Storebrand Privat Investor ASA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Storebrand Privat Investor ASA"

Transkript

1 Storebrand Privat Investor ASA Generalforsamling 11. April 2014

2 Generalforsamling - Agenda 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 5. Godkjennelse av styrets forslag til årsberetning og årsregnskap 6. Styrets erklæring vedrørende lederlønn 7. Fastsettelse av styrets honorar for siste år 8. Godkjennelse av honorar til selskapets revisor 9. Godkjennelse av styrets forslag om fullmakt til å utbetale utbytte 10.Avslutning av generalforsamlingen 2

3 Generalforsamling - Agenda 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 5. Godkjennelse av styrets forslag til årsberetning og årsregnskap 6. Styrets erklæring vedrørende lederlønn 7. Fastsettelse av styrets honorar for siste år 8. Godkjennelse av honorar til selskapets revisor 9. Godkjennelse av styrets forslag om fullmakt til å utbetale utbytte 10.Avslutning av generalforsamlingen 3

4 Generalforsamling - Agenda 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 5. Godkjennelse av styrets forslag til årsberetning og årsregnskap 6. Styrets erklæring vedrørende lederlønn 7. Fastsettelse av styrets honorar for siste år 8. Godkjennelse av honorar til selskapets revisor 9. Godkjennelse av styrets forslag om fullmakt til å utbetale utbytte 10.Avslutning av generalforsamlingen 4

5 Regnskap mai 2012 Felix r

6 Storebrand Privat Investor ASA Resultat konsern 2013 NOK millioner Leieinntekter og andre inntekter 468,0 492,3 Gevinst/ tap (-) salg eiendom 86,8-1,5 Eiendomsdrift -59,9-43,2 Øvrige kostnader inkl administrasjon -89,4-91,1 Operasjonelt driftsresultat 405,5 356,5 Avskrivninger -158,6-167,3 Verdiendring eiendom -27,6-65,2 Resultat før finans og skatt 219,4 124,0 Netto finans -278,4-278,3 Skatt -33,6 0,7 Årsresultat -92,6-153,6 Inntekter og kostnader Justert for salg er det en økning i leieinntektene fra 2012 til Generell KPI-justering - Økt leie på reforhandlede kontrakter - Inntekter hele året fra tidligere prosjekteiendommer Gjennomførte salg i eiendommer hvorav et delsalg Kostnader til drift av eiendommene og vedlikehold -Forsikring, eiendomsskatt, festeavgift, felleskostnader gårdeier, vedlikehold Totale verdiendringer i eiendomsporteføljen Urealisert tap på NOK 27,6 mill Nedgang netto rentekostnader - Underliggende markedsrente er nedadgående - Noe økning i gjennomsnittlige marginer fra bankene - Innløst lån solgte eiendommer Økning i skattekostnad Brukt av underskudd til fremføring solgt eiendommer direkte 6

7 Storebrand Privat Investor ASA Eiendeler Balanse konsern 2013 NOK millioner Eiendom 5 761, ,0 Andre fordringer 7,3 8,8 Sum anleggsmidler 5 769, ,8 Fordringer 65,0 61,6 Bank 280,0 328,7 Sum omløpsmidler 345,0 390,3 Sum eiendeler 6 114, ,1 Utsatt skatt 55,1 21,7 Gjeld til kredittinstitusjoner 4 671, ,5 Avsatt utbytte 80,4 85,3 Kortsiktig gjeld 87,3 92,9 Sum gjeld 4 893, ,4 Egenkapital 1 220, ,8 7 Nedgang bokført verdi eiendom -Eiendommer solgt - Netto negativ verdiendring - Økt aktivitet prosjekter Fordringer: - Kundefordringer - Selgerkreditt knyttet til salg - Opptjente renter bankinnskudd - Andre kortsiktige fordringer / likv.lån drift Gjeld Hovedsakelig innlån fra Fokus og DnB Avdragsprofil: : NOK 52 mill : NOK 122 mill - Lånet forfaller i sin helhet i 2017 Avsatt utbytte på NOK 0,40 per aksje - Utbytte vedtatt basert på styrefullmakt- utbetalt februar 2014 Kortsiktig gjeld: - Påløpte rentekostnader - Leverandørgjeld - Forskuddsbetalt husleie - Avsatt prosjektkostnader - MVA

8 Storebrand Privat Investor ASA Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet på MNOK 54,9: NOK millioner 2013 Ekstraordinært utbytte 64,3 Tilleggsutbytte 80,4 Overført fra annen innskutt egenkapital -144,6 Overført til annen egenkapital 54,9 SUM Disponert og overført 54,9 - Ekstraordinært utbytte TNOK Vedtatt på styremøte iht. fullmakt fra GF - Utgjør kr. 0,32 pr. aksje - Utbetalt desember Tilleggsutbytte TNOK Vedtatt den iht. fullmakt fra GF - Utgjør kr. 0,40 pr. aksje - Utbetalt februar 2014 Utdelingene forslås dekket fra annen innskutt egenkapital 8 Årsresultatet for morselskapet ble positivt med MNOK 54,9 og foreslås overført til annen egenkapital

9 Forslag til vedtak årsregnskap: Årsregnskapet og årsberetningen ble godkjent. Det ble vedtatt å anvende årets resultat i overensstemmelse med styrets forslag. 9

10 Generalforsamling - Agenda 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 5. Godkjennelse av styrets forslag til årsberetning og årsregnskap 6. Styrets erklæring vedrørende lederlønn 7. Fastsettelse av styrets honorar for siste år 8. Godkjennelse av honorar til selskapets revisor 9. Godkjennelse av styrets forslag om fullmakt til å utbetale utbytte 10.Avslutning av generalforsamlingen 10

11 Styrets erklæring vedr. lederlønn Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte Styret legger med dette frem for generalforsamlingen sin redegjørelse iht. allmennaksjelovens 6-16a. Storebrand Privat Investor ASA og dets datterselskaper har ingen ansatte med unntak av daglig leder. Storebrand Privat Investor ASA forvaltes av UNION Eiendomskapital AS. Daglig leder i Storebrand Privat Investor ASA har for 2013 vært en av de indirekte eierne av UNION Eiendomskapital AS. UNION Eiendomskapital AS mottar fast forvaltningshonorar fra Storebrand Privat Investor ASA. På bakgrunn av dette har ikke daglig leder i Storebrand Privat Investor ASA mottatt lønn eller godtgjørelser fra Storebrand Privat Investor ASA i noen form av det som er beskrevet under allmennaksjelovens 6-16a (1). Så lenge daglig leder og ledende ansatte kommer fra UNION Eiendomskapital AS, skal disse heller ikke i fremtiden motta lønn eller godtgjørelser fra Storebrand Privat Investor ASA. Ovennevnte lederlønnspolitikk har vært gjennomført også for foregående regnskapsår. Denne erklæringen gjelder for regnskapsårene 2013 og 2014, og vil, jf kravene i allmennaksjelovens 6-16a, være vedlagt generalforsamlingsinnkallingen. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtar styrets forslag til retningsliner for lederlønnsfastsettelse 11

12 Generalforsamling - Agenda 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 5. Godkjennelse av styrets forslag til årsberetning og årsregnskap 6. Styrets erklæring vedrørende lederlønn 7. Fastsettelse av styrets honorar for siste år 8. Godkjennelse av honorar til selskapets revisor 9. Godkjennelse av styrets forslag om fullmakt til å utbetale utbytte 10.Avslutning av generalforsamlingen 12

13 Fastsettelse av styrets honorar Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtok å fastsette styrets honorar for regnskapsåret 2013 til NOK pluss arbeidsgiveravgift. 13

14 Generalforsamling - Agenda 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 5. Godkjennelse av styrets forslag til årsberetning og årsregnskap 6. Styrets erklæring vedrørende lederlønn 7. Fastsettelse av styrets honorar for siste år 8. Godkjennelse av honorar til selskapets revisor 9. Godkjennelse av styrets forslag om fullmakt til å utbetale utbytte 10.Avslutning av generalforsamlingen 14

15 Godkjennelse av honorar til selskapets.. revisor Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtok å dekke revisors honorar etter regning. 15

16 Generalforsamling - Agenda 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 5. Godkjennelse av styrets forslag til årsberetning og årsregnskap 6. Styrets erklæring vedrørende lederlønn 7. Fastsettelse av styrets honorar for siste år 8. Godkjennelse av honorar til selskapets revisor 9. Godkjennelse av styrets forslag om fullmakt til å utbetale utbytte 10.Avslutning av generalforsamlingen 16

17 Godkjennelse av styrets forslag om fullmakt til å utbetale utbytte Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtok å gi styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av det godkjente årsregnskapet for Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling

18 Generalforsamling - Agenda 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 5. Godkjennelse av styrets forslag til årsberetning og årsregnskap 6. Styrets erklæring vedrørende lederlønn 7. Fastsettelse av styrets honorar for siste år 8. Godkjennelse av honorar til selskapets revisor 9. Godkjennelse av styrets forslag om fullmakt til å utbetale utbytte 10.Avslutning av generalforsamlingen 18

19 Storebrand Eiendomsfond AS Portefølje-gjennomgang April 2014

20 20 Målsetting og avkastning

21 Fondets avkastningsmål er 8 12 % Investeringsrammer Mål: Etablere diversifisert eiendomsportefølje Geografisk fokus: Norge Type eiendom: Kontor, handel/ kjøpesenter, lager/industri, hotell Fondets levetid: 7-10 år Fokus på aktiv forvaltning av eiendommene for å maksimere verdier Fondets levetid Avkastning og finansiering VEK : NOK 7,05 pr. aksje justert for utbytte i mars 2014 Avkastningsmål: 8-12 % p.a. Utbytte 5-7 % p.a. Risiko: Moderat Finansiering: 70 % fremmedkapital Pantelån og obligasjoner Akkumulert avkastning Avkastning og aksjekurs Periode Aksjekurs Avkastning Oppstart 9,04 - Q4 05 9, ,15 34,0 % ,47 18,0 % ,01-42,9 % ,81 11,4 % ,70 24,2 % ,60 5,7 % ,23-3,5 % ,45 0,3 % 5 Akkumulert 18,2 % 1 Inkl. utbytte på NOK 0,875 per aksje. 2 Inkl. utbytte på NOK 0,68 per aksje. 3 Inkl. utbytte på NOK 0,65 per aksje. 4 Inkl. utbytte på NOK 0,70 per aksje. 5 Inkl. utbytte på NOK 0,74 per aksje. 21

22 Accumulated return Track record Stabil god avkastning over fondsindeksen siden 2005 (VEK- utvikling) Track record - SEF vs. Norwegian Real Estate Fund Index Norwegian Real Estate Fund Index* Storebrand Eiendomsfond Index participants: Aberdeen Eiendomsfond Norge I KS, Aberdeen Eiendomsfond Norge ASA, Fortin AS (DNB), Pareto Eiendomsinvest Nordic AS, Nordisk Areal Invest AS, Acta Etatbygg Holding I AS.

23 Track record Storebrand Eiendomsfond Akkumulert avkastning / Konkurrenter 30 % 20 % Storebrand Eiendomsfond + 18,2 % MNOK i egenkapital 10 % Akkumulert avkastning AUM (Egenkapital i MNOK) - 10 % - 20 % Pareto Eiendomsinvest Nordic AS - 14,2 % MNOK 900 i egenkapital Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA -15,0 % MNOK in Equity - 30 % >- 40 % Fortin - 54 % MNOK i egenkapital 23

24 Utdelt NOK 4,05 per aksje i utbytte siden oppstart 4,5 Utbytte pr. aksje 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, Utbytte Akk. Utbytte 24

25 SEF har delt ut mest i utbytte av Fondene Utbytte vs. konkurrenter 40 % 35 % 30 % % % 15 % 10 % 5 % % 25 Storebrand Eiendomsfond AS Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Fortin AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

26 26 Eiendomsmarkedet

27 % change 27 Eiendomsmarkedet er attraktivt Gode muligheter for å utnytte et dynamisk og hurtig transaksjonsmarked for en etablert lokal aktør Transaksjonsvolum; 43,0 mrd i 2013 Leienivå for kontor er på moderate nivåer; prognoser antyder videre vekst i leienivå som er blant de høyeste i Europa Etterspørselen etter nybygg er økende urbaniseringen medfører en begrenset tilbudsside Gjennomsnittlig prime yield på 5,25 6,50 %, med variasjon på +/- 0,75 % siste åtte år Norsk økonomi er fundamentalt sterk Høyere vekst i BNP enn resten av Europa, lav arbeidsledighet, sterkt arbeidsmarked og befolkningsvekst Lavt rentenivå og forventet videre lønnsvekst tilsier økt privatkonsum Stabilt bankvesen, offentlig budsjettoverskudd (10 % av BNP) og et betydelig handelsoverskudd (12 % av bnp i 2013) Leienivå kontor Oslo (NOK/m 2 per år) Transaksjonsvolum (NOK mrd.) BNP vekst (%-vis endring år for år) Snitt leie samtlige leiekontrakter for Oslo-området KPI justert. Kilde: Eiendomsverdi Næring Kilde: UNION Gruppen AS E Bergen Stavanger Trondheim Oslo Kristiansand E 2014E 2015E EU Norway United Kingdom Kilde: EIU Februar Germany Sweden US

28 Kontorleiemarkedet historisk perspektiv års stat minus KPI Gjennomsnittlig reallønn 10-års stat Leiepris god standard sentralt 28

29 % Eiendomsverdiene i de beste kontorsegmentene er priset som i Verdiene for øvrige deler av markedet er fortsatt priset vesentlig lavere enn i Historisk yield-utvikling 10 års swap-rente Prime yield Prime-yield estimert til 5,25 % tilsvarende nivået i I øvrige del av eiendomsmarkedet er yieldene antatt å være punkter høyere enn i Forenklet tilsvarer 100 punkter ca. 13 % lavere eiendomsverdi herunder ca. 40 % lavere verdi på VEK.

30 Porteføljeinformasjon mai 2012 Felix ter

31 Nøkkeltall per * Overordnet 48 eiendommer til en verdi av ca. NOK 6 mrd Yield 7,0 % Yield 7,2 % (eks. prosjekter) Areal: ca m 2 Leieinntekter ca. MNOK 420 Ca. 60 % av porteføljen er lokalisert i Oslo og Akershus 313 leietakere Utløpsprofil Leie Mill. NOK Gj.snitt 4,5 år Fordeling ledighet Fordeling eiendomstype Areal (m2) 4 % 3 % 2 % 1 % Lager Butikk Kontor Basert på leieinntekter 33,2 % 19,5 % 2,2 % 4,0 % Kontor Butikk Lager Parkering Annet 0 % Totalt 6,5 % Oslo Rogaland Sør-Trøndelag Andre 41,1 % 31 * Inkluderer Vøyenengtunet 8 og 10, og 14. Solgt i desember 2013 med overtakelse 31. mars 2014

32 Aktiv forvaltning Finansiering Fondets lånegivere er hovedsakelig Fokus og DNB Avdrag: Ca. MNOK 52 i 2014 Ca. MNOK 112 i 2015 Finansieringskostnader Flytende Fast Andel 48 % 52 % Rente 3,84 % 6,95 % Gjennomsnittlig kostnad 5,46 % Belåningsgrad 73,4 % Gj.snitt margin 2,15 % Historiske rentekostnader Leiekontrakter 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % 4,5 % 4,0 % Proaktive reforhandling av leiekontrakter Reforhandlet 508 leiekontrakter fra 2008 til : Reforhandlet 180 leiekontrakter : Reforhandlet 254 leiekontrakter 2013: Reforhandlet 74 leiekontrakter 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % Q2 06 Q4 06 Q2 07 Q4 07 Q2 08 Q4 08 Q2 09 Q4 09 Q2 10 Q4 10 Q2 11 Q4 11 Q2 12 Q4 12 Q2 13 Q4 13 Utviklingsprosjekter Investert MNOK 887 i eksisterende eiendommer Identifisert utviklingspotensial på m 2 32

33 Case eksempler mai Felix

34 34 Brobekkveien 80 - Bygg 16

35 Case study Bygg 16 (Realisert) Strategi ved kjøp Kjøp av Brobekkveien 80 i Oslo i 2007 med god cash-flow og et betydelig utviklingspotensial. Forvaltningsplan Arbeide aktivt med leietakere i eksisterende bygg i Brobekkveien 80, samtidig som forvalter har arbeidet med utviklingspotensialet på eiendommen. 35 Oppført to ny-bygg på tomten, henholdsvis Bygg 16 og 17. Bygg 17 ble realisert i Resultat Sikret gode leiekontrakter til ny kombinasjonseiendom med fleksible lokaler på eksisterende tomt. Solide leietakere som Hyundai Motor og Ascom Norway, gj.snitt leielengde 11 år fra ferdigstillelse. Eiendommen forventes ferdigstilt desember Solgt i 1. kvartal 2014 til MNOK 108,3. 1. Brutto eiendomsverdi ved kjøp inkludert investeringer Investeringsmandat SEF Tidspunkt for kjøp 15. februar 2007 Beliggenhet Segment BTA (m 2 ) 7,463 Kjøpsyield 7,1 % Økern, Oslo Kontor/lager Eiendomsverdi ved kjøp 1 MNOK 93,3 Eierandel 100 % Investert egenkapital Realisert egenkapital 2 MNOK 32 IRR 112 % MNOK 22 (av dette utgjør tomt MNOK 5

36 36 Salg av eiendom

37 Beslutning på generalforsamling i mai 2012 Generalforsamlingen vedtok å forlenge SPIs levetid med inntil tre år slik at Eiendomsfondet blir avviklet senest 31. desember Frem til 31. desember 2015 skal forvalter gjennomføre et nedsalg av eiendomsporteføljen med minimum 75 %, basert på en vurdering av hva som gir best verdiskapning for aksjonærene. Øvrig del av porteføljen på samlet inntil 25 % av verdien av eiendomsporteføljen skal realiseres innen 31. desember 2015 dersom det ikke sannsynliggjøres en betydelig forventet meravkastning for aksjonærene ved å realisere innen 31. desember Presentert på EGF mai 2012

38 Solgte eiendommer Ole Deviks vei 18 Keysersgate 1 Spannaveien 148 Bogstadveien 29 Kjøp MNOK 39,6 Kjøp MNOK 58 Kjøpt MNOK 169,2 Kjøpt MNOK 112,45 Solgt MNOK 55,43 Solgt MNOK 73 Solgt MNOK 149,55 Solgt MNOK 98,5 Eierperiode 12 mnd Eierperiode 2,1 år Eierperiode 2,5 år Eierperiode 2 år Solgt 2. kvartal 2007 Solgt 2. kvartal 2008 Solgt 4. kvartal 2008 Solgt 4. kvartal

39 Solgte eiendommer 2009 Jacobsgate 2 Grensen 5 7 Brennaveien Kjøpt MNOK 27,4 Kjøp MNOK 285,23 Kjøpt MNOK 106,5 Solgt MNOK 22,75 Solgt MNOK 377 Solgt MNOK 129,8 Eierperiode 3,1 år Eierperiode 3,7 år Eierperiode 2,9 år Solgt 4. kvartal 2009 Solgt 4. kvartal 2009 Solgt 4. kvartal

40 Solgte eiendommer Claude Monet Allé Østre Aker vei Strandpromenaden Kjøp MNOK 115,13 Kjøp MNOK 255,8 Kjøp MNOK 43,55 Solgt MNOK 112,1 Solgt MNOK 251,8 Solgt MNOK 46,85 Eierperiode 4,1 år Eierperiode 4,5 år Eierperiode 5,5 år Solgt 2. kvartal 2011 Solgt 2. kvartal 2012 Solgt 4. kvartal

41 Solgte eiendommer i 2013 Stasjonsveien 20 Dyrskueveien 5 Raveien 269 Landøyveien 2 Kjøp MNOK 61,2 Kjøp MNOK 101 Kjøpt MNOK 51 Kjøpt MNOK 62 Solgt MNOK 82 Solgt MNOK 105 Solgt MNOK 53 Solgt MNOK 110 Eierperiode 7,5 år Eierperiode 6 år Eierperiode 7,5 år Eierperiode 7,5 år Solgt 1. kvartal 2013 Solgt 2. kvartal 2013 Solgt 2. kvartal 2013 Solgt 3. kvartal

42 Solgte eiendommer i 2013 Vidjeveien 5 Ærfuglveien 2 Stanseveien 21 Borgenveien 42 Kjøp MNOK 47 Kjøp MNOK 13 Kjøpt MNOK 41 Kjøpt MNOK 34,5 Solgt MNOK 50 Solgt MNOK 25,5 Solgt MNOK 52 Solgt MNOK 39,5 Eierperiode 7,5 år Eierperiode 7 år Eierperiode 8 år Eierperiode 8 år Solgt 4. kvartal 2013 Solgt 4. kvartal 2013 Solgt 4. kvartal 2013 Solgt 4. kvartal

43 Solgte eiendommer i 2013 Lomoen Kabelgata 40 Vøyenengtunet 8,10 og 14 Kjøp MNOK 17,1 Kjøp MNOK 220,4 Kjøpt MNOK 187,4 Solgt MNOK 25 Solgt MNOK 385 Solgt MNOK 174,8 Eierperiode 6,5 år Eierperiode 6,5 år Eierperiode 6,5 år Solgt 4. kvartal 2013 Solgt 4. kvartal 2013 Solgt 2. kvartal 2014 Sum exit ca. NOK 2,3 mrd. i perioden Snitt IRR solgte eiendommer 10 % 43

44 44 Salg 2014

45 Salg av Bygg 16 Brobekkveien 80 - Overtatt 1. april 2014 Brutto eiendomsverdi: MNOK 108,3 EK investering MNOK 22,0 (Investering i tomt fra 2007 samt prosjektinvestering) Salget frigjør MNOK 32,0 ved salg etter ca. 6 mnd. Akkumulert avkastning for SEF 45,0 % (IRR ca. 112 %)

46 Oppsummering VEK VEK : NOK 7,05 pr. aksje (etter utbytte utdelt i mars 2014) Utbytte I 2013 var samlet utbytte NOK 0,74 per aksje, herunder ca. 9 % av VEK Utdelt NOK 0,4 per aksje i utbytte i mars 2014, knyttet til salg av eiendom Ytterligere utbytte i 2014 knyttes opp mot salg av eiendom Salg UNION arbeider med salg som beskrevet i Fondets exit-strategi fra GF i mai 2012 Per mai 2012 var porteføljen på samlet 58 eiendommer med en samlet verdi på NOK 7 mrd UNION har solgt 14 eiendommer siden GF i 2012 og fortsetter salgsarbeidet i år

47 UNION Gruppen Bolette Brygge 1 PO BOX 1715 Vika 0121 Oslo, Norway Tel: Fax:

Storebrand Privat Investor ASA

Storebrand Privat Investor ASA Storebrand Privat Investor ASA Generalforsamling Felix konferansesenter 23. mai 2012 Generalforsamling - Agenda 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Årsrapport 2005 Storebrand a rsrapport.indd 1 18-05-06 16:37:03 2 Årsrapport 2005 - Storebrand Eiendomsfond AS Daglig leder har ordet Gjennom hele 2005 var markedet

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 4. kvartal 2013 2 Kvartalsrapport Q4 2013 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Forventninger til eiendomsmarkedet Stavanger. 20. November 2013

Forventninger til eiendomsmarkedet Stavanger. 20. November 2013 Forventninger til eiendomsmarkedet Stavanger 20. November 2013 Agenda Hvem er UNION? Forventninger til eiendom i Norge - Markedsutvikling - Strukturelle endringer for eiendomsinvesteringer Oppsummering

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA. kvartal 0 Kvartalsrapport Q 0 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Eiendomssalg

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 4. kvartal 2012 2 Kvartalsrapport Q4 2012 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 1. kvartal 2015 2 Kvartalsrapport Q1 2015 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge ASA

UNION Eiendomsinvest Norge ASA En attraktiv investeringsmulighet i norsk eiendom Investorpresentasjon Oktober 2010 Tilrettelegger: Disclaimer Denne presentasjonen er utarbeidet i forbindelse med tilbud om investering i (Selskapet).

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS UNION Eiendomsinvest Norge AS 4. kvartal 2013 2 INNHOLD Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Eiendomssalg 6 Avkastning og aksjekurs 7 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar 10 Foto: istockphoto

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Union Eiendomsinvest Norge ASA den 2. mai 2012 kl. 12.00. Generalforsamlingen

Detaljer

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest k profil 2010 UNION Eiendomsinvest UNION Eiendomsinvest Norge ASA 1. kvartal 2011 2 innhold Innhold Sammendrag 3 Avkastning og aksjekurs 4 Kvartalets eiendom 5 Eiendomsporteføljen 6 Finansiering 8 Markedskommentar

Detaljer

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge AS

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge AS k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge AS 2. kvartal 2012 2 innhold Innhold Sammendrag 3 Avkastning og aksjekurs 4 Kvartalets eiendom 5 Eiendomsporteføljen 6 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS UNION Eiendomsinvest Norge AS 2. kvartal 2014 2 INNHOLD Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Kvartalets eiendom 6 Avkastning og aksjekurs 7 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar 10 Foto: istockphoto

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. kvartal 2014 2 INNHOLD Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Utvikling på Grev Wedels plass 6 Avkastning og aksjekurs 7 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA. kvartal 27 Innhold Avkastning og aksjekurs Kapital og investorer Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar

Detaljer

Kapitalforvaltningsrapport. k profil 2010. Union Eiendomskapital 2011. Sterke prognoser. 24 % avkastning siden etablering i desember 2010

Kapitalforvaltningsrapport. k profil 2010. Union Eiendomskapital 2011. Sterke prognoser. 24 % avkastning siden etablering i desember 2010 4 Sterke prognoser 6 24 % avkastning siden etablering i desember 2010 8 Forvalter 8,6 milliarder i eiendoms verdier 27 Best avkastning av eiendomsfondene siden 2005 k profil 2010 Kapitalforvaltningsrapport

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

Kapitalforvaltningsrapport. k profil 2010. Union Eiendomskapital 2013. Positive prognoser for eiendomsmarkedet. Slik skaper UNION verdier av eiendom

Kapitalforvaltningsrapport. k profil 2010. Union Eiendomskapital 2013. Positive prognoser for eiendomsmarkedet. Slik skaper UNION verdier av eiendom 4 Positive prognoser for eiendomsmarkedet 8 Slik skaper UNION verdier av eiendom 10 Forvalter NOK 8,8 mrd i eiendomsverdier 55 UNIONs Track record k profil 2010 Kapitalforvaltningsrapport Union Eiendomskapital

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA. kvartal 05 Kvartalsrapport Q 05 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 2. kvartal 2010 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

Kapitalforvaltningsrapport 2010

Kapitalforvaltningsrapport 2010 Kapitalforvaltningsrapport 2010 Sterke prognoser SIDE 04 Forventer sterk avkastning for eiendom i Norge med en gjennomsnittlig totalavkastning på 10 % for årene 2010-2012 Tjente 110 millioner på bygård

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Kvartalsrapport Q4 25 2 Kvartalsrapport Q4 25 - Storebrand Eiendomsfond AS Vestre Rosten 79 i Trondheim, en av de første eiendommene som ble kjøpt for fondet. Eiendommen

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS 1. kvartal 26 2 Kvartalsrapport Q1 26 - Storebrand Eiendomsfond AS Avkastning og aksjekurs Fondets avkastning i 1. kvartal ble 7,9%, nesten tre ganger forventet

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Forvalter

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Lenke: http://www.paretosec.com/ppim-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/investorrapporter Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2010 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 2 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer