Tändspoletestare. Funktion 1. Starta testaren genom att trycka på knappen. Testinstrument för coil on plug tändspolar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tändspoletestare. Funktion 1. Starta testaren genom att trycka på knappen. Testinstrument för coil on plug tändspolar"

Transkript

1 Tändspoletestare Testinstrument för coil on plug tändspolar Batteridrivet testinstrument för enkel och snabb funktionstest av coil on plug tändspolar. Instrumentet testar tändspänningen och gnistans varaktighet. Så snart signalen tagits emot så fastställer testinstrumentet dels om coil on plug tändspolen ger korrekt tändspänning, dels att gnistan har korrekt varaktighet. Indikering sker med hjälp av pip-ljud och LED lysdioder. Om tändspänningen är korrekt så piper testinstrumentet och den röda LED-lysdioden blinkar; och om gnistans varaktighet är korrekt så blinkar även den gröna LED-lysdioden. Böjbar mottagarplatta av plastbelagd mässing. Förlängningssond av zink- och gelbelagd mässing, längd 174 mm. Batteridrift; 3 V CR2032 Lithiumbatteri (medföljer). OBS: Om tändspoletestaren används på bilar som ej är försedda med coil on plug tändspolar, utan bara har en traditionell tändspole, så kan detta resultera i felaktiga resultat. Hopsättning av testaren 1. Montera förlängningssonden på testarens handtagsdel. 2. Tryck fast mottagarplattan på förlängningssondens spets. Funktion 1. Starta testaren genom att trycka på knappen. För att indikera att testaren är påslagen (ON), så kommer växelvis röd och grön LED lysdiod att blinka snabbt och testaren ger ifrån sig stigande ljud under en kort period. Efteråt, tills testaren stängs av, så kommer den gröna LED lysdioden att sakta blinka för att indikera att testaren är påslagen. OBS: Om tändspoletestaren används på bilar som ej är försedda med coil on plug tändspolar, utan bara har en traditionell tändspole, så kan detta resultera i felaktiga resultat. 2. Med motorn igång, placera försiktigt testarens mottagarplatta mot coil on plug tändspolen. Se till att plattans märkta sida vänds mot tändspolen. Eftersom testaren är beroende av signalen från coil on plug tändspolen, så kan det ibland vara nödvändigt att flytta runt på mottagarplattan tills den hamnar i ett sådant läge att den får starkast möjliga signal. Det är möjligt att en feltändning inte utvecklas under tiden motorn går på tomgång, så det kan bli nödvändigt att testa coil on plug tändspolen när motorn är varm, vid belastning eller bromsmoment (ökat varvtal/rpm). Grön LED indikerar gnistans varaktighet Återställningsknapp Mottagarplatta Förlängningssond Röd LED indikerar tändspänningen Biltema Nordic Services AB

2 3. Fortsätt att testa fordonets resterande coil on plug tändspolar och jämför resultaten. OBS: Det är mycket viktigt att testa fordonets alla coil on plug tändspolar och jämföra resultaten. En inkonsekvent reaktion från majoriteten av tändspolarna kan dock vara ett normalt tillstånd för just den motorn. Emellertid så rekommenderas ytterligare tester för att bekräfta resultatet. Test results Röd LED lysdiod Ett jämnt, konstant blinkande och pipande indikerar på att coil on plug tändspolen ger korrekt tändspänning. Ingen reaktion eller en ojämn reaktion indikerar på att coil on plug tändspolen EJ ger korrekt tändspänning. Detta kan bero på något av följande: 1. Sönderbränt tändstift eller felaktigt elektrodgap på tändstiftet. 2. Skadad/korroderad tändkabel eller anslutning. 3. Defekt tändspole eller motorstyrdon (PCM). Stänga av tändspoletestaren Testaren stängs automatiskt av ca. 2 minuter efter sista användning. Innan den stängs av så blinkar båda LED lysdioderna och testaren ger ifrån sig ett pipande ljud under en kort stund. Underhåll Byte av batteri Tändspoletestaren drivs av ett 3 V CR2032 Lithium batteri (medföljer). 1. Skruva loss de båda skruvarna från testarens handtag. 2. Tag försiktigt isär handtaget och plocka bort det gamla batteriet. 3. Montera ett nytt batteri i handtaget, med batteriets positive (+) sida vänd uppåt. 4. Montera ihop handtaget och skruva fast de båda skruvarna. Signalmottagarplattan Det rekommenderas att visuellt inspektera signalmottagarplattan efter eventuella sprickor eller slitage före varje användning. Om plattan är skadad måste den bytas ut. Grön och röd LED lysdiod Lysdioderna är ej utbytbara. Grön LED lysdiod Ett jämnt och konstant blinkande indikerar på att gnistans varaktighet är korrekt. Ingen reaktion eller en ojämn reaktion indikerar på att gnistans varaktighet EJ är korrekt. Detta kan bero på något av följande: 1. Kortslutna lindningar inuti tändspolen. 2. Resistans eller dåliga anslutningar i primär/ sekundäranslutningarna. 3. Defekt tändspole. Vi hänvisar till fordonstillverkarens verkstadshandbok för instruktioner om felsökning och reparation/utbyte av defekta coil on plug tändspolar Biltema Nordic Services AB 2

3 Coiltester Testinstrument for coil on plug Batteridrevet testinstrument for enkel og rask funksjonstest av coil on plug (COP). Instrumentet tester tennspenningen og gnistens varighet. Så snart signalet er mottatt, fastslår testinstrumentet om coil on plug gir korrekt tennspenning, og om gnisten har korrekt varighet. Indikering skjer ved hjelp av pipelyd og LED lysdioder. Om tennspenningen er korrekt, piper testinstrumentet og den røde LED-dioden blinker; om gnistens varighet er korrekt, blinker også den grønne LED-dioden. Bøyelig mottakerplate av plastbelagd messing. Forlengersonde av sink- og gelebelagt messing, lengde 174 mm. Batteridrift, 3 V CR2032 litiumbatterier (medfølger). OBS! Om coiltesteren brukes på biler som ikke er utstyrt med coil on plug, men kun har en tradisjonell coil, kan det gi feil resultater. Sette testeren sammen 1. Monter forlengersonden på testerens håndtaksdel. 2. Trykk mottakerplaten fast på forlengersondens spiss. Funksjon 1. Start testeren ved å trykke på knappen. For å indikere at testeren er slått på (ON), vil vekselvis rød og grønn LED-diode blinke raskt, og testeren avgir stigende lyd en kort stund. Etterpå, til testeren slås av, vil den grønne lysdioden sakte blinke for å indikere at testeren er slått på. OBS! Om coiltesteren brukes på biler som ikke er utstyrt med coil on plug, men kun har en tradisjonell coil, kan det gi feil resultater. 2. Med motoren i gang, plasser forsiktig testerens mottakerplate mot COP-en. Se til at platens merkede side vendes mot coilen. Fordi testeren er avhengig av signal fra COP-en, kan det iblant være nødvendig å flytte rundt på mottakerplaten til den havner i en posisjon der den får sterkest mulig signaler. Det er mulig at en feiltenning ikke utvikles mens motoren går på tomgang, så det kan bli nødvendig å teste COP-en når motoren er varm, ved belastning eller bremsemoment (økt turtall/rpm). Grønn LED indikerer gnistens varighet Tilbakestillingsknapp Mottakerplate Forlengersonde Rød LED indikerer tennspenningen Biltema Nordic Services AB

4 3. Fortsett å teste bilens resterende COP-er, og sammenlign resultatene. OBS! Det er svært viktig å teste alle COP-ene, og sammenligne resultatene. En inkonsekvent reaksjon fra majoriteten av coilene kan likevel være en normal tilstand for akkurat den motoren. Det bør likevel utføres flere tester for å bekrefte resultatet. Testresultater Rød LED-diode Jevn, konstant blinking og piping indikerer at COP-en gir korrekt tennspenning. Ingen reaksjon eller en ujevn reaksjon indikerer at COP-en IKKE gir korrekt tennspenning. Dette kan skyldes følgende: 1. Istykkerbrent tennplugg eller feil elektrodeavstand på tennpluggen. 2. Skadet/korrodert tennkabel eller tilkobling. 3. Defekt coil eller motorstyring (PCM). Vedlikehold Skifte av batteri Coiltesteren bruker ett 3 V CR2032 litiumbatteri (medfølger). 1. Skru løs de to skruene fra testerens håndtak. 2. Ta forsiktig håndtaket fra hverandre, og ta ut det gamle batteriet. 3. Sett et nytt batteri i håndtaket, med batteriets positive (+) side vendt oppover. 4. Sett sammen håndtaket, og skru fast de to skruene. Signalmottakerplaten Signalmottakerplaten bør ses over med henblikk på eventuelle sprekker eller slitasje før hver bruk. Dersom platen er skadet, må den skiftes ut. Grønn og rød LED lysdiode Lysdiodene er ikke utskiftbare. Grønn LED-diode Jevn og konstant blinking indikerer at gnistens varighet er korrekt. Ingen reaksjon eller en ujevn reaksjon indikerer at gnistens varighet IKKE er korrekt. Dette kan skyldes følgende: 1. Kortsluttede viklinger i coilen. 2. Resistans eller dårlige tilkoblinger i primær-/ sekundærtilkoblingene. 3. Defekt coil. Vi henviser til kjøretøyprodusentens verkstedhåndbok for instruksjoner om feilsøking og reparasjon/skifte av defekt COP. Slå av coiltesteren Testeren slås automatisk av ca. 2 minutter etter siste bruk. Før den slås av, blinker begge lysdiodene, og testeren gir fra seg en pipende lyd en kort stund Biltema Nordic Services AB 4

5 Sytytyspuolan testauslaite Coil on plug -sytytyspuolien testauslaite Paristokäyttöinen mittauslaite Coil on plug -sytytyspuolien testaamiseen nopeasti ja helposti. Tämä mittauslaite testaa sytytysjännitteen ja kipinän keston. Kun testauslaite vastaanottaa signaalin, se tarkistaa, antaako coil on plug -sytytyspuola oikean sytytysjännitteen ja onko kipinän kesto oikea. Äänimerkki ja LED-merkkivalot ilmaisevat tuloksen. Jos sytytysjännite on oikea, testauslaitteesta kuuluu äänimerkki ja punainen LED-merkkivalo vilkkuu. Jos kipinän kesto on oikea, myös vihreä LED-merkkivalo vilkkuu. Taivutettava vastaanottolevy muovilla pinnoitettua messinkiä. Jatkosondi sinkki- ja geelipäällysteistä messinkiä, pituus 174 mm. Toimii yhdellä 3 V CR2032 litiumparistolla (sisältyy toimitukseen). HUOMIO: Jos sytytyspuolan testauslaitetta käytetään autoissa, joissa ei ole coil on plug -sytytyspuolaa vaan perinteinen sytytyspuola, tulokset voivat olla virheellisiä. Testauslaitteen kokoaminen 1. Kiinnitä jatkosondi testauslaitteen kahvaosaan. 2. Paina vastaanottolevy kiinni jatkosondin kärkeen. Toiminta 1. Käynnistä testauslaite painamalla painiketta. Testauslaitteen käynnistymisen (ON) merkkinä punainen ja vihreä LED-merkkivalo vilkkuu vuorotellen, ja testauslaitteesta kuuluu lyhyt äänimerkki. Vihreä LEDmerkkivalo (2) vilkkuu hitaasti osoittaen, että testauslaitteeseen on kytketty virta. HUOMIO: Jos sytytyspuolan testauslaitetta käytetään autoissa, joissa ei ole coil on plug -sytytyspuolaa vaan perinteinen sytytyspuola, tulokset voivat olla virheellisiä. 2. Kun moottori on käynnissä, aseta testauslaitteen vastaanottolevy kohti coil on plug -sytytyspuolaa. Varmista, että levyn merkitty puoli on käännetty sytytyspuolaa kohden. Testauslaite toimii coil on plug -sytytyspuolan signaalin perusteella, joten vastaanottolevyä on ehkä liikuteltava, kunnes se on paikassa, jossa signaali on voimakkain. Sytytysvirhettä ei välttämättä esiinny moottorin käydessä tyhjäkäyntiä, joten coil on plug -sytytyspuola on ehkä testattava moottorin ollessa lämmin, kuormitettuna tai moottorijarrutusta käytettäessä (suurella kierrosluvulla). Vihreä merkkivalo ilmaisee kipinän keston. Palautuspainike Vastaanottolevy Jatkosondi Punainen merkkivalo ilmaisee sytytysjännitteen Biltema Nordic Services AB

6 3. Jatka ajoneuvon coil on plug -sytytyspuolien testaamista ja vertaa tuloksia. HUOMIO: On hyvin tärkeää testata ajoneuvon kaikki coil on plug -sytytyspuolat ja verrata tuloksia. Sytytyspuolista saadut epäyhtenäiset tulokset voivat olla normaaleja juuri tälle moottorille. Tällöin on kuitenkin suositeltavaa jatkaa testaamista tulosten vahvistamiseksi. Testitulokset Punainen merkkivalo Jatkuva vilkkuminen tasaisesti ja merkkiääni ilmaisevat, että coil on plug -sytytyspuola antaa oikean sytytysjännitteen. Puuttuva tai epätasainen reagointi ilmaisee, että coil on plug -sytytyspuola EI anna oikea sytytysjännitettä. Syy voi olla jokin seuraavista: 1. Pilalle palanut sytytystulppa tai virheellinen sytytystulpan kärkiväli 2. Vaurioitunut tai ruostunut sytytyskaapeli tai liitos. 3. Viallinen sytytystulppa tai moottorin ohjausyksikkö Kunnossapito Pariston vaihtaminen Sytytyspuolan testauslaite saa virtaa 3 voltin CR2032 -litiumparistosta (sisältyy toimitukseen). 1. Irrota molemmat ruuvit testauslaitteen kahvasta. 2. Avaa kahva varovaisesti ja poista vanha paristo. 3. Aseta kahvaan uusi paristo plusnapa (+) ylöspäin. 4. Kokoa kahva ja ruuvaa molemmat ruuvit kiinni. Signaalin vastaanottolevy On suositeltavaa tarkistaa silmämääräisesti ennen jokaista käyttökertaa, ettei signaalin vastaanottolevyssä ole halkeamia eikä kulumia. Vaurioitunut levy on vaihdettava. Punainen ja vihreä LED-merkkivalo Merkkivaloja ei voi vaihtaa. Vihreä merkkivalo Tasainen jatkuva vilkkuminen ilmaisee, että kipinän kesto on oikea. Puuttuva tai epätasainen reagointi ilmaisee, että kipinän kesto EI ole oikea. Syy voi olla jokin seuraavista: 1. Sytytyspuolan käämityksessä on oikosulku. 2. Ensiö- tai toisioliitännöissä on vastusta tai huono liitos. 3. Sytytyspuolassa on vika. Ajoneuvon valmistajan korjaamokäsikirjassa on vianetsintäohjeita sekä viallisen coil on plug -sytytyspuolan korjaamis- tai vaihtamisohjeet. Virran katkaiseminen sytytyspuolan testauslaitteesta Testauslaitteesta katkeaa virta automaattisesti noin 2 minuutin kuluttua, kun sitä ei käytetä. Molemmat LED-merkkivalot vilkkuvat ja testauslaitteesta kuuluu äänimerkki ennen virran katkeamista Biltema Nordic Services AB 6

7 Tændspoletester Testinstrument til coil on plug tændspoler Batteridrevet testinstrument til nem og hurtig funktionstest af coil on plug tændspoler. Instrumentet tester tændspolens spænding og gnistens varighed. Så snart signalet er modtaget fortæller testinstrumentet dels om coil on plug tændspolen giver den korrekte spænding, dels om gnisten har den korrekte varighed. Indikeringen sker ved hjælp af bip-lyd og LED lysdioder. Hvis spændingen er korrekt, bipper testinstrumentet, og den røde LED lysdiode blinker, og hvis gnistens varighed er korrekt, blinker den grønne LED lysdiode også. Bøjelig modtagerplade af plastbelagt messing. Forlængersonde af zink- og gelbelagt messing, længde 174 mm.. Batteridrift, 3 V CR2032 Lithiumbatteri (medfølger). OBS: Hvis tændspoletesteren bruges på biler, som ikke har coil on plug tændspoler, men blot en traditionel tændspole, kan testen resultere i forkerte resultater. Samling af testinstrumentet 1. Monter forlængersonden på testerens håndtag. 2. Tryk modtagerpladen fast på forlængersondens spids. Funktion 1. Start testeren ved at trykke på knappen. For at vise, at testinstrumentet er tændt (ON), vil den røde og grønne LED lysdiode skiftevis blinke hurtigt, og testeren afgiver en stigende lyd i en kort periode. Indtil testeren slukkes, vil den grønne LED lysdiode blinke sagte for at vise, at testeren er tændt. OBS: Hvis tændspoletesteren bruges på biler, som ikke har coil on plug tændspoler, men blot en traditionel tændspole, kan testen resultere i forkerte resultater. 2. Med motoren kørende placeres testerens modtagerplade forsigtigt mod coil on plug tændspolen. Sørg for, at pladens mærkede side vendes ind mod tændspolen. Da testeren er afhængig af signaler fra coil on plug tændspolen, kan det sommetider være nødvendigt at flytte rundt med modtagerpladen, indtil den havner et sted, hvor den får det kraftigst mulige signal. Det kan ske, at en fejltænding ikke forekommer, mens motoren går i tomgang. Så kan det være nødvendigt at teste coil on plug tændspolen, når motoren er varm, ved belastning eller bremsemoment (øget omdrejningstal/rpm). Grøn LED indikerer gnistens varighed Nulstillingsknap Modtagerplade Forlængersonde Rød LED indikerer tændspolens spænding Biltema Nordic Services AB

8 3. Fortsæt med at teste køretøjets resterende coil on plug tændspoler og sammenlign resultaterne. OBS: Det er meget vigtigt at teste alle køretøjets coil on plug tændspoler og sammenligne resultaterne. En inkonsekvent reaktion fra flertallet af tændspolerne kan dog være en normal tilstand for netop denne motor. Alligevel anbefales der yderlige tests for at bekræfte resultatet. Testresultater Rød LED lysdiode En jævn og konstant blinken og bippen fortæller, at coil on plug tændspolen giver den korrekte spænding. Ingen reaktion eller en ujævn reaktion fortæller, at coil on plug tændspolen IKKE giver den korrekte spænding. Dette kan skyldes følgende: 1. Udbrændt tændrør eller forkert elektrodeafstand på tændrøret. 2. Beskadiget/korroderet tændingskabel eller dårlig tilslutning. 3. Defekt tændspole eller motorstyring (PCM). Vedligeholdelse Udskiftning af batteri Tændspoletesteren drives af et 3 V CR2032 Lithium batteri (medfølger). 1. Skru de to skruer af testerens håndtag. 2. Skil forsigtigt håndtaget ad og fjern det gamle batteri. 3. Sæt et nyt batteri i håndtaget med batteriets positive (+) side vendende opad. 4. Sæt håndtaget sammen og skru de to skruer fast. Signalmodtagerpladen Det anbefales, at signalmodtagerpladen visuelt efterses for eventuelle revner eller slitage før hvert brug. Hvis pladen er skadet, skal den skiftes ud. Grøn og rød LED lysdiode Lysdioderne kan ikke udskiftes. Grøn LED lysdiode En jævn og konstant blinken viser, at gnisten har den korrekte varighed. Ingen reaktion eller en ujævn reaktion fortæller, at gnistens varighed ikke er korrekt Dette kan skyldes følgende: 1. Kortsluttede ledninger inde i tændspolen. 2. Resistens eller dårlige tilslutninger i primæreller sekundærtilslutningerne. 3. Defekt tændspole. Vi henviser til bilproducentens værkstedshåndbog om instruktioner til fejlsøgning og reparation/udskiftning af defekte coil on plug tændspoler. Slukke tændspoletesteren Testeren slukker automatisk efter ca. 2 minutter efter sidste anvendelse. Indtil testeren slukkes, blinker begge LED lysdioder, og testeren giver en bippende lyd fra sig et øjeblik Biltema Nordic Services AB 8

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2008 Biltema Nordic Services AB Modell IOR-403 (V4.0) för VW/Audi &

Detaljer

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR 24-735 manual 131016.indd 2013-10-16, 10.25.23 Art. 24-735 TAKÄSTE UNIVERSAL ÖR PROJEKTOR TAKESTE UNIVERSAL OR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOTBESLA TIL PROJEKTOR

Detaljer

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger CLUTCH TOOL Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66

Detaljer

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING FJÄRRSTRÖMBRYTARE För utomhusbruk, IP FJERNBRYTER For utendørs bruk, IP KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN Ulkokäyttöön, IP FJERNBETJENING Til udendørs bruk, IP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan,

Detaljer

Testmejsel/Spänningsprovare Prøvelampe/Spenningsprøver

Testmejsel/Spänningsprovare Prøvelampe/Spenningsprøver Testmejsel/Spänningsprovare Prøvelampe/Spenningsprøver Testiruuvitaltta/Jännitteenkoetin Spændingstester/Spændingstester 2009 Biltema Nordic Services AB Testmejsel/Spänningsprovare Lämplig för driftstest

Detaljer

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER 19-1551 Manual 120601.indd 2012-06-1, 14.38.11 Art. 19-1551 BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BROMSLUFTARE Bromsluftaren är avsett

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

Relätestare. Relætester. Reletesteri

Relätestare. Relætester. Reletesteri Relätestare Relétester Reletesteri Relætester Relätestare Funktion: För enkel test av olika typer av Mini-ISO-reläer hos motorfordon. Kontrollerar om reläet fungerar på korrekt sätt och om dess ingångsresp.

Detaljer

Dörrklocka, trådlös, modell 2. Dørklokke, trådløs, model 2

Dörrklocka, trådlös, modell 2. Dørklokke, trådløs, model 2 Dörrklocka, trådlös, modell 2 Dørklokke, trådløs, modell 2 Ovikello, langaton, malli 2 Dørklokke, trådløs, model 2 1 Art. 35-389 Dörrklocka, trådlös, modell 2 Trådlös dörrklocka med 32 olika ljudsignaler

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT

KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT 87-7885_manual.indd 2012-04-27, 10.09.09 Art. 87-7885 KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT EN-1047 NT FIRE 017-60 paper NORDTEST ISO834 2012 Biltema

Detaljer

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV Push upward to open battery door, insert batteries as shown. Pair your mouse with your Windows device: A: On the underside of the mouse, press

Detaljer

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPS KJØKKENBATTERI MED HÅNDDUSJ TISKIALLASSEKOITIN, YKSIOTEMALLI, JOSSA KÄSISUIHKU 1-GREBS KØKKENARMATUR MED BRUSER PS 1405 VA 1.42/18874 SC 0418-09 1 2012-12-13

Detaljer

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Specifikationer Mätområde: 0~7 bar Anslutning: Endast. Analog mätare med 270 skala som visar oljetrycket. 1. Oljetrycksmätaren

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner Tips & Idéer Stjärnor/Stjerner 600228 Stjärnor/Stjerner SE Till en stjärna behöver du 12 remsor. Stjärnan görs i 2 delar som sedan flätas ihop. DK Til en stjerne skal du bruge 12 stjernestrimler. Stjernen

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

Strömbrytarpanel Bryterpanel

Strömbrytarpanel Bryterpanel Strömbrytarpanel Bryterpanel Katkaisinpaneeli Strømafbryderpanel 25881 258810 SE Montering (25-881) 1. Gör håltagningen enligt bifogad mall. 2. Anslut (+) från säkringshållare via skarvdon (medföljer)

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler Ahtopainemittari Turbomanometer Turbotrycksmätare Art. 32-265 Specifikationer Mätområde: -1,0 ~ +2,0 bar Anslutning. Endast. Analog mätare med 270 skala som visar turbotrycket.

Detaljer

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Detaljer

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300 luft radiatorn 306 040-02 03.2013 Thermostatic Control ENGINEERING ADVANTAGE TRV 300 Inställningsskala/Innstillingsskala/Säätöasteikot/Indstillingsskalaer Termostat med inbyggd givare / termostat med lös

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

GLASS FW NO SE. Monteringsanvisning Monteringsanvisning

GLASS FW NO SE. Monteringsanvisning Monteringsanvisning GLASS FW NO SE Monteringsanvisning Monteringsanvisning Prod.nr: AG-00012-110/ AG-00012-210 Sintef nr: NBL 120-0240 Norsk design nr: 082714 Sist oppdatert: 28.11.2012 NO Nordpeis GLASS FW Nordpeis GLASS

Detaljer

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise Rev.nr 150312 Terrassmarkis / Terrassemarkise Innehållsförteckning / Innholdsfortegnelse Markisbredd / Markisebredde < 550cm > 550cm Markis inkl kappa Markise inkl. kappe Vev Sveiv Vägg/Takfäste Vegg-/takfeste

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

WST-916. Manual! Installation! 1. Skruva eller tejpa upp mottagaren på väggen.! 2. Tryck dit ramen.! 3. Tryck dit knappen.!

WST-916. Manual! Installation! 1. Skruva eller tejpa upp mottagaren på väggen.! 2. Tryck dit ramen.! 3. Tryck dit knappen.! WST-916 Manual WST-916 Envägs väggsändare med timer. En trådlös envägs strömbrytare som enkelt placeras på vägg med medföljande skruvar eller dubbelhäftande tejp. Fungera både med på/av mottagare och dimmer

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Work Bench Arbetsbänk Arbeidsbenk. User`s manual Bruks-/monteringsanvisning Bruks-/monteringsanvisning

Work Bench Arbetsbänk Arbeidsbenk. User`s manual Bruks-/monteringsanvisning Bruks-/monteringsanvisning Work Bench Arbetsbänk Arbeidsbenk User`s manual Bruks-/monteringsanvisning Bruks-/monteringsanvisning WF60-A Varenr.408250 Arbeidsbenk WF60-A Norsk DELELISTE No FIGUR Skisse Beskrivelse (mm) Antall, stk

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

Eurodisc. 958800.book : t95880.fm Seite 1 Freitag, September 21, 2001 9:08 AM. Pagina...6 Pagina...3. Side... 95. Sayfa... 17 9 I NL S GR CZ H P

Eurodisc. 958800.book : t95880.fm Seite 1 Freitag, September 21, 2001 9:08 AM. Pagina...6 Pagina...3. Side... 95. Sayfa... 17 9 I NL S GR CZ H P 958800.book : t95880.fm Seite 1 Freitag, September 21, 2001 9:08 AM Eurodisc 32 314 DS Sida Seite... 1 GB DK Page... Side... 21 NF Page... Side... 32 FIN E Página Side... 42 I NL S DK Pagina...5 Pagina...3

Detaljer

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven lampa OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen

Detaljer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNHOLD INNHOLD INNHOLD... 2 SPESIFIKASJON... 3 MULIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKSJON FRONT... 3 Å TENKE PÅ VED INSTALLASJON... 4 FEILSØKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GJØR SLIK VED PROGRAMMERING!...

Detaljer

medemagruppen Ver MONTERINGSANVISING MALTE

medemagruppen Ver MONTERINGSANVISING MALTE MONTERINGSANVISING MALTE Parkeringsbroms Parkeringsbrems // Sete Säte og och kurv korg 3.7 Parkeringsbroms Parkeringsbrems För For att å unngå undgå at att Malte triller rullar av iväg gårde kan kan de

Detaljer

/ 8 0 / 008086 S FI DK N INJUSTRING AV LUFTFLÖDN ILMAVIRTOJ SÄÄTÖ INDRGULRING AF LUFTMÆNGDN INJUSTRING AV LUFTSTRØMMN / 8 0 / 008086 S INJUSTRING AV LUFTFLÖDN SPJÄLLINSTÄLLNING Justering av luftflöden

Detaljer

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera Webbkamera för laptop Webkamera for laptop Web-kamera kannettaviin tietokoneisiin Webkamera til laptop 1 2008 Biltema Nordic Services AB Webbkamera för laptop Behåll dessa instruktioner för framtida behov.

Detaljer

BRUKERMANUAL Mottaker/styringskort for vinsj m/rele

BRUKERMANUAL Mottaker/styringskort for vinsj m/rele BRUKERMANUAL Mottaker/styringskort for vinsj m/rele Rev:1 ELEKTRISK KABLING Klistremerket på lokket av elektronikk modulen viser også tilkoblingen. All kabling og tilkoblinger skal gjøres med hovedstrømsbryter

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO 0359 Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-01-16 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Denna produkt uppfyller

Detaljer

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt:

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt: Sol & Vindvakt ASA Inkoppling av Sol & Vindvakt: Avståndet mellan motor och Sol & Vindvakt måste vara minst 30 cm. Apparater som använder samma frekvens kan störa Sol & Vindvaktens funktion Endast en Sol

Detaljer

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt.

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt. 75191 Språkleken Syftet med detta spel är att skapa kommunikations situationer där barnen måste lära sig att använda beskrivande ord och på detta sätt utveckla sitt språk och språkförståelse. Inlärningsdelar:

Detaljer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Detaljer

C1 D1 D2 B2 B3 B4 A1 A2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 B1 B2 B3 B4

C1 D1 D2 B2 B3 B4 A1 A2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 B1 B2 B3 B4 Rev.nr 170925 Mix Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan ni börjar montera er produkt. Kontrollera att leveransen är komplett och utan skador. Les nøye gjennom hele monteringsanvisningen før

Detaljer

XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT

XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT 42-375 42-376 42-377 Manual.indd 2012-03-23, 14.06.41 Art. 42-375, 42-376, 42-377 XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT Original manual

Detaljer

Komfyrvakt SPISEC 2.1

Komfyrvakt SPISEC 2.1 Varsler Bryter Tilbakestiller Bruks- og monteringsanvisning Komfyrvakt SPISEC 2.1 Salg og support Arcus Vita As tlf: 53 75 77 50 post@arcus-vita.no www.arcus-vita.no Utviklet og produsert av: Cabinova

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

ARM-402 Compact flat panel wall mount

ARM-402 Compact flat panel wall mount ARM-402 Compact flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display. For mounting on concrete

Detaljer

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring x2 x2 Fast grønn: Strømtilkobling er på. Blinkende oransje: Adapteret er i strømsparingsmodus. Blinkende

Detaljer

Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat)

Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat) Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat) Bruksanvisning Dymista125 mikrogram + 50 mikrogram/sprayning

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

HC-ESL100. for/för ESL100E. 3002307-2003-08-13.fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov

HC-ESL100. for/för ESL100E. 3002307-2003-08-13.fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov HC-ESL100 for/för ESL100E EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk Anvendelse 1. Anvendelse Eksternt betjeningspanel til

Detaljer

AVFALLSHINK AVFALLSBØTTE ROSKAKORI AFFALDSSPAND

AVFALLSHINK AVFALLSBØTTE ROSKAKORI AFFALDSSPAND Art. 87-9 AVFALLSHINK AVFALLSBØTTE ROSKAKORI AFFALDSSPAND Med sensor/jossa liiketunnistin INTRODUKTION Avfallshink med automatisk öppning/stängning av locket som förenklar när du ska slänga skräp i badrummet.

Detaljer

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Før start 1. Kontroller at mottager (master) er tilkoblet i henhold til medfølgende skjema og at antennen

Detaljer

Slide. El.regulerbar seng El.reglerbar sängbotten Sengebund med elektrisk indstilling Sähkökäyttöinen säätöpohja

Slide. El.regulerbar seng El.reglerbar sängbotten Sengebund med elektrisk indstilling Sähkökäyttöinen säätöpohja Slide El.regulerbar seng El.reglerbar sängbotten Sengebund med elektrisk indstilling Sähkökäyttöinen säätöpohja MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING MONTERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING

Detaljer

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo.

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo. Instruction manual Babyfix Babyfix babysete For barn som veier opp til 13 kilo. Tested Testet and og godkjent approved i according henhold til to ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt

Detaljer

Spridarvagn Spredervogn Levitysvaunu Spredevogn

Spridarvagn Spredervogn Levitysvaunu Spredevogn Spridarvagn Spredervogn Levitysvaunu Spredevogn SE Spridarvagn Läs instruktionerna innan du använder denna produkt och spara dem för framtida behov. A. Handtag med justeringsvred (inkl. skruvar x 2, trekantsmuttrar

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-09-22 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Härmed försäkrar Biltema

Detaljer

Rotationslaser Rotasjonslaser

Rotationslaser Rotasjonslaser 15-241 manual.indd 2012-11-1, 08.50.33 I utfall Datum och filnamn underlättar spårning, sista versionen. Art. 15-241 Rotationslaser Rotasjonslaser Pyörivä laser Original manual 2012-11-01 Biltema Nordic

Detaljer

25-772 25-770 25-771. Art. 25-770-772. Lanterna. Lanterna. Lanterne. Lanterne. Venelyhty. Venelyhty. Lanterne. Lanterna. Lanterne.

25-772 25-770 25-771. Art. 25-770-772. Lanterna. Lanterna. Lanterne. Lanterne. Venelyhty. Venelyhty. Lanterne. Lanterna. Lanterne. Lanterna med inskjutbar stång Lanterne med innskyvbar stang Venelyhty jossa teleskooppinen tanko Lanterne med indskydelig stang Lanterna med rostfri stång Lanterne med rustfri stang Venelyhty jossa ruostumaton

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

BRUKERMANUAL. Ettermontasje av trådløs fjernstyring

BRUKERMANUAL. Ettermontasje av trådløs fjernstyring BRUKERMANUAL Ettermontasje av trådløs fjernstyring Rev: 3 01.10.07 T ELEKTRISK KABLING Klistremerket på lokket av elektronikk modulen viser også tilkoblingen. All kabling og tilkoblinger skal gjøres med

Detaljer

Art. 24-440. Original manual. 2011 Biltema Nordic Services AB

Art. 24-440. Original manual. 2011 Biltema Nordic Services AB Action-kamera Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Action-kamera Läs dessa instruktioner noga innan du använder produkten. Spara dem för framtida bruk. PÅ/AV MODE (läge) Fäste Klämma RECORD

Detaljer

Smartladdare för syrafyllda bly- och GEL-batterier. Smartlader for syrefylte bly- og gelebatterier

Smartladdare för syrafyllda bly- och GEL-batterier. Smartlader for syrefylte bly- og gelebatterier Smartladdare för syrafyllda bly- och GEL-batterier Smartlader for syrefylte bly- og gelebatterier Pikalaturi Happotäytteisille lyijy- ja geeliakuille Smartlader til blybatterier med syre og GEL batterier

Detaljer

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart Omstillingsvejledning Omstilling ecotec plus /3, ecotec pro /3 fra naturgas- til propangasdrift omstillingssæt art.nr. 0020010641 Henvisninger vedrørende dokumentationen De følgende henvisninger er en

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste 1 Hylla lämplig för montering av styrskena Hylle som passer for installasjon av styreskinne Hylder egnet til montering af styreskinner Vattenpass/Vater/ Vaterpas Börja med att montera inredningen Inredningen

Detaljer

Brukerveiledning. Rolltalk PowerArm. Rev A NO

Brukerveiledning. Rolltalk PowerArm. Rev A NO Brukerveiledning Rolltalk PowerArm Rev A NO MONTERING Motoren festes med 4 skruer M6 x 16 til en solid brakett montert på stolen. Braketten må forarbeides / tilpasses i hvert tilfelle, med hensyn til stoltype

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

R1 99901-20052010 SWING

R1 99901-20052010 SWING R1 99901-20052010 SWING A B C D E F G x 9 K3-08001 Ø12x60 x 15 K3-04030 Ø10 (Ø20) 9 K3-06003 Ø10x60 x 11 H2-20505 x 11 H2-20506 x 12 K3-04095 A16 (Ø26) H I J K L M x 11 R1-63500 M16x40 0 22,5 x 1 H3-35920

Detaljer

Informasjon til brukeren på svensk. Information till användaren

Informasjon til brukeren på svensk. Information till användaren Informasjon til brukeren på svensk Flutiform 50 mikrogram/5 mikrogram per dose, inhalasjonsaerosol, suspensjon Flutiform 125 mikrogram/5 mikrogram per dose, inhalasjonsaerosol, suspensjon Flutiform 250

Detaljer

ARM-4042 Swing flat panel wall mount

ARM-4042 Swing flat panel wall mount ARM-4042 Swing flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display. For mounting on concrete

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord

Innholdsfortegnelse. Forord Innholdsfortegnelse Å tenke på før installasjon av MOBWATCHER SAFETY... 2 A. Koblingsskjema... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 4 C. Montering av båtenheten... 5 D. Innkobling

Detaljer

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellslampor OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen för

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Brannsender audio BRANN9

Brannsender audio BRANN9 Brannsender audio BRANN9 Varenr. 1528 HMS-nr.: 233422 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2413A1 Dato: 2017.04.19 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 3 Utvendig 3 Under lokket 4 Batteriet 4 3. Komme i

Detaljer

Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678

Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678 . Rada dusjpanel, modell DP-4 Therm Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678 Utførelse i rustfritt stål (AISI 304) Røranslutning: ½ på topp. Leveres med avstengingsventiler. Gjennomføring for sensor og magnetventilkabler

Detaljer

Dansk vertical 860 DansK svenska norsk español english DeUTsch 3

Dansk vertical 860 DansK svenska norsk español english DeUTsch 3 Dansk Vertical 860 DANSK SVENSKA NORSK ESPAÑOL ENGLISH DEUTSCH 3 NORSK ADVARSLER Avstanden mellom den elektriske kokeplaten og nedre del av avtrekkshetten må være minst 65 cm. Ved gasskomfyrer må avstanden

Detaljer

Säkerhetsväst. Sikkerhedsvest. Turvaliivi

Säkerhetsväst. Sikkerhedsvest. Turvaliivi Säkerhetsväst Sikkerhetsvest Turvaliivi Sikkerhedsvest EN 13158:2000-LEVEL 3 Säkerhetsväst CE Denna säkerhetsväst, modell RPB-630, är konstruerad och tillverkad i överensstämmelse med följande direktiv

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. energiansäästölampulla Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. energiansäästölampulla Arbejdsbelysning, Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla Arbejdsbelysning, lavenergi 2010 Biltema Nordic Services AB Arbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Detaljer

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08 DEUTSCH D El 8-00-08 SVENSKA S 8 6 9.. S SVENSKA = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 0 mm 0 mm x 60 mm A B C... SVENSKA S 6.. 8. 9. 0. S SVENSKA. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer