(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. D21F 1/02 ( ) B32B 29/00 ( ) B32B 29/04 ( ) D21F 9/00 ( ) D21F 11/04 ( ) D21H 27/30 ( ) D21H 27/32 ( ) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato (30) Prioritet , SE, (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK SM TR (73) Innehaver Stora Enso AB,, Falun, SE-Sverige (72) Oppfinner NORDSTRÖM, Jan-Erik, Törnrosavägen 4, S Nacka, SE-Sverige (74) Fullmektig Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge (54) Benevnelse Prosess for produksjon av papir eller kartong (56) Anførte publikasjoner EP-A EP-A WO-A1-2009/ DE-A DE-A GB-A US-A US-B

2 1 Prosess for produksjon av papir eller papp Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en fremgangsmåte for fremstilling av et flerlags - papir eller et papp - produkt som omfatter et ikke - fibrøst lag med høy konsistens. Oppfinnelsen gjelder videre et papir eller en papp som er fremstilt i henhold til prosessen, og en innløpskasse som brukes i prosessen. Bakgrunn Fremstilling av flerlags - papir kan enten gjøres ved bruk av en innløpskasse i et enkelt trinn, eller ved bruk av flere innløpskasser og vaiere eller tilvirkningsenheter. Utfordringen er å produsere jevne fiber - lag uten striper eller fiber - flokking, det vil si lag med god formasjon. Konsistensen på en forsyning inn i innløpskassen vil være av stor betydning for å kunne oppnå en fiberbane med god formasjon. Høyere konsistens gjør det mye vanskeligere å fremstille en jevn fiberbane, siden fibrene har en tendens til å flokke seg, hvilket vil kunne sees som et tåkete visuelt utseende i fiberbanearket, det vil si at formasjonen ikke er god. Den normale konsistensen for en forsyning i en innløpskasse vil være omtrent 0,5 2 %, men det har også blitt beskrevet noen eksempler på høyere konsistens i tidligere kjent teknikk. Et eksempel vil kunne sees i US , som beskriver bruken av en konsistens på omkring 2 5 %. EP A og DE A viser en fremgangsmåte for produksjon av et flerlags papir eller et papp produkt. I prosesser for fremstilling av papir er det en stadig bekymring rettet mot å finne måter å produsere papir eller papp på til reduserte kostnader. Én måte vil være er å redusere den energien som er nødvendig for det produserte papiret eller pappen. Mange trinn i en produksjonslinje krever store mengder med energi, og en reduksjon av energibehovet vil også redusere kostnadene i produksjonen. Ved å øke konsistensen, det vil si ved å redusere vanninnholdet, vil det bli et redusert behov for avvanning og tørking, og dermed blir også den nødvendige energien redusert. En annen måte å redusere produksjonskostnadene på vil være å redusere mengden med dyre råvarer, det vil si fibre i produktet. I papirfremstillingen vil det ofte bli tilsatt fyllstoffer for å forbedre egenskapene for papiret, men også for å redusere råvareinnholdet og dermed også de totale kostnadene. Når det lages papp, vil det være

3 2 en stadig utvikling for å kunne produsere en papp i et stort omfang og dermed få redusert innholdet av råmaterialer, men uten å redusere styrken og tykkelsen av pappen slik at stivheten i den produserte pappen vil kunne opprettholdes. Det vil imidlertid være et behov for en forbedret fremgangsmåte for å lage et papir- eller papp - produkt som reduserer produksjonskostnadene ved å redusere både energibehovet og innhold av råvarer. Oppsummering av oppfinnelsen Det er et mål med foreliggende oppfinnelse å tilveiebringe en fremgangsmåte for fremstilling av en papir- eller papp - produkt på en energibesparende måte. Et annet mål med oppfinnelsen er å frembringe et papir eller en papp til en redusert kostnad. Disse målene, og andre fordeler, vil bli oppnådd ved den fremgangsmåten som er i samsvar med krav 1. Ved å tilsette en ikke - fibrøs sammensetning med høy konsistens i innløpskassen under produksjon av et papir- eller papp - produkt, vil det være mulig å få redusert behovet for tørking av det produserte produktet, så vel som å kunne påvirke innholdet av råmaterialet, og dermed også produksjonskostnadene. Dette oppnås ved de selvstendige kravene. Foretrukne utførelsesformer av fremgangsmåten har blitt angitt i de uselvstendige kravene. Oppfinnelsen gjelder en fremgangsmåte for fremstilling av et flerlags - papir eller et papp - produkt, hvilken fremgangsmåte omfatter de trinnene av å tilveiebringe en første innløpskasse med en forsyning som omfatter fibre, hvilken forsyning danner i det minste ett lag med papir - eller papp - produktet, og forsyner innløpskassen med en ikke - fibrøs sammensetning med høy konsistens, hvilken sammensetning danner i det minste ett ekstra lag med papir - eller papp - produktet og fører lagene på en vaier som danner en flerlagsbane som blir ytterligere avvannet og tørket for å danne papir - eller papp - produktet. Den ikke - fibrøse sammensetningen med høy konsistens kan ha et innhold av tørrstoffer på 5-70 % ved vekt, fortrinnsvis % ved vekt. Det høye innholdet av tørrstoffer på dette laget, vil øke det totale innholdet av tørrstoffer i flerlags banen, som reduserer behovet for avvanning i tilvirkings- og i presseseksjonene, og gir en enklere og raskere tørking.

4 3 Innholdet av den ikke - fibrøse sammensetningen med høy konsistens vil kunne økes, og innholdet vil kunne være % ved vekt av det totale innholdet av papir - eller papp - produktet. På denne måten vil tørkeeffektiviteten kunne bli øket og kostnadene vil bli redusert. Den ikke - fibrøse sammensetningen med høy konsistens kan være en dekkfarge. På denne måte vil det være mulig å tilsette en sammensetning for belegget allerede i innløpskassen, som både øker innholdet av tørrstoff i den dannede fiberbanen og som dessuten forbedrer opasitet og trykkbarhet for det dannede papir - eller papp - produktet. Flerlags - banen vil fortrinnsvis ha et innhold av tørrstoffer på over 1,5 % ved vekt når den blir ført på ledningen før avvanningen, det vil si på tilvirkningspartiet. Dette er høyere sammenlignet med de fiberbanene som har blitt beskrevet i tidligere kjent teknikk, noe som betyr at behovet for tørking av fiberbanen i henhold til oppfinnelsen vil bli redusert. Papir - eller papp - produktet består fortrinnsvis av minst tre lag, og det er mest foretrukket at et ikke - fibrøst lag med høy konsistens danner det midtre laget i papir - eller papp - produktet. Enda mer å foretrekke, de ytre lagene vil være fiber - lag, og det midterste laget vil være et ikke - fibrøst lag med høy konsistens, fortrinnsvis et dekkbelegg. På denne måten vil det fremstilte papir - eller papp - produktet bli forbedret eller ha en opprettholdt kvalitet med et redusert innhold av råstoffer og / eller mindre kostnader. Fremgangsmåten vil også kunne tilveiebringe en andre innløpskasse med en forsyning som omfatter fibre som danner i det minste ett ekstra lag med papir eller papp - produktet og som forsyner den andre innløpskassen med en ikke - fibrøs sammensetning med høy konsistens, som danner i det minste ett ekstra lag av papir - eller papp - produktet og føring av lagene på i det minste en vaier som danner en flerlagsbane som har blitt ytterligere avvannet og tørket for å danne papir - eller papp - produktet. Det er vanlig, når det for eksempel blir laget flerlags papp - produkter, å bruke mer enn én innløpskasse. Oppfinnelsen gjelder videre et papir - eller papp - produkt som er fremstilt i samsvar med den fremgangsmåten som er nevnt ovenfor.

5 4 Oppfinnelsen gjelder også en innløpskasse for bruk i den fremgangsmåten som har blitt nevnt ovenfor, hvor innløpskassen omfatter minst en første og en andre innløpskanal, i det minste én turbulensgenerator og en skivet kjegle, hvor den første innløpskanalen, og minst en turbulensgenerator har blitt innrettet for å ta i mot en forsyning som omfatter fibre, og hvor den første innløpskanalen og den minst ene turbulensgeneratoren er anordnet slik at forsyningen blir ført gjennom den første innløpskanalen, og videre til turbulensgeneratoren, og deretter til den skivede kjeglen, og hvor den andre innløpskanalen har blitt innrettet for å ta i mot en ikke - fibrøs sammensetning med høy konsistens, og hvor den andre innløpskanalen er anordnet slik at den ikke - fibrøse sammensetningen med høy konsistens ikke blir ført gjennom den andre innløpskanalen og direkte til den skivede kjeglen. Innløpskassen omfatter fortrinnsvis tre innløpskanaler, hvor to vil være innrettet for å ta i mot forsyningen og én vil være tilpasset for å ta i mot en ikke - fibrøs sammensetning med høy konsistens. På denne måten kan et tre - lags papir - eller papp - produkt bli produsert, hvor ett lag av produktet vil være et ikke - fibrøst lag med høy konsistens og to lag vil være fiber - lag. For å få en god formasjon på et fiber lag, vil det være nødvendig å ha en turbulensgenerator som forhindrer at fibrene flokker seg. Det laget med høy konsistens vil ikke inneholde fibre, og det vil således ikke være nødvendig å ha en turbulensgenerator for å få et homogent lag. Innløpskassen vil således kunne bli laget mindre, på grunn av den manglende turbulensgenerator for det laget med den høye konsistensen. Således kan den ikke - fibrøs sammensetningen med høy konsistens føres fra innløpskanalen direkte til den skivede kjeglen uten å gå gjennom en turbulensgenerator. Kortfattet beskrivelse av tegningene Den foreliggende oppfinnelsen vil, ved hjelp av eksempler, bli beskrevet mer detaljert med henvisning til den vedlagte skjematiske tegningen, som viser en utførelsesform av den foreliggende oppfinnelsen. Figur 1 viser en innløpskasse som er i samsvar med oppfinnelsen.

6 5 Detaljert beskrivelse Oppfinnelsen beskriver en fullstendig ny prosess som resulterer i en ny type papir - eller papp - produkt. Prosessen reduserer både energibehov og innhold av råmateriale, det vil si behovet for fiber i det produserte produktet. Oppfinnelsen gir også den eksisterende papir- eller pappmaskinen et potensiale for å øke produksjonskapasiteten, det vil si at det ikke vil være nødvendig med noen store endringer i papir- eller pappmaskinen for å kunne produsere dette høykvalitetsproduktet. Den ikke - fibrøse sammensetningen med høy konsistens har fortrinnsvis et innhold av tørrstoffer på omtrent 5-70 % ved vekt, fortrinnsvis % ved vekt eller enda mer foretrukket % ved vekt. Høyere innhold av tørrstoff reduserer mengden av vann som må fjernes fra det tilvirkede papir - eller papp - produktet. Det optimale tørrinnholdet vil være avhengig av konstruksjonen for tilvirkningsseksjonen, av egenskapene for sammensetningen, og av kapasiteten på de pumpene som fører sammensetningen til innløpskassen og videre til ledning / ledninger. På grunn av den høye konsistensen i den ikke - fibrøse sammensetningen med høy konsistens, vil det resulterende flerlags - produktet ha en høyere konsistens under produksjon sammenlignet med de flerlags fiber - produktene som har blitt fremstilt i henhold til kjent teknikk. Den ikke - fibrøse sammensetningen med høy konsistens vil fortrinnsvis ikke inneholde noen fibre. Imidlertid vil mindre mengder av fibre eller fine partikler fra fibrene kunne være til stede. Sammensetningen inneholder drenert vann fra tilvirkingsprosessen, som helt eller delvis vil kunne resirkuleres og dermed vil fraksjoner av fibre eller fine partikler fra fibrene også kunne være til stede. Men størstedelen av sammensetningen, det vil si mer enn 90 % ved vekt og fortrinnsvis mer enn 97 % ved vekt er av ikke - fibrøst materiale. Videre, ved å tilsette en ikke - fibrøs sammensetning med høy konsistens allerede i innløpskassen vil det være mulig å kunne øke det totale innholdet av ikke - fiberholdig sammensetning i papir eller papp, og dermed også å få redusert fiberinnholdet. Den ikke - fibrøse sammensetningen, som inneholder høy konsistens, vil kunne være %, fortrinnsvis % ved vekt av det totale innholdet av papir eller papp som vil bli fremstilt. På denne måte vil behovet for tørking avta, ettersom det kreves mer energi for å få tørket fibrene, for eksempel sammenlignet med fyllstoffer eller dekkfarger, som er to eksempler på ikke - fibrøse sammensetninger med høy konsistens. Videre vil kostnaden bli redusert siden både behovet for tørking vil bli redusert, og siden de fleste ikke -

7 6 fibrøse sammensetningene med høy konsistens vil være mye billigere i en sammenligning med fibre. I samsvar med oppfinnelsen, vil innholdet av vann i innløpskassen være minimert. Det minst ene laget med fibre har en konsistens på 0,1-5 % ved vekt, fortrinnsvis mellom 0,2-2 % ved vekt, eller enda mer foretrukket 1-1, 4 % ved vekt. Konsistensen av fibrene er valgt på en måte slik at den beste dannelsen av fiber - laget vil bli oppnådd. Konvensjonelt vil fortynningsteknikker kunne bli brukt for å få bedre kontroll på profilene i tverretningen, i hvilke som helst eller samtlige lag som skal dannes. Den ikke - fibrøse sammensetningen med høy konsistens vil fortrinnsvis være en dekkfarge. Oppfinnelsen kombinerer således tilvirkingsområdet med beleggsområdet, ved å legge dekkbelegget inn i innløpskassen i en papir - eller pappmaskin. Dekkbelegget vil øke kvaliteten på papir eller papp - produktet, slik som trykkbarhet og opasitet. Det vil også være mulig å fremstille et jevnt dekklag fra en farge med høy konsistens for belegging ved høy hastighet. Dekkfargen vil kunne være av en sammensetning som har en bestemt forhåndsbestemt oppskrift, og som omfatter uorganiske eller organiske pigmenter, bindemiddel og eventuelt andre tilsetningsmidler. Vanlige pigmenter som kan anvendes er leire (kaolin), kalsiumkarbonat, titandioksyd, talkum, kalsiumsulfat (gips), og granuler av stivelse eller andre organiske pigmenter. Bindemidlet blir tilsatt for å binde pigmentene sammen, og vil for eksempel kunne være stivelse, karboksymetylcellulose (CMC) eller et syntetisk bindemiddel slik som lateks, for eksempel styren-butadien lateks eller akryl-kopolymer lateks. Andre tilsetningsmidler kan for eksempel være våte styrkemidler, overflateaktive midler eller dispergeringsmidler. Pigmentene, bindemiddelet og andre tilsetningsmidler blir valgt ut basert på de ønskede egenskapene for det produserte papir - eller papp - produktet. Dekkfargen vil også kunne inneholde små mengder med fibre eller fine partikler fra fibre, som hovedsakelig kommer fra det drenerte vannet som resirkuleres gjennom tilvirkingen eller pressingen, for eksempel fra den korte eller lange sirkulasjonen i en papir - eller pappmaskin. Papir - eller papp - produktet i henhold til oppfinnelsen vil kunne ha dekkbelegget som et overflatelag og dekkbelegget kan således trykkes på en konvensjonell måte. Dekkbelegget kan også være omgitt av minst to fiber - lag, det vil si minst ett fiber - lag på hver side av dekkbelegget. Trykkbarheten for papir - eller papp - produktet vil fortsatt bli forbedret på grunn av tilstedeværelse av dekkbelegget i mellom fiber - lagene, for

8 7 eksempel ved at problemer med at trykket renner eller kommer til syne gjennom papir - eller papp produktet vil bli redusert. Videre vil opasiteten for papir - eller papp - produktet bli bedre, det vil si bli øket, siden dekkfargen består av pigmenter som bryter lyset mer effektivt enn fibrene, og som således vil forhindre en å kunne se gjennom papir - eller papp - produktet. Den ikke - fibrøse sammensetningen med høy konsistens vil også kunne være en homogen polymerløsning, som vil kunne danne en barriere for å skape et ugjennomtrengelig lag mot væsker, gasser, og så videre, i eller på det dannede papir - eller papp - produktet. Det fremstilte papir - eller papp - produktet vil også ha et redusert behov for råmateriale. Normalt vil fyllstoffer bli satt til forsyningen, som gjør det mulig å redusere mengden av råmateriale. Imidlertid vil fyllstoffer bli blandet sammen med fibre, og det er ikke mulig å øke innholdet av tørrstoff i en fiber- / fyllstoffblanding i innløpskassen, siden det da ikke vil være mulig å fremstille et glatt papir - eller papp - produkt. Dette skyldes det faktum at et høyt innhold av faststoff i fibrene vil ha en tendens til å flokkulere, og dermed gi en ujevn ark - struktur. Det fremstilte papiret eller pappen, i henhold til denne oppfinnelsen, har både redusert behovet for avvanning, så vel som at det har redusert råstoffinnholdet, og det ikke - fibrøse innholdet i papiret eller pappen vil således bli høyere. Det ikke - fibrøse innholdet i det fremstilte papir - eller papp - produktet vil, som tidligere nevnt, kunne gjøres større, og foretrukne verdier vil være omtrent 35 % ved vekt eller mer, fortrinnsvis 50 % ved vekt eller mer av det samlede innholdet av produktet. Det papiret eller den pappen som blir fremstilt i henhold til oppfinnelsen vil være av en helt ny type, med høyt innhold av en ikke - fibrøs sammensetning med høy konsistens, for eksempel dekkfarge, for produktet, og dermed vil produktet kunne opprettholde eller få bedre egenskaper, selv i små vekter. Det fremstilte papir - eller papp - produktet vil også ha andre forbedrede egenskaper siden forskjellige lag vil kunne legges inne i arket for å gi forsterkning av forskjellige egenskaper. På denne måten vil det være mulig å fremstille et papir - eller papp - produkt med helt nye egenskaper. Eksempler på ikke - fibrøse sammensetninger med høy konsistens vil, foruten dekkfarger, også kunne være polymerer eller materialer som kan anses å være drevet av lukt - smak, det vil si å øke eller redusere lukt - eller smaksegenskaper i et produkt som er dekket eller pakket inne i dette papiret eller

9 8 pappen, eller materialer som legger til en bestemt autentisitet i det produserte produktet for å kunne være i stand til å spore opp produktet og for å kunne være sikker på at det er ekte. Forsyningen, som omfatter fibre og den ikke - fibrøse sammensetningen med høy konsistens, vil hver for seg bli bragt til å strømme gjennom innløpskassen på en vaier for å danne en multippel bane. Dannelse av banen, det vil si fordelingen av fibrene, vil bli kontrollert og regulert, og banen vil bli avvannet til en konsistens på mer enn 1,5 % ved vekt, fortrinnsvis over 1,6 % ved vekt, men konsistenser så høye som 10 % ved vekt vil også kunne være mulig. Imidlertid vil den normale konsistens være 1,6 % ved vekt, som er typisk når banen inneholder fibre (60 %) med 1 % konsistens og fyllstoff (40 %) ved 20 % konsistens. Banen vil deretter bli avvannet ytterligere i en presse - seksjon, og banen vil ta i mot et innhold av tørrstoffer på omtrent vekt %, før de går inn i tørke - seksjonen. Konvensjonelt benyttede fortynningsteknikker vil bli anvendt for å få en bedre kontroll på profiler som er i tverretningen, i et hvilket som helst, eller alle, de lagene som skal bli dannet. Det økte tørrinnholdet på et tidlig stadium, betyr at tørkeseksjonen vil kunne forkortes og / eller at temperaturen på tørkerullene vil kunne bli redusert og / eller at produksjonskapasiteten, det vil si maskinhastigheten, vil kunne bli øket. Det tørre innholdet i det ferdige papir - eller papp - produktet vil være på omtrent %. Fiberbanen vil kunne tørkes ved hjelp av konvensjonelle tørketeknikker. Banen blir ofte tørket ved oppvarming av sylindere som fiberbanen er i kontakt med. Vanligvis vil det være dampoppvarmete tørkesylindre som blir brukt til å tørke den våte banen, men gass - eller elektrisk fyring, infrarød - eller induksjonsoppvarming vil også kunne brukes. Videre vil banen også kunne tørkes ved hjelp av ny tørke - teknologi, slik som anslags - tørking, impuls - tørking eller andre tørketeknikker som utføres med meget varme overflater. On line kalandrering ville også redusere off - line kalandreringsbehovet siden en glatt overflate allerede vil kunne ha blitt oppnådd etter tørking. Det fremstilte papir - eller papp - produktet omfatter minst to lag, ett lag som omfatter fibre og et lag som omfatter en ikke - fibrøs sammensetning med høy konsistens. Produktet vil kunne bestå av tre, fire, fem, seks eller til og med enda flere lag. Produktet vil også kunne bestå av mer enn en fiber - lag med den samme eller med

10 9 forskjellige sammensetninger, og et ikke - fibrøst lag med høy konsistens. Produktet vil også kunne bestå av mer enn ett ikke - fibrøst lag med høy konsistens med samme eller forskjellige sammensetninger og et fiber - lag. Produktet vil også kunne bestå av flere enn ett fiber - lag og mer enn ett ikke - fibrøst lag med høy konsistens med samme eller forskjellige sammensetninger. Det ikke - fibrøse laget med høy konsistens vil enten kunne være plassert på hverandre, eller det ikke - fibrøse laget med høy konsistens vil også kunne være plassert mellom fiber - lagene. På samme måte vil fiber - lagene enten kunne være plassert på hverandre, eller de kan være mellom ikke - fibrøse lag med høy konsistens. Om nødvendig, vil minst ett ytterligere dekklag kunne bli lagt til på overflaten av det produserte papir - eller papp - produktet før eller etter tørkeseksjonen. Dette dekkbelegget kan legges til med en hvilken som helst konvensjonell kjent teknikk for ytterligere å forbedre overflateegenskapene, og fremfor alt de trykkegenskaper for det produserte papir - eller papp - produktet. En veldig stor fordel med den aktuelle oppfinnelsen er at det ikke vil være nødvendig med noen store endringer i det utstyret som trengs. Papir - eller papp - maskinen vil kunne brukes med bare noen få modifikasjoner på innløpskassen. Papireller pappmaskinen må selvfølgelig kunne drives på en annen måte på grunn av det reduserte behovet for tørking, og på grunn av de endrede egenskapene for det fremstilte papir - eller papp - produktet. Et eksempel på en innløpskasse (1) i samsvar med oppfinnelsen vil kunne sees i figur 1. Forsyning blir ført til innløpskassen (1) via to ledninger (2, 4) som videre fører forsyningen til to innløpskanaler (5, 7). Disse innløpskanalene (5, 7) vil være de utvendige innløpskanalene for innløpskassen (1). Forsyningen vil deretter bli ført til to turbulensgeneratorer (8, 9), og deretter til en skivet kjegle (10). En dekkfarge blir ført til innløpskassen (1) gjennom en ledning (3) og videre til en innløpskanal (6) som er plassert midt i innløpskassen (1). Dekkfargen vil deretter direkte bli ført til den skivete kjeglen (10). Innløpskassen vil kunne være av en hvilken som helst type innløpskasse for fremstilling av flerlagsprodukter. Andre utførelsesformer og variasjoner enn de som er beskrevet ovenfor vil kunne være mulig innenfor rammen av oppfinnelsen slik den har blitt definert i de uavhengige patentkravene. For eksempel vil mer enn en innløpskasse kunne bli benyttet.

11 10 Når en andre innløpskasse blir tilveiebragt med en forsyning som omfatter fibre som danner minst et ytterligere lag, og som forsyner den andre innløpskassen med en ikke - fibrøs sammensetning med høy konsistens, som danner minst et ytterligere lag, vil et papir - eller papp - produkt med minst to fiber - lag og minst to ikke - fibrøse sammensetningslag med høy konsistens bli dannet. Selv om oppfinnelsen er rettet mot fremstilling av papir eller papp, skal det nevnes at det vil kunne være mulig å fremstille andre produkter, så som for eksempel gipsplater eller MDF er (medium densitets fiberplater) eller lignende bygningsmaterialer med nye konstruksjoner og egenskaper (for eksempel vanntette, gasstette eller brannsikre plater), eller ulike basiser for kompositter til press støping for polymerindustrien, for eksempel erstatte vanlige polymerer som stammer fra petrokjemisk industri, for eksempel polyvinylklorid (PVC) og LDPE / HDPE (polyetylen med lav / høy tetthet) som brukes som råstoff i støpeforms - produkter av i dag.

12 NO/EP PATENTKRAV 1. En fremgangsmåte for fremstilling av et flerlags - papir eller papp - produkt, hvilken fremgangsmåte omfatter: - å tilveiebringe en første innløpskasse (1) med en forsyning som omfatter fibre, hvilken forsyning danner minst ett lag av papir - eller papp - produktet, -å forsyne den første innløpskassen med en ikke - fibrøs blanding med høy konsistens, med et tørrinnhold på 5-70 % ved vekt, hvilken blanding danner minst et ytterligere lag av papir eller papp produktet, hvor den ikke - fibrøse sammensetningen med høy konsistens ikke vil bli utsatt for noe turbulens i innløpskassen, - å føre lagene på minst én ledning som danner en flerlagsbane som blir ytterligere avvannet og tørket for å danne papir - eller papp - produktet. 2. Fremgangsmåte som er i samsvar med krav 1, k a r a k t e r i s e r t v e d at innholdet av den ikke - fibrøse sammensetningen med høy konsistens er % ved vekt av det totale innholdet av papir - eller papp - produktet. 3. Fremgangsmåte som er i samsvar med et hvilket som helst av de foregående krav, karakterisert v e d at den ikke - fibrøse sammensetningen med høy konsistens er en dekkfarge. 4. Fremgangsmåte som er i samsvar med et hvilket som helst av de foregående krav, k a r a k t e r i s e r t v e d at flerlags - banen har et innhold av tørrstoffer på over 1,5 % ved vekt før avvanning. 5. Fremgangsmåte som er i samsvar med et hvilket som helst av de foregående krav, k a r a k t e r i s e r t v e d at papir - eller papp - produktet består av minst tre lag. 6. Fremgangsmåte som er i samsvar med krav 5, k a r a k t e r i s e r t v e d at det ikke - fibrøse laget med høy konsistens danner et midtre lag av papir - eller papp produktet, fortrinnsvis mellom minst to fiber - lag. 7. Fremgangsmåte som er i samsvar med et hvilket som helst av foregående krav, karakterisert v e d at prosessen videre omfatter: - å tilveiebringe en andre innløpskasse med en forsyning bestående av fibre, hvilken forsyning danner minst ett ekstra lag av papir - eller papp - produktet,

13 12 - å forsyne den andre innløpskassen med en ikke - fibrøs sammensetning med høy konsistens, hvilken sammensetning danner minst ett ytterligere lag av papir - eller papp produktet, og - å føre lagene på minst en ledning som danner en flerlagsbane som vil bli ytterligere avvannet og tørket for å danne papir - eller papp - produktet. 8. En innløpskasse (1) for anvendelse i fremgangsmåten, og som er i samsvar med et hvilket som helst av kravene 1-7, k a r a k t e r i s e r t v e d at innløpskassen (1) er en flerlags innløpskasse som omfatter minst en første (5) og en andre (6) innløpskanal, minst én turbulensgenerator (8) og en skivet kjegle (10), hvor den første innløpskanalen (5) og den minst ene turbulensgeneratoren (8) vil være tilpasset for å ta i mot en forsyning som består av fibre og hvor den første innløpskanalen (5) og turbulensgeneratoren (8) vil være anordnet slik at forsyningen blir ført gjennom den første innløpskanalen (5), og videre til turbulensgeneratoren (8) og deretter til den skivede kjeglen (10), og hvor den andre innløpskanalen (6) er innrettet for å kunne ta i mot en ikke - fibrøs sammensetning med høy konsistens med et tørrinnhold på 5 70 % ved vekt, og hvor den andre innløpskanalen (6) er anordnet slik at den ikke - fibrøse sammensetningen med høy konsistens blir ført gjennom den andre innløpskanalen (6) og direkte til den skivede kjeglen (10) uten å være gjenstand for noen turbulens. 9. Innløpskasse (1) som er i samsvar med krav 9, k a r a k t e r i s e r t v e d at innløpskassen (1) omfatter tre innløpskanaler (5, 6, 7), hvor to vil være innrettet for å ta i mot forsyningen og én vil være tilpasset for å kunne ta i mot en ikke - fibrøs sammensetning med høy konsistens.

14 13 NO/EP

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2238877 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47J 31/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22619 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D 1/4 (2006.01) B21K 21/04 (2006.01) F42B /02 (2006.01) F42B /188 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 229688 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B29B 17/02 (06.01) D21B 1/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.18 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2636033 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. Patentstyret G09B 23/28 (2006.01) G09B 23/30 (2006.01) (21) Oversettelse publisert 2015.11.09 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2129377 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/451 (2006.01) A61K 9/08 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.23

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2213923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 19/02 (06.01) F16L 19/028 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2399741 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B32B 27/40 (06.01) C08J 7/04 (06.01) C09D 17/04 (06.01) D21H 19/82 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 19724 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184425 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E05B 17/20 (2006.01) E05B 63/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.02.06 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21976 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24J 2/1 (06.01) F16L 11/22 (06.01) F16L 9/14 (06.01) F16L 9/13 (06.01) F24J 2/46 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22799 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/23 (06.01) A61K 31/047 (06.01) A61K 31/231 (06.01) A61K 31/232 (06.01) A61K 31/3 (06.01) A61K 31/93 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22670 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.07.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2244923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61K 9/ (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.09.30 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

(86) Europeisk innleveringsdag

(86) Europeisk innleveringsdag (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 297978 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41B 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 211333 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B28B 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift 1 3 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2207775 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/5377 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 413/14 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246634 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 11/02 (2006.01) F24F 3/044 (2006.01) F24F 11/00 (2006.01) F24F 13/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 246764 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2C 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.10 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 198722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C23C 4/06 (06.01) C23C 4/18 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02.13 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16F 1/376 (06.01) F16F 1/373 (06.01) F16F 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.02.18 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148223 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01V 3/ (06.01) G01V 3/24 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 216340 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60C 11/11 (06.01) B60C 11/03 (06.01) B60C 11/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.03 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2125711 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07C 321/20 (2006.01) A61K 31/216 (2006.01) A61K 31/421 (2006.01) A61K 31/4402 (2006.01) A61K 31/495 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404358 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B60L 3/12 (2006.01) H02J 7/00 (2006.01) B60L 11/18 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.02.16

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 39664 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C04B 28/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 230294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F02M /00 (06.01) B60K 1/01 (06.01) F02D 19/06 (06.01) F02M 21/02 (06.01) F02M 37/00 (06.01) F02M 43/00 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2285808 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 471/20 (2006.01) A61K 31/407 (2006.01) A61K 31/424 (2006.01) A61K 31/437 (2006.01) A61K 31/438 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240126 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 211/62 (06.01) A61K 31/16 (06.01) A61K 31/44 (06.01) A61K 31/0 (06.01) A61K 31/06 (06.01) C07D 7/277 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2147876 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2140320 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G0B 19/4099 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014..06 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2093737 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G08B 29/06 (2006.01) G08B 29/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.10 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2113323 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23B 31/02 (2006.01) B23B 31/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.11.19 (80) Dato for Den

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242046 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. D0C 17/02 (2006.01) A47G 27/02 (2006.01) A47L 23/26 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.09.02

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP236146 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 236146 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/64 (06.01) E04B 1/61 (06.01) E04B 1/68 (06.01) E04C 2/ (06.01) E04F 13/ (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2233844 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24D 3/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.12.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2236434 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 77/04 (06.01) B6D 77/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.12.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 196721 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61L 9/04 (06.01) A61B 19/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02.06 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 7044 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 36/18 (06.01) A61K 33/04 (06.01) A61K 33/18 (06.01) A61K 33/ (06.01) A61K 36/22 (06.01) A61K 36/28 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2497702 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62H 3/02 (06.01) B62H /00 (06.01) B62M 6/80 (.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 23196 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01M 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238426 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/68 (06.01) B63C 9/32 (06.01) F41B 13/00 (06.01) F41B 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer