Strategidokument

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategidokument 2013-2016"

Transkript

1 Strategidokument Tilsluttet: Norges Idrettsforbund & Olympiske komité Nordiska Tyngdlyftningsförbundet European Weightlifting Federation International Weightlifting Federation

2 Innholdsfortegnelse 1.0 VISJON VISJONEN SOM SLAGORD VISJONEN I PRAKSIS MISJON MISJONENS INNHOLD MISJONEN I PRAKSIS HOVEDMÅL FORMÅL MÅL STRATEGISKE SUKSESSFAKTORER Å SKAPE EN FUNKSJONELL TRENINGSKULTUR FOR TOPPIDRETT Innledning Treningsforståelse Trenere, kurs og utdanning Skape godt trenings- og konkurransemiljø Mål for treningskultur REKRUTTERINGSTILTAK Rekruttering i tråd med NIFs verdigrunnlag og regler Løfterskoler Trener i lokalet Bruk av sosiale media, presse og infomateriell Mål for rekruttering TRENERUTVIKLING Tilrettelegging i tråd med NIFs retningslinjer Trenerløypa De viktigste trenerutviklingstiltakene Evaluering og dokumentasjon av tiltakene Mål for trenerutvikling ORGANISASJONSUTVIKLING Tilretteleggelse i tråd med NIFs retningslinjer Strategiske tiltak for OU Innhold, dokumentasjon og evaluering av OU- prosesser Mål for Organisasjonsutvikling SAMHANDLING MED NIF Samhandlingsområder Strategiske tiltak Evaluering av samhandling med NIF Mål for samhandling med NIF

3 1.0 Visjon 1.1 Visjonen som slagord Norges Vektløfterforbund drømmer om å framstå i samfunnet som en dynamisk, helhetlig, strukturert, synlig, tiltrekkende og åpen organisasjon, preget av Fellesskap, Respekt, Engasjement og Struktur. Vi har valgt å uttrykke dette gjennom slagordet En styrket kropp et styrket sinn 1.2 Visjonen i praksis Visjonen viser svært godt hva vi drømmer om og hva vi bør jobbe mot. For norsk vektløfting betyr dette i praksis å: Å skape mange gode sterke aktive vektløftere - bredde Å utvikle toppløftere toppidrett Å bidra til å gi hele folket en styrket kropp Å framheve vektløfting som basisidrett for alle Å promotere vektløfting som helsefremmende Å åpne folks øyne for hva vektløfting er Å Skape en populær idrett At folket synes vektløfting som idrett er bra At vektløftermiljøet er et godt miljø for alle Betydningen av visjonen, vil være retningsgivende for hvilke mål og aktiviteter som kreves for at norsk vektløfting skal bevege seg koordinert, strukturert og mest mulig effektivt mot en ønsket framtidig situasjon. -3-

4 2.0 Misjon 2.2 Misjonens innhold NVFs formål er å fremme vektløfting i Norge. Herunder skal NVF fremme generell vekttrening i Norge ved at forbundet og dets medlemsklubber framstår som en naturlig samarbeidspartner for alle andre idretter. NVF skal bidra til samarbeid mellom lagene, og representere idretten internasjonalt. NVF skal arbeide aktivt for å hindre bruk av dopingmidler både i Norge og internasjonalt. Norges vektløfterforbund skal aktivt jobbe for å fremme norsk idretts felles verdigrunnlag. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All aktivitet skal bygge på grunnverdiene idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 2.1 Misjonen i praksis Misjonen innebærer at Vektløfterforbundet og alle dets organisasjonsledd skal jobbe aktivt for å skape mange og gode vektløftere som trener og konkurrerer i tråd med norsk idretts verdigrunnlag. Samtidig gir misjonen et klart signal om at alle organisasjonsledd skal jobbe aktivt for å spre vektløfting og kunnskap om idretten gjennom å tilby instruksjon og veiledning til alle andre idretter. Det er også viktig å presentere idretten på en mest mulig profesjonell måte når vi arrangerer stevner eller på andre måter opptrer i det offentlige rom. På den måten vil vektløfteridretten forhåpentligvis vokse og aksepten for vektløfting blant befolkningen som vil øke. Misjonen gir også et tydelig signal om hvor viktig det er for vektløftingens utbredelse og framtid at lagene samarbeider godt, og at man sammen kan bidra til å lykkes både nasjonalt og internasjonalt. Ved å løfte i flokk vil norsk vektløfting komme et godt stykke nærmere visjonen. Visjonen og misjonen henger sammen og viser retning for valg av mål og strategier. -4-

5 3.0 Hovedmål 3.1 Formål Visjonen og misjonen gir en klar retning for arbeidet i Norges Vektløfterforbund. De signaliserer kraftig at forbundet både skal jobbe for utbredelsen av, og forståelsen for, vektløftersporten. I tillegg skal vi skape gode vektløftere som kan prestere på toppnivå. Det er viktig for NVF å sette seg klare målsetninger på begge disse områdene. Vi har derfor valgt ut et hovedmål som kan indikere om vi lykkes med breddesatsingen, og et hovedmål som kan indikere om vi lykkes med toppidrettssatsingen. 3.2 Mål Norges Vektløfterforbund har derfor satt seg følgende to hovedmål: Å øke antall medlemmer med 10% innen Å kvalifisere utøver(e) til OL

6 4.0 Strategiske suksessfaktorer For å nå hovedmålene har Norges Vektløfterforbund definert fem strategiske suksessfaktorer vi må lykkes med. Gjennom suksessfaktorene definerer vi hvilke innsatsområder vi har valgt å prioritere i perioden. De strategiske suksessfaktorene er: Å skape en funksjonell treningskultur for toppidrett Rekrutteringstiltak Trenerutvikling Organisasjonsutvikling Samhandling med NIF Det blir innenfor disse fem satsingsområdene norsk vektløftings organisasjonsledd skal fokusere og prioritere innsats og ressurser i planperioden. -6-

7 4.1 Å skape en funksjonell treningskultur for toppidrett Innledning For å nå toppresultater kreves det en funksjonell treningskultur som omfatter tanker, holdninger og funksjonelle grunnleggende antakelser om hva som skal til for å bli best i verden. En av de aller viktigste tiltakene for å skape toppresultater blir dermed å påvirke og utvikle utøvernes evne og vilje til å trene mye og riktig. Det må legges vekt på utvikling av kunnskap om treningsinnhold, treningsmengde, treningsplaner, kosthold, treningsmiljø, trenerkapasitet og konkurransetilbud. I tillegg kommer utredning av behov for tilrettelegging i forhold til utdanning for utøvere som ønsker å satse maksimalt på vektløfting. For å lykkes med dette mener vi at det vil være avgjørende med et godt og tett samarbeid med Olympiatoppen. Det skal legges vekt på at denne samhandlingen blir best mulig Treningsforståelse For at utøverne skal forstå hva som kreves for å nå toppresultater vil NVF legge vekt på å skape kunnskap rundt treningsplanlegging, treningsregistrering og treningsevaluering for å skape kultur for erfaringslæring og treningsforståelse. Konkret tiltak: Utarbeide et elektronisk treningsregistreringssystem og opprette en nasjonal treningsregistreringsdatabase. Tilrettelegge for innsending og analyse av treningsinformasjon og tilbakemelding på trening slik at de som registrerer sin trening får en konkret tilbakemelding. Legge til rette for at alle som har ambisjoner om å delta på landslag eller ha representasjonsoppgaver gjennomfører treningsregistrering og analyse av treningen. Se på de beste, registrere, analysere og lære hvordan de gjør det. Utarbeide konkrete arbeidskrav for løftere på ulike utviklingsstadier og med ulike mål Ved samlinger skal det med jevne mellomrom innhentes kompetanse når det gjelder kosthold for toppidrettsutøvere. Ved samlinger skal det med jevne mellomrom innhentes kompetanse når det gjelder skadeforebygging for toppidrettsutøvere. Utvikle mentale ferdigheter ved å benytte tilgjengelig kompetanse i NIF eller andre steder Trenere, kurs og utdanning For at utøverne skal lykkes er vi avhengige av et godt støtteapparat. Det blir derfor viktig å satse på utdanning og motivering av flere trenere både i klubbene og på forbundsnivå. I tillegg må utøverne selv ha tilstrekkelig faglig kunnskap om trening. Konkrete tiltak: Utdanning av klubbtrenere slik at de påvirker, og blir i stand til å hjelpe utøvere med planlegging, gjennomføring, registrering og analyse av trening. Avholde jevnlige trenersamlinger for å motivere, evaluere og lære. Gi et godt utdannings- og konkurransetilbud til trenere som følger opp forbundets strategier og tiltak i egen klubb. Tilby trenerkurs til de aktive slik at de får felles kunnskap om trening og at vi får en mest mulig helhetlig måte å forstå trening på. -7-

8 Antidopingarbeid og holdningsskapende arbeid skal være tema på treningssamlinger og trenerkurs. Dette skal dokumenteres gjennom referater. Hjelpe utøvere som satser på vektløfting med å utrede muligheter for utdanning og trening i kombinasjon slik at utøverne både får sportslig utvikling og en god utdanning Skape godt trenings- og konkurransemiljø For å skape et konkurranse- og treningsmiljø som har fokus på toppresultater er det viktig at utøverne trener sammen, pusher hverandre, diskuterer trening og lærer av hverandre. Dette er viktig både på klubbnivå og forbundsnivå. Konkrete tiltak: Etablere en satsingsgruppe som har ambisjoner om OL-deltakelse Stille lag på 4-6 løftere ved alle EM senior slik at vi begynner å bygge et lag som kjenner hverandre og inspirerer hverandre. Arrangere treningssamlinger der de beste utøverne deltar, og som roterer mellom de forskjellige landsdelene. Arrangere treningssamlinger i utlandet der vi kan dra nytte av eksterne trenerferdigheter for å få nye impulser. Fortløpende se på om det er hensiktsmessig og mulig å samle de beste utøverne på ett sted Fortløpende se på behov og mulighet for å ha en heltids- eller deltidsansatt forbundstrener som bor der de beste utøverne eventuelt samles. Treneren må ha holdninger og atferd som samsvarer med norsk idretts verdigrunnlag. Gjennom informasjon, kurs og samlinger bidra til at utøvere i klubbene forstår betydningen av, og medvirke til at de ønsker å trene sammen også på klubbnivå slik at klubbmiljøene styrkes. Det skal utarbeides konkrete spilleregler som omfatter forholdet til alkohol, forholdet mellom leder og utøver, kroppsvektutvikling hos utøvere, antidoping, forholdet til barneidrettsbestemmelsene, og generell atferd hos både utøvere og ledere. Spillereglene skal følges opp med konkrete forhåndsbestemte konsekvenser ved brudd Mål for treningskultur For å få en indikasjon på om vi lykkes i å skape en mer funksjonell treningskultur har Norges Vektløfterforbund valgt følgende måleparametere som delmål: At 50 % av aktive over 300 poeng registrerer/rapporterer sin trening innen NVF skal ha minst 6 utøvere over 370 (menn) og 210 (kvinner) poeng i løpet av året innen

9 4.2 Rekrutteringstiltak Rekruttering er en svært viktig suksessfaktor dersom vi skal skape den ønskede bredde i norsk vektløfting slik at vektløfteridretten framstår slik visjonen beskriver Rekruttering i tråd med NIFs verdigrunnlag og regler Idrettens barnerettigheter og bestemmelser, rettigheter for ungdom, og implementering av funksjonshemmede skal være tema på lederkurs, trenerkurs og ved utarbeidelse av strategiske tiltak. Tiltakene skal dokumenteres gjennom den årlige tiltaksplanen, styremøtereferatene, referater fra lederkurs, klubbutviklingskurs, trenerkurs, dommerkurs, og ved en årlig evaluering av forbundets arbeid. Norges Vektløfterforbund skal gjennom sine årlige tiltaksplaner kontinuerlig sørge for at barneidrettens og ungdomsidrettens aktivitets- og konkurransetilbud praktiseres i tråd med norsk idretts regler og verdigrunnlag. Dette skal gjøres gjennom kontinuerlig oppdatering av lovverk, klubbutviklingskurs, lederkurs, trenerkurs og dommerkurs. Norges Vektløfterforbund skal sørge for å legge til rette sitt trenings- og konkurransetilbud for funksjonshemmede. Tilretteleggingsmulighetene skal være tema ved klubbutviklingskurs, lederkurs, trenerkurs og dommerkurs Løfterskoler Gjennomføring av vektløfterskoler i alle klubber vil være et av de viktigste rekrutteringstiltakene. Løfterskolene skal tilbys til ungdom generelt og til idrettslag og organisasjoner i nærmiljøet. Det bør tilbys sommerløfterskoler i alle klubbene slik at vi ikke senker aktiviteten på rekrutteringsarbeidet på sommeren Trener i lokalet For å gi et best mulig tilbud til nye medlemmer i klubbene er det svært viktig at klubbene prioriterer å sette av tid og ressurser til å ha en trener til stede i lokalet til faste tider og helst flere ganger i uken Bruk av sosiale media, presse og infomateriell For å trekke nye rekrutter, både voksne, unge, veteraner, funksjonshemmede og andre til klubbene er det viktig med aktiv bruk av Facebook, Twitter, hjemmesider og informasjonsbrosjyrer både i klubber og forbund. Vi skal også jobbe for at flest mulig av stevnene som arrangeres i Norge blir streamet live på internett. Det er også viktig at alle organisasjonsledd jobber aktivt med lokalpressen og bruker andre tilgjengelige informasjonskanaler for å fremme kunnskapen og viten om vektløfting. NVF utarbeider en idebank for rekrutteringstiltak. Denne legges ut på NVFs websider. og gjøres kjent for klubbene. Alle skal legge vekt på å arrangere stevner med funksjonærer og dommere som framstår ryddige, profesjonelle og med respekt for både utøvere, publikum, presse og andre. Alle konkurranser skal framstå som et positivt utstillingsvindu for norsk vektløfting. -9-

10 4.2.5 Mål for rekruttering For Norges Vektløfterforbund vil både medlemsmasse og antallet konkurranseløftere være gode indikatorer på om vi lykkes med rekrutteringsarbeidet. Vi har derfor valgt to delmål som kan gi en indikasjon på om vi lykkes med rekrutteringsarbeidet. Delmålene for rekruttering er: Å øke medlemsmassen med 2 % hvert år. Å øke antall aktive konkurranseløftere med 5 % hvert år. -10-

11 4.3 Trenerutvikling Norges Vektløfterforbund har behov for flere trenere i klubbene, og ennå flere og mer kompetente oppdaterte trenere på forbundsnivå. Dette fordrer at hele organisasjonen setter fokus på trenerrollen og trenerutvikling. Utdanning og oppfølging av både klubb- og forbundstrenere er derfor en ubetinget og absolutt suksessfaktor de neste fire årene Tilrettelegging i tråd med NIFs retningslinjer Norges vektløfterforbund skal tilrettelegge all trenerutdanning i tråd med NIFs retningslinjer slik at vi bidrar til å oppnå en helhetlig og enhetlig god utdanning av trenere i norsk idrett Trenerløypa Videreutvikling og implementering av den nye trenerløypa vil være et hovedsatsingsområde for NVF. Implementeringen og innholdet i trenerløypa skal dokumenteres gjennom årlige tiltaksplaner, kursplaner, skriftlig kursinnhold og evaluering De viktigste trenerutviklingstiltakene De viktigste strategiske tiltakene for å utvikle trenere er: Å utdanne kurslærer(e) som kan holde trenerkurs i tråd med den nye trenerløypa. Å utdanne nye trenere i den nye trenerløypa hvert år. Å arrangere trenersamlinger for kompetansedeling og motivasjon Å hente trenerkompetanse fra utlandet for å oppdatere egne trenere Å gi trenere som er aktive i dag en relevant oppdatering og stimulans slik at de kan bidra til å skape ennå bedre utøvere. Deltakelse på Topptrenerutdanningen Å kåre årets trener hvert år og herunder utvikle konkrete utvalgskriterier for kåringen Evaluering og dokumentasjon av tiltakene Alle trenerutviklingstiltak skal evalueres på hvert eneste styremøte i NVF. Dette skal framgå av styremøteprotokollene. Alle tiltak skal dokumenteres gjennom årlige tiltaksplaner, skriftliggjøring av innhold, og referater Mål for trenerutvikling Norges Vektløfterforbund antar at det aller viktigste blir å utdanne flere kurslærere og trenere. Vi har derfor valgt to måleparametere som kan gi en indikasjon på om vi lykkes med trenerutviklingstiltakene. Målene for trenerutvikling er: Å utdanne fire kurslærere som kan holde trenerkurs i tråd med den nye trenerløypa. Å utdanne 20 nye trenere i den nye trenerløypa. -11-

12 4.4 Organisasjonsutvikling Norges Vektløfterforbund har gjennom de siste årene hatt stort fokus på organisasjonsutvikling (OU). Dette vil vi fortsette med. Klubbene og kretsene har vært tydelige på at organisasjonsutviklingen og driften må legge vekt på å skape fellesskap, respekt, engasjement og struktur og at dette må gjennomsyre hele organisasjonen Tilretteleggelse i tråd med NIFs retningslinjer Norges vektløfterforbund skal tilrettelegge all OU i tråd med NIFs retningslinjer slik at norsk idrett oppnår en helhetlig forståelse, utdanning og utvikling av organisasjonen Strategiske tiltak for OU For å lykkes med organisasjonsutviklingen skal NVF prioritere følgende strategiske tiltak: Delta på NIFs utdanning for Klubbveiledere Delta på NIFs utdanning for Unge ledere Tilby klubbutviklingskurs i tråd med norsk idretts verdier, regler og retningslinjer, slik som Klubb besøk, Startmøter, Oppfølgingsmøter og Klubbens virksomhetsplan. Tilby lederkurs i tråd med norsk idretts verdier, regler og retningslinjer, slik som Klubbens styrearbeid i praksis, Lover regler og retningslinjer, Kommunikasjon og Coaching, og Teamutvikling. Arrangere minst to sentrale lederkurs hvert år med fokus på strategier og tiltak. Under disse kursene skal det også legges inn andre relevante lederutviklingsmoduler slik at vi sikrer lik forståelse og kunnskap om hva som kreves av ledere i idretten, og hvordan ledelse i idrett bør fremstå. Utdanne flere som kan oppdatere NVFs webside og Facebook. Sette arbeidet med foto og referater fra stevner i system for å få ut informasjon Sette arbeidet med evaluering og korrigering av årlige tiltaksplaner i konkret system Innhold, dokumentasjon og evaluering av OU- prosesser Alle kursene skal dokumenteres gjennom kursplaner og skriftlig kursinnhold. Alle kurs skal framgå av årlige tiltaksplaner. Planene og gjennomføringen skal oppdateres og evalueres på hvert eneste styremøte gjennom året. Dette skal framgå av styrereferatene. Det presiseres at for NVF vil det ofte være svært hensiktsmessig å plukke momenter fra de enkelte kursmodulene og tilpasse den enkelte klubbs utvikling og behov. Alle kurs skal tilpasses slik at de legger til rette for deltakelse fra funksjonshemmede, og slik at kurset kan bidra til integrering av disse Mål for Organisasjonsutvikling NVF har valgt å måle arbeidet med OU-prosesser ved å se på hvor mange utviklingsprosesser og kurs vi gjennomfører. Her har vi satt målefokus på de tre prosessene som NVF anser som de viktigste for at vi skal lykkes med en helhetlig OU-prosess i norsk vektløfting. Målene er: Å gjennomføre 8 sentrale lederkurs med tema fra NIFs ledermoduler Å gjennomføre 8 startmøter med oppfølgingsmøter Å gjennomføre 8 kurs i Klubbens virksomhetsplan eller gjennomføre tilsvarende klubbutviklingsprosesser i klubbene. -12-

13 4.5 Samhandling med NIF Dersom man ser på de fire første suksessfaktorene ser man at samhandling med NIF er gjennomgående. Slik samhandling er viktig både for at vi skal kunne dra nytte av den kunnskap og ekspertise som NIF besitter, og for at vi skal kunne jobbe lettere. Samhandlingen er også viktig for at norsk idrett skal kunne dra nytte av kunnskaper på tvers av særforbundene og for at vi ikke skal være nødt til å utvikle og ansette egne eksperter på områder som ikke ligger til vår kjernevirksomhet Samhandlingsområder Norges Vektløfterforbund ser store fordeler i samhandling med NIF både innenfor toppidrett, breddeutvikling, trenerutvikling og organisasjonsutvikling. I tillegg vil vi ha stor nytte av NIF i forbindelse med arbeid med integrering av funksjonshemmede Strategiske tiltak Bruke NIFs kompetanse på fysisk testing Bruke NIFs kompetanse på trenersamlinger Bruke NIFs kompetanse på treningssamlinger Bruke NIFs kompetanse på trenerutvikling Bruke NIFs kompetanse på klubbutvikling og lederutvikling Samhandle med andre særforbund der det er formålstjenlig Tilby vår kompetanse på eksplosiv styrketrening til NIF og andre særforbund Evaluering av samhandling med NIF Vi skal evaluere vår egen samhandling med NIF. Dette skal være tema på samtlige styremøter Mål for samhandling med NIF For å sikre at vi hele tiden har fokus på hvilken kompetanse NIF har, og kan bistå med, er det viktig å måle hvor ofte vi bruker denne kompetansen. Det vil påvirke fokuset til våre kurs- og samlingsarrangører, og vi lærer mer om hvilken kompetanse som kan tilbys. Målene for samhandling med NIF er: Åtte ledersamlinger med kompetansebistand fra NIF Åtte trenersamlinger med kompetansebistand fra NIF Åtte treningssamlinger med kompetanse bistand fra NIF NVFs lovverk skal til enhver tid være oppdatert og i tråd med NIFs regler og retningslinjer. -13-

Referat fra Lederseminar i Praha

Referat fra Lederseminar i Praha Tilsluttet: Norges Idrettsforbund & Olympiske komité Nordiska Tyngdlyftningsförbundet European Weightlifting Federation International Weightlifting Federation Trondheim 14.oktober 2013. Referat fra Lederseminar

Detaljer

Referat fra lederseminar på Gardemoen 16. mars 2013

Referat fra lederseminar på Gardemoen 16. mars 2013 Tilsluttet: Norges Idrettsforbund & Olympiske komité Nordiska Tyngdlyftningsförbundet European Weightlifting Federation International Weightlifting Federation Referat fra lederseminar på Gardemoen 16.

Detaljer

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN Side 1 av 10

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN Side 1 av 10 Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2016-2018 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 VÅR VISJON... 3 VÅR BÆRENDE IDÉ... 3 VÅR POLICY... 3 VÅRT VERDIFUNDAMENT... 3

Detaljer

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2014-2016. Side 1 av 10

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2014-2016. Side 1 av 10 Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2014-2016 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 VÅR VISJON... 3 VÅR BÆRENDE IDÉ... 3 VÅR POLICY... 3 VÅRT VERDIFUNDAMENT... 3

Detaljer

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015. Side 1 av 10

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015. Side 1 av 10 Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 VÅR VISJON... 3 VÅR BÆRENDE IDÉ... 3 VÅR POLICY... 3 VÅRT VERDIFUNDAMENT... 3

Detaljer

Langtidsplan. 12 års perspektiv mot 2024. 4 års perspektiv mot 2016. Vestfold Gymnastikk og Turnkrets - 1

Langtidsplan. 12 års perspektiv mot 2024. 4 års perspektiv mot 2016. Vestfold Gymnastikk og Turnkrets - 1 Langtidsplan Vestfold Gymnastikk og Turnkrets 12 års perspektiv mot 2024 4 års perspektiv mot 2016-1 INNHOLD 2. Visjon og virksomhetsidé... 3 3. Verdier... 3 Del II, 12 års perspektiv mot 2024... 4 4.

Detaljer

Verdier. HSK skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All skiaktivitet skal bygge på grunnverdier som

Verdier. HSK skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All skiaktivitet skal bygge på grunnverdier som HANDLINGSPLAN 2015-2017 Innledning. Handlingsplan 2015-2017 for Hedmark Skikrets bygger på Skipolitisk dokument 2015-2017. Skipolitisk dokument er bygget opp med prioriterte mål innenfor 4 hovedområder;

Detaljer

YNGRE LEDERE I IDRETTEN

YNGRE LEDERE I IDRETTEN YNGRE LEDERE I IDRETTEN BLI EN UNG, DYKTIG IDRETTSLEDER! Nivå 3: Coaching og ledelse for unge ledere fra 18-29 år Starter opp i september 2008 Nivå 2: Lederutdanning for ungdommer fra 15 20 år Starter

Detaljer

NORGES RYTTERFORBUND NORGES RYTTERFORBUND NORGES RYTTERFORBUND. Foto: hesteguiden.com

NORGES RYTTERFORBUND NORGES RYTTERFORBUND NORGES RYTTERFORBUND. Foto: hesteguiden.com Rytterpolitisk Rytterpolitisk dokument dokument TINGPERIODEN TINGPERIODEN 2015 2015 2019 2019 NORGES RYTTERFORBUND NORGES RYTTERFORBUND NORGES RYTTERFORBUND Foto: hesteguiden.com NORGES RYTTERFORBUND FORORD

Detaljer

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 Strategi 2020 Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 STRATEGI 2020 Strategi 2020 Norsk Orientering har som mål at 1 % av Norges befolkning i 2020 skal være medlemmer av klubber tilsluttet Norges Orienteringsforbund.

Detaljer

Fra kompetanseløft til elite

Fra kompetanseløft til elite NORGES KAMPSPORTFORBUND Fra kompetanseløft til elite Sportslig plan US-DAJA 05.02.2012 Med utgangspunkt i idrettspolitisk dokument for Tingperioden 2012-2014 har vi laget en ny sportslig plan. Planen beskriver

Detaljer

Referat fra styremøte på Gardermoen 20. oktober 2016

Referat fra styremøte på Gardermoen 20. oktober 2016 Tilsluttet: Norges Idrettsforbund & Olympiske komité Nordiska Tyngdlyftningsförbundet European Weightlifting Federation International Weightlifting Federation NVFs styremedlemmer, vara og sportssjef Klubber

Detaljer

Hei!! Norges Danseforbund -Ledersamling 2013

Hei!! Norges Danseforbund -Ledersamling 2013 Hei!! Norges Danseforbund -Ledersamling 2013 Inger-Marie Stokker Har gjennomgått veilederutdanning i regi av NIFs kompetanseseksjon. Veileder i klubbutviklingsprosesser for kretsene Oslo og Akershus. Sittet

Detaljer

SPORTSPLAN 2015-2018

SPORTSPLAN 2015-2018 SPORTSPLAN 2015-2018 Innledning Formål Visjon Verdier Etikk Rolle- og ansvarsfordeling i organisasjonen Hovedsatsingsområde 1. Toppidrett 2. Rekruttering og kretsutvikling 3. Utdanning og kompetanse 4.

Detaljer

Vedtatt på forbundstinget 2016 STRATEGIPLAN FOR NORGES HUNDEKJØRERFORBUND HUNDEKJØRING - SAMSPILL OG GLEDE

Vedtatt på forbundstinget 2016 STRATEGIPLAN FOR NORGES HUNDEKJØRERFORBUND HUNDEKJØRING - SAMSPILL OG GLEDE STRATEGIPLAN FOR NORGES HUNDEKJØRERFORBUND 2016 2020 HUNDEKJØRING - SAMSPILL OG GLEDE INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING. AKTIVITETSUTVIKLING OG BREDDEIDRETT Mål, delmål, strategi ORGANISASJONSUTVIKLING Mål,

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2020

STRATEGIPLAN 2016-2020 STRATEGIPLAN 2016-2020 VISJON, VERDIER OG VIRKSOMHET Amerikanske Idretter - FRA UNGDOM TIL LIVSSTIL Visjonen "fra ungdom til livsstil" skal prege arbeidet i organisasjonen og den organiserte aktiviteten

Detaljer

TRENERLØYPA. Norges Rugbyforbund 21.3-2015. Rammeverk for norsk trenerutvikling. Seniorrådgiver Trenerutvikling. Antero Wallinus-Rinne

TRENERLØYPA. Norges Rugbyforbund 21.3-2015. Rammeverk for norsk trenerutvikling. Seniorrådgiver Trenerutvikling. Antero Wallinus-Rinne TRENERLØYPA Rammeverk for norsk trenerutvikling Norges Rugbyforbund 21.3-2015 Antero Wallinus-Rinne Seniorrådgiver Trenerutvikling TEMA Trenerløypa Ansvar og roller innenfor Trenerløypa Fellesleveranser

Detaljer

Strategiplan. Norges Triathlonforbund

Strategiplan. Norges Triathlonforbund Strategiplan Norges Triathlonforbund Ting 2015 NTFs Strategi Vi skal (formål) Norges Triathlonforbund (NTF) skal fremme triatlon, samt kombinasjoner av denne idretten, i henhold til enhver tid godkjente

Detaljer

Referat fra styremøte i Trondheim 6. 7. februar 2015

Referat fra styremøte i Trondheim 6. 7. februar 2015 Tilsluttet: Norges Idrettsforbund & Olympiske komité Nordiska Tyngdlyftningsförbundet European Weightlifting Federation International Weightlifting Federation NVFs styremedlemmer, vara og sportssjef Referat

Detaljer

Referat fra styremøte på Gardermoen 3. 4. oktober 2014

Referat fra styremøte på Gardermoen 3. 4. oktober 2014 Tilsluttet: Norges Idrettsforbund & Olympiske komité Nordiska Tyngdlyftningsförbundet European Weightlifting Federation International Weightlifting Federation NVFs styremedlemmer, vara og sportssjef Referat

Detaljer

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan 1. Formål. I tråd med Norges Svømmeforbunds formål skal Øvre Eiker Svømmeklubb arbeide for at alle gis mulighet for å utøve svømmeaktivitet ut i fra sine ønsker,

Detaljer

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN 2014-2015 2 Innhold handlingsplan Finnmark Skikrets 1. Visjon, verdier og hovedmål 2. Kjerneaktivitet a. Breddeidrett b. Toppidrett c. Skirenn og arrangement d. Anlegg e.

Detaljer

Handlingsplan 2011-2013. Gi liv til årene

Handlingsplan 2011-2013. Gi liv til årene Handlingsplan 2011-2013 Gi liv til årene 1 Innholdsfortegnelse 1. Norges Padleforbunds virksomhet... 3 1.1 Visjon... 4 1.2 Overordnet mål... 4 1.3 Etikk og verdier i NPF... 5 1.4 NPFs målgrupper... 5 2.

Detaljer

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets Langtidsplan Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets 2013-2016 - 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 4 2. Visjon og virksomhetsidé... 4 3. RGTK sine overordnede mål... 4 4. Verdier...

Detaljer

HØRINGSRUNDE: NAIFs Strategiplan 2016-2020. Forbundsstyret i NAIF skal legge frem en ny strategiplan for den

HØRINGSRUNDE: NAIFs Strategiplan 2016-2020. Forbundsstyret i NAIF skal legge frem en ny strategiplan for den HØRINGSRUNDE: NAIFs Strategiplan 2016-2020 Forbundsstyret i NAIF skal legge frem en ny strategiplan for den kommende fireårsperioden, på forbundstinget 3. april Forbundsstyret sender med dette skrivet

Detaljer

Trener III Norges Rytterforbunds topptrenerkurs

Trener III Norges Rytterforbunds topptrenerkurs Trener III Norges Rytterforbunds topptrenerkurs Planen er ikke vedtatt. Deltagere i pilotprosjektet skal gis autorisasjon i henhold til brev. TRENER III NRYFs topptrenerkurs Innledning Norges Rytterforbund

Detaljer

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med Fana IL Skøyter Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012 i samarbeid med Strategi og handlingsplan for FILS for perioden 2008 2012 1. Fana IL Skøyter 1.1 1.2 Hovedmål 1.3 Organisasjonsoversikt

Detaljer

HANDLINGSPLANER

HANDLINGSPLANER OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS HANDLINGSPLANER 2016 2017 GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN SPENNENDE INKLUDERENDE VISJONÆR TROVERDIG OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Visjon: Gymnastikk og turn skal være

Detaljer

Norges Kampsportforbunds Toppidrettslige handlingsplan for Karate

Norges Kampsportforbunds Toppidrettslige handlingsplan for Karate Norges Kampsportforbunds Toppidrettslige handlingsplan for Karate Innledning Planen skal ses som en samlet plan for Norges Kampsportforbunds (NKF) toppidrettssatsning og talentutvikling som skal følge

Detaljer

Kursplan «Trener 1 Gymnastikk og Turn» Trenerløypa

Kursplan «Trener 1 Gymnastikk og Turn» Trenerløypa Kursplan «Trener 1 Gymnastikk og Turn» Trenerløypa Revidert: 15. juni 2014 Bakgrunn Den 20. januar 2011 vedtok styret i Norges Idrettsforbund (NIF) et felles rammeverk for den nye trenerutdanningen Trenerløypa

Detaljer

Virksomhetsplan for IK Grand Bodø. IK Grand Bodø skal være flaggskipet i nord! VIRKSOMHETSPLAN FOR

Virksomhetsplan for IK Grand Bodø. IK Grand Bodø skal være flaggskipet i nord! VIRKSOMHETSPLAN FOR VIRKSOMHETSPLAN FOR IK GRAND BODØ 2014 2016 IK Grand Bodø skal være flaggskipet i nord! 1 INNLEDNING IK Grand Bodø ble stiftet i 1917 og er en fleridrettsklubb som nå driver med fotball og turmarsj, og

Detaljer

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE NORGES HUNDEKJØRERFORBUND NORWEGIAN SLED DOG RACING ASSOCIATION Til alle klubber tilsluttet Norges Hundekjørerforbund Associated to/medlem av: The Norwegian confederation of Sports/ Norges Idrettsforbund

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2013-2017

STRATEGIDOKUMENT 2013-2017 STRATEGIDOKUMENT 2013-2017 Innledning På skitinget på Hamar i juni 2012 vedtok skitinget Skipolitisk dokument for perioden 2012-2016. Dokumentet er tilgjengelig på http://www.skiforbundet.no/omnsf/strategidokument/sider/strategidokumenter.aspx

Detaljer

Hovedmål. Delmål: Deltakeren skal:

Hovedmål. Delmål: Deltakeren skal: Kursplan trener 2 Hovedmål - Ha en helhetlig forståelse av treningsprosessen, og hva som kreves for å skape en sunn, positiv utvikling i valgt dansegren. - Ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 Innhold INNLEDNING... 3 VISJON... 3 VIRKSOMHETSIDÈ... 4 VERDIER... 4 SAMSVAR MED PLANER OG STRATEGIER I KLUBBEN (SPESIELT SPORTSLIG PLAN)... 5 HOVEDMÅL...

Detaljer

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008 Strategi for perioden 2008 2011 Skisse 30.05.2008 Tidligere format (Tinget 2007) 1. NSF 1.1. Visjon 1.2. Hovedmål 1.3. Organisasjonskart 2. Stabs- og administrasjonsfunksjoner 2.1. Økonomi 2.2. Informasjon

Detaljer

Virksomhetsplan. Klubb: FANA IL. Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014

Virksomhetsplan. Klubb: FANA IL. Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014 Virksomhetsplan Klubb: FANA IL Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014 Innhold Virksomhetsplan Innledning Visjon Verdigrunnlag Virksomhetsidé Hovedmål Delmål Handlingsplan Historikk og

Detaljer

Strategisk plan 2010 2014

Strategisk plan 2010 2014 Strategisk plan 2010 2014 Utkast til Norsk friidrett mot 2014 Strategiplanen er gjeldende for perioden 2010-2014 Verdigrunnlag Friidretten skal være preget av: Glede, helse, ærlighet og fellesskap Sunne

Detaljer

Verdens beste barneidrett? NAVN

Verdens beste barneidrett? NAVN Verdens beste barneidrett? NAVN NIFs visjon: «Idrettsglede for alle» Idrettens verdigrunnlag Organisasjonsverdier: Organisasjonens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd Aktivitetsverdier:

Detaljer

Antidopingpolicy og beredskapsplan. Policy, mål og strategi for NVF s antidopingarbeid i topp og bredde

Antidopingpolicy og beredskapsplan. Policy, mål og strategi for NVF s antidopingarbeid i topp og bredde Antidopingpolicy og beredskapsplan Policy, mål og strategi for NVF s antidopingarbeid i topp og bredde Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Mål... 4 3. Strategi... 4 3.1.Strategiske suksessfaktorer... 4 3.2 Suksessfaktorer

Detaljer

1) Satsing på fekting som toppidrett med internasjonale ambisjoner

1) Satsing på fekting som toppidrett med internasjonale ambisjoner NORGES FEKTEFORBUND STRATEGISAMLING 23-24. JUNI 2012 Styret i fekteforbund ble enige om følgende overordnede strategi og langtidsplan for utvikling av norsk. Eksisterende langtidsplan opprettholdes forøvrig

Detaljer

Referat fra styremøte 6-2013 1. desember ble enstemmig godkjent pr. e-post. SAKER VEDTATT AV STYRET PÅ E-POST SIDEN FORRIGE STYREMØTE - Ingen saker

Referat fra styremøte 6-2013 1. desember ble enstemmig godkjent pr. e-post. SAKER VEDTATT AV STYRET PÅ E-POST SIDEN FORRIGE STYREMØTE - Ingen saker Tilsluttet: Norges Idrettsforbund & Olympiske komité Nordiska Tyngdlyftningsförbundet European Weightlifting Federation International Weightlifting Federation NVFs styremedlemmer, vara og sportssjef Referat

Detaljer

Stavanger Bueskyttere Handlingsplan 2015-2016

Stavanger Bueskyttere Handlingsplan 2015-2016 Stavanger Bueskyttere Handlingsplan -2016 Handling Hvorfor Hvordan Vi skal etablere årlige planer og handlingsplaner som primært godkjennes ved årsmøtet. Handlingsplanene skal være basert på handlingsplanene

Detaljer

Norges Biljardforbund. Idrettspolitisk plan

Norges Biljardforbund. Idrettspolitisk plan Norges Biljardforbund Idrettspolitisk plan 2010 2015 Forbundsting 8.-9.mai 2010 Norges Biljardforbund Forbundsting 2010, Oslo 8.-9.mai 1 Innledning Dette dokument er et styringsverktøy for Norges Biljardforbund

Detaljer

Verdidokument. for Åsane Håndball

Verdidokument. for Åsane Håndball Verdidokument for Åsane Håndball Åsane Håndball ble som en del av Åsane Idrettslag stiftet i 1971, men ble 26. januar1997 stiftet som en selvstendig enhet blant flere enheter etter fleridrettsmodellen

Detaljer

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN 2016 NESODDEN IDRETTSFORENING 1 Idrettens formål og verdier Nesodden IF skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND RADIOSTYRT

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND RADIOSTYRT NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND RADIOSTYRT HANDLINGSPLAN 2014-2016 NMF Idrettspolitisk Dokument (Ipd) skal danne grunnlaget for det øvrige planarbeidet i forbundet. Hver av avdelingsforbundene

Detaljer

KLUBBUTVIKLING OG KURS

KLUBBUTVIKLING OG KURS KLUBBUTVIKLING OG KURS Det skal være gøy å drive idrettslag! IKKE OM VÆR R I LAG Alle i idretten fortjener å bli inspirert og motivert! Klubbutvikling og kurs er viktige verktøy for å gi eksisterende og

Detaljer

«På vei til Tokyo» Strategiplan for para-dressur

«På vei til Tokyo» Strategiplan for para-dressur «På vei til Tokyo» Strategiplan for para-dressur 2017-2020 Vi skal ha det gøy, trene best, og vinne mest! RESULTATMÅL i 2020: - Ta lagmedalje i Tokyo - Alle ekvipasjer til finale - Minst to individuelle

Detaljer

Strategi- og målplan 2014 2018. Norsk danseidrett

Strategi- og målplan 2014 2018. Norsk danseidrett Strategi- og målplan 2014 2018 Norsk danseidrett Forord Kjære dansevenner! På tinget i 2014 vedtok vi en strategiplan for perioden 2014 2018. Den var omfattende, og uten tidsfrister og arbeidsfordeling.

Detaljer

SPORTSPLAN FOR MOUNTED GAMES

SPORTSPLAN FOR MOUNTED GAMES Innholdsfortegnelse Introduksjon... 2 Formål... 2 Sportslige mål 2015... 2 Organisatoriske mål... 2 Normer for satsningsgruppe... 3 Kriterier for uttak til landslag og individuelt EM... 3 Forbundskaptein

Detaljer

norges skøyteforbund

norges skøyteforbund norges skøyteforbund STRATEGI FOR PERIODEN 2009-2011 NORGES SKØYTEFORBUND, NSF VEDTATT PÅ SKØYTETINGET, GEILO, JUNI 2009 NSF ble stiftet 27.februar 1893. NSF administrerer hurtigløp, kunstløp, inline og

Detaljer

Strategiplan rev. 2016-2020

Strategiplan rev. 2016-2020 Strategiplan rev. 2016-2020 Hvorfor 2016 2020? Revidere i henhold til Idrettspolitisk dokument (IPD): - Idretten vedtok plan for hele idretten i juni 2015 planen gjelder fra 2015 2019 - NBBF vedtar sin

Detaljer

Visjon, verdier og hovedmål.

Visjon, verdier og hovedmål. Visjon, verdier og hovedmål. Troms Skikrets (TSK) handlingsplan skal i perioden bygge på Norges Skiforbunds visjon fram mot 2016: «Mange, gode og glade skiløpere», samt de verdier og hovedmål som er lagt

Detaljer

Norges Orienteringsforbund

Norges Orienteringsforbund Strategi 2020 Tingperiode 2016-2018 retning mot 2020 Vedtatt på Forbundstinget 2016 Norges Orienteringsforbund 1 Strategi 2020 Forbundstinget 2012 vedtok en langsiktig målsetting og strategi for utviklingen

Detaljer

Norges Kampsportforbunds Toppidrettslige handlingsplan for karate

Norges Kampsportforbunds Toppidrettslige handlingsplan for karate Norges Kampsportforbunds Toppidrettslige handlingsplan for karate Innhold Innledning... 2 Visjon... 3 Misjon... 3 Verdier... 3 Målsetting... 3 Struktur og kompetanse... 4 Kravene for å opprettholde A-status...

Detaljer

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE, KOMPETANSEUTVIKLING OG FUNK-IDRETT (POST 3)

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE, KOMPETANSEUTVIKLING OG FUNK-IDRETT (POST 3) Til alle klubber og kretser i Norges Hundekjørerforbund Associated to/medlem av: The Norwegian confederation of Sports/ Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) SOGNSVEIEN 73, N-0855

Detaljer

Norges Kampsportforbunds Toppidrettspolitiske handlingsplan for karate

Norges Kampsportforbunds Toppidrettspolitiske handlingsplan for karate Norges Kampsportforbunds Toppidrettspolitiske handlingsplan for karate Innhold Innledning... 2 Visjon... 3 Misjon... 3 Verdier... 3 Målsetting... 3 Struktur og kompetanse... 4 Kravene for å opprettholde

Detaljer

HANDLINGSPLAN ANTIDOPING

HANDLINGSPLAN ANTIDOPING HANDLINGSPLAN ANTIDOPING 24. juni 2016 Innholdsfortegnelse Bakgrunn Modell for implementering 4 Feil! Bokmerke er ikke definert. Mål og tiltak 5 Landslag Agegroup Arrangement Ansatte, styre og utvalg Klubb

Detaljer

SPORTSPLAN FOR DRESSUR SENIOR

SPORTSPLAN FOR DRESSUR SENIOR Innhold Introduksjon... 3 Visjon... 3 Formål... 3 Sportslige mål - 2016... 3 Organisatoriske mål... 4 Landslag, Elitegruppe, U25... 4 Landslag... 4 Elitegruppe... 4 U-25... 4 Evaluering av landslag og

Detaljer

Ledelseskurs 1. Norges Svømmeforbund

Ledelseskurs 1. Norges Svømmeforbund Ledelseskurs 1 Norges Svømmeforbund Ledelse i norsk svømming En forutsetning for videre utvikling Trener/leder konferansen - Inspirasjon - Sosialt+ nettverk Å være en del av klubbens ledelse er kult og

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: - 2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR FAUSKE IL SKI

VIRKSOMHETSPLAN FOR FAUSKE IL SKI VIRKSOMHETSPLAN FOR FAUSKE IL SKI 2014 2017 Nord-Norges ledende skiklubb «Alltid en skilengde foran» Fauske IL Ski - Nord-Norges ledende skiklubb «Alltid en skilengde foran» 1 INNLEDNING Fauske IL ble

Detaljer

Retningslinjer. for samarbeidet på kompetanseområdet mellom NIF, særforbundene og idrettskretsene

Retningslinjer. for samarbeidet på kompetanseområdet mellom NIF, særforbundene og idrettskretsene Retningslinjer for samarbeidet på kompetanseområdet mellom NIF, særforbundene og idrettskretsene (Gjelder fra 01.01.2010, revidert siste gang 02.11.2011) 1. Grunnregel NIF, idrettskretser og særforbund

Detaljer

Referat fra styremøte på Gardermoen 8. mai 2015

Referat fra styremøte på Gardermoen 8. mai 2015 , NVFs styremedlemmer, vara og sportssjef Klubber Kretser/Regioner Kontrollkomité Tilsluttet: Norges Idrettsforbund & Olympiske komité Nordiska Tyngdlyftningsförbundet European Weightlifting Federation

Detaljer

Handlingsplan. Idrettsglede for alle

Handlingsplan. Idrettsglede for alle Handlingsplan Visjon: Forretningside: Vi bidrar til å bedre rammevilkårene for idretten i Rogaland Verdier: Åpen og inkluderende Handlingsplanen er et supplement til Idrettspolitisk document (IPD) som

Detaljer

Kursbeskrivelse for Trener 1 i hurtigløp/kunstløp på skøyter

Kursbeskrivelse for Trener 1 i hurtigløp/kunstløp på skøyter Kursbeskrivelse for Trener 1 i hurtigløp/kunstløp på skøyter Norges Skøyteforbund Innledning. Dette kurset er bygget på Norges Idrettsforbunds spesifikasjon Trenerløypa, nivå 1. Kurset er modulbasert.

Detaljer

Virksomhetsplan for Bærum Stupklubb i perioden 2011-2014

Virksomhetsplan for Bærum Stupklubb i perioden 2011-2014 1 Virksomhetsplan for Bærum Stupklubb i perioden 2011-2014 2 INNHOLD: 1 Innledning s. 3 1.1 Historikk og status s. 3 1.2 Medlemsutvikling s. 3 1.3 Organiseringen av Bærum Stupklubb s. 4 2 Visjon, verdigrunnlag

Detaljer

Norges Orienteringsforbund

Norges Orienteringsforbund Strategi 2020 Tingperiode 2014-2016 retning mot 2020 Vedtatt på forbundstinget 2014 Norges Orienteringsforbund Strategi 2020 Forbundstinget 2012 vedtok en langsiktig målsetting og strategi for utviklingen

Detaljer

Handlingsplan NVBF Region Øst 2015-2017

Handlingsplan NVBF Region Øst 2015-2017 Handlingsplan NVBF Region Øst 2015-2017 1 Norges Volleyballforbund Region Østs formål er å arbeide for volleyballen og sandvolleyballens utvikling innen fylkene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo,

Detaljer

Norges Skytterforbund Langtidsplan for perioden 2013 2015/17 Langtidsbudsjett 2013 2015/17

Norges Skytterforbund Langtidsplan for perioden 2013 2015/17 Langtidsbudsjett 2013 2015/17 Norges Skytterforbund Langtidsplan for perioden 2013 2015/17 Langtidsbudsjett 2013 2015/17 Norges Skytterforbund Langtidsplan for perioden 2013 2015/17 Langtidsplanen er forbundets overordnede plan og

Detaljer

ELITEVOLLEYBALLENS POLITISKE DOKUMENT (EPD) - Volleyball

ELITEVOLLEYBALLENS POLITISKE DOKUMENT (EPD) - Volleyball ELITEVOLLEYBALLENS POLITISKE DOKUMENT (EPD) - Volleyball 2016 2026 Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Virksomhetsidé... 2 Hovedmål for NVBF... 2 Programerklæringer for NVBF i perioden... 2 Verdigrunnlag

Detaljer

Referat fra styremøte på Toppidrettssenteret 13. desember 2014

Referat fra styremøte på Toppidrettssenteret 13. desember 2014 Tilsluttet: Norges Idrettsforbund & Olympiske komité Nordiska Tyngdlyftningsförbundet European Weightlifting Federation International Weightlifting Federation NVFs styremedlemmer, vara og sportssjef Referat

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Hurum Golfklubb 2010-2013

VIRKSOMHETSPLAN Hurum Golfklubb 2010-2013 VIRKSOMHETSPLAN Hurum Golfklubb 2010-2013 NOVEMBER 2009 STYRET 1 INNLEDNING Hurum Golfklubb(HGK) er et idrettslag tilknyttet Norges Idrettsforbund ved medlemsskap i Buskerud Idrettskrets og Norsk Golfforbund

Detaljer

Strategiplan for Brumunddal fotball

Strategiplan for Brumunddal fotball Strategiplan for Brumunddal fotball Planen gjelder for Brumunddal fotball fram til 31.12.2017. Planen revideres årlig. Strategiplanen skal i planperioden være førende for alt arbeid som utføres i Brumunddal

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FRIIDRETTENS ANTIDOPINGARBEID. Arbeidet mot doping i friidretten er nedfelt i Norges Friidrettsforbunds verdigrunnlag og holdninger:

HANDLINGSPLAN FOR FRIIDRETTENS ANTIDOPINGARBEID. Arbeidet mot doping i friidretten er nedfelt i Norges Friidrettsforbunds verdigrunnlag og holdninger: HANDLINGSPLAN FOR FRIIDRETTENS ANTIDOPINGARBEID 1. Innledning Arbeidet mot doping i friidretten er nedfelt i Norges Friidrettsforbunds verdigrunnlag og holdninger: Friidretten skal være en trygg og inkluderende

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede!

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede! Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016 Vi skaper idrettsglede! Vedtatt på kretstinget 2. juni 2012 Oslo Idrettskrets (OIK) er en av 19 idrettskretser i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

SATSINGSPLAN FUNKSJONSHEMMEDE RIDNING OG KJØRING

SATSINGSPLAN FUNKSJONSHEMMEDE RIDNING OG KJØRING 1 Innhold Introduksjon... 3 Formål... 3 Sportslige mål... 3 Organisatoriske mål... 3 Satsingsgruppe... 3 Satsingsgruppe dressur... 3 Satsingsgruppe kjøring... 4 Kriterier for medlem i satsingsgruppene...

Detaljer

Referat fra styremøte på Gardermoen 1. september 2015

Referat fra styremøte på Gardermoen 1. september 2015 , NVFs styremedlemmer, vara og sportssjef Klubber Kretser/Regioner Kontrollkomité Tilsluttet: Norges Idrettsforbund & Olympiske komité Nordiska Tyngdlyftningsförbundet European Weightlifting Federation

Detaljer

NSF. Leder/trenerkonferanse. NSF Leder- og trenerkonferanse, 11.09.2010. 11. september 2010. Ronny Borgen Hansen Mobil 977 57 909

NSF. Leder/trenerkonferanse. NSF Leder- og trenerkonferanse, 11.09.2010. 11. september 2010. Ronny Borgen Hansen Mobil 977 57 909 NSF Leder/trenerkonferanse 11. september 2010 1 Idrettslig bakgrunn Egne verv: Bergens Atletklub, styret Hordaland Boksekrets, styret Norges Bokseforbund, komiteer Utdanning i idretten: Coaching og ledelse

Detaljer

Langtidsplan. 12 års perspektiv mot års perspektiv mot Norges Gymnastikk og Turnforbund. Revidert av forbundstinget 2014.

Langtidsplan. 12 års perspektiv mot års perspektiv mot Norges Gymnastikk og Turnforbund. Revidert av forbundstinget 2014. Langtidsplan Norges Gymnastikk og Turnforbund 12 års perspektiv mot 2024 4 års perspektiv mot 2016 Revidert av forbundstinget 2014. INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 3 2. Visjon

Detaljer

TRENER 1 KURSOVERSIKT NVBFS TRENERKURS TRENER 1. Volleyball sandvolleyball

TRENER 1 KURSOVERSIKT NVBFS TRENERKURS TRENER 1. Volleyball sandvolleyball NVBFS TRENERKURS TRENER 1 KURSOVERSIKT TRENER 1 Volleyball sandvolleyball 1 INNHOLD Innhold kommer her INNLEDNING Trener 1 er første nivå i Norges Volleyballforbunds nye trenerløype. Fokuset i utdanningen

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016

Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016 Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016 Visjon: Oslos sprekeste! Visjonen beskriver vår virksomhet i framtiden, som om vi er kommet dit vi vil. Visjonen henger sammen med virksomhetsideen. Virksomhetsidé:

Detaljer

BØSK klubbens verdier og retningslinjer. www.bosk.no

BØSK klubbens verdier og retningslinjer. www.bosk.no BØSK klubbens verdier og retningslinjer www.bosk.no HEFTETS FORMÅL Verdier og retningslinjer Bjugn/Ørland Skøyteklubb ble stiftet i oktober 1981. Klubben driver med bredde- og mosjonsaktivitet på is for

Detaljer

Strategiplan Bergen CK 2015-18

Strategiplan Bergen CK 2015-18 1. Om strategiplanen Planen er under utarbeidelse av styret i Bergen CK i samarbeid med representanter fra klubbens ulike utvalg og komiteer. Arbeidsdokumentet er fremkommet gjennom arbeid innenfor den

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR SKIIDRETTENS ANTIDOPINGARBEID

HANDLINGSPLAN FOR SKIIDRETTENS ANTIDOPINGARBEID HANDLINGSPLAN FOR SKIIDRETTENS ANTIDOPINGARBEID 1. Innledning Arbeidet mot doping i skiidretten er forankret i Norges Skiforbunds formålsbestemmelse som sier at arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati,

Detaljer

Troms Fotballkrets 2011/2012

Troms Fotballkrets 2011/2012 Strategidokument Troms Fotballkrets 2011/2012 Vedtatt av styret i Troms Fotballkrets i oktober 2011 1 NFFs visjon: Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle. Troms Fotballkrets: Visjon, verdier

Detaljer

UTDANNING OG SELVUTVIKLING SPENNENDE UTVIKLINGSTILBUD HOS NORGES KAMPSPORTFORBUND

UTDANNING OG SELVUTVIKLING SPENNENDE UTVIKLINGSTILBUD HOS NORGES KAMPSPORTFORBUND UTDANNING OG SELVUTVIKLING SPENNENDE UTVIKLINGSTILBUD HOS NORGES KAMPSPORTFORBUND VELKOMMEN TIL UTDANNING OG SELVUTVIKLING! Her følger Norges Kampsportforbund (NKF)s kurstilbud innen klubb-, leder- og

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

Kursplan Trener 2 Trenerutdanning rytter. Norges Rytterforbund

Kursplan Trener 2 Trenerutdanning rytter. Norges Rytterforbund Kursplan Trener 2 Trenerutdanning rytter Norges Rytterforbund Utgave: Januar 2014 TRENER 2 Innledning Norges Rytterforbund vil gjennom trenerutdanningssystemet utdanne trenere med høy faglig kompetanse.

Detaljer

Antidoping policy med handlingsplan

Antidoping policy med handlingsplan Antidoping policy med handlingsplan 01.01.2016 dansing.no 1 Innhold 1.0 BAKGRUNN... 3 2.0 RAMMEVILKÅR FOR ANTIDOPINGARBEIDET... 3 3.0 MODELL FOR ANTIDOPINGARBEIDET I FORBUNDET... 3 4.0 MÅL & TILTAK FOR

Detaljer

Ressurshefte - AKP. Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram. Ressurshefte - AKP 2013

Ressurshefte - AKP. Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram. Ressurshefte - AKP 2013 Ressurshefte - AKP Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram N o r g e s S v ø m m e f o r b u n d Side 1 Vel gjennomført Anerkjennelsesprogram! Etter å ha

Detaljer

Kompetansehelgen NFIF Klubbledelse og klubbkultur Anders Hoff, NIF

Kompetansehelgen NFIF Klubbledelse og klubbkultur Anders Hoff, NIF Kompetansehelgen NFIF Klubbledelse og klubbkultur 21.1.2017 Anders Hoff, NIF Klubbledelse Hvordan få alle i klubben til å trekke i samme retning? Hvorfor - hva er fordelene? Hva er styrets ansvar og rolle

Detaljer

NTN instruktørstige. NTN Instruktør 1: o Tidligere barneinstruktørkurs, samt ytterligere 60 sider med nytt stoff o Kompetansekrav for grad 1.

NTN instruktørstige. NTN Instruktør 1: o Tidligere barneinstruktørkurs, samt ytterligere 60 sider med nytt stoff o Kompetansekrav for grad 1. NTN instruktørstige NTN Grunnkurs: o Nytt kurs (Taekwon- Do etikette, Grunnprinsippene, Hjelpeinstruktørrollen, Konkurranseregler, Helse og kosthold, Graderingskrav, Forklaring av kursstigen) o Kompetansekrav

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR ANTIDOPING NORGE

STRATEGIPLAN FOR ANTIDOPING NORGE STRATEGIPLAN 2016 2019 FOR ANTIDOPING NORGE Stiftelsen Antidoping Norge står på startstreken til en ny strategiperiode. I arbeidet med ny strategiplan har vi spurt oss selv hva mer vi kan gjøre for en

Detaljer

KLUBBUTVIKLING I FOKUS

KLUBBUTVIKLING I FOKUS K A M P S P O R T T Ø Y E R D I N E G R E N S E R KLUBBUTVIKLING I FOKUS KLUBBUTVIKLING MED UTGANGSPUNKT I ORGANISASJONSHJULET Quality Hotell Gardermoen 24-25. august 2007 Page 1 of 24 1 HVA ER KLUBBUTVIKLING?

Detaljer

Antidopingpolicy for idrettslag:

Antidopingpolicy for idrettslag: Antidopingpolicy for idrettslag: Nittedal Idrettslag Rent Idrettslag Forebyggende antidopingarbeid Utviklet av Stiftelsen Antidoping Norge i samarbeid med Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

mot mobbing og rasisme KLUBBENS VERDIGRUNNLAG Idrettsglede for alle...

mot mobbing og rasisme KLUBBENS VERDIGRUNNLAG Idrettsglede for alle... mot mobbing og rasisme KLUBBENS VERDIGRUNNLAG Idrettsglede for alle... Basert på Idrettsforbundets lovverk (NIF s lov) sist endret 12. mai 2007 - og Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett

Detaljer