petroleumssektoren Mona Bråten Fafo Eirik Albrechtsen NTNU Rolf K. Andersen Fafo Reidun Værnes Safetec Stavanger, 12. feb. 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "petroleumssektoren Mona Bråten Fafo Eirik Albrechtsen NTNU Rolf K. Andersen Fafo Reidun Værnes Safetec Stavanger, 12. feb. 2015"

Transkript

1 Innleie og HMSutfordringer i verfts- og petroleumssektoren Mona Bråten Fafo Eirik Albrechtsen NTNU Rolf K. Andersen Fafo Reidun Værnes Safetec Stavanger, 12. feb. 2015

2 Bakteppe Bruk av innleid arbeidskraft blir stadig mer vanlig i norsk arbeidsliv også innenfor verfts- og petroleumsindustrien EU-utvidelse og finanskrise i Europa: Utenlandske underentreprenører og innleide arbeidstakere over landegrensene har blitt mer vanlig Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet har sett et forbedringspotensial når det gjelder styring av arbeidsmiljø og forebygging av personskaderisiko blant innleide arbeidstakere

3 Problemstillinger knyttet til fire hovedelementer Omfang og utvikling i bruk av innleie og utleie av arbeidskraft i verfts- og petroleumsindustrien Arbeidsgivers motiver for å leie inn og å leie ut arbeidskraft i disse industriene Forståelse og styring av arbeidsmiljø og personskaderisiko for innleide arbeidstakere Hvordan HMS-regelverket og HMS-ansvaret for innleid arbeidskraft forstås hos bedriftene og tilsynsmyndighetene

4 Datamateriale Bedriftsundersøkelse arbeidsgivere som leier inn-/ut arbeidskraft i verfts- og petroleumssektoren Kvalitative intervjuer med HMS-ledere og verneombud i verftsindustrien og ISO-leverandører (24 intervjuer) Kvalitative intervjuer med tillitsvalgte (10 intervjuer) Kvalitative intervjuer med tilsynsinspektører og gjennomgang av tilsynsrapporter

5 Funn fra bedriftsundersøkelsen

6 Kartlegging av inn- og utleie i verfts- og petroleumssektoren Avgrensning av sektorene har vært krevende Verft begrenset antall, men vanskelig å skaffe oversikt over bedrifter som leier ut til dem Petroleum Relativt få operatører og produksjonssteder, men en svært stor og differensiert leverandørindustri «Normale» trekkprosedyrer har ikke vært mulig for å etablere et utvalg for surveyen Trekk basert på brønnøysundregisteret kun mulig for verftene Utleiebedrifter samlet inn fra tillitsvalgte i verftene Petroleumssektoren, inkludert leverandørindustrien, fra Achilles

7 Kartlegging av inn- og utleie i verfts- og petroleumssektoren To hovedgrep Si noe om nivået på bruk av innleie for verfts- og petroleumssektoren separat Kartlegge motiver for innleie og HMS langs dimensjonene: Innleiebedrifter Utleiebedrifter

8 Omfang av inn og utleie

9 Innleiebedrifter og utleiebedrifter etter sektor. Prosent Verftsektoren Petroleumssektoren Totalt (N) Verken inn- eller utleie (296) Innleiebedrifter (326) Utleiebedrifter (184) Totalt (prosent) Totalt (N)

10 Motiver for inn- og utleie av arbeidskraft Hovedmotivet er å dekke et midlertidig behov for arbeidskraft Samtidig mener bedriftene at innleie i stor grad bidrar til å minimere den økonomiske risikoen Særlig er dette argumentet sterkt for de små bedriftene (25 eller færre ansatte)

11 Arbeidsmiljøutfordringer ved inn- og utleie av arbeidskraft Bedriftene oppgir at de har god oversikt over arbeidstiden til den innleide arbeidskraften Bedriftene mener ikke at innleiede arbeidstakere er mer ut satt for HMS-risiko enn bedriftens egne ansatte Brudd på sikkerhetsbestemmelser Kjemikalier Farlige situasjoner Fysiske arbeidsbelastninger

12 Arbeidsmiljøutfordringer ved inn- og utleie av arbeidskraft Det er utfordringer knytte til innleie av utenlandsk arbeidskraft: Særlige er dette knyttet til manglende integrasjon i arbeidsfellesskapet og at språkproblemer kan føre til farlige situasjoner Vi finner også at et flertall av bedriftene oppgir at de har felles HMS-møter sjeldnere enn hvert kvartal Blant innleiebedriftene oppgir 1 av 4 at de aldri har slike møter

13 Verneaparatets rolle Bedriftene er samstemte i at verneombudene og AMU i stor grad er involvert i å sikre arbeidsmiljøet til de innleide Samtidig er det et betydelig mindretall som mener at det partsbaserte verneapparatet er lite involvert Verneombud: 14 % AMU: 18 % 20 prosent av uteleiebedriftene oppgir at den utleide arbeidskraften verken er omfattet av innleiers eller egen bedriftshelsetjeneste (BHT)

14 Funn fra intervjustudien

15 Intervjustudie, HMS-praksis Hvilke risikoforhold er innleide utsatt for? Er det ulikheter i farebildet mellom innleide og faste arbeidstakere? Hvordan benyttes metoder og verktøy for HMS-styring med tanke på innleide? Hvordan legges det til rette for at innleide har den HMSkompetansen de trenger? Hvordan er samarbeidet og ansvarsforholdet mellom innleiebedrift og utleier? Hvordan inkluderes verneombud og bedriftshelsetjeneste i forhold som har med innleid arbeidskraft å gjøre?

16 Er innleide arbeidstakere mer utsatt for personskade og helseskade enn andre arbeidstakere? Innleide og faste ansatte utfører stort sett samme arbeidsoppgaver Dermed ingen vesentlige forskjeller i farebildet (fysiske/kjemiske farer) Informantene har inntrykk av at det ikke er ulikheter i hendelsesstatistikk mellom gruppene Få informanter kan redegjøre for hvordan langsiktig helseskade og senskader for innleide arbeidstakere følges opp Det er forskjeller i sikkerhetsmessige rammebetingelser for innleide og faste ansatte

17 Organisatoriske rammebetingelser Intervjuene viser at kontrakter mellom innleier og utleier tydeliggjør HMS-ansvaret mellom de to partene Petroleum: kontraktørhierarkiet av stor betydning Petroleum: systemer for utvelgelse og oppfølging av bemanningsbyrå Usikkert hvordan ansvaret følges opp i praksis Faste relasjoner Utenlandske arbeidstakere har andre rammebetingelser (språk, holdninger, kultur, erfaring) Hva skjer med rammebetingelsene ved endrede forutsetninger (kostnadspress, etterspørsel)?

18 HMS-styring og kompetanse Gjøres ikke forskjell når det gjelder risikokartlegging og operativ risikostyring Innleiebedrift stiller ikke direkte krav til HMSkompetanse for innleide arbeidstakere, men det stilles krav til leverandører og bemanningsbyrå gjennom kontrakt Bemanningsbyrå har ansvar for dokumentasjon av fagkompetanse Innleier har ansvar for å gi de innleide introduksjon til den lokasjonsspesifikke risikoen og risikoforståelse for arbeidsoppgave Både nytilsatte faste og nyankomne innleide er gjennom samme grunnleggende HMS-kurs.

19 VO og BHT Det synes å være noe usikkerhet rundt verneombudsordningen for innleide. Noen innleide stiller med egne verneombud (VO), mens andre hevder at innleide ikke har et VO men at VO hos innleier også skal følge opp innleid personell. De fleste av informantene er tydelig på at bedriftshelsetjenesten (BHT) kun er tilgjengelig for faste ansatte. Noen er usikre om bedriftshelsetjenesten er tilgjengelig for innleid personell.

20 Funn fra tilsynsstudien

21 HMS-regelverk Gjennomgang av tidligere tilsynsrapporter Intervju Inspektører Arbeidstilsynet Inspektører Petroleumstilsynet Verneombud og HMS-ledere

22 Lovverk Lov om allmenngjøring av tariffavtaler Arbeidsmiljøloven Tobakksskadeloven Forskrift om utførelse av arbeid Stoffkartotekforskriften Kjemikalieforskriften utgått Styringsforskriften Bransjeforskriften Forskrift om organisering og ledelse og medvirkning Rammeforskriften Aktivitetsforskriften Verneombudsforskriften opphevet Forskrift om bemanningsforetak Teknisk og operasjonell forskrift Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett

23 Paragrafer hvor 3 eller flere hadde avvik AML 2-2 Arbeidsgivers plikter overfor andre enn egne arbeidstakere AML 3-1 Krav til systematisk HMS-arbeid AML 4-1 Krav til enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd Styringsforskriften 18 Analyse av arbeidsmiljøet Forskrift om informasjonsplikt, påseplikt og innsynsrett 6 Påseplikt

24 Hva avdekker intervjuene Informantene har få konkrete referanser til regelverk Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet stort sett fornøyd med dagens regelverk Tydelig, men kan være uklart hvem som er pliktsubjekt Regelverket har vært noe i etterkant mht. innleie, men i dag lagt inn drøftingsplikt i AML Arbeidsgiver skal minst en gang pr år drøfte bruken av innleid arbeidskraft etter første og andre ledd, herunder praktiseringen av kravet om likebehandling, med de tillitsvalgte.

25 HMS-ansvar HMS-ansvaret stort sett godt regulert. Ofte tydeliggjort i kontrakt, men oppfølgingen ikke alltid god nok Oppdragsgiver sitt ansvar at innleide har HMSkompetanse nok før oppstart arbeid Nyttige verktøy (bemanningsselskap) Kontrakt Achillesgodkjenning Vikarbyrådirektivet

26 HMS-ansvar Uklart: Bedriftshelsetjeneste Verneombudsordninger

27 HMS-ansvaret - oppsummering Innleiebedrift Legge til rette for HMS på arbeidsplassen Lokasjonsspesifikk opplæring / kjentmannskurs Påseansvar Utleiebedrift Grunnleggende fagkompetanse Kontrakt Tydelig avklart HMS-ansvar mellom inn- og utleier

28 Funn fra tillitsvalgtintervjuene

29 Tillitsvalgtes erfaringer Omfattende bruk av innleid personell knyttet til produksjonstopper De største utfordringene: konsekvenser for organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø blant egne ansatte manglende integrering og språkforståelse Rammeavtaler med faste utleiebedrifter Mange har fått på plass HMS-ordninger for innleid personell

30 Oppsummering

31 Avslutning hovedfunn i rapporten Omfattende bruk av innleid arbeidskraft Innleie et fast, men samtidig fleksibelt kjennetegn ved bemanningen i sentrale deler av norsk industri Bedriftenes motiver: Produksjonstopper og et midlertidig arbeidskraftsbehov Mangel på arbeidskraft/fagkompetanse i lokale arbeidsmarkeder Mindre økonomisk risiko enn å ansette direkte

32 Avslutning hovedfunn i rapporten Innleide arbeidstakere: ressurs og utfordring Stort sett eksponert for samme farebildet, ingen vesentlige forskjeller i hendelsesdataene Utfordringer: Utenlandske innleide mer utsatt for skade Mangelfull kunnskap om senskader blant innleide Forskjeller i organisatoriske faktorer bidrar til at innleide er mer eksponert for fysisk/kjemisk helseskade

33 Avslutning hovedfunn i rapporten HMS-situasjonen for innleid personell betydelig forbedret siste 4-5 årene Ulikheter i sikkerhetsmessige rammebetingelser gir forskjeller i HMS-risiko Generelt god forståelse av HMS-regelverk og ansvar men ikke alltid avklart hvem som skal ha HMS-ansvaret

34 - Takk for oppmerksomheten Rapporten kan lastes ned fra

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

Fra øst uten sikring? EU-utvidelsen og HMS-konsekvenser på norske bygge- og anleggsplasser

Fra øst uten sikring? EU-utvidelsen og HMS-konsekvenser på norske bygge- og anleggsplasser Anne Mette Ødegård, Sigmund Aslesen, Mona Bråten og Line Eldring Fra øst uten sikring? EU-utvidelsen og HMS-konsekvenser på norske bygge- og anleggsplasser Anne Mette Ødegård, Sigmund Aslesen, Mona Bråten

Detaljer

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø Sissel C. Trygstad og Mona Bråten Tilrettelegging i arbeidslivet HMS Utstøting Sykefravær IA Senior/eldre Samarbeidsrutiner Fysisk arbeidsmiljø Hjemmekontor Oppfølgingsplan av langtidssykmeldte Barnepass

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Høringssvar Desember 2011

Høringssvar Desember 2011 Høringssvar Desember 2011 Meldt. St. 29: Felles ansvar for et godt og anstendig arbeidsliv Regjeringen har gjort et betydelig arbeid for å få fram en samlet gjennomgang av arbeidsforhold, arbeidsmiljø

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

Partner for arbeidsmiljø det norske verneombudets rolle og funksjon

Partner for arbeidsmiljø det norske verneombudets rolle og funksjon Partner for arbeidsmiljø det norske verneombudets rolle og funksjon Sammendrag av rapporten Hans Torvatn, Ulla Forseth og Thale Kvernberg Andersen SINTEF Teknologi og samfunn, Ny praksis Oktober 2007 SINTEF

Detaljer

Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen. Bemanningsbransjens gråsoner

Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen. Bemanningsbransjens gråsoner Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen Bemanningsbransjens gråsoner Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen Bemanningsbransjens gråsoner Fafo-rapport 2013:20 Fafo 2013 ISBN 978-82-324-0005-8 (papirutgave)

Detaljer

Nye regler om innleie fra bemanningsbransjen

Nye regler om innleie fra bemanningsbransjen Nye regler om innleie fra bemanningsbransjen Veileder til de nye reglene i arbeidsmiljøloven som trer i kraft i 2013 www.bemanningsbransjen.no Nye regler i arbeidsmiljøloven om innleie Den 19. november

Detaljer

Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge. Useriøsitet i bemanningsbransjen En casestudie i bygg

Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge. Useriøsitet i bemanningsbransjen En casestudie i bygg Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge Useriøsitet i bemanningsbransjen En casestudie i bygg Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge Useriøsitet i bemanningsbransjen En casestudie i bygg Fafo-notat 2010:05

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012 Arbeidstilsynet Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager Hovedfunn 2010-2012 Oktober 2013 Fotos: Colourbox Direktoratet for arbeidstilsynet Statens Hus, Trondheim «Føre var!»

Detaljer

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11 IA-avtalen i praksis Små og mellomstore virksomheter Rapport 2013-11 Proba-rapport nr. 2013-11, Prosjekt nr. 12062 ISSN: 1891-8093 LEB/PDS, TT, 09.08.2013 -- Offentlig -- Rapport 2013-11 IA-avtalen i

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 707014 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos. Evaluering av tiltak mot sosial dumping

Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos. Evaluering av tiltak mot sosial dumping Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos Evaluering av tiltak mot sosial dumping Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten,

Detaljer

Seriøsitet i arbeidslivet

Seriøsitet i arbeidslivet 1 Seriøsitet i arbeidslivet Innstilling fra et felles utvalg mellom LO og NHO Innstillingen avgitt 8. mars 2006 2 1. INNLEDNING I forbindelse med mellomoppgjøret i 2005 ble NHO og LO enige om å forsøke

Detaljer

Alle skal ha et godt arbeidsmiljø. HMS-hefte fra Fellesforbundet

Alle skal ha et godt arbeidsmiljø. HMS-hefte fra Fellesforbundet Alle skal ha et godt arbeidsmiljø HMS-hefte fra Fellesforbundet HMS må høyere på dagsordenen! Forbundsstyret nedsatte et HMS-utvalg på bakgrunn av vedtak på landsmøtet 2011. Utvalget har bestått av: Steinar

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.11.2010 2010/17053 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Anders Thorstad tlf 908 87 170 VEST- AGDER MUSEET IKS Odderøya 17 4610 KRISTIANSAND S Att: Marianne L. Nielsen,

Detaljer

Forstår du hva jeg sier?

Forstår du hva jeg sier? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 615 Forstår du hva jeg sier? Krav til kommunikasjon og språk på bygge- og anleggsplassen Bilder Forside: Håvard Sæbø Side 7: Jonas Bals Side 16: Eline Lønnå Øvrige

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven

Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven 2007 Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven 615 Møte torsdag den 7. juni 2007 kl. 13.23 President: B e r i t B r ø r b y Dagsorden (nr. 39): 1.

Detaljer

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569 Orientering om Innleie av arbeidskraft Utgitt juni 2001 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Mars 2013 Publikasjonen er oppdatert og revidert

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV 1 Innholdsfortegnelse ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV... 3 VIRKE MENER EN OPPSUMMERING... 4 DEL 1:

Detaljer