Til jord- og skogbrukere i Fredrikstad 8. januar 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til jord- og skogbrukere i Fredrikstad 8. januar 2007"

Transkript

1 Fredrikstad kommune Landbruksforvaltningen Til jord- og skogbrukere i Fredrikstad 8. januar 2007 AKTUELL INFORMASJON 1/2007 INNHOLD Kontakt m/landbruksforvaltningen Registrering av mailadresser Landbruksvikar RMP Søknadsfrist SMIL Brudd på 8 Miljøkrav Produksjonstilskudd 20. jan Produksjonstilskudd/DMK-kart Miljøplan Floghavre og andre ugras Plantevernsertifikat Forsøksringen Rapsdyrking Plantevernsertifikat BSF Innsamling av avfall fra landbruket Forsøpling Landbrukshelg 2007 Tilskudd skogkulturinv Skogfond, Stammekvisting Råtebekjempelse, Markberedning Tid for ungskogpleie Skogtilstanden i Fredrikstad 2006 Viltforvaltning Kommuneplan med Landbruksplan Mindre avløpsanlegg Møteplan primærnæringsutvalget LANDBRUK- & NATURFORVALTNINGEN I FREDRIKSTAD Plan- & Miljø. Besøksadresse: Rådhuset, 3. et, Nygaardsgt. 16. Postadresse: Postboks 1405, 1602 Fredrikstad Navn Fagområde Telefon/mail adresse Åsa Danielsen, fagleder landbruk/natur Jord/konsesjonslov Prosjektleder Tlf Karin L. Torp, saksbehandler Jord- konsesjonslov Prosjektleder Tlf Hege Hornnæs, landbruksveileder Jord, natur, miljø Tlf Arild Bakke, landbruksveileder Landbruksvikar Jord, natur, miljø Tlf Bjørn Seljebakken, landbruksvikar Avløsning Tlf Øivind Ringstad, skogkonsulent Skog Fredrikstad og Hvaler Tlf / Tor Christiansen, spesialkonsulent Faggruppe oversiktsplan Oversiktsplanlegging Vilt, biologisk Tlf / Steinar Vingerhagen, næringskonsulent Kultur og næringsseksjonen mangfold Bygdeutvikling Innovasjon Norge Økonomi Tlf

2 KONTAKT MED LANDBRUKSFORVALTNINGEN For at vi skal få utført mest mulig av lovpålagte og ønskede arbeidsoppgaver på en best mulig måte er det nødvendig med planlegging av dagen og en bevisst holdning til tidsforbruk på hver enkelt oppgave. Det vil dessverre måtte gå på bekostning av fleksibilitet, men forhåpentlig resultere i at vi rekker mer. Direktetelefonen vil, som på Bygnings- og reguleringsavdelingen, stenges fram til kl 12. Den vil også kunne stenges utover dette når det er nødvendig. Be sentralbordet eller skranken ( ) om å gi oss beskjed, så vil vi ta kontakt tilbake. Bruk gjerne mail til oss. Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at vi er pålagt å arkivere all mailkorrespondanse som er arkivverdig. Besøk må avtales på forhånd, si fra i skranken når dere kommer. REGISTRERING AV ADRESSER Landbruksforvaltningen ønsker i større grad å benytte til utsending av informasjon. Vi har tidligere mottatt adresser fra omtrent 50 gårdbrukere. Dersom du har en adresse som brukes regelmessig, vil vi gjerne at du sender oss denne adressen, slik at vi kan benytte den til utsending av diverse informasjon. NB Oversendelser på mail vil bare benyttes til masseutsendelser og mindre viktige saker. Andre henvendelser vil fortsatt bli sendt pr brev. For at vi skal få registrert din adresse gjør du følgende: 1. Send til fra den adressen du ønsker å registrere. 2. Gi en navnet: Registrering 3. Underskriv en med fullt navn. LANDBRUKSVIKAR Timeprisen for landbruksvikaren er kr mva, pluss fast kjøregodtgjøring på kr. 100,- pr. dag. Bjørn Seljebakken er landbruksvikar i Fredrikstad. Han er godt kjent i kommunen og gjør en god jobb. I tillegg til å være flink med husdyr, kan han utføre de fleste oppgaver på en gård, så som onnearbeid, skogsarbeid, sveising, reparasjoner og annet vedlikehold. Hovedoppgaven til landbruksvikaren er å yte hjelp på gårdsbruk når gårdbrukeren er syk. Ved sykdom vil gårdbrukere med husdyrproduksjon prioriteres før planteprodusenter. I perioder uten sykeoppdrag er han ledig for andre arbeidsoppgaver. Da oppfordrer vi spesielt til å bruke landbruksvikaren til ungskogstell hvor det 2

3 er et stort behov for skjøtsel i Fredrikstad. Kostnadene til denne typen arbeid kan dekkes over innestående skogavgift (skogfond) Vi minner om at man, ved kortere sykdomsperioder, 1-3 dager, og ved bruk av egenmelding, kan få refundert utgifter ved bruk av landbruksvikar, men ikke til annen avløserhjelp. Har dere spørsmål om landbruksvikarordningen, eller ønsker å bruke landbruksvikaren, så ring Arild Bakke på telefon , eller send en til Bjørn når dere på tlf RMP - Se også Utbetaling for tilskudd til regionalt miljøprogram utbetales samtidig med produksjonstilskuddet i februar. Temakveld om regionalt Miljøprogram og SMIL-ordningen mandag 5. mars kl på Rådhuset i Onsøy. Nærmere invitasjon med program kommer - hold av kvelden! 15. MARS - NY SØKNADSFRIST FOR SMIL-ORDNINGEN (Spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap I samråd med lederne av bondelagene i Fredrikstad har Faggruppe Landbruk/Natur tatt seg friheten og flyttet søknadsfristen for SMIL-ordningen fra 1.september til 15.mars. Det har kommet signaler fra næringen om at det er bedre tid til å utarbeide søknader midtvinters enn midt under skuronna(naturlig nok). Samtidig vil søknadsfrist 15. mars gi bedre mulighet til å utnytte sommerens vær og føre for gjennomføring av tiltak for de som ønsker å komme raskt i gang. I februar kommer ny tildeling av SMIL-midler fra Fylkesmannen til kommunene. Vi oppfordrer alle som vurderer tiltak på gården knyttet til SMIL-ordningen om å ta kontakt med landbruksforvaltningen i kommunen. Vi hjelper gjerne til med søknaden. Aktuelle prosjekter er tiltak for å; Bevare og fremme biologisk mangfold og holde gammel kulturmark i hevd Styre tilgjengelighet og opplevelseskvalitet Bevare kulturminner og kulturmiljøer Bevare freda og/eller verneverdige bygninger Sikre punktutslipp Legge om fra korn til gras Redusere erosjon ved hjelp av hydrotekniske anlegg, anlegge kantsoner, fangdammer eller våtmarker Etablere klimaplantinger Søknadsskjema kan lastes ned fra nettet på adressen eller ved fåes ved henvendelse til kommunal landbruksforvaltning. Vi minner om at de som søker produksjonstilskudd må levere miljøplan trinn II ved søknad om SMIL-midler. 3

4 PRODUKSJONSTILSKUDD - BRUDD PÅ 8 MILJØKRAV I forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket av 22. mars 2002 har vi 8 Miljøkrav som innehar følgende krav; Mot vassdrag med årssikker vannføring og mot kanaler uten årssikker vannføring skal det settes igjen en vegetasjonssone på minst 2 meter, målt horisontalt, regnet ved normalvannføring. Slik vegetasjonssone kan ikke jordarbeides. Med de nedbørsmengdene vi har hatt i høst er det spesielt uheldig at noen overskrider denne grensen. Den 27. november 2006 tok vi en kontrollrunde og registrerte flere steder at vegetasjonssonen var for smal eller helt i grenseland brei nok. Dette holder ikke!!! Konsekvensen av dette kan bli krav om enda breiere vegetasjonssone. I samarbeid med Sarpsborg kommune har vi kommet til en felles strategi om at de som bryter forskriftens 8 risikerer en avkorting i produksjonstilskudd på kr ,-. Vær en bevisst og stolt miljøbonde, det er din egen matjord og ditt eget lokale vannmiljø du har ansvar for!! PRODUKSJONSTILSKUDD - SØKNADSFRIST 20. JANUAR 2007 (for de med husdyr) En klar oppfordring for de som har nett tilgang - søk på nettet!! Nettutgaven har et suverent kontrollsystem som hjelper deg som søker å fylle ut skjemaet riktig. Er det noe i søknaden din som mangler, avviker fra fjorårets søknad eller ikke virker logisk vil det komme spørsmål knyttet til det før du kan sende søknaden. Da er det bare å gå tilbake i søknadsskjemaet og rette. Skulle du komme på at du har glemt å føre på noe etter at søknaden er sendt, har kommunens landbruksforvaltning tilgang til å rette opp dette - bare ta en telefon. Ring gjerne for veiledning pr telefon hvis du står fast under søknadsprosessen. PRODUKSJONSTILSKUDD SØKNAD PR NYTT JORDREGISTER Som de fleste er kjent med, ble jordregistrene (DMK-kartene) rettet opp fra nasjonalt hold etter at søknadsfristen hadde gått ut i høst. Jordregistrene inneholder base over antall daa jord fordelt på de ulike tilstandene på hver enkelt gård. Antall dekar omsøkt på produksjonstilskuddssøknaden må ikke overstige antall dekar som er registrert i jordregistret, da stopper søknaden opp pga av feil. I Fredrikstad hadde vi 150 søknader som stoppet opp pga av slik feil - det måtte komme siden vi ikke visste hva innholdet i jordregistrene skulle bli. For at søknadene skulle komme videre i systemet har vi gått inn på hver eiendom og sjekket avviket - noen 4

5 steder var det tydelig feil i registeret og vi endret på det. De fleste steder var det riktig med areal reduksjon og omsøkt areal ble endret. Alle de søkerne som har fått en slik endring vil få tilsendt utskrift fra søknaden og kartene. Da er det mulig å komme hit for en ny korrigering dersom det er behov. Ca 30 søknader må behandles manuelt pga store avvik, mangler eller feil. Disse søkerne vil bli kontaktet - utbetalingen vil dessverre bli noe forsinket. Vi presiserer at alle har mulighet til å diskutere de nye tallene med oss. For de som har interesse og tilgang kan gårdskartet med de nye arealtallene lastes ned på Det er også mulig å rekvirere privat oppmåling fra en upartisk instans dersom grunneier mener det er behov for det. Vi er kjent med at Norsk institutt for Skog og Landskap har utført GPS måling og definert et større areal på gården enn ved avlesing på digitalt kartverk. NB! Utgiftene til dette blir ikke refundert/dekket. MILJØPLAN Ved kontroller oppdager vi noen ganger at foretakets miljøplan er ufullstendig. Miljøplan trinn 1 er påkrevd ved søknad om produksjonstilskudd!! Vi vil derfor minne om hva som en miljøplan skal omfatte. Miljøplan trinn 1 skal inneholde: 1. Kart over jordbruksarealene foretaket til enhver tid disponerer, samt andre arealer som foretaket disponerer eller som er av betydning for eller som er påvirket av jordbruksdriften. Kulturminner, områder som er viktige for biologisk mangfold, arealer med risiko for tap av jord og næringsstoffer og andre forhold av miljømessig betydning, skal være kartfestet og beskrevet. 2. Gjødslingsplan og sprøytejournal for de foretak som er underlagt krav om dette i særforskrifter. 3. Sjekkliste fastsatt av Statens landbruksforvaltning som dokumenterer miljømessige forhold knyttet til jordbruksdriften. 4. Skjemaet skal være utfylt i samsvar med de faktiske forhold som gjelder denne driften. 5. Plan med frist for gjennomføring av nødvendige tiltak dersom det er avdekket manglende ivaretakelse av miljøhensyn ved utfylling av sjekkliste. 6. Dokumentasjon på gjennomføring av tiltak. Miljøplan trinn 1 med kart, gjødslingsplan, sprøytejournal, og dokumentasjon på gjennomføring av tiltak skal foreligge oppdatert til enhver tid. Sjekkliste og tiltaksplan skal foreligge innen 15. november hvert år. Miljøplan trinn 2 er knyttet til særskilte miljøformål i jordbruket, og skal inneholde: Målsetting for foretakets miljøinnsats. 1. Planer for tiltak som skal fremme særskilte miljøformål. 2. Dokumentasjon på gjennomføring av tiltak. Dokumentasjon knyttet til miljøplanen skal oppbevares på foretaket og være tilgjengelig i 10 år etter planårets slutt. 5

6 FLOGHAVRE - OG ANDRE UGRAS Floghavre, en plante regulert ved lov Alle eiere og brukere har etter floghavreloven plikt til å bekjempe floghavre effektivt. 20 m belte fra nabogrense eller bekk skal alltid være helt ren! Ha bekjempelse med i planleggingen av årets dyrking. Kalk nok så det kan dyrkes annet enn havre. Det skal ikke dyrkes havre på arealer med floghavre og ikke benyttes eget såkorn!! Ved større forekomster, så kornslag som kan sprøytes og sprøyt i minst 4 år etter hverandre kombinert med systematisk luking. De som gjør dette blir kvitt den! Høsthvete reduserer floghavrebestanden, men se godt rundt kantene. Vurder grasproduksjon når floghavren er et problem. Langs bekker og daldrag anbefales grasdekke, også av hensyn til erosjonsfare. Det gis tilskudd til dette. Landbruksforvaltningen var som hvert år ute på stikkprøvekontroller også sist sommer og registrerte stedvis mye floghavre. Floghavren er i så forskjellige utviklingstrinn at åkrer med floghavre må lukes hver uke fra skyting til tresking, 4 ganger! For øvrig må all åker kontrolleres minst 2 ganger mellom skyting og høsting. Manglende bekjempelse vil rapporteres til Mattilsynet som kan ilegge bekjempingstiltak for produsentens regning. Vi registrerte en del steder tunrapp som et teppe i undervegetasjonen og noe markrapp som vaiet over svak åker. Tung redskap og våronn uten at jorda er laglig, legger forholdene til rette for rapp og annet ugras på bekostning av kornet. Sprøytemiddel finnes, for eks Express og Husar på våren og Atlantis i høstkorn. Hønsehirse har også blitt et problem noen steder. Også for dette er riktig jordarbeiding viktigst, men den kan sprøytes med floghavremidlet Puma Extra. Lukejobb Er det noen som kan tenke seg jobb som floghavreluker, så ta kontakt med landbruksforvaltningen. Vedkommende må kunne komme frem til arbeidsplassen på egen hånd. Floghavre FRI 1 Fristen for å melde seg på første års frikontroll er 1. mai. Skjema kan fåes ved påmelding til arealplanavdelingen. For å kunne gjennomføre kontrollen skal gården være fri uten at sprøyting er gjennomført, og det må være kontrollerbar vekst, som er bygg eller vårhvete. Landbruksforvaltningen i kommunen gjennomfører kontrollen. Bruker av eiendom som ikke er floghavreregistrert, er pliktig å levere inn mistenkelige planter til landbruksforvaltningen. Disse blir videresendt Mattilsynet for identifisering. OPPDATERINGSKURS PLANTEVERNSERTIFIKAT 2007 Forsøksringen SørØst arrangerer oppdateringskurs for plantevernbevis tirsdag 6. februar på Huggenes i Rygge. Kurset arrangeres på dagtid og begynner kl Alle som tok plantevernkurs for 10 år siden eller mer, må ta et kurs for å fornye autorisasjonsbeviset. Minstekravet er å ta et kurs på 7 timer pluss en individuell oppgave. Selve kurset på 7 timer vil bli gjennomført i løpet av en dag, men for å få godkjent kurset må man altså også bestå en oppgave/eksamen. Oppgaven, som man gjør unna i løpet av 1 time, tar man på en oppgavedag. (Eksamensdato er 26. februar.) Videre informasjon blir tilsendt de som melder seg på. Påmelding til Inga Holt på tlf , eller mail innen 22. januar. Pris kr ,- for medlemmer og kr ,- for ikke-medlemmer av forsøksringen. 6

7 RAPSDYRKING FOR NORSK MATRAPS BA? Det er plass til flere produsenter av raps til matoljeproduksjon. Matraps BA tilbyr inntil 0,40 kr/kg ekstra ved kontraktdyrking. De har tro på at hybridsorten Banjo har et større potensiale i vårt distrikt. Ved interesse, ta kontakt med seniorrådgiver Norges Vel: Johan Ellingsen, tlf , eller Morten Hoff, tlf OPPDATERINGSKURS PLANTEVERNSERTIFIKAT 2007 BSF Bygdefolkets Studieforbund Ytre Østfold v/ Studiesekretær L. H. Svendsby Lilleøfsen, Rute Halden Tlf: Mob: På tide å fornye ditt plantevernsertifikat? (Autorisasjonsbeviset for håndtering av plantevernmidler er gyldig i 10 år fra avlagt prøve) Vi tilbyr følgende fornyingskurs våren 2007: Område Møtested Møtetidspunkt Halden Berg 5/2 og 7/ eksamen Ungdomslokale kl Kr. 1300,- inkl.bøker Sarpsborg Kalnes v.g.s 13/2, 28/2 og 6/3 + eksamen kl Kr. 1700,- inkl.bøker Fredrikstad Tomb v.g.s 12/2, 15/2 og 26/ eksamen kl Kr. 1700,- inkl. bøker For info/påmelding : Ring Lisbeth H. Svendsby / Send SMS eller (Se adresser ovenfor) innen BSF Østfold tilbyr kurs for de som skal ta autorisasjonsbevis for 1. gang: Møtested Oppstart Område Sarpsborg Kalnes v.g.s 1/3 07 For info /påmelding: Ring Lillian Ørka / innen

8 INNSAMLING AV AVFALL FRA LANDBRUKET Ring kommer og henter gammelt metallskrot og farlig avfall som du har stående. Enklere kan det ikke bli! Denne invitasjonen går nå ut fra Hold Norge rent til alle norske gårdbrukere. Du kan bestille henting av metallskrot hjemme på gården. Dette er gratis. Hvis du ønsker det, kan du også kvitte deg med farlig avfall, f.eks. blybatterier, plantevernmidler, trykkimpregnert tre, olje, maling osv, dette er gebyrbelagt. Kampanjenummer: Hjemmesider: FORSØPLING Avdeling miljørettet opplever til stadighet at skogsveier etc. blir brukt som lokale avfallsplasser. Slike villfyllinger er til sjenanse for allmennheten, samt at de kan innebære en forurensningskilde. For å få redusert antallet villfyllinger, anmoder vi grunneiere om å sette opp stengsel eller lignende for å hindre uvedkommende fra å etterlate seg avfall. Vi setter i tillegg pris på om dere gir oss beskjed, når dere oppdager villfyllinger på Deres eiendom. Forsøpling av plast fra rundballer m.m., er et gjentakende problem. Vi ber om at all plast samles opp og leveres til godkjent mottak. LANDBRUKSHELG BSF Det er fortsatt mulighet til å melde seg på landbrukshelgen som vil foregår i Sarpsborg februar. Vi kan tilby ulike kurs, samt festmiddag og barnepass. Eierskifte Framtidsretta kufôring Bioenergi Samlivet på gården Grønne tjenester med Inn på tunet, Bygdeservice og Reiseliv Miljøtiltak i Østfoldlandbruket Organisasjonskurs: Styrearbeid Hage og tun-planlegging Det blir festmiddag og underholdning samt felles åpning med bla. Landbruksdirektøren. Vi tilbyr også barnepass og dansekurs. Ta kontakt på tlf / eller snarest for påmelding 8

9 TILSKUDD TIL SKOGKULTURINVESTERINGER 2007 Følgende satser er fastsatt. Mekanisk ungskogpleie bar- og blandingskog Ingen frist 40% Mekanisk ungskogpleie løvskog kvalitetsprod Ingen frist 40% Kvisting av furu og løv (max stammediam. 12 cm) Ingen frist 40% Nyplanting av ord.skog på bon.g17 og bedre. Ingen frist 40% Suppleringsplanting Ingen frist 40% Tiltak mot råte Ingen frist 40% Ta kontakt med skogforvaltningen for registrering av utført arbeid eller for befaring før arbeidet igangsettes. SKOGFOND Som tidligere er det anledning til av sette av 4-40% av brutto tømmerverdi til Skogfond (tidligere kalt skogavgift). Skattefri andel ved uttak av skogfond økes fra 60% til 85% i Dessuten utvides tiltak det er mulig å bruke skogfond til og alle tiltak gir skattefordel. Tiltak som gir skattefordel ved bruk av skogfond i 2007: Planting, rydding og andre skogkulturtiltak Skogbruksplanlegging og (også skattefordel i 2006). miljøregistreringer. Forhåndsrydding og underskudd ved Forsikring av skog. tynning (også skattefordel i 2006). Oppmerking av eiendomsgrenser. Vedlikehold, ombygging og nybygging Investering i bioenergianlegg. av skogsveier (ombygging har skattefordel Kurs og opplæring innen skogbruk og i 2006). treutnytting. Miljøtiltak i skog. STAMMEKVISTING Kvistfritt virke har bestandig vært ettertraktet og godt betalt. Ettervinteren og våren er den idelle tiden for stammekvisting. Snøreine bestand og liten fare for råteangrep gir det beste grunnlag for høy kvalitet på utført arbeid. 9

10 RÅTEBEKJEMPELSE I GRANSKOG Hvert fjerde tre i granskog er råtebefengt. Dette medfører store økonomiske tap. Den viktigste smitteveien er via stubbesnitt etter tynning. Risikoen er størst ved tynning om sommeren. MARKBEREDNING Markberedning er et lønnsomt hjelpetiltak i foryngelsen av skog. Markberedning bedrer etableringsvilkårene for frø og planter. TID FOR UNGSKOGPLEIE Når plantene er blitt ca. 1 meter høye, er konkurransen mot gras og urtevegetasjon over. Det som nå kan hindre plantenes utvikling er uønsket lauvvegetasjon, frøtrær, skjermtrær eller andre trær som står igjen fra forrige bestand. Gjennom ungskogpleien sikrer vi fremtidsplantene en utvikling for å bli verdifullt tømmer, samtidig som landskapsbildet, mulighetene for friluftsliv og hensynet til flora og fauna ivaretas. SKOGTILSTANDEN I FREDRIKSTAD 2006 Hogst Det ble avvirket hele kubikkmeter tømmer til industrien i I tillegg kommer et betydelig volum til hjemmeforbruk av ved og materialer, samt ved for salg. Det har ikke vært hogd så mye i Fredrikstad kommune noensinne. Årsakene til den høye aktiviteten er nok flere. Tømmerprisene har vist en fortsatt stigende tendens. Det har også de senere år stadig blitt flere tynningsmaskiner i regionen og tynningsandelen av tømmervolumet er økende og i skogeierforeningene ligger den nå rundt 10 %. Foryngelse Planteantallet har i år vært vel planter, i det alt vesentlige pluggplanter av gran. Dette er også rekordhøyt. Prestebakke planteskole sådde ikke til i pluggbrettene i våren Dette året er derfor det først hvor vi har fått planter fra andre skogplanteskoler. En epoke i skogbruket i fylket er dermed over. Produksjon av barrotsplanter til ulike formål opphørte våren Skogfrøverket forventet frøår i 2006 og skogoppsynet er pålagt å forberede konglesanking. Fra og med år 2006 har vi fått en ny skogbruslov med tilhørende forskrifter om blant annet foryngelse. Det vil fra nå av være konkrete minimumskrav til foryngelse etter 3 år, disse kravene vil være differensiert etter bonitet. Ungskogpleie Ungskogpleieaktiviteten i Fredrikstad i 2006 var relativt høy, vel dekar er skjøttet. Det er viktig med fortsatt fokus på ungskogpleie. Kommunen prioriterer ungskogpleie høyt ved prioritering av økonomisk virkemiddelbruk. Bruk av skogfondet med skattefordel (85 %) til formålet i tillegg gjør det gunstig å drive med ungskogpleie, enten det er som arbeid i egen skog eller at arbeidet settes bort. 10

11 Oppfordringen er derfor: Utnytt den nye skogfondsordningen, øk skogbruksaktiviteten og gjennomfør en aktiv skogkultursesong i 2007! VILTFORVALTNING Fellingsrapporter for rådyrjakt 2006 skal være sendt inn til viltsekretærene senest 10 dager etter jakten. Dessverre er det få som har gjort det til nå. Eventuelle endringer i valdstørrelser og rettighetshavere for 2007 skal meldes til kommunen senest 1.april. Alle elgvaldene i Fredrikstad må lage nye driftsplaner i år, da de er gått ut på dato. KOMMUNEPLANEN MED LANDBRUKSPLAN Det har kommet inn omkring 100 høringsuttalelser til kommuneplanen. Disse skal nå vurderes og eventuelt innpasses. Som kjent har fylkesmannen kommet med innsigelse til et utbyggingsområde på Årum og Ørebekk. Det vil bli forhandlet med fylkesmannen om dette. Vi antar at vi kan legge fram endret utkast til kommuneplan for formannskap og kommunestyre før sommerferien. Arbeidet med landbruksplanen vil gå parallelt med kommuneplanen. Temakart Kjerneområder for landbruk som bygger på en sammenstilling av viktige områder og kulturlandskap og viktige områder for matproduksjon har vært sentralt under utarbeiding av kommuneplanen. Viktige områder for kulturlandskap legges direkte inn i kommuneplankartet og vil være førende for landbrukets utvikling, bl.a med tanke på økte tilskuddsmuligheter. I det videre arbeidet med kommuneplanen settes ytterligere fokus på bekker. Retningslinjene til kommuneplanen vil bli bedre tilpasset med tanke på å sikre og forbedre bekkene som landskapselement og deres økologiske funksjon på lang sikt. MINDRE AVLØPSANLEGG SOM FORURENSNINGSKILDE AV VÅRE BEKKER OG BEKKEVASSDRAG Siden år 2000 har Plan- og miljøseksjonens avd. for miljørettet helsevern stått for overvåkning av kommunens mange små bekkevassdrag, for å kunne følge med på vannkvalitetsendringer og graden av forurensning. Da Fredrikstad er en kystkommune på sydsiden av radet (moreneryggen fra Moss til Halden), har vi et fåtall ferskvannsforekomster felles med andre kommuner, bortsett fra Glomma med sideelver. Fredrikstadsamfunnet er med andre ord selv påvirker og forurenser av egne vassdrag. Forurensningen og forringelsen av vannkvaliteten skyldes flere faktorer og kilder, blant dem er lokale mindre avløpsanlegg en betydelig kilde. Det innebærer at kloakk fra husholdninger tilføres bekken gjennom drenssystemer og utilstrekkelige tekniske løsninger. Kloakkvannet inneholder betydelige mengder med næringsstoffer, som fosfor og nitrogen og samt fett og organisk materiale. Dette bidrar til sterk plantevekst (eutrofiering) og økende algeproduksjon, samt i mindre grad tilførsler av organisk stoff (saprobiering = nedbrytning ved forbruk av oksygen). Avløpsvannet kan også inneholde organiske og kjemiske miljøgifter, som selv i ørsmå mengder kan bety en katastrofe for det biologiske mangfoldet i og langs bekken. Vannkvaliteten i kommunens egne små vassdrag har ikke hatt noen bedring, men tvert imot en forverring, i løpet av de 6 årene som overvåkningen har funnet sted. Det er vår konklusjon etter høstens runde med vannprøver i 43 ulike bekkestasjoner. Dette til tross for at det over store deler av kommunen er bygget ut avløpsanlegg. 11

12 I perioden 2004 til 2006 ble alle husstander og næringsbygg med separate avløpsforhold i Fredrikstad, som enten hadde en slamtømmeordning eller minirenseanlegg uten slamtømming - dvs. alle som ikke er tilknyttet det kommunale avløpsnettet, registrert med henblikk på funksjonalitet og legalitet. Opplysningene man får ved en slik registrering, benyttes i prioritering og planlegging av tiltak på avløpsområdet og i vurderinger av forurensningssituasjonen i vassdragene. For eiendommer som har dårlige tekniske løsninger på avløpsanleggene, må det påregnes at krav om endringer og forbedringer vil medføre økte kostnader for den enkelte eier. Det kan fort være snakk om investeringer på størrelsesorden kroner pr. boenhet. Kommunen har hjemmel til å pålegge tiltak etter reglene i Forurensningsloven med tilhørende Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) av Det er eieren av eiendommen / avløpsanlegget som er ansvarlig for å motvirke at forurensning ikke inntrer. Fra og med inneværende år har forurensningsforskriften blitt endret slik at kommunen har fått utvidet myndighet, jfr. forskriftens kap. 12 og kap. 13. I praksis vil dette bety at myndigheten til å behandle søknader om utslipp av sanitært avløpsvann er økt fra 15 til 50 p.e. (personekvivalenter) for bolighus, hytter og andre bygg med sanitære installasjoner. For mindre tettsteder har kommunen dessuten myndighet til å avgjøre søknader om utslippstillatelse opp til 2000 p.e. for utslipp til ferskvann. Opplysninger om søknadsskjema med veiledning fås ved henvendelse til kommunens servicetorg, eller de kan hentes ut fra kommunens internettsider under linken skjemaer. MØTEPLAN FOR PRIMÆRNÆRINGSUTVALGET 1.HALVÅR Følgende datoer fastsettes som møtedager i Primærnæringsutvalget for første halvår 2007: Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag Hovedsakelig legges møtene til kveldstid, ca kl. 18: Foreligger ikke aktuelle saker til behandling, avlyses møtene. Utvalget har følgende medlemmer: Medlem Adresse Postnummer Hans Ek, leder Sp Ekveien Gressvik Eileen Dvergsdal, nestleder Ap Elingårdsveien Manstad Arild Skau Sv Meisev Rolvsøy Berit Kallerød O-L Kallerødv Manstad Kjell Holen Frp Kasperklova Gressvik 12

Til jord- og skogbrukere i Fredrikstad 28. juni 2007

Til jord- og skogbrukere i Fredrikstad 28. juni 2007 Fredrikstad kommune Landbruksforvaltningen Til jord- og skogbrukere i Fredrikstad 28. juni 2007 AKTUELL INFORMASJON 2/2007 INNHOLD Landbruksvikar RMP og produksjonstilskudd SMIL 2007 Miljøplan Floghavrekontroll

Detaljer

Fredrikstad kommune Landbruksforvaltningen Til jord- og skogbrukere i Fredrikstad. 14.mars 2014 AKTUELL INFORMASJON 1/2014

Fredrikstad kommune Landbruksforvaltningen Til jord- og skogbrukere i Fredrikstad. 14.mars 2014 AKTUELL INFORMASJON 1/2014 Fredrikstad kommune Landbruksforvaltningen Til jord- og skogbrukere i Fredrikstad AKTUELL INFORMASJON 1/2014 INNHOLD SMIL Tilskudd til drenering Miljøplan Miljøplankurs Avløserrefusjon ved sykdom Jordarbeiding

Detaljer

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM INNHOLD: GRØNN MIX MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM 2009 side 2 Bemanningen på kontoret og hos Landbrukstjenester Buskerud Hovedutvalgets medlemmer side 3 Levering av rundballeplast Avlingsskade

Detaljer

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM INNHOLD: GRØNN MIX MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM 2008 side 2 Bemanningen på kontoret. Hovedutvalgets medlemmer. side 3 Produksjonstilskudd i jordbruket Landbrukstjenester (tidligere Avløserlaget)

Detaljer

Trøgstad kommune LANDBRUKSKONTORET HOBØL SPYDEBERG - ASKIM

Trøgstad kommune LANDBRUKSKONTORET HOBØL SPYDEBERG - ASKIM Trøgstad kommune LANDBRUKSKONTORET HOBØL SPYDEBERG - ASKIM INFORMASJON TIL NYE EIERE/BRUKERE FRA LANDBRUKSKONTORET 2 JORDBRUK... 4 REGISTRERING... 4 PRODUKSJONSTILSKUDD... 4 REGIONALT MILJØPROGRAM - RMP...

Detaljer

Informasjonsskrivet sendes alle som søker om produksjonstilskudd i Ringerike og Hole VETERINÆRVAKTA

Informasjonsskrivet sendes alle som søker om produksjonstilskudd i Ringerike og Hole VETERINÆRVAKTA Landbrukskontoret for Hole og Ringerike Informasjon fra Landbrukskontoret 2010 Informasjonsskrivet sendes alle som søker om produksjonstilskudd i Ringerike og Hole Steinssletta - et nasjonalt utvalgt kulturlandskap

Detaljer

Landbruker n. Hedmarken Nr 1. 2012. Ringsaker

Landbruker n. Hedmarken Nr 1. 2012. Ringsaker Landbruker n Hedmarken Nr 1. 2012 Ringsaker Hedmark Landbruksrådgiving Tlf 625 50 250 hedmark@lr.no http://hedmark.lr.no Vurderer du BIOVARMEANLEGG? Vi hjelper deg med - muligheter og løsninger - anlegg

Detaljer

Sommer på næringskontoret GOD SOMMER! Trøgstad kommune Teknikk og næring. Landbruksinfo Nr. 1, juli 2013. Innhold i nr. 1 2013.

Sommer på næringskontoret GOD SOMMER! Trøgstad kommune Teknikk og næring. Landbruksinfo Nr. 1, juli 2013. Innhold i nr. 1 2013. Trøgstad kommune Teknikk og næring Landbruksinfo Nr. 1, juli 2013 Innhold i nr. 1 2013 Innhold Sommer på næringskontoret... 1 Tilskudd til grøfting... 2 Lurer du på saldoen på skogfondet ditt?... 3 Ikke

Detaljer

Miljøplan i jordbruket

Miljøplan i jordbruket SLF-462 B Veiledningshefte Miljøplan i jordbruket Innholdsfortegnelse 1 Miljøplan bakgrunn og innhold 2 1.1 Hvorfor en miljøplan? 3 1.2 Hva er en miljøplan? 4 1.3 En brikke i foretakets kvalitetssystem

Detaljer

Landbruker n. Hedmarken Nr 2. 2012. Ringsaker

Landbruker n. Hedmarken Nr 2. 2012. Ringsaker Landbruker n Hedmarken Nr 2. 2012 Ringsaker Hedmark Landbruksrådgiving Tlf: 62 55 02 50 Hjemmeside: http://hedmark.lr.no E-post: hedmark@lr.no Tilpasset rådgiving For inneværende sesong kan vi tilby følgende

Detaljer

Landbruksbladet for Kongsvinger

Landbruksbladet for Kongsvinger Landbruksbladet for Kongsvinger Utgitt av Kongsvinger kommune Juli 2008 25. årgang Potetens år Side 22 Nye skogbruksplaner på gang Side 20 Framtid i fjørfe Side 15 Ditt eiendomskart på Internett Side 13

Detaljer

LANDBRUKSKONTORET I ASKER OG BÆRUM

LANDBRUKSKONTORET I ASKER OG BÆRUM LANDBRUKSKONTORET I ASKER OG BÆRUM INFORMASJON TIL JORD OG SKOGBRUKERE Januar 2011 PRODUKSJONSTILSKUDD - PT Det har nettopp vært søknadsomgang for husdyrproduksjon, grønt og potetproduksjon, samt for avløsertilskudd.

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Torpebekken. Slevikbekken OMRÅDETILTAK I NEDBØRSFELT I ONSØY, FREDRIKSTAD TORPEBEKKEN, KALLERØDBEKKEN OG SLEVIKBEKKEN

PROSJEKTRAPPORT. Torpebekken. Slevikbekken OMRÅDETILTAK I NEDBØRSFELT I ONSØY, FREDRIKSTAD TORPEBEKKEN, KALLERØDBEKKEN OG SLEVIKBEKKEN PROSJEKTRAPPORT Kallerødbekken Torpebekken Slevikbekken OMRÅDETILTAK I NEDBØRSFELT I ONSØY, FREDRIKSTAD TORPEBEKKEN, KALLERØDBEKKEN OG SLEVIKBEKKEN LANDBRUKS- OG NATURFORVALTNINGEN I FREDRIKSTAD FORORD

Detaljer

LANDBRUKER N. Hedmarken Nr 2. 2014. God sommer!

LANDBRUKER N. Hedmarken Nr 2. 2014. God sommer! LANDBRUKER N Hedmarken Nr 2. 2014 God sommer! HAMAR LØTEN STANGE RINGSAKER Bankmøte ved kjøkkenbordet? Vi har distriktssjef for Hedmark og Oppland. Dette gjør det lett å treffe oss der du bor. Har du planer

Detaljer

Landbruksbladet for Kongsvinger

Landbruksbladet for Kongsvinger Landbruksbladet for Kongsvinger Utgitt av Kongsvinger kommune Juni 2009 26. årgang Elgen i Kongsvinger finner for lite mat Bioenergi Hvordan vokser trærne? Gjødselstrategier i jordbruket Gårdskart for

Detaljer

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Saksnr. 12/3139 Journalnr. 3613/15 Arkiv V10 Dato: 11.03.2015 Vedtatt i Kommunestyret 12.02.2015 sak 1/15 Innhold Sammendrag... 4 Visjon for landbruket i Rakkestad:...

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20. august 2007

Produksjonstilskudd i jordbruket - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20. august 2007 Rundskriv 28/2007 Fylkesmannen Kommunene Kontaktperson: For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: Sverre Saxebøl (24131199), Ole Karsten Kirste (24131102), Synnøve Kjos Frank (24131069), Raage Jama

Detaljer

LEIRBLEKKJA. Skogfaglig utferd NR. 1/13 KONTAKTINFO

LEIRBLEKKJA. Skogfaglig utferd NR. 1/13 KONTAKTINFO LEIRBLEKKJA INFORMASJONSSKRIV TIL ALLE GÅRDBRUKERE I NANNESTAD Utgiver: Landbrukskontoret i Nannestad kommune NR. 1/13 KONTAKTINFO Nannestad kommune Marit Sand Besøksadresse Teknisk Forvaltning Eivind

Detaljer

Landbruk Infoskriv februar 2013

Landbruk Infoskriv februar 2013 Landbruk Infoskriv februar 2013 Gårdskarta- frist fredag 31.mai for å melde inn endringer Via nettjenesten «gårdskart på internett» kan alle hente ut oversikt over arealressurser og arealtall for landbrukseiendommer.

Detaljer

Miljøenheten. Meldingsblad landbruk nr. 2-2013

Miljøenheten. Meldingsblad landbruk nr. 2-2013 Miljøenheten Meldingsblad landbruk nr. 2-2013 Floghavre 2013 Det nærmer seg igjen tida da floghavren kommer til syne og det er tid for å ta de nødvendige rundene i kornåkeren. Det er like viktig som før

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR LANDBRUKET I FROGN

KOMMUNEDELPLAN FOR LANDBRUKET I FROGN KOMMUNEDELPLAN FOR LANDBRUKET I FROGN 8. januar 2002 Frogn kommune Forord Kommunen er landbruksmyndighet og har ansvaret for å ivareta landbrukets interesser i et helhetsperspektiv. Arbeidet med Kommunedelplan

Detaljer

For 2011 er jordbruksfradraget: Det generelle fradraget er 54 200 kr. Det prosentvise fradraget er 32 prosent. Maksimalt fradrag er kr 142 000.

For 2011 er jordbruksfradraget: Det generelle fradraget er 54 200 kr. Det prosentvise fradraget er 32 prosent. Maksimalt fradrag er kr 142 000. JORDBRUKSFRADRAG Flere har i disse dager fått brev fra Skatteetaten, der det står at fradragsført jordbruksfradrag ikke er godtatt. Vi har derfor tatt med litt om hovedkravene for jordbruksfradrag. Den

Detaljer

Landbruk 2007-19. Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007

Landbruk 2007-19. Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007 Landbruk 2007-19 Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 1.0 Innledning. 5 1.1 Bakgrunn. 5 1.2 Organisering og tematisering 5 1.3 Forholdet til kommuneplanen... 5 1.4 Revisjon

Detaljer

Ski kommune. Årsmelding 2012. Grønt regnskap

Ski kommune. Årsmelding 2012. Grønt regnskap Ski kommune Årsmelding 2012 Grønt regnskap Utgiver: Ski kommune Postboks 3010, 1402 SKI postmottak@ski.kommune.no Telefon: 64 87 87 00 Redaktør: Linn Marie Heimberg, klima- og miljøvernrådgiver Layout:

Detaljer

Trøgstad kommune. Tiltaksstrategi for miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket 2015-2018

Trøgstad kommune. Tiltaksstrategi for miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket 2015-2018 Trøgstad kommune Tiltaksstrategi for miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket 2015-2018 Vedtatt i Teknikk- og naturutvalget 10.03.2015 Trøgstad kommune Side 2 Innhold Innledning...

Detaljer

Landbruksplan 2014-2020

Landbruksplan 2014-2020 Landbruksplan 2014-2020 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 4 2.1 MANDAT OG ORGANISERING 4 2.2 BAMBLE LANDBRUKSFORUM ETABLERT 24.3.2010 4 2.3 SAKER SOM ER TATT OPP AV BAMBLE

Detaljer

Landbruksplan for Stjørdal kommune

Landbruksplan for Stjørdal kommune Vedtatt i Kommunestyret 27.11.214 Landbruksplan for Stjørdal kommune 214 22 1 Forord Kommunestyret vedtok den 4.1.212 å utarbeide en framtidsrettet landbruksplan for Stjørdal kommune. Planprogram for arbeidet

Detaljer

Kommentarer til forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket

Kommentarer til forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket Rundskriv 2015-17 Kontaktperson: For kommunen: Fylkesmannen. For fylkesmannen: Landbruksdirektoratet v/seksjon skog og kulturlandskap Vår dato: 07.04.2015 Vår referanse: 15/1 Rundskriv erstatter: 7/2005

Detaljer

Landbruk Nord - Medlemsskriv nr 3-2009

Landbruk Nord - Medlemsskriv nr 3-2009 Innhold: Landbruk Nord - Medlemsskriv nr 3-2009 Styrelederen har ordet 3 Velferdsordningene - småplukk 4 Personalnytt 5 Soneplassering for arbeidsgiveravgift endres 5 Priser i Landbruk Nord 2009/2010 6

Detaljer

Tilskudd til regionale miljøtiltak 2014 for jordbruket i Østfold. Veileder med foreløpige satser Søknadsfrist 20. oktober

Tilskudd til regionale miljøtiltak 2014 for jordbruket i Østfold. Veileder med foreløpige satser Søknadsfrist 20. oktober Tilskudd til regionale miljøtiltak 2014 for jordbruket i Østfold Veileder med foreløpige satser Søknadsfrist 20. oktober 1 Innhold Forord 3 Tiltak for å ivareta biologisk mangfold Om RMP-tilskudd 4 Skjøtsel

Detaljer