OFFENTLIOGJORT AV STYRET FOR DET'INDlISTRIELLE RETTSVERN6.. NOY PATENTKRAV INNGITT' I NORGE 19. SEPTEMBER PATENT GITT 9. SEPT.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIOGJORT AV STYRET FOR DET'INDlISTRIELLE RETTSVERN6.. NOY. 1967.. PATENTKRAV INNGITT' I NORGE 19. SEPTEMBER. 1962 - PATENT GITT 9. SEPT."

Transkript

1 ' NR: K-L 79' a- 212o int Ci A 24 b 3100 NORSK PATENT OFFENTLIOGJORT AV STYRET FOR DET'INDlISTRIELLE RETTSVERN6 NOY 1967 PATENTKRAV INNGITT' I NORGE 19 SEPTEMBER PATENT GITT 9 SEPT 1967: Frelnaanbstmate til frentstiii'ing av bohakklnlader PLORILLARD CObIPANY, New York N Y,USA (Fullmektig : SivHingenior Ef,jell Gultirandsen~ i firma A/S Bryns PatentkontorHarald Bryny Oslo ) Prdoritet' krecet fra~ P september 1'961' LISAi, nr 1399E8, Denne oppfinnelsenn vedrerer fremstillin-gen av tobakkprodukter, sa :rlig ftemstillingenn av bladtobakk fra vrakprodukter av tobakk,, som for eksempel stilker av tobakkblader fliser, bladdeler tobakkstov og lignende I de siste 'ai'ene er sakalt rekonstittrert tobakk fremstillet avavfallsprodukter av tobakkik dt:t vesentlige : ved en av to prosesser En slik prosessligner den som brukesveds fremstilling av papir og, garut pa att tobakkpartikler i form av fiiser,, stilkdeler, bladdeler og tobakkstmv blandes eiler opplosestil en gret med forholdet 40 tic 50 : deler vann ogg enn vektdell avfallstabakk Den fremkommende, meget tynne grotlen fordeles ut pa en papir-i fremstiliingswire hvor en stor del avfuktig-i heten fljernes og det resulterende arkett torkere med varme slikatk dett finemkommeret selvbrerendee tobakkark I denne papirfi emstil- Iingsprosessen brnkes det meget vann og fjerningen av dette erkostbarslflk at prosessen blir uekonomiskk til vanlig bruk Den andre prosessen som ikke baserer segg p$ store kvantum vann err helt avhcngig av atl dett benyttes bindemidler som forbinder dee findeltetobakkpartiklcue, til et ark eller b1ad, fordi disse ikke alenekan binde segsammen g til et kontinuerlig selvb T rende ark Av denne grunn bar dot vwrtnodvendig$ blandede findeltee tobakkpartiklene medl til!svarendemengder bii3demiddell for ekscmpot opptil 10 7o medd passende bindemiddel som for eksempel karboksymetylcellulose,, vegetabilsk gummi og ' lignende fora fii+emskaffeet selkbacrende ark Sehr o m det bar va` :rtt gjennomfortt omfattende forsok for a finne f'rem til ugiftige,, smaklase~ (145770) 1 tllad tegninger og, luktlosebindemidler, har de kjente bindemidler fremdeles'em innflrytelse p& aromaen tiltobakken : nar dpnne brenner ii en sigarett, sigar eller pipe ogg gjor dett spro og mork ii fargen, slik, at det baree kan brukes en Iitenn del i bianding med naturligee blader : Idostma-dene ved bindemidlene, som brukes i et for-holdsvisstort vektforholtl er relativt heye, slik, at kostnadene, somved'rekonstituert tobakkk fremstillet i~ henboldi til en papirfremstillings prosess, er s'e hoye at deikke tillaterenr eko- nornisk brukav noem av prosessene : I henhoid ticc foreliggende oppfinnelse er det fremskaffef en ekonomiskprosess forreformering av tobakkrester til et vanligvis', brukbarftobakkprodukt,t hvor ulempene ved dei tidligeree prosesser erovervunnet,r slik at det, fremkommeret meget forbedrettobakkproduktt nsropptilr naturlige blader Den foreliggend'eoppfinnelse omfatteren prosess hvortobakkrester som for eksempel stilker og fl serbrytesnedr eiler separeres i i fibre med en passende lengde, slik at dett dannesen selvbasendematteeli'er fi1t, hvorii det kan blandesandre tobakkrester, hvoretter'den ~ fukfes med en relativt liten mengde vannl slik ~at det dannes en tykk grot som otter torring;, er selvbsrende selv utenn bruk av bindemiddel Oppfinnelsen vedrorer sa'ledes en fremgangsm'ate tili fremstillingg av tobakkblader av to- ~ bakkresteribkludert stilkmateriale og tobakk-rester, hvor fibrenei tobakkstilkmaterialets Lfiberbu,nter-iideEmiustedelvis separeresved opplosningav $eler av tobakkstilkmaterialett nar det er svspendcrt il en vaske, og fremgangsmaten er kjennetegnet ved at separasjo- Source:

2 r, Fig nen foregaruten vesentligreduksjon av fibrenes iengde,slik at det dannesen tykk halv-ie flytendeblanding, hvoretter den fibrasee blhnd- ' 'rngen og tobakkrestene som i i og for seg kjent paforesen flate, slik at dot dl lag med fibre og: rester pa den, og laget terkes,, slik att det dannes en selvbmrendebane hvori' fibrenei er sammensiynget og gir banen styrke En videreutvikling av dennefrem :gangsm'dten erkjennetegnet ve& at' det,t'ildannes en blanding, med omtrent 1'vektdel tobakkbladstilker og omtrent 6-13 : vektdelervann, hvor-etter blandingen utsettes for heyfrekvent vibrasjom flor'e lose opp delene i fibre med en lengde tilstrekkeligtil A sammenslyngeog, danne en selvba'rende bane idet blandii7genetteratn finoppdeltetobakkrester er tilsatt,, som~i og forseg,kjent inneholder 1 vektdell stilkfibre ogbladrester og omtrent 6'-8 vektdelerr vnnn Anvendelsen av mellom 6-13 vektdelerr vann til' 1 vektdbl tobakk medferer at fjerningen av vann kann skje raskeree og med ~ mindre kostnader enn fjerning av vann n'ar man benytter 40-F0 vektdelerr vann till L vektdell tobakkrester Detl nodvendige utstyr for fjerningen av vannet kaa satedes ogsareduseres,& noe som medforerr ytterligere senk-ninger av kostnadene En annen viktigg fordel:, ved fremgangsmatenn er en betydelig reduksjon avaroma, tapet fra tobakken vedmetoder som anvender em teknikk i likhet medden kjente papirfiem : stillimgsteknikk vil den store vannmengdee haen tendons til'a vaske utaromakomponentene ; og disse gkr daa taptt sammen med det avgaenr hammcrmelse 10 hvorr de brytes ii relativt~ korte lengder, for ekscmpell omtrent 0,3-1,25 Q cm,, men ikke ned til puddensterrelse : De : kort'e ~ st!ilkdelone ; sammonn med tobakkfliser, feres~ til en dyppe- og- blandetank 11 hvor dot til-, ~ settes vann i forholdet 6,til 13 vektdeler vann ~ til 1 vektdel_fifser og, stilker En eventuetl tilsetting av ammastoffer kan skje her Blandingen star ii tanken 11 omt'rent 1 timeeller lengcr, slik at stilkpartiklene og, flisenee gjenbeidelsesegenskaper Den vandigeblandingene med~ fibre kam tilsettes andree tobakkparh'ikler som~ for eksempel nr 8 ;t dot vil sii tobakkdeler som passerer gjennom enn nr : 8 sikt inkludert tobakkstov og lignende og dette matieriale e opplosesvid2reslik:at det dannes en blanding ' avl'ange fibre og smapartikler hvor fuktighetsinnholdet er omtrent 6-8 ganger ska stort som det faste innholdett regnet i vektdeler Denne tiland~ingen utgjor en saa tykk grot at ---den ikkeflytor ut ullerr kann helles ut pa en papirfiemstillingsurire el2err pa en annenn overflate i formm av et tynt lag : P henhold til oppfinnelsen sproytes groten td, slikat det dannes de vann Ved fremgangsmaten ifellgeoppfin :- redusert nelsen er mengden av vann betydeligt ogmtvaskingseffekten reduseres derfor i hey grad ved fremgangsm''aten kan man dessuten : ogsdi brukee vannet am igjen, slik att man derved foretar en ytterligere redusering :av arematapet Fibrenesom : fremkommer ved den nevnte defibreringg kann vwre omtrent 0,6-1,25cm lange,, slikat de er i stand tit d danneen ma trise eller filt med utmerket styrke og bearet tynt lag av omtrent samme tykkelse som, et tobakkblad Laget kan s9 utsettes for preasingsom G samband med utsuging fjerner overflodig vann og deretter kan det terkes pk en hvilken som helst passende m'ete som for eksempell ved hjeip avinfrarede straler, varmm luft ellerlignendeslikat det dannes et ferdigarksomer meget fleksibelt ogg besitter en godd pakningatetthet og gode bearbeidelsesegenskaper slik at det kan uten videre blandes med : jsigsrett-tobakk ellerlignende forproduksjonm jav sigaretterog,r andre tobakkprodukter En sigarettblandingav boy kvalitet fremstillet avtobakkblader har et spesifiktt volbm p'e 200 malt pa on vilk'erlig skalaa somm brukessoal standardd i sigarettindustlrien Det nyematerialet har et spesifikt volum av 210 pa denne skalaen, ogg detteviser at det kan fremstilles 'flere sigaretter medde nye tiobakkbladene enn med tilsvarendevekt av vanlige tobakkbladerpar grunn av deres laveretetthet Til sammen- ligning, skal nevnes at tobakkstfilker har et spestifikt volum pis 140 og rekonstituertt tobakk fremstillet ifalgepapirfremstillibgsprosessen e har et spesifikt volum p3180 pa de n for nevnte standardskalaen Det nyee produktet Ylremstillet ii henholdi Iltill denne oppfinnelsen bar den lyse fargem somn er karakteristisk for naturlige tobakkblader,, en godd aroma ved roking fordi den ikkee inneholder noetilsatt bindemiddel og, den brenner godtt selv i'i arkform Sukkerinnholdet er omtrent dohbclt sa stort somm ved ordinar rekonstruertt tobakk fremstillet medd papir- fremstillingsprosessen ogdets bearbeidelsesegenskaperer bedre enn naturligbladtobakksvedg sigarettfremstillingen hvor materialett utsettes for kutting og behandlingi maskinersomr haren tendenstill k bryte ned tobakk-remsene : Forat den foreliggende oppfinnelsen bedreskal kunne :forstas,e henvises tilt de vedfeyde :, tegninger hvor :1 viser'et skjematisk prosessbilde avlenv typisk fremgangsin'ate i henhold til fore :- liggende oppfinnelse ogfig 2 viser skjematisk i lengdesnitt en innretning for behandlingg og, opplosing el]err defibrering av tobakkproduktene P fig 1 tilsettes tobakkstilker og deler I~av stilker, med en lengde opp til flere cm, en Source:

3 '3 nomtrekkess medvaun,deretter slippes dee opp- den vace tobakken har en tendens til & klebe blottepartiklene ned i en tank 12 somn tjener seg till overflaten ph valsen 30,, er dett under som mellomiager for en defibreringsinnretningdenna piasert en sugeboks 31 som betjenes av 13, herettler kalt homogenisor,, sorm separerer en vakuumpumpe 29' slik at t'obakken dras fibrene i stilkene ogflisene uten at de brytes vekk fra valsen 30 sk den ikke blir hengende i vesentlig, kortere lengder, En, passende ho- pah valsen Sugeboksen 31 fjerner ogsaa ommogenisor 13 fremstiilllesl av firmaet Sonicc trent 50 % avvannet i laget L : og denne va's- Engineering Company of Stamflord, Connecti- ken returneres fraa separatoren 30' til tanken cut, og, bestar av en skrueeller hoyt'aykks-11, idet eventuellesma tobakkpartiklersom pumpesom presser den vandigesuspensjonen har gatt gjennoms gitterbeitet 29 blirholdt av stiikerog-flispartikller med hey hasti~ghetl igjen i~~ separatoren 3l gjennom en ledning 14 som ervistr i fig 2, Gitterbeltet 29 bringer laget L, gjennom og, gjennom en dyse 15~ med en slfs 16som emn torketunnel 32som2 kan va re utstyrt med ]iggermotr kantenn av ett elastiskk blad 17som infraredevarmeapparater (ikke vist), elier det ligner paotbarberblad oger montert med den kan bl2ses varm luft gjennom den slik atfukbakre kantem fastspent i en holdeinnretning tighetsinnholdet ii tobakklagetl L ved ut'leps- 18 :somer fastspent i ledningen 19 : Den van- enden av tunnelen 32 er redusert til omtrent dige suspensjonen strummer gjennomn dysen 4-25 % fuktighet,, eller till et punkt hvor la- 15,, stoterr mott kantenn av blladet IT og setter get eller arket L er selvba:rendee og kan skrel- dettei hoyfrekvente svingninger med det re- lesav overflaten p$ gitterbeltet 29 ; i form av sui'tat ad partiklene: utsettes for sammenpak- et kontinuerlig ark eller bane Det gjenblivking, og hoy intensiv vibrering som separerer ende fuktighetsianho[d i~omr'adet 4-25 % st'ilkpnrtiklene- og, flisene i respektive fibre avhenger av om hvorvidt beltet 29 er behand- Ved gjentatt resirkulering av suspensjonen let med et ikke:bindende middel som for eksgjennomdysen ved hjelp av en bypassledning empel lecitin 20 som er forbundet till ledningen og, lagertan, Sbm vist ii fig 1I er det ii resirkulasjonsken 12 eller ved 'a pressedene gjennomn flere ledningen : 33 plasert en avlastningsventil 34 lignendehomo :genisorer i, seriefiemkommer for returnering avoverskytende grotmasse fra en vandigg suspensjon av tobakkfibre : Dette pulnpen 25 tillagertanken 24 stoffefl fores_ ti] en blandetank 21 hvor fine Ved den beskrevne prosessen er det'intet tobakkrester og rester i henhold til siktt nr 8 tap av tobakk Alle tobakkpartikler somm er tilsettes-og _6landesphens passende m'ate, for utsproytett i t'drnet 28,, eller arkdeler somer eksempell medd blander av paddelaretypen eller produsertt idet prodhksjonssyklusen starter propellertypea (ikke vist), Pah dettlee trinn fiar kan returneres til l blande- eller lagertankene blandingen fatt_et oket innhold av faste stof- 111, 12 eller 24'4 gjennom die respektivee returfer og erbetraktelig mindree flytiende : Den ledninger31' M eller 28' og kann s'aledes reresirkuleres-gjennomen annen homogenisor produseres ;, ved hjelp I :et typisk 22 i likhet med homogenisoren 13 prosesseksempel blir fuktede av resirkulasjonsledningen 23 eller gjennom tobakkstilker og fliser biandet med og gjenen serie av hamogenisorer NAr de findelte nomblott i omtreat 12' vektdeler vann for hver tobakkrestene er oppblott tilstrekkelig slik at Ivektdel stilker og fliser Tobakkpartikfene de sammen med fibrene danner enn halvflyten- gjennombietess i det minsteen time og lleveres de grot, gar blandingen til en lagertank 24 s$ till lagertanken 12' hvorfra~ vanntiobakksus- Pa dette trinn a_vprosessen er fuktighets- pensjonen fores ned ii homogenisoren: 13og innholdet saa stort at det er omtrent 6-8 resirkuleres gjennomdenne omtrent deler vann og1 del med tobakk I henhold til jganger beit til stilkene og flisene er defibrert den tykke hallvflytende konsistensen av sus-,og separert i de respektive fibre Den resulpensjonen, blir denne pumpet ved hjelp av en terende massen feres tie en blandefank21 passende beytrykkspumpe 25' eller enn eller hvordetr tilseftes finetobakkrester og, partikflerehjelpepumper 26't'il en eller flere sproyte- ler i~ siktstorrelse nr : 8 Tohakkrestene som dyser27som~ sendermaterialet gjennomet brakes i dette systemet i en typiskprosess bet'arn 28- ned paet endnet bevegelig gitterband st'arav omtrent 60 %% stilker og flflser 20% 29, i likhet med det somm brakes vedd papir- avfaldsprodukterfra produksjonen (fine tofremstilling, siikk at det danneset s tynt lag L Ibakkrester) og 20 %blhddeler (nr 8) alt av v'ate,tobakkpartikler ph gitteret 29 'regnet i vektdeler ~ Den vreoverflaten av Iaget L er littru Vedd tilsettingen av de indikerte mengder ph grunnn av sproytingen av tobakkfibre og av flbdelte rester og bladrester blir forholdet partikleri Fbr a forbodre_ denneoverflatehe- rnellom faste stoffer og vanni suspensjonen i skaffeligheten --' - loperlaget p$gittenet under en tanken 21 omtrent 1 vektdell fastestotfer til kalibervalse 30 somn reduserer lagets L tyk- 8vektdeler vann Denne tykke groten homoge- kelseog:jevner ut dets ovre overflate : Fordi niseres eller defibreres videre, idett den feres Source:

4 t gjennom den andree homogenisoren 22 omtrent ~ 4-6 ganger kvoretterdenr ledes til lager- 1 tankero 24 hvorfra den ved hjelp av pumpene i 255 og 26feres tilsproyted'ysen~ell'er dysene Den massen som sproytes giennom dysene 1 27er an vandig suspensjonn med omtrent det samme forhold'et av faste stoffcr titvann som t indikert ovenfor Bovegelsen av gitterbeltet 29 er slik av- ~ stemti forhold til temperaturen i torketun- 1 nelen 32 at arket LL som kommer utt i d~et t minste harr et fuktighetsinnhold pa 6'/'0 ~ Den torkede tobakksbane eller arket L 1 har en lysebrun farge og tilstrekkelig styrke 1 til atdett kan skalles av beltet 29 og det kan ~ till og, med'brettes sammen i skarpe bretter : Prosessenn ogg utstyret for gjennomforing ~ av den kan ha forskjellige modifikasjoner For ~ eksempel kan det tilsettes additiver som for ~ eksemnel aromastoffer, fuktemidler, befukt ningsmidler ogg lignendee i vannet i tanken 11 For opplosning- av stilkenee og flisene i de respektlive fibre, kan det ogs'a brukesandre fyperhoyfrekvente (supersoniske) homogeni, sorerr eller lignende : Istedenfor A resirkulere ', suspensjonenn og greten gjennom homogeni : soren 13 og22 kan de presses suksessivt gjen- - nom em serie av homogenisorerr slikk at det opg nras en kontinuerlig produksjon Selv om det bare er avbildet en sproytedyse 27 er de t selvfelgelig at det kan brukes - flere sproytedyser i sproytekolhnnen 28nar det skal fremstilles ett arkk eller et blad med tilsvarendee bredde : Torkingen av det sproytede laget kan foretaspas mangee mater, foreksempei ved sproyting av materialep'e ekkontinuerliguperforert belte ; ellpr pa en torketrommel som kan oppvarmesfor & fjerne fuktigheten fra tobakklaget Tobakkgroten kan sproyte s gjennom en seriemed sproytedyserplasertr ii be1- tets lengderetning,med tmrkeinnretningerimellom dysene s1ek at et forste tynt lag blir " sproytet pfl'torkeflaten ; delvis torket ; et annet lag b1sr sprmytet padet delvis torkedplaget og t'orket', og:enda et lag kan palegges og torkes slik at det bygges opp et lag med onsket tyk kelse : Suksessiv spreyting og terking erssrlilg ferdelalttignar det brukesets uperforert bell:ee eller en trommeitorker Fordi tobakkstovett or findellt behaves det ikke 'a tilsettessuspensjonen i blandetanken 24 men kan tilsettes separat Blandingen av stilkfibre og flisfibree ogfindedteg tobakkav- fallsprodulater kansproytespa en_ torkeflate Hvorettertobakkstovet entenn kan sproytes ellersiktes ut pa dot vatet'aget forr torkingen slik at deo finee partiklene kleber seg til laget Likeledess kan sti9kene, tobakkavfallsprodukt'one ogg do findelte restene homogeniseress hver for'seg og stilkgraten kan s'proytes forst i form av en filtmatte hvorpi de finpelte avfallsprodukteneogtobakkstovet kan p$sproytes Selv om det ikke or nodvendig med bindemiddel for fremstillingavet selvbxrende tobakkblad, kan det tilsettes en meget liten del bindemiddel dbrsom arhet ellerbladet skal uts settes for ekstreme knyttings- eller behand lingspakjenningen Dett kan tilsettess propylen glykolalginat til massan enten i oppblotnings, eller blandetanken slikatk det ferdigee arket eller bladet inneholderi dot minste1% : propylen glykol alginat Som nevnt ovenfor kan det ogsa tilsettes fuktemidler og aromastoffer i vanlig forhold ogdet kan benyttes et hvilket som helst av do vanligestoffer PA grunn~ av det lave fuktighetsinnholdet c massen or torkingen: av bladet megetl forenklet o- tap av vann i prosessen er sterkt redusert i forholdd til tidligere prosesser Do mildere torkebetingelser og det lavee innholdet eller den fullstendi:ge utelukkelsee av bindemidler fromskaffer et tobakkblad som bar en lys brun fargee i likhet medd sigarett-tobakk av tloy kvatitet og, denn kan blandess i et stort forhold med! andre sigarett-tobakker uten at fyilings og brenneegensliaper, aroma, ellergenerelle behandlingskarakteristikker av tobakken forandtes : PatenAp'astander : 1, Fremgangsmate til fremstilling av tobakkblader av tobakkrester inkludert stilkmateriale og tobakkrester, hvor fibrene i tobakkstilkmaterialet's 8iberbunter i det minste delviss separeres ved opplosning av delier av tobakkstilkmateriatet nar det er suspendert i enva'ske,n karakterisert ved at separasjonen foreg'ar uten vesentligreduksjon av fibrenes lengde ; slfk at det danness en tykk halvflytende blanding, hvoretter dpn fibrose blandingen og,tobakkrestene som i og for seg kjent paferesen flate, slik at det dannes et lag med fiber og rester pa den, og laget t~orkes ; slik aft det dannesen selvtiterende banee hvori fibrenee er sammenslynget oggir banen styrke 2:Fremgangsmate til fremstilling av tobakkblader av totiakkresterifolge p9st'and 1, karakterilsert vedd dannelse av en blanding med omtrent l vektdef ined tobakkbladstilker ogg omtrent 6-13 vektdeie r vann, hvoretter blandingen utsettes for ltoyfrekvent vibrasjon for a lose oppaolenee i fibre mod en lengde tilstrekkeligg til Asammenslynge og danno en selvba'rendebane, idet blandingen otter at finoppdelte tobakkrester er tilsatt;- "- -- "- som i~og for seg,'kjent inneholder 1 vektdel stilkfibree og bladresterog, omtrent 6'-8vektdeter vann Anfiortef publikasjjo ner : U S patent nr , 2',485670, : I Oscar Andersens boktrykkerl Oslb Source:

5 Patent nr p?t de fimltate avtovet kan pasproylvendig med bindeet selvbarendee to enn meget li :tenn det iler bladeflskal ut ngs- eller behands tilsettes propylen Aen i oppblotningsdet ferdige arket ~t minste 1 %pronevnti ovenforr kan er og aromastoffer n, benyttes et hvil-, stoffer fuktiglretsinnhol'dett bliadet meget for- )rosessen er sterkt gere prosesser, Dei ; det lave innholdet lukkelse av bindo-kkblad som har en ' sigarett-tobakk av mdesis et stort forbakkcr uten at fyl',, aroma eller gene- 3ikker av tobakken ra A, ovoeier,m a, FIGt: adandf TAMN rnn is 2 ander : fremstilling av toer inkludert stilkhvor hvor fibrene,i~tor iunter i det minsteisning, av deler av det er suspendert ie r t v e d atg sepaentlig reduksjon av' VkSNE - 22 NFTUFAY~ ~µ]mc' ar-rv~uca ~ lasirtana TANn f >Q YfHl'IL '( IS R[sNIXU[AVCU IOI:fNhdR z~plfo[qs1a4 FBG 2' et, dannesens tykkoretter den fibrose nee somi og for seg k at det dannes et den, oglaget torkes, ba;rende bane hvori og g girr banen styrke finemstilling av to :- ar ifelge pdstand 1, l' dannelse av en 'ektdpll med tobakk- -13 vektd'eler vann~ tes for hoyfrekvent elene i'fibre med en sammenslynge og ne, idet blbndingen kkrester er tilsatt, nnehoider 1 vektdel : omtrent 6-88 vekt- I wft ' ss O tiqsy -! G/TTEK9FtTE as j o n e r : , , Source:

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. A01K 61/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 162 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.04.27 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 11.04.27

Detaljer

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Nn 135297

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Nn 135297 [B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Nn 135297 IMORGE [NO] (51) Int. Cl. 2 G 21 C 3/30 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Patent søknad nr. 122/71 (22) Inngitt 13.01.71 (23) Løpedag 13.01.71 (41) Ålment tilgjengelig

Detaljer

FREMGANGSMÅTE FOR Å SORTERE POSTFORSENDELSER I FLIP/FLOP MODUS

FREMGANGSMÅTE FOR Å SORTERE POSTFORSENDELSER I FLIP/FLOP MODUS 1 FREMGANGSMÅTE FOR Å SORTERE POSTFORSENDELSER I FLIP/FLOP MODUS Beskrivelse [0001] Oppfinnelsen vedrører en fremgangsmåte for å sortere postforsendelser for å forberede postombæringsrunder, hvor postforsendelsene

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2396467 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. D21F 1/02 (2006.01) B32B 29/00 (2006.01) B32B 29/04 (2006.01) D21F 9/00 (2006.01) D21F 11/04 (2006.01) D21H

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332854 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332854 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33284 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B01D 1/00 (2006.01) B01D 3/10 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 2009011 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2009.01.08 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Fremgangsmåte for fremstilling av et eksplosiv

Fremgangsmåte for fremstilling av et eksplosiv Fremgangsmåte for fremstilling av et eksplosiv 1 Foreliggende oppfinnelse vedrører i store trekk ammoniumnitrat/brenseloljeeksplosiver, også kjent som ANFO- eller ANFEX-eksplosiver, og heretter også vist

Detaljer

Utlegningsskrift nr. 125070. Int. Cl. G 21 c 15/18 XI. 21g-21/20. Patentsøknad nr. 2318/68 Inngitt 14.6.1968. Løpedag -

Utlegningsskrift nr. 125070. Int. Cl. G 21 c 15/18 XI. 21g-21/20. Patentsøknad nr. 2318/68 Inngitt 14.6.1968. Løpedag - NORGE Utlegningsskrift nr. 125070 Int. Cl. G 21 c 15/18 XI. 21g-21/20 Patentsøknad nr. 2318/68 Inngitt 14.6.1968 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN Løpedag - Søknaden ålment tilgjengelig fra 29.12.1968

Detaljer

Europeisk patent nr P16219NOEP. P.O. Box Tranås Sverige. Strandgaten Bergen. Stallbergavägen 1B S Sommen Sverige

Europeisk patent nr P16219NOEP. P.O. Box Tranås Sverige. Strandgaten Bergen. Stallbergavägen 1B S Sommen Sverige 1 Europeisk patent nr. 237066 NORWAY P16219NOEP Søker: Telesteps AB P.O. Box 362 73 24 Tranås Sverige Fullmektig: ACAPO AS Strandgaten 198 004 Bergen Oppfinner: Ake Winbladh Stallbergavägen 1B S-73 61

Detaljer

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Ni". 143551

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Ni. 143551 [B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Ni". 143551 NORGE [NO] [C] (45) PATETTT MEDDELT 4.MAES 1981 (51) Inf Cl. 1 G 21 C 13/02 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Palentsølcnad nr. 761334 (22) Inngiti 2 0. 0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag og en fremgangsmåte for å fremstille et

Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag og en fremgangsmåte for å fremstille et 1 1 2 3 Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag og en fremgangsmåte for å fremstille et rør. Fleksible rør er vanlig og blir vanligvis

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

P28416NO05. Fagfelt Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag.

P28416NO05. Fagfelt Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag. P28416NO05 1 5 30 35 Fagfelt Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag. Bakgrunn Fleksible rør er vanlig og blir vanligvis fremstilt av

Detaljer

Teknisk felt [0001] Foreliggende oppfinnelse angår feltet generering av tørris og fylling av produsert tørris oppi bokser og beholdere.

Teknisk felt [0001] Foreliggende oppfinnelse angår feltet generering av tørris og fylling av produsert tørris oppi bokser og beholdere. 1 Teknisk felt [0001] Foreliggende oppfinnelse angår feltet generering av tørris og fylling av produsert tørris oppi bokser og beholdere. Bakgrunnsteknikk [0002] Tørris blir under atmosfærisk trykk direkte

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

NORGE. Utlegningsskrift nr. 126192 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN

NORGE. Utlegningsskrift nr. 126192 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN NORGE Utlegningsskrift nr. 126192 Int. Cl. H Ol 0 33/02 Kl. 21g-13/22 Patentsøknad nr. 802/69 Inngitt 26.2.1969 Løpedag STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN Søknaden ålment tilgjengelig fra 29.8.1969

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20140396 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20140396 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 140396 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. B24C /02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 140396 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 14.03.27 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 14.03.27

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

PARTIKKELFILTER MED MINERALFILTERMEDIUM. Beskrivelse. Oppfinnelsen vedrører feltet partikkelfiltre.

PARTIKKELFILTER MED MINERALFILTERMEDIUM. Beskrivelse. Oppfinnelsen vedrører feltet partikkelfiltre. 1 PARTIKKELFILTER MED MINERALFILTERMEDIUM Beskrivelse Oppfinnelsen vedrører feltet partikkelfiltre. Partikkelfiltre omfatter et filtermedium hvis rolle er å holde tilbake partiklene en atmosfære er ladet

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

FREMGANGSMÅTE FOR IFYLLING AV ET VÆSKEFORMIG PRODUKT

FREMGANGSMÅTE FOR IFYLLING AV ET VÆSKEFORMIG PRODUKT 1 FREMGANGSMÅTE FOR IFYLLING AV ET VÆSKEFORMIG PRODUKT 1 2 3 Oppfinnelsen gjelder en fremgangsmåte for emballering eller ifylling av et produkt i form av væske og finner sin særskilte, men ikke begrensende

Detaljer

Tittel: Anordning og fremgangsmåte for å separere en avlingsdel

Tittel: Anordning og fremgangsmåte for å separere en avlingsdel Tittel: Anordning og fremgangsmåte for å separere en avlingsdel 1 Beskrivelse 20 2 30 3 40 4 [0001] Den foreliggende oppfinnelse vedrører en anordning for fjerning av en del, slik som blad eller frukt,

Detaljer

Tittel: Fleksibelt rørformet element med tettende tapelag

Tittel: Fleksibelt rørformet element med tettende tapelag Tittel: Fleksibelt rørformet element med tettende tapelag Fagfelt Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag. 5 Bakgrunn Fleksible rør er

Detaljer

konstruksjon Aker Kværner Offshore Partner AS Postboks 589, Strømsteinen 4003 STAVANGER Rytterfaret Hafrsfjord

konstruksjon Aker Kværner Offshore Partner AS Postboks 589, Strømsteinen 4003 STAVANGER Rytterfaret Hafrsfjord OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Fremgangsmåte og anordning for å sikre en konstruksjon SØKER: Aker Kværner Offshore Partner AS Postboks 89, Strømsteinen 4003 STAVANGER OPPFINNER: Eirik Engevik Rytterfaret 34

Detaljer

K A P I T T E L 4 5 KORK OG KORKVARER

K A P I T T E L 4 5 KORK OG KORKVARER K A P I T T E L 4 5 KORK OG KORKVARER Alminnelige bestemmelser Kork fremstilles nesten utelukkende fra den ytre barken av korkeika (Quercus suber) som vokser i Sør-Europa og i Nord-Afrika. Den første barken

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2213923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 19/02 (06.01) F16L 19/028 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22619 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D 1/4 (2006.01) B21K 21/04 (2006.01) F42B /02 (2006.01) F42B /188 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

Patentsøknad nr O.nr /AFI/UNN

Patentsøknad nr O.nr /AFI/UNN 0 Patentsøknad nr. 04 1831 O.nr. 641 /AFI/UNN 21.04.16 Søker : AB TETRA PAK Tittel : Emballasjelaminat for emballasjebeholder som kan anbringes i retorte, emballasjebeholder og fremgangsmåte for å forlenge

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 269179 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. F21S 8/02 (06.01) F21V 17/16 (06.01) F21V 21/04 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2233844 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24D 3/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.12.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

INNRETNING FOR FREMSTILLING AV EN DRIKKE EKSTRAHERT FRA EN KAPSEL. Beskrivelse

INNRETNING FOR FREMSTILLING AV EN DRIKKE EKSTRAHERT FRA EN KAPSEL. Beskrivelse 1 INNRETNING FOR FREMSTILLING AV EN DRIKKE EKSTRAHERT FRA EN KAPSEL Beskrivelse 5 Oppfinnelsens område [0001] 10 Den foreliggende oppfinnelsen angår området fremstilling av drikker, f.eks. basert på kaffe,

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

110191-04 2009-10 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191-04 2009-10 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 91-0 009- CI 0 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 1 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet. Lavvoltsledningen

Detaljer

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Verktøy for tilkopling til en wirelinetraktor SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Espen Osaland Håbamyrå 34 432 Sandnes Lasse Haugland Pastellveien

Detaljer

Flislegging av basseng

Flislegging av basseng Flislegging av basseng Denne veiledningen tar ikke mål av seg til å gi en full opplæring i flislegging. Hvis en ikke har lagt fliser før, bør en alliere seg med en som har gjort det. Veiledningen vektlegger

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 229688 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B29B 17/02 (06.01) D21B 1/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.18 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 246764 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2C 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Verktøy for tilkopling til en wirelinetraktor SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Espen Osaland Håbamyrå 34 432 Sandnes Lasse Haugland Pastellveien

Detaljer

Oppfinnelsen vedrører en bunn eller øverste del av en åttekantet pakke, og en flat foldet struktur derav.

Oppfinnelsen vedrører en bunn eller øverste del av en åttekantet pakke, og en flat foldet struktur derav. 1 Oppfinnelsen vedrører en bunn eller øverste del av en åttekantet pakke, og en flat foldet struktur derav. 1 2 Innen feltet emballasje er åttekantede pakker kjente, de er vanligvis laget av kartong eller

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Fremgangsmåte og apparat for separering av en væske fra en gassinnstrømning i en katalytisk reaktor

Fremgangsmåte og apparat for separering av en væske fra en gassinnstrømning i en katalytisk reaktor 1 Fremgangsmåte og apparat for separering av en væske fra en gassinnstrømning i en katalytisk reaktor Den foreliggende oppfinnelse er generelt relatert til separering av et flytende reaksjonsprodukt som

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse 27.05.2014

Førebuing/ Forberedelse 27.05.2014 Førebuing/ Forberedelse 27.05.2014 AUT4002 Vg3 Automatikarfaget/automatikerfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Vedlegg Hjelpemiddel Bruk av kjelder Andre opplysningar

Detaljer

Fröling Turbomat. http://www.sgp.no

Fröling Turbomat. http://www.sgp.no Fröling Turbomat SGP Varmeteknikk AS side 1/6 Sandvika 10.03.2009 Funksjonsbeskrivelse biokjel - Fröling Turbomat Vedlagt følger en funksjonsbeskrivelse av Fröling Turbomat. Kjelen er produsert i Østerrike

Detaljer

Den foreliggende oppfinnelsen vedrører generelt en propell for anvendelse i en båt, og mer spesifikt en propell som kan øke båtens fremdriftskraft.

Den foreliggende oppfinnelsen vedrører generelt en propell for anvendelse i en båt, og mer spesifikt en propell som kan øke båtens fremdriftskraft. 1 PROPELL FOR BÅT BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN 1. Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelsen vedrører generelt en propell for anvendelse i en båt, og mer spesifikt en propell som kan øke båtens fremdriftskraft.

Detaljer

MudCube Teknologiutvikling for bedring av arbeidsmiljøet Vegard Peikli Fagleder Yrkeshygiene, StatoilHydro

MudCube Teknologiutvikling for bedring av arbeidsmiljøet Vegard Peikli Fagleder Yrkeshygiene, StatoilHydro MudCube Teknologiutvikling for bedring av arbeidsmiljøet Vegard Peikli Fagleder Yrkeshygiene, StatoilHydro 2 Introduksjon Boreoperasjoner som gjennomføres i forbindelse med produksjon av olje og gass er

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012 26 6.01.2012 Anbefalte salgs av Elektroforeningen. og leveringsbetingelser for elektrisk materiell i Norge, utarbeidet Salgs og leveringsbetingelsene regulerer ikke levering av tjenester, elektriske husholdningsapparater,

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21976 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24J 2/1 (06.01) F16L 11/22 (06.01) F16L 9/14 (06.01) F16L 9/13 (06.01) F24J 2/46 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

Velge fortrykte skjemaer og fortrykt brevpapir

Velge fortrykte skjemaer og fortrykt brevpapir Utskriftskvaliteten og påliteligheten av innrekksmekanismen til skriveren og tilleggsutstyret kan variere med typen og størrelsen på utskriftmaterialene du bruker. Dette kapitlet inneholder retningslinjer

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184425 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E05B 17/20 (2006.01) E05B 63/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.02.06 (80) Dato for

Detaljer

[0005] den indre ende av sylinderen passer inn i nevnte fordypning i låst inngrep med denne for å 20

[0005] den indre ende av sylinderen passer inn i nevnte fordypning i låst inngrep med denne for å 20 1 Beskrivelse [0001] Oppfinnelsen er en fremgangsmåte for fremstilling av tomhylse ved kaldforming av sømløse eller skjøtede rør. Oppfinnelsen kommer under klasse F24B5/02 i den internasjonale patent klassifiseringen.

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 28448 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C07D 213/81 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 1..26 (80) Date of The

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110363 (13) A1. (51) Int Cl. E02D 29/12 (2006.01) E02D 29/14 (2006.01) E03F 5/02 (2006.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110363 (13) A1. (51) Int Cl. E02D 29/12 (2006.01) E02D 29/14 (2006.01) E03F 5/02 (2006. (12) SØKNAD (19) NO (21) 1363 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. E02D 29/12 (06.01) E02D 29/14 (06.01) E03F /02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1363 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.03. (8) Videreføringsdag

Detaljer

NORGE [B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT Nr. 129737

NORGE [B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT Nr. 129737 NORGE [B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT Nr. 129737 (51)Int.Cl. C 04 b 37/02 (52) Kl 80b-23/30 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Patentsøknad nr. 557/70 (22) Innglt» 17.2.1970 (23) Løpedag 17.2.1970 (41)

Detaljer

vekt-%, basert på den totale vekten til det tørre kalsiumkarbonatholdige

vekt-%, basert på den totale vekten til det tørre kalsiumkarbonatholdige 1 Patentkrav 1 1. Fremgangsmåte for å fremstille selvbindende pigmentpartikler, omfattende følgende trinn: a) å tilveiebringe en vandig suspensjon omfattende minst ett kalsiumkarbonatholdig materiale,

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Oppfinnelsens område. Bakgrunn for oppfinnelsen

Oppfinnelsens område. Bakgrunn for oppfinnelsen 1 Oppfinnelsens område Oppfinnelsen vedrører smelting av metall i en metallsmelteovn for støping. Oppfinnelsen er nyttig ved smelting av flere metaller og er særlig nyttig ved smelting av aluminium. Bakgrunn

Detaljer

Tittel: Fremstilling av en blokkformet byggeblokk med isolerende kjerne.

Tittel: Fremstilling av en blokkformet byggeblokk med isolerende kjerne. 1 Tittel: Fremstilling av en blokkformet byggeblokk med isolerende kjerne. 1 2 Oppfinnelsens område Denne oppfinnelsen gjelder en fremgangsmåte for å fremstille en blokkformet byggeblokk med isolerende

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

[B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT Nr. 138350

[B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT Nr. 138350 [B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT Nr. 138350 NORGE [NO] (51) ln» Cl.» G 08 C 19/16, G Ol V 5/00 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Patenlsøknad nr 3146/72 (22) Inngill 04.09.72 (23) Løpedag 04.09.72 (41)

Detaljer

Jodklokke. Utstyr: Kjemikalier: Utførelse:

Jodklokke. Utstyr: Kjemikalier: Utførelse: Jodklokke Noe å veie i 2 stk 3L erlenmeyerkolber eller lignende 600 ml begerglass 2 stk 250 ml målesylindere Flasker til oppbevaring Stoppeklokke Stivelse, løselig HIO 3 (evt. KIO 3 ) Na 2 S 2 O 5 (evt.

Detaljer

Beskrivelse. [0007] Oppfinnelsen vil bli forklart mer detaljert på grunnlag av et utførelseseksempel, og de vedlagte tegningene, som viser;

Beskrivelse. [0007] Oppfinnelsen vil bli forklart mer detaljert på grunnlag av et utførelseseksempel, og de vedlagte tegningene, som viser; 1 Beskrivelse [0001] Oppfinnelsen er en fremgangsmåte for fremstilling av tomhylse ved kaldforming av sømløse eller skjøtede rør. Oppfinnelsen kommer under klasse F24B/02 i den internasjonale patent klassifiseringen.

Detaljer

KAPITTEL 18 KAKAO OG VARER DERAV

KAPITTEL 18 KAKAO OG VARER DERAV KAPITTEL 18 KAKAO OG VARER DERAV 18 Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter kakao (herunder kakaobønner) i alle former, kakaosmør, -fett og -olje og næringsmidler som inneholder kakao (uansett

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110305 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110305 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20130 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. F24H 4/02 (2006.01) F24H 4/04 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20130 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.02.24 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16F 1/376 (06.01) F16F 1/373 (06.01) F16F 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.02.18 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 216340 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60C 11/11 (06.01) B60C 11/03 (06.01) B60C 11/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.03 (80)

Detaljer

I DE 196 01967 A1 beskrives det en stikkontakt med et bryterstangsystem. Ved forskyving av stangsystemet betjenes det en vippebryter.

I DE 196 01967 A1 beskrives det en stikkontakt med et bryterstangsystem. Ved forskyving av stangsystemet betjenes det en vippebryter. 1 10 Oppfinnelsen vedrører en anordning til elektrisk forbindelse av en container med et motelement, der anordningen er utformet som plugginnretning som har minst en bryter og hvor en første pluggdel som

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse 02.12.2014

Førebuing/ Forberedelse 02.12.2014 Førebuing/ Forberedelse 02.12.2014 AUT4002 Vg3 Automatikarfaget/automatikerfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Vedlegg Hjelpemiddel Bruk av kjelder Andre opplysningar

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2399741 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B32B 27/40 (06.01) C08J 7/04 (06.01) C09D 17/04 (06.01) D21H 19/82 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 335499 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 335499 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33499 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 19/09 (06.01) E21B 19/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 111629 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.11.2 (8) Videreføringsdag

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2238877 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47J 31/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 110191N-07 2011-02 CI 50 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 2 5 4 3 2 Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 12 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet.

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246634 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 11/02 (2006.01) F24F 3/044 (2006.01) F24F 11/00 (2006.01) F24F 13/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332779 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F24H 4/02 (2006.01) F24H 4/04 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20130 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.02.24 (8) Videreføringsdag

Detaljer

[B] (12) UTLEGNINGSSKRIFT a» M 160060

[B] (12) UTLEGNINGSSKRIFT a» M 160060 NORGE (i') [NO] STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN [B] (12) UTLEGNINGSSKRIFT a» M 160060 (51) Int. Cl.'«B 21 C 1/00, 7/00 (83) (21) Patentsøknad nr. 864331 (22) Inngivelsesdag 30.10.86 (24) Løpedag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le Innhold Ut ford rin ger sett fra nord... 15 Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le D en nye nord om r å de p o li t ik ken... 18 Stat lig sat sing før og nå... 20 De sentrale arenaene...

Detaljer

Fremgangsmåte for fremstilling av en sandwichstruktur for anvendelse som pansring mot ballistiske prosjektiler, spesielt hulladninger

Fremgangsmåte for fremstilling av en sandwichstruktur for anvendelse som pansring mot ballistiske prosjektiler, spesielt hulladninger 1 Fremgangsmåte for fremstilling av en sandwichstruktur for anvendelse som pansring mot ballistiske prosjektiler, spesielt hulladninger Oppfinnelsen gjelder en fremgangsmåte for fremstilling av en sandwichstruktur

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22799 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/23 (06.01) A61K 31/047 (06.01) A61K 31/231 (06.01) A61K 31/232 (06.01) A61K 31/3 (06.01) A61K 31/93 (06.01)

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 276778 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. CM 17/00 (2006.01) CM 177/00 (2006.01) F01M 1/12 (2006.01) F01M 9/02 (2006.01) CN 30/12 (2006.01) CN 40/26

Detaljer

SKRUEMATER FOR BETONGBLANDING OG FREMGANGSMÅTE FOR FREMSTILLING AV SKRUEMATEREN

SKRUEMATER FOR BETONGBLANDING OG FREMGANGSMÅTE FOR FREMSTILLING AV SKRUEMATEREN 1 SKRUEMATER FOR BETONGBLANDING OG FREMGANGSMÅTE FOR FREMSTILLING AV SKRUEMATEREN Oppfinnelsen vedrører en betongmasseskruemater for anvendelse i glideforskalingsstøping av betongelementer. Mer spesifikt

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Anvendelse av en sensibiliseringssammensetning for et eksplosiv

Anvendelse av en sensibiliseringssammensetning for et eksplosiv 1 Anvendelse av en sensibiliseringssammensetning for et eksplosiv BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN [0001] Denne oppfinnelsen vedrører generelt en sensibiliseringssammensetning for anvendelse med slurry- og emulsjonssprengstoff

Detaljer

[B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT JVn 139984

[B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT JVn 139984 [B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT JVn 139984 NORGE [NO] (51) Int. Ci. 2 G Ol N 23/00, G 01 M 3/00, G 01 V 5/00 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Patentsøknad nr. (22) lnngitl (23j Løpedag 763137 14.09.76

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2121868 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C09K 8/03 (2006.01) C09K 8/ (2006.01) C09K 8/42 (2006.01) C09K 8/88 (2006.01) C09K 8/60 (2006.01) C09K 8/68 (2006.01)

Detaljer