ØKONOMIPLAN Vik kommune Økonomiplan Årsbudsjett 2015 Utleggingsdokument

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØKONOMIPLAN 2015-2018. Vik kommune Økonomiplan 2015-2018 Årsbudsjett 2015 Utleggingsdokument"

Transkript

1 Vik kommune Økonomiplan Årsbudsjett 2015 Utleggingsdokument

2 FØREORD Økonomiplan for perioden og årsbudsjett for 2015 blir med dette lagt ut til offentleg høyring, jfr. kommunelova 44 og 45. Merknader som kjem i høyringsperioden vil bli lagde fram for kommunestyret som gjer endeleg vedtak i møte den Økonomiplanen må også sjåast i samanheng med kommuneplanen sin handlingsdel. Dette er difor ikkje ein ferdig plan. Det er den først når kommunestyret har vurdert alle innkomne merknader og gjort sitt endelege vedtak i møte den Offentleg utlegging/ettersyn er i perioden: Økonomiplanen/årsbudsjettet vert lagt ut på desse stadane: Kommunehuset tenestetorget. Biblioteka i kommunen. Vik kommune si heimeside: Vik formannskap, Marta F. Halset Ordførar Olav Turvoll Varaordførar Morten Holmberg Werner Madsgård Morten Midlang 2

3 Innhaldsliste: 1. Innleiing s Hovudutfordringar s Kommunale tenester i planperioden s Skatt/finans kommuneøkonomi s Mål for drifta av Vik kommune s Budsjettrammer til drift - tiltak s Plan for inndekning av akkumulert underskot s Investeringsbudsjett s Bruk av midlar frå kraftfondet s. 43 3

4 1. Innleiing. Økonomiplanen for og årsbudsjettet for 2015 har m.a. teke utgangspunkt i sentrale plandokument (planprogram for revisjon av kommuneplanen (planstrategi), kommuneplanen sin samfunnsdel m/handlingsplan og kommuneplanen sin arealdel). Utgangspunktet for økonomiplanen er m.a. samfunnsdelen av kommuneplanen. Denne vart vedteken av kommunestyret Kommuneplanen trekkjer opp hovudmål og strategiar både for kommunen som organisasjon og for kommunen som samfunn. Kommuneplanen sin arealdel vart vedteke i kommunestyret den Føringar i planprogrammet og samfunnsdelen er lagt til grunn for arealdelen. Hovudmål for plan- og utviklingsarbeidet i Vik kommune er å snu folketalsnedgangen. For planperioden gjeld fylgjande mål: Snu folketalsutviklinga 2800 innbyggjarar i Eit viktig delmål er at kommunesenteret Vik og bygdene Arnafjorden, Vangsnes, Feios og Fresvik skal utviklast vidare som levande og attraktive lokalsamfunn. Kommuneplanarbeidet skal leggja til rette for ei utvikling som sikrar gode levekår og livskvalitetar for noverande og komande generasjonar. Fylgjande strategiar er vedtekne som verkemiddel for å nå hovudmålet om å snu folketalsnedgangen: 1. Vik kommune skal vera open, attraktiv og imøtekomande for tilflyttarar og etablerarar. 2. Bygdene i Vik kommune skal ha gode og trygge samband til omverda, slik at dei vert del av eit større bu- og arbeidsområde. 3. Vik kommune skal vera ein god tenesteprodusent og forvaltar, og ein aktiv samfunnsutviklar. 4. Eit organisert og forpliktande samarbeid om næringsutvikling mellom Vik kommune, næringsliv og offentlege verksemder skal medverka til gode vilkår for eksisterande og nye arbeidsplassar. 5. Vik kommune skal vera ein idretts- og kulturkommune, med stor breidde, stor deltaking og dugnadskultur som kjenneteikn. 6. Vik kommune skal ivareta og framheva sin status som verdsarvkommune med god forvaltning av verna og verdifulle naturområde, kulturarv og kulturminne. Så langt som mogeleg må økonomiplanen fylgja opp dei mål og strategiar som er nedfelte i kommuneplanen. Det er likevel slik at også for denne økonomiplanen har Vik kommune sine utfordringar etter Terrasaka vore det styrande for arbeidet. Fylkesmannen og Kommunal og moderniseringsdepartementet har tidlegare godkjent at Vik kommune kan bruka 8 år på nedbetaling av det akkumulerte underskotet. Etter at rekneskapen for 2013 er godkjent viser akkumulert underskot pr kr Det akkumulerte underskotet kjem fram slik: 4

5 Underskot 2006 kr ,- Underskot 2007 kr ,- Underskot 2008 kr ,- Inndekning 2009 kr ,- Inndekning 2010 kr ,- Inndekning 2011 kr ,- Inndekning 2012 kr ,- Inndekning 2013 kr ,- Sum kr ,- Opphavleg budsjett for 2014 viser forventa inndekning på kr ,-. Legg ein dette til grunn, vil akkumulert underskot ved inngangen til ny økonomiplanperiode ( ) vera om lag kr 30,6 mill. Budsjettrapportane ved budsjettrevisjonen for 1. og 2. tertial 2014 tyder på at det kan bli utfordrande å nå målsetjinga for inndekninga i Det vil difor framleis vera nødvendig med sterkt fokus på driftskostnadane. Då fleire av dei overordna inntektsføresetnadane som har lege inne i tidlegare nedbetalingsplanar no syner seg ikkje å halda, kan det sjå ut for at målet om nedbetaling av det akkumulerte underskotet seinast i 2016 kan bli ekstra utfordrande. Sidan forrige økonomiplan vart vedteken i desember 2013 er det avsagt dom i fleire rettssaker knytt til terrasaka. Domane har i det alt vesentlege gått i favør av kommunane sitt standpunkt. Domane er anka, slik at ein har ikkje fått rettskraftige domar. Ankesakene er tidfesta, samtidig som rettssaka mot DNB også er tidfesta til september/oktober 2015 i Oslo tingrett. Det er god grunn til å forventa at terrasaka finn si endelege løysing før utgangen av Basert på dei rettsavgjerdene som allereie er tekne, men som ikkje er rettskraftige, er det også god grunn til å håpa at den endelege rettsavgjerda vil bli positiv for kommunane. 2. Hovudutfordringar. Folketalsutvikling. Folketalet i Vik kommune har minka med omlag 200 personar siste 10 år. Hovudmålet i kommuneplanen av 2005 om stabilisering av folketalet er såleis ikkje nådd. SSB si framskriving viser ca innbyggjarar i 2024, mot under 2700 i Dette gjev reduserte inntekter til kommunen, og dermed mindre grunnlag for tenester og tilbod. For utkantbygdene Fresvik og Arnafjorden er den registrerte nedgangen dramatisk, og vidare nedgang vil truga grunnlaget for basistilbod som skule og butikk. Netto innvandring frå utlandet til Vik siste 5 år var ca. 16 pr. år i snitt. Netto utflytting frå Vik til andre stader i Noreg var siste 5 år ca. 26 pr. år i snitt. Netto fødselsunderskot var 6-7 pr. år i snitt. Netto nedgang i folketal var siste 5 år ca. 16 pr. år i snitt Det er tilflytting frå utlandet som bremsar folketalsnedgangen. Folketalsutvikling Vik kommune Pr 1.1. Kjelde: SSB År Personar

6 Framskriving av folketal i Vik kommune. Kjelde : SSB. Alternativ MMMM (middelsvekst). Avrunda. År Personar Folketalsutvikling siste 10 år i soknene:. Kjelde: SSB sine tal for grunnkrinsar. Sokn Endring 10 år Vik Hovudsokn (Av dette i Flatbygdi) (-6 %) -36 (-2,6 %) Fresvik (-24 %) Feios (+3 %) Vangsnes (+4 %) Arnafjorden (-15 %) Vangsnes og Feios har hatt ein svak auke. Resten av kommunen har hatt nedgang. Fresvik og Arnafjorden har hatt stor nedgang i folketalet, og nærmar seg eit kritisk nivå med tanke på viktige fellesfunksjonar som t.d. butikk og skule/barnehage. Berre auka tilflytting kan bremsa eller snu folketalsnedgangen i kommunen. Det vil kreva sterk, kontinuerleg, samordna og planmessig innsats frå heile samfunnet. Samferdsel og kommunikasjonar. Utbygging av RV13 til sikker heilårsveg, gode offentlege kommunikasjonar og utbygging av høgkapasitets-breiband i heile kommunen er avgjerande for næringsutvikling og eit utvida bu- og arbeidsområde. Alle deler av kommunen med busetnad må sikrast tilfredsstillande mobildekning. Næringsliv og sysselsetting. Vik har låg arbeidsløyse og høg yrkesdeltaking, men ein avgrensa arbeidsmarknad. Rekruttering av arbeidstakarar med rett kompetanse er ei stor utfordring både for offentlege og private verksemder. Det må ventast vidare nedgang i sysselsetting i tradisjonell landbruksnæring. Vik kommune - offentlege tenester. Vik Kommune har i utgangspunktet god økonomi, og kan vera ein viktig motor i lokalsamfunnet, avhengig av økonomisk handlingsrom. Dette handlingsrommet er lite i planperioden, på grunn av stort oppsamla underskot. Etter at det akkumulerte underskotet er nedbetalt, etter planen frå 2017, vil ein ha til disposisjon eit vesentleg beløp årleg til nye tiltak. Venta folketalsutvikling tilseier at tenestene kan drivast på eit forsvarleg nivå utan vesentleg auka kostnadane i planperioden. Det vil først i slutten av denne planperioden vera rom for eit større og svært nødvendig løft i vedlikehald og oppgradering av offentlege og allmennyttige areal, bygg og anlegg. Bruk og vern av natur- og kulturmiljø. Ein del sårbare artar og verdifulle naturtypar og naturressursar er under aukande press frå m.a. byggeverksemd, trafikk og utfart. I Vik gjeld dette særleg høgfjellet med villreinstamma 6

7 og nedslagsfelt for drikkevatn, matjorda, regulerte vassdrag og andre vassressursar, samt strandsona. Verdifulle kulturminne og kulturlandskap står i fare for å gå tapt i stort omfang på grunn av m.a. strukturendringar og nye driftsmåtar i landbruket. Folkehelse og velferd. Vik har relativt god folkehelse, og relativt liten ulikskap i levekår. Allmenne trendar gjer seg gjeldande ogso i Vik, og vil krevja tiltak i framtida. Klima og miljø naturfare. Deler av kommunen sine aktuelle område for bygging og busetting ligg i faresone for ras og/eller flaum. Venta klimaendringar vil forsterka dette. 3. Kommunale tenester i planperioden. Som fylgje av stort akkumulert underskot, er Vik kommune i ein vanskeleg økonomisk situasjon. Det har difor vore tvingande nødvendig å gå kritisk gjennom alle dei kommunale aktivitetane for å vurdera kvar det er mogeleg og forsvarleg å føreta kutt. Inntektssida har også vore vurdert med sikte på å nytta inntektspotensialet full ut. Det har sidan 2008 vore gjennomført mange og til dels krevjande prosessar for å imøtekoma kravet om inndekning av det akkumulerte underskotet. Fylkesmannen (og KMD) har sett frist for nedbetaling av det akkumulerte underskotet til utgangen av Basert på forventningar om inndekning i 2014 på mellom 10 og 15 mill. vil det akkumulerte underskotet pr vera mellom 30 og 35 mill. kr. Med to år attståande tid må årleg inndekning vera på mellom mill. kr. 4. Skatt og finans kommuneøkonomi Vik kommune har dei seinare åra hatt ein markant nedgang i folketalet som også ha ført til sterk reduksjon i skatt/rammeoverføringane. I tillegg til nedgangen i det samla folketalet har det skjedd endringar i den relative alderssamansetjinga (vår andel eldre (spesielt 90 +) har vorte mindre i høve til landet samla). Dette har forsterka den negative økonomiske utviklinga. Så langt har ein ikkje i vesentleg grad føreteke endringar eller tilpassingar i tenesteproduksjonen (strukturar, organisering, ressursnivå) som fylgje av reduserte rammeoverføringar. Som i tidlegare økonomiplanar er det i planperioden lagt til grunn at dagens folketal held seg stabilt. Det vert likevel lagt til grunn at andelen eldre i Vik kommune i høve til landet elles går ned, og at dette påverkar rammeoverføringane. Sidan folketalsveksten i landet må forventast å vera høgare enn i Vik, vil sjølv ei stabil folketalsutvikling ha negativ konsekvens for skatt og rammeoverføringane. Sjølv om det no er lagt opp til mottak av 45 flyktningar i perioden , har ein lagt til grunn denne noko pessimistiske forventninga om folketalsutviklinga. Kommunal og moderniseringsdepartementet og Fylkesmannen har lagt til grunn at det akkumulerte underskotet pr skal dekkast inn over 8 år, dvs. at 2016 er siste året i inndekkingsplanen. Slik driftsbudsjettet for 2015 og økonomiplanen for no blir lagt fram, vil det stå att om lag kr 7 mill. som må dekkast inn i

8 Føresetnader elles i planperioden: Faste 2015-prisar. Løns- og prisvekst frå 2014 til 2015 (deflator), jfr. statsbudsjettet: 3 % Skatt og rammetilskot: Oppstillinga nedanfor er henta frå regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett for 2015 som vart lagt fram den Sidan statsbudsjettet i år blir lagt fram av ei mindretalsregjering, er ein avhengig av forhandlingar i Stortinget for å få fleirtal for budsjettet. Det er forventa at desse forhandlingane er ferdig i slutten av november, og evt. endringar i høve til framlegget med konsekvensar for kommunebudsjettet må då innarbeidast. Grunna framleis forventa folketalsnedgang dei første åra og andre demografiske endringar med negativ verknad for rammeoverføringane, er det gjort reduksjon med kr 1 mill. kvart år etter Alle tal i Skatt og rammetilskot Endring demografi Sum Det er fleire faktorar det er knytt usikkerheit til, og som kan påverka overføringane: løns- og prisvekst folketalsutvikling demografi elles skatteinngang Eigedomsskatt: I 2009 vart eigedomsskatten utvida frå å gjelda verk og bruk, til også å omfatta anna næring, bustadhus, hytter og andre fritidshus. Inntekta frå eigedomsskatten auka med kr 4,5 mill. som fylgje av dette. Skattesatsen for bustad og fritidshus vart fastsett til 4 promille for åra For skatteåret 2012 vart skattesatsen auka til 6 promille. Satsen kan maksimalt setjast til 7 promille. Kvar promille aukar inntekta med om lag kr 1,1 mill. Næring og verk og bruk har 7 promille. I kommunestyret sitt budsjettvedtak for 2014 og økonomiplan for vart skattesatsen for bustad/fritidshus sett til 7 promille for åra og til 3 promille for I rådmannen sitt framlegg til økonomiplan vart det tilrådd 7 promille i heile planperioden. Formannskapet har i si tilråding, ved utlegging av planen til offentleg høyring, sett skattesatsen til 6 promille i 2017 og 5 promille i Sognekraft sine planar for kraftutbygging i Feios har ikkje hatt den framdrifta som Vik kommune sine budsjett tidlegare har lagt til grunn. Som fylgje av dette vart budsjettert inntekt frå eigedomsskatt frå Feios kraftverk endra ved tidlegare rullering av økonomiplanen. Det er no lagt opp til oppstart i 2015, med ferdigstilling i Framleis manglar selskapet dei endelege konsesjonane for utbygginga. Det er no høyringar på ny linjetrase mellom Feios og Hove, og også ny plassering av kraftstasjon og uteanlegg i Feios. Det kan difor kanskje verka noko optimistisk med oppstart i

9 Eigedomsskatt for kraftanlegga og linjenett er i økonomiplanperioden sett likt alle åra basert på motteken takstutrekning frå sentralskattekontoret for Motteken berekning av eigedomsskattegrunnlaget for 2015 viser ein reduksjon på heile 5 % i høve til Dette gir ein reduksjon i utlikna skatt på nesten kr Rådmannen har sett i gang undersøking for å få klarlagt kva som er årsaka til den høvesvis store reduksjonen. Takstane for eigedomsskatt står fast i 10 år, dvs. til 2019 (ser då bort frå kraftanlegg som blir taksert av sentralskattekontoret årleg). Nybygg skal takserast etter kvart som dei blir ferdigstilte. Det er ikkje teke omsyn til evt. auka skattegrunnlag som fylgje av nybygg i perioden. Alle tal i Kraftverk 7 promille Linjenett 7 promille Anna næring 7 promille Skatt hus/hytter/fritidshus Feios kraftverk Redusert eigedomsskatt 2017 og Sum eigedomskatt Andre statstilskot: Gjeld diverse statstilskot/refusjonar som etter regelverket skal førast under ansvar 800. Posten omfattar m.a. diverse statlege kompensasjonsordningar for investeringar i skulebygg, omsorgsbustader, sjukeheimar mm. Det er budsjettert med kr 1 mill. i inntekt kvart av åra i planperioden. Integreringstilskot flyktningar: Kommunane får integreringstilskot dei 5 første åra etter busetjing av flyktningar. Beløpet det einskilde år blir trappa ned utover i 5-års perioden. I skriv av har IMDI oppmoda Vik kommune om å busetja flyktningar i slikt omfang. - Minst 15 nykomne flyktningar i Minst 10 nykomne flyktningar i Minst 10 nykomne flyktningar i Minst 10 nykomne flyktningar i Samla busetjing over dei aktuelle åra er 45 nykomne flyktningar. Bakgrunnen for oppmodinga er at det samla skal busetjast flyktningar både i 2014 og IMDI viser også til samarbeidsavtalen mellom staten og KS. Det ligg m.a.o. ei sterk oppmoding om å ta del i busetjinga. Vik kommune har i skriv av sagt ja til å busetja 45 nykomne flyktningar over ein 4- årsperiode, men bede om at busetjinga først startar i Det er dette som er lagt til grunn i budsjettarbeidet. Utfordringa for Vik er særskilt bustadsituasjonen. 9

10 Med utgangspunkt i gjennomført busetjing så langt, 15 nye innan årsskifte 2015/16, og 10 nye kvart av åra 2016, 2017 og 2018 er det lagt inn fylgjande beløp for integreringstilskot i økonomiplanperioden: 2015: : : : Mottak av flyktningar i eit slik omfang vil også krevja økonomiske ressursar på fleire tenesteområde. Dette framgår under det einskilde tenesteområdet. Det er budsjettert i detalj for For dei tre siste åra i planperioden byggjer vurderingane på grove skjønnsmessige overslag. Rente/avdrag: Eksl. pensjonsforpliktingar og Vik kommune si gjeld til DNB i terrasaka, var Vik kommune si langsiktige lånegjeld ved inngangen til 2014 om lag kr 151 mill. (inkl. kr 12,7 mill. i unytta lånemidlar) Beløpet fordeler seg slik på ulike formål: lån til sjølvkostområde kr 34,4 mill. startlån / formidlingslån kr 11,2 mill. lån til kommunen sine andre tenesteområde kr 105,5 mill. Målt pr. innbyggjar er Vik kommune si langsiktige lånegjeld mellom dei lågaste i fylket. Som Robek-kommune har kommunen avgrensa høve til nye låneopptak. Låneopptaka må også godkjennast av Fylkesmannen. Vik kommune har dei siste åra fram t.o.m knapt teke opp lån utanom til sjølvkostområda. Det blir vurdert som uforsvarleg å halda fram slik i komande planperiodar. Eksisterande bygg, anlegg m.v. treng reinvestering, og det er nødvendig å fylgja opp målsetjingane og tiltaka som er lagt inn i ny kommuneplan. Utan ei slik endring vil det vera stor fare for at forfallet på eksisterande bygningar og anlegg vil koma for langt og ikkje vera mogeleg å henta inn att. Folketalsutviklinga må snuast i samsvar med målsetjingane i ny kommuneplan. Det er difor lagt opp til ein høvesvis stor låneauke i planperioden. Med «netto» auka lånegjeld meiner ein lånegjeld der rentekostnadane og avdraga blir belasta driftsbudsjettet. Lån til sjølvkostområda, formidlingslån og lån til tiltak der Husbanken yter rentekompensasjon er då haldne utanfor. For å koma fram til netto auke, er det også gjort fråtrekk for årlege avdrag. På ein del større prosjekt som i byggjefasen blir finansiert med byggjelån, er det lagt til grunn at byggjelånsrentene skal inkluderast i prosjektkostnaden, slika at ordinære finanskostnader inkl. avdrag først blir belasta driftsrekneskapen etter ferdigstilling. I utgangspunktet er det flytande rente (NIBOR 3 mnd.) + margin på heile den langsiktige gjelda. Til kr 100 mill. av den langsiktige lånegjeld er det knytt rentesikringsinstrument (renteswap). Denne swapen gjer at kr 100 mill. av den langsiktige gjelda i praksis har fastrente på 5,56 %. I høve til reglane i finansreglementet har ein for stor del av den langsiktige gjelda fastrente. Det blir vurdert å vera for høg kostnad knytt til endring av lånevilkår, og ein må difor akseptera dette avviket frå reglementet. Over tid vil ein redusera andelen fastrente ved at nye låneopptak vil ha flytande rente. 10

11 Rentebyteavtalen har utløp Frå dette tidspunktet vil finanskostnadane bli reduserte med differansen mellom flytande rente p.t. (pluss margin) og 5,56 %. Lånereta i 2017 og 2018 er vurdert til 2,5-3 %. Reduserte rentekostnader frå er berekna til kr , og for 2018 til kr 2,5 mill. Rentenivået er framleis lågt. Flytande rente (NIBR 3 mnd.) er ca. 1,7 %. I økonomiplanperioden legg ein til grunn ei svakt stigande rentekurve (innlånsrente frå Kommunalbanken - 0,5 % over NIBOR 3 mnd) frå 2,2 % i 2015 opp til 3 % i Det ansvarlege lånet til Sognekraft er no konvertert til aksjekapital. Som fylgje av dette mottek ikkje eigarane i Sognekraft renteinntekter lenger. Inntektsbortfallet skal kompenserast med tilsvarande auke i aksjeutbyte. Avdragsutgiftene er, med utgangspunkt i reglane for minimumsavdrag, sett til kr 5,7 mill. for heile planperioden. I tillegg er det lagt inn auka rente- og avdragskostnader som fylgje av auka netto lånegjeld. Innskotsrenta er sett til 2,5 % i heile planperioden. Grunna føresetnaden om at den samla gjelda til DNB, kr 116,7 mill. blir betalt med oppspart likviditet, er renteinntektene redusert med kr ,- i 2016 og med kr i 2017 og Sjå meir om desse føresetnadane under kapittelet «Terrasaka» nedanfor. Alle tal i Rentekostnad langsiktig gjeld Rentekostnad auka netto lånegjeld Bortfall rentebytteavtale Sum rentekostnad Avdrag eksisterande lån Avdrag auka netto lånegjeld Sum avdrag Renteinntekter Renteinntekter formidlingslån Sum renteinntekter Netto kapitalkostnader Utbyte frå Sognekraft: Vik kommune eig 19,8 % av aksjane i Sognekraft. Dei siste åra har det i økonomiplan- /budsjettarbeidet vore lagt til grunn høgare utbyte enn det som seinare har vist seg å bli utbetalt vart eit unntak, då styret auka utbytet til 42 mill. samla. Utbetalt utbyte til Vik kommune har vore slik dei siste 7 åra: 2014: kr ,- 2013: kr ,- 2012: kr ,- 2011: kr ,- 2010: kr : kr ,- 2008: kr ,- 2007: kr ,- 2006: kr ,- 11

12 Styret og dagleg leiing i Sognekraft har ved fleire høve dei siste åra gitt uttrykk for at det er forventningar om auka utbyte i åra som kjem. Styre og dagleg leiing i selskapet har på generalforsamlingar og i eigarmøte orientert om forventa overskot fram mot 2020 basert på vedteken aktivitet og strategi. Signala har eintydig vist auka utbyte framover. I 2014 viser forventa prisutvikling og kraftsituasjonen at det kan vera grunn til å vera noko meir bekymra for utviklinga. Sognekraft signaliserer likevel at utbyttepolitikken skal drøftast framover, og der eigarane sine forventningar / behov og selskapet sin utbyttekapasitet må vurderast. Situasjonen synest å vera usikker, men det blir lagt til grunn at utbetalt utbytte held seg på stabilt nivå i planperioden. Utbytet for 2014 kom som fylgje av ekstraordinære tilhøve, og kan ikkje leggast til grunn for åra som kjem. Gjeldande resultatprognosen som selskapet har opplyst til Vik kommune, tilseier at det kan bli utfordrande å klara å hald utbytet på same nivå som tidlegare. I økonomiplanen har ein lagt inn same nivå som i 2013, då 2014 må sjåast på som eit ekstraordinært år utbyttemessig. 2015: kr ,- 2016: kr ,- 2017: kr ,- 2018: kr ,- Konsesjonsavgifter/avsetjing til investeringsføremål: Konsesjonsavgiftene vert i 2015 budsjettert i samsvar med 2014 nivå, dvs. kr 6,4 mill. I 2016 skal avgiftene på nytt indeksjusterast: 2015: kr ,- 2016: kr ,- 2017: kr ,- 2018: kr ,- Deler av dette beløpet blir nytta i drifta til «lovlege» driftsformål. Dei resterande midlane har fram til 2014 stort sett vore nytta til investeringsføremål, evt. som tilskot til føremål som stettar krava i vedtektene for fondet. F.o.m blir det ikkje nytta kraftfondsmidlar til investering. Redusert bruk av fondsmidlar i investeringsbudsjettet må kompenserast med auka låneopptak. I planperioden blir det lagt opp til fylgjande bruk av konsesjonsavgiftene til tiltak som stettar vilkåra i vedtektene til kraftfondet: 2015: kr ,- 2016: kr ,- 2017: kr ,- 2018: kr ,- Konsesjonskraft: Vik kommune er tildelt konsesjonskraft etter kraftutbyggingane i Evangervassdraget og Vikvassdraget (Vikfalli). Samla er Vik kommune tildelt om lag 106 GWh konsesjonskraft. Kommunen har ikkje rett til å ta ut meir konsesjonskraft enn forbruket til alminneleg forsyning i kommunen. I 2014 tok Vik kommune ut 53 GWh. Det overskytande, skilnaden mellom tildelt kraftmengd (106 GWh) og årleg uttak (53 GWh) tilfell fylkeskommunen. Uttaket for 2015 blir fastsett på grunnlag av forbruket i 2014 korrigert for utviklinga nokre år attende. Forbruket i 2014 har gått dramatisk ned i høve til Uttaket er førebels ikkje 12

13 fastsett, men dersom tidlegare berekningsmåte blir lagt til grunn, vil konsesjonskraftuttaket bli redusert til 45 GWh i I resten av planperioden, , blir nivået i 2014 lagt til grunn, dvs. 53 GWh. Det er inngått avtale med Statkraft om tilbakesal av konsesjonskrafta for perioden til I denne perioden er det ikkje avtalt fast pris. Prisen er knytt til Nord Pool sin spotpris som varierer over året. Dette gjer at Vik kommune, dersom ein ikkje føretek seg noko, frå er 100 % eksponert for prisrisiko knytt til varierande kraftprisar. Kommunestyret vedtok i sak 40/12 at det skulle inngåast avtale om aktiv finansiell forvaltning av konsesjonskrafta m.a. for å sikra ein føreseieleg pris. «Aktiv forvaltning» har som mål å redusera risikoen, samstundes som ein har rimeleg høve til å dra nytte av høge kraftprisar i dei periodane dette er marknadssituasjonen. «Aktiv forvaltning» er eit alternativ til å selja krafta på fastpriskontrakt for eitt eller fleire år framover. Sjølv om omsetninga i perioden i avtalen mellom Vik kommune og Statkraft er knytt til spotpris, er det mogeleg å prissikra denne avtalen gjennom ei finansiell forvaltningsavtale. Med bistand frå Kommunekraft vart det gjennomført anbodsprosess hausten 2012 som enda med at det vart teikna forvaltningsavtale med Markedskraft. I kommunestyremøte den godkjende kommunestyret sikringsstrategien for forvaltning av konsesjonskrafta. Aktiv finansiell forvaltning av konsesjonskrafta blir som nemnt gjort for å redusera risikoen, samstundes som ein har rimeleg høve til å nyta godt av høge kraftprisar i dei periodane dette er marknadssituasjonen. Sidan inntekta frå konsesjonskrafta utgjer ein stor og viktig del av Vik kommune sine samla inntekter, er det viktig å sikra føreseielege inntekter. Situasjonen med 100 % eksponering mot prisrisiko knytt til varierande kraftprisar er det semje om at ikkje er eit aktuelt alternativ. Sikringsstrategien legg opp til at sikringa skal starta tre år i forkant av det aktuelle året som skal sikrast. For åra er avtalt sikringspris og marknadsprisane p.t. (2018) lagt til grunn for budsjetterte beløp. 2015: 45 GWh => kr : 53 GWh => kr : 53 GWh => kr : 53 GWh * (25 øre 10,86 øre 2 øre) => avrunda til kr På dette budsjettområdet skal også kontingent LVK budsjetterast og rekneskapsførast. I heile planperioden er kontingenten sett til kr Terrasaka: Terrasaka har framleis ikkje funne si endelege løysing. I lag med dei andre Terra-kommunane blir det med bistand frå advokatfirma Lund & Co framleis køyrd fleire prosessar med sikte på å få redusert det bokførte tapet. Det kom ei viktig avklaring i saka i 2014 då kommunane ikkje nådde fram i saka mot Citigroup i USA. Terra-kommunane vann delvis fram i sak mot Terra Securities sitt forsikringsselskap ACE i Oslo Tingrett i Domen vart anka av begge partar, og saka er like uavklara. Denne saka skal opp for Borgarting lagmannsrett våren Det er no klart at saka mellom DNB og kommunane kjem opp for Oslo Tingrett i september Perioden for avtalt rente er 13

14 forlenga til For å unngå lovfesta morarente som p.t. er 9,5 %, er det aktuelt å betala DNB sitt krav mot Vik kommune den Dette kravet er etter ei mindre nedjustering fastsett til kr Vik kommune sine innskotsvilkår er høgare enn avtalt forseinkingsrente. Difor er det ikkje aktuelt å betala inn beløpet før ved tidspunkt for start av renteberekning etter lova sin rentesats på 9,5 %. Med unntak av motparten sine sakskostnader blir det framleis, som fylgje av kommunelova og rekneskapsreglane sine krav til forsiktig vurdering, lagt til grunn at Vik kommune tapar desse prosessane. Meir om saka mot DNB: DNB gjekk til søksmål mot kommunane som fylgja av at kommunane stansa tilbakebetalinga av låna som finansierte plasseringane. Hovudforhandlingane for dette søksmålet var i utgangspunktet tidfesta til Det vart så inngått avtale mellom partane om at rettssaka vart stansa i påvente av at saka som er reist mot Citigroup vart avklara. Avtalen galdt frå og i om lag to år. Oslo tingrett har tidlegare avgjort at stansingsperioden skulle forlengast til saka mot Citigroup var avslutta eller partane krev saka sett i gang att. Etter at saka mot Citigroup vart avklara har det vore kontakt mellom partane. Oslo tingrett har beramma saka til september Det er sett av 6 veker til saka. Det er semje om at avtalt rente held fram til , to månader før oppstart av rettssaka. I gjeldande avtale mellom partane er det avtala at forseinkingsrenta skal vera 3 mnd NIBOR pluss 40 punktar (0,40 %). Ved inngangen til 2015 er gjelda til DNB (inkl. overkurs og eksl. påløpne morarente) kr For 2015 blir 3 mnd NIBOR sett til 1,75 %, om lag same nivå som ser ut for å bli snitt for Med tillegg av 0,40 %, jfr stansingsavtale med DNB, blir gjelda til banken renteberekna med 2,15 % fram til då det er aktuelt å betala inn beløpet for å unngå lova sin sats for forseinkingsrente, pt 9,5 %. Evt. innbetaling vil bli gjort med atterhald og etter vedtak i kommunestyret. Renteinntektene må justerast tilsvarande som fylgje av innbetalinga, sjå under punktet «renter/avdrag». Det blir lagt til grunn at kostnader til juridisk bistand vil auka monaleg i 2015 som fylgje av dei varsla rettssakene. Det er difor sett av kr ekstra til juridisk bistand i 2015 Alle tal i Avtalt rente DNB Juridisk bistand 650 Sum Eigenkapitalkrav KLP: Eigenkapitalkravet skal dekkast av drift og rekneskapsførast i investeringsrekneskapen. Det er lagt inn kr i heile planperioden. 14

15 Samletabell: Alle tal i Skatt og rammetilskot Eigedomsskatt Andre statstilskot Utbytte Sognekraft Konsesjonsavgifter Frie midlar til kraftfondet Konsesjonskraft, netto Terrasaka Netto finanskostnader Integreringstilskot Kontingent LVK Eigenkapitalkrav KLP Til fordeling Mål for drifta av Vik kommune som organisasjon. Gjennom arbeidet med kommuneplanen er det formulert fylgjande målsetjingar for dei ulike sektorane: Kommuneøkonomi: Vik Kommune skal forvalta kommunen sine verdiar og inntekter på ein ansvarleg og langsiktig måte til beste for innbyggjarane og lokalsamfunnet. Driftskostnadane skal tilpassast dei økonomiske rammene. I første del av planperioden skal investeringsmidlane primært kanaliserast mot prosjekt som på sikt kan gje driftsmessige innsparingar, og prosjekt som har stor del ekstern finansiering/tilskot. Vik Kommune skal aktivt søkja opp og gjera seg nytte av statlege/offentlege og private midlar som kan bidra til utvikling og auka velferd i Vik. Langsiktig gjeld pr. innbyggjar skal på sikt ikkje overstiga gjennomsnitt i fylket. Vik kommune som organisasjon: Vik kommune skal vera ein påliteleg forvaltar og tenesteprodusent, og ein aktiv samfunnsutviklar til beste for heile kommunen. Vik Kommune skal søkja samarbeid med nabokommunar for å løysa oppgåver som best kan løysast i fellesskap for eit større område. Vik Kommune skal ha ein personalpolitikk med opplegg for kompetanseheving og vidareutdanning av tilsette, og planmessig rekruttering av nye fagfolk gjennom opplegg for hospitering, sommarjobb, m.m. Vik Kommune skal vera ein inkluderande arbeidsplass, med godt arbeidsmiljø og mål om eit sjukefråver under 5 % i snitt. 15

16 Helse, pleie og omsorg: Hovudmål: Vik Kommune sine tenester innan helse og omsorg skal fremja tryggleik, helse og trivsel, og gje behandling, hjelp og støtte tilpassa individuelle behov. Alle som ynskjer det skal ha høve til å bu heime så lenge som ein kan gje eit forsvarleg tilbod der. Delmål og tiltak. Tilbod om pleie og omsorg skal gjevast i eigen heim så lenge som mogeleg. Tilbod om rehabilitering etter skade eller lyte skal gjevast så nær eigen heim som mogeleg. Vik kommune vil bygge opp tilbod/tenester til sjuke som treng oppfølging etter sjukehusinnlegging, eventuelt i staden for innlegging i sjukehus. Bygningar og utstyr for helsetenester, pleie og omsorg skal vera tilpassa føremålet. Det skal snarast startast opp planarbeid med tanke på fornying /ombygging av VBS for å møta nye krav og behov. Tilbodet til menneske med demens skal styrkast. Dette gjeld både heildøgnstilbod, dagtilbod og oppfylgjing av pårørande. Bustadtilbod til psykisk utviklingshemma skal betrast/fornyast. Det skal byggjast min. 10 nye bustader + fellesrom i planperioden. Kommunen skal ha gjensidig avtale med spesialisthelsetenesta som dreg opp ansvarsog oppgåve- fordeling mellom dei to nivå. Kommunen vil samhandla med andre kommunar om tenester som er for spesialiserte til at Vik kommune kan ta hand om dei sjølv. Vik kommune vil arbeida for å få på plass ei interkommunal legevaktordning innan første del av planperioden. Førebygging og folkehelse skal vera satsingsområde. I arbeidet skal Vik kommune søkja samarbeid med frivillige organisasjonar, og tenke breitt på tiltakssida. Det må arbeidast langsiktig og målretta med nyrekruttering, og med tiltak for å halda på personell i sektoren. Organisatoriske tilhøve og bruk av eigna teknologi skal vurderast for å sikre optimal ressursutnytting. Sektoren skal ha opplegg for intern kompetanseheving, og godt arbeidsmiljø. Det skal utarbeidast eigen kommunedelplan for omsorg og helse. Planen skal leggja retningslinene over til grunn. Planen er sendt på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn hausten 2014, med forventa vedtak i kommunestyret i desember NAV sosialhjelp, arbeid og velferdsytingar: Hovudmål. NAV Vik skal møta den einskilde sine behov slik at brukaren kan ta ansvar for eige liv. Tenesta sin verksemdstrategi er: 16

17 Arbeid fyrst Påliteleg forvaltning Aktive brukarar Kunnskapsrik samfunnsaktør Delmål og tiltak: NAV Vik skal gjennom samhandling med andre offentlege instansar og næringslivet i Vik, og med nabokommunane, vera ein sentral aktør i utviklinga av Vik som ein løysingsorientert og levedyktig kommune. Dei nye arbeids- og velferdsordningane som er forvalta gjennom NAV, skal brukast til å sikra sysselsetjing og færrast mogeleg på passive ytingar. NAV Vik skal medverka aktivt i arbeidet med å leggja til rette for innflytting og god integrering. Dette omfattar m.a. tilpassa norskopplæring for alle, god kartlegging av kompetanse og arbeidsevne, bruk av arbeidsretta tiltaksmidlar og bruk av husbankordningar for å skaffa nok bustad. Arbeid for å retta opp og førebyggja russkadar skal halda fram, basert m.a. på vedteken ruspolitisk handlingsplan. Oppvekst: Hovudmål: Verksemda skal gje gode oppvekstvilkår og læring med forankring i lokalmiljøet, og øva opp evne og vilje til aktiv deltaking i samfunnet. Delmål og tiltak: Skulestrukturen med 4 oppvekstsentra i bygdelaga i tillegg til Flatbygdi skule og Vik barnehage, skal liggja fast så lenge elevgrunnlaget er til stades og nye krav til kompetanse, pedagogisk opplegg og bygningsmessige rammer kan oppfyllast. Vik kommune skal gje tilbod om barnehageplass til alle som har rett til det. Vik kommune skal gjennom kulturskulen gje eit tenleg opplæringstilbod på kulturområdet, og yta tilpassa dirigenttenester til kor og korps. Bygningar og anlegg skal vera tilpassa føremålet, og ha ein god vedlikehaldsstandard. Det skal tidleg i planperioden lagast ei utgreiing om behov for opprusting/vedlikehald av bygg og anlegg i oppvekstsektoren. Det skal utarbeidast eigen temaplan for oppvekstsektoren, med ei samla vurdering av framtidig bruk av ressursane i sektoren. Planen, som i første omgang er avgrensa til å omfatta grunnskulen er sendt på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn hausten 2014, med forventa vedtak i kommunestyret i desember Det skal vurderast om barnevernstenesta skal vera del av eit interkommunalt samarbeid. I barnevernet skal førebygging og tidleg intervensjon vera hovudstrategi. Vik barnehage skal sikrast god vegtilkomst, og trygge areal til evt. framtidig utviding. 17

18 Kulturhusplan for Vik kommune skal rullerast. Framtidig løysing for kulturhusfunksjonen i Vik tettstad skal vurderast i samband med rullering. Skulane sin funksjon som fritidsarena, møtestad og kulturhus i bygdene må vidareutviklast. Skule, barnehage og kultur er viktige for integrering av tilflyttarar. Naudsynt kompetanse må byggjast. Tilbod om vidaregåande opplæring skal utviklast i samarbeid med Vik Fengsel. Vik kommune skal arbeida for skulebåt og trygge tilbod på skulestaden for bortebuarar. Skule og barnehage skal gjera borna kjende med lokal kulturarv gjennom aktiv bruk av materielle og immaterielle kulturminne, og bruka og synleggjera den nynorske kulturarven i all undervisning. Skulane i Vik skal ha auka fokus på sunt kosthald og meir fysisk aktivitet i skulekvardagen. Kommunale bygg og anlegg, VAR-området: Utfordringar: Kommunale bygg har generelt stort vedlikehaldsetterslep. Fleire bygg er av eldre dato og mindre eigna for dagens bruk. Det kommunale vegnettet er omfattande i høve til folketal, og dekkar no ogso område utan fast busetjing. I hovudsoknet er berre Flatbygdi opp til Følid og Hønsi knytt til offentleg avløpsanlegg. Grunnforholda er dårleg eigna for infiltrasjon i dalane. Framføring av offentleg avløpsnett vil kunna minka ureiningspresset på vassdraga. Dette er særleg aktuelt for Hopra. Fresvik manglar godkjent felles avløpsanlegg. Vik kommune driftar 87 km vassleidning. Ca 30 % treng rehabilitering. Hygienisk barriere nr. 2 i Vik og Bødalen vassverk manglar. Kapasitet i Vangsnes vassverk er ikkje god nok for vidare utbygging før dam Høgretjønn er utbetra. Vik manglar digitalt VA-kart og oppdatert digitalt eigedomskart. Oppdaterte kartgrunnlag er naudsynt for god forvaltning og planlegging. Eldhuset må oppgraderast for å nytta ut potensialet for vassboren varme. Mål og tiltak: Kommunale vegar. Kommunale vegar skal gje tilkomst til område med fast busetjing. Alle kommunale køyrevegar skal ha fast dekke innan planperioden går ut. Nye vegar skal som hovudregel utførast i samsvar med vegnormalen. Det skal setjast av tilstrekkeleg midlar til godt vedlikehald sommar og vinter. Tiltak skal vera forankra i godkjend delplan for vegforvaltning. 18

19 Utbygging av gang- og sykkelvegar og turvegar skal prioriterast. Kommunale bygg og eigedomar. Kommunale bygg og anlegg skal ha ein standard og utforming som er tenleg for føremålet. Det skal utarbeidast plan for opprusting/rehabilitering og vedlikehald av bygningsmassen, med energiøkonomisering som eit viktig delmål. Det skal tilretteleggast for vassboren varme i alle større nybygg, og i eksisterande bygg der det er økonomisk forsvarleg. Det skal utarbeidast ein plan for skjøtsel av offentlege grøntareal/friområde. Vassforsyning og avløp. Innbyggjarane i Vik kommune skal sikrast reint vatn av god kvalitet i samsvar med gjeldande lover og forskrifter. Vasskvalitet frå Vik vassverk og Bødalen vassverk skal sikrast med utbygging av ein 2. barriere, samt ei restriktiv haldning til nye tiltak i nedslagsfeltet. Avløpsløysingar skal vera i samsvar med lover reglar og nasjonale krav. Nye utbyggingsområde bør utnytta eksisterande nett for vatn og avløp så langt råd. Fornying av leidningsnettet må ta omsyn til venta klimaendringar. Overvatn skal som hovudregel gå i eigne leidningar eller opne løp. Prioriterte nyanlegg: avløpssanering i Bødalen/langs Hopra, og hovudnett for avløp i Fresvik. Det skal planleggjast for at Vangsnes på sikt skal få vatn frå Vik vassverk via leidning i/langs riksveg 13. Planar må samkøyrast med SVV sine vegplanar på strekninga. Handlingsplan skal byggja på reviderte hovudplanar for vassforsyning og avløp. Renovasjon. Gjennom medlemskap i SIMAS skal Vik tilby ei god og brukartilpassa avfallsordning i samsvar med lover og forskrifter. Private avfallsplassar og dumping av avfall i naturen skal ikkje aksepterast. Nytt deponi for hageavfall skal etablerast i/nær hovudsoknet til avløysing for eksisterande deponi. Brannvern. Gjennom medlemskap i Sogn Brann og Redning IKS skal Vik kommune sikra innbyggjarane eit godt brannvern i samsvar med nasjonale krav. Utfyllande retningsliner er gjevne i temaplan «Brannordning for Vik kommune». 6. Budsjettrammer til drift. Ved tildeling av budsjettrammer til drift av tenesteområda er det teke utgangspunkt i dagens drift, dvs. driftsbudsjettet for På grunnlag av opplysningar om ny løn etter lønsoppgjer m.m. budsjetterer ein så denne aktiviteten inn i nytt år (2015). På den måten får ein fram kva dagens drift vil kosta dersom aktiviteten vert vidareført uendra i økonomiplanperioden. Ser 19

20 ein denne oppjusterte ramma opp mot tilgjengelege midlar, får ein fram kor mykje som er att til å dekka akkumulert underskot. Ved inngangen til 2015 er det forventa at attståande akkumulert underskot om lag kr 30,5. Dette under føresetnad av at ein klarar budsjettert inndekning på kr 14,2 mill. i Budsjettrapporteringa i 2014 tilseier at det kan by på utfordringar å makta budsjettmålet dette året. Dersom ein likevel legg til grunn at ein klarar budsjettmålet, må ein i snitt dekka inn vel kr 15 mill. pr. år i planperioden ( ). Nedanfor fylgjer ei oppsummering av dei endringar/vurderingar som er gjort i sektorane/avdelingane ved utarbeiding av driftsbudsjett for A. Sentrale styringsorgan. Sektoren omfattar fylgjande ansvar-/tenesteområde: Politiske styrings- og kontrollorgan Rådmann Stab/støtte Kundetorg Næringssjefen Seniortiltak Fellesfunksjonar Tilleggsløyvingar Det er sett av kr ,- til gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i 2016 og Det er ikkje lagt inn midlar i Avsetjing til dekking av lønsoppgjer pr : Driftsbudsjettet for 2015 er utrekna med grunnlag i løn fastsett ved forhandlingar pr Dette grunnlaget er brukt i heile Det må difor setjast av midlar til å dekka auka lønskostnad som kjem etter at det er gjennomført lønsforhandlingar pr Avsetjinga i 2014 var på kr 2 mill. Dette viste seg å vera om lag kr 1 mill. for lite. Rådmannen har likevel valt å setja ned avsetjinga i høve til 2014 med kr 0,5 mill til samla kr 1,5 mill. Det er to forhold som trekker i retning av at dette er forsvarleg: Det er stort overheng frå 2+14 til 2015, og oppgjeret i 2015 er eit mellomoppgjer. Det er også lagt vekt på erfaringane frå 2013, sist det var mellomoppgjer, då det viste seg at det var sett av for mykje (kr 2 mill.). Ein vesentlegast endring frå 2014 til 2015 er at næringssjefsfunksjonen no må finansierast med midlar frå kraftfondet. Fram t.o.m er denne funksjonen finansiert med eigne øyremerka skjønnsmidlar frå staten i samband med terrasaka. Dette fondet, samla kr 3 mill. er no ved utgangen av 2014 brukt opp. Elles er det budsjettmessig lagt opp til uendra drift i 2015 i høve til Oppsummering: Dette gir slike budsjettrammer for budsjettområdet sentrale styringsorgan i økonomiplanperioden: 2015: kr : kr : kr : kr B. Oppvekstsektoren. 20

21 Sektoren omfattar fylgjande ansvars-/tenesteområde: Adm. leiing. PPT Vaksenopplæring Barnevern Barne- og ungdomsarbeid Flatbygdi skule Valsvik Oppvekstsenter Vangsnes Oppvekstsenter Feios Oppvekstsenter Fresvik Oppvekstsenter Bibliotek Vik barnehage Kulturskulen I arbeidet med budsjettdelen for oppvekst har ein ikkje gjort store endringar sett i høve til budsjett For grunnskule gjeld det at ein kan få endringar i ressursbehovet mellom anna utifrå tal elevar og klassar. Kriteriemodellen som ein nyttar som rettleiar for å gjera desse vurderingane tilseier ei lita auke i ressursbehovet ved oppvekstsentra ( samla 40%), men ein har i samråd med rektorar gjort faglege vurderingar basert på tildegare erfaringar og held fram med same ressursnivå. I kultuskulen har ein hatt stillinga som kulturskulerektor ståande vakant i haust og ein har delt på dei administrative oppgåvene. Denne vil no bli lyst ut på ny etter at ein i samråd med tilsette og i dialog med frivillige song og musikkliv har gjort ei utgreiing av alternative organiseringsmåtar. Når det gjeld barnevernet er ein ikkje komen i gong med prosessen med å greia ut eit eventuelt samarbeid med Sogn barnevern. Ein ventar på initiativ frå vertskommunen Sogndal og det er budsjettert med 2, 7 % stillingar som i Det har vore vakanse frå oktober, og det vil det vera til litt ut på nyåret då ein tilsett er ute i svangerskapspermisjon. Ein har leigd inn konsulentteneste for å ta unna noko av arbeidet. For barnehagane har ein Vik barnehage budsjettert opp på lønskostnadar då ein tek inn ein lærling frå januar. I haust oppretta ein ei ekstra avdeling i barnehagen på Vangsnes. Denne tek ein ut att frå hausten 2015 utifrå forventa barnetal. Mottak av flyktningar vil medføra auka ressursar til norskundervisning og ein har avsett som tilleggsløyving under ansvar 200 ( administrasjon). Budsjettrammene for oppvekstsektoren er sett til kr i heile planperioden. Kommunedelplanen for grunnskulen er forventa vedteken av kommunestyret i desember Evt. tiltak i oppfylgjinga av den planprosessen må innarbeidast ved rullering av økonomiplanen hausten C. Pleie- og omsorgstenesta. Sektoren omfattar fylgjande ansvars-/tenesteområde: Administrativ leiing Vik Bygde og Sjukeheim: 21

22 Pleieavdelingane Kjøkken Vaskeri Administrasjon Open omsorg: Tenesta til funksjonshemma inkl. dagtilbod Heimesjukepleie Heimehjelp inkl. Fresvik Bygdaheim Rehabiliteringsavdeling: Psykiatri Fysioterapi Ergoterapi Hjelpemiddelformidling/vaktmeistar Velferdssenter Fengselshelsetenesta Bustader til funksjonshemma. Reguleringsplanen for bustader til funksjonshemma vart påklaga. Sakshandsaminga knytt til denne prosessen tok så pass lang tid at forventa oppstart og ferdigstilling av prosjektet må utsetjast. Det blir no lagt til grunn at nye bustadar til funksjonshemma kunna takast i bruk frå I tillegg til å gje brukarane meir tenlege buforhold, og ei meir tilrettelagd teneste, opnar det også opp for ei meir effektiv drift av fellestenester som vil kunna gje kostnadsreduksjonar. Forventa økonomisk verknad er lagt inn med kr 1 mill. f.o.m Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetenesta. Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetenesta (KMF) vert avvikla i Det betyr at ein kostnadspost på om lag kr 4 mill. fell bort frå Ramme til kommunane er samla teken ned med kr 5,7 mrd. I Det er vanskeleg å rekna nøyaktig på dette, men truleg kjem Vik kommune økonomisk gunstig ut av omlegginga. I samband med salderinga av budsjettet for 2014 er fylgjande tiltak spelt inn frå sektoren: Tilbod om fotterapi redusert, - flytting av ressursar for å oppretthalde drift på Velferdssenteret. Reduksjon av 0,6 årsverk med effekt kr Det er gjennomført prosessar med tilsette. Tilbodet ved velferdssenteret vert redusert frå 3 til 2 dagar i veka. Dette er ei mellombels omlegging. Framtidig drift av dagtilbod skal utgreiast i tråd med framlegg til kommunedelplan helse og omsorg. 22

23 Gjennomgang av innkjøpsrutinar når det gjeld medisin og medisinske forbruksvarer. kr Endra turnus heimesjukepleien og investering i mobilt rapportsystem. Seinvaktene i heimesjukepleien vert styrka ved å flytta ressursar frå dagtid. Ved dette forventar ein å hindre innleige av ekstrapersonell på kveldstid når ein har ekstra utfordringar. Investering i mobilt rapportsystem vil effektivisere drifta og redusere lønskostnader. Effekt: 0,4 årsverk kr Styrke samarbeidsrutinar psykisk helse / heimehjelp / heimesjukepleie: Effekt: redusere med 0,5 årsverk kr Redusere pleiefaktoren på VBS med 1 årsverk. Det er ikkje utarbeidd plan for kva avdeling eller kva vakt type dette kan gjerast enno. Effekt : 1 årsverk kr Totalt reduksjon av 2,5 årsverk og innsparing på kr Kommentar frå sektoren: Omsorg hadde i utgangspunktet levert eit budsjett som var å oppfatta som nøkternt. Tiltaka som er nemnt over er difor noko usikre og ein treng prosessar før gjennomføring. Gjer også merksam på at siste åra har me gjort reduksjonar i sektoren «Uromeldinga» på VBS i 2013 peika på at bemanninga var «stram». I dag vert det også spart på innleige når ein kan. Innsparingstiltaket på VBS er sårbart. Trass i dei atterhald som sektoren peikar på har rådmannen funne det forsvarleg å ta tiltaka med i budsjettframlegget for Dette gir slike budsjettrammer for budsjettområdet pleie og omsorg i økonomiplanperioden: 2015: kr : kr : kr : kr Kommunedelplanen for helse og omsorg er forventa vedteken av kommunestyret i desember Evt. tiltak i oppfylgjinga av den planprosessen må innarbeidast ved rullering av økonomiplanen hausten D. Helse-avdelinga. Avdelinga omfattar fylgjande ansvars-/tenesteområde: Helsestasjon/helsesøster Skulehelsetenesta Jordmortenesta Miljøretta helsevern Legetenesta 23

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 111/14 Formannskapet 27.11.2014. Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Oddbjørn Ese K1-151 14/730

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 111/14 Formannskapet 27.11.2014. Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Oddbjørn Ese K1-151 14/730 Vik kommune Sakspapir Saksnr Utval Møtedato 111/14 Formannskapet 27.11.2014 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Oddbjørn Ese K1-151 14/730 Budsjett 2015 - økonomiplan 2015-2018 Rådmannen si tilråding Med

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.11.2012 Økonomiplan for 2013-2016 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.03.2017 Dykkar dato 11.01.2017 Vår referanse 2017/537 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 29.02.2016 Dykkar dato 06.01.2016 Vår referanse 2016/309 331.1 Dykkar referanse Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 ISDALSTØ LINDÅS KOMMUNE

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.05.2015 Dykkar dato 22.04.2015 Vår referanse 2015/5765 331.1 Dykkar referanse Odda kommune, Opheimgata 31, 5750 Odda ODDA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 112/13 Formannskapet 28.11.2013

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 112/13 Formannskapet 28.11.2013 Vik kommune Sakspapir Saksnr Utval Møtedato 112/13 Formannskapet 28.11.2013 Sakshandsamar: Oddbjørn Ese Arkiv: 151 Arksaksnr.13/1162 8 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Kort samandrag Saka gjeld økonomiplan

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.02.2018 Dykkar dato 29.01.2018 Vår referanse 2018/1603 331.1 Dykkar referanse Stord kommune, Postboks 304, 5402 Stord STORD KOMMUNE - BUDSJETT OG

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2011/1877 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 15.11.2011 Økonomiplan 2012-2015 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet 28.11.2011 122/2011 Kommunestyret

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2016 Dykkar dato 21.03.2016 Vår referanse 2016/4032 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 09.03.2016 Dykkar dato 17.02.2016 Vår referanse 2016/2204 331.1 Dykkar referanse 16/1122 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 01.06.2017 Dykkar dato 29.05.2017 Vår referanse 2017/6833 331.1 Dykkar referanse Osterøy kommune, Rådhuset, 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Tenesteleiarane Rådmann Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 11/2145-23 13600/11 27.10.2011 ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Vi viser til ØP-notat

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Vik kommune. Planprogram. Tematisk kommunedelplan for grunnskulen 2015 2019

Vik kommune. Planprogram. Tematisk kommunedelplan for grunnskulen 2015 2019 Vik kommune Planprogram Tematisk kommunedelplan for grunnskulen 2015 2019 Planprogrammet tek føre seg mandat, framdriftsplan, føringar, målsetjingar, tema, organisering og medverknad i planprosessen. 1

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2016/5041 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE

Detaljer

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16 Hemsedal kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/00633-3 Saksbehandler Ola Frogner Økonomi- og handlingsplan 2017-2020 Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovudutval for Plan og Ressurs og Hovudutval for Livsløp 07.11.2016

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Dykkar dato 06.02.2017 Vår referanse 2017/1692 331.1 Dykkar referanse Askøy kommune, Klampavikvegen 1, 5300 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 25.04.2016 Dykkar dato 30.03.2016 Vår referanse 2016/4260 331.1 Dykkar referanse Fusa kommune, Postboks 24, 5649 Eikelandsosen FUSA KOMMUNE

Detaljer

Budsjettnotat frå rådmann datert

Budsjettnotat frå rådmann datert Budsjettnotat frå rådmann datert 31.10.2016. Dette notatet inneheld: 1. Tekst til postar sett opp på endringsliste i møte finansutvalet 26.10.16. 2. Utgreiing av moment som finansutvalet har bedt utgreidd

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: Tid: Tittel

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: Tid: Tittel Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: 10.12.2015 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 104/15 15/1254 Interkommunal avtale om krisesentertilbod - rullering 105/15 15/1334

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 Framlegg til budsjett 2012/ økonomiplan 2012-2015 frå Kvam formannskap: Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna

Detaljer

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 21.03.2014 Dykkar dato 18.12.2013 Vår referanse 2013/16534 331.1 Dykkar referanse 13/347 Ulvik herad Skeiesvegen 3 5730 Ulvik Ulvik herad

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Bremanger kommune godkjenning av budsjett 2013 og økonomiplan

Bremanger kommune godkjenning av budsjett 2013 og økonomiplan Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 01.03.2013 2013/14-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 02.01.2013 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 13.06.2016 Dykkar dato 09.06.2016 Vår referanse 2016/7787 331.1 Dykkar referanse Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE -

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/4142-1 Geir Mogren Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet 01.12.2016 Kommunestyret 15.12.2016 Innstilling frå rådmannen: 1) Kommunestyret godkjenner

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.08.2015 Dykkar dato 18.02.2015 Vår referanse 2015/2747 331.1 Dykkar referanse 14/699 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.04.2017 Dykkar dato 07.02.2017 Vår referanse 2017/1798 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT 2017

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32 Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Tilrådingar: Tilråding, med 8 røyster (4 Ap, Sp, Sv, KrF, V): 1. Kommunestyret godkjenner

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2012

FINANSFORVALTNINGA I 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-24 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 20.02.2013-21.02.2013 12.03.2013-13.03.2013 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2010/1115 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 18.11.2010 Økonomiplan 2011-2014 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato 168/12 Formannskapet 27.11.2012

Saksnr Utval Møtedato 168/12 Formannskapet 27.11.2012 Vik kommune Sakspapir Saksnr Utval Møtedato 168/12 Formannskapet 27.11.2012 Sakshandsamar: Oddbjørn Ese Arkiv: 151 Arksaksnr.12/1066 12 Budsjett 2013 - Økonomiplan 2013-2016 Kort samandrag Saka gjeld økonomiplan

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 20.november 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 20.november 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.01.2015 Dykkar dato 28.11.2014 Vår referanse 2014/14543 331.1 Dykkar referanse 14/752 Stord kommune, Postboks 304, 5402 Stord STORD KOMMUNE

Detaljer

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-27 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 24.05.2013 11.06.2013-12.06.2013 FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse /14 Kommunestyret

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse /14 Kommunestyret Vik kommune Sakspapir «Sgr_Beskrivelse» «Spg_Beskrivelse» Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse 08.12.2014 073/14 Kommunestyret 18.12.2014 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Marit

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE. 1. EIGARTILHØVE Vedtektene gjeld barnehagar som Vik kommune eig og driv. 2. LOV OG REGELVERK, FØREMÅL Barnehagane skal drivast i samsvar med til ei kvar

Detaljer

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR Endeleg vedtaksorgan: Kommunestyret Saksansvarleg.: Lars Joranger Arkiv: Objekt: FE-145 Arkivsaksnummer 12/881 SAKSGANG Saksnr Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksbehandlar

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune

Saksframlegg. Kvinnherad kommune Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/2150-64 Kjell Odd Nygård Saksgang Saksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret Revidert budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015. Innstilling frå rådmannen:

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 01.03.2016 Dykkar dato 31.12.2015 Vår referanse 2016/7 331.1 Dykkar referanse Eidfjord kommune Simadalsvegen 1 5783 Eidfjord Eidfjord

Detaljer

Kvinnherad kommune - budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Kvinnherad kommune - budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 27.04.2015 Dykkar dato 19.03.2015 Vår referanse 2015/4354 331.1 Dykkar referanse 15/806 Kvinnherad kommune Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 12. desember 2011.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 12. desember 2011. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 22.03.2012 Dykkar dato 17.02.2012 Vår referanse 2012/2651 331.1 Dykkar referanse 12/179-12/2825/WGL Austevoll kommune Kommunehuset 5392 Storebø

Detaljer

NOTAT. Frå: Rådmannen. Saka gjeld:

NOTAT. Frå: Rådmannen. Saka gjeld: Økonomiavdelinga Dato: 28.11.2013 Arkiv: 210 Vår ref (saksnr.): 13/830-81 Journalpostid.: 13/29330 Dykkar ref.: NOTAT EMNE: RÅDMANNENS FORSLAG TIL ENDRING I BUDSJETT/ØKONOMIPLAN FOR 2014-2017 SOM FØLGJE

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall og del av fellesareal Saften AS

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall og del av fellesareal Saften AS Møtestad: Sognefjord Hotell Møtedato: 15.12.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 138/09 09/49 Eigedomsskatt - 2010 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall

Detaljer

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Åse Aleheim N - 101 16/153 Saksnr Utval Type Dato 040/16 Hovudutval teknisk/næring PS 05.09.2016 031/16 Hovudutval oppvekst/kultur PS 05.09.2016 099/16 Formannskapet

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-1 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 29.09.2010-30.09.2010 12.10.2010-13.10.2010 FINANSRAPPORT PR.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/828-6

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/828-6 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/828-6 Budsjett 2012. Økonomiplan 2012-2015 TILRÅDING: DOKUMENT: Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2012 (Grønt hefte,

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre GISKE KOMMUNE Arkiv: JournalpostID: 17/13637 Sakshandsamar: Ann Kristin Thu Dato: 24.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap 13.11.2017 108/17 Giske kommunestyre Økonomiplan

Detaljer

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN Informasjonsskriv til hytteeigarar og utbyggarar innafor Kovstulheia-Russmarken Reinsedistrikt Foto: Oddgeir Kasin. Hjartdal kommune og Russmarken VA AS har som målsetting

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2011.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2011. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 23.02.2012 Dykkar dato 20.12.2011 Vår referanse 2011/16754 331.1 Dykkar referanse 11/1751 Meland kommune Postboks 79 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

Revidering av kommunedelplan for oppvekst Struktur

Revidering av kommunedelplan for oppvekst Struktur Revidering av kommunedelplan for oppvekst 2013-2025 - Struktur INNHOLD 1. BAKGRUNN OG MÅL... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 MÅL... 3 2. FØRINGAR... 3 3. INNHALD... 4 3.1 FOLKETALSUTVIKLING... 4 3.2 TAL KLASSER,

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 02.12.2014 Møtestad: Matre Møtetid: 15:00 Eventuelle forfall må meldast til Aina Isdal Haugland per tlf. 56166222, sms til 90717615 eller per

Detaljer

Personal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden.

Personal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden. 08.11.2010 PERSONAL OG ØKONOMIUTVALET Handsaming i møtet: Utgangspunktet for arbeidet er ei justering av gjeldande plan 2014 som vart vedteken i juni 2010. Fleire store investeringstiltak vert dyrare enn

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 29.05.2017 Dykkar dato 19.01.2017 Vår referanse 2017/1174 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 2 PERIODISERT REKNESKAP PR. 30.09.09 Utvikling av rapporteringssystem Skodje kommune skal utarbeide månadlege rekneskapsrapportar samanlikna med periodisert

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.02.2012 Dykkar dato 03.01.2012 Vår referanse 2012/219 331.1 Dykkar referanse 11/1134 Osterøy kommune Rådhuset 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan , vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan , vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 19.06.2015 Dykkar dato 29.05.2015 Vår referanse 2015/8446 331.1 Dykkar referanse Jondal kommune Kommunehuset 5627 Jondal Jondal kommune

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Tittel

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Tittel Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 99/15 15/1376 Kommunereforma - utarbeiding av intensjonsavtalar 100/15 15/1276

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer