Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2014"

Transkript

1 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 30. oktober kl i kommunestyresalen på Dun Møtet starter med en orientering om Region Namdal sitt infrastrukturprosjekt ved prosjektleder Susanne Bratli. Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 69/14 PS 70/14 PS 71/14 RS 64/14 RS 65/14 RS 66/14 RS 67/14 RS 68/14 RS 69/14 RS 70/14 RS 71/14 RS 72/ gnr 45 bnr 17 - Overdragelse av felleskjøptomta til Ivar Duun Regnskapsrapport 2. tertial budsjettjustering Referatsaker: Prosjekt flerbrukshall Salsnes gjestehavn Orientering fra MN samkommune Kommunereformen Referat fra møte i utvalg for oppfølging av kommunereformen Spørsmål og svar i møtet 14/ Fosnes - Ferjeavløsningspenger i 40 år - konsekvens for Jøabrua? Oppfølging av besøket ved helse- og omsorgstjenesten - protokoll fra kontrollutvalget Melding om vedtak: Framtidig organisering av Flatanger brann og redningstjeneste RS 73/14 Protokoll fra årsmøte i Foreningen Kystriksveien mai 2014 Det kommunale informasjonsskrivet Hensikten med skrivet er i utgangspunktet å få sendt informasjon fra kommunale etater til kommunens innbyggere. Vi får ofte forespørsel fra private lag og foreninger om å få med innslag i informasjonsskrivet og såfremt vi har plass, så tar vi med dette. Vi må ha stoffet tilsendt elektronisk og vi tar ikke med reklame. Alle innslagene må ha en underskrift (lag/navn). Vi forbeholder oss retten til å redigere det innkomne stoffet. Skrivet blir sendt til alle husstander ca. 10 ganger i året i forkant av møtene i Fosnes kommunestyre. Informasjonsskrivet kan også leses fra kommunens heimeside Frist for stoff til neste skriv er 17. november 2014 Vi nås på følgende adresse mvh Ella Skjærvik

2 Møte i Fosnes kommunestyre 25. september Møtet ble innledet med innslag fra Fosnes kommunale kulturskole, med Kine Newermann Tranås på sang og Brynjar Gevik som spilte gitar til. Jon Arne Grøttum fra Fiskeri og havbruksnæringens landsforening innledet med et foredrag om utviklingen og framtidsutsikter for havbruksnæringen. Vedtak : Sak 61/14 Alle kommunene i landet har mottatt invitasjon fra kommunalminister Jan Tore Sanner om til å delta i prosessen vedrørende kommunereformen. Fosnes kommunestyre vedtok å ta invitasjonen til etterretning. Sak 62/14 Prosessplan for kommunerefo0rmen ble vedtatt som følgende: Som utvalg for oppfølging av kommunereformen i Fosnes kommune oppnevnes formannskapet samt en tillitsvalgt som oppnevnes/velges av hovedtillitsvalgte. Utvalget for følgende mandat: - avklare hva som skal utredes, det vil si behov for beslutningsgrunnlag - avklare hva Fosnes kommune sjøl må/kan utrede og hva som skal utredes i samarbeid med nabokommuner - foreslå fremdriftsplan og milepæler i prosessen - foreslå hvordan innbyggerne skal informeres og involveres - utvalget har spesielt ansvar for å følge opp med på hva som skjer i kommunereformprosessen på nasjonalt og regionalt hold, og gi råd til kommunestyret basert på dette Sak 63/14 Aud Almvik og Ole Barlien søknad om utvidelse av festetomt 53/22/15 i Seierstad boligfelt ble innvilget. Sak 64/14 Revidering av vedtak om skoleskyss for elever med kortere vei enn 4 kilometer ble enstemmig vedtatt som følgende: Kommunalt reglement for skoleskyss, for elever med 2,5 til 4 km skoleveg. Gjeldende fra og med skoleåret 2014/2015: - Grunnskoleelever fra 2. til og med 4. trinn, får kommunal rett til fri skoleskyss, hele året - Grunnskoleelever fra og med 5. til og med 10. trinn, får kommunal rett til fri skoleskyss, i tidsrommet til og med Ny vurdering av vedtaket må tas, hvis følgende forutsetninger endres: - Det blir satt inn trafikksikkerhetstiltak i form av gang og sykkelveier på strekningene - Kapasiteten hos transportørene endrer seg Sak 65/14 Valgdag for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 ble fastsatt til mandag 14. september 2015.

3 Sak 66/14 Kommunestyre vedtok å endre antall medlemmer av Fosnes kommunestyre fra 15 til 13 fra kommunevalget Sak 67/14 Referatsaker ble tatt til orientering med følgende tillegg: Ordføreren orienterte om at det er gjort henvendelse til Nord-Trøndelag fylkeskommune i forhold til å utarbeide ny kostnadsberegning av brualternativ mellom Ølhammaren og Seierstad, med bakgrunn i regjeringens innføring av ordning med 40 års fergeavløsningsmidler. Fylkeskommunen har etter møte med Statens vegvesen, gitt svar om at de ikke ønsker å utrede dette, men vil avvente rullering av fylkesvegplanen. Fosnes kommunestyre aksepterer ikke svaret fra fylkeskommunen i forhold til ny kostnadsberegning av brualternativ mellom Ølhammaren og Seierstad, og ber ordføreren sende nytt brev til fylkeskommunen ved fylkesrådet. Møte i Midtre Namdal samkommunestyre 20. juni 2014 Det var to orienteringssaker først i møtet: Orientering om statsadvokatens beslutning om henleggelse av sak mot MNS barnevern samt Statens Helsetilsyns anke til riksadvokaten ved administrasjonssjefen. Orientering om arbeidet med kommunereformen i kommunene ved ordførerne. Sak 41/14 Søknad fra Robert G. Aarmo om kjøretillatelse med traktor i Mo skog på Salsnes fra perioden 1. desember 2014 til 1. mai 2015 gjeldende fra hogstområde i Råfjellkråa og fram til skogsbilvei ble innvilget. Sak 42/14 Høring bruk av snøscooter til fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark og på islagte vann; Midtre Namdal samkommune støtter forslaget til endringer. Sak 43/14 Følgende retningslinjer for praktisering av boplikt i Midtre Namdal samkommune ble vedtatt: 1. Ved kjøp av tilleggsjord settes det krav om at den samla enheten bebos i 5 år fra overtakelsestidspunktet 2. Der søker har krysset av for at han/hun vil tilflytte eiendommen, settes det krav om personlig boplikt uten at det diskuteres nærmere i saken 3. Det settes krav om personlig boplikt: Ved overtakelse av eiendommer med husdyr, uavhengig av eiendommens beliggenhet Ved overtakelse av eiendommer av en viss størrelse, dette for å sikre en god forvaltning av landbruksarealene. 4. Det settes krav om upersonlig boplikt i 5 år ved overtakelse av mellomstore bruk uten husdyr, i områder der infrastruktur ligger til rette for bosetting

4 5. Det settes ikke krav om boplikt ved overtakelse av små eiendommer, som kun har verdi som bolig eller fritidseiendom 6. Kurante begrunnelser for utsettelse av boplikt: Der det kun er en boenhet på eiendommen, og tidligere eier har borett. Her gis det utsettelse til vedkommende med borett ikke bor på eiendommen lenger. Der kjøper trenger litt tid for å tilpasse seg tilflytting til eiendommen, f.eks. er i ferd med å ta utdannelse, har barn i skolepliktig alder som vil avslutte skolen der de bor, huset skal restaureres/ombygges. Her kan det gis utsettelse i opptil 5 år Sak 44/14 Søknad fra Bjørn Elden om tillatelse til kjøring med gravemaskin til hytte ved Finnvollvatnet 187/1/76 i Namdalseid ble innvilget. Sak 45/14, 46/14 og sak 47/14 Meldinger om vedtak etter kommunelovens 13 angående søknader om kjøretillatelser med ATV ble tatt til orientering. Sak 48/14 Forslag til planprosess for revidering av Utviklingsplan for Midtre Namdal ble vedtatt. Sak 49/14 Det ble oppnevnt følgende styringsgruppe for prosjekt «Samhandling MNS NAV MNS Barnevern»: MNS NAV: Geir Tore Buvarp (leder) MNS Barnevern: Kirsti Myrvang Namsos kommune: Morten Sommer Sak 50/14 Samkommunestyret vedtok å kjøpe ut leasingkontrakter inngått med DNB bank ASA for leasing av kopimaskiner og lisenser for en samlet verdi av inntil kr ,- Sak 51/14 Det ble vedtatt budsjettjustering i rammeøkningene i tiltaksbudsjettet for barnevernet i kommunene. Sak 52/14 I henhold til samarbeidsavtalens punkt 2.2 ble Per Olav Tyldum valgt til ordfører i Midtre Namdal samkommune fra 2015 med oppstart 1. oktober Sak 53/14 I henhold til samarbeidsavtalens punkt 2.2 ble Morten Stene valgt til varaordfører i Midtre Namdal samkommune fra 2015 med oppstart 1. oktober Med hilsen Rønnaug Aaring rådmann i Fosnes kommune

5 Kommunereformen Fosnes kommunestyre oppnevnte i kommunestyremøte et utvalg for oppfølging av kommunereformen. Utvalget består av medlemmene i formannskapet og en tillitsvalgt, samt rådmannen som er sekretær for utvalget. Utvalget har følgende mandat: 1. Avklare hva som må utredes, det vil si behov for beslutningsgrunnlag 2. Avklare hva Fosnes kommune sjøl må/kan utrede og hva som kan utredes i samarbeid med nabokommunene 3. Foreslå framdriftsplan og milepæler i prosessen 4. Foreslå hvordan innbyggerne skal informeres og involveres 5. Utvalget skal ha spesielt ansvar for å følge med på hva som skjer i kommunereformprosessen på nasjonalt og regionalt hold, og gi råd til kommunestyret basert på dette Utvalgets møteplan følger formannskapsmøtene som følgende i 2014: Onsdag 15.oktober 2014 kl.10:15 Onsdag 29.oktober 2014 kl.10:15 Onsdag 12.november 2014 kl.10:15 Onsdag 03.desember 2014 kl.10:15 Møteplan for 2015 er ikke ennå ikke utarbeidet. Møtereferat Dato: Tidspunkt: fra 10:15 til 12:00 Tilstede: Bjørg Tingstad, Jarle Elden, Trygve Jonny Sandvik (varamedlem for Ingri M. Langaas Mausner), Frank Finstad Guldvik, Eva W. Tranås, Ingunn Duun (representant for tillitsvalgte) og Rønnaug Aaring. 1) Ordføreren orienterte om bakgrunnen for kommunereformen. Alle landets kommuner er invitert til å delta i reformen og da kommunereformen ble behandlet i Stortinget våren 2014 understreket flertallet i kommunal og forvaltningskomiteen at det er et utredningsansvar for alle kommuner. Stortinget har sluttet seg til følgende overordnende mål for reformen som vil være førende for kommunenes arbeid: - Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne - Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling - Bærekraftige og økonomiske robuste kommuner - Styrket lokaldemokrati

6 Fylkesmannen arrangerte oppstartsmøte for kommunene i Nord-Trøndelag 5. september Reformen ble behandlet på Fylkesmannens statsbudsjettkonferanse for kommunene i Nord-Trøndelag 14. oktober Kommunene vil også få støtte og bistand fra prosessveiledere hos fylkesmannsembetene, men det er kommunene selv som har ansvar for lokale prosesser. 2) Med utgangspunkt i Prosessplan for kommunereformen i Nord-Trøndelag utarbeidet av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag foreslår utvalget følgende fremdriftsplan i Fosnes kommune: Hovedpunkt prosessplan Oppstartfase fra til 1. september Dialogfase september 2014 februar 2015 Utreknings og utviklingsfase n to spor Beslutningsfa se i kommunene høsten 2015/våren 2016 Delmål prosessplan Innen 1. februar skal kommunen oversende status i egen kommune, med igangsatte planer og planlagte prosesser, hvilke scenarioer en har valgt å utrede Gjennomføring av avgrense konsekvensanalyser/utrednin ger (utfra nasjonale mål og kriterier) Forberedelse til sammenslåing Kommuner som vil vedta sammenslåing innen høsten 2015 Kommuner som vil fatte vedtak innen våren 2016 Milepæler Fosnes kommune Statusrapporten skal være politisk behandlet, betyr behandling i januar og saksfremstillingen bør være ferdig i midten av desember Konsekvensanalyser/utrednin ger bør være ferdigstilt i slutten av mai, for politisk behandling i juni Åpent folkemøte om kommunereformen i mai Politisk behandling i mai over forslag om rådgivende folkeavstemning Politisk behandling i september over hvilket løp som skal velges

7 3) Ekspertutvalget for kommunereformen har satt opp ti kriterier for kommunene som alle kommunene skal utrede: - Tilstrekkelig kapasitet - Relevant kompetanse - Tilstrekkelig distanse - Effektiv tjenesteproduksjon - Økonomiske soliditet - Valgfrihet - Funksjonelle samfunnsutviklingsområder - Høy politisk deltakelse - Lokal politisk styring - Lokal identitet Utvalget har fått i mandat å avklare hva Fosnes kommune sjøl må/kan utrede og hva som kan utredes i samarbeid med nabokommunene. Utvalget foreslår at det utredes tre alternativer: a) opprettholde egen kommune b) sammenslåing av kommunene Namdalseid, Overhalla, Namsos og Fosnes (Midtre Namdal kommune) c) sammenslåing av kommunene Namdalseid, Overhalla, Namsos, Høylandet, Grong, Flatanger, Lierne, Røyrvik, Namsskogan og Fosnes (Namdal kommune) Utvalget ønsker at alternativ b) og c) utredes i felleskap innenfor Midtre Namdal samkommune. Regjeringen tar sikte på å avvikle den muligheten for interkommunalt samarbeid som ligger i samkommunen og Stortinget ga i juni sin tilslutning til at samkommunemodellen avvikles. Det er kun to samkommuner i landet, begge i Nord-Trøndelag. 4) Det er viktig å sikre involvering gjennom hele prosessen fra kommunestyret, i befolkningen og blant medarbeiderne i kommunen. Det er viktig at kommunepolitikerne ansvarliggjøres og at innbyggerne involveres gjennom alle faser i prosessen.

8 Utvalget har i denne forbindelse utarbeidet følgende sjekkpunkter for hvert møte og har fastsatt følgende oppgaver pr : Interessenter Ordfører Formannskap Innbyggere Brukere Tillitsvalgte Ansatte Rådmann Eksterne samarbeidspartnere Oppgave Informerer i «Ordførerens hjørne» Referatsak i hvert kommunestyremøte Politisk behandling av statusplan i januar Politisk behandling av rådgivende folkeavstemning i mai Politisk behandling av utredning i juni Politiskbehandling av veivalg i september Referat fra utvalgsmøtene publiseres i INFOavisa Folkemøte i mai Referat fra utvalgsmøtene publiseres i INFOavisa Ordfører deltar på møter med eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Referat fra utvalgsmøtene sendes alle tillitsvalgte Fast sak i ordinære AMU og tillitsvalgtmøter Referat fra utvalgsmøtene publiseres i INFOavisa Utarbeider referat og administrerer oppfølging av vedtak Oppretter mappe for arkivering av innspill innbyggerne Samarbeidspartnere varsles om vedtak i utvalget I tillegg ble det tatt opp om frivilligheten skal være eget punkt på sjekklisten, det ble ikke konkludert på dette.

9 Ordførerens hjørne, oktober 2014 Kommunereformen kommer Alle norske kommuner har mottatt en invitasjon til å delta i reformprosessen. Avsender er Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Som jeg har sagt ved flere anledninger er ikke denne invitasjonen av den typen en bare kan svare nei takk til. Noen har riktignok prøvd det, men leser en invitasjonen grundig, ser en at det understrekes at alle kommuner har et utredningsansvar. Sanner skriver at det betyr «at alle kommuner skal gå gjennom prosessen med å diskutere og vurdere sammenslåing og at prosessen avsluttes med et kommunestyrevedtak seinest innen våren 2016.» Målene for reformen er jeg siterer fra brevet: «.. gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, en helhetlig og samordnet samfunnsutvikling, kommuner som er bærekraftige og økonomisk robuste, og et styrket lokaldemokrati.» I Fosnes har kommunestyret nedsatt ei gruppe bestående av formannskapet og en av de tillitsvalgte som skal jobbe fram et beslutningsgrunnlag for kommunestyret. Gruppa skal bla. foreslå hvilke spørsmål som skal utredes, hvordan dette skal gjøres, hvordan innbyggerne i kommunen skal informeres og involveres. I september ble det holdt et åpent møte i Jøa samfunnshus der Fylkesmannen fortalte om målsetting med reformen og om gangen i prosessen. Undertegnede beskrev hvordan Fosnes kommune er bygd opp i dag og hvordan vi løser de ulike kommunale oppgavene. Mange forhold rundt reformen ble også problematisert og debattert. Flere fra salen kom med både spørsmål og synspunkt. Møtet var svært godt besøkt! Og det er jeg veldig glad for! Jeg er også svært fornøyd med at det var møtedeltakere fra ungdomsskolealder til over åtti, og at det var representanter fra ulike deler av kommunen til stede. Det er godt å vite at mange er opptatt av hvordan lokalsamfunnet vårt skal fungere framover. For det er det kommunereformen handler om. Hvordan vil målene for reformen kunne oppfylles for oss? Vi har som nevnt en utredningsperiode framfor oss. Dvs. vi skal prøve å beskrive ulike fremtidsbilder for Fosnes. Jeg ønsker at denne prosessen skal være mest mulig reell og at vi ikke låser oss fast i en bestemt løsning før utredningene er gjort. I tilfelle kommunesammenslåing slipper nok Fosnes å bruke mye energi på i hvilken retning vi skal vende oss. Kommunikasjonsmessig er det Namsosområdet som er vårt naturlige felles bo- og arbeidsmarkedområde. Vi har gode erfaringer med de tjenestene vi i dag samarbeider om i Midtre Namdal samkommune (Fosnes, Namdalseid, Namsos, Overhalla). Men stortinget har vedtatt at samkommune ikke lenger skal være en lovlig samarbeidsform. Og det er absolutt ingen automatikk i at en ny kommunegrense vil slå en ring rundt disse fire

10 kommunene. Namdal kommune - sammenslåing av de kommunene som i dag utgjør midtre og indre Namdal er også spilt inn i debatten. Og som jeg sa på møtet; dersom Fosnes skal kunne fortsette som egen kommune, er det minst tre forutsetninger som må være tilstede: Tilstrekkelig økonomiske rammer Samarbeidsavtaler med nabokommuner Sterkt lokalpolitisk engasjement Jeg tar gjerne imot innspill og synspunkt på kommunereformen fra alle! Send meg gjerne noen linjer eller ta kontakt for en kommune-prat! Kommunereformen vil kreve mye oppmerksomhet den nærmeste tida/de nærmeste åra. Uansett er det aller viktigste å arbeide for gode lokalsamfunn. Det betyr at vi skal arbeide for gode offentlige tjenester. Gode lokalsamfunn betyr også å opprettholde og videreutvikle aktiviteter og bomiljø som gjør det godt å leve her. Og mange av disse aktivitetene er uavhengige av kommunegrenser. Men de er svært avhengig av de folka som bor her, av frivilligheten og engasjementet. Og vi har heldigvis mange engasjerte folk som bidrar til dette. Og jeg sier med Fleksnes; Takk for det! Bjørg Tingstad Søknad om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2015 Kommuner, idrettslag og andre kan søke om spillemidler til bygging / rehabilitering av idrettsanlegg og nærmiljøanlegg, og til nye aktiviteter. Tiltaket må være prioritert i kommunens handlingsplan for tiltak, som behandles i forbindelse med budsjettprosessen hvert år. Søknadsfrist for å søke spillemidler for 2015 er satt til 20. november Søknaden leveres elektronisk - søknadsskjema finnes på De som har fått avslag på søknad, eller har fått tilskudd over flere år må også søke på nytt, med fornyet søknad innen 20. november. Alle planer (både nybygg, rehabilitering og ombygging) det skal søkes om spillemidler på MÅ FORHÅNDSGODKJENNES av kommunen.

11 Dersom arbeidene er igangsatt eller fullført før forhåndsgodkjenning foreligger, er det avslagsgrunn. Forhåndsgodkjenning har gyldighet i to år fra godkjenningsdato, innen dette tidspunkt må byggearbeidene være igangsatt. Det kan og søkes om midler til mindre kostnadskrevende nærmiljøtiltak. Her er det ingen søknadsfrist, og søknader behandles fortløpende. Søknad sendes også her elektronisk. Mer informasjon eller spørsmål til ordningene kan rettes til saksbehandler Sonja Høkholm, mob eller Dere finner også mer informasjon, og linker til bestemmelser på kommunens hjemmeside. MARKERING AV ELDRES DAG på Åsly forsamlingshus torsdag 6. november fra kl 17:15. Program: Velkommen v/ Mari Sandvik Helse- og omsorgstjenester i Fosnes - Hva og hvordan - v/ Anne Johanne Lajord Kaffe servering - utlodning prat Ken og Rolf Arne Skjærvik underholder med sang og musikk Allsang Markeringen er åpen for alle. Vi koordinerer gjerne skyss fra Salsnes og Elvalandet ta kontakt med Mari Sandvik, mob eller telefon VELKOMMEN!

12 e HVA SKJER I FOSNES? Faste aktiviteter og endringer i disse bes meldt inn pr e-post Vi har fått lite informasjon om aktiviteter denne høsten, så vi ber om at dere snarest mulig melder inn faste aktiviteter. Oppfordrer alle til å melde fra om arrangement via aktivitetskalenderen på slik at vi får en innholdsrik aktivitetskalender. Arrangører har ansvar for å melde inn aktiviteter og melde endringer i innmeldte aktiviteter. Bruk aktivitetskalenderen når dere planlegger aktiviteter, så unngås unødvendige kollisjoner. Faste aktiviteter MANDAG annen hver mandag (partallsuker) Åpent bibliotek på Salsnes Skytetrening barn og unge skytterbanen Jøa > Dugnad ombord i MK Straumingen ONSDAG Øvelse gospelkoret Branok Dun kirke Åpent bibliotek Salsnes TIRSDAG Drilløvelse Sangøvelse Jøa blandakor Fellesrommet Jøa skole TORSDAG og Åpent bibliotek Jøa FREDAG Skolemusikkøvelse Øvelse Ekko samf.huset LØRDAG SØNDAG

13 Aktivitetskalender Oktober Tirsdag 28. Triveselskaffe kl. 11:00 13:30 - Remma omsorgsboliger Onsdag 29. Formannskapsmøte kl. 10:15 - Kommunestyresalen Torsdag 30. Kommunestyremøte kl. 19:15 - Kommunestyresalen November Lørdag 1. Julemesse kl. 11:00 Plassen forsamlingshus Snipp-snapp-snute? Familieforestilling revy kl. 17:15 - Jøa samfunnshus Snipp-snapp-snute? Festforestilling med dans kl. 20:15 - Jøa samfunnshus Søndag 2. Julemesse kl. 11:00 Plassen forsamlingshus Allehelgensgudstjeneste kl. 11:15 Dun kirke Allehelgensgudstjeneste kl. 15:00 Salen kapell Mandag 3. Seniordans kl. 17:15 Jøa skole Lørdag 8. Kulturkveld kl. 19:30 Jøa samfunnshus Onsdag 12. Formannskapsmøte kl. 10:15 Kommunestyresalen Jøa barne- og ungdomsskole, Salsnes oppvekstsenter og Fosnes kommunale kulturskole presenterer Rockeulven i Jøa samfunnshus. kl.12:15 og kl.19:15 Mandag 17. Seniordans kl. 17:15 Jøa skole Søndag 23. Førjulsfest for de over 60 - Åsly Tirsdag 25. Triveselskaffe kl. 11:00 13:30 - Remma omsorgsboliger Torsdag 27. Kommunestyremøte kl. 19:15 - Kommunestyresalen Fredag 28. Julemesse kl. 18:00 - Åsly Søndag 30. Adventgudstjeneste kl. 11:15 Dun kirke Desember Mandag 1. Seniordans kl. 17:15 Jøa skole Onsdag 3. Formannskapsmøte kl. 10:15 - Kommunestyresalen Mandag 15. Juleverksted kl. 13:00-15:30 Åsly Seniordans kl. 17:15 Jøa skole Torsdag 18. Kommunestyremøte kl. 10:15 - Kommunestyresalen Søndag 21. Svartsøndagskonsert kl. 19:30 - Dun kirke Mandag 22. Julegudstjenesteverksted kl. 11:15 13:15 - Dun kirke Onsdag 24. Julaftensgudstjeneste kl. 13:30 - Dun kirke Fredag 26. Høytidsgudstjeneste kl. 11:15 - Dun kirke Julegudstjeneste kl. 14:00 Salen kapell Tirsdag 30. Korg- og pakkefest kl. 21:00-02:00 - Åsly

14 Fosnes kommune Språkopplæring i praktisk arbeid Fosnes kommune ønsker å komme i kontakt med innbyggere som har språkutfordringer som gjør at deres arbeidsmuligheter lokalt begrenses. Vi ønsker å tilby arbeidspraksis over en 3 mnd periode, der kommunen yter en økonomisk kompensasjon gjennom å gi et stimuleringstilskudd. Hensikten med arbeidspraksisen er at ansatte som har utfordringer med å komme seg inn på arbeidsmarkedet i kommunen med bakgrunn i at det stilles språkkrav, vil kunne få opplæring og praktisk trening både i språk og i arbeidsoppgaver, og man vil bli kjent på arbeidsplassen. Målet er at man etter endt arbeidspraksis har fått tilstrekkelig med språkferdigheter til å kunne tilfredsstille kravene for å kunne søke jobb eller være tilkallingsvikar. Hvis du synes dette høres interessant ut, kan du sende søknad til Fosnes kommune, Servicekontoret, 7856 Jøa, eller mail: I søknaden ønsker vi at det oppgis på hvilket område det er ønskelig med jobbpraksis ( pleie- og omsorg, skole, barnehage, renholdstjenester osv) Har du spørsmål vedrørende ordningen, eller du trenger hjelp til å søke, ta kontakt med oppvekst- og kultursjef Kari Thorsen, mob: eller helse- og omsorgssjef Anne Johanne Lajord, mob: Vi tar imot og behandler søknader fortløpende, og ser fram til å høre fra deg :) &&&&&&&&&&&&&& Kommunestyremøte torsdag 30. oktober kl i kommunestyresalen starter med en orientering om Region Namdal sitt infrastrukturprosjekt ved prosjektleder Susanne Bratli.

15 Mens du venter på ambulansen i Fosnes Mange av dere er sikkert klar over at Fosnes kommune siden 2012 har vært med i et prosjekt som heter Mens du venter på ambulansen. Hensikten med dette prosjektet er å sikre at kommunens innbyggere får rask hjelp i akutte situasjoner i påvente av at ambulanse eller helikopter kommer til stedet. Dette er en døgnkontinuerlig beredskapsløsning der kommunen har etablert et lokalt førstehjelpsteam bestående av brannmenn og sykepleiere som samarbeider tett med instanser som AMK og 110- sentral. Beredskapen er et supplement til det eksisterende akuttmedisinske systemet, og rykker kun ut på utkallinger fra AMK eller 110 sentral. Kommunens førstehjelpere får grunnopplæring og retreninger gjennom Norsk Luftambulanse, og er opplært på å iverksette livreddende førstehjelp. Dette prosjektet er nå inne i sin sluttfase, og det arbeides derfor med å få videreført denne beredskapen inn i kommunens vanlige drift. Erfaringene i løpet av prosjektperioden er udelt positive, og betydningen av å få rask hjelp for å redusere omfanget av helsesvikt eller skade samt å trygge pasient og pårørende i tiden fram til ankomst av ambulanse og lege vurderes som viktige momenter for at ordningen bør videreføres. Dersom vi greier å etablere dette som en fast ordning vil beredskapen fungere på samme måte som i prosjektperioden. Det vil si at førstehjelperne i kommunen alltid operer på oppdrag fra medisinsk nødmeldetjeneste. Helse- og omsorgskontoret Anne Johanne Lajord Folkehelsa i Fosnes De siste årene har det blitt satt stort fokus fra sentrale myndigheter på viktigheten av forebyggende arbeid og folkehelsearbeid. I 2012 ble det for første gang utarbeidet en lokal folkehelseplan i Fosnes. Denne planen har blitt rullert årlig siden da og blitt politisk behandlet. I planen er det satt opp satsningsområder og tiltak som vurderes å være viktige for innbyggerne i kommunen sett fra et folkehelseperspektiv. Nå skal vi straks i gang med å lage ny plan for I den forbindelse ønsker vi å invitere innbyggerne til å komme med innspill og forslag til tiltak som bør prioriteres i neste års plan. I Fosnes skjer det svært mange gode helsefremmende og forebyggende aktiviteter og tiltak som har positiv effekt på innbyggernes helse, og både frivillige, lag og foreninger har en stor ære for at det drives mye godt folkehelsearbeid rundt om i kommunen. Men kanskje finnes det ideer som foreløpig ikke er satt ut i livet? Og kanskje eksisterer det behov som ikke er i tilstrekkelig grad i varetatt? Det meste av det vi forholder oss til i hverdagen har innvirkning på folkehelsa vår. For å få til en videreutvikling av folkehelsearbeidet er det viktig at det jobbes

16 sammen på tvers av de kommunale sektorene og sammen med næringsliv og frivillige lag og organisasjoner. Tilrettelagte gang- og sykkelstier, tilgjengelige sosiale arenaer og ulike kulturaktiviteter er alt sammen eksempler på tiltak som har innvirkning på hvordan vi trives og har det i hverdagen vår. Og dermed har det også innvirkning på helsa vår! Det kunne vært nevnt på svært mange andre faktorer også. Men vi ønsker nå at hver enkelt tenker igjennom dette- hva er det som skal til for at jeg skal ha det bra i min hverdag slik at jeg greier å bevare en god helse lengst mulig? Kommunen har avsatt en sum med aktivitetsmidler som vil kunne bli tildelt til gode folkehelsetiltak. Dette er beskjedne midler, men de er tenkt som motivering og påskjønnelse til aktører som deltar aktivt i folkehelsearbeidet. Send dine innspill på mail til: innen 1 des Anne Johanne Lajord Folkehelsepådriver/ helse- og omsorgssjef Vegnavn i Fosnes kommune. Navnekomiteen har i møte vedtatt følgende forslag til vegnavn. Forslag til vegnavn vil bli fremmet som sak i formannskapet Frist for å komme med innspill er onsdag Innspill sendes til Fosnes kommune, Servicekontoret, 7856 Jøa eller kommune.no. Husk å referer til vegnummer når du sender inn kommentarer eller forslag. Alle innspill vil følge ved saken til formannskapet. Vegnavn og kart over veger (adresseparseller) er lagt ut på kommunenes hjemmeside. Undertegnede svarer gjerne på spørsmål om vegadressering. Lokal navnekomite i Fosnes kommune. Forslag til vegnavn vedtatt i møte Behandles i Fosnes formannskap Område Elvalandet /Breksillan. Vegnr. Strekning Navneforslag FV777, Myrvika Ølhammeren Ølhammarvegen Avkjørsel FV777 Uggset Uggsetvegen FV769, Nordsundbrua Moselva bru Salvassvegen Avkjørsel FV769 Brudeskaret Strandvegen Avkjørsel FV769 Øverdalen og videre til Demningsvatna Svartdalsvegen

17 Område Jøa FV482, Seierstad Dun Dunvegen FV482, Dun Skredderneset Fosnesvegen FV481, Seierstad Holvika Holvikvegen FV483, Faksdalkorsen Hovskorsen over Tranåsvegen Tranås Komuneveg, Hovskrysset Rakkavika Rakkavikvegen Avkjørsel FV483 Faksdalbryggene Faksdalsjøen Letvikgrenda. vegsløyfe fra FV482 Letvikgrenda Skjærvika, vegsløyfe fra FV481 Skjærvikvegen Avkjørsel FV482 Seierstad boligfelt Madam Nergårds veg Kommuneveg, Seierstad Frendalsvika Frendalsvegen Avkjørsel FV482 Moldvika Moldvikvegen Avkjørsel FV482 Bragstadsundet Leirvikvegen Coop Jøa Kommunehuset og til Remma Remmavegen Kommunehuset FV482 Stavarvegen Dun boligområde FV482 Øvre Stavarvegen Avkjørsel FV482 Åshaugan Åshaugvegen boligområde FV483, Dun Hovskorsen Hovsvegen Kommuneveg, Hovskorsen Brakstad Brakstadvegen Avkjørsel FV482 Gårdene på Stein Stein Avkjørsel FV482 Jøa gjestegård og Nedre Åshaugan hytter Område Salsnes FV769, Moselva bru - Kvernvika Kvernvikvegen Avkjørsel FV769 - Hestvika Hestvikvegen Avkjørsel FV Sagneset Sagnesvegen Avkjørsel FV 769 Mo Gård forbi skole og kapell Vassvegen (Var opprinnelig den gamle vassvegen til Mo gård, Vegen går forbi vasshaugen) Avkjørsel FV769 Øyra ved Moselva Øyravegen Avkjørsel FV forbi Geilin og videre Sandbakkvegen bort til Sandbakken Fra Sandbakkvege ved Mo gård til Kolhusvegen Kolhushøgda og videre til foten av Råfjellet Avkjørsel FV769 Nordsjøen Nordsjøvegen FV769, Kvernvika Kommunegrense Lundvegen mot Nærøy og videre til Lund Avkjørsel FV769 Strand (Vestgård Sørsjøvegen Salsnes) Mvh. Oddvin Moan Fosnes kommune

18 Informasjon fra Røde Kors Nord-Trøndelag og Sør- Trøndelag I samarbeid med kommunene tilbyr vi juleferieopphold på Savalen Fjell og Spa Hotel. Ferie for alle et GRATIS ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi Røde Kors i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag arrangerer ferietur for barnefamilier som har dårlig økonomi, og er i en vanskelig livssituasjon. Målet med turen er at deltagerne skal få en ferieopplevelse sammen, som kan gi dem et pusterom fra hverdagen, der de ikke trenger å bekymre seg for økonomien og kan skape nettverk med andre familier i samme situasjon. Målgruppen på familieopphold: familier med barn i barneskolen, altså mellom 6 og 13 år. Det er nok at en av barna i familien er i målgruppen. Sted for juleferien: Savalen fjellhotel og spa Dato for juleferien: desember Påmeldingsfrist: Innen 7.november For mer informasjon og påmeldingsskjema, se våre nettsider Nord-Trøndelag Røde Kors treffer du på telefon: eller e-post: Du kan også sende en e-post til Katrine på distriktskontoret til Røde Kors eller ringe direkte: Mvh Katrine Ingebrigtsen Rådgiver Røde Kors Ogndalsvn. 2, 7713 Steinkjer

19 Barseltreff og Barseltrim høst 2014 Fredag 24. oktober kl , Barseltrim Torsdag 6. november kl : Barseltreff Tema: Førstehjelp og barn Fredag 7. november kl , Barseltrim Torsdag 20. november kl : Barseltreff Tema: Babymassasje Fredag 21. november kl Barseltrim Torsdag 4. desember Barseltreff, Felles tur til Oasen, dere organiserer selv, men foreslår avreise fra Seierstad kl Fredag 5. desember kl NB! Barseltrim Fredag 19. desember kl. 11 Julekos Barseltrim vil foregå på fysioterapirommet, Og Barseltreffene vil foregå på venterommet på Helsestasjonen Velkommen Helsesøster Linda tlf

20 Har du/dere vurdert å bli fosterforeldre? Hvert år trengs det 1000 nye fosterheimer i Norge. Det er en stor utfordring å finne nok fosterheimer. Å være fosterforeldre er ingen lettvint jobb. - Det er tøft, men verdt det, sier mange fosterfamilier. Som fosterforelder utfører du et oppdrag på vegne av barneverntjenesten og får fosterheimgodtgjørelse. Når barn plasseres i fosterheim er det den opprinnelige heimkommunen som er ansvarlig for utgiftene. For å bli fosterheim må en oppfylle visse kriterier. Også enslige kan være fosterforelder. For mange barn utgjør det en stor forskjell for resten av livet å få komme i en stabil og trygg fosterheim. Dere kan lese mer om hva det innebærer å være fosterheim, og om erfaringer fra fosterforeldre på følgende nettadresse: Dere kan også bruke e-post: eller ta en telefon til fosterhjemtjenesten i Steinkjer (som er vårt nærmeste kontor) tlf nr Margreet Sloot og Frode Bjøru på Jøa forteller også gjerne om hva det å være fosterheim innebærer. Ta gjerne kontakt med dem Bjørg Tingstad ordfører :) :) :) :) :) :) Pe-Torsa på biblioteket Biblioteket på Jøa viser "Pe- Torsa" 2013 torsdag 23/10 kl på fellesrommet i skolebygget. Blir dette godt mottatt, fortsetter vi med ulike filmvisninger høst/vinter 2014/15. Biblioteket holder åpent før og etter filmen :) VElKOMMEN

21 Utbygging av 3G i Fosnes kommune. 3G omfatter både mobildekning og bredbånd gjennom luft og sendes ut fra mobiltelefonsendere. Dette er ikke fiberutbygging, som er bredbånd gjennom kabel ut til brukerne. Forskjellen ligger i at bredbånd gjennom mobilsystemet ikke har samme kapasitet til store overføringer av signaler som fiberkabel. 3G er vanligvis allikevel nok til at innbyggerne kan kople til datamaskiner og kople seg til Internett, sende og motta e-post osv. For bedrifter som har et mer profesjonelt behov, vil dette ikke være tilstrekkelig. 3G har ikke kapasitet til å sende TV-signaler. Det kan en få gjennom fiberkabel og slipper da egen antenne for dette, slik de fleste i Fosnes har. Det arbeides ikke med å legge fiberkabel til innbyggerne i Fosnes. Spredt bebyggelse fører til at det blir dyrt, både for kommunen og hver enkelt abonnent. Det er imidlertid ingenting i veien for at det kan etableres et bygdafiber-prosjekt, men da må noen innbyggere melde seg frivillig til å bli med å gjennomføre en undersøkelse av hvem som ønsker å kople seg til, kartlegge hvor disse er osv. Kommunen kan bli med i et slikt prosjekt, men har ikke egen kapasitet til alt dette markarbeidet. Slike bygdefiberprosjekt er etablert i mange kommuner i Namdalen. Staten yter støtte til slik utbygging Telenor arbeider for å få montert en 3G sender i masta ved Nufsfjorden. Den vil gi mange innbyggere langt bedre mobilforhold; alle som ser bort til masta vil få god mobildekning (og bedre bredbåndstilbud). Det er mange steder i landet som har samme utfordringer, slik at kapasiteten til utbyggerne (Telenor, NetCom og andre) tilsier at slike utbygginger tar lang tid. For Nufsfjords vedkommende foregår det i disse dager prisforhandlinger mellom Telenor (utbygger) og NTE (eier av masta). Det er realistisk å forvente en søknad om at kommunen må betale noe av kostnadene. Når kostnadene for kommunen med denne senderen er klar, må kommunen ta opp dette og beslutte om det er økonomisk forsvarlig å bruke penger på å få bygd denne senderen. Kommunen forventer å få avklart hvor stor kommunens kostnad for å få etablert en slik sender i Nufsfjord vil bli, i løpet av noen uker. Oktober 2014, Håvard Vannebo Midtre Namdal samkommune, Utvikling Medlemsmøte/nominasjonsmøte i Fosnes arbeiderparti på kommunehuset 6. november kl Bor du i kommunen og er interessert i hvordan kommunen skal være å bo i, hva skjer i kommunen, hvordan blir det i framtiden. Da kan du melde deg inn i et parti og engasjere deg i politikken. Arbeiderpartiet ønsker deg velkommen. Møt opp å se om dette er noe for deg. Hilsen styret i Fosnes arbeiderparti.

22 Den Norske Kirke Fosnes Kirkekontor 7856 Jøa Tlf.: E-post: INFO FRA KIRKEKONTORET TUSEN TAKK Tusen takk til alle som støttet menighetsbasaren med gevinster, salg og kjøp av lodd og alle andre bidrag! Netto inntekt ble hele kr.! Nye salmebøker er bestilt, og vil tas i bruk på Allehelgensgudstjenesta 2. nov. GUDSTJENESTER Søndag 2. nov. kl i Dun kirke. Allehelgensgudstjeneste v/sokneprest Hilde Lundquist. Vi minnes dem som har gått bort. Søndag 2. nov. kl i Salen kapell. Allehelgensgudstjeneste v/sokneprest Hilde Lundquist. Vi minnes dem som har gått bort. Søndag 30. nov. kl i Dun kirke. Adventsgudstjeneste. Dåp. Presentasjon av årets konfirmanter. Søndag 21. des. kl på Fosnes sykeheim. Julegudstjeneste v/sokneprest Hilde Lundquist. Julaften 24. des. kl i Dun kirke. Julaftensgudstjeneste med små & store. Andre juledag 26. des. kl i Dun kirke. Høytidsgudstjeneste v/sokneprest Hilde Lundquist. Andre juledag 26. des. kl i Salen kapell. Julegudstjeneste v/sokneprest Hilde Lundquist. ETTERMIDDAGSTREFF På Fosnes sykeheim Onsdag 5. nov. kl Sang Andakt Bevertning Utlodning Et samarbeid mellom Saniteten og menigheta

23 UNGDOMSKLUBBEN Høsten 2014: Mandag 20. okt. på Dun bedehus. Halloween på en måte. Alle kler seg ut. Mandag 10. nov. Bytur (kino eller Oasen eller ) Mandag 1. des. Ut på tur med lommelykt. Mandag 15. des. på Dun bedehus. Juleavslutning. For 7. klasse og oppover. Kl når vi er på Jøa. SVARTSØNDAGSKONSERTEN Søndag 21. des. kl Nærmere info kommer etter hvert. (((((((((((*))))))))))) Fotterapi dager november (noen ledige timer igjen) 12. desember (fullt) 5. januar 2015 Husk å bestille time i god tid. Jeg har mulighet til å holde opp andre dager på bestilling. Det er viktig å ta vare på føttene sine, gå til en autorisert fotterapeut, her får du hjelp til dine føtter Skoveiledning Såler Kremer Strømper Egenpleie Diabeteskontroll Neglkorrigering Beskjæring av hard hud Torner Vorter Ring for timebestilling Fot- og bedriftsterapeut Monica Leithe Spesialist på sko/helse/såler

24 REGISTRERING AV GJENSTANDER VED FOSNES BYGDEMUSEUM Gjenstandene ved Fosnes bygdemuseum skal registreres digitalt, slik at alle i landet skal kunne få tilgang til å få se et bilde og få historien om vår samling. Når registreringen skal inn i dataprogrammet, er det en fordel at alt er tilrettelagt så godt som mulig i forkant. Da trenger ikke den som skal registrere nødvendigvis sitte i bygningene på museet. Forarbeidet består i å ta bilder av hver gjenstand, og å skrive på et skjema om gjenstanden. Det er et ønske om å få med historien til gjenstanden. Historiene er stort sett samlet i bøker, men nå skal bilde og fortelling kobles. Dette arbeidet håper vi kan utføres på dugnad, kanskje en kveld i måneden eller noe lignende. For å komme godt igang, vil distriktskonservator Anna Ehrhard fra Museet Midt, bygdesamlingene, komme å holde et lite kurs i hvordan vi kan gjøre det. Alle er velkommen til å delta på kurset: Tirsdag 28.oktober, kl på Fosnes bygdemuseum. Dette er en fin anledning for folk i alle aldre til å bli bedre kjent med gjenstander fra gamle dager i sosialt lag. Det blir servert kaffe med noe til. *************************** KULTURKVELD i Jøa Samfunnshus lørdag 8.november kl Salg av kaffe, mineralvann, påsmurd og skoffkak. Inngang: Voksen kr.80,- Barn kr.40,- Velkommen til en trivelig lørdagskveld med underholdning av lokale aktører! Arr: Jøa Blandakor

25 blir på ÅSLY, 28. og 29. november. ÅPNINGSTIDER: Fredag 28. november: kl Lørdag 29. november: kl Vi ønsker både nye og gamle utstillere hjertelig velkommen til å bidra, slik at det blir en trivelig julemesse i år også. Påmeldingsfrist: mandag 24. november til Anlaug Skjærvik: mob Deltageravgift: kr 200,- Matsalg Arr. UL Liv - JØA

26 Snipp-snapp-snute? Jøa Blandakor og revygruppa blainna Jøbyggi inviterer til en eventyrlig revyforestilling i Jøa Samfunnshus lørdag 1.november. Familieforestilling kl Salg i pausen: Kaffe/te/mineralvann + vaffel og pølse m/brød Inngang: Voksne kr. 150,- Barn kr. 80,- Festforestilling kl Salg av kaffe/te/mineralvann + spekemat og pølse m/brød Inngang : Kr. 250,- Etter forestillingen blir det dans med LIVÅT VELKOMMEN! Arr: Jøa Blandakor

27 Fosnes sanitetsforening vant gruppeprisen på 5000 kr under årets Namsosløp. Det har vi lyst til å feire. Derfor inviterer vi damene i Fosnes, ikke bare medlemmene våre, men alle damer til DAMENES AFTEN FELLESROMMET, JØA SKOLE MANDAG 27. oktober kl PROGRAM: Sissel Thorsen:» Sjef i eget liv» «Stiklingen» (Jøa unge sanitetskvinner) : kort info Rød knapp- kampanjen: kort info Bevertning Loddsalg VELKOMMEN! Fosnes sanitetsforening v/ styret Fosnes sanitetsforening deltar også i år i innsamlinga av JULEGAVER TIL BARN I ESTLAND Merk pakken med gutt/ jente og ca. alder. Pakkene kan leveres på butikkene eller til Aase H. Aglen eller Eva W. Tranås (eller andre i styret) FRIST: innen 10. november På forhånd takk!

28 Styret i Fosnes sanitetsforening Fosnes Sanitetsforening inviterer alle over 60 år til tradisjonell FØRJULSFEST på Åsly søndag kl Det serveres juletallerken, kaffe med dessert-og kakebord Underholdning av Jøbl Sangerknaben Utlodning av julestjerner Egenandel: kr. 100 for medlemmer 150 for andre Styret Påmelding til Guri : / el. Hilde: innen 16.november Hjertelig velkommen!

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr Innhold PS 72/14

Detaljer

Hvorfor 4 folkemøter?

Hvorfor 4 folkemøter? Folkemøter mai 2015 Hvorfor 4 folkemøter? Gi informasjon om reformen, grunnlag for best mulig begrunnede veivalg etter hvert Få i gang den gode diskusjonen Tidlig fase, mye uklart finne svarene senere

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: Fra 10:15 til Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:10 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Kommunereformen - endelig vedtak for Fosnes kommune

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Kommunereformen - endelig vedtak for Fosnes kommune Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2016/4287-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Kommunereformen - endelig vedtak for Fosnes kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes Eldreråd 7/16

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 30.05.2013 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:23 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 23.04.2015 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:50 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 27.10.2011 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Namdalseid ungdomsråd

Namdalseid ungdomsråd Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid ungdomsråd Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 27.01.2015 Tidspunkt: 18:15 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 14.01.2015 Tidspunkt: Fra 11:20 til 11:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19. februar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr PS 7/15 PS 8/15 PS

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. juni kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 30/08 Årsregnskap 2007 for

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik MEDL FOAP Nikolay Coogan Vatne MEDL FOAP Ruth Vendil Vatne MEDL FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik MEDL FOAP Nikolay Coogan Vatne MEDL FOAP Ruth Vendil Vatne MEDL FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: Fra 19:15 til 22:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 27.02.2014 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:25 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 12.08.2015 Tidspunkt: Fra 11:25 til 12:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 24.10.2013 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:05 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Tone Laugen Medlem FOSPKRF Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Tone Laugen Medlem FOSPKRF Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 31.03.2016 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes styre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre hus Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fosnes arbeidsmiljøutvalg

Fosnes arbeidsmiljøutvalg Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteinnkalling Utvalg: Fosnes arbeidsmiljøutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 14:15 De faste medlemmene innkalles med dette til

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Arne Løvås Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Arne Løvås Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 27.10.2016 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 13.04.2016 Tidspunkt: Fra 11:00 til 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 83/15 Melding om

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Eva W. Tranås Medlem FOAP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Eva W. Tranås Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: Fra 10:25 til 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 01.10.2015 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:40 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 6/15 Kommunestyret Vurdering av videre prosess i Enebakk kommune vedrørende kommunereformen

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 6/15 Kommunestyret Vurdering av videre prosess i Enebakk kommune vedrørende kommunereformen ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2014/751 Arkivkode: 002 Saksbehandler: Kjersti Øiseth Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 6/15 Kommunestyret 23.02.2015 Vurdering av videre prosess i Enebakk kommune

Detaljer

Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi Møtested: Høihjelle, Namdalshagen Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:00

Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi Møtested: Høihjelle, Namdalshagen Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:00 Møteprotokoll Utvalg: Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi Møtested: Høihjelle, Namdalshagen Dato: 10.11.2014 Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Silje Leirbekk Medlem FOAPGRF. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Silje Leirbekk Medlem FOAPGRF. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 14.09.2016 Tidspunkt: Fra 10:15 til 11.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Prosjektplan for Kommunereformen i Hedmark.

Prosjektplan for Kommunereformen i Hedmark. Prosjektplan for Kommunereformen i Hedmark. Denne planen er dynamisk og tidsplanen blir oppdatert løpende. Behandling: 09.2.2015 Behandlet i ledergruppa 12.2.2015 Innspill fra møte med KS 1. Bakgrunn,

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 29.09.2011 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Lokalt arbeid knyttet til kommunestruktur

Lokalt arbeid knyttet til kommunestruktur Lokalt arbeid knyttet til kommunestruktur Nasjonale målsettinger med reformen Gode og likeverdig tjenester Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner Styrket lokaldemokrati

Detaljer

Prosess-status - møter Alternative utredningsvalg Organisering og prosjektledelse

Prosess-status - møter Alternative utredningsvalg Organisering og prosjektledelse Ytre Namdal Felles prosessplan for Kystgruppen og Bindal, vedtatt av regionrådet og respektive kommunestyrer. Utvidet Kystgruppemøte avhold på Leka i høst. Bindal deltar i prosesser knyttet opp mot kommunene

Detaljer

Fosnes fellesfunksjoner.' 7' ' L-JD 79. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato. 2016/ Rønnaug Aaring

Fosnes fellesfunksjoner.' 7' ' L-JD 79. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato. 2016/ Rønnaug Aaring Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner.' 7' ' L-JD 79 SH/"i 773M Fylkesmannen Postboks 2600 7734 STEINKJER i Nord-Trøndelag Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2016/4287-5 Rønnaug Aaring

Detaljer

Kommunereformen - faktainnsamling for kommunene i Indre og Midtre Namdal

Kommunereformen - faktainnsamling for kommunene i Indre og Midtre Namdal Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2014/6920-14 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Kommunereformen - faktainnsamling for kommunene i Indre og Midtre Namdal

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/95

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/95 ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/95 Dato: 17.09.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Åfjord formannskap 23.09.2014 Åfjord kommunestyre Saksbehandler: Per O. Johansen Vedlegg: 1. Brev av 27.08.2014 fra

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad ORD FOSPKRF

Forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad ORD FOSPKRF Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: Fra 11:40 til 13:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 30.01.2014 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:30 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

SAKSGANG Utvalg Møtedato Sbh. Saknr Kommunestyret. Vedlegg: Skisse til prosess Kommunaldepartementets veileder (ligger på kommunens hjemmeside)

SAKSGANG Utvalg Møtedato Sbh. Saknr Kommunestyret. Vedlegg: Skisse til prosess Kommunaldepartementets veileder (ligger på kommunens hjemmeside) ANDØY KOMMUNE PROSESS KOMMUNEREFORMEN I ANDØY SAKSGANG Utvalg Møtedato Sbh. Saknr Kommunestyret PEKL Saksbehandler Arkivsaksnummer Kirsten Lehne Pedersen 14/1118 Vedlegg: Skisse til prosess Kommunaldepartementets

Detaljer

Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Overhalla Betongbygg AS på Skogmo Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 15:00

Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Overhalla Betongbygg AS på Skogmo Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 15:00 Møteprotokoll Utvalg: Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Overhalla Betongbygg AS på Skogmo Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: Fra 09:00 til 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Nina

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. oktober kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 65/12 Handlingsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Ås kommune MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Møtetid: 19.05.2015 kl. 15:30-17:30 Møtested: 1.etasje Rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Sakspapir. Saksnr. Utvalg Møtedato 091/16 Kommunestyre Arkiv: K1-030

ÅSNES KOMMUNE. Sakspapir. Saksnr. Utvalg Møtedato 091/16 Kommunestyre Arkiv: K1-030 ÅSNES KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utvalg Møtedato 091/16 Kommunestyre 27.06.2016 Saken avgjøres av: Saksansvarlig: Hauge, Frank Steinar Kommunereform i Åsnes Dokumentliste: Arkiv: K1-030 Arkivsaknr: 14/940

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 69/12 Grunnerverv

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Solhaug Grendehus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 14:30. Utvalg: Faste medlemmer som møtte:

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Solhaug Grendehus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 14:30. Utvalg: Faste medlemmer som møtte: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Solhaug Grendehus Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: Fra 09:00 til 14:30 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Christina Staven

Detaljer

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange Ordfører Tore Opdal Hansen Drammen: 50 år med Skoger Kommunesammenslåing Drammen kommune og Skoger kommune i 1964 50 år med endringer Budsjett

Detaljer

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune 1. Innledning Regjeringen har startet opp et arbeid med en kommunereform. Reformens mål er større kommuner som får flere oppgaver og mer selvstyre.

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 26.01.2012 Tidspunkt: Fra 19:15 til 22:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Eva W. Tranås Medlem FOAP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Eva W. Tranås Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kantina, nedre kommunehus på Dun Dato: 04.09.2013 Tidspunkt: Fra 11:20 til 12:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Kommunereformprosessen Innherred

Kommunereformprosessen Innherred Kommunereformprosessen Innherred Kunnskapsinnhenting /kartlegging Interne drøftinger «Sonderinger» med andre Vedtak i hver kommune om ønsket retningsvalg Avklaring av utredningsalternativene fellesutr.

Detaljer

Kommunereform utvikling av Oppland

Kommunereform utvikling av Oppland Kommunereform utvikling av Oppland Stortingets vedtatte mål for kommunereformen: 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 3. Bærekraftige og økonomisk

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: Fra 11:15 til 14.45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28.10.2010 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 56/10 Søknad om fritak

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Trygve Jonny Sandvik Ordfører FOSPKRF

Forfall: Navn Funksjon Representerer Trygve Jonny Sandvik Ordfører FOSPKRF Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 15.06.2016 Tidspunkt: Fra 10:15 til 12:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 14/4659 PROSESS FOR MODUM KOMMUNES ARBEID MED KOMMUNEREFORMEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 14/4659 PROSESS FOR MODUM KOMMUNES ARBEID MED KOMMUNEREFORMEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 14/4659 PROSESS FOR MODUM KOMMUNES ARBEID MED KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: 1. Styringsgruppe for arbeidet med kommunereform

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/322 KOMMUNEREFORMEN STATUS/FELLES UTREDNING Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 002 Saksnr.: Utvalg Møtedato 57/15 Formannskapet 09.12.2015 Side 2 av

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2007 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 26. november kl. 19.15 i kommunehuset på Dun, Jøa. Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 51/07 Tilskott

Detaljer

TIDSPLAN FOR ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN I FROGN KOMMUNE ARBEIDSGRUPPENS ANBEFALING ETTER MØTET 12. MARS.

TIDSPLAN FOR ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN I FROGN KOMMUNE ARBEIDSGRUPPENS ANBEFALING ETTER MØTET 12. MARS. TIDSPLAN FOR ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN I FROGN KOMMUNE ARBEIDSGRUPPENS ANBEFALING ETTER MØTET 12. MARS. FASE 1: Første utredningsfase. Møte i Arbeidsgruppen Behandling i kommunestyret Oppgaver for administrasjonen

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2017

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2017 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2017 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 1. juni kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 26/17 Skolenes årstimer 2017/2018

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Nils Johan

Detaljer

Fosnes kommune. Møteinnkalling. Fosnes formannskap. Fellesfunksjoner. Utvalg:

Fosnes kommune. Møteinnkalling. Fosnes formannskap. Fellesfunksjoner. Utvalg: Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteinnkalling Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 14.01.2015 Tidspunkt: 10:15 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. oktober kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr PS 76/15 Innhold Framtidig organisering

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 4962/15 KOMMUNEREFORMEN Veien videre

Samlet saksfremstilling Arkivsak 4962/15 KOMMUNEREFORMEN Veien videre Samlet saksfremstilling Arkivsak 4962/15 KOMMUNEREFORMEN Veien videre Saksansvarlig Katrine Lereggen Kommunestyret 10.11.2015 PS 98/15 Innstilling 1. Melhus kommune vil ikke søke om kommunesammenslåing

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes oppvekst og kultur. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ella Marit Lassemo. Medlem. 1.

Fosnes kommune. Fosnes oppvekst og kultur. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ella Marit Lassemo. Medlem. 1. Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Møteprotokoll Utvalg: Fosnes Museumsstyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 19.03.2014 Tidspunkt: Fra 10:00 til 12:30 Faste medlemmer som

Detaljer

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Dato: 19.2.2016 1. Innledning Regjeringen har startet opp et arbeid med en kommunereform. Reformens mål er større kommuner som får flere oppgaver og

Detaljer

Fosnes kommune. Fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fellesfunksjoner Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: Fra 10:45 til 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Prosjektledersamling Kommunereform 20. oktober Lierne kommune En kort oppsummering av utredninger i Lierne: innhold, sammenheng, utfordringer..

Prosjektledersamling Kommunereform 20. oktober Lierne kommune En kort oppsummering av utredninger i Lierne: innhold, sammenheng, utfordringer.. Prosjektledersamling Kommunereform 20. oktober 2015 Lierne kommune En kort oppsummering av utredninger i Lierne: innhold, sammenheng, utfordringer.. Utredninger i Lierne - kommunereformen Utredninger i

Detaljer

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Dato: 10.2.2016 1. Innledning Regjeringen har startet opp et arbeid med en kommunereform. Reformens mål er større kommuner som får flere oppgaver og

Detaljer

Kommunene ble gjennom formannskapslovene i 1837 basert på inndelingen i prestegjeld. Norge ble delt inn i 392 kommuner

Kommunene ble gjennom formannskapslovene i 1837 basert på inndelingen i prestegjeld. Norge ble delt inn i 392 kommuner Vi trenger robuste kommuner tilpasset morgendagens utfordringer. Innbyggerne i hele landet skal ha gode barnehager, skoler og helsetjenester også i fremtiden. Kommunereform Stavanger-regionen næringsforening

Detaljer

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange Ordfører Tore Opdal Hansen Drammen: 50 år med Skoger Kommunesammenslåing Drammen kommune og Skoger kommune i 1964 50 år med endringer Budsjett

Detaljer

Skal vi slå oss sammen?

Skal vi slå oss sammen? Skal vi slå oss sammen? UTREDNING AV KOMMUNEREFORM INDRE NAMDAL Sammenslåing - et stort spørsmål med mange svar Uansett hva vi vurderer å slå sammen, det være seg gårdsbruk, bedrifter eller skoler, så

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Januar 2016

Fosnes kommune Informasjonsskriv Januar 2016 Fosnes kommune Informasjonsskriv Januar 2016 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. januar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/16 Høring - Eierskapsutredning

Detaljer

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM Hobøl kommune

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM Hobøl kommune FORELØPIG UTKAST PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM Hobøl kommune 1. OPPDRAGET I arbeidet med reformen har den enkelte kommunene fått ansvar for å utrede egen kommune for eventuell vurdering av sammenslåing med

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjef Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2010/5729-2 Saksbehandler: Anne Berit Løvhaugen Saksframlegg Sosialpolitisk plan 2011-2014 for Midtre Namdal samkommune

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:50 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:30.

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:30. Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: 03.05.2012 Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli

Detaljer

Kommunestruktur i Lister

Kommunestruktur i Lister Kommunestruktur i Lister En grunnlagsutredning for videre arbeid med kommunereformen «Alle kommuner bør, uavhengig av størrelse, gjøre en særskilt vurdering av hvorvidt de utgjør et funksjonelt samfunnsutviklingsområde».

Detaljer

Folkemøte kommunereform

Folkemøte kommunereform Folkemøte kommunereform. 23.10.2014 Bakgrunn Kommunereformen ble behandlet i Stortinget 18. juni (Kommuneproposisjonen 2015, Innst. 300S 2013 2014) Bred politisk tilslutning (Statsrådens ord). Regjering

Detaljer

Framtidens kommunestruktur - hvor går kommunene i Trondheimsregionen?

Framtidens kommunestruktur - hvor går kommunene i Trondheimsregionen? Framtidens kommunestruktur - hvor går kommunene i Trondheimsregionen? Innledning for Trondheimsregionen 20.06.2014 Alf-Petter Tenfjord Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fram til i dag har diskusjonen vært:

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen

Prosjektplan for kommunereformen Prosjektplan for kommunereformen Vedtatt av kommunestyret 28.01.2015 Innhold 1. Mål og rammer... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Mål for reformen... 2 1.3 Ekspertutvalgets kriterier for god kommunestruktur...

Detaljer

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen?

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Undersøkelsen går til ungdom som bor i Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn. Regjeringen har gitt kommunene et oppdrag med å utrede sammenslåing med

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Marit Lillegraven Haakaas FE - 030, HIST - ESA 14/611

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Marit Lillegraven Haakaas FE - 030, HIST - ESA 14/611 Trøgstad kommune Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Marit Lillegraven Haakaas FE - 030, HIST - ESA 14/611 15/1150 Videre arbeid med kommunereformen Saksnr Utvalg Type Dato 08/16 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: Fra 15:00 til 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 18. desember kl. 10.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 81/14 Høring -

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Rådmannen. Kommunereformen - invitasjon til deltakelse i utredning fra Lyngdal og Farsund kommuner

LINDESNES KOMMUNE Rådmannen. Kommunereformen - invitasjon til deltakelse i utredning fra Lyngdal og Farsund kommuner LINDESNES KOMMUNE Rådmannen SAKSMAPPE: 2014/801 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 7377/2014 Rune Stokke UTVALG: DATO: SAKSNR: Formannskapet 19.06.2014 43/14 Kommunestyret 19.06.2014 32/14 Kommunestyret

Detaljer

Kommunereformprosessen Innherred

Kommunereformprosessen Innherred Kommunereformprosessen Innherred Kunnskapsinnhenting /kartlegging Interne drøftinger «Sonderinger» med andre Vedtak i hver kommune om ønsket retningsvalg Avklaring av utredningsalternativene fellesutr.

Detaljer

Høringsuttalelse - Sosialpolitisk plan , Midtre Namdal Samkommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Høringsuttalelse - Sosialpolitisk plan , Midtre Namdal Samkommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2016/3457-3 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Høringsuttalelse - Sosialpolitisk plan 2016-2019, Midtre Namdal Samkommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Detaljer

Saksframlegg med vedtak

Saksframlegg med vedtak Saksframlegg med vedtak Utredning om ny kommunestruktur Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Jan-Erik Fredriksen FE - 002 14/3078 Saksnr Utvalg Type Dato 15/17 Kommunestyret PS 26.02.2015 Kommunestyrets enstemmige

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Forfall: Navn Funksjon Representerer Ella Marit Lassemo

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Forfall: Navn Funksjon Representerer Ella Marit Lassemo Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes eldreråd Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 27.04.2017 Tidspunkt: Fra 13:15 til 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Statusrapportering og nytt siden sist. Kommunereformen 19. januar 2016

Statusrapportering og nytt siden sist. Kommunereformen 19. januar 2016 Statusrapportering og nytt siden sist. Kommunereformen 19. januar 2016 Program 10:00-11:30 Velkommen - siste nytt - status 11:30-12:15 Lunsj 12:15-14:10 Veien fra utredninger til intensjonsavtaler Hva

Detaljer

Mandat styringsgruppen for kommunereform i Bodø kommune

Mandat styringsgruppen for kommunereform i Bodø kommune Samfunnskontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.12.2014 81408/2014 2014/3272 020 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/257 Formannskapet 17.12.2014 Mandat styringsgruppen for kommunereform i Bodø

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Storsalen, kulturhuset Møtedato: 25.08.2015 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 54/15 KOMMUNEREFORMEN - VIDERE FRAMDRIFT TYNSET, den 21.08.2015

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /100 Kommunestyre /49

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /100 Kommunestyre /49 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 09.06.2016 16/100 Kommunestyre 22.06.2016 16/49 Arkivsaksnr: 2014/5376 Klassering: 000 Saksbehandler: Susanne Bratli KOMMUNEREFORMEN - SAMMENSLÅING

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 15. desember kl. 10.15 i Åsly forsamlingshus. Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr Innhold PS 87/11 Retningslinjer

Detaljer

Møteprotokoll. Fosnes kommune. Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: Fra 12:15 til 15:50

Møteprotokoll. Fosnes kommune. Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: Fra 12:15 til 15:50 Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: Fra 12:15 til 15:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla kommunestyre 46/ Overhalla formannskap

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla kommunestyre 46/ Overhalla formannskap Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2016/3457-4 Saksbehandler: Bente Eidesmo Saksframlegg Høringsuttalelse Sosialpolitisk plan 2016-2019 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Hvordan kan kommunene planmessig arbeide med folkehelse - forebyggende helsearbeid

Hvordan kan kommunene planmessig arbeide med folkehelse - forebyggende helsearbeid Hvordan kan kommunene planmessig arbeide med folkehelse - forebyggende helsearbeid Folkehelsekoordinator Sissel Pettersen Midtre Namdal samkommune Presentasjon Steinkjer 13. oktober 2011 Midtre Namdal

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL.Møtedato: 22.04.2016 Møtetid: 13:15 til 15:00 Møtested: Spiserommet, kommunehuset Møteleder: Egill Vatne Saker: 010-015/16 Av 3 medlemmer møtte 3. Følgende

Detaljer

Midlertidig fellesnemnd Nye Namsos Møtested: Rian, Namdalshagen Dato: Tidspunkt: Fra 12:30 til 15:30

Midlertidig fellesnemnd Nye Namsos Møtested: Rian, Namdalshagen Dato: Tidspunkt: Fra 12:30 til 15:30 Nye Namsos Møteprotokoll Utvalg: Midlertidig fellesnemnd Nye Namsos Møtested: Rian, Namdalshagen Dato: 04.11.2016 Tidspunkt: Fra 12:30 til 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Steinar

Detaljer

Erfaringer fra prosessen hos Bjugn og Ørland. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen

Erfaringer fra prosessen hos Bjugn og Ørland. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen Erfaringer fra prosessen hos Bjugn og Ørland Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen Areal (km²), 2014 1621 Ørland 73,1 km² landareal og 0,08 km² ferskvann 1627 Bjugn 355,83 km² landareal og 27,97 km² ferskvann Bjugn

Detaljer