Hallingdal er saman om eit ny) prosjekt, nemleg det å vere STOLT! Det fyrste arrangementet vårt er re) å sle) å bli kvi) Janteloven. Den har me IKKJE bruk for! Me vil heller snu Janteloven og vise at me kan tru på kvarandre, og ikkje minst tru på oss sjølve! Me ønsker å innføre STOLT-loven (an!-janteloven) i staden: «Du er eineståand. Du er meir verd enn nokon kan måle. Du kan noko som er spesielt for deg. Du har noko å gje andre. Du har gjort noko du kan vere stolt av. Du har store, ubrukte ressursar. Du duger l noko. Du kan godta andre. Du har evner l å forstå og lære av andre. Det er nokon som er glad i deg!» Hemsedal barne- og ungdomsskule skal ha si årlege venskapsveke. Dei vil ha STOLT som tema den veka, og elevar frå Hbu vil delta på arrangementet. Ungdomsklubben, barneskulane og barnehagane er også inviterte!l å vere med! Stad: kultursalen Tid: onsdag 23.september kl Oppstart ute med forskjellig underhaldning. Kl presis startar programmet inne frå scenen i kultursalen, der fokus er å vere STOLT. Kl går me ut, der vil me sende opp lykter og ete venskapskake. Inne og ute blir det uts!llingar som born og unge har laga!l de)e arrangementet. Bli med og kvi)e oss med Janteloven og heller feire det å vere STOLT! Alt de)e skjer parallelt i alle kommunane i Hallingdal denne dagen! Arr: fri!dsleiar og kulturskulen Arr. Fri!dsleiar og kulturskulen Som avslutning på sommarbokaksjonen vår inviterer vi born i skulealder!l Sommarbokfest på biblioteket tysdag 8. september kl Program Forteljarstund med forteljar Beate Frostad. Sommarbok-quiz Premiar!l dei som har delteke på SOMMARBOK Is!l alle Velkomen! Hemsedal bibliotek Open lesesirkel i Hemsedal bibliotek Møt fram i biblioteket ein torsdagskveld i månaden for å snakke med andre om ei utvald bok. Du treng ikkje melde deg på, men bør helst ha lese boka på førehand. Boka kan du låne i biblioteket. Vi legg opp!l samtalar om det som fengslar oss ved det vi les, ikkje li)erære analysar eller forfa)arstudier. I haust har vi valt ut bøkene «Mellom oss» av Ruth Lillegraven og «Søndager i august» av Patrick Modiano. Neste lesesirkel: torsdag 2. oktober kl Neste bok: Ruth Lillegraven - «Mellom oss» I 1972 dreg 25 år gamle Svein )l Chile. Han kjem aldri heim a. Tre- år seinare kastar forsvinninga hans framleis skuggar over dei han fór ifrå. Forteljinga tek lesaren frå krigens dagar )l vår eiga )d frå Oslo )l Natzweiler, San)ago, Pennsylvania og eit forfalle funkishus i 7ellheimen på Vestlandet. Den viser korleis gamle løyndomar kan få følgjer mange år seinare. Velkomen! 6

7 Tilskot av kulturmidlar hausten 2015 Hemsedal kommune ynskjer å stø)e felleskulturen slik at den kjem flest mogeleg!l gode. Vik!ge verkemiddel er gode!lskotsordningar som sikrar breidda og mangfaldet vi ynskjer i kulturlivet. Alle lag og organisasjonar i Hemsedal kommune kan søkje om!lskot!l dri< (ein gong i året). Det vert også gjeve stø)e!l arrangement og prosjekt. Dei som arbeider med målgruppa born og unge vil bli prioritert ved!ldelinga. Ein føresetnad for at laget vert vurdert, er at det har medlemskon!gent og fører medlemslister. Komple0 søknad må vere kommunen i hende innan 1.oktober. Søknadene vert handsama i Hovudutval for Livsløp. Søknaden må fyllast ut på gjeldande skjema. Søknadsskjema og retningsliner får du ved å gå inn på - Vis meir eller ved å kontakte Tenestetorget. Tilskot l anlegg for idre0 og fysisk akvitet - Spelemidlar Staten har som mål å bidra!l bygging og rehabilitering av idre)sanlegg slik at flest mogeleg kan drive idre) og fysisk ak!vitet. Spelemidlane vert brukt!l!ltak som gjev innbyggjarane høve!l å drive både eigenorganisert ak!vitet og ak!vitet i regi av den medlemsbaserte frivillige idre)en. Anlegg i lokalmiljøet som særleg s!mulerer og!lfreds!ller born si) behov for fysisk ak!vitet vert prioriterte. Når det gjeld ungdom, er det eit mål å utvikle anlegg som!lfreds!ller dei behov ungdom har for u?ordring og variasjon. Krav for å kunne søke om spelemidlar er at!ltaket er med på det prioriterte handlingsprogrammet i Handlingsplan for idre) og fysisk ak!vitet. Innkomne søknader må opp!l poli!sk godkjenning før dei vert sendt!l Buskerud fylkeskommune for handsaming. Frist for innleving av komple0 søknad er 1.oktober. Alle søknader må leverast elektronisk. Søknadsskjema finn du på For meir informasjon ta kontakt med kulturkonsulent Marit Huso tlf: eller e-post: * Helse og omsorg * FALLFØREBYGJANDE TRENING Den 22.september 2015 starter me opp a) med fallførebygjande trening. Du melder deg på for 10 veker, med to treningar i veka. Treninga er for deg som er over 65 og bur heime. Målet er å bli fysisk sterkere, forbetre balanse og forebygge fall, samt ha det triveleg og morosamt i lag med andre. Me gjer enkle øvingar!l musikk, og e)er ei pause, gjennomfører me styrketrening i mindre grupper. Me har moglegheit!l å!lpasse treninga!l kvar enkelt. Treninga er gra!s og blir dri<a av Fysioterapitenesta i kommunen. Transport: Dersom du har behov for transport rekvirerer me drosje igjennom pasientreiser. Eigenandel går på Frikort tak 1. Stad: Kjelleren på Bygdaheimen Tid: Tysdag og torsdag Varighet: 10 veker: 22.september-26.november For påmelding eller spørsmål-ta kontakt på tlf eller Hjarteleg velkommen! Marianne Intelhus,og Camilla Thorsnes VARMTVANNSBASSENG Vi leiger bassenget på Elverhøy i Nesbyen kvar måndag frå kl Det er plass!l 12 personar i bassenget. Transport: tur-retur Hemsedal Nesbyen. Avreise frå Helselagshuset kl med minibuss. Eigendel er på kr 50,- pr. gong. Påmelding for hausten 2015: Påmeldingslista for hausten er fullteikna, men det er mogleg å stå på reservelista. Påmelding!l Hemsedal Frivilligsentral, tlf eller send e-post: Helsing LHL, Helselaget, Revma!kar foreininga, Frivillig-sentralen og Friskliv 7

8 FRISKLIV HEMSEDAL Frisklivgruppe eit tverrfagleg lbod: Tilbodet er for vaksne i alderen ca år, som er brukarar av tverrfaglege kommunale helsetenestar. Fokus på individuell oppfølging og fysisk ak!vitet i ei mindre gruppe i ein 3 månaders periode. Målet er ein meir ak!v og sunn livss!l, og at du i auka grad meistrar å ta vare på eigen helse. Ei individuell vurdering om deltaking føretas basert på eigen mo!- vasjon, evne!l deltaking i ei gruppe, samt andre omsyn. Frisklivstrening i Trøimshallen og frisklivsspinning på Klubbhuset: Båe!lboda har vore eit ope lågterskel!lbod!l alle innbyggjarane i Hemsedal. Ynskjer du å vere fysisk ak!v med Friskliv, er!lboda frå hausten som omtala ovanfor. Dei opne!lboda utgår frå hausten Generell informasjon: Ta gjerne kontakt for å høyre meir om dei ulike!lboda!l Friskliv, eller prat med legen din eller andre i den kommunale helsetenesta om frisklivsresept. Ein frisklivsresept er for ein periode på 3 månadar. Det er ein eigendel på kr 325,- som inkluderer deltaking på gruppetrening med Friskliv. Det blir sendt ut faktura for eigendelen. Informasjon om dei ulike!lboda finn du og på ne)- sida: Helsing Friskliv Hemsedal Tordis Neteland tlf eller Tilhaldsstad: I kjellaren på Bygdaheimen Gla dans ringdans linedance = Seniordans Sosialt, god form for rørsle både for kropp og hovud Møt opp og sjå om de)e kan vere noko for deg! Det vert dans 16., og 30. september, dere0er annankvar onsdag utover hausten. Stad og d: I kjellaren på Bygdaheimen frå kl Vi dansar ein!me før vi tek li) mat, og så dansar vi ein!me!l. Ein treng ikkje vere med heile!da, og det er lov å ta pause! Ein treng ikkje dansepartner for å vere med. Ein skil dansarane ved å ny)a blå og raude band og dansar ulike ringdansar. Ta med mat sjølv, kaffi og te ordnar vi. Seniordans er normalt ikkje eit kommunalt!lbod, men eit sjølvstendig lag. Det er vanleg å betale ein eigenandel pr. gong på kr 20,- pr. person!l dri< av dansen. Vi fortset samarbeidet med Seniordans på Gol. Det vert nokon dansetreff med dei både på Gol og i Hemsedal. Vi er velkomen!l å delta på dans hjå dei kvar tysdag frå kl på klubbhuset ved Idre)sbanen. Har du spørsmål ta kontakt med: Friskliv v/ Tordis Neteland på telefon: eller Velkomen l seniordans! Helsing Friskliv 8

9 TRIM FOR GODT VAKSNE OVER 65 ÅR! Om du ynskjer å vere med, ta kontakt med Friskliv for å høyre kva gruppe du kan vere med i. Tilbodet er gra!s. Vi oppfordrar alle!l å vere med kvar torsdag! Jo, fleire gonger du deltek jo betre utby)e! Målet er at ein skal bli fysisk sterkare, forbetre balansen og bli meir uthalden, samt å ha det morosamt i lag! Du treng ikkje vere i god form, men ver villig!l å bli andpusten og varm! Stad: Kjellaren på Bygdaheimen Tid: Kvar torsdag Gruppe 1: kl Gruppe 2: kl Ny gruppe med fallførebyggjande treningar, startar 22. september. Sjå eigen informasjon side 5. Transport: Viss du har behov for transport, rekvirerer vi drosje. For spørsmål ta kontakt på tlf Hjertelig velkommen! Helsing Tordis Neteland, Frisklivskoordinator Eit kurs for deg som ynskjer å slu0e å røyke eller å snuse Stø)e i ei gruppe og strukturell veiledning vektleggast som vik!ge momenter for å lykkes. Hemsedal kommune!lbyr kurset gra!s!l innbyggjarane i kommunen. Kurset går over 6 veker med oppstart torsdag 8. oktober. Kvar kursdag er lagt opp med fakta informasjon, diskusjon og prak!ske oppgåver. Me møtes i Friskliv sine lokaler i kjellaren på Bygdaheimen kl. 18 torsdager, samt måndag 12. oktober. Dei tre fyrste kursdagane forbereder kursdeltakerne seg på å slu)e å røyke/snuse. Dei tre siste kursdagane er fokuset og oppre)halde røyk/snus-fridomen og mo!vasjonen. Kurset er utviklet av Helsedirektoratet. Påmelding innan 30. september. For påmelding og informasjon ta kontakt med Tordis Neteland, tlf eller e-post: TRENING LEIA AV FYSIOTERAPEUTAR: Slyngetrening, Fysiopilates, Knegruppe og Artrosegruppe: Nye grupper startar opp no i haust: Måndager: kl : Slyngetrening kl : FysioPilates/Mensendieck Tysdagar: kl : Knegruppe Onsdagar: Kl : Slyngegruppe Torsdager: kl : Artrosegruppe /Ak!vA Rekvisisjon!l fysioterapi frå lege kan ny)ast, men er ikkje nødvendig for å delta. Vi følgjer takstane på takstplakaten for fysioterapi for refusjon og eigenandel. Det er bindande på- og avmelding!l gruppene. Ansvarleg for gruppene er fysioterapeut Anna E. Pedersen og mensendieck fysioterapeut Kris!n Carlsen. Artrosegruppa foregår på treningsalen på Helsesenteret, alle dei andre gruppene er i det kvite trehuset bak Expert (Ransedokk-huset). For spørsmål og/eller påmelding kontakt fysioterapeut Anna E. Pedersen tlf / eller e-post: Me ynskjer velkomen!l trening! Helsing frå Anna og Kris!n 9

10 TEMATREFF PÅ HELSESTASJONEN hausten 2015 Vi startar opp a) med tematreff og ynskjer blivande foreldre, småbarnsforeldre, små og store hjarteleg velkommen! Torsdag, 17.september: Fysioterapeut Marianne Intelhus fortel og viser gode trimøvelsar som er ny:ge både for gravide og småbarnsforeldre. Øvelsane kan ein gjera både med og utan barn. Ho kjem òg med!ps!l bekkenbunnstrening m.m. Tirsdag, 13. oktober: Fyrstehjelp og barnesjukdomar v/ helsestasjonslege Camilla Underland. Tysdag, 29. mars: Familieterapeut Børge Bekkestad pratar om Samlivsu?ordringar for småbarnsforeldre. Helsestasjonen kjem òg!l å arrangere temakveldar for blivande foreldre. NB! Ny møtestad: Kjellaren på Bygdaheimen, kl Servering av kaffe/te. Velkommen!l tematreff med aktuelle temaer og!l sosialt samvær! Helsing Rine og Hilde Kurs for pasientar og pårørande - Hjartesjukdomar oktober 2015 Hallingdal sjukestugu Deltakeravgi<: Egenandel eller frikort Pårørande betalar kursavgi<!lsvarande eigenandelen Bevertning: Enkel lunsj Kurslokale: Hallingdal sjukestugu, i Basebygget ved helikopterplassen Påmelding: Ringerike sjukehus / Lærings og mestringssenteret, tlf / eller epost: Kurs for pasientar og pårørande - Diabetes oktober 2015 Hallingdal sjukestugu Deltakeravgi<: Egenandel, evt. frikort Pårørande betaler kursavgi<!lsvarande egenandel Bevertning: Enkel lunsj Kurslokale: Hallingdal sjukestugu i Basebygget ved helikopterplassen Påmelding: Lærings og mestringssenteret, tlf / eller epost: * Teknisk * Stønad l ENØK-ltak Føremålet med ENØK-fondet er å sikre økonomisk stønad!l investeringar i tråd med Hemsedal kommune sin miljø- og energipoli!kk. Ordninga vart oppre)a i 2009, og for 2015 er det avse) kr ,-!l ENØK-!ltak. Tilskot frå Hemsedal kommune kan ikkje kombinerast med!lskot frå Enova. Målgruppe for Enøk-fondet: Privatpersonar med eigedom brukt!l bustadformål i Hemsedal kommune Organisasjonar og verksemder lokalisert i Hemsedal kommune Det er berre installasjonar i Hemsedal kommune som blir vurdert. For meir informasjon og søknadsskjema kan du kontakte Tenestetorget eller sjå våre ne)sider: hp://www.hemsedal.kommune.no/snarvegar - Vismeir Søknadsfrist: 1. april og 1. oktober 10

11 TILSKOT TIL SÆRSKILTE MILJØTILTAK I LANDBRUKET (SMIL) Det er mogleg å søkje!lskot!l fylgjande!ltak: Tiltak for og setje i stand og vedlikehalde freda og verneverdige bygningar i landbruket. Det er siste året det vert gjeve!lskot!l bygningar. Endringar e)er siste jordbruksavtale. Tiltak for å ta vare på og fremje biologisk mangfald og halde gamal kulturmark i hevd. Tiltak for å ta vare på, og drive skjøtsel på og omkring kulturminne og kulturmiljø. Tiltak som legg!l re)e for ferdsel!l fots, og oppleving av landbruket si) kulturlandskap gjennom frilu<sliv og rekreasjon, eller andre!ltak som er vik!- ge for kulturlandskapet men som ikkje kjem inn under nokon av punkta over.ulike!ltak som kan reduserer forureining frå landbruket Søknadsfrist 1.oktober Søknadsskjema kan du finne på eller på kommunen si heimeside. Ferdig u?ylt søknad med kart og foto skal sendast!l kommunen. Ta gjerne kontakt med landbrukskontoret for u?yllande informasjon om SMIL. Regionalt miljølskot Søknads frist 20 september. Sjå!lsendt veileder frå Fylkesmann i Buskerud eller link på kommunen sin heimeside. Tilskot l ymse jord- og skogbruksføremål Søknadsfrist 1.oktober. Tilskot kan gjevast!l: Tilskot!l fulldyrking, inn!l bruket har 300 dekar fulldyrka. Minste areal 3 dekar. Tilskot!l grø<ing av!dlegare dyrka jord. Grø<eplan må være på minst 3 dekar. Tilskot!l Xerning av gamle beitegjerde. Tilskot kan utgjera maks 50 % av kostnad. Tilskot!l SMIL. Høgste!lskot kr ,- pr.!ltak. Jfr. Statsreglane. S!pend!l ungdom frå Hemsedal som ønskjer å utdanne seg innafor landbruk. Tilskot!l skogplan!ng. Tilskot!l riving av gamle dri<sbygningar. Tilskot!l vasskvalitet på gardsbruk. Tilskot!l ombyggning av dri<sbygningar!l bruk i!lleggsnæringar. * Kyrkja * Gudstenester 6.september 15.s.i treeiningsda HEMSEDAL KYRKJESTUGO KL Sundag for alle. 5-årsjubileum 13.september 16.s. i treeiningsda HEMSEDAL KYRKJE KL Gudsteneste. Osnes Presentasjon av konfirmantane Takkoffer: IKO 27.september 18.s. i treeiningsda HEMSEDAL KYRKJE KL Gudsteneste. Na)verd. Skinnemoen Takkoffer: Kyrkjelydens landbruksprosjekt i Aserbajdsjan 4.oktober 19.s. i treeiningsda HEMSEDAL KYRKJESTUGO KL (mat kl ) Sundag for alle 11.oktober 20.s. i treeiningsda HEMSEDAL KYRKJE KL Familiegudsteneste. Osnes. Hafsås. Utdeling av Barnas kyrkjebok!l 4-åringane Sundagskulen i Hemsedal deltek Takkoffer: Sundagsskulen i Noreg 1.november Allehelgensdag HEMSEDAL KYRKJE KL Gudsteneste. Na)verd. Osnes Vi minnest dei som har gå) bort siste året Takkoffer: Familie og samlivskontoret på Ål Sundagskule på Kyrkjestugo frå kl Sjå elles kommunens si heimeside for meir informasjon. 11

12 BABYSONG SMÅBARNSTREFF Onsdagar på Kyrkjestugo i Hemsedal, kl Alle barn mellom 0 og 5 år er velkommen i lag med ein vaksen. Ta gjerne med niste. Det blir babysong desse datoane: 16.9., 23.7., 7.10., , , , 4.11., I!llegg blir det småbarnstreff: blir Hilde Bakke Jensen med tema: Barneoppdragelse Meningshetspedagog Britt Marie Haraldset Hafsås, tlf Eldredagen 2015 Den internasjonale eldredagen er 1. oktober. Me vil markere dagen med ei!lstelling på Hemsedal Bygdaheim torsdag 1. oktober kl Program for dagen: Åshild Langehaug kjem og fortel. Det blir sang og musikk. Ei god matstund skal me ha, kvikaku, rumme, kake og kaffi. Vonar at mange finn vegen!l Bygdaheimen denne dagen, der me kan hygge oss saman. Helsing Hemsedal Pensjonistlag & Hemsedal Eldreråd * Kva skjer * Vi samlast på Kyrkjestugo fredagar kl RETT ETTER SKULETID Alle som går i klasse er velkomen! Datoar utover hausten: 11. september BIF (Bibel I Fokus) 18. september NB! kveld kl oktober BIF 23. oktober ak!vitet 6. november BIF 20. november ak!vitet 4. desember BIF juleavslutning Helsing Bri) Marie Haraldset Hafsås, tlf «Edru er bra både na0 og dag!» Haus)akketur på og frå Leinestølen hjå Maria og Øyvind Thorset, sundag 20. september. Kom når du vil e)er kl ! Velkomen! Helsing Gol og Hemsedal Fråhaldslag Torsdagstreffen har starta opp a) kl Vi skaffar skyss. Alle er velkomne! Syng m/oss startar tysdag 15.september kl Strikkecafeen startar tysdag 6.oktober kl (Blir utse) 2 veker grunna kurs september). Høsthilsen fra Karin og Monica Frivilligsentralen tlf «Godhetsdagen Hemsedal» Treng du hjelp!l å gjere eit ærend, male, rake lauv, make snø eller liknande? Onsdag 4. november har du moglegheiten. Vi hjelper!l så langt vi kan, gra!s! Arr: Fjellbibelskolen v/krik HøyXellssenter. Meld om behov!l Lene B. Mid)un, tlf

13 Gol og Hemsedal Hørselslag Hørselslaget er eit lag som arbeider med å gjera kvardagen bedre for oss hørselshemma. Laget har to likemenn (hørselshjelparar): Gerd Holsen, tlf Kari Markegård, tlf Dei er behjelpelege med vedlikehald av apparat og det er gra!s. Medlemskon!genten er kr 450,- pr. år. I denne prisen ligg det forsikring av apparatet og bladet «Din hørsel» som er eit godt informasjonsblad. Har du ikkje forsikring og mister apparatet eller øydelegg det, må du betale det sjølv, så det lønner seg å vera medlem. Er det noko du lurar på, ta kontakt med ein av likemennene eller ein i styret for meir informasjon. Ba)erier er å få kjøpt hjå KIWI!l medlemspris. Historisk vandretur Hemsedal Historielag har historisk vandretur frå Gravset!l Båstø og vidare!l Bygdatunet sundag 13. september kl Jon Rundtop og Knut Ulsaker vil vera med, orientere og fortelja. Historisk Historielag v/ leiar Håvard Venås Kulturkafe for damer! Hemsedal Statlige mo0ak Tirsdager kl. 18:30 l kl. 20:30 Dato: 8/9-22/9-6/10-20/10-3/11-17/10-1/12-15/12 Vi lager kaffe og te. Har du lyst å bidra med kake/ frukt, er det hyggelig. Ta med strikketøy. Har du strikkepinne/heklenål/garn som du vil gi bort? Det!l ny)e på kaféen! Velkommen! Helsing Bygdekvinnelaget, Hemsedal husflidslag og Hemsedal Statlige mo)ak HEMSEDALSKORET HAUSTEN 2015 Fast øvingsd onsdagar kl To prosjekt i haust: * Stein Torleif Bjella og Hemsedalskoret i full harmoni Å)e låtar av låtskrivaren og ar!sten Stein Torleif Bjella frå Ål er arrangert på bes!lling - for Hemsedalskoret, kontrabass og Bjella sjølv på vokal/gitar. Konsertar i Geilo kulturkyrkje, 28. og 29. november. * Julekonsert med Hanne Krogh & Tre tenorer Konserten blir denne gongen i Gol kyrkje, som tek 900 personar. Der skal Hemsedalskoret syngje i lag med Hanne Krogh & Tre tenorer, damekoret Kråkesølv frå Gol og mannskoret Kor for uss frå Ål. Konsert 1. desember. Interessert? Ta kontakt! Ola Eikre (formann): tlf Tori Snerte (dirigent): tlf VELKOMMEN l OPE HUS OPE HUS er fyrste tysdag i kva månad kl på Kyrkjestugu PROGRAMMET for høstsemesteret 2015 ser slik ut: Lektor KÅRE SØRUM: Lysbildekåseri «Fra en reise i India.» Knut H. Ulsaker gir oss «Inntrykk frå ei reise!l Uzbekistan», med lysbilder Vi får besøk frå «MAF Norge» (Mission Avia!on Fellowship) som fortel om MAF s eventyrlege arbeid med småfly på misjonsmarken og i nødramma områder. På alle samlingane har vi «Ord for dagen» og bevertning med vafler + og kaffe/te. Den som ønskjer skyss!l Kyrkjestugu, kan ringe tlf (i oktober tlf ) e)er kl Med helsing Haldis Løken, Anbjørg Venås, Borgny Bakke og Liv Raastad 13

14 Hemsedal Normisjon Info om UNGDOMSARBEIDER Kurs: Kurs og akvitetar i Hemsedal Husflidslag i haust Mexikansk fletng 31.okt.-1.nov. 12 mar. Mexikansk fle:ng er ein fle)eteknikk det ein ny)ar ulike materiale, gjerne gjenbruk av plast og papir. Ein kan t.d. lage vesker og pungar i ulike storleikar. Sjå facebook: Fle)e Fryd i Moss. Her ligg det bilder av mange flo)e!ng! Pris kr 750,- for medl., kr 850,- for ikkje medl. For info og påmelding kontakt Mia T. Syversbråten tlf Me jobber og for å få!l eit keramikkurs i løpet av hausten. Kurs for barn og ungdom starter e)er planen opp i oktober. Meir info kjem seinare. Dersom nokon har ønsker om kurs, ta kontakt med Mia. Det gjeld òg for vaksne! Studieringer: Vevgruppa: onsdagar kl Kontakt Kari Bjerkheim, tlf Skinnfellsaum: onsdagar kl Kontakt Kirsten Aalstveit, tlf Keramikk: ukedag og!dspunkt for oppstart er ikkje bestemt ennå. Kontakt Viel Ribberud, tlf Måndagsklubben har ta) seg ein pause. Den startar opp a) når me har få) installert oss på Stugu. Som dei fleste nok har få) med seg er Stugubu!kken stengt!l utpå hausten. Huset blir bygd om og husflidslaget bur i pappeskar. Me vil likevel vere godt synleg på Haustmarkedet, 12.september. Då vert det boder med sal av husflidvarer, m.m. og salg av kaffe og kvikaker. Me vil òg markere Husflidsdagen Helsing styret Hanna S. Smørvik (27) ble ansa) som ungdomsarbeider i Hemsedal fra 1.januar Ho er lønna av frivillige givarar via Hemsedal Normisjon. Li) om kva Hanna driver med: KULH - har sine faste laurdagskveldar på kjellar`n på bedehuset. Det er variert program (spel, leik, konkurransar, mat, andakt, samtaler m.m.), og ein god gjeng er innom kvar laurdag. I løpet av sommaren har mange ungdomar vore på leir, tur!l Tusenfryd, overna:ng med kano og på bedehuset. Soul Children - har øvingar annankvar onsdag på kyrkjestugu og har mykje fokus på å ha eit inkluderande miljø og godt fellesskap. Bønn og andakt er også faste innslag på øvingane. Leiartrening - I samarbeid med kyrkja og Bri) Marie, menighetspedagogen, har det bli) gjennomført eit prøveprosjekt med leiartrening. Målet er å oppmuntre, utruste og inspirere ungdom!l å ta leiaransvar på ulike kristne arenaer i bygda. Planen er å gjennomføra fleire slike kurs. Hanna har få) kontorplass på kyrkjekontoret og er strålende fornøgd med det. «Jeg er heldig som får holde på med dee. Mange fine stunder med flo ungdom og mye gøy. Selv om det blir en del sene kvelder er jeg dypt takknemlig for at dee er jobben min!» Hanna Smørvik. Arbeidsgruppa!l Normisjon v/ Gunnar, Monika, Ingrid, Felix og Helene Hemsedal Normisjon har møte på Hemsedal Bedehus sundag 20. september kl Det er tale ved Arne Lie, og tema er Jesus og dei 12 apostlane Velkommen! Arr: Hemsedal Normisjon 14

15 Hemsedal Pensjonistlag E)er ein lang sommarferie startar Pensjonistlaget oppa). Møtedagane vert som før kvar 3. onsdag i månaden: Datoane er: 21. oktober november 2015 Julebord i desember januar februar mars april 2016 Merk dykk dagane og me ser fram!l å treffast a). Kunngjering av møtene kjem seinare i Kommuneposten og Hallingdølen. Helsing Hemsedal Pensjonistlag Velkomen l S-klubben hausten 2015! For barn i alderen 5-12 år. Tid: Annankvar onsdag, kl Stad: Kyrkjestugo. 23. september uteak!viter på KRIK HøyXellssenter. 7. oktober ak!viteter på Kyrkjestugo. 21. oktober ak!viteter på Kyrkjestugo. 4. november ak!viteter på Kyrkjestugo. 18. november vi lagar julegåver. 2. desember juleavslutning. SØNDAGSSKOLEN TAKKER Hemsedal søndagsskoles store sommerarrangement, "Høgt og Lågt"- leiren 2015, ble i år holdt ved Tislei- Xorden i Lykkja. Det ble et meget vellykket arrangement i strålende vær for 47 barn (13 på venteliste) og mange ledere. Vi som er ledere i søndagsskolen, vil takke alle som var med på å gjøre "Høgt&Lågt"-leiren!l en fin opplevelse og et godt minne for alle som var med. Takk!l grunneierne i Lykkja for lån av leirplassen! Takk!l alle som bakte skuffekaker! Takk for lamabesøk og lån av hester! Og takk!l alle frivillige ledere! For Hemsedal Sundagsskulelag, Jan-Fredrik Raastad Velkomen l SUNDAGSSKULEN Leiarane i sundagsskulen har bestemt at Tuv sundagsskule og Ulsåk sundagsskule no skal gå saman og ha alle samlingane på KYRKJESTUGU. Leiarane er dei same,!da vert den same: kl og innhaldet vert det same. Dermed kan vi seie!l alle born i Hemsedal som er 4 år eller meir: VELKOMEN!l sundagsskule på Kyrkjestugu på sundagane nedanfor: 20. september 4. oktober 11. oktober er det familiegudsteneste med utdeling av «Mi kyrkjebok»!l 4-åringane kl oktober 1. november NB! kl november er det familiegudsteneste kl november 13. desember Vi gler oss l å sjå deg sundag 20. september kl ! Med helsing frå alle leiarane i Hemsedal sundagsskule Trøll i Ord - denne gongen for heile familien! Hemsedal folkebibliotek Laurdag 26. september kl Trøllsongar, bånsullar og skjemteviser frå Hallingdal! Gunnlaug Lien Myhr er ein akta kvedar og ein dyk!g formidlar, og på Trøll i Ord vil ho syngje og fortelje små historier mynta på ungar og vaksne. Gunnlaug er frå Gol, og har samla 600 songar frå Hallingdal gjennom dei siste 20 åra. No har de)e vorte ei bok med notar og tekstar - på heile 600 sider! Det vil også vera mogeleg å kjøpe boka, signert av forfa)aren sjølv. Velkomen! 15

16 Hei! Vil du være med i Hemsedal Soul Children? I høst skal vi synge, danse, leike, opptre med Oslo Soul Children og dra på fes!val i oktober! Bli med! ØVINGSDATOER HØSTEN 2015 Søndag 6. september, øve og opptre med Oslo Soul Children her i Hemsedal, INFO OM TIDSPUNKT KOMMER! Onsdag 16. september, øving kl. 17:30 19:00, Kyrkjestugu Onsdag 14. oktober, øving kl. 17:30 19:00, Kyrkjestugu Fredag 16. oktober søndag 18. oktober, Soul Children-fes!valen i Oslo Onsdag 28. oktober, øving kl. 17:30 19:00, Kyrkjestugu Onsdag 11. November, øving kl. 17:30 19:00, Kyrkjestugu Søndag 15. november, opptreden i kyrkja på LysVåken-gudstjeneste, info om!dspunkt kommer! Onsdag 25. november, øving kl. 17:30 19:00, Kyrkjestugu Onsdag 9. desember, øving kl. 17:30 19:00, Kyrkjestugu Klæmmer fra Hanna og resten av crewet i Hemsedal Soul Children! Medlemskon!ngent er kr 100,-, du får giro på øving. Om du ønsker å lese mer om SoulChildren-konseptet kan dere gå inn på:www.soulchildren.no Spørsmål? Ta kontakt med Hanna på eller mob.: års jubileumsfest søndag 6. september 2015 Kl : Pizzabuffèt kr 70,-/ 40,- Kl : Programstart * Tryllekunstner Ruben Gazki * Oslo Soul Children * Jens Pe)er Jørgensen Tema: Tro staves relasjon Jens Pe)er grunnla og ledet Oasebevegelsen i 20 år. Han har vært pastor i Frikirken og underviser på NLA Staffeldtsgate og Ansgarskolen. En klok mann vel verdt å høre på! Kl : Kaker og kaffi Kl : Konsert i Hemsedal kyrkje m/ OSLO SOUL CHILDREN Bille0salg ved inngang kr 150,- /100,- Oslo Soul Children (OSC) er Norges beste barne- og tenåringskor. De synger som fullvoksne gospelsangere fra sør-statene! Koret har en drøss med TV-opptredener, bl.a. Spellemansprisen, Skavlan, TV 2`s ar!stgalla m.m. 4 ganger har koret turnert i USA. OSC har samarbeidet med ar!ster som Josh Groban, Kirk Franklin, Erik og Kriss, Hanne Krogh mm. OSC s!ller med fullt band og en gruppe fra Oslo Soul Teens. Velkommen!l en musikkopplevelse av de helt sjeldne! Arr: Hemsedal kyrkje, Normisjon, KRIK HøyXellssenter og Hemsedal Soul Children 16

17 * Hemsedal Turistkontor * «Kom deg ut dagen» & «Na0 i naturen» Søndag 6. september på Kljåen Turisthy0e Akviteter fra kl «Kom deg ut dagen» I år ønsker vi å bruke DNT Turisthy)a Kljåen. Det er ein fin tur inn!l hy)a, kor me har naturs! fra parkeringa og vidare inn. Det er mulig å sykle inn for dei som ønsker det. Turen kan også kombineras med å ta ein topp 20 Buaknuppen. Me vil kokkelere li) ved bålpanna, og ha ulike ak!viteter for store og små. Parkering: innerst i Mørekvam «Na0 i naturen» 5. september: Kombiner «Na) i naturen» med «Kom deg ut dagen». Hemsedal Turlag og Ulltrøya 4H invitera med de)e heile bygda!l «Na) i Naturen». Spesielt invitera me toppkandidatane på alle listene i Hemsedal. Skulle det ikkje passe for deg er det fint om du vidaresender!l nestemann på lista og me vil gjerne ha!lbakemelding på om du kjem. Stad: Kyrkjebønssle0ene, før Kljåen Tid: Laurdag 5. september frå kl og ut over. Dagen e)er er det Kom deg Ut på Kljåen... Me held bålet varmt ut over kvelden og na)a og serverar li) enkel mat og god bålkaffe. De)e er startskotet for Frilu<slivets veke og målet er fokus på frilu<sliv generelt, men også li) konkret fokus på løypene)et som er tenkt frå Oslo!l Hemsedal og vår mogelegheit for å få!l ei ny, lokal turisthy)e. Me vil også sjølvsagt gjerne prate li) om kva Hemsedal Turlag og Ulltrøya 4H driv med og står for. Ta med deg telt, sovepose og gode klede og kom! Me riggar for øvrig opp eit par lavvoar om du ikkje har med telt sjølv. Velkommen!l alle som vil!lbringe noen!mer ute med oss! Program oppdateres jevnlig på facebook: Hemsedal Turlag Nå er det ikke lenge før høsten gjør si) inntog i bygda. Arrangementene står i kø i høst, så nå gjelder det å holde av helgene fremover! Te Tøpps - Hemsedal Mountain Run Meld deg på et av Norges tøffeste motbakkeløp i Norge. Siste frist for påmelding er 10.9 kl. 20:00. Alle deltagere må melde seg på online i forkant. Det er ikke mulig med e)er påmelding. Høstmarkedet Dagen blir fylt med gode!lbud fra bu!kkene og deilige smaksprøver fra de lokale mat produsentene. NYHET! 400 nummererte plas!kk-ender er klare for å konkurrere om å bli først ned Trøimsåni. De 3 raskeste endene som passerer målstreken vinner flo)e premier. Ender kan forhånd kjøpes på Turistkontoret eller på Høstmarkedet fram!l kl. 14: 00. (20,- pr. lodd) På kvelden kan man nyte Skalldyra<en på Hemsedal Cafè og Kjøkken Kroken har sin årlige grillbuffet! NB! I år blir trebåt konkurransen ersta0et med «anderacet». Fjellgeita Bli med på velvære og inspirasjonshelg for damer. S!kkord for helgen er «frisk og glad». Oktober fest med Helliboogie Den legendariske oktober festen med Helliboogie arrangeres i regi av Oslo Fallskjermklubb og Hemsedal Cafe står for hygge sammen med House of Hygge. Oktober arrangeres «Høstens lam og rødvinsgilde på toppen av Grøndalen" På denne dagen skal det helgrilles lam over glødende kull på en helt spesiell måte og det vil serveres rus!kke og smakfulle!lbehør. En representant fra et av Spanias beste vinhus vil være!lstede. Det loves en hyggelig og uformell atmosfære, hvor hele familien er velkommen. Ak!viteter for barn. Fra kl.14. Bes!ll gjerne plass / bord, Harahorn tel: HøsZerien uke Ak!viteter for hele familien i Hemsedal, alt fra: Familie Camp på Harahorn, elvesnorkling (hvis vannet ikke er for kaldt), Via Ferrata, Ulsåkstølen, kano, turorientering, tennis, Golf, Hemsedal Hjort og mye mer. For mer detaljert informasjon se: eller kom innom turistkontoret. Kom gjerne med innspill!l ak!viteter som skjer i høs?erien, sendes!l Topp 20 konkurranse Minner om fristen for Topp 20 konkurransen er lørdag 10. oktober. Mange flo)e premier! Ønsker du å være fadder for en av våre flo)e topper? Send en mail!l Hanne, Høsthilsen fra Anneli, Tine, Christoffer, Katarina, Hanne og Richard 17

18 * Hemsedal IL * TRENING I HØST 7.september starter vi opp vår trening for høsten. Pris på treningen er kr 500,- for 10 klipp (KUN 50 kr per gang), kr 1900,- for et 6 måneders kort (starter 1. hver måned). Du må være medlem i HIL. Mandag: * Mandags-trening kl i Trøymshallen. Enkel kondisjon og styrketrening. * Box (Starter først 21.september) kl i Trøymshallen. Intensiv, men enkel kondisjon og styrketrening to og to. Tirsdag: * Pilates ma)e. NB ny!d i år: kl I Tuv gymsal. Bra trening for hele kroppen men spesielt mage og rygg! Onsdag: * Spinning kl i Klubbhuset. Bra kondisjonstrening som passer alle nivåer. * Styrke/kondisjon kl i Trøymshallen. Enkle øvelser, men bra tempo. Torsdag: * Spinn/styrke kl i Klubbhuset. En kombinasjon av kondisjon og styrketrening med vektstang gir en allsidig trenings!me som avslu)es med u)øying. Fredag: * Spinning i Klubbhuset kl Bra kondisjonstrening som passer alle nivåer. Li0 informasjon: * Vi har ingen påmelding på!mene. * Vi har 14 plasser!l spinning, 12 plasser!l spinn/styrke. * På spinn og spinnstyrke går det at melde seg på fast. * NB! Ny) for i år. Maks 10 faste plasser per me. Har du fast plass må du komme før!men starter ellers kan du miste sykkelen! * Meld deg på!l fast plass via sms tlf eller mail HUSK å skrive navn. * Avmelding fra fast plass senest kl 12 samme dag (men gjerne!dligere J). * Vi kommer å kjøre morgenspinn på torsdager, men venter med det!l det blir slu) på utesyklingen. * Betaling: Alle kort kan betales direkte inn!l Trimgruppas konto: Husk å merke din betaling. * Dere finner oss på gå!l grupper og velg Trim. * Ny) for i år er at dersom du kommer på en!me og det ikke finnes plass!l deg, så får du en gra!s!me av oss som du kan bruke ved en senere anledning. God trening! Hilsen Trimgruppa, HIL 18

19 19

20 Hemsedal kommune Kunngjering Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: torsdag 10. september Tid: kl Før møte: Folkets spørjetime Etter møte: Open post Eventuelle forfall må meldast!l møtesekretær Ann Elisabeth Nes, tlf eller Tenestetorget på tlf Varamedlemmer møter kun e)er nærmare avtale. Dokumenta er lagt ut!l ålment gjennomsyn i Tenestetorget i kommunehuset, biblioteket og Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel SAKLISTE 42/15 15/ Meldingar!l møte i kommunestyret /15 15/ Oppmoding om buse:ng av flyktningar 2015 og Protokoll frå kommunestyret sak 33/15 44/15 15/ Barnehage- og skulestrukturen i Hemsedal 45/15 15/ Poli!sk delegasjonsreglement for Hemsedal kommune- revisjon 46/15 15/ Kommunereforma - utse:ng av frist 47/15 15/ /15 14/ /15 15/ /15 15/ Høyringssvar frå Hemsedal kommune - eigedomsbeska)ning av arbeidsmaskiner m.v. i verk og bruk Fiskum Hy)efelt - Nyørk - Reguleringsendring - 2.gongshandsaming og eigengodkjenning 70/3 Søre Fekene- Førespurnad om å detaljplanlegge hy)efelt på stølen Krøssleino - Bulidalen. Planavklaring e)er PBL 12-8 Muren F7 Hy)efelt - søknad om forte:ng av hy)er- planavklaring e)er 12-8 i plan - og bygningslova 51/15 15/ Godkjenning av protokoll frå møte i kommunestyret Hemsedal, Oddvar Grøthe, ordførar sign.

21 20

22 21

23 Hemsedal kommune Kunngjering Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: torsdag 26. april 2014 Kl Før møte: Folkets spørjetime Etter møte: Open post Eventuelle forfall må meldast til møtesekretær Pia Rørby Ruud, tlf eller Tenestetorget på tlf Varamedlemer møter kun etter nærmare avtale. Dokumenta er lagt ut til ålment gjennomsyn i Tenestetorget i kommunehuset, biblioteket og SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel Hemsedal, Oddvar Grøthe ordførar (sign.) 12

Ove Fekene, Kristin S. Torson, Janne Brøndbo, frå Bygdearkivet: Syver Hjelmen, Berit Marie Sørhøy og Kristofer Eitrheim

Ove Fekene, Kristin S. Torson, Janne Brøndbo, frå Bygdearkivet: Syver Hjelmen, Berit Marie Sørhøy og Kristofer Eitrheim MØTEPROTOKOLL Hovudutval for Livsløp Dato: 26.01.2012 kl. 12:00 Stad: Hemsedal Folkebibliotek Arkivsak: 12/00010 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Håvard Venås (KrF), Øyvind

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no.

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no. Bygdeblad Nr 9 09 Bygdesentralen/Frivillighetssentralen Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no Innhald: Frivillige Fotpleie Misjonshuset Julegrantenning Bygdesentralen

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Hemsedal KRF Program 2015-2019

Hemsedal KRF Program 2015-2019 Hemsedal KRF Program 2015-2019 HEMSEDAL KRF MEINER AT: - Hemsedal kommune skal bestå som eigen kommune, og ha gode samarbeidsavtaler med nabokommunane. - det må byggjast gangveg mellom Trøim sentrum og

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 Vi kan tilby: * Frå 13 oktober: Ope kvar tysdag, onsdag og torsdag, frå Kl 10 14. * Fri leik * Formingsaktivitetar * Lunsj med kaffi, te, mjølk og frukt. * Spleiselunsj

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2015 INFORMASJON Kommunestyre- og fylkestingsvalet 0 Viktig informasjon til deg som skal stemme Valdagen er. september. Hugs legitimasjon! Kommunestyre- og fylkestingsvalet 0 Ved valet vel vi representantar

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Nye reglar Kommunestyre- og fylkestingsvalet Informasjon

Nye reglar Kommunestyre- og fylkestingsvalet Informasjon Nye reglar Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2003 Informasjon Viktig informasjon om valet Nye reglar for korleis du røystar på valdagen Nye reglar for kvar du kan førehandsrøyste Nye reglar for korleis

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Hemsedal kommunehus - opningsder:

Hemsedal kommunehus - opningsder: Informasjonsavis for Hemsedal kommune Oktober 2015 ALADDIN - MUSIKAL I HEMSEDAL! Laurdag 21. november kl. 18.00 Sundag 22. november kl. 17.00 i den nyrenoverte kultursalen (kinosalen) 50 medverkande songarar

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Plan for Liabygda SFO

Plan for Liabygda SFO Plan for Liabygda SFO Generelt: Liabygda SFO er ein del av den kommunale skulefritidsordninga i Stranda kommune. Liabygda SFO er underlagt dei vedtekne kommunale retningsliner for skulefritidsordningane.

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Oddvar Grøthe (Sp), Jan Egil Halbjørhus (H), Marte Steimler Thorset- (H), Tove Eggen Lien (Sp), Olav Syversbråten (A)

Oddvar Grøthe (Sp), Jan Egil Halbjørhus (H), Marte Steimler Thorset- (H), Tove Eggen Lien (Sp), Olav Syversbråten (A) MØTEPROTOKOLL Valstyret Dato: 17.03.2015 kl. 14:00-14:15 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/02755 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Oddvar Grøthe (Sp), Jan Egil Halbjørhus (H), Marte Steimler

Detaljer

Møteinnkalling for Valgstyre

Møteinnkalling for Valgstyre Vågsøy kommune Møteinnkalling for Valgstyre Møtedato: 10.03.2016 Møtested: Formannskapssalen, 3.etg. Rådhuset Møtetid: Kl. 18:00-18:30 Innkallingen sendes medlemmene og de første varamedlemmer i hver gruppe.

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2015 INFORMASJON Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2015 Viktig informasjon til deg som skal stemme Valdagen er 14. september. Hugs legitimasjon! Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2015 Ved valet vel vi representantar

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune

Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune Vedteke i Kommunestyret 12.05.2016 K-sak 36/16 1. Eigar Hemsedal kommune er eigar og ansvarleg for drifta av skulefritidsordningane (SFO) ved Tuv og

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Forfall meldast snarast til Ann Elisabeth Nes (31 44 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00) Saker til behandling

Forfall meldast snarast til Ann Elisabeth Nes (31 44 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00) Saker til behandling MØTEINNKALLING Valstyret Dato: 17.03.2015 kl. rett etter formannskapsmøte Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/02755 Arkivkode: 01 Forfall meldast snarast til Ann Elisabeth Nes (31 44 88 31) eller tenestetorget

Detaljer

Onsdag Tid Aktivitet Mål Innhold Metode Ansvar

Onsdag Tid Aktivitet Mål Innhold Metode Ansvar Onsdag Tid Aktivitet Mål Innhold Metode Ansvar 07.15 Ankomst Gi barnet ein god start på dagen Skape gjensidig kontakt mellom bhg og foreldre. Vise merksemd og annerkjenne barnet 08.00 Frokost Ete seg mett

Detaljer

Velkommen til songarstemne i Florø!

Velkommen til songarstemne i Florø! Velkommen til songarstemne i Florø! Det er ei glede for oss i Jomentum å ynskje koret dykkar velkommen til Songarstemne i Florø 6. 8. juni.vi skal lage minnerike dagar for alle som besøker oss i Florø,

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Hemsedal kommunehus - opningstider:

Hemsedal kommunehus - opningstider: Informasjonsavis for Hemsedal kommune Juni 2011 nr. 2 Hemsedal folkebibliotek er ope kvar tysdag og torsdag kl. 11 19 i tida 20. juni 14. august God sommar! Bli med på SOMMARBOK 2011! Skal du begynne i

Detaljer

DEL I: REGLAR OVERORDNA:

DEL I: REGLAR OVERORDNA: DEL I: REGLAR OVERORDNA: ALLE ELEVAR I GRUNNSKULEN OG VIDAREGÅANDE SKULE HAR RETT TIL EIT GODT FYSISK OG PSYKOSOSIALT MILJØ SOM FREMJAR HELSE,TRIVSEL OG LÆRING. 9a-3.ledd i Opplæringslova. 1.ÅTFERD: På

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Velkomen til Dialogkonferansen 2009. 31. august - 1. september 2009

Velkomen til Dialogkonferansen 2009. 31. august - 1. september 2009 Velkomen til Dialogkonferansen 2009 31. august - 1. september 2009 Velkomen til Dialogkonferansen 31. august - 1. september 2009 Dialogkonferansen er ein årleg møtestad for kommunar og fylkeskommunen der

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Året 2015-2016. Kva vi jobbar spesielt med i år

Året 2015-2016. Kva vi jobbar spesielt med i år Året 2015-2016 Kva vi jobbar spesielt med i år 31.08.2015 1 Innhald Satsingsområde 2015-2016 3 Sosial kompetande: Forebygge mobbing i Ågotnes barnehage 3 Få duå under huden og synleggjere arbeidet vårt

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Velkommen til aktivitetsdag med fredsmarsj kl. 18.00- kl. 19.30 på torsdag 7.mai. Det vert program med korsong og dans. Etterpå er det fredsmarsj.

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Kommunar, institusjonar, personar innan psykisk helsevern i Hordaland Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mars 2012 200800612-62/626/HANESPE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

SØKNAD OM STØTTE TIL MUSIKALEN OLIVER

SØKNAD OM STØTTE TIL MUSIKALEN OLIVER SAK 62/08 SØKNAD OM STØTTE TIL MUSIKALEN OLIVER Saksopplysning I søknad dat. 12.9.2008 (vedlegg 1) søkjer ungdomskoret Tapas om støtte til å setja opp musikalen Oliver Twist. Oppsetjinga er i samarbeid

Detaljer

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg Brattholmen skulefritidsordning Nygårdsvegen 1 5350 Brattholmen Tlf: 55097504/98088134 E-post: liss.schumann@fjell.kommune.no S sosalisering og samspill F Fritid og felleskap O Omsorg SFO: SFO er eit fritidstilbod

Detaljer

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 Faks: 35024825 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no.

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 Faks: 35024825 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no. Bygdeblad Nr 4 09 Bygdesentralen/Frivillighetssentralen Tlf. 35024868 Faks: 35024825 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no Innhald: Pensjonistlaget Misjonshuset Sentralen Møte/arrangement

Detaljer

Gratulerer l Guro Sandvik og Runar Olav S. Bjøberg Bjøberg Fjellstue

Gratulerer l Guro Sandvik og Runar Olav S. Bjøberg Bjøberg Fjellstue Informasjonsavis for Hemsedal kommune Juni 2015 Håvard Venås og Runar Olav S. Bjøberg Foto: Kjell Huso Gratulerer l Guro Sandvik og Runar Olav S. Bjøberg Bjøberg Fjellstue som fekk ldelt Hemsedal kommune

Detaljer

Stortings- og sametingsvalet 2017

Stortings- og sametingsvalet 2017 INFORMASJON Stortings- og sametingsvalet 2017 Viktig informasjon til deg som skal stemme Valdagen er 11. september. Hugs legitimasjon! Stortings- og sametingsvalet 2017 Stortinget er Noregs folkevalde

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

TRIVSELSREGLAR FOR ROMMETVEIT SKULE.

TRIVSELSREGLAR FOR ROMMETVEIT SKULE. TRIVSELSREGLAR FOR ROMMETVEIT SKULE. Elevane sin rett til eit godt fysisk og psykososialt læringsmiljø er blitt styrka og konsekvensar for dei som bryt reglane er blitt skjerpa i Opplæringslova. Også krava

Detaljer

Eit godt tips er å ta deg tid til å lese om alle gruppene før du bestemmer deg for kva gruppe du velger. Her er det mykje kjekt å være med på!

Eit godt tips er å ta deg tid til å lese om alle gruppene før du bestemmer deg for kva gruppe du velger. Her er det mykje kjekt å være med på! Fjellkonfirmant 2016 Interessegrupper I tillegg til undervisningsgruppa du er tildelt skal du og få ønskje deg ei interessegruppe som du får delta i. Vi har mange grupper å velge i, og i dette heftet er

Detaljer

SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for. Huset i. bygda

SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for. Huset i. bygda SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for Huset i bygda 2 Kva er Aktivitetskart for huset i bygda? Aktivitetskartet for huset i bygda er eit verktøy for huseigarar av organisasjonseigde kulturbygg

Detaljer

Året 2014-2015. Kva vi jobbar spesielt med i år

Året 2014-2015. Kva vi jobbar spesielt med i år Året 2014-2015 Kva vi jobbar spesielt med i år 1 Innhald Satsingsområde 2014-2015 3 Bli synlig duå barnehage 3 Leiken 5 Fellessamlinger, Miniprosjekter 6 Gymsal, Barn sin medverknad Førskulegruppa 7 Vurdering

Detaljer

Hemsedal kommunehus - opningsder:

Hemsedal kommunehus - opningsder: Informasjonsavis for Hemsedal kommune Januar 2016 Hemsedal kommunehus - opningsder: Opningsd: kl. 9-15, tlf. 31 40 88 00 Send epost l: postmoak@hemsedal.kommune.no Hemsedal folkebibliotek: Ope tysdag og

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

Velkommen til kulturskulen.

Velkommen til kulturskulen. 1 Velkommen til kulturskulen. Det er no tid for å søkja om plass i kulturskulen for neste skuleår. Alle elevane som har plass dette året, får det automatisk neste år, men dei må levera eit skjema som blir

Detaljer

SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD

SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD Magne Vivelid Gaular Frivilligsentral 24. Mai 2012 Gaular, ein kommune i vakre Sogn og Fjordane 07.06.2012 Landskonferansen på Alexandra 2 Gaular, med dei 3 ruteområda

Detaljer

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Kommunal barnehage i same eining som skulen. Vik skule og barnehage Opningstid: Kvar dag 06.45 17.00 Kjøp av tid: Dersom det er ledig plass og nok vaksne,

Detaljer

ROTARY International. USA Canada Mexico Equador Brasil Tyskland Sveits Frankrike Spania Taiwan Japan Australia New Zealand Sør-Afrika * * *

ROTARY International. USA Canada Mexico Equador Brasil Tyskland Sveits Frankrike Spania Taiwan Japan Australia New Zealand Sør-Afrika * * * ROTARY International har eit utvekslingsprogram der vi tilbyr ungdom å bu i andre land. Opphaldet kan vare inntil eit skuleår. Fleire ungdommar mellom 16 og 18 år frå KLEPP, TIME og HÅ har nytta seg av

Detaljer

Plan for overgangar. for barn og unge

Plan for overgangar. for barn og unge Plan for overgangar for barn og unge Os 2011 Frå Kvalitetsplan oppvekst og kultur Mål Alle born og unge skal oppleva gode overgangar der ein sikrar kontinuitet og heilskap i opplæringa og oppfølginga.

Detaljer

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol.

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol. VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 01.08.16 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Bjørnehiet SFO - informasjon

Bjørnehiet SFO - informasjon Bjørnehiet SFO - informasjon Bjørnehiet SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for barna på 1.- 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik og gode utviklingsvilkår.

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. Ungdomsrådet Innkalling til møte i Ungdomsrådet Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, 13.04.2011 Kl.16:00 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli innkalla,

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 28.01.2015 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om :

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om : Denne månaden har me blant anna arbeid med «Barn hjelper barn» som ei førebuing til haustfesten vår 3. november, der inntektene vil gå til SOS-barnebyer Bergen. Barna har mellom anna laga epletrykk og

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valstyret Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus Dato: 05.04.2016 Tid: 12:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer