Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger"

Transkript

1 TEMASKRIV Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger Sist oppdatert januar 2011 For de fleste av NITOs medlemmer avtales lønnen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker individuelt ved ansettelse. Den videre lønnsutvikling i arbeidsforholdet avhenger bl.a. av arbeidsgivers vurdering av din verdi. Dersom du ønsker en god lønnsutvikling må du vite hva du er verdt og få formidlet dette til arbeidsgiver. Visste du at lønnen du forhandler frem ved ansettelse vil være utgangspunktet for den videre lønnsutviklingen din. lønnssamtalen er ditt viktigste redskap for å bedre lønnsutviklingen din mens du er i stillingen. NITOs lønnsstatistikk vil kunne gi deg en pekepinn på hvordan du ligger an lønnsmessig.

2 Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger Side 2 God lønnsutvikling begynner med å gjennomføre lønnsforhandlinger ved ansettelse og jevnlige lønnsamtaler under ansettelsesforholdet. Dersom bedriften ikke inviterer til forhandlinger eller lønnssamtaler må du ta initiativ selv. Vi vil her gi tips om argumenter, forberedelser og gjennomføring. Lønnssamtaler og lønnsforhandlinger; hva er hva? Forhandlinger foregår vanligvis mellom to likeverdige parter, der begge parter har interesse av, og tjener på å oppnå enighet om et resultat. Begge partene har myndighet til å beslutte det resultatet man skulle bli enige om. Når du får tilbud om en stilling, er du vanligvis i en posisjon til gjennomføre en individuell lønnsforhandling. Når du er i et ansettelsesforhold er det ikke gitt at arbeidsgiver (motparten) ser seg tjent med å gi deg høyere lønn og det er heller ikke gitt at den du forhandler med, har myndighet til å beslutte en konkret lønnsøkning. I slike tilfeller bruker vi derfor heller begrepet lønnssamtale, som er en formell samtale om din lønn og lønnsutvikling. Mange av NITOs medlemmer har en rett til årlige lønnssamtaler gjennom tariffavtale, men mange har ikke denne retten. I det videre vil vi først ta for oss lønnssamtalen. Det som står om denne, vil også være relevant for lønnsforhandling ved ansettelse. Til slutt tar vi for oss punkter som er særlig relevante i forbindelse med ansettelse. Forberedelser: Først må du finne ut om du har en rett til lønnssamtale gjennom tariffavtalen eller personalhåndboken. I så fall kan dette kreves, dersom lederen selv ikke tar initiativ til dette. Har du ikke en rett til lønnssamtale, kan du likevel be om å få en (det verste som kan skje, er at du får nei). I så fall bør du forberede gode argumenter for å overbevise din leder om at lønnssamtaler også er positivt for bedriften. Noen gode argumenter er at lønnsamtaler motiverer og gir virksomheten en mulighet til å danne seg et bedre inntykk av lønnsforventninger og lønnsnivået der ute. Det gir også mulighet for konstruktive tilbakemeldinger begge veier, man får avklart forventninger og kan slik sett bidra til å øke motivasjon og skape bedre forståelse mellom arbeidsgiver og deg om mål og utvikling. Finn ut om lederen har myndighet til direkte å innvilge lønnsøkning. I så fall vil du kunne legge større press på å få til en konkret beslutning som avslutning av samtalen. En vellykket lønnssamtale krever gode forberedelser. Stiller du godt forberedt til møtet, vil også selve gjennomføringen av samtalen bli lettere. Tre områder du må bruke tid på å forberede: 1) Din verdi for bedriften. 2) Hva tjener andre med tilsvarende kompetanse og ansvar? 3) Bedriftens lønnsomhet. 1) Din verdi for bedriften Det er en rekke momenter som bør tas med i den konkrete vurderingen av hva du er verdt for din arbeidsgiver. Alle dine bidrag som påvirker bedriftens inntjening eller utvikling positivt vil være saklige argumenter du bør kunne underbygge. Følgende er eksempler på relevante momenter: Har du tidligere erfaring som kan nyttiggjøres i stillingen? Hva har du oppnådd den siste tiden? Legg fram en liste over de prosjekter som har gitt inntekt eller bidratt til framgang for bedriften på annen måte. Hvilke seminarer og kurs du har deltatt på i den senere tid. Du vil da vise at du har høynet kompetanse- og ferdighetsnivået ditt. Har du bidratt til å kutte utgifter for bedriften? Har du en nøkkelposisjon i bedriften? Er du alene om å ha kunnskap bedriften er helt avhengig av? Har du et kontaktnett bedriften tjener stort på? Hvis du er vanskelig å erstatte vil dette naturligvis gjøre verdien din høyere. Har du bidratt med mer enn hva som forventes av deg/stillingen din? 2) Hva tjener andre med tilsvarende kompetanse? NITOs lønnsstatistikk kan hjelpe deg med dette. Du kan også kontakte tidligere kolleger som har flyttet på seg, gamle studievenner eller NITO-medlemmer

3 Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger Side 3 på andre bedrifter for å høre hvordan de ligger an lønnsmessig. Selv om lønnen noen steder er hemmelig kan du også høre med dine kollegaer om hva de tjener. Her viser erfaringen at de yngre generasjoner er langt flinkere enn de eldre til å prate om sine lønninger, lengde på ferie, pensjonsordninger og andre arbeidsvilkår. Åpenhet på dette punktet gjør en mer orientert om hva man er verdt i markedet, og man blir bedre til å kreve markedsverdi fra starten av. Hva er rett lønn for meg? Et vanlig spørsmål NITO får er Hva er rett lønn for meg, hva skal jeg kreve?. Det er et meget forståelig spørsmål, ettersom en følelse av å få en rimelig lønn mest sannsynlig vil virke meget motiverende og føre til at du gjør en bra jobb, hvilket igjen bidrar til bedriftens utvikling. Derfor er det viktig for begge parter å komme fram til en mest mulig riktig lønn. Hva som er riktig lønn akkurat for deg er vanskelig å finne et eksakt svar på. Det vil blant annet avhenge av din kompetanse, dine arbeidsoppgaver og prestasjoner, samt bedriftens lønnsomhet, bransje og region. NITOs statistikk vil kunne gi en pekepinn på hvordan du ligger an lønnsmessig. Statistikken er i hovedsak basert på to variabler antall år teknisk praksis og stillingsgruppe. Hvilken stillingsgruppe du tilhører avhenger av hvor selvstendig stilling du har, hvor avansert saksbehandling som inngår i stillingen, hvorvidt du har en lederfunksjon og lignende. Statistikken inneholder også oversikt over geografiske, bransjemessige og arbeidsfunksjonsmessige variasjoner. Likevel er det viktig å huske på at statistikk ikke er det samme som tarifflønn. Statistikk virker slik at jo større likheten er mellom deg selv og den statistiske gruppen du sammenlikner deg med, desto større relevans vil statistikken ha. Dersom du har en unik kompetanse som er spesielt ettertraktet, vil det antakelig være misvisende for deg å se til statistikken for hva du kan kreve i lønn. Og omvendt er det ikke alle bedrifter som har evne eller vilje til å betale lønninger opp mot snittet av statistikken. Likevel kan dette være attraktive arbeidsgivere grunnet spennende arbeidsoppgaver, beliggenhet, stimulerende arbeidsmiljø eller liknende. 3) Bedriftens lønnsomhet Bedriftens lønnsomhet er avgjørende for dens lønnsevne, det vil si hvilken lønn den har mulighet til å betale. Akkurat som det er forskjell på kompetanse og innsats hos ulike arbeidstakere er det også store forskjeller mellom inntjeningen hos arbeidsgivere. Bedriftens lønnsomhet vil avhenge av dens geografiske plassering, bransjetilhørighet, hvordan markedet er, ledelsens kompetanse, arbeidsstokken, politiske beslutninger osv. Dersom du ikke har en god oversikt over bedriftens utvikling de siste årene (omsetting, overskudd, antall ansatte), kan du spørre kollegaer eller andre som jobber med økonomien. En del kan også leses av årsrapporten. Flere momenter å ta med i forhandlingene Under forberedelsene til lønnsforhandlingene er det viktig å finne etterprøvbar dokumentasjon for dine argumenter. Hold deg til fakta. Når lønnsforhandlingene finner sted vil du antakelig være mer orientert enn sjefen om du har gjort gode forberedelser på de tre ovennevnte punktene. Du har gjort arbeidsgivers argumenter til dine egne, og du får dermed et overtak. Men også andre momenter vil være hensiktsmessig å ta med i betraktningen om din nåværende og framtidige lønn. Samme stilling og utdannelse lik lønn? NITOs lønnspolitikk fremmer individuell lønnsfastsettelse, hvilket innebærer at det er bedriften som fastsetter hva den enkelte skal tjene ut fra en individuell vurdering. Rimeligvis vil lønnsforskjellene noen ganger oppleves som urimelige dersom man ikke vet hvilke vurderinger som er lagt til grunn fra ledelsens side. Eksempelvis er lønnsdiskriminering på grunnlag av kjønn, alder, etnisitet m.m. er forbudt. Men, det kan tenkes at det er andre årsaker til lønnsforskjellene. Har du og din kollega helt lik utdanning og arbeidserfaring? Utfører dere nøyaktig de samme arbeidsoppgaver på samme nivå? Kanskje har din kollega mer erfaring enn deg og forventes å arbeide mer selvstendig enn deg gjennom å få færre direktiver fra lederen? Kan kollegaens tidligere lønn på forrige arbeidsplass ha spilt inn i forhandlingene om hans eller hennes nåværende lønn?

4 Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger Side 4 Tidspunktet din kollega ble ansatt på vil også kunne påvirke dennes lønnsnivå. Begynte vedkommende i bedriften på et tidspunkt det var vanskelig å få ingeniører vil dette naturligvis påvirke lønnen. Vi anbefaler at du ikke stiller spørsmålstegn ved kollegers lønn overfor ledelsen. Dersom du gjør det vil du få en leder i forsvarsposisjon som vil være nødt til å forsvare en tidligere beslutning. Du må også være forberedt på å få høre at kollegaen faktisk jobber bedre enn deg, og det vil ofte ikke virke særlig motiverende for deg. I noen tilfeller kan du også avsløre et løftebrudd mellom din leder og din kollega dersom du gjør det tydelig at du kjenner din kollegas lønn. Bruk heller din kollegas lønn som et mål for dine lønnssamtaler der du tar utgangspunkt i dine egne resultater. Generelt vil lønnsforskjeller virke positivt for alle over tid, ved at de som har mest vil trekke de andre med seg. Arbeidsvilkår mer enn bare lønn Det er flere faktorer som kan veie opp for en lavere lønn. Ferie, pensjonsordning, bonus, bilgodtgjørelse, fri mobil/bredbånd, avis, fleksitid, billige lån og liknende kan være verdt mye. Det er viktig å se på totalbildet når du vurderer dine arbeidsvilkår. Sett opp en liste over hva bedriften har av goder. Kanskje er det mulig å få avtalt tilleggsgoder, dersom bedriften ikke tilbyr lønnen du ønsker. Under lønnssamtalen 1. Bruk et klart språk. Bruk argumentene du har forberedt, og vær tydelig på hva du synes om din nåværende lønn. Si hvor høy lønn du ønsker. Har du noen utsettelser fra tidligere lønnsforhandlinger ( Det ble ikke så mye i år, men vi får kompensere det til neste år! ), i så fall må du minne ledelsen på det. 2. Kontroller at dere er enige. Dersom du ikke forstår hva lederen mener spør. Oppsummer gjerne diskusjonen og kontroller at dere er enige om hva dere har kommet fram til (Da er vi enige om at... ). Skriv ned det dere er enige om. 3. Forsøk å komme til en avgjørelse, dersom det er mulig. Det beste dere kan komme fram til er hva din nye lønn skal bli. Hvis sjefen sier at han/ hun vil tenke over din lønnsforventning eller formidle dette videre til den som har beslutningsmyndighet, sørg for at dere bestemmer ny tid for når du skal få tilbakemelding. Hvis du ikke er fornøyd si det. Men husk å holde samtalen på et saklig nivå det lønner seg alltid i lengden. Dette bør du unngå i lønnssamtaler: Det er aldri en fordel å bli personlig i forhandlinger. Å kreve økt lønn grunnet svak privatøkonomi er vanligvis et lite motiverende argument for bedriften. Personangrep på lederen (eller andre kolleger) er også ødeleggende. Husk at dere skal jobbe sammen videre framover. Legg fram argumenter med underbygging så profesjonelt som mulig. Still aldri ultimatum dersom du ikke er fullt beredt på å gjennomføre det. Dersom du truer med å si opp dersom du ikke får den lønnsøkning du krever, vil du ha liten respekt i bedriften dersom lønnsøkningen ikke kommer og du likevel velger å bli. Usannheter vil erfaringsmessig bli avslørt før eller siden, og din troverdighet vil da være svekket i enhver forhandlingssammenheng senere. Hold deg til fakta, det holder lenge! Avvik ikke fra temaet. Er det lønnssamtaler dere holder på med, så ikke benytt sjansen til å ta opp temaer som ligger på siden av dette. Det vil virke ustrukturert, og flytter fokus fra møtets formål å øke lønnen din. Hva hvis jeg får nei? Hvis din arbeidsgiver ikke kan gi deg høyere lønn eksempelvis på grunn av en akutt lønnsstopp, kan du forsøke å avtale en lønnssamtale lengre fram. For å få lederen til å se utenom en tilsynelatende umulig situasjon i forhold til å gi deg økt lønn, så spør Hva kan du tenke deg at kunne gitt meg økt lønn i den nærmeste framtid? (f.eks andre arbeidsoppgaver, mer ansvar, ). Dette vil ofte medvirke til at lederen tenker alternativt. Du bør også kanskje tenke over hvor bra du trives, hvis du mener at du ikke blir betalt godt nok for den jobben du gjør. Hvordan vil innsatsen din være hvis du virkelig føler deg underbetalt, og vil du få den lønnsøkning du mener at du fortjener hvis innsatsen

5 Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger Side 5 ikke er på topp? Da kan det være bedre å se seg om etter en ny jobb. NITO råder deg ikke til å si opp din stilling før du eventuelt har en ny for hånden. Dersom du ikke selger deg selv overfor din arbeidsgiver er det store muligheter for at du ikke får den lønnsutvikling du har muligheter til. Du må våge å spørre. Det verste som kan skje er at du får et nei, og da er det alltids muligheter senere. Lønnsforhandling ved ansettelse Som tidligere nevnt, vil du være i en forhandlingsposisjon når du får tilbud om ny stilling. Av alle søkere på stillingen, er deg virksomheten ønsker, og virksomheten vil være interessert i å tilby en lønn som du vil takke ja til. arbeidsgiver på noe tidspunkt. Dersom du får et tilbud du ikke er helt fornøyd med er det ingen grunn til å akseptere første tilbud. Kom heller med et nytt motkrav der du har senket kravet ditt noe. I enkelte lønnstilbud arbeidsgiver kommer med, er det forutsatt at overtid er inkludert i fastlønnen. Vær klar over fallgruvene knyttet til et slikt tilbud. Mer informasjon om dette finner du i NITOs temaskriv om overtid. Det lurt å kreve at det i arbeidsavtalen skal stå et spesifikt tidspunkt for når årlige lønnssamtaler skal avholdes. Da vet du at du får flere muligheter til å ha en formell samtale om din lønnsutvikling, og slipper å mase på arbeidsgiver senere. Lønnen du forhandler deg frem til når du begynner i ny stilling, vil være utgangspunktet for alle senere lønnsreguleringer. Derfor blir det ekstra viktig å komme opp på et godt nivå med en gang. Sjekk, om mulig, hvor lønnsnivået i virksomheten ligger. I de virksomheter NITO har en bedriftsgruppe, vil NITO være behjelpelig med å sette deg i kontakt med tillitsvalgt der. Dersom ikke arbeidsgiver tar opp lønnsspørsmålet på første intervju bør heller ikke du gjøre det. Det skal ikke være et kriterium for hvem bedriften skal velge av søkerne. Men når spørsmålet blir reist bør du være nærmere orientert om de momenter som kan være avgjørende for hvilken lønn du skal ha. Hva slags oppgaver og ansvar inngår i denne stillingen? Hva vil være et selvstendig ansvar? Hvem vil være min nærmeste overordnede, og hvilke oppgaver har denne? Finn din posisjon i bedriften. Hvilken kompetanseutvikling får jeg, og hvordan er mulighetene for lønnsutvikling? Dersom du er veldig usikker på hva du kan kreve i lønn vil det ofte være hensiktsmessig å be arbeidsgiver om å komme med et tilbud eller anslag først, selv om de i utgangspunktet spør deg om hva du forventer deg. Du lar de spille ut det første kortet, og kan posisjonere deg etter dette. Du kan med fordel gå ut med 5-10% mer i årslønn enn du har som minimum for hva du kan tenke deg ta jobben for. Dette minimumet bør du ha klart for deg selv på forhånd, men ikke avslør det for

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

Håndbok for. tillitsvalgte

Håndbok for. tillitsvalgte Håndbok for tillitsvalgte N o r s k A r b e i d s m a n d s f o r b u n d Innhold Forord side 3 1. Å være tillitsvalgt 1.1. Hva forventes av deg som tillitsvalgt? 1.2. Tid til tillitsvalgtarbeid 1.3. Skriftlige

Detaljer

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker Av rådgiver Terje Alnes, NAV Intro Bergen Innledning 2 Forberedelse

Detaljer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer av Niri Talberg AFI-FoU 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Avgrensning og inndeling i 4 grupper... 4 3. Bakgrunnsvariabler... 7 4. Syn på

Detaljer

Vil du vite en hemmelighet

Vil du vite en hemmelighet Vil du vite en hemmelighet... om overgangen fra studier til arbeid? Karrieresenteret ved høgskolene i Oslo og Akershus i samarbeid med Fagforbundet Oslo Redaksjon: Margot Fosen Frogner, Julie Sikin B.

Detaljer

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon November 2003 Opplag: 2000 Grafisk produksjon og trykk: GAN

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Hvordan bli en anbudsvinner

Hvordan bli en anbudsvinner Hvordan bli en anbudsvinner 3 kapitler med det viktigste du trenger å vite for å skrive gode anbud http://anbudsassistenten.no Alle rettigheter til dette dokumentet tilhører forfatteren. Ingen deler av

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Stipendiat? Kjenn dine rettigheter!

Stipendiat? Kjenn dine rettigheter! kunnskap gir vekst Stipendiat? Kjenn dine rettigheter! Forskerforbundets introduksjonshefte om lønns- og arbeidsvilkår for stipendiater Innhold 1 Lover og andre bestemmelser som regulerer side 4 ansettelsesforholdet

Detaljer

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET ? Om brosjyren Å være i et forpliktende arbeidsforhold vil for de fleste være et viktig gode. Mange opplever at arbeid er en meningsfull del av livet, og at fellesskapet på arbeidsplassen betyr mye. Hva

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Ungdom og økonomi. - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv

Ungdom og økonomi. - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv Ungdom og økonomi - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv Rapport fra workshop 15. februar 2012 Innhold 1 Innledning og oppsummering... 3 2 Bakgrunn: Dårlig økonomisk start på voksenlivet... 4

Detaljer

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003 Håndbok ved konkurranseutsetting Oktober 2003 : Forord Konkurranseutsetting og annen omstilling snur stadig oftere rundt på forholdene på våre arbeidsplasser. Det skaper usikkerhet og nye utfordringer

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG. Veileder. Inkluderende rekruttering

Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG. Veileder. Inkluderende rekruttering Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG 1 Veileder Inkluderende rekruttering 2 3 00 Sitter du på mulighetene? Arbeidskraften er vår aller viktigste ressurs. Uansett konjunktursvingninger

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP Rapport 2009-084 Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP ECON-rapport nr. 2009-084, Prosjekt nr. 5Z080152.10 ISSN: 0803-5113, 978-82-8232-094-8 LEB/EBO/mbh, HBE, 13. oktober 2009 Offentlig Redusert

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen

en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen Finansieringsguiden en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen Ett av de aller første spørsmålene du som gründer må, bør og skal ta stilling til, er finansiering: Hvordan skal du få

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

Sannheten om. Kjeder du deg på jobben? hva ville Pippi gjort? Pippi Langstrømpe kan lære deg å tenke annerledes. Les mer s 12 13

Sannheten om. Kjeder du deg på jobben? hva ville Pippi gjort? Pippi Langstrømpe kan lære deg å tenke annerledes. Les mer s 12 13 01/10 MEDLEMSMAGASIN FOR NORGES INGENIØR- OG TEKNOLOGORGANISASJON Sannheten om Les mer side 24 33 Stor etterspørsel etter byggingeniører Er finanskrisen over? Les mer s 4 5 Kjeder du deg på jobben? hva

Detaljer

En god historie om lokal lønnsforhandling. (Fra En sikker og god lønnsutvikling, HKs faglige og politiske mål 2004-2008)

En god historie om lokal lønnsforhandling. (Fra En sikker og god lønnsutvikling, HKs faglige og politiske mål 2004-2008) Våre medlemmer skal ha uttelling av verdiskapingen i bedriftene. Vi vil arbeide aktivt for å videreføre den solidariske lønnspolitikken vi har ført, for å oppnå bedre resultater for arbeidstakerne samlet.

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS En ansettelsesprosess starter gjerne med et behov; virksomheten trenger ny kompetanse, oppdragsmengden øker, man må erstatte en som skal slutte/går

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer