Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 36. Møtested: Laksforsen Turist Café. Møtedato: Møte i Kommunestyret. Møtetid: 10:00 13:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 36. Møtested: Laksforsen Turist Café. Møtedato: 18.12.2013. Møte i Kommunestyret. Møtetid: 10:00 13:00"

Transkript

1 Grane kommune Side 1 av 36 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: Møtetid: 10:00 13:00 Møtested: Laksforsen Turist Café Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 11. desember 2013 Fraværende representanter Tor Stabbforsmo, Oddvar Aaslid Møtende vararepresentanter Tormod Thuseth, Kim Johnny Fløtnes Til stede Andre som møtte Ledergruppen Saksnummer 043/13-052/13 Merknader til protokollen Innkalling og saksliste godkjent Underskrifter

2 Side 2 av 36 Møtebok Sak nr. Sakstittel 043/13 Møteplaner Formannskapet, Administrasjonsutvalget, Kommunestyret og Fondsstyret 044/13 Startlån til videreformidling 045/13 Valg av styrerepresentanter til Helgeland Friluftsråd 046/13 Prioritering av søknader om spillemidler 047/13 Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper 048/13 Legevaktavtale - Utredning 049/13 Ny revisjonsordning for Grane kommune 050/13 Renovasjonsgebyr for /13 Budsjettreguleringer /13 Budsjett Grane kommune Økonomiplan Til Innkalling og saksliste: Godkjent Det er ønsket at trykte vedlegg også blir tilgjengelig på hjemmesiden. Svar: Dette er allerede planlagt at skal komme med fra 2014.

3 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 3 av 36 FE- 13/371 13/3939 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato 043/13 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Møteplaner Formannskapet, Administrasjonsutvalget, Kommunestyret og Fondsstyret Sammendrag: Forslag til møteplan: Formannskapet Fondsstyret (Vefsna) Kommunestyret *) *) Møtestart kl Møtestart kl Møtestart kl *) = Dagmøte Administrasjonsutvalget: Ved behov Rådmannens innstilling:

4 Side 4 av Kommunestyret Behandling: KS-043/13 Vedtak: Møteplan 2014: Formannskapet Fondsstyret (Vefsna) Kommunestyret *) *) Møtestart kl Møtestart kl Møtestart kl *) = Dagmøte Administrasjonsutvalget: Ved behov

5 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 5 av 36 FE /28 13/3506 Henny Hagerup Nilssen Saksnummer Utvalg Møtedato 073/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Startlån til videreformidling Sammendrag: Etter søknad har Grane kommune mottatt bevilgning på kr ,- fra Husbanken i form av startlån til videretildeling. Lånet gis med flytende rente som serielån med totalt 20 års løpetid. Kommunen kan be om fastrente. Startlån skal bidra til at svakerestilte grupper skal kunne etablere seg i egen bolig. Det er en økonomisk behovsprøvd låneordning som skal gis til husstander som har problemer med å oppnå full finansiering i det private kredittmarked på grunn av lav inntekt og/eller manglende egenkapital. Startlån kan også benyttes til å refinansiere annen type gjeld der bruker har kommet i en vanskelig økonomisk situasjon, forutsatt at det finnes rest-sikkerhet i bolig. Startlån kan være et godt virkemiddel for å øke gjennomstrømming i kommunale boliger. Det vurderes også å være et virkemiddel for å få effekt av bolystsatsingen i Grane kommune. Det er også et viktig virkemiddel for å opprettholde folkemengden i kommunen, og spesielt få unge barnefamilier til å bli i kommunen. Bankene har skjerpet sitt krav om 15 % egenkapital, det er dermed flere som har behov for startlån for å kunne kjøpe egen bolig. Grane kommune har en saldo på kr på vår Startlånkonto. Av dette er det gitt forhåndsgodkjenninger som ikke er utbetalt på kr Forhåndsgodkjenninger gis der det ikke foreligger noen konkret bolig å by på. Det er imidlertid viktig at finansiering er på plass før det kan bys på bolig. En forhåndsgodkjenning blir trukket tilbake etter 6 måneder, og det må søkes på nytt om denne godkjenningen. Grane kommune har ikke tidligere i 2013 søkt Husbanken om startlån. At det er bevilget så vidt lite beløp fra Husbanken nå, er fordi også Husbanken har brukt opp sine midler for inneværende år. Det må derfor søkes på ny i februar Vurdering: Startlån er, nest etter bostøtten, det viktigste boligsosiale virkemiddel for å gi vanskeligstilte mulighet til å etablere seg i egne boliger. Det kan gi bedre gjennomstrømming i kommunale boliger. Egen bolig er dessuten ofte viktig i en rehabiliteringsprosess. Videre kan det være et godt virkemiddel for å få barnefamilier til å bli i kommunen.

6 Rådmannens innstilling: Grane kommune tar opp lån fra Husbanken med kr ,- som skal benyttes til videretildeling av startlån. Lånet nedbetales over 20 år. Side 6 av Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-073/13 Vedtak: Grane kommune tar opp lån fra Husbanken med kr ,- som skal benyttes til videretildeling av startlån. Lånet nedbetales over 20 år Kommunestyret Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. KS-044/13 Vedtak: Grane kommune tar opp lån fra Husbanken med kr ,- som skal benyttes til videretildeling av startlån. Lånet nedbetales over 20 år.

7 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 7 av 36 FA-G10 12/301 13/4094 Rune Stabbforsmo Saksnummer Utvalg Møtedato 045/13 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Valg av styrerepresentanter til Helgeland Friluftsråd Utrykte saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 8 I Helgeland Friluftsråd v/ Prosjektleder Kristian Helgesen Oppnevnelse av styremedlemmer til Helgeland Friluftsråd Trykte vedlegg: Vedtekter for Helgeland Friluftsråd. Sammendrag: Kommunestyret gjorde i møte 16. oktober 2013, sak 34/13, vedtak om at Grane kommune skal inngå permanent medlemskap i Helgeland Friluftsråd. Kommunene Vefsn, Alstahaug, Leirfjord og Herøy kommuner har også gjort vedtak om permanent medlemskap og dermed går Helgeland friluftsråd fra prosjekt til permanent drift fra og med Vurdering: I vedtektene for friluftrådet går det fram av 6 at styret skal bestå av ett medlem med vararepresentant fra hver deltakerkommune. I styret skal begge kjønn være representert i samsvar med Kommunelovens bestemmelser. Bjørn Ivar Lamo har vært Grane kommunes representant i og styreleder i interimsstyret for Helgeland Friluftsråd. Kommunestyret bes om å oppnevne en styrerepresentant og en vararepresentant til Helgeland Friluftsråd. Rådmannens innstilling: Saken fremlegges Kommunestyret uten innstilling.

8 Side 8 av Kommunestyret Behandling: Forslag fra SP: Kolbjørn Eriksen med Bjørn Ivar Lamo som vara. Forslag fra AP: Bjørn Ivar Lamo med Jenny Haugen som vara. SP trakk sitt forslag. Forslag fra AP enstemmig vedtatt. KS-045/13 Vedtak: Som styrerepresentant til Helgeland Friluftsliv velges: Bjørn Ivar Lamo, med Jenny Haugen som vara.

9 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 9 av 36 FE /221 13/4085 Rune Stabbforsmo Saksnummer Utvalg Møtedato 046/13 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Prioritering av søknader om spillemidler Sammendrag: For å fremme søknad om spillemidler stiller Kulturdepartementet krav til kommunene om en plan for fysisk aktivitet og naturopplevelse. Denne planen inneholder lister over planlagte anlegg i planperioden. Kommunestyret skal foreta ei årlig prioritering av søkere om spillemidler og sette opp disse i prioritert rekkefølge. Vurdering: Etter at Kommunestyret prioriterte søknadene for 2012, er søknad om spillemidler til akebakken på Stormoen imøtekommet med kr ,-. NMK Granes søknad om midler til utbedring av motorbanen i Svenningdal har i flere år blitt nedprioritert av fylkeskommunen, men fikk i år innvilget sin søknad. Arbeidet på banen er utført med forskuttering fra Grane kommune i form av et rentefritt lån, og dette lånet er nå innfridd. Søknadene om spillemidler til turkart for Lomsdal/Visten og tilrettelegging av fiskeplass ved Gammelsagmaro fikk avslag med begrunnelse om lav prioritering og manglende midler hos Nordland fylkeskommune. Grane kommune har i 2013 ikke mottatt noen nye søknader om spillemidler. Søknad om midler til turkart for Lomsdal/Visten og tilrettelegging av fiskeplass ved Gammelsagmaro fremmes på nytt for kommende søknadsrunde. Nøkkeltallene for disse anleggene er som følger: Helgeland Museum/Grane Næringsutvikling, fiskeplass ved Gammelsagmaro: Anleggskostnad: kr ,- Spillemidler: kr ,- Prosjektmidler: kr ,- Grane kommune, Lomsdal/Visten turkart: Anleggskostnad: kr ,- Spillemidler: kr ,- Dugnad: kr ,- Egenkapital: kr ,- Søknadene har tidligere vært behandlet i både Idrettsrådet og Komite for oppvekst og kultur (sak 12/12), uten at noen hadde innsigelser til disse.

10 Side 10 av 36 Rådmannens innstilling: Grane kommune prioriterer søknad om spillemidler i 2014 slik: 1. Helgeland Museum/Grane Næringsutvikling, fiskeplass ved Gammelsagmaro. 2. Grane kommune, Lomsdal/Visten turkart Kommunestyret Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. KS-046/13 Vedtak: Grane kommune prioriterer søknad om spillemidler i 2014 slik: 1. Helgeland Museum/Grane Næringsutvikling, fiskeplass ved Gammelsagmaro. 2. Grane kommune, Lomsdal/Visten turkart.

11 Side 11 av 36 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 13/334 13/4147 Torgar Eggen Saksnummer Utvalg Møtedato 047/13 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper Trykte vedlegg: Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper i Grane kommune Sammendrag: Miljøverndepartementet inviterte tidligere i år til en ny forsøksordning for perioden med adgang for kommunene til å etablere snøscooterløyper for fornøyelseskjøring gjennom arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. Ordningen skulle opprinnelig begrenses til 40 kommuner. Regjeringen har nå besluttet å iverksette forsøksordningen. Ordningen utvides i tillegg slik at den omfatter alle kommunene som hadde meldt sin interesse for å delta. Ordningen er utarbeidet som et forsøk etter forsøksloven. Departementet har utarbeidet en standardisert forskrift som gir nærmere bestemmelser for forsøket, herunder om planprosessen kommunen må gjennomføre og hvilke begrensninger og hensyn som gjelder for anlegging av løypene. Forskriften følger vedlagt. For at kommunene skal kunne delta i forsøksordningen, må kommunestyret vedta forskriften og sende den til Kommunal- og regionaldepartementet for stadfesting. Departementet vil stadfeste forskriftene fortløpende etter hvert som de kommer inn. Siste frist for innsending av forskriften for stadfesting, og derved for å anses som deltaker i forsøksordningen, er 1. april Kommunen kan starte planprosessen for etablering av løyper før forskriften er stadfestet, dersom den ønsker det. Kommunen kan imidlertid ikke treffe planvedtak om snøscooterløyper eller andre vedtak forskriften gir hjemmel for før forskriften er stadfestet. Miljødirektoratet vil sørge for nærmere oppfølging av forsøksprosjektet, herunder veiledning om gjennomføring av forsøket. Veiledning og praktisk informasjon vil samles på nettstedet

12 Side 12 av 36 Rådmannens innstilling: Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper i Grane kommune vedtas, med hjemmel i lov om forsøk i offentlig forvaltning 3 og Kommunestyret Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. KS-047/13 Vedtak: Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper i Grane kommune vedtas, med hjemmel i lov om forsøk i offentlig forvaltning 3 og 5.

13 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 13 av 36 FE-G21 07/325 13/4084 Tanja Pedersen Saksnummer Utvalg Møtedato 086/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Legevaktavtale - Utredning Vedlegg: Arkivsak: 07/325 - For å gi ytterligere informasjon i denne saken. Sammendrag: Fremtidig legevaktordning i Grane kommune. Bakgrunn: Med bakgrunn i et ønske om, og et behov for, å utrede vår ressursbruk relatert til vår legetjeneste legger jeg som helse- og omsorgssjef frem et forslag om utredning av felles legevaktordning med Vefsn kommune. Ønsket er stilet fra noen av kommunens politikere, samt av vår avdeling innen helse og omsorg har økonomiske utfordringer som stiller krav til at vi nøye vurderer hvordan vi disponerer våre midler. Det er også bedt om et prinsippvedtak fra Vefsn kommune før en starter en eventuell utredning rundt det aktuelle. Faktiske opplysninger: Kommunene har ansvar for å organisere en legevaktordning som sikrer befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp hele døgnet, herunder: - Diagnostisering og behandling av akuttmedisinske tilstander - Sørge for henvisning ved behov - Vurdere, gi råd og veilede ved henvendelse om øyeblikkelig hjelp Legevakten skal sikre alle som oppholder seg i kommunen trygg behandling for tilstander som krever rask behandling av lege i situasjoner og på tider der fastlegen ikke kan benyttes. Legevaktsarbeidet i de norske kommunene er i stadig endring, og det er få kommuner i dag som ikke er med i et interkommunalt samarbeid om legevakt. Vansker med å rekruttere leger til distriktene er en av årsakene til at slike ordninger har kommet i stand, fordi en kommunal legevakt er sårbar og fører til stor vaktbelastning for legene. Vaktene kommer også i tillegg til vanlig arbeidstid i 100 % stilling. Det stilles også større krav til kompetanse og faglig standard, medisinsk utstyr, hjelpepersonell og utrykningsbil.

14 Side 14 av 36 Dagens legevaktsituasjon i Grane kommune: Legetjenesten i Grane kommune er organisert i henhold til fastelegeordningen, med legekontor på Trofors. Kommunen har 2 legehjemler og 1 turnuslege. Det er i dag et samarbeid med Hattfjelldal kommune om felles legevaktstjeneste. De har de samme ressursene som vårt legekontor, og det er derfor en 6 delt vaktturnus. Legene er alene på vakt. Turnuslegene har lege i bakvakt på sine vakter. Vakt på hverdager starter kl: 15:30 og varer til kl: 08:00 neste morgen. (16,5 timer). Helgevakt starter fredag kl: 15:30 og varer til påfølgende mandag kl: (64,5 timer). Dagens fastlegeordningen har gitt muligheter til tett oppfølging av kronisk syke samt å drive forebyggende helsearbeid. Dette har medført en reduksjon av behovet for legevakttjeneste, og er en faktor som må ses i sammenheng når en vurderer alternative løsninger for interkommunalt samarbeid. Grane er et relativt stort legevaktdistrikt når det gjelder geografi, men med et lite befolkningsgrunnlag. Kommunen sikter i mot en felles interkommunal løsning der AMK ved Helgelanssykehuset HF, avd. Sandnessjøen fungerer som legevaktsentral og tar i mot henvendelser og foretar prioriteringer. I dette samarbeidet er flere kommuner involvert og er en løsning som kommer i tillegg til ordinær legevakt. Ambulansetjenesten: Ambulansetjenesten er en viktig samarbeidspartner for legevakttjenesten. Moderne ambulansekjøretøy med avansert medisinsk utstyr, personell med høy kompetanse (fagbrev) samt trening i akuttmedisinske situasjoner er viktig på et skadested. I Grane kommune bor det ca innbyggere. Hovedtyngden av innbyggerne bor i kommunesentret Trofors. Øvrig befolkning bor i og omkring de mindre bygdesentrene Grane, Svenningdal, Fiplingdal og Majavatn. Grane ambulanse: Ambulansestasjonen i Grane ligger naturlig nok på Trofors. Ambulansen ble plassert her så sent som i Primært på grunn av E6. Graneambulansen kjører ca. 260 turer i året og har et nært samarbeid med ambulansene i Hattfjelldal og Mosjøen. Personellet som er bosatt i Grane har stasjonsvakt til 09:00 til 15:30 på hverdager. På kveld/nattestid og i helger har personellet hjemmevakt. Sentrale og lokale utviklingstrekk: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin mener at landet bør organiseres i legevaktdistrikt som hver omfatter ca innbyggere. Dette er nødvendig for å tilfredsstille krav til medisinsk og organisatorisk trygghet. Rapporten er hjelpa nærmest Forslag til Nasjonal handlingsplan for legevakt sier at Ingen legevaktlege skal arbeide aleine, hverken inne på legevakta, i sjukebesøk eller ved utrykning. Legen skal ha tilgang til transport (legevaktbil med medisinsk og annet relevant utstyr, registrert som utrykningskjøretøy) med sjåfør med relevant utdanning, for utrykningar og sjukebesøk. I denne rapporten blir morgendagens legevakt beskrevet. Slik som legevaktsordningen drives i Grane i dag, vil en ikke kunne oppfylle de kravene som vil stilles framover.

15 Side 15 av 36 Kommunal legevakt skal være et moderne, faglig kompetent, effektivt og profesjonelt medisinsk nødhjelpstilbud, samtidig som det også skal være en trygg og sikker arbeidsplass. Samhandlingsreformen har økt bevisstheten rundt samarbeid over kommunegrensene. Rapporten... er hjelpa nærmast! Forslag til Nasjonal handlingsplan for legevakt inneholder blant annet følgende retningslinjer: Legevaktdistriktet skal ha godt utstyrt legevaktstasjon i eigne lokale med legar i tilstadevakt saman med anna helsepersonell. Nasjonal kompetansesenter for legevaktmedisin kjem med forslag om krav til grunnkompetanse for legar og anna helsepersonell som arbeider i legevakt. Dei aller fleste legevaktdistrikta er i dag etter Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin si meining for små til å gje kvalitetsmessige gode nok medisinske tenester i framtida. Dei kan óg vere for små til å møte framtidas krav til offentlege organisasjonar, stabile og akseptable vaktordningar og kompetente administrative og faglege støttefunksjonar». Vurdering: I vurderingen er det lagt vekt på medisinsk-faglig kompetanse og kvalitet, trygghet for pasientene, arbeidsmiljø og rekruttering. Dagens legevaktsordning har så langt gitt et godt tilbud til kommunens innbyggere, men medfører en relativt stor vaktbelastning med mange timer beredskapsarbeid for legen. Det kan oppleves lite attraktivt å gå hyppige vakter i små vaktdistrikt fordi det gir mange timers vaktberedskap i tillegg til ordinær arbeidstid, og fordi legen jobber alene på vakt uten hjelpepersonell, noe som kan skape belastninger og utrygghet både for lege og pasienter. Større vaktdistrikt gir romsligere vaktturnus og sjeldnere legevakt. Dette bidrar positivt til å gjøre en mindre sårbar og mer attraktiv for dem som ikke ønsker en tung vaktbelastning. Videre vil en del av det utredningsarbeidet vi ønsker å få en oversikt over, være relatert til behovet for leger i vår kommune. Vi har i dag høyere legedekning pr. innbygger enn landsgjennomsnittet. Det er interessant å se på om vi kan ha mulighet til å redusere på bemanningen hvis vi inngår i et større legevaktsamarbeid. I dagens ordning hvor vi har samarbeid med Hattfjelldal vil en reduksjon i antall legestillinger gjøre oss mer sårbar. Både selve systemet fordi det er få leger som deler legevakt, men også med tanke på rekruttering fordi vaktbelastningen er/blir relativt stor. Hvis muligheten for å redusere på antall legestillinger viser seg å være tilstede, vil dette kunne få positive økonomiske konsekvenser. Både lønn og hjelpetjenester kan da reduseres. Dette må ses opp i mot mulig inntjening på den enkelte lege og vil naturlig være en del av utredningsarbeidet. Hvis en går inn i et større samarbeid om legevakt vil de positive konsekvensene kunne bli: - Bemannet legevakt for pasientbehandling - Legevaktsentral (finnes også i dag Helgelandssykehuset) - Administrasjon og kvalitetssikring - Samarbeidsutvalg - Godt fagmiljø og faglig oppdatering - Avansert medisinsk utstyr og tilgjengelige laboratorietjenester - Tilstrekkelig mengde akuttmedisinske situasjoner - Hjelpepersonell på vakt Dette betyr sikkerhet både for lege og pasient og trygg arbeidsplass. De negative konsekvensene av et større samarbeid vil kunne være at en har mindre kjennskap til pasientene. Videre vil et større geografisk område som dekkes av en legevakt kunne være mer sårbar med tanke på situasjoner som krever øyeblikkelig hjelp. Her må det gjøres et godt utredningsarbeid som sikrer at ingen innbyggere i vår kommune skal få et dårligere tilbud enn dagens situasjon er. Det har vært pekt på muligheten for at store geografiske områder kan bli sårbare ved å slå sammen legevaktsdistrikt. Sikkerheten for våre brukere vil bli vektlagt når en starter utredningsarbeidet.

16 Side 16 av 36 Det bes om at det i vurderingen legges vekt på følgende kriterier: 1. Medisinskfaglig kompetanse og kvalitetssikring For å ha tilstrekkelig ressurstilgang, bemanning og kompetanse, må legevakta være av et visst omfang. Dette er viktig for å ha tilgjengelig medisinsk utstyr, laboratorieutstyr/laboratorietjenester, hjelpepersonell, administrasjon og journalsystem, samt at en må ha en viss mengde akuttmedisinske situasjoner så helsepersonellet er godt nok trent for å kunne ta hånd om de akuttmedisinske situasjonene som kan oppstå på vakt. 2. Trygghet for pasientene Det kan gi trygghet å være nært et sykehus når en akuttmedisinsk tilstand oppstår. Legevakten i Vefsn vil ligge vegg i vegg med VLMS (Vefsn lokalmedisinske senter) og Helgelandssykehuset HF. Selv om Grane kommune er en relativ stor geografisk kommune håper vi at bruk av ambulansetjenesten på Trofors være en sikkerhet for å komme seg til lokalsykehuset i Mosjøen i rimelig tid. Ambulansetjenesten er helsevesenets forlengede arm i distriktene. Ambulansepersonellet er også godt trent på akuttmedisinske situasjoner. 3. Arbeidsmiljøet for legene Godt og trygt arbeidsmiljø for legevaktlege og hjelpepersonell er viktig. Det anbefales ikke at legevaktlege skal arbeide alene. Det finnes en del tilfeller av trusler og vold på vakt, og dette utgjør en sikkerhetsrisiko både for lege og andre pasienter. 4. Rekruttering og stabilisering av leger Ved å delta i et større legevaktsamarbeid vil legene både bli en del av et større fagmiljø, noe som er positivt, og de vil få mindre vaktbelastning. Erfaringer viser at det kan være problemer med rekruttering i mindre legevaktdistrikt med stor vaktbelastning, som kommer i tillegg til 100 % stilling. Oppsummering: Viser til innledende bakgrunn og ønske om å utrede et mulig samarbeid med Vefsn kommune angående legevakt. Vi har i dag en ordning som fungerer tilfredsstillende, men sett i lys av fremtidens krav til legevakt er det et ønske å se på alternative løsninger. Utredningen kan også begrunnes i en mulighet for ressursbesparelser. I tillegg har Vefsn kommune bedt om et politisk prinsippvedtak som sikrer at vårt arbeid kan føre frem til reelle forhandlinger hvis det viser seg å være en gjensidig gunstig ordning. Avdeling for helse og omsorg ber derfor om politisk aksept for at dette arbeidet settes i verk, og at en mulig alternativ løsning som innebærer et samarbeid med Vefsn kommune angående legevakt kan være realistisk. Viser også til tilsvarende utredningsarbeid som ble gjort i 2007, da med Arve Opsjøn som saksbehandler. Legger ved arkivsak: 07/325 som vedlegg for å gi ytterligere informasjon i denne saken. Rådmannens innstilling:

17 Side 17 av Formannskapet Behandling: Forslag fra Kolbjørn Eriksen: Det gis tilslutning til at det igangsettes forhandlinger med sikte på å etablere legevaktsordning med Vefsn kommune. Eventuelt framforhandlet avtaledokument framlegges til politisk behandling i løpet av første halvår Enstemmig vedtatt: FS-086/13 Vedtak: Det gis tilslutning til at det igangsettes forhandlinger med sikte på å etablere legevaktsordning med Vefsn kommune. Eventuelt framforhandlet avtaledokument framlegges til politisk behandling i løpet av første halvår Kommunestyret Behandling: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. KS-048/13 Vedtak: Det gis tilslutning til at det igangsettes forhandlinger med sikte på å etablere legevaktsordning med Vefsn kommune. Eventuelt framforhandlet avtaledokument framlegges til politisk behandling i løpet av første halvår 2014.

18 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 18 av 36 FE- 13/363 13/4165 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato 049/13 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Ny revisjonsordning for Grane kommune Sammendrag: 1. Bakgrunn for saken Flere revisjonsenheter i Nordlands-området tok selv initiativet sommeren/høsten 2011 til å få vurdert en sammenslåing av revisjonsenheter med bakgrunn i at en større revisjonsenhet vil gi følgende fordeler: - bedre faglig revisjon (bl.a. ved kvalitetssikring, gjennom et større faglig miljø, spisskompetanse mv) - effektivisere regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon - utnytte ressursene bedre - mindre sårbar ved vakanser mv - lettere rekruttering - større enheter gir større/klarere habilitet I tiden etter dette initiativet ble det avklart at det for følgende tre revisjonsvirksomheter var stor interesse for en sammenslåing: - Ytre Helgeland Kommunerevisjon, som betjener kommunene: Alstadhaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Lurøy, Rødøy, Træna - Indre Helgeland Kommunerevisjon, som betjener kommunene: Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Nesna, Rana, Vefsn - Salten Kommunerevisjon IKS, som betjener kommunene: Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen, Sørfold Med dette som utgangspunkt ble det gjennomført en del forberedende arbeid av representanter fra ledelse og ansatte i de tre revisjonsenhetene samt fra de tre kontrollutvalgssekretærene som dekker de samme områdene. I dette arbeidet ble struktur for den videre prosess lagt og i tillegg innvilget Fylkesmannen i Nordland skjønnsmidler på kr ,- til dekning av utgifter for kjøp av ekstern kompetanse i det videre prosjektarbeid. Høsten 2012 ble det etablert en arbeidsgruppe og en styringsgruppe for det videre arbeidet. Arbeidsgruppen bestod av en representant fra ledelsen og en representant fra de ansatte i hver av de tre revisjonsvirksomhetene til sammen 6 medlemmer. Arbeidsgruppens mandat var å utarbeide en rapport som grunnlag for det videre arbeide med ny revisjonsordning.

19 Side 19 av 36 Styringsgruppen tre medlemmer bestod av styrelederne i de tre revisjonsvirksomhetene. Styringsgruppens mandat var å legge premissene for det videre arbeid samt disponere skjønnsmidlene. De tre kontrollutvalgssekretærene bidrog med praktisk bistand til arbeids- og styringsgruppe. 2. Status i saken Arbeidsgruppen har nå avlevert rapporten «Rapport Nordland Revisjon grunnlag for etablering» (jfr. vedlagte rapport) som danner grunnlaget for det videre arbeidet med en ny revisjonsordning for de kommunene som i dag er tilsluttet ovennevnte tre revisjonsselskaper. Rapporten er oppsummert under «Sammendrag» side 6, og for øvrig avsluttes kapitlene 2-7 med arbeidsgruppens oppsummering og anbefaling. Rapportens kapittel 4 gir en del informasjon om dagens revisjonsordninger, men noen forhold ved Ytre Helgeland kommunerevisjon bør nevnes i tillegg: For det første så utfører denne revisjonsenheten ikke forvaltningsrevisjoner. Dermed får de 7 eierkommunene per i dag ikke et revisjonstilbud i samsvar med lovkrav om forvaltningsrevisjon. Et annet moment som må nevnes er at Ytre Helgeland kommunerevisjon ikke har egen oppdragsansvarlig revisor. Virksomheten tilfredsstiller dermed ikke revisjonsforskriftens krav til revisors kvalifikasjoner ( 11). Salten kommunerevisjon har etter egen avtale fungert som oppdragsansvarlig revisor for Ytre Helgeland våren / sommeren I en tidlig fase av rapportutarbeidelsen, oversendte arbeidsgruppen en spørreundersøkelse til ordførerne, kontrollutvalgslederne og rådmennene i alle de 22 kommunene som betjenes av de tre revisjonsvirksomhetene dette som en test på om prosjektets intensjoner kan være sammenfallende med de forventninger som sentrale representanter i kommunens egenkontroll har i forhold til en revisjonsenhet. Undersøkelsen viste at det blant de som besvarte undersøkelsen uttrykkes en klar forventning til at en felles revisjonsordning for Nordland vil medføre en styrket revisjon (jfr. vedlagte rapport, kapittel 3). Grunnlaget som er presentert i vedlagte rapport - inklusive resultatet fra ovennevnte spørreundersøkelse ble vurdert av styringsgruppen som svært oppløftende i forhold til intensjonene og mulighetene som ble lagt til grunn for en sammenslått revisjonsenhet. Som ledd i kvalitetssikring av den videre prosess for en sammenslåing, valgte derfor styringsgruppen å oversende arbeidsgruppens rapport for høring til de samme representanter for de 22 aktuelle kommunene som mottok ovennevnte spørreundersøkelse. Høringsuttalelsene som ble mottatt er innarbeidet som vedlegg i rapporten, og det ble belyst momenter som det videre arbeid vil utrede nærmere, herunder bl.a.: - økonomisk synergieffekt bør være i størrelsesorden 15-20% (rådmann Bodø) - gevinst mht effektivitet og økonomi bør skje innen 3 år (rådmann Rana + flere) - fordelingen av revisjonsutgiftene må bearbeides (flere) - selskapsformen IKS er egnet/anbefales (flere) De ansattes interesser i de tre revisjonsvirksomhetene er så langt ivaretatt fra prosjektets side ved at de har hatt likt antall representanter i arbeidsgruppen som ledelsen. De ansatte og ansattes tillitsvalgte er også gitt muligheten til å avgi høringsuttalelse til arbeidsgruppens rapport. Det forutsettes at de ansatte også i den videre prosess deltar aktivt. Det forutsettes videre at arbeidsgiverpliktene som de tre revisjonsselskapene har gjennom hele prosessen overfor sine ansatte ivaretas (jfr. også rapportens kap. 6)

20 Side 20 av Den videre prosess Styringsgruppen har vurdert at arbeidsgruppens rapport - og uttalelsene knyttet til denne - har gitt så vidt positive tilbakemeldinger i forhold til intensjonene for en sammenslåing at det er forsvarlig ressursbruk å føre saken videre frem til endelig avgjørelse. Prosjektet legger opp til en todelt behandling av spørsmålet om ny revisjon. Først denne saken til kontrollutvalg og kommunestyre med vurdering av innholdet i den nye revisjonsordningen som er beskrevet i rapporten. Deretter, og forutsatt tilstrekkelig oppslutning blant de 22 involverte kommunene, en sak med selskapsetablering og vedtak av selskapsavtale og eieravtale. Skjematisk vil de to sakene inneholde følgende elementer: «Trinn 1»: Ny revisjonsordning Vedtak om - Ønske om å inngå i en ny revisjonsordning - Oppnevning av interimsstyre - Mandat og rammer for interimsstyret. «Trinn 2»: Selskapsetablering Vedtak om - Selskapsavtale (lovpålagt) - Eieravtale (frivillig) - Avslutning av eksisterende selskaper Styringsgruppen legger opp til en politisk prosess der vedtak i Trinn 1 fattes høsten 2013, og videre at vedtak i Trinn 2 fattes våren Vedr. trinn 1 i den videre prosess Som nevnt ovenfor mener styringsgruppen at det nå med grunnlag i vedlagte rapport og høringsuttalelser - foreligger et meget godt grunnlag for å starte politisk behandling med siktemål å gjennomføre sammenslåing av de tre revisjonsvirksomhetene. Medlemmene i styringsgruppen som har vært i virksomhet frem til nå, har sagt seg villig til å fortsette det videre arbeide i form av et interimsstyre dersom dette er ønskelig fra kommunestyrene - disse er: - Einar Martin Nordnes, styreleder Ytre Helgeland Kommunerevisjon - Johnny Dahlmo, styreleder Indre Helgeland Kommunerevisjon - Johan Bakke, styreleder Salten Kommunerevisjon IKS. I tillegg bør det åpnes opp for deltakelse i interimsstyret med en representant som er valgt av og blant de ansatte. Som grunnlag for å invitere kommunestyrene til et endelig vedtak om etablering av ny revisjonsordning, er det hensiktsmessig at det til behandlingen i Trinn II blir utarbeidet et prospekt som omhandler det nødvendige beslutningsgrunnlaget og den nødvendige informasjon forøvrig, herunder bl.a.: - Utkast til selskapsavtale. Selskapsavtale er lovpålagt og skal bl.a. inneholde selskapets formål, deltagere, eierandel, innskuddsplikt og styrende organer. - Utkast til eieravtale. Eieravtale er frivillig og kan bl.a. inneholde strategi for eierskapet, håndtering av uenighet, forpliktelser/ambisjoner/mål mellom selskap og kommune, føringer for styresammensetning, retningslinjer for opptak av nye kommuner m.v. - Avslutning av eksisterende selskaper. Herunder praktiske handlinger for avslutning av de eksisterende revisjonsvirksomhetene, men også de praktiske handlingene som må gjennomføres for iverksettelse av operativ drift i den nyetablerte revisjonsvirksomheten.

21 Side 21 av 36 - Forberedende drifts-, investerings-, balanse- og likviditetsbudsjett. De forberedende budsjettene vil bl.a. vise virksomhetens samlede utgifter og kapitalbehov samt fordelingen av disse mellom kommunene ved oppstart. Når de styrende organer er på plass i den nye revisjonsordningen, må disse på selvstendig grunnlag utarbeide virksomhetens planer og budsjetter, herunder bl.a. sikre at krav og mål fra eierne innarbeides. 5. Saksbehandlingen vedrørende ny revisjonsordning Normalt fremmes en sak for kommunestyret med bakgrunn i utredning fra rådmannen og innstilling fra formannskapet. For avgjørelser som vedrører kommunens revisjonsordning, har lovgiver gitt særskilte behandlingsregler ved at saken fremmes direkte for kommunestyret etter innstilling fra kontrollutvalget (kilde: forskrift om kontrollutvalg 16, samt kommunelov 78 nr.3). Lovgivers hensikt med denne særskilte saksbehandlingen er å hindre at administrasjonssjef (dvs. den som blir kontrollert) skal kunne påvirke endringer i ordningen med hvem som skal utføre kontrollarbeidet, ressurstilgangen for kontrollarbeidet m.v. Dersom kommunestyret mener det er nødvendig å foreta endringer i innstillingens vedtakspunkter 1 3 fra kontrollutvalget, må saken bringes tilbake til kontrollutvalget for videre utredning og ny fremleggelse med innstilling til kommunestyret. Dette vil forsinke etablering av ny revisjonsordning i og med at saken da må tilbake til alle de 22 kontrollutvalgene og kommunestyrene. Dersom kommunestyret mener det er nødvendig å avgi kommentarer til saken, kan dette gjøres i kommunestyrets møteprotokoll, eventuelt som vedtakspunkt 4 osv. i sitt vedtak. Dersom kommentarene inntar en form som endrer innholdet i vedtakspunktene 1 3, må saken tilbake til kontrollutvalget for videre prosess som omtalt ovenfor. 6. Kontrollutvalgets behandling av saken. Kontrollutvalget behandlet saken i møte den (KU-sak 026/13). Protokollen fra kommunestyrevedtak 77/13 i Rana («Ny revisjonsordning for Rana kommune») ble delt ut i møtet. Kontrollutvalget mener imidlertid at Grane kommune vil være tjent med ordningen beskrevet i Rapport Nordland Revisjon. Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: 1. Grane kommunestyre ønsker å inngå i en ny revisjonsordning slik den er beskrevet i Rapport Nordland Revisjon. 2. Til det videre arbeid med etablering av nytt revisjonsselskap oppnevnes følgende interimsstyre: 1. Styreleder Salten kommunerevisjon IKS 2. Styreleder Indre Helgeland kommunerevisjon 3. Styreleder Ytre Helgeland kommunerevisjon 4. Representant valgt av og blant de ansatte i dagens tre selskaper 3. Mandat for interimsstyret: Interimsstyrets oppgave er å få på plass de ordinære eier- og styreorganene i selskapet. Interimsstyret skal derfor utarbeide forslag til selskapsavtale og eieravtale for det nye interkommunale selskapet, i tråd med de føringer som er gitt i Rapport Nordland Revisjon. Høringsuttalelsene til rapporten oversendes interimsstyret for nærmere vurdering og bearbeiding.

22 Side 22 av 36 Forslag til selskapsavtale og eieravtale legges frem til kommunestyret for behandling. Interimsstyret vurderer selv behovet for å innhente bistand fra dagens revisjonsselskaper, eller ekstern bistand i sitt arbeid. Til finansiering av interimsstyrets arbeid nyttes restfinansiering av tilskudd fra Fylkesmannen i Nordland, ca kr Interimsstyret avvikles så snart styre for Nordland Revisjon er valgt Kommunestyret Behandling: Forslag fra Grane FrP: Nytt pkt 4 i tillegg til innstilling til vedtak fra KU: 4. Som alternativ til Nordland Revisjon ønsker kommunestyret at også to alternative revisjonsordninger utredes: - Tilslutning til annen eksisterende revisjonsordning - Videreføring av tilpasset Indre helgeland Kommunerevisjon. Utredning med innstilling av sakens tre alternative ordninger legges frem for endelig behandling i kommunestyret i løpet av våren Forslag fra AP v/ordfører: 1. Grane kommune ønsker ikke å inngå i en ny revisjonsordning slik dette er beskrevet i rapporten fra Nordland Revisjon. 2. Grane kommune sier opp sin avtale med Indre Helgeland Kommunerevisjon umiddelbart og med opphør fra Det vises til Kommuneloven 27,3. 3. Grane kommunestyre ber Kontrollutvalget om å utrede flere alternative tilknytninger til eksisterende revisjonsordninger og komme med innstilling om tilknytning til en av disse. I utredningen skal det legges vekt på at kommunen får kostnadseffektive revisjonstjenester av god kvalitet og med god leveringssikkerhet. 4. Kommunestyret ber i den forbindelse også Kontrollutvalget om å legge fram en framdriftsplan for ny revisjonsordning til neste kommunestyremøte. Det vises til Kommuneloven Ila debatten tillagt en nytt pkt 5: 5. Dette med forbehold om at de andre kommunene i Indre helgeland Kommunerevisjon vedtar oppsigelse av nåværende avtale. Avstemming: Rådmanns innstillingen med nytt pkt 4 foreslått av FrP falt med 15 mot og 2 stemmer. Forslag fra AP med nytt pkt 5 ble vedtatt med 15 mot 2 stemmer. KS-049/13 Vedtak: 1. Grane kommune ønsker ikke å inngå i en ny revisjonsordning slik dette er beskrevet i rapporten fra Nordland Revisjon. 2. Grane kommune sier opp sin avtale med Indre Helgeland Kommunerevisjon umiddelbart og med opphør fra Det vises til Kommuneloven 27,3. 3. Grane kommunestyre ber Kontrollutvalget om å utrede flere alternative tilknytninger til eksisterende revisjonsordninger og komme med innstilling om tilknytning til en av disse. I utredningen skal det legges vekt på at kommunen får kostnadseffektive revisjonstjenester av god kvalitet og med god leveringssikkerhet. 4. Kommunestyret ber i den forbindelse også Kontrollutvalget om å legge fram en framdriftsplan for ny revisjonsordning til neste kommunestyremøte. Det vises til Kommuneloven Ila debatten tillagt en nytt pkt 5: 5. Dette med forbehold om at de andre kommunene i Indre helgeland Kommunerevisjon vedtar oppsigelse av nåværende avtale.

23 Side 23 av 36

24 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 24 av 36 FE /282 13/3875 Arne-Martin Husby Saksnummer Utvalg Møtedato 083/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. 1.4 Renovasjonsgebyr for 2014 Sammendrag: Søndre Helgeland Miljøverk (SHMIL) ved administrasjonen anmoder eierkommunene om politisk behandling av renovasjonsgebyrene for SHMILs målsetting er å få selvkostregnskapet mest mulig i balanse. Selskapet hadde ved årsskiftet et underskudd på kr 82,12 pr. abonnent. Selskapets administrasjon foreslår derfor å justere prisene på renovasjonsgebyret med 2,9 %. Vurdering: Grane kommune bes om å følge styrets anbefaling om å fatte følgende vedtak vedrørende fastsettelse av renovasjonsgebyr for 2014: Renovasjonsgebyr 2014 Dunkstr. Grunngebyr Volumavhengig Sum Sum gebyr eks.mva inkl. mva 80 L L L L L Grunngebyret skal dekke faste lønnskostnader, avskrivninger, renter, faste transportkostnader og andre faste kostnader. Volumgebyret skal dekke tømming av dunk og papir iht. tømmekalender. Det skal også dekke driftsmaterialer, behandlingskostnader, transport til gjenvinning, andre variable driftskostnader og statlig sluttbehandlingsavgift. Abonnement som inngår fellesløsning/dunkdelingsordning gis hver en rabatt på kr. 100,- eks. mva. Bringeabonnenter betaler 2/3 avgift av satsene for 80 l dunk (33 % rabatt). Dette utgjør kr ,- eks. mva i Hytteabonnement økes fra kr 240- til 260,- eks. mva pr.mnd. Ordningen er behovsbasert og minste beregningsgrunnlag er to tømminger (dvs.1 mnd).

25 Side 25 av 36 Gebyr for dunkbytte holdes på samme nivå som i fjor, kr. 152,- eks mva pr. bytte. Feilsorteringsgebyr for brudd på pålegg om kildesortering holdes på samme nivå som i fjor, kr 400, - eks. mva for 2 hjuls dunker (80L t.om. 390L) og kr 800,- eks. mva for 660L dunker. Feilsorteringsgebyr for 2.gangs overtredelse og utover settes til dobbel sats av første gangs gebyr. Minimumsgebyr for ulovlig hen setting av avfall på returpunkter endres fra kr 640,- til 800,- eks mva. Henviser til renovasjonsforskriften 16. Kommunestyret delegerer til SHMIL å kreve inn gebyr på vegne av kommunen, samt å vurdere ekstra omkostninger med oppryddingen. Administrasjonsgebyr er 40,- kr. pr abonnent. Det har ikke vært endringer på satsen de siste fem årene derfor har vi valgt økning i Dette trekkes fra kommunenes kommunale tillegg som innkreves av SHMIL og utbetales kommunene etter fakturering ( 3 ganger i året). Rådmannens innstilling: Grane kommune følger styrets anbefaling og fatter følgende vedtak vedrørende fastsettelse av renovasjonsgebyr for 2014: Renovasjonsgebyr 2014 Dunkstr. Grunngebyr Volumavhengig Sum Sum gebyr eks.mva inkl. mva 80 L L L L L Grunngebyret skal dekke faste lønnskostnader, avskrivninger, renter, faste transportkostnader og andre faste kostnader. Volumgebyret skal dekke tømming av dunk og papir iht. tømmekalender. Det skal også dekke driftsmaterialer, behandlingskostnader, transport til gjenvinning, andre variable driftskostnader og statlig sluttbehandlingsavgift. Abonnement som inngår fellesløsning/dunkdelingsordning gis hver en rabatt på kr. 100,- eks. mva. Bringeabonnenter betaler 2/3 avgift av satsene for 80 l dunk (33 % rabatt). Dette utgjør kr ,- eks. mva i Hytteabonnement økes fra kr 240- til 260,- eks. mva pr.mnd. Ordningen er behovsbasert og minste beregningsgrunnlag er to tømminger (dvs.1 mnd). Gebyr for dunkbytte holdes på samme nivå som i fjor, kr. 152,- eks mva pr. bytte. Feilsorteringsgebyr for brudd på pålegg om kildesortering holdes på samme nivå som i fjor, kr 400, - eks. mva for 2 hjuls dunker (80L t.om. 390L) og kr 800,- eks. mva for 660L dunker. Feilsorteringsgebyr for 2.gangs overtredelse og utover settes til dobbel sats av første gangs gebyr. Minimumsgebyr for ulovlig hen setting av avfall på returpunkter endres fra kr 640,- til 800,- eks mva. Henviser til renovasjonsforskriften 16. Kommunestyret delegerer til SHMIL å kreve inn gebyr på vegne av kommunen, samt å vurdere ekstra omkostninger med oppryddingen.

26 Side 26 av 36 Administrasjonsgebyr er 40,- kr. pr abonnent. Det har ikke vært endringer på satsen de siste fem årene derfor har vi valgt økning i Dette trekkes fra kommunenes kommunale tillegg som innkreves av SHMIL og utbetales kommunene etter fakturering ( 3 ganger i året) Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-083/13 Innstilling: Grane kommune følger styrets anbefaling og fatter følgende vedtak vedrørende fastsettelse av renovasjonsgebyr for 2014: Renovasjonsgebyr 2014 Dunkstr. Grunngebyr Volumavhengig Sum Sum gebyr eks.mva inkl. mva 80 L L L L L Grunngebyret skal dekke faste lønnskostnader, avskrivninger, renter, faste transportkostnader og andre faste kostnader. Volumgebyret skal dekke tømming av dunk og papir iht. tømmekalender. Det skal også dekke driftsmaterialer, behandlingskostnader, transport til gjenvinning, andre variable driftskostnader og statlig sluttbehandlingsavgift. Abonnement som inngår fellesløsning/dunkdelingsordning gis hver en rabatt på kr. 100,- eks. mva. Bringeabonnenter betaler 2/3 avgift av satsene for 80 l dunk (33 % rabatt). Dette utgjør kr ,- eks. mva i Hytteabonnement økes fra kr 240- til 260,- eks. mva pr.mnd. Ordningen er behovsbasert og minste beregningsgrunnlag er to tømminger (dvs.1 mnd). Gebyr for dunkbytte holdes på samme nivå som i fjor, kr. 152,- eks mva pr. bytte. Feilsorteringsgebyr for brudd på pålegg om kildesortering holdes på samme nivå som i fjor, kr 400, - eks. mva for 2 hjuls dunker (80L t.om. 390L) og kr 800,- eks. mva for 660L dunker. Feilsorteringsgebyr for 2.gangs overtredelse og utover settes til dobbel sats av første gangs gebyr. Minimumsgebyr for ulovlig hen setting av avfall på returpunkter endres fra kr 640,- til 800,- eks mva. Henviser til renovasjonsforskriften 16. Kommunestyret delegerer til SHMIL å kreve inn gebyr på vegne av kommunen, samt å vurdere ekstra omkostninger med oppryddingen. Administrasjonsgebyr er 40,- kr. pr abonnent. Det har ikke vært endringer på satsen de siste fem årene derfor har vi valgt økning i Dette trekkes fra kommunenes kommunale tillegg som innkreves av SHMIL og utbetales kommunene etter fakturering ( 3 ganger i året).

27 Side 27 av Kommunestyret Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. KS-050/13 Vedtak: Grane kommune følger styrets anbefaling og fatter følgende vedtak vedrørende fastsettelse av renovasjonsgebyr for 2014: Renovasjonsgebyr 2014 Dunkstr. Grunngebyr Volumavhengig Sum Sum gebyr eks.mva inkl. mva 80 L L L L L Grunngebyret skal dekke faste lønnskostnader, avskrivninger, renter, faste transportkostnader og andre faste kostnader. Volumgebyret skal dekke tømming av dunk og papir iht. tømmekalender. Det skal også dekke driftsmaterialer, behandlingskostnader, transport til gjenvinning, andre variable driftskostnader og statlig sluttbehandlingsavgift. Abonnement som inngår fellesløsning/dunkdelingsordning gis hver en rabatt på kr. 100,- eks. mva. Bringeabonnenter betaler 2/3 avgift av satsene for 80 l dunk (33 % rabatt). Dette utgjør kr ,- eks. mva i Hytteabonnement økes fra kr 240- til 260,- eks. mva pr.mnd. Ordningen er behovsbasert og minste beregningsgrunnlag er to tømminger (dvs.1 mnd). Gebyr for dunkbytte holdes på samme nivå som i fjor, kr. 152,- eks mva pr. bytte. Feilsorteringsgebyr for brudd på pålegg om kildesortering holdes på samme nivå som i fjor, kr 400, - eks. mva for 2 hjuls dunker (80L t.om. 390L) og kr 800,- eks. mva for 660L dunker. Feilsorteringsgebyr for 2.gangs overtredelse og utover settes til dobbel sats av første gangs gebyr. Minimumsgebyr for ulovlig hen setting av avfall på returpunkter endres fra kr 640,- til 800,- eks mva. Henviser til renovasjonsforskriften 16. Kommunestyret delegerer til SHMIL å kreve inn gebyr på vegne av kommunen, samt å vurdere ekstra omkostninger med oppryddingen. Administrasjonsgebyr er 40,- kr. pr abonnent. Det har ikke vært endringer på satsen de siste fem årene derfor har vi valgt økning i Dette trekkes fra kommunenes kommunale tillegg som innkreves av SHMIL og utbetales kommunene etter fakturering ( 3 ganger i året).

28 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE /78 13/3847 Rigmor Tverå Side 28 av 36 Saksnummer Utvalg Møtedato 084/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Budsjettreguleringer 2013 Sammendrag: Investering: Salg av Nordlandsporten kr og Tannklinikken kr reguleres inn i budsjett, avsettes kapitalfond. Egenkapital-innskudd KLP kr reguleres inn. Låneavdrag fra Helgelandskraft AS kr ,- avsettes kapitalfond. Drift: Premieavvik 2013 KLP reguleres inn i budsjett Merforbruk Pleie- omsorg. Inntektssvikt utbytte Helgelandskraft AS. Budsjett 2013 kr Regnskap 2013 kr Reguleres inn kr Inntektssvikt salg av konsesjonskraft. Kraftavtalen i 2013 er med Axpo AS. På grunn av innmatningsutgifter til Statkraft, med stadige endringer i strømprisen, har den reelle inntekten vært vanskelig å beregne. Budsjett 2013 kr Forventet inntekt 2013 kr Reguleres med Vurdering: Investering: Kontering Tekst Beløp Debet/Kredit Salg Nordlandsporten K Salg Tannklinikken K Egenkapitalinnskudd KLP D Lån Helgelandskraft AS K Avsetning fond D

29 Side 29 av 36 Drift: Inntektsført premieavvik 2012 KLP/SPK, kr , blir utgiftsført i 2013.(Ihht KS 53/12) Premieavvik 2013 KLP/SPK kr ,- skal inntektsføres i Beløpet avsettes så på fond (for å dekke kostnaden som kommer i 2014). Budsjettregulering premieavvik: Kontering Tekst Beløp Debet/Kredit Premieavvik 2012 KLP D Premieavvik 2012 SSP K Arbeidsgiveravgift D Bruk av fond K Premieavvik 2013 KLP K Premieavvik 2013 SSP D Arbeidsgiveravgift K Avsetning fond D Pleie- omsorg kommer ikke budsjettmessig i mål for Tungt klientell på sjukeheimen over lengre tid opplyses som hovedårsak. Dette gir økte kostnader på innleid personell. Utgiften til forbruksmateriell har også økt. Dette har sammenheng med økte utgifter til medisiner/ utstyr til pasienter. Samhandlingsreformen gir også økt press på avdelingen. Pasienter blir tidligere skrevet ut fra sykehus. Avdelingen har vært nødt til å øke ressursene på personell av den grunn. Regnskapstallene er gjennomgått for alle avdelinger. Reguleringen gjøres innenfor eksisterende rammer for Barnevern kr (mindreforbruk 2013) Lønnspott Oppvekst-kultur (mindreforbruk 2013) kr.xxx. NAV (mindreforbruk 2013) Budsjettregulering pleie-omsorg: Kontering Tekst Beløp Debet/Kredit Lønn sjukeheim D Lønn sjukeheim D Finasieres med: Lønnspott K Inntektssvikt utbytte Helgelandskraft AS. Budsjett 2013 kr Regnskap 2013 kr Reguleres inn kr Inntektssvikt salg av konsesjonskraft. Kraftavtalen i 2013 er med Axpo AS. På grunn av innmatningsutgifter til Statkraft, med stadige endringer i strømprisen, har den reelle inntekten vært vanskelig å beregne. Budsjett 2013 kr Forventet inntekt 2013 kr Reguleres med

Nyrevisjonsordningfor Herøykommune.

Nyrevisjonsordningfor Herøykommune. Herøy 5111-13 (kommune) SAKSNR STYRE/RÅD/UTVALG 1 i I 141 _DATO 2 /2013 Kontrollutvalget 8.11. 2013 Q Nyrevisjonsordningfor Herøykommune. 1. Bakgrunn for saken. Flere revisjonsenheter i Nordlands-området

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Nygård Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 13/588-3 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Nygård Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 13/588-3 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grete Nygård Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 13/588-3 Klageadgang: Nei ETABLERING AV FELLES REVISJONSORDNING FOR HELGELAND OG SALTEN Kontrollutvalgets innstilling:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Alstahaug kontrollutvalg SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 NY REVISJONSORDNING FOR DØNNA KOMMUNE. Kontrollutvalgets innstilling: 1. Dønna kommune ønsker å inngå i en ny revisjonsordning slik

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Ytre Helgeland Regionråd behandlet sak vedr. kommunerevisjonen i møte den , sak 46/ 15, og fattet følgende vedtak:

SAKSFRAMLEGG. Ytre Helgeland Regionråd behandlet sak vedr. kommunerevisjonen i møte den , sak 46/ 15, og fattet følgende vedtak: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget.

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget. Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Laksforsen Turist Café Dato: 18.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter kun ved

Detaljer

Saksframlegg. Saksopplysninger

Saksframlegg. Saksopplysninger Saksframlegg Arkivnr. G21 Saksnr. 2010/545-8 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Eldres råd Kommunalt råd for funksjonshemmede Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: 07.12.2010. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: 07.12.2010. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 07.12.2010 Møtetid: 17:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Monica Hoff Møteinnkalling (kunngjøring) Fraværende representanter Kine

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEBOKA TIL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK - SHMIL.

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEBOKA TIL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK - SHMIL. HOVEDUTSKRIFT AV MØTEBOKA TIL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK - SHMIL. UTVALG STED DATO TIDSROM REPRESENTANTSKAPET Fru Haugans Hotel, Mosjøen 12.11.15 Kl. 12:00 16:15 MEDLEMMER : VARAMEDLEMMER : Alstahaug Odd

Detaljer

VELKOMMEN TIL FELLESSAMLINGEN 07.01.2013

VELKOMMEN TIL FELLESSAMLINGEN 07.01.2013 VELKOMMEN TIL FELLESSAMLINGEN 07.01.2013 DRIVKRAFTEN FOR FELLESSAMLINGEN «Det må vere god forståing av rollene og godt samspel mellom aktørane i eigenkontrollen, det vil seie kommunestyret, kontrollutvalet,

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 30.11.2011. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 30.11.2011. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 30.11.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 23.11.11 Fraværende representanter

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

INDRE HELGELAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT et interkommunalt samarbeid mellom Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Rana - Vefsn

INDRE HELGELAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT et interkommunalt samarbeid mellom Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Rana - Vefsn NOTAT Til: Kommunestyret i Hattfjelldal Fra: Kontrollutvalget i Hattfjelldal Dato: 10.02.2014 Vedrørende: Fremdriftsplan - revisjonsordning for Hattfjelldal kommune. Innledning: Kommunene Grane, Hattfjelldal,

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 13. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 13. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Side 1 av 13 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 03.12.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 27. november 2014 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 18.09.2013. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Monica Kroken.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 18.09.2013. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Monica Kroken. Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 18.09.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Monica Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 09.09.2013 Fraværende representanter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 124/15 12/971 VEDTEKTSENDRING - YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 124/15 12/971 VEDTEKTSENDRING - YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 27.10.2015 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Kommunestyret. Innkalles med dette til møte kl. 10:00-18:00 på Rådhuset, Mosjøen. UTSKRIFTER FRA RÅD OG UTVALG

Kommunestyret. Innkalles med dette til møte kl. 10:00-18:00 på Rådhuset, Mosjøen. UTSKRIFTER FRA RÅD OG UTVALG Kommunestyret Innkalles med dette til møte 18.12.2013 kl. 10:00-18:00 på Rådhuset, Mosjøen. UTSKRIFTER FRA RÅD OG UTVALG Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 140/13 13/2207 ELEKTRONISK KJØREBOK - TJENESTEBILER

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Kantina. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: Ordfører Bjørn Ivar Lamo.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Kantina. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 03.02.2016 Møtetid: 09:00 Møtested: Kantina Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 26. januar 2016 Fraværende representanter

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Eldres råd Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 26.01.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

VELKOMMEN TIL FELLESSAMLINGEN 10.01.2014

VELKOMMEN TIL FELLESSAMLINGEN 10.01.2014 VELKOMMEN TIL FELLESSAMLINGEN 10.01.2014 Dette er 7.de Fellessamling, første gang var i 2006 - Opprinnelig for KU-medlemmene og revisorene. - Siden 2010 har også ordførerne deltatt - Siden 2011 har også

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 10 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 10.12.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ida Cathrin Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 4. desember

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: NAV's møterom. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.05.2014.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: NAV's møterom. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.05.2014. Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 06.05.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: NAV's møterom Møteleder Monica Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 28. april 2014 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: Kl. 17:30

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: Kl. 17:30 Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 01.09.2016 Møtetid: Kl. 17:30 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Møtesekretær Gunnar Mikalsen Inger Lise Fløtnes Til stede Gunnar Mikalsen Hege Paulsen

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 PROSJEKT "NORDLAND REVISJON" - HØRINGSUTTALELSE FRA DØNNA KOMMUNE. Rådmannens innstilling: Formannskapet gir på vegne av Dønna kommune

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møtedato: Møte i Fondsstyret. Møtetid: Kl. 09:00

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møtedato: Møte i Fondsstyret. Møtetid: Kl. 09:00 Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 14.09.2016 Møtetid: Kl. 09:00 Møtested: Møteleder Møtesekretær Bjørn Ivar Lamo Inger Lise Fløtnes Til stede Bjørn Ivar Lamo Britt Aune Olsen Einar Jakobsen

Detaljer

PROSJEKT "NORDLAND REVISJON" - HØRINGSUTTALELSE FRA VEFSN KOMMUNE. Vefsn kommune gir sin tilslutning til videre utredning av Nordland Revisjon.

PROSJEKT NORDLAND REVISJON - HØRINGSUTTALELSE FRA VEFSN KOMMUNE. Vefsn kommune gir sin tilslutning til videre utredning av Nordland Revisjon. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Stein Langmo Tlf: 75 10 11 60 Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/1986-2 PROSJEKT "NORDLAND REVISJON" - HØRINGSUTTALELSE FRA VEFSN KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: Vefsn kommune

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møterom på sykehjemmet. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 07.02.2011.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møterom på sykehjemmet. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 07.02.2011. Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 07.02.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Møterom på sykehjemmet Møteleder Marit Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 31.01.11 Fraværende representanter Møtende

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/843

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/843 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/843 NY ORGANISERING AV REVISJON - RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPEN NORDLAND REVISJON Rådmannens innstilling: Herøy kommune

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12. Grane kommune Side 1 av 15 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 09.12.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 2. desember 2014

Detaljer

Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Tor Stabbforsmo, Kolbjørn Eriksen. Tor-Erik G. Hoff, Raymond Fagerli. Rådmann Lars E.

Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Tor Stabbforsmo, Kolbjørn Eriksen. Tor-Erik G. Hoff, Raymond Fagerli. Rådmann Lars E. Grane kommune Side 1 av 5 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 18.03.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 6. mars 2015 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 11. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: Møte i Kommunestyret. Møtetid: 18:00 21:15

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 11. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: Møte i Kommunestyret. Møtetid: 18:00 21:15 Grane kommune Side 1 av 11 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 29.08.2012 Møtetid: 18:00 21:15 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 23. august

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.12.2009 Tid: 13.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.12.2009 Tid: 13.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.12.2009 Tid: 13.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Norgesvinduet Svenningdal (Møterommet) Møtedato: Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Norgesvinduet Svenningdal (Møterommet) Møtedato: Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Grane kommune Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 13.01.2016 Møtetid: 13:00 Møtested: Norgesvinduet Svenningdal (Møterommet) Møteleder Anbjørn Brennhaug Møteinnkalling (kunngjøring)

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 7. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 02.04.2014. Møte i Komité for oppvekst og kultur.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 7. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 02.04.2014. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Side 1 av 7 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 02.04.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 25. mars 2014 Fraværende representanter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterommet på Sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterommet på Sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Møterommet på Sykehjemmet Dato: 18.06.2012 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.06.2011. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.06.2011. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 06.06.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Marit Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 31. mai 2011 Fraværende representanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00-10:00. Møtedato: 18.06.2014

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00-10:00. Møtedato: 18.06.2014 Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 09:00-10:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 17. juni 2014

Detaljer

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--.

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 04.03.09. Selskapsavtale for Indre Salten Legevakt IKS Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 1. SELSKAPSFORM, DELTAKERE, NAVN OG KONTORKOMMUNE Selskapets navn er" Indre Salten Legevakt IKS". Selskapet

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.06.2014 036/14 Kommunestyret 25.06.2014 031/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.06.2014 036/14 Kommunestyret 25.06.2014 031/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE-151 14/416 14/3441 Lise Bråten 30.05.2014 Regnskap og årsmelding 2013 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00. Hattfjelldal kommune Side 1 av 9 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører)

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 05.03.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 05.03.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 5 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 05.03.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 25. februar 2014 Fraværende

Detaljer

Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 08.12.2016 Tidspunkt: Kl. 17.00 Møtenr: 6 / 2016 Til behandling: Sak nr Sakstittel

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.08.2015.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.08.2015. Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 26.08.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 19.08.2015 Fraværende

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG kl. 17:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG kl. 17:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG 11.08.2011 kl. 17:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 40/11 Plan for organisasjonsendring i helse og omsorgsetaten

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 25.10.2010. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 25.10.2010. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 25.10.2010 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Marit Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 18.10.10 Fraværende representanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtetid: 09:00. Møtedato: 11.09.2014. Møte i Formannskapet. Møtested: Laksforsen Turist Café

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtetid: 09:00. Møtedato: 11.09.2014. Møte i Formannskapet. Møtested: Laksforsen Turist Café Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 11.09.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Laksforsen Turist Café Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 4. september

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.05.2010. Møte i Formannskapet. Møtested: Møterom 2. etg. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.05.2010. Møte i Formannskapet. Møtested: Møterom 2. etg. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 26.05.2010 Møtetid: 09:00 Møtested: Møterom 2. etg. Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 19. mai 2010 Fraværende representanter

Detaljer

Salten Brann IKS har ansvar for vedlikehold, forsikring og nyanskaffelse av utstyr.

Salten Brann IKS har ansvar for vedlikehold, forsikring og nyanskaffelse av utstyr. Arkivsaknr: 2016/1154 Arkivkode: Saksbehandler: Helge D. Akerhaugen Saksgang Møtedato Formannskapet 29.11.2016 Kommunestyret 15.12.2016 Endring av selskapsavtale Salten Brann IKS Rådmannens forslag til

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 25.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 09.04.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 09.04.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 09.04.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 1. april 2014 Fraværende

Detaljer

Felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever i Nordland

Felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever i Nordland Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.11.2011 52984/2011 2010/4943 271 Kommuneadvokaten Saksnummer Utvalg Møtedato 11/151 Formannskapet 23.11.2011 11/165 Bystyret 08.12.2011 Felles oppreisningsordning

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle, unntatt

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2008/3063-13 Saksbehandler: Bodil Dyrstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: Kl.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: Kl. Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 13.09.2016 Møtetid: Kl. 17:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Møtesekretær Ida Catrin Olsen Inger Lise Fløtnes Til stede Ida Catrin Olsen Morten

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTET KONTROLLUTVALGET I HATTFJELLDAL

PROTOKOLL FRA MØTET KONTROLLUTVALGET I HATTFJELLDAL Side 1 av 5 Tid: 26.05.2014 kl 1000-1445. Sted: Hattfjelldal rådhus, møterom «Unkervatn» Tilstede: Jo Sjåvik (leder) Siv Marit Stormo (medlem), f.o.m. sak 020/14 Siri Kobberød (medlem) Bjørn Rasmussen

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 6

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 6 Hattfjelldal kommune Side 1 av 6 Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 08.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 5

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 5 Hattfjelldal kommune Side 1 av 5 Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 05.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SP Harald Lie (representant) SV Bjørnar Hansen

Detaljer

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Politisk sekreta Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.06.2010 35610/2010 2010/10738 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/85 Bystyret 16.09.2010 Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Saksopplysninger

Detaljer

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 14.11.2012 12/662 413 5.4 PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 14. november 2012 kl. 10.00 14.15 Møtested: Møterom 1.

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom sykehjemmet Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Møterom sykehjemmet

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Møterom sykehjemmet Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 09.02.2012 Møtetid: 17:00 Møtested: Møterom sykehjemmet Møteleder Monika Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 25.01.2012 Fraværende representanter

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 1. Selskapets navn er Helgeland Regionråd IKS (HR IKS). Selskapet viderefører den økonomiske og administrative virksomheten

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 17:00.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 17:00. Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 02.02.2016 Møtetid: 17:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ida Catrin Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 28. januar 2016 Fraværende

Detaljer

Arkivkode: 4/1 03 Journalnr.: 2017/13028

Arkivkode: 4/1 03 Journalnr.: 2017/13028 Arkivkode: 4/1 03 Journalnr.: 2017/13028 KONTROLLUTVALGET I HASVIK KOMMUNE ÅRSMELDING 2016 1. UTVALGETS SAMMENSETNING Kontrollutvalget har i perioden hatt følgende sammensetning: Leder: Carina Prytz- Wallmann

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2011 LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2011 1. Bakgrunn Lillesand kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058/15 Kommunestyret 09.09.2015 055/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058/15 Kommunestyret 09.09.2015 055/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FA-F40 13/321 15/5780 Anne-Margrethe Simonsen 05.08.2015 Regionalt barnevernsamarbeid Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Møteinnkalling Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e Møtedato: 06.07.2012 Møtetid: 09:00 09:45 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 2.

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 11. Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 11. Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Side 1 av 11 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSPLAN 2015

RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSPLAN 2015 RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSPLAN 2015 Rogaland kontrollutvalgssekretariat IS 24. november 2014 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 2 Innledning Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget er et

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 13. Møtedato: Møte i Formannskapet. Møtetid: 17:00 18:00. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 13. Møtedato: Møte i Formannskapet. Møtetid: 17:00 18:00. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Side 1 av 13 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 27.02.2013 Møtetid: 17:00 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Varaordfører Britt Aune Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 20. februar

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møteprotokoll for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 09:00 12:00

Hattfjelldal kommune. Møteprotokoll for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 09:00 12:00 Hattfjelldal kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 09:00 12:00 Møteprotokoll for Medlemmer: AP - Finn Ove Hofstad (ordfører) AP - Heidi Aakre Fagerbach (representant)

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune Arkivsak: Møtedato/tid: 18.01.2018 Kl. 12:30 Møtested: Namdalshagen Namsos - Dahlslett Møtedeltakere: Per Arve Lie Anne Strøm Bjøru Åsa Skjærvik

Detaljer

INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID LUNNER OG GRAN

INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID LUNNER OG GRAN Arkivsaksnr.: 12/295-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID LUNNER OG GRAN Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: 1. Med bakgrunn i kommunestyrevedtak

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 5 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 28.01.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 26. januar 2015 Fraværende

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 02.01.2012 12/003 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 10. januar 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Støtt, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. november 2009 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget.

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget. Side 1 av 10 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen : 17.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter kun ved spesiell

Detaljer

Utredning av samarbeid med Legevakta Drammensregionen IKS. IKSKostnadsberegning og vurdering opp mot oppgardert egen legevakt

Utredning av samarbeid med Legevakta Drammensregionen IKS. IKSKostnadsberegning og vurdering opp mot oppgardert egen legevakt Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunelegetjenesten Saksbehandler: Einar Braaten L.nr.: 21305/2010 Arkivnr.: G21 Saksnr.: 2008/6360 Utredning av samarbeid med Legevakta Drammensregionen IKS Kostnadsberegning

Detaljer

FRAMTIDIG ORGANISERING AV REVISJONSTJENESTEN

FRAMTIDIG ORGANISERING AV REVISJONSTJENESTEN Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Rica Hotel Vadsø Møtedato: 11.12.2007 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Arnt Jakobsen,

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-153, FE-200 15/1070 15/8509 Lise Bråten 24.11.2015 Budsjettregulering 4-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

SAKEN GJELDER: STYRINGSMODELL SIO SAMT ORGANISERING AV LEGEVAKT OG KAD- SENGER

SAKEN GJELDER: STYRINGSMODELL SIO SAMT ORGANISERING AV LEGEVAKT OG KAD- SENGER Arkivsaksnr.:17/1887 SAKEN GJELDER: STYRINGSMODELL SIO SAMT ORGANISERING AV LEGEVAKT OG KAD- SENGER RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Skaun kommune slutter seg til anbefalingen fra Vertskommunenemda om å endre

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-153, FE-200 14/259 14/6383 Lise Bråten 26.09.2014 Budsjettregulering/regnskapsrapport 3-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 10.06.2015 Fra kl: 09:00 Til kl: Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen Møteinnkalling: Innkalling ble sendt medlemmene

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 15:00. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Møterommet v/sykehjemmet

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 15:00. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Møterommet v/sykehjemmet Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 01.12.2011 Møtetid: 15:00 Møtested: Møterommet v/sykehjemmet Møteleder Monica Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 23.11.11 Fraværende representanter

Detaljer

SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 25/ Øivind Nyhus

SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 25/ Øivind Nyhus GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 25/14 KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2015 SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: UTVALG SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 25/14 15.10.14 Øivind Nyhus VEDLEGG

Detaljer

Vedtak: Som innstillingen. Enstemmig. Sak 003/2014: SKOLEKRETSGRENSER I RØDØY KOMMUNE Jfr. saksutredning 01214

Vedtak: Som innstillingen. Enstemmig. Sak 003/2014: SKOLEKRETSGRENSER I RØDØY KOMMUNE Jfr. saksutredning 01214 1. Leieavtale inngås som vedlagt. 2. Leieprisen settes til kr 240.000 eks mva per år. 3. Tilskudd til Rødøy produkter AS økes med kr 240.000 fra 2014. 4. Driftsbudsjett 2014 reguleres tilsvarende: o kr

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Møterom Dåapma

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Møterom Dåapma NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 02.06.2016 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Møterom Dåapma De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Frogn kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Frogn kontrollutvalg MØTEPROTOKOLL Frogn kontrollutvalg Møtetid: 17.06.2014 kl. 16:30 18:30 Sted: Kommunestyresalen - Fraunar Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5 Møtende medlemmer: Ludolf Bjelland (H), Tone Merete

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTET 20.05.2014 KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

PROTOKOLL FRA MØTET 20.05.2014 KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE Side 1 av 5 Tid: 20.05.2014 KL 0800 1200. Sted: Nesna rådhus, møterom «Tomma» Tilstede: Einar Gullesen (leder) Gunnhild Forsland (nestleder) Gretha Bye (medlem) Pål Vinje (medlem mens Visnes har permisjon)

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 19. september 2011 Tid: Kl 11.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10. september 2009 Møtetid: Kl. 0900 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer