Forskning for helse og livskvalitet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskning for helse og livskvalitet"

Transkript

1 SINTEF Helse Adresse: 7465 Trondheim Telefon: Telefaks: Kontakt: Konserndirektør Tonje Hamar E-post: Nettsted: SINTEF Helse 11/2004 Forskning for helse og livskvalitet Teknologi for et bedre samfunn

2 Kunnskap former framtidas helsetilbud SINTEF Helse er et av de største helseforskningsmiljøene i Norge. Vi har bred og solid kunnskap om helsefag og forskningsmetoder, og har evne til å analysere og løse problemer på en helhetlig måte. Denne kompetansen vil vi bruke til å oppnå bedre helse og økt livskvalitet for alle. SINTEF Helse har fire strategiske satsingsområder: - medisinsk teknologi - helsetjenesteforskning - rådgivning og registerdrift - forebyggende helsearbeid SINTEF Helse skal fremme forskning og utvikling for helsesektoren, i tett samarbeid med brukere av helsetjenester, helsesektoren, industri og relevante universitets- og høyskolemiljøer. Brukerens opplevelse av egen situasjon og av helsetjenestene skal stå sentralt i arbeidet vårt. Kontaktperson: Konserndirektør Tonje Hamar, SINTEF Helse

3 Innsikt - med livet som mål Iført 3D-briller spaserer legene inn i en verden av blodårer, organer og svulster. Dette er ikke science fi ction, men virkelighet. I Trondheim. Teknologer fra SINTEF og leger ved St. Olavs Hospital har utviklet fl ere metoder for bildestyrt kirurgi. Operasjonsinstrumentene kan føres inn i kroppen gjennom små hull, fordi kirurgene har avansert bildeinformasjon å styre etter. Dette gir mer skånsom og sikrere behandling. SINTEF er ett av verdens ledende forskningsmiljø innen ultralyd-veiledet kirurgi. Vi samarbeider tett med St Olavs Hospital og NTNU. Vi er tungt inne i utviklingen av framtidas operasjonsstue. Kontaktperson: Forskningssjef Toril A. Nagelhus Hernes Foto: SINTEF Helse

4 Høyt og lavt for benamputerte En høyderegulerbar benprotese har gjort det lettere for Bjarne Aftret å oppleve naturen og treffe folk. Oppfi nner Bjørn Andersen fi kk ideen til protesen i SINTEF tente på ideen og hjalp ham med å fi nne partnere og få på plass grundige brukerstudier. I tillegg koblet vi oppfi nneren til Rikstrygdeverket og til designog produktutviklingsfi rmaet Inventas i Trondheim. Et ferskt knoppskudd herfra, det nyetablerte fi rmaet In-lieu AS i Trondheim, produserer og markedsfører benprotesen. Innovasjonsmiljøet i SINTEF Helse er rådgivere og pådrivere for nyskaping og næringsutvikling på helseområdet. InnoMed, et nasjonalt senter for slik virksomhet, ledes av oss. Programmet tilbyr kompetanse og nettverk for å bringe fram nye norske helseprodukter. Kontaktperson: Seniorrådgiver Merete Rørvik Foto: Inventas AS

5 Snorkeoperert på sju minutter Gladnyhet for mange: Snorking kan fjernes raskt og nesten smertefritt. Vanligvis behandles snorkeplager med laser eller operasjon. Dette er smertefullt og kan gi sår, blødninger og hevelser. Ofte må pasienten sykmeldes i 7-10 dager. St. Olavs Hospital var sammen med SINTEF Helse først ute med et alternativ. Nå trengs ikke sykmelding, og inngrepet tar i gjennomsnitt sju minutter. Den nye metoden er amerikansk. Takket være effektiv utprøving i Trondheim, ble den raskt godkjent i USA. Unimed Forvaltning i SINTEF Helse avlaster helsepersonell og oppdragsgivere når nye medikament og medisinsk teknologi skal utprøves. Våre medarbeidere tar seg av alt fra koordinering av kliniske studier til økonomistyring og opplæring av helsepersonell. Kontaktperson: Seksjonssjef Else Thurmann-Nielsen Foto: Jørn Fremsatd

6 Kunnskap for et bedre liv Før hadde ingen oversikt over funksjonshemmedes levekår i utviklingsland. Nå har norske pionerprosjekter i Afrika gitt slik viten. Resultatene gjør det lettere for utviklingsland å gjøre riktige prioriteringer innen helse- og omsorgssektoren, både når de fordeler egne ressurser og ber verden om hjelp. SINTEF har ledet arbeidet. Kunnskapsdeling står sentralt i studiene. Forankring hos nasjonale brukerorganisasjoner, universiteter og andre kompetansemiljøer sikrer et bredt lokalt engasjement om utvikling og gjennomføring av studiene. Foto: Jarl Ovesen, FFO Gjennom et langsiktig strategisk samarbeid med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon i Norge og deres søsterorganisasjon Southern Africa Federation for the Disabled i Afrika, gjennomfører SINTEF levekårsstudier i fl ere land i det sørlige Afrika. Vi har ledet pionerprosjekter i Namibia, Zimbabwe og Malawi. Nå står Zambia for tur. Kontaktperson: Forskningssjef Arne H. Eide

7 Brist i barns behandlingstilbud Barn og unge med ADHD får ikke den hjelpen de trenger. I gjennomsnitt tar det fi re år fra foreldrene først ser symptomene til diagnosen blir stilt. SINTEF har gjennomført en nasjonal kartlegging av hvordan hjelpeapparatet fungerer overfor barn og ungdom med ADHD. Undersøkelsen viser at hjelpeapparatet har for liten kapasitet og at det er stor forskjell på tilbudet fra fylke til fylke. Sosial- og helsedirektoratet bruker den nye kunnskapen til å foreslå bedre behandlingstilbud for denne pasientgruppen. SINTEF er Norges største forskningsmiljø innen psykisk helse. Årlig utgir vi SAMDATA-rapportene som viser hvordan institusjoner innen somatikk og psykisk helsevern fungerer i forhold til helsepolitikkens hovedmål. Rapportene gir grunnlag for bedre styring og planlegging. Kontaktperson: Forskningssjef Torleif Ruud Foto: Brita Drabitzius, ADHD-foreningen

8 Innsats koster En dialysebehandling ved norske sykehus koster omtrent kroner. En nyretransplantasjon koster ca Ved SINTEF beregner vi hva ulike former for sykehusbehandling koster. Våre kostnadstall bestemmer hvor mye sykehuset skal ha i refusjon for utført arbeid. Prisene er bestemt ved såkalte kostnadsvekter knyttet til DRGsystemet. Disse brukes både som grunnlag for prisfastsettinger og produktivitets- og effektivitetsmål. SINTEF Helse har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet ansvar for drift- og utviklingsarbeid knyttet til innsatsstyrt fi nansiering (ISF) og DRG (diagnoserelaterte grupper). Nettstedet gjør det lett for helseforetak og fagmiljø å delta i utviklingsarbeidet. Kontaktperson: Direktør Trude Mathisen Foto: Science Photo

9 Verdensmestre i ventelister Ferske ventelistetall hver måned på internett det er Norge alene om i verden. Norsk pasientregister utarbeider og publiserer ventelistestatistikk for sykehus i Norge. Moderne teknologi, engasjerte medarbeidere og et godt samarbeid med sykehussektoren, gjør oss i stand til å publisere så ofte som vi gjør. Presentasjonen på internett skjer gjennom en kube-løsning - en dynamisk rapportgenerator som lar brukerne selv bestemme hvilket datautvalg og oppsett de vil ha. SINTEF Helse driver Norsk pasientregister (NPR) på oppdrag fra Helseog omsorgsdepartementet. De pasientdata vi publiserer, brukes som styringsunderlag i helsesektoren, samt til nasjonal statistikk, forskning og beregning av ISF-utbetalinger fra staten til sykehusene. Kontaktperson: Direktør Unn Huse Kvam Foto: Science Photo

10 Pasientdata som våpen mot infeksjoner Årlig analyseres genitale klamydiaprøver i Norge. Hva karakteriserer dem som har infeksjon? Hva er de helsemessige konsekvensene av infeksjonene? Dette er problemstillinger SINTEF Helse arbeider med. Konseptet klinisk registerbasert forskning, knytter studier med personentydige data sammen med laboratoriedata og data fra andre nasjonale registre, til en helhet. Konseptet brukes til å knytte data fra allmennpraksis til sykehusdata for å studere terapimål og effekt av intervensjoner. Oppdragforskning og kompetansebygging innen mikrobiologi og genitale infeksjoner, gjør SINTEF sentral innen infeksjonsforskning i Norge. Vi vil øke utnyttelsen av NPR-data i forskning gjennom nettverk mot nasjonale kliniske miljøer, mot HUNT og mot allmennpraksis. Kontakt: Forskningssjef Finn Egil Skjeldestad Foto: Science Photo

11 Farlig jobb skal bli tryggere Fiskerne har en farlig arbeidsplass. Men risikoen kan reduseres. SINTEF samarbeider med Norges Fiskarlag og norsk industri om å minske faren for arbeidsulykker og helseskader i fi skefl åten. Målet er bedre arbeidsklær og personlig verne- og redningsutstyr. Gjennom intervjuer og spørreundersøkelser blant fi skere har vi laget krav til bekledning og verneutstyr. Nå skal vi utvikle produkter tilpasset kravene samt den risiko, fysiske eksponering, arbeidsintensitet og de arbeidsoperasjoner som er fi skernes hverdag. SINTEF Helse har tverrfaglig kompetanse innenfor produktutvikling, design og arbeidsfysiologi. Vi tilbyr utvikling og evaluering av nye konsepter for personlig verneutstyr og kan teste produkter i klimakammer og basseng. Kontaktperson: Forskningssjef Randi Eidsmo Reinertsen Foto: Halvar Aafjord

12 Når mikrodjevler angriper Offshore-dykkere får jevnlig ørebetennelser og hudinfeksjoner. Lenge ble de beskyldt for å ha med smitten fra land. Forskning frikjente dem. SINTEF påviste at de sykdomsframkallende bakteriene (Pseudomonas aeruginosa) har holdt stand i dykkerskipenes ferskvannssystemer i 20 år! Det har fått offshore-selskapene til å endre retningslinjene for kontroll og tiltak i slike system. Kanskje vil denne forskningen også bidra i jakten på bedre vern mot dødsmikrober som legionella og kjøttetende streptokokker. SINTEF Helse har ekspertise, utstyr og laboratorier til å avdekke om en gitt miljøeksponering er årsak til infeksjoner. Identifi sering av årsakssammenhenger gjør det mulig å treffe riktige tiltak raskt. Metoder utviklet gjennom vårt arbeid offshore kan overføres til andre miljø. Kontakt: Seniorforsker Catrine Ahlén Foto: SINTEF Helse

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015.

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015. Side 1 av 25 Regjeringen.no Sykehustalen 2015 Av helse- og omsorgsminister Bent Høie Tale/artikkel Dato: 07.01.2015 Kjære alle sammen Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen

Detaljer

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

Ungdomsvennlig helsevesen. En samling gode eksempler fra hele Norge

Ungdomsvennlig helsevesen. En samling gode eksempler fra hele Norge Ungdomsvennlig helsevesen En samling gode eksempler fra hele Norge Helhetlig ungdomsmedisin og ungdomshelse nå! Innhold Ungdom med sykdom og funksjonsnedsettelser møter et helsevesen som ikke er tilpasset

Detaljer

Demensplan 2020. Et mer demensvennlig samfunn. Høringsdokument

Demensplan 2020. Et mer demensvennlig samfunn. Høringsdokument Demensplan 2020 Et mer demensvennlig samfunn Høringsdokument 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Å leve med demens... 4 3 Perspektiver for Demensplan 2020... 8 3.1 Et mer demensvennlig samfunn... 8 3.2 Åpenhet,

Detaljer

7 Helsedepartementet. 7.1 Sektoranalyse og utfordringer

7 Helsedepartementet. 7.1 Sektoranalyse og utfordringer 7 Helsedepartementet 7.1 Sektoranalyse og utfordringer Medisinsk og helsefaglig forskning danner grunnlaget for kunnskapsutvikling og kvalitetssikring i en av samfunnets største, viktigste og mest ressurskrevende

Detaljer

FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING

FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING 19. oktober 2012 FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING Sammendrag Kunnskap om effektive måter å organisere, lede, finansiere og levere helsetjenester med høy kvalitet, er viktig for

Detaljer

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox U T K A S T Strategiplan 2011-2015 Strategiplan 2011-2015 Illustrasjosnfoto: Colourbox Innholdsfortegnelse utkast til strategiplan 1. Innledning 3 2. Bakgrunn 4 2.1 Kvalitet gjennom dokumentasjon 4 2.2

Detaljer

HELSE. Eldre er sjelden bare gamle. Geriatri: Moderne eldremedisin side 16. Pasienter i bevegelse side 8. Pårørende problem eller ressurs?

HELSE. Eldre er sjelden bare gamle. Geriatri: Moderne eldremedisin side 16. Pasienter i bevegelse side 8. Pårørende problem eller ressurs? 02/2005-Årgang 4-Et magasin fra HELSE MIDT-NORGE HELSE Pasienter i bevegelse side 8 Pårørende problem eller ressurs? side 18 Eldre er sjelden bare gamle Geriatri: Moderne eldremedisin side 16 2 L E D E

Detaljer

5STEDER INNOVASJON I HELSEINDUSTRIEN

5STEDER INNOVASJON I HELSEINDUSTRIEN DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No. 3 / September 13 INNOVASJON I HELSEINDUSTRIEN 5STEDER UNDER UTVIKLING FOTO: HØYRE Bent Høie: Vår konkurransekraft må ligge i kunnskap og innovasjon Testene

Detaljer

Biotek og helse. Fra sekkediagnoser til skreddersydd behandling. Knekker brystkreftkoden. Bilder av hjernen gir forskere hele bildet >> SIDE 4

Biotek og helse. Fra sekkediagnoser til skreddersydd behandling. Knekker brystkreftkoden. Bilder av hjernen gir forskere hele bildet >> SIDE 4 Biotek og helse Et temahefte fra Norges forskningsråd Fra sekkediagnoser til skreddersydd behandling >> SIDE 4 Knekker brystkreftkoden >> SIDE 10 Bilder av hjernen gir forskere hele bildet >> SIDE 16 Norges

Detaljer

Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren

Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren rapport 2007 IS-1443 Rapportens tittel: Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren 2007 Utgitt: Mai 2007 Ansvarlig utgiver: Sosial- og helsedirektoratet Redaktør:

Detaljer

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST VEDLEGG UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST 1. RIKSREVISJONENS KONTROLL MED FORVALTNINGEN AV STATLIGE SELSKAPER FOR 2008, DOKUMENT 3:2 (2009 2010) FRA DEL II RESULTATER AV UTVIDEDE

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Gode helseregistre bedre helse

Gode helseregistre bedre helse kortversjon og eksempelsamling Gode helseregistre bedre helse Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010 2020 Tittel: Gode helseregistre bedre

Detaljer

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT Et prosjekt under Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo i regi

Detaljer

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus på vei inn i en ny tid Norges største medisinske og helsefaglige miljø ble

Detaljer

Strategi 2014-2016. Rådet for psykisk helse

Strategi 2014-2016. Rådet for psykisk helse Strategi 2014-2016 Rådet for psykisk helse Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Rådet for psykisk helses mandat Visjon og formål... 4 3. Situasjonsanalyse... 5 3.1 Psykisk helse må integreres bedre

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

Oppfølging av sykmeldte fungerer dagens regime?

Oppfølging av sykmeldte fungerer dagens regime? Forskningsrapport Oppfølging av sykmeldte fungerer dagens regime? Oppfølgingsplaner, dialogmøter, rapportering, kontroller og sanksjoner Forskere Solveig Osborg Ose, Karin Dyrstad, Ingunn Brattlid, Rune

Detaljer

HELSE. Med kurs for 2010. side 9 13 og 18 21. Debatt: Unge stemmer behandlingen med årsakene? side 4 7. Helsetjenester fra TV-skjermen side 16 17

HELSE. Med kurs for 2010. side 9 13 og 18 21. Debatt: Unge stemmer behandlingen med årsakene? side 4 7. Helsetjenester fra TV-skjermen side 16 17 03/2005-Årgang 4-Et magasin fra HELSE MIDT-NORGE HELSE Debatt: Unge stemmer behandlingen med årsakene? side 4 7 Helsetjenester fra TV-skjermen side 16 17 Med kurs for 2010 side 9 13 og 18 21 2 L E D E

Detaljer

Kliniske utprøvinger. SINTEF Unimed som samspillpartner

Kliniske utprøvinger. SINTEF Unimed som samspillpartner Kliniske utprøvinger SINTEF Unimed som samspillpartner SINTEF Unimed en samspillpartner SINTEF Unimeds aktiviteter omfatter forskning, utvikling og rådgiving innen helsesektoren. Hovedsete ligger i Trondheim.

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser

Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser ISBN 1501-973X Forord Målet med dette heftet er å gi en kort innføring om utprøvende og eksperimentell behandling ved sjeldne diagnoser.

Detaljer

Resultatevaluering av sykehusreformen

Resultatevaluering av sykehusreformen Resultatevaluering av sykehusreformen Resultatevaluering av sykehusreformen Tilgjengelighet, prioritering, effektivitet, brukermedvirkning og medbestemmelse Norges forskningsråd 2007 Norges forskningsråd

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 11

Budsjett-innst. S. nr. 11 Budsjett-innst. S. nr. 11 (2006-2007) Budsjettinnstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen St.prp. nr. 1 (2006-2007) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2006-2007) pkt. 3.3 Innstilling fra helse-

Detaljer

Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren

Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren Statskonsult rapport 2006:21 Forord På oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet har Statskonsult evaluert tilskudd

Detaljer