Til jord- og skogbrukere i Fredrikstad 28. juni 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til jord- og skogbrukere i Fredrikstad 28. juni 2007"

Transkript

1 Fredrikstad kommune Landbruksforvaltningen Til jord- og skogbrukere i Fredrikstad 28. juni 2007 AKTUELL INFORMASJON 2/2007 INNHOLD Landbruksvikar RMP og produksjonstilskudd SMIL 2007 Miljøplan Floghavrekontroll Omdisponering av jord og skog Bo- og driveplikt Ny kommuneplan Tildeling av fellingstillatelser Sammenføying av gnr og bnr Tilskudd til skogkulturinvesteringer Skogfond Tid for ungskogpleie Bondens marked, påmelding Kurstilbud BSF Forsøksringen Plast på avveie Plantevernmidler på avveie Dammer LANDBRUK- & NATURFORVALTNINGEN I FREDRIKSTAD Plan- & Miljø. Besøksadresse: Rådhuset, 3. et, Nygaardsgt. 16. Postadresse: Postboks 1405, 1602 Fredrikstad Navn Fagområde Telefon/mail adresse Åsa Danielsen, fagleder landbruk/natur Jord/konsesjonslov Prosjektleder Tlf Karin L. Torp, saksbehandler Jord- konsesjonslov Prosjektleder Tlf Hege Hornnæs, landbruksveileder Jord, natur, miljø Tlf Arild Bakke, landbruksveileder Landbruksvikar Jord, natur, miljø Tlf Bjørn Seljebakken, landbruksvikar Avløsning Tlf Øivind Ringstad, skogkonsulent Skog Fredrikstad og Hvaler Tlf / Tor Christiansen, spesialkonsulent Faggruppe oversiktsplan Oversiktsplanlegging Vilt, biologisk Tlf / Steinar Vingerhagen, næringskonsulent Kultur og næringsseksjonen mangfold Bygdeutvikling Innovasjon Norge Økonomi Tlf

2 LANDBRUKSVIKAR Timeprisen for landbruksvikaren er kr mva, pluss fast kjøregodtgjøring på kr. 100,- pr. dag. Bjørn Seljebakken er landbruksvikar i Fredrikstad. Han er godt kjent i kommunen og gjør en god jobb. I tillegg til å være flink med husdyr, kan han utføre de fleste oppgaver på en gård, så som onnearbeid, skogsarbeid, sveising, reparasjoner og annet vedlikehold. Hovedoppgaven til landbruksvikaren er å yte hjelp på gårdsbruk når gårdbrukeren er syk. Ved sykdom vil gårdbrukere med husdyrproduksjon prioriteres før planteprodusenter. I perioder uten sykeoppdrag er han ledig for andre arbeidsoppgaver. Da oppfordrer vi spesielt til å bruke landbruksvikaren til ungskogstell hvor det er et stort behov for skjøtsel i Fredrikstad. Kostnadene til denne typen arbeid kan dekkes over innestående skogavgift (skogfond) Vi minner om at man, ved kortere sykdomsperioder, 1-3 dager, og ved bruk av egenmelding, kan få refundert utgifter ved bruk av landbruksvikar, men ikke til annen avløserhjelp. Har dere spørsmål om landbruksvikarordningen, eller ønsker å bruke landbruksvikaren, så ring Arild Bakke på telefon , eller send en til Bjørn når dere på tlf RMP og produksjonstilskudd - Se også Søknadsfrist for RMP er 1. oktober til Fredrikstad kommune. Søknadspapirene kommer ut sammen med søknadspapirene til søknad om produksjonstilskudd - trolig i uke 30. Søknadsfrist for produksjonstilskudd er 20. august. Papirene kommer til den som søkte forrige gang. Får du ikke papirene? Kontakt Fredrikstad kommune. Husk pensjonist trekket for dere som nærmer der 67 år - det kan lønne seg og overføre driften til en som er yngre. Søknadsskjemaene er preutfylt med arealtallene fra i fjor. For de som måtte rette på kartet ved fjorårets søknadsomgang - det er de retta tallene som kommer inn. De retta kartene er ennå ikke digitalisert, det vil derfor fortsatt fremstå feil på internett. SMIL 2007 Søknadsfrist for tilskudd til spesielle miljøtiltak var den 15. mars og alle midlene for 2007 er nå fordelt. Det var søkt for ca 1,3 mill, mens vi hadde snaue ,- til fordeling. Midlene ble fordelt som følger; Kulturlandskap, restaurere beiter, inngjerding, tursti, dammer m.m. kr ,- Restaurere freda og verneverdige bygninger kr ,- Erosjonstiltak, åpne lukket bekk m.m. kr ,- Det var kommet inn 26 søknader, 7 stk ble avslått. 2

3 MILJØPLAN Ved kontroller oppdager vi noen ganger at foretakets miljøplan er ufullstendig. Miljøplan trinn 1 er påkrevd ved søknad om produksjonstilskudd!! Vi vil derfor minne om hva som en miljøplan skal omfatte: Miljøplan trinn 1 skal inneholde: 1. Kart over jordbruksarealene foretaket til enhver tid disponerer, samt andre arealer som foretaket disponerer eller som er av betydning for eller som er påvirket av jordbruksdriften. Kulturminner, områder som er viktige for biologisk mangfold, arealer med risiko for tap av jord og næringsstoffer og andre forhold av miljømessig betydning, skal være kartfestet og beskrevet. 2. Gjødslingsplan og sprøytejournal for de foretak som er underlagt krav om dette i særforskrifter. 3. Sjekkliste fastsatt av Statens landbruksforvaltning som dokumenterer miljømessige forhold knyttet til jordbruksdriften. 4. Skjemaet skal være utfylt i samsvar med de faktiske forhold som gjelder denne driften. 5. Plan med frist for gjennomføring av nødvendige tiltak dersom det er avdekket manglende ivaretakelse av miljøhensyn ved utfylling av sjekkliste. 6. Dokumentasjon på gjennomføring av tiltak. Miljøplan trinn 1 med kart, gjødslingsplan, sprøytejournal, og dokumentasjon på gjennomføring av tiltak skal foreligge oppdatert til enhver tid. Sjekkliste og tiltaksplan skal foreligge innen 15. november hvert år. Miljøplan trinn 2 er knyttet til særskilte miljøformål i jordbruket, og skal inneholde: Målsetting for foretakets miljøinnsats. 1. Planer for tiltak som skal fremme særskilte miljøformål. 2. Dokumentasjon på gjennomføring av tiltak. Dokumentasjon knyttet til miljøplanen skal oppbevares på foretaket og være tilgjengelig i 10 år etter planårets slutt. FLOGHAVREKONTROLL Kontrollér all åker mellom skyting og tresking. Mistenkelige planter fra bruk som ikke er registrert med floghavre skal leveres landbruksforvaltningen som videresender til Kimen såvarelaboratorium, Ås, for bestemmelse. Funnsted skal kartfestes. Floghavreregistrert åker må kontrolleres ukentlig fra skyting til tresking., ikke mindre viktig der det er sprøytet for å få med de siste plantene. Avtal med andre/lei hjelp dersom du selv ikke har anledning. Landbruksforvaltningen vil utføre stikkontroller og gå 1.gangs frikontroll, hvor det er meldt fra om dette. 3

4 MØTEPLAN HØSTEN 2007 FOR PRIMÆRNÆRINGSUTVALGET Møtene legges til følgende onsdager: Hovedsakelig starter møtene kl Hvis det ikke foreligger saker til behandling, avlyses møtet. Utvalget har følgende medlemmer: Medlem Adresse Postnummer Hans Ek, leder Sp Ekveien Gressvik Eileen Dvergsdal, nestleder Ap Elingårdsveien Manstad Arild Skau Sv Meisev Rolvsøy Berit Kallerød O-L Kallerødv Manstad Kjell Holen Frp Kasperklova Gressvik OMDISPONERING AV JORD OG SKOG Vi minner om at det må søkes tillatelse til omdisponering av dyrka arealer og av skogsmark. Dette gjelder også omdisponering fra jord til skog (planting av trær, juletrær), og oppdyrking av skogsmark. Etablering av stier/veier må også innhentes tillatelse til. Vi kommer til å følge opp med noe kontrollvirksomhet utover. BO- OG DRIVEPLIKT Vi minner om bo- og driveplikt på landbrukseiendommer. Det er krav om 5-års bo- og driveplikt, regnet fra senest ett år etter overtagelse. Driveplikt kan oppfylles med 10-års leiekontrakt som tilleggsjord til bruk i drift, og som gir en driftsmessig god løsning. Også kontroll av bo- og driveplikt vil bli utført i tiden framover. NY KOMMUNEPLAN Kommuneplan for perioden ble egengodkjent av kommunestyret 14.juni 2007 Næringsarealene tett ved E6 på Årum og ved Ørebekk er så langt ikke godkjent, men vil bli vurdert igjen i forbindelse med utarbeiding av fylkesplan for arealstrategi. Den nye kommuneplanen medfører at vel 800 daa dyrket mark omdisponeres til nedbygging og golf. Kommunestyret har gjort et eget vedtak om at for jord- og skogområder som er utlagt til byggeformål. Her skal jordloven gjelde fram til området faktisk tas i bruk til det tiltenkte byggeformålet. Med det vedtaket har vi sikret at produktive arealer skal driftes så lenge som mulig. Andre temaer som er av stor interesse for landbruket er behandlet under kapittel 9.1 om LNF-områder, områder for råstoffutvinning under kapittel 10, utfyllende bestemmelser under kapittel 15 og kapittel 16 som omhandler retningslinjer til arealdelen. Av kap. 9 framgår bl.a. at det nå er avmerket 4 markaområder i Fredrikstad som ligger nær store befolkningskonsentrasjoner og som er viktige for friluftslivet. Det er ikke lagt inn andre begrensinger for landbruksdrift enn det som allerede ligger i det vanlig lovverk og retningslinjer. I samme kapittel 4

5 er også listet opp områder som er viktig med hensyn til naturverdier. De ørretførende bekkene er blant disse. Når det gjelder råstoffuttak foreslås utvidelse av pukkverket ved Vikaneveien. En utvidelse av pukkverket ved Pinderød vil også bli vurdert gjennom en konsekvensutredning. Bestemmelsene til kommuneplanen er juridisk bindene og må følges. Det er viktig at søkere til et tiltak setter seg inn bestemmelsene for å kontrollere at tiltaket ikke kommer i konflikt med disse. Bestemmelsene gjelder ikke for LNF-områdene, da det ikke er lov å knytte bestemmelser til denne arealkategorien. Retningslinjene derimot gjelder for hele kommunen og er retningsgivende for saksbehandlingen. Forvaltningen av arealene langs vassdrag med tanke på bl.a. vegetasjon, er innskjerpet. Det samme gjelder eventuell bekkelukking i og utenfor bebygde strøk. Det er nå utformet retningslinjer for næringsutvikling i LNF-områder. Hensikten med retningslinjene er å gi gode føringer både for utfylling av søknader og behandling av disse. Det er vektlagt at konsekvensene ved tiltaket skal beskrives av søker langt grundigere enn tidligere. Retningslinjene skiller på tiltak som inngår i landbruksbegrepet og tiltak som ikke inngår i landbruksbegrepet. Forhåpentlig vil retningslinjen over tid muliggjøre en mer allsidig næringsutvikling på gårdbrukene og at bygninger med god, gammel byggestil blir tatt vare på. Kommuneplanen inklusiv retningslinjene er lagt ut på Frekit. Spørsmål om retningslinjene kan rettes til arealplanavdelingen. TILDELING AV FELLINGSTILLATELSER FOR HJORTEVILT Fredrikstad kommune er delt inn i følgende 6 elgvald: Onsøy, Rolvsøy/Sentrum, Kråkerøy, Nordre Borge, Borge/Torsnes og Thorsø. Det er nå bare valdene Kråkerøy og Thorsø som ikke har bestandsplan. Fellingstillatelsen for dem med bestandsplan er gitt for hele planperioden, dvs. 5 år for Onsøy og 3 år for de øvrige. Beregnet uttak for 2007 blir derfor 41 dyr. På arealene øst for Glomma er det en lavere bestand av elg enn tidligere. Her har vi brukt 50%-regelen og øket arealet på fellingstillatelse fra 3000 til 4500 daa. Når det gjelder rådyr, vil vi også i år benytte oss av 50%-regelen i Onsøy og bruke 450 daa pr. dyr, mens i den øvrige del av kommunen bruker 300 daa. SAMMENFØYING AV GÅRDS- OG BRUKSNUMMER Vi oppfordrer eiere av driftsenheter med flere matrikkelnummer å kreve sammenføying av disse. En sammenføying forenkler kartgrunnlag og reduserer faren for feil (mange erfaringer fra hjemmelsoverføringer, pantsetting/heftelser, gårdskart). Prosessen er gratis og vil bety penger spart ved framtidig tinglysing, hvor det betales et gebyr for hvert matrikkelnummer. Dagens eiere vet ofte ikke hvor de enkelte gårds- og bruksnummer befinner seg. Opplysninger om de gamle numre forsvinner ikke, de vil finnes i de historiske registre. Skjemaet som skal brukes er vedlagt dette infoskrivet. Fyll ut så mye du kan og send det til Fredrikstad kommune, Geodata i Plan & miljø, Postboks 1405, 1602 Fredrikstad, som vil fylle ut nødvendige opplysninger på vegne av kommunen. Dersom arealene ikke har samme heftelser må dette ordnes opp i først. Arealene skal helst ikke ligge for langt fra hverandre, men dette vil bli vurdert av Geodata. Spørsmål kan rettes til Geodata ved Tor Heines. Etter utfylling og godkjenning/bemerkninger returneres skjemaet til eier, som så sender skjemaet til Statens kartverk, Tinglysing, Kartverksveien 21, 3511 Hønefoss. 5

6 TILSKUDD TIL SKOGKULTURINVESTERINGER 2007 Følgende satser er fastsatt. Mekanisk ungskogpleie bar- og blandingskog Ingen frist 40% Mekanisk ungskogpleie løvskog kvalitetsprod Ingen frist 40% Kvisting av furu og løv (max stammediam. 12 cm) Ingen frist 40% Nyplanting av ord.skog på bon.g17 og bedre. Ingen frist 40% Suppleringsplanting Ingen frist 40% Tiltak mot råte Ingen frist 40% Ta kontakt med skogforvaltningen for registrering av utført arbeid eller for befaring før arbeidet igangsettes. SKOGFOND Som tidligere er det anledning til av sette av 4-40% av brutto tømmerverdi til Skogfond (tidligere kalt skogavgift). Skattefri andel ved uttak av skogfond økes fra 60% til 85% i Dessuten utvides tiltak det er mulig å bruke skogfond til og alle tiltak gir skattefordel. Tiltak som gir skattefordel ved bruk av skogfond i 2007: Planting, rydding og andre skogkulturtiltak Skogbruksplanlegging og miljøregistreringer. (også skattefordel i 2006). Forsikring av skog. Forhåndsrydding og underskudd ved Oppmerking av eiendomsgrenser. tynning (også skattefordel i 2006). Investering i bioenergianlegg. Vedlikehold, ombygging og nybygging Kurs og opplæring innen skogbruk av skogsveier (ombygging har og treutnytting. skattefordel i 2006). Miljøtiltak i skog. TID FOR UNGSKOGPLEIE Ungskogpleie bør prinsipielt prioriteres så høyt at den blir utført i alle bestand der nytten av tiltaket er større enn kostnaden. Det er viktig at ungskogpleien utføres så tidlig at den kommer før hovedtreslagets framtidsstammer skades. Ved ungskogpleie kan forskjellige treslag tas vare på, holtvis eller enkelttrær. Dette øker variasjonen og skaper verdifulle biotoper for fugler og dyr. Gjennom ungskogpleien sikrer vi også fremtidsplantene en utvikling for å bli verdifullt tømmer, samtidig som landskapsbildet, mulighetene for friluftsliv og hensynet til flora og fauna ivaretas. Oppfordringen er derfor: Utnytt den nye skogfondsordningen, øk skogbruksaktiviteten og gjennomfør en aktiv skogkultursesong i 2007! 6

7 HH BONDENS MARKED HH Ønsker du/dere å delta på Bondens marked i Fredrikstad? Her kan du markedsføre og selge gårdens produkter sammen med andre kreative bønder. I år blir det markedsdager lørdagene 25.august til med 15. september. For mer informasjon eller påmelding kontakt: Opplev Fredrikstad, Postboks 377, 1601 Fredrikstad, Tlf: , KURS HOS BYGDEFOLKETS STUDIEFORBUND (BSF) Vi ønsker Østfolds bønder og bygdebefolkning en lærerik høst på kurs med BSF! Preetablererkurs Inn på tunet Start på Solhuset 11. september Starter også kurs 26. februar Kurspris kr 1.500,-. Saueklipping og ullhandtering Start 31. august i Moss Kurspris kr 2.000,-. Lage egen hjemmeside Start 22. oktober Praktisk HMS-arbeid Start 24. oktober på Kalnes vgs. Start 31. oktober på Tomb jordbruksskole Start 7. november i Halden Ellers i fylket: 29. okt. i Spydeberg 1. nov. Svinndal 5. nov. Aremark 8. nov. Rakkestad Nye kurs settes i gang over nyttår. Kurspris kr 1.500,-. Økologisk matserie Høsting av økologisk, kortreist mat september Matlaging og tradisjonsbakst oktober Økologiske nyttevekster (hagekurs) i mars Plantevern autorisasjon - Nye brukere Starter over nyttår på Kalnes vg.skole Fornying av autorisasjon Starter over nyttår Ellers regner vi med å kunne tilby kurs om: Viltbehandling og tillaging Etablererkurs Inn på tunet Bioenergi Planlegging av tun og hage For flere opplysninger og påmelding, ta kontakt med Lillian Ørka, tlf

8 Kilde: Handtering og bruk av plantevernmidler, Grunnbok FORSØKSRINGEN SØRØST HAR VERVEKAMPANJE Alle produsenter som melder seg inn i ringen i 2007 får gratis arealkontingent, infobladet Vekstnytt gratis, samt gratis planlegging avgjødselplan for Spesialfagsområder: Korn, frø og oljevekster, grovfor, økologisk landbruk, poteter og grønnsaker. Dessuten planlegging av bygninger og tekniske miljøtiltak. Tjenesten innebærer telefonveiledning, et medlemsbesøk gratis i vekstsesongen, møter, kurs, markdager mm. For nærmere info kontakt Per Ove Lindemark, tlf , E-post: Internett: LANDBRUKSPLAST PÅ AVVEIE Større og mindre plastbiter fra landbruksplast som henger fast på gjerder, trær og annen vegetasjon - så lurvete og negativt det fremstår!!! Her har alle et ansvar!! Samle plasten og lever den på forsvarlig og riktig måte. Ikke dytt ansvaret over på nærmiljøet. Sortert plast kan du levere til: Norsk Gjenvinning AS v/gatedalen tlf Østfold Gjenvinning AS, på Øra tlf Egil Rødsrud Huggenes Rygge tlf Kan hente større partier etter avtale. På flere av disse stedene kan dere også levere annet sortert avfall. Ring mottaker for mer informasjon. PLANTEVERNMIDLER PÅ AVVEIE Vi får en gang i blant melding om skader på åker, busker, trær og andre nyttevekster, som er forårsaket av plantevernmidler. Stort sett kommer disse skadene av at man sprøyter når det er for mye vind og ikke holder tilstrekkelig avstand til hager og naboåkre. Den fine dusjen etter åkersprøyta tas lett av et vindkast og kan drive avsted meter. De nye luftassisterte sprøytene er ikke mer vindsikre enn de gamle, kanskje tvert i mot noen ganger. Ta derfor hensyn til naboer når du sprøyter. Avdrift Hvilke konsekvenser har avdrift? Forurenser vann og naboeiendommer Påvirker vegetasjon og dyreliv i kulturlandskapet Kan forårsake skader på egen eller andres åker/avling Redusert effekt av sprøytingen Husk Miljøkravene som er tatt inn Forskrift om produksjonstilskudd. 8

9 Det ikke er lov å sprøyte kantvegetasjon, som veikanter og åkerholmer, med åkersprøyta. Kun når formålet er å pleie kulturlandskapet kan man evt. flekksprøyte for å ta problemugras og småkratt, og da med en ryggsprøyte. Ønsker man å stelle slike kanter, bør man slå dem med egna utstyr. Bekkekanter skal man ikke sprøyte i det hele tatt. Husk at mange plantevernmidler har en sikkerhetssone på noen meter ved bruk langs bekker. Sjekk etiketten på de midlene du bruker. Brudd på reglene vil kunne føre til trekk i produksjonstilskuddet. Reduser skader i kulturlandskap og vassdrag III Kilde: Handtering og bruk av plantevernmidler, Grunnbok Dammer i jordbrukslandskapet - en biologisk oase Dammer og andre mindre vannforekomster i jordbrukslandskapet har som regel et svært rikt og variert plante- og dyreliv. Det er derfor en viktig oppgave å bevare, skjøtte og eventuelt restaurere disse biologiske oasene. Fangdammer samler i tillegg opp partikkelavrenning fra dyrka mark. Hva kan du gjøre på din eiendom? 9

Trøgstad kommune LANDBRUKSKONTORET HOBØL SPYDEBERG - ASKIM

Trøgstad kommune LANDBRUKSKONTORET HOBØL SPYDEBERG - ASKIM Trøgstad kommune LANDBRUKSKONTORET HOBØL SPYDEBERG - ASKIM INFORMASJON TIL NYE EIERE/BRUKERE FRA LANDBRUKSKONTORET 2 JORDBRUK... 4 REGISTRERING... 4 PRODUKSJONSTILSKUDD... 4 REGIONALT MILJØPROGRAM - RMP...

Detaljer

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM INNHOLD: GRØNN MIX MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM 2009 side 2 Bemanningen på kontoret og hos Landbrukstjenester Buskerud Hovedutvalgets medlemmer side 3 Levering av rundballeplast Avlingsskade

Detaljer

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM INNHOLD: GRØNN MIX MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM 2008 side 2 Bemanningen på kontoret. Hovedutvalgets medlemmer. side 3 Produksjonstilskudd i jordbruket Landbrukstjenester (tidligere Avløserlaget)

Detaljer

Informasjonsskrivet sendes alle som søker om produksjonstilskudd i Ringerike og Hole VETERINÆRVAKTA

Informasjonsskrivet sendes alle som søker om produksjonstilskudd i Ringerike og Hole VETERINÆRVAKTA Landbrukskontoret for Hole og Ringerike Informasjon fra Landbrukskontoret 2010 Informasjonsskrivet sendes alle som søker om produksjonstilskudd i Ringerike og Hole Steinssletta - et nasjonalt utvalgt kulturlandskap

Detaljer

Sommer på næringskontoret GOD SOMMER! Trøgstad kommune Teknikk og næring. Landbruksinfo Nr. 1, juli 2013. Innhold i nr. 1 2013.

Sommer på næringskontoret GOD SOMMER! Trøgstad kommune Teknikk og næring. Landbruksinfo Nr. 1, juli 2013. Innhold i nr. 1 2013. Trøgstad kommune Teknikk og næring Landbruksinfo Nr. 1, juli 2013 Innhold i nr. 1 2013 Innhold Sommer på næringskontoret... 1 Tilskudd til grøfting... 2 Lurer du på saldoen på skogfondet ditt?... 3 Ikke

Detaljer

LANDBRUKSKONTORET I ASKER OG BÆRUM

LANDBRUKSKONTORET I ASKER OG BÆRUM LANDBRUKSKONTORET I ASKER OG BÆRUM INFORMASJON TIL JORD OG SKOGBRUKERE Januar 2011 PRODUKSJONSTILSKUDD - PT Det har nettopp vært søknadsomgang for husdyrproduksjon, grønt og potetproduksjon, samt for avløsertilskudd.

Detaljer

LEIRBLEKKJA. Skogfaglig utferd NR. 1/13 KONTAKTINFO

LEIRBLEKKJA. Skogfaglig utferd NR. 1/13 KONTAKTINFO LEIRBLEKKJA INFORMASJONSSKRIV TIL ALLE GÅRDBRUKERE I NANNESTAD Utgiver: Landbrukskontoret i Nannestad kommune NR. 1/13 KONTAKTINFO Nannestad kommune Marit Sand Besøksadresse Teknisk Forvaltning Eivind

Detaljer

Landbruksforvaltninga i Nord-Salten Steigen kommune

Landbruksforvaltninga i Nord-Salten Steigen kommune Informasjon til nye gårdbrukere Landbruksforvaltninga i Nord-Salten Steigen kommune 1 1. JORDBRUK 1.1 Registrering Kontakt Landbruksforvaltingen i Nord-Salten ved kjøp eller forpaktning av landbrukseiendom.

Detaljer

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Saksnr. 12/3139 Journalnr. 3613/15 Arkiv V10 Dato: 11.03.2015 Vedtatt i Kommunestyret 12.02.2015 sak 1/15 Innhold Sammendrag... 4 Visjon for landbruket i Rakkestad:...

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20. august 2007

Produksjonstilskudd i jordbruket - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20. august 2007 Rundskriv 28/2007 Fylkesmannen Kommunene Kontaktperson: For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: Sverre Saxebøl (24131199), Ole Karsten Kirste (24131102), Synnøve Kjos Frank (24131069), Raage Jama

Detaljer

Kommentarer til forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket

Kommentarer til forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket Rundskriv 2015-17 Kontaktperson: For kommunen: Fylkesmannen. For fylkesmannen: Landbruksdirektoratet v/seksjon skog og kulturlandskap Vår dato: 07.04.2015 Vår referanse: 15/1 Rundskriv erstatter: 7/2005

Detaljer

Tilskudd til regionale miljøtiltak 2014 for jordbruket i Østfold. Veileder med foreløpige satser Søknadsfrist 20. oktober

Tilskudd til regionale miljøtiltak 2014 for jordbruket i Østfold. Veileder med foreløpige satser Søknadsfrist 20. oktober Tilskudd til regionale miljøtiltak 2014 for jordbruket i Østfold Veileder med foreløpige satser Søknadsfrist 20. oktober 1 Innhold Forord 3 Tiltak for å ivareta biologisk mangfold Om RMP-tilskudd 4 Skjøtsel

Detaljer

Velkommen som GARDBRUKER på Hadeland! Informasjonshefte for de som overtar gard eller begynner drift på gardsbruk på Hadeland

Velkommen som GARDBRUKER på Hadeland! Informasjonshefte for de som overtar gard eller begynner drift på gardsbruk på Hadeland Landbrukskontoret for Hadeland GRAN JEVNAKER LUNNER LANDBRUKETS FAGRÅD HADELAND Velkommen som GARDBRUKER på Hadeland! Informasjonshefte for de som overtar gard eller begynner drift på gardsbruk på Hadeland

Detaljer

Landbruker n. Hedmarken Nr 1. 2012. Ringsaker

Landbruker n. Hedmarken Nr 1. 2012. Ringsaker Landbruker n Hedmarken Nr 1. 2012 Ringsaker Hedmark Landbruksrådgiving Tlf 625 50 250 hedmark@lr.no http://hedmark.lr.no Vurderer du BIOVARMEANLEGG? Vi hjelper deg med - muligheter og løsninger - anlegg

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR LANDBRUKET I FROGN

KOMMUNEDELPLAN FOR LANDBRUKET I FROGN KOMMUNEDELPLAN FOR LANDBRUKET I FROGN 8. januar 2002 Frogn kommune Forord Kommunen er landbruksmyndighet og har ansvaret for å ivareta landbrukets interesser i et helhetsperspektiv. Arbeidet med Kommunedelplan

Detaljer

Landbruksbladet for Kongsvinger

Landbruksbladet for Kongsvinger Landbruksbladet for Kongsvinger Utgitt av Kongsvinger kommune Juli 2008 25. årgang Potetens år Side 22 Nye skogbruksplaner på gang Side 20 Framtid i fjørfe Side 15 Ditt eiendomskart på Internett Side 13

Detaljer

Bevaring av jordbrukets kulturlandskap bruk av virkemidler - kommunikasjon mellom næringsutøvere og myndigheter

Bevaring av jordbrukets kulturlandskap bruk av virkemidler - kommunikasjon mellom næringsutøvere og myndigheter Bevaring av jordbrukets kulturlandskap bruk av virkemidler - kommunikasjon mellom næringsutøvere og myndigheter Er det dette vi vil se....eller skal vi gro ned? Oppgave 1 Kulturlandskapsforvaltning i Nordland

Detaljer

Landbruksplan 2014-2020

Landbruksplan 2014-2020 Landbruksplan 2014-2020 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 4 2.1 MANDAT OG ORGANISERING 4 2.2 BAMBLE LANDBRUKSFORUM ETABLERT 24.3.2010 4 2.3 SAKER SOM ER TATT OPP AV BAMBLE

Detaljer

Landbruksbladet for Kongsvinger

Landbruksbladet for Kongsvinger Landbruksbladet for Kongsvinger Utgitt av Kongsvinger kommune Juni 2009 26. årgang Elgen i Kongsvinger finner for lite mat Bioenergi Hvordan vokser trærne? Gjødselstrategier i jordbruket Gårdskart for

Detaljer

Landbruker n. Hedmarken Nr 2. 2012. Ringsaker

Landbruker n. Hedmarken Nr 2. 2012. Ringsaker Landbruker n Hedmarken Nr 2. 2012 Ringsaker Hedmark Landbruksrådgiving Tlf: 62 55 02 50 Hjemmeside: http://hedmark.lr.no E-post: hedmark@lr.no Tilpasset rådgiving For inneværende sesong kan vi tilby følgende

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Torpebekken. Slevikbekken OMRÅDETILTAK I NEDBØRSFELT I ONSØY, FREDRIKSTAD TORPEBEKKEN, KALLERØDBEKKEN OG SLEVIKBEKKEN

PROSJEKTRAPPORT. Torpebekken. Slevikbekken OMRÅDETILTAK I NEDBØRSFELT I ONSØY, FREDRIKSTAD TORPEBEKKEN, KALLERØDBEKKEN OG SLEVIKBEKKEN PROSJEKTRAPPORT Kallerødbekken Torpebekken Slevikbekken OMRÅDETILTAK I NEDBØRSFELT I ONSØY, FREDRIKSTAD TORPEBEKKEN, KALLERØDBEKKEN OG SLEVIKBEKKEN LANDBRUKS- OG NATURFORVALTNINGEN I FREDRIKSTAD FORORD

Detaljer

Landbruk Infoskriv februar 2013

Landbruk Infoskriv februar 2013 Landbruk Infoskriv februar 2013 Gårdskarta- frist fredag 31.mai for å melde inn endringer Via nettjenesten «gårdskart på internett» kan alle hente ut oversikt over arealressurser og arealtall for landbrukseiendommer.

Detaljer

Landbruksplan for Stjørdal kommune

Landbruksplan for Stjørdal kommune Vedtatt i Kommunestyret 27.11.214 Landbruksplan for Stjørdal kommune 214 22 1 Forord Kommunestyret vedtok den 4.1.212 å utarbeide en framtidsrettet landbruksplan for Stjørdal kommune. Planprogram for arbeidet

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Rådhuset, Nygårdsgt. 16, 4. etg., møterom Gutzeit Tidspunkt: 31.01.2012 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Mariann Gagnås, telefon 69 305667, e-post

Detaljer

Miljøenheten. Meldingsblad landbruk nr. 2-2013

Miljøenheten. Meldingsblad landbruk nr. 2-2013 Miljøenheten Meldingsblad landbruk nr. 2-2013 Floghavre 2013 Det nærmer seg igjen tida da floghavren kommer til syne og det er tid for å ta de nødvendige rundene i kornåkeren. Det er like viktig som før

Detaljer

PRODUKSJONSTILSKUDD OG AVLØSERTILSKUDD I JORDBRUKET

PRODUKSJONSTILSKUDD OG AVLØSERTILSKUDD I JORDBRUKET SLF-005 Søknad om PRODUKSJONSTILSKUDD OG AVLØSERTILSKUDD I JORDBRUKET SØKNADSFRIST 20. AUGUST 2015 OG 20. JANUAR 2016 2 Innholdsfortegnelse 1 Kort om søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning

Detaljer

Infoskriv til jord- og skogbrukere, mars

Infoskriv til jord- og skogbrukere, mars Infoskriv til jord- og skogbr ukere, mars 2015 Infoskriv til jor d- og skog bruker e, mars 201 5 Deres ref.: Vår ref.: 15/711 05/H OG BÆRUM KOMMUNE LANDBRUKSKONTORET Infoskriv til jord- og skogbrukere,

Detaljer

For 2011 er jordbruksfradraget: Det generelle fradraget er 54 200 kr. Det prosentvise fradraget er 32 prosent. Maksimalt fradrag er kr 142 000.

For 2011 er jordbruksfradraget: Det generelle fradraget er 54 200 kr. Det prosentvise fradraget er 32 prosent. Maksimalt fradrag er kr 142 000. JORDBRUKSFRADRAG Flere har i disse dager fått brev fra Skatteetaten, der det står at fradragsført jordbruksfradrag ikke er godtatt. Vi har derfor tatt med litt om hovedkravene for jordbruksfradrag. Den

Detaljer

ORDNINGENE OG VILKÅR

ORDNINGENE OG VILKÅR Ringerike kommune Produksjonstilskudd i jordbruket Miljøplan Regionale miljøprogram (RMP) Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler) Bygdeutviklingsmidler (BU-midler) ORDNINGENE OG VILKÅR 15.03.2012

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Møterom Elingaard, rådhuset Tidspunkt: 29.10.2008 kl. 10:00 Etter avtale med leder Sigvald Oppebøen starter vi med befaring av sakene 52, 53 og 54 hvis ikke

Detaljer