Til jord- og skogbrukere i Fredrikstad 8. januar 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til jord- og skogbrukere i Fredrikstad 8. januar 2007"

Transkript

1 Fredrikstad kommune Landbruksforvaltningen Til jord- og skogbrukere i Fredrikstad 8. januar 2007 AKTUELL INFORMASJON 1/2007 INNHOLD Kontakt m/landbruksforvaltningen Registrering av mailadresser Landbruksvikar RMP Søknadsfrist SMIL Brudd på 8 Miljøkrav Produksjonstilskudd 20. jan Produksjonstilskudd/DMK-kart Miljøplan Floghavre og andre ugras Plantevernsertifikat Forsøksringen Rapsdyrking Plantevernsertifikat BSF Innsamling av avfall fra landbruket Forsøpling Landbrukshelg 2007 Tilskudd skogkulturinv Skogfond, Stammekvisting Råtebekjempelse, Markberedning Tid for ungskogpleie Skogtilstanden i Fredrikstad 2006 Viltforvaltning Kommuneplan med Landbruksplan Mindre avløpsanlegg Møteplan primærnæringsutvalget LANDBRUK- & NATURFORVALTNINGEN I FREDRIKSTAD Plan- & Miljø. Besøksadresse: Rådhuset, 3. et, Nygaardsgt. 16. Postadresse: Postboks 1405, 1602 Fredrikstad Navn Fagområde Telefon/mail adresse Åsa Danielsen, fagleder landbruk/natur Jord/konsesjonslov Prosjektleder Tlf Karin L. Torp, saksbehandler Jord- konsesjonslov Prosjektleder Tlf Hege Hornnæs, landbruksveileder Jord, natur, miljø Tlf Arild Bakke, landbruksveileder Landbruksvikar Jord, natur, miljø Tlf Bjørn Seljebakken, landbruksvikar Avløsning Tlf Øivind Ringstad, skogkonsulent Skog Fredrikstad og Hvaler Tlf / Tor Christiansen, spesialkonsulent Faggruppe oversiktsplan Oversiktsplanlegging Vilt, biologisk Tlf / Steinar Vingerhagen, næringskonsulent Kultur og næringsseksjonen mangfold Bygdeutvikling Innovasjon Norge Økonomi Tlf

2 KONTAKT MED LANDBRUKSFORVALTNINGEN For at vi skal få utført mest mulig av lovpålagte og ønskede arbeidsoppgaver på en best mulig måte er det nødvendig med planlegging av dagen og en bevisst holdning til tidsforbruk på hver enkelt oppgave. Det vil dessverre måtte gå på bekostning av fleksibilitet, men forhåpentlig resultere i at vi rekker mer. Direktetelefonen vil, som på Bygnings- og reguleringsavdelingen, stenges fram til kl 12. Den vil også kunne stenges utover dette når det er nødvendig. Be sentralbordet eller skranken ( ) om å gi oss beskjed, så vil vi ta kontakt tilbake. Bruk gjerne mail til oss. Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at vi er pålagt å arkivere all mailkorrespondanse som er arkivverdig. Besøk må avtales på forhånd, si fra i skranken når dere kommer. REGISTRERING AV ADRESSER Landbruksforvaltningen ønsker i større grad å benytte til utsending av informasjon. Vi har tidligere mottatt adresser fra omtrent 50 gårdbrukere. Dersom du har en adresse som brukes regelmessig, vil vi gjerne at du sender oss denne adressen, slik at vi kan benytte den til utsending av diverse informasjon. NB Oversendelser på mail vil bare benyttes til masseutsendelser og mindre viktige saker. Andre henvendelser vil fortsatt bli sendt pr brev. For at vi skal få registrert din adresse gjør du følgende: 1. Send til fra den adressen du ønsker å registrere. 2. Gi en navnet: Registrering 3. Underskriv en med fullt navn. LANDBRUKSVIKAR Timeprisen for landbruksvikaren er kr mva, pluss fast kjøregodtgjøring på kr. 100,- pr. dag. Bjørn Seljebakken er landbruksvikar i Fredrikstad. Han er godt kjent i kommunen og gjør en god jobb. I tillegg til å være flink med husdyr, kan han utføre de fleste oppgaver på en gård, så som onnearbeid, skogsarbeid, sveising, reparasjoner og annet vedlikehold. Hovedoppgaven til landbruksvikaren er å yte hjelp på gårdsbruk når gårdbrukeren er syk. Ved sykdom vil gårdbrukere med husdyrproduksjon prioriteres før planteprodusenter. I perioder uten sykeoppdrag er han ledig for andre arbeidsoppgaver. Da oppfordrer vi spesielt til å bruke landbruksvikaren til ungskogstell hvor det 2

3 er et stort behov for skjøtsel i Fredrikstad. Kostnadene til denne typen arbeid kan dekkes over innestående skogavgift (skogfond) Vi minner om at man, ved kortere sykdomsperioder, 1-3 dager, og ved bruk av egenmelding, kan få refundert utgifter ved bruk av landbruksvikar, men ikke til annen avløserhjelp. Har dere spørsmål om landbruksvikarordningen, eller ønsker å bruke landbruksvikaren, så ring Arild Bakke på telefon , eller send en til Bjørn når dere på tlf RMP - Se også Utbetaling for tilskudd til regionalt miljøprogram utbetales samtidig med produksjonstilskuddet i februar. Temakveld om regionalt Miljøprogram og SMIL-ordningen mandag 5. mars kl på Rådhuset i Onsøy. Nærmere invitasjon med program kommer - hold av kvelden! 15. MARS - NY SØKNADSFRIST FOR SMIL-ORDNINGEN (Spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap I samråd med lederne av bondelagene i Fredrikstad har Faggruppe Landbruk/Natur tatt seg friheten og flyttet søknadsfristen for SMIL-ordningen fra 1.september til 15.mars. Det har kommet signaler fra næringen om at det er bedre tid til å utarbeide søknader midtvinters enn midt under skuronna(naturlig nok). Samtidig vil søknadsfrist 15. mars gi bedre mulighet til å utnytte sommerens vær og føre for gjennomføring av tiltak for de som ønsker å komme raskt i gang. I februar kommer ny tildeling av SMIL-midler fra Fylkesmannen til kommunene. Vi oppfordrer alle som vurderer tiltak på gården knyttet til SMIL-ordningen om å ta kontakt med landbruksforvaltningen i kommunen. Vi hjelper gjerne til med søknaden. Aktuelle prosjekter er tiltak for å; Bevare og fremme biologisk mangfold og holde gammel kulturmark i hevd Styre tilgjengelighet og opplevelseskvalitet Bevare kulturminner og kulturmiljøer Bevare freda og/eller verneverdige bygninger Sikre punktutslipp Legge om fra korn til gras Redusere erosjon ved hjelp av hydrotekniske anlegg, anlegge kantsoner, fangdammer eller våtmarker Etablere klimaplantinger Søknadsskjema kan lastes ned fra nettet på adressen eller ved fåes ved henvendelse til kommunal landbruksforvaltning. Vi minner om at de som søker produksjonstilskudd må levere miljøplan trinn II ved søknad om SMIL-midler. 3

4 PRODUKSJONSTILSKUDD - BRUDD PÅ 8 MILJØKRAV I forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket av 22. mars 2002 har vi 8 Miljøkrav som innehar følgende krav; Mot vassdrag med årssikker vannføring og mot kanaler uten årssikker vannføring skal det settes igjen en vegetasjonssone på minst 2 meter, målt horisontalt, regnet ved normalvannføring. Slik vegetasjonssone kan ikke jordarbeides. Med de nedbørsmengdene vi har hatt i høst er det spesielt uheldig at noen overskrider denne grensen. Den 27. november 2006 tok vi en kontrollrunde og registrerte flere steder at vegetasjonssonen var for smal eller helt i grenseland brei nok. Dette holder ikke!!! Konsekvensen av dette kan bli krav om enda breiere vegetasjonssone. I samarbeid med Sarpsborg kommune har vi kommet til en felles strategi om at de som bryter forskriftens 8 risikerer en avkorting i produksjonstilskudd på kr ,-. Vær en bevisst og stolt miljøbonde, det er din egen matjord og ditt eget lokale vannmiljø du har ansvar for!! PRODUKSJONSTILSKUDD - SØKNADSFRIST 20. JANUAR 2007 (for de med husdyr) En klar oppfordring for de som har nett tilgang - søk på nettet!! Nettutgaven har et suverent kontrollsystem som hjelper deg som søker å fylle ut skjemaet riktig. Er det noe i søknaden din som mangler, avviker fra fjorårets søknad eller ikke virker logisk vil det komme spørsmål knyttet til det før du kan sende søknaden. Da er det bare å gå tilbake i søknadsskjemaet og rette. Skulle du komme på at du har glemt å føre på noe etter at søknaden er sendt, har kommunens landbruksforvaltning tilgang til å rette opp dette - bare ta en telefon. Ring gjerne for veiledning pr telefon hvis du står fast under søknadsprosessen. PRODUKSJONSTILSKUDD SØKNAD PR NYTT JORDREGISTER Som de fleste er kjent med, ble jordregistrene (DMK-kartene) rettet opp fra nasjonalt hold etter at søknadsfristen hadde gått ut i høst. Jordregistrene inneholder base over antall daa jord fordelt på de ulike tilstandene på hver enkelt gård. Antall dekar omsøkt på produksjonstilskuddssøknaden må ikke overstige antall dekar som er registrert i jordregistret, da stopper søknaden opp pga av feil. I Fredrikstad hadde vi 150 søknader som stoppet opp pga av slik feil - det måtte komme siden vi ikke visste hva innholdet i jordregistrene skulle bli. For at søknadene skulle komme videre i systemet har vi gått inn på hver eiendom og sjekket avviket - noen 4

5 steder var det tydelig feil i registeret og vi endret på det. De fleste steder var det riktig med areal reduksjon og omsøkt areal ble endret. Alle de søkerne som har fått en slik endring vil få tilsendt utskrift fra søknaden og kartene. Da er det mulig å komme hit for en ny korrigering dersom det er behov. Ca 30 søknader må behandles manuelt pga store avvik, mangler eller feil. Disse søkerne vil bli kontaktet - utbetalingen vil dessverre bli noe forsinket. Vi presiserer at alle har mulighet til å diskutere de nye tallene med oss. For de som har interesse og tilgang kan gårdskartet med de nye arealtallene lastes ned på Det er også mulig å rekvirere privat oppmåling fra en upartisk instans dersom grunneier mener det er behov for det. Vi er kjent med at Norsk institutt for Skog og Landskap har utført GPS måling og definert et større areal på gården enn ved avlesing på digitalt kartverk. NB! Utgiftene til dette blir ikke refundert/dekket. MILJØPLAN Ved kontroller oppdager vi noen ganger at foretakets miljøplan er ufullstendig. Miljøplan trinn 1 er påkrevd ved søknad om produksjonstilskudd!! Vi vil derfor minne om hva som en miljøplan skal omfatte. Miljøplan trinn 1 skal inneholde: 1. Kart over jordbruksarealene foretaket til enhver tid disponerer, samt andre arealer som foretaket disponerer eller som er av betydning for eller som er påvirket av jordbruksdriften. Kulturminner, områder som er viktige for biologisk mangfold, arealer med risiko for tap av jord og næringsstoffer og andre forhold av miljømessig betydning, skal være kartfestet og beskrevet. 2. Gjødslingsplan og sprøytejournal for de foretak som er underlagt krav om dette i særforskrifter. 3. Sjekkliste fastsatt av Statens landbruksforvaltning som dokumenterer miljømessige forhold knyttet til jordbruksdriften. 4. Skjemaet skal være utfylt i samsvar med de faktiske forhold som gjelder denne driften. 5. Plan med frist for gjennomføring av nødvendige tiltak dersom det er avdekket manglende ivaretakelse av miljøhensyn ved utfylling av sjekkliste. 6. Dokumentasjon på gjennomføring av tiltak. Miljøplan trinn 1 med kart, gjødslingsplan, sprøytejournal, og dokumentasjon på gjennomføring av tiltak skal foreligge oppdatert til enhver tid. Sjekkliste og tiltaksplan skal foreligge innen 15. november hvert år. Miljøplan trinn 2 er knyttet til særskilte miljøformål i jordbruket, og skal inneholde: Målsetting for foretakets miljøinnsats. 1. Planer for tiltak som skal fremme særskilte miljøformål. 2. Dokumentasjon på gjennomføring av tiltak. Dokumentasjon knyttet til miljøplanen skal oppbevares på foretaket og være tilgjengelig i 10 år etter planårets slutt. 5

6 FLOGHAVRE - OG ANDRE UGRAS Floghavre, en plante regulert ved lov Alle eiere og brukere har etter floghavreloven plikt til å bekjempe floghavre effektivt. 20 m belte fra nabogrense eller bekk skal alltid være helt ren! Ha bekjempelse med i planleggingen av årets dyrking. Kalk nok så det kan dyrkes annet enn havre. Det skal ikke dyrkes havre på arealer med floghavre og ikke benyttes eget såkorn!! Ved større forekomster, så kornslag som kan sprøytes og sprøyt i minst 4 år etter hverandre kombinert med systematisk luking. De som gjør dette blir kvitt den! Høsthvete reduserer floghavrebestanden, men se godt rundt kantene. Vurder grasproduksjon når floghavren er et problem. Langs bekker og daldrag anbefales grasdekke, også av hensyn til erosjonsfare. Det gis tilskudd til dette. Landbruksforvaltningen var som hvert år ute på stikkprøvekontroller også sist sommer og registrerte stedvis mye floghavre. Floghavren er i så forskjellige utviklingstrinn at åkrer med floghavre må lukes hver uke fra skyting til tresking, 4 ganger! For øvrig må all åker kontrolleres minst 2 ganger mellom skyting og høsting. Manglende bekjempelse vil rapporteres til Mattilsynet som kan ilegge bekjempingstiltak for produsentens regning. Vi registrerte en del steder tunrapp som et teppe i undervegetasjonen og noe markrapp som vaiet over svak åker. Tung redskap og våronn uten at jorda er laglig, legger forholdene til rette for rapp og annet ugras på bekostning av kornet. Sprøytemiddel finnes, for eks Express og Husar på våren og Atlantis i høstkorn. Hønsehirse har også blitt et problem noen steder. Også for dette er riktig jordarbeiding viktigst, men den kan sprøytes med floghavremidlet Puma Extra. Lukejobb Er det noen som kan tenke seg jobb som floghavreluker, så ta kontakt med landbruksforvaltningen. Vedkommende må kunne komme frem til arbeidsplassen på egen hånd. Floghavre FRI 1 Fristen for å melde seg på første års frikontroll er 1. mai. Skjema kan fåes ved påmelding til arealplanavdelingen. For å kunne gjennomføre kontrollen skal gården være fri uten at sprøyting er gjennomført, og det må være kontrollerbar vekst, som er bygg eller vårhvete. Landbruksforvaltningen i kommunen gjennomfører kontrollen. Bruker av eiendom som ikke er floghavreregistrert, er pliktig å levere inn mistenkelige planter til landbruksforvaltningen. Disse blir videresendt Mattilsynet for identifisering. OPPDATERINGSKURS PLANTEVERNSERTIFIKAT 2007 Forsøksringen SørØst arrangerer oppdateringskurs for plantevernbevis tirsdag 6. februar på Huggenes i Rygge. Kurset arrangeres på dagtid og begynner kl Alle som tok plantevernkurs for 10 år siden eller mer, må ta et kurs for å fornye autorisasjonsbeviset. Minstekravet er å ta et kurs på 7 timer pluss en individuell oppgave. Selve kurset på 7 timer vil bli gjennomført i løpet av en dag, men for å få godkjent kurset må man altså også bestå en oppgave/eksamen. Oppgaven, som man gjør unna i løpet av 1 time, tar man på en oppgavedag. (Eksamensdato er 26. februar.) Videre informasjon blir tilsendt de som melder seg på. Påmelding til Inga Holt på tlf , eller mail innen 22. januar. Pris kr ,- for medlemmer og kr ,- for ikke-medlemmer av forsøksringen. 6

7 RAPSDYRKING FOR NORSK MATRAPS BA? Det er plass til flere produsenter av raps til matoljeproduksjon. Matraps BA tilbyr inntil 0,40 kr/kg ekstra ved kontraktdyrking. De har tro på at hybridsorten Banjo har et større potensiale i vårt distrikt. Ved interesse, ta kontakt med seniorrådgiver Norges Vel: Johan Ellingsen, tlf , eller Morten Hoff, tlf OPPDATERINGSKURS PLANTEVERNSERTIFIKAT 2007 BSF Bygdefolkets Studieforbund Ytre Østfold v/ Studiesekretær L. H. Svendsby Lilleøfsen, Rute Halden Tlf: Mob: På tide å fornye ditt plantevernsertifikat? (Autorisasjonsbeviset for håndtering av plantevernmidler er gyldig i 10 år fra avlagt prøve) Vi tilbyr følgende fornyingskurs våren 2007: Område Møtested Møtetidspunkt Halden Berg 5/2 og 7/ eksamen Ungdomslokale kl Kr. 1300,- inkl.bøker Sarpsborg Kalnes v.g.s 13/2, 28/2 og 6/3 + eksamen kl Kr. 1700,- inkl.bøker Fredrikstad Tomb v.g.s 12/2, 15/2 og 26/ eksamen kl Kr. 1700,- inkl. bøker For info/påmelding : Ring Lisbeth H. Svendsby / Send SMS eller (Se adresser ovenfor) innen BSF Østfold tilbyr kurs for de som skal ta autorisasjonsbevis for 1. gang: Møtested Oppstart Område Sarpsborg Kalnes v.g.s 1/3 07 For info /påmelding: Ring Lillian Ørka / innen

8 INNSAMLING AV AVFALL FRA LANDBRUKET Ring kommer og henter gammelt metallskrot og farlig avfall som du har stående. Enklere kan det ikke bli! Denne invitasjonen går nå ut fra Hold Norge rent til alle norske gårdbrukere. Du kan bestille henting av metallskrot hjemme på gården. Dette er gratis. Hvis du ønsker det, kan du også kvitte deg med farlig avfall, f.eks. blybatterier, plantevernmidler, trykkimpregnert tre, olje, maling osv, dette er gebyrbelagt. Kampanjenummer: Hjemmesider: FORSØPLING Avdeling miljørettet opplever til stadighet at skogsveier etc. blir brukt som lokale avfallsplasser. Slike villfyllinger er til sjenanse for allmennheten, samt at de kan innebære en forurensningskilde. For å få redusert antallet villfyllinger, anmoder vi grunneiere om å sette opp stengsel eller lignende for å hindre uvedkommende fra å etterlate seg avfall. Vi setter i tillegg pris på om dere gir oss beskjed, når dere oppdager villfyllinger på Deres eiendom. Forsøpling av plast fra rundballer m.m., er et gjentakende problem. Vi ber om at all plast samles opp og leveres til godkjent mottak. LANDBRUKSHELG BSF Det er fortsatt mulighet til å melde seg på landbrukshelgen som vil foregår i Sarpsborg februar. Vi kan tilby ulike kurs, samt festmiddag og barnepass. Eierskifte Framtidsretta kufôring Bioenergi Samlivet på gården Grønne tjenester med Inn på tunet, Bygdeservice og Reiseliv Miljøtiltak i Østfoldlandbruket Organisasjonskurs: Styrearbeid Hage og tun-planlegging Det blir festmiddag og underholdning samt felles åpning med bla. Landbruksdirektøren. Vi tilbyr også barnepass og dansekurs. Ta kontakt på tlf / eller snarest for påmelding 8

9 TILSKUDD TIL SKOGKULTURINVESTERINGER 2007 Følgende satser er fastsatt. Mekanisk ungskogpleie bar- og blandingskog Ingen frist 40% Mekanisk ungskogpleie løvskog kvalitetsprod Ingen frist 40% Kvisting av furu og løv (max stammediam. 12 cm) Ingen frist 40% Nyplanting av ord.skog på bon.g17 og bedre. Ingen frist 40% Suppleringsplanting Ingen frist 40% Tiltak mot råte Ingen frist 40% Ta kontakt med skogforvaltningen for registrering av utført arbeid eller for befaring før arbeidet igangsettes. SKOGFOND Som tidligere er det anledning til av sette av 4-40% av brutto tømmerverdi til Skogfond (tidligere kalt skogavgift). Skattefri andel ved uttak av skogfond økes fra 60% til 85% i Dessuten utvides tiltak det er mulig å bruke skogfond til og alle tiltak gir skattefordel. Tiltak som gir skattefordel ved bruk av skogfond i 2007: Planting, rydding og andre skogkulturtiltak Skogbruksplanlegging og (også skattefordel i 2006). miljøregistreringer. Forhåndsrydding og underskudd ved Forsikring av skog. tynning (også skattefordel i 2006). Oppmerking av eiendomsgrenser. Vedlikehold, ombygging og nybygging Investering i bioenergianlegg. av skogsveier (ombygging har skattefordel Kurs og opplæring innen skogbruk og i 2006). treutnytting. Miljøtiltak i skog. STAMMEKVISTING Kvistfritt virke har bestandig vært ettertraktet og godt betalt. Ettervinteren og våren er den idelle tiden for stammekvisting. Snøreine bestand og liten fare for råteangrep gir det beste grunnlag for høy kvalitet på utført arbeid. 9

10 RÅTEBEKJEMPELSE I GRANSKOG Hvert fjerde tre i granskog er råtebefengt. Dette medfører store økonomiske tap. Den viktigste smitteveien er via stubbesnitt etter tynning. Risikoen er størst ved tynning om sommeren. MARKBEREDNING Markberedning er et lønnsomt hjelpetiltak i foryngelsen av skog. Markberedning bedrer etableringsvilkårene for frø og planter. TID FOR UNGSKOGPLEIE Når plantene er blitt ca. 1 meter høye, er konkurransen mot gras og urtevegetasjon over. Det som nå kan hindre plantenes utvikling er uønsket lauvvegetasjon, frøtrær, skjermtrær eller andre trær som står igjen fra forrige bestand. Gjennom ungskogpleien sikrer vi fremtidsplantene en utvikling for å bli verdifullt tømmer, samtidig som landskapsbildet, mulighetene for friluftsliv og hensynet til flora og fauna ivaretas. SKOGTILSTANDEN I FREDRIKSTAD 2006 Hogst Det ble avvirket hele kubikkmeter tømmer til industrien i I tillegg kommer et betydelig volum til hjemmeforbruk av ved og materialer, samt ved for salg. Det har ikke vært hogd så mye i Fredrikstad kommune noensinne. Årsakene til den høye aktiviteten er nok flere. Tømmerprisene har vist en fortsatt stigende tendens. Det har også de senere år stadig blitt flere tynningsmaskiner i regionen og tynningsandelen av tømmervolumet er økende og i skogeierforeningene ligger den nå rundt 10 %. Foryngelse Planteantallet har i år vært vel planter, i det alt vesentlige pluggplanter av gran. Dette er også rekordhøyt. Prestebakke planteskole sådde ikke til i pluggbrettene i våren Dette året er derfor det først hvor vi har fått planter fra andre skogplanteskoler. En epoke i skogbruket i fylket er dermed over. Produksjon av barrotsplanter til ulike formål opphørte våren Skogfrøverket forventet frøår i 2006 og skogoppsynet er pålagt å forberede konglesanking. Fra og med år 2006 har vi fått en ny skogbruslov med tilhørende forskrifter om blant annet foryngelse. Det vil fra nå av være konkrete minimumskrav til foryngelse etter 3 år, disse kravene vil være differensiert etter bonitet. Ungskogpleie Ungskogpleieaktiviteten i Fredrikstad i 2006 var relativt høy, vel dekar er skjøttet. Det er viktig med fortsatt fokus på ungskogpleie. Kommunen prioriterer ungskogpleie høyt ved prioritering av økonomisk virkemiddelbruk. Bruk av skogfondet med skattefordel (85 %) til formålet i tillegg gjør det gunstig å drive med ungskogpleie, enten det er som arbeid i egen skog eller at arbeidet settes bort. 10

11 Oppfordringen er derfor: Utnytt den nye skogfondsordningen, øk skogbruksaktiviteten og gjennomfør en aktiv skogkultursesong i 2007! VILTFORVALTNING Fellingsrapporter for rådyrjakt 2006 skal være sendt inn til viltsekretærene senest 10 dager etter jakten. Dessverre er det få som har gjort det til nå. Eventuelle endringer i valdstørrelser og rettighetshavere for 2007 skal meldes til kommunen senest 1.april. Alle elgvaldene i Fredrikstad må lage nye driftsplaner i år, da de er gått ut på dato. KOMMUNEPLANEN MED LANDBRUKSPLAN Det har kommet inn omkring 100 høringsuttalelser til kommuneplanen. Disse skal nå vurderes og eventuelt innpasses. Som kjent har fylkesmannen kommet med innsigelse til et utbyggingsområde på Årum og Ørebekk. Det vil bli forhandlet med fylkesmannen om dette. Vi antar at vi kan legge fram endret utkast til kommuneplan for formannskap og kommunestyre før sommerferien. Arbeidet med landbruksplanen vil gå parallelt med kommuneplanen. Temakart Kjerneområder for landbruk som bygger på en sammenstilling av viktige områder og kulturlandskap og viktige områder for matproduksjon har vært sentralt under utarbeiding av kommuneplanen. Viktige områder for kulturlandskap legges direkte inn i kommuneplankartet og vil være førende for landbrukets utvikling, bl.a med tanke på økte tilskuddsmuligheter. I det videre arbeidet med kommuneplanen settes ytterligere fokus på bekker. Retningslinjene til kommuneplanen vil bli bedre tilpasset med tanke på å sikre og forbedre bekkene som landskapselement og deres økologiske funksjon på lang sikt. MINDRE AVLØPSANLEGG SOM FORURENSNINGSKILDE AV VÅRE BEKKER OG BEKKEVASSDRAG Siden år 2000 har Plan- og miljøseksjonens avd. for miljørettet helsevern stått for overvåkning av kommunens mange små bekkevassdrag, for å kunne følge med på vannkvalitetsendringer og graden av forurensning. Da Fredrikstad er en kystkommune på sydsiden av radet (moreneryggen fra Moss til Halden), har vi et fåtall ferskvannsforekomster felles med andre kommuner, bortsett fra Glomma med sideelver. Fredrikstadsamfunnet er med andre ord selv påvirker og forurenser av egne vassdrag. Forurensningen og forringelsen av vannkvaliteten skyldes flere faktorer og kilder, blant dem er lokale mindre avløpsanlegg en betydelig kilde. Det innebærer at kloakk fra husholdninger tilføres bekken gjennom drenssystemer og utilstrekkelige tekniske løsninger. Kloakkvannet inneholder betydelige mengder med næringsstoffer, som fosfor og nitrogen og samt fett og organisk materiale. Dette bidrar til sterk plantevekst (eutrofiering) og økende algeproduksjon, samt i mindre grad tilførsler av organisk stoff (saprobiering = nedbrytning ved forbruk av oksygen). Avløpsvannet kan også inneholde organiske og kjemiske miljøgifter, som selv i ørsmå mengder kan bety en katastrofe for det biologiske mangfoldet i og langs bekken. Vannkvaliteten i kommunens egne små vassdrag har ikke hatt noen bedring, men tvert imot en forverring, i løpet av de 6 årene som overvåkningen har funnet sted. Det er vår konklusjon etter høstens runde med vannprøver i 43 ulike bekkestasjoner. Dette til tross for at det over store deler av kommunen er bygget ut avløpsanlegg. 11

12 I perioden 2004 til 2006 ble alle husstander og næringsbygg med separate avløpsforhold i Fredrikstad, som enten hadde en slamtømmeordning eller minirenseanlegg uten slamtømming - dvs. alle som ikke er tilknyttet det kommunale avløpsnettet, registrert med henblikk på funksjonalitet og legalitet. Opplysningene man får ved en slik registrering, benyttes i prioritering og planlegging av tiltak på avløpsområdet og i vurderinger av forurensningssituasjonen i vassdragene. For eiendommer som har dårlige tekniske løsninger på avløpsanleggene, må det påregnes at krav om endringer og forbedringer vil medføre økte kostnader for den enkelte eier. Det kan fort være snakk om investeringer på størrelsesorden kroner pr. boenhet. Kommunen har hjemmel til å pålegge tiltak etter reglene i Forurensningsloven med tilhørende Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) av Det er eieren av eiendommen / avløpsanlegget som er ansvarlig for å motvirke at forurensning ikke inntrer. Fra og med inneværende år har forurensningsforskriften blitt endret slik at kommunen har fått utvidet myndighet, jfr. forskriftens kap. 12 og kap. 13. I praksis vil dette bety at myndigheten til å behandle søknader om utslipp av sanitært avløpsvann er økt fra 15 til 50 p.e. (personekvivalenter) for bolighus, hytter og andre bygg med sanitære installasjoner. For mindre tettsteder har kommunen dessuten myndighet til å avgjøre søknader om utslippstillatelse opp til 2000 p.e. for utslipp til ferskvann. Opplysninger om søknadsskjema med veiledning fås ved henvendelse til kommunens servicetorg, eller de kan hentes ut fra kommunens internettsider under linken skjemaer. MØTEPLAN FOR PRIMÆRNÆRINGSUTVALGET 1.HALVÅR Følgende datoer fastsettes som møtedager i Primærnæringsutvalget for første halvår 2007: Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag Hovedsakelig legges møtene til kveldstid, ca kl. 18: Foreligger ikke aktuelle saker til behandling, avlyses møtene. Utvalget har følgende medlemmer: Medlem Adresse Postnummer Hans Ek, leder Sp Ekveien Gressvik Eileen Dvergsdal, nestleder Ap Elingårdsveien Manstad Arild Skau Sv Meisev Rolvsøy Berit Kallerød O-L Kallerødv Manstad Kjell Holen Frp Kasperklova Gressvik 12

Til jord- og skogbrukere i Fredrikstad 28. juni 2007

Til jord- og skogbrukere i Fredrikstad 28. juni 2007 Fredrikstad kommune Landbruksforvaltningen Til jord- og skogbrukere i Fredrikstad 28. juni 2007 AKTUELL INFORMASJON 2/2007 INNHOLD Landbruksvikar RMP og produksjonstilskudd SMIL 2007 Miljøplan Floghavrekontroll

Detaljer

Miljøplan. Grendemøter 2013

Miljøplan. Grendemøter 2013 Miljøplan Grendemøter 2013 Inga Holt Rådgiver Miljøplan Hva skal vi gjennom? Målsetninger Innhold trinn 1 Gjødselplan Plantevernjournal Sjekkliste Kart med registreringer Trinn 2 Men først hva er? KSL

Detaljer

Navn Fagområde Telefon/mail adresse Åsa Danielsen, fagleder landbruk/natur Jord/konsesjonslov fagleder

Navn Fagområde Telefon/mail adresse Åsa Danielsen, fagleder landbruk/natur Jord/konsesjonslov fagleder Fredrikstad kommune Landbruksforvaltningen Til jord- og skogbrukere i Fredrikstad AKTUELL INFORMASJON 1/2009 INNHOLD Strategiplan for miljøtiltak i landbruket 2009-2012 SMIL NMSK RMP Miljøplan Landbruksvikarordningen

Detaljer

UNGE GÅRDBRUKERE/ KOMMENDE GÅRDBRUKERE I HATTFJELLDAL. Møte i Susendal 11. mars 2008 Div. tilskudd i landbruket av Lisbet Nordtug

UNGE GÅRDBRUKERE/ KOMMENDE GÅRDBRUKERE I HATTFJELLDAL. Møte i Susendal 11. mars 2008 Div. tilskudd i landbruket av Lisbet Nordtug UNGE GÅRDBRUKERE/ KOMMENDE GÅRDBRUKERE I HATTFJELLDAL Møte i Susendal 11. mars 2008 Div. tilskudd i landbruket av Lisbet Nordtug TILSKUDD I JORDBRUKET PRODUKSJONSTILSKUDD AVLØSERTILSKUDD ferie og fritid,

Detaljer

TILTAKSSTRATEGI FOR SMIL- OG NMSK-MIDLER FOR MODUM KOMMUNE 2016-2019

TILTAKSSTRATEGI FOR SMIL- OG NMSK-MIDLER FOR MODUM KOMMUNE 2016-2019 TILTAKSSTRATEGI FOR SMIL- OG NMSK-MIDLER FOR MODUM KOMMUNE 2016-2019 BAKGRUNN: Tilskudd som bevilges i henhold til Forskrift om miljøtiltak i jordbruket kommer fra bevilgninger over jordbruksavtalen. Tilskudd

Detaljer

Miljøplan- Trinn 1 Kart over jordbruksarealene (eget/leid areal) Gjødslingsplan Jordprøver Sprøytejournal Sjekkliste Tiltaksplan for å etterkomme off. krav Dokumentasjon på gjennomføring av tiltak Miljøplankart

Detaljer

Sommer på næringskontoret GOD SOMMER! Trøgstad kommune Teknikk og næring. Landbruksinfo Nr. 1, juli 2013. Innhold i nr. 1 2013.

Sommer på næringskontoret GOD SOMMER! Trøgstad kommune Teknikk og næring. Landbruksinfo Nr. 1, juli 2013. Innhold i nr. 1 2013. Trøgstad kommune Teknikk og næring Landbruksinfo Nr. 1, juli 2013 Innhold i nr. 1 2013 Innhold Sommer på næringskontoret... 1 Tilskudd til grøfting... 2 Lurer du på saldoen på skogfondet ditt?... 3 Ikke

Detaljer

Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssenter

Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssenter Fylkesmannen i Østfold - Tilskudd til regionale miljøtiltak 2012 Regionale miljøtilskudd Regionale miljøtilskudd er årlige tilskudd og gis til gjennomføring av tiltak for å redusere forurensning og fremme

Detaljer

Skogbruk og vilt. Espen Carlsen Rådgiver skog og vilt i Eidsberg og Trøgstad. Vegard Aarnes Skogbrukssjef i Hobøl, Spydeberg og Askim

Skogbruk og vilt. Espen Carlsen Rådgiver skog og vilt i Eidsberg og Trøgstad. Vegard Aarnes Skogbrukssjef i Hobøl, Spydeberg og Askim Skogbruk og vilt Espen Carlsen Rådgiver skog og vilt i Eidsberg og Trøgstad. Vegard Aarnes Skogbrukssjef i Hobøl, Spydeberg og Askim Offentlig Skogforvaltning - Skogbrukssjef Informasjon og Skogloven Skogfond

Detaljer

MILJØPLANER TORMOD SOLEM LANDBRUKSKONTORET I FOLLO. www.follolandbruk.no

MILJØPLANER TORMOD SOLEM LANDBRUKSKONTORET I FOLLO. www.follolandbruk.no MILJØPLANER TORMOD SOLEM LANDBRUKSKONTORET I FOLLO BAKGRUNN FOR MILJØPLANER FORSKRIFT OM MILJØPLAN FASTSATT AV LANDBRUKSDEPARTEMENTET 15. JANUAR 2003 MED HJEMMEL I JORDLOVEN AV 12. MAI 1995. ENDRET I FORSKRIFT

Detaljer

Strategiplan for bruk av nærings- og miljømidler i Halsa kommune for perioden 2013 2018

Strategiplan for bruk av nærings- og miljømidler i Halsa kommune for perioden 2013 2018 Strategiplan for bruk av nærings- og miljømidler i Halsa kommune for perioden 2013 2018 Planen er utarbeidet i samarbeid mellom Halsa kommune og faglaga i Halsa kommune. 2 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Nasjonale

Detaljer

Veterinærvakt Produksjonstilskudd januaromgangen 2010 Bygdeutviklingsmidler Skogfond SMIL Kurs i miljøplan trinn 2 Fellingsrapport -rådyr

Veterinærvakt Produksjonstilskudd januaromgangen 2010 Bygdeutviklingsmidler Skogfond SMIL Kurs i miljøplan trinn 2 Fellingsrapport -rådyr MELDINGSBLAD FRA NÆRINGSAVDELINGEN I SKIPTVET NR 1 2010 Januar 23. ÅRGANG Postadresse: Skiptvet kommune, Etat for næring og teknikk, Storvn. 24, Postboks 115, 1806 Skiptvet Telefon 69 80 60 00 E-mail:

Detaljer

Tiltaksstrategi for. Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 2016

Tiltaksstrategi for. Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 2016 Tiltaksstrategi for Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 2016 Lyngdalsku på beite Innledning: Fra 01.01.2004 er ansvaret for flere oppgaver innen landbruksforvaltningen

Detaljer

LEIRBLEKKJA NR.03/13 INFORMASJONSSKRIV TIL ALLE GÅRDBRUKERE I NANNESTAD FRA LANDBRUKSKONTORET, NANNESTAD KOMMUNE

LEIRBLEKKJA NR.03/13 INFORMASJONSSKRIV TIL ALLE GÅRDBRUKERE I NANNESTAD FRA LANDBRUKSKONTORET, NANNESTAD KOMMUNE Til LEIRBLEKKJA NR.03/13 INFORMASJONSSKRIV TIL ALLE GÅRDBRUKERE I NANNESTAD FRA LANDBRUKSKONTORET, NANNESTAD KOMMUNE Slutt på tilskudd til energiflis I statsbudsjett for 2014 går Regjeringen inn for å

Detaljer

SMIL Spesielle miljøtiltak i landbruket

SMIL Spesielle miljøtiltak i landbruket SMIL Spesielle miljøtiltak i landbruket Økonomiske verkemiddel overført til kommunane i 2004: - STILK - Spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap - IMT - Investeringar i miljøtiltak - MOMLE - Miljøretta

Detaljer

Maten i systemet Kommunens rolle. Reidar Kaabbel Ordfører i Våler kommune og styreleder i vannområde Morsa

Maten i systemet Kommunens rolle. Reidar Kaabbel Ordfører i Våler kommune og styreleder i vannområde Morsa Maten i systemet Kommunens rolle Reidar Kaabbel Ordfører i Våler kommune og styreleder i vannområde Morsa 4.12.2015 Kommunens oppgaver Administrasjon: Tilskuddsforvaltning Erstatningsordninger Skogfond

Detaljer

Gjerdrum kommune TILTAKSSTRATEGI FOR NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET I GJERDRUM KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret «DATO» (Foto: Lars Sandberg)

Gjerdrum kommune TILTAKSSTRATEGI FOR NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET I GJERDRUM KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret «DATO» (Foto: Lars Sandberg) Gjerdrum kommune TILTAKSSTRATEGI FOR NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET I GJERDRUM KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret «DATO» 2014 2017 (Foto: Lars Sandberg) Innhold 1. BAKGRUNN... 3 2. UTFORDRINGER I SKOGBRUKET...

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 11, oktober 2015 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 1 - Generelle krav til gården Navn: Adresse: Org.nr.: Produsentnr.: Dato for utført egenrevisjon: Underskrift: KSL EGENREVISJON:

Detaljer

Jordbrukets sektor. Høring Forvaltningsplaner Tiltaksprogram. 13. oktober 2014 Finn Erlend Ødegård, seniorrådgiver. Vi får Norge til å gro!

Jordbrukets sektor. Høring Forvaltningsplaner Tiltaksprogram. 13. oktober 2014 Finn Erlend Ødegård, seniorrådgiver. Vi får Norge til å gro! Jordbrukets sektor Høring Forvaltningsplaner Tiltaksprogram 13. oktober 2014 Finn Erlend Ødegård, seniorrådgiver Vi får Norge til å gro! 14.10.2014 1 Historisk Perspektiv Jordbruk i Norge startet for 6000

Detaljer

Landbruksnytt JUNI 2014

Landbruksnytt JUNI 2014 Landbruksnytt JUNI 2014 ANSETTELSER Elena Lindstad er nyansatt leder i Plan- og næringsenheten i Østre Toten kommune. Hun er utdannet jurist. De siste fem årene har hun jobbet i politiet som juridisk seniorrådgiver

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 27.januar 2013 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd Husdyr

Detaljer

KVEKA. 15 kr/fm 3 rundtømmer. 43 kr/lm 3 skogsflis. 27 kr/lm 3 skogsflis

KVEKA. 15 kr/fm 3 rundtømmer. 43 kr/lm 3 skogsflis. 27 kr/lm 3 skogsflis KVEKA NR. 1 MARS 2012 Et informasjonsblad til jord- og skogbrukere i Ullensaker og Gjerdrum Fagtur i skogbruket Øvre Romerike Skogeierområde i samarbeid med landbrukskontorene arrangerer tur til Østerrike,

Detaljer

HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?:

HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?: HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?: Kommunens politisk styrende dokument for avløpssektoren, samt for arbeidet med tiltak mot forurensning fra landbruket. Rakkestad kommune 1 DE VIKTIGSTE RAMMEBETINGELSENE.

Detaljer

Kulturlandskapsarbeidet i Vesterålen landbrukstjenester

Kulturlandskapsarbeidet i Vesterålen landbrukstjenester S. 25-43 -Miljøplan på gårdsbruk Kulturlandskapsarbeidet i Vesterålen landbrukstjenester -Miljøprogram for landbruket i Nordland d -Nasjonalt miljøprogram -Lokale tiltaksstrategier/smil Mobilisering og

Detaljer

OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET 06.03.2013

OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET 06.03.2013 OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET 06.03.2013 Lov og forskrift om regulering av svine- og fjørfèproduksjon Slaktedyr: - kylling: 120 000/år - kalkun: 30 000/år - gris: 2 100/år Antall

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 22. 23. januar 2009 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd

Detaljer

Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL Veileder for bruk av tilskudd, 2014

Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL Veileder for bruk av tilskudd, 2014 Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL Veileder for bruk av tilskudd, 2014 Formål Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets

Detaljer

FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i

FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i Side 1 av 5 FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. DATO: FOR-2004-02-04-447 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Avd. for skog- og

Detaljer

GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR!

GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR! Trøgstad kommune Teknikk og næring Landbruksinfo Nr. 1, desember 2014 Innhold i nr. 1 2014 Innhold Jul på næringskontoret... 1 Miljørådgivning... 2 Skogen i Trøgstad har behov for ungskogpleie hvordan

Detaljer

NBNB! Frist for søknad om tilskudd: 1. november.

NBNB! Frist for søknad om tilskudd: 1. november. SKOGBRUK. SKOGFOND Søknad om utbetaling av skogfond må fremmes innen utgangen året etter at investeringen er foretatt. Det er viktig at all nødvendig dokumentasjon/informasjon følger med søknaden. Det

Detaljer

Tilskudd til regionale miljøtiltak for landbruket i Oslo og Akershus 2013

Tilskudd til regionale miljøtiltak for landbruket i Oslo og Akershus 2013 Tilskudd til regionale miljøtiltak for landbruket i Oslo Akershus 2013 Informasjon om tilskudd søking til regionale miljøtiltak i landbruket i Oslo Akershus Søknadsfrist 21. oktober Rett miljøtiltak på

Detaljer

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 10.05.2006 Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 19:45 Møtested: Møterom Elingaard, Rådhuset Fra til saksnr.: 17-23 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER:

Detaljer

Retningsliner 2014 for bruk av tilskotsmidlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Retningsliner 2014 for bruk av tilskotsmidlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket Retningsliner 2014 for bruk av tilskotsmidlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket 1.0 Midlar til disposisjon SMIL NMSK Tilbakeførte inndregne midlar Kr. 21.262

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Plan- og utviklingsavdeling

VERRAN KOMMUNE Plan- og utviklingsavdeling VERRAN KOMMUNE Plan- og utviklingsavdeling Nærings og miljøtiltak i skogbruket 2012 -NMSKRETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK) PRIORITERING

Detaljer

Ferieavvikling på næringskontoret GOD SOMMER! Trøgstad kommune Teknikk og næring. Landbruksinfo Nr. 3, juli 2011. Innhold i nr.

Ferieavvikling på næringskontoret GOD SOMMER! Trøgstad kommune Teknikk og næring. Landbruksinfo Nr. 3, juli 2011. Innhold i nr. 1 Trøgstad kommune Teknikk og næring Landbruksinfo Nr. 3, juli 2011 Innhold i nr. 3 2011 Ferieavvikling på næringskontoret 1 Tilskudd til regionale miljøtiltak 2011 2 Kontroll av foryngelse etter hogst

Detaljer

TILTAKSSTRATEGI OG RETNINGSLINJER JORDBRUKET I DRANGEDAL 2014-2018. Strategien omhandler tilskudd etter følgende ordning

TILTAKSSTRATEGI OG RETNINGSLINJER JORDBRUKET I DRANGEDAL 2014-2018. Strategien omhandler tilskudd etter følgende ordning TILTAKSSTRATEGI OG RETNINGSLINJER JORDBRUKET I DRANGEDAL 2014-2018 Strategien omhandler tilskudd etter følgende ordning Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Planleggings og tilretteleggingsprosjekter

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 13/264-4/K2-V10, K1-//NKBE Birkeland: 12.02.2013. Møtereferat - kontaktutvalget gor jord og skog 12.02.

Vår ref. Deres ref. Dato: 13/264-4/K2-V10, K1-//NKBE Birkeland: 12.02.2013. Møtereferat - kontaktutvalget gor jord og skog 12.02. Birkenes kommune Skogbruk Vår ref. Deres ref. Dato: 13/264-4/K2-V10, K1-//NKBE Birkeland: 12.02.2013 Møtereferat - kontaktutvalget gor jord og skog 12.02.2013 Til stede: Anne Kari Birkeland Kristian Svaland

Detaljer

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Bevare dyrket mark/kulturlandskap fra gjengroing - gbnr 12/1 - søker Kari Mette Busklein

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Bevare dyrket mark/kulturlandskap fra gjengroing - gbnr 12/1 - søker Kari Mette Busklein Saksframlegg Arkivnr. 12/1 Saksnr. 2013/2354-10 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Aril Røttum Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Bevare

Detaljer

Bestillingsfrist 8. desember.

Bestillingsfrist 8. desember. Trondheim 28.10.2014 TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER I TINGVOLL Du er en av flere skogeiere i kommunen som mangler skogbruksplan med Miljøregistrering i Skog (MiS). Etter 1. januar 2016 vil du ikke lenger kunne

Detaljer

Midtre Namdal samkommune. Administrativt vedtak Midtre Namdal samkommune - Delegert administrasjonssjefen - nr. 79/14

Midtre Namdal samkommune. Administrativt vedtak Midtre Namdal samkommune - Delegert administrasjonssjefen - nr. 79/14 Midtre Namdal samkommune Miljø og landbruk Administrativt vedtak Midtre Namdal samkommune - Delegert administrasjonssjefen - nr. 79/14 Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato /8726-8 Aksel Håkonsen952 78

Detaljer

Scenariokonferanse, vannregion Nordland : «Trender, utfordringer og kunnskapsbehov i landbruket i Nordland fram mot 2021»

Scenariokonferanse, vannregion Nordland : «Trender, utfordringer og kunnskapsbehov i landbruket i Nordland fram mot 2021» Scenariokonferanse, vannregion Nordland 22.03.12: «Trender, utfordringer og kunnskapsbehov i landbruket i Nordland fram mot 2021» Arne Farup Fylkesmannen i Nordland landbruksavdelinga Foto: Karsten Steinvik

Detaljer

Overordnede retningslinjer for forvaltning av søknader om tilskudd til skogkultur, tynning og miljøtiltak i skog i Innherred samkommune 2009

Overordnede retningslinjer for forvaltning av søknader om tilskudd til skogkultur, tynning og miljøtiltak i skog i Innherred samkommune 2009 Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltning Overordnede retningslinjer for forvaltning av søknader om tilskudd til skogkultur, tynning og miljøtiltak i skog i Innherred samkommune 2009 1. Innledning

Detaljer

Vannmiljø og Matproduksjon

Vannmiljø og Matproduksjon Vannmiljø og Matproduksjon 29. oktober 2014 Bjørn Gimming, styremedlem i Norges Bondelag Vi får Norge til å gro! 02.11.2014 1 Målrettet jobbing med vann i jordbruket 1970-tallet: Mjøsaksjonen miljø kom

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av tilskudd til miljøtiltak i landbruket 2013

Retningslinjer for tildeling av tilskudd til miljøtiltak i landbruket 2013 Retningslinjer for tildeling av tilskudd til miljøtiltak i landbruket 2013 For Hobøl, Spydeberg og Askim Mars 2013 Retningslinjer for miljøtiltak i landbruket 2013 Retningslinjene gjelder for kommunene

Detaljer

TILSKUDDSORDNINGER I LANDBRUKET

TILSKUDDSORDNINGER I LANDBRUKET TILSKUDDSORDNINGER I LANDBRUKET RMP -Regionale miljøtiltak i landbruket. SMIL -Spesielle miljøtiltak i jordbruket. REGIONALE MILJØTILTAK I LANDBRUKET Formålet med ordningen: Å sikre et aktivt og bærekraftig

Detaljer

Fredrikstad kommune Landbruksforvaltningen. Til jord- og skogbrukere i Fredrikstad. 15.februar 2013 AKTUELL INFORMASJON 1/2013

Fredrikstad kommune Landbruksforvaltningen. Til jord- og skogbrukere i Fredrikstad. 15.februar 2013 AKTUELL INFORMASJON 1/2013 Fredrikstad kommune Landbruksforvaltningen Til jord- og skogbrukere i Fredrikstad AKTUELL INFORMASJON 1/2013 INNHOLD Registrering av e-mailadresser SMIL Husdyrgjødsel Miljøplan Miljøplankurs Jordarbeiding

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 03.11.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 03.11.2011 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: V10 2010/426-33 26.10.2011 Harald Nøding Østvik Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 03.11.2011 Utsendte vedlegg Ikke

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning

Helhetlig vannforvaltning Helhetlig vannforvaltning Jordbrukets sektor 15. september 2015 Finn Erlend Ødegård, seniorrådgiver i Norges Bondelag Vi får Norge til å gro! 17.09.2015 1 Målrettet jobbing med vann i jordbruket 1970-tallet:

Detaljer

Tilbud om skogbruksplan i Røyrvik og Lierne

Tilbud om skogbruksplan i Røyrvik og Lierne Tilbud om skogbruksplan i Røyrvik og Lierne Skogbruksplanen gir deg oversikt over skogens ressurser. Den er ditt beste hjelpemiddel til en aktiv utnyttelse av din eiendom. Fra 2013 forutsetter alt tømmersalg

Detaljer

GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR!

GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR! 1 Trøgstad kommune Teknikk og næring Landbruksinfo Nr. 4, desember 2011 Innhold i nr. 4 2011 Jul på næringskontoret 1 Regionale miljøtiltak 2011 2 Skogbruk 2 Ny viltnemnd 3 Fellingskvoter rådyr 2011 4

Detaljer

Miljøenheten. Meldingsblad landbruk nr. 2-2013

Miljøenheten. Meldingsblad landbruk nr. 2-2013 Miljøenheten Meldingsblad landbruk nr. 2-2013 Floghavre 2013 Det nærmer seg igjen tida da floghavren kommer til syne og det er tid for å ta de nødvendige rundene i kornåkeren. Det er like viktig som før

Detaljer

GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR!

GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR! Trøgstad kommune Teknikk og næring Landbruksinfo Nr. 3, desember 2012 Innhold i nr. 3 2012 Jul på næringskontoret... 1 Ny medarbeider på næringskontoret... 2 Økt aktivitet med ungskogpleie i 2012... 2

Detaljer

Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i

Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket -SMIL. Alminnelige bestemmelser Utfordringer. Stortingsmeldingen om Landbruks- og matpolitikken Velkommen

Detaljer

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER I NAMSOS

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER I NAMSOS Navn Adresse Postnr Sted Trondheim 10.12.2014 TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER I NAMSOS Du er en av flere skogeiere i kommunen som mangler skogbruksplan med Miljøregistrering i Skog (MiS).

Detaljer

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 10.12.2008, Tidspunkt: fra kl. 14:00 til kl. 15:45 Møtested: Møterom Elingaard, Rådhuset Fra til saksnr.: 08/59 08/71 REPRESENTANTER: FOLKETS

Detaljer

Regionalt miljøprogram for 2009-2012 beskriver miljøkrav som innføres fra 2010 for Glomma sør for Øyeren. www.fylkesmannen.

Regionalt miljøprogram for 2009-2012 beskriver miljøkrav som innføres fra 2010 for Glomma sør for Øyeren. www.fylkesmannen. Fredrikstad kommune Landbruksforvaltningen Til jord- og skogbrukere AKTUELL INFORMASJON 1/2010 05.februar 2010 INNHOLD Miljøplan RMP SMIL NMSK Tilskudd til uttak av skogvirke til bioenergi Skograpport

Detaljer

Nytt fra NLR Østafjells

Nytt fra NLR Østafjells Nytt fra NLR Østafjells Nr 1 2015 (Vi beklager et noe rotete utseende på denne utgaven, vi kommer sterkere tilbake seinere) Kontakt oss på: Telefon: 952 86 000 Mail: ostafjells@lr.no Hjemmeside:www.nlrø.no

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 1 - Generelle krav til gården Navn: Adresse: Org.nr.: Produsentnr.: Dato for utført egenrevisjon: Underskrift: KSL EGENREVISJON:

Detaljer

Retningslinjer tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Retningslinjer for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Aure kommune

Retningslinjer tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Retningslinjer for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Aure kommune Retningslinjer for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Aure kommune 1 Innholdsfortegnelse RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I... 3 JORDBRUKET I AURE KOMMUNE... 3 1. Formål....

Detaljer

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER I SKAUN

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER I SKAUN Trondheim 22.12.2014 TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER I SKAUN Miljøregistrering i Skog (MiS) ble utført i Skaun kommune i 2000/2001 i forbindelse med utarbeiding av skogbruksplaner fra 1998. For å fortsatt være

Detaljer

Presentasjon av Stjørdalselva vannområde med noen eksempler fra Stjørdal kommune

Presentasjon av Stjørdalselva vannområde med noen eksempler fra Stjørdal kommune Presentasjon av Stjørdalselva vannområde med noen eksempler fra Stjørdal kommune Rica hotell, Hell 29.oktober 2011 Harald Hove Bergmann Presentasjon av Stjørdalselva vannområde (Stjørdal kommune) Dyrka

Detaljer

Kommunale tiltaksstrategier for landbruket i Rakkestad 2013-2016

Kommunale tiltaksstrategier for landbruket i Rakkestad 2013-2016 Kommunale tiltaksstrategier for landbruket i Rakkestad 2013-2016 Saksnr. 12/3153 Journalnr. 15072/12 Arkiv V18 Dato: 29.10.2012 Vedtatt av teknikk- og miljøutvalget 13.11.2012 Kommunale tiltaksstrategier

Detaljer

Regionale miljøprogram - hva er oppnådd i O/A og Østf. -tilpasninger til EU s vanndirektiv

Regionale miljøprogram - hva er oppnådd i O/A og Østf. -tilpasninger til EU s vanndirektiv Regionale miljøprogram - hva er oppnådd i O/A og Østf. -tilpasninger til EU s vanndirektiv 1. Miljøtiltak i landbruket historien 2. RMP hva er det? 3. Oppslutning om miljøtiltakene 4. Tilpasning til EU

Detaljer

Kommunal tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i landbruket. (SMIL-midler) Båtsfjord kommune

Kommunal tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i landbruket. (SMIL-midler) Båtsfjord kommune Kommunal tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL-midler) 2009 til 2011 Båtsfjord kommune Båtsfjord, desember 2008 Behandles Båtsfjord formannskap 01.12.2008, sak /08 1. Bakgrunn Fra

Detaljer

Fredrikstad kommune Landbruksforvaltningen Til jord- og skogbrukere i Fredrikstad. 14.mars 2014 AKTUELL INFORMASJON 1/2014

Fredrikstad kommune Landbruksforvaltningen Til jord- og skogbrukere i Fredrikstad. 14.mars 2014 AKTUELL INFORMASJON 1/2014 Fredrikstad kommune Landbruksforvaltningen Til jord- og skogbrukere i Fredrikstad AKTUELL INFORMASJON 1/2014 INNHOLD SMIL Tilskudd til drenering Miljøplan Miljøplankurs Avløserrefusjon ved sykdom Jordarbeiding

Detaljer

Tilpasning til klimaendringer for jordbruket i Hedmark

Tilpasning til klimaendringer for jordbruket i Hedmark Tilpasning til klimaendringer for jordbruket i Hedmark Kristin Ødegård Bryhn seniorrådgiver Fylkesmannen i Hedmark, landbruksavdelingen Foto: Kristin Ø. Bryhn Fakta om Hedmark Landets største jordbruksfylke

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV TILSKUDDSMIDLER TIL SKOGBRUKSTILTAK I STEINKJER KOMMUNE 2015.

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV TILSKUDDSMIDLER TIL SKOGBRUKSTILTAK I STEINKJER KOMMUNE 2015. RETNINGSLINJER FOR BRUK AV TILSKUDDSMIDLER TIL SKOGBRUKSTILTAK I STEINKJER KOMMUNE 2015. 1. Tilskuddsregler 1.1. Skogkultur. Kommunen fastsetter hvilke tiltak som kan få tilskudd, og hvor stort tilskuddet

Detaljer

Trøgstad kommune. Tiltaksstrategi for miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket 2015-2018

Trøgstad kommune. Tiltaksstrategi for miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket 2015-2018 Trøgstad kommune Tiltaksstrategi for miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket 2015-2018 Vedtatt i Teknikk- og naturutvalget 10.03.2015 Trøgstad kommune Side 2 Innhold Innledning...

Detaljer

Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke?

Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke? Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke? Sigurd Enger, Akershus Bondelag Vi får Norge til å gro! Disposisjon Bakgrunn Vannområdene Arbeidet: Hva har fungert hva har ikke fungert Finansiering,

Detaljer

Retningslinjer for prioritering av søknader og bruk av skogmidlene (NMSK) i Grong kommune 2016.

Retningslinjer for prioritering av søknader og bruk av skogmidlene (NMSK) i Grong kommune 2016. Retningslinjer for prioritering av søknader og bruk av skogmidlene (NMSK) i Grong kommune 2016. 1. Innledning 1.1. Bakgrunn Som et resultat av Regjeringens kommunesatsing på landbruksområdet er vedtaksmyndigheten

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SMIL- OG SKOGMIDLER I FOLLO 2015

RETNINGSLINJER FOR SMIL- OG SKOGMIDLER I FOLLO 2015 Retningslinjer for SMIL-midler (Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap) og NMSK-midler (Nærings- og miljøtiltak i skogbruket) i Follo (Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden og Oppegård) 2015 Innhold

Detaljer

Ailin Wigelius Innherred samkommune

Ailin Wigelius Innherred samkommune 2016 Nærings- og miljøtiltak i skogbruket Overordnede retningslinjer for forvaltning av «Nærings- og miljøtiltak for skogbruket» (NMSK) i Innherred samkommune Av forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak

Detaljer

Rundskriv 33/2009. Gårdskartprosessen og ajourhold av arealdata på kart og i Landbruksregisteret. Innhold. Kommunen, Fylkesmannen

Rundskriv 33/2009. Gårdskartprosessen og ajourhold av arealdata på kart og i Landbruksregisteret. Innhold. Kommunen, Fylkesmannen Rundskriv 33/2009 Kommunen, Fylkesmannen Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt. 28 Telefon: +47 24 13 10 00 Telefaks: +47 24 13 10 05 E-post: postmottak@slf.dep.no

Detaljer

LEIRBLEKKJA. Skogfaglig utferd NR. 1/13 KONTAKTINFO

LEIRBLEKKJA. Skogfaglig utferd NR. 1/13 KONTAKTINFO LEIRBLEKKJA INFORMASJONSSKRIV TIL ALLE GÅRDBRUKERE I NANNESTAD Utgiver: Landbrukskontoret i Nannestad kommune NR. 1/13 KONTAKTINFO Nannestad kommune Marit Sand Besøksadresse Teknisk Forvaltning Eivind

Detaljer

Antall bønder og jordbruksareal i Follo. Sum Follo

Antall bønder og jordbruksareal i Follo. Sum Follo Landbruket i Follo Antall bønder og jordbruksareal i Follo Sum Follo 130 329 314 129423 313 130796 324 131015 338 Hva dyrker bøndene i Follo? Sum Follo 15194 95 112396 264 351 9 1374 14 513 15 % av areal

Detaljer

KVEKA. Nye adresser i kommunen. Tilskudd til skogkultur. NR. 3 september 2012

KVEKA. Nye adresser i kommunen. Tilskudd til skogkultur. NR. 3 september 2012 KVEKA NR. 3 september 2012 Et informasjonsblad til jord- og skogbrukere i Ullensaker og Gjerdrum Nye adresser i kommunen For en tid tilbake ble over 100 veger i Ullensaker navnsatt. Ett av målene med dette

Detaljer

Høstnytt fra Landbrukskontoret 2013

Høstnytt fra Landbrukskontoret 2013 Høstnytt fra Landbrukskontoret 2013 Innhold Rådgiver - næring... Feil! Bokmerke er ikke definert. Strategisk næringsplan vs. landbruksplan... 2 Bruk av næringsfond til landbruk... Feil! Bokmerke er ikke

Detaljer

Informasjon om Regionalt miljøprogram for landbruket i Oslo og Akershus 2009-2012 Gode miljøtiltak krever god planlegging!

Informasjon om Regionalt miljøprogram for landbruket i Oslo og Akershus 2009-2012 Gode miljøtiltak krever god planlegging! Informasjon om Regionalt miljøprogram for landbruket i Oslo og Akershus 2009-2012 Gode miljøtiltak krever god planlegging! Foto: Svein Skøien Veileder og planlegger for å sette i gang med miljøtiltak allerede

Detaljer

Lokal tiltaksstrategi for Eidsberg kommune 2013 2016

Lokal tiltaksstrategi for Eidsberg kommune 2013 2016 Lokal tiltaksstrategi for Eidsberg kommune 2013 2016 Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL- midler) og Nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK- midler) Eidsberg kommune 2013 Vedtatt: 1 1. Innledning:

Detaljer

Områdetakst i Områdetakst Melhus kommune

Områdetakst i Områdetakst Melhus kommune Områdetakst i Melhus kommune Generelt om prosjektet ALLSKOG Plan har blitt vagt til å gjøre utføre oppdraget. Det gis 50% tilskudd for å lage nye skogbruksplaner i Melhus. En styringsgruppe som representerer

Detaljer

STRATEGI FOR SMIL-ORDNINGEN I SØGNE KOMMUNE

STRATEGI FOR SMIL-ORDNINGEN I SØGNE KOMMUNE STRATEGI FOR SMIL-ORDNINGEN I SØGNE KOMMUNE Perioden 2011 2016 (SMIL = SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET) 1 INNHOLD INNLEDNING OG BAKGRUNN:... 3 TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET... 4 1.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK MIDLER) FOR KOMMUNENE HEMNE, SNILLFJORD OG HITRA

RETNINGSLINJER FOR NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK MIDLER) FOR KOMMUNENE HEMNE, SNILLFJORD OG HITRA RETNINGSLINJER FOR NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK MIDLER) FOR KOMMUNENE HEMNE, SNILLFJORD OG HITRA Fastsatt av skogansvarlige i kommunene Hemne, Snillfjord og Hitra, 03.03.2014 Innledning Disse

Detaljer

FOR nr 283: Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket

FOR nr 283: Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket FOR 2002-03-22 nr 283: Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket DATO: FOR-2002-03-22-283 Gjelder fra: 2008-07 HISTORISK VERSJON DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Landbrukspolitisk

Detaljer

Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015. 15 % i 2020

Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015. 15 % i 2020 ØKOLOGISK SÅ KLART! Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015 15 % i 2020 / HVA ER økologisk landbruk? Økologisk landbruk er et produksjonssystem som opprettholder sunne

Detaljer

TILBUD PÅ RESSURSOVERSIKTER I RISSA

TILBUD PÅ RESSURSOVERSIKTER I RISSA Trondheim 2016 TILBUD PÅ RESSURSOVERSIKTER I RISSA Du er en av flere skogeiere som mangler ressursoversikt med Miljøregistrering i Skog (MiS). Etter 1. januar 2016 kreves det dispensasjon for å kunne selge

Detaljer

Veiledning til utfylling av søknad om utslipp fra hus og hytter.

Veiledning til utfylling av søknad om utslipp fra hus og hytter. Veiledning til utfylling av søknad om utslipp fra hus og hytter. Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller vil øke et eksisterende utslipp vesentlig må du søke

Detaljer

Mål: God økologisk tilstand innen 2021

Mål: God økologisk tilstand innen 2021 Landbruksavdelingen Mål: God økologisk tilstand innen 2021 Klikk for å legge inn navn / epost / telefon LANDBRUKSAVDELINGEN Vannforskriften og RMP Vannforskriften, -generelt & hva skjer nå? Endringer i

Detaljer

Strategiplan for jord- og skogbruket i Nore og Uvdal 2012 2015

Strategiplan for jord- og skogbruket i Nore og Uvdal 2012 2015 Strategiplan for jord- og skogbruket i Nore og Uvdal 2012 2015 Utarbeidet av Nore og Uvdal kommune Vedtatt av kommunestyret, 29.10.2012 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...1 2. Aktuelle planverk for landbruksforvaltningen...2

Detaljer

Hydrotekniske tiltak i SMIL-ordningen. Praktisering i Alvdal og Tynset 2013 Fagsamling på Hamar 3. september 2013

Hydrotekniske tiltak i SMIL-ordningen. Praktisering i Alvdal og Tynset 2013 Fagsamling på Hamar 3. september 2013 Hydrotekniske tiltak i SMIL-ordningen Praktisering i Alvdal og Tynset 2013 Fagsamling på Hamar 3. september 2013 Situasjonen våren 2013 Stort behov for drenering Dreneringstilskudd uavklart Trolig større

Detaljer

Tiltaksplan arbeidet. Finn Grimsrud Haldenvassdraget vannområde

Tiltaksplan arbeidet. Finn Grimsrud Haldenvassdraget vannområde Tiltaksplan arbeidet Finn Grimsrud Haldenvassdraget vannområde Haldenvassdraget er med i første planperiode 2009-2015 1. Vesentlige vann- forvaltningsspørsmål Hvert vannområde har laget sin beskrivelse:

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FRA RAKKESTAD KOMMUNE VEDRØRENDE: «REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION GLOMMA 2016-2021»

HØRINGSUTTALELSE FRA RAKKESTAD KOMMUNE VEDRØRENDE: «REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION GLOMMA 2016-2021» HØRINGSUTTALELSE FRA RAKKESTAD KOMMUNE VEDRØRENDE: «REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION GLOMMA 2016-2021» Rakkestad kommune ligger sentralt plassert i Østfold fylke. Kommunen har 8000 innbyggere

Detaljer

INNHOLD Endringer i organisasjonen Juletredyrking Miljøplan Ta vare på gårdsnavnet Sammenføyning av flere matrikkelnummer

INNHOLD Endringer i organisasjonen Juletredyrking Miljøplan Ta vare på gårdsnavnet Sammenføyning av flere matrikkelnummer Fredrikstad kommune Landbruksforvaltningen Til jord- og skogbrukere AKTUELL INFORMASJON 1/2011 5.mars 2011 INNHOLD Endringer i organisasjonen Juletredyrking Miljøplan Ta vare på gårdsnavnet Sammenføyning

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: Jannicke Larsen V10 xx.xx.xxxx

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: Jannicke Larsen V10 xx.xx.xxxx MERÅKER KOMMUNE Sektor kommunal utvikling Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: Jannicke Larsen V10 xx.xx.xxxx Retningslinjer for prioritering av søknader om tilskudd til spesielle miljøtiltak

Detaljer

NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK) STRATEGI FOR KLEPP KOMMUNE 2015-2018. Foto: Hilde Kristin Honnemyr

NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK) STRATEGI FOR KLEPP KOMMUNE 2015-2018. Foto: Hilde Kristin Honnemyr NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK) STRATEGI FOR KLEPP KOMMUNE 2015-2018 Foto: Hilde Kristin Honnemyr Innleiing Tilskot til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) er ein del av kommunen sin

Detaljer

ØSTFOLD KURS HØSTEN 2012

ØSTFOLD KURS HØSTEN 2012 ØSTFOLD KURS HØSTEN 2012 Studieforbundet næring og samfunn Østfold Morstongveien 29, 1859 Slitu Lisbeth Svendsby,mobil 913 13 336 e-post: lisbeth.svendsby@bsfstudie.no kontordager: onsdager tlf. 69 89

Detaljer

Tilskotsordningar i landbruket og litt til - ein guida tur gjennom den offentlege papirmølla

Tilskotsordningar i landbruket og litt til - ein guida tur gjennom den offentlege papirmølla Tilskotsordningar i landbruket og litt til - ein guida tur gjennom den offentlege papirmølla Åshild Hjørnevik Rådgjevar ved landbruksavdelinga «Det var ikkje dette eg hadde tenkt å bruke tida på» Det offentlege

Detaljer

Tiltaksstrategier for bruk av SMILmidler i Sørreisa 2011-2013

Tiltaksstrategier for bruk av SMILmidler i Sørreisa 2011-2013 Tiltaksstrategier for bruk av SMILmidler i Sørreisa 2011-2013 Tiltaksstrategier for bruk av SMILmidler i Sørreisa 2011-2013 1 Bakgrunn Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å

Detaljer

ORDNINGENE OG VILKÅR

ORDNINGENE OG VILKÅR Ringerike kommune Produksjonstilskudd i jordbruket Miljøplan Regionale miljøprogram (RMP) Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler) Bygdeutviklingsmidler (BU-midler) ORDNINGENE OG VILKÅR 15.03.2012

Detaljer

Forventningar til sektorane i arbeidet vidare med vassforskrifta. Helga Gunnarsdóttir, seksjon for vannforvaltning

Forventningar til sektorane i arbeidet vidare med vassforskrifta. Helga Gunnarsdóttir, seksjon for vannforvaltning Forventningar til sektorane i arbeidet vidare med vassforskrifta Helga Gunnarsdóttir, seksjon for vannforvaltning Foto: Anders Iversen Hva konkret skal du gjøre for å hindre tap av naturmangfold? Det vi

Detaljer