Strukturert journal, hvorfor og hvordan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strukturert journal, hvorfor og hvordan"

Transkript

1 Møteplass Strukturert journal, hvorfor og hvordan 16. januar 2013.

2 Innholdsfortegnelse 1 Om møteplassen Mål og program for møteplassen Fra foredragene Oppsummering... 5

3 1 Om møteplassen 1.1 Mål og program for møteplassen Innomed og FIKS (Felles Innføring Kliniske Systemer) programmet i Helse-Nord RHF inviterte den 16/1 til en møteplass med temaet «Strukturert journal hvorfor og hvordan?». På møteplassen var det mellom 90 og 100 personer som deltok fysisk eller pr videokonferanse. Målet med møteplassen var å bidra til å: Forstå grunnleggende konsept for strukturert journal. Gi enkel kjennskap til elementene en strukturert journal er bygget opp av og hvordan dette skiller seg fra dagens journaltyper. Styrke interesse om og fokus på arbeid med strukturert journal. Vise mulighet for enklere registrering og for bedre nytte av data i strukturert journal. Møteplassen skulle bidra til økt kunnskap og engasjement for temaet. Etter gjennomført møteplass ønsket FIKS å ha oppdaget noen viktige interessenter som kan trekkes med i det videre arbeidet. Etter gjennomført møteplass ønsket Innomed å se gode veivalg i videre utvikling av nye innovasjonsprosjekter. Program for møteplassen: Åpning, introduksjon Bengt Flygel Nilsfors, Programleder FIKS programmet Hvorfor skal Helse-Nord RHF satse på strukturert journal? Lars Vorland, Administrerende direktør Helse Nord RHF Dokumentation i vården. När, var och hur? Carina Zetterberg, Leg.läkare och utredare Socialstyrelsen Hva er arketyper, og hvilken betydning får de for fremtidens strukturerte journal? Gustav Bellika, Førsteamanuensis, Institutt for informatikk, UiT / Forsker NST, UNN Clinical governance, decision support and practical impacts of archetype based EHR systems. Rong Chen, MD, PhD CMIO, Director of Health Informatics, Cambio+ Healthcare Systems Fra kunnskap til praksis og omvendt. IKT støtte for operasjonalisering, bruk, kast og videreutvikling av medisinsk kunnskap. Arild Faxvaag, Norsk Senter for Elektronisk Pasientjournal NTNU. Tieto, Medisinsk relevant journal gjennom bedre struktur! Bjørn Myrvold, Vice President, Anders Strandh, Project Manager, Tieto DIPS. Hvordan kan man sette opp morgendagens strukturerte journal? - Et lite innblikk i arbeidet med arketyper i DIPS. Christian Johansen, Systemutvikler. Sigurd From, Utviklingsdirektør DIPS ASA. Oppsummering, avslutning Bengt Flygel Nilsfors, Programleder FIKS programmet 1

4 1.2 Fra foredragene Lars Vorland Adm dir i Helse-Nord RHF åpnet seminaret og brukte tid på å begrunne satsingen på FIKS programmet. FIKS er en stor satsing i Helse Nord basert på at det foreligger ett paradigmeskifte hvor fokus på kliniske systemer beveger seg bort fra å se på de kliniske systemer som ett dokumentasjonsverktøy og over til å betrakte dem som prosessverktøy som ivaretar den kliniske informasjonsprosessen som igjen skal understøtte den kliniske produksjonsprosessen. Sammen med leverandør har FIKS prosjektet fokus på å legge til rette for: Prosess- og beslutningsstøtte Planlegging og oppfølging av pasientforløp via definerte aktiviteter (eks. LEAN) Sammenstilling av informasjon i en arbeidsflate Forenkle administrative oppgaver relatert til pasientbehandling Gi en oversiktlig og god fremstilling av sykdomshistorikk Understøtte pasient-, arbeids- og informasjonsflyt Forenklet dokumentasjon basert på strukturert journal Strategi for IKT ligger bak FIKS som er det tyngste løft i Helse Nord for øyeblikket. Når FIKS prosjektet er gjennomført i 2016, skal ikke brukere kunne kjenne igjen DIPS anno januar 2013 i løsningen. De neste års investeringer i forbindelse med FIKS programmet vil kunne komme opp mot 800 Mill kr. Det er et gigantisk innovasjonsprosjekt. 380 medarbeidere tilsvarende bemanningen på et lokalsykehus har jobbet i forprosjektet. De har skrevet en god rapport som anbefales. FIKS prosjektet har et delprosjekt på strukturert journal og beslutningsstøtte. Carina Zetterberg hevdet at dagens dokumentasjon fra helsetjenesten er et fullstendig kaos, og når man begynner å jobbe med å rydde i kaoset blir det verre før det blir bedre. I dagens journaler er forskjeller i journalteksten mer er preget av hvem som har skrevet den enn av hva som feiler pasienten. Dokumentasjon gjøres av alle profesjoner og sementerer hierarkiet. Helsevesenet må gå bort fra båstenking og slutte med et journalnotat pr yrkesgruppe som er i kontakt med pasienten. Det skrives mye om igjen og forskjellig yrkesgrupper leser ikke de andres notater. Pga manglende struktur og notater gjemt i flere dokumenter i fritekst, er det sjelden journalen leses av andre og det kan virke som om den mest er skrevet for å forsvare at arbeidet som er gjort er riktig. Det er en stor sikkerhetsrisiko at sykehusjournaler ikke leses i og med at under 25% av møtene med helsearbeiderne er møter med noen som kjenner pasienten fra før. Noen forsøker å redusere dokumentasjonsmengde gjennom bare å dokumentere avvik fra normalforløp, dette er problematisk fordi ingen har definert hva normalforløp er.

5 Det har ikke høy status å jobbe med dokumentasjon. Det må få høyere status. Initiativ må styres og initieres ovenfra, men det må gjøres et stort arbeid direkte i tjenesten. All ledelse i helsesektoren må ta ansvar for å få inn mer struktur. Argumentet med at dagens praksis må opprettholdes av hensyn til pasientsikkerhet, brukes bare fordi man ikke vil forandre. Helsetjenesten må være positiv til utfordring med ny teknologi og ikke forby den. Tjenesten må ta vare på muligheter i moderne teknikk. Dette handler mest om holdninger og det er enklere å si at ting er farlig enn å være positiv til å ta i bruk nye muligheter. Vi trenger nye innfallsvinkler for å utvikle helsevesenets journalsystemer. Fremtiden er mer strukturert og vi trenger ny kompetanse. Vi trenger medisinske informatikere. Informatikere kan se struktur og de bør inn i tjenesten. Samarbeider mellom informatikere og helsearbeidere må til for å finne løsninger. Gustav Bellika Det er et problem at fagområdet medisin er stort og det utvider seg hele tiden. Det blir dypere mer finkornet og mer komplekst. Informasjonsmodellene i systemene vokser. Bruk av arketyper gjør at veksten kan struktureres. Programvare som utvikles bør være stabilt over tid mens innen helse er det ikke stabilt. Arketypene ivaretar det ustabile, den detaljerte informasjonen som stadig forandres. Bruk av arketyper vil fjerne behovet for KITH sine meldingstyper ved semantisk operabilitet, men alle må støtte arketypebaserte systemer for å få interoperabilitet. Arketyper er definert av helsearbeidere. Det er mulighet for at det utvikler seg kaos og anarki pga bruk av forskjellige arketyper på forskjellige sykehus. Det er derfor viktig å sørge for at det blir en standardisering ikke bare i Norge men en standardisering på tvers av landegrensene. Det beste er å bruke internasjonalt definerte arketyper. Rong Chen startet med å si at arketyper ikke løser alle problemer men det er mye å oppnå ved bruk av arketyper. Det tar 15 år på dagens kunnskapssirkel mellom praksis, forskning og ny læring. Dette er for lang tid og man trenger å høste kunnskap raskere. Det kan man oppnå vha mer struktur i journalene, noe man oppnår ved hjelp av arketyper. Gjennom presentasjon av et case viste han at oppdatert strukturert informasjon om behandlingsprakis kan gi indikasjoner om underbehandling og feilbehandling. Strukturert informasjon er noe du ikke kan komme bort fra. Det er enkelt å ta i bruk og forskningsbaserte skjema kan brukes som grunnlag for arketyper. Gap i klinisk praksis kan reduseres gjennom IT-støtte med strukturert journal og strukturert veiledning, og forskning. Strukturering kan være grunnlag for veiledning om hvilken behandling som skal gis når. Strukturert journal gjør det vanskeligere å gjøre gale ting. Struktur er bundet av terminologi og gjør integrasjon mot kvalitetsregistre lettere. På veien mot mer struktur og beslutningsstøtte mangler det en modell for guidelines GDL.

6 Arild Faxvaag snakket om syklus for kunnskap. Kunnskap samles, brukes, evalueres og videreutvikles. Helsetjenesten gjør mer enn bare å yte helsehjelp, de utvikler også kunnskap og de utdanner fagfolk. Innsikt og praksisforståelse kan ikke oppnås uten tilgang på strukturerte data og man kan ikke oppnå det ved å utvikle et nytt register for et hvert helseproblem. Da spiller arketyper en rolle. Arketyper kommer til å bli en nyttig teknologi i Norge. Data i dag er uforståelig for applikasjoner men med arketyper kan forskjellige applikasjoner forstå data innhentet i fremmede systemer. En del av dagens fagsystemer har en del funksjoner for kunnskapsbasert praksis og de har også en viss grad av struktur. Det er ikke tilfelle med tekstbaserte EPJ systemer som er mye brukt på sykehus. KDOK handler om støtte for å påføre struktur for dokumentasjon, gjennom å etablere tilgang til en tjeneste for deponering, lagring, søk og uthenting av skjema. Tieto har vært store på journal i Norge og satser på å komme tilbake personer jobber med helse og velferd i Tieto. Helse og velferd ses i et helhetsperspektiv. Informasjon samles i et livsløp på tvers av de som yter helse og omsorg. Pasienten er den eneste konstanten i et behandlingsforløp. Tieto jobber med kjernejournal i Sverige for deling av pasientdata på tvers. Det Nordiske marked er Tieto sitt marked. Tieto ønsker et system brukeren er stolt av. Registreringer skal være et naturlig steg i behandlingsforløpet. Det skal ikke kjennes som et ekstraarbeid. Det hevdes at det antagelig er mulig å strukturere 50-75% av dataene i journalen. Alt som er normalt bør kunne struktureres. DIPS. Flere team jobber med DIPS arena. DIPS vil ha fokus rundt strukturert journal. Skjema settes opp som BDS (Brukerdefinert system). Når flere skal bygge må det lages felles oppsett, oppskrift om bruk og begrensing. (defineres i arketypetemplate). Vha arketyper lages selve skjema. Sykehuset kan selv lage arketypene og oppsett, det gir raskere vei fra modellering til bruk og trenger ikke bestilles hos DIPS. Klinikeren settes i førersete sammen med noen som forstår verktøyet. Det diskuteres hvor mange skjema det blir bruk for. Det kommer til å bli viktig med et nasjonalt arketyperegister. Enkle arketyper krever lite å ta inn i DIPS. Det er enkelt for sykehus å sette opp skjema og ta i bruk umiddelbart. Det er stor fleksibilitet for å lage eller bruke arketyper uten å gå om systemleverandør.

7 2 Oppsummering På veien mot mer struktur er det et stort problem at medisinen er i stadig endring og diagnostikk og behandling blir stadig mer avansert. Dette gjør at man ikke kan utvikle en gang for alle og man må finne en plattform som gjør at man tåler endringer som følger av den faglige utviklingen. Svaret er strukturert journal og bruk av arketyper. Møteplassen forklarte hva arketyper er og demonstrerte hvordan de utvikles og brukes. Det må arbeides med kultur, rutiner og holdninger på alle nivå i tjenesten. Det må stilles spørsmål til hva som må dokumenteres for at pasienten skal få god omsorg i dag og i fremtiden. Vi må gå fra fritekstbasert til sterkt strukturert informasjon og helsearbeidere må tvinges til å gjøre ting likt i mye større grad. Kompetanse i forvaltningen må endres og helsearbeidere må også ha kunnskap om informasjon og strukturering av denne. Det må også etableres nasjonale informasjonsstrukturer. Strukturert informasjon innrettet mot prosessen vil gi økt pasientsikkerhet gjennom lettere gjenfinning, enhetlig dokumentasjon og mindre rom for (feil-) tolkning. Arrangørene føler seg sikre på at strukturering og bruk av arketyper er tema som må være på agendaen i forbindelse med alle nye prosjekter med relasjoner til pasientprosesser og pasientdokumentasjon i helsevesenet fremover. Alle foredrag finnes på

d mag Engasjerte kunder gir bedre løsninger!side 32 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8

d mag Engasjerte kunder gir bedre løsninger!side 32 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8 d mag Et magasin fra DIPS ASA 2 2011 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8 DIPS Arena forenkler klinikerens arbeidsdag SIDE 14 DIPS OPERASJONSPLANLEGGING: Engasjerte kunder gir bedre

Detaljer

Master of Information Technology med specialisering i Sundhedsinformatik

Master of Information Technology med specialisering i Sundhedsinformatik Master of Information Technology med specialisering i Sundhedsinformatik Efter- og videreuddannelse Aalborg Universitet 3. årgang Mai, 2008 ------------------------------- BRUK AV ET BESLUTNINGSSTØTTESYSTEM

Detaljer

Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal

Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal En veileder fra Norsk Sykepleierforbunds forum for IKT og Dokumentasjon 3.utgave februar 2007 1 Forord Sykepleietjenesten står overfor utfordringer

Detaljer

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren

Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren Statskonsult rapport 2006:21 Forord På oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet har Statskonsult evaluert tilskudd

Detaljer

Årsoppsummering 2011. Årsoppsummering 2011. Nasjonal IKT

Årsoppsummering 2011. Årsoppsummering 2011. Nasjonal IKT Årsoppsummering 2011 Nasjonal IKT www.nasjonalikt.no Versjon: 1.0 Dato: 24.02.2012 Innhold 0 NASJONAL IKT KORT OPPSUMMERT... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 FORMÅLET MED ÅRSOPPSUMMERINGEN... 5 1.2 NASJONAL IKT

Detaljer

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Dokumenteier: Skrevet av: Godkjent av: Godkjent dato: Nasjonal IKT HF Forprosjekt DIS

Detaljer

Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere?

Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere? Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere? Master of Information Technology Sundhedsinformatik Efter- og Videreuddannelse Aaalborg Universitet 3. årgang

Detaljer

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy?

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Eksamensoppgave i faget SOS6510 egovernment ved NTNU Kandidatnummer 10009 og 10010 2012 Innhold Innledning... 2

Detaljer

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy?

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Eksamensoppgave i faget SOS6510 egovernment ved NTNU Øyvind Tanum og Lars Dyrdahl 2012 Innhold Innledning... 2 Problemstilling...

Detaljer

Om strukturering av medisinsk informasjon i elektroniske pasientjournaler

Om strukturering av medisinsk informasjon i elektroniske pasientjournaler Om strukturering av medisinsk informasjon i elektroniske pasientjournaler Legeforeningens IT-utvalg, februar 2015 Grad av strukturering må avstemmes med klinikeres behov og krav til enkelhet, og ønsket

Detaljer

Individuell plan for palliative pasienter

Individuell plan for palliative pasienter FORDYPNINGSOPPGAVE I PALLIATIV OMSORG, TRINN 2 Individuell plan for palliative pasienter - et nyttig redskap? KANDIDATNUMMER: 940604, 081083, 080173 Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie

Detaljer

Gode helseregistre bedre helse

Gode helseregistre bedre helse hovedrapport Gode helseregistre bedre helse Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010 2020 Tittel: Gode helseregistre bedre helse. Strategi

Detaljer

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport kort versjon Nasjonal IKT Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport redusert versjon Styringsdokument Dokumentnavn/Versjon:

Detaljer

d mag Ingen tid å miste Dips i kommunal akuttavdeling Logger inn i egen journal Full fart i Oslo

d mag Ingen tid å miste Dips i kommunal akuttavdeling Logger inn i egen journal Full fart i Oslo d mag Et magasin fra DIPS ASA 2-2013 Ingen tid å miste Vaktlistene til leger og sykepleiere kan nå integreres med timeboka i DIPS, slik at det blir enklere å planlegge effektivt. Helse Vest har regnet

Detaljer

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Direktøren Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Saksbehandler: Tonje Hansen, Jan Terje Henriksen, Anne Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed. InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.no Eg RAPPORT - Forprosjekt Prosjekttittel: Behovskartlegging og vurdering

Detaljer

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox U T K A S T Strategiplan 2011-2015 Strategiplan 2011-2015 Illustrasjosnfoto: Colourbox Innholdsfortegnelse utkast til strategiplan 1. Innledning 3 2. Bakgrunn 4 2.1 Kvalitet gjennom dokumentasjon 4 2.2

Detaljer

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport full versjon Styringsdokument Dokumentnavn/Versjon: Tjenesteorientert_arkitektur_i_spesialisthelsetjenesten_hovedrapport_full_v1_0e.doc

Detaljer

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Rapport IS-2221 Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Publikasjonens tittel: Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Utgitt: Oktober 2014 Bestillingsnummer:

Detaljer

Rapport fra møteplass om Innbyggernes-IKT 6.11.13 Gardermoen

Rapport fra møteplass om Innbyggernes-IKT 6.11.13 Gardermoen Rapport fra møteplass om Innbyggernes-IKT 6.11.13 Gardermoen Alle presentasjoner er lagt ut på www.innomed.no/møteplasser. Nedenfor er trukket frem korte poeng fra de forskjellige innleggende Hva er egentlig

Detaljer

Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer

Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer Lars Gunnar Landrø Torbjørn Øvreness Helseinformatikk Innlevert: desember 2013 Hovedveileder: Eric

Detaljer

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 Publikasjonens tittel: Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014 2016) Utgitt: April 2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Hvordan få en vellykket innføring av e-handel i Tysvær kommune?

Hvordan få en vellykket innføring av e-handel i Tysvær kommune? egovernment Omstilling av offentlig sektor ved hjelp av IKT Eksamensoppgave SOS6510 egovernment NTNU våren 2012 Hvordan få en vellykket innføring av e-handel i Tysvær kommune? Eksamensoppgaven er skrevet

Detaljer

d mag ÉN PASIENT ÉN JOURNAL Med blikk for horisonter SIDE 28-31 Full kontroll på medisinen SIDE 16-17 DIPS Arena start på UNN

d mag ÉN PASIENT ÉN JOURNAL Med blikk for horisonter SIDE 28-31 Full kontroll på medisinen SIDE 16-17 DIPS Arena start på UNN d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2013 Med blikk for horisonter SIDE 28-31 ÉN PASIENT ÉN JOURNAL Hovedtrekkene i «Én innbygger én journal» kan være realisert mindre enn fem år fra nå, mener stortingsmeldingens

Detaljer

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2015 Full fart til start Rekordholderen SIDE 10-14 Forenkler frikortsøk SIDE 28-29 DIPS har heist sine spinnakere, og bruker alle tilgjengelige ressurser på å komplettere

Detaljer

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0 Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 1 Prosjekt: Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 Utgitt: 04/2013 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer

Hva må til for bedre utnyttelse av IKT i helse- og omsorgssektoren?

Hva må til for bedre utnyttelse av IKT i helse- og omsorgssektoren? Prosjektrapport Hva må til for bedre utnyttelse av IKT i helse- og omsorgssektoren? En intervjuundersøkelse blant helsepersonell med IKT-ansvar Helle Kise Hjertstrøm Tittel: Hva må til for bedre utnyttelse

Detaljer

Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten én helseportal

Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten én helseportal Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten én helseportal Konsept 27. oktober 2014 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...3 2. Innledning...4 2.1 Hva er et konsept...4 2.2 Mulighetsrommet i helsenorge-plattformen...4

Detaljer