OFFENTLIOGJORT AV STYRET FOR DET'INDlISTRIELLE RETTSVERN6.. NOY PATENTKRAV INNGITT' I NORGE 19. SEPTEMBER PATENT GITT 9. SEPT.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIOGJORT AV STYRET FOR DET'INDlISTRIELLE RETTSVERN6.. NOY. 1967.. PATENTKRAV INNGITT' I NORGE 19. SEPTEMBER. 1962 - PATENT GITT 9. SEPT."

Transkript

1 ' NR: K-L 79' a- 212o int Ci A 24 b 3100 NORSK PATENT OFFENTLIOGJORT AV STYRET FOR DET'INDlISTRIELLE RETTSVERN6 NOY 1967 PATENTKRAV INNGITT' I NORGE 19 SEPTEMBER PATENT GITT 9 SEPT 1967: Frelnaanbstmate til frentstiii'ing av bohakklnlader PLORILLARD CObIPANY, New York N Y,USA (Fullmektig : SivHingenior Ef,jell Gultirandsen~ i firma A/S Bryns PatentkontorHarald Bryny Oslo ) Prdoritet' krecet fra~ P september 1'961' LISAi, nr 1399E8, Denne oppfinnelsenn vedrerer fremstillin-gen av tobakkprodukter, sa :rlig ftemstillingenn av bladtobakk fra vrakprodukter av tobakk,, som for eksempel stilker av tobakkblader fliser, bladdeler tobakkstov og lignende I de siste 'ai'ene er sakalt rekonstittrert tobakk fremstillet avavfallsprodukter av tobakkik dt:t vesentlige : ved en av to prosesser En slik prosessligner den som brukesveds fremstilling av papir og, garut pa att tobakkpartikler i form av fiiser,, stilkdeler, bladdeler og tobakkstmv blandes eiler opplosestil en gret med forholdet 40 tic 50 : deler vann ogg enn vektdell avfallstabakk Den fremkommende, meget tynne grotlen fordeles ut pa en papir-i fremstiliingswire hvor en stor del avfuktig-i heten fljernes og det resulterende arkett torkere med varme slikatk dett finemkommeret selvbrerendee tobakkark I denne papirfi emstil- Iingsprosessen brnkes det meget vann og fjerningen av dette erkostbarslflk at prosessen blir uekonomiskk til vanlig bruk Den andre prosessen som ikke baserer segg p$ store kvantum vann err helt avhcngig av atl dett benyttes bindemidler som forbinder dee findeltetobakkpartiklcue, til et ark eller b1ad, fordi disse ikke alenekan binde segsammen g til et kontinuerlig selvb T rende ark Av denne grunn bar dot vwrtnodvendig$ blandede findeltee tobakkpartiklene medl til!svarendemengder bii3demiddell for ekscmpot opptil 10 7o medd passende bindemiddel som for eksempel karboksymetylcellulose,, vegetabilsk gummi og ' lignende fora fii+emskaffeet selkbacrende ark Sehr o m det bar va` :rtt gjennomfortt omfattende forsok for a finne f'rem til ugiftige,, smaklase~ (145770) 1 tllad tegninger og, luktlosebindemidler, har de kjente bindemidler fremdeles'em innflrytelse p& aromaen tiltobakken : nar dpnne brenner ii en sigarett, sigar eller pipe ogg gjor dett spro og mork ii fargen, slik, at det baree kan brukes en Iitenn del i bianding med naturligee blader : Idostma-dene ved bindemidlene, som brukes i et for-holdsvisstort vektforholtl er relativt heye, slik, at kostnadene, somved'rekonstituert tobakkk fremstillet i~ henboldi til en papirfremstillings prosess, er s'e hoye at deikke tillaterenr eko- nornisk brukav noem av prosessene : I henhoid ticc foreliggende oppfinnelse er det fremskaffef en ekonomiskprosess forreformering av tobakkrester til et vanligvis', brukbarftobakkprodukt,t hvor ulempene ved dei tidligeree prosesser erovervunnet,r slik at det, fremkommeret meget forbedrettobakkproduktt nsropptilr naturlige blader Den foreliggend'eoppfinnelse omfatteren prosess hvortobakkrester som for eksempel stilker og fl serbrytesnedr eiler separeres i i fibre med en passende lengde, slik at dett dannesen selvbasendematteeli'er fi1t, hvorii det kan blandesandre tobakkrester, hvoretter'den ~ fukfes med en relativt liten mengde vannl slik ~at det dannes en tykk grot som otter torring;, er selvbsrende selv utenn bruk av bindemiddel Oppfinnelsen vedrorer sa'ledes en fremgangsm'ate tili fremstillingg av tobakkblader av to- ~ bakkresteribkludert stilkmateriale og tobakk-rester, hvor fibrenei tobakkstilkmaterialets Lfiberbu,nter-iideEmiustedelvis separeresved opplosningav $eler av tobakkstilkmaterialett nar det er svspendcrt il en vaske, og fremgangsmaten er kjennetegnet ved at separasjo- Source:

2 r, Fig nen foregaruten vesentligreduksjon av fibrenes iengde,slik at det dannesen tykk halv-ie flytendeblanding, hvoretter den fibrasee blhnd- ' 'rngen og tobakkrestene som i i og for seg kjent paforesen flate, slik at dot dl lag med fibre og: rester pa den, og laget terkes,, slik att det dannes en selvbmrendebane hvori' fibrenei er sammensiynget og gir banen styrke En videreutvikling av dennefrem :gangsm'dten erkjennetegnet ve& at' det,t'ildannes en blanding, med omtrent 1'vektdel tobakkbladstilker og omtrent 6-13 : vektdelervann, hvor-etter blandingen utsettes for heyfrekvent vibrasjom flor'e lose opp delene i fibre med en lengde tilstrekkeligtil A sammenslyngeog, danne en selvba'rende bane idet blandii7genetteratn finoppdeltetobakkrester er tilsatt,, som~i og forseg,kjent inneholder 1 vektdell stilkfibre ogbladrester og omtrent 6'-8 vektdelerr vnnn Anvendelsen av mellom 6-13 vektdelerr vann til' 1 vektdbl tobakk medferer at fjerningen av vann kann skje raskeree og med ~ mindre kostnader enn fjerning av vann n'ar man benytter 40-F0 vektdelerr vann till L vektdell tobakkrester Detl nodvendige utstyr for fjerningen av vannet kaa satedes ogsareduseres,& noe som medforerr ytterligere senk-ninger av kostnadene En annen viktigg fordel:, ved fremgangsmatenn er en betydelig reduksjon avaroma, tapet fra tobakken vedmetoder som anvender em teknikk i likhet medden kjente papirfiem : stillimgsteknikk vil den store vannmengdee haen tendons til'a vaske utaromakomponentene ; og disse gkr daa taptt sammen med det avgaenr hammcrmelse 10 hvorr de brytes ii relativt~ korte lengder, for ekscmpell omtrent 0,3-1,25 Q cm,, men ikke ned til puddensterrelse : De : kort'e ~ st!ilkdelone ; sammonn med tobakkfliser, feres~ til en dyppe- og- blandetank 11 hvor dot til-, ~ settes vann i forholdet 6,til 13 vektdeler vann ~ til 1 vektdel_fifser og, stilker En eventuetl tilsetting av ammastoffer kan skje her Blandingen star ii tanken 11 omt'rent 1 timeeller lengcr, slik at stilkpartiklene og, flisenee gjenbeidelsesegenskaper Den vandigeblandingene med~ fibre kam tilsettes andree tobakkparh'ikler som~ for eksempel nr 8 ;t dot vil sii tobakkdeler som passerer gjennom enn nr : 8 sikt inkludert tobakkstov og lignende og dette matieriale e opplosesvid2reslik:at det dannes en blanding ' avl'ange fibre og smapartikler hvor fuktighetsinnholdet er omtrent 6-8 ganger ska stort som det faste innholdett regnet i vektdeler Denne tiland~ingen utgjor en saa tykk grot at ---den ikkeflytor ut ullerr kann helles ut pa en papirfiemstillingsurire el2err pa en annenn overflate i formm av et tynt lag : P henhold til oppfinnelsen sproytes groten td, slikat det dannes de vann Ved fremgangsmaten ifellgeoppfin :- redusert nelsen er mengden av vann betydeligt ogmtvaskingseffekten reduseres derfor i hey grad ved fremgangsm''aten kan man dessuten : ogsdi brukee vannet am igjen, slik att man derved foretar en ytterligere redusering :av arematapet Fibrenesom : fremkommer ved den nevnte defibreringg kann vwre omtrent 0,6-1,25cm lange,, slikat de er i stand tit d danneen ma trise eller filt med utmerket styrke og bearet tynt lag av omtrent samme tykkelse som, et tobakkblad Laget kan s9 utsettes for preasingsom G samband med utsuging fjerner overflodig vann og deretter kan det terkes pk en hvilken som helst passende m'ete som for eksempell ved hjeip avinfrarede straler, varmm luft ellerlignendeslikat det dannes et ferdigarksomer meget fleksibelt ogg besitter en godd pakningatetthet og gode bearbeidelsesegenskaper slik at det kan uten videre blandes med : jsigsrett-tobakk ellerlignende forproduksjonm jav sigaretterog,r andre tobakkprodukter En sigarettblandingav boy kvalitet fremstillet avtobakkblader har et spesifiktt volbm p'e 200 malt pa on vilk'erlig skalaa somm brukessoal standardd i sigarettindustlrien Det nyematerialet har et spesifikt volum av 210 pa denne skalaen, ogg detteviser at det kan fremstilles 'flere sigaretter medde nye tiobakkbladene enn med tilsvarendevekt av vanlige tobakkbladerpar grunn av deres laveretetthet Til sammen- ligning, skal nevnes at tobakkstfilker har et spestifikt volum pis 140 og rekonstituertt tobakk fremstillet ifalgepapirfremstillibgsprosessen e har et spesifikt volum p3180 pa de n for nevnte standardskalaen Det nyee produktet Ylremstillet ii henholdi Iltill denne oppfinnelsen bar den lyse fargem somn er karakteristisk for naturlige tobakkblader,, en godd aroma ved roking fordi den ikkee inneholder noetilsatt bindemiddel og, den brenner godtt selv i'i arkform Sukkerinnholdet er omtrent dohbclt sa stort somm ved ordinar rekonstruertt tobakk fremstillet medd papir- fremstillingsprosessen ogdets bearbeidelsesegenskaperer bedre enn naturligbladtobakksvedg sigarettfremstillingen hvor materialett utsettes for kutting og behandlingi maskinersomr haren tendenstill k bryte ned tobakk-remsene : Forat den foreliggende oppfinnelsen bedreskal kunne :forstas,e henvises tilt de vedfeyde :, tegninger hvor :1 viser'et skjematisk prosessbilde avlenv typisk fremgangsin'ate i henhold til fore :- liggende oppfinnelse ogfig 2 viser skjematisk i lengdesnitt en innretning for behandlingg og, opplosing el]err defibrering av tobakkproduktene P fig 1 tilsettes tobakkstilker og deler I~av stilker, med en lengde opp til flere cm, en Source:

3 '3 nomtrekkess medvaun,deretter slippes dee opp- den vace tobakken har en tendens til & klebe blottepartiklene ned i en tank 12 somn tjener seg till overflaten ph valsen 30,, er dett under som mellomiager for en defibreringsinnretningdenna piasert en sugeboks 31 som betjenes av 13, herettler kalt homogenisor,, sorm separerer en vakuumpumpe 29' slik at t'obakken dras fibrene i stilkene ogflisene uten at de brytes vekk fra valsen 30 sk den ikke blir hengende i vesentlig, kortere lengder, En, passende ho- pah valsen Sugeboksen 31 fjerner ogsaa ommogenisor 13 fremstiilllesl av firmaet Sonicc trent 50 % avvannet i laget L : og denne va's- Engineering Company of Stamflord, Connecti- ken returneres fraa separatoren 30' til tanken cut, og, bestar av en skrueeller hoyt'aykks-11, idet eventuellesma tobakkpartiklersom pumpesom presser den vandigesuspensjonen har gatt gjennoms gitterbeitet 29 blirholdt av stiikerog-flispartikller med hey hasti~ghetl igjen i~~ separatoren 3l gjennom en ledning 14 som ervistr i fig 2, Gitterbeltet 29 bringer laget L, gjennom og, gjennom en dyse 15~ med en slfs 16som emn torketunnel 32som2 kan va re utstyrt med ]iggermotr kantenn av ett elastiskk blad 17som infraredevarmeapparater (ikke vist), elier det ligner paotbarberblad oger montert med den kan bl2ses varm luft gjennom den slik atfukbakre kantem fastspent i en holdeinnretning tighetsinnholdet ii tobakklagetl L ved ut'leps- 18 :somer fastspent i ledningen 19 : Den van- enden av tunnelen 32 er redusert til omtrent dige suspensjonen strummer gjennomn dysen 4-25 % fuktighet,, eller till et punkt hvor la- 15,, stoterr mott kantenn av blladet IT og setter get eller arket L er selvba:rendee og kan skrel- dettei hoyfrekvente svingninger med det re- lesav overflaten p$ gitterbeltet 29 ; i form av sui'tat ad partiklene: utsettes for sammenpak- et kontinuerlig ark eller bane Det gjenblivking, og hoy intensiv vibrering som separerer ende fuktighetsianho[d i~omr'adet 4-25 % st'ilkpnrtiklene- og, flisene i respektive fibre avhenger av om hvorvidt beltet 29 er behand- Ved gjentatt resirkulering av suspensjonen let med et ikke:bindende middel som for eksgjennomdysen ved hjelp av en bypassledning empel lecitin 20 som er forbundet till ledningen og, lagertan, Sbm vist ii fig 1I er det ii resirkulasjonsken 12 eller ved 'a pressedene gjennomn flere ledningen : 33 plasert en avlastningsventil 34 lignendehomo :genisorer i, seriefiemkommer for returnering avoverskytende grotmasse fra en vandigg suspensjon av tobakkfibre : Dette pulnpen 25 tillagertanken 24 stoffefl fores_ ti] en blandetank 21 hvor fine Ved den beskrevne prosessen er det'intet tobakkrester og rester i henhold til siktt nr 8 tap av tobakk Alle tobakkpartikler somm er tilsettes-og _6landesphens passende m'ate, for utsproytett i t'drnet 28,, eller arkdeler somer eksempell medd blander av paddelaretypen eller produsertt idet prodhksjonssyklusen starter propellertypea (ikke vist), Pah dettlee trinn fiar kan returneres til l blande- eller lagertankene blandingen fatt_et oket innhold av faste stof- 111, 12 eller 24'4 gjennom die respektivee returfer og erbetraktelig mindree flytiende : Den ledninger31' M eller 28' og kann s'aledes reresirkuleres-gjennomen annen homogenisor produseres ;, ved hjelp I :et typisk 22 i likhet med homogenisoren 13 prosesseksempel blir fuktede av resirkulasjonsledningen 23 eller gjennom tobakkstilker og fliser biandet med og gjenen serie av hamogenisorer NAr de findelte nomblott i omtreat 12' vektdeler vann for hver tobakkrestene er oppblott tilstrekkelig slik at Ivektdel stilker og fliser Tobakkpartikfene de sammen med fibrene danner enn halvflyten- gjennombietess i det minsteen time og lleveres de grot, gar blandingen til en lagertank 24 s$ till lagertanken 12' hvorfra~ vanntiobakksus- Pa dette trinn a_vprosessen er fuktighets- pensjonen fores ned ii homogenisoren: 13og innholdet saa stort at det er omtrent 6-8 resirkuleres gjennomdenne omtrent deler vann og1 del med tobakk I henhold til jganger beit til stilkene og flisene er defibrert den tykke hallvflytende konsistensen av sus-,og separert i de respektive fibre Den resulpensjonen, blir denne pumpet ved hjelp av en terende massen feres tie en blandefank21 passende beytrykkspumpe 25' eller enn eller hvordetr tilseftes finetobakkrester og, partikflerehjelpepumper 26't'il en eller flere sproyte- ler i~ siktstorrelse nr : 8 Tohakkrestene som dyser27som~ sendermaterialet gjennomet brakes i dette systemet i en typiskprosess bet'arn 28- ned paet endnet bevegelig gitterband st'arav omtrent 60 %% stilker og flflser 20% 29, i likhet med det somm brakes vedd papir- avfaldsprodukterfra produksjonen (fine tofremstilling, siikk at det danneset s tynt lag L Ibakkrester) og 20 %blhddeler (nr 8) alt av v'ate,tobakkpartikler ph gitteret 29 'regnet i vektdeler ~ Den vreoverflaten av Iaget L er littru Vedd tilsettingen av de indikerte mengder ph grunnn av sproytingen av tobakkfibre og av flbdelte rester og bladrester blir forholdet partikleri Fbr a forbodre_ denneoverflatehe- rnellom faste stoffer og vanni suspensjonen i skaffeligheten --' - loperlaget p$gittenet under en tanken 21 omtrent 1 vektdell fastestotfer til kalibervalse 30 somn reduserer lagets L tyk- 8vektdeler vann Denne tykke groten homoge- kelseog:jevner ut dets ovre overflate : Fordi niseres eller defibreres videre, idett den feres Source:

4 t gjennom den andree homogenisoren 22 omtrent ~ 4-6 ganger kvoretterdenr ledes til lager- 1 tankero 24 hvorfra den ved hjelp av pumpene i 255 og 26feres tilsproyted'ysen~ell'er dysene Den massen som sproytes giennom dysene 1 27er an vandig suspensjonn med omtrent det samme forhold'et av faste stoffcr titvann som t indikert ovenfor Bovegelsen av gitterbeltet 29 er slik av- ~ stemti forhold til temperaturen i torketun- 1 nelen 32 at arket LL som kommer utt i d~et t minste harr et fuktighetsinnhold pa 6'/'0 ~ Den torkede tobakksbane eller arket L 1 har en lysebrun farge og tilstrekkelig styrke 1 til atdett kan skalles av beltet 29 og det kan ~ till og, med'brettes sammen i skarpe bretter : Prosessenn ogg utstyret for gjennomforing ~ av den kan ha forskjellige modifikasjoner For ~ eksempel kan det tilsettes additiver som for ~ eksemnel aromastoffer, fuktemidler, befukt ningsmidler ogg lignendee i vannet i tanken 11 For opplosning- av stilkenee og flisene i de respektlive fibre, kan det ogs'a brukesandre fyperhoyfrekvente (supersoniske) homogeni, sorerr eller lignende : Istedenfor A resirkulere ', suspensjonenn og greten gjennom homogeni : soren 13 og22 kan de presses suksessivt gjen- - nom em serie av homogenisorerr slikk at det opg nras en kontinuerlig produksjon Selv om det bare er avbildet en sproytedyse 27 er de t selvfelgelig at det kan brukes - flere sproytedyser i sproytekolhnnen 28nar det skal fremstilles ett arkk eller et blad med tilsvarendee bredde : Torkingen av det sproytede laget kan foretaspas mangee mater, foreksempei ved sproyting av materialep'e ekkontinuerliguperforert belte ; ellpr pa en torketrommel som kan oppvarmesfor & fjerne fuktigheten fra tobakklaget Tobakkgroten kan sproyte s gjennom en seriemed sproytedyserplasertr ii be1- tets lengderetning,med tmrkeinnretningerimellom dysene s1ek at et forste tynt lag blir " sproytet pfl'torkeflaten ; delvis torket ; et annet lag b1sr sprmytet padet delvis torkedplaget og t'orket', og:enda et lag kan palegges og torkes slik at det bygges opp et lag med onsket tyk kelse : Suksessiv spreyting og terking erssrlilg ferdelalttignar det brukesets uperforert bell:ee eller en trommeitorker Fordi tobakkstovett or findellt behaves det ikke 'a tilsettessuspensjonen i blandetanken 24 men kan tilsettes separat Blandingen av stilkfibre og flisfibree ogfindedteg tobakkav- fallsprodulater kansproytespa en_ torkeflate Hvorettertobakkstovet entenn kan sproytes ellersiktes ut pa dot vatet'aget forr torkingen slik at deo finee partiklene kleber seg til laget Likeledess kan sti9kene, tobakkavfallsprodukt'one ogg do findelte restene homogeniseress hver for'seg og stilkgraten kan s'proytes forst i form av en filtmatte hvorpi de finpelte avfallsprodukteneogtobakkstovet kan p$sproytes Selv om det ikke or nodvendig med bindemiddel for fremstillingavet selvbxrende tobakkblad, kan det tilsettes en meget liten del bindemiddel dbrsom arhet ellerbladet skal uts settes for ekstreme knyttings- eller behand lingspakjenningen Dett kan tilsettess propylen glykolalginat til massan enten i oppblotnings, eller blandetanken slikatk det ferdigee arket eller bladet inneholderi dot minste1% : propylen glykol alginat Som nevnt ovenfor kan det ogsa tilsettes fuktemidler og aromastoffer i vanlig forhold ogdet kan benyttes et hvilket som helst av do vanligestoffer PA grunn~ av det lave fuktighetsinnholdet c massen or torkingen: av bladet megetl forenklet o- tap av vann i prosessen er sterkt redusert i forholdd til tidligere prosesser Do mildere torkebetingelser og det lavee innholdet eller den fullstendi:ge utelukkelsee av bindemidler fromskaffer et tobakkblad som bar en lys brun fargee i likhet medd sigarett-tobakk av tloy kvatitet og, denn kan blandess i et stort forhold med! andre sigarett-tobakker uten at fyilings og brenneegensliaper, aroma, ellergenerelle behandlingskarakteristikker av tobakken forandtes : PatenAp'astander : 1, Fremgangsmate til fremstilling av tobakkblader av tobakkrester inkludert stilkmateriale og tobakkrester, hvor fibrene i tobakkstilkmaterialet's 8iberbunter i det minste delviss separeres ved opplosning av delier av tobakkstilkmateriatet nar det er suspendert i enva'ske,n karakterisert ved at separasjonen foreg'ar uten vesentligreduksjon av fibrenes lengde ; slfk at det danness en tykk halvflytende blanding, hvoretter dpn fibrose blandingen og,tobakkrestene som i og for seg kjent paferesen flate, slik at det dannes et lag med fiber og rester pa den, og laget t~orkes ; slik aft det dannesen selvtiterende banee hvori fibrenee er sammenslynget oggir banen styrke 2:Fremgangsmate til fremstilling av tobakkblader av totiakkresterifolge p9st'and 1, karakterilsert vedd dannelse av en blanding med omtrent l vektdef ined tobakkbladstilker ogg omtrent 6-13 vektdeie r vann, hvoretter blandingen utsettes for ltoyfrekvent vibrasjon for a lose oppaolenee i fibre mod en lengde tilstrekkeligg til Asammenslynge og danno en selvba'rendebane, idet blandingen otter at finoppdelte tobakkrester er tilsatt;- "- -- "- som i~og for seg,'kjent inneholder 1 vektdel stilkfibree og bladresterog, omtrent 6'-8vektdeter vann Anfiortef publikasjjo ner : U S patent nr , 2',485670, : I Oscar Andersens boktrykkerl Oslb Source:

5 Patent nr p?t de fimltate avtovet kan pasproylvendig med bindeet selvbarendee to enn meget li :tenn det iler bladeflskal ut ngs- eller behands tilsettes propylen Aen i oppblotningsdet ferdige arket ~t minste 1 %pronevnti ovenforr kan er og aromastoffer n, benyttes et hvil-, stoffer fuktiglretsinnhol'dett bliadet meget for- )rosessen er sterkt gere prosesser, Dei ; det lave innholdet lukkelse av bindo-kkblad som har en ' sigarett-tobakk av mdesis et stort forbakkcr uten at fyl',, aroma eller gene- 3ikker av tobakken ra A, ovoeier,m a, FIGt: adandf TAMN rnn is 2 ander : fremstilling av toer inkludert stilkhvor hvor fibrene,i~tor iunter i det minsteisning, av deler av det er suspendert ie r t v e d atg sepaentlig reduksjon av' VkSNE - 22 NFTUFAY~ ~µ]mc' ar-rv~uca ~ lasirtana TANn f >Q YfHl'IL '( IS R[sNIXU[AVCU IOI:fNhdR z~plfo[qs1a4 FBG 2' et, dannesens tykkoretter den fibrose nee somi og for seg k at det dannes et den, oglaget torkes, ba;rende bane hvori og g girr banen styrke finemstilling av to :- ar ifelge pdstand 1, l' dannelse av en 'ektdpll med tobakk- -13 vektd'eler vann~ tes for hoyfrekvent elene i'fibre med en sammenslynge og ne, idet blbndingen kkrester er tilsatt, nnehoider 1 vektdel : omtrent 6-88 vekt- I wft ' ss O tiqsy -! G/TTEK9FtTE as j o n e r : , , Source:

Eksempel på patentsøknad

Eksempel på patentsøknad GENERELLE BESTEMMELSER En patentsøknad skal inngis skriftlig til Patentstyret (styret for det industrielle rettsvern) som er patentmyndighet i Norge. Søknaden skal være avfattet på norsk. Patentstyret

Detaljer

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 42 fagartikler MAGMA 0612 Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt Lasse B. Lien er professor ved Institutt for Strategi og Ledelse ved NHH. Leder for delprosjektet «Darwin: Bedrifter og Bransjer»

Detaljer

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød?

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Er en tomat rød i mørket? Dette kapittelet kan gi deg svar på disse

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

1.6. 7.8. '7.9.?.10 7,11. aorord 3 VAREF OR-}4E R. Fabrikas j onsekthere! Bruksekthete! Ekthetsskal ae! VaEekthet Lysekthet

1.6. 7.8. '7.9.?.10 7,11. aorord 3 VAREF OR-}4E R. Fabrikas j onsekthere! Bruksekthete! Ekthetsskal ae! VaEekthet Lysekthet F A R G I N G F A R G ] N G T.nh.l.lcf ^rtadn6r ca. aorord 3 i.0 1. 2. 3. VAREF OR-}4E R Fabrikas j onsekthere! Bruksekthete! Ekthetsskal ae! VaEekthet Lysekthet FARGESTOFFVALG Beg.ensninger Sanmenheng

Detaljer

Nysgjerrigper 2014-05-01. Hva avgjør hvor mye noe lukter? En rapport av 7. trinn ved Hallagerbakken skole

Nysgjerrigper 2014-05-01. Hva avgjør hvor mye noe lukter? En rapport av 7. trinn ved Hallagerbakken skole Nysgjerrigper 2014-05-01 Hva avgjør hvor mye noe lukter? En rapport av 7. trinn ved Hallagerbakken skole Innhold Innledning... 4 Forarbeid... 5 Våre forsøk og hypoteser... 7 Faser: Gass, Væske og Fast

Detaljer

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten Da Jesus ble født en julekalenderbok Bruk av boken i menigheten «Da Jesus ble født» er en julekalenderbok som lar barnet bli kjent med juleevangeliet. Julekalenderboka passer for barn fra 3 år og oppover.

Detaljer

Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco.

Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco. Wetstop System Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco. Fliser i våtrom - krav og hensyn Med begrepet våtrom menes bad, toalett, vaskerom og kjøkken, m.a.o. der vann og

Detaljer

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 05.81 Sparkelv. A5 08/09/04 9:48 Side 1 Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 GIPS VEGGER & TAK SPARKLING FOR HÅND Introduksjon side 2-3 Hvor finnes det - stikkord side

Detaljer

For mye eller for lite lån? f

For mye eller for lite lån? f 52 fagartikler MAGMA 0612 For mye eller for lite lån? f Betydningen av banker og kreditt i oppgangs- og nedgangstider Ove Rein Hetland har Ph.D. i finans fra Norges Handelshøyskole. Han har vært stipendiat

Detaljer

West System. Epoksyprodukter

West System. Epoksyprodukter West System Epoksyprodkter WEST SYSTEM NORGE AS West System epoksy ble introdsert fra USA til Norge i 1977. West System Norge AS er i dag Norges ledende kompetansesenter i brk av epoksy til bygging og

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. OPPGAVE EN

Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. OPPGAVE EN 1 Presentasjon av Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. Bruk av plast bare øker og øker. Plast erstatter materialer som metall, tre, papir,

Detaljer

Oppfatninger av desimaltall

Oppfatninger av desimaltall Oppfatninger av desimaltall Gard Brekke I Nämnaren 22(3) beskrevs KIM-projektet. I denna artikel redovisas hur man kartlägger missuppfattningar hur man diagnostiserar elevers ofullständiga tankar kring

Detaljer

NATRONBOMBE. Forfattere: Aleksander og Mads. Samtlige figurer i rapporten er bilder vi selv har tatt.

NATRONBOMBE. Forfattere: Aleksander og Mads. Samtlige figurer i rapporten er bilder vi selv har tatt. NATRONBOMBE Forfattere: Aleksander og Mads. Samtlige figurer i rapporten er bilder vi selv har tatt. Aktiviteten som vi her skal presentere, har vi valgt å kalle for natronbombe. Kort og greit går den

Detaljer

Gjør det selv med betong

Gjør det selv med betong Gjør det selv med betong Forslag på inspirasjon former.nu tungeting.no pasinga.com Betong inne Vannspeil og betong i hagen 2 Gjør det selv med betong Betong er et av verdens eldste og viktigste byggematerialer.

Detaljer

NR.2-1954 TJENESTESAK UTGITT AV GENERALINSPEKTØREN FOR HÆRENS SAMBAND

NR.2-1954 TJENESTESAK UTGITT AV GENERALINSPEKTØREN FOR HÆRENS SAMBAND NR.2-1954 TJENESTESAK UTGITT AV GENERALINSPEKTØREN FOR HÆRENS SAMBAND RADIOLINK I KOREA Ved kaptein J. LONGEM Nedenstdcnc.:e artikkel er hentet f ra Radio & Television News for juni 1953. Stoffet er altså

Detaljer

~~J~n UTVIKLINGEN. Forbund og lojalitet overfor denne forening

~~J~n UTVIKLINGEN. Forbund og lojalitet overfor denne forening - J - Forbund og lojalitet overfor denne forening har sikkert ogsa gjort seg gjeldende. Kommer du faglig i en konfliktsituasjon bring da saken inn for din egen fagforening, nemlig Norsk Bankrevisorforening.

Detaljer

Prøvetaking av industriråstoff og seddelskriving ved landing - Forslag til forbedringer

Prøvetaking av industriråstoff og seddelskriving ved landing - Forslag til forbedringer Prøvetaking av industriråstoff og seddelskriving ved landing - Forslag til forbedringer Livet i havet vårt felles ansvar Rapport fra Fiskeridirektoratet Tittel: Prøvetaking av industriråstoff og seddelskriving

Detaljer

Lavtrykksdistribusjons-system. i vannbårne energisystemer

Lavtrykksdistribusjons-system. i vannbårne energisystemer Paul Tengesdal, Terje Kåre Apeland Lavtrykksdistribusjons-system i vannbårne energisystemer Utgave 2006 Henvendelse om denne boka kan rettes til: COVA AS 4387 Bjerkreim NORGE Nettadresse: www.cova.no Innhold

Detaljer

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel.

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel. Varmepumpe luft vann. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står ikke

Detaljer

Et lite kurs i lading

Et lite kurs i lading Et lite kurs i lading Disse sidene er ment som en veiledning for de som har tenkt å starte opp med å lade sine egne patroner. Hjemmelading har blitt mer og mer populært de senere årene. Årsakene til det

Detaljer

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte Startbatteriets oppbygning og virkemåte Teknisk redaksjon Hvordan fungerer et batteri, og hvordan er det bygget opp? Denne trykksaken tar for seg kjøretøyets elektriske system og batteriets oppbygning.

Detaljer

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet?

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann og Ola Thune 1 Sammendrag Det har lenge vært framholdt at rundt ti prosent av de sysselsatte står for

Detaljer

NOAH AS. Oslo, 08.07.2014. for farlig. I endret. Det skal. framgår: landskap. Saksbehandler: Deres ref.:

NOAH AS. Oslo, 08.07.2014. for farlig. I endret. Det skal. framgår: landskap. Saksbehandler: Deres ref.: NOAH AS Serviceboks H 3081 HOLMESTRAND Oslo, 08.07.2014 Deres ref.: Sverre Andersen Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/ 541 Saksbehandler: Eli Mathisen Oversendelse av endret tillatelse NOAH Langøya

Detaljer

Verden gjennom et lite hull

Verden gjennom et lite hull Prøvetrykk 1.2 Vitensenteret Trondheim Verden gjennom et lite hull Nils Kr. Rossing ... om å se verden gjennom et hull Midt Nordisk Vitensenteret 2006 Verden gjennom et lite hull ISBN-13 978-82-92088-xx-x

Detaljer

Dobbel og enkel Guyot.

Dobbel og enkel Guyot. Dobbel og enkel Guyot. Guyotsystemet, særlig enkel Guyot, er mye brukt i Mellom- Europa, og det er også godt egnet for dyrking på åpen mark i Norge. For å få fullmodne druer er det viktig at en velger

Detaljer

Øving 2 Elektronisk blekk

Øving 2 Elektronisk blekk Øving 2 Elektronisk blekk Frist: 04.02.11 Teknologien Denne fantastiske nye teknologien kan kort beskrives på følgende måte. Partikler, med diameter på størrelse av et menneske hår, har (så langt) to farger.

Detaljer

Fiskerapport Lustadvatnet

Fiskerapport Lustadvatnet 2010 Fiskerapport Lustadvatnet Ingrid Elisabeth Bye Lønvik Mære Landbruksskole 3NA 11.10.2010 Forord Denne undersøkelsen ble utført på oppdrag fra Steinkjer Kommuneskoger. Hensikten med prøvefisket var

Detaljer

NB! Det er nytt fra fakultetet at vi publiserer dette dokumentet.

NB! Det er nytt fra fakultetet at vi publiserer dette dokumentet. NB! Det er nytt fra fakultetet at vi publiserer dette dokumentet. Alle dokumenter i forbindelse med den nye prøveordningen vil bli vurdert underveis, og eventuelt revidert på slutten av semesteret. VEILEDNING:

Detaljer