MØTEINNKALLING. Formannskapet. Møtedato: Rådhuset, Fredrikkesalen. Tidspunkt: 12:00 -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Formannskapet. Møtedato: Rådhuset, Fredrikkesalen. Tidspunkt: 12:00 -"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Formannskapet Møtedato: Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen Tidspunkt: 12:00 - Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf eller e-post: Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling -1-

2 -2-

3 Saksliste Innhold Forsering av prosessen med kommunesammenslåing Unntatt off. Bjørn Arild Gram ordfører Utvalgssaksnr PS 17/1-3-

4 -4-

5 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /1 Arkivsaksnr: 2014/5376 Klassering: 000 Saksbehandler: Susanne Bratli FORSERING AV PROSESSEN MED KOMMUNESAMMENSLÅING Trykte vedlegg: Særutskrift av sak 16/14 Fellesutvalget Verran Steinkjer " Forsering av prosessen med kommunesammenslåing" Rådmannens forslag til vedtak: Formannskapet er positive til å forsere tidspunktet for sammenslåing med Verran til Det bes om at det i samarbeid med Verran avklares med politisk ledelse i KMD om dette er mulig. Dersom det viser seg at dette ikke er mulig anbefaler formannskapet at sammenslåingen fremskyndes til Torunn Austheim Rådmann Svein Åge Trøbakk Plansjef -5-

6 Saksopplysninger: I møte behandlet Fellesutvalget Verran Steinkjer (FU) sak om forsering av prosessen med kommunesammenslåing og vedtok følgende: "Med utgangspunkt i saksutredningen oversender FU saken til politisk vurdering i Steinkjer og Verran kommuner med sikte på å beslutte om de to kommunene i fellesskap skal avklare med KMD muligheten for en forsert sammenslåing. Det bes om at dette skjer så raskt som mulig på nyåret." I sitt møte bestilte FU et notat om fordeler og ulemper ved å slå sammen kommunene på et tidligere tidspunkt enn , enten eller Arbeidet med dette notatet i administrativt arbeidsutvalg (AAU) resulterte i en sak til FU med anbefaling om å søke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) om å forsere tidspunktet for sammenslåing til Dersom det ikke skulle være mulig å få til en forsering til anbefalte AAU en forsering til AAU består av rådmennene i Steinkjer og Verran pluss en tillitsvalgt fra hver av kommunene. I tillegg deltar en tillitsvalgt i tillegg fra hver av kommunene som observatør. Det gjøres oppmerksom på at de tillitsvalgte som er medlemmer/observatører i AAU ikke har tatt stilling til sammenslåingstidspunktet, men forutsetter at ansattes arbeidsforhold og rettigheter blir ivaretatt. Hovedårsaken til at spørsmålet om å slå sammen kommunene på et tidligere tidspunkt kom opp var først og fremst den utfordrende situasjonen til Verran, både økonomisk og organisatorisk. Dette er ikke utfordringer som kun har konsekvenser for dagens Verran kommune, men de vil også ha konsekvenser for nye Steinkjer kommune. Det vurderes derfor i saken til FU som en stor fordel med en sammenslåing tidligere enn 2020 slik at nye Steinkjer kommune på et tidligere tidspunkt kan komme i gang med effektiviseringsarbeid og realisere gevinstene i fellesskap i en ny organisasjon. Verran kommune har stor sårbarhet i viktige fagmiljø. Dette gjelder særlig følgende fagenheter/miljø: overordnet ledelse, økonomi, personalområdet, plan, byggesak, kart/oppmåling/matrikkel, PPT og inntakskontoret (tildeling). Dette er fagmiljø hvor sannsynligheten er stor for at vi ville faset inn samarbeid lenge før Det er allerede i gang prosesser med å fase inn samarbeid om PPT og inntakskontor/tildelingskontor. Deretter er det planlagt å sette i gang prosesser blant annet med plan/utredning og personalområdet. Samarbeid innen barnevern kom i gang allerede i oktober Det er usikkerhet knyttet til om det er mulig å slå sammen kommunene fra eller Dette handler både om det vil være mulig for KMD å fremme sak om en tidligere sammenslåing og om det vil være praktisk mulig for kommunene å få på plass det som minimum må være på plass ved sammenslåingstidspunktet Fra byråkratiet i KMD har vi fått tilbakemelding om at det ikke er mulig å få til sammenslåing fra , men at det er mulig å det få til fra Men vi har også mottatt politiske signaler om at det likevel kan være mulig å få til sak om sammenslåing fra dersom kommunestyrene vedtar dette i løpet av januar Dette vil i så fall kreve rask politisk innsats og dialog med politisk ledelse i KMD. Når det gjelder hva som minimum må være på plass i kommunene ved sammenslåingstidspunktet er bildet litt mer uoversiktlig. Det er ikke mange formelle krav i lovverket til hva som må være på plass ved en kommunesammenslåing så lenge vi innfrir kravene i inndelingsloven. Men det er krav knyttet til matrikkel, arkiv, økonomi og personal. Og spørsmålet er om det vil være mulig å innfri disse kravene innen eller Det er foretatt en gjennomgang av disse områdene og vurderingene er at det er mulig, men svært krevende, å få det til innen Forutsetningen er at det tilføres ekstra ressurser. I anbefalingen om å fremskynde sammenslåingstidspunktet viser også AAU til at det dersom det blir sammenslåing vil mye av prosessen med å sammensmelte og samordne de to organisasjonene måtte -6-

7 gjøres etter sammenslåingstidspunktet. Det å gjennomføre store deler av prosessen i en organisasjon med en politisk ledelse og en administrativ ledelse vil gjøre hele prosessen mye enklere. Det vil gi en "kommandolinje" og bedre ressursutnytting enn det å måtte forholde seg til tre ulike organisasjoner (dagens to kommuner + nykommunen). Vi ser allerede nå at det å gjennomføre prosessen i to organisasjoner er krevende og tar uforholdsmessig mye ressurser. I tillegg er det planlagt å fase inn samarbeid om en rekke tjenester før selve sammenslåingen. En slik innfasing er arbeidskrevende og utfordrende. Det krever egne avtaler for hver tjeneste og avklaringer om ledelseslinjer og bestillingskompetanse. Det vil også gjøre samarbeidet med tillitsvalgte enklere og bedre når det kan foregå innenfor en organisasjon fremfor to/tre parallelle organisasjoner. En tidligere sammenslåing gir også tidligere felles økonomi og muligheter for raskere gevinstrealisering og økt økonomisk handlingsrom. Saksvurderinger: Rådmannen viser til vurderingene som er gjort i saken til FU. Utgangspunktet for vurderingene er hva som er best for nye Steinkjer kommune. Rådmannen legger til grunn at det som er bra for nye Steinkjer kommune også er bra for dagens Steinkjer kommune og våre innbyggere. Det er viktig for nye Steinkjer kommune å bidra til tiltak som avhjelper sårbarhet og risiko, både økonomisk og organisasjonsmessige, i dagens Verran kommune. Det vil også være utfordrende for samarbeidet dersom Verran kommune baserer deler av sitt budsjett på å realisere gevinster som i utgangspunktet er tiltenkt den nye kommunen. Selv om utgangspunktet for å foreslå en forsering av sammenslåingen i hovedsak er Verran kommunes situasjon, er det likevel tre viktige momenter i tillegg som rådmannen legger vekt på for Steinkjer kommunes del: 1. Vi ser allerede nå at det fra fagmiljø i Verran etterspørres samarbeid og sammenslåing med fagmiljø i Steinkjer. Det er fra FU åpnet for at det kan fases inn slikt samarbeid tidligere enn på områder hvor det er små og sårbare fagmiljø og på områder hvor det kan hentes ut økonomiske gevinster raskt. Som nevnt i saken gjelder dette blant annet PPT, inntakskontor (tildelingskontor), økonomi, plan, personal, byggesak, kart/oppmåling/matrikkel. Steinkjer kommune har mottatt formell henvendelse fra Verran om å fase inn samarbeid innen PPT og inntakskontor, vi er i gang med prosess for å fase inn samarbeid innen kulturskole og allmennkulturarbeid. Fra oktober var vi i gang med felles barneverntjeneste. Erfaringene så langt er at dette resulterer i svært mye ekstra arbeid. Det må skrives avtaler på hvert enkelt område, det må avklares økonomisk oppgjør, det må avklares ledelseslinjer og ansettelsesforhold. Og det må håndteres at det på de fleste områdene er ulike retningslinjer for hvordan tjenestene skal utføres. En innfasing av samarbeid før sammenslåingstidspunktet i den størrelsesorden det er tenkt vil gi store administrative utfordringer og det vil også kunne bli uoversiktlig for innbyggerne i de to kommunene. 2. Den økonomiske situasjonen i Verran har gjort at rådmannen i Verran har måttet redusere den overordnede ledelsen i kommunen i budsjett og økonomiplan. Det at ledelsesressursene i Verran reduseres vurderer rådmannen til å være veldig krevende for sammenslåingsprosessen, særlig hvis prosessen fortsatt skal gjennomføres som planlagt med sammenslåing i Erfaringene så langt, selv om vi knapt har kommet i gang med prosessen, er at det er svært krevende å håndtere en sammenslåing med utgangspunkt i to organisasjoner. Det å gjennomføre mesteparten av prosessen med å sammensmelte og samordne de to organisasjonene etter sammenslåingstidspunktet vurderes som mye enklere. En organisasjon med en politisk ledelse og en administrativ ledelse vil gjøre hele prosessen mer effektiv. Det vil også gjøre samarbeidet med tillitsvalgte enklere og bedre når det kan foregå innenfor en organisasjon fremfor to/tre parallelle organisasjoner. Det er reist spørsmål ved om det finnes eksempler på kommuner som har gjennomført en kommunesammenslåing på så kort tid som det ligger i denne saken. Rådmannen vil vise til sammenslåinga mellom Inderøy og Mosvik der kommunestyrene vedtok sammenslåing i juni 2010 og sammenslåinga var gjennomført

8 Rådmannen viser også til at en viktig faktor for at dette er mulig for Steinkjer og Verran er at vi har et omfattende samarbeid fra før, særlig gjennom Inn-Trøndelagsregionen. Rådmannen har spesielt vurdert hva en forsert sammenslåing vil ha å si for de ansatte. For størstedelen av de ansatte i begge kommunene vil det ikke ha andre konsekvenser enn at de får en ny arbeidsgiver på et tidligere tidspunkt og kanskje en ny ledelse å forholde seg til. Det er spesielt de ansatte i stabstjenestene og de som arbeider med matrikkel som vil få en svært krevende arbeidssituasjon, særlig dersom det blir sammenslåing fra Vi vil være avhengige av å ha et tett samarbeid med de ansatte og deres tillitsvalgte og det understrekes at må settes av ekstra ressurser til disse områdene for å få gjennomført arbeidet. FU ber om at kommunene avklarer politisk om det skal undersøkes med KMD om det er mulig med en forsert sammenslåing. I dette ligger at det må til en avklaring med politisk ledelse i KMD. Rådmannen anbefaler at formannskapet i Steinkjer vedtar å være positive til en sammenslåing fra og at de derfor vil være med på en prosess for å avklare om dette er mulig med KMD. Dersom politisk ledelse i KMD avklarer at dette ikke er mulig anbefaler rådmannen å fremskynde sammenslåingen til Endelig politisk vedtak om å fremskynde sammenslåingstidspunktet til (eller ) må fattes av kommunestyrene i løpet av januar. Det må derfor kalles inn til ekstraordinært møte i kommunestyret. En viktig faktor for disse vedtakene vil være tilbakemeldingen fra den politiske ledelsen i KMD. -8-

9 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Fellesutvalget Verran-Steinkjer /14 Arkivsaksnr: 2016/7122 Klassering: Saksbehandler: Susanne Bratli FORSERING AV PROSESSEN MED KOMMUNESAMMENSLÅING Trykte vedlegg: Notat fra IKT- og kontorstøttetjenesten: "Konsekvenser IKT- og kontorstøttetjenesten" AAUs forslag til vedtak: FU anbefaler at det søkes Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) om å forsere tidspunkt for kommunesammenslåingen til Dersom det ikke viser seg å være mulig for KMD å fremme en sak for Stortinget om en forsering til anbefales det å søke om en forsering av sammenslåingstidspunktet til FU er innstilte på å bidra med de ressurser som er nødvendige for å gjennomføre prosessen på en god måte og forutsetter at intensjonsavtalen fortsatt ligger til grunn for kommunesammenslåingen. FU forutsetter også at det gjennomføres tiltak for å ivareta arbeidstakerne på en god måte i den videre prosessen. Behandling i Fellesutvalget Verran-Steinkjer : Bjørn Arild Gram fremmet følgende forslag til vedtak: Med utgangspunkt i saksutredningen oversender FU saken til politisk vurdering i Steinkjer og Verran kommuner med sikte på å beslutte om de to kommunene i fellesskap skal avklare med KMD muligheten for en forsert sammenslåing. Det bes om at dette skjer så raskt som mulig på nyåret. Forslag til vedtak fra Bjørn Aril Gram ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Fellesutvalget Verran-Steinkjer : Med utgangspunkt i saksutredningen oversender FU saken til politisk vurdering i Steinkjer og Verran kommuner med sikte på å beslutte om de to kommunene i fellesskap skal avklare med KMD muligheten for en forsert sammenslåing. Det bes om at dette skjer så raskt som mulig på nyåret. Saken oversendes kommunene for videre behandling. -9-

10 Saksopplysninger: I møte bestilte FU notat om fordeler og ulemper ved en forsering av sammenslåingsprosessen mellom Verran og Steinkjer kommuner til eller Temaet dukket opp først og fremst med bakgrunn i den utfordrende situasjonen Verran kommune er i, både økonomisk og organisatorisk. I denne saken vurderes fordeler og ulemper ved en sammenslåing tidligere enn Disse vurderingene er grovt sett delt opp i : Organisasjon og prosess Økonomi Verrans utfordrende situasjon Hensynet til ansatte Annet Det er også et spørsmål om det vil være mulig å slå sammen kommunene fra eller Dette handler både om det vil være mulig for KMD å fremme sak til Stortinget om en tidligere sammenslåing og om det vil være praktisk mulig for kommunene å få på plass det som minimum må være på plass ved sammenslåingstidspunktet Fra KMD v/kommunalavdelingen har vi fått følgende tilbakemelding om sammenslåingstidspunkt: 1) Det er ikke mulig å få til sak til Stortinget om sammenslåing Kommunestyrene måtte vedta en slik sammenslåing før ) Dersom vi vil endre iverksettelsesdato fra til har vi to muligheter: a) Ved vedtak i kommunestyrene i løpet av januar vil departementet ta hensyn til det i sitt forslag til proposisjon som sendes Stortinget før påske. b) Dersom vi ikke rekker kommunestyrene i løpet av januar vil det sikkert være mulig å få Stortinget til å forandre datoen når de behandler saken. Vi har i tillegg til dette mottatt politiske signaler om at det kan være mulig å få en sak til Stortinget i løpet av våren om sammenslåing fra dersom kommunestyrene vedtar dette i løpet av januar Dette vil i så fall kreve politisk innsats og dialog med kommunalministeren. Når det gjelder hva som minimum må være på plass i kommunene ved sammenslåingstidspunktet er bildet litt mer uoversiktlig. Det er ikke særlig mange formelle krav i lovverket til hva som må være på plass ved en kommunesammenslåing så lenge vi innfrir kravene i inndelingsloven. Men det er krav knyttet til matrikkel, arkiv, økonomi og personal. Og spørsmålet er om det vil være mulig å innfri disse kravene innen eller Matrikkel Nye gårds- og bruksnummer må være på plass. Dette er en arbeidskrevende prosess, men er mulig å få til innen dersom det settes inn ekstra ressurser. Arkiv Det nye arkivsystemet må være på plass. Avslutningen av de gamle arkivene kan gjennomføres etter sammenslåingstidspunktet. Året før kommunesammenslåingen må det kjøpes nye base i ephorte for å bygge opp det elektroniske hovedarkivet i ny kommune. Basen må bygges opp tilpasset den enkelte kommune. Det er et tidkrevende arbeid, som det ved oppstart av basen fra 2020 ble gått ut fra at skulle utføres i stor grad ved egen hjelp. Dersom planleggingshorisonten er oppstart av basen fra vil det kreve tilførsel av store ekstra ressurser, både i form av prosjektledelse/prosessleder og overtid for de ansatte. I tillegg vil det være en utfordring at det knapt finnes tilgang på fagfolk på dette feltet. Ferdigstilling av et fullverdig elektronisk arkiv for alle enheter, kan nok ikke påregnes i Arbeidet må fortsette i hele 2019, og det kreves ekstra ressurser til alt er på plass. Det er også stortingsvalg i 2017 hvor de samme ansatte har ansvaret for å gjennomføre valget i kommunene. -10-

11 Fra de ansatte og ledelsen av arkivfunksjonen i begge kommunene er tilbakemeldingen at det kan være mulig med en sammenslåing fra , men at det frarådes. Usikkerheten knyttet til om man blir ferdig og arbeidsbelastningen på de ansatte vil bli for stor. En forsering til anses som mer realistisk og overkommelig. Personal Det er mye som må på plass innen personalområdet. Det handler blant annet om nye arbeidsavtaler for alle ansatte, kartlegging av alle særavtaler og samordning av lokal lønnspolitikk. Dette i tillegg til at det skal være lokale lønnsforhandlinger i alle kapitler høsten Tilbakemeldingen er at dette vil være svært arbeidskrevende, men at det er mulig å få til innen dersom det settes inn ekstra ressurser. Økonomi Det er foretatt en gjennomgang av oppgavene sammen med økonomiavdelingen i Steinkjer og konklusjonen er at det er mulig å få til en sammenslåing fra , men at det krever at det settes inn ekstra ressurser i Saksvurderinger: Fordelene med å fremskynde sammenslåingen handler grovt sett om: Organisasjon og prosess: Ved å fremskynde sammenslåingen til vil mye av prosessen med å sammensmelte og samordne de to organisasjonene måtte gjøres etter sammenslåingstidspunktet. Det å gjennomføre store deler av prosessen i en organisasjon med en politisk ledelse og en administrativ ledelse vil gjøre hele prosessen mye enklere. Det vil gi en "kommandolinje" og bedre ressursutnytting enn det å måtte forholde seg til tre ulike organisasjoner (dagens to kommuner + nykommunen). Vi ser allerede nå at det å gjennomføre prosessen i to organisasjoner er krevende og tar uforholdsmessig mye ressurser. I tillegg er det planlagt å fase inn samarbeid om en rekke tjenester før selve sammenslåingen. En slik innfasing er arbeidskrevende og utfordrende. Det krever egne avtaler for hver tjeneste og avklaringer om ledelseslinjer og bestillingskompetanse. Det vil også gjøre samarbeidet med tillitsvalgte enklere og bedre når det kan foregå innenfor en organisasjon fremfor to/tre parallelle organisasjoner. Økonomi Det å få en organisasjon og en felles økonomi gir mulighet for raskere gevinstrealisering og økt økonomisk handlingsrom. Den vil bli mer oversiktlig og gi tidligere mulighet for effektiv drift. Verrans utfordrende situasjon: Det er ikke til å stikke under en stol at hovedårsaken til at temaet har dukket opp er den situasjonen Verran kommune er oppe i, både økonomisk og organisatorisk. Dette er ikke utfordringer som kun har konsekvenser for dagens Verran kommune. De vil også ha konsekvenser for nye Steinkjer kommune. Verrans situasjon, både økonomisk og som organisasjon, vil ha direkte effekt på hvordan nye Steinkjer kommune vil bli. De viktigste fordelene med en tidligere sammenslåing vurderes til å være: Redusere sårbarhet i viktige fagmiljø: Dagens situasjon i Verran representerer en sårbarhet/risiko innenfor følgende fagenheter/miljø: Overordnet ledelse (få stillinger) (300 %) Økonomi (100 %) Personalområdet (200 %) Plan (3 x 30 %) Byggesak (ca 100 %) -11-

12 Kart/oppmåling/matrikkel (100 %) PPT (100 %) (+ kjøp av noen tjenester) Inntakskontoret (tildeling) (100 %) Dette er fagmiljø hvor sannsynligheten er stor for at vi ville faset inn samarbeid lenge før (ref. sak om prinsipper for innfasing av samarbeid). Det er allerede i gang prosesser med å fase inn samarbeid om PPT og inntakskontor/tildelingskontor. Deretter er det planlagt å sette i gang prosesser blant annet med plan/utredning og personalområdet. Samarbeid innen barnevern kom i gang allerede i oktober For Verran er det også stor sårbarhet knyttet til viktige nøkkelpersoner og kompetanse, og det er også en stor risiko for å miste ledere. Det vurderes også som en reell risiko at hele fagmiljø kan "rakne" på samme måte som barnevernstjenesten, ved at medarbeiderne slutter. Bedre den økonomiske situasjonen: Rådmannens budsjettforslag for 2017 viser med all tydelighet at Verran kommune er en kommune som er hardt presset økonomisk. I budsjettforslag vises det til kommunesammenslåingsprosessen, og det foreslås å fase inn samarbeid med Steinkjer på flere områder. I stor grad brukes gevinsten av å fase inn et slikt samarbeid for å saldere budsjettet til Verran kommune. Det vil være utfordrende for samarbeidet dersom Verran kommune baserer deler av sitt budsjett på å realisere gevinster som i utgangspunktet er tiltenkt den nye kommunen. De økonomiske utsiktene for Verran kommune er heller ikke positive. Det foreligger opplysninger som viser at den økonomiske situasjonen for Verran kommune er ytterligere forverret. Rådmannen i Verran redegjør i notat til formannskapet i Verran datert for følgende: "Rådmannen finner det påkrevd formelt å orientere formannskapet om at vi den 5 ds. mottok skriftlig informasjon fra Fylkesmannen i Nord Trøndelag om detaljene i overgangsordningen, som er en viktig del av inntektssystemet for kommunene. Fylkesmannen og KS (og kommunene) har siden statsbudsjettet ble framlagt arbeidet med å tolke og synliggjøre overgangsordningene (INGAR), spesielt da for overgangsordningene for de kommuner som slår seg sammen (kommunesammenslåing). Dette i forhold til statens endring av inntektssystemet for kommunene. I rådmannen sitt forslag til driftsbudsjett for er dette benevnt som "Gradert basis" (basistilskudd) og anslått til kr Dette var basert på KS og FMNT sin beste vurdering på dette tidspunkt. Kommunal og Moderniseringsdepartementet har sendt ut en oversikt den , som viser at den samlede effekt for Verran i 2017 er kr lavere enn tidligere lagt til grunn." Rådmannen i Verran redegjør i samme notat for at også folketallsutviklingen i kommunen gir økonomiske utfordringer for kommunen: "Oppdatert prognose ( ) fra KS legger til grunn et folketall pr på I rådmannens forslag til budsjett, som er fulgt opp i formannskapets innstilling er det lagt til grunn innbyggere. Oppdaterte prognose fra KS beregner inntektene til ca. kr pr. innbygger. Avvik i endelig folketall 2017 (som er grunnlaget for inntektene) kan derfor påvirke kommunens samlede inntekter i betydelig grad. Som rådmannen tidligere har rapportert til formannskapet var folketallet i Verran ved utløpet av 3. kvartal Dersom endelig folketall pr er tilsvarende utgangen av 3. kvartal representerer dette en inntektsnedgang på kr Det er dermed også en ikke uvesentlig usikkerhet knyttet til inntektene med grunnlag i folketallet." Det vurderes derfor som en stor fordel med en sammenslåing tidligere enn 2020 slik at nye Steinkjer kommune på et tidligere tidspunkt kan komme i gang med effektiviseringsarbeid og realisere gevinstene i fellesskap i en ny organisasjon. -12-

13 Starte byggingen av felles organisasjonskultur tidligere Som en følge av uroen i kommuneorganisasjonen i Verran og rapporten fra Friskgården er det planlagt å gjennomføre en organisasjonsutviklingsprosess for å bygge en ny organisasjonskultur i Verran kommune. Ut fra situasjonen, med stort press både på ledelsen og resten av organisasjonen, er tilbakemeldingen fra administrasjonen at det vil det bli krevende å gjennomføre en slik prosess. Det vil også være kostnadskrevende. Det er også naturlig å stille spørsmål om det er hensiktsmessig å arbeide med organisasjonsutvikling og kulturbygging i Verran når man om 3 år skal "inngå" i en ny sammenslått kommune med Steinkjer. Vil man kunne risikere at det utvikles særegenheter og lokale varianter som mye tid og ressurser på organisasjonsutvikling i en organisasjon som skal avvikles? Vil det være mulig å engasjere medarbeiderne i en organisasjonsutviklingsprosess som kan oppfattes som hensiktsløs all den tid kommunene skal sammenslås? I denne sammenheng vurderes det som mer hensiktsmessig at en slik organisasjonsutvikling skjer i regi av den nye kommunen. Hensynet til ansatte Den største fordelen av en tidligere sammenslåing ut fra hensynet til de ansatte vil være at det vil gi en kortere periode med usikkerhet. Selv om ingen mister jobben som en følge av sammenslåingen er det en del arbeidstakere som føler usikkerhet. Det kan handle om at noen må bytte arbeidsoppgaver eller at enkelte må skifte arbeidssted. I Verran vil det nok være slik at den utfordrende situasjonen kommunen er i har som konsekvens at en del arbeidstakere opplever usikkerhet. Annet: De generelle fordelene med kommunesammenslåingen som gjelder uansett fra hvilket tidspunkt kommunene slås sammen, vil slå inn på at tidligere tidspunkt. Dette er bl.a.: Rettssikkerhet til innbyggerne Samfunnsutvikling Gjennomslagskraft regionalt Rekruttering av ansatte Bedre kvalitet i tjenestene Ulempene med forsert sammenslåing: Organisasjon og prosess: Tidspunktet avviker i forhold til intensjonsavtalen, kommunestyrevedtakene og grunnlaget for den rådgivende folkeavstemningen. En gjennomgang av hva som må være på plass før sammenslåingen viser at det kan være mulig å rekke dette til , men at det er mindre risiko forbundet med en fremskynding til En forsering, særlig fra til vil være svært krevende for de ansatte som arbeider med med matrikkel, arkiv, personal og økonomi. En fremskynding av sammenslåingstidspunktet krever kommunestyrevedtak i løpet av januar Økonomi: Det må beregnes å legge betydelig mer ressurser inn i selve prosessen i forkant av sammenslåingstidspunktet enn det som hadde vært nødvendig ved en lengre prosess. En sammenslåing fra vil kreve mer ressurser enn en sammenslåing fra Ved sammenslåingstidspunkt ville det i større grad vært mulig å løse oppgavene innenfor de eksisterende ressursene i kommunene. Hensynet til ansatte: En forsering av prosessen kan også føre til usikkerhet blant de ansatte. Det vil bli et tidspress som gjør det mer krevende å ivareta samhandlingsarenaer og forpliktelser overfor de ansatte og deres tillitsvalgte. For de ansatte innen matrikkel, arkiv, personal og økonomi vil en forsering, særlig fram til -13-

14 , medføre et stort ekstra arbeidspress. Spesielt for de ansatte i arkivtjenesten vil det kunne medføre en uholdbar arbeidssituasjon dersom det besluttes sammenslåing fra En sammenslåing fra vurderes som mer håndterlig. Annet: Muligheten til å ferdigstille prosjekter som egen kommune blir sterkt redusert. De generelle ulempene med kommunesammenslåingen som gjelder uansett fra hvilket tidspunkt kommunene slås sammen, vil slå inn på at tidligere tidspunkt. Dette er bl.a.: Redusert lokaldemokrati Usikkerhet for innbyggerne, særlig i Verran En samlet vurdering av fordeler og ulemper ved et tidligere sammenslåingstidspunkt peker i retning av at det vil være en fordel med en tidligere sammenslåing. Spørsmålet blir om det skal være fra eller ? Siden hovedargumentene har utspring i Verrans situasjon, både organisatorisk og økonomisk, tilsier det at en sammenslåing bør skje så fort som mulig. De negative effektene handler i stor grad om utfordrende arbeidssituasjon for en del av de ansatte og høy grad av risiko for om det vil være mulig å få på plass alt som må være på plass ved en sammenslåing fra disse negative effektene er betydelig redusert ved et sammenslåingstidspunkt Ut fra en samlet vurdering anbefales det at det søkes om sammenslåing primært fra Dette må følges opp politisk så raskt som mulig. Dersom det viser seg at det ikke er mulig anbefales det sekundært å søke om sammenslåing fra En forsering av sammenslåingstidspunktet forutsetter at det tilføres nødvendige ressurser for å gjennomføre prosessen. Det må også gjennomføres tiltak for å redusere arbeidsbelastning og usikkerhet for de ansatte i så stor grad som mulig. Det gjøres oppmerksom på at de tillitsvalgte som er medlemmer/observatører i AAU ikke har tatt stilling til sammenslåingstidspunktet, men forutsetter at ansattes arbeidsforhold og rettigheter blir ivaretatt. -14-

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Fellesutvalget Verran-Steinkjer /14

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Fellesutvalget Verran-Steinkjer /14 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Fellesutvalget Verran-Steinkjer 21.12.2016 16/14 Arkivsaksnr: 2016/7122 Klassering: Saksbehandler: Susanne Bratli FORSERING AV PROSESSEN MED KOMMUNESAMMENSLÅING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Fellesutvalget Verran-Steinkjer

MØTEINNKALLING. Fellesutvalget Verran-Steinkjer MØTEINNKALLING Fellesutvalget Verran-Steinkjer Møtedato: 21.12.2016 Møtested: Steinkjer rådhus, Fredrikkesalen, 3.etasje Tidspunkt: 14:00-15:30 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 91624470 eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Fellesutvalget Verran-Steinkjer. Møtedato: Steinkjer rådhus, Fredrikkesalen, 3.etasje. Tidspunkt: 09:00-13:00

MØTEINNKALLING. Fellesutvalget Verran-Steinkjer. Møtedato: Steinkjer rådhus, Fredrikkesalen, 3.etasje. Tidspunkt: 09:00-13:00 MØTEINNKALLING Fellesutvalget Verran-Steinkjer Møtedato: 31.01.2017 Møtested: Steinkjer rådhus, Fredrikkesalen, 3.etasje Tidspunkt: 09:00-13:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169070/91624470

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 02.02.2017 Kommunestyre 15.02.2017 Arkivsaksnr: 2014/5376 Klassering: 000 Saksbehandler: Susanne Bratli KOMMUNEREFORMEN: FELLES ADMINISTRATIV

Detaljer

MØTEINNKALLING. Fellesutvalget Verran-Steinkjer. Møtedato: Thon Hotel Oslo Airport, Tidspunkt: 08:30 -

MØTEINNKALLING. Fellesutvalget Verran-Steinkjer. Møtedato: Thon Hotel Oslo Airport, Tidspunkt: 08:30 - MØTEINNKALLING Fellesutvalget Verran-Steinkjer Møtedato: 01.11.2016 Møtested: Thon Hotel Oslo Airport, Tidspunkt: 08:30 - Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169 eller e-post: @steinkjer.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /100 Kommunestyre /49

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /100 Kommunestyre /49 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 09.06.2016 16/100 Kommunestyre 22.06.2016 16/49 Arkivsaksnr: 2014/5376 Klassering: 000 Saksbehandler: Susanne Bratli KOMMUNEREFORMEN - SAMMENSLÅING

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 12.04.2016 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 TYDAL KOMMUNE Dato: 20.05.2016 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 20.05.2016 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

MØTEINNKALLING. Foretaksmøte Steinkjerbygg KF

MØTEINNKALLING. Foretaksmøte Steinkjerbygg KF MØTEINNKALLING Foretaksmøte Steinkjerbygg KF Møtedato: 21.06.2017 Møtested: Rådhuset, Weidemannsalen Tidspunkt: 18:00 - Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169027 eller e-post: astrid.helene.sjoli@steinkjer.kommune.no

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/524 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - KOMMUNESTRUKTUR - FREMDRIFT OG INVOLVERING Saksbehandler: Gisle Dahn Arkiv: 026 Saksnr.: Utvalg Møtedato 124/14 Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Foretaksmøte Steinkjerbygg KF

MØTEINNKALLING. Foretaksmøte Steinkjerbygg KF MØTEINNKALLING Foretaksmøte Steinkjerbygg KF Møtedato: 17.06.2015 Møtested: Rådhuset, Weidemannsalen Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169027 eller e-post: astrid.helene.sjoli@steinkjer.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fellesutvalget Verran-Steinkjer

MØTEPROTOKOLL. Fellesutvalget Verran-Steinkjer MØTEPROTOKOLL Fellesutvalget - Møtedato: 09.09.2016 Tidspunkt: 13:00-14:30 Møtested: rådhus, Hilmar Aleksandersen Følgende medlemmer møtte: Navn Bjørn Arild Gram Stein Erik Aalberg Torunn Austheim Ann-Karin

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 17.12.2015 Kommunestyre Arkivsaksnr: 2015/6573 Klassering: 026 Saksbehandler: Susanne Bratli FREMTIDIG EIERSKAP I NTE - INNSPILL Trykte vedlegg:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet

MØTEPROTOKOLL. Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet MØTEPROTOKOLL Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet Møtedato: 08.04.2016 Tidspunkt: 12:00-15:00 Møtested: Steinkjer rådhus, Fredrikkesalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr.

Detaljer

SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE

SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Saksbehandler: Gunnar Lillebo Arkiv: 030 &23 Arkivsaksnr.: 14/556 KOMMUNEREFORMEN - INTERIMSNEMND Ordførers innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja ::: Sett

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Side1. Møtedato: Tidspunkt: 12:00

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Side1. Møtedato: Tidspunkt: 12:00 MØTEINNKALLING Formannskapet Møtedato: 04.10.2012 Møtested: Steinkjer samfunnshus Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169027 eller e-post: astrid.helene.sjoli@steinkjer.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Valgstyre. Møtedato: Rådhuset, Fredrikkesalen. Tidspunkt: 12:00 -

MØTEINNKALLING. Valgstyre. Møtedato: Rådhuset, Fredrikkesalen. Tidspunkt: 12:00 - MØTEINNKALLING Valgstyre Møtedato: 26.05.2016 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen Tidspunkt: 12:00 - Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169027 eller e-post: astrid.helene.sjoli@steinkjer.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen

MØTEPROTOKOLL. Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen MØTEPROTOKOLL Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 12.05.2017 Tidspunkt: 11:00-14:30 Møtested: Steinkjer rådhus, Fredrikkesalen, 3.etasje Følgende medlemmer møtte: Navn Anders Lindstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Storsalen, kulturhuset Møtedato: 25.08.2015 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 54/15 KOMMUNEREFORMEN - VIDERE FRAMDRIFT TYNSET, den 21.08.2015

Detaljer

MØTEINNKALLING. Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere

MØTEINNKALLING. Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere Ringerike kommune Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2016 Tid: 12:00 MØTEINNKALLING Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom, bestilles

Detaljer

Møteinnkalling. Bystyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Thon Hotell Nordlys Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Bystyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Thon Hotell Nordlys Dato: Tidspunkt: 17:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Bystyret Thon Hotell Nordlys Dato: 29.05.2017 Tidspunkt: 17:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 07.12.2009 Møtested: Steinkjer rådhus, møterom Hilmar Aleksandersen Tidspunkt: Kl. 09.00 Deltakere Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 12.03.2015 Kommunestyre Arkivsaksnr: 2014/5376 Klassering: 000 Saksbehandler: Torunn Austheim KOMMUNEREFORMEN - PROSESS OG MANDAT Trykte vedlegg:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Likestilling- og mangfoldsutvalget

MØTEINNKALLING. Likestilling- og mangfoldsutvalget MØTEINNKALLING Likestilling- og mangfoldsutvalget Møtedato: 25.04.2013 Møtested: Rådhuset, Arve Skjeflo 1. etg. Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 95263778 eller e-post: kari.aarnes@steinkjer.kommune.no

Detaljer

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lektun Dato: Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lektun Dato: Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lektun Dato: 04.04.2017 Tidspunkt: 10:30 Administrasjonsutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Utvalg: Møtested: Felles kommunestyremøte Bindal, Leka, Nærøy og Vikna kommuner Herlaughallen, Leka Dato: Tidspunkt: 10:45 16:00

Utvalg: Møtested: Felles kommunestyremøte Bindal, Leka, Nærøy og Vikna kommuner Herlaughallen, Leka Dato: Tidspunkt: 10:45 16:00 Leka kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Felles kommunestyremøte Bindal, Leka, Nærøy og Vikna kommuner Herlaughallen, Leka Dato: 21.08.2017 Tidspunkt: 10:45 16:00 Eventuelt forfall må

Detaljer

Møteinnkalling. Komite næring, nærmiljø og bosetting

Møteinnkalling. Komite næring, nærmiljø og bosetting 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 07.04.2016 Tidspunkt: 16:00 Komite næring, nærmiljø og bosetting Verran Servicekontor, kantina. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus. Dato: Tidspunkt: 09:00 10:00

Møteinnkalling. Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus. Dato: Tidspunkt: 09:00 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Kommunestyresalen, Nesset kommunehus Dato: 04.02.2016 Tidspunkt: 09:00 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 23 11 00. Møtesekretær innkaller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Ulvsvåg Grendehus : 17.08.2017 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf. 75765014 eller postmottak@hamaroy.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/322 KOMMUNEREFORMEN STATUS/FELLES UTREDNING Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 002 Saksnr.: Utvalg Møtedato 57/15 Formannskapet 09.12.2015 Side 2 av

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.02.2015 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:30 11:00

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:30 11:00 Leka kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 07.02.2017 Tidspunkt: 10:30 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.04.2016 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Rådmannens forslag til innstilling:

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Rådmannens forslag til innstilling: SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 13.01.2016 16/6 Kommunestyre 20.01.2016 16/4 Arkivsaksnr: 2014/5376 Klassering: 000 Saksbehandler: Torunn Austheim KOMMUNEREFORMEN Trykte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Restauranten : 19.01.2016 Tid: kl. 14:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Orienteringssak status og planer fremover Kommunereformen. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Orienteringssak status og planer fremover Kommunereformen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: 031 Arkivsaksnr: 2014/78-108 Saksbehandler: Ingrid Rolseth Holt Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Orienteringssak status og planer fremover Kommunereformen

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret TYSVÆR KOMMUNE Saksframlegg Dato: 02.06.2016 Saksnr.: 2014/1154 Løpenr.: 17941/2016 Arkiv: 002 Saksbehandler: LCO, TLH, ASV KOMMUNEREFORM 2020 - ENDELIG VEDTAK Saksnr Utval Møtedato Formannskapet 14.06.2016

Detaljer

Vestby kommune Referansegruppe kommunereform

Vestby kommune Referansegruppe kommunereform Vestby kommune Referansegruppe kommunereform MØTEINNKALLING Utvalg: REFERANSEGRUPPE KOMMUNEREFORM Møtested: Elverhøy NB! Møtedato: 08.06.2015 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse

Detaljer

MØTEINNKALLING. Foretaksmøte Steinkjerbygg KF

MØTEINNKALLING. Foretaksmøte Steinkjerbygg KF MØTEINNKALLING Foretaksmøte Steinkjerbygg KF Møtedato: 16.12.2015 Møtested: Rådhuset, Weidemannsalen Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169027 eller e-post: astrid.helene.sjoli@steinkjer.kommune.no

Detaljer

Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Formannskapet 105/ Kommunestyret 081/

Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Formannskapet 105/ Kommunestyret 081/ RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 12/1438-37 C83 Vår saksbehandler: Per H. Lervåg, tlf. 61283002 KOMMUNEREFORM - PLAN FOR ARBEIDET I RINGEBU Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Formannskapet 105/14 17.11.2014 Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Hadeland videregående skole, Auditoriet Torsdag 30.10.2014 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

Oversender vedlagte dokument Saksnr: 15/ Saksbeh: Kjersti Dalen Stæhli Deres ref.: Med vennlig hilsen Kjersti Dalen Stæhli Utviklingstjenesten

Oversender vedlagte dokument Saksnr: 15/ Saksbeh: Kjersti Dalen Stæhli Deres ref.: Med vennlig hilsen Kjersti Dalen Stæhli Utviklingstjenesten Fra: Melhus kommune Sendt: 2. februar 2016 15:28 Til: Postmottak STFK Emne: Melding om politisk vedtak - Høring - Trøndelagsutredningen Vedlegg: 160000005035.PDF; 160000005029.PDF;

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Arbeidsgruppe - Kommunereformen Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 09:20

Møteprotokoll. Utvalg: Arbeidsgruppe - Kommunereformen Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 09:20 Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsgruppe - Kommunereformen Møtested: Telefonmøte Dato: 16.09.2015 Tidspunkt: 09:00 09:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øyvind Evanger Medlem AP

Detaljer

Kommunereform - Status og videre arbeid

Kommunereform - Status og videre arbeid Plan og samfunn Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.01.2016 4815/2016 2014/3272 020 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 28.01.2016 Kommunereform - Status og videre arbeid Forslag til vedtak

Detaljer

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00 MØTEINNKALLING Husnemnda Møtedato: 28.05.2013 Møtested: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget Tidspunkt: 09:00-11:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169104 eller e-post: gerd.hammer@steinkjer.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Administrasjonsutvalget MALM Tlf.: Utvalg:

Møteinnkalling. Verran kommune. Administrasjonsutvalget MALM Tlf.: Utvalg: Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Verran servicekontor, møterom: Fosdalen Dato: 03.10.2017 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 10.02.2009 Møtested: Steinkjer rådhus, møterom Hilmar Aleksandersen i 3.etg. Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Eldres råd Møtested:, Midtre Gauldal rådhus Dato: 23.08.2010 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Likestilling- og mangfoldsutvalget

MØTEINNKALLING. Likestilling- og mangfoldsutvalget MØTEINNKALLING Likestilling- og mangfoldsutvalget Møtedato: 18.04.2012 Møtested: Steinkjer Næringsselskap, Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 95263778 eller e-post: kari.aarnes@steinkjer.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf eller e-post:

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf eller e-post: MØTEINNKALLING Formannskapet Møtedato: 15.10.2015 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169027 eller e-post: astrid.helene.sjoli@steinkjer.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Møtedato: Rådhuset, Fredrikkesalen. Tidspunkt: 12:00

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Møtedato: Rådhuset, Fredrikkesalen. Tidspunkt: 12:00 MØTEINNKALLING Formannskapet Møtedato: 26.11.2015 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169027 eller e-post: astrid.helene.sjoli@steinkjer.kommune.no

Detaljer

UTTALELSE FRA FYLKESKOMMUNEN VEDR. KOMMUNEREFORMEN

UTTALELSE FRA FYLKESKOMMUNEN VEDR. KOMMUNEREFORMEN 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 23.09.2016 2014/2345-32955/2016 / 020 Saksbehandler: Dag Ole Teigen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestingets kultur-, nærings- 18.10.2016 og helsekomité Fylkestinget 25.10.2016

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune Kommunestyret i Fræna

Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune Kommunestyret i Fræna Fræna kommune Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2014/2013-16 Sakshandsamar: Linn Eidem Myrstad Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune Kommunestyret i Fræna Kommunereform -

Detaljer

Namdalseid ungdomsråd

Namdalseid ungdomsråd Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid ungdomsråd Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 27.01.2015 Tidspunkt: 18:15 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker

Detaljer

Åfjord kommune Servicetorget

Åfjord kommune Servicetorget Åfjord kommune Servicetorget Roan kommune v/ordfører Eian Deres ref. Vår ref. Dato 34421/2016/026/8SBA 27.09.2016 Intensjonsavtale vedrørende mulig sammenslåing av Bjugn, Åfjord og Roan kommuner Saksprotokoll

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret

MØTEINNKALLING. Kommunestyret 12.09.2016 kl. 18:0016/00092 KommunestyresalenFellestjenesten12.09.2016Kommunestyret Dato: 12.09.2016 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen MØTEINNKALLING Tilleggsliste Kommunestyret Møtet er åpent for publikum

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 014/16 Tjenesteutvalget PS /16 Formannskapet PS /16 Kommunestyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 014/16 Tjenesteutvalget PS /16 Formannskapet PS /16 Kommunestyret PS Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 014/16 Tjenesteutvalget PS 07.03.2016 011/16 Formannskapet PS 09.03.2016 022/16 Kommunestyret PS 17.03.2016 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Tom Olstad

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Sandefjord, Andebu og Stokke

Sandefjord, Andebu og Stokke Sandefjord, Andebu og Stokke Erfaringer og lærdom fra sammenslåingsprosessen Bent Aslak Brandtzæg, Rachel Myhr Williksen, Evy Tynes Johnsen og Sondre Groven 1 Erfaringer fra sammenslåingsprosessen Utredningen

Detaljer

TILLEGGSLISTE - SAKSLISTE

TILLEGGSLISTE - SAKSLISTE MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 TILLEGGSLISTE - SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/14 14/445 KOMMUNEREFORMEN 38/14 14/1120 SØKNAD

Detaljer

Kommunereformen og juridiske aspekter. v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte

Kommunereformen og juridiske aspekter. v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte Kommunereformen og juridiske aspekter v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte Oversikt over tema Kort hva kommunesammenslåing betyr Må det foretas «ny-valg» - og tidspunkt for kommunesammenslåing Nærmere

Detaljer

SAKSFREMLEGG NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE

SAKSFREMLEGG NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE SAKSFREMLEGG NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE Saksbehandler: Gunnar Lillebo/Leif Vidar Olsen Arkiv: 00 Arkivsaksnr.: 17/16 Fullmakt og myndighet til interimnemnd og fellesnemnd BAKGRUNNSMATERIALE: I utarbeidelsen

Detaljer

ETABLERING AV NYE STAVANGER

ETABLERING AV NYE STAVANGER Til: Styringsgruppen Fra: Rådmennene i Finnøy, Rennesøy og Stavanger Dato: 23.11.2016 Emne: Vurdering av etableringstidspunkt for nye Stavanger 1. Bakgrunn Nye Stavanger er med i det såkalte hovedløpet

Detaljer

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsgruppe - Kommunereformen Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.11.2015 Tidspunkt: 12:00 14:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øyvind Evanger

Detaljer

Søknad om sammenslåing av kommunen Mosvik og Inderøy. Behandling i Inderøy kommunestyre :

Søknad om sammenslåing av kommunen Mosvik og Inderøy. Behandling i Inderøy kommunestyre : Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2009/475-44 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Inderøy kommunestyre 21/10 14.06.2010 Søknad om sammenslåing av kommunen Mosvik og Inderøy

Detaljer

Frosta kommune Arkiv: 002 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Arne Ketil Auran. Saksframlegg

Frosta kommune Arkiv: 002 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Arne Ketil Auran. Saksframlegg Frosta kommune Arkiv: 002 Arkivsaksnr: 2014/3388-18 Saksbehandler: Arne Ketil Auran Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 18.08.2015 Kommunestyret 01.09.2015 Mandat for utredningsarbeidet

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 020 Lnr.: 8601/15 Arkivsaksnr.: 14/

Saksframlegg. Ark.: 020 Lnr.: 8601/15 Arkivsaksnr.: 14/ Saksframlegg Ark.: 020 Lnr.: 8601/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-39 Saksbehandler: Rannveig Mogren KOMMUNEREFORM - GAUSDAL, LILLEHAMMER, RINGEBU OG ØYER - FULLFØRING AV INTENSJONSPLAN OG AVSLUTNING AV PROSESSEN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet. Arkivsaksnr: 2012/5348 Klassering: Q10 Saksbehandler: Svein Åge Trøbakk

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet. Arkivsaksnr: 2012/5348 Klassering: Q10 Saksbehandler: Svein Åge Trøbakk SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2012/5348 Klassering: Q10 Saksbehandler: Svein Åge Trøbakk VEG OG BANE TRONDHEIM - STEINKJER. FORPROSJEKT ÅSEN - STEINKJER. Trykte

Detaljer

Sandefjord, Andebu og Stokke

Sandefjord, Andebu og Stokke Sandefjord, Andebu og Stokke Erfaringer og råd fra sammenslåingsprosessen Bent Aslak Brandtzæg, Rachel Myhr Williksen, Evy Tynes Johnsen og Sondre Groven 1 Erfaringer fra sammenslåingsprosessen Utredningen

Detaljer

Møteinnkalling. Partsammensatt Utvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Partsammensatt Utvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Partsammensatt Utvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

SØKNAD OM SAMMENSLÅING AV STOKKE, ANDEBU OG SANDEFJORD KOMMUNER

SØKNAD OM SAMMENSLÅING AV STOKKE, ANDEBU OG SANDEFJORD KOMMUNER SØKNAD OM SAMMENSLÅING AV STOKKE, ANDEBU OG SANDEFJORD KOMMUNER Rådmannens innstilling til bystyret 5.februar 2015 SANDEFJORD KOMMUNE Utvalg: BYSTYRET Møtested: Bystyresalen Møtedato: 05.02.2015 Tid:

Detaljer

SØKNAD OM SAMMENSLÅING AV STOKKE, ANDEBU OG SANDEFJORD KOMMUNER

SØKNAD OM SAMMENSLÅING AV STOKKE, ANDEBU OG SANDEFJORD KOMMUNER SANDEFJORD KOMMUNE Utvalg: BYSTYRET Møtested: Bystyresalen Møtedato: 05.02.2015 Tid: 17:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 33416200 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Tverlandet kommunedelsutvalg. Tverlandet samfunnshus, møterommet

Tverlandet kommunedelsutvalg. Tverlandet samfunnshus, møterommet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 19:00 Tverlandet kommunedelsutvalg Tverlandet samfunnshus, møterommet Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat,

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Røst rådhus kommunestyresalen. Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Røst rådhus kommunestyresalen. Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 29.08.2017 Tidspunkt: 09:00 Røst rådhus kommunestyresalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt så tidlig at varamedlem kan innkalles med

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /13

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /13 Side 1 av 5 Tjøme kommune JournalpostID: 13/8768 Saksbehandler: Christine Norum, telefon: 33 06 78 02 Rådmann Kommunesammenslåing Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 04.09.2013 034/13 Rådmannens innstilling

Detaljer

Kommunereform Gran og Lunner Møter for ansatte 28. og 29. april 2015

Kommunereform Gran og Lunner Møter for ansatte 28. og 29. april 2015 Kommunereform Gran og Lunner Møter for ansatte 28. og 29. april 2015 A Slik startet det Kommunestyrene vedtok i juni 2014 at Gran og Lunner at de skulle utrede om de sammen skulle etablere en ny kommune

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEREFORMPROSESSEN. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Oppstartsmøte KST - Kommunereformen

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEREFORMPROSESSEN. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Oppstartsmøte KST - Kommunereformen Vestby kommune - Sentraladministrasjonen Utvalgssak Saksbehandler: Sjur Authen Arkiv: 034// Arkivsaksnr.: 14/1871-5 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Formannskapet F -41/14 27.10.2014 Kommunestyret K

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Styringsgruppe kommunereformen Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Styringsgruppe kommunereformen Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2015/6406-2 Saksbehandler: Kjell Fosse Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Styringsgruppe kommunereformen Formannskapet Kommunestyret Status arbeidet med kommunereformen

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.01.2011 Tid: Kl. 18.00 Informasjon om notat: Bystatus for Tynset prosess for etablering av en omdømmestrategi. Diskusjonsgrunnlag

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 27.11.2012 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Hvorfor 4 folkemøter?

Hvorfor 4 folkemøter? Folkemøter mai 2015 Hvorfor 4 folkemøter? Gi informasjon om reformen, grunnlag for best mulig begrunnede veivalg etter hvert Få i gang den gode diskusjonen Tidlig fase, mye uklart finne svarene senere

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Birkenes kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 09.03.2016 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 16:00-16:35 Saksliste Saksnr Tittel 007/16 Godkjenning av møteprotokoll 28.01.2016

Detaljer

MØTEINNKALLING Partssammensatt utvalg

MØTEINNKALLING Partssammensatt utvalg Klæbu kommune MØTEINNKALLING Partssammensatt utvalg Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 25.01.2017 Tid: 14:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

Saksframlegg. Kommuneadvokat - interkommunalt samarbeid. Rådmannens forslag til vedtak. Bakgrunn

Saksframlegg. Kommuneadvokat - interkommunalt samarbeid. Rådmannens forslag til vedtak. Bakgrunn Arkivsak. Nr.: 2016/1812-2 Saksbehandler: Renate Trøan Bjørshol Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 21/17 08.03.2017 Administrasjonsutvalget Kommunestyret Kommuneadvokat - interkommunalt

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 9/ Kommunestyret 4/ Følgende skal rapporteres innen 1. februar til Fylkesmannen:

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 9/ Kommunestyret 4/ Følgende skal rapporteres innen 1. februar til Fylkesmannen: Selbu kommune Arkivkode: 031 Arkivsaksnr: 2014/78-36 Saksbehandler: Karsten Reitan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 9/15 13.01.2015 Kommunestyret 4/15 19.01.2015 Status - Kommunereformen

Detaljer

MØTEINNKALLING Valgnemnda

MØTEINNKALLING Valgnemnda Klæbu kommune MØTEINNKALLING Valgnemnda Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 202017 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til tlf.

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E post:

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E post: Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 19.02.2015 Arkiv: :FE 112, FE 020 Arkivsaksnr.: 14/2263 Journalpostløpenr.: 15/5638 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: 435, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: 435, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: 435, Rådhuset Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter nr. 1 og 2 møter

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Havneutvalget Møtested: Møterom 2 etg., Bygg- og anleggsavdelingen Dato: 11.06.2012 Ny møtedato: 14.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Arkivsaksnr: 2012/5240 Klassering: Saksbehandler: Gunvor Aursjø OPPLEVELSESKORT

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

SAKSPAPIRER M/VEDTAK

SAKSPAPIRER M/VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Torsdag 03.03.2016 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER M/VEDTAK KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/16 16/63 ÅRSMELDING 2015 FRA KONTROLLUTVALGET

Detaljer

Å bygge en ny kommune Informasjonsmøte 22 juni 2017 kl. 18

Å bygge en ny kommune Informasjonsmøte 22 juni 2017 kl. 18 Å bygge en ny kommune Informasjonsmøte 22 juni 2017 kl. 18 Informasjon v/forhandlingsutvalget Ordfører Johnny Greibesland Varaordfører Jan Erik Tønnesland Kommunestyrerepresentant Ida Grødum. Stortingsvedtak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 14/4659 PROSESS FOR MODUM KOMMUNES ARBEID MED KOMMUNEREFORMEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 14/4659 PROSESS FOR MODUM KOMMUNES ARBEID MED KOMMUNEREFORMEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 14/4659 PROSESS FOR MODUM KOMMUNES ARBEID MED KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: 1. Styringsgruppe for arbeidet med kommunereform

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Skrevet av: Senterpartiets Hovedorganisasjon post@sp.no www.sp.no Senterpartiet har blitt oppfordret til å utarbeide et fakta-ark for å orientere

Detaljer

Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing

Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/8671-50 Saksbehandler Lise Solgaard Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg 27.11.2017 Fellesnemnda 27.11.2017 Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing

Detaljer

Status: kommunereform. - etter møte i fellesnemnda

Status: kommunereform. - etter møte i fellesnemnda Status: kommunereform - etter møte i fellesnemnda 23.01.17 Fasene for prosessen 1. fase Fram mot vedtak i K- styrene Innledende samtaler Arbeid med intensjonsavtale Vedtak i den enkelte kommune 2. fase

Detaljer

Partssammensatt utvalg Larvik - Lardal. Innkalling. Saksliste nr: 8/16. Møtested: Herredshuset i Lardal Møtedato: Tidspunkt: Kl 13:00

Partssammensatt utvalg Larvik - Lardal. Innkalling. Saksliste nr: 8/16. Møtested: Herredshuset i Lardal Møtedato: Tidspunkt: Kl 13:00 Partssammensatt utvalg Larvik - Lardal Innkalling Saksliste nr: 8/16 Møtested: Herredshuset i Lardal Møtedato: 18.10.2016 Tidspunkt: Kl 13:00 Forfall meldes på telefon 33 17 16 21 til sekretariatet, som

Detaljer