Begrenset Fortrolig. T-2 Irene B. Dahle. Deltakere i revisjonslaget Irene Dahle, Eva Hølmebakk, Hilde Nilsen og Brit Gullesen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Begrenset Fortrolig. T-2 Irene B. Dahle. Deltakere i revisjonslaget Irene Dahle, Eva Hølmebakk, Hilde Nilsen og Brit Gullesen 04.07."

Transkript

1 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Vedlegg 1- Rapport etter tilsyn med risikoutsatte grupper Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte Hovedgruppe Oppgaveleder T-2 Irene B. Dahle Deltakere i revisjonslaget Irene Dahle, Eva Hølmebakk, Hilde Nilsen og Brit Gullesen Dato 1 Innledning Petroleumstilsynet gjennomførte i perioden til tilsyn med GDF SUEZ E&P Norge AS (GDF SUEZ) og entreprenører sitt arbeid med å identifisere og følge opp potensielt risikoutsatte grupper (RUG) på Gjøa innretningen. Tilsynsaktiviteten ble innledet med et oppstartsmøte på land i Florø der GDF SUEZ og ESS Support Services (ESS) deltok. Selskapene skulle overfor Ptil demonstrere at det var etablert et fungerende styringssystem som medfører at risikoforhold for grupper av arbeidstakere er identifisert, kartlagt og fulgt opp slik at arbeidsmiljø- og personellsikkerhetsforhold er fullt ut forsvarlige i alle ledd i kontraktskjeden. Styring av kapasitet og kompetanse i alle ledd inngikk som en del av dette. Vi la også vekt på hvordan GDF SUEZ og entreprenører vurderte betydningen av rammebetingelser (som f.eks kontraktsforhold og ansvarsfordeling operatør, entreprenør og underleverandør) for risiko for gruppene og hvilke tiltak som ble iversatt for å motvirke eventuelle negative konsekvenser av rammebetingelser. GDF SUEZ identifiserte i forkant av tilsynsaktiviteten forpleiningspersonell og prosessoperatører som potensielt risikoutsatte grupper på Gjøa. I tillegg valgte Ptil å inkludere en tverrfaglig gruppe fra IKM Operations (IKM) i verifikasjonen offshore. IKM deltok ikke på oppstartsmøte på land. I oppstartsmøtet på land ga GDF SUEZ og ESS en presentasjon over følgende tema: a) Oversikt over de viktigste risikoforholdene for de identifiserte gruppene b) Hvilke kartlegginger og vurderinger av arbeidsmiljøfaktorer, enkeltvis og samlet, som er gjennomført for disse gruppene. Både risiko for personskade og sykdom skal inngå i denne vurderingen c) Redegjørelse for hvilke rammebetingelser gruppene arbeider under og en vurdering av hvordan disse kan påvirke risiko og håndtering av risiko

2 2 d) Oversikt over hva som gjøres for å håndtere risiko for skade og sykdom identifisert i forhold til gruppene, herunder: Prioritering og implementering av tiltak ut fra arbeidsmiljøvurderinger og kartlegginger Verifikasjon fra selskapenes side for å se til at tiltak er gjennomført og virker etter hensikten Arbeidstakermedvirkning Opplæring og kompetanse Ansvar og rollefordeling mellom operatør, entreprenører, og underleverandører/utleieselskap e) En oversikt over de viktigste elementene i kontraktene mellom GDF SUEZ og involverte entreprenører/utleieselskap som kan ha innvirkning på håndtering av risiko for gruppene f) Redegjørelse for arbeidstidsordninger og bruk av overtid g) Redegjørelse for eventuelt tiltak for å redusere risiko relatert til språk og kulturforskjeller Under verifikasjonen offshore ble det gjennomført gruppeintervju med prosessoperatører ansatt i GDF SUEZ, ansatte fra ESS og en tverrfaglig gruppe fra IKM. Det ble også gjennomført intervjuer med offshoreledelsen. Observasjonene i denne rapporten baserer seg i tillegg på verifikasjoner på innretningen (i boligkvarter og i uteområdene ), mottatt dokumentasjon, og informasjon fra oppstartsmøte. 2 Bakgrunn Tilsynsaktiviteten inngår i en av Ptils hovedprioriteringer i 2012; Risikoutsatte grupper. Målet med denne satsningen er å bidra til at selskapene reduserer risiko for skade og sykdom for særlig risikoutsatte grupper gjennom konkrete tiltak, og fremmer inkludering. Ptil har hatt risikoutsatte grupper som hovedprioritering siden Satsingen har ført til forbedring, men fortsatt gjennomfører selskapene i for liten grad risikoreduserende tiltak for særlig risikoutsatte grupper. Reduksjon av støy for å forebygge hørselsskade er et viktig eksempel på dette. I 2012 følger Ptil spesielt opp hvordan næringen arbeider med konkrete tiltak for å redusere risiko for skade og sykdom. Vi legger også vekt på å følge opp hvordan selskapene vurderer betydningen av rammebetingelser for risiko for gruppene og hvilke tiltak som iversettes for å motvirke eventuelle negative konsekvenser av rammebetingelser. En hovedkonklusjon fra Ptil sine tilsynsaktiviteter på dette området siden 2007 er at entreprenøransatte grupper har flere risikoforhold til stede i sitt arbeidsmiljø enn operatøransatte grupper, samtidig som entreprenørene i mange tilfeller har et dårligere system for styring av arbeidsmiljø. Det har videre kommet fram at rammebetingelser som f.eks kontraktsforhold, økonomiske forhold og arbeidsorganisering kan bidra til at entreprenørgrupper kommer dårligere ut. 3 Mål Målet med aktiviteten var å verifisere at:

3 3 GDF SUEZ og entreprenører på Gjøa innretningen har etablert et fungerende styringssystem som medfører at risikoforhold for grupper av arbeidstakere er identifisert, kartlagt og fulgt opp slik at arbeidsmiljø- og personellsikkerhetsforhold er fullt ut forsvarlige i alle ledd i kontraktskjeden. At GDF SUEZ og entreprenører har vurdert betydningen av rammebetingelser for risiko 4 Resultat Tilsynsaktiviteten viste at risikoutsatte grupper følges opp på en god måte på Gjøa. Denne konklusjonen baserer seg på følgende observasjoner: Det er utarbeidet planer for oppfølging av arbeidsmiljøet på Gjøa og disse planene følges. Personell med helse- og arbeidsmiljøkompetanse er involvert i utarbeidelse av disse planene GDF SUEZ har gjennomført kvalitativt gode kartlegginger og risikovurdering av alle grupper som er i fast rotasjon inkl. IKM og ESS. Det er gjort kartlegginger av ergonomi, kjemikalieeksponering, vibrasjon og støy. ESS har i tillegg gjennomført kartlegginger og risikovurderinger for egne grupper Det er gjennomført opplæring i regi av GDF SUEZ i arbeidsmiljøfaktorer som tar utgangspunkt i de faktiske risikoforholdene for gruppene, og det er god oversikt over hvem som har fått opplæring. ESS har, i tillegg til opplæring i regi av GDF SUEZ, egne opplæringsprogrammer på arbeidsmiljøområdet Det er gjennomført, og det planlegges gjennomført, tekniske tiltak for å redusere arbeidsmiljørisiko Personell med helse- og arbeidsmiljøkompetanse involveres i alle faser i styringssløyfen og linjeledelse offshore får aktiv støtte fra helse- og arbeidsmiljøkompetanse på land Det ble identifisert ett avvik fra regelverket: Mangelfulle kartlegginger og risikovurderinger av egenprodusert støy fra håndholdte verktøy som brukes av IKM Det ble identifisert tre forbedringspunkt: Det er en svakhet i bestillingssystemet for kjemikalier til Gjøa Vurdering av total støyeksponering i løpet av et skift kan bli bedre Enkelte arbeidstakere hadde liten bevissthet om svakheter og rutiner når det gjelder vernemaske, blant annet utskiftning av filter 5 Observasjoner Ptils observasjoner deles generelt i to kategorier: Avvik: Knyttes til de observasjonene hvor vi mener å påvise brudd på regelverket. Forbedringspunkt: Knyttes til observasjoner hvor vi ser mangler, men ikke har nok opplysninger til å kunne påvise brudd på regelverket. 5.1 Avvik Egenprodusert støy

4 4 Avvik: Det er ikke gjennomført kartlegginger eller risikovurderinger av egenprodusert støy. Det kom fram i intervju at IKM brukte håndholdte verktøy, som for eksempel vinkelsliper, multitrekker, luftpistol og kapping- og skjæringssag. Støy fra slikt verktøy var ikke kartlagt av GDF SUEZ. Resultater fra eventuelle støymålinger av dette verktøyet, utført andre steder (f.eks i regi av IKM), var heller ikke kjent på Gjøa. Det kom fram i intervju at personellet som bruker slikt verktøy ikke hadde kjennskap til støynivået til slikt verktøy eller eventuelle tidsbegrensinger ved bruk av dette. Arbeidsmiljøloven 4-1 punkt 1 om krav til enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd Styringsforskriften 18 om analyse av arbeidsmiljøet Aktivitetsforskriften 38 om støy Aktivitetsforskriften 44 om informasjon om risiko ved uføring av arbeid 5.2 Forbedringspunkter Kjemikaliestyring Forbedringspunkt: Det er en svakhet i bestillingssystemet for kjemikalier til Gjøa. I dag kan kjemikalier bestilles direkte fra leverandør. Før kjemikalier bestilles skal det i følge prosedyren sjekkes at kjemikaliet står oppført i registeret over kjemikalier som er godkjente. Dersom produktet ikke er oppført i registeret skal en søke linjeleder om tillatelse til å ta kjemikaliet om bord. Søknaden skal behandles av helse- og arbeidsmiljøkompetanse og kompetanse på ytre miljø. Det er i dag ikke noen tekniske barrierer mot å bestille ut uønskede kjemikalier og en er derfor avhengig av at prosedyren er kjent av alle for å unngå feilbestillinger. Det kom fram i intervju at det har vært episoder der uønskede kjemikalier er bestilt til Gjøa innretningen. Arbeidsmiljøloven 4-5 om særlig om kjemisk og biologisk helsefare Innretningsforskriften 15 om kjemikalier og kjemisk påvirkning, jf NORSOK S-002 pkt Vurdering av støyeksponering Forbedringspunkt: Vurdering av total støyeksponering i løpet av et skift kan forbedres. Det kom fram i intervju at det var variasjon blant ansatte mht overholdelse av oppholdstidsbegrensninger i støysoner. Det at støykartene pr i dag ikke henger ute på innretningen kan kanskje bidra til at det hos noen var liten bevissthet om dette. Det kom også fram under intervju med arbeidstakerne at ingen av dem visste hvor mye støy de kunne

5 5 eksponeres for i løpet av et skift, eller i hvilke områder de kunne oppholde seg resten av skiftet, etter å ha vært i et støyområde i en periode. I en arbeidstillatelse vi gjennomgikk under tilsynet var det gitt begrensninger på oppholdstid til 0,5 timer i et område, men arbeidstillatelsen sa ikke noe om støygrense i de områdene arbeidstakerne skulle oppholde seg resten av skiftet. Ettersom støy fra håndholdte verktøy som brukes av IKM ikke er vurdert på Gjøa (se avvik 5.1.1) så inngikk heller ikke denne informasjonen i vurderinger av oppholdstid og støyeksponering i løpet av et skift. Arbeidsmiljøloven 4-1 punkt 1 om krav til enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd Styringsforskriften 18 om analyse av arbeidsmiljøet Aktivitetsforskriften 44 om informasjon om risiko ved uføring av arbeid Opplæring i bruk av verneutstyr Forbedringspunkt: Enkelte arbeidstakere hadde liten bevissthet om svakheter og rutiner når det gjelder vernemaske, blant annet utskiftning av filter. Det kom fram i intervju at enkelte av arbeidstakere ikke kjente til rutiner for utskifting av filter i vernemaskene. Aktivitetsforskriften 21 om kompetanse 6 Deltakere fra Petroleumstilsynet Hilde Nilsen arbeidsmiljø Brit Gullesen arbeidsmiljø Eva Hølmebakk arbeidsmiljø Irene Dahle arbeidsmiljø (oppgaveleder) 7 Dokumenter Følgende dokumenter ble benyttet under planlegging og gjennomføringen av aktiviteten: - Oversikt over gjennomført opplæring av ansatte i ESS - Eksempel på arbeidstillatelse nivå 2 - Stillingsbeskrivelse for IKM leder Operation - Brosjyre Everybody needs somebody. HSE program for EPN 2012 GDF SUEZ - Navneliste over personell - Rapport Helse- og arbeidsmiljøkartlegging Gjøa 2012 v/ Din HMS AS

6 6 - GDF SUEZ presentasjon Tilsyn med risikoutsatte grupper GDF SUEZ E&P Norge AS, GJØA SEMI - Oversikt over IKM Operations ansatte - Rutine Opphold offshore > 14 dager - Liste over driftsteknikere - Handlingsplan for helsetjenesten Gjøa Gjøa HMS aktivitetsplan - Presentasjon Tilsyn med risikoutsatte grupper på Gjøa - Presentasjon organisasjon GDF SUEZ - Presentasjon Ptil tilsyn Risikoutsatte yrkesgrupper v/john Winterstø, onshore OIM - Kompetanseoversikt - Assessment vurderinger, aksjoner - fra Impact - Støyrapport Gjøa Area Noise v/ Multiconsult - Prosedyrer ESS - Presentasjon om arbeidstakermedvirkning og AMU - Work Environment Survey 2011 GDF SUEZ, E&P Norge AS v/ MakeSense - Opplæringskrav ESS - Sikker jobb analyse i forpleining - Kompetansekriterier for Renholdsoperatør kurs i regi av ESS - Sykefraværsoversikt ESS Gjøa - Rapportering uønskede hendelser ESS Gjøa - Kundestyrt forbedring, kundeundersøkelse 2012 ESS Gjøa - HMS handlingsprogram ESS Gjøa - Revisjonsrapport Kvalitetsrevisjon intern ESS - Risikoanalyser av arbeidsoppgaver Ergonomi - ESS forpleiningskontrakt Gjøa - Oversikt over kartlegginger gjennomført for RUG - Oversikt over ABS hendelser personskader - Arbeidstidsordninger drift - Revisjonsrapport 4-11 ESS - Svar revisjonsrapport - Oversikt over IKM ansatte på Gjøa Styrende dokumentasjon - Ergonomikartlegging Gjøa Kvantifisering av kjemikalieeksponering - Kartlegging av kjemikalieeksponering - Kjemikalie eksponeringsmatrise - Kartlegging av støyeksponering for utsatte stillinger Vedlegg A Oversikt over intervjuet personell.

7 7

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget E. Hølmebakk, T. Guldbrandsen, Å.O. Larsen og B.A. Kaldberg 11.9.2013

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget E. Hølmebakk, T. Guldbrandsen, Å.O. Larsen og B.A. Kaldberg 11.9.2013 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med G4S Nyhamna på arbeidsmiljø og beredskap Aktivitetsnummer 005921010 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Tone Guldbrandsen Deltakere i revisjonslaget Jorun Bjørvik, Irene B. Dahle 16.10.2013

Begrenset Fortrolig. T-2 Tone Guldbrandsen Deltakere i revisjonslaget Jorun Bjørvik, Irene B. Dahle 16.10.2013 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynet med styring av HMS ved innleie av arbeidskraft ved oppkobling av Ekofisk 2/4 L Aktivitetsnummer 009018094 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Jon Erling Heggland

Begrenset Fortrolig. T-3 Jon Erling Heggland Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med Det norske oljeselskap ASA - Selskapets egen oppfølging av sammenslåing med Marathon Oil Norge AS Aktivitetsnummer 012000010 Gradering Offentlig Unntatt

Detaljer

T1-StatoilHydro Tone Guldbrandsen/Rolf H. Hinderaker

T1-StatoilHydro Tone Guldbrandsen/Rolf H. Hinderaker Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av gjennomføring av implementeringsprosjektet i StatoilHydro UPN og offshorelederes arbeidsforhold med verifikasjoner på Sleipner og

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Irene B. Dahle, Sigvart Zachariassen og Ole Jørgen Melleby 16.01.2015

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Irene B. Dahle, Sigvart Zachariassen og Ole Jørgen Melleby 16.01.2015 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Vedlegg - Rapport etter tilsyn med Det norske - Ivar Aasen - Prosjektstyring Aktivitetsnummer 012001010 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Rune Solheim, Anthoni Larsen 11.11-20.11.2013

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Rune Solheim, Anthoni Larsen 11.11-20.11.2013 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring og ledelse av beredskap på Heimdal Aktivitetsnummer 001036008 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Kristen Kjeldstad

Begrenset Fortrolig. Kristen Kjeldstad Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med styring av storulykkesrisiko og håndtering av barrierer i Transocean Aktivitetsnummer 402000008 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Erling Egeland. Deltakere i revisjonslaget Eivind Sande, Liv Ranveig Nilsen Rundell og Erling Egeland 13.3.

Begrenset Fortrolig. T-3 Erling Egeland. Deltakere i revisjonslaget Eivind Sande, Liv Ranveig Nilsen Rundell og Erling Egeland 13.3. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med ExxonMobil - driftstilsyn elektro på Jotun B 007027011 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS VÅR DATO VÅR REFERANSE Side 1 av 22 08.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Grethe Barkve Fredriksen tlf 948 72 394 Oslo kommune v/byrådsavdeling for kultur og utdanning Byrådsavdeling

Detaljer

Innledning. Dan Roy Erland Administrerende Direktør ESS Support Services AS

Innledning. Dan Roy Erland Administrerende Direktør ESS Support Services AS Innledning ESS Support Service AS skal være et ledende selskap innen Helse, Miljø og Sikkerhet. Vi skal sette oss høye og realistiske mål for arbeidet, og alltid jobbe for å bli bedre. Våre mål for HMS-arbeidet

Detaljer

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr-

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr- VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO 2010/7402 DERES REFERANSE Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Helen Bergsvik tlf 90106928 Kristin Austad tlf 97543738 Politidirektoratet v/ Politidirektøren Postboks 8051 Dep

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 11.11.2010 2010/9010 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Roar Høydal tlf 415 82 278 Universitetet i Stavanger Postboks 478 4036 STAVANGER Att. Universitetsdirektør TILSYNSRAPPORT

Detaljer

RAPPORT. Petroleumstilsynet. Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av. isolatører på Kollsnes. Tilsynsaktivitet.

RAPPORT. Petroleumstilsynet. Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av. isolatører på Kollsnes. Tilsynsaktivitet. Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av Isolatører på Kollsnes. Petroleumstilsynet. Petroleumstilsynet RAPPORT Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av isolatører

Detaljer

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003 NORSOK STANDARD S-006N Rev. 2, desember 2003 HMS-evaluering av leverandører Denne NORSOK standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske petroleumsindustrien og eies

Detaljer

SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009

SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009 SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009 FORORD De tre siste årene har Petroleumstilsynet (Ptil) valgt å utgi en årsberetning i magasinform, Sikkerhet status og signaler. Målgruppene for stoffet er samfunnet

Detaljer

ARBEIDSTAKERMEDVIRKNING I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE. Petroleumstilsynet mai 2004

ARBEIDSTAKERMEDVIRKNING I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE. Petroleumstilsynet mai 2004 ARBEIDSTAKERMEDVIRKNING I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Petroleumstilsynet mai 2004 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1. Føringer for arbeidet, mandat, sammensetning og arbeidsform... 4

Detaljer

Rapportnummer (kode i tilsynsplanen) 30N37. Involverte lag Aktørlag som skal ha rapporten ConocoPhillips

Rapportnummer (kode i tilsynsplanen) 30N37. Involverte lag Aktørlag som skal ha rapporten ConocoPhillips Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med BEMANNEDE UNDERVANNSOPERASJONER Rapportnummer (kode i tilsynsplanen) 30N37 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Petroleumstilsynet Risikovurderinger gjennomføring, oppfølging og bruk i drift, vedlikehold og modifikasjoner

Petroleumstilsynet Risikovurderinger gjennomføring, oppfølging og bruk i drift, vedlikehold og modifikasjoner Petroleumstilsynet Risikovurderinger gjennomføring, oppfølging og bruk i drift, vedlikehold og modifikasjoner Endelig rapport 28.01.2010 (siden blank) Report No: 200584-07 Classification: Ubegrenset P

Detaljer

Lars Arild Tolo, Bjørn E. Løfsgaard og Kari Louise Roland 7.-9. oktober 2013.

Lars Arild Tolo, Bjørn E. Løfsgaard og Kari Louise Roland 7.-9. oktober 2013. Rapport Rapporttittel Tilsyn med drikkevannsforsyningen og helsetjenesten på Ringhorne Aktivitetsnummer 2013/ 4652 Gradering Offentlig Involverte Hovedgruppe Deltakere i revisjonslaget Oppgaveleder Kari

Detaljer

EVALUERING AV ATB HØSTEN 2011

EVALUERING AV ATB HØSTEN 2011 Oslo 13.1.2012 EVALUERING AV ATB HØSTEN 2011 Rapport utarbeidet i samarbeid mellom Politidirektoratet, Hovedvernombudet for politi- og lensmannsetaten, Politijuristene, Norges Politilederlag, Politiets

Detaljer

Granskingsrapport. o Strengt fortrolig. o Begrenset o Fortrolig. o Unntatt offentlighet. Gransking av hendelse med personskade på Songa Dee 29.9.

Granskingsrapport. o Strengt fortrolig. o Begrenset o Fortrolig. o Unntatt offentlighet. Gransking av hendelse med personskade på Songa Dee 29.9. Granskingsrapport Rapport Rapporttittel Gransking av hendelse med personskade på Songa Dee 29.9.2006 Aktivitetsnummer 59E27 Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet Sammendrag o Begrenset o Fortrolig

Detaljer

Årsrapport for HMSarbeid

Årsrapport for HMSarbeid Universitetet i Oslo Årsrapport for HMSarbeid ved UiO 2013 HMS-stab 25.03.2014 HMS-Stab Postadr.: Postboks 1071 Blindern, 0316 Oslo Kontoradr.: Lucy Smiths hus, Problemveien 7, 0313 Oslo Telefon: 22 85

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet 1 av 1 HMS-avdelingen Dato 14.02.2011 Referanse AMU-sak 4/11 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Fra: AMUs sekretariat Signatur: Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet NTNU mottok

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 25.04.2012 2012/7063 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Øystein Eriksen tlf 905 84 879 CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM

Detaljer

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS Helse, miljø - og sikkerhetsplan Del 2 For firma Miljø og Høytrykk AS 1 1.0 Firmabeskrivelse 1.1 Presentasjon 1.2 Fakta om bedriften 1.3 Avtaler med kunden. 2.0 HMS politikk, ansvar, mål og strateg 2.1

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

Kjemikaliehåndtering i bilbransjenbruk av stoffkartotek i bilverksteder.

Kjemikaliehåndtering i bilbransjenbruk av stoffkartotek i bilverksteder. Kjemikaliehåndtering i bilbransjenbruk av stoffkartotek i bilverksteder. Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200 Høgskolen i Stord/Haugesund og Teknologisk Institutt Student: Ingrid Engesæt

Detaljer

- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall

- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall HMS-revisjon 2014 Internkontroll HMS ved HiOA Internkontroll HMS er hjemlet i Internkontrollforskriften (Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter) og er definert som de

Detaljer