Tändspoletestare. Funktion 1. Starta testaren genom att trycka på knappen. Testinstrument för coil on plug tändspolar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tändspoletestare. Funktion 1. Starta testaren genom att trycka på knappen. Testinstrument för coil on plug tändspolar"

Transkript

1 Tändspoletestare Testinstrument för coil on plug tändspolar Batteridrivet testinstrument för enkel och snabb funktionstest av coil on plug tändspolar. Instrumentet testar tändspänningen och gnistans varaktighet. Så snart signalen tagits emot så fastställer testinstrumentet dels om coil on plug tändspolen ger korrekt tändspänning, dels att gnistan har korrekt varaktighet. Indikering sker med hjälp av pip-ljud och LED lysdioder. Om tändspänningen är korrekt så piper testinstrumentet och den röda LED-lysdioden blinkar; och om gnistans varaktighet är korrekt så blinkar även den gröna LED-lysdioden. Böjbar mottagarplatta av plastbelagd mässing. Förlängningssond av zink- och gelbelagd mässing, längd 174 mm. Batteridrift; 3 V CR2032 Lithiumbatteri (medföljer). OBS: Om tändspoletestaren används på bilar som ej är försedda med coil on plug tändspolar, utan bara har en traditionell tändspole, så kan detta resultera i felaktiga resultat. Hopsättning av testaren 1. Montera förlängningssonden på testarens handtagsdel. 2. Tryck fast mottagarplattan på förlängningssondens spets. Funktion 1. Starta testaren genom att trycka på knappen. För att indikera att testaren är påslagen (ON), så kommer växelvis röd och grön LED lysdiod att blinka snabbt och testaren ger ifrån sig stigande ljud under en kort period. Efteråt, tills testaren stängs av, så kommer den gröna LED lysdioden att sakta blinka för att indikera att testaren är påslagen. OBS: Om tändspoletestaren används på bilar som ej är försedda med coil on plug tändspolar, utan bara har en traditionell tändspole, så kan detta resultera i felaktiga resultat. 2. Med motorn igång, placera försiktigt testarens mottagarplatta mot coil on plug tändspolen. Se till att plattans märkta sida vänds mot tändspolen. Eftersom testaren är beroende av signalen från coil on plug tändspolen, så kan det ibland vara nödvändigt att flytta runt på mottagarplattan tills den hamnar i ett sådant läge att den får starkast möjliga signal. Det är möjligt att en feltändning inte utvecklas under tiden motorn går på tomgång, så det kan bli nödvändigt att testa coil on plug tändspolen när motorn är varm, vid belastning eller bromsmoment (ökat varvtal/rpm). Grön LED indikerar gnistans varaktighet Återställningsknapp Mottagarplatta Förlängningssond Röd LED indikerar tändspänningen Biltema Nordic Services AB

2 3. Fortsätt att testa fordonets resterande coil on plug tändspolar och jämför resultaten. OBS: Det är mycket viktigt att testa fordonets alla coil on plug tändspolar och jämföra resultaten. En inkonsekvent reaktion från majoriteten av tändspolarna kan dock vara ett normalt tillstånd för just den motorn. Emellertid så rekommenderas ytterligare tester för att bekräfta resultatet. Test results Röd LED lysdiod Ett jämnt, konstant blinkande och pipande indikerar på att coil on plug tändspolen ger korrekt tändspänning. Ingen reaktion eller en ojämn reaktion indikerar på att coil on plug tändspolen EJ ger korrekt tändspänning. Detta kan bero på något av följande: 1. Sönderbränt tändstift eller felaktigt elektrodgap på tändstiftet. 2. Skadad/korroderad tändkabel eller anslutning. 3. Defekt tändspole eller motorstyrdon (PCM). Stänga av tändspoletestaren Testaren stängs automatiskt av ca. 2 minuter efter sista användning. Innan den stängs av så blinkar båda LED lysdioderna och testaren ger ifrån sig ett pipande ljud under en kort stund. Underhåll Byte av batteri Tändspoletestaren drivs av ett 3 V CR2032 Lithium batteri (medföljer). 1. Skruva loss de båda skruvarna från testarens handtag. 2. Tag försiktigt isär handtaget och plocka bort det gamla batteriet. 3. Montera ett nytt batteri i handtaget, med batteriets positive (+) sida vänd uppåt. 4. Montera ihop handtaget och skruva fast de båda skruvarna. Signalmottagarplattan Det rekommenderas att visuellt inspektera signalmottagarplattan efter eventuella sprickor eller slitage före varje användning. Om plattan är skadad måste den bytas ut. Grön och röd LED lysdiod Lysdioderna är ej utbytbara. Grön LED lysdiod Ett jämnt och konstant blinkande indikerar på att gnistans varaktighet är korrekt. Ingen reaktion eller en ojämn reaktion indikerar på att gnistans varaktighet EJ är korrekt. Detta kan bero på något av följande: 1. Kortslutna lindningar inuti tändspolen. 2. Resistans eller dåliga anslutningar i primär/ sekundäranslutningarna. 3. Defekt tändspole. Vi hänvisar till fordonstillverkarens verkstadshandbok för instruktioner om felsökning och reparation/utbyte av defekta coil on plug tändspolar Biltema Nordic Services AB 2

3 Coiltester Testinstrument for coil on plug Batteridrevet testinstrument for enkel og rask funksjonstest av coil on plug (COP). Instrumentet tester tennspenningen og gnistens varighet. Så snart signalet er mottatt, fastslår testinstrumentet om coil on plug gir korrekt tennspenning, og om gnisten har korrekt varighet. Indikering skjer ved hjelp av pipelyd og LED lysdioder. Om tennspenningen er korrekt, piper testinstrumentet og den røde LED-dioden blinker; om gnistens varighet er korrekt, blinker også den grønne LED-dioden. Bøyelig mottakerplate av plastbelagd messing. Forlengersonde av sink- og gelebelagt messing, lengde 174 mm. Batteridrift, 3 V CR2032 litiumbatterier (medfølger). OBS! Om coiltesteren brukes på biler som ikke er utstyrt med coil on plug, men kun har en tradisjonell coil, kan det gi feil resultater. Sette testeren sammen 1. Monter forlengersonden på testerens håndtaksdel. 2. Trykk mottakerplaten fast på forlengersondens spiss. Funksjon 1. Start testeren ved å trykke på knappen. For å indikere at testeren er slått på (ON), vil vekselvis rød og grønn LED-diode blinke raskt, og testeren avgir stigende lyd en kort stund. Etterpå, til testeren slås av, vil den grønne lysdioden sakte blinke for å indikere at testeren er slått på. OBS! Om coiltesteren brukes på biler som ikke er utstyrt med coil on plug, men kun har en tradisjonell coil, kan det gi feil resultater. 2. Med motoren i gang, plasser forsiktig testerens mottakerplate mot COP-en. Se til at platens merkede side vendes mot coilen. Fordi testeren er avhengig av signal fra COP-en, kan det iblant være nødvendig å flytte rundt på mottakerplaten til den havner i en posisjon der den får sterkest mulig signaler. Det er mulig at en feiltenning ikke utvikles mens motoren går på tomgang, så det kan bli nødvendig å teste COP-en når motoren er varm, ved belastning eller bremsemoment (økt turtall/rpm). Grønn LED indikerer gnistens varighet Tilbakestillingsknapp Mottakerplate Forlengersonde Rød LED indikerer tennspenningen Biltema Nordic Services AB

4 3. Fortsett å teste bilens resterende COP-er, og sammenlign resultatene. OBS! Det er svært viktig å teste alle COP-ene, og sammenligne resultatene. En inkonsekvent reaksjon fra majoriteten av coilene kan likevel være en normal tilstand for akkurat den motoren. Det bør likevel utføres flere tester for å bekrefte resultatet. Testresultater Rød LED-diode Jevn, konstant blinking og piping indikerer at COP-en gir korrekt tennspenning. Ingen reaksjon eller en ujevn reaksjon indikerer at COP-en IKKE gir korrekt tennspenning. Dette kan skyldes følgende: 1. Istykkerbrent tennplugg eller feil elektrodeavstand på tennpluggen. 2. Skadet/korrodert tennkabel eller tilkobling. 3. Defekt coil eller motorstyring (PCM). Vedlikehold Skifte av batteri Coiltesteren bruker ett 3 V CR2032 litiumbatteri (medfølger). 1. Skru løs de to skruene fra testerens håndtak. 2. Ta forsiktig håndtaket fra hverandre, og ta ut det gamle batteriet. 3. Sett et nytt batteri i håndtaket, med batteriets positive (+) side vendt oppover. 4. Sett sammen håndtaket, og skru fast de to skruene. Signalmottakerplaten Signalmottakerplaten bør ses over med henblikk på eventuelle sprekker eller slitasje før hver bruk. Dersom platen er skadet, må den skiftes ut. Grønn og rød LED lysdiode Lysdiodene er ikke utskiftbare. Grønn LED-diode Jevn og konstant blinking indikerer at gnistens varighet er korrekt. Ingen reaksjon eller en ujevn reaksjon indikerer at gnistens varighet IKKE er korrekt. Dette kan skyldes følgende: 1. Kortsluttede viklinger i coilen. 2. Resistans eller dårlige tilkoblinger i primær-/ sekundærtilkoblingene. 3. Defekt coil. Vi henviser til kjøretøyprodusentens verkstedhåndbok for instruksjoner om feilsøking og reparasjon/skifte av defekt COP. Slå av coiltesteren Testeren slås automatisk av ca. 2 minutter etter siste bruk. Før den slås av, blinker begge lysdiodene, og testeren gir fra seg en pipende lyd en kort stund Biltema Nordic Services AB 4

5 Sytytyspuolan testauslaite Coil on plug -sytytyspuolien testauslaite Paristokäyttöinen mittauslaite Coil on plug -sytytyspuolien testaamiseen nopeasti ja helposti. Tämä mittauslaite testaa sytytysjännitteen ja kipinän keston. Kun testauslaite vastaanottaa signaalin, se tarkistaa, antaako coil on plug -sytytyspuola oikean sytytysjännitteen ja onko kipinän kesto oikea. Äänimerkki ja LED-merkkivalot ilmaisevat tuloksen. Jos sytytysjännite on oikea, testauslaitteesta kuuluu äänimerkki ja punainen LED-merkkivalo vilkkuu. Jos kipinän kesto on oikea, myös vihreä LED-merkkivalo vilkkuu. Taivutettava vastaanottolevy muovilla pinnoitettua messinkiä. Jatkosondi sinkki- ja geelipäällysteistä messinkiä, pituus 174 mm. Toimii yhdellä 3 V CR2032 litiumparistolla (sisältyy toimitukseen). HUOMIO: Jos sytytyspuolan testauslaitetta käytetään autoissa, joissa ei ole coil on plug -sytytyspuolaa vaan perinteinen sytytyspuola, tulokset voivat olla virheellisiä. Testauslaitteen kokoaminen 1. Kiinnitä jatkosondi testauslaitteen kahvaosaan. 2. Paina vastaanottolevy kiinni jatkosondin kärkeen. Toiminta 1. Käynnistä testauslaite painamalla painiketta. Testauslaitteen käynnistymisen (ON) merkkinä punainen ja vihreä LED-merkkivalo vilkkuu vuorotellen, ja testauslaitteesta kuuluu lyhyt äänimerkki. Vihreä LEDmerkkivalo (2) vilkkuu hitaasti osoittaen, että testauslaitteeseen on kytketty virta. HUOMIO: Jos sytytyspuolan testauslaitetta käytetään autoissa, joissa ei ole coil on plug -sytytyspuolaa vaan perinteinen sytytyspuola, tulokset voivat olla virheellisiä. 2. Kun moottori on käynnissä, aseta testauslaitteen vastaanottolevy kohti coil on plug -sytytyspuolaa. Varmista, että levyn merkitty puoli on käännetty sytytyspuolaa kohden. Testauslaite toimii coil on plug -sytytyspuolan signaalin perusteella, joten vastaanottolevyä on ehkä liikuteltava, kunnes se on paikassa, jossa signaali on voimakkain. Sytytysvirhettä ei välttämättä esiinny moottorin käydessä tyhjäkäyntiä, joten coil on plug -sytytyspuola on ehkä testattava moottorin ollessa lämmin, kuormitettuna tai moottorijarrutusta käytettäessä (suurella kierrosluvulla). Vihreä merkkivalo ilmaisee kipinän keston. Palautuspainike Vastaanottolevy Jatkosondi Punainen merkkivalo ilmaisee sytytysjännitteen Biltema Nordic Services AB

6 3. Jatka ajoneuvon coil on plug -sytytyspuolien testaamista ja vertaa tuloksia. HUOMIO: On hyvin tärkeää testata ajoneuvon kaikki coil on plug -sytytyspuolat ja verrata tuloksia. Sytytyspuolista saadut epäyhtenäiset tulokset voivat olla normaaleja juuri tälle moottorille. Tällöin on kuitenkin suositeltavaa jatkaa testaamista tulosten vahvistamiseksi. Testitulokset Punainen merkkivalo Jatkuva vilkkuminen tasaisesti ja merkkiääni ilmaisevat, että coil on plug -sytytyspuola antaa oikean sytytysjännitteen. Puuttuva tai epätasainen reagointi ilmaisee, että coil on plug -sytytyspuola EI anna oikea sytytysjännitettä. Syy voi olla jokin seuraavista: 1. Pilalle palanut sytytystulppa tai virheellinen sytytystulpan kärkiväli 2. Vaurioitunut tai ruostunut sytytyskaapeli tai liitos. 3. Viallinen sytytystulppa tai moottorin ohjausyksikkö Kunnossapito Pariston vaihtaminen Sytytyspuolan testauslaite saa virtaa 3 voltin CR2032 -litiumparistosta (sisältyy toimitukseen). 1. Irrota molemmat ruuvit testauslaitteen kahvasta. 2. Avaa kahva varovaisesti ja poista vanha paristo. 3. Aseta kahvaan uusi paristo plusnapa (+) ylöspäin. 4. Kokoa kahva ja ruuvaa molemmat ruuvit kiinni. Signaalin vastaanottolevy On suositeltavaa tarkistaa silmämääräisesti ennen jokaista käyttökertaa, ettei signaalin vastaanottolevyssä ole halkeamia eikä kulumia. Vaurioitunut levy on vaihdettava. Punainen ja vihreä LED-merkkivalo Merkkivaloja ei voi vaihtaa. Vihreä merkkivalo Tasainen jatkuva vilkkuminen ilmaisee, että kipinän kesto on oikea. Puuttuva tai epätasainen reagointi ilmaisee, että kipinän kesto EI ole oikea. Syy voi olla jokin seuraavista: 1. Sytytyspuolan käämityksessä on oikosulku. 2. Ensiö- tai toisioliitännöissä on vastusta tai huono liitos. 3. Sytytyspuolassa on vika. Ajoneuvon valmistajan korjaamokäsikirjassa on vianetsintäohjeita sekä viallisen coil on plug -sytytyspuolan korjaamis- tai vaihtamisohjeet. Virran katkaiseminen sytytyspuolan testauslaitteesta Testauslaitteesta katkeaa virta automaattisesti noin 2 minuutin kuluttua, kun sitä ei käytetä. Molemmat LED-merkkivalot vilkkuvat ja testauslaitteesta kuuluu äänimerkki ennen virran katkeamista Biltema Nordic Services AB 6

7 Tændspoletester Testinstrument til coil on plug tændspoler Batteridrevet testinstrument til nem og hurtig funktionstest af coil on plug tændspoler. Instrumentet tester tændspolens spænding og gnistens varighed. Så snart signalet er modtaget fortæller testinstrumentet dels om coil on plug tændspolen giver den korrekte spænding, dels om gnisten har den korrekte varighed. Indikeringen sker ved hjælp af bip-lyd og LED lysdioder. Hvis spændingen er korrekt, bipper testinstrumentet, og den røde LED lysdiode blinker, og hvis gnistens varighed er korrekt, blinker den grønne LED lysdiode også. Bøjelig modtagerplade af plastbelagt messing. Forlængersonde af zink- og gelbelagt messing, længde 174 mm.. Batteridrift, 3 V CR2032 Lithiumbatteri (medfølger). OBS: Hvis tændspoletesteren bruges på biler, som ikke har coil on plug tændspoler, men blot en traditionel tændspole, kan testen resultere i forkerte resultater. Samling af testinstrumentet 1. Monter forlængersonden på testerens håndtag. 2. Tryk modtagerpladen fast på forlængersondens spids. Funktion 1. Start testeren ved at trykke på knappen. For at vise, at testinstrumentet er tændt (ON), vil den røde og grønne LED lysdiode skiftevis blinke hurtigt, og testeren afgiver en stigende lyd i en kort periode. Indtil testeren slukkes, vil den grønne LED lysdiode blinke sagte for at vise, at testeren er tændt. OBS: Hvis tændspoletesteren bruges på biler, som ikke har coil on plug tændspoler, men blot en traditionel tændspole, kan testen resultere i forkerte resultater. 2. Med motoren kørende placeres testerens modtagerplade forsigtigt mod coil on plug tændspolen. Sørg for, at pladens mærkede side vendes ind mod tændspolen. Da testeren er afhængig af signaler fra coil on plug tændspolen, kan det sommetider være nødvendigt at flytte rundt med modtagerpladen, indtil den havner et sted, hvor den får det kraftigst mulige signal. Det kan ske, at en fejltænding ikke forekommer, mens motoren går i tomgang. Så kan det være nødvendigt at teste coil on plug tændspolen, når motoren er varm, ved belastning eller bremsemoment (øget omdrejningstal/rpm). Grøn LED indikerer gnistens varighed Nulstillingsknap Modtagerplade Forlængersonde Rød LED indikerer tændspolens spænding Biltema Nordic Services AB

8 3. Fortsæt med at teste køretøjets resterende coil on plug tændspoler og sammenlign resultaterne. OBS: Det er meget vigtigt at teste alle køretøjets coil on plug tændspoler og sammenligne resultaterne. En inkonsekvent reaktion fra flertallet af tændspolerne kan dog være en normal tilstand for netop denne motor. Alligevel anbefales der yderlige tests for at bekræfte resultatet. Testresultater Rød LED lysdiode En jævn og konstant blinken og bippen fortæller, at coil on plug tændspolen giver den korrekte spænding. Ingen reaktion eller en ujævn reaktion fortæller, at coil on plug tændspolen IKKE giver den korrekte spænding. Dette kan skyldes følgende: 1. Udbrændt tændrør eller forkert elektrodeafstand på tændrøret. 2. Beskadiget/korroderet tændingskabel eller dårlig tilslutning. 3. Defekt tændspole eller motorstyring (PCM). Vedligeholdelse Udskiftning af batteri Tændspoletesteren drives af et 3 V CR2032 Lithium batteri (medfølger). 1. Skru de to skruer af testerens håndtag. 2. Skil forsigtigt håndtaget ad og fjern det gamle batteri. 3. Sæt et nyt batteri i håndtaget med batteriets positive (+) side vendende opad. 4. Sæt håndtaget sammen og skru de to skruer fast. Signalmodtagerpladen Det anbefales, at signalmodtagerpladen visuelt efterses for eventuelle revner eller slitage før hvert brug. Hvis pladen er skadet, skal den skiftes ud. Grøn og rød LED lysdiode Lysdioderne kan ikke udskiftes. Grøn LED lysdiode En jævn og konstant blinken viser, at gnisten har den korrekte varighed. Ingen reaktion eller en ujævn reaktion fortæller, at gnistens varighed ikke er korrekt Dette kan skyldes følgende: 1. Kortsluttede ledninger inde i tændspolen. 2. Resistens eller dårlige tilslutninger i primæreller sekundærtilslutningerne. 3. Defekt tændspole. Vi henviser til bilproducentens værkstedshåndbog om instruktioner til fejlsøgning og reparation/udskiftning af defekte coil on plug tændspoler. Slukke tændspoletesteren Testeren slukker automatisk efter ca. 2 minutter efter sidste anvendelse. Indtil testeren slukkes, blinker begge LED lysdioder, og testeren giver en bippende lyd fra sig et øjeblik Biltema Nordic Services AB 8

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader För syrafyllda bly- och GEL-batterier For syrefylte bly- og gelebatterier Happotäytteisille lyijy- ja geeliakuille Til blysyre- og gel batterier Smartladdare

Detaljer

Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder

Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder Art. 48-826 Art. 48-090 med solcellsladdare med solcellelader jossa aurinkokennolaturi med solcelleoplader Tillverkat för Biltema Sweden AB,

Detaljer

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER 84-140_141_manual.indd 2012-04-2, 10.12.00 Art. 84-140, 84-141 BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BRÖDROST VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Läs följande

Detaljer

MAGNETIC BIKE OWNER S MANUAL TRÄNINGSCYKEL TRENINGSSYKKEL KUNTOPYÖRÄ TRÆNINGSCYKEL. EN 957-1 EN 957-6 Klass HC. Original manual. Art.

MAGNETIC BIKE OWNER S MANUAL TRÄNINGSCYKEL TRENINGSSYKKEL KUNTOPYÖRÄ TRÆNINGSCYKEL. EN 957-1 EN 957-6 Klass HC. Original manual. Art. 14-527_manual_150109.indd 2015-01-9, 12.58.35 Art. 14-527 TRÄNINGSCYKEL TRENINGSSYKKEL MAGNETIC BIKE KUNTOPYÖRÄ TRÆNINGSCYKEL EN 957-1 EN 957-6 Klass HC Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Detaljer

BILSTEREO AUTOSTEREO

BILSTEREO AUTOSTEREO BILSTEREO AUTOSTEREO FM/AM(RDS)/MP3/WMA/SD/MMC/AUX BILSTEREO Stereoradio utrustad med PLL Synthesizer och RDS (Radio Data System). Automatisk minnessparning Med permanent minne, d.v.s. radions stationsinställningar

Detaljer

Art. 46-313. Trådløst alarmsystem. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 46-313. Trådløst alarmsystem. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB Trådlöst larmsystem Trådløst alarmsystem Langaton hälytysjärjestelmä Trådløst alarmsystem Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti Art. 46-313 Trådlöst larmsystem OBS! Läs och spara denna manual.

Detaljer

Löpband Monterings- och användarinstruktioner. Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner

Löpband Monterings- och användarinstruktioner. Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner Löpband Monterings- och användarinstruktioner Tredemølle Monterings- og brukerveiledning Juoksumatto Kokoamis- ja käyttöohjeet Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner EN 957-1 EN 957-6 Klass HC 2011-03-21

Detaljer

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader IP68, 12 V, 4 A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

saxlyft sakseløfter saksinostin sakselift

saxlyft sakseløfter saksinostin sakselift saxlyft sakseløfter saksinostin sakselift 3 ton/tonn/tonnia/tons 2 SE Saxlyft 3 ton Manual för installation, användning och underhåll 4. Bruksanvisning 4.1 Försiktighetsåtgärder 4.2 Beskrivning av manöverenhet

Detaljer

C A N A L A R M. Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual. www.defa.com

C A N A L A R M. Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual. www.defa.com C A N A L A R M Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual www.defa.com www.defa.com Manufactured by DEFA AS, Norway 8078-F N Bruksanvisning s. 4 S FIN DK Bruksanvisning s. 10 Käyttöohje s.

Detaljer

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst Ekolod trådlöst Ekkolodd trådløst Kaikuluotain langaton Ekkolod trådløst Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Gas- och narkoslarm. Gas- og narkosealarm

Gas- och narkoslarm. Gas- og narkosealarm Gas- och narkoslarm Gass- og narkosealarm Kaasu- ja narkoosihälytin Gas- og narkosealarm 2011 Biltema Nordic Services AB Gas- och narkoslarm OBS! Läs och spara denna manual. Detta gas- och narkoslarm är

Detaljer

TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM

TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM Original manual CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM Läs noga igenom denna manual innan du börjar installera

Detaljer

GPS-paikannin. Original manual. Art. 43-158

GPS-paikannin. Original manual. Art. 43-158 GPS-spårare GPS-sporer GPS-paikannin GPS sporing Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 2 OBH Nordica keramisk fladjern med ionisering Før brug Før

Detaljer

Optisk trådlös minimus Optisk trådløs minimus Optinen langaton pienoishiiri

Optisk trådlös minimus Optisk trådløs minimus Optinen langaton pienoishiiri Optisk trådlös minimus Optisk trådløs minimus Optinen langaton pienoishiiri 1 SE Optisk trådlös minimus Den trådlösa funktionen ger en friare användning av minimusen och därmed ökar också din effektivitet.

Detaljer

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER Laser AVSTÅNDSMÄTARE Laser INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION 2. START 3. KOMMA IGÅNG OCH STÄLLA IN 4. MÄTNING 5. FUNKTIONER 6. TEKNISKA DATA 7.

Detaljer

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Bruksanvisning. Brugervejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Innhold KØLE-/FRYSESKAB JÄÄKAAPPI/PAKASTIN YHDISTELMÄ

Bruksanvisning. Brugervejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Innhold KØLE-/FRYSESKAB JÄÄKAAPPI/PAKASTIN YHDISTELMÄ IUPSY 17xx F J Norsk Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP Innhold Bruksanvisning, 1 Teknisk assistanse, 2 Beskrivelse av apparatet, 4 Beskrivelse av apparatet, 6 Ombytting av døråpning, 7 Installasjon,

Detaljer

5524ST. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine.

5524ST. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine. 5524ST Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker

Detaljer

BRUKSANVISNING GA101S GASVARNARE FÖR 220-240V AC

BRUKSANVISNING GA101S GASVARNARE FÖR 220-240V AC BRUKSANVISNING GA101S GASVARNARE FÖR 220-240V AC VIKTIGT! LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER DEN. Bruksanvisningen innehåller viktig information om korrekt installation och användning av G-3000

Detaljer

FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIRHEKOODIEN LUKULAITE FEJLKODELÆSER

FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIRHEKOODIEN LUKULAITE FEJLKODELÆSER FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIRHEKOODIEN LUKULAITE FEJLKODELÆSER VAG Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Manufactured by DEFA AS, Norway 8012-H

Manufactured by DEFA AS, Norway 8012-H www.defa.com Manufactured by DEFA AS, Norway 8012-H 8 0 0 A L A R M Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual www.defa.com N Bruksanvisning s. 2 S FIN DK Bruksanvisning s. 7 Käyttöohje s.

Detaljer

HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK

HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK SE HANDTRUCK ALLMÄNT Hydraulisk handtruck med kraftig, helsvetsad konstruktion. Handreglage med tre lägen: lyftning, friläge och sänkning. Fotreglage för sänkning.

Detaljer

BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM

BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM VIKTIGT! LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER DEN. Den innehåller viktig information om korrekt installation och användning av G-3000 Gasvarnaren.

Detaljer

SKIDHJÄLM. Klass B. 89/686/EEC Model S1-16. Original manual. 14-510_514 Manual.indd 2012-04-18, 15.39.07. Art. 14-510, 14-511, 14-512, 14-513, 14-514

SKIDHJÄLM. Klass B. 89/686/EEC Model S1-16. Original manual. 14-510_514 Manual.indd 2012-04-18, 15.39.07. Art. 14-510, 14-511, 14-512, 14-513, 14-514 14-510_514 Manual.indd 2012-04-18, 15.39.07 Art. 14-510, 14-511, 14-512, 14-513, 14-514 SKIDHJÄLM Klass B 89/686/EEC Model S1-16 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

GLOBE 4800/4900 CAN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN OPAS

GLOBE 4800/4900 CAN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN OPAS GLOBE 4800/4900 CAN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN OPAS 06DE2351B.pmd 1 Bästa kund. Vi gratulerar till ett bra produktval. Detta billarm är utvecklat enligt senaste teknologi för

Detaljer

Laerdal AED Trainer 2

Laerdal AED Trainer 2 Laerdal AED Trainer 2 NORSK SVENSKA DANSK SUOMI Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje www.laerdal.com BEREGNET BRUKSOMRÅDE Heartstart FR2 treneren er beregnet på opplæring av utryknings--personell

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT Med glaspanel VARMEOVN Med glasspanel LÄMMITIN Lasipaneeli RADIATOR Med glasspanel Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer