Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget."

Transkript

1 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Laksforsen Turist Café Dato: Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget. Forvaltningsloven 8, 3. ledd: Medlem skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre han ugild (inhabil). Før spørsmålet avgjøres, bør varamann eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad. Saksliste Sak nr. Sakstittel 043/13 Møteplaner Formannskapet, Administrasjonsutvalget, Kommunestyret og Fondsstyret 044/13 Startlån til videreformidling 045/13 Valg av styrerepresentanter til Helgeland Friluftsråd 046/13 Prioritering av søknader om spillemidler 047/13 Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper 048/13 Legevaktavtale - Utredning 049/13 Ny revisjonsordning for Grane kommune 050/13 Renovasjonsgebyr for /13 Budsjettreguleringer /13 Budsjett Grane kommune Økonomiplan Trofors, den 11. desember 2013 Bjørn Ivar Lamo Ordfører Lars E. Kapskarmo Rådmann

2 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 2 av 29 FE- 13/371 13/3939 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato 043/13 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Møteplaner Formannskapet, Administrasjonsutvalget, Kommunestyret og Fondsstyret Sammendrag: Forslag til møteplan: Formannskapet Fondsstyret (Vefsna) Kommunestyret *) *) Møtestart kl Møtestart kl Møtestart kl *) = Dagmøte Administrasjonsutvalget: Ved behov Rådmannens innstilling:

3 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 3 av 29 FE /28 13/3506 Henny Hagerup Nilssen Saksnummer Utvalg Møtedato 073/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Startlån til videreformidling Sammendrag: Etter søknad har Grane kommune mottatt bevilgning på kr ,- fra Husbanken i form av startlån til videretildeling. Lånet gis med flytende rente som serielån med totalt 20 års løpetid. Kommunen kan be om fastrente. Startlån skal bidra til at svakerestilte grupper skal kunne etablere seg i egen bolig. Det er en økonomisk behovsprøvd låneordning som skal gis til husstander som har problemer med å oppnå full finansiering i det private kredittmarked på grunn av lav inntekt og/eller manglende egenkapital. Startlån kan også benyttes til å refinansiere annen type gjeld der bruker har kommet i en vanskelig økonomisk situasjon, forutsatt at det finnes rest-sikkerhet i bolig. Startlån kan være et godt virkemiddel for å øke gjennomstrømming i kommunale boliger. Det vurderes også å være et virkemiddel for å få effekt av bolystsatsingen i Grane kommune. Det er også et viktig virkemiddel for å opprettholde folkemengden i kommunen, og spesielt få unge barnefamilier til å bli i kommunen. Bankene har skjerpet sitt krav om 15 % egenkapital, det er dermed flere som har behov for startlån for å kunne kjøpe egen bolig. Grane kommune har en saldo på kr på vår Startlånkonto. Av dette er det gitt forhåndsgodkjenninger som ikke er utbetalt på kr Forhåndsgodkjenninger gis der det ikke foreligger noen konkret bolig å by på. Det er imidlertid viktig at finansiering er på plass før det kan bys på bolig. En forhåndsgodkjenning blir trukket tilbake etter 6 måneder, og det må søkes på nytt om denne godkjenningen. Grane kommune har ikke tidligere i 2013 søkt Husbanken om startlån. At det er bevilget så vidt lite beløp fra Husbanken nå, er fordi også Husbanken har brukt opp sine midler for inneværende år. Det må derfor søkes på ny i februar Vurdering: Startlån er, nest etter bostøtten, det viktigste boligsosiale virkemiddel for å gi vanskeligstilte mulighet til å etablere seg i egne boliger. Det kan gi bedre gjennomstrømming i kommunale boliger. Egen bolig er dessuten ofte viktig i en rehabiliteringsprosess. Videre kan det være et godt virkemiddel for å få barnefamilier til å bli i kommunen.

4 Side 4 av 29 Rådmannens innstilling: Grane kommune tar opp lån fra Husbanken med kr ,- som skal benyttes til videretildeling av startlån. Lånet nedbetales over 20 år Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-073/13 Vedtak: Grane kommune tar opp lån fra Husbanken med kr ,- som skal benyttes til videretildeling av startlån. Lånet nedbetales over 20 år.

5 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 5 av 29 FA-G10 12/301 13/4094 Rune Stabbforsmo Saksnummer Utvalg Møtedato 045/13 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Valg av styrerepresentanter til Helgeland Friluftsråd Utrykte saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 8 I Helgeland Friluftsråd v/ Prosjektleder Kristian Helgesen Oppnevnelse av styremedlemmer til Helgeland Friluftsråd Trykte vedlegg: Vedtekter for Helgeland Friluftsråd. Sammendrag: Kommunestyret gjorde i møte 16. oktober 2013, sak 34/13, vedtak om at Grane kommune skal inngå permanent medlemskap i Helgeland Friluftsråd. Kommunene Vefsn, Alstahaug, Leirfjord og Herøy kommuner har også gjort vedtak om permanent medlemskap og dermed går Helgeland friluftsråd fra prosjekt til permanent drift fra og med Vurdering: I vedtektene for friluftrådet går det fram av 6 at styret skal bestå av ett medlem med vararepresentant fra hver deltakerkommune. I styret skal begge kjønn være representert i samsvar med Kommunelovens bestemmelser. Bjørn Ivar Lamo har vært Grane kommunes representant i og styreleder i interimsstyret for Helgeland Friluftsråd. Kommunestyret bes om å oppnevne en styrerepresentant og en vararepresentant til Helgeland Friluftsråd. Rådmannens innstilling: Saken fremlegges Kommunestyret uten innstilling.

6 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 6 av 29 FE /221 13/4085 Rune Stabbforsmo Saksnummer Utvalg Møtedato 046/13 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Prioritering av søknader om spillemidler Sammendrag: For å fremme søknad om spillemidler stiller Kulturdepartementet krav til kommunene om en plan for fysisk aktivitet og naturopplevelse. Denne planen inneholder lister over planlagte anlegg i planperioden. Kommunestyret skal foreta ei årlig prioritering av søkere om spillemidler og sette opp disse i prioritert rekkefølge. Vurdering: Etter at Kommunestyret prioriterte søknadene for 2012, er søknad om spillemidler til akebakken på Stormoen imøtekommet med kr ,-. NMK Granes søknad om midler til utbedring av motorbanen i Svenningdal har i flere år blitt nedprioritert av fylkeskommunen, men fikk i år innvilget sin søknad. Arbeidet på banen er utført med forskuttering fra Grane kommune i form av et rentefritt lån, og dette lånet er nå innfridd. Søknadene om spillemidler til turkart for Lomsdal/Visten og tilrettelegging av fiskeplass ved Gammelsagmaro fikk avslag med begrunnelse om lav prioritering og manglende midler hos Nordland fylkeskommune. Grane kommune har i 2013 ikke mottatt noen nye søknader om spillemidler. Søknad om midler til turkart for Lomsdal/Visten og tilrettelegging av fiskeplass ved Gammelsagmaro fremmes på nytt for kommende søknadsrunde. Nøkkeltallene for disse anleggene er som følger: Helgeland Museum/Grane Næringsutvikling, fiskeplass ved Gammelsagmaro: Anleggskostnad: kr ,- Spillemidler: kr ,- Prosjektmidler: kr ,- Grane kommune, Lomsdal/Visten turkart: Anleggskostnad: kr ,- Spillemidler: kr ,- Dugnad: kr ,- Egenkapital: kr ,- Søknadene har tidligere vært behandlet i både Idrettsrådet og Komite for oppvekst og kultur (sak 12/12), uten at noen hadde innsigelser til disse.

7 Rådmannens innstilling: Grane kommune prioriterer søknad om spillemidler i 2014 slik: 1. Helgeland Museum/Grane Næringsutvikling, fiskeplass ved Gammelsagmaro. 2. Grane kommune, Lomsdal/Visten turkart.

8 Side 8 av 29 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 13/334 13/4147 Torgar Eggen Saksnummer Utvalg Møtedato 047/13 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper Trykte vedlegg: 1. Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper i Grane kommune Sammendrag: Miljøverndepartementet inviterte tidligere i år til en ny forsøksordning for perioden med adgang for kommunene til å etablere snøscooterløyper for fornøyelseskjøring gjennom arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. Ordningen skulle opprinnelig begrenses til 40 kommuner. Regjeringen har nå besluttet å iverksette forsøksordningen. Ordningen utvides i tillegg slik at den omfatter alle kommunene som hadde meldt sin interesse for å delta. Ordningen er utarbeidet som et forsøk etter forsøksloven. Departementet har utarbeidet en standardisert forskrift som gir nærmere bestemmelser for forsøket, herunder om planprosessen kommunen må gjennomføre og hvilke begrensninger og hensyn som gjelder for anlegging av løypene. Forskriften følger vedlagt. For at kommunene skal kunne delta i forsøksordningen, må kommunestyret vedta forskriften og sende den til Kommunal- og regionaldepartementet for stadfesting. Departementet vil stadfeste forskriftene fortløpende etter hvert som de kommer inn. Siste frist for innsending av forskriften for stadfesting, og derved for å anses som deltaker i forsøksordningen, er 1. april Kommunen kan starte planprosessen for etablering av løyper før forskriften er stadfestet, dersom den ønsker det. Kommunen kan imidlertid ikke treffe planvedtak om snøscooterløyper eller andre vedtak forskriften gir hjemmel for før forskriften er stadfestet. Miljødirektoratet vil sørge for nærmere oppfølging av forsøksprosjektet, herunder veiledning om gjennomføring av forsøket. Veiledning og praktisk informasjon vil samles på nettstedet Rådmannens innstilling: Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper i Grane kommune vedtas, med hjemmel i lov om forsøk i offentlig forvaltning 3 og 5.

9 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 9 av 29 FE-G21 07/325 13/4084 Tanja Pedersen Saksnummer Utvalg Møtedato 086/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Legevaktavtale - Utredning Vedlegg: Arkivsak: 07/325 - For å gi ytterligere informasjon i denne saken. Sammendrag: Fremtidig legevaktordning i Grane kommune. Bakgrunn: Med bakgrunn i et ønske om, og et behov for, å utrede vår ressursbruk relatert til vår legetjeneste legger jeg som helse- og omsorgssjef frem et forslag om utredning av felles legevaktordning med Vefsn kommune. Ønsket er stilet fra noen av kommunens politikere, samt av vår avdeling innen helse og omsorg har økonomiske utfordringer som stiller krav til at vi nøye vurderer hvordan vi disponerer våre midler. Det er også bedt om et prinsippvedtak fra Vefsn kommune før en starter en eventuell utredning rundt det aktuelle. Faktiske opplysninger: Kommunene har ansvar for å organisere en legevaktordning som sikrer befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp hele døgnet, herunder: - Diagnostisering og behandling av akuttmedisinske tilstander - Sørge for henvisning ved behov - Vurdere, gi råd og veilede ved henvendelse om øyeblikkelig hjelp Legevakten skal sikre alle som oppholder seg i kommunen trygg behandling for tilstander som krever rask behandling av lege i situasjoner og på tider der fastlegen ikke kan benyttes. Legevaktsarbeidet i de norske kommunene er i stadig endring, og det er få kommuner i dag som ikke er med i et interkommunalt samarbeid om legevakt. Vansker med å rekruttere leger til distriktene er en av årsakene til at slike ordninger har kommet i stand, fordi en kommunal legevakt er sårbar og fører til stor vaktbelastning for legene. Vaktene kommer også i tillegg til vanlig arbeidstid i 100 % stilling. Det stilles også større krav til kompetanse og faglig standard, medisinsk utstyr, hjelpepersonell og utrykningsbil.

10 Side 10 av 29 Dagens legevaktsituasjon i Grane kommune: Legetjenesten i Grane kommune er organisert i henhold til fastelegeordningen, med legekontor på Trofors. Kommunen har 2 legehjemler og 1 turnuslege. Det er i dag et samarbeid med Hattfjelldal kommune om felles legevaktstjeneste. De har de samme ressursene som vårt legekontor, og det er derfor en 6 delt vaktturnus. Legene er alene på vakt. Turnuslegene har lege i bakvakt på sine vakter. Vakt på hverdager starter kl: 15:30 og varer til kl: 08:00 neste morgen. (16,5 timer). Helgevakt starter fredag kl: 15:30 og varer til påfølgende mandag kl: (64,5 timer). Dagens fastlegeordningen har gitt muligheter til tett oppfølging av kronisk syke samt å drive forebyggende helsearbeid. Dette har medført en reduksjon av behovet for legevakttjeneste, og er en faktor som må ses i sammenheng når en vurderer alternative løsninger for interkommunalt samarbeid. Grane er et relativt stort legevaktdistrikt når det gjelder geografi, men med et lite befolkningsgrunnlag. Kommunen sikter i mot en felles interkommunal løsning der AMK ved Helgelanssykehuset HF, avd. Sandnessjøen fungerer som legevaktsentral og tar i mot henvendelser og foretar prioriteringer. I dette samarbeidet er flere kommuner involvert og er en løsning som kommer i tillegg til ordinær legevakt. Ambulansetjenesten: Ambulansetjenesten er en viktig samarbeidspartner for legevakttjenesten. Moderne ambulansekjøretøy med avansert medisinsk utstyr, personell med høy kompetanse (fagbrev) samt trening i akuttmedisinske situasjoner er viktig på et skadested. I Grane kommune bor det ca innbyggere. Hovedtyngden av innbyggerne bor i kommunesentret Trofors. Øvrig befolkning bor i og omkring de mindre bygdesentrene Grane, Svenningdal, Fiplingdal og Majavatn. Grane ambulanse: Ambulansestasjonen i Grane ligger naturlig nok på Trofors. Ambulansen ble plassert her så sent som i Primært på grunn av E6. Graneambulansen kjører ca. 260 turer i året og har et nært samarbeid med ambulansene i Hattfjelldal og Mosjøen. Personellet som er bosatt i Grane har stasjonsvakt til 09:00 til 15:30 på hverdager. På kveld/nattestid og i helger har personellet hjemmevakt. Sentrale og lokale utviklingstrekk: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin mener at landet bør organiseres i legevaktdistrikt som hver omfatter ca innbyggere. Dette er nødvendig for å tilfredsstille krav til medisinsk og organisatorisk trygghet. Rapporten er hjelpa nærmest Forslag til Nasjonal handlingsplan for legevakt sier at Ingen legevaktlege skal arbeide aleine, hverken inne på legevakta, i sjukebesøk eller ved utrykning. Legen skal ha tilgang til transport (legevaktbil med medisinsk og annet relevant utstyr, registrert som utrykningskjøretøy) med sjåfør med relevant utdanning, for utrykningar og sjukebesøk. I denne rapporten blir morgendagens legevakt beskrevet. Slik som legevaktsordningen drives i Grane i dag, vil en ikke kunne oppfylle de kravene som vil stilles framover.

11 Side 11 av 29 Kommunal legevakt skal være et moderne, faglig kompetent, effektivt og profesjonelt medisinsk nødhjelpstilbud, samtidig som det også skal være en trygg og sikker arbeidsplass. Samhandlingsreformen har økt bevisstheten rundt samarbeid over kommunegrensene. Rapporten... er hjelpa nærmast! Forslag til Nasjonal handlingsplan for legevakt inneholder blant annet følgende retningslinjer: Legevaktdistriktet skal ha godt utstyrt legevaktstasjon i eigne lokale med legar i tilstadevakt saman med anna helsepersonell. Nasjonal kompetansesenter for legevaktmedisin kjem med forslag om krav til grunnkompetanse for legar og anna helsepersonell som arbeider i legevakt. Dei aller fleste legevaktdistrikta er i dag etter Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin si meining for små til å gje kvalitetsmessige gode nok medisinske tenester i framtida. Dei kan óg vere for små til å møte framtidas krav til offentlege organisasjonar, stabile og akseptable vaktordningar og kompetente administrative og faglege støttefunksjonar». Vurdering: I vurderingen er det lagt vekt på medisinsk-faglig kompetanse og kvalitet, trygghet for pasientene, arbeidsmiljø og rekruttering. Dagens legevaktsordning har så langt gitt et godt tilbud til kommunens innbyggere, men medfører en relativt stor vaktbelastning med mange timer beredskapsarbeid for legen. Det kan oppleves lite attraktivt å gå hyppige vakter i små vaktdistrikt fordi det gir mange timers vaktberedskap i tillegg til ordinær arbeidstid, og fordi legen jobber alene på vakt uten hjelpepersonell, noe som kan skape belastninger og utrygghet både for lege og pasienter. Større vaktdistrikt gir romsligere vaktturnus og sjeldnere legevakt. Dette bidrar positivt til å gjøre en mindre sårbar og mer attraktiv for dem som ikke ønsker en tung vaktbelastning. Videre vil en del av det utredningsarbeidet vi ønsker å få en oversikt over, være relatert til behovet for leger i vår kommune. Vi har i dag høyere legedekning pr. innbygger enn landsgjennomsnittet. Det er interessant å se på om vi kan ha mulighet til å redusere på bemanningen hvis vi inngår i et større legevaktsamarbeid. I dagens ordning hvor vi har samarbeid med Hattfjelldal vil en reduksjon i antall legestillinger gjøre oss mer sårbar. Både selve systemet fordi det er få leger som deler legevakt, men også med tanke på rekruttering fordi vaktbelastningen er/blir relativt stor. Hvis muligheten for å redusere på antall legestillinger viser seg å være tilstede, vil dette kunne få positive økonomiske konsekvenser. Både lønn og hjelpetjenester kan da reduseres. Dette må ses opp i mot mulig inntjening på den enkelte lege og vil naturlig være en del av utredningsarbeidet. Hvis en går inn i et større samarbeid om legevakt vil de positive konsekvensene kunne bli: - Bemannet legevakt for pasientbehandling - Legevaktsentral (finnes også i dag Helgelandssykehuset) - Administrasjon og kvalitetssikring - Samarbeidsutvalg - Godt fagmiljø og faglig oppdatering - Avansert medisinsk utstyr og tilgjengelige laboratorietjenester - Tilstrekkelig mengde akuttmedisinske situasjoner - Hjelpepersonell på vakt Dette betyr sikkerhet både for lege og pasient og trygg arbeidsplass. De negative konsekvensene av et større samarbeid vil kunne være at en har mindre kjennskap til pasientene. Videre vil et større geografisk område som dekkes av en legevakt kunne være mer sårbar med tanke på situasjoner som krever øyeblikkelig hjelp. Her må det gjøres et godt utredningsarbeid som sikrer at ingen innbyggere i vår kommune skal få et dårligere tilbud enn dagens situasjon er. Det har vært pekt på muligheten for at store geografiske områder kan bli sårbare ved å slå sammen legevaktsdistrikt. Sikkerheten for våre brukere vil bli vektlagt når en starter utredningsarbeidet.

12 Side 12 av 29 Det bes om at det i vurderingen legges vekt på følgende kriterier: 1. Medisinskfaglig kompetanse og kvalitetssikring For å ha tilstrekkelig ressurstilgang, bemanning og kompetanse, må legevakta være av et visst omfang. Dette er viktig for å ha tilgjengelig medisinsk utstyr, laboratorieutstyr/laboratorietjenester, hjelpepersonell, administrasjon og journalsystem, samt at en må ha en viss mengde akuttmedisinske situasjoner så helsepersonellet er godt nok trent for å kunne ta hånd om de akuttmedisinske situasjonene som kan oppstå på vakt. 2. Trygghet for pasientene Det kan gi trygghet å være nært et sykehus når en akuttmedisinsk tilstand oppstår. Legevakten i Vefsn vil ligge vegg i vegg med VLMS (Vefsn lokalmedisinske senter) og Helgelandssykehuset HF. Selv om Grane kommune er en relativ stor geografisk kommune håper vi at bruk av ambulansetjenesten på Trofors være en sikkerhet for å komme seg til lokalsykehuset i Mosjøen i rimelig tid. Ambulansetjenesten er helsevesenets forlengede arm i distriktene. Ambulansepersonellet er også godt trent på akuttmedisinske situasjoner. 3. Arbeidsmiljøet for legene Godt og trygt arbeidsmiljø for legevaktlege og hjelpepersonell er viktig. Det anbefales ikke at legevaktlege skal arbeide alene. Det finnes en del tilfeller av trusler og vold på vakt, og dette utgjør en sikkerhetsrisiko både for lege og andre pasienter. 4. Rekruttering og stabilisering av leger Ved å delta i et større legevaktsamarbeid vil legene både bli en del av et større fagmiljø, noe som er positivt, og de vil få mindre vaktbelastning. Erfaringer viser at det kan være problemer med rekruttering i mindre legevaktdistrikt med stor vaktbelastning, som kommer i tillegg til 100 % stilling. Oppsummering: Viser til innledende bakgrunn og ønske om å utrede et mulig samarbeid med Vefsn kommune angående legevakt. Vi har i dag en ordning som fungerer tilfredsstillende, men sett i lys av fremtidens krav til legevakt er det et ønske å se på alternative løsninger. Utredningen kan også begrunnes i en mulighet for ressursbesparelser. I tillegg har Vefsn kommune bedt om et politisk prinsippvedtak som sikrer at vårt arbeid kan føre frem til reelle forhandlinger hvis det viser seg å være en gjensidig gunstig ordning. Avdeling for helse og omsorg ber derfor om politisk aksept for at dette arbeidet settes i verk, og at en mulig alternativ løsning som innebærer et samarbeid med Vefsn kommune angående legevakt kan være realistisk. Viser også til tilsvarende utredningsarbeid som ble gjort i 2007, da med Arve Opsjøn som saksbehandler. Legger ved arkivsak: 07/325 som vedlegg for å gi ytterligere informasjon i denne saken. Rådmannens innstilling:

13 Side 13 av Formannskapet Behandling: Forslag fra Kolbjørn Eriksen: Det gis tilslutning til at det igangsettes forhandlinger med sikte på å etablere legevaktsordning med Vefsn kommune. Eventuelt framforhandlet avtaledokument framlegges til politisk behandling i løpet av første halvår Enstemmig vedtatt: FS-086/13 Vedtak: Det gis tilslutning til at det igangsettes forhandlinger med sikte på å etablere legevaktsordning med Vefsn kommune. Eventuelt framforhandlet avtaledokument framlegges til politisk behandling i løpet av første halvår 2014.

14 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 14 av 29 FE- 13/363 13/4165 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato 049/13 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Ny revisjonsordning for Grane kommune Vedlegg: Utrykte saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 I Lars-Erik Kapskarmo Vedtak i Kommunstyret i Rana ang ny revisjonsordning Rapport Nordland Revisjon. Sammendrag: 1. Bakgrunn for saken Flere revisjonsenheter i Nordlands-området tok selv initiativet sommeren/høsten 2011 til å få vurdert en sammenslåing av revisjonsenheter med bakgrunn i at en større revisjonsenhet vil gi følgende fordeler: - bedre faglig revisjon (bl.a. ved kvalitetssikring, gjennom et større faglig miljø, spisskompetanse mv) - effektivisere regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon - utnytte ressursene bedre - mindre sårbar ved vakanser mv - lettere rekruttering - større enheter gir større/klarere habilitet I tiden etter dette initiativet ble det avklart at det for følgende tre revisjonsvirksomheter var stor interesse for en sammenslåing: - Ytre Helgeland Kommunerevisjon, som betjener kommunene: Alstadhaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Lurøy, Rødøy, Træna - Indre Helgeland Kommunerevisjon, som betjener kommunene: Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Nesna, Rana, Vefsn - Salten Kommunerevisjon IKS, som betjener kommunene: Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen, Sørfold Med dette som utgangspunkt ble det gjennomført en del forberedende arbeid av representanter fra ledelse og ansatte i de tre revisjonsenhetene samt fra de tre kontrollutvalgssekretærene som dekker de samme områdene.

15 Side 15 av 29 I dette arbeidet ble struktur for den videre prosess lagt og i tillegg innvilget Fylkesmannen i Nordland skjønnsmidler på kr ,- til dekning av utgifter for kjøp av ekstern kompetanse i det videre prosjektarbeid. Høsten 2012 ble det etablert en arbeidsgruppe og en styringsgruppe for det videre arbeidet. Arbeidsgruppen bestod av en representant fra ledelsen og en representant fra de ansatte i hver av de tre revisjonsvirksomhetene til sammen 6 medlemmer. Arbeidsgruppens mandat var å utarbeide en rapport som grunnlag for det videre arbeide med ny revisjonsordning. Styringsgruppen tre medlemmer bestod av styrelederne i de tre revisjonsvirksomhetene. Styringsgruppens mandat var å legge premissene for det videre arbeid samt disponere skjønnsmidlene. De tre kontrollutvalgssekretærene bidrog med praktisk bistand til arbeids- og styringsgruppe. 2. Status i saken Arbeidsgruppen har nå avlevert rapporten «Rapport Nordland Revisjon grunnlag for etablering» (jfr. vedlagte rapport) som danner grunnlaget for det videre arbeidet med en ny revisjonsordning for de kommunene som i dag er tilsluttet ovennevnte tre revisjonsselskaper. Rapporten er oppsummert under «Sammendrag» side 6, og for øvrig avsluttes kapitlene 2-7 med arbeidsgruppens oppsummering og anbefaling. Rapportens kapittel 4 gir en del informasjon om dagens revisjonsordninger, men noen forhold ved Ytre Helgeland kommunerevisjon bør nevnes i tillegg: For det første så utfører denne revisjonsenheten ikke forvaltningsrevisjoner. Dermed får de 7 eierkommunene per i dag ikke et revisjonstilbud i samsvar med lovkrav om forvaltningsrevisjon. Et annet moment som må nevnes er at Ytre Helgeland kommunerevisjon ikke har egen oppdragsansvarlig revisor. Virksomheten tilfredsstiller dermed ikke revisjonsforskriftens krav til revisors kvalifikasjoner ( 11). Salten kommunerevisjon har etter egen avtale fungert som oppdragsansvarlig revisor for Ytre Helgeland våren / sommeren I en tidlig fase av rapportutarbeidelsen, oversendte arbeidsgruppen en spørreundersøkelse til ordførerne, kontrollutvalgslederne og rådmennene i alle de 22 kommunene som betjenes av de tre revisjonsvirksomhetene dette som en test på om prosjektets intensjoner kan være sammenfallende med de forventninger som sentrale representanter i kommunens egenkontroll har i forhold til en revisjonsenhet. Undersøkelsen viste at det blant de som besvarte undersøkelsen uttrykkes en klar forventning til at en felles revisjonsordning for Nordland vil medføre en styrket revisjon (jfr. vedlagte rapport, kapittel 3). Grunnlaget som er presentert i vedlagte rapport - inklusive resultatet fra ovennevnte spørreundersøkelse ble vurdert av styringsgruppen som svært oppløftende i forhold til intensjonene og mulighetene som ble lagt til grunn for en sammenslått revisjonsenhet. Som ledd i kvalitetssikring av den videre prosess for en sammenslåing, valgte derfor styringsgruppen å oversende arbeidsgruppens rapport for høring til de samme representanter for de 22 aktuelle kommunene som mottok ovennevnte spørreundersøkelse. Høringsuttalelsene som ble mottatt er innarbeidet som vedlegg i rapporten, og det ble belyst momenter som det videre arbeid vil utrede nærmere, herunder bl.a.: - økonomisk synergieffekt bør være i størrelsesorden 15-20% (rådmann Bodø) - gevinst mht effektivitet og økonomi bør skje innen 3 år (rådmann Rana + flere) - fordelingen av revisjonsutgiftene må bearbeides (flere) - selskapsformen IKS er egnet/anbefales (flere)

16 Side 16 av 29 De ansattes interesser i de tre revisjonsvirksomhetene er så langt ivaretatt fra prosjektets side ved at de har hatt likt antall representanter i arbeidsgruppen som ledelsen. De ansatte og ansattes tillitsvalgte er også gitt muligheten til å avgi høringsuttalelse til arbeidsgruppens rapport. Det forutsettes at de ansatte også i den videre prosess deltar aktivt. Det forutsettes videre at arbeidsgiverpliktene som de tre revisjonsselskapene har gjennom hele prosessen overfor sine ansatte ivaretas (jfr. også rapportens kap. 6) 3. Den videre prosess Styringsgruppen har vurdert at arbeidsgruppens rapport - og uttalelsene knyttet til denne - har gitt så vidt positive tilbakemeldinger i forhold til intensjonene for en sammenslåing at det er forsvarlig ressursbruk å føre saken videre frem til endelig avgjørelse. Prosjektet legger opp til en todelt behandling av spørsmålet om ny revisjon. Først denne saken til kontrollutvalg og kommunestyre med vurdering av innholdet i den nye revisjonsordningen som er beskrevet i rapporten. Deretter, og forutsatt tilstrekkelig oppslutning blant de 22 involverte kommunene, en sak med selskapsetablering og vedtak av selskapsavtale og eieravtale. Skjematisk vil de to sakene inneholde følgende elementer: «Trinn 1»: Ny revisjonsordning Vedtak om - Ønske om å inngå i en ny revisjonsordning - Oppnevning av interimsstyre - Mandat og rammer for interimsstyret. «Trinn 2»: Selskapsetablering Vedtak om - Selskapsavtale (lovpålagt) - Eieravtale (frivillig) - Avslutning av eksisterende selskaper Styringsgruppen legger opp til en politisk prosess der vedtak i Trinn 1 fattes høsten 2013, og videre at vedtak i Trinn 2 fattes våren Vedr. trinn 1 i den videre prosess Som nevnt ovenfor mener styringsgruppen at det nå med grunnlag i vedlagte rapport og høringsuttalelser - foreligger et meget godt grunnlag for å starte politisk behandling med siktemål å gjennomføre sammenslåing av de tre revisjonsvirksomhetene. Medlemmene i styringsgruppen som har vært i virksomhet frem til nå, har sagt seg villig til å fortsette det videre arbeide i form av et interimsstyre dersom dette er ønskelig fra kommunestyrene - disse er: - Einar Martin Nordnes, styreleder Ytre Helgeland Kommunerevisjon - Johnny Dahlmo, styreleder Indre Helgeland Kommunerevisjon - Johan Bakke, styreleder Salten Kommunerevisjon IKS. I tillegg bør det åpnes opp for deltakelse i interimsstyret med en representant som er valgt av og blant de ansatte. Som grunnlag for å invitere kommunestyrene til et endelig vedtak om etablering av ny revisjonsordning, er det hensiktsmessig at det til behandlingen i Trinn II blir utarbeidet et prospekt som omhandler det nødvendige beslutningsgrunnlaget og den nødvendige informasjon forøvrig, herunder bl.a.: - Utkast til selskapsavtale. Selskapsavtale er lovpålagt og skal bl.a. inneholde selskapets formål, deltagere, eierandel, innskuddsplikt og styrende organer.

17 Side 17 av 29 - Utkast til eieravtale. Eieravtale er frivillig og kan bl.a. inneholde strategi for eierskapet, håndtering av uenighet, forpliktelser/ambisjoner/mål mellom selskap og kommune, føringer for styresammensetning, retningslinjer for opptak av nye kommuner m.v. - Avslutning av eksisterende selskaper. Herunder praktiske handlinger for avslutning av de eksisterende revisjonsvirksomhetene, men også de praktiske handlingene som må gjennomføres for iverksettelse av operativ drift i den nyetablerte revisjonsvirksomheten. - Forberedende drifts-, investerings-, balanse- og likviditetsbudsjett. De forberedende budsjettene vil bl.a. vise virksomhetens samlede utgifter og kapitalbehov samt fordelingen av disse mellom kommunene ved oppstart. Når de styrende organer er på plass i den nye revisjonsordningen, må disse på selvstendig grunnlag utarbeide virksomhetens planer og budsjetter, herunder bl.a. sikre at krav og mål fra eierne innarbeides. 5. Saksbehandlingen vedrørende ny revisjonsordning Normalt fremmes en sak for kommunestyret med bakgrunn i utredning fra rådmannen og innstilling fra formannskapet. For avgjørelser som vedrører kommunens revisjonsordning, har lovgiver gitt særskilte behandlingsregler ved at saken fremmes direkte for kommunestyret etter innstilling fra kontrollutvalget (kilde: forskrift om kontrollutvalg 16, samt kommunelov 78 nr.3). Lovgivers hensikt med denne særskilte saksbehandlingen er å hindre at administrasjonssjef (dvs. den som blir kontrollert) skal kunne påvirke endringer i ordningen med hvem som skal utføre kontrollarbeidet, ressurstilgangen for kontrollarbeidet m.v. Dersom kommunestyret mener det er nødvendig å foreta endringer i innstillingens vedtakspunkter 1 3 fra kontrollutvalget, må saken bringes tilbake til kontrollutvalget for videre utredning og ny fremleggelse med innstilling til kommunestyret. Dette vil forsinke etablering av ny revisjonsordning i og med at saken da må tilbake til alle de 22 kontrollutvalgene og kommunestyrene. Dersom kommunestyret mener det er nødvendig å avgi kommentarer til saken, kan dette gjøres i kommunestyrets møteprotokoll, eventuelt som vedtakspunkt 4 osv. i sitt vedtak. Dersom kommentarene inntar en form som endrer innholdet i vedtakspunktene 1 3, må saken tilbake til kontrollutvalget for videre prosess som omtalt ovenfor. 6. Kontrollutvalgets behandling av saken Kontrollutvalget behandlet saken i møte den (KU-sak 026/13). Protokollen fra kommunestyrevedtak 77/13 i Rana («Ny revisjonsordning for Rana kommune») ble delt ut i møtet. Kontrollutvalget mener imidlertid at Grane kommune vil være tjent med ordningen beskrevet i Rapport Nordland Revisjon. Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: 1. Grane kommunestyre ønsker å inngå i en ny revisjonsordning slik den er beskrevet i Rapport Nordland Revisjon. 2. Til det videre arbeid med etablering av nytt revisjonsselskap oppnevnes følgende interimsstyre: 1. Styreleder Salten kommunerevisjon IKS 2. Styreleder Indre Helgeland kommunerevisjon 3. Styreleder Ytre Helgeland kommunerevisjon 4. Representant valgt av og blant de ansatte i dagens tre selskaper

18 Side 18 av Mandat for interimsstyret: Interimsstyrets oppgave er å få på plass de ordinære eier- og styreorganene i selskapet. Interimsstyret skal derfor utarbeide forslag til selskapsavtale og eieravtale for det nye interkommunale selskapet, i tråd med de føringer som er gitt i Rapport Nordland Revisjon. Høringsuttalelsene til rapporten oversendes interimsstyret for nærmere vurdering og bearbeiding. Forslag til selskapsavtale og eieravtale legges frem til kommunestyret for behandling. Interimsstyret vurderer selv behovet for å innhente bistand fra dagens revisjonsselskaper, eller ekstern bistand i sitt arbeid. Til finansiering av interimsstyrets arbeid nyttes restfinansiering av tilskudd fra Fylkesmannen i Nordland, ca kr Interimsstyret avvikles så snart styre for Nordland Revisjon er valgt.

19 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 19 av 29 FE /282 13/3875 Arne-Martin Husby Saksnummer Utvalg Møtedato 083/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. 1.4 Renovasjonsgebyr for 2014 Sammendrag: Søndre Helgeland Miljøverk (SHMIL) ved administrasjonen anmoder eierkommunene om politisk behandling av renovasjonsgebyrene for SHMILs målsetting er å få selvkostregnskapet mest mulig i balanse. Selskapet hadde ved årsskiftet et underskudd på kr 82,12 pr. abonnent. Selskapets administrasjon foreslår derfor å justere prisene på renovasjonsgebyret med 2,9 %. Vurdering: Grane kommune bes om å følge styrets anbefaling om å fatte følgende vedtak vedrørende fastsettelse av renovasjonsgebyr for 2014: Renovasjonsgebyr 2014 Dunkstr. Grunngebyr Volumavhengig Sum Sum gebyr eks.mva inkl. mva 80 L L L L L Grunngebyret skal dekke faste lønnskostnader, avskrivninger, renter, faste transportkostnader og andre faste kostnader. Volumgebyret skal dekke tømming av dunk og papir iht. tømmekalender. Det skal også dekke driftsmaterialer, behandlingskostnader, transport til gjenvinning, andre variable driftskostnader og statlig sluttbehandlingsavgift. Abonnement som inngår fellesløsning/dunkdelingsordning gis hver en rabatt på kr. 100,- eks. mva. Bringeabonnenter betaler 2/3 avgift av satsene for 80 l dunk (33 % rabatt). Dette utgjør kr ,- eks. mva i 2014.

20 Side 20 av 29 Hytteabonnement økes fra kr 240- til 260,- eks. mva pr.mnd. Ordningen er behovsbasert og minste beregningsgrunnlag er to tømminger (dvs.1 mnd). Gebyr for dunkbytte holdes på samme nivå som i fjor, kr. 152,- eks mva pr. bytte. Feilsorteringsgebyr for brudd på pålegg om kildesortering holdes på samme nivå som i fjor, kr 400, - eks. mva for 2 hjuls dunker (80L t.om. 390L) og kr 800,- eks. mva for 660L dunker. Feilsorteringsgebyr for 2.gangs overtredelse og utover settes til dobbel sats av første gangs gebyr. Minimumsgebyr for ulovlig hen setting av avfall på returpunkter endres fra kr 640,- til 800,- eks mva. Henviser til renovasjonsforskriften 16. Kommunestyret delegerer til SHMIL å kreve inn gebyr på vegne av kommunen, samt å vurdere ekstra omkostninger med oppryddingen. Administrasjonsgebyr er 40,- kr. pr abonnent. Det har ikke vært endringer på satsen de siste fem årene derfor har vi valgt økning i Dette trekkes fra kommunenes kommunale tillegg som innkreves av SHMIL og utbetales kommunene etter fakturering ( 3 ganger i året). Rådmannens innstilling: Grane kommune følger styrets anbefaling og fatter følgende vedtak vedrørende fastsettelse av renovasjonsgebyr for 2014: Renovasjonsgebyr 2014 Dunkstr. Grunngebyr Volumavhengig Sum Sum gebyr eks.mva inkl. mva 80 L L L L L Grunngebyret skal dekke faste lønnskostnader, avskrivninger, renter, faste transportkostnader og andre faste kostnader. Volumgebyret skal dekke tømming av dunk og papir iht. tømmekalender. Det skal også dekke driftsmaterialer, behandlingskostnader, transport til gjenvinning, andre variable driftskostnader og statlig sluttbehandlingsavgift. Abonnement som inngår fellesløsning/dunkdelingsordning gis hver en rabatt på kr. 100,- eks. mva. Bringeabonnenter betaler 2/3 avgift av satsene for 80 l dunk (33 % rabatt). Dette utgjør kr ,- eks. mva i Hytteabonnement økes fra kr 240- til 260,- eks. mva pr.mnd. Ordningen er behovsbasert og minste beregningsgrunnlag er to tømminger (dvs.1 mnd). Gebyr for dunkbytte holdes på samme nivå som i fjor, kr. 152,- eks mva pr. bytte.

21 Side 21 av 29 Feilsorteringsgebyr for brudd på pålegg om kildesortering holdes på samme nivå som i fjor, kr 400, - eks. mva for 2 hjuls dunker (80L t.om. 390L) og kr 800,- eks. mva for 660L dunker. Feilsorteringsgebyr for 2.gangs overtredelse og utover settes til dobbel sats av første gangs gebyr. Minimumsgebyr for ulovlig hen setting av avfall på returpunkter endres fra kr 640,- til 800,- eks mva. Henviser til renovasjonsforskriften 16. Kommunestyret delegerer til SHMIL å kreve inn gebyr på vegne av kommunen, samt å vurdere ekstra omkostninger med oppryddingen. Administrasjonsgebyr er 40,- kr. pr abonnent. Det har ikke vært endringer på satsen de siste fem årene derfor har vi valgt økning i Dette trekkes fra kommunenes kommunale tillegg som innkreves av SHMIL og utbetales kommunene etter fakturering ( 3 ganger i året) Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-083/13 Innstilling: Grane kommune følger styrets anbefaling og fatter følgende vedtak vedrørende fastsettelse av renovasjonsgebyr for 2014: Renovasjonsgebyr 2014 Dunkstr. Grunngebyr Volumavhengig Sum Sum gebyr eks.mva inkl. mva 80 L L L L L Grunngebyret skal dekke faste lønnskostnader, avskrivninger, renter, faste transportkostnader og andre faste kostnader. Volumgebyret skal dekke tømming av dunk og papir iht. tømmekalender. Det skal også dekke driftsmaterialer, behandlingskostnader, transport til gjenvinning, andre variable driftskostnader og statlig sluttbehandlingsavgift. Abonnement som inngår fellesløsning/dunkdelingsordning gis hver en rabatt på kr. 100,- eks. mva. Bringeabonnenter betaler 2/3 avgift av satsene for 80 l dunk (33 % rabatt). Dette utgjør kr ,- eks. mva i Hytteabonnement økes fra kr 240- til 260,- eks. mva pr.mnd. Ordningen er behovsbasert og minste beregningsgrunnlag er to tømminger (dvs.1 mnd). Gebyr for dunkbytte holdes på samme nivå som i fjor, kr. 152,- eks mva pr. bytte. Feilsorteringsgebyr for brudd på pålegg om kildesortering holdes på samme nivå som i fjor, kr 400, - eks. mva for 2 hjuls dunker (80L t.om. 390L) og kr 800,- eks. mva for 660L dunker. Feilsorteringsgebyr for 2.gangs overtredelse og utover settes til dobbel sats av første gangs gebyr.

22 Side 22 av 29 Minimumsgebyr for ulovlig hen setting av avfall på returpunkter endres fra kr 640,- til 800,- eks mva. Henviser til renovasjonsforskriften 16. Kommunestyret delegerer til SHMIL å kreve inn gebyr på vegne av kommunen, samt å vurdere ekstra omkostninger med oppryddingen. Administrasjonsgebyr er 40,- kr. pr abonnent. Det har ikke vært endringer på satsen de siste fem årene derfor har vi valgt økning i Dette trekkes fra kommunenes kommunale tillegg som innkreves av SHMIL og utbetales kommunene etter fakturering ( 3 ganger i året).

23 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE /78 13/3847 Rigmor Tverå Side 23 av 29 Saksnummer Utvalg Møtedato 084/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Budsjettreguleringer 2013 Sammendrag: Investering: Salg av Nordlandsporten kr og Tannklinikken kr reguleres inn i budsjett, avsettes kapitalfond. Egenkapital-innskudd KLP kr reguleres inn. Låneavdrag fra Helgelandskraft AS kr ,- avsettes kapitalfond. Drift: Premieavvik 2013 KLP reguleres inn i budsjett Merforbruk Pleie- omsorg. Inntektssvikt utbytte Helgelandskraft AS. Budsjett 2013 kr Regnskap 2013 kr Reguleres inn kr Inntektssvikt salg av konsesjonskraft. Kraftavtalen i 2013 er med Axpo AS. På grunn av innmatningsutgifter til Statkraft, med stadige endringer i strømprisen, har den reelle inntekten vært vanskelig å beregne. Budsjett 2013 kr Forventet inntekt 2013 kr Reguleres med Vurdering: Investering: Kontering Tekst Beløp Debet/Kredit Salg Nordlandsporten K Salg Tannklinikken K Egenkapitalinnskudd KLP D Lån Helgelandskraft AS K Avsetning fond D

24 Side 24 av 29 Drift: Inntektsført premieavvik 2012 KLP/SPK, kr , blir utgiftsført i 2013.(Ihht KS 53/12) Premieavvik 2013 KLP/SPK kr ,- skal inntektsføres i Beløpet avsettes så på fond (for å dekke kostnaden som kommer i 2014). Budsjettregulering premieavvik: Kontering Tekst Beløp Debet/Kredit Premieavvik 2012 KLP D Premieavvik 2012 SSP K Arbeidsgiveravgift D Bruk av fond K Premieavvik 2013 KLP K Premieavvik 2013 SSP D Arbeidsgiveravgift K Avsetning fond D Pleie- omsorg kommer ikke budsjettmessig i mål for Tungt klientell på sjukeheimen over lengre tid opplyses som hovedårsak. Dette gir økte kostnader på innleid personell. Utgiften til forbruksmateriell har også økt. Dette har sammenheng med økte utgifter til medisiner/ utstyr til pasienter. Samhandlingsreformen gir også økt press på avdelingen. Pasienter blir tidligere skrevet ut fra sykehus. Avdelingen har vært nødt til å øke ressursene på personell av den grunn. Regnskapstallene er gjennomgått for alle avdelinger. Reguleringen gjøres innenfor eksisterende rammer for Barnevern kr (mindreforbruk 2013) Lønnspott Oppvekst-kultur (mindreforbruk 2013) kr.xxx. NAV (mindreforbruk 2013) Budsjettregulering pleie-omsorg: Kontering Tekst Beløp Debet/Kredit Lønn sjukeheim D Lønn sjukeheim D Finasieres med: Lønnspott K Inntektssvikt utbytte Helgelandskraft AS. Budsjett 2013 kr Regnskap 2013 kr Reguleres inn kr Inntektssvikt salg av konsesjonskraft. Kraftavtalen i 2013 er med Axpo AS. På grunn av innmatningsutgifter til Statkraft, med stadige endringer i strømprisen, har den reelle inntekten vært vanskelig å beregne. Budsjett 2013 kr Forventet inntekt 2013 kr Reguleres med

25 Side 25 av 29 Budsjettregulering inntektssvikt kraft: Kontering Tekst Beløp Debet/Kredit Salg kraft D Utbytte Helgelandskraft AS D Finasieres med: Barnevern (ubrukte midler 2013) K NAV (ubrukte midler 2013) K Spillemidler K Spillemidler K Renter innlån K Disposisjonsfond K Bundet driftsfond D Rådmannens innstilling: Foreslåtte budsjettendringer vedtas Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-084/13 Innstilling: Foreslåtte budsjettendringer vedtas.

26 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 26 av 29 FE /282 13/3958 Lars-Erik Kapskarmo Saksnummer Utvalg Møtedato 085/13 Formannskapet /13 Administrasjonsutvalget /13 Arbeidsmiljøutvalget /13 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret Budsjett Grane kommune Økonomiplan Trykte saksdokumenter: - Budsjett Utrykte saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 28 I Brukere av Vedr. møteplassen møteplassen 30 I Gun Utsi og Torstein Appfjell Innspill til budsjett - Vedr.bortfall av hospiteringsuker på Sameskolen i Hattfjelldal 2014 Sammendrag: Det vises til vedtak i FS-sak 077/13, Driftsbudsjett Grane kommune, utkast 3 til Formannskapet, behandlet Totalt låneopptak kr 7,0 mill. Grane kommune har over flere år hatt et for høyt driftsnivå ift de inntekter vi har. Dette også ut ifra de anbefalinger som Fylkesmannen og revisjonen gir. Konsekvensen av dette er at vi blir mer sårbar i forhold til variasjoner på inntekts- og utgiftssiden. Kommunen har forholdsvis lav gjeld, litt over 60 mill som er under 50% av driftsinntektene som er anbefalt. Pensjonskostnadene har steget mye de senere år, her har Grane kommune amortoriseringstid på ett år noe som er bra. En klar forutsetning for budsjettvedtak 2014 er et krav om ny prosess i forhold til budsjettarbeidet. Vi vil ha en prosess som er mer kontinuerlig, samt at det framlegges et forslag til budsjett i juni Dette vil vi komme tilbake til i budsjettmøte 18. des Når det budsjett år 2014 mener vi at nedtrekkene er vanskelige å gjøre til neste år og vil få konsekvenser for kommunens innbyggere.

27 Side 27 av 29 Vi vil foreslå følgende endringer i det framlagte Budsjett for år 2014: Videreføre møteplassen kr ,- Tilbakeføre til GBU kr ,- Tilbakeføre til Grane kommunale barnehage kr ,- Tilbakeføre Helse- og omsorgsavdelingen kr ,- Sum økte kostnader kr ,- Økte kostnader foreslås finansiert slik: Økt utbytte fra Helgelandskraft kr ,- Redusere betaling av låneavdrag kr ,- Samlet sum kr ,- Fiplingdal skole drives fram til 01. juli 2014 Møteplassen og Frivillighetssentralen driftes videre Kirken, kr ,- Eiendomsskatten for hytter og hus ligger fast på 4 promille Organisasjonsendring i Oppvekst- og kultur fra 1. januar 2015 Vurdering: I det forslag til Budsjett 2014 med Økonomiplan som her foreligger, er de føringer som FS gir i sitt vedtak i FS-sak 077/13 innarbeidet. Når det gjelder dagens Møteplass i leide lokaler fra Coop-Grane, er vi oppsagt fra gjeldende leieavtale fom 01. feb Dette grunnet Coop s egne behov for arealene ifm ombygging og modernisering av forretningen, blant annet med en egen planlagt Kafe -avdeling på ca 80 kvm. Hvor videre drift av Møteplassen med- el uten samlokalisering med Frivilligsentralen skal foregå er til vurdering i samråd med aktuelle brukere og interesseorganisasjoner. Her er det flere alternativ på kort- og lang sikt! Vi er blant annet i samhandling med ROM-eiendom om leie av deler av Trofors Stasjon. For Investeringsplan er rammen for låneopptak i 2014 redusert med kr ,-, med tilsvarende reduksjon i vår investeringsramme for neste driftsår. Ellers er Investeringsplanen for 4-års perioden nå inndelt med en tentativ årsrammefordeling med egen prioritering for årene For endringer innen de avdelinger som pr vedtak i FS-sak 077/13 har fått styrket sin drift i 2014, vises til de avdelingsvise Budsjettkommentarer. Budsjettet er i ballanse, med et Netto driftsresultat på 2,2%. Det budsjett som FS vedtar som innstilling til Kommunestyret 18. des 2013 skal legges ut til alminnelig ettersyn fra og med 05. des Ref Kommuneloven 45 pkt 4. Rådmannens innstilling: Grane kommunes Budsjett 2014 med tilhørende Økonomiplan vedtas.

28 Side 28 av Administrasjonsutvalget Behandling: Kommentarer fra Administrasjonsutvalget : - Ergoterapeutstillingen er foreslått tatt ut. Fagforbundet ønsker gjerne at det sjekkes for mulighet for videre avtale med ergoterapeut. Innen et år vil det være krav om tilbud til beboere på sykehjem. Viser for øvrig til brev fra Fagforbundet. Hvem skal ta hjelpemidlene i etterkant? Dette er ergoterapeutens ansvar. - Alt er like viktig, men det å få til nattjeneste er kanskje det som er viktigst. - Det kunne vært tatt inn mer på vannavgift ved å få flere målere på de største brukerne.. ADM-006/13 Innstilling: Adm.utvalget tar budsjettet for 2014 til orientering Formannskapet Behandling: FS-085/13 Innstilling: Det fremlagte budsjett for 2014 med tilhørende økonomiplan vedtas som henholdsvis rammebudsjett og plandokument. Investeringsplan for Grane kommune 2014, med tilhørende Økonomiplan vedtas.

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Alstahaug kontrollutvalg SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 NY REVISJONSORDNING FOR DØNNA KOMMUNE. Kontrollutvalgets innstilling: 1. Dønna kommune ønsker å inngå i en ny revisjonsordning slik

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 36. Møtested: Laksforsen Turist Café. Møtedato: 18.12.2013. Møte i Kommunestyret. Møtetid: 10:00 13:00

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 36. Møtested: Laksforsen Turist Café. Møtedato: 18.12.2013. Møte i Kommunestyret. Møtetid: 10:00 13:00 Grane kommune Side 1 av 36 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.12.2013 Møtetid: 10:00 13:00 Møtested: Laksforsen Turist Café Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 11. desember

Detaljer

Saksframlegg. Saksopplysninger

Saksframlegg. Saksopplysninger Saksframlegg Arkivnr. G21 Saksnr. 2010/545-8 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Eldres råd Kommunalt råd for funksjonshemmede Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 13. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 13. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Side 1 av 13 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEBOKA TIL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK - SHMIL.

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEBOKA TIL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK - SHMIL. HOVEDUTSKRIFT AV MØTEBOKA TIL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK - SHMIL. UTVALG STED DATO TIDSROM REPRESENTANTSKAPET Fru Haugans Hotel, Mosjøen 12.11.15 Kl. 12:00 16:15 MEDLEMMER : VARAMEDLEMMER : Alstahaug Odd

Detaljer

VELKOMMEN TIL FELLESSAMLINGEN 07.01.2013

VELKOMMEN TIL FELLESSAMLINGEN 07.01.2013 VELKOMMEN TIL FELLESSAMLINGEN 07.01.2013 DRIVKRAFTEN FOR FELLESSAMLINGEN «Det må vere god forståing av rollene og godt samspel mellom aktørane i eigenkontrollen, det vil seie kommunestyret, kontrollutvalet,

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: 07.12.2010. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: 07.12.2010. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 07.12.2010 Møtetid: 17:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Monica Hoff Møteinnkalling (kunngjøring) Fraværende representanter Kine

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møterom på sykehjemmet. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 07.02.2011.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møterom på sykehjemmet. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 07.02.2011. Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 07.02.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Møterom på sykehjemmet Møteleder Marit Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 31.01.11 Fraværende representanter Møtende

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 124/15 12/971 VEDTEKTSENDRING - YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 124/15 12/971 VEDTEKTSENDRING - YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 27.10.2015 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 30.11.2011. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 30.11.2011. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 30.11.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 23.11.11 Fraværende representanter

Detaljer

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget.

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget. Side 1 av 10 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen : 17.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter kun ved spesiell

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 03.12.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 27. november 2014 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 18.09.2013. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Monica Kroken.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 18.09.2013. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Monica Kroken. Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 18.09.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Monica Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 09.09.2013 Fraværende representanter

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Eldres råd Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 26.01.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

VELKOMMEN TIL FELLESSAMLINGEN 10.01.2014

VELKOMMEN TIL FELLESSAMLINGEN 10.01.2014 VELKOMMEN TIL FELLESSAMLINGEN 10.01.2014 Dette er 7.de Fellessamling, første gang var i 2006 - Opprinnelig for KU-medlemmene og revisorene. - Siden 2010 har også ordførerne deltatt - Siden 2011 har også

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: NAV's møterom. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.05.2014.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: NAV's møterom. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.05.2014. Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 06.05.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: NAV's møterom Møteleder Monica Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 28. april 2014 Fraværende

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 23. Møtested: Formannskapssalen Dato: 23.05.2012 Tidspunkt: 09:00: Møtestart 11:00: Møte med Statskog

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 23. Møtested: Formannskapssalen Dato: 23.05.2012 Tidspunkt: 09:00: Møtestart 11:00: Møte med Statskog Side 1 av 23 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 23.05.2012 Tidspunkt: 09:00: Møtestart 11:00: Møte med Statskog Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75

Detaljer

PROSJEKT "NORDLAND REVISJON" - HØRINGSUTTALELSE FRA VEFSN KOMMUNE. Vefsn kommune gir sin tilslutning til videre utredning av Nordland Revisjon.

PROSJEKT NORDLAND REVISJON - HØRINGSUTTALELSE FRA VEFSN KOMMUNE. Vefsn kommune gir sin tilslutning til videre utredning av Nordland Revisjon. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Stein Langmo Tlf: 75 10 11 60 Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/1986-2 PROSJEKT "NORDLAND REVISJON" - HØRINGSUTTALELSE FRA VEFSN KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: Vefsn kommune

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 PROSJEKT "NORDLAND REVISJON" - HØRINGSUTTALELSE FRA DØNNA KOMMUNE. Rådmannens innstilling: Formannskapet gir på vegne av Dønna kommune

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.06.2011 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.06.2011 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.06.2011 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--.

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 04.03.09. Selskapsavtale for Indre Salten Legevakt IKS Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 1. SELSKAPSFORM, DELTAKERE, NAVN OG KONTORKOMMUNE Selskapets navn er" Indre Salten Legevakt IKS". Selskapet

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 9. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.07.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 9. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.07.2012 Tidspunkt: 09:00 Side 1 av 9 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.07.2012 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12. Grane kommune Side 1 av 15 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 09.12.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 2. desember 2014

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.09.2010 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.09.2010 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.09.2010 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtetid: 09:00. Møtedato: 11.09.2014. Møte i Formannskapet. Møtested: Laksforsen Turist Café

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtetid: 09:00. Møtedato: 11.09.2014. Møte i Formannskapet. Møtested: Laksforsen Turist Café Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 11.09.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Laksforsen Turist Café Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 4. september

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.12.2009 Tid: 13.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.12.2009 Tid: 13.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.12.2009 Tid: 13.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

Felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever i Nordland

Felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever i Nordland Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.11.2011 52984/2011 2010/4943 271 Kommuneadvokaten Saksnummer Utvalg Møtedato 11/151 Formannskapet 23.11.2011 11/165 Bystyret 08.12.2011 Felles oppreisningsordning

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 7. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 02.04.2014. Møte i Komité for oppvekst og kultur.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 7. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 02.04.2014. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Side 1 av 7 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 02.04.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 25. mars 2014 Fraværende representanter

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/843

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/843 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/843 NY ORGANISERING AV REVISJON - RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPEN NORDLAND REVISJON Rådmannens innstilling: Herøy kommune

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-153, FE-200 14/259 14/6383 Lise Bråten 26.09.2014 Budsjettregulering/regnskapsrapport 3-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 25.10.2010. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 25.10.2010. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 25.10.2010 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Marit Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 18.10.10 Fraværende representanter

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2008/3063-13 Saksbehandler: Bodil Dyrstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.06.2014 036/14 Kommunestyret 25.06.2014 031/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.06.2014 036/14 Kommunestyret 25.06.2014 031/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE-151 14/416 14/3441 Lise Bråten 30.05.2014 Regnskap og årsmelding 2013 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 05.03.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 05.03.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 5 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 05.03.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 25. februar 2014 Fraværende

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00. Hattfjelldal kommune Side 1 av 9 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører)

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12.09.2013 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall, Namsos De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10. september 2009 Møtetid: Kl. 0900 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.06.2011. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.06.2011. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 06.06.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Marit Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 31. mai 2011 Fraværende representanter

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 09.04.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 09.04.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 09.04.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 1. april 2014 Fraværende

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058/15 Kommunestyret 09.09.2015 055/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058/15 Kommunestyret 09.09.2015 055/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FA-F40 13/321 15/5780 Anne-Margrethe Simonsen 05.08.2015 Regionalt barnevernsamarbeid Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.05.2010. Møte i Formannskapet. Møtested: Møterom 2. etg. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.05.2010. Møte i Formannskapet. Møtested: Møterom 2. etg. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 26.05.2010 Møtetid: 09:00 Møtested: Møterom 2. etg. Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 19. mai 2010 Fraværende representanter

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800. Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.02.2010 NB!Tid: Kl. 16:30 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID LUNNER OG GRAN

INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID LUNNER OG GRAN Arkivsaksnr.: 12/295-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID LUNNER OG GRAN Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: 1. Med bakgrunn i kommunestyrevedtak

Detaljer

Utredning av samarbeid med Legevakta Drammensregionen IKS. IKSKostnadsberegning og vurdering opp mot oppgardert egen legevakt

Utredning av samarbeid med Legevakta Drammensregionen IKS. IKSKostnadsberegning og vurdering opp mot oppgardert egen legevakt Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunelegetjenesten Saksbehandler: Einar Braaten L.nr.: 21305/2010 Arkivnr.: G21 Saksnr.: 2008/6360 Utredning av samarbeid med Legevakta Drammensregionen IKS Kostnadsberegning

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Råd for eldre og funksjonshemmede 02.12.2013 006/13 Formannskapet 04.12.2013 Kommunestyret 18.12.2013

Utvalg Møtedato Saksnummer Råd for eldre og funksjonshemmede 02.12.2013 006/13 Formannskapet 04.12.2013 Kommunestyret 18.12.2013 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-151 13/735 13/8063 Lise Bråten 26.11.2013 Budsjett 2014 Utvalg Møtedato Saksnummer Råd for eldre og funksjonshemmede 02.12.2013

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Saksframlegg Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Forslag til vedtak: Trondheim kommune inngår interkommunalt samarbeid med Malvik, Melhus og Klæbu kommuner

Detaljer

Selskapsavtale for Iris Salten IKS

Selskapsavtale for Iris Salten IKS Selskapsavtale for Iris Salten IKS organisasjonsnummer 967 518 190 Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser. 1 Navn og deltakere. Selskapet navn er Iris Salten ks. Selskapets devise er Folkestyrte tjenester

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtedato: 06.03.2013. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00 12:00. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtedato: 06.03.2013. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00 12:00. Møtested: Formannskapssalen Side 1 av 8 Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 06.03.2013 Møtetid: 09:00 12:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 5. mars 2013 Fraværende

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kirsten Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kirsten Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kirsten Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 77/11 Tid: Mandag 9. mai 2011 kl. 19:00 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 4. juni 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Herredshuset Verdal møterom 3. etg. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer,

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 13. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 14.11.2013. Møte i Formannskapet. Møtetid: 08:00 13:00

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 13. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 14.11.2013. Møte i Formannskapet. Møtetid: 08:00 13:00 Grane kommune Side 1 av 13 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 14.11.2013 Møtetid: 08:00 13:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 8. november

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9.mars 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, Akvariet De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 28. august 2012 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna (1.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.08.2015.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.08.2015. Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 26.08.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 19.08.2015 Fraværende

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle, unntatt

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Arnt Jakobsen,

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik 13.11.2014 Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

FRAMTIDIG ORGANISERING AV REVISJONSTJENESTEN

FRAMTIDIG ORGANISERING AV REVISJONSTJENESTEN Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Rica Hotel Vadsø Møtedato: 11.12.2007 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 29. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus møterom 3035. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer, revisor, ordfører

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Tirsdag 16.10.2012 NB! Merk møtestedet! Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01.

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01. Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01.2012 09:00-00:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen,

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møteprotokoll for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 09:00 12:00

Hattfjelldal kommune. Møteprotokoll for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 09:00 12:00 Hattfjelldal kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 09:00 12:00 Møteprotokoll for Medlemmer: AP - Finn Ove Hofstad (ordfører) AP - Heidi Aakre Fagerbach (representant)

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 27.09.2012 kl. 16.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører orienterte om at bevertning vil skje til slutt i møtet og foregå på Nittingen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører orienterte om at bevertning vil skje til slutt i møtet og foregå på Nittingen. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 22.11.06 Møtestart: 14.00 Møteslutt: 19.00 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Guttorm Veabø møtte for Anne. Ma. Vik Sture Pedersen Berit Hansen

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 11.10.2011 Fra kl: 09.00 Til kl: 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Arnt-Frode Jensen (unntatt sak 91/11) Elbjørg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 15.12.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtedato: 28.09.2011 Tid Kl. 09.00-14.00 Møtested: Rådhusgt.10. 2.etg. (gml. rådhus) Til stede : Edward Terjesen (leder), Ragnhild Thomassen (nestleder),

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 002/15 Arbeidsmiljøutvalget 01.12.2015 071/15 Formannskapet 01.12.2015

Saksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 002/15 Arbeidsmiljøutvalget 01.12.2015 071/15 Formannskapet 01.12.2015 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 15/266 15/3576 Tone Larsen 23.11.2015 Saksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 002/15 Arbeidsmiljøutvalget 01.12.2015 071/15 Formannskapet

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 04.02.2014. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møteleder.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 04.02.2014. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møteleder. Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 04.02.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Monica Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 28.01.14 Fraværende representanter

Detaljer

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Nøtterøy kommune JournalpostID: 14/27122 Arkiv: FE-150 Saksbehandler: Kristian Lægreid, Telefon: 33 40 22 97 Økonomiseksjonen Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00-10:00. Møtedato: 18.06.2014

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00-10:00. Møtedato: 18.06.2014 Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 09:00-10:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 17. juni 2014

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 10.06.2015 Fra kl: 09:00 Til kl: Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen Møteinnkalling: Innkalling ble sendt medlemmene

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 1. Selskapets navn er Helgeland Regionråd IKS (HR IKS). Selskapet viderefører den økonomiske og administrative virksomheten

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058//15 Kommunestyret 09.09.2015

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058//15 Kommunestyret 09.09.2015 Hattfjelldal kommune Regionalt barnevernsamarbeid Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FA-F40 13/321 15/5780 Anne-M. Simonsen 05.08.2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12. mars 2009 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 30.10.2012 Møtetid: Kl. 16:00 20:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 062/12-072/12 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet.

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-242 13/1267 15/2676 Stian Skjærvik 31.03.2015 Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Utvalg

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS Vedlegg 1. Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS 1. Selskapet Renovasjon i Grenland IKS (RiG) er et interkommunalt selskap dannet av kommunene Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien, med hjemmel

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer