CERMAQ BÆREKRAFTSOG GRI-RAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CERMAQ BÆREKRAFTSOG GRI-RAPPORT"

Transkript

1 CERMAQ BÆREKRAFTSOG GRI-RAPPORT 2011 CERMAQ GROUP AS BÆREKRAFTS- OG GRI-RAPPORT

2 Innhold GRI rapporteringsprofil 3 GRI resultat indikatorer 7 Cermaq indikatorer12 Bærekraft og rapportprofil13 Vårt interessentengasjement13 Risiko og muligheter20 Vår tilnærming22 Tilnærming til miljøforhold22 Tilnærming til sosiale forhold Arbeidspraksis og akseptable arbeidsforhold23 Tilnærming til sosiale forhold samfunnet24 Tilnærming til sosiale forhold menneskerettigheter25 Tilnærming til sosiale forhold Produktansvar26 Tilnærming til økonomi 27 Oversikt over indikatorer brukt til å rapportere på aspekter presentert i ledelsens tilnærming 27 Vår tilnærming29 Cermac indikatorer 29 GRI indikatorer 37 Globale initiativ50 FNs Global Compact 50 Transparency International (TI) 52 Carbon Disclosure Project (CDP) 52 Det globale rapporteringsinitiativ (GRI) 52 Havbruksrelaterte initiativer 52 CERMAQ GROUP AS BÆREKRAFTS- OG GRI-RAPPORT

3 GRI rapporteringsprofil 1. Strategi og analyse 1.1.Uttalelse fra øverste beslutningstaker i organisasjonene Konsernsjefens ord 1.2.Beskrivelse av sentrale påvirkninger, risikoer og muligheter Risikoer og muligheter Eierstyring og selskapsledelse, Risikostyring og intern kontroll 2. Organisasjonsprofil 2.1.Navn på selskapet C ermaq ASA 2.2.Primære merkevarer, produkter og/eller tjenester EWOS Mainstream 2.3.Selskapets driftsstruktur, herunder hoveddivisjoner, driftsselskaper, datterselskaper og joint ventures. EWOS Mainstream 2.4.Lokalisering av selskapets hovedkontor Grev Wedels Plass 5, P.O. Box 144 Sentrum, 0102 Oslo, Norge 2.5.Antall land der organisasjonen har virksomhet og navn på land med viktig virksomhet eller land som er særlig relevant for bærekraftspørsmålene som dekkes i rapporten. Cermaq - en global leder 2.6.Eierskaps- og organisasjonsform Cermaq ASA er et allmennaksjeselskap som er registrert ved Oslo Børs. Den norske staten er den største aksjeeier i Cermaq ASA med en aksjepost på 43,5 prosent. Aksjonærinformasjon 2.7.Beskrivelse av markeder som dekkes (herunder geografisk inndeling, sektorer og typer kunder/berørte) EWOS Mainstream 2.8.Bedriftens størrelse Nøkkeltall CERMAQ GROUP AS BÆREKRAFTS- OG GRI-RAPPORT

4 Regnskap 2011 (Note 3) 2.9.Vesentlige endringer i størrelse, struktur, eierskap som fant sted i løpet av rapporteringsperioden Høydepunkter 2011 Regnskap 2011 (Note 4) 2.10.Utmerkelser som er mottatt i denne rapporteringsperioden Høydepunkter Rapportens omfang 3.1.Rapporteringsperiode Cermaqs rapportering er kalenderåret Dato for forrige rapport Den forrige GRI rapporten er inkludert i Cermaqs årsrapport 2010, publisert i april Årsrapport Rapporteringshyppighet Cermaqs GRI rapportering er årlig. 3.4.Kontaktpunkt for spørsmål eller innspill Vennligs kontakt: Lise Bergan, Informasjonsdirektør, e-post : 3.5.Prosess for å definere rapportens innhold. GRI Kapittel Rapportens avgrensning (f.eks. land, divisjoner, datterselskaper, innleide anlegg, fellesforetak, leverandører) GRI Kapittel Spesifikke begrensninger på rapportens omfang eller andre avgrensninger Vi anser at avgrensingen for vår bærekraftrapport (se kapittel 3.6) tilfredsstiller GRI-kravene. GRI Kapittel Behandling av fellesforetak, datterselskap, innleide anlegg, eksterne operasjoner og andre enheter som kan påvirke sammenliknbarhet mellom perioder og organisasjoner Cermaq har i 2011 rapportert bærekraftresultater for datterselskaper, og innleide anlegg innenfor kjerneområdene. Selskaper med minoritetsandeler er ikke omfattet av rapporteringen. Organisasjonskart 3.9.Metode for måling av data og grunnlag for beregninger, herunder forutsetninger som ligger til grunn for beregninger brukt i forbindelse med indikatorer og annen informasjon i rapporten Forklaring av eventuelle avik fra GRI-indikatorer og -protokoller GRI Kapittel 3.9 CERMAQ GROUP AS BÆREKRAFTS- OG GRI-RAPPORT

5 3.10.Eventuell effekt av endret informasjon siden tidligere rapporter og årsaken til endring Justering av historiske data 2010 rapporten som følge av at Cermaq solgte sin oppdrettsvirksomhet i Skottland i 2010 er videreført. I tillegg har historiske data i følgende indikatorer blitt justert: EN3, EN16, EN28, LA4, LA7, SO8, PR2, PR9, CEQ2, CEQ4 og CEQ Vesentlige endringer fra forrige rapportering angående omfanfg, begrensninger eller målemetoder benyttet i rapporten Den viktigste endringen i bærekraftrapporteringen for 2011 er at vi har inkludert virksomheten i EWOS Vietnam. Cermaq har endret sin rapportering på følgende indikatorer: EN28, SO8, PR2 og PR Tabell som viser plassering av informasjon i rapporten Lokaliseringen av informasjonen er beskrevet i denne GRI-indeks ved innhold skrevet direkte inn i tabellen eller ved bruk av lenker Praktisering av ekstern verifisering av innholdet i rapporten Cermaq har fått gjort en begrenset ekstern vurdering av bærekraftrapporten for Vurderingen er gjort i samsvar med ISAE3000. Revisors erklæring om Cermaqs bærekraftsrapport 4. Styring, forpliktelser og interaksjon (-) 4.1. Organisasjonens styringsstruktur, herunder forpliktelser i henhold til styringsorganet som har ansvar for bestemte oppgaver (strategiutforming eller organisasjonsoversikt Eierstyring og selskapsledelse: Bedriftsforsamling og styre, sammensettning og avhengighet 4.2.Oppgi hvorvidt styreleder i selskapet også er medlem av konsernledelsen Styreleder er ikke også konsernsjef i Cermaq ASA. 4.3.For organisasjoner som har en enhetlig styrestruktur, oppgi antall styremedlemmer som er uavhengige og/eller utenom ledelsen. organizations that have a unitary board structure, state the number of members of the highest governance body that are independent and/or non-executive members. Eierstyring og selskapsledelse: Bedriftsforsamling og styre, sammensetning og uavhengighet 4.4.Mekanismer aksjonærer og ansatte kan benytte for å komme med anbefalinger eller instrukser til styret. Eierstyring og selskapsledelse: Generalforsamling 4.5.Sammenheng mellom styremedlemmers og ledelsens kompensasjon (herunder avgangsordninger) og organisasjonens resultat (herunder samfunns- og miljørelaterte resultater). Eierstyring og selskapsledelse: Godtgjørelse til styret og ledende ansatte 4.6.Prosesser tilgjengelig for styret for å unngå interessekonflikter Eierstyring og selskapsledelse: Likebehandling av aksjeeiere og transaksjon med nærstående Retningslinjer for etikk og samfunnsansvar 4.7.Prosesser for å vurdere styremedlemmers involvering og kompetanse i forhold til organisasjonens strategi i økonomiske, miljø- og samfunnsmessige spørsmål Eierstyring og selskapsledelse: Styrets arbeid 4.8.Internt utarbeidede regler for verdier, etiske retningslinjer og prinsipper som er relevant for økonomiske, miljø- og samfunnsmessige resultater, og status for implementering Følgende retningslinjer og har blitt implementert og bredt distribuert i Cermaq gruppen, og er tilgjengelig på Cermaq.no: CERMAQ GROUP AS BÆREKRAFTS- OG GRI-RAPPORT

6 Cermaqs bærekraftsprinsipper Retningslinjer for etikk og samfunnsansvar Retningslinjer for varsling 4.9.Styrets mekanismer for identifikasjon og ledelse av organisasjonens økonomiske, miljø- og samfunnsmessige resultater, herunder relevante risikoer og muligheter, og overholdelse eller etterlevelse av internasjonalt godkjente standarder, etiske retningslinjer og prinsipper Som en del av syklusen for bærekraftrapportering (se Kapittel 3.9) vurderer konsernledelsen hvert kvartal bærekraftrapporten for miljømessige og sosiale resultater for foregående periode, og følger opp eventuelle problemer. Bærekraftrapporten presenteres for styret hvert halvår. I tillegg har Cermaq en kvartalsvis risikoanalyse som presenteres til styret og som også omfatter vurdering av risikoer knyttet til bærekraft (se kapittel 1.2). Se GRI kapittel 3.9 Se GRI kapittel Prosesser for evaluering av styrets egen innsats, særlig i forhold til økonomiske, miljø- og samfunnsmessige resultater Eierstyring og selskapsledelse: Styrets arbeid 4.11.Forklaring på hvordan organisasjonen ivaretar føre-var-prinsippet Cermaq legger føre-var prinsippet til grunn i all risikovurdering (inkludert bærekraft) gjennom prosessen med risikoanalyse og rapportering. Modellen fordeler ansvar for risikohåndtering og aktiviteter knyttet til identifiserte kritiske eller betydelige risikoer (se 1.2). I tillegg fastslår selskapets etiske retningslinjer at Ved tvil om en aktivitet er lovlig eller forsvarlig ut fra retningslinjene for etikk og samfunnsansvar, skal den det gjelder søke råd hos sin nærmeste overordnede Se GRI kapittel Eksternt utarbeidede økonomiske, miljø- og samfunnsrelaterte erklæringer, prinsipper og initiativer som organisasjonen støtter eller bifaller. Cermaq er medlem av FNs Global Compact og Transparency International, Norge Cermaq følger OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper. Alle Cermaqs operative selskaper arbeider mot sertifisering i henhold til internasjonale standarder for kvalitet, miljø, HMS og mattrygghet. En oversikt over statusen er presentert i CEQ indikator 13. I tillegg har Cermaq fastsatt egne bærekraftprinsipper som er bredt distribuert ekstern og internt i organisasjonen. Styrets årsberetning for 2011 CEQ Medlemskap i bransjeforeninger og/eller nasjonale/internasjonale interesseorganisasjoner hvor selskapet har posisjon i styrer, deltar i prosjekter eller komitéer, bidrar med betydelig økonomisk støtte utover medlemsavgift eller ser medlemskap som strategisk viktig Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening(fhl), Salmon Chile, British Columbia Salmon Farmers Association (BCSFA), Canadian Aquaculture Industry Alliance (CAIA), International Salmon Farmers Association (IFSA), International Fishmeal and Fish Oil Organisation (IFFO), UK. Agricultural Industries Confederation (AIC), European Feed Manufacturers Federation FEFAC etc Liste over interessentgrupper organisasjonen er involvert med Bærekraft og rapportprofil: Vårt interessentengasjement 4.15.Grunnlag for å identifisere og velge ut hvilke interessenter man skal samarbeide med Bærekraft og rapportprofil: Vårt interessentengasjement 4.16.Tilnærming til interessentsamarbeid, inkludert oversikt over frekvens og samarbeid etter tilhørighet Bærekraft og rapportprofil: Vårt interessentengasjement CERMAQ GROUP AS BÆREKRAFTS- OG GRI-RAPPORT

7 4.17.Viktige tema og anliggender som har blitt tatt opp gjennom dialog med interessenter, hvordan organisasjonen har respondert på disse, herunder gjennom rapportering Cermaq har respondert til følgende sentrale bekymringer i løpet av 2011: Kapittel 4-17 Bærekraft og rapportprofil: Bærekraft (vesentlighetsanalyse) 5. Ledelsens tilnærming Ledelsens tilnærming Ledelsens tilnærming GRI resultat indikatorer Økonomi EC1. Direkte økonomiske verdier, skapt og fordelt, herunder driftsinntekter, driftskostnader, vederlag til ansatte, donasjoner og andre investeringer i lokalsamfunnet, tilbakeholdt overskudd og utbetalinger til investorer og offentlige myndigheter EC2. Økonomiske konsekvenser og andre risikoer og muligheter for organisasjonen som følge av klimaendringer. EC3. Dekning av økonomiske trygde- og pensjonsforpliktelser Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser (Note 8) EC4. Økonomisk støtte fra myndighetene EC5. Oversikt over standard begynnerlønn i forhold til lokal minstelønn for virksomhetens lokaliteter av betydning. Avgrenset til Mainstream Chile. EC6.Tiltak for å kunne tilby produkter og tjenester som er energiøkonomiske eller produsert ved hjelp av fornybar energi, og reduksjoner i energibehovet som resultat av disse tiltakene. EC7. Prosedyrer for å leie inn lokal arbeidskraft, og andel av toppledelsen som kommer fra lokalmiljøet på steder hvor vi har betydelig virksomhet EC8. Utvikling og konsekvenser av investeringer i infrastruktur og tjenester som også kommer offentligheten til gode EC9. Forståelse og beskrivelse av betydelig indirekte økonomisk påvirkninig, inkludert omfang av dette Miljø EN1. Materialbruk etter vekt og volum EN2. Andel av brukte materialer som er fra resirkulerte materialer CERMAQ GROUP AS BÆREKRAFTS- OG GRI-RAPPORT

8 EN3. Direkte og inndirekte energibruk etter primær energikilde EN4. Indirekte energibruk etter primær energikilde EN5. Energisparing fra besparinger og effektivitetstiltak EN6. Tiltak for å kunne tilby produkter og tjenester som er energiøkonomiske eller produsert ved hjelp av fornybar energi, og reduksjoner i energibehovet som resultat av disse tiltakene EN7. Tiltak for å redusere indirekte energibruk og oppnådde resultater av tiltakene EN8. Vannforbruk etter kilde EN9. Vannkilder betydelig påvirket av bruken av vann EN10. Andel vannforbruk resirkulert og gjenbrukt EN11. Eiendom/virksomhet i eller ved naturvernområder og områder med stort biologisk mangfold EN12. Beskrivelse av betydelig påvirkning fra aktiviteter, produkter og tjentester på biologisk mangfold i beskyttede områder og i områder med med særlig verdifull biodiversitet utenfor beskyttede områder EN13. Beskyttede og gjenoprettede habitater EN14. Strategier, nåværende tiltak og fremtidige planer for å håndtere påvirkning på bioloisk mangfold EN15. Antall arter rødlistet av IUCN og arter med nasjonal beskyttelse med habitat i områder som påvirkes av organisasjone, etter grad av trusel om utryddelse EN16. Samlede direkte og indirekte utslipp av klimagasser etter vekt EN17. Annen relevant indirekten utslipp av klimagass etter vekt EN18. Tiltak for å redusere klimagassutslipp, og oppnådde resultater EN19. Utslipp av ozonnedbrytende stoffer etter vekt EN20. NOx, SOx og andre vesentlige utslipp til luft etter type og vekt CERMAQ GROUP AS BÆREKRAFTS- OG GRI-RAPPORT

9 EN21. Totalt utslipp av vann, etter kvalitet og utslippsmedium EN22. Totalvekt på avfall etter type og disponeringsmetode EN23. Uhellsutslipp - antall og volum EN24. Vekt av transportert, importert, eksportert eller behandlet farlig avfall i henhold til Baselkonvensjonens Annex I, II, III, and VIII, og andel transportert avfall sendt internasjonalt EN25. Identitet, størrelse, beskyttelsesstatus og biodiversitetsverdi av vannforkomster og relaterte habitater som blir betydelig påvirket av utslipp og avløp fra den rapporterende organisasjon EN26. Tiltak for å redusere miljøkonsekvensene av produkter og tjenester, og i hvilken grad slike konsekvenser kan begrenses EN27. Andel produkter solgt og pakningsmaterialer som gjenbrukes/gjenvinnes etter kategori EN28. Pengeverdi på bøter og totalt antall ikke-økonomiske sanksjoner for brudd på miljølovgivning EN29. Betydelig miljømessig påvirkning fra transport av produkter og andre varer, samt transport av ansatte EN30. Totale kostnader til miljøbeskyttelse og investeringer etter type kostnad Sosial: Arbeidsforhold LA1. Samlet arbeidsstyrke etter type arbeid, arbeidskontrakt og region, aldersgruppe, kjønn og region LA2. Totalt antall og hyppighet i skifte av personell, etter gruppe, kjønn og region LA3. Goder for heltidsansatte som ikke tilbys til midlertidige ansatte eller deltidsansatte, etter sentrale virksomheter LA4. Andel av ansatte som dekkes av avtaler oppnådd gjennom tarifforhandlinger LA5. Minimum varslingsperiode for vesentlige driftsendringer, herunder om dette er angitt i tariffavtaler LA6. Andel av total arbeidsstyrke som deltar i formelle komitter bestående av ledelse og ansatte for å ivareta helse og sikkerhet LA7. Hyppighet av skader, arbeidsrelaterte sykdommer, tapte arbeidsdager og fravær og antall arbeidsrelaterte dødsfall etter region CERMAQ GROUP AS BÆREKRAFTS- OG GRI-RAPPORT

10 LA8. Eksisterende programmer for utdanning, opplæring, rådgiving, forebygging og risikokontroll for ansatte, deres familier og medlemmer av lokalsamfunnet i forbindelse med alvorlige sykdommer. LA9. Helse- og sikkerhetstemaer omfattet av formelle avtaler med fagforeningene LA10. Gjennomsnittlig antall opplæringstimer i året pr. ansatt etter kategori LA11. Programmer for faglopplæring og livslang læring som bidrar til forlenget arbeidevene for ansatte og forbereder planlegging av karriereavslutning LA12. Prosentandel av ansatte som får regelmessige vurderinger av sine prestasjoner og sine karriereutviklingsmuligheter. LA13. Sammensetning av styrende organer og ansatte på kategoriene kjønn, alder, minoritetstilhørighet og annet. LA14. Forholdet mellom grunnlønn for kvinner og menn etter stillingskategori Sosial: Menneskerettigheter HR1. Andel og totalt antall avtaler som inneholder menneskerettighetsklausuler eller er evaluert i forhold til menneskerettigheter HR2. Andel av vesentlige leverandører og kontraktører som har blitt evaluert i forhold til menneskerettigheter, og gjennomførte tiltak HR3. Antall timer opplæringstiltak for ansatte knyttet til sider ved menneskerettighetene som er relevant for virksomheten, inkludert prosentandel ansatte som har gjennomgått slik opplæring HR4. Totalt antall tilfeller av diskriminering og tiltak som er gjennomført HR5. Virksomheter identifisert der retten til å danne/delta i fagforening og kollektive forhandlinger er truet, og tiltak for å sikre disse rettighetene HR6. Virksomheter der det er risiko for barnearbeid, samt tiltak gjennomført for å eliminere disse forholdene HR7. Virksomheter der det er risiko for tvangsarbeid, samt tiltak gjennomført for å eliminere disse forholdene HR8. Andel av sikkerhetspersonell opplært i organisasjonens retningslinjer og regelverk for menneskerettigheter som er relevant for virksomheten CERMAQ GROUP AS BÆREKRAFTS- OG GRI-RAPPORT

11 HR9. Rapporterte brudd på urfolks rettigheter, samt iverksatte tiltak Sosial: Samfunn SO1. Type, omfang og effektivitet av programmer og praksis som vurderer og styrer virksomhetens påvirkning på lokalsamfunn, herunder inngang, drift og utgang SO2. Andel og antall operative selskaper vurdert med hensyn til risiko for korrupsjon SO3. Andel ansatte med opplæring i organisasjonens retningslinjer og prosedyrer mot korrupsjon SO4. Tiltak iverksatt som følge av tilfeller av korrupsjon SO5. Offentlig politisk posisjonering og deltakelse i offentlig politikkutforming og lobbyvirksomhet SO6. Totalt verdi av finansiell og ikke-finansiell støtte til politiske partier og relaterte institusjoner, etter land SO7. Rettssaker knyttet til brudd på konkurranselovgivning og resultat av sakene SO8. Bøter og ikke-økonomiske sanksjoner for brudd på lover og regler Sosial: Produktansvar PR1. Forbedringer vurdert i forhold til produkters livssyklus, påvirkning på helse og miljø, og andel av produkter og tjenester som omfattes av slike prosedyrer PR2. Brudd på reguleringer eller frivillige standarder knyttet til helse- og sikkerhetsaspekter ved produkter eller tjenester, etter resultat PR3. Typer av tjeneste- og produktinformasjon som kreves ifølge prosedyrene, og andel av produkter og tjenester som er underlagt slike informasjonskrav Not PR4. Produktmerking - brudd på lovreguleringer eller frivillige standarder, etter resultat PR5. Praksis knyttet til kundetilfredshet, inkludert resultat av kundetilfredshetsmålinger PR6. Retningslinjer for overholdelse av lover, standarder og frivillige ordninger vedrørende markedsføring, herunder reklame og sponsoravtaler PR7. Totalt antall hendelser knyttet til manglede etterlevelse av frivillige retningslinjer for markedsføring, inkludert reklame, promovering og sponsorater, etter resultat CERMAQ GROUP AS BÆREKRAFTS- OG GRI-RAPPORT

12 PR8. Totalt antall substansielle klager knyttet til brudd på personvernregler og tap av informasjon om kunder PR9. Pengeverdi på bøter for brudd på lover og forskrifter som gjelder framstilling og bruk av produkter og tjenester Cermaq indikatorer CEQ 01 - Fiskedødelighet CEQ 02 - Lakselus CEQ 03 - Brakkleggingstid CEQ 04 - Medisinbruk CEQ 05 - Vaksinasjonsprogram i Mainstream CEQ 06 - Avtaler om områdeforvaltning CEQ 07 - Rømminger CEQ 08 - Marin indeks og forholdstall for næringsstoffer CEQ 09 - Funksjonelle fôr CEQ 10 - Revisjon av leverandører til EWOS CEQ 11 - Klager fra lokalsamfunn CEQ 12 - Varslingsepisoder CEQ 13 - Internasjonale styringssystemer CERMAQ GROUP AS BÆREKRAFTS- OG GRI-RAPPORT

13 :46 Vårt selskap Vår verdikjede Vår tilnærming Våre resultater GRI Navigator Forside \ Vår tilnærming \ Bærekraft og rapportprofil BÆREKRAFT OG RAPPORTPROFIL VIKTIGE OMRÅDER OG OMFANG AV RAPPORTEN I denne seksjonen beskrives vår prosess for å definere parametrene for vår rapportering av bærekraft, med spesiell fokus på rapportens omfang og avgrensninger. Vi beskriver videre vårt samspill med interessenter samt nærmere detaljer om sentrale temaer som interessenter har tatt opp og hvordan selskapet har respondert på disse. English Cermaq ASA. Grev Wedels plass 5, P.O. Box 144, Sentrum, N-0102 OSLO. Telefon: , Fax: Vårt interessentengasjement Skriv ut Del Våre interessenter viser sterk interesse for Cermaqs bærekraftsresultater. Vi er åpne og ønsker dialog med interessenter som er direkte involverte i eller er påvirket av vår næring eller som engasjerer seg på en konstruktiv måte i søken etter forbedringer i næringen. Vårt engasjement i våre interessenter skjer både på lokalt- og på konsernnivå, og vårt mål er å engasjere oss i konstruktiv dialog, basert på respekt og åpenhet. Dialog med interessenter finner sted både på strukturerte og ustrukturerte måter og spiller en viktig rolle for prioriteringen av innholdet i vår rapportering. Våre interessenter inkluderer ansatte, aksjonærer, leverandører, kunder, urfolk, myndigheter, lokalsamfunn, våre bransjeforeninger, NGOer og allmennheten. Dialog med VÅRE ANSATTE er kontinuerlig, gjennom veletablerte lokale ledelsesstrukturer og -praksis. Kompetansen, engasjementet og innsatsen hos alle våre ansatte er avgjørende for våre virksomheters suksess. Forholdet til våre ansatte og fagforeningene beskrives nærmere på siden medarbeidere. AKSJONÆRER, analytikere og finansinstitusjoner er sentrale interessenter, og kontinuerlig kontakt med dem er viktig for å sikre korrekt vurdering av vår virksomhet. I 2011 arrangerte Cermaq en kapitalmarkedsdag (Capital Markets Day) med omfattende presentasjoner av sentrale temaer. Som i 2010 fremla vi en rapport til Carbon Disclosure Project (CDP), der vi ga opplysninger om Cermaqs utslipp av CO2 og vår vurdering av risikoer og muligheter forbundet med klimaendringer. (CDP er et investorinitiativ som samler og publiserer informasjon om selskapers utslipp av klimagasser og annen informasjon relatert til klimautfordringer). LEVERANDØRER av råvarer til fôr er svært viktige for EWOS. Et særlig fokus har vært rettet mot leverandører av marine ingredienser der kvalitet, sikkerhet og ernæring, så vel bærekraftsaspekter, blir tatt opp. I 2011 oppdaterte Cermaq retningslinjer for etikk og samfunnsansvar for krav til leverandører, og EWOS vedtok en ny leverandørpolitikk og nye retningslinjer for leverandører. EWOS' Kunder er lokale fiskeoppdrettere, og alle EWOS-selskaper prioriterer et direkte forhold til sine kunder, som de også yter rådgivning til. EWOS arrangerer også lokale og regionale kundekonferanser. For ytterligere å kunne styrke forholdet til sine kunder, foretok EWOS i løpet av 2011 en persepsjonsanalyse med kunder i alle selskapets markeder, med unntak av Norge som var blitt dekket av en tilsvarende analyse det foregående år. For Cermaqs oppdrettsvirksomhet er EWOS den sentrale leverandøren av fôr. Mainstreams kunder inkluderer sjømatgrossister, foredlingsbedrifter og detaljister i de viktigste laksemarkedene. Åpen rapportering er et nyttig verktøy for Mainstreams forhold til sine kunder. Mainstream markedsfører ikke merkevarer. MYNDIGHETER og politikere er interessenter på lokale, regionale og nasjonale nivåer, som definerer rammebetingelsene for vår næring. Vi tror at en åpen dialog er en forutsetning for å komme fram til gode og balanserte beslutninger. Vi prøver aktivt å pleie kontakt med myndigheter og imøtekommer alltid anmodninger om dialog eller informasjon. Vi vil forsøke ytterligere å utvikle og forbedre dialogen med myndigheter og politikere, ved å beskrive næringens resultater og de utfordringer vi står overfor. Cermaq har videreført sin dialog med NGO-GRUPPER i løpet av Eksempler CERMAQ GROUP AS BÆREKRAFTS- OG GRI-RAPPORT Side 1 av 9

14 :46 inkluderer forlik om OECD-klagen som førte til en konstruktiv dialog med ForUM og Norges Naturvernforbund. Norges Naturvernforbund har evaluert Cermaqs forrige bærekraftsrapport. Cermaq har vært i dialog med diverse norske forkjempere for villaks, samt i kontinuerlig åpen dialog med WWF, Bellona og andre. I Chile har Mainstream fokusert spesielt på dialoger med NGOer i Chiloeområdet, der Olach spiller en aktiv rolle. Mainstream er også blitt engasjert i prosjektet «Sammen for et Chile fritt for fattigdom», og støtter mikrobedrifter i Chiloé. NGOer som konstruktivt går inn for forbedringer av næringen kan gi Cermaq verdifulle innspill. Cermaq har virksomhet i noen områder med URBEFOLKNING. Urfolkene i British Columbia i Canada har spesielle eiendomsrettigheter og andre rettigheter etter kanadisk lov. Det er viktig for konsernet å være klar over potensielle utfordringer som vår virksomhet kan innebære, og vi erkjenner derfor urfolkene som viktige interessenter. Basert på fornyelsen av en avtale med urfolket Ahousaht First Nation i 2010, har Cermaq deltatt på flere konferanser om samarbeid med urbefolkning og har også trappet opp dialogen med andre urfolk. Cermaqs ambisjon er å ha gjensidig fordelaktige avtaler med urfolk i alle områder der vi har virksomhet i British Columbia. Cermaq anser BRANSJEFORENINGER som nødvendige for å sikre rammebetingelser for havbruksnæringen. Således deltar Cermaq aktivt i bransjeforeninger, normalt representert ved toppledere i foreningens styre. I 2011 har vi representasjon i Styret i Salmon Chile, BCSFA (Canada) og CAIA (Canada). Vi deltar også i FHL (Norge), AIC (Storbritannia), FEFAC (The European Animal Feed Industry Association) og IFSA (International Salmon Farmers Association). Sentrale havbruksselskaper i Norge innledet i 2011 en kampanje for å styrke næringens omdømme. Kampanjen bruker annonser og media for å fortelle om lokal verdiskaping og stolthet i næringen. Cermaq, EWOS og Mainstream deltar i denne kampanjen, som finansieres av de deltakende selskaper. LOKALSAMFUNN er viktige for å sikre aksept for vår virksomhet, støtte til fremtidig vekst og for rekruttering av ansatte. Vi bidrar til lokal aktivitet og sysselsetting og er en pålitelig partner for de lokalsamfunnene vi har virksomhet i. Dialoger med lokalsamfunn foregår hovedsakelig gjennom de lokale interessentgrupper, som beskrevet ovenfor. ALLMENHETEN er viktig for å definere rammebetingelsene for og støtten til havbruk. Dialog og åpen rapportering er sentrale elementer for vårt engasjement med allmennheten. Vi etterstreber å være proaktive ved selv å være kilde til opplysninger om vår virksomhet og ved å korrigere feilinformasjon. GRI seksjon 4.17 Sentrale temaer og bekymringer som er blitt tatt opp gjennom interessenter og hvordan organisasjonen har respondert på disse temaene og bekymringene, inkludert gjennom organisasjonens rapportering om disse saker. Cermaq forblir åpen for dialog med interessenter som er direkte involverte i eller påvirket av vår næring og som på konstruktivt vis engasjerer seg for å forbedre næringen. Interessentengasjement utføres på både lokalt nivå og konsernnivå og vårt mål er å ha en konstruktiv dialog basert på respekt og åpenhet. Tabellen nedenfor gir noen eksempler på hvordan Cermaq responderte på spesifikke saker interessenter var opptatt av i løpet av 2011: Interessenter Saker/bekymringer CermaqASAsresponser ForUM for utvikling og miljø (ForUM) og Norges Naturvernforbund I 2009 leverte ForUM og Naturvernforbundet en formell klage på Cermaq for brudd på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. I juni ble partene enige om en felles erklæring som understreket viktigheten av bærekraft i havbruk og som fastslo at chilensk fiskeoppdrett ikke ble drevet på en bærekraftig måte før ILA-utbruddet. Partene ble også enige om at noen påstander var tilbakevist og videre at fremtidig samarbeid og kontakt skal baseres på CERMAQ GROUP AS BÆREKRAFTS- OG GRI-RAPPORT Side 2 av 9

15 :46 Amerikanske interessenter: Monterey Bay Aquarium, New England Aquarium, WWF International, Seafood Choices Alliance og Ocean Trust. Generell uro relatert til lakseoppdrett, reiste til Norge for å lære mer om norsk lakseoppdrett. gjensidig tillit og avklaring av faktiske forhold. Cermaq er fornøyd med at denne prosessen er avsluttet med en konstruktiv dialog som alle parter er innstilte på å fortsette med. I september inviterte Cermaq gruppen til EWOS Norway og presenterte og diskuterte der vår styring og organisering av arbeidet med bærekraft inkludert rapportering, retningslinjer for innkjøp og generell forretningsinformasjon. Møtet var del av et større program for gruppen, arrangert av Norges Sjømatråd. Gruppen oppfattet informasjonen fra samtlige av sine møter og besøk som åpen og konsistent. For Cermaq ga besøket verdifulle innspill om hvordan selskapet og næringen oppfattes, så vel som innsikt om disse interessentenes viktigste bekymringer. WWF Norge NGOer, politikere, forskere, media, andre interessenter Lokalsamfunn i Finnmark, Investorer Generelle bekymringer om miljøvirkninger av lakseoppdrett. Stigende interesse blant interessentene for sosiale og miljørelaterte virkninger av Cermaqs virksomhet og aktiviteter. En undersøkelse avdekket uro rundt oppdrettsindustrien og også at det var lite kjennskap til næringen Stigende interesse vedrørende Cermaqs engasjement i fiskehelse og virkningen av fiskehelserelatert problematikk på vår virksomhet. Cermaq var engasjert i dialog med WWF Norge gjennom en rekke møter i løpet av 2011, og ga detaljert innføring i hvordan Cermaq arbeider med bærekraft, samt søkte å finne felt der partene har felles interesse i og som begge parter prioriterer. I 2011 lanserte Cermaq sin integrerte års- og bærekraftsrapport for 2010, og inviterte interessenter til selskapets seminar om bærekraft, der Cermaqs bærekraftsresultater ble presentert, i tillegg til mer generelle diskusjoner om sentrale emner relatert til bærekraft i vår virksomhet. Les mer om program og innlegg fra seminaret. Mainstream møtte med lokalpolitikere i mange kommuner og laget arrangementer for innbyggerne for at de skulle kunne bli kjent med selskapet og hvor det ble presentert informasjon om næringens verdiskapning i lokalsamfunnet. Cermaqs Capital Markets Day ga bl.a. en oppdatering på fiskehelsesituasjonen i Chile og sentrale forskningsinitiativer. Arrangementet ble holdt hos EWOS Innovation i Dirdal, og ga alle deltakere en innsikt i vår forskning i hele verdikjeden i Cermaq ASA. CERMAQ GROUP AS BÆREKRAFTS- OG GRI-RAPPORT Side 3 av 9

16 :46 Norske stortingspolitikere LO Investorer Cohen-kommisjonen, formelt kalt "Commission of Inquiry into the Decline of Sockeye Salmon in the Fraser River" (Kommisjonen for granskning av nedgangen i sockeyelaks i elva Fraser River) Miljøorganisasjoner i Broughton området i British Columbia, Canada Fiskeoppdrett er en strategisk viktig næring i Norge, men utfordringer knyttet til lakselus og rømming truer ytterligere vekst for næringen. Lakseoppdrett kritiseres og dette påvirker de ansatte. Bærekraftsrelatert problematikk må håndteres på en god måte slik at de ansatte kunne være stolte av sitt arbeid. Det er stigende forventninger verden over til selskaper tilnærming til klimautslipp, inkludert styring, måling, reduksjoner og åpenhet.. I Canada har Cohenkommisjonen siden høsten 2009 gått gjennom situasjonen vedrørende den sviktende forekomsten av sockeye-laks i elva Fraser River i Havbruk er ett av elementene kommisjonen gjennomgår, som mulig årsak til nedgangen. Bekymringer knyttet til at lakselus kan påvirke utvandrende smolt av villaks Cermaq inviterte Næringskomiteen på Stortinget til vårt forskningsanlegg i Dirdal og presenterte Cermaqs engasjement og resultater vedrørende disse hovedutfordringene, og generelle vekstmuligheter og bærekraftsrelaterte utfordringer for næringen ble diskutert. Cermaq inviterte LO (utvidet fiskerikomité) til vårt forskningsanlegg i Dirdal og presenterte vårt engasjement og våre resultater vedrørende problemene LO hadde tatt opp. Diskusjonen ga verdifullt innsikt særlig når det gjelder viktigheten av den lokale dimensjonen i Norge. Cermaq rapporterte til Carbon Disclosure Project i Cermaq ASA fikk en betydelig forbedring fra "åpenhetspoeng" på 63, til den en høyere kategori med poengsummen på 75, hvilket indikerer "Stigende modenhet i forståelse og forvaltning av selskapsspesifikke risikoer og potensielle muligheter relatert til klimaendringer" og en scoring C for resultater (A er topp), hvilket indikerer at vi er "på rett vei" og at vi har "noe aktivitet vedrørende klimaendringer". Cermaq og datterselskapet Mainstream Canada har engasjert seg i denne granskningen også i 2011 og har støttet kommisjonen med opplysninger. Cohenkommisjonens endelige rapport forventes ferdigstilt våren Cermaq, andre oppdrettsselskaper i området, miljøorganisasjonen CAAR og myndighetene (DFO) etablerte et overvåkingsprogram, se Arbeidsdirektoratet i Puerto Aysen, Chile Den statlige etaten SENCE Aysén (Den nasjonale opplæringsog arbeidstjeneste) Behov for å fremme den sosiale dialogen mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Sikre nødvendig opplæring for nåværende og fremtidige arbeidsplasser innen fiskeri og havbruk i Aysén. Mainstream deltok i rundebordskonferanse med laksenæringen og myndighetene for å løse arbeidslivsrelaterte saker og problemer mellom partene (arbeidsgiver-arbeidstakere) Mainstream deltok i rundebordskonferanse for å fastsette næringens behov for opplæring. Konklusjonene ble lagt fram for de regionale myndigheters organisasjon CERMAQ GROUP AS BÆREKRAFTS- OG GRI-RAPPORT Side 4 av 9

17 :46 En nabo til EWOSanlegget i Florø, og Norges Naturvernforbund Lukt fra fabrikken og ressursbruken i produksjonen ved anlegget i Florø. som støtter slik opplæring og slike kurs. EWOS inviterte naboen til et møte ved fabrikken og fulgte opp med detaljert skriftlig informasjon om tiltakene og resultater vedrørende lukt og råvarer ved det anlegget. Rapport - omfang og grense GRI seksjon 3.5 Prosess for å definere rapportens innhold Cermaqs visjon er å være en av de globale lederne innen havbruksnæringen. Vi har forpliktet oss til å skape verdier for våre aksjonærer gjennom bærekraftig havbruk. Dette innebærer praksis som ikke setter fremtidige generasjoners behov og muligheter i fare. En vellykket framtid for vår bransje avhenger således av bærekraftig atferd fra alle aktører som er involverte i havbruksnæringen. MÅLSETTINGER OG RAPPORTERING Cermaq har definert konsernets sosiale og miljørelaterte bærekraftsprinsipper (tilgjengelig på og har innført robuste systemer for å styre, forbedre og rapportere om våre resultater. Nøyaktig måling av våre bærekraftsresultater er avgjørende for å kunne vurdere våre prestasjoner ved såkalt "benchmarking", og for å sette formålstjenlige mål for forbedringer innen hvert av våre forretningsområder rapporten er på GRI nivå B+, det samme nivå som i Vårt fokus i 2011 har vært på konsolidering og interne prosesser for ytterligere å forbedre vårt system, eksempelvis ved å innføre et nytt nettbasert bærekraftsrapporteringssystem for konsernet. Den eksterne evalueringen av denne rapporten hadde særlig fokus på helse, miljø og sikkerhet i alle operatørselskaper, hvilket er et sentralt område for vår virksomhet og vår rapportering om bærekraft. ANSVAR Det operasjonelle ansvaret for å sikre bærekraft ligger hos administrerende direktør i hver av virksomhetene som eies av Cermaq. Styret har det samlede ansvar for å sikre at de nødvendige systemer og prosesser er på plass. Cermaq erkjenner også viktigheten av ansvarlig atferd fra hver eneste ansatt, og oppmuntrer ansatte til å gjøre sitt beste for å sikre at vi til enhver tid lever opp til de mål vi har satt oss. Dette er også integrert i våre retningslinjer for etikk og samfunnsansvar. INTERNE SYSTEMER Overvåking og oppfølging av bærekrafsresultater utføres både på lokalt nivå og konsernnivå. På lokalt nivå bruker operatørselskapene internasjonale standarder for ledelse som sikrer at viktige påvirkninger på bærekraft følges opp gjennom et system med prosedyrer, revisjoner og kontinuerlige forbedringer. På konsernnivå mottar Cermaqs konsernledelse en kvartalsvis rapport om bærekraft som gir en oversikt over sosiale og miljørelaterte resultater for den foregående periode og viser eventuelle nye saker eller problemer som er i ferd med å oppstå. Denne rapporten leveres også til styret hvert halvår. En oppsummering av bærekraftsresultatene formidles til alle ansatte hvert halvår. Prosess for å definere rapportinnhold - Vesentlighet, Inkludering av interessenter, Bærekraftskontekst, Fullstendighet VESENTLIGHETSANALYSE Når vi setter sammen rapporten om bærekraft, dekker vi forhold og indikatorer som reflekterer de betydeligste økonomiske, miljørelaterte og sosiale virkninger av vår virksomhet. Cermaqs bærekraftsprinsipper, definert i 2008 formulerer våre sosiale og miljørelaterte standarder, og er tilgjengelig for alle våre interessenter. Disse prinsippene ble utarbeidet med grunnlag i omfattende CERMAQ GROUP AS BÆREKRAFTS- OG GRI-RAPPORT Side 5 av 9

18 :46 interne dialoger mellom Cermaq og ansatte i hvert av forretningsområdene, med det formål å fastsette saksområder som er gjenstand for sentrale sosiale og miljørelaterte virkninger. Samtidig ble det også vurdert ulike eksterne bærekraftsstandarder, som Det globale rapporteringsinitiativ (GRI) og pågående interessentdialoger som WWF Salmon Aquaculture Dialogue og EUs konsensusprosjekt (CONSENSUS). De prinsipper som ble fastsatt på denne bakgrunnen utgjør et viktig grunnlag for vår vurdering av vesentligheten i innholdet i rapporten om bærekraft og også for å sikre at vår rapportering om bærekraft er fullstendig. Vesentlighetsanalysene bak bærekraftsraporten for 2011 bygger på vesentlighetsanalysen som er utført av Cermaq i løpet 2011, der kjente virkninger og bekymringer blant interne og eksterne interessenter er tatt med i beregningen. Noen av den senere tids eksterne kilder som har vært relevant for våre vesentlighetsanalyser, er: diskusjoner med WWF, prosessen i Det nasjonale kontaktpunkt for OECDs retningslinjer, debatten i forbindelse med Cohenkommisjonen i BC, Canada, en vurdering foretatt av Naturvernforbundets av Cermaqs foregående bærekraftsrapport og Havforskningsinstituttets rapport om risikovurdering av miljøvirkninger som følge av norsk havbruk. Interne endringer i vårt konsern eksemplifisert av EWOS sin virksomhet i Vietnam er også blitt tatt med i betraktningen i våre analyser av vesentlighet. Vår rapportering prioriterer viktige temaer som det er stor oppmerksomhet om, som etterlevelse av lover og regler, HMS, biologisk mangfold og energibruk. Vi inkluderer også de fleste temaer det er middels til høy oppmerksomhet om, som forholdet til arbeidstakerne, korrupsjonsrisiko og urfolksrettigheter. Enkelte forhold, som vannbruk og avfallshåndtering er ennå ikke blitt fulgt opp konsistent på konsernnivå. Cermaq tar sikte på å utarbeide resultatdata på en strukturert og helhetlig måte, for fremtidig rapportering om disse aspekter, så vel som andre. Aspektene inkludert i vår rapportering tar også opp områder utenfor den GRI-definerte rekkevidde. Dermed rapporterer Cermaq på en kombinasjon av både GRI-indikatorer og egendefinerte indikatorer. De sistnevnte er blitt utformet for å måle virkninger på bærekraft av forhold som for eksempel rømming og bruk av medisiner i fiskeoppdrett, som er spesifikke for vår virksomhet innen fôr og oppdrett. For å sikre konsistens er disse egendefinerte indikatorene utformet på samme måte som GRI-indikatorer, med en detaljert protokoll for hver indikator, hvilket bidrar til å sikre konsekvens og samsvar i måten dataene samles på hos hvert rapporterende selskap. Cermaq ser gjerne at disse indikatorene blir indikatorer i GRIs sektorsupplement i framtida. Å FASTSETTE INTERESSENTER OG Å PRIORITERE TEMAER I RAPPORTEN Mange av våre interessenter, NGOer, investorer og myndigheter, viser interesse for vår bærekraftsresultater. Vi har kontakt med hver av disse interessentgruppene på forskjellige hyppighet. Det er vår kontinuerlige dialog med hver gruppe som setter oss i stand til å være trygge på at vi responderer på alle rimelige forventninger og interesser. Det er vårt håp at vår GRI-rapport vil muliggjøre mer åpne og konstruktive dialoger mellom Cermaq og våre interessenter. Som sådan rapporterer vi om sosiale og miljørelaterte emner som vi vet det er ekstern interesse for, som eksempelvis medisinbruk, fiskelus, rømming og råvarer til fôr. På grunnlag av forvaltningserfaring og gjennom konsernets kontinuerlige engasjement i bransjedialoger og deltakelse i konferanser for og i næringen har Cermaq godt grunnlag for å foreta disse vurderingene GRI seksjon 3.6 Omfang på og grenser for rapporten Cermaqs rapportering om bærekraft omfatter heleid virksomhet innen fôr, oppdrett og forskning og utvikling, der Cermaq ASA har full økonomisk kontroll og derfor er i stand til å besørge forsvarlig forvaltning av alle vesentlige virkninger på bærekraft. EWOS Vietnam, der EWOS har en eierandel på 51 prosent, er imidlertid også inkludert i rapporten fra og med annet halvår i 2011, ettersom selskapet er del av vår kjernevirksomhet. Inkludering av tall fra EWOS Vietnam kommenteres for hver relevant indikator. Fokus for vår rapportering om bærekraft er på EWOS sin virksomhet innen fôr og forskning og utvikling, og Mainstreams fiskeoppdrettsvirksomhet. Cermaqs hovedkontor inkluderes i rapporteringen om enkelte bærekraftsindikatorer, som medarbeiderantall, energibruk og HMS. Cermaq kommer til å skille seg av med virksomheter utenfor sin CERMAQ GROUP AS BÆREKRAFTS- OG GRI-RAPPORT Side 6 av 9

19 :46 kjernevirksomhet, som Norgrain AS og Denofa AS, når forholdene ligger til rette for det. Cermaq inkluderer følgelig ikke sine ikke-kjernevirksomheter i rapporteringen om bærekraft. Noen historiske data (f.eks. fravær) er litt endret fra forrige årsrapport fra 2010, og er derfor ikke sammenliknbare med tidligere årsrapport. Denne rapporten er blitt utarbeidet i tråd med retningslinjene GRI G3. Rapporten inkluderer en oppsummering av vår bærekraftytelse i 2011, men den fullstendige GRI rapporten og resultatindikatorer finnes på Vår vurdering er at dette er en B+ rapport, noe som har blitt bekreftet av KPMG. Cermaq har beskikket KPMG til å gi en begrenset revidering av denne rapporten. Vår ambisjon videre er å fortsette med ekstern revisjon av vår bærekraftsrapportering og å ytterligere tilpasse vår rapportering av individuelle indikatorer for å fange opp ny bærekraftproblematikk som måtte oppstå. GRI seksjon 3.9 Rapport, rekkevidde og grenser MÅLETEKNIKKER FOR DATA Cermaq har etablert et system for å samle inn, sammenstille, analysere og rapportere ikke-økonomiske data. Dette systemet for bærekraftsrapportering ligger til grunn for våre regelmessige interne bærekraftsrapporter til konsernledelsen og styret. Systemet anvendes også for utarbeidelsen av årsrapporten der bærekraftsrapporten, i form av en GRI indeks, inngår som en integrert del. Systemet anvendes også for Cermaqs rapportering til den uavhengige organisasjonen Carbon Disclosure Project. Rapporteringssyklusen er i bunn og grunn basert på våre erfaringer etter mange år med kontinuerlig dialog med interessenter som eiere, kunder, leverandører, ansatte og NGOer. Vår innsikt fra disse prosessene er samlet til et sett med bærekraftsprinsipper på konsernnivå, og også i styringssystemer på lokalt driftsnivå. Som ramme rundt dette, har Cermaqs rapporteringssyklus fire atskilte faser: Først og fremst anvendes bærekraftsindikatorer rutinemessig og konsekvent for å måle lokale bærekraftsresultater på kvartalsvis basis gjennom en systematisk prosess for datainnsamling (1). Rapporteringsprosessen er godt etablert med håndbøker, definisjoner og dokumenterte sporbarhet for dataene. Disse dataene sammenstilles så og analyseres (2) på konsernnivå, noe som gir detaljert informasjon om bærekraftsresultater igjennom hele Cermaq-gruppen. Opplysningene om resultatene rapporteres internt (3) til konsernledelsen ved bruk av et enkelt trafikklyssystem for å identifisere saker av spesiell interesse og eventuelle andre spesifikke saker som måtte fordre oppfølgingstiltak. Hvert halvår legges den interne bærekraftsrapporten frem for styret. Alle ansatte oppdateres også hvert halvår om de viktigste resultatene fra rapporteringen enten gjennom e-post eller nyhetsbrev. Syklusen avsluttes med ekstern bærekraftsrapportering (4), som er strukturert i overensstemmelse med GRI-rammeverket og distribueres via kanaler som Cermaqs årlige bærekraftsrapport eller vår redegjørelse til Carbon Disclosure Project og andre ad hoc forespørsler fra interessenter. Tilbakemeldinger fra interne og eksterne bærekraftsrapporter legges til grunn for forbedringer i den videre rapporteringssyklus, hvilket slutter sirkelen mellom fasene (4) og (1). En oversikt over Cermaqs syklus for bærekraftsrapportering Det ikke-økonomiske rapporteringssystemet er blitt kontinuerlig forbedret, og er nå godt etablert. I 2011 implementerte Cermaq et nytt nettbasert rapporteringssystem for bærekraftsdata som heter CRedit360. Denne løsningen vil gjøre Cermaq bedre rustet til å styre, sammenstille, optimere og rapportere - både internt og eksternt - om konsernets miljørelaterte og sosiale resultater. GRUNNLAG FOR BEREGNINGER Vi har anvendt følgende sentrale beregninger i vår bærekraftsrapportering: Resultatindikator Enheter Beregning Medikamentbruk g API / tonn produsert fisk Gram aktiv farmasøytisk ingrediens (API) / Tonn fiskeproduksjon (levende vekt) CERMAQ GROUP AS BÆREKRAFTS- OG GRI-RAPPORT Side 7 av 9

20 :46 Marin indeks % av produsert fôr % avskjær og biprodukter fra fisk (Tonn fiskemel + Tonn fiskeolje) / Tonn produsert fiskefôr * 100 (Tonn avskjær og bi-produkter fiskeolje + fiskemel)/ tonn marine ingredienser*100 Forholdet mellom marine næringsstoffer - Næringsstoff-forhold = Marine næringsstoffer konsumert av laks / Marine næringsstoffer produsert i laks Energiforbruk GJ / tonn produsert GJ energi forbrukt / Tonn produserte råvarer (fôr eller fisk (levende vekt)) Klimagassutslipp etter vekt kgco2p/t produsert GJ energi forbrukt av kilde * Klimagassutslippsfaktorer HMS HMS HMS Skadefrekvens, hyppighet (H2) Hyppighet av skader med tapt arbeidstid (H1) Tapt arbeidstid ved ulykker og arbeidsrelatert sykdom (F-verdi) Antall skader / 1 million arbeidstimer Antall skader som gir tapt arbeidstid / 1 million arbeidstimer Tapt arbeidstid (dager) / 1 million arbeidstimer HMS Fraværsdager Fraværsdager i % av totalt antall arbeidsdager AVVIK FRA PROTOKOLLER FOR GRI-INDIKATORER I resultatrapporteringen for GRI indikator LA1 er totalt antall ansatte basert på den finansielle rapporteringen. Øvrige data om ansatte i GRI rapporten er basert på egen rapportering for bærekraftsrapporten. I rapportering av resultatdata for GRI-indikator LA7, har Cermaq valgt å videreføre rapportering ved bruk av HMS-beregninger som angitt ovenfor, fremfor å bruke GRI-beregningene. Dette er for å sikre konsistens i årsrapport, sammenholdt med tidligere årsrapporter, for en så viktig bærekraftsindikator. I rapportering av ytelsesdata for GRI-indikator EN4, har vi rapportert mellomenergi kjøpt og forbrukt fra ikke-fornybare energikilder, men vi har ikke ennå beregnet den tilsvarende. GRI seksjon 1.2 Beskrivelse av sentrale virkninger, risikoer og muligheter Sentrale påvirkningselementer for bærekraft og virkninger på interessenter Cermaqs vesentlighetsanalyse identifiserer de bærekraftsaspektene som ledelsen vurderer som de mest utslagsgivende for organisasjonen og som er størst gjenstand for oppmerksomhet fra interessenter. Disse aspektene er tatt med i konsernets årlige risikovurdering og rapporteringsmodell. Vår tilnærming er basert på en typisk risikovurderingsmatrise, der ledelsen vurderer sannsynlighetsforhold for og konsekvenser (omdømmemessig og deravøkonomisk virkning) av hvert vesentlige bærekraftsaspekt. Den opplevde bærekraftsrelaterte risikoeksponeringen kategoriseres så i kritiske eller avgjørende (ingen), betydelige (fire) og utbetydelige (to) risikoområder. Resultatet beskrives nedenfor og inkluderer en beskrivelse av hvordan disse risikoområdene følges opp: Risikoområder Anskaffelser Betydelig risiko i EWOS Tiltak for oppfølging av disse områdene EWOS har et pågående prosjekt for å forbedre retningslinjer og prosess for anskaffelser. I 2011 ble det utarbeidet et nytt policydokument for innkjøp, anbudsdokument, retningslinjer for leverandører og selvvurderingsskjema. Vi er i prosess med å implementere dette i alle operasjonelle virksomheter i EWOS. EWOS gjennomfører jevnlig leverandørkontroller og detaljer rundt dette er CERMAQ GROUP AS BÆREKRAFTS- OG GRI-RAPPORT Side 8 av 9

21 :46 presentert under CEQ10. Overholdelse av miljølovgivning Betydelig risiko i EWOS Forbrukeres helse og sikkerhet - Betydelig risiko i EWOS og Mainstream Korrupsjon Betydelig risiko i EWOS og Mainstream EWOS fokuserer på overholdelse av regler i våre bærekraftsprinsipper og miljøledelsessystem ISO På slutten av 2011, hadde de fleste virksomhetene oppnådd denne standarden med unntak av EWOS Vietnam. Detaljer rundt brudd på miljølovgivning er beskrevet i GRI indikator EN28. Alle Cermaqs virksomheter har ISO-standarden for mattrygghet ISO som mål, se CEQ 13. Ved utgangen av 2011 var alle EWOS fôrvirksomheter sertifisert i henhold til denne standarden (unntak er EWOS Vietnam og EWOS Innovation). Alle Mainstreams virksomheter har standarden på plass bortsett fra Mainstream Norge. Detaljer om brudd på etterlevelse av regelverket for mattrygghet beskrives i GRI-indikator PR2. Cermaq etablerte ny virksomhet i Vietnam i Vietnam er rangert som nummer 112 av 182 på Transparancy Internationals korrupsjonsindeks for Dette gjør at denne virksomheten får spesiell oppmerksomhet. Cermaq har en 0-tolleranse policy for korrupsjon og har definert etiske retningslinjer for korrupsjon og etablert prosedyrer for varsling. I tillegg avholdt Cermaq en opplæringsseanse om korrupsjon på det årlige ledelsesmøtet. Vi ble også medlem av Transparancy International i 2011 samt at et nytt e-læringsverktøy om korrupsjon er valgt og vil bli implementert i Detaljer om anti-korrupsjonsopplæring gis i GRI-indikator SO3. Arbeidsmiljø og sikkerhet, HMS - Ubetydelig risiko i Mainstream og EWOS Risiko for biologiske mangfold - Ubetydelig risiko Alle Cermaqs virksomheter har arbeidsmiljø- og sikkerhetsstandarden OHSAS som mål. Ved utgangen av 2011 var de fleste av Cermaqs virksomheter sertifisert i henhold til denne standarden, med unntak av EWOS Vietnam. I 2011 ble det igangsatt et OHS-prosjekt der formålet er å analysere våre resultater som grunnlag for forbedringer.detaljer om Cermaqs HMS-resultater fremlegges under GRI-indikator LA7. Ytterligere detaljer om Cermaqs tilnærming til forvaltning av virkninger på biologisk mangfold gis i redegjørelsen om tilnærming til miljø og i GRI-indikator EN12. Alle Cermaqs virksomheter har ISO-standarden for miljøstyring som mål. Ved utgangen av 2011 var de fleste av Cermaqs virksomheter sertifisert i henhold til denne standarden, med unntak av Mainstream Norway og EWOS Vietnam. Cermaqs ledelsestilnærming til bærekraft gjenspeiler at det er en økende interesse blant våre interessenter om konsernets sosiale og miljørelaterte påvirkninger. For å styre den langsiktige virkningen dette har på organisasjonen, følges risiki og muligheter knyttet til bærekraft opp på en systematisk måte, som beskrevet ovenfor. Våre mål for oppfølging av bærekraftsrisiki i det kommende året presenteres i Cermaqs årsrapport for CERMAQ GROUP AS BÆREKRAFTS- OG GRI-RAPPORT Side 9 av 9

Skagerak Energis GRI-indeks

Skagerak Energis GRI-indeks Skagerak Energis GRI-indeks Global Reporting Initiative (GRI) er en internasjonal organisasjon som har utarbeidet et svært anerkjent rammeverk for rapportering på samfunnsansvar. Rammeverket utvikles etter

Detaljer

Skagerak Energis GRI-indeks

Skagerak Energis GRI-indeks Skagerak Energis GRI-indeks Global Reporting Initiative (GRI) er en internasjonal organisasjon som har utarbeidet et svært anerkjent rammeverk for rapportering på samfunnsansvar. Rammeverket utvikles etter

Detaljer

BÆREKRAFTS - OG GRI-RAPPORT 2010

BÆREKRAFTS - OG GRI-RAPPORT 2010 BÆREKRAFTS - OG GRI-RAPPORT 2010 CERMAQ GROUP AS BÆREKRAFTS- OG GRI-RAPPORT 2010 1 Innhold Cermaq indikatorer 3 GRI indikatorer 4 Bærekraft 13 Samspill med våre interessenter 13 Risikoer og muligheter

Detaljer

AVINORS RAPPORT OM SAMFUNNSANSVAR 2014: OVERSIKT OVER INDIKATORER

AVINORS RAPPORT OM SAMFUNNSANSVAR 2014: OVERSIKT OVER INDIKATORER AVINORS RAPPORT OM SAMFUNNSANSVAR 2014: OVERSIKT OVER INDIKATORER Avinors rapport om er utarbeidet i tråd med Global Reporting Initiatives (GRI) rapporteringsstandard G4/ Core En detaljert redegjørelse

Detaljer

Norsk Tipping Års- og samfunnsrapport

Norsk Tipping Års- og samfunnsrapport 88 GRI-INDEKS Siden 2007 har basert sine årsrapporter på den frivillige rapporterings - standarden Global Reporting Initiative (GRI) som har til formål å legge til rette for åpen og pålitelig rapportering

Detaljer

Sidenummer eller nettadresse revidert

Sidenummer eller nettadresse revidert AVINORS RAPPORT OM SAMFUNNSANSVAR 2013: OVERSIKT OVER INDIKATORER Avinors rapport om samfunnsansvar er utarbeidet i tråd med Global Reporting Initiatives (GRI) rapporteringsstandard G4/ Core En detaljert

Detaljer

GRI-INDEKS Sidetallene i GRI-indeksen henviser til den trykte versjonen av Norsk Tippings års- og samfunnsrapport 2010.

GRI-INDEKS Sidetallene i GRI-indeksen henviser til den trykte versjonen av Norsk Tippings års- og samfunnsrapport 2010. GRI-INDEKS Sidetallene i GRI-indeksen henviser til den trykte versjonen av Norsk Tippings års- og samfunnsrapport 2010. Siden 2007 har Norsk Tipping basert sine årsrapporter på den frivillige rapporteringsstandarden

Detaljer

1 Skagerak Energis GRI-indeks 2012

1 Skagerak Energis GRI-indeks 2012 Skagerak Energis GRI-indeks 2012 Global Reporting Initiative (GRI) er en internasjonal organisasjon som har utarbeidet et svært anerkjent rammeverk for rapportering på samfunnsansvar. Rammeverket utvikles

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

EWOS IN VIETNAM. Managing Director Rune Vamråk HCMC/Oslo, 24 May 2012

EWOS IN VIETNAM. Managing Director Rune Vamråk HCMC/Oslo, 24 May 2012 EWOS IN VIETNAM Managing Director Rune Vamråk HCMC/Oslo, 24 May 2012 Vietnam etablering i noen stikkord Etablering er strategisk viktig og har mange muligheter for Cermaq - og for Vietnam Vi var forberedt

Detaljer

BÆREKRAFTS- OG GRI-RAPPORT 2012

BÆREKRAFTS- OG GRI-RAPPORT 2012 BÆREKRAFTS- OG GRI-RAPPORT 2012 CERMAQ GROUP AS BÆREKRAFTS- OG GRI-RAPPORT 2012 1 Innhold GRI rapporteringsprofil4 GRI resultatindikatorer11 Cermaq resultatindikatorer44 Cermaq resultatindikatorer62 CEQ

Detaljer

Vestentlighetsanalyse (tekst og figur) Sllik rapporterer vi GRI. Dette er TINE Konsernstyrets beretning. Eierstyring og selskapsledelse Dette er TINE

Vestentlighetsanalyse (tekst og figur) Sllik rapporterer vi GRI. Dette er TINE Konsernstyrets beretning. Eierstyring og selskapsledelse Dette er TINE INDIKATOR GENERELL INFORMASJON Vesentlige aspekter for TINE: I 2015 ble det gjennomført en vesentlighetsanalyse der de mest vesentlige aspektene for TINEs interessenter og for selskapet selv ble definert.

Detaljer

Bærekraftsrapport 2014

Bærekraftsrapport 2014 Bærekraftsrapport 2014 Cermaq har publisert en utvidet bærekraftsrapport på web for 2014 på rapport2014.cermaq.com/baerekraft Alt vesentlig innhold i bærekraftsrapporten er samlet i dette PDF-dokument.

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Denne redegjørelsen er satt opp iht. inndelingen i norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Samfunnsansvar og helhetlig virksomhetsstyring i Flytoget

Samfunnsansvar og helhetlig virksomhetsstyring i Flytoget Samfunnsansvar og helhetlig virksomhetsstyring i Flytoget ISO 26000 og GRI komplementære eller konkurrerende Adelheid Sæther Flytoget AS Nøkkeltall 2013 6,5 mill passasjerer 16 togsett Utgjør 10 % av alle

Detaljer

Henvisninger i disse retningslinjene til Cermaq eller konsernet er ment å omfatte Cermaq Group AS med datterselskaper.

Henvisninger i disse retningslinjene til Cermaq eller konsernet er ment å omfatte Cermaq Group AS med datterselskaper. CERMAQ GROUP AS Retningslinjer for etikk og samfunnsansvar Vedtatt av styret i Cermaq Group AS: 30. september 2005, endret 23. november 2007, 15. februar 2011, 8. desember 2011, 28. april 2014, 8. desember

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015.

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. 1 1. Innledning... 2 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 3 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier... 4 4. Hattfjelldal

Detaljer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer April 2011 for leverandører Etiske retningslinjer for leverandører INNLEDNING For Sodexo er det grunnleggende å drive virksomheten i henhold til høye etiske standarder. På bakgrunn av dette har vi utarbeidet

Detaljer

Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000

Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000 Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000 Hege Thorkildsen hth@standard.no Handelshøyskolen BI 2. februar 2011 Handelshøyskolen BI - 2. februar 2011 1 Standard hva er nå det? Beskriver et produkt et system

Detaljer

Åpent brev til aksjonærene i Cermaq. Oslo, 10. mai 2013 COPEINCA ER VERDISKAPENDE FOR CERMAQ

Åpent brev til aksjonærene i Cermaq. Oslo, 10. mai 2013 COPEINCA ER VERDISKAPENDE FOR CERMAQ Åpent brev til aksjonærene i Cermaq Oslo, 10. mai 2013 COPEINCA ER VERDISKAPENDE FOR CERMAQ 21. mai 2013 skal det avholdes ordinær generalforsamling i Cermaq ASA. Generalforsamlingen skal blant annet behandle

Detaljer

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Innholdsfortegnelse 1.1 Formål... 2 1.2 Verdiskapning... 2 1.3 Roller og ansvar... 3 1.3.1 Styrende organer... 3 1.3.2 Kontrollorganer... 4 1.3.3 Valgorganer...

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse i Jæren Sparebank skal sikre at bankens virksomhetsstyring er i tråd med allmenne og anerkjente oppfatninger og standarder, samt lov og forskrift.

Detaljer

Standard hva er nå det?

Standard hva er nå det? Veiledning i om NS-ISO 26000 Hege Thorkildsen hth@standard.nono Handelshøyskolen BI 2. februar 2011 Handelshøyskolen BI - 2. februar 2011 1 Standard hva er nå det? Beskriver et produkt et system en arbeidsprosess

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

Retningslinjer. ansvarlige investeringer. KLP-fondene

Retningslinjer. ansvarlige investeringer. KLP-fondene Retningslinjer ansvarlige investeringer 20 15 KLP-fondene Dato: 19.06.2015 KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer er basert på KLP-konsernets tilslutning til FNs Global Compact I og FNs

Detaljer

Jernbaneverket. Vedlegg B3. Egenerklæring Sosial Ansvar (CSR)

Jernbaneverket. Vedlegg B3. Egenerklæring Sosial Ansvar (CSR) Jernbaneverket Vedlegg B3 Egenerklæring Sosial Ansvar (CSR) Egenerklæring Sosial Ansvar (CSR) Denne erklæringen er i samsvar med tilsvarende erklæring i vår kvalifikasjonsdatabase TransQ og inngår som

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 Revidert: 30.april 2015 Hovedprinsipper Norway Seafoods skal opptre i tråd med

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

Etiske retningslinjer. Have a safe journey

Etiske retningslinjer. Have a safe journey Etiske retningslinjer Have a safe journey Nøkkelprinsipper Saferoad skal drive sin virksomhet etter sunne og etiske forretningsprinsipper. Vi skal sette høye krav til oss selv og være bevisst innflytelsen

Detaljer

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på:

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på: ESSILORS PRINSIPPER Hver av oss i yrkeslivet deler Essilors ansvar og omdømme. Vi må derfor kjenne til og respektere prinsippene, som gjelder for alle. Det handler om å forstå og dele verdiene som selskapet

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

HØRING. Oslo Børs veiledning om rapportering av samfunnsansvar. Innledning

HØRING. Oslo Børs veiledning om rapportering av samfunnsansvar. Innledning HØRING Oslo Børs veiledning om rapportering av samfunnsansvar Innledning Oslo Børs har sammen med Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer (Norsif) utarbeidet en veiledning og et eksempel

Detaljer

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside.

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside. ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2014 Scanship Holding ASA følger den til enhver tid gjeldende norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse og regnskapslovens 3-3b. Fullstendig anbefaling

Detaljer

Salmon Aquaculture Dialogue og standarder for mer bærekraftig havbruk- heft eller mulighet?

Salmon Aquaculture Dialogue og standarder for mer bærekraftig havbruk- heft eller mulighet? Salmon Aquaculture Dialogue og standarder for mer bærekraftig havbruk- heft eller mulighet? Petter Arnesen Vice President Feed & Environment Marine Harvest ASA Techmar 2010 2 Ikke samsvar mellom persepsjon

Detaljer

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING En forutsetning for en velfungerende desentralisert organisasjonsstruktur er at etiske retningslinjer etterleves av ansatte i både

Detaljer

Global Rammeavtale mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund/IBTU og Veidekke ASA

Global Rammeavtale mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund/IBTU og Veidekke ASA Global Rammeavtale mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund/IBTU og Veidekke ASA for utvikling av gode arbeidsforhold i Veidekke ASAs globale virksomhet 1. Forord Denne avtalen er forhandlet fram

Detaljer

Forventninger til HMS-system og etterlevelse

Forventninger til HMS-system og etterlevelse Forventninger til HMS-system og etterlevelse Punktene som er listet i det følgende beskriver Statnetts forventninger til leverandørers HMS-system og etterlevelse av dette, i tilknytning til Statnetts prosjekter.

Detaljer

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015 NS-EN ISO 14001:2015 ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY as Drammen 05.10.2015 ------------------------- Daglig leder Side : 2 av 7 INNHOLD ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY AS... 3 Miljøpolicy... 3 Miljøaspekter...

Detaljer

Suvra Kanti Das. INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder

Suvra Kanti Das. INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder Suvra Kanti Das INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder Bama Om IEH Initiativ for etisk handel (IEH) er Norges største nettverk av bedrifter, organisasjoner og

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Leveregler for leverandører

Leveregler for leverandører Leveregler for leverandører Melding til våre leverandører... 2 Del I: Forståelse og anvendelse av leverandørreglene... 2 1. Skagerak Energis forpliktelse... 2 2. Virkeområde... 2 3. Gjeldende lover...

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS 24.06.2015 1 1. Innledning... 2 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 3 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier... 4 4. Hattfjelldal

Detaljer

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Sertifikater SERTIFIKAT Ledelsessystemet ved Sarpsborg AB Mölndal, Sverige Sarpsborg AS Sarpsborg, Norge Ingår i Frigaardgruppen oppfyller kravene i

Detaljer

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Erstatter instruks av 26.02.2009 Fastsatt av styret i Helse Sør-Øst RHF 07.02.2012 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet...

Detaljer

Utforming: Utopia Reklamebyrå AS, trykket på resirkulert papir

Utforming: Utopia Reklamebyrå AS, trykket på resirkulert papir Utforming: Utopia Reklamebyrå AS, trykket på resirkulert papir Greenpeace poengberegning for fisk - og skalldyrpolicy Hvert spørsmål er forutsatt med et antall valg. Velg det svaret du synes passer best

Detaljer

Verdipapirhandelloven. Regnskapsloven. Egenerklæring leverandørers samfunnsansvar

Verdipapirhandelloven. Regnskapsloven. Egenerklæring leverandørers samfunnsansvar Retningslinje for innkjøp i Sbanken ASA Besluttet av Ledelsen i Sbanken ASA Dato for beslutning 1. september 2017 Frekvens beslutning Rettslig hjemmel Årlig Finansforetaksloven Verdipapirhandelloven Regnskapsloven

Detaljer

Retningslinjer for Etikk og Samfunnsansvar

Retningslinjer for Etikk og Samfunnsansvar CERMAQ GROUP Introduksjon fra konsernsjefen I Cermaq er vi stolte over å kommunisere åpent om vår virksomhet og om våre resultater. Som et globalt selskap med virksomhet i ulike deler av verden, tror vi

Detaljer

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører Innledning NSG Group har som målsetning å ha det beste omdømmet på verdensbasis når det gjelder den profesjonelle, juridiske og etiske måten vi

Detaljer

Nøkkeltall mainstream Millioner kroner

Nøkkeltall mainstream Millioner kroner vår verdikjede innovasjon: Forskning og utvikling medarbeidere ewos mainstream ikke-kjernevirksomhet Nøkkeltall mainstream Millioner kroner 21 29 28 27 26 Driftsinntekter 3 51,5 3 3,3 2 597,7 2 623,4 3

Detaljer

Difiseminar 17.12.2014 Hvorfor er samfunnsansvar viktig når Universitetet i Oslo kjøper IKT?

Difiseminar 17.12.2014 Hvorfor er samfunnsansvar viktig når Universitetet i Oslo kjøper IKT? Difiseminar 17.12.2014 Hvorfor er samfunnsansvar viktig når Universitetet i Oslo kjøper IKT? Samfunnsansvar Samfunnsansvar Virksomheters samfunnsansvar kan defineres som helheten av et økonomisk miljømessig

Detaljer

Intern kontroll i finansiell rapportering

Intern kontroll i finansiell rapportering Intern kontroll i finansiell rapportering EBL Spesialistseminar i økonomi 22. oktober 2008 Margrete Guthus, Deloitte Temaer Regelsett som omhandler intern kontroll Styrets ansvar for intern kontroll med

Detaljer

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Innholdsfortegnelse 1.1 Formål... 2 1.2 Verdiskapning... 2 1.3 Roller og ansvar... 3 1.3.1 Styrende organer... 3 1.3.2 Kontrollorganer... 4 1.3.3 Valgorganer...

Detaljer

SAMFUNNSANSVAR SETT FRA EKSTERN REVISORS STÅSTED

SAMFUNNSANSVAR SETT FRA EKSTERN REVISORS STÅSTED SAMFUNNSANSVAR SETT FRA EKSTERN REVISORS STÅSTED Per Hanstad, adm. direktør i Den Norske Revisorforening Den norske Revisorforening Vektlegge hva som er god foretaksrapportering Markedets forventninger

Detaljer

Styrets årsberetning for 2011

Styrets årsberetning for 2011 Styrets årsberetning for 2011 Cermaq oppnådde i 2011 tidenes beste operasjonelle drifts resultat: 1 369 millioner kroner før verdijustering av biomasse og justering for salgsgevinst. Fôrvirksomheten EWOS

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011. Risikostyring i statlige virksomheter. Direktør Marianne Andreassen

Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011. Risikostyring i statlige virksomheter. Direktør Marianne Andreassen Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011 Risikostyring i statlige virksomheter Direktør Marianne Andreassen 11.10.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) -

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse i Jæren Sparebank skal sikre at bankens virksomhetsstyring er i tråd med allmenne og anerkjente oppfatninger og standarder, samt lov og forskrift.

Detaljer

Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av revisjonskomiteen Helse Sør-Øst RHF 26.02.2009 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver... 3

Detaljer

DNV GL Fagseminar 7. januar 2015 09/01/2015

DNV GL Fagseminar 7. januar 2015 09/01/2015 (Bærekraft) & interessenter hvem, hva, hvordan& hvorfor Jørgen Hanson, principal consultant Sustainability reporting and training, DNV GL 1 SAFER, SMARTER, GREENER ISO 1 En mulighet: CSR Performance Ladder.

Detaljer

WWFs visjon for oppdrettsnæringen i 2015. Lise Langård & Maren Esmark, WWF Norge

WWFs visjon for oppdrettsnæringen i 2015. Lise Langård & Maren Esmark, WWF Norge WWFs visjon for oppdrettsnæringen i 2015 Lise Langård & Maren Esmark, WWF Norge Vestnorsk havbrukslag julemøte 20 november 2008 Bergen Naturvernorganisasjonen WWF Global organisasjon med 5 millioner medlemmer,

Detaljer

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 ATFERDSREGLER Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 Oktober 2011 Kathrin Aigner Etisk atferd på konsernnivå INNLEDNING Monier-gruppen tror på en verden der takets potensial realiseres for å forbedre

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG Side 2 av 5 INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG (Vedtatt av styret i Kongsberg Gruppen ASA 24. oktober 2005, senest endret ved styrevedtak av 17. februar 2010) Innhold 1. FORMÅL... 3 2. SAMMENSETNING...

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

Guri Kjørven, ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET

Guri Kjørven, ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET Guri Kjørven, 2015-12-02 ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET ISO 9001 hadde behov for endring for å: tilpasse seg til en verden i endring forbedre en organisasjons evne til å tilfredsstille kundens

Detaljer

Mål og strategi. for. samfunnsansvar

Mål og strategi. for. samfunnsansvar Mål og strategi for samfunnsansvar 15. mars 2007 Vårt samfunnsansvar Bama Gruppen AS krever ærlighet, integritet og redelighet i all forhold som angår vår forretningsvirksomhet. Det er derfor et viktig

Detaljer

Redegjørelse om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar i GRIPSHIP

Redegjørelse om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar i GRIPSHIP Redegjørelse om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar i GRIPSHIP GRIPSHIPs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er godkjent av styret i GRIPSHIP AS og revideres årlig. GRIPSHIPs prinsipper

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR

MEDLEMSRAPPORTERING FOR MEDLEMSRAPPORTERING FOR NSB AS For 2016 OFFENTLIG SEKTOR Foto: Scanpix Å stille etiske- og sosiale krav i offentlige anskaffelser er nødvendig for å fremme anstendige arbeids- og miljøforhold.

Detaljer

Transportkonferansen Ledelsessystemer, ISO-sertifisering

Transportkonferansen Ledelsessystemer, ISO-sertifisering Transportkonferansen 2017 Ledelsessystemer, ISO-sertifisering Innhold - Kort info om Kiwa TI-Sertifisering - ISO 9000-familien, intensjon og oppbygging - Prosess- og risikobasert ledelsessystem, praktisk

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse i Klepp Sparebank skal sikre at bankens virksomhetsstyring er i tråd med allmenne og anerkjente oppfatninger og standarder, samt lov og forskrift.

Detaljer

SINTEF HMS HÅNDBOK. Innhold

SINTEF HMS HÅNDBOK. Innhold Unrestricted Side 1 av 6 SINTEF HMS HÅNDBOK Innhold 1. Formål... 2 2. Omfang... 2 3. Organisering... 2 4. Politikk... 3 SINTEFs politikk for helse, arbeidsmiljø og sikkerhet... 3 SINTEFs miljøpolitikk...

Detaljer

Hva er et miljøledelsessystem?

Hva er et miljøledelsessystem? Hva er et miljøledelsessystem? o Integrert rutiner i styringssystemene for å sikre o Oversikt over virksomhetens miljøbelastning/risiko o Lovlig drift o Mer miljøeffektivitet (dvs. mindre miljøbelastning

Detaljer

Revisjonsutvalgets fokus og arbeidsoppgaver - viktige praktiske bidrag for økt kvalitet på utvalgets arbeid

Revisjonsutvalgets fokus og arbeidsoppgaver - viktige praktiske bidrag for økt kvalitet på utvalgets arbeid Revisjonsutvalgets fokus og arbeidsoppgaver - viktige praktiske bidrag for økt kvalitet på utvalgets arbeid Audit & Advisory 18. september 2012 Agenda 1. Innledning 2. Formålet med revisjonsutvalg og utvalgets

Detaljer

HATTFJELLDAL VEKST AS

HATTFJELLDAL VEKST AS HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HATTFJELLDAL VEKST AS 24.06.2015. 1 INNHOLD: 1. Innledning... 3 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 4 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig

Detaljer

Eieroppfølging av bærekraft/samfunnsansvar

Eieroppfølging av bærekraft/samfunnsansvar Nærings- og fiskeridepartementet Eieroppfølging av bærekraft/samfunnsansvar Muriel Bjørseth Hansen, Eierskapsavdelingen Oslo, 23. november 2017 Tema 1. Rammene for statens eierskapsforvaltning 2. Forventningene

Detaljer

Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg. 1. Redegjørelse om foretaksstyring

Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg. 1. Redegjørelse om foretaksstyring Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg 1. Redegjørelse om foretaksstyring Styret i SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg legger til grunn at banken følger retningslinjene i Norsk anbefaling: Eierstyring

Detaljer

Konsernføring: Samfunnsansvar og ytre miljø

Konsernføring: Samfunnsansvar og ytre miljø Konsernføring: Samfunnsansvar og ytre miljø Regnskapsloven, Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse fra NUES og Det globale rapporteringsinitiativet (GRI) stiller krav til hvordan Agder Energi

Detaljer

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 - I n t r o d u k s j o n - Det er et krav i de internasjonale standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon utgitt av

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as 1 Innholdsfortegnelse: Innledning s.2 Menneskerettigheter s.3 Arbeidstaker rettigheter og sosiale forhold s.4 Ytre miljø s.5 Bekjempelse av korrupsjon s.6 Revisjoner

Detaljer

Eierforventninger etterlevelse eller beyond compliance?

Eierforventninger etterlevelse eller beyond compliance? Internrevisjonskonferansen, 2. juni 2015 Eierforventninger etterlevelse eller beyond compliance? 1 Om KLP Norges største livsforsikringsselskap Gjensidig eid selskap Leverer offentlig tjenestepensjon til

Detaljer

Endringer i ISO-standarder

Endringer i ISO-standarder Endringer i ISO-standarder Hva betyr det for din organisasjon at ISO-standardene er i endring? 1 SAFER, SMARTER, GREENER Bakgrunn Bakgrunnen for endringene i ISO-standardene er flere: Standardene møter

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse i Navamedic

Eierstyring og selskapsledelse i Navamedic Eierstyring og selskapsledelse i Navamedic Eierstyring og Selskapsledelse (ES) i Navamedic skal styrke tilliten til selskapet og bidra til størst mulig verdiskaping over tid. Formålet med ES er å klargjøre

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG Side 2 av 5 INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG (Vedtatt av styret i Kongsberg Gruppen ASA 24. oktober 2005, senest endret ved styrevedtak av 5. februar 2015) Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Dokumenthistorie...

Detaljer

Etiske retningslinjer for samarbeidspartnere til Norsk Tipping

Etiske retningslinjer for samarbeidspartnere til Norsk Tipping Etiske retningslinjer for samarbeidspartnere til Norsk Tipping Innhold 1 INNLEDNING OG ANVENDELSESOMRÅDE... 3 2 INNKJØP... 3 3 MENNESKERETTIGHETER... 3 4 ARBEIDSLIVSSTANDARDER... 3 4.1 RETNINGSLINJER...

Detaljer

Ipsos MMI Erik Griffin 2. november 2012

Ipsos MMI Erik Griffin 2. november 2012 Erik Griffin 2. november 2012 Kartlegging av kjennskap til OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv og det norske OECD kontaktpunkt blant fagforeninger og frivillige organisasjoner 1. Om undersøkelsen

Detaljer

Atlantic konseptet - kan oppdrett bli med oljebransjen offshore?

Atlantic konseptet - kan oppdrett bli med oljebransjen offshore? Atlantic konseptet - kan oppdrett bli med oljebransjen offshore? Charles Høstlund, CEO 23. mars 2017 AGENDA Kort om NRS Hvorfor offshore? Om Arctic Offshore Farming 2 KORT OM NRS Norway Royal Salmon (NRS)

Detaljer

Foto: Åsa Maria Mikkelsen STRATEGI 2015-2017

Foto: Åsa Maria Mikkelsen STRATEGI 2015-2017 Foto: Åsa Maria Mikkelsen STRATEGI 2015-2017 1. LOOPs visjon Vi skaper gode vaner Med vi menes ansatte i LOOP og de vi samarbeider med. Med skaper menes at LOOP tilrettelegger tjenester og verktøy av høy

Detaljer

Fakta på bordet! Hvordan velge - metoder og verktøy for miljøregnskap

Fakta på bordet! Hvordan velge - metoder og verktøy for miljøregnskap Fakta på bordet! Hvordan velge - metoder og verktøy for miljøregnskap Hva Om EMS Konsult Hva er miljøregnskap Sammenheng med miljøledelse (ISO14001) Fokus og omfang Systematikk for datahåndtering (ISO14033)

Detaljer

Miljøstandard for bærekraftig drift - ASC-sertifisering. Lars Andresen, WWF-Norge. 9. Januar 2014

Miljøstandard for bærekraftig drift - ASC-sertifisering. Lars Andresen, WWF-Norge. 9. Januar 2014 Miljøstandard for bærekraftig drift - ASC-sertifisering Lars Andresen, WWF-Norge 9. Januar 2014 Agenda Om WWF Havbruk i dag Næringens veivalg Hvorfor sertifisere Hva er ASC og hvorfor er det viktig Forventninger

Detaljer

Botnane Bedriftsutvikling AS

Botnane Bedriftsutvikling AS Generelle krav Organisasjonen skal etablere, dokumentere, iverksette, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre et miljøstyringssystem i henhold til kravene i denne standarden og fastslå hvordan den vil oppfylle

Detaljer

Eierskapsstrategi for Tana Arbeidsservice AS

Eierskapsstrategi for Tana Arbeidsservice AS Eierskapsstrategi for Tana Arbeidsservice AS Organisasjonsnummer 981 357 809 Behandlet av kommunestyret i Berlevåg den, Behandlet av kommunestyret i Tana den, Innhold 1. Innledning... 3 2. Selskapets formål...

Detaljer

Samfunnsansvar et suksesskriterium for en bedrift.

Samfunnsansvar et suksesskriterium for en bedrift. 1 Samfunnsansvar et suksesskriterium for en bedrift. Annik Magerholm Fet Professor, Institutt for Industriell Økonomi og teknologiledelse, NTNU 14.12.2013 FHL Midtnorsk Havbrukslag 2 Status fra hjemmesiden

Detaljer

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt...

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt... Etisk Plattform Innhold Etisk platform introduskjon... 2 Ærlighet... 2 Integritet... 2 Anti-korrupsjon og interessekonflikter... 2 Leverandørkontakt... 3 Gaver og bidrag til og fra forrentingsforbindelser...

Detaljer

Prosjekt Mat-Helse - Et tverrfaglig forskningssamarbeid med suksess

Prosjekt Mat-Helse - Et tverrfaglig forskningssamarbeid med suksess Prosjekt Mat-Helse - Et tverrfaglig forskningssamarbeid med suksess Adm.dir. Per Olav Skjervold, EWOS Innovation Cermaq worldwide Fiskefôr EWOS Oppdrett Mainstream Canada Scotland Norway Forskning og utvikling

Detaljer

ISO 26000 som del av vårt styringssystem. Ernst Ole Solem Kvalitetssjef og beredskapsleder Asker kommune

ISO 26000 som del av vårt styringssystem. Ernst Ole Solem Kvalitetssjef og beredskapsleder Asker kommune ISO 26000 som del av vårt styringssystem Ernst Ole Solem Kvalitetssjef og beredskapsleder Asker kommune Samfunnsansvar er vårt mandat Systematikk og kultur Felles, enhetlig og gjennomgående Lik struktur

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

Satsingsområdene synliggjør samtidig verdier og holdninger som alle medarbeidere i direktoratet har ansvar for å stå for i sitt arbeid.

Satsingsområdene synliggjør samtidig verdier og holdninger som alle medarbeidere i direktoratet har ansvar for å stå for i sitt arbeid. STRATEGI 2015-2020 Fiskeridirektoratet skal fram til 2020 arbeide spesielt med fem områder som vil være helt sentrale for at vi skal kunne løse det oppdraget og nå de målene samfunnet har satt for vår

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT BAKGRUNN RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT SKAGEN AS (SKAGEN) er et forvaltningsselskap for verdipapirfond og forvalter SKAGEN fondene. Gjennom sine investeringer blir

Detaljer