Begrenset Fortrolig. Hilde Nilsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Begrenset Fortrolig. Hilde Nilsen"

Transkript

1 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter revisjon med risikoutsatte grupper på Mongstad Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte Hovedgruppe TL Deltakere i revisjonslaget Eva Hølmebakk, Irene B. Dahle, Tone Guldbrandsen, Hilde Nilsen. Fra Arbeidstilsynet deltok Gry Meling Foss og Egil Dahlen Oppgaveleder Hilde Nilsen Dato Innledning Petroleumstilsynet (Ptil) med bistand fra Arbeidstilsynet gjennomførte revisjon med Statoil og entreprenøren Kaefer Energy sin identifisering og oppfølging av potensielt risikoutsatte grupper på Mongstad. Tilsynet var todelt: formøte med Kaefer Energy i Stavanger den og revisjon på Mongstad i uke 37. Ptil har sett på hvordan selskapenes system for styring av arbeidsmiljøet ivaretar oppfølging av spesielt risikoutsatte grupper. Statoil ble vurdert i forhold til påseansvar og tilrettelegging av forhold for de aktuelle entreprenøransatte på Mongstad. Tilsynet var rettet mot styring og oppfølging av utøvende personell innen fagene isolasjon, stillas og overflatebehandling (ISOfagene) på anlegget. Selskapene skulle overfor Ptil demonstrere at det var etablert et fungerende styringssystem som medførte at risikoforhold for grupper av arbeidstakere var identifisert, kartlagt og fulgt opp slik at arbeidsmiljø- og personellsikkerhetsforhold var fullt ut forsvarlige i alle ledd i kontraktskjeden. Aktiviteten la spesielt vekt på oppfølging av innleide arbeidstakere. 2 Bakgrunn Denne tilsynsaktiviteten inngår i Ptils hovedprioriteringer for 2011: Risikoutsatte grupper. Dette har vært en av Ptils hovedprioriteringer siden Tilsynet inngår også i et samarbeid mellom Ptil og Arbeidstilsynet vedrørende arbeidstakermedvirkning (ref varsel om tilsyn av ) Ptil har sett at entreprenørselskapene ofte kommer dårligere ut enn operatørselskapene med hensyn til eksponering for arbeidsmiljørisiko og med hensyn til risikostyring. Tilsyn gjennomført i løpet av de siste fire år innenfor området Risikoutsatte grupper, har derfor innbefattet entreprenørselskap, inklusive ISO-fag. ISO-entreprenørene gjennomfører arbeid med høy risiko og de har i perioder stor andel innleid arbeidskraft.

2 2 3 Mål Målet med tilsynet var å vurdere selskapenes systematiske aktiviteter for å identifisere og følge opp grupper som kan være risikoutsatt i egen virksomhet samt vurdere samarbeidet mellom operatør og entreprenør i dette arbeidet. Tilsynet fokuserte spesielt på oppfølging av innleide arbeidstakere på Mongstad. Målet for satsningen er at Ptil skal bidra til reduksjon av risiko for skade og sykdom for særlig risikoutsatte grupper ved å: følge opp at selskapene videreutvikler et helhetlig bilde av risiko for sykdom og skade for grupper av arbeidstakere, og at ny kunnskap brukes aktivt i en risikobasert tilnærming der innsats rettes mot grupper hvor behov og effekt er størst bidra til å klargjøre sammenhenger mellom rammebetingelser og risiko følge opp at aktørene i fellesskap videreutvikler rammebetingelser som bidrar til å sikre et høyt HMS-nivå for alle grupper Følgende tema ble vektlagt: Tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning Kartlegginger, tiltak og oppfølging av risikofaktorer for eget og innleid personell Opplæring i risikoforhold HMS-kompetanse i bedriftene og aktuelle bedriftshelsetjenester (BHT) hos operatør, entreprenør og innleieselskaper Planlegging og oppfølging av arbeidstid Påseansvar: roller og ansvar mellom operatør, entreprenør og underleverandør/er Oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår for innleide arbeidstakere 4 Resultat Det ble identifisert sju avvik i tilsynet: Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljøfaktorer som på sikt kan medføre helseskade Opplæring og informasjon om helserisiko Tiltak og oppfølging Roller og kompetanse Samarbeid mellom Statoils og entreprenørers bedriftshelsetjeneste Tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning Utøvelse av påse- og samordningsplikt Det ble observert to forbedringspunkter:

3 3 Oppfølging av mulig arbeidsbetinget sykdom Håndtering av språkforskjeller 5 Observasjoner Ptils observasjoner deles generelt i to kategorier: Knyttes til de observasjonene hvor vi mener å påvise brudd på regelverket. Forbedringspunkt: Knyttes til observasjoner hvor vi ser mangler, men ikke har nok opplysninger til å kunne påvise brudd på regelverket. 5.1 Avvik Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljøfaktorer som på sikt kan medføre helseskade Det er ikke utført systematiske kartlegginger av arbeidsmiljøfaktorer som på sikt kan medføre helseskade for ISO-personell på Mongstad. Dette gjelder for ansatte i Kaefer Energy og innleide arbeidstakere. Ved dokumentgjennomgang og i intervju ble det klart at det ikke har vært gjennomført systematiske kartlegginger av arbeidsmiljøfaktorer for personell som utfører arbeid innen ISO-fagene på Mongstad. Kartleggingen i 2007 var en trivselsundersøkelse for egne ansatte i Kaefer Energy, og gir ikke grunnlag for å vurdere arbeidsmiljørisiko ved anlegget. I forkant av tilsynet var det gjort en ergonomisk kartlegging, men resultatene av denne var ikke kjent for de som ble intervjuet under tilsynet. Det er uklarheter i fordelingen av ansvar og roller for å sikre at kartlegginger gjennomføres, at avvik identifiseres og behandles og at utbedringer planlegges og prioriteres. Det er ikke etablert kriterier for hvilke arbeidstakere som skal gis tilbud om selektiv helseovervåking før de utfører arbeid som kan medføre særskilt helserisiko. Det kom fram i intervju at Kaefer Energy sin bedriftshelsetjeneste (BHT) ikke har oversikt over hvilke grupper som er spesielt risikoutsatte og som derfor trenger spesiell oppfølging. Dette gjelder også for innleide arbeidstakere. Det er ikke utført målinger av eksponering ved bruk og håndtering av kjemikalier som kan gi helseskader på Mongstad. I kapittel 7.3 i Kafer Energy s HMS håndbok står det at alle verneområdene skal kartlegges minst en gang pr år på fysiske og psykososiale arbeidsmiljøfaktorer. Det har vært utført en ergonomikartlegging og trivselsundersøkelse, ellers kan det ikke dokumenteres at Kaefer Energy s verneområder på anlegget er blitt kartlagt. Kaefer kunne ikke dokumentere at de hadde tilstrekkelig kunnskap om, og oversikt over egenprodusert støy (for eksempel fra håndholdt verktøy) for ISO-fagene på Mongstad.

4 4 Bruk av oppholdstidsbegrensninger baserte seg kun på støy fra anlegget og tok ikke hensyn til egenprodusert støy. Arbeidsmiljøloven om 4-1 punkt 1 om krav til enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd Styringsforskriften 18 om analyse av arbeidsmiljøet Styringsforskriften 4 om risikoreduksjon Styringsforskriften 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet Kjemikalieforskriften 6 om risikovurdering, 15 om målinger av forurensninger i arbeidsatmosfæren, 28 om register kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier og bly og 29 om krav til helseundersøkelse Opplæring og informasjon om helserisiko De ansatte i Kaefer Energy og Global Work har ikke i tilstrekkelig grad fått relevant opplæring i og informasjon om helserisiko knyttet til det arbeidet de utfører på Mongstad. Mangelfulle kartlegginger av eksponering (jf , kulepunkt en) medfører at en ikke har tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag til å kunne gi ansatte opplæring i faktiske risikoforhold i arbeidsmiljøet på Mongstad. Under tilsynet med Kaefer Energy og innleide ble det observert arbeidsoperasjoner med mulig helserisiko knyttet til støy (egenprodusert støy) og kjemikalieeksponering. Det er mangelfull systematikk i verifikasjon av om personellet som kommer inn på anlegget har fått tilstrekkelig opplæring i risikofaktorer. Dette gjelder risiko forbundet med egne arbeidsoperasjoner og stedspesifikk eksponeringsrisiko. Introduksjonskurset i regi av Kaefer som gis til ansatte hos Kaefer Energy og Global Work første dag tar ikke opp arbeidsmiljøfaktorer og helserisiko knyttet til det arbeidet de skal utføre på Mongstad. Vi observerte under tilsynet at personer befant seg i umiddelbar nærhet til arbeid med overflatebehandling uten at de hadde kjennskap til den kjemiske helserisikoen dette arbeidet kan representere. Hovedfokus innen arbeidsmiljørisiko hos Kaefer Energy på Mongstad rettes mot bruk av verneutstyr. Til tross for dette er opplæringen i bruk av verneutstyr mangelfull. Det er opp til den ansatte å vurdere hvilken type maske som skal brukes og når masken eller filteret skal skiftes. Under verifikasjon på anlegget observerte vi at bruk av maske ikke var i henhold til krav. Det er uklart hvordan resultater fra relevante kartlegginger kommuniseres ut til personell som arbeider på anlegget, dette gjelder også for innleide. Det kom frem gjennom intervju at Kaefer Energy i stor grad baserer seg på formenn som formidlere av informasjon om fysisk/kjemisk arbeidsmiljørisiko på anlegget. Det er også formennene som leser sikkerhetsdatabladene og som skal formidle informasjon om risikoen ved kjemikaliene videre til arbeidstakerne. Det kunne ikke dokumenteres at formennene hadde tilstrekkelig kompetanse på arbeidsmiljøområdet til å ivareta denne formidlerrollen og til å tolke sikkerhetsdatabladene. Under befaring observerte tilsynslaget at det ble utført isoleringsarbeid i umiddelbar nærhet til overflatebehandling. Isolatørene var ikke kjent med risiko knyttet til kjemikaliene som var i bruk.

5 5 Teknisk og operasjonell forskrift 51 om opplæring i sikkerhet og arbeidsmiljø og 53 om informasjon om risiko ved utføring av arbeid Styringsforskriften 4 om risikoreduksjon Styringsforskriften 14 om bemanning og kompetanse Styringsforskriften 15 om informasjon Kjemikalieforskriften 9 om informasjon og opplæring Stoffkartotekforskriften om informasjon og opplæring Tiltak og oppfølging Kaefer Energy har ikke i tilstrekkelig grad sikret at arbeidet legges til rette og at det gjennomføres tiltak slik at helseskadelig eksponering og uheldige fysiske belastninger unngås for ISO-personell. Tiltak som f. eks tidsbegrensninger på ulike arbeidsoperasjoner, jobbrotasjon og forbedret verneutstyr er ikke systematisk vurdert pga mangelfull oversikt over eksponering, jfr , kulepunkt en. Forebyggende tiltak for å redusere eksponering, er i begrenset grad vurdert på grunn av mangelfull oversikt over risikoen på anlegget. Hovedfokus innen arbeidsmiljørisiko hos Kaefer Energy på Mongstad rettes mot bruk av verneutstyr. Personlig verneutstyr er en svak barriere hvor den faktiske beskyttelseseffekten er forbundet med stor usikkerhet. Kaefer Energy/Global Work gjennomfører ikke selektiv helseovervåking for spesielt risikoutsatte grupper av arbeidstakere. Det er heller ikke etablert kriterier for hvilke grupper som skal ha slik helseovervåking, jfr , kulepunkt tre. Arbeidsmiljøloven 4-1 punkt 2 om generelle krav til arbeidsmiljøet Styringsforskriften 23 om kontinuerlig forbedring Rammeforskriften 11 om prinsipper for risikoreduksjon Kjemikalieforskriften 7 om tiltak og 28 om register kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier og bly Roller og kompetanse Roller og kompetansekrav i oppfølgingen innen helse og arbeidsmiljø av innleide arbeidstakere fra Global Work var ikke i tilstrekkelig definert og forstått. Statoil og Kaefer Energy kunne ikke legge fram tilstrekkelig dokumentasjon på rollefordeling mellom Statoil, Kaefer og Global Work når det gjaldt: Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljøforhold for innleide arbeidstakere. Opplæring i helse- og arbeidsmiljørisiko. Tiltak og oppfølging. Oppfølging av, og tilrettelegging for sykemeldte.

6 6 I intervju kom det fram ulike syn på hvor ansvaret for å følge opp innleide arbeidstakere lå. F.eks kunne Statoil si at ansvaret for bestemte oppgaver lå hos Kaefer Energy, mens representanter for Kaefer Energy mente at ansvaret lå hos Global Work. Kaefer Energy kunne ikke dokumentere hvem som hadde ansvar for opplæring i arbeidsmiljørisiko for nye arbeidstakere på anlegget. Kaefer Energy kunne ikke dokumentere at formennene hadde tilstrekkelig kompetanse på arbeidsmiljøområdet til å kunne formidle arbeidsmiljørisiko forbundet med arbeidet. Det kom frem under intervju at Kaefer Energy likevel anså formenn som den viktigste formidleren av denne risikoen, jfr , kulepunkt syv. Arbeidsmiljøloven 2-2(1a og b)om arbeidsgivers plikter overfor andre enn egne arbeidstakere Styringsforskriften 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet Styringsforskriften 53 om informasjon om risiko ved utføring av arbeid Styringsforskriften 50 om kompetanse Samarbeid mellom Statoils og entreprenørers bedriftshelsetjeneste Det foregår ikke samarbeid eller informasjonsutveksling mellom bedriftshelsetjenesten til Statoil Mongstad og Kaefer Energy. Gjennom intervju kom det fram at det ikke har vært samarbeid eller informasjonsflyt mellom bedriftshelsetjenestene. Dette gjelder spesielt informasjon om resultater av aktuelle kartlegginger og vurderinger som kan være relevante for risikovurderinger og forebyggingsarbeid på Mongstad. Arbeidsmiljøloven 2-2(2) om arbeidsgivers plikter overfor andre enn egne arbeidstakere Teknisk og operasjonell forskrift 49 om bedriftshelsetjeneste Teknisk og operasjonell forskrift 53 om informasjon om risiko ved utføring av arbeid Tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning Kaefer Energy kunne ikke dokumentere at det er etablert en fungerende vernetjeneste på Mongstad. De fleste verneombudene som ble intervjuet i Kaefer Energy og Global Work var kommet til Mongstad dagen før revisjonen og hadde sin første tur på anlegget som verneombud. Kaefer Energy kunne under revisjonen ikke legge fram oversikt over verneombud, deres verneområder eller hvor lenge de hadde vært verneombud for de øvrige Kaefer Energy-skiftene på Mongstad og Ptil har heller ikke mottatt dette etter revisjonen.

7 7 I intervju kom det fram at verneombudene ikke involveres i vernerunder, i arbeidsmiljøspørsmål, kartlegginger eller i tiltak i sine respektive verneområder. Det var ingen koordinering mellom Kaefer Energys vernetjeneste og Statoils vernetjeneste/vernarbeide på Mongstad. Det kom også fram i intervju at det ikke var kommunikasjon mellom Kaefer Energys verneombud og Statoils arbeidsmiljøutvalg på Mongstad. Det var uklarhet rundt tilrettelegging for valg av vernombud. Opplæringen av de verneombud vi intervjuet var ikke fullført. Verneombudene som ble intervjuet kjente ikke til funksjonsbeskrivelsen for Kaefer Energys verneombud, ref. Kaefer Energys HMSK-plan s 13. Arbeidsmiljøloven kap. 6.2 om verneombudets oppgaver Rammeforskriften 8 om arbeidsgivers plikter overfor andre enn egne arbeidstakere Verneombudsforskriften 2 om valg av verneombud, 12 om opplæring av verneombud Utøvelse av påse- og samordningsplikt Statoil har vist mangelfull utøvelse av sin påse- og samordningsplikt mht oppfølging av arbeidsmiljøforhold for entreprenører/innleide arbeidstakere. Det kom fram i intervju at Statoil ikke har påsett at: det er utført systematiske kartlegginger eller risikovurderinger av arbeidsmiljøforholdene til entreprenører og innleide arbeidstakere på Mongstad. entreprenørene har tilstrekkelig og relevant opplæring i arbeidsmiljørisiko. det er samarbeid og informasjonsflyt mellom BHTene. Statoil har som hovedbedrift heller ikke sørget for samordning av verne- og arbeidsmiljøarbeidet mellom eget selskap og Kaefer Energy. Rammeforskriften 7 om ansvar etter denne forskriften. Rammeforskriften 8 om arbeidsgivers plikter overfor andre enn egne arbeidstakere 5.2. Forbedringspunkter Oppfølging av mulig arbeidsbetinget sykdom Forbedringspunkt: Oversikt over, og oppfølging av arbeidsbetinget sykdom hos Kaefer Energi og innleide kan forbedres. Kaefer Energy har ikke oversikt over mulig arbeidsbetinget sykdom for innleide fra Global Work. Det er derfor ikke systematisk bruk av informasjon om arbeidsbetinget sykdom i det forebyggende arbeidet på Mongstad.

8 8 Arbeidsmiljøloven 3.1 om krav til systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid punkt 2e og g og 5.1 om krav til registrering av skader og sykdommer Håndtering av språkforskjeller Forbedringspunkt: Håndtering av språkforskjeller og mangelfulle språkkunnskaper kan bli bedre på anlegget. På Mongstad har en valgt å stille krav til at alle ansatte skal kunne snakke engelsk eller skandinavisk. Det er derfor i begrenset grad iverksatt tiltak og systemer for å håndtere språklige ufordringer knyttet manglende eller mangelfulle engelsk eller norskkunnskaper. På anlegg der en ikke har krav til engelsk eller norskkunnskaper har en ofte etablert systemer for å motvirke språklige misforståelser. På et landanlegg er det ansatt en profesjonell tolk, og skilt, informasjon og alle relevante prosedyrer er blitt oversatt, til blant annet polsk. Operatør/byggherre har også satt krav til antall personer pr arbeidslag som skal kunne snakke engelsk eller norsk. Ettersom det på Mongstad er krav til at alle skal snakke engelsk eller skandinavisk språk har en ikke på samme måte utviklet systemer for å motvirke språklige misforståelser og mangel på informasjon. Følgende forhold bidrar til at dette kan representere HMS-risiko: Det kom fram i intervju at en i noen situasjoner likevel har måttet ta inn personer som ikke kan snakke engelsk eller skandinavisk (pga stramt arbeidsmarked). En har da ikke et etablert apparat til å håndtere dette. Det kom fram i intervju at det, på tross av språkkrav, er svært varierende engelsk - kunnskaper på anlegget. Dette gjelder også norske arbeidstakere. Varierende språkkunnskaper blir en særlig stor utfordring ettersom det kan synes som om en innen ISO - leverandørene på Mongstad i stor grad baserer seg på formenn som kanal til å formilde hvilke risikoforhold de ulike arbeidsoperasjonene representerer (jfr , kulepunkt syv). Prosedyrer hos Kaefer finnes i mange tilfeller kun på norsk. Dette representerer en sikkerhetsrisiko ettersom flesteparten av arbeidstakerne fra Global Work snakker engelsk. Rammeforskriften 10 om forsvarlig virksomhet og 12 om organisasjon og kompetanse Teknisk og operasjonell forskrift 50 om kompetanse og 51 om opplæring i sikkerhet og arbeidsmiljø 5.3. Andre forhold Statoil skal ifølge forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett påse at ansatte hos entreprenører og godkjente underleverandører har lønn i tråd med gjeldende allmenngjøringsforskrifter. På landanleggene i petroleumsnæringen gjelder forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for byggeplasser i Norge. ISO-fagene vil i de fleste tilfeller

9 9 komme inn under denne forskriften. Dette innebærer at selv om allmenngjøringsforskriften for petroleumsanleggene ikke ble videreført, er fremdeles petroleumsanleggene dekket av en allmenngjøringsforskrift og Statoil har fortsatt et påseansvar i forhold til dette. Ifølge forskrift om informasjons-, påseplikt og innsynsrett kan påseansvaret ivaretas ved at det iverksettes systemer og rutiner for å undersøke, og om nødvendig følge opp, at allmenngjøringsforskrifter etterleves. Påseplikten kan for eksempel oppfylles ved at det tas inn kontraktsklausuler om at arbeidstakere minst skal ha de lønns- og arbeidsvilkår som følger av allmenngjøringsforskrifter, og at dette følges opp gjennom innhenting av dokumentasjon på arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår. Statoil stiller krav i kontrakt til at lønnsvilkår og arbeidsforhold for ansatte og innleide hos entreprenører, underleverandører og deres leverandørers ansatte og innleide skal være i overensstemmelse med allmenngjøringsloven og tilhørende forskrifter. Statoils rutine for å kontrollere og følge opp lønns- og arbeidsvilkår er å gjennomføre verifikasjoner/stikkprøve kontroll. Dette gjelder både leverandører og godkjente underleverandører/utleiebedrifter på kontrakten. Kaefer Energy har også kontraktsfestet krav til lønns- og arbeidsvilkår i tråd med allmenngjøringsforskrifter i kontrakten med Global Work. Det ble framlagt en skriftlig arbeidsavtale og lønnslipp for Global Work under tilsynet og disse var i tråd med AML og allmenngjøringsforskrift. Arbeidsmiljøloven 14-5 om krav til skriftlig arbeidsavtale LOV nr 58: Lov om allmenngjøring av tariffavtaler, Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for byggeplasser i Norge, Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett

10 10 6 Deltakere fra Petroleumstilsynet Hilde Nilsen, Arbeidsmiljø(oppgaveleder) Tone Guldbrandsen, Arbeidsmiljø Irene B. Dahle, Arbeidsmiljø Eva Hølmebakk, Arbeidsmiljø Deltakere fra Arbeidstilsynet Gry Meling Foss Egil Dahlen 7 Dokumenter Følgende dokumenter ble benyttet under planlegging og gjennomføringen av aktiviteten: 1. HMS program ISO rammeavtale Kaefer Statoil 2. HMSK plan Kaefer - Isolering stillas og overflatebehandling ISO 3. Prosjektorganisasjon Mongstad ISO - Kaefer 4. Global work - Protocol Agreement of rotation plan 19-9 for blue collars at Mongstad - document Medisinsk behandling - Førstehjelpsskader FAC - Røde hendelser pr Kaefer Energy 6. Brev fra Ptil til Statoil Tillatelse til arbeidstidsordning for Global Work ved Kaefer Energy på Mongstad Tillatelse til arbeidstidsordning Global Work og Kaefer Energy 7. Protokoll rotasjon for ledende personell på Mongstad Kaefer 8. Kvalitetshåndbok for Kaefer Energy 9. HMS håndbok for Kaefer Energy 10. Protokoll Kaefer IKM - Avtale om arbeidstidsordning rotasjon land for ledende personell for Mongstad oktober desember Fra Fellesforbundet til Kaefer Midlertidig godkjenning av søknad - Forlengelse av rotasjonsordning for Kaefer Energy på Mongstad 12. Protokoll Avtale om arbeidstidsordning rotasjon land for perioden Mongstad - Kaefer 13. HMS handlingsplan 2011 med involverte leverandører 14. Rotasjonsplan Kaefer Energy - Mongstad Risikovurdering arbeidsoperasjoner PBB-PFP - Kaefer Energy Mongstad 16. Risikovurdering arbeidsoperasjoner isolasjon - Kaefer Energy Mongstad 17. Risikovurdering arbeidsoperasjoner stillas - Kaefer Energy Mongstad ukers bemanningsplan Mongstad uke CV-HMS leder - koordinator 20. Fordeling mellom egne og innleie på Mongstad uke Funksjonsbeskrivelse HMS koordinator 22. Rapport etter ergonomisk kartlegging Kaefer Energy Mongstad 23. Vurderingsmodeller til hjelp i vurdering av helsemessig risiko - Arbeidstilsynet 24. ARS oversiktstabell 25. Ergonomisk indikator forslag til vurdering - Isolasjon 26. Ergonomisk indikator forslag til vurdering - Overflate 27. Ergonomisk indikator forslag til vurdering - Stillas 28. Risikoanalyse kortversjon norsk - Overflateprosjektet Riskanalysis work package shortversion english - Overflateprosjektet 2011 Mongstad 30. Svar på etterspurt informasjon vedr arbeidstidsoppfølging Kaefer Mongstad - MIS Monitoreringsplan - Skjema for søknad om helgearbeid og nattarbeid 31. MIS - Monitoreringsplan 32. Søknad om søndag helgearbeid 33. Søknad om nattarbeid 34. Skjema for leverandørens verneorganisasjon

11 Framwork agreement for hire of personnel 36. Sikkerhetsdatablad Hardtop PS5 komponent A og B 37. Diplom, opplæring utført av Jotun, Global Work 38. Sjekkliste nyankomne 39. Documentation of safety training fra Kaefer 40. Presentasjon fra Kaefer, 18 august Referat fra AMU møte datert H2S kart og støykart 43. Presentasjon om kartlegginger og vurderinger av arbeidsmiljøfaktorer 44. Eksempler fra målstyring i Statoil 45. Mail datert ang svar på etterspurt informasjon vedrørende arbeidstidsoppfølging 46. Perm mottatt fra Statoil med diverse Synergi dokumentasjon, presentasjoner, intern risikoanalyse rapport 47. H2S kart, Map of noise Vedlegg A Oversikt over intervjuet personell.

Tilsynsrapport. o Strengt fortrolig. o Begrenset o Fortrolig. o Unntatt offentlighet

Tilsynsrapport. o Strengt fortrolig. o Begrenset o Fortrolig. o Unntatt offentlighet Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med identifisering og oppfølging av risikoutsatte grupper på Kollsnes Aktivitetsnummer 003911003 Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet o Begrenset

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Irene B. Dahle. Deltakere i revisjonslaget Irene Dahle, Eva Hølmebakk, Hilde Nilsen og Brit Gullesen 04.07.

Begrenset Fortrolig. T-2 Irene B. Dahle. Deltakere i revisjonslaget Irene Dahle, Eva Hølmebakk, Hilde Nilsen og Brit Gullesen 04.07. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Vedlegg 1- Rapport etter tilsyn med risikoutsatte grupper 027153020 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Brit Gullesen. Brit Gullesen, Eva Hølmebakk, Hilde Nilsen 27.6.2014

Begrenset Fortrolig. Brit Gullesen. Brit Gullesen, Eva Hølmebakk, Hilde Nilsen 27.6.2014 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med risikoutsatte grupper på Regalia 408001003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Bryn A Kalberg. Hilde Nilsen, Per Endresen, Anne Mette Eide, Åse Ohrstrand Larsen 21.6.2011

Begrenset Fortrolig. Bryn A Kalberg. Hilde Nilsen, Per Endresen, Anne Mette Eide, Åse Ohrstrand Larsen 21.6.2011 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynet på Tjeldbergodden med styring av arbeidsmiljø og sikkerhetskritiske barrierer som skal redusere risiko Aktivitetsnummer 001904007 001904008 Gradering Offentlig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Tone Guldbrandsen Deltakere i revisjonslaget Jorun Bjørvik, Irene B. Dahle 16.10.2013

Begrenset Fortrolig. T-2 Tone Guldbrandsen Deltakere i revisjonslaget Jorun Bjørvik, Irene B. Dahle 16.10.2013 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynet med styring av HMS ved innleie av arbeidskraft ved oppkobling av Ekofisk 2/4 L Aktivitetsnummer 009018094 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 BSA Deltakere i revisjonslaget IBD, JAA, BSA, OH 2.12.2010

Begrenset Fortrolig. T-1 BSA Deltakere i revisjonslaget IBD, JAA, BSA, OH 2.12.2010 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med Statoil og Technip vedrørende dykkere som potensiell risikoutsatt gruppe Aktivitetsnummer Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget E. Hølmebakk, T. Guldbrandsen, Å.O. Larsen og B.A. Kaldberg 11.9.2013

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget E. Hølmebakk, T. Guldbrandsen, Å.O. Larsen og B.A. Kaldberg 11.9.2013 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med G4S Nyhamna på arbeidsmiljø og beredskap Aktivitetsnummer 005921010 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Revisjonsrapport. Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i fase II av topside fjerningen.

Revisjonsrapport. Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i fase II av topside fjerningen. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Revisjonsrapport etter tilsyn Fjerning av B11 003000023 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse Bruk av arbeidsmiljøkompetanse - hva sier regelverket? Seminar hos Ptil 7.6.2011 Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø - Petroleumstilsynet Struktur Hensikten med seminaret Et bilde av petroleumsvirksomheten

Detaljer

STILLASDAGENE 2012 Tre/partssamarbeid utfordringer for utenlandsk arbeidskraft

STILLASDAGENE 2012 Tre/partssamarbeid utfordringer for utenlandsk arbeidskraft STILLASDAGENE 2012 Tre/partssamarbeid utfordringer for utenlandsk arbeidskraft Tone Guldbrandsen Petroleumstilsynet 18.9 2012 Mål: Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp at aktørene i

Detaljer

Fafo Østforum Seminar 23.3.2011 Allmenngjøring - status og utfordringer

Fafo Østforum Seminar 23.3.2011 Allmenngjøring - status og utfordringer Fafo Østforum Seminar 23.3.2011 Allmenngjøring - status og utfordringer Erfaringer fra Petroleumstilsynet Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø Ptils tilsynsområde Petroleumsvirksomheten til havs og ved

Detaljer

Arbeid med HMS herunder språk

Arbeid med HMS herunder språk Arbeid med HMS herunder språk Fellesforbundets HMS-konferanse 10. februar 2014 Ingvill Hagesæther Foss Petroleumstilsynet Petroleumstilsynet Etablert i 1972 som en del av Oljedirektoratet Selvstendig etat

Detaljer

Risikoutsatte grupper i Apply Sørco

Risikoutsatte grupper i Apply Sørco Risikoutsatte grupper i Apply Sørco AGENDA Krav om kartlegging av Risikoutsatte grupper Metode for kartlegging av risikoutsatte grupper i Apply Sørco Mapping Health (Risikoreduserende tiltak, arbeidsmiljøfaktorer)

Detaljer

Tilsynsrapport. Tilsyn med identifisering og oppfølging av risikoutsatte grupper på Jotun A

Tilsynsrapport. Tilsyn med identifisering og oppfølging av risikoutsatte grupper på Jotun A Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med identifisering og oppfølging av risikoutsatte grupper på Jotun A Aktivitetsnummer 007027002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

i en grenseløs næring?

i en grenseløs næring? Petroleumstilsynets prosjekt Risikoutsatte grupper Mennesker som innsatsfaktor i en grenseløs næring? Elisabeth Lootz, Petroleumstilsynet 2007 Skal si noe om Bakgrunn og mål for Ptil satsning mot risikoutsatte

Detaljer

Oppfølging av stillasarbeidere som en risikoutsatt gruppe

Oppfølging av stillasarbeidere som en risikoutsatt gruppe Oppfølging av stillasarbeidere som en risikoutsatt gruppe Irene Bergljot Dahle Sjefingeniør, Petroleumstilsynet Risikoutsatte grupper hovedprioritering i Ptil siden 2007 PTIL skal bidra til: - at potensielt

Detaljer

Tilsynsrapport. o Strengt fortrolig. o Begrenset o Fortrolig. o Unntatt offentlighet. 1 Innledning

Tilsynsrapport. o Strengt fortrolig. o Begrenset o Fortrolig. o Unntatt offentlighet. 1 Innledning Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med ConocoPhillips og Subsea 7 vedrørende dykkere som potensiell risikoutsatt gruppe Aktivitetsnummer 009018002 Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet o

Detaljer

Risikoutsatte grupper i petroleumsvirksomheten Irene B. Dahle Sjefingeniør Petroleumstilsynet

Risikoutsatte grupper i petroleumsvirksomheten Irene B. Dahle Sjefingeniør Petroleumstilsynet Risikoutsatte grupper i petroleumsvirksomheten Irene B. Dahle Sjefingeniør Petroleumstilsynet Risikoutsatte grupper 2007-2010 PTIL skal bidra til: - at potensielt risikoutsatte grupper i petroleumsnæringen

Detaljer

HMS-regelverket og Ptils rolle

HMS-regelverket og Ptils rolle Ptils rolle Ptils mandat og rolle innebærer tilsyns- og veiledningsaktiviteter rettet mot virksomhetenes systematiske og forebyggende arbeid med sykefravær og tilrettelegging. Dette gjøres hovedsakelig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Einar Ravnås. Per Endresen, Eivind Sande, Torleif Husebø og Einar Ravnås 4.7.2013

Begrenset Fortrolig. Einar Ravnås. Per Endresen, Eivind Sande, Torleif Husebø og Einar Ravnås 4.7.2013 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsynet med Hammerfest LNG, elektro og barrierestyring 001901021, 001901020 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Arbeidstakermedvirkning i HMS-styring

Arbeidstakermedvirkning i HMS-styring Arbeidstakermedvirkning i HMS-styring Entreprenørseminar 18.10.2011 Tone Guldbrandsen Innhold Arbeidstakermedvirkning i HMS-styring Formålet med arbeidstakermedvirkning Regelverkskrav Hva er Petroleumstilsynets

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Inger-Helen Førland

Begrenset Fortrolig. T-3 Inger-Helen Førland Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Revisjonsrapport etter tilsyn med beredskap og arbeidsmiljø på Valhall Flanke Nord Aktivitetsnummer 010006054 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

petroleumssektoren Mona Bråten Fafo Eirik Albrechtsen NTNU Rolf K. Andersen Fafo Reidun Værnes Safetec Stavanger, 12. feb. 2015

petroleumssektoren Mona Bråten Fafo Eirik Albrechtsen NTNU Rolf K. Andersen Fafo Reidun Værnes Safetec Stavanger, 12. feb. 2015 Innleie og HMSutfordringer i verfts- og petroleumssektoren Mona Bråten Fafo Eirik Albrechtsen NTNU Rolf K. Andersen Fafo Reidun Værnes Safetec Stavanger, 12. feb. 2015 Bakteppe Bruk av innleid arbeidskraft

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Sigmund Andreassen

Begrenset Fortrolig. Sigmund Andreassen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Revisjonsrapport etter tilsyn med Nyhamna om styring av sikkerhet og arbeidsmiljø, vedlikehold og kontroll av stillastutstyr Aktivitetsnummer 005921019 Gradering

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Henrik Meling

Begrenset Fortrolig. T-3 Henrik Meling Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med bruk av løfteutstyr på Valhallfeltet, samt tilsyn med arbeidsmiljøforhold på QP Aktivitetsnummer 010006044 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Sigmund Andreassen. Deltakere i revisjonslaget SA, TGu, IBD, HiN 19.8.2014

Begrenset Fortrolig. Sigmund Andreassen. Deltakere i revisjonslaget SA, TGu, IBD, HiN 19.8.2014 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynsrapport etter tilsyn med styring av HMS innen stillas på Mongstad Aktivitetsnummer 001902027 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Tilsynsrapport. o Strengt fortrolig. o Begrenset o Fortrolig. o Unntatt offentlighet

Tilsynsrapport. o Strengt fortrolig. o Begrenset o Fortrolig. o Unntatt offentlighet Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med identifisering og oppfølging av risikoutsatte grupper på Troll A Aktivitetsnummer 355000002 Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet o Begrenset

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Arne J. Thorsen. Arne J. Thorsen, Semsudin Leto 26.10.2011

Begrenset Fortrolig. Arne J. Thorsen. Arne J. Thorsen, Semsudin Leto 26.10.2011 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsynet med vedlikeholdsstyring på Mongstad 001902019 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Anthoni Larsen. Deltakere i revisjonslaget Aina Eltervåg, Rita Svela Husebø, Anthoni Larsen 26.-29.1.

Begrenset Fortrolig. T-1 Anthoni Larsen. Deltakere i revisjonslaget Aina Eltervåg, Rita Svela Husebø, Anthoni Larsen 26.-29.1. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med styring av beredskap på Statfjord C 001037026 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Trepartssamarbeid og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning i bedriftene

Trepartssamarbeid og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning i bedriftene Trepartssamarbeid og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning i bedriftene Sikkerhetsforum 9. april 2015 Petroleumstilsynet 1 Bakgrunn Petroleumstilsynet ser på arbeidstakermedvirkning som en viktig

Detaljer

Risikoutsatte grupper, - et samlet perspektiv på arbeidsmiljørisiko. Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø, Petroleumstilsynet

Risikoutsatte grupper, - et samlet perspektiv på arbeidsmiljørisiko. Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø, Petroleumstilsynet Risikoutsatte grupper, - et samlet perspektiv på arbeidsmiljørisiko Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø, Petroleumstilsynet Fagseminar Ergonomi: Kunnskap Vurdering Tiltak Forbedring Stavanger 19.3.2014

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Irene B. Dahle

Begrenset Fortrolig. T-2 Irene B. Dahle Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn Risikoutsatte grupper ved disponeringsarbeid på Albuskjell 1/6 A Aktivitetsnummer 009018650 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Aina Eltervåg. Deltakere i revisjonslaget Tommy B Hansen, Anthoni Larsen 25.-28.8 2014

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Aina Eltervåg. Deltakere i revisjonslaget Tommy B Hansen, Anthoni Larsen 25.-28.8 2014 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av beredskap på Veslefrikk A og B Aktivitetsnummer 001052010 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Henrik Meling. Deltakere i revisjonslaget John Arne Ask, Ola Kolnes, Harald Olstad, Henrik Meling 15.12.

Begrenset Fortrolig. T-3 Henrik Meling. Deltakere i revisjonslaget John Arne Ask, Ola Kolnes, Harald Olstad, Henrik Meling 15.12. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med ivaretakelse av arbeidsmiljø, materialhåndtering og teknisk sikkerhet i tidlig design av 2/4 L Aktivitetsnummer 009018049 Gradering Offentlig

Detaljer

Tilsyn fra Petroleumstilsynet Risikoutsatte grupper 2009

Tilsyn fra Petroleumstilsynet Risikoutsatte grupper 2009 Tilsyn fra Petroleumstilsynet Risikoutsatte grupper 2009 Wenche Svingen, Yrkeshygieniker This presentation includes forward-looking statements. Actual future conditions (including economic conditions,

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Jon Erling Heggland

Begrenset Fortrolig. T-3 Jon Erling Heggland Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med Det norske oljeselskap ASA - Selskapets egen oppfølging av sammenslåing med Marathon Oil Norge AS Aktivitetsnummer 012000010 Gradering Offentlig Unntatt

Detaljer

Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer

Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer Sigve Knudsen Tilsynskoordinator for Entreprenører og Petoro Innhold Aktørbildet Risikoreduksjon Entreprenørens bidrag til risikoreduksjon 2 Forsvarlig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Temalister og spørsmål var sendt ut i forkant av intervjuene på innretningen.

Begrenset Fortrolig. Temalister og spørsmål var sendt ut i forkant av intervjuene på innretningen. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med styring av kapasitet og kompetanse i Statoil på Gullfaks B rev 2; 7.7.2010 Aktivitetsnummer 001050008 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset

Detaljer

Risikoutsatte grupper i petroleumsvirksomheten Petroleumstilsynets observasjoner av trender og risikoprofiler

Risikoutsatte grupper i petroleumsvirksomheten Petroleumstilsynets observasjoner av trender og risikoprofiler Risikoutsatte grupper i petroleumsvirksomheten Petroleumstilsynets observasjoner av trender og risikoprofiler Irene B. Dahle Petroleumstilsynet Jeg skal snakke om: Databaser og aktiviteter i Ptil som gir

Detaljer

Fagdager 5. og 6.11.2014. Arbeidstilsynet 1

Fagdager 5. og 6.11.2014. Arbeidstilsynet 1 Fagdager 5. og 6.11.2014 1 Magne Kristensen, seniorinspektør/faginspektør sosial dumping Tlf: 915 40 868 magne.kristensen@arbeidstilsynet.no www.arbeidstilsynet.no 2 Tema i dag: Litt om Lover og forskrifter

Detaljer

Tverrgående tilsyn med styring av renhold, hygiene og arbeidsmiljø for forpleining. Tone Guldbrandsen, Ptil

Tverrgående tilsyn med styring av renhold, hygiene og arbeidsmiljø for forpleining. Tone Guldbrandsen, Ptil Tverrgående tilsyn med styring av renhold, hygiene og arbeidsmiljø for forpleining 1 Tone Guldbrandsen, Ptil Samarbeidsprosjektet Løft for forpleining Samarbeidsprosjektet Et løft for forpleining ble besluttet

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Hilde Nilsen. Brit Gullesen, Hilde Nilsen, Jan Erik Jensen og Anne Marit Lie 20.10.2014

Begrenset Fortrolig. Hilde Nilsen. Brit Gullesen, Hilde Nilsen, Jan Erik Jensen og Anne Marit Lie 20.10.2014 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn - Risikoutsatte grupper og beredskap om bord på Haven Aktivitetsnummer Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Revisjonsrapport Rapport

Revisjonsrapport Rapport Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med E.on Ruhrgas Norges (ERN) planlegging av brønn 31/8-1 Breiflabb. Aktivitetsnummer 026000002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Gunnar Dybvig

Begrenset Fortrolig. T-3 Gunnar Dybvig Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med selskapets oppfølging Wintershall Norge AS 028000002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Reidar Sune, Oddvar Øvestad, Leif J Dalsgaard 5.7.2011

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Reidar Sune, Oddvar Øvestad, Leif J Dalsgaard 5.7.2011 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsynsrapport - logistikk og konstruksjonssikkerhet Songa Dee 415001001 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Anne Marit Lie

Begrenset Fortrolig. T-2 Anne Marit Lie Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av beredskap og helikopteroperasjoner på Draugen Aktivitetsnummer 005093028 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

FDV konferansen 2. 4. juni 2015

FDV konferansen 2. 4. juni 2015 FDV konferansen 2. 4. juni 201 Kari Birkeland Prosjektleder 28.0.201 1 Treparts bransjeprogram renhold 28.0.201 2 Bakgrunn Treparts bransjeprogram renhold Bransjeprogrammet i renholdsbransjen ble etablert

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Eivind Sande. PEn, AJT og ESa 19.4.2010

Begrenset Fortrolig. Eivind Sande. PEn, AJT og ESa 19.4.2010 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn Statoil Mongstad - elektriske anlegg og oppfølging av krakkerhendelsen Aktivitetsnummer 001902013 / 001902015 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Oddvar Øvestad. Oddvar Øvestad. Henrik H Meling og Roar Andersen 25.10.2010

Begrenset Fortrolig. Oddvar Øvestad. Oddvar Øvestad. Henrik H Meling og Roar Andersen 25.10.2010 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med Hammerfest LNG - Logistikk, materialhåndtering, kran og løfteoperasjoner. Aktivitetsnummer 001901011 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset

Detaljer

Medlemsmøte NHO-service Renhold

Medlemsmøte NHO-service Renhold Medlemsmøte NHO-service Renhold Kari Birkeland prosjektleder 27.11.2014 1 Mål for s satsing i renholdsnæringen skal bidra til at alle arbeidstakere i næringen får lovlige lønns- og arbeidsbetingelser for

Detaljer

Deltakere i revisjonslaget Tone Guldbrandsen, Trond Sundby, Odd Tjelta, Siri Wiig 20.11.2009

Deltakere i revisjonslaget Tone Guldbrandsen, Trond Sundby, Odd Tjelta, Siri Wiig 20.11.2009 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsynsaktivitet med kapasitet og kompetanse i grenseflaten mellom operatør og entreprenør Aktivitetsnummer 001000040 Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet

Detaljer

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Kapittel II. Bruk av bedriftshelsetjenesten 4. Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Kristian Kjeldstad og Jan Erik Jensen 13-14.9.2011

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Kristian Kjeldstad og Jan Erik Jensen 13-14.9.2011 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn innen beredskap og boring på Rowan Stavanger Aktivitetsnummer 414002002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Gjeldende krav til vedlikeholdsstyring er særlig gitt i aktivitetsforskriften og styringsforskriften.

Gjeldende krav til vedlikeholdsstyring er særlig gitt i aktivitetsforskriften og styringsforskriften. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av vedlikehold i Baker Hughes Norge Aktivitetsnummer 350000004 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Ola Kolnes

Begrenset Fortrolig. T-1 Ola Kolnes Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med oppfølging av støyskaderisiko Statfjord 999065 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Rune Solheim. Deltakere i revisjonslaget AEl, RS, JSS 3.9. 6.9.2012

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Rune Solheim. Deltakere i revisjonslaget AEl, RS, JSS 3.9. 6.9.2012 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring og ledelse av beredskap på Heidrun Aktivitetsnummer 001124010 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Bård Johnsen. Deltakere i revisjonslaget Jon Thomsen, Eivind Sande og Bård Johnsen 9.3.2012

Begrenset Fortrolig. T-2 Bård Johnsen. Deltakere i revisjonslaget Jon Thomsen, Eivind Sande og Bård Johnsen 9.3.2012 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med AS Norske Shell (sokkelvirksomhet) - Elektriske anlegg og ansvarshavende for elektriske anlegg Aktivitetsnummer 005093021 Gradering Offentlig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Harald Thv Olstad. Deltakere i revisjonslaget Bjørnar André Haug, Harald Thv Olstad, Ove Hundseid 16.10.

Begrenset Fortrolig. T-3 Harald Thv Olstad. Deltakere i revisjonslaget Bjørnar André Haug, Harald Thv Olstad, Ove Hundseid 16.10. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn tekniske og operasjonelle barrierer Martin Linge PU Aktivitetsnummer 011040017 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Olav Hauso Deltakere i revisjonslaget Finn Carlsen, Inger Helen Førland, Bryn Aril Kalberg, Olav Hauso 14.11.

Begrenset Fortrolig. T-3 Olav Hauso Deltakere i revisjonslaget Finn Carlsen, Inger Helen Førland, Bryn Aril Kalberg, Olav Hauso 14.11. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynet med Hess som rettighetshaver i Valhall utvinningstillatelsen Aktivitetsnummer 019000002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Anne Mette Eide og Trond S. Eskedal 5.10.2015

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Anne Mette Eide og Trond S. Eskedal 5.10.2015 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av arbeidsmiljø på Deepsea Bergen. Aktivitetsnummer 405002001 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER /42rA Arbeidstilsynet VAR DATO VAR REFERANSE 16.09.2014 DERES DATO VAR SAKSBERANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 91889748 DERES REFERANSE 1 av 7 (1.3.)ct BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 900 STORSTE1NNES

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Rolf H. Hinderaker

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Rolf H. Hinderaker Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med styring av vedlikehold på Brage 001055005 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte Hovedgruppe

Detaljer

Helseundersøkelser/Helseovervåking BHT. v. Jon Efskind, spesialist i arbeidsmedisin, Norsk Industris Arbeidsmedisinske Utvalg

Helseundersøkelser/Helseovervåking BHT. v. Jon Efskind, spesialist i arbeidsmedisin, Norsk Industris Arbeidsmedisinske Utvalg Helseundersøkelser/Helseovervåking BHT v. Jon Efskind, spesialist i arbeidsmedisin, Norsk Industris Arbeidsmedisinske Utvalg Bakgrunn Bedriftshelsetjeneste er obligatorisk for store deler av næringslivet

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Inger-Helen Førland

Begrenset Fortrolig. T-3 Inger-Helen Førland Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Revisjonsrapport etter tilsyn med Faroe Petroleum Norge AS boring av brønn Clapton 2/8-18 S i utvinningstillatelse 440 s med bruk av Maersk Guardian Aktivitetsnummer

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Sissel Bukkholm

Begrenset Fortrolig. Sissel Bukkholm Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med helhetlig kjemikaliestyring - forboring på Valemon med West Elara Aktivitetsnummer 404007006 (North Atlantic) 001050707 (Statoil) Gradering

Detaljer

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT 106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT Nr.: 106 Etablert: 20.12.06 Revisjon nr: 1 Rev. dato: 05.05.08 Side: 2 INNHOLD 1. Bakgrunn 2. Definisjoner 3. Hovedansvar 4. Utvelgelse

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Eivind Sande

Begrenset Fortrolig. T-1 Eivind Sande Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynsrapport - Statoil Brage - elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer og brann- og eksplosjonsbeskyttelse Aktivitetsnummer 001055006 Gradering Offentlig

Detaljer

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften, 2 Innhold ARBEIDSTILSYNET... 3 LOV OM ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSTID OG STILLINGSVERN MV. (ARBEIDSMILJØLOVEN)... 3 4-5. Særlig

Detaljer

Revisjonsrapport. Tilsynet med selskapets oppfølging av planer for plugging og forlating av brønner på Ekofisk 2/4-Alpha

Revisjonsrapport. Tilsynet med selskapets oppfølging av planer for plugging og forlating av brønner på Ekofisk 2/4-Alpha Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynet med selskapets oppfølging av planer for plugging og forlating av brønner på Ekofisk 2/4-Alpha Aktivitetsnummer 009018104 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

1.1 Valg av potensielt risikoutsatte grupper Innretning/anlegg Operatør Gruppe Entreprenør Gruppe

1.1 Valg av potensielt risikoutsatte grupper Innretning/anlegg Operatør Gruppe Entreprenør Gruppe Tilsynsrapport 1 Oppsummering av resultater fra den tverrgående tilsynsaktiviteten Selskapene har i denne tilsynsaktiviteten bidratt positivt til å innhente, sammenstille og analysere data for å gi et

Detaljer

Anbefaling 020 N 2007 HOVEDBEDRIFT (Revidert 5.5.2008)

Anbefaling 020 N 2007 HOVEDBEDRIFT (Revidert 5.5.2008) Anbefaling 020 N 2007 HOVEDBEDRIFT (Revidert 5.5.2008) Bakgrunn Ved bygging av prosessanlegg og innretninger har det tidligere oppstått uklarheter når det gjelder ansvar og koordinering av HMS arbeidet

Detaljer

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID HMS-system og HMSarbeid hånd i hånd. Holmen fjordhotell 18/10-2012 HMS: Håpløst Mye Stress eller noe å kunne leve med HMS er forkortelsen for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle faktorer som på alle mulige

Detaljer

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s.

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s. Innhold 1 Innledning. s. 2 2 Systemdel.s. 3 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3 2.3 Dokumentasjonskrav. s. 4 2.4 HMS-aktivitet.. s. 5 2.4.1 Generelt s. 5 2.4.2

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Bjarte Rødne. Anne Mette Eide, Brit Gullesen, Reidar Sune 11.5.2015

Begrenset Fortrolig. Bjarte Rødne. Anne Mette Eide, Brit Gullesen, Reidar Sune 11.5.2015 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn innen arbeidsmiljø og logistikk på Mærsk Intrepid Aktivitetsnummer 400009003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Deltakere i revisjonslaget Hilde Karin Østnes, Hans Spilde, Semsudin Leto, Ola Heia 15.3.2010

Deltakere i revisjonslaget Hilde Karin Østnes, Hans Spilde, Semsudin Leto, Ola Heia 15.3.2010 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med styring av vedlikehold i Aker Well Service AS 354000004 Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet o Begrenset o Fortrolig o Strengt fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Erling Egeland. Deltakere i revisjonslaget Eivind Sande, Liv Ranveig Nilsen Rundell og Erling Egeland 13.3.

Begrenset Fortrolig. T-3 Erling Egeland. Deltakere i revisjonslaget Eivind Sande, Liv Ranveig Nilsen Rundell og Erling Egeland 13.3. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med ExxonMobil - driftstilsyn elektro på Jotun B 007027011 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 3 Organisering, ledelse og medvirkning, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Bestilling 701 Fastsatt av

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep Et godt arbeidsmiljø med enkel grep For Utdanningsforbundet Sarpsborg, 20.09.13 Lene Cecilie Skahjem 26.09.2013 2 Agenda Hvordan jobbe systematisk og forebyggende? Kort om arbeidsmiljøregelverket Nyttig

Detaljer

Informasjon om de nye HMS-forskriftene

Informasjon om de nye HMS-forskriftene Informasjon om de nye HMS-forskriftene HMS samarbeidsforum Anne Marte Solheim, rådgiver 21.06.2012 3 Hvilke forskrifter omfattes Hva omfattes Forskrifter som regulerer HMS på arbeidsplassen Arbeidsgiver

Detaljer

Tilsynsrapport. o Strengt fortrolig. o Begrenset o Fortrolig. o Unntatt offentlighet

Tilsynsrapport. o Strengt fortrolig. o Begrenset o Fortrolig. o Unntatt offentlighet Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med logistikk knyttet til søknad om SUT på Island Constructor Aktivitetsnummer 412003002 Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet o Begrenset

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Hilde Nilsen

Begrenset Fortrolig. Hilde Nilsen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av arbeidsmiljø og materialhåndtering under utbyggingen ved Nyhamna Aktivitetsnummer 005921016 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

47-6. Fra tematiske regler til systematisk fragmentarisme

47-6. Fra tematiske regler til systematisk fragmentarisme 47-6 Fra tematiske regler til systematisk fragmentarisme Bakteppet Arbeidstilsynet har holdt på med prosjektet sitt i over 10 år Innspillene/kravene kom særlig fra NHO og små- og mellomstore bedrifter:

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Sigmund Andreassen. Deltakere i revisjonslaget Sigurd Førsund, Sigmund Andreassen 19.9.2014

Begrenset Fortrolig. Sigmund Andreassen. Deltakere i revisjonslaget Sigurd Førsund, Sigmund Andreassen 19.9.2014 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Revisjonsrapport etter tilsyn med materialhåndtering, kran og løfteoperasjoner på Kårstø Aktivitetsnummer 003912020 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Rolf H Hinderaker. Deltakere i revisjonslaget Gunnar Dybvig, Jorunn E. Tharaldsen, Odd Tjelta, Rolf H.

Begrenset Fortrolig. Rolf H Hinderaker. Deltakere i revisjonslaget Gunnar Dybvig, Jorunn E. Tharaldsen, Odd Tjelta, Rolf H. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsynsaktivitet med styring av vedlikehold på Statfjord C uke 45 2011 Aktivitetsnummer 001037014 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset

Detaljer

Arbeidstilsynets rolle og arbeid med arbeidsulykker - eksempel Sjursøya

Arbeidstilsynets rolle og arbeid med arbeidsulykker - eksempel Sjursøya s rolle og arbeid med arbeidsulykker - eksempel Sjursøya Seniorinspektørene Oslo Både jernbaneulykke og arbeidsulykke Tre arbeidstakere omkom på jobb Ulykken hadde sitt utspring i en virksomhet underlagt

Detaljer

Tilrettelegging som en del av det systematiske HMS-arbeidet. Elin Bergsholm, NAV Arbeidslivssenter Rogaland og Irene Dahle, Petroleumstilsynet

Tilrettelegging som en del av det systematiske HMS-arbeidet. Elin Bergsholm, NAV Arbeidslivssenter Rogaland og Irene Dahle, Petroleumstilsynet Tilrettelegging som en del av det systematiske HMS-arbeidet Elin Bergsholm, NAV Arbeidslivssenter Rogaland og Irene Dahle, Petroleumstilsynet Utgangspunkt for samarbeidet mellom NAV og Ptil/Arbeidstilsynet

Detaljer

Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS

Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS Advokat Ottar F. Egset Hva er HMS? I en rekke lover og forskrifter stilles det krav til arbeidsplassen/lokaler verneinnretninger tilrettelegging av

Detaljer

Veiledning til risikovurdering

Veiledning til risikovurdering Veiledning til risikovurdering 1. Innledning På bakgrunn av henvendelse fra NLT, har NHO Mat og Landbruk utarbeidet en veiledning for gjennomføring av risikovurdering. Veiledningen tar utgangspunkt i Arbeidstilsynets

Detaljer

T-1 Sigvart Zachariassen Deltakere i revisjonslaget Ingvild Torsteinsen, Anne Mette Eide og Ola Kolnes

T-1 Sigvart Zachariassen Deltakere i revisjonslaget Ingvild Torsteinsen, Anne Mette Eide og Ola Kolnes Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynet med arbeidsmiljøforhold ved bruk av borevæsker og levetidsutvidelse på Veslefrikk. Verifikasjon offshore. Aktivitetsnummer 001000004/001052006 Gradering Offentlig

Detaljer

1. Konklusjon i Petroleumstilsynets rapporter er ofte at det ikke er gjennomført kvalifisert kartlegging og risikovurdering.

1. Konklusjon i Petroleumstilsynets rapporter er ofte at det ikke er gjennomført kvalifisert kartlegging og risikovurdering. Bruk av arbeidsmiljøkompetanse Wenche Svingen, Yrkeshygieniker This presentation includes forward-looking statements. Actual future conditions (including economic conditions, energy demand, and energy

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Ola Heia og Jan Erik Jensen 22.-24.11.2011

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Ola Heia og Jan Erik Jensen 22.-24.11.2011 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn ombord på Scarabeo 5 innen forebygging av akutte utslipp Aktivitetsnummer 401001003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Leif J. Dalsgaard

Begrenset Fortrolig. Leif J. Dalsgaard Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med styring av vedlikehold, driftsoppfølging, maritimt utstyr og systemer Aktivitetsnummer 411002003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Anne Marit Lie

Begrenset Fortrolig. T-2 Anne Marit Lie Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynsrapport etter tilsyn med radio og telekommunikasjonssystemer på Ekofisk 2/4-H og med beredskap på Ekofisk 2/4-H, 2/4-Q, 2/4-C og 2/4-FTP. Aktivitetsnummer

Detaljer

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner v/marit Norberg og Siv Wergeland Kort om oss Bergensbasert konsulentselskap stiftet

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Ptils hovedprioriteringer 2009 05.01.2009 1

Ptils hovedprioriteringer 2009 05.01.2009 1 Ptils hovedprioriteringer 2009 05.01.2009 1 Ptils hovedprioriteringer 2009 HP1 Levetidsforlengelse HP2 Ledelse og storulykkesrisiko HP3 Teknisk og operasjonell sikkerhet HP4 Risikoutsatte grupper HP5 Forebygging

Detaljer