MULTICONSULT. Jernverkstomta og Nesøya, Notodden Vurdering av luftforurensing og risiko og sårbarhetsanalyse. Innholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MULTICONSULT. Jernverkstomta og Nesøya, Notodden Vurdering av luftforurensing og risiko og sårbarhetsanalyse. Innholdsfortegnelse"

Transkript

1

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Områdebeskrivelse Historikk Planlagt utbygging Nesøya Jernverkstomta Vurdering av lokal luftforurensning Metode Luftforurensing regelverk og helseeffekter Grenseverdier Helsebaserte kriterier Forholdet mellom de ulike regelsettene Forslag til nye planretningslinjer for luftkvalitet Fakta om luftforurensing Resultater og vurdering ROS-analyse for støy, flom, radon, geoteknikk og miljøgeologi Metode Identifikasjon av uønskede hendelser, konsekvenser og eventuelle tiltak Risiko og sårbarhet - sammenfatning Konklusjon Nesøya Jernverkstomta Eksterne referanser Tegninger Oversiktskart M=1: Vedlegg - 1 Historiske kart /ynh Side 2 av 20

3 1. Innledning På Jernverkstomta og Nesøya i Notodden kommune er det planlagt et større utviklingsprosjekt, som blant annet omfatter næringsvirksomhet og boligutvikling. I forbindelse med utarbeidelse av ny reguleringsplan for området ønsker Jernverkstomta AS å få utført luftvurderinger og en risiko- og sårbarhetsvurdering (ROS-analyse) jamfør ny Plan og bygningslov (PBL). I PBL 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og står følgende: Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. I den forbindelse har Multiconsult AS fått i oppdrag av Jernverkstomta A/S å utarbeide en Risiko- og Sårbarhetsanalyse (ROS) for følgende områder: Grunnforhold og stabilitet Flom Forurenset grunn Radon Støy fra veitrafikk I tillegg vurderes lokal luftforurensning i forhold til retningslinjer og veiledere fra Miljøverndepartementet og Klima og forurensningsdirektoratet (Klif). Multiconsult har tidligere har vært engasjert for utførelse av geotekniske og miljøgeologiske grunnundersøkelser på området, jf Multiconsultoppdrag 2341, 4314, 4346, 5530, 13985, 13973, 22151, 23178, 33280, 33681, , , , , og Med bakgrunn i disse rapportene, planprogrammet og informasjon fra oppdragsgiver har fagpersoner fra ulike fagdisipliner gjort en overordnet vurdering risiko- og sårbarhetsforholdene ved Jernverkstomta og Nesøya. Vurderingen av risiko er for flere av fagene gjort på et overordnet nivå, og vil derfor være beheftet med en viss usikkerhet. Samtidig er det lagt vekk på å skille ut hendelser som skiller seg fra normal risiko. Multiconsult har gjennomført analysen med innspill fra fagpersoner og på grunnlag av tidligere rapporter. Følgende har deltatt i analyseprosessen: - Arvid Olaus Straumsnes (grunnforhold/ stabilitet, flom, radon) - Yngvil Holt (forurenset grunn, radon) - Gunnar Bratheim (lokal luftforurensning fra veitrafikk) - Dag Liaaen Jahnsen (støy fra veitrafikk) /ynh Side 3 av 20

4 1.1 Områdebeskrivelse Områdene som undersøkelsen omfatter ligger på hver side av Tinnåa sentralt på Notodden. Planområdets avgrensning mot øst er Storgateaksen, se figur 1.1. Mot nord avgrenses området av E 134. Mot sør og vest avgrenses området mot Tinnåa og Heddalsvatn. Figur 1.1. Avgrensning av planområdet. Hentet fra planprogrammet datert Tomta på Nesøya ligger inntil E134 og er en odde som stikker ut i Heddalvatn nord for utløpet til elva Tinnåa. Terrenget på Nesøya er flatt på ca kote 19,5 med fyllingsskråninger ned mot elva og vannet som ligger med normalvannstand ca 4 m lavere. Tidligere undersøkelser i området har vist at grunnen består av fyllmasser som varerier i utstrekning, mektighet og innhold. Under fyllmassene er det registrert masser av finsand, sand, grus og elvegrus. Kart fra 1912 viser opprinnelig strandlinje mot Heddalsvatn, se vedlegg 1. Jernverkstomta ligger på en odde som stikker ut i Heddalvannet sør for Tinnåas utløp. Terrenget på Jernverkstomta ligger på ca kote 21, dvs 5-6 m over Heddalsvannet med normalvannstand på kote 15,5. Tidligere undersøkelser i området har vist at grunnen består av fyllmasser som varerier i utstrekning, mektighet og innhold. Under fyllmassene er det registrert masser av finsand, sand, grus og elvegrus. Det er registrert fast lagrede masser av sand/grus/stein ned til ca 36,8 m under terreng. Kart fra 1904 viser opprinnelig strandlinje med den tidligere øya Snika som er en del av tomteområdet /ynh Side 4 av 20

5 Figur 1.2. Avgrensning av planområdet. Hentet fra 1.2 Historikk Tinfos Jernverk AS hadde sine produksjonsområder på Nesøya og Jernverkstomta frem til nedleggelsen i Fra starten i 1910 til 1927 produserte Tinfos Jernverk A/S rujern. Mellom 1927 og 1987 ble det lagt om til produksjon av ferrosilisuim, ferrokrom, silikamangan og ferromangan. Tinfos Jernverk eide også Notodden Calsiumkarbidfabrikk som produserte karbid fra 1900 til For mer bakgrunnsmateriale, se NGUs rapport Kartlegging av spesialavfall i deponier og forurenset grunn i Telemark. Ved nedleggelsen av virksomheten i 1986 ble mesteparten av bygningsmassen revet ned til terrengnivå. I nyere tid har Tinfos AS solgt tomtene til Notodden kommune. Før smelteverket ble anlagt var deler området bebygd av bolighus og noe småindustri. Nord på Nesøya viser gamle kart og flyfoto at det var sagbruksvirksomhet, samt at det nordøst på området lå det en trafostasjon frem til Figur 1.3. Bilde av tidligere industri på området. Hentet fra planprogrammet datert /ynh Side 5 av 20

6 1.3 Planlagt utbygging Nesøya Aktuell utbygning på Nesøya er ikke avklart. Eierne av Nesøya ønsker at planarbeidet skal legge rammer for utvikling av Nesøya som aktivitets- og turistsatsningsområde. Området skal utvikles som et grønt område med varierte aktiviteter knyttet til reiseliv. Planen ønskes lagt til rette for varierte former for overnatting (hotell og camping). Det ønskes også en offentlig tilgjengelig grønnstruktur med strandpromenade og badeplass, og at området skal tilrettelegges med god kommunikasjon for alle trafikkanter, hvor den gående og syklende skal ha fortrinn Jernverkstomta Eierne ønsker at planområdet skal bestå av boliger, kjøpesenter, andre tjenesteytende næringer/kontor i tråd med kommunedelplanen. Det skal tilrettelegges for et forretningsareal på ca 5500m 2, med mulighet for utvidelse i trinn 2, samt oppføring av boliger i 2 og 3 etasjer evt. i en 4. etasje på kjøpesenter i den østlige delen av Jernverkstomta (mot E134). I de øvrige områdene skal det tilrettelegging for boligutvikling. Det skal også tilrettelegges for strandpromenade, båthavn og gjestehavn tilknyttet Jernverkstomta. Figur 1.4. Illustrasjonene som viser planområdet etter sammenstilling av de to vinnerutkastene fra arkitektkonkurransen i Hentet fra planprogrammet datert /ynh Side 6 av 20

7 Figur 1.5. Illustrasjonene som viser planområdet etter sammenstilling av de to vinnerutkastene fra arkitektkonkurransen i Hentet fra planprogrammet datert Vurdering av lokal luftforurensning 2.1 Metode Vurderingene av lokal luftforurensning er gjort på bakgrunn av forenklede beregninger med beregningsverktøyet VLUFT versjon 6.0 fra Statens vegvesen. Det er gjort beregninger av svevestøv PM 10 og nitrogendioksid NO 2 for dagens situasjon og en framtidig situasjon 10 år fram i tid (2020), med framskrevet trafikk (1,5% årlig trafikkvekst). Piggfriandelen er satt til 50 %. Det er benyttet bakgrunnsnivåer fra VLUFTs bakgrunnsatlas for fylke 8 Telemark, områdetype 2 middels tett bebyggelse, sone 2 største tettsteder. Konsentrasjonene som beregnes i VLUFT er maksimalverdier. I tillegg estimerer programmet forventet 8. høyeste verdi av NO 2 og forventet 25. og 7. høyeste verdi av PM 10, i samsvar med nasjonale mål for luftkvalitet. Siden utbyggingsalternativene for planområdet ikke er endelig klarlagt, er det beregnet konsentrasjoner i et snitt ut fra E134, for å vurdere områdets egnethet for boliger og uteoppholdsområder. Denne vurderingen gjelder for både Nesøya og Jernverkstomta. Tabell 2.1: Trafikkdata. Tall for dagens situasjon er hentet fra nasjonal vegdatabank NVDB. Prognose er basert på 1,5% årlig trafikkvekst Skiltet Andel tunge Vegstrekning ÅDT 2020 hastighet kjøretøy E134 dagens situasjon (2010) km/t 14 % E134 prognose km/t 14 % /ynh Side 7 av 20

8 2.2 Luftforurensing regelverk og helseeffekter Grenseverdier Nasjonale mål og grenseverdier for luftkvalitet Tabellen under viser en oversikt over nasjonale mål 5 og forurensningsforskriftens grenseverdier 3. Alle verdier er gitt i µg/m 3 (mikrogram pr. m 3 luft). Grenseverdiene i forskriften gjelder for all utendørs luft, dvs. at det er de samme grenseverdier som gjelder ved boliger, næringslokaler eller på offentlige oppholdsområder som f.eks. handlegater. Unntatt er likevel tunneler, parkeringshus og utendørs bedrifts/industriområder. Som det framgår av tabellen er nasjonale mål for luftkvalitet strengere enn grenseverdiene i forskriften. Når nasjonale mål er tilfredsstilt, er dermed også forskriftens krav overholdt. Ambisjonsnivå ved planlegging av nye veger er at nasjonale mål skal overholdes. I plansaker i storbyene er det vanlig praksis at nasjonale mål legges til grunn som målsetting ved ny boligbebyggelse, dette gjelder blant annet i Oslo 2, noe som er i tråd med anbefalingene i Miljøverndepartementets rundskriv T-2/ Tabell 2.2:Oversikt over nasjonale mål og forskriftsfestede grenseverdier Stoff Midlingstid Nasjonale mål Forurensingsforskriftens kap. 7 Grenseverdi Antall tillatte overskridelser Grenseverdi Antall tillatte overskridelser /ynh Side 8 av 20 Måleenhet Nitrogendioksid 1 time timer/år timer/år NO 2 g/m 3 Kalenderår 40 Svevestøv 24 timer 50 7 døgn/år døgn/år PM 10 g/m 3 Kalenderår Helsebaserte kriterier KLIFs luftkvalitetskriterier er utarbeidet av Nasjonalt folkehelseinstitutt og Klima- og forurensingsdirektoratet (daværende Statens forurensingstilsyn, SFT) 4 i Partikkelkriteriene ble skjerpet i Kriteriene er satt ut fra at eksponeringsnivåene må være 2 ganger høyere enn kriteriene før det med sikkerhet er konstatert skadelige effekter. Overskridelser kan derfor ikke tolkes som definitivt helseskadelige, men en kan heller ikke utelukke effekter hos spesielt sårbare mennesker ved nivåer under kriteriene. Tabell 2.3: KLIFs luftkvalitetskriterier for utvalgte stoffer. Stoff Måleenhet Midlingstid Anbefalt kriterienivå NO 2 g/m 3 1 time 100 PM 10 g/m 3 24 timer Forholdet mellom de ulike regelsettene Kravene i forskriften er juridisk bindende minimumskrav til luftkvalitet. Verken Klima- og forurensingsdirektoratet og Folkehelseinstituttets luftkvalitetskriterier eller Regjeringens

9 nasjonale mål er rettslig bindende. Luftkvalitetskriteriene og de nasjonale målene angir kun ambisjonsnivå for luftkvaliteten. Ambisjonsnivået i de tre settene med grenseverdier er forskjellig. Forholdet mellom dem er skissert i figur 2.1, der de tre settene er plassert inn i en effektfunksjon som viser sammenhengen mellom forurensningsbelastning og helseskade. Forurensningsbelastning er en funksjon av konsentrasjonsnivå og antall overskridelser av dette nivået. Figur 2.1 er en prinsippskisse og viser det innbyrdes forholdet mellom ambisjonsnivåene, men ikke den reelle (riktige) avstanden mellom ambisjonsnivåene. Figur 2.1: Forholdet mellom Statens forurensningstilsyns og Folkehelseinstituttets luftkvalitetskriterier, nasjonale mål og forskriftens grenseverdi. Illustrasjonen viser de tre ambisjonsnivåene og at man ved fastsettelsen av både nasjonale mål og forskriftens grenseverdi har aksepterer et visst omfang av helsevirkninger. Kilde: Veiledning til forskrift om lokal luftkvalitet Forslag til nye planretningslinjer for luftkvalitet Klif oversendte i juli 2009 forslag til retningslinje for behandling av lokal luftkvalitet i arealplanlegging til Miljøverndepartementet. Forslaget er utarbeidet av en tverretatlig arbeidsgruppe, hvor bl.a. Statens vegvesen og Nasjonalt folkehelseinstitutt har deltatt. Forslaget var på høring vinteren 2010, og er foreløpig ikke vedtatt. I henhold til retningslinjeforslaget defineres rød og gul sone for luftforurensning, se tabell 2.4. I den røde sonen er hovedregelen at ny bebyggelse som er følsom for luftforurensing unngås, mens den gule sonen er en vurderingssone der ny bebyggelse bør tilfredsstille visse minimumskrav. Uteområder bør legges så langt vekk fra forurensningskilden som mulig, ensidig bebyggelse mot mest foruensede side bør unngås, og det må legges vekt på et godt inneklima. Det bemerkes at dette kun foreløpig er et forslag som ligger til behandling i Miljøverndepartementet, og at både grenseverdier og andre elementer kan endres gjennom videre behandling før retningslinjen eventuelt blir vedtatt /ynh Side 9 av 20

10 Tabell 2.4: KLIFs forslag til planretningslinje for luft: Anbefalte grenseverdier for luftforurensning og kriterier for soneinndeling ved planlegging av ny virksomhet eller bebyggelse Komponent Gul sone 2 Luftforurensningssone 1 Rød sone PM μg/m 3 7 døgn per år 70 μg/m 3 7 døgn per år NO 2 40 μg/m 3 vintermiddel 3 40 μg/m 3 årsmiddel 40 μg/m 3 vintermiddel 3 40 μg/m 3 årsmiddel Helseeffekter Personer med alvorlig luftveis- og hjertekarsykdom har økt risiko for forverring av sykdommen. Friske personer vil sannsynligvis ikke ha helseeffekter. Personer med luftveis og hjertekarsykdom har økt risiko for helseeffekter. Sårbare grupper, som barn og eldre, har økt risiko for sykdommer i luftveis- og hjertekarsystemet. Friske personer har økt risiko for forbigående slimhinneirritasjon og ubehag 1) Bakgrunnskonsentrasjonen er inkludert i sonegrensene. 2) Gul sone for PM 10 har et stort konsentrasjonsspenn. Det er derfor store forskjeller i helsekonsekvenser innad i sonen. Det kan derfor være hensiktsmessig å ha en strengere vurdering av arealbruk og avbøtende tiltak desto nærmere kilden tiltaket ligger. 3) Vintermiddel defineres som perioden fra 1.nov til 30. april Fakta om luftforurensing De viktigste stoffene som bidrar til lokal luftforurensning er svevestøv (PM 10 ) og nitrogendioksid (NO 2 ). Veitrafikk er den dominerende kilden til lokal luftforurensning. Eksos fra kjøretøyer bidrar til utslipp av NO 2 og svevestøv, men det er asfaltslitasje fra piggdekkbruk som er den største kilden til dannelse av svevestøv. Vedfyring kan også føre til betydelige utslipp av svevestøv. Andre kilder er utslipp fra industri, havner/skip og langtransportert forurensning 7. Helserisikoen knyttet til lokal luftforurensning avhenger av hvor høy konsentrasjonen av de forurensede stoffene er, og eksponeringstiden. I de store byene er det NO 2 og svevestøv som gir størst risiko for helseskader ut fra dagens kunnskap. Disse stoffene kan gi økt forekomst av ulike typer luftveislidelser. Svevestøv kan også medføre hjerte- og karsykdommer, allergier og økt dødelighet 7. Svevestøv måles i vekt pr. m 3 luft og vil dermed naturlig nok domineres av de største partiklene. Det skilles mellom grovfraksjonen (PM 10 ) og finfraksjon (PM 2,5 ) ut fra partiklenes størrelse i µm. Det er utilstrekkelig kunnskap om hvilke typer svevestøv som gir størst helsevirkninger, men svevestøv fra eksosutslipp synes å være viktig. Det er svevestøv mindre enn 4 µm som transporteres ned i de fineste lungeforgreiningene, til den sonen hvor gassutvekslingen med blodet skjer. Det antas at dette støvet er mest skadelig for lungevevet. Ultrafine partikler mindre enn 1 µm er også påvist i andre organer enn lunger, men det er usikkert i hvilket omfang slike partikler går over i blodsirkulasjonen /ynh Side 10 av 20

11 2.3 Resultater og vurdering Tabell 2.5: Beregnete luftforurensningskonsentrasjoner i et snitt ut fra E134 i dagens situasjon (2010) og med trafikk framskrevet til Verdiene for 2020 i parentes Avstand fra E134 NO 2 ( g/m 3 ) PM 10 ( g/m 3 ) 8. høyeste verdi /ynh Side 11 av 20 Maksimalverdi Maksimalverdi 25. høyeste verdi 7. høyeste verdi 10 m (fra senterlinje) 106 (99) 100 (94) 83 (89) 42 (45) 52 (56) 20 m 94 (89) 91 (87) 44 (45) 22 (22) 28 (28) 40 m 87 (84) 85 (82) 35 (34) 17 (17) 22 (21) 70 m 84 (81) 83 (80) 31 (30) 16 (15) 20 (19) 100 m 83 (80) 82 (79) 30 (28) 15 (14) 19 (18) Resultatene viser at svevestøvkonsentrasjonene nær veg kan bli høye, over anbefalte grenser i nasjonalt mål, og maksimalverdier betydelig over anbefalte luftkvalitetskriterier og nytt forslag til planretningslinje for luftkvalitet. Konsentrasjonene faller imidlertid raskt, og er under alle anbefalte grenseverdier om lag 40 m fra veg. Konsentrasjonene av nitrogendioksid er under anbefalte grenser og er ikke problematiske i forhold til utnyttelse av området. Beregningene tar ikke hensyn til trafikk inne i planområdet, og heller ikke til trafikkvekst på E134 som følge av selve utbyggingen. Det anbefales å være tilbakeholden med etablering av boliger og uteoppholdsarealer i første husrekke ut mot E134. Dersom dette likevel er aktuelt, bør det gjøres mer detaljerte beregninger dersom aktuelle arealer for bolig eller utendørs opphold ligger nærmere enn 50 m fra senterlinje veg.

12 3. ROS-analyse for støy, flom, radon, geoteknikk og miljøgeologi 3.1 Metode Analysen er gjennomført med sjekkliste basert på rundskriv fra Direktoratet for sikkerhet og brannberedskap 1 (DSB) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet 2 (NSM). Til grunn for vurderingene i ROS-analysen ligger den skisserte reguleringsplanen, planprogrammet 3 samt tidligere undersøkelser i området. DSB sin veileder beskriver en metodikk som inndeles i følgende 5 aktiviteter: Kartlegging av uønskede hendelser Årsaker og sannsynlighet Konsekvenser Systematisering Forslag til tiltak I analysen er alle aktivitetene gjennomgått for de forskjellige fagområdene. Kartlegging av mulige uønskede hendelser blir gjort ut i fra en generell/teoretisk vurdering av hendelser som kan påvirke planområdet og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen). Sannsynligheten vurderes etter å ha kartlagt hva som kan forårsake en uønsket hendelse. I arbeidet med ROS-analysen er det tatt utgangspunkt i rangering som vist i tabell 3.1. Tabell 3.1. Sannsynlighetsrangering. Begrep / Frekvens Begrep Frekvens Beskrivelse Kvantitativ vurdering Lite sannsynlig Mindre enn en gang hvert 50 år. Hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner, men det foreligger en 1 Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig Mellom en gang hvert 10 år og en gang hvert 50 år. Mellom en gang hvert år og en gang hvert 10 år Mer enn en gang hvert år. teoretisk sannsynlighet. Det er ikke usannsynlig at hendelsen kan forekomme. 2 Hendelsen kan skje av og til dvs være en periodisk hendelse 3 Hendelsen kan forekomme regelmessig og er kontinuerlig til stede. 4 Konsekvensen av en hendelse rangeres etter forventet skadeomfang (farlighet) i forhold til mennesker, miljø og samfunn. Det vil her være nødvendig med et visst skjønn i forhold til hvor farlig en hendelse vurderes å være, spesielt siden forskjellige fagområder vurderes ut fra samme terminologi. 1 Veileder for kommunale risiko- og r (1994) og Systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunene (2001). 2 Veiledning i risiko- og (2005) 3 Planprogram Områderegulering for Jernverkstomta og Nesøya Notodden Teknisk utvalgs forslag datert /ynh Side 12 av 20

13 Begrep Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt Tabell 3.2. Konsekvensrangering etter forventet skadeomfang Kvantitativ vurdering A Mennesker Ingen personskader Få eller små personskader Få men alvorlige personskader Opp til 5 døde Over 5 døde og 20 alvorlige skadde B Miljø Ingen miljøskader Mindre miljøskader Omfattende skader på miljøet Alvorlige skader på miljøet Svært alvorlige og langvarige skader på miljøet. C Samfunnsviktige funksjoner Systemer settes midlertidig ut av drift. Ingen direkte skader, kun mindre forsinkelser, ikke behov for reservesystemer. Systemer settes midlertidig ut av drift. Kan føre til skader dersom det ikke finnes reservesystemer/ alternativer. Driftstans i flere døgn. For eks. ledningsbrudd i grunn og luft. Systemet settes ut av drift for lengre tid. Andre avhengige systemer rammes midlertidig. Hoved- og avhengige systemer settes permanent ut av drift. Kombinasjon av flere viktige funksjoner ute av drift. Adkomst, strømforsyning, vannforsyning. For enkelte hendelser kan det være naturlig å differensiere risikonivået mellom mennesker (A), miljø (B) og/eller samfunnsviktige funksjoner (C), eller illustrere om risikoen gjelder for anleggs- eller driftsfasen. Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i Tabell 3.3. Vurderingen av risiko er for flere av fagene gjort på et overordnet nivå og vil derfor være beheftet med en viss usikkerhet. Det faktiske risikonivå kan være både større eller mindre. Tabell 3.3. Risikomatrise, basert på uønskede hendelser. Konsekvens Sannsynlighet Meget sannsynlig (4) Sannsynlig (3) Mindre sannsynlig (2) Lite sannsynlig (1) Ufarlig (1) En viss fare (2) Kritisk (3) Farlig (4) Katastrofalt (5) Høy risiko: Risikoreduserende tiltak må iverksettes umiddelbart Middels risiko: Risikoreduserende tiltak skal vurderes Lav risiko: Utenfor risikoområdet. Ikke nødvendig å iverksette risikovurderende tiltak, så fremt krav i lov og forskrift er oppfylt /ynh Side 13 av 20

14 3.2 Identifikasjon av uønskede hendelser, konsekvenser og eventuelle tiltak Det forutsettes at tekniske løsninger, materialvalg og utførelse utføres etter gjeldende lover og regler. Tenkelige hendelser/situasjoner, risiko/sårbarhet og kommentarer med mulige tiltak er sammenfattet i tabell 3.4 for Nesøya og tabell 3.5 for Jernverkstomta. I kolonnen for Risiko i tabell 3.4 og 3.5 angir fargen hendelsens/situasjonens plassering i risikomatrisen, tabell 3.6 og 3.7, samt om konsekvensen av en hendelse/ situasjon vil ha størst forventet skadeomfang (farlighet) i forhold til mennesker (A), miljø (B) og/eller samfunn (C). I totalvurderingen er den alvorligste konsekvensen vektet mest. Tabell 3.4. Liste mulige uønskete hendelser ved Nesøya Nr Hendelse/Situasjon Aktuell fase Sannsynlighet (1-4) Konsekvens (1-5) Risiko Kommentar/ Tiltak Tema: Støy N1 Fra veitrafikk Drift 4 3 A På E134 er dagens ÅDT = kjøretøyer pr døgn og prognosen for år 2020 er på kjøretøyer pr døgn, skiltet hastighet 60 km/t og andel tunge kjøretøy er 14%. Det anbefales å være tilbakeholden med etablering av boliger og uteoppholdsarealer ut mot E134. Det er forutsatt at det gjøres støyvurderinger i den videre planleggingen. N2 Fra bygge- og anleggsvirksomhet Anlegg 3 3 A Det antas en trinnvis utbygning av området. Støy fra bygge- og anleggsvirksomhet må vurderes nærmere i egen utredning. Tema: Flom N3 Erosjon langs Tinneåa Drift 2 1 C N4 Dambrudd i Tinneåa Drift 1 5 A N5 Flom i vassdraget/-heddøla og Heddalsvatn Drift 2 2 C NVEs retningslinjer krever sikkerhetssone fra elvekanten, her på minst 20m. Steinsettingen mot elva må dessuten vurderes nærmere og forutsetter et vedlikeholdsopplegg. Et ulykkescenario som forutsettes vurdert nærmere i samråd med NVE 200-års flomnivå på 20.3 vil oversvømme Nesøya på Bygg må planlegges i forhold til 200-års flom pluss en margin på 0.5 m /ynh Side 14 av 20

15 Tabell 3.4. Liste mulige uønskete hendelser ved Nesøya forts Nr Hendelse/Situasjon Aktuell fase Sannsynlighet (1-4) Konsekvens (1-5) Risiko Kommentar/ Tiltak N6 Kvikkleire/marine avsetninger Tema: Geoteknikk Drift 1 1 A/C N7 Utglidning/stabilitet/setninger Drift 2 1 C N8 Sammenbrudd av gamle kaikonstruksjoner Drift 2 2 C Selv om området ligger under marin grense, forekommer ikke kvikke/sensitive løsmasser i området. De marine avsetningene er her spylt bort og erstattet med elvesand/grus fra Tinneåa. Det er generelt god byggegrunn i området. Siden deler av området består av fylling, må nye byggs fundamentering baseres på en lokal forundersøkelse av grunnen. Det forutsettes at de eldre kaikonstruksjonene vurderes nærmere mhp tilstand og videre funksjonalitet. Der disse fjernes, må ny erosjonssikring mot vatnet vurderes. Tilsvarende forhold er omtalt for Jernverkstomta SØR- ØST i geoteknisk Notat G1 dat N9 Inntregning av radongass inn i bygg Tema: Radon Drift 3 3 A Området vurderes til å være utsatt for radon grunnet kvartærgeologien. Anbefalte tiltak er radonsperrer og luftesløyfer. Gjeldende lover og forskrifter må følges. N10 N11 N12 N13 Akutt forurensning i forhold til anleggsfasen Spredning av forurenset grunn Eksponering for forurenset grunn Utlekking fra forurenset grunn Tema: Forurenset grunn Anlegg 2 2 A Anlegg 3 2 B Anlegg 3 2 A, B 3 2 B Det er tidligere registrert forurensning på tomta. Helsebasert- og spredningsbasert risikovurdering har konkludert med at forurensningen på området ikke medfører noe spesiell helsefare eller fare for spredning til omgivelsene med tanke på planlagt utbygning. Det bør imidlertid utføres supplerende undersøkelser på tomta, da tidligere undersøkelser ikke dekker hele området som er planlagt utbygd. Det er behov for tiltaksplaner, graveinstruks og beredskapsplaner /ynh Side 15 av 20

16 Tabell 3.5. Liste mulige uønskete hendelser ved Jernverkstomta Nr Hendelse/Situasjon Aktuell fase Sannsynlighet (1-4) Konsekvens (1-5) Risiko Kommentar/ Tiltak Tema: Støy På E134 er dagens ÅDT = kjøretøyer pr døgn og prognosen for år 2020 er på kjøretøyer pr døgn, skiltet hastighet 60 km/t og andel tunge kjøretøy er 14%. J1 Støy fra veitrafikk Drift 4 3 A Det anbefales å være tilbakeholden med etablering av boliger og uteoppholdsarealer ut mot E134. Det er forutsatt at det gjøres støyvurderinger i den videre planleggingen. J2 Støy fra bygge- og anleggsvirksomhet Anlegg 3 3 A Det antas en trinnvis utbygning av området. Støy fra bygge- og anleggsvirksomhet må vurderes nærmere i egen utredning. J3 Erosjon langs Tinneåa Tema: Flom Drift 2 1 C J4 Dambrudd i Tinneåa Drift 1 5 A J5 Flom i vassdraget/- Heddøla og Heddalsvatn Drift 2 2 C NVEs retningslinjer krever sikkerhetssone fra elvekanten, her på minst 20m. Steinsettingen mot elva må dessuten vurderes nærmere og forutsetter et vedlikeholdsopplegg. Et ulykkescenario som forutsettes vurdert nærmere i samråd med NVE Ved 200-års flomnivå vil Jernverkstomta på ca. 21 gå klar. Bygg må planlegges i forhold til 200-års flom pluss en margin på 0.5 m. J6 J7 Kvikkleire/marine avsetninger Utglidning/stabilitet/- setninger Tema: Geoteknikk Drift 1 1 A/C Drift 2 1 C Selv om området ligger under marin grense, forekommer ikke kvikke/sensitive løsmasser i området. De marine avsetningene er her spylt bort og erstattet med elvesand/grus fra Tinneåa. Det er generelt god byggegrunn i området. Siden deler av området består av fylling, må nye byggs fundamentering baseres på en lokal forundersøkelse av grunnen /ynh Side 16 av 20

17 Tabell 3.5. Liste mulige uønskete hendelser ved Jernverkstomta forts. Nr Hendelse/Situasjon Aktuell fase J8 Sammenbrudd av gamle kaikonstruksjoner /ynh Side 17 av 20 Sannsynlighet (1-4) Konsekvens (1-5) Risiko Drift 2 2 C Kommentar/ Tiltak Det forutsettes at de eldre kaikonstruksjonene vurderes nærmere mhp tilstand og videre funksjonalitet. Der disse fjernes, må ny erosjonssikring mot vatnet vurderes. Tilsvarende forhold er omtalt for Jernverkstomta SØR-ØST i geoteknisk Notat G1 dat Tema: Radon J9 Inntregning av radongass inn i bygg Drift 3 3 A Området vurderes til å være utsatt for radon grunnet kvartærgeologien. Anbefalte tiltak er radonsperrer og luftesløyfer. Gjeldende lover og forskrifter må følges. J10 J11 J12 J13 Akutt forurensning i forhold til anleggsfasen Spredning av forurenset grunn Eksponering for forurenset grunn Utlekking fra forurenset grunn Tema: Forurenset grunn Anlegg 2 2 A Anlegg 3 2 B Anlegg 3 2 A, B 3 2 B Det er tidligere registrert forurensning på tomta. Det påpekes at det bør utføres supplerende undersøkelser på tomta i forbindelse med utbygningen, da tidligere undersøkelser ikke dekker hele området som er planlagt utbygd. Det er behov for tiltaksplaner, graveinstruks og beredskapsplaner.

18 3.3 Risiko og sårbarhet - sammenfatning Hendelser som er identifisert er sammenfattet i en risikomatrise i tabell 3.6 og 3.7. Tabell 3.6. Risikomatrise, basert på uønskede hendelser Nesøya Konsekvens Sannsynlighet Meget sannsynlig (4) Sannsynlig (3) Mindre sannsynlig (2) Ufarlig (1) N3 N7 En viss fare (2) N11 N12 N13 N5 N8 N10 Kritisk (3) N1 N2 N9 Farlig (4) Katastrofalt (5) Lite sannsynlig (1) N6 N4 Høy risiko: Risikoreduserende tiltak må iverksettes umiddelbart Middels risiko: Risikoreduserende tiltak skal vurderes Lav risiko: Utenfor risikoområdet. Ikke nødvendig å iverksette risikovurderende tiltak, så fremt krav i lov og forskrift er oppfylt. Tabell 3.7. Risikomatrise, basert på uønskede hendelser Jernverkstomta Konsekvens Sannsynlighet Meget sannsynlig (4) Sannsynlig (3) Mindre sannsynlig (2) Ufarlig (1) J3 J7 En viss fare (2) J11 J12 J13 J5 J8 J10 Kritisk (3) J1 J2 J9 Farlig (4) Katastrofalt (5) Lite sannsynlig (1) J6 J4 Høy risiko: Risikoreduserende tiltak må iverksettes umiddelbart Middels risiko: Risikoreduserende tiltak skal vurderes Lav risiko: Utenfor risikoområdet. Ikke nødvendig å iverksette risikovurderende tiltak, så fremt krav i lov og forskrift er oppfylt /ynh Side 18 av 20

19 4. Konklusjon Vurderingene i støvvurderingen og ROS-analysen er generelt veldig like for områdene Nesøya og Jernverkstomta 4.1 Nesøya Utbygningsplanene på Nesøya er ikke klare. På bakgrunn av støvvurderingene anbefales det å være tilbakeholden med etablering av boliger og uteoppholdsarealer i første husrekke ut mot E134. Dersom dette likevel er aktuelt, bør det gjøres mer detaljerte beregninger dersom aktuelle arealer for bolig eller utendørs opphold ligger nærmere enn 50 m fra senterlinje veg. Innlekking av radongass inn i bygg vurderes å inneha en høy risiko, og risikoreduserende tiltak må derfor innlemmes og iverksettes i den videre planleggingen av utbygging på området. Risikoen for støy fra veitrafikk vurderes også å være høy. Det bør gjøres støyvurderinger i den videre planleggingen. Uønskede hendelser knyttet til erosjon langs Tinneåa, flom og geoteknikk vurderes som å inneha lav risiko. Det er for disse ikke nødvendig å iverksette risikovurderende tiltak, så fremt krav i lov og forskrift er oppfylt. Uønskede hendelser knyttet til forurenset grunn havner i middels risiko i analysen, og risikoreduserende tiltak må vurderes i den videre planleggingen. 4.2 Jernverkstomta På bakgrunn av støvvurderingene anbefales det å være tilbakeholden med etablering av boliger og uteoppholdsarealer i første husrekke ut mot E134. Dersom dette likevel er aktuelt, bør det gjøres mer detaljerte beregninger dersom aktuelle arealer for bolig eller utendørs opphold ligger nærmere enn 50 m fra senterlinje veg. Innlekking av radongass inn i bygg vurderes å inneha en høy risiko, og risikoreduserende tiltak må derfor innlemmes og iverksettes i den videre planleggingen av utbygging på området. Risikoen for støy fra veitrafikk vurderes også å være høy. Det bør gjøres støyvurderinger i den videre planleggingen. Uønskede hendelser knyttet til erosjon langs Tinneåa, flom og geoteknikk vurderes som å inneha lav risiko. Det er for disse ikke nødvendig å iverksette risikovurderende tiltak, så fremt krav i lov og forskrift er oppfylt. Uønskede hendelser knyttet til forurenset grunn havner i middels risiko i analysen, og risikoreduserende tiltak må vurderes i den videre planleggingen /ynh Side 19 av 20

20 Eksterne referanser 1. VSTØY/VLUFT, versjon 6.0. Brukerveileder. Statens vegvesen, Vegdirektoratet, Luftforurensning i plansaker. Tilrådningsnotat. Oslo kommune, Bærum kommune, Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Statens vegvesen, juni Miljøverndepartementet FOR nr 931: Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 4. Anbefalte luftkvalitetskriterier. Nasjonalt folkehelseinstitutt og SFT, 1992 (SFT-rapp. 92:16), rev St.meld. nr. 8 ( ) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand. 6. Nasjonalt folkehelseinstitutt: Fakta om svevestøv og helse, 7. Miljøstatus i Norge. 8. St.meld. nr. 26 ( ) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand. 9. Veiledning til forskrift om lokal luftkvalitet. Statens forurensningstilsyn (SFT) og Statens vegvesen. TA-1940/ Miljøverndepartementet: Rundskriv T-2/98 B. Fylkes- og kommuneplanleggingen. Nasjonale mål og interesser i fylkes- og kommuneplanleggingen 11. Plan og bygningsloven 68 og byggeforskriftene TEK NVEs Planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag, retningslinjer 1/ /ynh Side 20 av 20

21

22 VEDLEGG

23

24

25

26

27

Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 12

Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 12 Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 12 N o t a t 1 Oppdrag: Sykkelstamveg Stavanger-Forus- Sandnes Dato: 20. september 2010 Rev. 8.12.2010 Emne: Oppdr.nr.: 214758 Til: Statens vegvesen Kopi:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Deli skog, detaljreguleringsplan. Hjellnes Consult as. Luftforurensning

Innholdsfortegnelse. Deli skog, detaljreguleringsplan. Hjellnes Consult as. Luftforurensning Hjellnes Consult as Deli skog, detaljreguleringsplan Luftforurensning COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn 2 2 FORUTSETNINGER, UNDERLAG

Detaljer

Luftberegninger Apeltunveien 2, Bergen. Beregninger av luftforurensning

Luftberegninger Apeltunveien 2, Bergen. Beregninger av luftforurensning R a p p o r t Inen den tid har vi nok får Oppdrag: bmoppdragsnavn1luftberegninger Apeltunveien 2, Bergen bmemne1lokal Emne: luftkvalitet 120088 bminit1gunnb Rapport: 27. november 2009 Luftberegninger Apeltunveien

Detaljer

MULTICONSULT. Seut Brygge. Rapport 412836-02. Beregning av luftforurensning fra vegtrafikk

MULTICONSULT. Seut Brygge. Rapport 412836-02. Beregning av luftforurensning fra vegtrafikk MULTICONSULT Rapport 412836-02 Seut Brygge for Arkitektene AS Januar 2008 R a p p o r t Oppdrag: Emne: Seut Brygge Rapport: Oppdragsgiver: R-LUFT-01 Arkitektene AS Dato: 25. januar 2008 Oppdrag / Rapportnr.

Detaljer

E18 i Asker Kontaktgruppemøter oktober 2013 Prinsipper for skjerming av bebyggelse

E18 i Asker Kontaktgruppemøter oktober 2013 Prinsipper for skjerming av bebyggelse E18 i Asker Kontaktgruppemøter oktober 2013 Prinsipper for skjerming av bebyggelse Gunnar Bratheim Oppdragsleder Multiconsult Støyskjerming av bebyggelse hva er kravene? Miljøverndepartementets retningslinje

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Einar Rørvik OPPRETTET AV. Morten Martinsen. Vurdering av lokal luftkvalitet, Biri Omsorgssenter, Gjøvik kommune

OPPDRAGSLEDER. Einar Rørvik OPPRETTET AV. Morten Martinsen. Vurdering av lokal luftkvalitet, Biri Omsorgssenter, Gjøvik kommune -14 OPPDRAG Gjøvik kommune Biri Omsorgssenter - Reguleringsplan OPPDRAGSNUMMER 26953002 OPPDRAGSLEDER Einar Rørvik OPPRETTET AV Morten Martinsen DATO KS NOJOAN Vurdering av lokal luftkvalitet, Biri Omsorgssenter,

Detaljer

2.2 Rapport luftforurensning

2.2 Rapport luftforurensning 2.2 Rapport luftforurensning RAPPORT SIDE 18 AV 18 C:\01 Oppdrag\19099115 Reguleringsplan Mære\14 Fagområder\Regulering\Merknadsbehandling\Revisjon 25_10_2017\ETM_20_A_00064_2017-10- 23.docx -14 OPPDRAG

Detaljer

Fv.650 Sjøholt-Viset Kommunedelplan med KU

Fv.650 Sjøholt-Viset Kommunedelplan med KU Vedlegg 5 Ørskog kommune Fv.650 Sjøholt-Viset Kommunedelplan med KU Vurdering av lokal luftkvalitet 2015-01-29 Revisjon: J01 J01 2015-01-29 Til bruk ThSol KJB ATFot Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Luftkvalitetsanalyse

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Luftkvalitetsanalyse Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 Luftkvalitetsanalyse RAPPORT Rykkinnveien 100 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 2 253641 Kunde: Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 Luftkvalitet Basert på kvalitativ

Detaljer

TYPE PLAN TEMARAPPORT LUFTFORURENSNING. E6 Moelv-Biri. Ringsaker og Gjøvik kommune

TYPE PLAN TEMARAPPORT LUFTFORURENSNING. E6 Moelv-Biri. Ringsaker og Gjøvik kommune TYPE PLAN TEMARAPPORT LUFTFORURENSNING E6 Moelv-Biri Ringsaker og Gjøvik kommune Region øst Hamar kontorsted 28. mai 2013 Rapport luftforurensning Oppdrag: E6 Moelv-Biri Emne: Kommunedelplan med konsekvensutredning

Detaljer

ROS-vurdering I dette kapitlet er det gjennomført en risiko og sårbarhetsvurdering (ROS-vurdering) i tilknytning til forslag til detaljregulering.

ROS-vurdering I dette kapitlet er det gjennomført en risiko og sårbarhetsvurdering (ROS-vurdering) i tilknytning til forslag til detaljregulering. RISIKO OG SÅRBARHET ROS-vurdering I dette kapitlet er det gjennomført en risiko og sårbarhetsvurdering (ROS-vurdering) i tilknytning til forslag til detaljregulering. Det er foretatt en ROS-analyse av

Detaljer

Planretningslinje for luftkvalitet

Planretningslinje for luftkvalitet Soner, grenser og anvendelse Planretningslinje for luftkvalitet 2009.04.29 Side 1 Formål retningslinje for luftforurensning Formål: Forebygge helseeffekter av luftforurensning gjennom god arealplanlegging

Detaljer

LUFTKVALITETS- VURDERING. Bergenhus Gnr 166 bnr 520 m.fl., Kong Oscars gate Arealplan-ID 1201_ Bergen kommune Opus Bergen AS

LUFTKVALITETS- VURDERING. Bergenhus Gnr 166 bnr 520 m.fl., Kong Oscars gate Arealplan-ID 1201_ Bergen kommune Opus Bergen AS LUFTKVALITETS- VURDERING Bergenhus Gnr 166 bnr 520 m.fl., Kong Oscars gate Arealplan-ID 1201_65170000 Bergen kommune Opus Bergen AS 31.08.2016 1 Bakgrunn og problemstillinger Forskrift om begrensning av

Detaljer

RILU-RAP-001 MULTICONSULT. Skårer syd - reguleringsplan med konsekvensutredning

RILU-RAP-001 MULTICONSULT. Skårer syd - reguleringsplan med konsekvensutredning 124530-RILU-RAP-001 00 Oppdrag: Skårer syd - reguleringsplan med konsekvensutredning Dato: 21. mars 2013 Emne: Oppdr.nr.: 124530 Til: Civitas AS Kopi: Utarbeidet av: Gunnar Bratheim Sign.: gunnb Kontrollert

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og Månedsrapport luftforurensninger: april 2004 Flere dager med mye veistøv i april Det ble det målt konsentrasjoner av PM 0 over nasjonalt mål på alle stasjoner i april. På gatestasjonene

Detaljer

LUFTKVALITET I OSLO: FRA MÅLEDATA TIL BEDRE HELSE. Ciens frokostseminar Susanne Lützenkirchen Bymiljøetaten Oslo kommune

LUFTKVALITET I OSLO: FRA MÅLEDATA TIL BEDRE HELSE. Ciens frokostseminar Susanne Lützenkirchen Bymiljøetaten Oslo kommune LUFTKVALITET I OSLO: FRA MÅLEDATA TIL BEDRE HELSE Ciens frokostseminar - 26.4.2017 Susanne Lützenkirchen Bymiljøetaten Oslo kommune LUFTMÅLENETTVERKET I OSLO HVILKE STOFFER MÅLES I OSLO? Nitrogenoksider

Detaljer

LUFTFORURENSNING FRA FV 188, MERKURVEGEN OG SÆDALSVEGEN, BERGEN KOMMUNE.

LUFTFORURENSNING FRA FV 188, MERKURVEGEN OG SÆDALSVEGEN, BERGEN KOMMUNE. Side: 1 av 7 Til: Fra: Per Moen Katrine Bakke Dato: 28. januar 2010 LUFTFORURENSNING FRA, MERKURVEGEN OG SÆDALSVEGEN, BERGEN KOMMUNE. I forbindelse med et reguleringsforslag for et boligområde for ca 30

Detaljer

Notat INNHOLD. Oppdrag: Delutredninger KU E18 Bommestad - Sky. Dato: 12. februar Emne: Luftkvalitetsberegning Oppdr.nr.

Notat INNHOLD. Oppdrag: Delutredninger KU E18 Bommestad - Sky. Dato: 12. februar Emne: Luftkvalitetsberegning Oppdr.nr. + Notat Oppdrag: Delutredninger KU E18 Bommestad - Sky Dato: 12. februar 2007 Emne: Oppdr.nr.: 115274 Til: Statens vegvesen region Sør Eva Preede Kopi: Utarbeidet av: Gunnar Bratheim, Ann Kristin Steffensen

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Statens vegvesen RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) REGULERINGSPLAN for Fv. 602 Setremoen Midtskogen Notodden kommune Skien, 30.10.2015 Innhold 1 BAKGRUNN FOR RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE... 3 1.1 BESTILLING...

Detaljer

Rv. 4 Roa - Gran grense Kommunedelplan med konsekvensutredning

Rv. 4 Roa - Gran grense Kommunedelplan med konsekvensutredning Rv. 4 Roa - Gran grense Kommunedelplan med konsekvensutredning Luftforurensning Statens vegvesens rapporter Region øst Prosjekt Vestoppland Prosjektavdeling øst Februar 212 M U L T I C O N S U L T R a

Detaljer

Spinneritomta - utredning av luftforurensning

Spinneritomta - utredning av luftforurensning Spinneritomta - utredning av luftforurensning ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei Kråkerøy Postboks 12 161 Fredrikstad Norge TLF +7 269 WWW cowi.no DATO 2.1.212 SIDE 1/8 REF JRSU OPPDRAGSNR 1815 Utgivelsesdato:

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og Månedsrapport luftforurensninger: mars 2004 Tørt, stabilt og solrikt vær med lite vind medførte høye konsentrasjoner av svevestøv fra oppvirvlet veistøv. Mye svevestøv i mars Det

Detaljer

Luftkvalitet. Norconsult. Eg - Sødal. Ny bru. Kristiansand kommune. Region sør Kristiansand kontorsted

Luftkvalitet. Norconsult. Eg - Sødal. Ny bru. Kristiansand kommune. Region sør Kristiansand kontorsted Luftkvalitet Norconsult Eg - Sødal. Ny bru. Kristiansand kommune Region sør Kristiansand kontorsted 18.03.16 Vedlegg 8, Dok.B0006 NOTAT Til: Fra: Statens vegvesen Region sør Norconsult v/mats Nordum Dato

Detaljer

Vår forenklede ROS-analyse viser at det ikke er aktuelle hendelser som medfører nevneverdig risiko for temaene stabilitet og flom.

Vår forenklede ROS-analyse viser at det ikke er aktuelle hendelser som medfører nevneverdig risiko for temaene stabilitet og flom. TEKNISK NOTAT TIL: Kopi: Fra: Cowi AS v/dag Astor Nilsen Bergene Holm AS v/reidar Bergene Holm GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 111174n1 Prosjekt: 110970 Utarbeidet av: Sivert S Johansen Kontrollert av:

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og Månedsrapport luftforurensninger: februar 2004 Flere dager med forurenset luft i februar Det var en varm februar med stabile værforhold, til dels lite vind (Tabell 6) og bare, tørre

Detaljer

Tabell 1: Aktuelle grenseverdier for luftkvalitet. Nasjonale mål legges til grunn ved planlegging.

Tabell 1: Aktuelle grenseverdier for luftkvalitet. Nasjonale mål legges til grunn ved planlegging. Oppdragsgiver: OPUS Bergen AS Oppdrag: 521177 Luftkvalitet Mindeporten Del: Skrevet av: Eirik Csák Knutsen Dato: 2009-03-10 Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen Dato: 2009-03-12 INNLEDNING Mindeporten

Detaljer

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB.

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING GREPANVEIEN ØST, GBNR 43/15 Dato: 30.01.2017 Risiko og sårbarhet Plan- og bygningsloven 4-3 stiller følgende krav til risikovurderinger: «Ved utarbeidelse av

Detaljer

Block Watne AS. ROS-analyse for Vestre Nedenes Panorama. Utgave: 1 Dato:

Block Watne AS. ROS-analyse for Vestre Nedenes Panorama. Utgave: 1 Dato: ROS-analyse for Vestre Nedenes Panorama Utgave: 1 Dato: 2017-05-08 ROS-analyse for Vestre Nedenes Panorama 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Vestre Nedenes Panorama Utgave/dato:

Detaljer

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3 Metode... 3 1.4 Vurdering av sannsynlighet... 4 1.5 Vurdering

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og Månedsrapport luftforurensninger: mai 2004 Lite luftforurensning i mai Målinger i mai viser at luftkvaliteten denne måneden stort sett var god. Det var generelt lave konsentrasjoner

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og Månedsrapport luftforurensninger: juli 004 God luftkvalitet i juli Luftkvaliteten var bra denne måneden. Årsaken til dette var ustabile værforhold samt at det lett forekommer sjø-/landbris

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og Månedsrapport luftforurensninger: januar 004 God luftkvalitet i januar Det var generelt god luftkvalitet i hele byen i januar. Dette skyldes hovedsakelig gunstige værforhold med

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783 Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter nytt boligfelt på Vangberg, plan nr. 1783. Risiko og

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde Dato: 23.02.2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde PlanID: 19402015_001 1. Innholdsfortegnelse 2. Krav og metode... 3 1.1 Metode... 3 1.1.1 Risikomatrise... 4 3. Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) R A P P O R T Ressursavdelingen Høringsutgave Region midt Trondheim kontorsted Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 2011-09-16

Detaljer

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 ROS- ANALYSE For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 Orientering Etter plan- og bygningsloven 4-3 skal det ved utarbeiding av planer for utbygging

Detaljer

Luftkvaliteten i Fredrikstad oktober 2015

Luftkvaliteten i Fredrikstad oktober 2015 FREDRIKSTAD KOMMUNE (Nygaardsgaten 14-16) PB 145 162 Fredrikstad Tlf.: 69 3 6 http://www.fredrikstad.kommune.no Fredrikstad kommune Luftkvaliteten i Fredrikstad oktober 215 Veinær målestasjon, St.Croix

Detaljer

Rv 580, Fritz C. Riebers vei, Bergen

Rv 580, Fritz C. Riebers vei, Bergen NILU: OR../2007 NILU: OR../2007 REFERANSE: O-107132 DATO: NOVEMBER 2007 ISBN: 82-425- Rv 580, Fritz C. Riebers vei, Bergen Vurdering av luftforurensning fra kulvert Ivar Haugsbakk Norsk institutt for luftforskning

Detaljer

Hellvik Hus, Søgne Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune. Utgave: 1 Dato: 2013-04-08

Hellvik Hus, Søgne Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune. Utgave: 1 Dato: 2013-04-08 ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune Utgave: 1 Dato: 2013-04-08 ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Del av

Detaljer

Månedsrapport luftforurensninger september 2004

Månedsrapport luftforurensninger september 2004 Månedsrapport luftforurensninger september 004 God luftkvalitet i september Luftkvaliteten var generelt god i Oslo denne måneden. Dette skyldes at værforholdene var gunstige, bl.a. sjø- /landbris på dager

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Daimyo Energi AS VEDLEGG 7 1 Energigjenvinningsanlegg Tromsø Miljøpark RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oslo, Januar 2014 2 BAKGRUNN Daimyo Energi AS planlegger å bygge et energigjenvinningsanlegg basert på

Detaljer

ROS-analyse for planområde Ormhaugen, planid

ROS-analyse for planområde Ormhaugen, planid ROS-analyse for planområde Ormhaugen, planid 630000 0.11.013 Under arbeidet med tilstøtende reguleringsplan er det gjennomført geologisk undersøkelse som også omfatter dette planområdet. Undersøkelsen

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Sandesundveien skole - Utredning av luftforurensning

Detaljreguleringsplan for Sandesundveien skole - Utredning av luftforurensning Detaljreguleringsplan for Sandesundveien skole - Utredning av luftforurensning ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 15.10.2012

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR NEDRE TORV

DETALJREGULERINGSPLAN FOR NEDRE TORV Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) DETALJREGULERINGSPLAN FOR NEDRE TORV Forfatter: BOARCH arkitekter a.s v/siv.ark. mnal Gisle Jakhelln, Postboks 324, 8001 Bodø Forslagsstiller til planforslag:

Detaljer

ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell

ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell ROS-analyse for Miklagard baserer seg på veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (1994), systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunene (2001)

Detaljer

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Per Egil Invest AS ROS analyse arealplan ROS-ANALYSE - Gamle Kolbjørnsvik Skole - ARENDAL KOMMUNE

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Per Egil Invest AS ROS analyse arealplan ROS-ANALYSE - Gamle Kolbjørnsvik Skole - ARENDAL KOMMUNE Oppdragsgiver Rapporttype Dato Per Egil Invest AS ROS analyse arealplan 04.11.16 ROS-ANALYSE - Gamle Kolbjørnsvik Skole - ARENDAL KOMMUNE Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien. Tynset kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien. Tynset kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien Tynset kommune Tynset, 11.11.16 1. Innledning I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene, ved utarbeidelse

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for fortau i Eikeliveien i Ski kommune. Dato Innledning.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for fortau i Eikeliveien i Ski kommune. Dato Innledning. Risiko- og sårbarhetsanalyse for fortau i Eikeliveien i Ski kommune Dato 11.03.11. Innledning. Samfunnet preges i økende grad av risiko og sårbarhet for trusler, særlig miljøtrusler. Noen av disse må vi

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR OTHILIES HAGE Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE Lier kom m une UTVIDET ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2 Planforslag til offentlig ettersyn Utarbeidet av : Forslagsstiller: BGM Arkitekter AS Konsulent:

Detaljer

Helsekonsekvensvurdering knyttet til støv og luftkvalitet for barnehage og bolighus/leiligheter

Helsekonsekvensvurdering knyttet til støv og luftkvalitet for barnehage og bolighus/leiligheter Florvaag Bruk Bolig AS og Konseptbygg AS Helsekonsekvensvurdering knyttet til støv og luftkvalitet for barnehage og bolighus/leiligheter Reguleringsplan Fagerdalen Bergen 2014-05-22 Helsekonsekvensvurdering

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE I henhold til plan- og bygningsloven 4.3 Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse, skal det ved utarbeidelse av alle planer for utbygging gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR HILMARFELTET SØR, TROLLVIK, LENVIK KOMMUNE, PLAN ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR HILMARFELTET SØR, TROLLVIK, LENVIK KOMMUNE, PLAN ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR HILMARFELTET SØR, TROLLVIK, LENVIK KOMMUNE, PLAN ID 19310345 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.04.2016 2 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter et nytt boligfelt

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Idrettsveien 11 i Ski kommune Dato

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Idrettsveien 11 i Ski kommune Dato Risiko- og sårbarhetsanalyse for Idrettsveien 11 i Ski kommune Dato 14.07.16 SAMFUNN Innledning. Samfunnet preges i økende grad av risiko og sårbarhet for trusler, særlig miljøtrusler. Noen av disse må

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Utarbeidet av forslagsstiller Klæbu kommune Dato: 20.02.2015 Bakgrunn Analysen er knyttet til forslag til kommunedelplan for Vassfjellet,

Detaljer

ROS-ANALYSE. for Reguleringsplan PARKSTUBBEN 2. Ullensaker Kommune. Forslagsstiller. BoligPartner as

ROS-ANALYSE. for Reguleringsplan PARKSTUBBEN 2. Ullensaker Kommune. Forslagsstiller. BoligPartner as 1 ROS-ANALYSE for Reguleringsplan PARKSTUBBEN 2 i Ullensaker Kommune Forslagsstiller BoligPartner AS 30.04.2012 2 Sammendrag I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Parkstubben 2 er det utarbeidet

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT. Luftkvalitet i Moss i februar 2011

MÅNEDSRAPPORT. Luftkvalitet i Moss i februar 2011 ug/m3 MÅNEDSRAPPORT Luftkvalitet i Moss i februar 2011 Bakgrunn : Kommunene i ytre Østfold har inngått en samarbeidsavtale om overvåking av lokal luftkvalitet. Som et ledd i denne overvåkingen gjennomføres

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE PLAN 8058 DETALJREGULERING FOR OMSORGSBOLIGER PER PERSAVEIEN/JONAS BUDDES VEI, YTTEREN. Rana kommune Dato 03.03.2014 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med

Detaljer

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Oppdragsgiver Stine Sofie Stiftelse Rapporttype ROS analyse - arealplan ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3

Detaljer

Rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2 REGULERINGSPLAN

Rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2 REGULERINGSPLAN Rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2 REGULERINGSPLAN 03 Tverrsnitt nytt løp endret fra T10,5 til GunnB LH LH GSY T9,5 02 13.03.14 Grunnlag for regulering GunnB LH LH GSY 01 10.01.14 Grunnlag for regulering

Detaljer

Risiko og sårbarhetsvurdering

Risiko og sårbarhetsvurdering 1 Risiko og sårbarhetsvurdering Bergenhus, gnr. 164, bnr. 175, Ørnenkvartalet, Reguleringsendring 15.1.009 Risiko og sårbarhets vurdering for reguleringendring for Ørnenkvartalet ROS vurderingen er gjennomført

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Gretnes. Weber AS Fredrikstad kommune. Luftforurensning

Innholdsfortegnelse. Gretnes. Weber AS Fredrikstad kommune. Luftforurensning Weber AS Fredrikstad kommune Gretnes COWI AS Hvervenmovn 35 Hønefoss Telefon 294 wwwcowino Luftforurensning Innholdsfortegnelse BAKGRUNN 2 2 FORUTSETNINGER, UNDERLAG OG METODE 2 2 Trafikk 2 22 Metode 2

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE VESTBY KOMMUNE VANGTUNET - DETALJREGULERING RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE HINDHAMAR AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA 1 METODE Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB 1. Analysen

Detaljer

NOTAT LUFTKVALITET NORDKJOSBOTN

NOTAT LUFTKVALITET NORDKJOSBOTN Oppdragsgiver: Balsfjord Kommune Oppdrag: 523596 Reguleringsplan Nordkjosbotn Del: Dato: 2011-03-08 Skrevet av: Sturle Stenerud Kvalitetskontroll: Trond Norén LUFTKVALITET NORDKJOSBOTN INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN, VESTBY KOMMUNE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN, VESTBY KOMMUNE Oppdragsgiver Statens Vegvesen Rapporttype Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplan rensedam Follotunnelen 2016-07-01 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN,

Detaljer

ROS-analyse for Reguleringsplan Skogveien 9 og 11 med Skogveien, Sortland.

ROS-analyse for Reguleringsplan Skogveien 9 og 11 med Skogveien, Sortland. Oppdragsgiver: Oppdrag: Sortland Boligstiftelse ROS-analyse for Reguleringsplan Skogveien 9 og 11 med Skogveien, Sortland. Dato: 20161117 Skrevet av: Dagmar Kristiansen Kvalitetskontroll: Oppdragsnr: 600317

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 02.06.14 Tiltakshavere: Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag Røstad, 7600 Levanger Innherred Helsehus AS Ankolmvegen 17b, 7604 Levanger 2 Risiko og sårbarhetsanalyse Helge

Detaljer

LUFTKVALITETEN I FREDRIKSTAD

LUFTKVALITETEN I FREDRIKSTAD Fredrikstad kommune LUFTKVALITETEN I FREDRIKSTAD Årsrapport 2012 ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 10. januar 2013 SIDE

Detaljer

RAPPORT. Risiko- og sårbarhetsanalyse. ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet. Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011

RAPPORT. Risiko- og sårbarhetsanalyse. ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet. Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011 RAPPORT Risiko- og sårbarhetsanalyse ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011 Byggeråd AS, Torggata 52, Postboks 32, 3201 HAMAR Org.nr.: 991 324 801 Tlf:

Detaljer

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE ROS-analyse TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE Planid: 514 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor as Harstad mai 2016 1. Innledning Denne ROS-analysen bygger på DSB

Detaljer

Siv. Ark Finn Kleiva på vegne av Røkenes Gård og gjestehus

Siv. Ark Finn Kleiva på vegne av Røkenes Gård og gjestehus 27.03.15 Detaljregulering Røkenes gård og gjestehus Plannavn: Kommune: Plantype: Forslagsstiller: Analyse utført av: Detaljregulering Røkenes gård og gjestehus Harstad Kommune Detaljregulering Siv. Ark

Detaljer

Bingeplass UTREDNING AV LUFTKVALITET

Bingeplass UTREDNING AV LUFTKVALITET Kongsberg kommune Bingeplass UTREDNING AV LUFTKVALITET ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 10.09.2014 SIDE 1/10 REF JRSU OPPDRAGSNR

Detaljer

1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er uvesentlig

1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er uvesentlig Oppdragsgiver: Suldal kommune Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan for Suldal Bad Plan-og byggesak Dato: 13.10.2015 Rev: 1 Skrevet av: Frederik Sømme Kvalitetskontroll: Hans Munksgaard 1. BAKGRUNN

Detaljer

Søgne Eiendom AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord. Utgave: A Dato: 2015-09-04

Søgne Eiendom AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord. Utgave: A Dato: 2015-09-04 Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord Utgave: A Dato: 2015-09-04 Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: Arkivreferanse:

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR BYGGEFELT B10 54/10. Vedlegg 5. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (vedlegg 8-1)

OMRÅDEREGULERING FOR BYGGEFELT B10 54/10. Vedlegg 5. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (vedlegg 8-1) OMRÅDEREGULERING FOR BYGGEFELT B10 54/10 Vedlegg 5 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (vedlegg 8-1) Østre Linje arktektur og landskap as Askim 21.12.2012 BAKGRUNN Hovedmålet med planforslaget er å tilrettelegge

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSAALYSE Sak: Sveen/ Reppe Forfatter: Gunilla Eriksson Forslagsstiller til planforslag: Voll arkitekter AS Dato: 14.03.2014 SAMMEDRAG MED ABEFALIGER Analysen viser at områdets terrengforhold,

Detaljer

PS Utvikling AS. ROS-analyse for Solbergåsen Vest boligområde. Utgave: 1 Dato:

PS Utvikling AS. ROS-analyse for Solbergåsen Vest boligområde. Utgave: 1 Dato: ROS-analyse for Solbergåsen Vest boligområde Utgave: 1 Dato: 2017-09-01 ROS-analyse for Solbergåsen Vest boligområde 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Solbergåsen Vest boligområde

Detaljer

ROS-ANALYSE TIL DETALJREGULERING DYPEKLO, MØKLEGÅRD GNR/BNR 62/1 PlanID: FREDRIKSTAD KOMMUNE

ROS-ANALYSE TIL DETALJREGULERING DYPEKLO, MØKLEGÅRD GNR/BNR 62/1 PlanID: FREDRIKSTAD KOMMUNE ROS-ANALYSE TIL DETALJREGULERING DYPEKLO, MØKLEGÅRD GNR/BNR 62/1 PlanID: 0106 1074 FREDRIKSTAD KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Bakgrunn: Utvikling av reguleringsplan for inntil 9 ubebygde tomter i

Detaljer

Reguleringsplan for Borgeskogen Sør Porsgrunn kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

Reguleringsplan for Borgeskogen Sør Porsgrunn kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Borgeskogen Sør Porsgrunn kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Deler av planområdet sett fra vest. Sist revidert: 12-05-16 METODE Analysen er gjennomført i hht rundskriv Gs-1/01 fra

Detaljer

Røerveien 42 Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan

Røerveien 42 Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Røerveien 42 Risiko og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Utgivelsesdato 16.12. 2010 Saksbehandler Helene Hyllseth Kontrollert av Per Furuseth Oppdragsgiver Linn Dammann ROS analyse, reguleringsplan K

Detaljer

1 Risiko og sårbarhet

1 Risiko og sårbarhet 1 Risiko og sårbarhet 1.1 ROS-analyse I forbindelse med utarbeidelse av planen er det føres analyse av samfunnssikkerhet og risiko og sårbarhet, jf. plan- og bygningsloven 4-3. Analysen er ført av prosjektet

Detaljer

RHR Eiendom AS. ROS-analyse for Lervika. Utgave: 1 Dato: 2014-03-28

RHR Eiendom AS. ROS-analyse for Lervika. Utgave: 1 Dato: 2014-03-28 ROS-analyse for Lervika Utgave: 1 Dato: 2014-03-28 ROS-analyse for Lervika 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Lervika Utgave/dato: 1 / 2014-01-30 Arkivreferanse: - Oppdrag:

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3 3 Analysemetode og begrepsavklaring... 4 Risiko og sannsynlighet... 4

Detaljer

Innendørs luftkvalitet

Innendørs luftkvalitet NOTAT OPPDRAG Ny legevakt i Bergen OPPDRAGSNUMMER 99434001 OPPDRAGSLEDER Bjørn Martin Holo OPPRETTET AV Bjørn Martin Holo DATO NOTAT NR RIV-05 Innendørs luftkvalitet Innhold Innledning 2 Luftkvaliteten

Detaljer

ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE

ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Bakgrunn: I forbindelse med regulering av areal for å sikre fremtidig

Detaljer

STØYVURDERING FELT B1, f_n1 og BF1

STØYVURDERING FELT B1, f_n1 og BF1 Q:\Prosjekt\2013\410364 Lade Alle 59-63\2. FAG\Fag_støy\Notat-støy.docx side 1 Notat Vedr: STØYVURDERING FELT B1, f_n1 og BF1 LADE ALLÉ 59-63, TRONDHEIM KOMMUNE Innledning I forbindelse med utarbeidelse

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Forslag til detaljert reguleringsplan for Gravdalberget Bb1 Sør gnr/bnr 151/114 Lier kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Utarbeidet av: Tiltakshaver: Kobbervikdalen 117C AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kirkegård

ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kirkegård Oppdragsgiver: Oppdrag: Lier kommune ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kirkegård Dato: 2014-06-17 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Aud Wefald 1. BAKGRUNN I følge plan- og bygningslovens

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Søgne kommune Risiko og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Tangvall S Søgne kommune 1. INNLEDNING Søgne kommune utarbeider en kommunedelplan for Tangvall. Det er krav om konsekvensutredning og ros analyse.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Metode og forutsetninger Detaljplan Naustgjerdet Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag. I risikovurderingene

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR LOHOLT ALLE 2 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er med utgangspunkt i foreliggende

Detaljer

1. BAKGRUNN 2. METODE

1. BAKGRUNN 2. METODE Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan Granlund Dato: 2017-08-01 1. BAKGRUNN I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene ved utarbeidelse av planer for utbygging påse at risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE Oppdragsgiver: Finnøy Kommune Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan for Ladstein næringsområde Ladstein næringsområde Dato: 31.05.2015 Skrevet av: Irene Hegre Kvalitetskontroll: Margrete U. Stople 1.

Detaljer

Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I

Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) 17.2.2016 Formålet med ROS-analysen Plan- og bygningsloven setter krav om at det skal gjøres

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn BOTNHÅGEN MASSEUTTAK Plan ID Utført av: M. Schultz Dato / sist rev.: 2014-08-07 Underskrift: 1 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER. METODE Analysen er gjennomført med bakgrunn

Detaljer

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vigestranda sør.

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vigestranda sør. Side 1 8 Dato: 23 06 14 BAKGRUNN I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplaner og kommuneplaner

Detaljer

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR SKILLEVEGEN 17, MØBELRINGEN GNR. 52 BNR. 393 I HARSTAD KOMMUNE

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR SKILLEVEGEN 17, MØBELRINGEN GNR. 52 BNR. 393 I HARSTAD KOMMUNE ROS-analyse TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR SKILLEVEGEN 17, MØBELRINGEN GNR. 52 BNR. 393 I HARSTAD KOMMUNE Planid: 669 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor as Harstad Januar 2016 1. Innledning Denne

Detaljer

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR KILBOTN GNR.47, BNR. 44, 99, 123, 295 OG 328 I HARSTAD KOMMUNE

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR KILBOTN GNR.47, BNR. 44, 99, 123, 295 OG 328 I HARSTAD KOMMUNE ROS-analyse TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR KILBOTN GNR.47, BNR. 44, 99, 123, 295 OG 328 I HARSTAD KOMMUNE Planid: 664 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor as Harstad mars 2015 1. Innledning Denne ROS-analysen

Detaljer

Samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven. Temaveileder (2011). Samfunnssikkerhet i arealplanlegging. Kartlegging av risiko og sårbarhet (2011).

Samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven. Temaveileder (2011). Samfunnssikkerhet i arealplanlegging. Kartlegging av risiko og sårbarhet (2011). Oppdragsgiver: Gratangen kommune Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan for Gratangen Dato: 06.06.2017 Skrevet av: Hanne Skeltved Kvalitetskontroll: Sigrid Rasmussen 1. BAKGRUNN I følge plan- og bygningslovens

Detaljer

DETALJREGULERING FOR STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN-ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERING FOR STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN-ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING FOR STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN-ID 201403. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter detaljreguleringsplan for steinbrudd

Detaljer