MØTEINNKALLING. Formannskapet. Møtedato: Rådhuset, Fredrikkesalen. Tidspunkt: 12:00 -

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Formannskapet. Møtedato: Rådhuset, Fredrikkesalen. Tidspunkt: 12:00 -"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Formannskapet Møtedato: Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen Tidspunkt: 12:00 - Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf eller e-post: Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling -1-

2 -2-

3 Saksliste Innhold Forsering av prosessen med kommunesammenslåing Unntatt off. Bjørn Arild Gram ordfører Utvalgssaksnr PS 17/1-3-

4 -4-

5 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /1 Arkivsaksnr: 2014/5376 Klassering: 000 Saksbehandler: Susanne Bratli FORSERING AV PROSESSEN MED KOMMUNESAMMENSLÅING Trykte vedlegg: Særutskrift av sak 16/14 Fellesutvalget Verran Steinkjer " Forsering av prosessen med kommunesammenslåing" Rådmannens forslag til vedtak: Formannskapet er positive til å forsere tidspunktet for sammenslåing med Verran til Det bes om at det i samarbeid med Verran avklares med politisk ledelse i KMD om dette er mulig. Dersom det viser seg at dette ikke er mulig anbefaler formannskapet at sammenslåingen fremskyndes til Torunn Austheim Rådmann Svein Åge Trøbakk Plansjef -5-

6 Saksopplysninger: I møte behandlet Fellesutvalget Verran Steinkjer (FU) sak om forsering av prosessen med kommunesammenslåing og vedtok følgende: "Med utgangspunkt i saksutredningen oversender FU saken til politisk vurdering i Steinkjer og Verran kommuner med sikte på å beslutte om de to kommunene i fellesskap skal avklare med KMD muligheten for en forsert sammenslåing. Det bes om at dette skjer så raskt som mulig på nyåret." I sitt møte bestilte FU et notat om fordeler og ulemper ved å slå sammen kommunene på et tidligere tidspunkt enn , enten eller Arbeidet med dette notatet i administrativt arbeidsutvalg (AAU) resulterte i en sak til FU med anbefaling om å søke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) om å forsere tidspunktet for sammenslåing til Dersom det ikke skulle være mulig å få til en forsering til anbefalte AAU en forsering til AAU består av rådmennene i Steinkjer og Verran pluss en tillitsvalgt fra hver av kommunene. I tillegg deltar en tillitsvalgt i tillegg fra hver av kommunene som observatør. Det gjøres oppmerksom på at de tillitsvalgte som er medlemmer/observatører i AAU ikke har tatt stilling til sammenslåingstidspunktet, men forutsetter at ansattes arbeidsforhold og rettigheter blir ivaretatt. Hovedårsaken til at spørsmålet om å slå sammen kommunene på et tidligere tidspunkt kom opp var først og fremst den utfordrende situasjonen til Verran, både økonomisk og organisatorisk. Dette er ikke utfordringer som kun har konsekvenser for dagens Verran kommune, men de vil også ha konsekvenser for nye Steinkjer kommune. Det vurderes derfor i saken til FU som en stor fordel med en sammenslåing tidligere enn 2020 slik at nye Steinkjer kommune på et tidligere tidspunkt kan komme i gang med effektiviseringsarbeid og realisere gevinstene i fellesskap i en ny organisasjon. Verran kommune har stor sårbarhet i viktige fagmiljø. Dette gjelder særlig følgende fagenheter/miljø: overordnet ledelse, økonomi, personalområdet, plan, byggesak, kart/oppmåling/matrikkel, PPT og inntakskontoret (tildeling). Dette er fagmiljø hvor sannsynligheten er stor for at vi ville faset inn samarbeid lenge før Det er allerede i gang prosesser med å fase inn samarbeid om PPT og inntakskontor/tildelingskontor. Deretter er det planlagt å sette i gang prosesser blant annet med plan/utredning og personalområdet. Samarbeid innen barnevern kom i gang allerede i oktober Det er usikkerhet knyttet til om det er mulig å slå sammen kommunene fra eller Dette handler både om det vil være mulig for KMD å fremme sak om en tidligere sammenslåing og om det vil være praktisk mulig for kommunene å få på plass det som minimum må være på plass ved sammenslåingstidspunktet Fra byråkratiet i KMD har vi fått tilbakemelding om at det ikke er mulig å få til sammenslåing fra , men at det er mulig å det få til fra Men vi har også mottatt politiske signaler om at det likevel kan være mulig å få til sak om sammenslåing fra dersom kommunestyrene vedtar dette i løpet av januar Dette vil i så fall kreve rask politisk innsats og dialog med politisk ledelse i KMD. Når det gjelder hva som minimum må være på plass i kommunene ved sammenslåingstidspunktet er bildet litt mer uoversiktlig. Det er ikke mange formelle krav i lovverket til hva som må være på plass ved en kommunesammenslåing så lenge vi innfrir kravene i inndelingsloven. Men det er krav knyttet til matrikkel, arkiv, økonomi og personal. Og spørsmålet er om det vil være mulig å innfri disse kravene innen eller Det er foretatt en gjennomgang av disse områdene og vurderingene er at det er mulig, men svært krevende, å få det til innen Forutsetningen er at det tilføres ekstra ressurser. I anbefalingen om å fremskynde sammenslåingstidspunktet viser også AAU til at det dersom det blir sammenslåing vil mye av prosessen med å sammensmelte og samordne de to organisasjonene måtte -6-

7 gjøres etter sammenslåingstidspunktet. Det å gjennomføre store deler av prosessen i en organisasjon med en politisk ledelse og en administrativ ledelse vil gjøre hele prosessen mye enklere. Det vil gi en "kommandolinje" og bedre ressursutnytting enn det å måtte forholde seg til tre ulike organisasjoner (dagens to kommuner + nykommunen). Vi ser allerede nå at det å gjennomføre prosessen i to organisasjoner er krevende og tar uforholdsmessig mye ressurser. I tillegg er det planlagt å fase inn samarbeid om en rekke tjenester før selve sammenslåingen. En slik innfasing er arbeidskrevende og utfordrende. Det krever egne avtaler for hver tjeneste og avklaringer om ledelseslinjer og bestillingskompetanse. Det vil også gjøre samarbeidet med tillitsvalgte enklere og bedre når det kan foregå innenfor en organisasjon fremfor to/tre parallelle organisasjoner. En tidligere sammenslåing gir også tidligere felles økonomi og muligheter for raskere gevinstrealisering og økt økonomisk handlingsrom. Saksvurderinger: Rådmannen viser til vurderingene som er gjort i saken til FU. Utgangspunktet for vurderingene er hva som er best for nye Steinkjer kommune. Rådmannen legger til grunn at det som er bra for nye Steinkjer kommune også er bra for dagens Steinkjer kommune og våre innbyggere. Det er viktig for nye Steinkjer kommune å bidra til tiltak som avhjelper sårbarhet og risiko, både økonomisk og organisasjonsmessige, i dagens Verran kommune. Det vil også være utfordrende for samarbeidet dersom Verran kommune baserer deler av sitt budsjett på å realisere gevinster som i utgangspunktet er tiltenkt den nye kommunen. Selv om utgangspunktet for å foreslå en forsering av sammenslåingen i hovedsak er Verran kommunes situasjon, er det likevel tre viktige momenter i tillegg som rådmannen legger vekt på for Steinkjer kommunes del: 1. Vi ser allerede nå at det fra fagmiljø i Verran etterspørres samarbeid og sammenslåing med fagmiljø i Steinkjer. Det er fra FU åpnet for at det kan fases inn slikt samarbeid tidligere enn på områder hvor det er små og sårbare fagmiljø og på områder hvor det kan hentes ut økonomiske gevinster raskt. Som nevnt i saken gjelder dette blant annet PPT, inntakskontor (tildelingskontor), økonomi, plan, personal, byggesak, kart/oppmåling/matrikkel. Steinkjer kommune har mottatt formell henvendelse fra Verran om å fase inn samarbeid innen PPT og inntakskontor, vi er i gang med prosess for å fase inn samarbeid innen kulturskole og allmennkulturarbeid. Fra oktober var vi i gang med felles barneverntjeneste. Erfaringene så langt er at dette resulterer i svært mye ekstra arbeid. Det må skrives avtaler på hvert enkelt område, det må avklares økonomisk oppgjør, det må avklares ledelseslinjer og ansettelsesforhold. Og det må håndteres at det på de fleste områdene er ulike retningslinjer for hvordan tjenestene skal utføres. En innfasing av samarbeid før sammenslåingstidspunktet i den størrelsesorden det er tenkt vil gi store administrative utfordringer og det vil også kunne bli uoversiktlig for innbyggerne i de to kommunene. 2. Den økonomiske situasjonen i Verran har gjort at rådmannen i Verran har måttet redusere den overordnede ledelsen i kommunen i budsjett og økonomiplan. Det at ledelsesressursene i Verran reduseres vurderer rådmannen til å være veldig krevende for sammenslåingsprosessen, særlig hvis prosessen fortsatt skal gjennomføres som planlagt med sammenslåing i Erfaringene så langt, selv om vi knapt har kommet i gang med prosessen, er at det er svært krevende å håndtere en sammenslåing med utgangspunkt i to organisasjoner. Det å gjennomføre mesteparten av prosessen med å sammensmelte og samordne de to organisasjonene etter sammenslåingstidspunktet vurderes som mye enklere. En organisasjon med en politisk ledelse og en administrativ ledelse vil gjøre hele prosessen mer effektiv. Det vil også gjøre samarbeidet med tillitsvalgte enklere og bedre når det kan foregå innenfor en organisasjon fremfor to/tre parallelle organisasjoner. Det er reist spørsmål ved om det finnes eksempler på kommuner som har gjennomført en kommunesammenslåing på så kort tid som det ligger i denne saken. Rådmannen vil vise til sammenslåinga mellom Inderøy og Mosvik der kommunestyrene vedtok sammenslåing i juni 2010 og sammenslåinga var gjennomført

8 Rådmannen viser også til at en viktig faktor for at dette er mulig for Steinkjer og Verran er at vi har et omfattende samarbeid fra før, særlig gjennom Inn-Trøndelagsregionen. Rådmannen har spesielt vurdert hva en forsert sammenslåing vil ha å si for de ansatte. For størstedelen av de ansatte i begge kommunene vil det ikke ha andre konsekvenser enn at de får en ny arbeidsgiver på et tidligere tidspunkt og kanskje en ny ledelse å forholde seg til. Det er spesielt de ansatte i stabstjenestene og de som arbeider med matrikkel som vil få en svært krevende arbeidssituasjon, særlig dersom det blir sammenslåing fra Vi vil være avhengige av å ha et tett samarbeid med de ansatte og deres tillitsvalgte og det understrekes at må settes av ekstra ressurser til disse områdene for å få gjennomført arbeidet. FU ber om at kommunene avklarer politisk om det skal undersøkes med KMD om det er mulig med en forsert sammenslåing. I dette ligger at det må til en avklaring med politisk ledelse i KMD. Rådmannen anbefaler at formannskapet i Steinkjer vedtar å være positive til en sammenslåing fra og at de derfor vil være med på en prosess for å avklare om dette er mulig med KMD. Dersom politisk ledelse i KMD avklarer at dette ikke er mulig anbefaler rådmannen å fremskynde sammenslåingen til Endelig politisk vedtak om å fremskynde sammenslåingstidspunktet til (eller ) må fattes av kommunestyrene i løpet av januar. Det må derfor kalles inn til ekstraordinært møte i kommunestyret. En viktig faktor for disse vedtakene vil være tilbakemeldingen fra den politiske ledelsen i KMD. -8-

9 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Fellesutvalget Verran-Steinkjer /14 Arkivsaksnr: 2016/7122 Klassering: Saksbehandler: Susanne Bratli FORSERING AV PROSESSEN MED KOMMUNESAMMENSLÅING Trykte vedlegg: Notat fra IKT- og kontorstøttetjenesten: "Konsekvenser IKT- og kontorstøttetjenesten" AAUs forslag til vedtak: FU anbefaler at det søkes Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) om å forsere tidspunkt for kommunesammenslåingen til Dersom det ikke viser seg å være mulig for KMD å fremme en sak for Stortinget om en forsering til anbefales det å søke om en forsering av sammenslåingstidspunktet til FU er innstilte på å bidra med de ressurser som er nødvendige for å gjennomføre prosessen på en god måte og forutsetter at intensjonsavtalen fortsatt ligger til grunn for kommunesammenslåingen. FU forutsetter også at det gjennomføres tiltak for å ivareta arbeidstakerne på en god måte i den videre prosessen. Behandling i Fellesutvalget Verran-Steinkjer : Bjørn Arild Gram fremmet følgende forslag til vedtak: Med utgangspunkt i saksutredningen oversender FU saken til politisk vurdering i Steinkjer og Verran kommuner med sikte på å beslutte om de to kommunene i fellesskap skal avklare med KMD muligheten for en forsert sammenslåing. Det bes om at dette skjer så raskt som mulig på nyåret. Forslag til vedtak fra Bjørn Aril Gram ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Fellesutvalget Verran-Steinkjer : Med utgangspunkt i saksutredningen oversender FU saken til politisk vurdering i Steinkjer og Verran kommuner med sikte på å beslutte om de to kommunene i fellesskap skal avklare med KMD muligheten for en forsert sammenslåing. Det bes om at dette skjer så raskt som mulig på nyåret. Saken oversendes kommunene for videre behandling. -9-

10 Saksopplysninger: I møte bestilte FU notat om fordeler og ulemper ved en forsering av sammenslåingsprosessen mellom Verran og Steinkjer kommuner til eller Temaet dukket opp først og fremst med bakgrunn i den utfordrende situasjonen Verran kommune er i, både økonomisk og organisatorisk. I denne saken vurderes fordeler og ulemper ved en sammenslåing tidligere enn Disse vurderingene er grovt sett delt opp i : Organisasjon og prosess Økonomi Verrans utfordrende situasjon Hensynet til ansatte Annet Det er også et spørsmål om det vil være mulig å slå sammen kommunene fra eller Dette handler både om det vil være mulig for KMD å fremme sak til Stortinget om en tidligere sammenslåing og om det vil være praktisk mulig for kommunene å få på plass det som minimum må være på plass ved sammenslåingstidspunktet Fra KMD v/kommunalavdelingen har vi fått følgende tilbakemelding om sammenslåingstidspunkt: 1) Det er ikke mulig å få til sak til Stortinget om sammenslåing Kommunestyrene måtte vedta en slik sammenslåing før ) Dersom vi vil endre iverksettelsesdato fra til har vi to muligheter: a) Ved vedtak i kommunestyrene i løpet av januar vil departementet ta hensyn til det i sitt forslag til proposisjon som sendes Stortinget før påske. b) Dersom vi ikke rekker kommunestyrene i løpet av januar vil det sikkert være mulig å få Stortinget til å forandre datoen når de behandler saken. Vi har i tillegg til dette mottatt politiske signaler om at det kan være mulig å få en sak til Stortinget i løpet av våren om sammenslåing fra dersom kommunestyrene vedtar dette i løpet av januar Dette vil i så fall kreve politisk innsats og dialog med kommunalministeren. Når det gjelder hva som minimum må være på plass i kommunene ved sammenslåingstidspunktet er bildet litt mer uoversiktlig. Det er ikke særlig mange formelle krav i lovverket til hva som må være på plass ved en kommunesammenslåing så lenge vi innfrir kravene i inndelingsloven. Men det er krav knyttet til matrikkel, arkiv, økonomi og personal. Og spørsmålet er om det vil være mulig å innfri disse kravene innen eller Matrikkel Nye gårds- og bruksnummer må være på plass. Dette er en arbeidskrevende prosess, men er mulig å få til innen dersom det settes inn ekstra ressurser. Arkiv Det nye arkivsystemet må være på plass. Avslutningen av de gamle arkivene kan gjennomføres etter sammenslåingstidspunktet. Året før kommunesammenslåingen må det kjøpes nye base i ephorte for å bygge opp det elektroniske hovedarkivet i ny kommune. Basen må bygges opp tilpasset den enkelte kommune. Det er et tidkrevende arbeid, som det ved oppstart av basen fra 2020 ble gått ut fra at skulle utføres i stor grad ved egen hjelp. Dersom planleggingshorisonten er oppstart av basen fra vil det kreve tilførsel av store ekstra ressurser, både i form av prosjektledelse/prosessleder og overtid for de ansatte. I tillegg vil det være en utfordring at det knapt finnes tilgang på fagfolk på dette feltet. Ferdigstilling av et fullverdig elektronisk arkiv for alle enheter, kan nok ikke påregnes i Arbeidet må fortsette i hele 2019, og det kreves ekstra ressurser til alt er på plass. Det er også stortingsvalg i 2017 hvor de samme ansatte har ansvaret for å gjennomføre valget i kommunene. -10-

11 Fra de ansatte og ledelsen av arkivfunksjonen i begge kommunene er tilbakemeldingen at det kan være mulig med en sammenslåing fra , men at det frarådes. Usikkerheten knyttet til om man blir ferdig og arbeidsbelastningen på de ansatte vil bli for stor. En forsering til anses som mer realistisk og overkommelig. Personal Det er mye som må på plass innen personalområdet. Det handler blant annet om nye arbeidsavtaler for alle ansatte, kartlegging av alle særavtaler og samordning av lokal lønnspolitikk. Dette i tillegg til at det skal være lokale lønnsforhandlinger i alle kapitler høsten Tilbakemeldingen er at dette vil være svært arbeidskrevende, men at det er mulig å få til innen dersom det settes inn ekstra ressurser. Økonomi Det er foretatt en gjennomgang av oppgavene sammen med økonomiavdelingen i Steinkjer og konklusjonen er at det er mulig å få til en sammenslåing fra , men at det krever at det settes inn ekstra ressurser i Saksvurderinger: Fordelene med å fremskynde sammenslåingen handler grovt sett om: Organisasjon og prosess: Ved å fremskynde sammenslåingen til vil mye av prosessen med å sammensmelte og samordne de to organisasjonene måtte gjøres etter sammenslåingstidspunktet. Det å gjennomføre store deler av prosessen i en organisasjon med en politisk ledelse og en administrativ ledelse vil gjøre hele prosessen mye enklere. Det vil gi en "kommandolinje" og bedre ressursutnytting enn det å måtte forholde seg til tre ulike organisasjoner (dagens to kommuner + nykommunen). Vi ser allerede nå at det å gjennomføre prosessen i to organisasjoner er krevende og tar uforholdsmessig mye ressurser. I tillegg er det planlagt å fase inn samarbeid om en rekke tjenester før selve sammenslåingen. En slik innfasing er arbeidskrevende og utfordrende. Det krever egne avtaler for hver tjeneste og avklaringer om ledelseslinjer og bestillingskompetanse. Det vil også gjøre samarbeidet med tillitsvalgte enklere og bedre når det kan foregå innenfor en organisasjon fremfor to/tre parallelle organisasjoner. Økonomi Det å få en organisasjon og en felles økonomi gir mulighet for raskere gevinstrealisering og økt økonomisk handlingsrom. Den vil bli mer oversiktlig og gi tidligere mulighet for effektiv drift. Verrans utfordrende situasjon: Det er ikke til å stikke under en stol at hovedårsaken til at temaet har dukket opp er den situasjonen Verran kommune er oppe i, både økonomisk og organisatorisk. Dette er ikke utfordringer som kun har konsekvenser for dagens Verran kommune. De vil også ha konsekvenser for nye Steinkjer kommune. Verrans situasjon, både økonomisk og som organisasjon, vil ha direkte effekt på hvordan nye Steinkjer kommune vil bli. De viktigste fordelene med en tidligere sammenslåing vurderes til å være: Redusere sårbarhet i viktige fagmiljø: Dagens situasjon i Verran representerer en sårbarhet/risiko innenfor følgende fagenheter/miljø: Overordnet ledelse (få stillinger) (300 %) Økonomi (100 %) Personalområdet (200 %) Plan (3 x 30 %) Byggesak (ca 100 %) -11-

12 Kart/oppmåling/matrikkel (100 %) PPT (100 %) (+ kjøp av noen tjenester) Inntakskontoret (tildeling) (100 %) Dette er fagmiljø hvor sannsynligheten er stor for at vi ville faset inn samarbeid lenge før (ref. sak om prinsipper for innfasing av samarbeid). Det er allerede i gang prosesser med å fase inn samarbeid om PPT og inntakskontor/tildelingskontor. Deretter er det planlagt å sette i gang prosesser blant annet med plan/utredning og personalområdet. Samarbeid innen barnevern kom i gang allerede i oktober For Verran er det også stor sårbarhet knyttet til viktige nøkkelpersoner og kompetanse, og det er også en stor risiko for å miste ledere. Det vurderes også som en reell risiko at hele fagmiljø kan "rakne" på samme måte som barnevernstjenesten, ved at medarbeiderne slutter. Bedre den økonomiske situasjonen: Rådmannens budsjettforslag for 2017 viser med all tydelighet at Verran kommune er en kommune som er hardt presset økonomisk. I budsjettforslag vises det til kommunesammenslåingsprosessen, og det foreslås å fase inn samarbeid med Steinkjer på flere områder. I stor grad brukes gevinsten av å fase inn et slikt samarbeid for å saldere budsjettet til Verran kommune. Det vil være utfordrende for samarbeidet dersom Verran kommune baserer deler av sitt budsjett på å realisere gevinster som i utgangspunktet er tiltenkt den nye kommunen. De økonomiske utsiktene for Verran kommune er heller ikke positive. Det foreligger opplysninger som viser at den økonomiske situasjonen for Verran kommune er ytterligere forverret. Rådmannen i Verran redegjør i notat til formannskapet i Verran datert for følgende: "Rådmannen finner det påkrevd formelt å orientere formannskapet om at vi den 5 ds. mottok skriftlig informasjon fra Fylkesmannen i Nord Trøndelag om detaljene i overgangsordningen, som er en viktig del av inntektssystemet for kommunene. Fylkesmannen og KS (og kommunene) har siden statsbudsjettet ble framlagt arbeidet med å tolke og synliggjøre overgangsordningene (INGAR), spesielt da for overgangsordningene for de kommuner som slår seg sammen (kommunesammenslåing). Dette i forhold til statens endring av inntektssystemet for kommunene. I rådmannen sitt forslag til driftsbudsjett for er dette benevnt som "Gradert basis" (basistilskudd) og anslått til kr Dette var basert på KS og FMNT sin beste vurdering på dette tidspunkt. Kommunal og Moderniseringsdepartementet har sendt ut en oversikt den , som viser at den samlede effekt for Verran i 2017 er kr lavere enn tidligere lagt til grunn." Rådmannen i Verran redegjør i samme notat for at også folketallsutviklingen i kommunen gir økonomiske utfordringer for kommunen: "Oppdatert prognose ( ) fra KS legger til grunn et folketall pr på I rådmannens forslag til budsjett, som er fulgt opp i formannskapets innstilling er det lagt til grunn innbyggere. Oppdaterte prognose fra KS beregner inntektene til ca. kr pr. innbygger. Avvik i endelig folketall 2017 (som er grunnlaget for inntektene) kan derfor påvirke kommunens samlede inntekter i betydelig grad. Som rådmannen tidligere har rapportert til formannskapet var folketallet i Verran ved utløpet av 3. kvartal Dersom endelig folketall pr er tilsvarende utgangen av 3. kvartal representerer dette en inntektsnedgang på kr Det er dermed også en ikke uvesentlig usikkerhet knyttet til inntektene med grunnlag i folketallet." Det vurderes derfor som en stor fordel med en sammenslåing tidligere enn 2020 slik at nye Steinkjer kommune på et tidligere tidspunkt kan komme i gang med effektiviseringsarbeid og realisere gevinstene i fellesskap i en ny organisasjon. -12-

13 Starte byggingen av felles organisasjonskultur tidligere Som en følge av uroen i kommuneorganisasjonen i Verran og rapporten fra Friskgården er det planlagt å gjennomføre en organisasjonsutviklingsprosess for å bygge en ny organisasjonskultur i Verran kommune. Ut fra situasjonen, med stort press både på ledelsen og resten av organisasjonen, er tilbakemeldingen fra administrasjonen at det vil det bli krevende å gjennomføre en slik prosess. Det vil også være kostnadskrevende. Det er også naturlig å stille spørsmål om det er hensiktsmessig å arbeide med organisasjonsutvikling og kulturbygging i Verran når man om 3 år skal "inngå" i en ny sammenslått kommune med Steinkjer. Vil man kunne risikere at det utvikles særegenheter og lokale varianter som mye tid og ressurser på organisasjonsutvikling i en organisasjon som skal avvikles? Vil det være mulig å engasjere medarbeiderne i en organisasjonsutviklingsprosess som kan oppfattes som hensiktsløs all den tid kommunene skal sammenslås? I denne sammenheng vurderes det som mer hensiktsmessig at en slik organisasjonsutvikling skjer i regi av den nye kommunen. Hensynet til ansatte Den største fordelen av en tidligere sammenslåing ut fra hensynet til de ansatte vil være at det vil gi en kortere periode med usikkerhet. Selv om ingen mister jobben som en følge av sammenslåingen er det en del arbeidstakere som føler usikkerhet. Det kan handle om at noen må bytte arbeidsoppgaver eller at enkelte må skifte arbeidssted. I Verran vil det nok være slik at den utfordrende situasjonen kommunen er i har som konsekvens at en del arbeidstakere opplever usikkerhet. Annet: De generelle fordelene med kommunesammenslåingen som gjelder uansett fra hvilket tidspunkt kommunene slås sammen, vil slå inn på at tidligere tidspunkt. Dette er bl.a.: Rettssikkerhet til innbyggerne Samfunnsutvikling Gjennomslagskraft regionalt Rekruttering av ansatte Bedre kvalitet i tjenestene Ulempene med forsert sammenslåing: Organisasjon og prosess: Tidspunktet avviker i forhold til intensjonsavtalen, kommunestyrevedtakene og grunnlaget for den rådgivende folkeavstemningen. En gjennomgang av hva som må være på plass før sammenslåingen viser at det kan være mulig å rekke dette til , men at det er mindre risiko forbundet med en fremskynding til En forsering, særlig fra til vil være svært krevende for de ansatte som arbeider med med matrikkel, arkiv, personal og økonomi. En fremskynding av sammenslåingstidspunktet krever kommunestyrevedtak i løpet av januar Økonomi: Det må beregnes å legge betydelig mer ressurser inn i selve prosessen i forkant av sammenslåingstidspunktet enn det som hadde vært nødvendig ved en lengre prosess. En sammenslåing fra vil kreve mer ressurser enn en sammenslåing fra Ved sammenslåingstidspunkt ville det i større grad vært mulig å løse oppgavene innenfor de eksisterende ressursene i kommunene. Hensynet til ansatte: En forsering av prosessen kan også føre til usikkerhet blant de ansatte. Det vil bli et tidspress som gjør det mer krevende å ivareta samhandlingsarenaer og forpliktelser overfor de ansatte og deres tillitsvalgte. For de ansatte innen matrikkel, arkiv, personal og økonomi vil en forsering, særlig fram til -13-

14 , medføre et stort ekstra arbeidspress. Spesielt for de ansatte i arkivtjenesten vil det kunne medføre en uholdbar arbeidssituasjon dersom det besluttes sammenslåing fra En sammenslåing fra vurderes som mer håndterlig. Annet: Muligheten til å ferdigstille prosjekter som egen kommune blir sterkt redusert. De generelle ulempene med kommunesammenslåingen som gjelder uansett fra hvilket tidspunkt kommunene slås sammen, vil slå inn på at tidligere tidspunkt. Dette er bl.a.: Redusert lokaldemokrati Usikkerhet for innbyggerne, særlig i Verran En samlet vurdering av fordeler og ulemper ved et tidligere sammenslåingstidspunkt peker i retning av at det vil være en fordel med en tidligere sammenslåing. Spørsmålet blir om det skal være fra eller ? Siden hovedargumentene har utspring i Verrans situasjon, både organisatorisk og økonomisk, tilsier det at en sammenslåing bør skje så fort som mulig. De negative effektene handler i stor grad om utfordrende arbeidssituasjon for en del av de ansatte og høy grad av risiko for om det vil være mulig å få på plass alt som må være på plass ved en sammenslåing fra disse negative effektene er betydelig redusert ved et sammenslåingstidspunkt Ut fra en samlet vurdering anbefales det at det søkes om sammenslåing primært fra Dette må følges opp politisk så raskt som mulig. Dersom det viser seg at det ikke er mulig anbefales det sekundært å søke om sammenslåing fra En forsering av sammenslåingstidspunktet forutsetter at det tilføres nødvendige ressurser for å gjennomføre prosessen. Det må også gjennomføres tiltak for å redusere arbeidsbelastning og usikkerhet for de ansatte i så stor grad som mulig. Det gjøres oppmerksom på at de tillitsvalgte som er medlemmer/observatører i AAU ikke har tatt stilling til sammenslåingstidspunktet, men forutsetter at ansattes arbeidsforhold og rettigheter blir ivaretatt. -14-

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/524 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - KOMMUNESTRUKTUR - FREMDRIFT OG INVOLVERING Saksbehandler: Gisle Dahn Arkiv: 026 Saksnr.: Utvalg Møtedato 124/14 Formannskapet

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 07.12.2009 Møtested: Steinkjer rådhus, møterom Hilmar Aleksandersen Tidspunkt: Kl. 09.00 Deltakere Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.02.2015 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Vestby kommune Referansegruppe kommunereform

Vestby kommune Referansegruppe kommunereform Vestby kommune Referansegruppe kommunereform MØTEINNKALLING Utvalg: REFERANSEGRUPPE KOMMUNEREFORM Møtested: Elverhøy NB! Møtedato: 08.06.2015 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Hadeland videregående skole, Auditoriet Torsdag 30.10.2014 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 27.11.2012 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

SØKNAD OM SAMMENSLÅING AV STOKKE, ANDEBU OG SANDEFJORD KOMMUNER

SØKNAD OM SAMMENSLÅING AV STOKKE, ANDEBU OG SANDEFJORD KOMMUNER SØKNAD OM SAMMENSLÅING AV STOKKE, ANDEBU OG SANDEFJORD KOMMUNER Rådmannens innstilling til bystyret 5.februar 2015 SANDEFJORD KOMMUNE Utvalg: BYSTYRET Møtested: Bystyresalen Møtedato: 05.02.2015 Tid:

Detaljer

Kommunereformen og juridiske aspekter. v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte

Kommunereformen og juridiske aspekter. v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte Kommunereformen og juridiske aspekter v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte Oversikt over tema Kort hva kommunesammenslåing betyr Må det foretas «ny-valg» - og tidspunkt for kommunesammenslåing Nærmere

Detaljer

SØKNAD OM SAMMENSLÅING AV STOKKE, ANDEBU OG SANDEFJORD KOMMUNER

SØKNAD OM SAMMENSLÅING AV STOKKE, ANDEBU OG SANDEFJORD KOMMUNER SANDEFJORD KOMMUNE Utvalg: BYSTYRET Møtested: Bystyresalen Møtedato: 05.02.2015 Tid: 17:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 33416200 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEREFORMPROSESSEN. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Oppstartsmøte KST - Kommunereformen

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEREFORMPROSESSEN. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Oppstartsmøte KST - Kommunereformen Vestby kommune - Sentraladministrasjonen Utvalgssak Saksbehandler: Sjur Authen Arkiv: 034// Arkivsaksnr.: 14/1871-5 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Formannskapet F -41/14 27.10.2014 Kommunestyret K

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Administrasjonsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Administrasjonsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter møter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: UTREDNING AV NY KOMMUNESTRUKTUR VIDERE DELTAKELSE.

SAKSFRAMLEGG SAK: UTREDNING AV NY KOMMUNESTRUKTUR VIDERE DELTAKELSE. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Børge Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 435, Midtre Gauldal rådhus Dato: 10.11.2014 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2011/320-16 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Samkommunal organisering av lønn, regnskap, post/arkiv og sentralbord Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVENS 2-4 - OM VERN AV VARSLERE

ARBEIDSMILJØLOVENS 2-4 - OM VERN AV VARSLERE VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 11.09.2006 Klokkeslett: kl.12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes

Detaljer

BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 01.11.2012 Kl: 09.00 Sørreisa, 25.10.2012 Gyldig forfall meldes til Ordfører Paul Dahlø på tlf. 99 20 46

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 15.04.2009 Møtested: Verran servicekontor Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen Jacob Br. Almlid, Mari Holien

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Storfjord rådhus, møterom 2 Dato: 24.02.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Storfjord rådhus, møterom 2 Dato: 24.02.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Storfjord rådhus, møterom 2 Dato: 24.02.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING FORSLAG TIL OPPHEVING AV KOMMUNELOVEN KAPITTEL 5 B.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING FORSLAG TIL OPPHEVING AV KOMMUNELOVEN KAPITTEL 5 B. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HGU-15/448-2 5570/15 23.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 03.02.2015 Stavanger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 12.05.2016 Kommunestyre 25.05.2016

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 12.05.2016 Kommunestyre 25.05.2016 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 12.05.2016 Kommunestyre 25.05.2016 Arkivsaksnr: 2015/3279 Klassering: X31 Saksbehandler: Susanne Bratli HØRING - LOKALISERING AV FELLESENHET

Detaljer

Melhus kommune. Møteprotokoll

Melhus kommune. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Rådhuset, møterom Eindride Behandlede saker: 21/2009 26/2009 Møtedato: 14.09.2009 Fra: 17.00 Til: 20.30 Arkivsaknr: 284-2009 Til stede på møtet: Funksjon:

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Administrasjonsutvalget. Saksliste 1 Møteinnkalling for Administrasjonsutvalget Møtedato: 24.03.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 08:15-10:00 Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen fredag 20.03.15. Varamedlemmer møter bare

Detaljer

Program for prosess, organisering og framdriftsplan for Kommunereform, fase 1 og 2

Program for prosess, organisering og framdriftsplan for Kommunereform, fase 1 og 2 Arkivsaksnr.: 14/934-15 Arkivnr.: 026 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold Saksbehandler Edvin Straume, Gran kommune Program for prosess, organisering og framdriftsplan for Kommunereform,

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Arkivsaksnr: 2015/2466 Klassering: 611 Saksbehandler: Per Morten

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 19. mars 2013 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2014/6485 Klassering: B15/&13 Saksbehandler: Eva Hermann Haugseth FORSKRIFT OM FAG-

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Galleri Martin, Miljøbygget Dato: 17.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom 05.10.2010

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom 05.10.2010 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom 05.10.2010 Fra KU-sak: 19/10 Fra kl.: 19.00 Til KU-sak: 25/10 Til kl.: 20.30 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møte i politisk styringsgruppe INVEST

Møte i politisk styringsgruppe INVEST Møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 03.12.2008 Møtested: Kastvollen rehabiliteringssenter, Inderøy Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen Jacob Br. Almlid,

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.01.2010 Møtetid: Kl. 18.15

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Inderøyheimen, møterom: Kantina, 3. etg. Dato: 20.10.2009 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

FRAMTIDIG ORGANISERING AV REVISJONSTJENESTEN

FRAMTIDIG ORGANISERING AV REVISJONSTJENESTEN Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Rica Hotel Vadsø Møtedato: 11.12.2007 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Formannskap Møtested: Kantina, Skjervøy Rådhus Dato: 25.10.2010 Tidspunkt: 19:30

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Formannskap Møtested: Kantina, Skjervøy Rådhus Dato: 25.10.2010 Tidspunkt: 19:30 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Formannskap Møtested: Kantina, Skjervøy Rådhus Dato: 25.10.2010 Tidspunkt: 19:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 42/13 13/249 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG BUDSJETT 2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 42/13 13/249 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG BUDSJETT 2014 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 13.11.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Forhandlinger, forhandlingsutvalg og intensjonsavtaler. Kontaktpersonsamling 30. september 2015 Molde

Forhandlinger, forhandlingsutvalg og intensjonsavtaler. Kontaktpersonsamling 30. september 2015 Molde Forhandlinger, forhandlingsutvalg og intensjonsavtaler Kontaktpersonsamling 30. september 2015 Molde Forhandlinger Kommunereformens faser: 1. Sonderingsfase 2. Utredningsfase 3. Debattfase/vedtaksfasen

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 9. juni 2015 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets hus, møterom Setra, 2.et. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 05.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200.

Detaljer

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 07.05.2015 kl. 11:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 07.05.2015 kl. 11:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 07.05.2015 kl. 11:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 3/15: VEDR. UTVIDET ADGANG TIL MIDLERTIDIGE ANSETTELSER EVT. UTTALELSE TIL SOSIAL

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter møter

Detaljer

KARTLEGGING AV FORHOLD RUNDT KOMMUNESTRUKTUR

KARTLEGGING AV FORHOLD RUNDT KOMMUNESTRUKTUR LUND KOMMUNE Arkiv FE-140 Sak 13/674 Saksbehandler Rolv Lende Dato 28.01.2015 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 011/15 Formannskapet 03.02.2015 014/15 Kommunestyret 12.03.2015 KARTLEGGING AV FORHOLD RUNDT

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124200. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

kontrollsekretær (sign) Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no

kontrollsekretær (sign) Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 11. januar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Vedlegg i saken: Invitasjon til å delta i reformprosessen

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 14/2628 Arkiv: 026 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato 118/14 Kommunestyret 25.09.2014 Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune er positiv til å

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 7 TID: 22.06.2005 13:00 STED: FORMANNSKAPSSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

DELTAKELSE I FELLES ØKONOMIENHET I HALD-KOMMUNENE

DELTAKELSE I FELLES ØKONOMIENHET I HALD-KOMMUNENE Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 02.03.2011 Tid: 0945 Det innkalles med dette til møte i administrasjonsutvalget.

Detaljer

Agenda. 1. Prosessen 2. 0-Alternativet - presentasjon Utredning av Frosta som fortsatt egen kommune Rapport TFoU 3. Intensjonsavtalen med Stjørdal

Agenda. 1. Prosessen 2. 0-Alternativet - presentasjon Utredning av Frosta som fortsatt egen kommune Rapport TFoU 3. Intensjonsavtalen med Stjørdal Agenda 1. Prosessen 2. 0-Alternativet - presentasjon Utredning av Frosta som fortsatt egen kommune Rapport TFoU 3. Intensjonsavtalen med Stjørdal 1. Innhold 2. Simulering ny www.nykommune.no 3. Engangsstøtte

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg 18.01.2016 kl. 18:0016/00034 Formannskapssalen 18.01.2016Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Dato: 18.01.2016 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: ARBEIDSMILJØUTVALG Lekatun 21.08.12 0930

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: ARBEIDSMILJØUTVALG Lekatun 21.08.12 0930 LEKA KOMMUNE INNKALLING Styre/råd/utvalg: Møtested: : Tid: ARBEIDSMILJØUTVALG Lekatun 21.08.12 0930 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. (Eventuelt forfall meldes hit straks). Varamedlemmer

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00 Sakliste - tilleggssak Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 64/13 BYTTE AV PENSJONSLEVERANDØR OFFENTLIG TJENESTEPENSJON

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Møteinnkalling. Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK:

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Beathe Mårvik Saksgang: Utvalg Møtedato KOMMUNESTYRE 12.12.13 Saknr. Tittel: 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.03.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER Møtested: Kommunehuset - møterom Dønnamannen Møtedato: 09.06.2011 Tid: kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24

Saksframlegg. Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24 Saksframlegg Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24 Saksbehandler: Rannveig Mogren KOMMUNEREFORM - VALG AV SAMARBEIDSKOMMUNER, ORGANISERING OG VIDERE PROSESS FRAM MOT ENDELIG VEDTAK Vedlegg:

Detaljer

Komite for oppvekst og kultur

Komite for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg: Komite for oppvekst og kultur Møtested: Tverlandet Samfunnshus (Ta av til høyre ved lyskrysset og til venstre mot Tverlandet kirke). Dato: 26.08.2010 Tidspunkt: 10:00 Forfall med

Detaljer

Arbeidsmiljøutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 10:30

Arbeidsmiljøutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 10:30 Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 18:00-20:10

Møteprotokoll. 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 18:00-20:10 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 18:00-20:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina Wolan SP Leif

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.04.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Morten Sandbakken Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 15/761

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Morten Sandbakken Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 15/761 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Sandbakken Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 15/761 ORGANISERING AV SØR-HELGELAND REGIONRÅD (SHR) OG HELGELAND REGIONRÅD (HR) Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommune

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.12.2007 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.12.2007 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.12.2007 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Innkalling til 3. møte i styringsgruppe for prosjekt «Mulig sammenslåing av Lardal og Larvik kommune»

Innkalling til 3. møte i styringsgruppe for prosjekt «Mulig sammenslåing av Lardal og Larvik kommune» Fylkesmann Erling Lae Ordfører Liv Grinde Varaordfører Knut Olav Omholt Kommunestyrerepresentant Wenche N. Hannevold Ordfører Rune Høiseth Varaordfører Hallstein Bast Kommunestyrerepresentant Per Manvik

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Gruvekroa Møtedato: Torsdag 06.11.2014 Tid: kl 08.30 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Formannskapet møter kl 08.30 for behandling av sak 55/14. Kl 09.00 12.00 blir det arbeidsmøte

Detaljer

Lyngstunet, møterommet 1.etg

Lyngstunet, møterommet 1.etg Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Dato: 24.11.2005 Tidspunkt: 9:30 Lyngstunet, møterommet 1.etg Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås kulturhus, Lille sal. 12.09.2012 i kommunestyrets pause (ca. kl. 19.30)

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås kulturhus, Lille sal. 12.09.2012 i kommunestyrets pause (ca. kl. 19.30) ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås kulturhus, Lille sal 12.09.2012 i kommunestyrets pause (ca. kl. 19.30) Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er

Detaljer

Avhendingsprosjekt - oppstart

Avhendingsprosjekt - oppstart Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2013 40524/2013 2012/3868 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/8 Formannskapet 26.06.2013 Avhendingsprosjekt - oppstart Forslag til vedtak

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.03.2010 Tid: 19.00 22.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET ORIENTERINGER: - PRESENTASJON AV LANDSKAPSANALYSE FOR OMRÅDEPLAN SKURLAGET-PLASSEN V/FESTE

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 24.11.2008 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 24.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 24.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen Utvalg: Møtested: Møtedato: 05.02.2014 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Lånke, Stjørdal Rådhus Tidspunkt: 13:30-17:00 Fra sak: PS 5/14 Til sak: PS 12/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging 16.2.09 1/09 Referater og orienteringer. 1. Kontrollutvalget sender brev til rådmannen med ønske om tilbakemelding i forhold til Fylkesmannens tilsyn med grunnskoleopplæringen, slik som beskrevet under

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.10.2014 Tid: 18:30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 15.12.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 57 40 84 eller

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 05.04.2011 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-29355/2012 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 18.09.2012 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 12.09.12 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet

Detaljer

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE Møtested: Flerbrukshuset Møtedato: 19.03.2015 Tid: 1230 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Detaljer

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4.

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2296/2011 2010/16866 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Formannskapet 26.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011 Vurdering av lovlighetskontroll

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00 GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 22.04.2009 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Edvarda, 1. etg. Eventuelt

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 02.07.2009 Møtested: Kirknesvågen, Inderøy Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen Jon Arve Hollekim, Mari

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 V10 Arkivsaksnr.: 10/139

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 V10 Arkivsaksnr.: 10/139 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 V10 Arkivsaksnr.: 10/139 INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM LANDBRUKSFORVALTNINGEN I HALD-KOMMUNENE Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommunestyre

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 5/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder tirsdag møte den 14.06.2005 kl. 08.30 på Kokelv grendehus. Medlemmene innkalles til

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 29.08.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

EKSPEDISJONSTID/ARBEIDSTID I JULE- OG NYTTÅRSHELGEN

EKSPEDISJONSTID/ARBEIDSTID I JULE- OG NYTTÅRSHELGEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.11.2010 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer