Strategidokument

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategidokument 2013-2016"

Transkript

1 Strategidokument Tilsluttet: Norges Idrettsforbund & Olympiske komité Nordiska Tyngdlyftningsförbundet European Weightlifting Federation International Weightlifting Federation

2 Innholdsfortegnelse 1.0 VISJON VISJONEN SOM SLAGORD VISJONEN I PRAKSIS MISJON MISJONENS INNHOLD MISJONEN I PRAKSIS HOVEDMÅL FORMÅL MÅL STRATEGISKE SUKSESSFAKTORER Å SKAPE EN FUNKSJONELL TRENINGSKULTUR FOR TOPPIDRETT Innledning Treningsforståelse Trenere, kurs og utdanning Skape godt trenings- og konkurransemiljø Mål for treningskultur REKRUTTERINGSTILTAK Rekruttering i tråd med NIFs verdigrunnlag og regler Løfterskoler Trener i lokalet Bruk av sosiale media, presse og infomateriell Mål for rekruttering TRENERUTVIKLING Tilrettelegging i tråd med NIFs retningslinjer Trenerløypa De viktigste trenerutviklingstiltakene Evaluering og dokumentasjon av tiltakene Mål for trenerutvikling ORGANISASJONSUTVIKLING Tilretteleggelse i tråd med NIFs retningslinjer Strategiske tiltak for OU Innhold, dokumentasjon og evaluering av OU- prosesser Mål for Organisasjonsutvikling SAMHANDLING MED NIF Samhandlingsområder Strategiske tiltak Evaluering av samhandling med NIF Mål for samhandling med NIF

3 1.0 Visjon 1.1 Visjonen som slagord Norges Vektløfterforbund drømmer om å framstå i samfunnet som en dynamisk, helhetlig, strukturert, synlig, tiltrekkende og åpen organisasjon, preget av Fellesskap, Respekt, Engasjement og Struktur. Vi har valgt å uttrykke dette gjennom slagordet En styrket kropp et styrket sinn 1.2 Visjonen i praksis Visjonen viser svært godt hva vi drømmer om og hva vi bør jobbe mot. For norsk vektløfting betyr dette i praksis å: Å skape mange gode sterke aktive vektløftere - bredde Å utvikle toppløftere toppidrett Å bidra til å gi hele folket en styrket kropp Å framheve vektløfting som basisidrett for alle Å promotere vektløfting som helsefremmende Å åpne folks øyne for hva vektløfting er Å Skape en populær idrett At folket synes vektløfting som idrett er bra At vektløftermiljøet er et godt miljø for alle Betydningen av visjonen, vil være retningsgivende for hvilke mål og aktiviteter som kreves for at norsk vektløfting skal bevege seg koordinert, strukturert og mest mulig effektivt mot en ønsket framtidig situasjon. -3-

4 2.0 Misjon 2.2 Misjonens innhold NVFs formål er å fremme vektløfting i Norge. Herunder skal NVF fremme generell vekttrening i Norge ved at forbundet og dets medlemsklubber framstår som en naturlig samarbeidspartner for alle andre idretter. NVF skal bidra til samarbeid mellom lagene, og representere idretten internasjonalt. NVF skal arbeide aktivt for å hindre bruk av dopingmidler både i Norge og internasjonalt. Norges vektløfterforbund skal aktivt jobbe for å fremme norsk idretts felles verdigrunnlag. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All aktivitet skal bygge på grunnverdiene idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 2.1 Misjonen i praksis Misjonen innebærer at Vektløfterforbundet og alle dets organisasjonsledd skal jobbe aktivt for å skape mange og gode vektløftere som trener og konkurrerer i tråd med norsk idretts verdigrunnlag. Samtidig gir misjonen et klart signal om at alle organisasjonsledd skal jobbe aktivt for å spre vektløfting og kunnskap om idretten gjennom å tilby instruksjon og veiledning til alle andre idretter. Det er også viktig å presentere idretten på en mest mulig profesjonell måte når vi arrangerer stevner eller på andre måter opptrer i det offentlige rom. På den måten vil vektløfteridretten forhåpentligvis vokse og aksepten for vektløfting blant befolkningen som vil øke. Misjonen gir også et tydelig signal om hvor viktig det er for vektløftingens utbredelse og framtid at lagene samarbeider godt, og at man sammen kan bidra til å lykkes både nasjonalt og internasjonalt. Ved å løfte i flokk vil norsk vektløfting komme et godt stykke nærmere visjonen. Visjonen og misjonen henger sammen og viser retning for valg av mål og strategier. -4-

5 3.0 Hovedmål 3.1 Formål Visjonen og misjonen gir en klar retning for arbeidet i Norges Vektløfterforbund. De signaliserer kraftig at forbundet både skal jobbe for utbredelsen av, og forståelsen for, vektløftersporten. I tillegg skal vi skape gode vektløftere som kan prestere på toppnivå. Det er viktig for NVF å sette seg klare målsetninger på begge disse områdene. Vi har derfor valgt ut et hovedmål som kan indikere om vi lykkes med breddesatsingen, og et hovedmål som kan indikere om vi lykkes med toppidrettssatsingen. 3.2 Mål Norges Vektløfterforbund har derfor satt seg følgende to hovedmål: Å øke antall medlemmer med 10% innen Å kvalifisere utøver(e) til OL

6 4.0 Strategiske suksessfaktorer For å nå hovedmålene har Norges Vektløfterforbund definert fem strategiske suksessfaktorer vi må lykkes med. Gjennom suksessfaktorene definerer vi hvilke innsatsområder vi har valgt å prioritere i perioden. De strategiske suksessfaktorene er: Å skape en funksjonell treningskultur for toppidrett Rekrutteringstiltak Trenerutvikling Organisasjonsutvikling Samhandling med NIF Det blir innenfor disse fem satsingsområdene norsk vektløftings organisasjonsledd skal fokusere og prioritere innsats og ressurser i planperioden. -6-

7 4.1 Å skape en funksjonell treningskultur for toppidrett Innledning For å nå toppresultater kreves det en funksjonell treningskultur som omfatter tanker, holdninger og funksjonelle grunnleggende antakelser om hva som skal til for å bli best i verden. En av de aller viktigste tiltakene for å skape toppresultater blir dermed å påvirke og utvikle utøvernes evne og vilje til å trene mye og riktig. Det må legges vekt på utvikling av kunnskap om treningsinnhold, treningsmengde, treningsplaner, kosthold, treningsmiljø, trenerkapasitet og konkurransetilbud. I tillegg kommer utredning av behov for tilrettelegging i forhold til utdanning for utøvere som ønsker å satse maksimalt på vektløfting. For å lykkes med dette mener vi at det vil være avgjørende med et godt og tett samarbeid med Olympiatoppen. Det skal legges vekt på at denne samhandlingen blir best mulig Treningsforståelse For at utøverne skal forstå hva som kreves for å nå toppresultater vil NVF legge vekt på å skape kunnskap rundt treningsplanlegging, treningsregistrering og treningsevaluering for å skape kultur for erfaringslæring og treningsforståelse. Konkret tiltak: Utarbeide et elektronisk treningsregistreringssystem og opprette en nasjonal treningsregistreringsdatabase. Tilrettelegge for innsending og analyse av treningsinformasjon og tilbakemelding på trening slik at de som registrerer sin trening får en konkret tilbakemelding. Legge til rette for at alle som har ambisjoner om å delta på landslag eller ha representasjonsoppgaver gjennomfører treningsregistrering og analyse av treningen. Se på de beste, registrere, analysere og lære hvordan de gjør det. Utarbeide konkrete arbeidskrav for løftere på ulike utviklingsstadier og med ulike mål Ved samlinger skal det med jevne mellomrom innhentes kompetanse når det gjelder kosthold for toppidrettsutøvere. Ved samlinger skal det med jevne mellomrom innhentes kompetanse når det gjelder skadeforebygging for toppidrettsutøvere. Utvikle mentale ferdigheter ved å benytte tilgjengelig kompetanse i NIF eller andre steder Trenere, kurs og utdanning For at utøverne skal lykkes er vi avhengige av et godt støtteapparat. Det blir derfor viktig å satse på utdanning og motivering av flere trenere både i klubbene og på forbundsnivå. I tillegg må utøverne selv ha tilstrekkelig faglig kunnskap om trening. Konkrete tiltak: Utdanning av klubbtrenere slik at de påvirker, og blir i stand til å hjelpe utøvere med planlegging, gjennomføring, registrering og analyse av trening. Avholde jevnlige trenersamlinger for å motivere, evaluere og lære. Gi et godt utdannings- og konkurransetilbud til trenere som følger opp forbundets strategier og tiltak i egen klubb. Tilby trenerkurs til de aktive slik at de får felles kunnskap om trening og at vi får en mest mulig helhetlig måte å forstå trening på. -7-

8 Antidopingarbeid og holdningsskapende arbeid skal være tema på treningssamlinger og trenerkurs. Dette skal dokumenteres gjennom referater. Hjelpe utøvere som satser på vektløfting med å utrede muligheter for utdanning og trening i kombinasjon slik at utøverne både får sportslig utvikling og en god utdanning Skape godt trenings- og konkurransemiljø For å skape et konkurranse- og treningsmiljø som har fokus på toppresultater er det viktig at utøverne trener sammen, pusher hverandre, diskuterer trening og lærer av hverandre. Dette er viktig både på klubbnivå og forbundsnivå. Konkrete tiltak: Etablere en satsingsgruppe som har ambisjoner om OL-deltakelse Stille lag på 4-6 løftere ved alle EM senior slik at vi begynner å bygge et lag som kjenner hverandre og inspirerer hverandre. Arrangere treningssamlinger der de beste utøverne deltar, og som roterer mellom de forskjellige landsdelene. Arrangere treningssamlinger i utlandet der vi kan dra nytte av eksterne trenerferdigheter for å få nye impulser. Fortløpende se på om det er hensiktsmessig og mulig å samle de beste utøverne på ett sted Fortløpende se på behov og mulighet for å ha en heltids- eller deltidsansatt forbundstrener som bor der de beste utøverne eventuelt samles. Treneren må ha holdninger og atferd som samsvarer med norsk idretts verdigrunnlag. Gjennom informasjon, kurs og samlinger bidra til at utøvere i klubbene forstår betydningen av, og medvirke til at de ønsker å trene sammen også på klubbnivå slik at klubbmiljøene styrkes. Det skal utarbeides konkrete spilleregler som omfatter forholdet til alkohol, forholdet mellom leder og utøver, kroppsvektutvikling hos utøvere, antidoping, forholdet til barneidrettsbestemmelsene, og generell atferd hos både utøvere og ledere. Spillereglene skal følges opp med konkrete forhåndsbestemte konsekvenser ved brudd Mål for treningskultur For å få en indikasjon på om vi lykkes i å skape en mer funksjonell treningskultur har Norges Vektløfterforbund valgt følgende måleparametere som delmål: At 50 % av aktive over 300 poeng registrerer/rapporterer sin trening innen NVF skal ha minst 6 utøvere over 370 (menn) og 210 (kvinner) poeng i løpet av året innen

9 4.2 Rekrutteringstiltak Rekruttering er en svært viktig suksessfaktor dersom vi skal skape den ønskede bredde i norsk vektløfting slik at vektløfteridretten framstår slik visjonen beskriver Rekruttering i tråd med NIFs verdigrunnlag og regler Idrettens barnerettigheter og bestemmelser, rettigheter for ungdom, og implementering av funksjonshemmede skal være tema på lederkurs, trenerkurs og ved utarbeidelse av strategiske tiltak. Tiltakene skal dokumenteres gjennom den årlige tiltaksplanen, styremøtereferatene, referater fra lederkurs, klubbutviklingskurs, trenerkurs, dommerkurs, og ved en årlig evaluering av forbundets arbeid. Norges Vektløfterforbund skal gjennom sine årlige tiltaksplaner kontinuerlig sørge for at barneidrettens og ungdomsidrettens aktivitets- og konkurransetilbud praktiseres i tråd med norsk idretts regler og verdigrunnlag. Dette skal gjøres gjennom kontinuerlig oppdatering av lovverk, klubbutviklingskurs, lederkurs, trenerkurs og dommerkurs. Norges Vektløfterforbund skal sørge for å legge til rette sitt trenings- og konkurransetilbud for funksjonshemmede. Tilretteleggingsmulighetene skal være tema ved klubbutviklingskurs, lederkurs, trenerkurs og dommerkurs Løfterskoler Gjennomføring av vektløfterskoler i alle klubber vil være et av de viktigste rekrutteringstiltakene. Løfterskolene skal tilbys til ungdom generelt og til idrettslag og organisasjoner i nærmiljøet. Det bør tilbys sommerløfterskoler i alle klubbene slik at vi ikke senker aktiviteten på rekrutteringsarbeidet på sommeren Trener i lokalet For å gi et best mulig tilbud til nye medlemmer i klubbene er det svært viktig at klubbene prioriterer å sette av tid og ressurser til å ha en trener til stede i lokalet til faste tider og helst flere ganger i uken Bruk av sosiale media, presse og infomateriell For å trekke nye rekrutter, både voksne, unge, veteraner, funksjonshemmede og andre til klubbene er det viktig med aktiv bruk av Facebook, Twitter, hjemmesider og informasjonsbrosjyrer både i klubber og forbund. Vi skal også jobbe for at flest mulig av stevnene som arrangeres i Norge blir streamet live på internett. Det er også viktig at alle organisasjonsledd jobber aktivt med lokalpressen og bruker andre tilgjengelige informasjonskanaler for å fremme kunnskapen og viten om vektløfting. NVF utarbeider en idebank for rekrutteringstiltak. Denne legges ut på NVFs websider. og gjøres kjent for klubbene. Alle skal legge vekt på å arrangere stevner med funksjonærer og dommere som framstår ryddige, profesjonelle og med respekt for både utøvere, publikum, presse og andre. Alle konkurranser skal framstå som et positivt utstillingsvindu for norsk vektløfting. -9-

10 4.2.5 Mål for rekruttering For Norges Vektløfterforbund vil både medlemsmasse og antallet konkurranseløftere være gode indikatorer på om vi lykkes med rekrutteringsarbeidet. Vi har derfor valgt to delmål som kan gi en indikasjon på om vi lykkes med rekrutteringsarbeidet. Delmålene for rekruttering er: Å øke medlemsmassen med 2 % hvert år. Å øke antall aktive konkurranseløftere med 5 % hvert år. -10-

11 4.3 Trenerutvikling Norges Vektløfterforbund har behov for flere trenere i klubbene, og ennå flere og mer kompetente oppdaterte trenere på forbundsnivå. Dette fordrer at hele organisasjonen setter fokus på trenerrollen og trenerutvikling. Utdanning og oppfølging av både klubb- og forbundstrenere er derfor en ubetinget og absolutt suksessfaktor de neste fire årene Tilrettelegging i tråd med NIFs retningslinjer Norges vektløfterforbund skal tilrettelegge all trenerutdanning i tråd med NIFs retningslinjer slik at vi bidrar til å oppnå en helhetlig og enhetlig god utdanning av trenere i norsk idrett Trenerløypa Videreutvikling og implementering av den nye trenerløypa vil være et hovedsatsingsområde for NVF. Implementeringen og innholdet i trenerløypa skal dokumenteres gjennom årlige tiltaksplaner, kursplaner, skriftlig kursinnhold og evaluering De viktigste trenerutviklingstiltakene De viktigste strategiske tiltakene for å utvikle trenere er: Å utdanne kurslærer(e) som kan holde trenerkurs i tråd med den nye trenerløypa. Å utdanne nye trenere i den nye trenerløypa hvert år. Å arrangere trenersamlinger for kompetansedeling og motivasjon Å hente trenerkompetanse fra utlandet for å oppdatere egne trenere Å gi trenere som er aktive i dag en relevant oppdatering og stimulans slik at de kan bidra til å skape ennå bedre utøvere. Deltakelse på Topptrenerutdanningen Å kåre årets trener hvert år og herunder utvikle konkrete utvalgskriterier for kåringen Evaluering og dokumentasjon av tiltakene Alle trenerutviklingstiltak skal evalueres på hvert eneste styremøte i NVF. Dette skal framgå av styremøteprotokollene. Alle tiltak skal dokumenteres gjennom årlige tiltaksplaner, skriftliggjøring av innhold, og referater Mål for trenerutvikling Norges Vektløfterforbund antar at det aller viktigste blir å utdanne flere kurslærere og trenere. Vi har derfor valgt to måleparametere som kan gi en indikasjon på om vi lykkes med trenerutviklingstiltakene. Målene for trenerutvikling er: Å utdanne fire kurslærere som kan holde trenerkurs i tråd med den nye trenerløypa. Å utdanne 20 nye trenere i den nye trenerløypa. -11-

12 4.4 Organisasjonsutvikling Norges Vektløfterforbund har gjennom de siste årene hatt stort fokus på organisasjonsutvikling (OU). Dette vil vi fortsette med. Klubbene og kretsene har vært tydelige på at organisasjonsutviklingen og driften må legge vekt på å skape fellesskap, respekt, engasjement og struktur og at dette må gjennomsyre hele organisasjonen Tilretteleggelse i tråd med NIFs retningslinjer Norges vektløfterforbund skal tilrettelegge all OU i tråd med NIFs retningslinjer slik at norsk idrett oppnår en helhetlig forståelse, utdanning og utvikling av organisasjonen Strategiske tiltak for OU For å lykkes med organisasjonsutviklingen skal NVF prioritere følgende strategiske tiltak: Delta på NIFs utdanning for Klubbveiledere Delta på NIFs utdanning for Unge ledere Tilby klubbutviklingskurs i tråd med norsk idretts verdier, regler og retningslinjer, slik som Klubb besøk, Startmøter, Oppfølgingsmøter og Klubbens virksomhetsplan. Tilby lederkurs i tråd med norsk idretts verdier, regler og retningslinjer, slik som Klubbens styrearbeid i praksis, Lover regler og retningslinjer, Kommunikasjon og Coaching, og Teamutvikling. Arrangere minst to sentrale lederkurs hvert år med fokus på strategier og tiltak. Under disse kursene skal det også legges inn andre relevante lederutviklingsmoduler slik at vi sikrer lik forståelse og kunnskap om hva som kreves av ledere i idretten, og hvordan ledelse i idrett bør fremstå. Utdanne flere som kan oppdatere NVFs webside og Facebook. Sette arbeidet med foto og referater fra stevner i system for å få ut informasjon Sette arbeidet med evaluering og korrigering av årlige tiltaksplaner i konkret system Innhold, dokumentasjon og evaluering av OU- prosesser Alle kursene skal dokumenteres gjennom kursplaner og skriftlig kursinnhold. Alle kurs skal framgå av årlige tiltaksplaner. Planene og gjennomføringen skal oppdateres og evalueres på hvert eneste styremøte gjennom året. Dette skal framgå av styrereferatene. Det presiseres at for NVF vil det ofte være svært hensiktsmessig å plukke momenter fra de enkelte kursmodulene og tilpasse den enkelte klubbs utvikling og behov. Alle kurs skal tilpasses slik at de legger til rette for deltakelse fra funksjonshemmede, og slik at kurset kan bidra til integrering av disse Mål for Organisasjonsutvikling NVF har valgt å måle arbeidet med OU-prosesser ved å se på hvor mange utviklingsprosesser og kurs vi gjennomfører. Her har vi satt målefokus på de tre prosessene som NVF anser som de viktigste for at vi skal lykkes med en helhetlig OU-prosess i norsk vektløfting. Målene er: Å gjennomføre 8 sentrale lederkurs med tema fra NIFs ledermoduler Å gjennomføre 8 startmøter med oppfølgingsmøter Å gjennomføre 8 kurs i Klubbens virksomhetsplan eller gjennomføre tilsvarende klubbutviklingsprosesser i klubbene. -12-

13 4.5 Samhandling med NIF Dersom man ser på de fire første suksessfaktorene ser man at samhandling med NIF er gjennomgående. Slik samhandling er viktig både for at vi skal kunne dra nytte av den kunnskap og ekspertise som NIF besitter, og for at vi skal kunne jobbe lettere. Samhandlingen er også viktig for at norsk idrett skal kunne dra nytte av kunnskaper på tvers av særforbundene og for at vi ikke skal være nødt til å utvikle og ansette egne eksperter på områder som ikke ligger til vår kjernevirksomhet Samhandlingsområder Norges Vektløfterforbund ser store fordeler i samhandling med NIF både innenfor toppidrett, breddeutvikling, trenerutvikling og organisasjonsutvikling. I tillegg vil vi ha stor nytte av NIF i forbindelse med arbeid med integrering av funksjonshemmede Strategiske tiltak Bruke NIFs kompetanse på fysisk testing Bruke NIFs kompetanse på trenersamlinger Bruke NIFs kompetanse på treningssamlinger Bruke NIFs kompetanse på trenerutvikling Bruke NIFs kompetanse på klubbutvikling og lederutvikling Samhandle med andre særforbund der det er formålstjenlig Tilby vår kompetanse på eksplosiv styrketrening til NIF og andre særforbund Evaluering av samhandling med NIF Vi skal evaluere vår egen samhandling med NIF. Dette skal være tema på samtlige styremøter Mål for samhandling med NIF For å sikre at vi hele tiden har fokus på hvilken kompetanse NIF har, og kan bistå med, er det viktig å måle hvor ofte vi bruker denne kompetansen. Det vil påvirke fokuset til våre kurs- og samlingsarrangører, og vi lærer mer om hvilken kompetanse som kan tilbys. Målene for samhandling med NIF er: Åtte ledersamlinger med kompetansebistand fra NIF Åtte trenersamlinger med kompetansebistand fra NIF Åtte treningssamlinger med kompetanse bistand fra NIF NVFs lovverk skal til enhver tid være oppdatert og i tråd med NIFs regler og retningslinjer. -13-

Referat fra lederseminar på Gardemoen 16. mars 2013

Referat fra lederseminar på Gardemoen 16. mars 2013 Tilsluttet: Norges Idrettsforbund & Olympiske komité Nordiska Tyngdlyftningsförbundet European Weightlifting Federation International Weightlifting Federation Referat fra lederseminar på Gardemoen 16.

Detaljer

Referat fra Lederseminar i Praha

Referat fra Lederseminar i Praha Tilsluttet: Norges Idrettsforbund & Olympiske komité Nordiska Tyngdlyftningsförbundet European Weightlifting Federation International Weightlifting Federation Trondheim 14.oktober 2013. Referat fra Lederseminar

Detaljer

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2014-2016. Side 1 av 10

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2014-2016. Side 1 av 10 Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2014-2016 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 VÅR VISJON... 3 VÅR BÆRENDE IDÉ... 3 VÅR POLICY... 3 VÅRT VERDIFUNDAMENT... 3

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5 STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 20092014 En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED STRATEGIPLANEN 20092014... 3 2

Detaljer

NORGES RYTTERFORBUNDS LANGTIDSPLAN 2011-2015. Vedtatt Ryttertinget 2011

NORGES RYTTERFORBUNDS LANGTIDSPLAN 2011-2015. Vedtatt Ryttertinget 2011 NORGES RYTTERFORBUNDS LANGTIDSPLAN 2011-2015 Vedtatt Ryttertinget 2011 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Innledning s. 3 Kap. 2 Litt om NRYF s. 4 Kap. 3 NRYFs visjon og verdigrunnlag s. 8 Kap. 4 Satsing på organisasjonen

Detaljer

NCF `s HANDLINGSPLAN. for perioden 2007 2011

NCF `s HANDLINGSPLAN. for perioden 2007 2011 NCF `s HANDLINGSPLAN for perioden 2007 2011 Forord Denne Handlingsplan med overordnede mål, strategier og virkemidler for norsk curling de neste fire årene ble vedtatt av forbundstinget på Lillehammer

Detaljer

STRATEGIPLAN NBBF 1.0 VISJON, IDÉ OG VERDIER. 1.1 Visjon 1.2 Idé 1.3 Verdier 2.0 HOVEDMÅL

STRATEGIPLAN NBBF 1.0 VISJON, IDÉ OG VERDIER. 1.1 Visjon 1.2 Idé 1.3 Verdier 2.0 HOVEDMÅL STRATEGIPLAN NBBF 1.0 VISJON, IDÉ OG VERDIER 1.1 Visjon 1.2 Idé 1.3 Verdier 2.0 HOVEDMÅL 2.1 Spillerrekruttering 2.1.1 Skole-SFO 2.1.2 Aktivitetskonsulentene 2.1.3 Minidager og skoleturneringer 2.1.4 Streetbasket

Detaljer

Virksomhetsplan. for Norges Svømmeforbund 2013-2016

Virksomhetsplan. for Norges Svømmeforbund 2013-2016 Virksomhetsplan for Norges Svømmeforbund 2013-2016 Innholdsfortegnelse Innledning 04 Anlegg 06 Mål, delmål og strategier Aktivitetsutvikling 10 Mål, delmål og strategier Organisasjonsutvikling 16 Mål,

Detaljer

T R E N E R L Ø Y P A RAMMEVERK FOR NORSK TRENERUTDANNING

T R E N E R L Ø Y P A RAMMEVERK FOR NORSK TRENERUTDANNING T R E N E R L Ø Y P A RAMMEVERK FOR NORSK TRENERUTDANNING SAMMENDRAG Dette dokument er et rammeverk for trenerutdanning i norsk idrett som beskriver kriterier, prinsipper, retningslinjer, kompetansekrav

Detaljer

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan Norsk Friidrett mot 2015 Strategisk plan 2014 2015 2012 2013 2011 1 Norsk Friidrett populær og engasjerende for alle! Klargjøring av begreper Norges Friidrettsforbund og Norsk Friidrett Norsk Friidrett

Detaljer

Titel: Strategidokument for Norges Judoforbund. Utgit av: Norges Judoforbund, Administrasjonen

Titel: Strategidokument for Norges Judoforbund. Utgit av: Norges Judoforbund, Administrasjonen Titel: Strategidokument for Norges Judoforbund Utgit av: Norges Judoforbund, Administrasjonen Design: Kjetil Olsen, K-Desings Foto forside: Kjetil Olsen Trykkeri: Akilles, idrettsforlaget Copyright 2008,

Detaljer

Langtidsplan. Norges Gymnastikk og Turnforbund. Med reviderte strategier. - 1 Høringsutkast revidert NGTF Langtidsplan 2009 2012

Langtidsplan. Norges Gymnastikk og Turnforbund. Med reviderte strategier. - 1 Høringsutkast revidert NGTF Langtidsplan 2009 2012 Langtidsplan Norges Gymnastikk og Turnforbund 2009 2012 Med reviderte strategier - 1 INNHOLD Del 1, overordnete punkter... 3 1. Visjon og virksomhetsidé... 3 2. Overordnede mål... 3 3. Verdier... 3 4.

Detaljer

Søknad om spillemidler for 2015

Søknad om spillemidler for 2015 Søknad om spillemidler for 2015 Høringsversjon NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE NIF/698607-v2/ød Behandlet av Idrettsstyret 27. juni 2014 Revidert 2. juli 2014 Side 1 Søknad om

Detaljer

Handlingsplan 2011-2013. Gi liv til årene

Handlingsplan 2011-2013. Gi liv til årene Handlingsplan 2011-2013 Gi liv til årene 1 Innholdsfortegnelse 1. Norges Padleforbunds virksomhet... 3 1.1 Visjon... 4 1.2 Overordnet mål... 4 1.3 Etikk og verdier i NPF... 5 1.4 NPFs målgrupper... 5 2.

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER HANDLINGSPLAN 2014-2016 NMF Idrettspolitisk Dokument (Ipd) skal danne grunnlaget for det øvrige planarbeidet i forbundet. Hvert av avdelingsforbundene

Detaljer

Norges Cykleforbunds utdanningstilbud. Vi satser på utdanning!

Norges Cykleforbunds utdanningstilbud. Vi satser på utdanning! Norges Cykleforbunds utdanningstilbud Vi satser på utdanning! Norsk sykkelsport er i stadig utvikling og behovet for kompetanse er stort. Kompetanse omfatter kunnskap, erfaringer, ferdigheter, verdier

Detaljer

Strategiplan for Norges klatreforbund 2014-2016

Strategiplan for Norges klatreforbund 2014-2016 Strategiplan for Norges klatreforbund 2014-2016 Innhold Strategiplan 2014 2016... 4 1 Organisasjon... 5 1.1 Regional organisering... 5 1.2 Klubbene... 5 1.3 Forbundet sentralt... 5 1.4 Styret... 5 1.5

Detaljer

de avklarte arbeidsoppgavene, bør han eller hun konfronteres med dette, gjennom konkrete og lett forståelige tilbakemeldinger.

de avklarte arbeidsoppgavene, bør han eller hun konfronteres med dette, gjennom konkrete og lett forståelige tilbakemeldinger. de avklarte arbeidsoppgavene, bør han eller hun konfronteres med dette, gjennom konkrete og lett forståelige tilbakemeldinger. Det er til syvende og sist utøveren som skal løse det riktig teknisk i konkurransesituasjoner.

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016

Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016 Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016 Visjon: Oslos sprekeste! Visjonen beskriver vår virksomhet i framtiden, som om vi er kommet dit vi vil. Visjonen henger sammen med virksomhetsideen. Virksomhetsidé:

Detaljer

NORGES RYTTERFORBUND NORGES RYTTERFORBUND NORGES RYTTERFORBUND. Foto: hesteguiden.com

NORGES RYTTERFORBUND NORGES RYTTERFORBUND NORGES RYTTERFORBUND. Foto: hesteguiden.com Rytterpolitisk Rytterpolitisk dokument dokument TINGPERIODEN TINGPERIODEN 2015 2015 2019 2019 NORGES RYTTERFORBUND NORGES RYTTERFORBUND NORGES RYTTERFORBUND Foto: hesteguiden.com NORGES RYTTERFORBUND FORORD

Detaljer

Søknad om spillemidler for 2016

Søknad om spillemidler for 2016 Søknad om spillemidler for 2016 Høringsversjon datert 20. juli 2015 NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE Søknad om spillemidler for 2016 Utkast Norges idrettsforbund og olympiske og

Detaljer

5 NORGES STYRKELØFTFORBUND

5 NORGES STYRKELØFTFORBUND Versjon 5 NORGES STYRKELØFTFORBUND KLUBB OG REGION KOMITEEN Organisasjons håndbok ORGANISASJONSHÅNDBOKA Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 POLICY... 3 1.2 FORMÅLSPARAGRAF... 3 1.3 BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN...

Detaljer

Langtidsplan for 2011 til 2014.

Langtidsplan for 2011 til 2014. Langtidsplan for 2011 til 2014. 1 av 12 Legges frem for kretstinget mars 2011. Innhold: Del.1. Overordnete punkter.... 3 1. Visjon og virksomhetsidè... 3 2. Overordnede mål... 3 3. Verdier... 3 4. Innsatsområder...

Detaljer

Kompetanse og utdanning

Kompetanse og utdanning Kompetanse og utdanning Kompetanseutvikling for trenere, ledere og dommere er vedtatt som et innsatsområde i langtidsplanen 2009-2012. Våre trenere, ledere og dommere skal sikres god handlingskompetanse.

Detaljer

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT 20. april 2015 Innholdsfortegnelse: Innledning... 1 A. Overordnet rapport... 2 1 Opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon... 3 2 Opprettholde og

Detaljer

Spillemidler 2011 RappoRt

Spillemidler 2011 RappoRt Spillemidler 2011 Rapport Kulturdepartementet Idrettsavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Vår referanse: 541094v1 Deres referanse: 2010/02863 ID/ ID2 OMS Dato: 16. april 2012 BRUK AV SPILLEMIDLER FOR

Detaljer

Handlingsplan Norges Fotballforbund 2012-2015

Handlingsplan Norges Fotballforbund 2012-2015 Handlingsplan Norges Fotballforbund 2012-2015 Innhold Presidentens forord 4 Norges Fotballforbunds verdisett 6 Visjon 6 Verdier 7 Aktivitetsverdier 7 Organisasjonsverdier 8 Samspill topp- og breddefotball

Detaljer

Versjon. Organisasjonshåndbok Forbund region klubb

Versjon. Organisasjonshåndbok Forbund region klubb Versjon 6 Organisasjonshåndbok Forbund region klubb Organisasjonshåndbok Side 1 FORORD Organisasjonshåndboken for Norges Styrkeløftforbund er et resultat av et ønske om å utvikle et verktøy til hjelp for

Detaljer

Friidrettsklubben i sentrum. Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling

Friidrettsklubben i sentrum. Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling Friidrettsklubben i sentrum Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling Innhold 5 Eksempel på utviklingstrapp for klubben 7 Visjon/klubbidé og målsettinger 8 Klubbkulturen 9 Samarbeid - å bygge team 12

Detaljer

Gode muligheter for klubben

Gode muligheter for klubben Gode muligheter for klubben Samlet oversikt over Norsk Friidretts Klubbtilbud Organisasjonshjulet Organisasjonshjulet viser hvilke områder klubben må være gode på for å gi medlemmene et best mulig aktivitetstilbud.

Detaljer