Strategi. handlingsplan Telenor Sivilingeniørforening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategi. handlingsplan 2002. Telenor Sivilingeniørforening"

Transkript

1 1 (10) Strategi og handlingsplan 2002 Telenor Sivilingeniørforening Vedtatt på Årsmøte

2 Innhold 2 (10) Om dette dokumentet 3 Foreningside 4 Foreningspolitisk grunnlag og strategi 5 Lønns- og arbeidsvilkår 5 Kompetanseutvikling 6 Medlemskontakt 7 Organisasjon og samarbeid 8 Handlingsplan Lønns- og arbeidsvilkår 9 Kompetanseutvikling 9 Medlemskontakt 10 Organisasjon og samarbeid 10

3 3 (10) Om dette dokumentet Dette dokumentet gir oversikt over TS foreningspolitiske grunnlag, strategiske mål, og hvilke områder TS planlegger å fokusere på i året som kommer. Dokumentet vedtas årlig av årsmøtet, TS høyeste organ. Kjære medlem, TS er din forening! Er det noe du savner her? Er det noe du mener TS bør ta fatt i som vi har uteglemt eller nedprioritert? Er det noe her du kunne tenke deg å jobbe med? Er det eller flere satsingsområder der du har ideer til måter TS kan jobbe på for å nå målene? Kunne du tenke deg å stille til verv i TS-sammenheng? Ta kontakt! Telefon: Epost: Nettsider: (TS-kontoret) (TS-leder Jan Riddervold) (www.nif.no/ts/ kan også brukes) Endringer lagt inn på Årsmøtet /Erik Fenstad.

4 4 (10) Foreningside Telenor Sivilingeniørforening, TS, organiserer personale med høyere teknisk/naturvitenskaplig utdanning ansatt i Telenorkonsernet. Alle i Telenor (herunder selskap som er helt eller delvis eid av Telenor ASA, ref vedtektene) som er medlem av NIF - Norske Sivilingeniørers Forening - kan bli medlem av TS. Medlemmer av andre moderorganisasjoner kan også søke medlemskap i TS. For å styrke foreningens gjennomslagskraft driver TS vervingsarbeid blant de som kvalifiserer til medlemsskap. TS har som motto: "Kompetanse - vår styrke i konkurransen" Kompetanse er vår forenings og hvert enkelt medlems styrke i konkurransen om arbeidsgivers prioriteringer. For at kompetanse skal være en styrke for Telenor er det nødvendig at Telenor er en attraktiv arbeidsgiver for våre medlemmer. Dette krever at medlemmene tilbys både konkurransedyktige lønnsbetingelser og interessante, utviklende arbeidsoppgaver. For at TS skal kunne ta opp saker av interesse for medlemmene, er det viktig at hvert enkelt medlem også viser initiativ.

5 5 (10) Foreningspolitisk grunnlag og strategi Lønns- og arbeidsvilkår Beskrivelse av dagens situasjon TS er, gjennom NIF, en del av SAN (Sammenslutningen av Akademikerforeninger i NAVO (Norsk Arbeidsgiverforening for Virksomheter med Offentlig tilknytning)), sammen med NITO Tele. Annet hvert år (partallårstall) er hovedoppgjør med forhandlinger om avtaletekst og lønn. Annet hvert år er mellomoppgjør, med forhandlinger kun om lønn. TS kan (som NIF-forening) kreve overenskomst alene der foreningen har minst 3 medlemmer, eller sammen med andre SAN-grupper der foreningene sammen har minst 5 medlemmer. Overenskomst gir forhandlingsrett. Dette forutsetter at bedriften er medlem av NAVO, eller at man har blitt enige om lokale ordninger. Arbeid med lønn og arbeidsvilkår er et av TS' viktigste arbeidsområder. TS mener at lønnspolitikken er et personalpolitisk virkemiddel som må ses i sammenheng med Telenorkonsernets og hvert enkelt selskaps overordnede mål. En stor del av lønnsarbeidet skjer lokalt. TS vil årlig samle inn lønnsdata for å lage egen statistikk. Resultatet av lønnsundersøkelsen presenteres for medlemmene på medlemsmøter, nettsider og eventuelle andre måter. Mål Overenskomster/forhandlingsarbeid: TS skal bruke forhandlings- og drøftingsretten til beste for medlemmene. TS skal kreve overenskomst i selskap der TS har tilstrekkelig antall medlemmer, enten selvstendig eller gjennom SAN-samarbeid. TS skal arbeide for selskapstilpassede overenskomster som er basert på de samme prinsipper for hele Telenorkonsernet. Lønn: TS skal arbeide for at medlemmene får konkurransedyktig lønn. TS skal arbeide for at alle medlemmene er sikret en minimum lønnsutvikling og lønn. TS skal arbeide for at ingen enkeltpersoner ligger urimelig langt under NIF-P-nivå. TS skal arbeide for kjønnsnøytral lønnsfastsetting. TS skal arbeide for at NIF-statistikken blir akseptert fullt ut som mål for markedslønn i Telenor. TS skal arbeide for lokal lønnsdannelse. TS skal arbeide for at det er samsvar mellom arbeidsoppgaver, ansvarsområde og lønn. TS skal arbeide for at alle medlemmene får medarbeidersamtaler og lønnssamtaler, og at lønnssamtalene får reell betydning for lønnsfastsettelsen. TS skal støtte Telepensjonistene i deres arbeid. Arbeidsvilkår: TS skal sette fokus på fysisk og psykisk arbeidsmiljø. TS skal arbeide for avtalefestet rett til permisjon med lønn for etter-/videreutdanning. TS skal arbeide for at faglig og administrativ karrierevei sidestilles. TS skal støtte tiltak som fremmer/muliggjør fjernarbeid (telependling) for MNIF. TS skal arbeide for at Telenor tilbyr utfyllende godtgjøringsformer og dekker kostnader påløpt i arbeidsforhold. TS skal arbeide for tariffestet rett til opprettholdelse/videreutvikling av kompetanse. TS skal kartlegge praksis for bruk av overtid og fastlønnsavtaler i Telenor, og arbeide mot misbruk av fastlønnsordningen. TS skal arbeide for at det gis bedre kompensasjon for tapt fritid ved reiser. TS skal støtte enkeltmedlemmer ved behov. TS skal sammen med medlemmet vurdere bruk av juridisk og annen støtte fra NIF.

6 6 (10) Kompetanseutvikling Beskrivelse av dagens situasjon Kompetansen er fortsatt TS-medlemmenes største konkurransefortrinn. Telenor har gått fra å være en teknologistyrt virksomhet til å bli mer markedsstyrt. Dette setter andre krav til kompetanse. TS mener et høyt kompetanseutviklingsnivå (i forhold til budsjetter og avsatt tid) er nødvendig for å møte kravene fra markedet. Det er viktig at MNIF utvikler markedskompetanse for fortsatt å ha en etterspurt kompetanse. Mål TS skal arbeide for at: arbeidsgiver tilbyr kompetanseutviklende tiltak som videreutvikler medlemmenes faglige kompetanse. det er mulig for teknologer å også utvikle kompetanse innen ikke-teknologiske fag som ledelse, økonomi, markedsføring etc. både tverrfaglig og spisskompetanse verdsettes i Telenor. medlemmene gis like muligheter til kompetanseutvikling uavhengig av arbeidssted, kjønn el. det tas likestillingshensyn ved tildeling av kompetansegivende tiltak. det gis gode muligheter for faglig og tverrfaglig etter- og videreutdanning til alle medlemmene. personer med personalansvar gis mulighet til utvikling som gjør at de innehar nødvendige kunnskaper. det utarbeides flerårige individuelle kompetanse- og karriereplaner som fremmer medlemmenes faglige og personlige utvikling. medlemmenes kompetanse utnyttes og videreutvikles til nytte for den enkelte og Telenor. medarbeidersamtale og lønnssamtale skal være en årlig foreteelse for våre medlemmer. medarbeidersamtalen videreutvikles som verktøy for kompetanseutvikling. en sum tilsvarende minst 5% av budsjettet settes av til kompetanseutvikling, eventuelt 10% av medlemmenes arbeidstid.

7 7 (10) Medlemskontakt Beskrivelse av dagens situasjon Nettsidene til TS er en viktig kanal for informasjon til medlemmene. Samtidig er TS klar over at viktig informasjon ikke bare kan legges ut på nettsidene, men må sendes direkte til medlemmene, eller presenteres på medlemsmøter. Informasjon blir også gitt til medlemmene og andre gjennom artikler i Telenor-media og årsberetningen. Mål TS skal holde medlemmene orientert om arbeidet, holdningene og merkesakene til NIF og TS. TS skal verve medlemmer for at foreningen skal ha et størst mulig grunnlag for å fremme medlemmenes interesser. TS skal informere alle potensielle medlemmer i Telenor om foreningen og arbeidet TS utfører. TS skal gi medlemmene råd om lønns- og arbeidsvilkår og formidle kontakt med juridisk ekspertise innen NIF. TS skal oppmuntre til og legge til rette for økt engasjement og tilbakemelding fra medlemmene! TS skal støtte enkeltmedlemmer ved behov. TS skal gjennomføre medlemsmøter med aktuelle saker i Telenors geografiske tyngdepunkter.

8 8 (10) Organisasjon og samarbeid Beskrivelse av dagens situasjon De tillitsvalgte er TS' viktigste ressurs. TS er avhengig av både kontinuitet og rekruttering til alle tillitsverv for å kunne utføre sin funksjon på en tilfredsstillende måte. Det satses derfor på opplæring av tillitsvalgte. Opplæring skjer ved hjelp av NIF-kurs og våre egne seminarer. Grunnpilarene i TS er medlemmene, organisert i lokale grupper med valgte styrer og representanter til landsstyremøtene. Telenors organisasjon er under kontinuerlig endring. TS må hele tiden være oppdatert om endringene, og tillitsvalgtapparatet må være tilpasset Telenors organisasjon slik at vår påvirkningskraft blir størst mulig. Lokalgruppene har fått større ansvar da overenskomstene i selskapene inngås mellom de lokale partene. Lønns- og avtaleforhold blir forhandlet fram lokalt. TS sentralt kan bistå de lokale gruppene. Landsstyret består av lokalgruppenes ledere, omlag 10 medlemmer, og møtes 3-4 ganger årlig. Hovedstyret består av leder og 3-4 medlemmer som velges av landsstyret. (Hovedstyret velger selv nestleder og kasserer blant disse.) Lokalgruppene har overtatt en større del av arbeidsoppgavene slik avtaleverket har åpnet for. NIF holder kurs og temakonferanser, som kurs i organisasjonsutvikling, forhandlingskunnskap, forhandlingsteknikk, grunnkurs og temakonferanser om lønn og pensjon. TS og NITO Tele har samarbeidsavtaler om konserntillitsvalgt for SAN-grupperingene i Telenor, Bravida og EDB ASA. TS leier sekretærtjenester fra NITO Tele. TS har også en samarbeidsavtale med NITO Tele og Kommunikasjonsforbundet om samarbeid i forbindelse med valg til de styrende organer i Telenor. Mål TS skal: ha skolerte tillitsvalgte. ha tillitsvalgte ved alle organisatoriske og/eller geografiske enheter der TS har medlemmer. danne TS- eventuelt SAN-grupper der det er mulig. samarbeide med andre personalorganisasjoner der det er naturlig. være pådriver for innføring av ny teknologi og bidra til at Telenor som konsern kan trekke nytte av synergier på tvers av teknologier/plattformer. arbeide for at forskning og utvikling har en sentral plass i Telenors forretningsstrategi. være en aktiv medspiller i organisasjonsutvikling av Telenor i de fora TS har påvirkningsmuligheter, og gjennom samarbeid med de andre personalorganisasjonene. være brobygger mellom fagmiljøene. oppmuntre til opplæring av tillitsvalgte gjennom kurs arrangert av NIF og andre. delta på alle temakonferanser NIF arrangerer. arbeide for at nye styremedlemmer gjennomfører NIFs kurs innen organisasjonskunnskap. sørge for at TS organisasjon gjenspeiler Telenors organisasjon slik at medlemmene blir representert på beste måte. vurdere samarbeid fra sak til sak med samtlige personalorganisasjoner.

9 9 (10) Handlingsplan 2002 Lønns- og arbeidsvilkår (Nummereringa er av bekvemmelighetshensyn, og er ikke et uttrykk for prioritering.) Mål/satsingsområder for år 2002: 1. TS skal gjennomføre forhandlinger i årets lønnsoppgjør der TS har medlemmer, enten alene, eller i samarbeid med NITO Tele eller andre organisasjoner. 2. TS skal arbeide med lønn: a) TS skal arbeide for at skjevheter i lønnsutviklingen reduseres, gjennom prioriteringer i lønnsoppgjørene og initiativ overfor ledelsen i mellomperioden. b) TS skal arbeide for at mest mulig av lønnsgapet mellom nåværende lønnsnivå og NIF-middel privatsektor innhentes, og at standardavviket for MNIF i Telenor skal være på samme nivå som for NIF-P. c) TS skal innhente og utarbeide lønnsstatistikk (både informasjon om lønn og om arbeidsvilkår) til hjelp i lønnsarbeidet. 3. TS skal fortsatt arbeide for bedre kompensasjon for tapt fritid ved reiser. 4. TS skal kartlegge praksis for bruk av overtid og fastlønnsavtaler i Telenor, kartlegge fordeler og ulemper ved fastlønn og arbeide mot misbruk av og ulovlig bruk av fastlønn. 5. TS skal vurdere situasjonen i Telenor mhp. likestilling mellom kjønnene, og delta i eventuelle likestillingsfora. Konkrete tiltak: a) Undersøke om det er lønnsforskjeller mellom kvinner og menn (se også 2a). b) Undersøke situasjonen mhp. menns lønn under fødselspermisjon. c) Holde seg orientert om situasjonen mhp. kjønnsfordelinga i ledelse og styrer. d) Overvåke at overenskomstene og innholdet i protokollene fra tariffoppgjøret overholdes. 6. TS skal arbeide videre med å ivareta medlemmenes interesser i forbindelse med store geografiske flyttinger. 7. TS skal vurdere medlemmenes fordeler og ulemper ved dagens bruk av bonus og resultatlønn. 8. TS skal arbeide for at reelle lønnssamtaler blir en årlig foreteelse for våre medlemmer. 9. Lokalgruppene skal vurdere om det er hensiktsmessig å lage en mal eller veiledning for lønnssamtaler. Disse bør legges ut på nettsidene. Kompetanseutvikling (Nummereringa er av bekvemmelighetshensyn, og er ikke et uttrykk for prioritering.) Mål/satsingsområder for år 2002: 1. TS skal være pådriver for at det blir utarbeidet kompetanseutviklingsplan for hvert enkelt medlem i henhold til inngåtte overenskomster, og for at planene blir fulgt opp. 2. TS skal være pådriver for at medarbeidersamtaler blir en årlig foreteelse for våre medlemmer. 3. TS skal arbeide for at en sum tilsvarende minst 5% av lønnsbudsjettet settes av til kompetanseutvikling, evt. 10% av medlemmenes arbeidstid. 4. TS skal være pådriver for flere nettbaserte kurs (jfr aksjekurs i forbindelse med børsnoteringen av Telenor). 5. TS skal skape debatt om temaet kompetanse. TS minner også om at hvert enkelt medlem må ta ansvar for sin egen kompetanseutvikling.

10 10 (10) Medlemskontakt (Nummereringa er av bekvemmelighetshensyn, og er ikke et uttrykk for prioritering.) Mål/satsingsområder for år 2002: 1. TS skal videreutvikle og holde oppdatert nettsidene, med nyheter og annen relevant informasjon. 2. TS skal sende ut informasjon direkte til medlemmene hver gang det er noe viktig å informere om. 3. TS skal profilere merkesaker i relevante media. 3b. Få oversikt over tema-planen for Åpen Linje for 2002, for å vurdere innspill i forbindelse med hvert tema. 4. TS skal ta kontakt med potensielle medlemmer, og videreutvikle vervemateriellet. 5. TS skal følge opp henvendelser fra medlemmene. Oppfordring: Ta kontakt! 6. TS skal arbeide for å holde medlemsmøter i alle overenskomstområder. 7. TS skal i årsberetningene ha med informasjon om bedriftsgruppenes aktivitet i de forskjellige selskapene der TS har overenskomst. 8. Lage en elektronisk TS-mal for plakater etc. (Sjekk med NIF og/eller sekretærer). 9. Sørge for at nettsidene til TS er tilgjengelig for alle medlemmer. 10. TS hovedstyre skal sende ut informasjon til medlemmene minst to ganger per år. 11. TS bedriftsgruppe skal sende ut informasjon til medlemmene minst to ganger per år. 12. TS skal sammen med NIF opprette medlemsregister som kan brukes av både TS og NIF og som er tilgjengelig for bedriftsgruppene. Organisasjon og samarbeid (Nummereringa er av bekvemmelighetshensyn, og er ikke et uttrykk for prioritering.) Mål/satsingsområder for år 2002: 1. TS skal arbeide for avtalefesting av tillitsvalgtes rettigheter i lokale tilpasningsavtaler til Hovedavtalens del III (samarbeidsavtalene). 2. TS skal ha aktive lokalgrupper i NIF-P der gruppen har forhandlingsrett. Dette innebærer bl.a.: a) Delta i forhandlinger b) Holde medlemsmøter c) Delta i drøftingene d) Kurse de tillitsvalgte 3. TS skal samarbeide med NITO Tele og Kommunikasjonsforbundet om valg til styrende organer. 4. TS skal vurdere hvilken rolle foreningen bør ha i selskap som er deleid av Telenor. Hovedstyre legger fram forslag slik at landsstyremøtet kan konkludere på sitt møte i juni 2002.

TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET

TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET Informasjon om utfylling Dere får nå oppført 6 motstridende påstander relatert til Teknas strategi. Dere skal fylle ut i hvilken grad dere foretrekker den ene

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER AKADEMIKERNE V/ AKADEMIKERNE - HELSE

HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER AKADEMIKERNE V/ AKADEMIKERNE - HELSE HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER OG AKADEMIKERNE V/ AKADEMIKERNE - HELSE INKLUSIV UTDRAG FRA FORHANDLINGSPROTOKOLLEN VEDRØRENDE PARTSSAMMENSATTE UTVALG OG FELLES PROTOKOLLTILFØRSLER, AVTALE

Detaljer

Hovedavtale. mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015

Hovedavtale. mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015 Hovedavtale mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015 HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN Spekter OG LO v/lo Stat 1.1.2013 31.12.2015 3 4 PROTOKOLL Partssammensatt utvalg Samarbeid, integrering og

Detaljer

HOVEDAVTALE. av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN)

HOVEDAVTALE. av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN) 27. februar 2004 HOVEDAVTALE av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO OG SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN) C:\Documents and Settings\wenlar\Lokale innstillinger\temporary Internet

Detaljer

HVA ER LOKAL LØNNSPOLITIKK? Noen konkrete eksempler fra forskjellige kommuner

HVA ER LOKAL LØNNSPOLITIKK? Noen konkrete eksempler fra forskjellige kommuner HVA ER LOKAL LØNNSPOLITIKK? Noen konkrete eksempler fra forskjellige kommuner APRIL 2014 Lokal lønnspolitikk Lønnssystemet i Hovedtariffavtalen (HTA) i KS forutsetter at partene utarbeider en lokal lønnspolitikk,

Detaljer

HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER AKADEMIKERNE V/AKADEMIKERNE - HELSE 1.1.2013 31.12.2016

HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER AKADEMIKERNE V/AKADEMIKERNE - HELSE 1.1.2013 31.12.2016 Hovedavtalen Spekter Fulltittel: Hovedavtalen mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Akademikerne Helse Tariffområde: Spekter Avtalemotpart: Spekter Avtaletype Hovedavtale Periode: 1.1.13 31.12.16 Nettversjon/oppdatert:

Detaljer

Gjelder til 31.12.2015 Spekter

Gjelder til 31.12.2015 Spekter Til innholdsfortegnelse > Hovedavtale Gjelder til 31.12.2015 Spekter HOVEDAVTALE mellom ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER og YS 1.1.2013 31.12.2015 Forord Denne Hovedavtalen er inngått mellom YS Spekter og

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger TEMASKRIV Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger Sist oppdatert januar 2011 For de fleste av NITOs medlemmer avtales lønnen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker individuelt ved ansettelse. Den

Detaljer

Sak 3 Handlingsplan for 2014-2016

Sak 3 Handlingsplan for 2014-2016 Juristenes Hus Kristian Augusts gate 9 0164 Oslo T: 40 00 24 25 E: juristforbundet-post@jus.no W: www.juristforbundet.no Sak 3 Handlingsplan for 2014-2016 1 JF-Privat JF-Privat er en seksjon i Norges Juristforbund

Detaljer

Vedlegg 22. Personalplan

Vedlegg 22. Personalplan Vedlegg 22 Personalplan Forord Personalplanen for 2011 2013 er et strategisk dokument som gjennom klare prioriteringer skal bidra til at Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (Vea)

Detaljer

Til innholdsfortegnelsen > HÅNDBOK. i lokale lønnsforhandlinger

Til innholdsfortegnelsen > HÅNDBOK. i lokale lønnsforhandlinger Til innholdsfortegnelsen > HÅNDBOK i lokale lønnsforhandlinger 2011 Da disse forkortelsene brukes gjennom hele heftet, forklares de for ordens skyld innledningsvis: Negotia vil i heftet enkelte steder

Detaljer

KOMMUNALE FORELDREUTVALG

KOMMUNALE FORELDREUTVALG KOMMUNALE FORELDREUTVALG - ET IDÉHEFTE Forord Ifølge norsk lov har foreldrene hovedansvaret for barnas opplæring og oppdragelse. Foreldrene har erfaring og kompetanse på mange ulike områder, og de er viktige

Detaljer

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid Kurs for tillitsvalgte 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Fullstendig oversikt over alle kurs og arrangementer, samt program og påmelding finner

Detaljer

Organisasjonsfellesskap Delta STAFO

Organisasjonsfellesskap Delta STAFO Organisasjonsfellesskap Delta STAFO «Kraftsamling for ansatte i offentlig tjenesteyting» BESLUTNINGSGRUNNLAG Prosjektgruppens forslag per 18.09.14 Innhold Forord... 3 Innledning... 5 Framtidig organisasjonsfellesskap

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR STATENS VEGVESEN

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR STATENS VEGVESEN LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR STATENS VEGVESEN Statens vegvesen Vegdirektoratet HR-seksjonen September 2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 1.1. Lønnssystemet i staten... 4 1.2. Lokal lønnspolitikk...

Detaljer

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015 Råd og tips til tillitsvalgte i Skolelederforbundet Skolelederforbundet mars 2015 Innhold 1. Når du er blitt tillitsvalgt s. 3 6.1 Konflikter og problemer s. 9 2. Ny som tillitsvalgt s. 3 6.2 Spørsmål

Detaljer

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N Avtale 208 / 212 / 233 Funksjonæravtalen Utløp 31.05.2016 F U N K S J O N Æ R A V T A L E N mellom NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON med tilsluttede landsforeninger og deres medlemmer og YRKESORGANISASJONENES

Detaljer

Dagsorden punkt 7 Forbundets handlingsprogram

Dagsorden punkt 7 Forbundets handlingsprogram Dagsorden punkt 7 Forbundets handlingsprogram N F F NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGS FORBUND 1 Dagsorden punkt 7 Forslag til NFFs Handlingsprogram for perioden 2014-2018 Sentralstyrets innstilling Innhold

Detaljer

HR-politikk for forsvarsbygg

HR-politikk for forsvarsbygg HR-politikk for Forsvarsbygg 1 Våre verdier Overordnet HR-politikk for Forsvarsbygg Fokusert Vi har fokus på hva kundene har behov for Våre prosesser og leveranser skal gjøre at kundene når sine mål Vi

Detaljer

1. Når du er blitt tillitsvalgt. 2. Ny som tillitsvalgt

1. Når du er blitt tillitsvalgt. 2. Ny som tillitsvalgt Tillitsvalgthåndbok for Skolelederforbundet Råd og tips til tillitsvalgte Utgave september 2012 Innhold 1. Når du er blitt tillitsvalgt...s. 4 2. Ny som tillitsvalgt...s. 4 2.1 Huskeliste for nye tillitsvalgte...s.

Detaljer

Personalpolitikk for Universitetet i Agder for perioden 2012-2015

Personalpolitikk for Universitetet i Agder for perioden 2012-2015 Personalpolitikk for Universitetet i Agder for perioden 2012-2015 Personalpolitikken skal være et redskap som fremmer best mulig forvaltning av den menneskelige ressurs Universitetet i Agder (UiA), rår

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

2014 FA Funksjonæravtalen

2014 FA Funksjonæravtalen 2014 FA Funksjonæravtalen Innhold 1. OMFANG... 5 2. LOKALE SÆRAVTALER... 5 3. ANSETTELSE... 6 3.1. Skriftlig bekreftelse ved ansettelse...6 3.2. Ledige og nyopprettede stillinger...6 3.3. Bruk av deltid...6

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

2.10 Et større fellesskap... 43 2.10.1 Fellesklubb... 43 2.10.2 Samarbeid i LO-familien... 43 2.10.3 Konsernutvalg og konsernklubber... 44 2.10.

2.10 Et større fellesskap... 43 2.10.1 Fellesklubb... 43 2.10.2 Samarbeid i LO-familien... 43 2.10.3 Konsernutvalg og konsernklubber... 44 2.10. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 UTGAVE JANUAR 2009 KAN FRITT KOPIERES NÅR KILDEN OPPGIS.Forord... 4 Forord... 5 1 Å ha tillitsverv... 6 1.1 Til deg som har påtatt deg tillitsverv... 6 1.2

Detaljer

H O V E D A V T A L E 2006-2009 H S H (HANDELS- OG SERVICENÆRINGENS HOVEDORGANISASJON)

H O V E D A V T A L E 2006-2009 H S H (HANDELS- OG SERVICENÆRINGENS HOVEDORGANISASJON) H O V E D A V T A L E 2006-2009 H S H (HANDELS- OG SERVICENÆRINGENS HOVEDORGANISASJON) FORORD Denne hovedavtalen som gjelder fra 01.03.2006 31.12.2009 er likelydende avtaler parallellavtale - inngått mellom

Detaljer

DEBATTNOTAT Tariffperioden 2014 2016. www.fysio.no

DEBATTNOTAT Tariffperioden 2014 2016. www.fysio.no DEBATTNOTAT Tariffperioden 2014 2016 www.fysio.no Kjære medlem! Ønsker du å påvirke hvordan NFF skal arbeide for dine lønns- og arbeidsbetingelser? Vil du at dine meninger skal bli hørt? Nå har du mulighet.

Detaljer

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Norsk Skolelederforbund. Tillitsvalgthåndbok Side 1

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Norsk Skolelederforbund. Tillitsvalgthåndbok Side 1 Råd og tips til tillitsvalgte i Norsk Skolelederforbund NSLF mars 2011 Tillitsvalgthåndbok Side 1 Innhold 1. Når du er blitt tillitsvalgt... s. 3 6.2 Søking på stilling s. 8 2. Ny som tillitsvalgt s. 3

Detaljer